Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí, označované značkou EHS

Částka 12/2002
Platnost od 29.01.2002
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.12.2015 (125/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 11. ledna 2002,

kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí, označované značkou EHS

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 zákona:


§ 1

Tato vyhláška stanoví požadavky na měřicí přístroje používané pro měření objemové hmotnosti obilí, které jsou označovány značkou EHS.

§ 2

Přístroje používané pro měření objemové hmotnosti obilí mohou být namísto úředními značkami stanovenými zvláštním právním předpisem1) označeny značkou EHS schválení typu, jejíž grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,2) jen pokud splňují požadavky stanovené v příloze, které byly ověřeny postupy stanovenými zvláštním právním předpisem.2)


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější.


Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.

2) Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS.


Příloha k vyhlášce č. 29/2002 Sb.

I. MĚŘICÍ PŘÍSTROJE POUŽÍVANÉ K MĚŘENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI OBILÍ-ETALONY

1. DEFINICE A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objemová hmotnost obilí je poměr hmotnosti vyjádřený v kilogramech k objemu vyjádřenému v hektolitrech stanovený pro každý druh obilí měřením s použitím přístroje a metody, které jsou v souladu s ustanoveními této vyhlášky.

1.2 „Referenční" etalon objemové hmotnosti je etalon stanovený měřením s použitím státního etalonu objemové hmotnosti konstruovaného a používaného v souladu s částmi I a II.

1.3 Referenční etalon objemové hmotnosti obilí je vyjádřený v kilogramech na hektolitr s přesností na dvě desetinná místa.

1.4 Státní etalon objemové hmotnosti obilí musí být minimálně každých deset let v souladu s přílohou porovnán s mezinárodním etalonem a seřízen pomocí přenosného etalonu stejného typu.

1.5 Přenosný etalon objemové hmotnosti obilí je přístroj bez vážícího zařízení, ale jinak s přesně stejnými charakteristikami, jaké mají etalony státní.

1.6 Pro obchodní účely se pojmu objemová hmotnost obilí může používat jen pro označení vlastnosti obilí, která byla měřena přístroji, které odpovídají požadavkům této vyhlášky.

1.7 Pro účely obchodování s obilím může být vlastností typicky označovanou jako objemová hmotnost obilí pouze objemová hmotnost obilí, která je definovaná výše.

1.8 Měřicí přístroje označované značkou EHS a používané v obchodním styku k určení objemové hmotnosti obilí musí splňovat požadavky této vyhlášky.

Tyto přístroje podléhají EHS schválení typu, budou podrobeny prvotnímu EHS ověření a musí být konstruovány a používány v souladu s podmínkami stanovenými v certifikátu EHS schválení typu. Budou opatřeny značkami a znaky EHS.

2. POŽADAVKY NA KONSTRUKCI

Měřicí přístroje se skládají z odměrné nádoby, násypky, odřezávacího zařízení, vážícího zařízení a plnicího kontejneru.

Všechny části přístrojů musí být konstruovány bezvadně a pečlivě; veškeré povrchy přicházející do styku s obilím musí být hladké a musí být vyrobeny ze stabilního kovu, například mosazi, nerezové oceli, a musí mít dostatečnou tloušťku, aby si při normálním používání uchovaly svůj tvar.

3. MĚŘENÍ OBJEMU

3.1 Odměrná nádoba má tvar vertikálního válce, jehož horní hrana je kolmá k ose nádoby.

3.2 Při operaci plnění je odměrná nádoba vždy ve stejné poloze pod násypkou.

3.3 Nad odměrnou nádobou je připevněný plnicí prstenec, který je namontovaný podél stejné osy a má stejný vnitřní průměr jako odměrná nádoba. Nůž se pohybuje mezi těmito dvěma částmi s mírnou vůlí.

4. NÁSYPKA

4.1 Násypka se skládá z násypné části s uzavíracím zařízením a z rozdělovače.

4.2 Násypka má tvar komolého kužele, k němuž je připevněna horní válcovitá část a nízká zužující se výpust násypky s uzavíracím zařízením.

4.3 Plnicí zásobník je upevněn takovým způsobem, že při plnění je jeho osa vertikální a shoduje se s osou odměrné nádoby.

4.4 Rozdělovač má přesně specifikovaný tvar. Vyčnívá směrem dolů do zužující se výpusti a jeho pozice je nastavitelná ve vertikálním směru. Jeho osa se shoduje s osou násypky.

5. ODŘEZÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

5.1 Odřezávací zařízení se skládá z nože, vodícího zařízení a protizávaží.

5.2 Nůž je plochý, horizontální a při používání se neprohýbá.

5.3 Vodicí zařízení omezuje pohyb nože mezi dolním okrajem plnicího prstence a horním okrajem odměrné nádoby.

5.4 Protizávaží uvádí nůž do rovnoměrného pohybu tak, aby procházel obilím.

5.5 Po naplnění a odvážení odměrné nádoby je nadbytečné obilí nad nožem v plnicím prstenci přesypáno do kontejneru.

6. vážící zařízení

6.1 Odměrná nádoba plná obilí je zvážena na rovnoramenných vahách o váživosti 50 kg.

6.2 Hmotnost vážící plošiny vah vyvažuje prázdnou odměrnou nádobu.

7. CELKOVÁ SESTAVA

7.1 Různé části celého zařízení, mimo odměrnou nádobu a váhy, jsou upevněny na nosné konstrukci takovým způsobem, že horní okraj odměrné nádoby je při plnění v horizontální rovině.

