Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 296/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005

Částka 108/2002
Platnost od 02.07.2002
Účinnost od 02.07.2002
Zrušeno k 01.07.2004 (364/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

296

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. června 2002,

kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 3 až 5 k provedení § 2 odst. 5 a § 12 odst. 3 až 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):


Čl. I

Nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, se mění takto:

1. V § 2 písmeno a) zní:

"a) cukrem výrobek z cukrovky, obsahující nejméně 90 hmotnostních procent sacharózy v suchém stavu, přepočtený na cukr bílý1) koeficientem 1 u výrobku v pevném skupenství nebo koeficientem 0,7 u výrobku v kapalném skupenství,".

2. V § 2 písmeno f) zní:

"f) vývozem cukru vývoz cukru nebo jiného výrobku obsahujícího cukr, vyrobeného a určeného producentem cukru ke spotřebě mimo území České republiky, nebo k užití ve výrobě jiného výrobku, který má být spotřebován mimo území České republiky, popřípadě určený ke zpracování na jiný výrobek, jenž má být spotřebován mimo území České republiky,".

3. V § 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

"g) uvedením na trh v České republice prodej nebo jiný převod cukru nebo výrobku obsahujícího cukr producentem cukru jiné osobě, aniž jde o vývoz cukru podle tohoto nařízení,

h) kvótou producentem cukru vyrobené množství cukru, stanovené, popřípadě změněné v souladu s tímto nařízením, jež producent cukru za podmínek stanovených tímto nařízením v průběhu kvótového roku

1. uvede na trh v České republice (dále jen "tuzemský podíl kvóty"), a

2. vyveze [písmeno f)] (dále jen "vývozní podíl kvóty").".

4. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Rezerva se zvyšuje o množství cukru,

a) o které byly sníženy kvóty podle § 9 odst. 5 a 7,

b) které odpovídá kvótě, jejíž účinky zanikly podle § 7 odst. 4 a § 12 odst. 7.".

5. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"§ 8

Způsob nakládání s kvótovanou produkcí a podmínky systému produkčních kvót

(1) Fond nejpozději do 90 dnů před začátkem kvótového roku na základě jím vyhodnocené bilance výroby a prodeje cukru v uplynulém kvótovém roce, bilance výroby a předpokládaného prodeje cukru v probíhajícím kvótovém roce a bilance předpokládané výroby a prodeje cukru v příslušném kvótovém roce stanoví producentům cukru tuzemský podíl kvóty a vývozní podíl kvóty shodným způsobem, a to jejich vzájemným poměrem. Fond zveřejní vzájemný poměr tuzemského podílu kvóty a vývozního podílu kvóty ve Věstníku.

(2) Fond může producentům cukru nejpozději do 30. června příslušného kvótového roku shodným způsobem zvýšit stanovený poměr tuzemského podílu kvóty a vývozního podílu kvóty na základě jím vyhodnocené bilance výroby a prodeje cukru za uplynulé 3/4 příslušného kvótového roku.

(3) Producent cukru prokáže nejpozději do 31. srpna 2002, že od pěstitelů smluvně zajistil dodávky cukrovky s přepočtenou cukernatostí 16 %, a to v množství odpovídajícím nejméně 90 % jím disponované kvóty na každý kvótový rok v období do skončení kvótového roku 2004/2005.

(4) Producent cukru, který nabude kvótu nebo její část od jiného producenta, oznámí písemně Fondu tuto skutečnost, a to do 15. dne ode dne uskutečnění převodu, podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení; Fond nabyvateli kvóty nebo její části do 15 dnů ode dne doručení oznámení o převodu kvóty nebo její části písemně potvrdí, že mu byl předmětný převod oznámen.

(5) Ustanovení odstavce 4 se na přechod kvóty použije přiměřeně.

(6) Vývoz cukru v příslušném kvótovém roce lze prokázat jednotným celním dokladem2a) nejpozději do 30 dnů ode dne uskutečnění vývozu; vývoz cukru může producent cukru uskutečnit rovněž prostřednictvím jiné osoby.

2a) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 9 odst. 2 se slova "1,15násobku" zrušují.

