Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 252/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Částka 95/2002
Platnost od 28.06.2002
Účinnost od 01.07.2002
Zrušeno k 01.05.2004 (199/2004 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

252

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 6. června 2002,

kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Ministerstvo financí stanoví podle § 1 odst. 4, § 46 odst. 1, § 46 odst. 6, § 48 odst. 4, § 50 odst. 4, § 56 odst. 3, § 65 odst. 4, § 65 odst. 6, § 75 odst. 5, § 76 odst. 2, § 79 odst. 3, § 80 odst. 4, § 85, § 93 odst. 4, § 102 odst. 4, § 104 odst. 5, § 104 odst. 9 písm. b), § 105 odst. 11, § 107 odst. 8, § 124 odst. 4, § 134 odst. 1, § 135 odst. 1, § 139c odst. 2, § 141 odst. 1, § 141a, § 144f odst. 3, § 144i odst. 3, § 144i odst. 4, § 144l odst. 5, § 144m odst. 2, § 144p odst. 1 písm. c), § 144p odst. 2, § 144p odst. 3, § 144u, § 144w odst. 3, § 144x odst. 2 písm. a), § 144x odst. 2 písm. c), § 144x odst. 2 písm. d), § 144x odst. 4, § 144x odst. 5, § 144bb, § 144dd odst. 3, § 144ee odst. 1, § 144ff odst. 1, § 144gg odst. 2, § 144gg odst. 4, § 144nn, 144oo, § 152 odst. 2, § 153 odst. 3, § 164 odst. 2, § 167 odst. 1 písm. b), § 168 odst. 1, § 169 odst. 2, § 178 odst. 3, § 180, § 182 písm. d), § 188 odst. 2, § 191, § 192 odst. 2, § 200 odst. 2, § 216e písm. b), § 234 odst. 5, § 235, § 256 odst. 8, § 259a odst. 3, § 260g odst. 1, § 260h odst. 1, § 260i, § 286 odst. 3 a § 316 odst. 3 a po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu podle § 56 odst. 4 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

PRŮBĚH CELNÍHO POHRANIČNÍHO PÁSMA VE VNITROZEMÍ

(K § 1 odst. 4 zákona)

§ 1

Hranici celního pohraničního pásma ve vnitrozemí tvoří myšlená čára spojující podle terénních bodů nebo vzdušnou čarou obce nebo jiná místa uvedená v Seznamu obcí (míst) tvořících průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí, který je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Obce, jimiž probíhá hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí, jsou součástí celního pohraničního pásma.

ČÁST DRUHÁ

FORMA A OBSAH ŽÁDOSTÍ O ZÁVAZNOU INFORMACI

(K § 46 odst. 1 a 6 zákona)

§ 2

(1) Žádost o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Způsob uvádění údajů do této žádosti, jakož i další náležitosti související s jejím podáním je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Žádost o závaznou informaci o původu zboží se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Způsob uvádění údajů do této žádosti, jakož i další náležitosti související s jejím podáním je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(3) Rozhodnutí o sazebním zařazení zboží - Závazná informace o sazebním zařazení zboží se vydává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(4) Rozhodnutí o původu zboží - Závazná informace o původu zboží se vydává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ OSOBNÍ PROHLÍDKY

(K § 48 odst. 4 zákona)

§ 3

(1) Osobní prohlídka se provádí

a) v místnostech nebo vyhrazených prostorách (oddíl vlaku nebo lodi), které jsou osvětleny, mají dostatečnou teplotu, jsou vybaveny na odkládání oděvu a věcí osoby, u které je osobní prohlídka prováděna, a dosažitelným příslušenstvím umožňujícím umytí po provedené osobní prohlídce a které jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob,

b) celníkem stejného pohlaví a za přítomnosti nezúčastněné osoby stejného pohlaví jako osoba prohlížená, pokud o přítomnost nezúčastněné osoby kontrolovaná osoba požádala.

(2) Osobní prohlídka se provádí nejdříve prohlídkou pokrývky hlavy, obuvi a částí svrchního ošacení. Má-li celník důvodné podezření, že se ukrývané zboží nachází v konkrétní části oděvu nebo v obuvi, provede nejdříve prohlídku této části oděvu nebo obuvi.

(3) Po prohlídce pokrývky hlavy, obuvi a částí svrchního ošacení pokračuje celník prohlídkou prádla.

(4) Prohlídka tělních dutin a míst těla zakrytých obvazy může být provedena pouze lékařem přivolaným celním úřadem za přítomnosti celníka.

(5) Osobní prohlídku osoby nezletilé, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo osoby, jejíž způsobilost k právním úkonům byla omezena, lze provést jen za přítomnosti jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo osoby, která tuto osobu doprovází.

ČÁST ČTVRTÁ

POSTUP PŘI CELNÍM DOHLEDU ZBOŽÍ DOPRAVOVANÉHO DOPRAVCI A POŠTOU A PODROBNOSTI O VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K DOPRAVĚ NEBO DOČASNÉMU USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO CELNÍMU DOHLEDU, JAKOŽ I O MÍSTNOSTECH A PROSTORÁCH POTŘEBNÝCH K PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU

(K § 50 odst. 4 zákona)

HLAVA I

POŠTOVNÍ STYK

§ 4

Dovoz

Zásilka přepravovaná v rámci mezinárodních služeb1) (dále jen "mezinárodní zásilka") může být vydána určené osobě až poté, kdy ji celní úřad propustil do navrženého celního režimu nebo jí přidělil jiné celně schválené určení.

§ 5

Vývoz

(1) Poštovní zásilka může být vyvezena do zahraničí až poté, kdy jí celní úřad propustil do režimu vývozu.

(2) Poštovní zásilka obsahující zboží, které má obchodní charakter, musí být před jejím podáním k poštovní přepravě2) předložena celnímu úřadu.

(3) Poštovní zásilka obsahující zboží, které nemá obchodní charakter, musí být před jejím podáním k poštovní přepravě2) předložena celnímu úřadu tehdy, podléhá-li předmětné zboží zákazům nebo omezením stanoveným zvláštním právním předpisem.3)

HLAVA II

VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K DOČASNÉMU USKLADNĚNÍ ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO CELNÍMU DOHLEDU A MÍSTNOSTI A PROSTORY POTŘEBNÉ K PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU

§ 6

(1) Místnosti a prostory potřebné k provádění celního dohledu jsou na takovém místě, aby pracovní postup celního úřadu a orgánů s ním spolupracujících byl účelný.

(2) Místnosti sloužící k provádění celního dohledu uzavírá dopravce a provozovatel poštovních a mezinárodních služeb.

(3) Místnosti a prostory dopravce a provozovatele poštovních a mezinárodních služeb, v nichž se provádí celní dohled, jsou řádně osvětleny a podle potřeby vybaveny zařízením určeným k dopravě nebo k dočasnému uskladnění zboží, např. nástroji, žebříky, pojízdnými schody, váhami, lampami, bezpečnostními lampami.

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ PŘEPRAVOVANÉHO V LETECKÉ DOPRAVĚ

§ 7

Obecná ustanovení

Je-li zboží dopraveno do tuzemska v letecké dopravě a má být na základě jediného přepravního dokumentu přepraveno stejným dopravním prostředkem bez překládky na jiné celní letiště, předkládá se k provedení celního řízení pouze celnímu úřadu na letišti, kde je vykládáno.

§ 8

Celní kontrola a celní řízení turistických a podnikových letadel

Celní kontrola a celní řízení týkající se turistických nebo podnikových letadel se provádí

a) na prvním celním letišti,4) kde letadlo přilétající ze zahraničí poprvé přistálo a odkud pokračuje na další letiště v tuzemsku,

b) na posledním celním letišti, kde má letadlo mezipřistání a odkud pokračuje v letu do zahraničí.

§ 9

Celní kontrola a celní řízení zavazadel cestujících přepravovaných v zavazadlovém prostoru letadla

(1) Celní kontrola a celní řízení týkající se zavazadel nacházejících se v zavazadlovém prostoru a patřících osobám přepravujícím se letadlem přilétajícím ze zahraničí, které po mezipřistání v tuzemsku pokračuje v letu na další letiště, se provádí na druhém letišti pouze tehdy, je-li toto letiště celním letištěm. V tomto případě se na zavazadla vztahují právní předpisy upravující dovoz zavazadel osob přilétajících ze zahraničí. To neplatí, prokáže-li příslušná osoba, že zboží obsažené v zavazadle bylo nabyto v tuzemsku.

(2) Celní kontrola a celní řízení týkající se zavazadel nacházejících se v zavazadlovém prostrou a patřících osobám přepravujícím se letadlem, které po mezipřistání na letišti v tuzemsku dále pokračuje v letu do zahraničí, se provádí na tomto letišti pouze tehdy, je-li celním letištěm.

(3) Na celním letišti se provede celní kontrola zavazadel dopravených ze zahraničí v zavazadlovém prostoru letadla

a) překládaných do zavazadlového prostoru jiného letadla odlétajícího na jiné celní letiště, nebo

b) překládaných na palubu letadla, která budou přepravena na jiné celní letiště a zde opět přeložena na palubu letadla odlétajícího do zahraničí.

§ 10

Dopravce přijme opatření k zajištění toho, aby

a) při příletu bylo zabráněno předání zboží dříve, než bude u zavazadel nacházejících se v zavazadlovém prostoru provedeno celní řízení,

b) při odletu bylo zabráněno předání zboží poté, co bylo u zavazadel nacházejících se v zavazadlovém prostoru provedeno celní řízení.

§ 11

Celní kontrola a celní řízení zavazadel cestujících dopravovaných na palubě letadla

(1) Jsou-li zavazadla, která byla do tuzemska dopravena na palubě letadla, které přiletělo ze zahraničí, přeložena na letišti do jiného letadla zajišťujícího let v tuzemsku a kterým jsou přepravena dále, provádí se celní kontrola a celní řízení

a) na cílovém celním letišti, jedná-li se o zavazadla nacházející se v zavazadlovém prostoru, na prvním celním letišti se celní kontrola a celní řízení provedou pouze tehdy, je-li to z důvodů hodných zřetele nutné,

b) na prvním celním letišti, jedná-li se o palubní zavazadla, na cílovém letišti může být provedena další kontrola.

(2) Jsou-li zavazadla naložena na palubu letadla zajišťujícího let v tuzemsku, kterým budou přepravena na jiné letiště a zde přeložena na palubu letadla odlétajícího do zahraničí, jsou celní kontrola a celní řízení provedeny na výchozím letišti, jedná-li se o zavazadla nacházející se v zavazadlovém prostoru a toto letiště je celním letištěm. Na posledním letišti bude celní kontrola provedena pouze tehdy, je-li to z důvodů hodných zřetele po celní kontrole palubních zavazadel nutné.

(3) Jsou-li zavazadla, která byla dopravena ze zahraničí na palubě letadla pravidelného nebo charterového letu, přeložena na letišti do turistického nebo podnikového letadla, která odlétají na jiné letiště, jsou celní kontrola a celní řízení provedeny na cílovém letišti pravidelného nebo charterového letu.

(4) Jsou-li zavazadla naložena na palubu turistického nebo podnikového letadla zajišťujícího let v tuzemsku, kterým jsou přepravena na jiné letiště a zde přeložena na palubu letadla zajišťujícího pravidelný nebo charterový let a odlétajícího do zahraničí, jsou celní kontrola a celní řízení provedeny na výchozím letišti pravidelného nebo charterového letu.

ČÁST PÁTÁ

JEDNOTNÁ CELNÍ SAZBA U ZBOŽÍ, KTERÉ NEMÁ OBCHODNÍ CHARAKTER, A POUŽITÍ SMLUVNÍCH SAZEB PŘI DOVOZU ZBOŽÍ POCHÁZEJÍCÍHO ZE STÁTŮ, S NIMIŽ NEBYLA UZAVŘENA SMLOUVA O VZÁJEMNÉM POSKYTOVÁNÍ CELNÍCH VÝHOD

(K § 56 odst. 3 a 4 zákona)

§ 12

(1) Jednotná celní sazba ve výši 5 % celní hodnoty se použije v případě, kdy celní hodnota nebo úhrnná celní hodnota zboží, které nemá obchodní charakter a které je dováženo v cestovním styku cestujícími nebo je dováženo pro fyzické osoby v zásilkách, nepřesahuje částku 8 000 Kč.

(2) Jednotná celní sazba podle odstavce 1 se nepoužije, navrhne-li deklarant, aby celní úřad vyměřil clo podle sazeb stanovených v celním sazebníku.

(3) Smluvní celní sazba se použije i na zboží pocházející ze států uvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce.

ČÁST ŠESTÁ

CELNÍ HODNOTA

HLAVA I

OSOBY, KTERÉ JSOU POVAŽOVÁNY ZA ČLENY STEJNÉ RODINY

(K § 65 odst. 4 zákona)

§ 13

(1) Osoby se považují za členy stejné rodiny pouze tehdy, jsou-li v příbuzenském vztahu

a) manžel a manželka,

b) rodič a dítě,

c) sourozenci,

d) prarodič a vnuk,

e) strýc nebo teta a synovec nebo neteř,

f) tchán nebo tchýně a zeť nebo snacha,

g) švagr nebo švagrová.

(2) Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy vzniklé osvojením.

HLAVA II

POSTUP PŘI URČOVÁNÍ CELNÍ HODNOTY

(K § 65 odst. 6 zákona)

§ 14

Obecná ustanovení

(1) Nebyla-li cena za zboží skutečně zaplacena v době podstatné pro určení celní hodnoty, je základem pro určení celní hodnoty podle § 66 zákona cena, která má být za zboží v uvedené době zaplacena.

(2) Obsahuje-li cena skutečně placená nebo která má být za zboží zaplacena podle § 66 odst. 2 zákona částku vnitřní daně, která se uplatňuje na předmětné zboží v zemi původu nebo vývozu, nezahrnuje se tato částka do celní hodnoty tehdy, je-li možné celním orgánům prokázat, že předmětné zboží bylo od této daně osvobozeno nebo tato daň byla nebo bude vrácena ve prospěch kupujícího.

(3) Pro účely určení celní hodnoty podle § 66 zákona

a) skutečnost, že zboží, které je předmětem prodeje, je navrženo k propuštění do volného oběhu, je dostatečným prokázáním toho, že bylo prodáno na vývoz do tuzemska,

b) v případě postupných prodejů před určením celní hodnoty je prokázáním toho, že se jedná o prodej pro vývoz do tuzemska, pouze poslední prodej, který vedl k dovozu zboží do tuzemska, nebo prodej, který se uskutečnil v tuzemsku před propuštěním zboží do volného oběhu,

c) je-li prohlašována cena vztahující se k prodeji, který se uskutečnil dříve než poslední prodej, který vedl k dovozu zboží do tuzemska, musí být celním orgánům vyhovujícím způsobem prokázáno, že se tento prodej uskutečnil za účelem vývozu do tuzemska,

d) bylo-li zboží v době mezi prodejem a propuštěním do volného oběhu použito ve třetí zemi, není převodní hodnota celní hodnotou tohoto zboží,

e) nemusí kupující splnit jiné podmínky než ty, které vyplývají z kupní smlouvy.

(4) Zjistí-li se při použití § 66 odst. 2 písm. b) zákona, že prodej nebo cena dováženého zboží jsou podrobeny podmínkám nebo plněním, jejichž hodnota může být zjištěna ve vztahu ke zboží, které má být hodnoceno, posuzuje se hodnota těchto podmínek nebo plnění jako nepřímá platba kupujícího prodávajícímu, která je částí ceny skutečně placené nebo která má být zaplacena, za předpokladu, že podmínky nebo plnění nesouvisí s

a) činnostmi uvedenými v § 67 odst. 2 zákona, nebo

b) prvky a hodnotami, které se podle § 75 zákona připočtou k ceně skutečně placené nebo která má být za zboží zaplacena.

(5) Činnosti uvedené v § 67 odst. 2 zákona provedené kupujícím se považují za činnosti prováděné na jeho účet i tehdy, když byly provedeny v rámci plnění závazku kupujícího, vyplývajícího z dohody s prodávajícím.

(6) Cena skutečně placená nebo která má být za zboží zaplacena, upravená prodávajícím podle § 74 odst. 2 zákona ve prospěch kupujícího po propuštění zboží do volného oběhu, může být při určení celní hodnoty podle § 67 zákona zohledněna, je-li celním orgánům uspokojivě doloženo, že

a) zboží již bylo poškozeno před přijetím celního prohlášení,

b) prodávající provedl úpravu ke splnění závazku ze záruky obsažené v kupní smlouvě uzavřené před propuštěním zboží do volného oběhu,

c) vady nebo zkazitelnost zboží nebyly již zohledněny v příslušné kupní smlouvě.

(7) Cena skutečně placená nebo která má být za zboží zaplacena, upravená podle § 74 odst. 2 zákona, může být zohledněna při určení celní hodnoty pouze tehdy, byla-li úprava provedena nejdéle do 12 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu.

§ 15

Zboží stejné a zboží podobné

(1) Je-li celní hodnota určována podle § 68 zákona, vezme se převodní hodnota zboží vyrobeného jinou osobou v úvahu pouze tehdy, nemůže-li být zjištěna převodní hodnota stejného zboží vyrobeného stejnou osobou, která vyrobila zboží, které má být hodnoceno.

(2) Převodní hodnotou stejného dovezeného zboží pro účely § 68 zákona je celní hodnota, která již byla dříve určena podle § 66 a 67 zákona, upravená podle § 68 odst. 2 a 3 zákona.

(3) Při použití ustanovení § 69 zákona se převodní hodnota zboží vyrobeného jinou osobou vezme v úvahu pouze v případě, kdy nemůže být zjištěna převodní hodnota podobného zboží vyrobeného touž osobou, která vyrobila zboží, které má být hodnoceno.

(4) Pro účely § 69 zákona je převodní hodnotou podobného dovezeného zboží celní hodnota, která již byla dříve určena podle § 66 a 67 zákona, upravená podle ustanovení § 69 odst. 2 a 3 zákona.

§ 16

Celní hodnota založená na jednotkové ceně

(1) Pro účely § 70 zákona se

a) jednotkovou cenou, za kterou je dovezené zboží prodáno v největším úhrnném množství, rozumí cena, za kterou je v tuzemsku prodán největší počet jednotek předmětného zboží osobám, které nejsou ve spojení s osobami, od nichž toto zboží kupují na první obchodní úrovni po dovozu,

b) pro určení jednotkové ceny neberou v úvahu prodeje zboží a služby uvedené v § 75 odst. 1 písm. b) zákona uskutečněné v tuzemsku osobě, která dodá přímo nebo nepřímo, bezplatně nebo za sníženou cenu k použití při výrobě nebo k prodeji pro vývoz dovezeného zboží.

(2) Pro účely § 70 odst. 1 písm. a) zákona jsou uvedenými provizemi všeobecně placenými nebo dohodnutými, nebo přirážkami všeobecně používanými pro zisk a všeobecnými výlohami pouze tyto provize, přirážky a výlohy, pokud souvisejí s prodeji v tuzemsku. Pro účely § 70 odst. 1 písm. b) zákona jsou uvedenými výlohami pouze výlohy vzniklé v tuzemsku.

(3) Při použití § 70 odst. 1 písm. c) zákona se náklady a výlohy uvedené v § 75 odst. 1 písm. e) a f) zákona odečítají od jednotkové ceny pouze tehdy, jestliže

a) pro zjištění jednotkové ceny byly použity prodeje stejného nebo podobného zboží za podmínek uvedených v § 70 odst. 1 zákona,

b) náklady a výlohy uvedené v § 75 odst. 1 písm. e) a f) zákona byly u zboží, které je uvedeno pod písmenem a), vyšší než u zboží, které má být hodnoceno. Od jednotkové ceny se odečte pouze rozdíl mezi náklady a výlohami uvedenými v § 75 odst. 1 písm. e) a f) zákona spojenými se zbožím uvedeným v písmenu a) a obdobnými náklady a výlohami spojenými se zbožím hodnoceným.

(4) Pro účely § 70 odst. 2 zákona se pojmem nejpozději rozumí den nejbližší po dnu, ve kterém se uskutečnily v tuzemsku prodeje dovezeného zboží nebo stejného nebo podobného dovezeného zboží v množství dostatečném pro určení jednotkové ceny, avšak před uplynutím 90 dnů od dovozu zboží, které má být hodnoceno.

§ 17

Celní hodnota vypočtená

(1) Do ceny nebo hodnoty materiálu, výroby nebo jiného pracovního postupu podle § 71 odst. 1 písm. a) zákona se zahrnují i ceny prvků uvedených v § 75 odst. 1 písm. a) bodů 2 a 3 zákona a vhodným způsobem rozvržená hodnota zboží a služeb uvedených v § 75 odst. 1 písm. b) zákona, které byly poskytnuty, přímo nebo nepřímo, kupujícím pro použití v souvislosti s výrobou dováženého zboží. Hodnota zboží a služeb uvedených v § 75 odst. 1 písm. b) bodu 4 zákona, poskytnutých v tuzemsku, se do ceny zahrne pouze ve výši, v jaké byly výrobci účtovány.

(2) Použijí-li se pro určení celní hodnoty podle § 71 odst. 1 zákona jiné informace než údaje poskytnuté výrobcem nebo jeho jménem, informuje celní orgán dovozce na jeho žádost o původu těchto informací, použitých údajích a výpočtech na nich založených, aniž by při tom bylo dotčeno ustanovení § 51 odst. 6 zákona.

(3) Všeobecné výlohy uvedené v § 71 odst. 1 písm. b) zákona zahrnují pouze přímé a nepřímé náklady na výrobu a prodej zboží pro vývoz, které nebyly zahrnuty na základě ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona.

§ 18

Připočitatelné a odpočitatelné položky

(1) Jsou-li nádoby uvedené v § 75 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona předmětem opakovaných dovozů, je na žádost deklaranta jejich cena rozdělena odpovídajícím způsobem podle všeobecně uznávaných účetních zásad.

(2) Pro účely § 75 odst. 1 písm. b) bodu 4 zákona se do celní hodnoty nezahrnují náklady na výzkum a předběžné nákresy.

(3) Pro účely § 75 odst. 1 písm. e) a f) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona se za místo, kde zboží přepravované jiným způsobem než silniční, železniční, leteckou nebo vodní dopravou vstupuje do tuzemska, považuje místo, na kterém zboží přestoupilo státní hranice.

(4) Ustanovení § 76 odst. 1 písm. c) zákona se použije i v případech, kdy je celní hodnota určována jiným způsoben než na základě převodní hodnoty.

(5) Na návrh příslušné osoby celní orgán umožní, aby hodnota některých prvků byla určena na základě vhodných a určitých kritérií, na rozdíl od ustanovení

a) § 75 odst. 3 zákona, u prvků, které mají být připočteny k ceně skutečně placené nebo která má být zaplacena, nejsou-li vyčíslitelné v okamžiku vzniku celního dluhu,

b) § 76 zákona, u prvků, které se do celní hodnoty nezapočítávají, v případech, kdy částka týkající se určitého prvku není v okamžiku vzniku celního dluhu odlišena od ceny skutečně placené nebo která má být zaplacena.

Celní hodnota určená postupem podle písmen a) a b) se však nepovažuje za předběžnou hodnotu ve smyslu § 132a písm. b) zákona.

