Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 286/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb.

Částka 103/2002
Platnost od 28.06.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zrušeno k 01.01.2005 (585/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

286

ZÁKON

ze dne 31. května 2002,

kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) O žádosti občana o dobrovolné převzetí branné povinnosti rozhoduje náčelník územní vojenské správy. V řízení o žádosti cizince o dobrovolné převzetí branné povinnosti se postupuje podle § 54 odst. 6.".

2. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) osobám, které převzaly dobrovolně brannou povinnost, a to na základě jejich jednostranného prohlášení.".

3. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Zřizují se územní vojenské správy jako vojenské správní úřady prvního stupně a Hlavní doplňovací úřad jako vojenský správní úřad druhého stupně.".

4. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která včetně poznámek pod čarou č. 2a) a 2b) zní: "Jestliže je občan zbaven způsobilosti k právním úkonům, vyplní dotazník jeho opatrovník;2a) jestliže je postižen vadou nebo nemocí, pro kterou není schopen dotazník vyplnit, učiní tak za něj osoba blízká.2b)

2a) § 27 odst. 2 a 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2b) § 116 občanského zákoníku.".

5. V § 7 odst. 2 se slova "datum narození," a slova "a přechodného" zrušují.

6. V § 9 odst. 1 se slova "velitelství územní obrany" nahrazují slovy "Hlavního doplňovacího úřadu".

7. V § 9 odst. 3 se slova "datum narození," zrušují.

8. V § 10 odst. 2 se slova "velitelství územní obrany." nahrazují slovy "Hlavní doplňovací úřad.".

9. V § 11 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Při odvodu lze pohovorem zjišťovat další znalosti a schopnosti brance a jeho zájem o výkon odborných činností v ozbrojených silách.".

10. V § 11 odst. 5 se slovo "příslušné" zrušuje.

11. V § 12 odst. 5 se slova "nevyléčitelnou nebo život ohrožující nemocí" nahrazují slovy "těžkou formou nevyléčitelné nemoci".

12. V § 12 odst. 6 se slova "zcela neschopných vojenské činné služby" nahrazují slovy "zproštěných povinnosti dostavit se k pravidelnému odvodu".

13. V § 13 se na konci textu odstavce 2 doplňují tato slova: "nebo cizinci, kterým byl povolen dobrovolný vstup do ozbrojených sil".

14. V § 14 odst. 1 se slova "u velitelství územní obrany" nahrazují slovy "u Hlavního doplňovacího úřadu" a slova "velitel velitelství územní obrany" se nahrazují slovy "ředitel Hlavního doplňovacího úřadu".

15. V § 16 odst. 4 se za slova "osobně podle" vkládají slova "svého zdravotního stavu a".

16. V § 17 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní:

"(1) Základní služba trvá 12 měsíců; začíná dnem jejího nastoupení u vojenského útvaru nebo vojenského zařízení anebo vojenského záchranného útvaru7a) (dále jen "vojenský útvar") a končí dnem propuštění od vojenského útvaru.

7a) § 2 odst. 2 až 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb.".

17. V § 24 odst. 1 se za slovo "Odvedencům" vkládají slova "nebo vojákům, kterým byla přerušena základní služba místo určení k náhradní službě, anebo vojákům, kterým byla přerušena základní nebo náhradní služba (dále jen "odvedenec"),".

18. V § 24 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Pominou-li důvody, pro které byl odklad základní nebo náhradní služby povolen, náčelník územní vojenské správy povolení odkladu zruší. Odvolání proti rozhodnutí o zrušení odkladu nemá odkladný účinek.

(6) Odvedenec se povolá do základní nebo náhradní služby nebo k jejímu dokončení v roce, v němž odklad skončil, nebo v roce následujícím.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

19. V § 24 odst. 7 větě poslední se číslice "4" nahrazuje číslicí "6".

20. V § 25 odstavec 4 zní:

"(4) Náčelník územní vojenské správy rozhodnutí o přerušení základní služby zruší, jestliže důvody pominuly nebo důvody nebyly dány anebo došlo-li k neoprávněnému přerušení, a vojáka povolá k dokončení přerušené základní služby. Odvolání proti rozhodnutí o zrušení přerušení základní služby nemá odkladný účinek.".

21. V § 29 odst. 4 se slova "30 kalendářních dnů" nahrazují slovy "3 měsíce".

22. V § 30 odst. 7 větě první se slova " , nejdéle však na dobu 8 týdnů" zrušují.

23. V § 30 se na konci odstavce 7 doplňuje tato věta: "Výjimečné vojenské cvičení lze konat i nad celkový rozsah vojenských cvičení stanovený v odstavci 1, nejvýše však do jednonásobku tohoto rozsahu.".

24. V § 31 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Nahrazování zameškané vojenské činné služby začíná dnem následujícím po dni splnění stanovené délky vojenské činné služby.

(5) Doba zameškaná výkonem kázeňského trestu vězení nebo svémocným vzdálením v době nahrazování se již nenahrazuje.".