7. V § 9 odst. 2 písm. b) se před slovo "kladného" vkládají slova "1,15násobku".

8. V § 9 odstavec 3 zní:

"(3) Fond do snížení kvóty podle odstavce 2 nezahrne

a) rozdíl mezi tuzemským podílem kvóty producenta cukru zvýšeným o množství cukru dodaného producentovi cukru v uplynulém kvótovém roce jinou osobou a množstvím cukru, uvedeným tímto producentem cukru na trh v České republice v uplynulém kvótovém roce, pokud producent cukru v uplynulém kvótovém roce vyrobil z cukrovky alespoň takové množství cukru, které odpovídá jeho kvótě, a současně vyvezl alespoň takové množství cukru, jež odpovídá nejméně vývoznímu podílu jím disponované kvóty,

b) kladný rozdíl podle odstavce 2 písm. a) a b), pokud tento rozdíl je nižší než 100 tun.".

9. V § 9 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí:

"(6) Producentovi cukru, který neprokáže skutečnosti uvedené v § 8 odst. 3, sníží Fond kvótu o množství cukru, které činí rozdíl mezi producentovi cukru stanovenou kvótou a množstvím cukru, odpovídajícím smluvně zajištěným dodávkám cukrovky podle § 8 odst. 3.

(7) Fond sníží kvótu producentovi cukru podle odstavce 6 s účinností od 1. září 2003.

(8) Přesáhne-li snížení kvóty producentovi cukru podle odstavců 6 a 7 v souhrnu 20 000 tun cukru, oznámí Fond tuto skutečnost ve Věstníku a současně zveřejní informaci o možnosti požádat o stanovení nové kvóty nebo požádat o zvýšení kvóty, přičemž uvede

a) množství rezervy určené k rozdělení,

b) lhůtu pro doručení žádosti Fondu, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne zveřejnění informace Fondem ve Věstníku.

(9) Na řízení o žádosti podané podle odstavce 8 se vztahují ustanovení § 11 a 12.".

10. V § 11 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) prokáže, že je jediným uživatelem úplného a plně funkčního zařízení na výrobu cukru a že tímto jediným uživatelem bude nejméně do konce kvótového roku 2004/2005,".

11. V § 11 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) nebylo pravomocně rozhodnuto o snížení jeho kvóty v uplynulých 12 měsících,".

12. V § 12 odstavec 6 zní:

"(6) Fond zvýší kvótu nebo stanoví novou kvótu podle odstavců 3 až 5 podmínečně s tím, že žadatel o rezervu prokáže Fondu

a) do 90 dnů ode dne zvýšení kvóty nebo stanovení nové kvóty, že smluvně zajistil od pěstitelů dodávky cukrovky s cukernatostí 16 % potřebné k výrobě cukru v množství odpovídajícím nejméně 90 % zvýšené kvóty nebo nově stanovené kvóty na období do skončení kvótového roku 2004/2005,

b) do 31. ledna každého kvótového roku, že ve výrobním zařízení, které uvedl v žádosti o rezervu, vyrobil v příslušném kvótovém roce množství cukru odpovídající nejméně 90 % přidělené kvóty.".

13. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Pokud skutečnosti uvedené v odstavci 6 žadatel o rezervu neprokáže, účinky zvýšení kvóty nebo stanovení nové kvóty zanikají. Fond tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí žadateli o rezervu.".

14. V § 14 odstavec 1 zní:

"(1) Producent cukru poskytne Fondu informace o

a) odhadu nákupu cukrovky a odhadu objemu výroby cukru v kvótovém roce k datu zahájení příslušného kvótového roku; informace se podává do 10. září příslušného kalendářního roku,

b) nákupu cukrovky a zpracování cukrovky v kvótovém roce k 31. lednu příslušného kvótového roku; informace se podává do 10. února příslušného kalendářního roku,

c) výrobě cukru, zásobě cukru, nákupu cukru, uvádění cukru na trh České republiky a vývozu cukru za příslušný kalendářní měsíc; informace se podává do konce následujícího kalendářního měsíce,

d) inventurní zásobě cukru k 30. dubnu a k 31. říjnu příslušného kvótového roku; informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data,

e) zahájení a ukončení zpracování cukrovky; informace se podává do 10 dnů po dni ukončení zpracování cukrovky,

f) podkladech pro kalkulaci ceny bílého cukru za příslušný kalendářní rok; informace se podává do 30. dubna následujícího kalendářního roku.".

15. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

Vzory poskytovaných informací
Vzory poskytovaných informací

16. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

Informace o převodu kvóty nebo její části
Informace o převodu kvóty nebo její části


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. JUDr. Rychetský v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru