Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 289/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

Částka 105/2002
Platnost od 28.06.2002
Účinnost od 01.07.2002
Zrušeno k 01.07.2015 (332/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

289

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. května 2002,

kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. i) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanoví rozsah údajů a způsob jejich poskytování zaměstnavatelem do Informačního systému o platech.

(2) Okruh zaměstnavatelů, kteří postupují podle tohoto nařízení, a okruh zaměstnanců, za které tito zaměstnavatelé poskytují údaje do Informačního systému o platech, stanoví zákon.1)

§ 2

Rozsah poskytovaných údajů

(1) Zaměstnavatel, s výjimkou zaměstnavatele podle odstavce 2, poskytuje do Informačního systému o platech údaje o zaměstnanci v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení a další údaje za zaměstnavatele v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Zaměstnavatel, který plní úkoly zpravodajských služeb,2) poskytuje údaje o zaměstnanci, které podléhají utajení podle zvláštního právního předpisu,3) v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 3

Způsob poskytování údajů

(1) Zaměstnavatel, s výjimkou územního samosprávného celku,4) příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, organizační složky územního samosprávného celku a státního fondu,5) poskytne za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok (dále jen "sledované období") vždy do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období

a) údaje podle § 2 odst. 1 správci kapitoly státního rozpočtu6) (dále jen "správce kapitoly"),

b) údaje podle § 2 odst. 2 Ministerstvu financí v režimu odpovídajícím příslušnému stupni utajení stanoveném zvláštním právním předpisem.7)

(2) Zaměstnavatel, kterým je příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem a organizační složka územního samosprávného celku, poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období zřizovateli8) vždy do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období.

(3) Státní fond poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období Ministerstvu financí vždy do posledního kalendářního dne měsíce následujícího po skončení sledovaného období.

(4) Správce kapitoly a územní samosprávný celek poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období za všechny zaměstnavatele a zaměstnance ve své působnosti Ministerstvu financí vždy do 5. kalendářního dne druhého měsíce následujícího po skončení sledovaného období.

(5) Připadne-li poslední den lhůty stanovené v odstavcích 1 až 4 na sobotu, neděli nebo svátek, který je dnem pracovního klidu,9) považuje se lhůta za dodrženou, jsou-li údaje poskytnuty v nejbližší následující pracovní den.

(6) Údaje předává zaměstnavatel v elektronické podobě podle zvláštního zákona.10)

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 4

(1) Zaměstnavatel, který poskytne chybné údaje, je povinen údaje opravit a opravené údaje poskytnout neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů.

(2) Ministerstvo financí vede údaje poskytnuté podle § 3 odst. 1 písm. b) v režimu odpovídajícím příslušnému stupni utajení.7)

(3) Funkci správce11) Informačního systému o platech plní Ministerstvo financí.

§ 5

Do Informačního systému o platech poskytne správce kapitoly údaje za zaměstnance zařazené k výkonu práce v úřadu správce kapitoly poprvé za celý rok 2002. Ostatní zaměstnavatelé poskytnou údaje do Informačního systému o platech poprvé za celý rok 2003.


§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.


Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr financí:
Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 a 2 zákona č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 217/2000 Sb.

2) Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., zákona č. 88/1995 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb.

3) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 322/2001 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb.

4) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.

5) § 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

6) § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb.

7) Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb., nařízení vlády č. 17/2001 Sb., nařízení vlády č. 275/2001 Sb. a nařízení vlády č. 403/2001 Sb.

8) § 23 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

9) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

10) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).

11) Například zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 289/2002 Sb.

