Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 267/2002 Sb.Nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje

Částka 98/2002
Platnost od 28.06.2002
Účinnost od 01.07.2002
Zrušeno k 01.01.2010 (397/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

267

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. května 2002

o informačním systému výzkumu a vývoje

Vláda nařizuje podle § 39 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), (dále jen "zákon") k provedení § 31 odst. 2, 3, 7, 9 a 12 a § 32 odst. 1 až 4 zákona:


§ 1

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) aktivitou údaje o programu nebo údaje o typu grantových projektů,

b) identifikačním kódem údaj jednoznačně určující v informačním systému výzkumu a vývoje (dále jen "informační systém") veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji, projekt výzkumu a vývoje (dále jen "projekt"), výzkumný záměr nebo výsledek vytvořený podle pravidel stanovených správcem informačního systému1) (dále jen "správce"),

c) průvodkou poskytovatelem potvrzený dokument obsahující údaje stanovené správcem, které jednoznačně identifikují předávaný soubor údajů, a informace o výsledku provedené kontroly úplnosti předávaných údajů a vazeb mezi nimi (dále jen "kontrola údajů").

§ 2

Údaje centrální evidence projektů výzkumu a vývoje

(1) Údaje centrální evidence projektů výzkumu a vývoje zahrnují

a) identifikační kód projektu, jeho název v českém a anglickém jazyce a aktivitu,

b) základní údaje o příjemci a spolupříjemci, kterými jsou

1. obchodní firma nebo název, popřípadě jméno a příjmení nebo označení organizační složky České republiky nebo územního samosprávného celku, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, sídlo, popřípadě místo trvalého pobytu a místo podnikání, právní forma právnické osoby; u právnické osoby, která nemůže mít identifikační číslo, stát, ve kterém je zaregistrována; adresa ve veřejné informační síti (internetová adresa) a adresa elektronické pošty, pokud existují, a

2. údaje o organizační složce, vnitřní organizační jednotce nebo součásti pověřené na základě zvláštního právního předpisu,2) zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení či založení uskutečňováním výkonu práv a povinností souvisejících s řešením projektu nebo jeho části, pokud existuje, nebo

3. jméno a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti (dále jen "tituly"), rodné číslo, místo trvalého pobytu fyzické osoby; není-li tato osoba státním občanem České republiky, její jméno a příjmení, tituly, státní příslušnost a rodné číslo nebo, pokud jí nebylo přiděleno, datum narození; adresa ve veřejné informační síti (internetová adresa) a adresa elektronické pošty, pokud existují,

c) základní údaje o fyzické osobě odpovědné příjemci za odbornou úroveň projektu nebo o fyzické osobě odpovědné spolupříjemci za řešení projektu, popřípadě o dalších fyzických osobách podílejících se na projektu, kterými jsou jméno, příjmení, tituly a rodné číslo; není-li tato osoba státním občanem České republiky, její jméno a příjmení, tituly, státní příslušnost a rodné číslo nebo, pokud jí nebylo přiděleno, datum narození; elektronické nebo telefonické spojení na osoby uvedené v předchozí části věty,

d) dobu řešení projektu, dobu účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace na podporu vybraného projektu (dále jen "smlouva o poskytnutí podpory") nebo vykonatelnost rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu vybraného projektu (dále jen "rozhodnutí o poskytnutí podpory"), termín zahájení a ukončení poskytování účelové podpory, stav průběhu řešení projektu, případně jeho odůvodnění, a informace o změnách smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, v českém a anglickém jazyce,

e) předmět a cíle řešení projektu, obor výzkumu a vývoje a rozlišení projektu podle § 2 odst. 1 zákona, v českém a anglickém jazyce,

f) uznané náklady projektu a jejich členění, výše účelové podpory, případně její členění, a to za celou dobu řešení projektu a za každý rok řešení projektu,

g) identifikační kód veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, jestliže se uzavírá smlouva o poskytnutí podpory nebo vydává rozhodnutí o poskytnutí podpory na základě výsledku veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,