25. V § 37 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Odvedenec nebo voják, který se dlouhodobě zdržuje v zahraničí, se dostaví k přezkumnému řízení po návratu do České republiky.".

26. V § 38 odst. 1 se slova "velitelství územní obrany" nahrazují slovy "Hlavního doplňovacího úřadu".

27. V § 38 odst. 2 větě první se slova "velitelství územní obrany" nahrazují slovy "Hlavního doplňovacího úřadu" a ve větě druhé se slova "velitel velitelství územní obrany" nahrazují slovy "ředitel Hlavního doplňovacího úřadu".

28. V § 40 odst. 1 se slovo "vedou" nahrazuje slovy "nevedou k neschopnosti k vojenské činné službě, ale".

29. V § 46 odst. 3 se slova "nebo přechodného" zrušují.

30. V § 46 odst. 4 se slova "přiměřeně § 12" nahrazují slovy "přiměřeně § 11 a 12".

31. V § 48 odstavec 1 zní:

"(1) Mimořádná služba končí nejpozději do 30 dnů od zrušení mimořádných opatření nebo od nařízení demobilizace.".

32. V § 48 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

33. V § 49 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "Rozhodnutí o zproštění mimořádné služby se doručuje žadatelům.".

34. V § 50 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 14) zní:

"(1) Ministerstvo, vojenské správní úřady a vojenské útvary vedou vojenskou evidenci pro potřebu ozbrojených sil v rozsahu osobních údajů stanovených tímto zákonem, přitom postupují podle zvláštního právního předpisu.14) Údaje z vojenské evidence si mohou vzájemně poskytovat. Údaje z vojenské evidence lze poskytovat také orgánům veřejné správy pouze v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem1) a také na žádost fyzické osoby, o které se vojenská evidence vede.

14) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

35. V § 50 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Zpracováváním vojenské evidence se rozumí vyhodnocování osobních údajů pro rozhodování o schopnosti osob k vojenské činné službě, pro jejich povolávání do ozbrojených sil a zařazování do funkcí v ozbrojených silách.".

36. V § 51 odst. 3 se slova "skutečnosti důležité pro vojenskou evidenci, zejména" a slova "a přechodného" zrušují.

37. V § 52 odst. 1 se slova "vojenský průkaz," zrušují.

38. V § 52 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

39. V § 52 odst. 2 se za slova "Vojenská knížka obsahuje" vkládá slovo "fotografii,".

40. V § 52 odstavec 3 zní:

"(3) Vojenská knížka se nepřipojuje jako příloha k návrhům a podáním. Voják v činné službě a voják mimo činnou službu je povinen ztrátu nebo poškození vojenské knížky hlásit nadřízenému nebo příslušné územní vojenské správě.".

41. V § 55 odst. 1 se slova "nebo přechodného" zrušují.

42. V § 55 odstavec 5 zní:

"(5) Ministerstvo proplácí náklady na přezkumné řízení, na odvolání proti přezkumnému rozhodnutí a na přezkoušení pravomocného přezkumného rozhodnutí, které se týká vojáků v činné službě.".

43. V § 56 odst. 4 se za slovo "působnosti" vkládají slova "a orgány územní samosprávy v přenesené působnosti".

44. V § 56 odst. 6 se slova "územních vojenských správ" nahrazují slovy "lékařů odvodních komisí, vyšší odvodní komise, přezkumných komisí a vyšších přezkumných komisí".