Datová struktura údajů o zaměstnanci podle § 2 odst. 1

ČísloNázev ukazateleIdentifikátor1)
a) identifikační údaje
1.Sledované obdobíAA0226
2.Identifikační číslo zaměstnavatele (IČ)AA0017
3.Fyzická osoba - kódAA0126
4.Rok - ročník (rok narození)AA0231
5.Pohlaví osoby - kódAA0211
6.Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání - kódAA0223
7.Kód státuAA0033
8.Kód zařízení bez vlastního IČAA0113
b) údaje o právním vztahu
9.ZaměstnáníAA0013
10.Zaměstnanec ve státní správěAA0125
11.Druh právního vztahu - kódAA0130
12.Týdenní pracovní dobaAA0131
13.Doba zaměstnáníAA0225
14.Doba dlouhodobé nepřítomnosti v zaměstnáníAA0216
c) údaje o pracovní době
15.Odpracovaná doba včetně přesčasové práceAA0132
16.Práce přesčasAA0133
17.Neodpracovaná doba s náhradou platu celkemAA0134
18.Neodpracovaná doba s náhradou platu - dovolenáAA0135
19.Koeficient průměrného evidenčního stavu zaměstnance přepočtenýAA0136
20.Kód evidenčního stavu zaměstnance k poslednímu dni sledovaného obdobíAA0137
d) údaje o přiznaných složkách platu
21.Platová třída zaměstnanceAA0127
22.Platový stupeň zaměstnanceAA0128
23.Druh platového tarifu - kódAA0129
24.Platový tarif přiznanýAA0138
25.Příplatek osobní přiznanýAA0139
26.Příplatek za vedení přiznanýAA0140
27.Příplatek za zastupování přiznanýAA0141
28.Příplatky zvláštní přiznané celkemAA0142
29.Příplatek hodnostní přiznanýAA0143
e) údaje o vyplacených prostředcích
30.Celkový plat zúčtovaný k výplatěAA0144
31.Platový tarif zúčtovaný k výplatěAA0145
32.Plat za práci ve svátek zúčtovaný k výplatěAA0146
33.Plat za práci přesčas zúčtovaný k výplatěAA0147
34.Plat při výkonu jiné práce zúčtovaný k výplatěAA0148
35.Další platy zúčtované k výplatěAA0160
36.Doplatek do minimální mzdy zúčtovaný k výplatěAA0162
37.Příplatky celkem zúčtované k výplatěAA0150
38.Příplatek za práci přesčas zúčtovaný k výplatěAA0239
39.Příplatek za práci v sobotu a v neděli zúčtovaný k výplatěAA0240
40.Příplatek ze vedení zúčtovaný k výplatěAA0151
41.Příplatek za zastupování zúčtovaný k výplatěAA0152
42.Příplatek osobní zúčtovaný k výplatěAA0153
43.Příplatky zvláštní zúčtované k výplatěAA0154
44.Příplatky hodnostní zúčtované k výplatěAA0155
45.Příplatky ostatní zúčtované k výplatěAA0156
46.Odměny zúčtované k výplatěAA0157
47.Ostatní složky platu jinde nespecifikované zúčtované k výplatěAA0163
48.Odměna za pracovní pohotovost celkem zúčtovaná k výplatě celkemAA0161
49.Odměna za pracovní pohotovost na pracovišti zúčtovaná k výplatěAA0237
50.Odměna za pracovní pohotovost mimo pracoviště zúčtovaná k výplatěAA0238
51.Náhrady platu celkem zúčtované k výplatěAA0158
52.Náhrady za dovolenou zúčtované k výplatěAA0159
53.Průměrný hodinový výdělek pro pracovně právní účelyAA0165
54.Nezdanitelná částka základu daně celkemAA0166
55.Pojistné na veřejné zdravotní pojištění - odvedenéAA0167
56.Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - odvedenéAA0168
57.Datum (sběru dat)AA0110
f) ostatní údaje
58.Kód postavení v zaměstnáníAA0091
59.Počet dnů nemociAA0210
60.Evidenční dny v zaměstnáníAA0218
61.Doba absenceAA0219
62.Místo pracovištěAA0690

1) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný standardem informačních systémů veřejné správy, uveřejněným ve Věstníku Ministerstva informatiky, vydaným podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 289/2002 Sb.

Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 1

ČísloNázev ukazateleIdentifikátor1)
a) identifikační údaje
1.Identifikační číslo (IČ)AA0017
2.Sledované obdobíAA0226
3.Kód zařízení bez vlastního IČAA0113
4.Právní forma ekonomického subjektuAA0019
5.Kód NUTS okresuAA0179
6.Datum (sběru dat)AA0110
b) údaje stanovené
7.Počet zaměstnanců rozpočtovanýAA0116
8.Objem prostředků na platy zaměstnancůAA0123
c) údaje o počtu zaměstnanců
10.Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtenýAA0114
11.Evidenční počet zaměstnanců fyzických osobAA0115
d) údaje o vyplacených prostředcích
12.Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových zdrojůAA0118
13.Mimorozpočtové zdroje na platy celkemAA0119

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 289/2002 Sb.

Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 2

ČísloNázev ukazateleIdentifikátor1)
a) údaj stanovený
1.Objem prostředků na platy zaměstnancůAA0123
b) údaj o počtu zaměstnanců
2.Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtenýAA0114
c) údaje o vyplacených prostředcích
3.Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových zdrojůAA0118
4.Mimorozpočtové zdroje celkemAA0119
Přesunout nahoru