h) údaje o jiných projektech a výzkumných záměrech, na jejichž řešení se příjemce podílí, které jsou uvedené v informačním systému a řeší obdobnou problematiku,

i) stručné zhodnocení projektu poskytovatelem po ukončení jeho řešení v českém a anglickém jazyce,

j) vymezení ochrany poskytovaných údajů podle zvláštních právních předpisů3) (dále jen "stupeň důvěrnosti údajů"),

k) údaje stanovené správcem jednoznačně identifikující předávaný soubor údajů,

l) další údaje vztahující se k podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků stanovené zvláštními právními předpisy4) nebo mezinárodními závazky České republiky.

(2) Pokud se smlouva o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory vztahuje k více příjemcům, údaje podle odstavce 1 písm. b), c), f) a h) se uvádějí o každém z nich. Pokud se na řešení projektu podílí více spolupříjemců, uvádějí se údaje podle odstavce 1 písm. b), c), popřípadě písm. f) o každém z nich.

§ 3

Údaje centrální evidence výzkumných záměrů

Údaje centrální evidence výzkumných záměrů zahrnují

a) identifikační kód výzkumného záměru, jeho název v českém a anglickém jazyce a aktivitu,

b) základní údaje o příjemci, kterými jsou

1. obchodní firma nebo název, popřípadě označení organizační složky České republiky nebo územního samosprávného celku, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, sídlo a právní forma právnické osoby, adresa ve veřejné informační síti (internetová adresa) a adresa elektronické pošty, pokud existují, nebo

2. údaje o organizační složce, vnitřní organizační jednotce nebo součásti pověřené na základě zvláštního právního předpisu,2) zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení či založení uskutečňováním výkonu práv a povinností souvisejících s řešením výzkumného záměru, pokud existuje,

c) základní údaje o fyzické osobě odpovědné příjemci za odbornou úroveň výzkumného záměru, popřípadě o dalších fyzických osobách podílejících se na výzkumném záměru, kterými jsou jméno a příjmení, tituly a rodné číslo; není-li tato osoba státním občanem České republiky, její jméno, příjmení, tituly, státní příslušnost a rodné číslo nebo, pokud jí nebylo přiděleno, datum narození; elektronické nebo telefonické spojení na osoby uvedené v předchozí části věty,

d) dobu řešení výzkumného záměru, vykonatelnost rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory výzkumného záměru (dále jen "rozhodnutí o poskytnutí podpory"), termín zahájení a ukončení poskytování institucionální podpory, stav průběhu řešení výzkumného záměru, případně jeho odůvodnění, a informace o změnách rozhodnutí o poskytnutí podpory, v českém a anglickém jazyce,

e) předmět a cíle řešení výzkumného záměru, obor výzkumu a vývoje a rozlišení výzkumného záměru podle § 2 odst. 1 zákona, v českém a anglickém jazyce,

f) uznané náklady výzkumného záměru a jejich členění, výše institucionální podpory, případně její členění, a to za celou dobu řešení výzkumného záměru a za každý rok řešení výzkumného záměru,

g) údaje o jiných projektech a výzkumných záměrech, na jejichž řešení se příjemce podílí, které jsou uvedené v informačním systému a řeší obdobnou problematiku,

h) stručné zhodnocení výzkumného záměru poskytovatelem po ukončení jeho řešení v českém a anglickém jazyce,

i) stupeň důvěrnosti údajů,

j) údaje stanovené správcem jednoznačně identifikující předávaný soubor údajů,

k) další údaje vztahující se k podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků stanovené zvláštními právními předpisy4) nebo mezinárodními závazky České republiky.