(6) Ustanovení odstavce 5 se použije tehdy, jestliže

a) postup podle § 132f zákona za těchto okolností představuje nepřiměřené administrativní náklady,

b) postup podle § 68 až 72 zákona by byl za těchto okolností nepřiměřený,

c) existují odůvodněné předpoklady, že částka cla, která má být vybrána ve lhůtě stanovené pro tento postup, nebude nižší něž částka, která by byla vybrána, nebylo-li by postupováno podle odstavce 5,

d) tímto postupem nejsou narušeny podmínky hospodářské soutěže na základě stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

§ 19

Licenční poplatky

(1) Pro účely § 75 odst. 1 písm. c) zákona se licenčními poplatky rozumí zejména platby, které je nutno uhradit za použití práv vztahujících se k

a) výrobě dovezeného zboží, zejména patenty, užitné vzory, výrobní know-how,

b) prodeji na vývoz dovezeného zboží, zejména obchodní značky, registrované vzory, nebo

c) použití nebo dalšímu prodeji dovezeného zboží, zejména autorská práva, výrobní postupy začleněné neoddělitelně v dovezeném zboží.

(2) Bez ohledu na ustanovení § 75 odst. 4 zákona, je-li celní hodnota dovezeného zboží určována podle ustanovení § 66 a 67 zákona, jsou licenční poplatky přičteny k ceně skutečně placené nebo která má být za dovezené zboží zaplacena, pouze tehdy, týkají-li se zboží, které má být hodnoceno, a jsou-li podmínkou prodeje tohoto zboží.

(3) Jestliže je dovezené zboží pouze přísadou nebo součástí zboží, které bylo vyrobeno v tuzemsku, může být licenční poplatek připočten k ceně skutečně placené nebo která má být za dovezené zboží zaplacena, pouze tehdy, vztahuje-li se licence k tomuto zboží.

(4) Jestliže se zboží dováží v nesmontovaném stavu nebo bylo-li podrobeno před dalším prodejem pouze nepodstatné úpravě, např. zředění nebo zabalení, nevylučují tyto okolnosti skutečnost, že se licenční poplatky k dovezenému zboží vztahují.

(5) Jestliže se licenční poplatky vztahují částečně k dovezenému zboží a částečně na jiné přísady nebo součásti, které byly ke zboží přidány po jeho dovozu, nebo k činnostem nebo službám na dovezené zboží po jeho dovozu vynaloženým, rozvrhnou se licenční poplatky přiměřeně pouze na základě objektivních a zjistitelných skutečností v souladu s vysvětlující poznámkou k § 75 odst. 3 zákona, uvedenou v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(6) Licenční poplatek za poskytnutí práva používání obchodní značky se připočte k ceně skutečně placené nebo která má být za dovezené zboží zaplacena, pouze tehdy,

a) týká-li se zboží, které bylo po svém dovozu opět prodáno v nezměněném stavu nebo bylo podrobeno pouze nepodstatnému zpracování nebo přepracování,

b) je-li toto zboží uváděno na trh pod obchodní značkou, za niž se platí licenční poplatek, umístěnou na předmětném zboží již před jeho dovozem nebo až po něm,

c) není-li kupujícímu povoleno, aby si obstaral stejné zboží u jiných dodavatelů, kteří nejsou ve spojení s prodávajícím.

(7) Platí-li kupující licenční poplatek třetí osobě, podmínky uvedené v odstavci 2 se nepovažují za splněné, nepožaduje-li prodávající nebo osoba, se kterou je ve spojení, od kupujícího tuto platbu.

(8) Je-li výpočet licenčního poplatku odvozen od ceny dováženého zboží, pokládá se, neprokáže-li se opak, licenční poplatek za platbu vztahující se na zboží, které má být hodnoceno. Případ, kdy se licenční poplatek vypočítává nezávisle na ceně dováženého zboží, nevylučuje to, že se platba licenčního poplatku může vztáhnout ke zboží, jehož hodnota se určuje.

(9) Při uplatnění ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) zákona není podstatné, v jaké zemi má příjemce platby licenčního poplatku trvalý pobyt nebo sídlo.

§ 20

Vysvětlující poznámky a všeobecně uznávané účetní zásady

Vysvětlující poznámky upravující podrobnosti postupu celních orgánů při určování celní hodnoty podle § 65 až 76 jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce. Odkazují-li ustanovení zákona upravující určování celní hodnoty na všeobecně uznávané účetní zásady, použijí se zásady uvedené v příloze č. 10 k této vyhlášce.

HLAVA III

NÁKLADY NA DOPRAVU ZBOŽÍ

(K § 75 odst. 5 a § 76 odst. 2 zákona)

§ 21

(1) Neprokáže-li deklarant skutečnou výši nákladů na dopravu dováženého zboží na místo, kde toto zboží vstupuje do tuzemska, určí je celní úřad takto:

a) je-li zboží dopravováno stejným druhem dopravy do místa v tuzemsku, které je za místem vstupu do tuzemska, oceňují se náklady na dopravu v poměru vzdálenosti v zahraničí ke vzdálenosti v tuzemsku,

b) je-li zboží účtováno za jednotnou cenu vyplaceně do místa určení, která odpovídá ceně vyplaceně místo vstupu do tuzemska, neodečítají se od této ceny náklady na dopravu v tuzemsku. Odečtení je však možné, je-li celnímu úřadu předložen důkaz, že cena vyplaceně na místo vstupu do tuzemska by byla nižší než jednotná cena vyplaceně do místa určení,

c) je-li doprava provedena zdarma nebo je-li zajištěna kupujícím, zahrnují se do celní hodnoty náklady na dopravu do místa vstupu do tuzemska vypočítané podle sazebníku dopravného obvykle používaného pro stejný druh dopravy.

(2) Všechny poštovní poplatky zaplacené za dopravu zboží zaslaného poštou až do místa určení v tuzemsku se zahrnou do celní hodnoty tohoto zboží, s výjimkou dodatečných poplatků vybíraných v tuzemsku.

(3) Poštovní poplatky za dopravu zboží se nepřipočítávají k deklarované hodnotě zboží, které nemá obchodní charakter.

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se nepoužijí pro zboží přepravované expresními poštovními službami.

(5) Náklady na leteckou dopravu, které se zahrnují do celní hodnoty, se vypočtou podle pravidel a vysvětlivek uvedených v příloze č. 11 k této vyhlášce.

HLAVA IV

ZPŮSOBY PROKAZOVÁNÍ CENY ZBOŽÍ A DEKLARACE ÚDAJŮ O CELNÍ HODNOTĚ

(K § 79 odst. 3 zákona)

§ 22

Prokazování ceny zboží

(1) Cena dováženého zboží se prokazuje zejména účetním dokladem, smlouvou nebo jiným dokladem, který se týká daného převodu.

(2) Deklarant předá celnímu úřadu jedno vyhotovení nebo kopii dokladu, na jehož základě je celní hodnota dováženého zboží prohlašována. Je-li celní hodnota deklarována formou písemného prohlášení, připojí celní úřad vyhotovení (kopii) dokladu, na základě kterého je celní hodnota dováženého zboží prokazována, k tomuto prohlášení. Nebylo-li mezi kupujícím a prodávajícím nebo účastníky jiné smlouvy sjednáno vystavování faktur, je třeba tuto skutečnost uvést v deklaraci údajů o celní hodnotě způsobem uvedeným v příloze č. 12 k této vyhlášce.

Deklarace údajů o celní hodnotě

§ 23

(1) Je-li celní hodnota určována podle § 65 až 79 zákona, předkládá deklarant spolu s celním prohlášením vztahujícím se na dovážené zboží také Deklaraci údajů o celní hodnotě (dále jen "deklarace hodnoty"). Deklarace hodnoty se předkládá na tiskopise D.V.1, jehož vzor je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce. Vztahuje-li se celní prohlášení na zboží, které je zařazeno do více podpoložek celního sazebníku, předkládá se s deklarací hodnoty jeden nebo více Doplňkových listů D.V.1BIS (dále jen "doplňkový list"), a to na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce. Údaje potřebné k určení celní hodnoty a způsob jejich uvádění v deklaraci hodnoty a doplňkovém listu jsou upraveny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(2) Deklaraci hodnoty předkládá deklarant.

(3) Nemůže-li být celní hodnota určena podle § 66 zákona, celní úřad předložení deklarace hodnoty nepožaduje. V těchto případech pro účely celního hodnocení podle dalších ustanovení zákona však deklarant celnímu úřadu poskytne nebo zajistí, aby byly poskytnuty, informace, které může celní úřad požadovat pro účely celního hodnocení podle jiného ustanovení než § 66 zákona, a to ve formě a způsobem určeným celním úřadem.

(4) Předložením deklarace hodnoty požadované podle odstavce 1 celnímu úřadu, bez ohledu na možnosti postihu za porušení celních předpisů, odpovídá deklarant za

a) přesnost a úplnost údajů uvedených v deklaraci hodnoty,

b) původnost a hodnověrnost dokladů, které jsou předloženy na podporu těchto údajů,

c) poskytnutí doplňujících informací nebo dokumentů potřebných pro určení celní hodnoty zboží.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužijí, bude-li celní hodnota zboží určována zjednodušeným postupem na základě ustanovení § 79 odst. 2 zákona.

(6) Tiskopisy deklarace hodnoty vydané nebo schválené před nabytím účinnosti této vyhlášky mohou být používány do 31. prosince 2003.

§ 24

(1) Celní úřad upustí od požadavku na předložení deklarace hodnoty nebo její části

a) nepřesáhne-li celní hodnota zboží dováženého v jedné zásilce částku 300 000 Kč, za podmínky, že se nejedná o rozdělené nebo postupně dovážené zásilky od stejného odesilatele stejnému příjemci,

b) jedná-li se o dovoz zboží, které nemá obchodní charakter,

c) jedná-li se o dovoz zboží, které nepodléhá clu a daním vybíraným při dovozu nebo které je plně od cla osvobozeno na základě zvláštních předpisů, nebo

d) při dovozu zboží, na které se nevyžaduje písemné celní prohlášení.

(2) Z důvodů hodných zřetele mohou celní úřady vyžadovat předložení deklarace hodnoty i v případech uvedených v odstavci 1, je-li to potřebné pro účely vyměření cla a daní.

(3) V případě dovozu zboží, které stejný prodávající dodává pravidelně a za stejných obchodních podmínek stejnému kupujícímu, nemusí celní úřad vyžadovat, aby byly v dokladech předkládaných podle § 23 odst. 1 s každým celním prohlášením uváděny všechny údaje. Vyžadují se však při každé změně okolností; nedojde-li ke změně okolností, nejméně jednou za 3 roky.

(4) Zvýhodnění poskytnuté podle odstavce 3 může být zrušeno a předložení deklarace hodnoty může být vyžadováno, jestliže je zjištěno, že podmínka nezbytná pro toto zvýhodnění zanikla nebo není plněna.

(5) Je-li celní prohlášení podáváno elektronicky nebo je-li na zboží předkládáno neúplné celní prohlášení (§ 124 zákona) nebo zjednodušené celní prohlášení (§ 132g zákona), může celní úřad povolit odchylky ohledně formy předávání dat vyžadovaných pro určení celní hodnoty.

ČÁST SEDMÁ

CELNÍ LETIŠTĚ A PŘÍSTAVY

(K § 80 odst. 4 zákona)

§ 25

Celní letiště a přístavy, kde je umístěn celní úřad, jsou uvedeny v příloze č. 15 k této vyhlášce.

ČÁST OSMÁ

ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POSTUPU PŘEDLOŽENÍ ZBOŽÍ K CELNÍMU ŘÍZENÍ

(K § 85 a § 105 odst. 11 zákona)

§ 26

Systém červená - zelená

(1) Systém červená - zelená je zvláštním způsobem provádění celního dohledu a celního prohlášení v cestovním styku, který může být použit u pohraničních celních úřadů na celních letištích nebo u silničních celních přechodů včetně dálničních.

(2) Zelený pruh je určen pro cestující, kteří dovážejí nebo vyvážejí jen zboží, které nepodléhá clu a daním nebo je od nich osvobozeno a nepodléhá zákazům a omezením stanoveným zvláštními předpisy. Ostatním cestujícím je vyhrazen červený pruh. Červený pruh je vyhrazen rovněž pro cestující, kteří musí splnit oznamovací povinnost podle zvláštního právního předpisu.5)

(3) Zelený pruh je označen zelenou značkou tvaru pravidelného osmiúhelníku s nápisem: "Nic k proclení".

(4) Červený pruh musí být označen červenou značkou čtvercového tvaru s nápisem: "Zboží k proclení".

§ 27

Volný oběh

Není-li celní prohlášení podáváno písemně nebo ústně, může být celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu učiněno jiným úkonem podle § 30, jde-li o

a) zboží, které nemá obchodní charakter, dovážené cestujícím, které nepodléhá zákazům a omezením stanoveným zvláštními předpisy a je při dovozu osvobozeno od dovozního cla,

b) zemědělské výrobky a zboží používané v zemědělské výrobě, které nepodléhá zákazům a omezením stanoveným právními předpisy a které je osvobozeno od dovozního cla,

c) dopravní prostředky, které jsou při zpětném dovozu jako zboží původně české osvobozeny od dovozního cla.

§ 28

Vývoz

Není-li celní prohlášení podáváno písemně nebo ústně, může být celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu učiněno jiným úkonem podle § 30, jde-li o

a) zboží, které nemá obchodní charakter, vyvážené cestujícím, které nepodléhá zákazům a omezením stanoveným zvláštními předpisy,

b) dopravní prostředky registrované v tuzemsku, u kterých se předpokládá zpětný dovoz do tuzemska,

c) materiál určený k upevnění a ochraně zboží při dopravě.

§ 29

Režim dočasného použití

(1) Není-li celní prohlášení podáváno písemně nebo ústně, může být celní prohlášení na propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla učiněno jiným úkonem ve smyslu § 30, jedná-li se o

a) osobní svršky cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům,

b) dopravní prostředky,

c) kontejnery, palety a obaly.

(2) Učinil-li deklarant při dovozu zboží uvedeného v odstavci 1 celní prohlášení jiným úkonem, činí se celní prohlášení při jeho zpětném vývozu rovněž jiným úkonem podle § 30.

Jiný úkon, jímž se podává celní prohlášení

§ 30

Jiný úkon podle § 27 až 29 lze pohraničnímu celnímu úřadu učinit při přepravě zboží

a) průjezdem zeleného pruhu "Nic k proclení", jsou-li u příslušného celního úřadu oddělené vstupy zřízeny,

b) průjezdem celního prostoru pohraničního celního úřadu, kde není zřízen systém "Červená - zelená", samočinným učiněním celního prohlášení.

Tímto jiným úkonem současně plní deklarant povinnost předložit celní prohlášení a navrhnout příslušný celní režim.

§ 31

(1) Bylo-li celní prohlášení učiněno jiným úkonem podle § 30 a zboží splňovalo podmínky uvedené v § 27 až 29, považuje se zboží za přihlášené a předložené pohraničnímu celnímu úřadu v okamžiku, kdy byl tento jiný úkon učiněn.

(2) Zjistí-li celní úřad při kontrole provedené po úkonu učiněném podle § 30, že dovážené nebo vyvážené zboží nesplňovalo podmínky uvedené v § 27 až 29, považuje se zboží za nezákonně dovezené nebo vyvezené.

ČÁST DEVÁTÁ

CELNÍ ŘÍZENÍ MIMO CELNÍ PROSTOR

(K § 102 odst. 4 zákona)

§ 32

(1) Celní řízení mimo celní prostor se provede za podmínky, že deklarant požádá o provedení celního řízení mimo celní prostor včas, oznámí celnímu úřadu přibližné množství zboží a jeho druh podle pojmenování obvyklého v obchodě a navrhne dobu, kdy má být celní řízení provedeno, a bez zbytečného odkladu oznámí celnímu úřadu dodatečné změny v těchto údajích. Za včas podanou žádost se považuje žádost předložená celnímu úřadu nejpozději v pracovní den, který předchází dni, kdy se má uskutečnit řízení mimo celní prostor. Nebude-li tím ztíženo provádění celního dohledu, může celní úřad upustit od podání žádosti ve stanovené lhůtě a celní úřad může vyhovět i žádosti podané v okamžiku předložení zboží. Žádost o provedení řízení mimo celní prostor nemusí mít písemnou podobu.

(2) Celní řízení mimo celní prostor se provede, je-li to odůvodněno hospodárností, zejména usnadní-li se tím doprava zboží, nebo je-li to jinak naléhavé a nebrání-li tomu provozní podmínky celního úřadu. V případě, kdy žádosti o provedení řízení mimo celní prostor celní úřad nevyhoví a řízení mimo celní prostor neprovede, zaznamená pověřený zaměstnanec celního úřadu důvody na zadní straně dílu písemného celního prohlášení určeného tomuto celnímu úřadu a dílu určeného deklarantovi. Obdobně se postupuje, jestliže se řízení mimo celní prostor neprovede podle odstavce 3.

(3) Celní řízení mimo celní prostor se neprovede, určí-li celní úřad, že celní dohled provede jen kontrolou dokladů a písemností.

(4) Celní řízení mimo celní prostor se provede za předpokladu, že v době navržené deklarantem jsou potřebné doklady, zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno celní řízení bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit.

(5) Provede-li se celní řízení mimo celní prostor, hradí deklarant náklady tohoto řízení takto:

a) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět v pracovní době celního úřadu 200 Kč,

b) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět v pracovních dnech mimo pracovní dobu celního úřadu 300 Kč,

c) za každou započatou hodinu celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo celního řízení a zpět ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu 400 Kč.

(6) Kromě nákladů za provedení celního řízení mimo celní prostor uvedených v odstavci 5 hradí deklarant

a) náklady prokázaných jízdních výdajů,6) nebo

b) náhradu za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách.7)

(7) Je-li celní řízení mimo celní prostor prováděno v jednom místě u více deklarantů, hradí náklady na cestu nutné k dostavení se na místo celního řízení podle odstavce 5 a náklady podle odstavce 6 s tím spojené deklarant, u kterého bylo provedeno první celní řízení mimo celní prostor, náklady na cestu zpět podle odstavce 5 a náklady podle odstavce 6 s tím spojené hradí deklarant, u kterého bylo provedeno poslední celní řízení mimo celní prostor.

ČÁST DESÁTÁ

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S JEDNOTLIVÝMI VYHOTOVENÍMI ROZHODNUTÍ, CELNÍ PROHLÁŠENÍ A JEHO PODÁVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ

(K § 104 odst. 5 zákona, § 105 odst. 11 zákona)

Písemné celní prohlášení

§ 33

(1) Nestanoví-li zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, podává se písemné celní prohlášení, jímž deklarant navrhuje propuštění zboží do celního režimu, na tiskopise Jednotná celní deklarace (dále jen "Deklarace"), jehož vzor je uveden v přílohách č. 16 a 17 k této vyhlášce, a v případě, že je více položek zboží, předkládá se rovněž na tiskopise Jednotná celní deklarace doplňková (dále jen "Doplňková deklarace"), jehož vzor je uveden v přílohách č. 18 a 19 k této vyhlášce. V režimu tranzitu, je-li více položek zboží, lze celní prohlášení podat rovněž na tiskopisu ložného listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 20 k této vyhlášce (dále jen "Ložný list"), namísto Doplňkové deklarace.

(2) Způsob uvádění údajů v Deklaraci, Doplňkové deklaraci a Ložném listu, jakož i další náležitosti související s podáváním celního prohlášení na těchto tiskopisech je uveden v části I přílohy č. 21 k této vyhlášce, není-li dále v odstavci 3 nebo 4 stanoveno jinak.

(3) Deklarant, který je fyzickou osobou, uvádí v Deklaraci a Doplňkové deklaraci, jimiž navrhuje propuštění zboží, které nemá obchodní charakter, do celního režimu jiného než tranzit údaje v rozsahu uvedeném v části II přílohy č. 21 k této vyhlášce.

(4) Písemné celní prohlášení na propuštění zboží ozbrojených sil do režimu tranzitu podle § 139a písm. e) zákona lze podat na tiskopisu 302, který má formát A3 a jehož vzor je uveden v příloze č. 22 k této vyhlášce.

(5) Seznam doplňkových kódů a seznam zboží, jehož sazební zařazení se v písemném celním prohlášení uvádí desetimístným číselným kódem, je uveden v příloze č. 23 k této vyhlášce. Číslice na devátém a desátém místě označují doplňkový kód.

§ 34

(1) Deklarace a Doplňková deklarace se v úplné sadě skládá

a) z osmi listů označených čísly 1 až 8, nebo

b) ze čtyř listů označených čísly 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5, které se používají zejména k vyhotovení Deklarace a Doplňkové deklarace výpočetní technikou.

(2) Deklarace s případně přiloženými Doplňkovými deklaracemi se používají v sadách skládajících se z listů označených čísly

a) 1, 2 a 3 k podávání celních prohlášení na propuštění zboží do režimu vývoz a režimu pasivní zušlechťovací styk nebo na ukončení režimu aktivní zušlechťovací styk a režimu dočasné použití zpětným vývozem, na zpětný vývoz zboží z režimu aktivní zušlechťovací styk nebo dočasné použití, byly-li tyto režimy ukončeny přidělením jiného celně schváleného určení, nebo na zpětný vývoz zboží z celního skladu s výjimkou celního skladu typu D,

b) 1, 4 a 5 k podávání celních prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzit,

c) 6, 7 a 8 k podávání celních prohlášení na propuštění zboží do režimu volný oběh, uskladňování v celním skladu, aktivní zušlechťovací styk, přepracování pod celním dohledem a dočasného použití nebo na ukončení režimu aktivní zušlechťovací styk a dočasné použití jinak než zpětným vývozem nebo propuštěním do volného oběhu,

d) 1, 2, 3, 4 a 5 k podávání celních prohlášení na propuštění zboží do režimu vývoz nebo režimu pasivní zušlechťovací styk a současně do režimu tranzit,

e) 1, 2, 3, 4 a 5 k podávání celních prohlášení na ukončení režimu dočasného použití a současně na propuštění zboží do režimu tranzitu.

(3) Je-li k podání celního prohlášení použita Deklarace, případně Doplňková deklarace v sadě skládající se z listů označených čísly 1/6, 2/7, 3/8 a případně 4/5, proškrtne deklarant nehodící se číselné označení na Deklaraci a v Doplňkové deklaraci tak, aby číslování listů v sadě odpovídalo ustanovením uvedeným v odstavci 2.

(4) Deklarace a Doplňková deklarace se zhotovuje zeleným tiskem na bílý samopropisovací papír, který je bez vlastní fluorescence pod UV světlem a jehož hmotnost je nejméně 40g/m2. Rozměr tiskopisu je 210 x 297 mm, přičemž v odůvodněných případech může ministerstvo povolit odchylku v rozsahu - 5 až +8 mm. Jednotlivé listy jsou opatřeny samopropisovací vrstvou tak, aby se údaje uváděné na první list složky přímo propisovaly na ostatní listy, na kterých mají být uvedeny, a aby údaje uvedené na jedné straně listu neztěžovaly nebo neznemožňovaly čitelnost údajů uvedených na jeho druhé straně. Tiskopis se nesmí při běžném používání trhat a mačkat. Pravidla pro vyhotovení tiskopisu Deklarace a Doplňkové deklarace jsou uvedena v příloze č. 24 k této vyhlášce. Tiskopis Deklarace a Doplňkové deklarace může být nahrazen počítačovou sestavou, která splňuje všechny stanovené náležitosti, zejména musí odpovídat předepsanému vzoru tiskopisu, formátu, požadavku na vlastnosti použitého papíru, a obsahovat všechny předepsané údaje.