7.2 Nosná konstrukce zařízení je vybavena olovnicí o minimální délce 500 mm nebo libelou. Toto zařízení musí být mezi referenčními značkami, když je horní okraj odměrné nádoby při plnění v horizontální poloze.

8. ROZMĚRY MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE

Odměrná nádoba
Vnitřní průměr(295 ± 1) mm
Objem(20,00 ± 0,01) l
Vzdálenost mezi vnitřní spodní lícní plochou nádoby
a spodním okrajem dolní výpusti násypky(500 ± 2) mm
Vzdálenost mezi nožem a okrajem odměrné nádoby(0,5 ± 0,2) mm
Plnicí prstenec
Vnitřní průměr(295 ± 1) mm
Násypka
Délka osy horní válcovité části(120 ± 2) mm
Délka osy kuželovité části(240 ± 1) mm
Délka osy dolní kuželové výpusti(80,0 ± 0,5) mm
Celková délka osy zásobníku(440 ± 3) mm
Vnitřní průměr horní válcovité části(390 ± 1) mm
Vnitřní průměr kuželové výpusti trysky
v horní části (g')(84,5 ± 0,5) mm
ve spodní části (g")(86,5 ± 0,5) mm
Rozdíl g" - g'(2,0 ± 0,5) mm
Rozdělovač
Průměr dříku(11,0 ± 0,5) mm
Talíř: poloměr hrdla(16,0 ± 0,5) mm
výška(5,0 ± 0,5) mm
průměr(33,0 ± 0,2) mm
Odřezávací zařízení
hmotnost protizávaží(5,0 ± 0,1) kg
Plnicí kontejner
objem po kraj(24,0 ± 0,1) l

9. MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI OBILÍ

Legenda k výkresu

1. Odměrná nádoba

2. Plnicí prstenec a jeho kuželová část

3. Násypka

4. Záklopka a ruční kolečko

5. Západka záklopky

6. Pojistka

7. Rozdělovač

8. Výpust násypky

9. Nůž

10. Vodicí kladky nože

11. Tvarovka

12. Jističi západka nože

13. Protizávaží

14. Podpera vodicích kolejnic

15. Zámek vozíku

16. Aretace vozíku

17. Kontejner

18. Kryt odměrné nádoby

19. Stavěči šrouby

20. Rám

II. POSTUP PŘI POUŽÍVÁNÍ

K přístroji se přikládá postup při jeho používání.

Obilí určené k měření musí být zbaveno nečistot a musí mít přibližně teplotu okolí. Musí být vysušeno vzduchem, tzn. v hygroskopické rovnováze s okolním ovzduším. Pro tyto účely je rozprostřeno v tenké vrstvě a ponecháno volně po dobu asi deseti hodin před měřením. Relativní vlhkost okolního vzduchu nesmí být vyšší než 60 %.

Objemová hmotnost závisí na množství použitého obilí a na způsobu, jakým je dopraveno do plnicího zásobníku. Z tohoto důvodu je třeba dodržet následující postup:

Umístíme odměrnou nádobu 1 (1.9) do plnicí polohy tak, aby se její osa shodovala s osou plnicího prstence 2 a násypky 3, otočíme zámkem vozíku 15 tak, aby uzamkl odměrnou nádobu v této pozici prostřednictvím aretace vozíku 16. Uvedeme nůž do jeho startovací polohy a zajistíme jističi západku nože 12. Nastavíme stavěči šroub 19 k justáži rámu 20 tak, aby horní okraj odměrné nádoby 1 byl během plnění v horizontální rovině.

Nyní je 24 l obilí nasypáno do plnicího kontejneru a vyklopeno do násypky 3 poté, co bylo zkontrolováno, že záklopka 4 výpustě násypky 8 je v uzavřené poloze. Zatažením za západku záklopky 5 otevřeme záklopku 4 (která je pak udržována v otevřené poloze pojistkou 6 záklopky 4) a necháme obilí proudit do odměrné nádoby 1 umístěné na vozíku 14. Průtok obilí je chráněn před vnějšími vlivy kuželovou částí plnicího prstence 2a. Podpěra vodicích kolejnic 14a zabraňuje deformaci kolejí, po nichž se pohybují válečky vozíku 14.