§ 4

Údaje rejstříku informací o výsledcích

Údaje rejstříku informací o výsledcích zahrnují

a) identifikační kód výsledku a jeho název v českém a anglickém jazyce a v jazyce, v němž byl výsledek zveřejněn (dále jen "původní jazyk"),

b) identifikační kód nejméně jednoho projektu nebo výzkumného záměru, jehož řešením výsledek vznikl,

c) základní údaje podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 3 písm. b) tohoto nařízení o příjemci, který výsledek dosáhl,

d) celkový počet autorů, původců nebo jiných fyzických osob podílejících se na dosažení výsledku a mající obdobná práva k výsledku5) (dále jen "tvůrci"), z toho počet tvůrců, kteří byli v pracovněprávním vztahu k příjemci,

e) jména, příjmení a rodná čísla tvůrců a, nejsou-li tvůrci státními občany České republiky, jejich jména a příjmení, státní příslušnost a rodná čísla nebo, pokud jim nebyla přidělena, data narození,

f) výčet jmen tvůrců ve formě uvedené v publikaci nebo jiném druhu výsledku,

g) druh výsledku (publikace, produkty, předvádění prováděné přímými akcemi, výsledky chráněné na základě zvláštního právního předpisu5) nebo výsledky uplatněné na trhu); pouze v případě výsledků obsahujících utajované skutečnosti podle zvláštního právního předpisu6) je za druh výsledku považována i výzkumná zpráva,

h) popis výsledku v českém, anglickém a původním jazyce,

i) údaje blíže určující daný výsledek,

j) obor výzkumu a vývoje výsledku,

k) údaje o uplatnění výsledku podle § 31 odst. 6 zákona včetně roku uplatnění výsledku,

l) stupeň důvěrnosti údajů,

m) údaje stanovené správcem jednoznačně identifikující předávaný soubor údajů,

n) další údaje vztahující se k podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků stanovené zvláštními právními předpisy4) nebo mezinárodními závazky České republiky.

§ 5

Údaje evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji

Údaje evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji zahrnují

a) základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, kterými jsou

1. identifikační kód veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a aktivita,

2. u programu datum jeho schválení vládou, číslo usnesení vlády, rok zahájení a ukončení programu,

3. název a cíl předmětu veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v českém a anglickém jazyce,

b) údaje o poskytovateli, který veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji vyhlašuje,

c) údaje o vyhlášení a podmínkách veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, kterými jsou

1. datum vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v Obchodním věstníku, časové údaje vymezující počátek a konec soutěžní lhůty a hodnotící lhůty , předpokládaná doba zahájení řešení projektů,

2. způsob podání návrhu projektu v českém a anglickém jazyce,

3. způsob oznámení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji v českém a anglickém jazyce,

4. celková výše účelové podpory vyčleněná vyhlašovatelem na předmět veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a její členění v jednotlivých letech,

5. podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, včetně důvodů pro nepřijetí (vyřazení) nebo vyloučení návrhu projektu z této veřejné soutěže, kritérií hodnocení návrhu projektů a požadavků na prokázání způsobilosti uchazeče, v českém a anglickém jazyce,

6. údaje o místě převzetí zadávací dokumentace, o místě, formě a době podávání návrhů projektů a informace o názvu, sídle, telefonu, elektronické adrese a faxu poskytovatele nebo osoby pověřené organizačním zajištěním veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji,

7. jiné zdroje informací o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji,

d) údaje o vyhodnocení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, kterými jsou

1. počet doručených návrhů projektů, počet přijatých návrhů projektů, počet návrhů projektů, kterým bude na základě rozhodnutí poskytovatele podle § 21 odst. 7 zákona poskytnuta účelová podpora,

2. celková schválená výše účelové podpory a její členění v jednotlivých letech,

3. v případě zrušení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji datum a důvody jejího zrušení v českém a anglickém jazyce,

e) údaje stanovené správcem jednoznačně identifikující předávaný soubor údajů,

f) další údaje vztahující se k podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků stanovené zvláštními právními předpisy4) nebo mezinárodními závazky České republiky.

§ 6

Postup poskytovatele při předání údajů o vyhlašovaných veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji a jejich vyhodnocení

(1) Poskytovatel před vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, na základě které bude poskytovat účelovou podporu ze své rozpočtové kapitoly, předá provozovateli a správci datových prvků a číselníků informačního systému (dále jen "provozovatel")7) platné údaje v rozsahu stanoveném správcem podle § 5 písm. a) až c), e) a f) tohoto nařízení. Poskytovatel předá provozovateli tyto údaje ve znění shodném s údaji zveřejňovanými v Obchodním věstníku.