(5) Jednotlivé listy Deklarace a Doplňkové deklarace jsou číselně a barevně odlišeny. List s číslem 1 nebo 6 s červeným označením je určen pro celní úřad, který rozhoduje o propuštění zboží do navrženého režimu. List s číslem 2 nebo 7 se zeleným označením je využíván pro statistické účely a list s číslem 3 nebo 8 se žlutým označením je předáván deklarantovi nebo jeho zástupci jako rozhodnutí o propuštění zboží a vyměření cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu. Listy s čísly 4 a 5 s modrým označením doprovází zásilku zboží propuštěnou do režimu tranzitu od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení. Je-li zboží propuštěno do režimu vývozu nebo režimu pasivního zušlechťovacího styku, doprovází list s číslem 2 zásilku zboží k pohraničnímu celnímu úřadu, a je-li zboží propuštěno do režimu vývozu s umístěním do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, také k celnímu úřadu, v jehož územním obvodu je zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu umístěno. List s číslem 3 je celním úřadem, který zboží do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku propustil, předáván deklarantovi nebo jeho zástupci po potvrzení výstupu zboží do zahraničí nebo umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu.

(6) Pro účely celního řízení se do Deklarace uvádí údaje podle přílohy č. 21 k této vyhlášce. Dovozem se pro tyto účely rozumí propuštění do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem, uskladňování v celním skladu, dočasného použití a ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku a dočasného použití jinak než zpětným vývozem nebo propuštěním do volného oběhu, vývozem pak propouštění zboží do režimu vývozu a pasivního zušlechťovacího styku nebo ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku a dočasného použití zpětným vývozem nebo zpětný vývoz zboží z režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití, byly-li tyto režimy ukončeny přidělením jiného celně schváleného určení.

(7) Pro účely statistiky o dováženém a vyváženém zboží se do Deklarace uvádí údaje stanovené zvláštním právním předpisem,8) a to způsobem stanoveným v § 35 odst. 1 a 6.

(8) Deklarace, kterou se navrhuje pouze ukončení režimu, se podává tehdy, je-li ukončován režim aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití a předmětnému zboží je přidělováno jiné celně schválené určení než režim volného oběhu.

(9) Deklarace, kterou se navrhuje pouze zpětný vývoz, se podává, je-li uskutečňován zpětný vývoz zboží z celního skladu s výjimkou celního skladu typu D. Zpětný vývoz zahraničního zboží, které bylo rozhodnutím v celním řízení propuštěno do režimu aktivní zušlechťovací styk, dočasné použití, uskladňování v celním skladu nebo přepracování pod celním dohledem, jakož i zboží, jemuž po dovozu do tuzemska nebylo přiděleno jiné celně schválené určení, se uskutečňuje v režimu tranzitu.

(10) Požaduje-li deklarant pro svoji potřebu další list Deklarace, příp. Doplňkové deklarace, může přiložit k předepsaným listům shodně vyplněný další list, a to při vývozu list číslo 3, při dovozu list číslo 8 a při tranzitu list číslo 1. Přiložený list pověřený zaměstnanec celního úřadu doplní a potvrdí stejným způsobem jako předepsaný list stejně číselně označený. Při vývozu a dovozu s tímto listem zaměstnanec celního úřadu nakládá stejně jako s listem 3 nebo 8 předávaným deklarantovi s tím, že jej předá deklarantovi po propuštění zboží (tzn. odlišně od ustanovení odstavce 5 i u zboží propuštěného do režimu vývoz nebo pasivní zušlechťovací styk bez potvrzení výstupu zboží do zahraničí nebo umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu). Při tranzitu přiložený list předá pověřený zaměstnanec celního úřadu deklarantovi rovněž po propuštění zboží do režimu tranzitu. Jako další list určený pro potřebu deklaranta může být použit pouze list tiskopisu Deklarace nebo Doplňkové deklarace, případně jeho čitelná fotokopie, přičemž v odstavci B dalšího listu Deklarace bude zřetelně uvedena poznámka "Určeno pro deklaranta", která nesmí být vyhotovena v červené barvě.

(11) Jedna Deklarace je určena pouze k vykázání jedné položky zboží. Je-li zásilka, na kterou se celní prohlášení vztahuje, složena z více položek zboží, přikládá se k tiskopisu Deklarace jeden nebo více tiskopisů Doplňkových deklarací. Na jednu Deklaraci s přiloženými Doplňkovými deklaracemi lze deklarovat pouze položky zboží, u nichž je údaj uváděný do levé části odstavce 37 Deklarace a Doplňkových deklarací shodný. Je-li na poslední přiložené Doplňkové deklaraci deklarována pouze jedna nebo dvě položky zboží, nevyužité místo pro uvedení případných dalších položek se proškrtává. Využití i oběh Doplňkových deklarací je totožný s využitím a oběhem Deklarace, se kterou jsou předkládány a jejíž přílohu tvoří.

(12) V režimu tranzitu může být Doplňková deklarace nahrazena Ložným listem a v národním tranzitu i Seznamem zboží, který se vyhotovuje při dopravě zboží pro potřebu ozbrojených sil ve stejném počtu výtisků jako Ložný list a manipuluje se s ním shodným způsobem. K jedné Deklaraci nelze současně přikládat Ložný list nebo Seznam zboží vztahující se na část zboží a Doplňkovou deklaraci vztahující se na další část zboží.

(13) Tiskopis Ložného listu může být vyhotoven tiskárnou počítače nebo jiným strojovým způsobem tak, aby byly zachovány obsahové náležitosti a jejich předepsané prostorové umístění. Orámovaný prostor vpravo nahoře musí mít rozměr 70 x 55 mm s rozdělením na horní část o velikosti 70 x 15 mm a dolní část o velikosti 70 x 40 mm. Celkový rozměr tiskopisu je 210 x 297 mm, přičemž je nutno používat papír s hmotností nejméně 40g/m2, který bude pevný tak, aby se při běžném používání netrhal ani nemačkal. Šířku sloupců v Ložném listu může deklarant přizpůsobovat podle potřeby, s výjimkou sloupce "Místo pro úřední záznamy", který musí být široký nejméně 30 mm. Tiskopis Ložného listu může být nahrazen počítačovou sestavou, která obsahuje všechny předepsané údaje.

(14) Ložný list se přikládá ke každému listu Deklarace a stává se jeho nedílnou přílohou. Vyplňuje se pouze přední strana tiskopisu.

§ 35

(1) Deklarace, Doplňkové deklarace a Ložné listy se vyplňují psacím strojem, mechanograficky nebo jiným podobným způsobem. Vypsat je lze i ručně tiskacím písmem, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. Vyplněné údaje v nich musí být napsány modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a co nejvíce čitelné. Údaje lze uvádět pouze do předepsaných částí a není přípustné je doplňovat jinými údaji, pro které nejsou příslušné odstavce vyhrazeny. Při vyplňování psacím strojem s typy podle mezinárodních norem je vhodné využít pro přesné umístění údajů nastavovací okénko v odstavci 2 Deklarace nebo Doplňkové deklarace.

(2) V Deklaraci, případně Doplňkové deklaraci vyplní deklarant údaje nebo zajistí jejich vyplnění v souladu s přílohou č. 21 k této vyhlášce do odstavců

a) 1, 3, 5, 6, 9, 14, 20 až 23, 25, 28, 31 až 33, 34a, 36, 37, 41, 44, 47, 49 a 54 při dovozu,

b) 1, 3, 5, 6, 9, 14, 20 až 23, 25, 31 až 33, 34a, 37, 41, 44, 47 a 54 při vývozu,

c) 1, 3 až 6, 8, 15, 17, 18, 21, 25, 31 až 33, 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 při tranzitu (odstavce se zeleným podtiskem).

(3) Je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu na sadách listů deklarace podle § 34 odst. 2 písm. b), d) nebo e), není považováno za chybu, jsou-li údaje uvedené do odstavců 8, 18, 21, 25, 40 a 44 na listu 5 Deklarace nečitelné nebo nezřetelné.

(4) Je-li podáváno celní prohlášení na propuštění zboží, u něhož je třeba v Deklaraci vyjádřit více různých údajů (kódů), zejména v odstavcích 1, 20, 22 a 23, musí být tyto údaje rozepsány do více Deklarací (například při placení jedné zásilky dvěma různými měnami je nutné ji poměrně rozdělit do dvou Deklarací, jedná-li se o nedělitelnou zásilku, lze podat jednu Deklaraci, v níž se jako měna, kterou je za zboží placeno nebo inkasováno, uvede měna, kterou je v přepočtu na koruny české placena větší část celkové částky, nebo měna dle výběru deklaranta, jedná-li se o shodné částky). Obdobně je třeba postupovat, bylo-li deklarantovi postupně vydáno k dovozu nebo vývozu stejného zboží za stejných podmínek více licencí (úřední povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb9) a dovozem nebo vývozem jedné zásilky je čerpáno z více než jedné licence (například zásilka obsahuje 300 kusů stejného zboží, přičemž dovozem 100 kusů z nich je zcela vyčerpána jedna licence a dovozem zbylých 200 kusů je již čerpáno z další licence).

(5) Je-li pro vývoz a tranzit použita jedna sada listů Deklarace (Doplňkové deklarace), odpovídá deklarant za údaje, které se vztahují k režimu nebo k ukončení režimu, který sám nebo prostřednictvím svého zástupce navrhuje. Použije-li deklarant jako celní prohlášení příslušnou část sady listů Deklarace, která již byla vyplněna v souvislosti s jiným celním režimem, než který navrhuje, je povinen prověřit před jeho podáním správnost a platnost již v Deklaraci uvedených údajů, které se jej týkají, zejména údajů o deklarovaném zboží a o navrhovaném režimu. Zjištěné rozdíly, nejasnosti nebo nepřesnosti deklarant neprodleně oznámí celnímu úřadu. Případné propsání údajů, vyžadovaných pro tranzit, na listy číslo 2 a 3 se nepovažuje za závadu, i když při vývozu se tyto údaje neuvádějí.

(6) Číselné a kódované údaje uvedené v Deklaraci a Doplňkové deklaraci nesmějí být mazány ani přepisovány. Před přijetím celního prohlášení na propuštění zboží do navrženého režimu může deklarant provádět změny škrtnutím chybných údajů při zachování jejich čitelnosti a doplněním nových správných údajů do stejného odstavce vedle, nad nebo pod chybný údaj. Nelze-li takto změnu provést, musí být vyhotovena nová Deklarace nebo Doplňková deklarace. Po přijetí celního prohlášení může být oprava provedena, v souladu s ustanovením § 109 zákona, pouze podáním nového celního prohlášení.

§ 36

(1) Žádost o změnu údajů uvedených v Deklaraci, nebo o její zrušení, dokládá žadatel rozhodnutím (list číslo 3 nebo 8 Deklarace), které má být změněno nebo zrušeno. Po provedení změny nebo zrušení uvede celní úřad v příslušné Deklaraci poznámku o provedené změně nebo opravě a vrátí ji žadateli.

(2) Rozhodne-li celní úřad o určení celní hodnoty v jiné výši, než byla prohlášena deklarantem v přijatém písemném celním prohlášení, pověřený zaměstnanec celního úřadu opraví původní údaj o celní hodnotě tak, že jej přeškrtne a vedle, nad nebo pod něj uvede celním úřadem určenou celní hodnotu deklarovaného zboží. Obdobně postupuje pověřený zaměstnanec celního úřadu i u ostatních údajů v odstavcích, které vyplňuje deklarant a nesouhlasí s výsledkem celní kontroly a případné analýzy odebraných vzorků. Ustanovení zákona o zaznamenání rozsahu a výsledku celní kontroly na zadní straně dílu písemného celního prohlášení určeného tomuto celnímu úřadu tímto nejsou dotčena.

ČÁST JEDENÁCTÁ

OBSAH, NÁLEŽITOSTI A NAKLÁDÁNÍ S OSVĚDČENÍM O ELEKTRONICKÉM PROPUŠTĚNÍ ZBOŽÍ DO REŽIMU TRANZITU

[K § 104 odst. 9 písm. b) zákona]

§ 37

Osvědčení o elektronickém propuštění zboží do režimu tranzitu

(1) Je-li celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu podáno elektronicky a celní úřad odeslání oznámí elektronicky propuštění zboží do režimu tranzitu, nahrazují se listy číslo 4 a 5 Deklarace tranzitním doprovodným dokladem, který odpovídá vzoru a náležitostem uvedeným v příloze č. 25 k této vyhlášce. Tranzitní doprovodný doklad se vyhotovuje a používá podle vysvětlivek uvedených v příloze č. 26 k této vyhlášce.

(2) Je-li v zásilce obsaženo více položek zboží, připojí se seznam položek, který odpovídá vzoru a náležitostem uvedeným v příloze č. 27 k této vyhlášce, a Ložný list. Seznam položek se vyhotovuje a používá podle vysvětlivek uvedených v příloze č. 28 k této vyhlášce.

(3) Celní úřad odeslání si ponechá elektronicky podané celní prohlášení a elektronické propuštění zboží oznámí vydáním tranzitního doprovodného dokladu hlavnímu povinnému.

(4) Jestliže celní úřad odeslání oznámil propuštění zboží hlavnímu povinnému elektronicky, může být tranzitní doprovodný doklad, na základě povolení celního úřadu, vyhotoven s použitím počítačového systému hlavního povinného.

(5) Ustanovení této vyhlášky upravující nakládání s listy 4 a 5 Deklarace doprovázejícími zásilku propuštěnou do režimu tranzitu, se pro tranzitní doprovodný doklad použijí obdobně.

§ 38

Poštovní styk

(1) U zboží dováženého v mezinárodních zásilkách se celní prohlášení k propuštění do volného oběhu považuje za podané

a) v okamžiku vstupu do tuzemska, jedná-li se o mezinárodní zásilky, které tvoří pouze

1. písemnosti obsahující sdělení,

2. písemnosti pořízené hmatným písmem pro nevidomé, zvláštní papíry pro potřebu nevidomých a zvukové záznamy pro osobní potřebu nevidomých, nebo

3. tiskoviny nepodléhající dovoznímu clu a daním nebo osvobozené od dovozního cla a daní,

b) v okamžiku předložení celnímu úřadu, jedná-li se o mezinárodní zásilky obsahující zboží neuvedené pod písmenem a), které jsou opatřeny celním prohlášením o obsahu.

(2) Zboží vyvážené v poštovních zásilkách se považuje za navržené k propuštění do režimu vývozu

a) v okamžiku podání k poštovní přepravě,2) jedná-li se o zboží nepodléhající vývoznímu clu, daním a poplatkům, nebo

b) v okamžiku předložení celnímu úřadu, jedná-li se o zboží podléhající vývoznímu clu, daním a poplatkům, které je vyváženo v poštovních zásilkách opatřených celním prohlášením o obsahu.

(3) Jsou-li celnímu úřadu předloženy mezinárodní nebo poštovní zásilky neopatřené celním prohlášením o obsahu nebo je-li toto prohlášení neúplné, stanoví celní úřad formu, v níž je třeba celní prohlášení podat nebo je doplnit.

(4) Jedná-li se o zboží, které má obchodní charakter a jehož celková hodnota v jedné zásilce pro jednoho příjemce přesahuje 30 000 Kč, nebo jedná-li se o rozdělené zásilky nebo o zásilky postupně dovážené nebo vyvážené od stejného odesílatele stejnému příjemci, ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí.

ČÁST DVANÁCTÁ

CELNÍ PROHLÁŠENÍ

(K § 105 odst. 11 zákona)

HLAVA I

SPOLEČNÝ TRANZIT

§ 39

(1) Je-li zboží přepravováno ve společném tranzitu jinak než po železnici, odevzdává se tranzitnímu celnímu úřadu současně s tranzitním celním prohlášením také Potvrzení o přestupu hranice, a to na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 29 k této vyhlášce.

(2) Osobě, která předložila ve společném tranzitu zboží spolu s připojenými celními doklady celnímu úřadu určení, vystaví tento celní úřad na její žádost Potvrzení o dodání, jehož vzor je uveden v příloze č. 30 k této vyhlášce. Namísto Potvrzení o dodání může být použito i Potvrzení o předložení uvedené na zadní straně listu 5 Deklarace. Potvrzení o dodání nebo Potvrzení o předložení vyplňuje osoba, která o jeho vystavení žádá, a to před podáním žádosti celnímu úřadu určení. V Potvrzení o dodání mohou být uvedeny i jiné než předepsané údaje týkající se zásilky zboží, avšak závaznost potvrzení celního úřadu určení se vztahuje pouze na údaje v tiskopisu předepsané.

(3) Pro tiskopis Potvrzení o přestupu hranice, který má formát 210 x 148 mm, a pro tiskopis Potvrzení o dodání, který má formát 148 x 105 mm, se používá bílý papír o hmotnosti nejméně 40g/m2, který musí být tak pevný, že se při normálním používání netrhá ani nemačká. Tiskopisy se vyplňují buď na psacím stroji nebo jiným mechanografickým způsobem nebo čitelně rukou inkoustem nebo kuličkovým perem, a to tiskacím písmem.

HLAVA II

ÚSTNÍ CELNÍ PROHLÁŠENÍ

§ 40

Volný oběh

(1) Celní prohlášení na propuštění zboží, které nemá obchodní charakter, do volného oběhu lze podat ústně, jedná-li se o

a) zboží dovážené cestujícím,

b) zboží v zásilkách, které jsou určeny fyzickým osobám, nebo

c) jiné zboží než uvedené v písmenech a) a b), zejména zboží určené pro potřebu cizích ozbrojených sil a při zpětném dovozu zboží ozbrojených sil České republiky, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 31 k této vyhlášce.

(2) Celní prohlášení k propuštění zboží, které má obchodní charakter, do volného oběhu lze podat ústně, jedná-li se o

a) zboží, jehož celková hodnota v jedné zásilce pro jednoho příjemce nepřesahuje částku 30 000 Kč, a nejedná se o rozdělené zásilky nebo o zásilky postupně dovážené od stejného odesílatele stejnému příjemci,

b) zboží uvedené v § 27 písm. b) a c).

Režim vývozu

§ 41

Celní prohlášení k propuštění zboží do režimu vývozu lze podat ústně, jedná-li se o

a) zboží, které nemá obchodní charakter, vyvážené

1. cestujícím,

2. v zásilkách určených fyzickým osobám,

3. ozbrojenými silami v souvislosti s jejich vysláním na území jiných států, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 31 k této vyhlášce, nebo

4. nepodléhá-li zákazům nebo omezením,

b) zboží, které má obchodní charakter a jehož celková hodnota v jedné zásilce pro jednoho příjemce nepřevyšuje 30 000 Kč, za předpokladu, že se nejedná o rozdělené zásilky nebo o zásilky postupně vyvážené od stejného odesílatele stejnému příjemci,

c) zboží uvedené v § 28 písm. b) a c).

§ 42

Podléhá-li zboží, na které bylo podle § 40 a 41 podáno ústní celní prohlášení, dovoznímu nebo vývoznímu clu, daním nebo poplatkům vybíraným při dovozu nebo vývozu, vydá celní úřad dlužníkovi potvrzení o zaplacení cla, daní nebo poplatků.

§ 43

Režim dočasného použití

(1) Celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla, lze podat ústně, jedná-li se o

a) zařízení k výkonu povolání dovážené za účelem pořízení rozhlasových a televizních reportáží a vozidla speciálně upravená pro rozhlasové a televizní reportáže a jejich vybavení, dovezené se souhlasem celního úřadu zahraničními veřejnými nebo soukromými společnostmi, a ústní celní prohlášení bude doloženo seznamem tohoto zařízení ve dvojím vyhotovení,

b) kontejnery, palety a obaly,

c) osobní svršky cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům,

d) léčiva pro vlastní potřebu cestujících,

e) zboží dovážené v pohraničním styku,

f) zboží k humanitárním účelům,

g) dopravní prostředky,

h) zvířata,

i) zboží dovážené pro potřebu cizích ozbrojených sil, je-li ústní celní prohlášení doloženo Prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 31 k této vyhlášce.

(2) Je-li zboží uvedené v odstavci 1 po ukončení režimu dočasného použití vyváženo zpět, lze celní prohlášení podat ústně.

(3) Kontejner lze do režimu dočasného použití podle odstavce 1 propustit, zaváže-li se deklarant písemně, že na výzvu poskytne celnímu úřadu podrobné informace o pohybu každého propuštěného kontejneru, včetně času a místa vstupu do tuzemska a místa výstupu z tuzemska, nebo seznam kontejnerů s prohlášením, že je vyveze zpět.

(4) Palety a obaly lze do režimu dočasného použití podle odstavce 1 propustit, zaváže-li se deklarant, že je vyveze zpět.

(5) Zboží dovážené v pohraničním styku lze do režimu dočasného použití podle odstavce 1 propustit, předloží-li deklarant celnímu úřadu jeho seznam a písemně se zaváže, že toto zboží vyveze zpět.

(6) Celní úřad může požadovat, aby deklarant, jemuž je podle odstavce 1 propuštěno zboží dovážené k humanitárním účelům, předložil jeho soupis a písemně se zavázal, že je vyveze zpět.

(7) Celní úřad může požadovat, aby deklarant, jemuž jsou podle odstavce 1 propouštěna zvířata, předložil jejich soupis a písemně se zavázal, že je vyveze zpět.

§ 44

Národní tranzit

Celní prohlášení na propuštění zboží do přímého tranzitu lze podat ústně, jedná-li se o zboží cizích ozbrojených sil dopravované přes území České republiky, na základě kolektivních nebo individuálních rozkazů k přesunu,10) při přesunu jejich pravidelných jednotek, formací nebo jednotlivých příslušníků těchto ozbrojených sil, je-li současně doloženo Prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 31 k této vyhlášce, případně předložen příslušný rozkaz k přesunu, požaduje-li to celní úřad.

ČÁST TŘINÁCTÁ

SPOLEČNÝ TRANZIT

§ 45

Kódy pro označení statusu zboží ve společném tranzitu a podmínky pro jejich použití

(K § 139c odst. 2 zákona)

Pro účely společného tranzitu se rozumí

a) smluvní stranou Evropská společenství, Maďarská republika, Republika Island, Norské království, Polská republika, Slovenská republika, Švýcarská konfederace a Česká republika,

b) členským státem Belgické království, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Velkoknížectví Lucembursko, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Maďarská republika, Republika Island, Norské království, Polská republika, Slovenská republika, Švýcarská konfederace a Česká republika,

c) třetím státem stát, který není členským státem.

§ 46

Kódem T2F se označuje status zboží Evropských společenství (dále jen "status Společenství"), které bylo dopraveno ve společném tranzitu z částí celního území Společenství, které nemají z daňového hlediska stejné postavení jako ostatní území Společenství a jimiž jsou Normanské ostrovy, Kanárské ostrovy, Athos, Alandské ostrovy a francouzská zámořská území Guadeloupe, Martinique, Guyana a Reunion.