Přebytečné obilí (přibližně 4 l), které bylo přemístěno do násypky 3, aby bylo zajištěno rovnoměrné plnění odměrné nádoby, zůstává v plnicím prstenci 2, když je od-měrná nádoba zcela zaplněna. K odstranění tohoto nadbytku z odměrné nádoby 1 odjistíme západku nože 12, který se otáčí na vřetenu upevněném na tvarovce 11, aby se uvolnil nůž 9. Přední hrana nože 9, který se uvádí do pohybu tažnou vahou protizávaží 13, je dostatečně ostrá, aby přeřízla zrna obilí na okraji odměrné nádoby 1, jež by mohla bránit běžnému správnému seříznutí. Když nůž dosáhne konečné polohy, odjistíme zámek vozíku 15 a vyjmeme odměrnou nádobu 1 z vozíku 14, sundáme ji z vozíku, dáme odměrnou nádobu na váhy a zvážíme její obsah s přesností ± 5 g.

Vrátíme nůž 9 do jeho počáteční polohy, aby nadbytečné obilí ležící na noži spadlo do kontejneru 17; rozptýlená zrna obilí jsou směrována do kontejneru krytem odměrné nádoby 18. Po uvolnění pojistky 6 otočením ručním kolečkem 4a uzavřeme záklopku 4.

Jestliže má být na stejném vzorku provedeno další měření, obilí z odměrné nádoby by se mělo důkladně smíchat s obilím z kontejneru.

Objemovou hmotnost v kg/hl obdržíme, když hodnotu N indikovanou vážícím zařízením vydělíme hodnotou 0,2 hl.

III. ZKOUŠENÍ A SEŘIZOVÁNÍ MĚŘIDLA

1. ROZMĚRY MĚŘIDLA

Rozměry a objemy uvedené v bodě 8. jsou kontrolovány přístroji o odpovídající přesnosti.

2. KALIBRACE MĚŘIDLA

Měřicí přístroje musí být, navázány na státní etalon a příslušně seřízeny pomocí přenosného etalonového přístroje.

2.1 Pro účely této zkoušky se používá čistá manitobská pšenice, jejíž zrna jsou přibližně kulová. Má mít objemovou hmotnost nejméně 80 kg/hl a má být v hygroskopické rovnováze s okolním vzduchem. v souladu s pokyny v oddílu II je provedeno šest měřicích operací. Jestliže P označuje měřicí přístroj, který má být ověřen, a N etalo-nový přístroj, provádějí se měření následujícím způsobem:

Porovnávací číslo123456
Sled přístrojůNPPNNPPNNPPN

2.1.1 Rozdíly mezi jednotlivými hodnotami P a jejich střední hodnotou nesmějí být větší než ± 10 g.

2.1.2. Chyba přístroje je rozdíl mezi střední hodnotou šesti hodnot P a střední hodnotou šesti údajů n. Maximální dovolená chyba je ± 10 g.

2.1.3 Jestliže jsou maximální dovolené chyby uvedené v bodě 2.1.1 nebo v bodě 2.1.2 překročeny, může to být způsobeno tím, že obilí není dostatečně homogenní. Proto musí být ponecháno rozprostřené ještě dalších 10 hodin na místě měření, po kterých se opakuje zkoušení popsané v bodě 2.1.

2.1.4 Jestliže je překročena pouze maximální dovolená chyba stanovená v bodě 2.1.2, musí být přístroj seřízen.

Údaje poskytované přístrojem mohou být změněny upravením talíře na rozdělovači 7 do vyšší nebo nižší polohy.

Poloha rozdělovače je změněna a zkoušení popsané v bodě 2.1 se opakuje.

3. vážící zařízení

3.1 Pro zatížení mezi 10 a 20 kg nesmí být chyba vah vyšší než ± 0,01 % zátěže.

3.2 Součet chyb u používaných vah nesmí překročit ± 0,02 % jejich jmenovité hmotnosti.

IV. MĚŘICÍ PŘÍSTROJE POUŽÍVANÉ K MĚŘENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI OBILÍ

1. Měřicí přístroje používané pro měření objemové hmotnosti obilí mají následující charakteristiky:

a) jsou konstruovány a vyrobeny takovým způsobem, aby zajistily uspokojivou opakovatelnost a reprodukovatelnost měření;

b) maximální dovolená chyba objemové hmotnosti je ± 0,005 výsledku naměřeného etalonovým přístrojem;

c) maximální dovolená relativní chyba objemu použité nádoby je ± 0,002;

d) maximální dovolená relativní chyba vážícího přístroje pro vážené množství je ±0,001;

e) rozdíl mezi každým výsledkem získaným pro určité obilí a střední hodnotou objemové hmotnosti určené ze šesti po sobě jdoucích měření nesmí být větší než ± 0,003 této střední hodnoty.

2. Každý přístroj má jasně viditelný popisný štítek, který uvádí čitelnou a neodstranitelnou formou následující informace:

a) značka EHS schválení typu,

b) identifikační značku nebo název výrobce,

c) případně další označení od výrobce,

d) identifikační číslo a rok výroby,

e) jmenovitý objem odměrné nádoby a buď postup k použití, nebo odkaz na tento postup.

Přesunout nahoru