(2) Dojde-li ke změně údajů o vyhlašované veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji předaných podle odstavce 1, předá poskytovatel nové platné údaje provozovateli ve formě úplného souboru údajů předávaných v příslušném roce nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem, který byl v předchozím souboru údajů uveden jako den vyhlášení této veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

(3) Poskytovatel předá údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 nebo údaje o vyhodnocení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji podle § 5 písm. d) tohoto nařízení provozovateli prostřednictvím správcem stanoveného zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací současně s průvodkou. Průvodka se předává v listinné podobě nebo v elektronické podobě jako podepsaná datová zpráva podle zvláštního právního předpisu.8)

(4) Poskytovatel vždy před předáním údajů provozovateli provede kontrolu těchto údajů platnou verzí programových prostředků poskytnutých provozovatelem.

§ 7

Postup příjemce při předání údajů o projektech a výzkumných záměrech a jejich výsledcích

(1) Příjemce plní povinnost podle § 12 odst. 1 a 4 zákona prostřednictvím poskytovatele, kterému předává údaje o projektech nebo výzkumných záměrech a údaje o jejich výsledcích ve formě a v termínu stanoveném poskytovatelem podle § 31 odst. 3 zákona a podle zvláštních právních předpisů.3)

(2) Při změnách smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory předá příjemce poskytovateli platné údaje ve formě a v termínu stanoveném poskytovatelem.

(3) V případě změn údajů, které nejsou předmětem smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo nepodléhají schválení poskytovatelem, zajistí předání platných údajů do informačního systému poskytovatel na základě oznámení příjemce předaného poskytovateli v listinné podobě nebo v elektronické podobě jako podepsanou datovou zprávu podle zvláštního právního předpisu.8)

§ 8

Postup poskytovatele při předání údajů o projektech a výzkumných záměrech a jejich výsledcích

(1) Poskytovatel předá provozovateli před poskytnutím účelové podpory nebo institucionální podpory platné údaje v rozsahu stanoveném správcem podle § 2 a 3 tohoto nařízení o projektech a výzkumných záměrech, na jejichž řešení poskytuje podporu výzkumu a vývoje z veřejných prostředků v příslušném kalendářním roce ze své rozpočtové kapitoly, a to ve lhůtách podle § 31 odst. 4 zákona. Výjimkou jsou údaje o zhodnocení projektů nebo výzkumných záměrů podle § 2 odst. 1 písm. i) a § 3 písm. h) tohoto nařízení a platné údaje o skutečných nákladech projektu nebo výzkumného záměru, které poskytovatel předá provozovateli do 6 měsíců od počátku kalendářního roku následujícího po roce ukončení řešení projektu nebo výzkumného záměru.

(2) Údaje o výsledcích všech projektů nebo výzkumných záměrů podporovaných ze své rozpočtové kapitoly v rozsahu stanoveném správcem podle § 4 tohoto nařízení předá poskytovatel provozovateli ve lhůtě podle § 31 odst. 6 zákona.

(3) Platné údaje o řešených projektech, výzkumných záměrech nebo jejich výsledcích, u kterých došlo v průběhu kalendářního roku ke změně, předá poskytovatel provozovateli ve lhůtě podle § 31 odst. 5 zákona ve formě úplného souboru údajů předaných v příslušném roce.

(4) Při předání údajů podle odstavců 1 až 3 se postupuje podle § 6 odst. 3 a 4 tohoto nařízení obdobně.

§ 9

Postup při zařazení údajů předaných poskytovatelem do informačního systému

(1) Provozovatel zařadí do informačního systému pouze údaje předané poskytovatelem postupem podle § 6 odst. 3 a 4 nebo podle § 8 odst. 4 a 5 tohoto nařízení nebo, pokud je předmět řešení projektu nebo výzkumného záměru utajovanou skutečností, postupem stanoveným zvláštními právními předpisy.6)

(2) Zařazení údajů do informačního systému oznámí provozovatel poskytovateli v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím podepsané datové zprávy podle zvláštního právního předpisu8) ve lhůtě podle § 31 odst. 8 zákona.