§ 47

(1) Není-li zpětný vývoz zahraničního zboží, které má status Společenství, uskutečněn ve společném tranzitu nebo byl ve společném tranzitu uskutečněn, ale v písemném celním prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu nebyl uveden kód T2 nebo T2F, i když uveden býti mohl, lze osvědčit status Společenství dokladem T2L. Dokladem T2L se pro účely ustanovení o osvědčení statusu Společenství rozumí také doklad opatřený kódem "T2LF", který se užívá pro označení zboží z částí celního území Společenství uvedených v § 46, pokud

a) předmětné zboží

1. bylo do tuzemska dopraveno ve společném tranzitu a v tranzitním dokladu bylo deklarované zboží označeno kódem T2, nebo

2. nebylo do tuzemska dopraveno ve společném tranzitu a status Společenství byl prokázán dokladem T2L, fakturou nebo přepravním dokladem, které byly opatřeny kódem T2L nebo T2LF ověřeným celním úřadem členského státu, z něhož bylo zboží odesláno,

b) jsou splněny podmínky uvedené v § 139d zákona,

c) zboží není určeno pro vývoz do třetího státu,

d) je splněna podmínka přímé přepravy zboží, kterou se rozumí přeprava, během níž zboží neopustí celní území smluvních stran, s výjimkou případů, kdy přeprava mimo území smluvních stran je uskutečněna s jediným přepravním dokladem vyhotoveným v některé ze smluvních stran,

e) zboží je vyváženo zpět v obalech, které mají status Společenství,

f) zboží není vyváženo zpět na podkladě karnetu TIR s výjimkou případů, kdy

1. zboží, které má být vyloženo na celním území členského státu, je dopravováno společně se zbožím, které má být vyloženo na celním území třetího státu, nebo

2. zboží je dopravováno mezi smluvními stranami přes celní území třetího státu.

(2) Je-li zboží vyváženo zpět na podkladě karnetu TIR nebo karnetu ATA a jsou splněny podmínky pro osvědčení statusu Společenství dokladem T2L, může deklarant uvést do příslušných oddílů použitého karnetu, určených pro označení zboží, kód T2L nebo T2LF, který potvrdí svým podpisem. Tento zápis učiní deklarant ještě před předložením karnetu celnímu úřadu odeslání, který každý zapsaný kód T2L nebo T2LF ověří otiskem služebního razítka a podpisem pověřeného zaměstnance celního úřadu. V případech, kdy je na podkladu jednoho karnetu TIR nebo jednoho karnetu ATA spolu s jiným zbožím přepravováno také zboží, které má status Společenství, musí být v karnetu oba druhy zboží uvedeny odděleně a kód T2L nebo T2LF umístěn tak, aby se jednoznačně vztahoval pouze na zboží, které má status Společenství.

§ 48

(1) Doklad T2L se vyhotovuje na tiskopise, kterým je list číslo 4 nebo 4/5 Deklarace, který může být v případě více položek zboží doplněn listy číslo 4 nebo 4/5 Doplňkové deklarace nebo Ložným listem.

(2) Doklad T2L se vyplňuje v jazyce českém nebo slovenském a údaje v něm obsažené lze opravit způsobem uvedeným v § 40 odst. 5. Nevyplňují se odstavce 2, 6 až 13, 15, 15a, 15b, 16, 17a, 17b, 17 až 30, 34a, 34b, 36, 37, 39, 41 až 43 a 45 až 53 Deklarace, popřípadě Doplňkové deklarace, které deklarant proškrtne tak, aby případné další zápisy byly znemožněny.

(3) Doklad T2L nemusí doprovázet zásilku zpět vyváženého zboží a může být vystaven dodatečně. Doklad T2L spolu s předchozím celním dokladem označeným kódem T2 nebo T2L předkládá deklarant v jednom vyhotovení k ověření celnímu úřadu, v jehož územním obvodu byl nebo je zpětný vývoz uskutečněn.

(4) Údaje do dokladu T2L uvádí osoba osvědčující stanoveným způsobem status zboží Společenství podáním dokladu T2L, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části III. přílohy č. 21 k této vyhlášce.

§ 49

(1) Status Společenství, který lze podle § 47 a 48 osvědčit dokladem T2L, lze osvědčit také fakturou nebo přepravním dokladem, vztahují-li se tyto doklady pouze na zboží, které má status Společenství, a jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4.

(2) Na faktuře nebo přepravním dokladu, které se použijí místo dokladu T2L, se kromě ostatních předepsaných náležitostí uvádí počet, druh, značky a čísla nákladových kusů, označení zboží, hrubá hmotnost v kilogramech, popřípadě čísla kontejnerů. Dále se do těchto dokladů uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště deklaranta nebo odesilatele, není-li deklarant odesilatelem, který na tento doklad zřetelně a viditelně uvede zkratku "T2L" nebo "T2LF", k níž připojí svůj vlastnoruční podpis.

(3) Faktura nebo přepravní doklad vyplněné způsobem uvedeným v odstavci 2 se předkládají k ověření celnímu úřadu, v jehož územním obvodu byl nebo je zpětný vývoz uskutečňován.

(4) Na fakturu nebo přepravní doklad, kterými má být osvědčen status Společenství, není nutno uvádět odkazy, zvláštní záznamy a poznámky z předchozího tranzitního dokladu T2 nebo celního dokladu T2L, kterým může být i faktura nebo přepravní doklad nahrazující doklad T2L, pokud je přiložen jejich ověřený opis nebo fotokopie.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

SCHVÁLENÝ ODESILATEL A SCHVÁLENÝ PŘÍJEMCE

HLAVA I

SCHVÁLENÝ ODESILATEL

(K § 144i odst. 4 zákona)

§ 50

(1) Do vyplněné Deklarace doplní schválený odesilatel před zahájením tranzitní operace do odstavce 44 případně předepsanou trasu a do odstavce D lhůtu k předložení zboží celnímu úřadu určení, opatření k zajištění totožnosti zboží a poznámku "Schválený odesilatel".

(2) Písemné celní prohlášení podané na tiskopise Deklarace ověří schválený odesilatel v odstavci C otiskem zvláštního kovového razítka, jehož vzor je uveden v příloze č. 32 k této vyhlášce, a svým podpisem.

(3) Po zahájení tranzitní operace předá schválený odesilatel list č. 1 Deklarace celnímu úřadu odeslání, nestanoví-li celní úřad, že se tento list předává ihned po vyplnění celního prohlášení.

(4) Provede-li celní úřad odeslání v souvislosti s propuštěním zboží do režimu tranzitu kontrolu zboží, zaznamená tuto skutečnost a výsledek kontroly v odstavci D Deklarace.

§ 51

Schválenému odesilateli, který ve všech tranzitních operacích vystupuje jako hlavní povinný a celní prohlášení ověřuje zvláštním kovovým razítkem podle § 50 odst. 2, může celní orgán povolit, aby toto celní prohlášení nepodepisoval. V tomto případě uvede schválený odesilatel do odstavce Deklarace určeného pro podpis hlavního povinného poznámku "Osvobození od podpisu".

HLAVA II

SCHVÁLENÝ PŘÍJEMCE

(K § 144l odst. 5 a § 144m odst. 2 zákona)

§ 52

(1) Dodání zboží oprávněné osobě při ukončení tranzitní operace se prokazuje Osvědčením o povolení schváleného příjemce, jehož vzor je uveden v příloze č. 33 k této vyhlášce, které se předkládá dopravci nebo hlavnímu povinnému.

(2) Při vystavení Osvědčení o povolení schváleného příjemce nebo kdykoliv později během jeho platnosti jmenuje schválený příjemce osoby, které jsou oprávněny podepisovat a jeho jménem vystavovat potvrzení o dodání zboží. Jmenování spočívá v uvedení jména, příjmení a podpisového vzoru oprávněné osoby v odstavci 7 na zadní straně tiskopisu, přičemž každý záznam potvrzuje schválený příjemce svým podpisem v odstavci 8 na zadní straně tiskopisu. Nepoužité rubriky na zadní straně tiskopisu může schválený příjemce proškrtnout. Zápis o oprávnění osoby může schválený příjemce kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky "Zrušeno".

(3) Doba platnosti Osvědčení o povolení schváleného příjemce nesmí být delší než 2 roky. Dobu platnosti lze jednou prodloužit, a to nejvýše o další 2 roky.

(4) Tiskopis Osvědčení o povolení schváleného příjemce má formát 210 x 148 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě žluté, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis obsahuje název nebo značku tiskárny a označení tiskopisu.

(5) Osvědčení o povolení schváleného příjemce se vyplňuje psacím strojem nebo jiným mechanografickým způsobem, nikoliv ručně. Text zapsaný na přední straně není po vydání Osvědčení o povolení schváleného příjemce přípustné přepisovat, doplňovat ani jinak měnit. Záznamy lze provádět pouze do předepsaných odstavců a není dovoleno je doplňovat jinými údaji, než pro které jsou příslušné odstavce vyhrazeny.

(6) Pro potvrzení o dodání se použije tiskopis, jehož vzor je uveden v příloze č. 30 k této vyhlášce, s tím, že razítko úřadu se nahradí obchodní firmou a sídlem nebo jménem, příjmením a bydlištěm schváleného příjemce a číslem Osvědčení o povolení schváleného příjemce.

ČÁST PATNÁCTÁ

DOPRAVA ZBOŽÍ PO ŽELEZNICI

§ 53

Zavazadlový lístek

[K § 144p odst. 1 písm. c) zákona]

(1) Český železniční dopravce zajistí, aby zavazadlový lístek, jehož vzor je uveden v příloze č. 34 k této vyhlášce, byl na rubu označen zelenou nálepkou malého formátu, jejíž vzor je uveden v příloze č. 35 k této vyhlášce. Tato nálepka může být nahrazena zeleným otiskem razítka, které odpovídá vzoru nálepky.

(2) Pod nálepku nebo pod otisk razítka uvádí železniční dopravce název celního úřadu určení, číslo vlaku, datum podání, které doplní kódem železničního dopravce odeslání a číslem železniční stanice odeslání.

§ 54

Seznam železničních stanic

(K § 144p odst. 2 zákona)

Režim tranzitu do vnitrozemí se ukončuje u celního úřadu, v jehož územním obvodu je železniční stanice uvedená v seznamu železničních stanic, který je uveden v příloze č. 36 k této vyhlášce.

§ 55

Způsob nakládání se zavazadlovým lístkem

(K § 144p odst. 3 zákona)

(1) Železniční dopravce, který je hlavním povinným, předloží celnímu úřadu odeslání spolu se zbožím, které má být propuštěno do režimu tranzitu, zavazadlový lístek. Zaměstnanec celního úřadu odeslání, který rozhodne o propuštění zboží do režimu tranzitu, opatří zavazadlový lístek na jeho rubu otiskem služebního razítka, vlastnoručním podpisem s uvedením jména, příjmení a funkce, a byly-li přiloženy závěry, vyznačí zde jejich druh, počet a čísla.

(2) Po dodání zboží do železniční stanice uvedené v příloze č. 36 k této vyhlášce předloží železniční dopravce, který je hlavním povinným, zboží spolu se zavazadlovým lístkem celnímu úřadu určení, který režim tranzitu ukončí. Je-li režim tranzitu ukončen, vyznačí tuto skutečnost zaměstnanec celního úřadu určení na rubu zavazadlového lístku otiskem razítka "DODÁNO" a uvedením čísla, pod kterým vede celní úřad tento doklad ve své evidenci, a ověří tyto skutečnosti otiskem služebního razítka a svým podpisem. Potvrzený zavazadlový lístek vrátí hlavnímu povinnému.

(3) Cestovní zavazadla, přepravovaná v železniční dopravě na podkladu zavazadlového lístku v zavazadlových vozech, mohou být doprovázena také Celním prohlášením o cestovních zavazadlech, jehož vzor je uveden v příloze č. 37 k této vyhlášce. Toto celní prohlášení, vyplněné a podepsané cestujícím, se předává železniční společnosti některého ze států uvedených v příloze č. 38 k této vyhlášce současně s cestovním zavazadlem.

(4) Celní prohlášení o cestovních zavazadlech má stejné právní účinky jako ústní celní prohlášení podané na propuštění zboží do režimu vývozu, dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla nebo režimu volného oběhu s úplným osvobozením od dovozního cla nebo jako ústní žádost o zpětný vývoz zahraničního zboží dovezeného do tuzemska, podané cestujícím u pohraničního celního úřadu, jestliže

a) přeprava má být uskutečněna do některého ze států uvedených v příloze č. 37 k této vyhlášce,

b) cestovní zavazadlo je dopravováno železničním dopravcem na podkladu zavazadlového lístku,

c) cestovní zavazadlo obsahuje pouze zboží uvedené v prohlášení cestujícího, které je součástí Celního prohlášení o cestovních zavazadlech,

d) cestujícím vyplněné a podepsané Celní prohlášení o cestovních zavazadlech a cestovní zavazadlo předloží železniční dopravce na žádost celním orgánům.

(5) Mezinárodní jízdenka pro jízdní kola (dále jen "jízdenka"), jejíž vzor je uveden v příloze č. 39 k této vyhlášce a na jejímž podkladu bude jízdní kolo dopravováno železničním dopravcem jako cestovní zavazadlo, má stejné právní účinky jako ústní celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu, dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla, volného oběhu s úplným osvobozením od dovozního cla nebo jako žádost o zpětný vývoz zahraničního zboží dovezeného do tuzemska, podané cestujícím u pohraničního celního úřadu, obsahuje-li prohlášení, že jízdní kolo bude nebo bylo použito pouze k cestovním účelům a při jeho zpětném dovozu je požadováno osvobození od dovozního cla, a jestliže cestující

a) v obou dílech jízdenky uvede své jméno, příjmení a bydliště a vlastnoručně je podepíše,

b) na žádost předloží první díl jízdenky celním orgánům,

c) druhý díl jízdenky připevní na jízdní kolo, z něhož až do výdeje jízdního kola cestujícímu v cílové železniční stanici nebude sejmut.

(6) Pro účely odstavců 3 a 4 se cestujícím rozumí

a) při dovozu

1. zahraniční fyzická osoba dočasně vstupující do tuzemska,

2. česká fyzická osoba vracející se do tuzemska po dočasném pobytu v zahraničí,

b) při vývozu

1. česká fyzická osoba dočasně opouštějící tuzemsko,

2. zahraniční fyzická osoba opouštějící po dočasném pobytu tuzemsko.

§ 56

Použití nálepky na mezinárodním nákladním listu CIM

(K § 144u zákona)

Český železniční dopravce zajistí označení přední strany listů č. 1, 2 a 3 mezinárodního nákladního listu CIM, jehož vzor je uveden v příloze č. 40 k této vyhlášce, nálepkou, jejíž vzor je uveden v příloze č. 35 k této vyhlášce, nebo zeleným otiskem razítka, který odpovídá vzoru nálepky.

§ 57

Způsob označování a určování statusu deklarovaného zboží

(K § 144w odst. 3 zákona)

(1) Jsou-li splněny podmínky uvedené v § 139 zákona, vyznačí celní úřad odeslání na listech 1, 2 a 3 mezinárodního nákladního listu CIM, že je zboží přepravováno ve společném tranzitním režimu T2, tak, že do odstavce 35 listů 1, 2 a 3 mezinárodního nákladního listu CIM určeného pro záznamy celních orgánů zřetelně vyznačí podle potřeby kód T2 nebo T2F. U zboží přepravovaného v režimu T1 se kód T1 do mezinárodního nákladního listu CIM nemusí uvádět.

(2) Je-li přepravováno zboží z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území České republiky, uvádí celní úřad odeslání do odstavce 35 listů 1, 2 a 3 mezinárodního nákladního listu CIM, určeného pro záznamy celních orgánů, kód

a) T1, je-li přepravováno zboží v režimu T1,

b) T2 nebo T2F, podle potřeby, je-li přepravováno zboží v režimu T2 a předpisy Společenství stanovují uvádění tohoto kódu.

(3) Je-li přepravováno zboží v režimu T1 z místa odeslání ve Společenství do místa určení v tuzemsku, uvádí celní úřad odeslání do odstavce 35 listů 1, 2 a 3 mezinárodního nákladního listu CIM, určeného pro záznamy celních orgánů, kód T1.

(4) V případech jiných než uvedených v odstavcích 2 a 3 je zboží, které je přepravováno z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území České republiky, a zboží přepravované z místa odeslání ve Společenství do místa určení v tuzemsku propuštěno do režimu T2, a to po celou dobu přepravy, aniž by byl celnímu úřadu odeslání předkládán mezinárodní nákladní list CIM vztahující se ke přepravovanému zboží.

(5) Je-li přepravováno zboží z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území České republiky, nemusí být mezinárodní nákladní list CIM označen nálepkou nebo razítkem podle § 56.

Nakládání s jednotlivými listy mezinárodního nákladního listu CIM

§ 58

(K § 144w odst. 3 zákona)

(1) S výjimkou případů uvedených v § 144w odst. 1 zákona se jako celní prohlášení na propuštění zboží do režimu společného tranzitního režimu používají listy č. 1, 2, 3 mezinárodního nákladního listu CIM. Je-li přepravováno zboží v režimu T2, uvádí celní úřad odeslání do odstavce 35 těchto listů kód T2 nebo T2F. Je-li přepravováno zboží v režimu T1, nemusí celní úřad odeslání do tohoto odstavce kód T1 uvádět.

(2) Do odstavce 35 všech listů mezinárodního nákladního listu CIM uvádí pověřený zaměstnanec celního úřadu odeslání datum propuštění zboží, počet a označení celních závěr, popřípadě evidenční číslo o propuštění zboží do režimu tranzitu. Uvedené skutečnosti ověří otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem. Zajistil-li železniční přepravce totožnost přepravovaného zboží, nemusí celní úřad přikládat na dopravní prostředky nebo nákladové kusy další závěry.

§ 59

(1) Není-li mezinárodní nákladní list CIM tranzitním celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitního režimu a slouží pouze jako přepravní doklad, zajistí železniční dopravce, aby byl počet přiložených tranzitních dokladů a jejich evidenční čísla uvedeny do odstavce 36 všech listů mezinárodního nákladního listu CIM.

(2) Po propuštění zboží do společného tranzitního režimu obdrží listy č. 1, 2 a 3 mezinárodního nákladního listu CIM železniční dopravce.

(3) V souvislosti se vstupem zboží do tuzemska předkládá český železniční dopravce pohraničnímu celnímu úřadu vlastní evidenci o přestupu hranice.

(4) Je-li mezinárodní nákladní list CIM tranzitním celním prohlášením, doplní železniční dopravce evidenci podle odstavce 5 všemi mezinárodními nákladními listy CIM vztahujícími se k přepravovanému zboží.

(5) Je-li mezinárodní nákladní list CIM použit pouze jako přepravní doklad, předkládá český železniční dopravce společně s tímto nákladním listem všechna celní prohlášení vztahující se k přepravovanému zboží. Železniční dopravce zajistí uvedení počtu přiložených tranzitních celních prohlášení a jejich evidenční čísla do odstavce 36 všech listů mezinárodního nákladního listu CIM. Celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu, které je přiloženo k mezinárodnímu nákladnímu listu CIM, eviduje celní úřad v evidenci shodné s evidencí v silniční dopravě. Po zaevidování celního prohlášení ve své evidenci celní úřad zboží propustí do navrženého režimu.

§ 60

(1) Není-li výstupní celní úřad také celním úřadem odeslání, předkládá český železniční dopravce tomuto celnímu úřadu vlastní evidenci o výstupu zboží z tuzemska.

(2) Je-li mezinárodní nákladní list CIM tranzitním celním prohlášením, dokládá se evidence podle odstavce 1 všemi mezinárodními nákladními listy CIM vztahujícími se na přepravované zboží.

(3) Je-li mezinárodní nákladní list CIM pouze přepravním dokladem, předkládá český železniční dopravce společně s tímto nákladním listem všechna celní prohlášení vztahující se k přepravovanému zboží. Železniční dopravce zajistí uvedení počtu přiložených tranzitních celních prohlášení a jejich evidenční čísla do odstavce 36 všech listů mezinárodního nákladního listu CIM. Celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu, které je přiloženo k mezinárodnímu nákladnímu listu CIM, eviduje celní úřad v evidenci shodné s evidencí v silniční dopravě. Po zaevidování celního prohlášení ve své evidenci celní úřad zboží propustí do navrženého režimu.

§ 61

(1) Je-li tranzitní operace společného tranzitu ukončována v tuzemsku, předkládá český železniční dopravce listy č. 2 a 3 mezinárodního nákladního listu CIM celnímu úřadu určení, kterým je celní úřad, v jehož územním obvodu se nachází železniční stanice určení uvedená v tomto nákladním listu nebo jiná železniční stanice, v níž je společný tranzit ukončen a přepravovanému zboží přiděleno jiné celně schválené určení.

(2) Není-li na listu č. 3 mezinárodního nákladního listu CIM označen celní status deklarovaného zboží kódem, má se za to, není-li dodatečně prokázán opak, že se jedná o zboží, které nemá celní status Společenství.

(3) Po potvrzení vrátí celní úřad určení železničnímu dopravci nebo osobě železničním dopravcem pověřené list č. 2 mezinárodního nákladního listu CIM a list č. 3 si ponechá.

(4) Je-li mezinárodní nákladní list CIM pouze přepravním dokladem, předkládá český železniční dopravce společně s tímto nákladním listem všechna tranzitní celní prohlášení vztahující se k přepravovanému zboží.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

PŘEPRAVA ZBOŽÍ PO ŽELEZNICI A VE VELKÝCH KONTEJNERECH VE SPOLEČNÉM TRANZITU

§ 62

Seznam národních zástupců pro Českou republiku

[K § 144x odst. 2 písm. a) zákona]

Pro účely této vyhlášky se dopravním podnikem rozumí Intercontainer - Interfrigo (ICF) S. C. se sídlem Margarethenstrasse 38, CH - 4008 Basilej, Švýcarsko (dále jen "Intercontainer"), jehož národními zástupci pro Českou republiku jsou

a) České dráhy, státní organizace, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1,

b) Metrans a. s., Podleská 926, 104 00 Praha 10-Uhříněves a

c) Contrans s. r. o., Jankovcova 1446, 170 00 Praha 7.

§ 63

Náležitosti předávacího listu TR a použití a způsob manipulace s jeho jednotlivými listy

[K § 144x odst. 2 písm. c) zákona]

(1) Předávací list TR, jehož vzor je uveden v příloze č. 41 k této vyhlášce, se skládá ze sedmi listů. Jednotlivé listy jsou označeny a určeny takto:

a) list č. 1 pro generální ředitelství dopravního podniku,

b) list č. 2 pro národního zástupce dopravního podniku v místě určení zásilky,

c) list č. 3A pro celní orgány,

d) list č. 3B pro příjemce zásilky,

e) list č. 4 pro generální ředitelství dopravního podniku,

f) list č. 5 pro národního zástupce dopravního podniku v místě odeslání zásilky,

g) list č. 6 pro odesilatele zásilky.

(2) V pravém horním rohu předávacího listu TR je uvedeno evidenční pořadové číslo, které se skládá z osmi číslic, před kterými jsou uvedena písmena "TR".

(3) Listy předávacího listu TR, s výjimkou listu uvedeného v odstavci 1 písm. c), mají na pravé straně přibližně 4 centimetry široký zelený okraj.

§ 64

Náležitosti Soupisu velkých kontejnerů, použití a způsob manipulace s jeho jednotlivými listy

[K § 144x odst. 2 písm. d) zákona]

(1) Přepravuje-li se zboží ve dvou nebo více velkých kontejnerech, je nedílnou součástí předávacího listu TR Soupis velkých kontejnerů (dále jen "Soupis"), jehož vzor je uveden v příloze č. 42 k této vyhlášce. Soupis se skládá ze sedmi listů. Jednotlivé listy jsou označeny a určeny takto:

a) list č. 1 pro generální ředitelství dopravního podniku,

b) list č. 2 pro národního zástupce dopravního podniku v místě určení zásilky,

c) list č. 3A pro celní orgány,

d) list č. 3B pro příjemce zásilky,

e) list č. 4 pro generální ředitelství dopravního podniku,

f) list č. 5 pro národního zástupce dopravního podniku v místě odeslání zásilky,

g) list č. 6 pro odesilatele zásilky.

