Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 288/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven

Částka 105/2002
Platnost od 28.06.2002
Účinnost od 01.07.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

288

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. května 2002,

kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven

Vláda nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanoví pravidla pro poskytování dotací provozovatelům knihoven ze státního rozpočtu (dále jen "dotace") na projekty podle § 15 odst. 1 písm. b) až h), j) a l) zákona.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na poskytování dotací na

a) projekty vědy a výzkumu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona, které se řídí zvláštními právními předpisy,1)

b) výstavbu nebo rekonstrukci knihovny podle § 15 odst. 1 písm. k) zákona, které se řídí zvláštními právními předpisy.2)

Pravidla poskytování dotací podle § 15 odst. 1 písm. b) až h), j) a l) zákona

§ 2

Dotaci lze poskytnout provozovateli knihovny zapsané do evidence knihoven,3) který nemá ke dni podání žádosti splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům nebo k rozpočtu územního samosprávného celku a splatné závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

§ 3

Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") vyhlásí do 30. září kalendářního roku, jenž předchází kalendářnímu roku, v němž má být dotace poskytnuta, prostřednictvím internetu výběrové dotační řízení pro následující kalendářní rok pro jednotlivé oblasti vybrané v rozsahu podle § 7 až 15 tohoto nařízení.

§ 4

(1) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje

a) název nebo obchodní firmu provozovatele knihovny, identifikační číslo osoby, sídlo a právní formu, jde-li o právnickou osobu,

b) jméno, popřípadě jména a příjmení provozovatele knihovny, místo trvalého pobytu a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou osobu,

c) jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, je-li provozovatel knihovny právnickou osobou,

d) bankovní spojení,

e) daňové identifikační číslo provozovatele knihovny,

f) telefonní číslo a elektronickou adresu,

g) popis projektu, na který je dotace žádána, včetně termínu a místa jeho realizace,

h) požadovanou výši dotace.

(2) Příloha k žádosti o poskytnutí dotace obsahuje alespoň

a) podrobný rozpočet projektu, včetně výše finanční spoluúčasti provozovatele knihovny,

b) prohlášení provozovatele knihovny o splnění podmínek podle § 2.

(3) Žádost se podává ministerstvu písemně do 10. prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž má být dotace poskytnuta.

§ 5

(1) Projekty posuzují odborné komise jako poradní orgány ustavené ministerstvem, které vždy hodnotí

a) kvalitu projektu, jeho společenskou potřebnost a předpokládaný přínos,

b) přiměřenost rozpočtovaných nákladů na jednotlivé činnosti,

c) odbornou úroveň a vybavenost knihovny,

d) výsledky realizace projektů provozovatele knihovny, pokud na ně byla poskytnuta dotace v předchozích letech.

(2) Jednání odborných komisí se řídí jednacím řádem vydaným ministerstvem.

§ 6

(1) Na základě výsledku výběrového dotačního řízení vydá ministerstvo do 31. března kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta, rozhodnutí o poskytnutí dotace podle zvláštního právního předpisu,5) a to až do vyčerpání finančních prostředků pro daný kalendářní rok. Při rozhodování o žádostech o poskytnutí dotace se přihlíží k pořadí doporučenému odbornými komisemi na základě hledisek podle § 5 odst. 1.

(2) Dotace může být poskytnuta do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na realizaci projektu.

(3) Dotace je ministerstvem poskytována v termínech stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

§ 7

Dotace na zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb

Cílem zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb je především

a) automatizace knihovnických a informačních procesů, při níž se respektují vyhlášené knihovnické a technické standardy doporučené Národní knihovnou České republiky jako centrem standardizačních činností,

b) integrace informačních zdrojů a jejích kvalitativně nové zpřístupnění prostřednictvím centrálního portálu.

§ 8

Dotace na podporu propojení knihoven v síti

Cílem podpory propojení knihoven v síti je především

a) vytváření kooperačních systémů založených na informačních a komunikačních technologiích,

b) zkvalitnění stávajícího připojení veřejných knihoven k internetu,

c) rozšíření stávajícího počtu pracovních stanic pro uživatele.