(3) Soubor údajů předávaný do informačního systému vykazující chyby zjištěné při kontrole údajů platnou verzí programových prostředků nebo nesplňující náležitosti stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy3) provozovatel vrátí poskytovateli, nezařadí jej do informačního systému a oznámí tuto skutečnost a její důvody poskytovateli v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím podepsané datové zprávy podle zvláštního právního předpisu8) ve stejné lhůtě jako oznamuje zařazení údajů do informačního systému.

(4) Provozovatel se řídí provozním řádem informačního systému, který vypracuje a po projednání se správci rozpočtových kapitol schválí správce.

§ 10

Způsob a termíny poskytnutí údajů z informačního systému

(1) Provozovatel nezveřejní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji prostřednictvím veřejné informační sítě dříve než v termínu, který mu jako datum vyhlášení v Obchodním věstníku podle § 5 písm. c) bodu 1 a § 6 tohoto nařízení oznámí poskytovatel.

(2) Provozovatel poskytne platné údaje z informačního systému

a) veřejnosti způsobem podle § 31 odst. 11 písm. a) zákona, a to

1. údaje o vyhlašované veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji nejdříve v den vyhlášení této soutěže, uvedený poskytovatelem v posledním souboru údajů předaném provozovateli,

2. údaje o vyhodnocení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji do 30 kalendářních dnů ode dne jejich zařazení do informačního systému,

3. údaje o projektech nebo výzkumných záměrech a údaje o výsledcích projektů nebo výzkumných záměrů do 30 kalendářních dnů ode dne jejich zařazení do informačního systému,

b) poskytovateli prostřednictvím elektronické pošty nebo veřejné informační sítě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti nebo jejího upřesnění,

c) příjemci v listinné podobě, na paměťových médiích, prostřednictvím elektronické pošty nebo veřejné informační sítě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti nebo jejího upřesnění,

d) Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a správci prostřednictvím elektronické pošty nebo veřejné informační sítě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti nebo jejího upřesnění,

e) dalším subjektům podle § 31 odst. 11 písm. e) zákona postupem podle písmene c), nestanoví-li zvláštní právní předpisy nebo mezinárodní závazky České republiky způsob a termíny poskytnutí údajů jinak.

(3) Žádost podle odstavce 2 písm. b) až d) může být podána v listinné podobě nebo v elektronické podobě jako podepsaná datová zpráva podle zvláštního právního předpisu.8) V případě, že je žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaké údaje a v jaké podobě jsou požadovány, nebo je formulována příliš obecně, vyzve provozovatel žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 kalendářních dnů, nemusí mu provozovatel údaje poskytnout.


§ 11

Společná ustanovení

(1) Při uchování, zpřístupňování, předávání a jiném zpracování osobních údajů se postupuje podle zvláštního právního předpisu.9)

(2) Na veřejnou zakázku ve výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona, zadanou podle zvláštního právního předpisu,10) se nevztahují ustanovení § 3, 5 a 6, § 10 odst. 1 a § 10 odst. 2 písm. a) body 1 a 2 tohoto nařízení.

§ 12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Místopředseda vlády:

JUDr. Rychetský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 35 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

2) Například zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb., obchodní zákoník.

3) Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 322/2001 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 107/2002 Sb., vyhláška č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností, ve znění vyhlášky č. 338/1999 Sb. a vyhlášky č. 391/2001 Sb.

4) Například zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 450/2001 Sb.

5) Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 116/2000 Sb. a zákona č. 207/2000 Sb., zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb., zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám).

6) Například zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 244/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 56/1999 Sb., o zajištění bezpečnostních informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu.

7) § 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

8) § 2 písm. c) a § 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).

9) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb. a zákona č. 130/2002 Sb.

Přesunout nahoru