(2) Soupis se vystavuje ve stejném počtu listů, jako je počet listů předávacího listu TR.

(3) V pravém horním rohu Soupisu je uvedeno evidenční pořadové číslo příslušného předávacího listu TR, jehož je součástí, a pořadové číslo Soupisu.

(4) Počet Soupisů připojených k předávacímu listu TR se uvádí do odstavce 3 předávacího listu TR.

(5) Všechny listy Soupisu, s výjimkou listu uvedeného v odstavci 1 písm. c), mají na pravé straně přibližně 4 centimetry široký zelený okraj.

§ 65

Náležitosti mezinárodního nákladního listu CIM v případech, kdy celním prohlášením je předávací list TR

(K § 144x odst. 4 zákona)

(1) Přijal-li celní úřad předávací list TR jako celní prohlášení na propuštění zboží do režimu společného tranzitu, používá se mezinárodní nákladní list CIM pouze jako přepravní doklad.

(2) V odstavci 36 všech listů mezinárodního nákladního listu CIM se uvádí poznámka "Předávací list TR" a evidenční pořadové číslo předávacího listu TR. Mezinárodní nákladní list CIM se v tomto případě nálepkou neoznačuje.

(3) Listy č. 2 a 3 mezinárodního nákladního listu CIM a listy č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR potvrzuje český železniční dopravce.

§ 66

Seznam států oprávněných schvalovat série kontejnerů

(K § 144x odst. 5 zákona)

Seznam států, jejichž celní orgány jsou oprávněny schvalovat série kontejnerů pro přepravu zboží pod celní závěrou, je uveden v příloze č. 43 k této vyhlášce.

§ 67

Označování předávacího listu TR nálepkou

(K § 144bb zákona)

Český dopravní podnik zajistí, aby listy č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR byly na levém okraji přední strany označeny nálepkou, jejíž vzor je uveden v příloze č. 35 k této vyhlášce, nebo zeleným otiskem razítka, který odpovídá vzoru nálepky. Nálepkou se označují také velké kontejnery se zbožím propouštěným v tuzemsku do režimu společného tranzitu.

§ 68

Způsob označování a určování statusu deklarovaného zboží

(K § 144dd odst. 3 zákona)

(1) Jsou-li splněny podmínky uvedené v § 139d zákona, vyznačí celní úřad odeslání na listech č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR, že je zboží přepravováno ve společném tranzitním režimu T2, a to tak, že na listech č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR do odstavce 15 zřetelně vyznačí kód T1, T2 nebo T2F. U zboží přepravovaného v režimu T1 se nemusí kód T1 do předávacího listu TR uvádět.

(2) Je-li přepravováno zboží z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území České republiky, uvádí celní úřad odeslání na listech č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR do odstavce 15 kód

a) T1, přepravuje-li se zboží v režimu T1,

b) T2 nebo T2F, podle potřeby, přepravuje-li se zboží v režimu T2 a předpisy Společenství uvádění tohoto kódu stanoví.

(3) Přepravuje-li se zboží v režimu T1 z místa odeslání ve Společenství do místa určení v tuzemsku, uvádí celní úřad odeslání na listech č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR do odstavce 15 kód T1.

(4) V případech jiných než uvedených v odstavcích 2 a 3 je zboží přepravované

a) z jednoho místa ve Společenství přes území České republiky na jiné místo ve Společenství,

b) z místa odeslání ve Společenství do místa určení v tuzemsku,

propuštěno do režimu T2, po celou dobu přepravy od celního úřadu odeslání do celního úřadu určení, aniž by byl celnímu úřadu odeslání předkládán předávací list TR.

(5) Je-li použit předávací list TR společně se Soupisem, vyhotovuje se pro zboží mající stejný status samostatný Soupis. Do odstavce 15 listů č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR se uvádí sériové číslo Soupisu s kódem T1, T2 nebo T2F.

(6) Přepravuje-li se zboží z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území České republiky, předávací list TR se nálepkou nebo otiskem razítka podle § 67 neoznačuje.

Nakládání s jednotlivými listy předávacího listu TR

(K § 144dd odst. 3 zákona)

§ 69

(1) S výjimkou případů uvedených v § 144dd odst. 1 zákona se jako celní prohlášení na propuštění zboží do režimu společného tranzitního režimu používají všechny listy předávacího listu TR. Je-li přepravováno zboží v režimu T2, uvádí celní úřad odeslání do odstavce 15 listů č. 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR kód T2 nebo T2F. Je-li přepravováno zboží v režimu T1, nemusí celní úřad odeslání kód T1 do tohoto odstavce uvádět.

(2) Do odstavce 15 listů č. 3A a 3B předávacího listu TR uvádí pověřený zaměstnanec celního úřadu odeslání datum propuštění zboží, počet a označení celních závěr, popřípadě evidenční číslo o propuštění zboží do režimu tranzitu. Uvedené skutečnosti ověří otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem.

(3) Po propuštění zboží do společného tranzitního režimu vrátí celní úřad všechny listy předávacího listu TR dopravnímu podniku.

§ 70

(1) Při vstupu zboží do tuzemska předkládá český železniční dopravce pohraničnímu celnímu úřadu vlastní evidenci o přestupu zboží přes hranice.

(2) Je-li předávací list TR tranzitním dokladem, doplní český železniční dopravce evidenci podle odstavce 1 všemi předávacími listy TR vztahujícími se k přepravovanému zboží.

§ 71

(1) Není-li výstupní celní úřad také celním úřadem odeslání, předkládá český železniční dopravce tomuto celnímu úřadu vlastní evidenci o výstupu zboží z tuzemska.

(2) Je-li předávací list TR tranzitním celním prohlášením, dokládá český železniční dopravce evidenci podle odstavce 1 všemi předávacími listy TR, které se vztahují k přepravovanému zboží.

§ 72

(1) Je-li tranzitní operace společného tranzitu ukončována v tuzemsku, předkládá český dopravní podnik celnímu úřadu určení spolu se zbožím listy č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR.

(2) Není-li na listu č. 3A předávacího listu TR označen status deklarovaného zboží kódem, má se za to, není-li dodatečně prokázán opak, že se jedná o zboží, které nemá celní status Společenství.

(3) Je-li zboží předložené celnímu úřadu určení propuštěno do režimu volný oběh nebo je mu přiděleno jiné celně schválené určení, vyznačí celní úřad určení na listech č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR poznámku "Procleno".

(4) Celní úřad určení vyznačí na listech č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR datum předložení zboží celnímu úřadu určení, výsledek celní kontroly a evidenční číslo, pod kterým vede doklad ve své evidenci. Uvedené skutečnosti ověří pověřený zaměstnanec celního úřadu určení otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem a listy č. 1 a 2 předávacího listu TR vrátí dopravnímu podniku nebo jím pověřené osobě a list č. 3A si celní úřad určení ponechá.

§ 73

Náležitosti mezinárodního nákladního listu CIM a předávacího listu TR

(K § 144ee odst. 1 zákona)

Je-li jako tranzitní celní prohlášení použit mezinárodní nákladní list CIM nebo předávací list TR, může k nim být přiložen Ložný list.

§ 74

Náležitosti uváděné do přepravního dokladu

(K § 144ff odst. 1 zákona)

(1) Celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu, přepravovaného po železnici nebo ve velkých kontejnerech, může být podáno rovněž na tiskopisu Deklarace případně doplněném Doplňkovou deklarací nebo Ložným listem. V tomto případu při zahájení přepravy uvádí český železniční dopravce v příslušné části mezinárodního přepravního listu CIM nebo předávacího listu TR odkaz na Deklaraci, která je tranzitním dokladem, a to tak, že zde uvede označení celního úřadu odeslání, datum propuštění zboží do společného tranzitu, evidenční číslo uvedené celním úřadem odeslání v tranzitním dokladu a označení celního statusu deklarovaného zboží kódem T1, T2 nebo T2F.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 se postupuje podle § 144s a 144u nebo § 144y a 144bb zákona. Je-li doprava po železnici ve společném tranzitu ukončena v železniční stanici v tuzemsku, umožní český železniční dopravce pokračovat v tranzitní operaci jiným druhem dopravy na podkladu tranzitního dokladu, který je uveden v mezinárodním nákladním listu CIM nebo předávacím listu TR, pouze tehdy, ověřil-li si, že celní dluh je pro Českou republiku zajištěn, a opatřil současně list č. 1 mezinárodního nákladního listu CIM nebo listy č. 1, 2 a 3A předávacího listu TR úředním záznamem, ve kterém osvědčí, že tranzitní operace pokračuje a zboží je dále dopravováno na podkladu jednoho nebo několika tranzitních dokladů. Není-li celní dluh pro Českou republiku zajištěn, neumožní český železniční dopravce pokračovat v tranzitní operaci a bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje místně příslušný celní úřad, kterému předá tranzitní doklad. Tento celní úřad se stává novým celním úřadem určení.

(3) Převezme-li český železniční dopravce k dopravě po železnici zboží, které bylo propuštěno do společného tranzitu na podkladu jedné nebo více Deklarací, a toto zboží je přepravováno v kombinované dopravě silnice-železnice-silnice, odpovídá železniční dopravce za splnění celního dluhu, který vznikne porušením celních předpisů při dopravě po železnici, pouze tehdy, nebyl-li celní dluh zajištěn nebo je-li u hlavního povinného nebo ručitele nedobytný.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

LETECKÁ DOPRAVA

(K § 144gg odst. 2 zákona)

§ 75

Náležitosti uváděné do cargo manifestu

(1) Při letecké dopravě může být letecké společnosti příslušným celním úřadem povoleno, aby podávala celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu na tiskopisu cargo manifestu, jehož obsah odpovídá dodatku 3 přílohy 9 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (dále jen "cargo manifest").

(2) Vyplněný cargo manifest, který obsahuje název letecké společnosti přepravující zboží, číslo letu, datum letu a název letiště odeslání a letiště určení a který letecká společnost ověří uvedením data, podpisem oprávněné osoby, případně otiskem razítka a označí jej kódem T1, T2 nebo T2F, lze přijmout jako celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu.

(3) Cargo manifest obsahuje zejména tyto údaje:

a) název letecké společnosti, která zboží přepravuje,

b) číslo letu,

c) datum letu,

d) název letiště odeslání a letiště určení.

(4) Kromě údajů uvedených v odstavci 3 obsahuje cargo manifest pro každou zásilku uvedenou v tomto manifestu:

a) číslo leteckého nákladního listu,

b) počet nákladových kusů,

c) hrubou hmotnost,

d) obvyklé obchodní označení zboží obsahující všechny údaje potřebné pro jeho ztotožnění.

Při sběrných zásilkách lze popis zboží nahradit textem "Consolidation", který lze uvést i ve zkrácené formě. V tomto případu však musí být obvyklé obchodní označení zboží uvedeno v příslušném nákladním listu.

(5) Cargo manifest se vyhotovuje samostatně pro zboží, jehož celní status se označuje kódem T1, a samostatně pro zboží, jehož celní status se označuje kódem T2 nebo T2F. Letecká společnost, která provádí přepravu zboží uvedeného v manifestu, se pro tyto operace stává hlavním povinným.

§ 76

Způsob manipulace s jednotlivými listy cargo manifestu

(1) Letecká společnost, která je hlavním povinným v režimu tranzitu, předkládá celnímu úřadu odeslání cargo manifest ve dvojím vyhotovení. Pověřený zaměstnanec celního úřadu uvede do manifestu evidenční číslo, pod kterým celní úřad odeslání doklad vede ve své evidenci, označení a počet celních závěr, byly-li přiloženy, otisk služebního razítka a vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce. Jedno vyhotovení manifestu poté vrátí hlavnímu povinnému. Při provádění celního dohledu může celní úřad odeslání vyžadovat předložení všech leteckých nákladních listů k zásilkám uvedeným na cargo manifestu.

(2) Je-li hlavní povinný schváleným odesilatelem, nemusí v souvislosti se zahájením tranzitní operace cargo manifest celnímu úřadu odeslání předkládat.

(3) Cargo manifest opatřený záznamem podle odstavce 1 předkládá hlavní povinný celnímu úřadu určení, který si jedno vyhotovení ponechá, a oznámí mu název letiště odeslání. Celní úřad určení může od oznámení letiště odeslání upustit, není-li o tomto letišti vzhledem k trasám letů pochyb. Celní úřad určení může požadovat předložení všech leteckých nákladních listů k zásilkám uvedeným na cargo manifestu a všech manifestů, které se týkají předloženého zboží.

Zjednodušený postup

§ 77

(1) Na žádost letecké společnosti, která uskutečňuje velký počet mezinárodních letů, může celní úřad odeslání a celní úřad určení povolit k podávání celního prohlášení použití cargo manifestu zasílaného prostřednictvím systémů elektronické výměny dat mezi leteckými společnostmi, prostřednictvím bilaterálních nebo multilaterálních dohod. Před udělením povolení si příslušný celní úřad vyžádá předběžný souhlas ministerstva.

(2) O podání žádosti informují české celní orgány celní orgány ostatních členských států, na jejichž území se nacházejí letiště odeslání a letiště určení, která jsou navzájem propojena systémy elektronické výměny dat, a vyžádají si jejich stanovisko.

(3) Povolení lze udělit leteckým společnostem, které

a) mají sídlo nebo stálé zastoupení v tuzemsku a používají k výměně dat mezi letišti odeslání a určení systémy elektronické výměny dat,

b) provozují značný počet leteckých linek mezi státy smluvních stran,

c) často odesílají a přijímají letecké zásilky,

d) vedou evidenci, která umožňuje celním orgánům provádět na letištích odeslání i určení účinné kontroly,

e) nebyly pravomocně postiženy za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů,

f) umožní celním orgánům přístup ke svým evidencím týkajícím se společného tranzitu,

g) souhlasí s tím, že plně odpovídají celním orgánům za plnění svých povinností a spolupracují s nimi při řešení případných nesrovnalostí a porušení předpisů,

h) vedou evidenci celního statusu všech zásilek ve svých obchodních záznamech,

i) odpovídají celnímu úřadu určení za identifikaci a oznámení všech odchylek zjištěných na letišti určení,

j) zjištěné odchylky a nesrovnalosti řeší podle postupů dohodnutých leteckou společností a celními orgány na letišti odeslání a na letišti určení.

§ 78

(1) Letecká společnost, která je hlavním povinným v režimu tranzitu, zašle cargo manifest vyhotovený na letišti odeslání letišti určení prostřednictvím systému elektronické výměny dat.

(2) Cargo manifest, kromě údajů uvedených v § 75 odst. 3 a 4, obsahuje u jednotlivých položek v manifestu označení celního statusu zboží, a to uvedením kódu T1, T2 nebo T2F, TD, C (ekvivalent ke kódu T2L), F (ekvivalent ke kódu T2LF) nebo X.

(3) Na žádost předloží letecká společnost celním orgánům na letišti odeslání a na letišti určení jeden výtisk cargo manifestu zaslaného prostřednictvím systému elektronické výměny dat.

(4) Společný tranzitní režim se považuje za ukončený, je-li manifest prostřednictvím elektronické výměny dat dán k dispozici celním orgánům na letišti určení a zboží je těmto orgánům předloženo.

§ 79

Obsah, forma a náležitosti seznamu cargo manifestů

(K § 144gg odst. 4 zákona)

(1) Letecká společnost vyhotoví seznam cargo manifestů, které jí byly předloženy v předchozím měsíci spolu s přepravovaným zbožím, a předá jej celnímu úřadu určení k ukončení společného tranzitu. Po potvrzení zasílá celní úřad určení jedenkrát měsíčně tento seznam celnímu úřadu odeslání. V tomto seznamu obsahuje popis každého cargo manifestu tyto údaje:

a) referenční číslo manifestu,

b) kód T1, T2 nebo T2F,

c) název letecké společnosti, která zboží přepravila,

d) číslo letu,

e) datum letu.

(2) Celní úřad odeslání může v povolení určit, že zasílání seznamů uvedených v odstavci 1 může vykonávat letecká společnost sama.

(3) Zjistí-li celní úřad určení nesrovnalosti v cargo manifestech uvedených v seznamu, neprodleně informuje celní úřad odeslání a též celní orgán, který povolení udělil, zejména uvede letecké nákladní listy pro zboží, na která se tato zjištění vztahují.

(4) Je-li v letecké dopravě celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitního režimu podáno na tiskopisu Deklarace případně doplněné Doplňkovou deklarací nebo Ložným listem, není cargo manifest použit jako celní prohlášení při letecké dopravě zboží v režimu společného tranzitu.

ČÁST OSMNÁCTÁ

PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ V CELNÍM ŘÍZENÍ A JEJÍ NÁLEŽITOSTI

(K § 107 odst. 8 zákona)

§ 80

Vzor písemné plné moci a její náležitosti jsou stanoveny v přílohách č. 44 až 47 k této vyhlášce.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

ÚDAJE NUTNÉ KE ZTOTOŽNĚNÍ ZBOŽÍ

(K § 124 odst. 4 zákona)

§ 81

(1) Za údaje nutné ke ztotožnění zboží a příslušné obchodní operace, které musí obsahovat zjednodušené celní prohlášení ve formě neúplného celního prohlášení nebo obchodního nebo administrativního dokladu, se považují při propuštění zboží do režimu

a) volného oběhu údaje, které se uvádějí do odstavců 1 (levá a střední část), 14, 21, 31, 37, 40 a 54 Deklarace,

b) uskladňování v celním skladu údaje, které se uvádějí do odstavců 14, 31, 37, 40 a 54 Deklarace,

c) aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem a dočasného použití údaje, které se uvádějí do odstavců 14, 21, 31, 40 a 54 Deklarace, a údaj o množství deklarovaného zboží, jakož i odkaz na povolení k používání příslušného režimu s ekonomickým účinkem,

d) vývozu údaje, které se uvádějí do odstavců 1 (levá část), 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 (s připojenou poznámkou "ZJEDNODUŠENÝ VÝVOZ" podle § 216a odst. 3 zákona, která se uvádí i na zjednodušené prohlášení ve formě obchodního nebo administrativního dokladu) a 54 Deklarace, a údaj o množství deklarovaného zboží; prohlásí-li deklarant, že deklarované zboží nepodléhá při vývozu žádným zákazům a omezením a celní orgány nemají důvod o pravdivosti tohoto prohlášení pochybovat, může celní úřad deklarantovi povolit neuvádění údajů, které se jinak uvádí do odstavců 17 a 33 Deklarace,

e) pasivního zušlechťovacího styku údaje, které se uvádějí do odstavců 1 (levá a střední část), 14, 31, 33 a 44 Deklarace, včetně odkazu na povolení k používání režimu pasivního zušlechťovacího styku.

(2) Dodatečné celní prohlášení, v němž se uvádějí údaje v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 21 k této vyhlášce, se podává na tiskopisech Deklarace a Doplňkové deklarace a přikládají se k němu zjednodušená celní prohlášení za období povolené celním úřadem.

ČÁST DVACÁTÁ

REŽIMY S EKONOMICKÝM ÚČINKEM

§ 82

Žádost o povolení režimu s ekonomickým účinkem

(K § 134 odst. 1 a § 188 odst. 2 zákona)

(1) Žádost o povolení režimu s ekonomickým účinkem se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v části I přílohy č. 48 k této vyhlášce.

(2) K žádosti uvedené v odstavci 1 se přikládá doplňkový formulář na tiskopisu, jehož vzor je uveden v

a) v části II přílohy č. 48 k této vyhlášce, jedná-li se o žádost o povolení provozování celního skladu nebo použití skladu typu E,

b) v části III přílohy č. 48 k této vyhlášce, jedná-li se o žádost o povolení režimu aktivního zušlechťovacího styku,

c) v části IV přílohy č. 48 k této vyhlášce, jedná-li se o žádost o povolení režimu pasivního zušlechťovacího styku.

§ 83

Rozhodnutí o povolení režimu s ekonomickým účinkem

(K § 135 odst. 1 zákona)

(1) Rozhodnutí o povolení režimu s ekonomickým účinkem se vydává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v části I přílohy č. 49 k této vyhlášce.

(2) Součástí rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 jsou rovněž údaje uvedené na tiskopisu doplňkového formuláře, jehož vzor je uveden

a) v části II přílohy č. 49 k této vyhlášce, jedná-li se o povolení k provozování celního skladu nebo použití skladu typu E,

b) v části III přílohy č. 49 k této vyhlášce, jedná-li se o povolení režimu aktivního zušlechťovacího styku,

c) v části IV přílohy č. 49 k této vyhlášce, jedná-li se o povolení režimu pasivního zušlechťovacího styku.

§ 84

Prostorové a kusové závěry

(K § 144i odst. 3 zákona)

Vzhled, rozměry, identifikační znaky, technické vlastnosti a parametry prostorových a kusových závěr jsou uvedeny v příloze č. 50 k této vyhlášce.

§ 85

Lhůty pro skladování zboží v celním skladu

(K § 152 odst. 2 zákona)

České zboží, pro které zvláštní právní předpis11) stanoví jako důsledek uskladnění výhody, které se obvykle vztahují k vývozu zboží, může být uskladněno v celním skladu (soukromém i veřejném) nejdéle 3 měsíce.

§ 86

Postup při dopravě převáděného zboží z jednoho celního skladu do druhého

(K § 153 odst. 3 zákona)

Postup při dopravě převáděného zboží z jednoho celního skladu do druhého je upraven v příloze č. 51 k této vyhlášce.

§ 87

Pomocné zboží

(K § 164 odst. 2 zákona)

Za pomocné zboží se považuje zboží, které není v zušlechtěném výrobku obsaženo, avšak umožňuje nebo usnadňuje výrobu tohoto výrobku, i když je ve výrobě zcela nebo zčásti spotřebováno, s výjimkou

a) zdrojů energie jiných než pohonných hmot potřebných k nezbytnému vyzkoušení zušlechtěných výrobků nebo zjištění vad zboží dovezeného na opravu,

b) mazadel jiných než potřebných k vyzkoušení zušlechtěných výrobků, kalibraci, zaměření apod.

§ 87a

Případy, kdy je aktivní zušlechťovací styk omezen

(K § 165 odst. 4 zákona)

(1) V kalendářnímroce 2004 může být uděleno povolení k použití režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému na zboží čísla a položek celního sazebníku,1) v celkovém množství nepřevyšujícím 1690 tun, jde-li o

a) 1701 – třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistou sacharózu v pevném stavu,

b) 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30 – isoglukózu,

c) 1702 90 99 – ostatní cukry, včetně invertního, ostatní,

d) 2106 90 30 – sirupy s přísadou aromatických látek či barviv, z isoglukózy,

e) 2106 90 59 – sirupy s přísadou aromatických látek či barviv, ostatní a

f) 1806 10 90 – kakaový prášek obsahující 80 % hmotnosti nebo více sacharózy.

(2) Čerpání povoleného množství zboží se řídí časovým pořadím celních prohlášení podaných na propuštění zboží uvedeného v odstavci 4 do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému a přijatých v jednom kalendářním dni.

(3) Ministerstvo financí – Generální ředitelství cel provádí příděl množství zboží každý pracovní den.

(4) Je-li množství požadované k čerpání v jednom kalendářním dni větší než zůstatek, který je k dispozici z povoleného množství, určí Ministerstvo financí – Generální ředitelství cel příděl množství zboží na tento kalendářní den poměrně.