45. Příloha k zákonu zní:

"Název, sídla a územní obvody vojenských správních úřadů

NázevSídloÚzemní obvody
Územní vojenská správa BenešovBenešovSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Benešov, Dobříš, Příbram, Sedlčany, Vlašim
Územní vojenská správa BrnoBrnoSprávní obvod obce s rozšířenou působností
Brno
Územní vojenská správa Brno-venkovBrnoSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Ivančice, Rosice, Šlapanice, Tišnov, Ž idlochovice
Územní vojenská správa BřeclavBřeclavSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Kyjov, Mikulov, Veselí nad Moravou
Územní vojenská správa České BudějoviceČeské BudějoviceSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice, Prachatice, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Vimperk
Územní vojenská správa DomažliceDomažliceSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Stříbro, Sušice, Tachov
Územní vojenská správa Frýdek-MístekFrýdek-MístekSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Kopřivnice, Nový Jičín, Třinec
Územní vojenská správa Hradec KrálovéHradec KrálovéSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Broumov, Dobruška, Hradec Králové, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou
Územní vojenská správa ChomutovChomutovSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Chomutov, Kadaň, Litvínov, Louny, Most, Podbořany, Žatec
Územní vojenská správa JičínJičínSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Jičín, Nová Paka, Trutnov, Vrchlabí
Územní vojenská správa JihlavaJihlavaSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Humpolec, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Pelhřimov, Telč, Třebíč
Územní vojenská správa Karlovy VaryKarlovy VarySprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov
Územní vojenská správa KladnoKladnoSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Beroun, Černošice, Hořovice, Kladno, Rakovník, Slaný
Územní vojenská správa KolínKolínSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Čáslav, Český Brod, Kolín, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady
Územní vojenská správa KroměřížKroměřížSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín
Územní vojenská správa LiberecLiberecSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov
Územní vojenská správa OlomoucOlomoucSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Hranice, Konice, Litovel, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Uničov
Územní vojenská správa OpavaOpavaSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Bruntál, Hlučín, Krnov, Opava, Rýmařov, Vítkov
Územní vojenská správa OstravaOstravaSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Bohumín, Český Těšín, Havířov, Karviná, Orlová, Ostrava
Územní vojenská správa PardubicePardubiceSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Hlinsko, Holice, Chrudim, Pardubice, Přelouč
Územní vojenská správa PísekPísekSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Blatná, Milevsko, Písek, Strakonice, Vodňany
Územní vojenská správa PlzeňPlzeňSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Blovice, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod
Územní vojenská správa Praha-středPraha-ŽižkovKatastrální území
Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město, Vinohrady, Vyšehrad, Žižkov
Územní vojenská správa Praha-jihPraha-BraníkKatastrální území
Braník, Háje, Hodkovičky, Chodov, Cholupice, Kamýk, Komořany, Krč, Kunratice, Lhotka, Libuš, Michle, Modřany, Nusle, Písnice, Podolí, Šeberov, Točná, Ú jezd
Územní vojenská správa Praha-západPraha-RuzyněKatastrální území
Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hlubočepy, Holyně, Jinonice, Košíře, Lahovice, Liboc, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Malá Chuchle, Motol, Nebušice, Přední Kopanina, Radlice, Radotín, Ruzyně, Řeporyje, Řepy, Sedlec, Slivenec, Smíchov, Sobín, Stodůlky, Střešovice, Suchdol, Třebonice, Veleslavín, Velká Chuchle, Vokovice, Zadní Kopanina, Zbraslav, Zličín
Územní vojenská správa Praha-severPraha-KarlínKatastrální území
Bohnice, Březiněves, Čimice, Dolní Chabry, Ďáblice, Holešovice, Karlín, Kobylisy, Libeň, Střížkov, Troja
Územní vojenská správa Praha-východPraha-VršoviceKatastrální území
Benice, Bečhovice, Čakovice, Černý Most, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek, Hloubětín, Horní Mečholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hrdlořezy, Kbely, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Kyje, Letňany, Lipany, Malešice, Miškovice, Nedvězí, Petrovice, Pitkovice, Prosek, Satalice, Strašnice, Štěrboholy, Třeboradice, Uhříněves, Újezd nad Lesy, Vinoř, Vršovice, Vysočany, Záběhlice
Územní vojenská správa Stará BoleslavStará BoleslavSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Říčany
Územní vojenská správa ŠumperkŠumperkSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Jeseník, Mohelnice, Šumperk, Zábřeh
Územní vojenská správa TáborTáborSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Dačice, Jindřichův Hradec, Soběslav, Tábor, Třeboň
Územní vojenská správa Ústí nad LabemÚstí nad LabemSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Bílina, Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem
Územní vojenská správa Ústí nad OrlicíÚstí nad OrlicíSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Česká Třebová, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk
Územní vojenská správa VyškovVyškovSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Blansko, Boskovice, Bučovice, Slavkov u Brna, Vyškov
Územní vojenská správa ZnojmoZnojmoSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Moravský Krumlov, Znojmo
Územní vojenská správa Žďár nad SázavouŽďár nad SázavouSprávní obvody obcí s rozšířenou působností
Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Nové Město na Moravě, Světlá

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Dosavadní územní vojenské správy, velitelství územní obrany, odvodní komise, vyšší odvodní komise, přezkumné komise a vyšší přezkumné komise zanikají dnem účinnosti tohoto zákona. Působnost jimi dosud vykonávaná přechází na územní vojenské správy, Hlavní doplňovací úřad, odvodní komise, vyšší odvodní komisi, přezkumné komise a vyšší přezkumné komise zřízené podle tohoto zákona.

2. Řízení, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájily a neskončily dosavadní územní vojenské správy, velitelství územní obrany, odvodní komise, vyšší odvodní komise, přezkumné komise a vyšší přezkumné komise, dokončí územní vojenské správy, Hlavní doplňovací úřad, odvodní komise, vyšší odvodní komise, přezkumné komise a vyšší přezkumné komise zřízené podle tohoto zákona.

3. Rozhodnutí, která do dne účinnosti tohoto zákona vydaly dosavadní územní vojenské správy, velitelství územní obrany, odvodní komise, vyšší odvodní komise, přezkumné komise a vyšší přezkumné komise, zůstávají nedotčena.

4. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců dosavadních územních vojenských správ a velitelství územní obrany přecházejí na územní vojenské správy a Hlavní doplňovací úřad zřízené podle tohoto zákona.

Čl. III

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.

Přesunout nahoru