§ 9

Dotace na zpracování informačních pramenů do elektronické podoby a jejich zpřístupnění

Cílem zpracování informačních pramenů do elektronické podoby a jejich zpřístupnění je především

a) digitalizace knihovních fondů, při níž se dodržují příslušné standardy,

b) reformátování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, při němž se dodržují příslušné standardy,

c) budování a rozvoj digitálních knihoven a archivů za účelem dlouhodobého zpřístupnění digitálních dat,

d) zpřístupnění katalogů v elektronické podobě,

e) sdílená katalogizace knihoven a kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v rámci souborného katalogu.

§ 10

Dotace na doplnění knihovního fondu

Cílem doplnění knihovního fondu je především

a) nákup tištěné neperiodické i periodické produkce odpovídající profilu knihovního fondu knihovny,

b) nákup elektronických informačních zdrojů,

c) nákup knihovního fondu v souvislosti s podporou rozvoje národnostních menšin.

§ 11

Dotace na ochranu knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí

Cílem ochrany knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí je především

a) ochrana knihovních fondů s využitím nejnovějších restaurátorských metod a technologií v praxi,

b) zamezování a odstraňování nežádoucích vlivů prostředí na knihovní fondy,

c) odstraňování následků mimořádné události.

§ 12

Dotace na zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením

Cílem zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením je především

a) nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké,

b) nákup a instalace technických zařízení pro občany se zdravotním postižením umožňujících přístup do knihovny,

c) nákup technických zařízení umožňujících zpřístupnění knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů občanům se zdravotním postižením.

§ 13

Dotace na projekty v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti

Cílem projektů v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti je především

a) rozvoj čtenářství,

b) pořádání přednášek, seminářů, besed, soutěží a výstav,

c) vydávání publikací,

d) komunitní činnost knihoven a poskytování služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

§ 14

Dotace na zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků knihoven

Cílem zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků knihoven je především mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven

a) v práci s informačními a komunikačními technologiemi,

b) v katalogizaci,

c) v jiných oblastech nutných k výkonu povolání.

§ 15

Dotace na vybavení objektu knihovny zabezpečovacími a protipožárními systémy

Cílem vybavení objektu knihovny zabezpečovacími a protipožárními systémy je především

a) zabezpečení historických fondů a objektů knihoven před vloupáním,

b) nákup a instalace zabezpečovacího zařízení za účelem snížení rizik krádeží u volně přístupných knihovních fondů,

c) zabezpečení knihovních fondů a objektů protipožárními systémy.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 20

(1) Dotaci nelze poskytnout, pokud provozovatel knihovny podle zjištění ministerstva

a) nepředložil řádně, včas a v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace vyúčtování dotace poskytnuté na podporu knihoven v předchozím kalendářním roce, nebo

b) neodvedl prostřednictvím ministerstva řádně, včas a v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace do státního rozpočtu dotaci na podporu knihoven poskytnutou v předchozím kalendářním roce nebo její část, které nepoužil nebo které použil v rozporu s právními předpisy nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace.

(2) Dotaci lze použít pouze na účel uvedený v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

(3) Z dotace lze hradit kapitálové, běžné a mzdové výdaje související s realizací projektu. Pro stanovení konkrétní výše dotace na mzdy se použije zvláštní právní předpis,7) podle kterého se stanoví platy zaměstnanců vykonávajících stejné nebo srovnatelné činnosti.

§ 21

Pro kontrolu dodržování podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, pro řízení o odnětí dotace a pro uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně při hospodaření s dotací platí zvláštní právní předpisy.8)

§ 22

Výběrová dotační řízení na podporu knihoven vyhlášená ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle předpisů.


§ 23

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 113/2013 Sb. Čl. II

Výběrová dotační řízení na podporu knihoven vyhlášená ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů.


Předseda vlády:
v z. JUDr. Rychetský v. r.
Ministr kultury:
Dostál v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).
Nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, ve znění nařízení vlády č. 374/2001 Sb.
Vyhláška č. 199/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 153/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji.
Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.

2) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.
Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

3) § 5 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb (knihovní zákon).

5) § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.

7) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 20/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 217/2000 Sb. a zákona č. 492/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb., nařízení vlády č. 141/1995 Sb., nařízení vlády č. 70/1996 Sb., nařízení vlády č. 325/1996 Sb., nařízení vlády č. 352/1997 Sb., nařízení vlády č. 247/1998 Sb., nařízení vlády č. 125/2000 Sb. a nařízení vlády č. 453/2000 Sb.

8) Zákon č. 218/2000 Sb.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Přesunout nahoru