§ 88

Případy, kdy se ekonomické podmínky v režimu aktivního zušlechťovacího styku považují za splněné

[K § 167 odst. 1 písm. b) zákona]

(1) Není-li stanoveno jinak, považují se pro účely udělení povolení k použití režimu aktivního zušlechťovacího styku u dováženého zboží, které má obchodní charakter, ekonomické podmínky za splněné.

(2) U zemědělských výrobků a produktů rybolovu se ekonomické podmínky považují za splněné tehdy,

a) týkají-li se zpracovatelské operace zboží, které nemá obchodní charakter,

b) mají-li zpracovatelské operace formu pouhého zpracování zboží provedeného na základě smluv na zpracovatelskou práci,

c) jde-li o další zpracování zušlechtěných výrobků, které jsou výsledkem předchozích zpracovatelských operací uskutečněných na základě povolení k použití režimu aktivního zušlechťovacího styku, vydaného po přezkoumání ekonomických podmínek k použití tohoto režimu,

d) jde-li o běžnou manipulaci se zbožím způsobem uvedeným v příloze č. 52 k této vyhlášce, která byla povolena celním úřadem, s tím, že v důsledku použití běžné manipulace nesmí dojít ke změně osmimístné podpoložky celního sazebníku předmětného zboží, není-li v příloze č. 52 k této vyhlášce stanoveno jinak,

e) nepřesáhne-li celní hodnota zboží stejné osmimístné podpoložky celního sazebníku, dovezeného v jednom kalendářním roce jedním žadatelem, v kalendářním roce částku 4 500 000 Kč, nejde-li o zemědělské výrobky uvedené v § 87a odst. 1.

(3) S výjimkou případů uvedených v odstavci 2 písm. a) až d) se však ekonomické podmínky za splněné nepovažují,

a) je-li v současnosti v tuzemsku vyráběno srovnatelné zboží, jako je dovážené zboží, které má být podrobeno zpracovatelským operacím; v současnosti v tuzemsku vyráběným srovnatelným zbožím se rozumí zboží, které má stejné podstatné technické parametry, přibližně stejnou cenu a jehož dodací lhůta v době objednávky není, vzhledem k obchodním zvyklostem, podstatně vyšší než dodací lhůta zboží, které má být dovezeno, anebo jestliže tato dodací lhůta není o tolik vyšší, aby tím bylo zamýšlené určení nebo použití zboží podstatně dotčeno,

b) stanoví-li příslušná smlouva, že zušlechtěné výrobky mají být vyrobeny ze zahraničního zboží vymezeného touto smlouvou.

§ 89

Lhůty k ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku

(K § 168 odst. 1 zákona)

(1) Jsou-li do režimu aktivního zušlechťovacího styku dovážena živá zvířata, maso, mléko a mléčné výrobky, stanoví celní úřad k ukončení tohoto režimu lhůtu, která nesmí přesáhnout

a) 2 měsíce, jsou-li dovážena živá zvířata náležející do kapitoly 01 celního sazebníku, která mají být poražena bez výkrmu,

b) 3 měsíce, jsou-li dovážena živá zvířata náležející do čísel 0104 a 0105 celního sazebníku, která mají být buď vykrmena nebo vykrmena i poražena,

c) 4 měsíce, je-li dováženo mléko a mléčné výrobky,

d) 6 měsíců, jsou-li dovážena živá zvířata kapitoly 01 celního sazebníku jiná než uvedená v písmenu b), která mají být vykrmena i poražena,

e) 6 měsíců, je-li dováženo maso ke zpracování.

(2) Z důvodů hodných zřetele může celní úřad lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit, nejdéle však na 12 měsíců.

§ 90

Standardní procento výtěžnosti

(K § 169 odst. 2 zákona)

Standardní procento výtěžnosti je pro vybrané druhy zboží, které byly propuštěny do režimu aktivního zušlechťovacího styku, a zušlechtěné výrobky stanoveno přílohou č. 53 k této vyhlášce.

§ 91

Náležitosti žádosti o vrácení cla vybraného ze zboží, které bylo propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení

(K § 178 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o vrácení cla vybraného ze zboží, které bylo propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, obsahuje

a) číslo jednací rozhodnutí, kterým bylo povoleno použití režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, a označení celního úřadu, který toto povolení vydal,

b) množství zboží, které bylo propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, u něhož je požadováno vrácení cla, a to v měrných jednotkách a s uvedením podpoložek tohoto zboží podle celního sazebníku,

c) celní hodnotu a celní sazbu zboží, které bylo propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, u něhož je požadováno vrácení dovozního cla,

d) evidenční čísla celních prohlášení, na jejichž základě bylo zboží, u něhož je žádáno vrácení cla, propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, a označení celního úřadu, který o propuštění zboží rozhodl,

e) částku dovozního cla, o jejíž vrácení je žádáno,

f) doložení, zda bylo, či nebylo dodrženo procento výtěžnosti stanovené v povolení k použití režimu,

g) množství zušlechtěných výrobků, které jsou výsledkem zpracovatelských operací, nebo zboží v nezměněném stavu, a to v měrných jednotkách a s uvedením podpoložek tohoto zboží dle celního sazebníku,

h) popis dokladů svědčících o tom, že zušlechtěné výrobky nebo zboží v nezměněném stavu byly vyvezeny pod celním dohledem do zahraničí nebo jim bylo přiděleno jiné celně schválené určení zakládající vrácení dovozního cla, a to s označením čísel jednacích nebo čísel evidenčních těchto dokladů a celních orgánů, které tyto doklady potvrdily nebo vystavily.

(2) Žádost o vrácení cla dokládá žadatel originály dokladů, které jsou uvedeny v odstavci 1 písm. a), d) a h).

§ 92

Případy, kdy může být použit režim přepracování pod celním dohledem, a podmínky tohoto použití, a kdy se ekonomické podmínky považují za splněné

[K § 180 a § 182 písm. d) zákona]

(1) Není-li stanoveno jinak, může být režim přepracování pod celním dohledem použit tehdy, jde-li o zboží a zpracovatelské operace uvedené v příloze č. 54 k této vyhlášce. V tomto případě se ekonomické podmínky považují za splněné.

(2) V jiných případech než uvedených v odstavci 1 může být režim přepracování pod celním dohledem použit a povolení k použití tohoto režimu může být uděleno za předpokladu, že použití tohoto režimu umožní vytvořit nová pracovní místa nebo tato pracovní místa udržet.

§ 93

Zboží, které nelze propustit do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla

(K § 192 odst. 2 zákona)

Do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla nelze propustit

a) spotřebitelné zboží,

b) zboží, jehož používání by mohlo způsobit újmu hospodářství České republiky, zejména z důvodů jeho hospodářské stability, s přihlédnutím ke lhůtě předpokládaného používání zboží.

§ 94

Zušlechtěné výrobky a ekonomické podmínky v režimu pasivního zušlechťovacího styku

(K § 200 odst. 2 zákona)

(1) Skutečnost, že zušlechtěné výrobky získané v režimu pasivního zušlechťovacího styku pocházejí z dočasně vyvezeného zboží, lze prokázat zejména

a) zajištěním totožnosti dočasně vyváženého zboží vhodným způsobem, zejména bezplatným odebráním vzorků v nezbytně nutném množství, uvedením značek a výrobních čísel v celních dokladech, vyobrazením nebo technickým popisem zboží,

b) analýzou dočasně vyváženého zboží i dovezených zušlechtěných výrobků,

c) technickou dokumentací ke zpracovatelským operacím a výrobním postupům, jejichž výsledkem jsou zušlechtěné výrobky.

(2) Pro účely udělení povolení k použití režimu pasivního zušlechťovacího styku se zásadní ekonomické zájmy českých výrobců považují za nedotčené, nelze-li zušlechťovací operace provést v tuzemsku buď z ekonomických nebo technických důvodů, případně mají-li být zušlechťovací operace provedeny v zahraničí na základě uzavřených smluv.

§ 95

Vzor zvláštního razítka schváleného vývozce

[K § 216e písm. b) zákona]

Propuštění zboží do režimu vývozu schváleným vývozcem podle § 216e písm. b) zákona se ověřuje otiskem zvláštního razítka, jehož vzor je uveden v příloze č. 55 k této vyhlášce.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

OSVOBOZENÍ OD DOVOZNÍHO CLA

HLAVA I

PODMÍNKY PRO OSVOBOZENÍ VRÁCENÉHO ZBOŽÍ OD DOVOZNÍHO CLA

(K § 234 odst. 5 a § 235 zákona)

§ 96

(1) Osvobození zboží od dovozního cla se přizná na zboží,

a) které bylo předtím vyvezeno z tuzemska a u něhož bylo provedeno řízení směřující k vrácení subvencí nebo jiných částek vyplácených na základě zemědělské politiky při vývozu,

b) u něhož byla na základě opatření vztahujících se na vývoz zboží poskytnuta jiná finanční výhoda, než jsou subvence nebo jiné částky uvedené v písmenu a), která je podmíněna závazkem předmětné zboží vyvézt, bude-li celnímu úřadu doloženo, že tato finanční výhoda byla vrácena nebo že příslušný orgán podnikl kroky k zadržení výplaty této finanční výhody a že toto zboží

1. nemůže být dovezeno a použito na území státu, kam bylo původně vyvezeno, na základě zákonů a předpisů platných v tomto státě,

2. bylo vráceno příjemcem jako závadné nebo neodpovídající ustanovením smlouvy,

3. bylo dovezeno zpět do tuzemska, protože nemůže být použito k zamýšlenému účelu v důsledku okolností, které nemůže vývozce ovlivnit.

(2) K okolnostem uvedeným v odstavci 1 písm. b) bodu 3 patří

a) vrácení zboží z důvodu jeho poškození nebo poškození dopravního prostředku, jímž bylo přepravováno, před doručením příjemci,

b) vrácení zboží původně vyvezeného za účelem spotřeby nebo prodeje na obchodním veletrhu nebo obdobné akci, které nebylo spotřebováno či prodáno,

c) vrácení zboží, které nemohlo být doručeno příjemci z důvodů jeho fyzické či právní nezpůsobilosti dodržet ustanovení smlouvy, ne jejímž základě bylo původně vyvezeno,

d) vrácení zboží, které nemohlo být z důvodů nepříznivých přírodních podmínek, politických nebo sociálních nepokojů doručeno příjemci nebo které bylo doručeno až po uplynutí dodací lhůty uvedené ve smlouvě, na jejímž základě bylo původně vyvezeno,

e) vrácení zboží krytého společnou organizací trhu ovoce a zeleniny, vyvezeného a odeslaného za účelem prodeje při dodání, jehož prodej se však na trhu cílové třetí země neuskutečnil.

(3) Zboží vyvážené v rámci zemědělské politiky na základě vývozního povolení nebo předem uděleného osvědčení nebude osvobozeno od dovozního cla, nebude-li doloženo, že příslušná ustanovení právních předpisů byla dodržena.

(4) Zboží uvedené v odstavci 1 nebude osvobozeno od dovozního cla, nebude-li propuštěno do volného oběhu v tuzemsku do 12 měsíců ode dne vydání rozhodnutí, kterým bylo propuštěno do režimu vývozu.

§ 97

(1) Osvobození od dovozního cla se přizná na vrácené zboží, s nímž

a) nebylo po vývozu z tuzemska, s výjimkou manipulací potřebných k udržení jeho dobrého stavu nebo manipulací měnící pouze jeho vzhled, žádným způsobem nakládáno,

b) bylo po vývozu z tuzemska nakládáno jiným způsobem než uvedeným v písmenu a), ale které bylo uznáno jako vadné nebo nevhodné pro zamýšlený účel, za předpokladu, že

1. účelem tohoto nakládání byla výhradně oprava předmětného zboží nebo obnova jeho původního dobrého stavu,

2. jeho nevhodnost pro zamýšlený účel vyšla najevo až v době, kdy toto nakládání již započalo.

(2) Bylo-li se zbožím nakládáno způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. b) a tento způsob nakládání by v případě, že by toto zboží zpět dovážené do tuzemska po ukončení režimu pasivního zušlechťovacího styku podléhalo dovoznímu clu, vyměří a vybere celní úřad clo, které by bylo vyměřeno a vybráno z dovážených zušlechtěných výrobků. Jestliže však bylo nutné provést opravu zboží nebo obnovit jeho původní stav v důsledku nepředvídaných okolností, které se vyskytly v zahraničí a které byly uspokojivým způsobem doloženy celnímu úřadu, osvobození od dovozního cla se přizná tehdy, jestliže hodnota zpět dováženého zboží není v důsledku provedené operace vyšší než jeho hodnota v době vývozu z tuzemska. Hodnota zpět dováženého opraveného zboží nebo které bylo obnoveno do původního stavu, se nepovažuje za vyšší než hodnota v době vývozu do tuzemska, nepřesáhne-li tato operace rozsah prací bezpodmínečně nutných k tomu, aby mohlo být i nadále používáno stejným způsobem jako v době vývozu.

(3) Pro účely odstavce 2 se rozumí opravou nebo obnovou původního stavu, kterou bylo potřeba provést, jakákoliv operace, jejímž cílem je náprava funkčních závad nebo materiálového poškození zboží, k nimž došlo v zahraničí, a bez níž by předmětné zboží nemohlo být obvyklým způsobem použito k zamýšleným účelům. Je-li při opravě zboží nebo obnově jeho původního stavu třeba použít náhradní díly a součástky, přizná celní úřad osvobození od dovozního cla pouze na díly bezpodmínečně nutné k tomu, aby zboží mohlo být i nadále používáno stejným způsobem jako v době vývozu.

HLAVA II

PODMÍNKY PRO ÚPLNÉ OSVOBOZENÍ ZBOŽÍ PROPUŠTĚNÉHO DO REŽIMU DOČASNÉHO POUŽITÍ OD DOVOZNÍHO CLA

(K § 237 odst. 1 zákona)

Díl 1

Osobní svršky cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům

§ 98

Osobní svršky cestujících a zboží ke sportovním účelům se propouštějí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.

§ 99

(1) Osobními svršky cestujících podle § 98 se rozumí veškeré předměty, nové nebo použité, které cestující užívá během své cesty a které jsou přiměřené k účelu a délce cesty, s výjimkou veškerého zboží dováženého k obchodním účelům. Informativní seznam zboží, které je považováno za osobní svršky cestujících, je uveden v příloze č. 56 k této vyhlášce.

(2) Zbožím dováženým ke sportovním účelům podle § 98 se rozumí sportovní výrobky a jiné předměty určené pro potřebu cestujících při sportovních závodech nebo přehlídkách nebo pro trénink v tuzemsku. Informativní seznam zboží, které je považováno za zboží dovážené ke sportovním účelům, je uveden v příloze č. 57 k této vyhlášce.

§ 100

Ustanovení § 98 se použije tehdy, jestliže

a) osobní svršky cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům zůstává vlastnictvím zahraniční osoby,

b) osobní svršky cestujících jsou dováženy osobně cestujícím nebo v jeho zavazadlech (bez ohledu na to, zda ho doprovázejí, nebo nikoliv),

c) zboží ke sportovním účelům je dováženo v množství přiměřeném účelu jeho použití.

§ 101

(1) Lhůta pro zpětný vývoz osobních svršků cestujícího nemůže přesáhnout okamžik, kdy osoba, která je do tuzemska dovezla, vystupuje do zahraničí.

(2) Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného ke sportovním účelům je nejvýše 12 měsíců ode dne, kdy bylo toto zboží propuštěno do režimu dočasného použití.

Díl 2

Dopravní prostředky

§ 102

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí

a) dopravní prostředky k obchodnímu použití a dopravní prostředky k soukromému použití,

b) náhradní díly a výstroj dovezené na opravu dopravního prostředku již propuštěného do režimu dočasného použití. Náhradní díly a výstroj, které nebudou vyvezeny zpět, nejsou od dovozního cla osvobozeny.

(2) Dopravním prostředkem se pro účely této vyhlášky rozumí jakýkoli technický prostředek schopný zajistit změnu místa, například plavidlo, včetně nákladních člunů, člunů umístěných nebo neumístěných na palubě lodi, křídlových lodí (vodních raket), vznášedlo, letadlo, motorové silniční vozidlo, motocykl, motorové kolo, přívěs, návěs, souprava vozidel a železniční vozový park, jakož i jejich náhradní díly, příslušenství a obvyklé vybavení, včetně speciálního nářadí potřebného k nakládání, vykládání, manipulaci a k ochraně zboží.

(3) Obchodním použitím dopravního prostředku se rozumí přeprava osob za úplatu nebo průmyslová nebo obchodní přeprava zboží, a to za úplatu i bezplatně.

(4) Vnitřní přepravou se rozumí přeprava osob, které nastoupily v tuzemsku, aby v tuzemsku vystoupily, nebo přeprava zboží, které bylo v tuzemsku naloženo, aby bylo v tuzemsku vyloženo.

(5) Obchodním motorovým vozidlem se rozumí silniční vozidlo (včetně tahače s návěsem nebo bez něj), které je podle druhu své konstrukce a vybavení určeno k přepravě, bezplatné i za úplatu, zboží nebo nejméně desíti osob včetně řidiče a jakékoli silniční vozidlo určené pro jednoduché účely jiné než především určené pro přepravu osob nebo zboží.

(6) Osobním motorovým vozidlem se rozumí soukromý osobní automobil a jiné motorové vozidlo určené především k přepravě nejvíce devíti sedících osob včetně řidiče, osobní automobil kombi a závodní automobil.

Silniční dopravní prostředky

§ 103

(1) Ustanovení § 102 se použije pouze tehdy, jestliže silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití

a) je dovážen zahraniční osobou nebo jejím jménem,

b) je používán zahraniční osobou nebo jejím jménem,

c) je registrován v zahraničí na jméno zahraniční osoby, která vykonává činnost v zahraničí. Nemusí-li být silniční dopravní prostředek registrován, považuje se tato podmínka za splněnou, jestliže je vlastnictvím zahraniční osoby, která vykonává činnost v zahraničí,

d) je používán výhradně k přepravě, která začíná nebo končí v zahraničí.

(2) Návěs nebo přívěs registrovaný v zahraničí a připojený k silničnímu motorovému vozidlu registrovanému v tuzemsku se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla i tehdy, nejsou-li podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b) splněny.

(3) Za podmínek uvedených v odstavci 1 může silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití pobývat v tuzemsku pouze po dobu nutnou k provedení příslušných operací, například převozu, naložení a vyložení cestujících, naložení a vyložení nákladu, přepravy a údržby, a prostojů mezi jednotlivými operacemi.

(4) Za osobu jednající jménem zahraniční osoby podle odstavce 1 písm. a) a b) se považuje osoba, která tuto skutečnost prokáže písemným pověřením vystaveným zahraniční osobou.

(5) Za podmínek uvedených v odstavci 4 může být silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití řízen českou fyzickou osobou.

(6) Z důvodů hodných zřetele může být silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití propuštěn do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla s písemným souhlasem celního úřadu i tehdy, jestliže jej bude po dobu stanovenou celním úřadem používat k obchodním účelům česká osoba.

(7) České fyzické osobě, která je zaměstnána zahraniční osobou, může být silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití, který bude používat v tuzemsku, propuštěn do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla s písemným souhlasem celního úřadu, je-li vlastnictvím zahraniční osoby. Silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití propuštěný do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla může být použit pro soukromou potřebu, bude-li pro tuto potřebu používán pouze příležitostně, v podstatně menším rozsahu než k obchodnímu použití a pracovní smlouva české fyzické osoby se zahraniční osobou bude možnost tohoto použití obsahovat.

(8) Silniční dopravní prostředek k obchodnímu použití může být s písemným souhlasem celního úřadu použit ve vnitřní přepravě. Zvláštní předpisy upravující používání silničních dopravních prostředků registrovaných v zahraničí tím nejsou dotčeny.

§ 104

(1) Ustanovení § 102 se použije pouze tehdy, jestliže silniční dopravní prostředek k soukromému použití je

a) dovážen zahraniční osobou,

b) používán zahraniční osobou,

c) registrován v zahraničí na jméno zahraniční osoby. Nemusí-li být silniční dopravní prostředek registrován, považuje se tato podmínka za splněnou, jestliže je vlastnictvím zahraniční osoby.

(2) Bez dotčení ustanovení odstavce 1 bude silniční dopravní prostředek k soukromému použití propuštěn do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla také tehdy, jestliže

a) je registrován v tuzemsku pouze dočasně na jméno zahraniční osoby a má být z tuzemska vyvezen zpět do zahraničí,

b) je registrován v zahraničí na jméno zahraniční osoby, která v zahraničí vykonává činnost, a se souhlasem celního úřadu ho v tuzemsku používá podle podmínek pracovní smlouvy se zahraniční osobou česká fyzická osoba, která je touto zahraniční osobou zaměstnána, při výkonu výdělečné činnosti, která však není považována za jeho obchodní použití,

c) je registrován v zahraničí a v tuzemsku používán pouze při cestách ze zahraničí do zaměstnání a zpět, toto používání není časově omezeno, nebo

d) je registrován v zahraničí a v tuzemsku ho po dobu studia používá zahraniční student.

(3) Není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, může silniční dopravní prostředek k soukromému použití, za podmínek uvedených v odstavci 1, pobývat v tuzemsku po dobu 6 měsíců z 12 po sobě jdoucích měsíců, a to nepřetržitě nebo přerušovaně, a to ode dne propuštění silničního dopravního prostředku k soukromému použití do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla.

(4) Ustanovení odstavce 2 písm. c) se použije obdobně na silniční dopravní prostředek k soukromému použití dovážený osobou, která ho v tuzemsku používá při plnění úkolů, které jsou časově omezeny.

(5) Není-li dále stanoveno jinak, propustí se do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla silniční dopravní prostředek k soukromému použití za podmínky, že po dovozu nebude pronajímán, půjčován nebo dáván k dispozici. Je-li příslušný dopravní prostředek v době dovozu pronajat, zapůjčen nebo dán k dispozici, nebude dále v tuzemsku pronajímán, půjčován nebo dáván k dispozici jiné osobě za jiným účelem než účelem jeho bezprostředního zpětného vývozu.

(6) Silniční dopravní prostředek k soukromému použití, který je vlastnictvím zahraniční půjčovny automobilů, bude propuštěn do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla také tehdy, jestliže je pronajat zahraniční fyzické osobě a z tuzemska bude následně ve lhůtě stanovené celním úřadem vyvezen zpět do zahraničí, a v tuzemsku je v rámci plnění nájemní smlouvy.

(7) Bez ohledu na ustanovení odstavce 5 může silniční dopravní prostředek propuštěný do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla

a) používat manžel (manželka) a přímí příbuzní zahraniční fyzické osoby, ve vzestupné i sestupné linii, kteří jsou také zahraničními osobami,

b) příležitostně používat česká fyzická osoba, jestliže jej použije jménem a podle pokynů osoby, která je rovněž v tuzemsku a které byl dopravní prostředek do tohoto režimu propuštěn.

(8) Ustanovení odstavce 5 se použije obdobně při použití silničního dopravního prostředku k soukromému použití českou fyzickou osobou. Silniční dopravní prostředek může být do tuzemska rovněž dovezen zaměstnancem tuzemské půjčovny automobilů.

(9) Česká fyzická osoba si může v zahraničí zapůjčit nebo pronajmout silniční dopravní prostředek k soukromému použití registrovaný v zahraničí za účelem návratu do tuzemska. Lhůtu zpětného vývozu určí celní úřad.

(10) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla se souhlasem celního úřadu se za podmínek uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo b) propustí silniční dopravní prostředek uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo b) české fyzické osobě, která se chystá přestěhovat do zahraničí a která

a) doloží chystanou změnu místa pobytu,

b) silniční dopravní prostředek vyveze do 3 měsíců od data jeho registrace.

§ 105

(1) Ustanovení § 102 se použije obdobně i pro jízdní a tažná zvířata a vozy jimi tažené, které vstupují to tuzemska.

(2) Zvířata a jimi tažené vozy uvedené v odstavci 1 se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla na dobu 3 měsíců.

§ 106

Železniční dopravní prostředky

(1) Ustanovení § 104 se použije pouze tehdy, jestliže železniční dopravní prostředek

a) je vlastnictvím zahraniční osoby, která v zahraničí vykonává podnikatelskou činnost, a

b) je registrován u zahraničních železničních společností.

(2) Železniční dopravní prostředky se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením na dobu 12 měsíců.

(3) Železniční dopravní prostředky může v tuzemsku používat česká osoba, jestliže se jedná o společný vozový park vytvořený na základě dohody, podle níž mohou všechny železniční společnosti využívat vozový park ostatních železničních společností jako svůj vlastní.

(4) Z důvodů hodných zřetele se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla vagóny určené k přepravě zboží ve vnitřní přepravě, se souhlasem celního úřadu na dobu tímto celním úřadem určenou.

§ 107

Letecké dopravní prostředky

(1) Letecké dopravní prostředky se do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla propustí na dobu potřebnou k provedení příslušných operací, například přepravy, naložení a vyložení cestujících, naložení a vyložení zboží, dopravy a údržby, a prostojů mezi jednotlivými operacemi.

(2) Ustanovení § 104 odst. 4 až 8 se použijí obdobně i pro letadla sloužící k obchodnímu použití. Z důvodů hodných zřetele se do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla propustí letadlo české osobě se souhlasem celního úřadu na dobu tímto celním úřadem určenou.

(3) Letecké dopravní prostředky uvedené v odstavci 1 se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla na dobu 6 měsíců z 12 po sobě jdoucích měsíců, a to nepřetržitě nebo přerušovaně, a to ode dne propuštění leteckého dopravního prostředku do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla.

(4) Na propuštění letadel k soukromému použití se ustanovení § 104 odst. 1, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 použijí obdobně.

§ 108

Dopravní prostředky říční přepravy

(1) Dopravní prostředky říční přepravy (dále jen "plavidlo") se do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla propustí na dobu potřebnou k provedení příslušných operací, například přepravy, naložení a vyložení cestujících, naložení a vyložení zboží, dopravy a údržby, a prostojů mezi jednotlivými operacemi.

(2) Ustanovení § 104 odst. 4 až 8 se použijí obdobně i pro plavidla sloužící k obchodnímu použití při říční přepravě.

(3) Plavidla uvedená v odstavci 1 se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla na dobu 6 měsíců z 12 měsíců, a to nepřetržitě nebo přerušovaně, a to ode dne propuštění plavidla do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla.

(4) Na propuštění plavidel k soukromému použití se ustanovení § 104 odst. 1, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 použijí obdobně.

Náhradní díly, příslušenství a obvyklé vybavení dopravních prostředků

§ 109

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla se propustí náhradní díly, příslušenství a vybavení, včetně potřeb sloužících k uložení, zabezpečení nebo ochraně zboží, které jsou dovezeny současně s dopravním prostředkem, s nímž jsou používány, nebo jsou dovezeny samostatně.

(2) Náhradní díly dovezené současně s dopravním prostředkem, pro který jsou určeny, nebo jsou dovezeny samostatně, mohou být použity výhradně k provedení drobných oprav a běžné údržby tohoto dopravního prostředku.

(3) Běžná údržba a oprava dopravního prostředku, jejichž nutnost vyvstala během cesty do tuzemska nebo v tuzemsku, nejsou považovány za změnu stavu příslušného dopravního prostředku.

§ 110

Součástkám vyměněným při opravě nebo údržbě dopravního prostředku a novým náhradním dílům, které jsou poškozené nebo vadné a které byly propuštěny do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla, bude přiděleno jiné celně schválené určení.

Ukončení úplného osvobození od cla

§ 111

Úplné osvobození od cla bude ukončeno, jestliže

a) silniční dopravní prostředky k obchodnímu použití byly bez souhlasu celního úřadu použity ve vnitřní přepravě,

b) silniční dopravní prostředky k soukromému použití byly použity k obchodním účelům ve vnitřní přepravě,

c) dopravní prostředky byly po dovozu v tuzemsku pronajaty, zapůjčeny nebo dány k dispozici jiné osobě za jiným účelem než účelem jejich bezprostředního zpětného vývozu, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak.

§ 112

U železničních dopravních prostředků uvedených v § 111, které se používají společně na základě dohody, bude úplné osvobození od cla ukončeno také tehdy, je-li těmto železničním dopravním prostředkům, které byly dány k dispozici české osobě, přiděleno jiné celně schválené určení.

Díl 3

Kontejnery, palety, obaly, vzorky a reklamní filmy

§ 113

(1) Zboží dovážené v rámci obchodní operace se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla za podmínek uvedených v § 114 až 117, jestliže zůstává vlastnictvím zahraniční osoby.

(2) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) zbožím dováženým v rámci obchodní operace obaly, kontejnery, palety, vzorky, reklamní filmy, jakož i zboží všeho druhu dovážené v rámci obchodní operace, s výjimkou případů, kdy dovoz zboží je samostatnou obchodní operací,

b) obalem všechny předměty a materiály používané nebo určené k použití ve stavu, v jakém jsou dovezeny, k balení, ochraně, uložení nebo oddělení zboží, s výjimkou takových materiálů jako sláma, papír, skleněná vlákna, hobliny atd., které jsou dovezeny volně ložené, vyjma kontejnery a palety uvedené v písmenech c) a d),

c) kontejnerem přepravní zařízení (přepravní skříně, snímatelná cisterna nebo jiné podobné zařízení)

1. mající zcela nebo zčásti uzavřený prostor určený k umístění zboží,

2. trvalé povahy a dostatečně pevné, schopné opětovného použití,

3. speciálně konstruované tak, aby byla usnadněna přeprava zboží jedním nebo více druhy dopravy bez změny nákladu,

4. konstruované tak, aby s ním bylo možno snadno manipulovat, zejména při jeho překládce z jednoho druhu doprav na jiný,

5. konstruované tak, aby je bylo možno snadno nakládat a vykládat,

6. mající vnitřní objem nejméně 1 m3, s výjimkou leteckých nákladních kontejnerů.

Jsou-li příslušenství a nedílné součásti kontejneru, podle jeho typu, přepravovány spolu s kontejnerem, propustí je celní úřad za stejných podmínek jako kontejner. Za kontejner se nepovažují vozidla, výstroj nebo náhradní díly vozidel, obaly nebo palety. Snímatelné karosérie se považují za kontejnery,

d) paletou zařízení, na jehož plošině může být narovnáno určité množství zboží tak, aby utvořilo nakládací jednotku pro jeho dopravu nebo manipulaci či k skládání pomocí mechanických přístrojů. Toto zařízení má buď dvě plošiny spojené nosnými příčkami, nebo jednu plošinu spočívající na nožkách. Jeho celková výše je snížená na minimum vhodné k manipulaci vidlicí nakládacích vozíků a paletových vozíků. Může nebo nemusí mít nástavku,

e) vzorkem předměty, které představují určitý druh již vyráběného zboží nebo modely zboží, jehož výroba se předpokládá, s výjimkou totožných předmětů dovezených toutéž osobou nebo poslaných témuž adresátu v množství, které ve svém celku již nepředstavuje vzorky podle normálních obchodních zvyklostí,

f) reklamním filmem obrazové záznamy s ozvučením nebo bez něho, reprodukující v zásadě povahu nebo funkci výrobků nebo zařízení daných do prodeje nebo pronajatých zahraniční osobu s tím, že jsou vhodné pro předvádění případným spotřebitelům, nikoliv však pro předvádění veřejnosti, a že jsou dovezeny v zásilce, obsahující ne více než 1 kopii každého filmu a která není částí větší zásilky filmů,

g) vnitřní přepravou přeprava zboží naloženého v tuzemsku, které je určeno k vyložení v tuzemsku.

§ 114

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí

a) obaly, které jsou dováženy naplněné, aby byly vyvezeny zpět prázdné nebo plné, anebo jsou dováženy prázdné, aby byly vyvezeny zpět plné,

b) kontejnery naložené nebo nenaložené zbožím, jakož i výstroj a vybavení kontejnerů dovážených do režimu dočasného použití, které je dováženo spolu s kontejnerem, aby bylo vyvezeno zpět odděleně nebo s jiným kontejnerem, anebo je dováženo odděleně, aby bylo vyvezeno zpět s kontejnerem,

c) náhradní díly dovážené pro opravu kontejnerů propuštěných do režimu dočasného použití podle písmena b),

d) palety,

e) vzorky,

f) reklamní filmy,

g) jiné zboží dovážené pro některý z účelů uvedených v příloze č. 58 k této vyhlášce v rámci obchodní operace, pokud sám jeho dovoz není obchodní operací.

§ 115

Ustanovením § 114 nejsou dotčena ustanovení celních předpisů,12) která upravují dovoz zboží přepravovaného v kontejnerech nebo obalech anebo na paletách.

§ 116

(1) Ustanovení § 114 se použije pouze tehdy, jestliže

a) obaly budou vyvezeny zpět výlučně osobou, které byly propuštěny do režimu dočasného použití. Tyto obaly nemohou být, a to ani příležitostně, použity ve vnitřní přepravě,

b) kontejnery budou označeny způsobem uvedeným v mezinárodní smlouvě,13)

c) palety nebo úměrný počet palet téhož typu a téže hodnoty musí být vyvezeny zpět,

d) vzorky a reklamní filmy musí náležet zahraniční osobě a musí být dovezeny výlučně za účelem vystavení nebo předvedení v tuzemsku s cílem získání objednávek na zboží, které bude do tuzemska dovezeno. Nesmí být zcizeny za úplatu nebo bezúplatně a mohou sloužit pouze pro účely předvádění,

e) zboží uvedené v § 114 a v příloze č. 58 k této vyhlášce nesmí být použito za úhradu.

(2) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se nepropustí kontejnery, palety a obaly, které jsou předmětem kupní, nájemní, pronájemní nebo obdobné smlouvy uzavřené českou osobou.

§ 117

Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného v rámci obchodní operace je nejméně 6 měsíců ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití.

Díl 4

Zboží určené k vystavení, předvedení nebo používání na výstavách, veletrzích, kongresech a podobných událostech

§ 118

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se k použití na výstavách, veletrzích, kongresech a podobných událostech propustí

a) zboží určené k vystavení nebo k předvedení na události,

b) zboží určené k používání ve spojení s vystavením zahraničních výrobků, včetně

1. zboží nezbytného pro předvádění zahraničních vystavených strojů nebo přístrojů,

2. stavebního a dekoračního materiálu, včetně elektrického zařízení pro dočasné stánky zahraničních vystavovatelů,

3. reklamního a předváděcího materiálu, který je prokazatelně reklamním materiálem pro zahraniční vystavené zboží, např. zvukové a obrazové záznamy, filmy a diapozitivy, jakož i přístroje nezbytné k jejich použití,

c) zařízení, včetně překladatelského zařízení, přístrojů pro záznam a reprodukci zvuku a obrazu, jakož i filmů výchovného, vědeckého a kulturního charakteru, určených k použití na mezinárodních zasedáních, konferencích a kongresech,

d) živá zvířata, která mají být na události vystavena nebo se jí mají zúčastnit,

e) výrobky, které během události vzniknou z dočasně dovezeného zboží, strojů, přístrojů nebo zvířat.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije pouze tehdy, jestliže

a) dovezené zboží zůstává vlastnictvím zahraniční osoby,

b) dovezené zboží lze ztotožnit při zpětném vývozu,

c) počet a množství dovezeného zboží jsou úměrné k účelu dovozu,

d) jsou splněny všechny podmínky, za kterých celní úřad propustil uvedené zboží do režimu dočasného použití.

(3) Pro účely odstavce 1 se za výstavy a podobné události považují

a) výstavy, veletrhy a podobné výstavní události obchodní, průmyslové, zemědělské a řemeslné,

b) výstavy nebo zasedání, které jsou pořádány k dobročinným účelům,

c) výstavy nebo zasedání sloužící hlavně k podpoře vědění, techniky, řemesel, umění, výchovné a kulturní činnosti, sportu, náboženství, bohoslužeb, odborového hnutí, cestovního ruchu nebo porozumění mezi národy,

d) setkání zástupců mezinárodních organizací nebo svazů,

e) oficiální oslavy nebo vzpomínková setkání, s výjimkou výstav pořádaných v prodejnách nebo obchodních místnostech s úmyslem prodat zahraniční zboží.

§ 119

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se zboží uvedené v § 118 odst. 1, pokud se na ně vztahují ustanovení této hlavy, propustí s podmínkou, že nebude

a) za odměnu zapůjčeno, pronajato nebo použito, nebo

b) odvezeno z místa výstavy nebo podobné události.

§ 120

(1) Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného na výstavu nebo podobnou událost je nejméně 6 měsíců ode dne, kdy celní úřad propustil zboží do režimu dočasného použití, ne však více než 1 měsíc po skončení výstavy nebo podobné události.

(2) Zboží uvedené v odstavci 1, které má být vystaveno nebo použito na jiné výstavě nebo podobné události, zůstává v režimu dočasného použití, budou-li splněny podmínky stanovené pro tento režim a bude-li zboží vyvezeno zpět ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy bylo toto zboží propuštěno do tohoto režimu.

§ 121

Celní řízení při dovozu a při zpětném vývozu zboží, které má být nebo bylo vystaveno nebo použito na výstavě nebo podobné události, bude, pokud je to vhodné a možné, provedeno v místě výstavy nebo podobné události.

Díl 5

Zařízení k výkonu povolání

§ 122

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí zařízení k výkonu povolání a náhradní díly dovážené pro opravu zařízení k výkonu povolání, nacházejícího se v režimu dočasného použití.

(2) Zařízením k výkonu povolání se rozumí

a) zařízení pro tisk, rozhlasové a televizní vysílání, které potřebují zástupci tisku, rozhlasu a televize, přijíždějící do tuzemska, aby pořizovali reportáže, nahrávky nebo vysílání pořadů. Seznam těchto zařízení je uveden v příloze č. 59 k této vyhlášce,

b) kinematografická zařízení nezbytná pro osobu přijíždějící do tuzemska natočit film. Seznam těchto zařízení je uveden v příloze č. 60 k této vyhlášce,

c) jiná zařízení než uvedená v písmenech a) a b) nezbytná pro výkon zaměstnání nebo povolání osoby přijíždějící do tuzemska, aby zde splnila určené úkoly. Vyloučeno je zařízení, které má být použito pro průmyslovou výrobu nebo úpravu zboží nebo, s výjimkou ručního nářadí, pro využívání přírodních zdrojů, pro stavbu, opravu nebo údržbu budov, pro výkon zemních nebo podobných prací. Seznam těchto zařízení je uveden v příloze č. 61 k této vyhlášce,

d) pomocné přístroje a příslušenství pro zařízení uvedená v písmenech a), b) a c) a příslušenství k nim.

§ 123

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se podle § 122 propustí jen zařízení k výkonu povolání, které

a) zůstává vlastnictvím zahraniční osoby,

b) bylo dovezeno zahraniční osobou,

c) je používáno výlučně zahraniční osobou přijíždějící do tuzemska nebo je používáno pod jejím přímým dohledem.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. c) se nevztahuje na zařízení dovezená pro výrobu filmu, televizního nebo audiovizuálního programu podle koprodukční smlouvy, jejíž stranou je oprávněná česká osoba.

(3) Zařízení kinematografické, tiskové, pro rozhlasové nebo televizní vysílání nesmí být předmětem nájemní nebo podobné smlouvy, jejíž stranou je česká osoba, s tím, že tato podmínka neplatí v případě společných rozhlasových nebo televizních programů.

§ 124

Lhůta pro zpětný vývoz zařízení k výkonu povolání je nejméně 12 měsíců ode dne propuštění zboží do režimu dočasného použití.

§ 125

Úplné osvobození od dovozního cla se nevztahuje na vozidla uvedená v přílohách č. 59 až 61 k této vyhlášce, jestliže, byť jen příležitostně, převážejí osoby za úplatu nebo nakládají zboží v tuzemsku, aby bylo v tuzemsku vyloženo.

§ 126

Náhradní díly, které byly dovezeny později na opravu zařízení k výkonu povolání, propuštěného do režimu dočasného použití s úplným osvobozením, jsou osvobozeny od dovozního cla jako zařízení potřebné k výkonu povolání.

Díl 6

Zboží dovážené v rámci výrobní nebo jiné operace

§ 127

Zboží dovážené v rámci výrobní operace se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.

§ 128

(1) Zbožím dováženým v rámci výrobní operace podle § 127 se rozumí

a) matrice, štočky, formy, kresby, plány, modely určené pro českou osobu, pokud nejméně 75 % výroby bude vyvezeno do zahraničí,

b) měřicí, kontrolní a zkušební nástroje a jiné podobné předměty určené pro českou osobu, pokud nejméně 75 % výroby bude vyvezeno do zahraničí,

c) speciální nářadí a nástroje, dovážené k použití při výrobě zboží, poskytnuté bezplatně české osobě, které mají být použity k výrobě zboží, které bude všechno vyvezeno, za předpokladu, že toto speciální nářadí a nástroje zůstanou ve vlastnictví zahraniční osoby,

d) zboží všeho druhu, které má být podrobeno zkouškám, pokusům a předvádění, s výjimkou zkoušek, pokusů nebo předvádění s cílem dosažení zisku,

e) vzorky, to je předměty představující určitou kategorii zboží již vyráběného a které jsou modelem zboží, jehož výroba se předpokládá, s výjimkou stejných předmětů dovezených toutéž osobou nebo odeslaných témuž příjemci v takovém množství, bráno podle úhrnné ceny, které již nelze považovat za vzorky k běžnému obchodnímu použití.

(2) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí za podmínky, že

a) zboží uvedené v odstavci 1 zůstává vlastnictvím zahraniční osoby,

b) vzorky uvedené v odstavci 1 písm. e) budou dovezeny za účelem předvádění v tuzemsku s cílem získat objednávky podobného zboží, které bude dováženo do tuzemska, a nebudou prodány ani určeny k běžnému používání, s výjimkou jejich předvádění, ani použity jiným způsobem, pokud budou v tuzemsku.

§ 129

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla propustí celní úřad náhradní výrobní prostředky.

(2) Lhůta pro zpětný vývoz náhradních výrobních prostředků propuštěných do režimu dočasného použití je 6 měsíců.

(3) Náhradními výrobními prostředky se rozumí nástroje, přístroje a stroje dané zahraničním dodavatelem nebo opravcem k dispozici zákazníkovi po dobu, po kterou čeká na dodání nebo opravu podobného zboží, a zůstávají jejich vlastnictvím.

§ 130

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla propustí celní úřad

a) zboží z druhé ruky, které má být prodáno v dražbě,

b) zboží dovážené v rámci smlouvy o prodeji na zkoušku,

c) umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti dovážené k vystavování, s možností případného prodeje,

d) konfekciované kožešiny, koberce, šperky a klenotnické výrobky zasílané na ukázku za předpokladu, že jejich zvláštní znaky neumožňují jejich dovoz jako vzorky,

které zůstává vlastnictvím zahraniční osoby.

(2) Lhůta ke zpětnému vývozu zboží uvedeného v odstavci 1 písm. a) a c) je 24 měsíců, zboží uvedeného v odstavci 1 písm. b) je 6 měsíců a zboží uvedeného v odstavci 1 písm. d) je 6 týdnů.

(3) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) zbožím z druhé ruky jiné zboží než nově vyrobené,

b) uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi zboží vymezené v příloze č. 62 k této vyhlášce,

c) zbožím zasílaným na ukázku zboží, které chce odesílatel prodat, aniž by předtím s někým vedl jednání a příjemce má možnost po vyzkoušení toto zboží koupit.

§ 131

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla propustí celní úřad

a) kinematografické filmy, natočené a vyvolané, pozitivy a jiné nosiče zaznamenaného obrazu určené ke zhlédnutí před jejich komerčním využitím,

b) filmy, magnetické pásky a jiné nosiče zvuku a obrazu k dabování nebo reprodukci,

c) filmy představující povahu nebo činnost zahraničních výrobků nebo zařízení za předpokladu, že nejsou určeny k veřejnému předvádění za úplatu, zdarma zasílané nahrané nosiče informací určené k použití v zařízení pro automatické zpracování dat, které jsou vlastnictvím zahraniční osoby.

§ 132

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí zboží, které bude používáno ve veřejném zájmu pod dohledem a za odpovědnosti orgánů veřejné správy ke stavbě, opravám nebo údržbě infrastruktury v příhraničních okresech za podmínky, že zboží je ve vlastnictví zahraniční osoby, která má sídlo nebo bydliště v protilehlém příhraničním regionu.

(2) Lhůta pro zpětný vývoz zboží uvedeného v odstavci 1 propuštěného do režimu dočasného použití je nejméně 24 měsíců.

§ 133

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla na dobu nepřesahující 3 měsíce se propustí zboží, které je vlastnictvím zahraniční osoby, dočasně dovážené do tuzemska, jehož celní hodnota nepřesahuje částku 150 000 Kč.

(2) Osvobození od dovozního cla se nevztahuje na osobní majetek.

Díl 7

Zboží dovážené pro pedagogické, vědecké nebo kulturní účely

§ 134

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí

a) zboží dovážené výlučně pro pedagogické, vědecké nebo kulturní účely,

b) náhradní díly pro vědecký a pedagogický materiál, který je propuštěn do režimu dočasného použití, jakož i nářadí určené speciálně pro údržbu, kontrolu, měření nebo opravu tohoto materiálu.

§ 135

(1) Zbožím dováženým pro pedagogické, vědecké nebo kulturní účely podle § 134 písm. a) se rozumí vědecký a pedagogický materiál, popř. jiné zboží dovážené v rámci výchovné, vědecké nebo kulturní činnosti.

(2) Vědeckým a pedagogickým materiálem podle odstavce 1 se rozumí modely, nástroje, přístroje, stroje a příslušenství k nim, používané k účelům vědeckého výzkumu, výuky nebo přípravy pro výkon povolání.

(3) Seznamy pedagogického materiálu a jiného zboží dováženého v rámci výchovné, vědecké nebo kulturní činnosti jsou uvedeny v přílohách č. 63 a 64 k této vyhlášce.

§ 136

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí zboží podle § 134 za podmínky, že zboží dovezené pro pedagogické, vědecké nebo kulturní účely zůstává vlastnictvím zahraniční osoby a bylo dovezeno oprávněnými osobami v množství úměrném účelu dovozu a toto zboží nebude použito k obchodním účelům.

§ 137

Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného pro pedagogické, vědecké nebo kulturní účely je nejméně 12 měsíců ode dne, kdy toto zboží bylo propuštěno do režimu dočasného použití.

Díl 8

Zdravotnické prostředky, lékařská, chirurgická a laboratorní zařízení

§ 138

(1) Celní úřad propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla zdravotnické prostředky, lékařská, chirurgická a laboratorní zařízení určená pro nemocnice a ostatní zdravotnické instituce za podmínky, že tyto prostředky a zařízení

a) zůstávají vlastnictvím zahraniční osoby,

b) jsou poskytovány příležitostně a zapůjčovány bezúplatně,

c) jsou určeny pro diagnostické nebo terapeutické účely.

(2) Zdravotnickým prostředkem a zařízením poskytovaným příležitostně se rozumí zdravotnické prostředky a lékařská, chirurgická a laboratorní zařízení poskytnutá na žádost nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení, které se ocitlo v mimořádné situaci a nutně takovéto zdravotnické prostředky nebo zařízení potřebuje a nemá je k dispozici.

Díl 9

Turistický propagační materiál

§ 139

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí turistický propagační materiál.

(2) Turistickým propagačním materiálem podle odstavce 1 se rozumí zboží dovážené do tuzemska s cílem získat veřejnost, aby navštívila stát vývozce materiálu, zejména, aby se tam zúčastnila zasedání nebo kulturních, náboženských, turistických, sportovních nebo odborných akcí. Informativní seznam zboží, které je považováno za turistický propagační materiál, je uveden v příloze č. 65 k této vyhlášce.

(3) Ustanovení odstavce 1 se použije tehdy, jestliže turistický propagační materiál zůstává vlastnictvím zahraniční osoby a jeho množství je úměrné účelu jeho určení.

(4) Lhůta pro zpětný vývoz turistického propagačního materiálu je nejméně 12 měsíců ode dne, kdy byl tento materiál propuštěn do režimu dočasného použití.

Díl 10

Zboží dovážené v pohraničním styku

§ 140

(1) Zboží dovážené v pohraničním styku se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.

(2) Zbožím dováženým v pohraničním styku podle odstavce 1 se rozumí

a) zboží, které s sebou přivážejí při výkonu svého zaměstnání nebo povolání (řemeslníci, lékaři atd.) osoby, které mají obvyklé místo pobytu v příhraničním území (dále jen "hraničář"),

b) osobní majetek hraničářů, který přivážejí k opravě, zpracování nebo přepracování,

c) zboží určené k využití nemovitostí, které se nacházejí v příhraničním území v tuzemsku,

d) zboží náležející oprávněné osobě, dovážené v rámci pomoci (požár, povodeň apod.).

(3) Příhraničním územím podle odstavce 2 se rozumí území přilehlé k pozemní hranici, jehož hloubka nepřesahuje 15 km, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a jehož vymezení slouží k odlišení pohraničního styku od jiných styků.

(4) Pohraničním stykem podle odstavce 1 se rozumí dovozy uskutečňované hraničáři mezi dvěma přilehlými příhraničními územími.

§ 141

Ustanovení § 140 se použije pouze tehdy, jestliže

a) zboží dovážené v pohraničním styku zůstává vlastnictvím hraničáře přilehlého příhraničního území v zahraničí,

b) zboží určené k využití nemovitostí zůstává vlastnictvím hraničáře přilehlého příhraničního území v zahraničí a bude tímto hraničářem použito k obdělávání půdy nebo jiným zemědělským pracím nebo při lesních pracích při zpracování dřeva nebo přepravě dřeva nebo při rybářských pracích v příhraničním území v tuzemsku,

c) pohraniční styk k opravám, zpracování nebo přepracování nemá obchodní povahu.

§ 142

Lhůta k zpětnému vývozu zboží dovezeného v pohraničním styku je nejméně 12 měsíců ode dne, kdy bylo toto zboží propuštěno do režimu dočasného použití s podmínkou, že zboží určené k využití nemovitostí musí být vyvezeno zpět nejpozději po provedení práce.

Díl 11

Zboží dovážené k humanitárním účelům

§ 143

Zboží dovážené k humanitárním účelům se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla.

§ 144

(1) Zbožím dováženým k humanitárním účelům podle § 143 se rozumí zdravotnické prostředky a zásilky s pomocí.

(2) Zásilkou s pomocí podle odstavce 1 se rozumí veškeré zboží, zejména vozidla nebo jiné dopravní prostředky, přikrývky, stany nebo jiné zboží první potřeby, vypravené za účelem pomoci obětem přírodních katastrof nebo podobných událostí.

§ 145

Ustanovení § 143 se použije pouze tehdy, zůstává-li zboží dovážené k humanitárním účelům ve vlastnictví zahraniční osoby a je zasíláno zdarma a jestliže

a) zdravotnické prostředky jsou určeny pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, která je, vzhledem k výjimečným okolnostem, naléhavě potřebují, a toto zboží se nenachází v tuzemsku v dostatečném množství,

b) zásilky s pomocí jsou určeny státním organizacím a oprávněným osobám.

§ 146

(1) Lhůta ke zpětnému vývozu zdravotnických prostředků je na dobu jejich použití.

(2) Lhůta ke zpětnému vývozu zásilek s pomocí je nejméně 12 měsíců ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití.

Díl 12

Zvířata

§ 147

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí zvířata, která zůstávají ve vlastnictví zahraniční osoby a která jsou dovážena k

a) výcviku,

b) tréninku,

c) rozmnožování,

d) kování nebo vážení,

e) veterinárnímu léčení,

f) zkouškám, například s úmyslem koupě,

g) účasti na přehlídkách, výstavách, soutěžích, závodech nebo předvádění,

h) vystoupení, například cirkusová zvířata,

i) doprovodu osob na turistických cestách,

j) aktivnímu výcviku, například policejní psi nebo koně, hledací psi, psi slepců,

k) záchranným pracím,

l) výkonu práce nebo předvedení,

m) lékařskému použití.

(2) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se rovněž propustí zvířata, která zůstávají ve vlastnictví zahraniční osoby a která jsou dovážena při stěhování stád, například k pastvě.

§ 148

Zvířaty podle § 147 se rozumějí živí živočichové všeho druhu.

§ 149

Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla se propustí zvířata, za podmínky, že budou vyvezena zpět do 12 měsíců ode dne, kdy byla propuštěna do režimu dočasného použití.

Díl 13

Zboží dovážené zahraničními ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilních složek

§ 150

(1) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla se propustí

a) služební vozidla zahraničních ozbrojených sil nebo civilní složky dovážená po vlastní ose nebo jiným způsobem,

b) osobní majetek příslušníků ozbrojených sil nebo civilní složky, přijíždějí-li služebně do tuzemska, nebo

c) osobní majetek osob závislých na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky, přijíždějí-li do tuzemska s cílem připojit se k těmto příslušníkům.

(2) Jiný osobní majetek podle odstavce 1 písm. b) a c) než osobní motorová vozidla a jejich přívěsy se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla pouze při prvním příjezdu do tuzemska.

(3) Zboží uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) se propustí do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla s podmínkou, že

a) bude používáno v tuzemsku pouze příslušníky ozbrojených sil nebo civilní složky, nebo osobami na nich závislými, a

b) před propuštěním do volného oběhu nebude prodáno nebo darováno bez souhlasu celního úřadu.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí jak na zboží dovezené přímo ze zahraničí a propuštěné do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla, tak na zboží propuštěné do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla z režimu uskladňování v celním skladu, z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému nebo které bylo umístěno ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU

HLAVA I

POVOLENÍ NEZAJIŠŤOVAT CELNÍ DLUH

(K § 144f odst. 3 zákona)

§ 151

(1) Nejsou-li údaje uvedené v rozhodnutí o povolení nezajišťovat celní dluh v informačním systému celní správy, prokazuje osoba, které bylo povolení uděleno, tuto skutečnost

a) Osvědčením o povolení nezajišťovat celní dluh, jehož vzor je uveden v příloze č. 66 k této vyhlášce, který má hnědý podtisk, jedná-li se o jiné operace než režim tranzitu,

b) TC 33 - Osvědčením o povolení nezajišťovat celní dluh, jehož vzor je uveden v příloze č. 67 k této vyhlášce, který má světle modrý podtisk, jedná-li se o společný tranzit,

c) Osvědčením o povolení nezajišťovat celní dluh v národním tranzitu, jehož vzor je uveden v příloze č. 68 k této vyhlášce, který má růžový podtisk, jedná-li se o národní tranzit.

(2) Osoba, která uplatňuje osvědčení podle odstavce 1 (dále jen "Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh") celnímu úřadu, uvede jeho číslo do

a) odstavce 44 Deklarace, nemusí-li být celní dluh nezajišťován pro jiné operace než režim tranzitu,

b) odstavce 52 Deklarace, nemusí-li být celní dluh nezajišťován v režimu tranzit.

(3) Celní úřad, kterému bylo Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh předloženo, je po ověření platnosti a správnosti vrátí zpět deklarantovi.

(4) Při vystavení Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh nebo kdykoliv později během jeho platnosti určí deklarant (hlavní povinný) osoby, které jsou oprávněny podepisovat a jeho jménem podávat celní prohlášení. Oprávnění osoby činit tyto úkony jménem deklaranta (hlavního povinného) se potvrdí tak, že v odstavci 8, popřípadě 10, na zadní straně Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh se uvede jméno a příjmení oprávněné osoby a její podpisový vzor a deklarant (hlavní povinný) každý takovýto záznam opatří svým podpisem v odstavci 9, popřípadě 11, na zadní straně Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh. Nepoužité rubriky na zadní straně Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh může zúčastněný proškrtnout. Zápis o oprávnění osoby může deklarant kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky "Zrušeno". Předložením Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh prokazují oprávněné osoby, že mohou za deklaranta (hlavního povinného) jednat v rozsahu uvedených právních úkonů, a to bez zajištění celního dluhu dle uděleného povolení.

(5) Jsou-li údaje uvedené v rozhodnutí o povolení nezajišťovat celní dluh obsaženy v informačním systému celní správy a Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh se podle § 144f zákona nevydává, uvádí se v celním prohlášení evidenční číslo příslušného rozhodnutí, kterým se povoluje nezajišťovat celní dluh, a to do odstavců Deklarace uvedených v odstavci 2.

§ 152

Doba platnosti Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh nesmí být delší než 2 roky. Dobu platnosti lze jednou prodloužit, a to nejvýše o další 2 roky.

§ 153

Tiskopis Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh má formát 210 x 148 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě uvedené v § 151 odst. 1, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis obsahuje název nebo značku tiskárny a označení tiskopisu a může být opatřen bezpečnostním prvkem.

§ 154

Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh se vyplňuje psacím strojem nebo jiným mechanografickým způsobem, nikoliv ručně. Text zapsaný na přední straně není po vydání Osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh přípustné přepisovat, doplňovat ani jinak měnit. Záznamy lze provádět pouze do předepsaných odstavců a není dovoleno je doplňovat jinými údaji, než pro které jsou příslušné odstavce vyhrazeny.

HLAVA II

FORMA, OBSAH, NÁLEŽITOSTI, ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ ZÁRUČNÍCH LISTIN, ZÁRUČNÍCH DOKLADŮ A OSVĚDČENÍ O ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU GLOBÁLNÍ ZÁRUKOU, JAKOŽ I ZPŮSOB A PODMÍNKY PRO STANOVENÍ ČÁSTKY UVÁDĚNÉ V ZÁRUČNÍ LISTINĚ (ZARUČENÁ ČÁSTKA)

(K § 256 odst. 8 zákona)

Díl 1

Globální zajištění celního dluhu

§ 155

Vzor záruční listiny pro globální zajištění celního dluhu (dále jen "globální záruka") je uveden pro

a) národní tranzit v příloze č. 69 k této vyhlášce,

b) společný tranzit v příloze č. 70 k této vyhlášce,

c) jiné operace než režim tranzitu v příloze č. 71 k této vyhlášce.

§ 156

Nejsou-li údaje uvedené v rozhodnutí o povolení zajišťovat celní dluh globální zárukou v informačním systému celní správy, prokazuje osoba, které bylo povolení uděleno, tuto skutečnost

a) Osvědčením o globální záruce v režimu tranzitu, jehož vzor je uveden v příloze č. 72 k této vyhlášce, které má modrý podtisk, jedná-li se o národní tranzit,

b) TC 31 - Osvědčením o globální záruce, jehož vzor je uveden v příloze č. 73 k této vyhlášce, které má zelený podtisk, jedná-li se o společný tranzit, nebo

c) Osvědčením o globální záruce, jehož vzor je uveden v příloze č. 74 k této vyhlášce, které má modrý podtisk, jedná-li se o jiné operace než režim tranzitu,

která mohou být opatřena bezpečnostním prvkem.

§ 157

(1) Osvědčení uvedená v § 156 (dále jen "Osvědčení") se předkládají při podání celního prohlášení na propuštění zboží do

a) režimu tranzitu celnímu úřadu odeslání a číslo Osvědčení se uvádí do odstavce 52 Deklarace,

b) jiného režimu než tranzitu celnímu úřadu, který globální zajištění celního dluhu povolil, a číslo Osvědčení se uvádí do odstavce 44 Deklarace.

(2) Celní úřad, kterému bylo Osvědčení předloženo, je po ověření platnosti a správnosti vrací zpět.

§ 158

(1) Oprávnění fyzické osoby činit úkony jménem uživatele globální záruky se v Osvědčení potvrdí tak, že na zadní straně Osvědčení v odstavci 10, popřípadě 11, se uvede jméno a příjmení oprávněné osoby a její podpisový vzor, které zúčastněný opatří svým podpisem v odstavci 11, popřípadě 12. Nepoužité rubriky na zadní straně Osvědčení může zúčastněný proškrtnout. Zápis o oprávnění osoby může zúčastněný kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky "Zrušeno". Předložením Osvědčení prokazují oprávněné osoby, uvedené zúčastněným na jeho zadní straně, že jsou oprávněny za zúčastněného jednat v rozsahu uvedených právních úkonů a zajišťovat celní dluh globální zárukou.

(2) Jsou-li údaje uvedené v rozhodnutí o povolení užívat zajištění celního dluhu globální zárukou obsaženy v informačním systému celní správy a osvědčení o povolení užívat zajištění celního dluhu globální zárukou se podle § 260e zákona nevydává, uvádí se v celním prohlášení evidenční číslo rozhodnutí, kterým bylo povoleno zajišťovat celní dluh globální zárukou, a to do odstavců Deklarace uvedených v § 157odst. 1.

§ 159

Tiskopis Osvědčení má formát 210 x 148 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě podle § 156, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis Osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny a označení tiskopisu.

§ 160

Osvědčení se vyplňuje psacím strojem nebo jiným mechanografickým způsobem, nikoliv ručně. Text zapsaný na přední straně není po vydání Osvědčení přípustné přepisovat, doplňovat ani jinak měnit. Záznamy lze provádět pouze do předepsaných odstavců a není dovoleno je doplňovat jinými údaji, než pro které jsou příslušné odstavce vyhrazeny.

§ 161

(1) Zaručená částka může být za podmínek uvedených v § 259a zákona snížena na 50 % nebo 30 % referenční částky.

(2) Referenční částka se stanoví tak, aby odpovídala částce celního dluhu, který může vzniknout na zboží propuštěném pro hlavního povinného do režimu tranzitu po dobu minimálně jednoho týdne. Nejsou-li potřebné údaje pro stanovení výše referenční částky k dispozici, předpokládá se částka celního dluhu

a) ve společném tranzitu v korunách českých odpovídající ekvivalentu 7 000 Euro v přepočtu podle kurzu České národní banky platného první pracovní den v měsíci říjnu roku, který předchází roku, v němž je poskytnutá záruka přijata,

b) v národním tranzitu 250 000 Kč.

(3) Zaručená částka uvedená v záručních listinách, kterými je zaručován celní dluh v režimu národního tranzitu, které celní orgány přijaly do 30. června 2002, se považuje za referenční částku.

(4) Zaručená částka u jiných operací než režim tranzitu se stanoví podle § 257 zákona tak, že

a) vznikl-li celní dluh propuštěním zboží do režimu volného oběhu, dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla a aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, porušením podmínek stanovených pro režim s podmíněným osvobozením od cla nebo podmínek stanovených pro dočasné uskladnění činí zaručená částka 100 % částky tohoto celního dluhu,

b) mohl-li by celní dluh vzniknout propuštěním zboží do režimu s ekonomickým účinkem, činí zaručená částka nejvýše 10 % částky tohoto celního dluhu.

§ 162

Snížení zaručené částky

(K § 259a odst. 3 zákona)

(1) Dlouhodobá finanční stabilita se považuje za prokázanou předložením podkladů uvedených v § 260a, na základě kterých bude provedena finanční analýza posuzující základní poměrové ukazatele, kterými jsou rentabilita, likvidita a finanční stabilita. Na základě finanční analýzy bude stanovena schopnost plnit platební povinnosti a dostát svým závazkům, jakož i schopnost dlouhodobě uhrazovat své finanční závazky ve vztahu k části stanovené referenční částky, která není kryta zaručenou částkou, nebo k celkové referenční částce u zboží uvedeného v § 260g odst. 1 zákona.

(2) Při hodnocení finanční analýzy se jako rozhodné ukazatele posuzují zejména

a) rentabilita celkového kapitálu, kterou se rozumí podíl zisku před úroky a zdaněním k celkovým aktivům vyjádřený v procentech,

b) rentabilita vlastního kapitálu, kterou se rozumí podíl zisku po zdanění k vlastnímu kapitálu vyjádřený v procentech,

c) okamžitá likvidita, kterou se rozumí poměr finančního majetku ke krátkodobým závazkům,

d) provozní pohotová likvidita, kterou se rozumí poměr finančního majetku a krátkodobých pohledávek ke krátkodobým závazkům,

e) běžná likvidita, kterou se rozumí poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům,

f) krytí zásob pracovním kapitálem, kterým se rozumí poměr pracovního kapitálu k zásobám,

g) krytí dluhové služby, kterým se rozumí poměr zisku, odpisů a úroků k úrokům a krátkodobým bankovním úvěrům,

h) doba splacení dluhů, kterou se rozumí poměr dluhů k zisku a odpisům,

i) úrokové krytí, kterým se rozumí poměr zisku před úroky a zdaněním k úrokům,

j) úrokové zatížení, kterým se rozumí poměr úroků k součtu zisku a úroků,

k) podíl vlastních zdrojů na aktivech, kterým se rozumí podíl vlastního kapitálu k aktivům vyjádřený v procentech,

l) věřitelské riziko, kterým se rozumí podíl celkových závazků k aktivům vyjádřený v procentech,

m) míra zadluženosti, kterou se rozumí podíl celkových závazků k vlastnímu kapitálu vyjádřený v procentech,

n) krytí dluhu peněžními toky, kterým se rozumí podíl zisku a odpisů k dluhům vyjádřený v procentech.

(3) Pro zpracování finanční analýzy a výpočtu poměrových ukazatelů žadatel předloží podklady, které jsou uvedeny v § 260a zákona, a další doklady za každé účetní období, pokud nejsou součástí přílohy k účetní závěrce, a to zejména

a) přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow),

b) přehled poskytnutých úvěrů a půjček včetně splatnosti a úrokových sazeb,

c) přehled uzavřených leasingových smluv,

d) přehled drobného hospodářského majetku zatíženého zástavním právem,

e) celkovou výši nákladových úroků,

f) v případě odvodů na zdravotní pojistné osvědčení o řádném plnění odvodových povinností ne starší 60 dnů,

g) bankovní reference,

h) pojistné smlouvy, je-li sjednáno pojištění celních dluhů, pojištění proti podnikatelským rizikům.

(4) Dostatečné zkušenosti s režimem tranzitu jsou prokázány jeho předchozím řádným prováděním hlavním povinným, a to ve lhůtě

a) 1 rok, bude-li zaručená částka činit 50 % referenční částky pro jiné zboží než uvedené v § 260g odst. 1 zákona, nebo 100 % pro zboží uvedené v § 260g odst. 1 zákona,

b) 2 roky, bude-li zaručená částka činit 30 % referenční částky pro jiné zboží než uvedené v § 260g odst. 1 zákona, nebo 50 % pro zboží uvedené v § 260g odst. 1 zákona, a

c) 3 roky, bude-li zaručená částka činit 0 % referenční částky (nezajišťování celního dluhu) pro jiné zboží než uvedené v § 260g odst. 1 zákona, nebo 30% pro zboží uvedené v § 260g odst. 1 zákona.

(5) Lhůty uvedené v odstavci 4 se sníží o jeden rok, podává-li se celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu elektronicky.

(6) Vysoké úrovně spolupráce s celními orgány v režimu tranzitu dosahuje hlavní povinný, zapracoval-li do řízení jím prováděných operací specifická opatření umožňující celním orgánům snadnější provádění kontrol a ochranu příslušných zájmů, jimiž jsou zejména

a) specifické metody vyhotovování celních prohlášení (např. podávání celních prohlášení elektronicky),

b) uvádění dalších nepovinných údajů v celních prohlášeních,

c) způsob plnění formalit při propouštění zboží do režimu tranzitu (např. hlavní povinný vždy předkládá celní prohlášení stejnému celnímu úřadu).

(7) Účinný systém kontroly dopravních operací v režimu tranzitu se považuje za prokázaný, pokud hlavní povinný

a) provádí sám tranzitní operace a používá vysoké bezpečnostní standardy,

b) používá na základě dlouhodobých smluv služby dopravce, který poskytuje vysoké bezpečnostní standardy, nebo

c) používá služeb zprostředkovatele smluvně svázaného s dopravcem, který poskytuje vysoké bezpečnostní standardy.

§ 163

(K § 141a zákona)

Je-li do režimu tranzitu propouštěno zboží, které je podle § 260g odst. 2 zákona vyloučeno z používání globální záruky, opatří hlavní povinný všechny listy Deklarace poznámkou "ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY". Poznámka se uvádí na jednotlivých listech diagonálně, červenými velkými písmeny a ve formátu nejméně 100 x 10 mm.

Díl 2

Individuální zajištění celního dluhu

(K § 260h odst. 1 zákona)

§ 164

(1) Není-li stanoveno jinak, poskytuje se individuální zajištění celního dluhu nejméně ve výši uvedené v § 257 zákona.

(2) Při poskytnutí individuálního zajištění celního dluhu na zboží, jehož seznam je uveden v příloze č. 75 k této vyhlášce a které je propouštěno do režimu tranzitu, nesmí být zajištění celního dluhu nižší, než je minimální sazba individuální záruky ve sloupci 5 uvedeného seznamu.

Individuální zajištění celního dluhu s použitím záručního dokladu

§ 165

Vzor záruční listiny pro individuální zajištění celního dluhu s použitím záručního dokladu je uveden pro

a) národní tranzit v příloze č. 76 k této vyhlášce,

b) společný tranzit v příloze č. 77 k této vyhlášce,

c) jiné operace než režim tranzitu v příloze č. 78 k této vyhlášce.

§ 166

(1) Byl-li ručitel povolen celními orgány, předává se celnímu úřadu jako doklad o individuálním zajištění celního dluhu s použitím záručního dokladu

a) Záruční doklad individuální záruky pro národní tranzit, jehož vzor je uveden v příloze č. 79 k této vyhlášce, který má modrý podtisk, jedná-li se o národní tranzit,

b) T.C.32 - Záruční doklad individuální záruky, jehož vzor je uveden v příloze č. 80 k této vyhlášce, který má červený podtisk, jedná-li se o společný tranzit, nebo

c) Záruční doklad individuální záruky, jehož vzor je uveden v příloze č. 81 k této vyhlášce, který má zelený podtisk, jedná-li se o jiné operace než režim tranzitu,

které mohou být opatřeny bezpečnostním prvkem.

(2) Záruční doklad se v souvislosti se zajištěním celního dluhu odevzdává celnímu úřadu.

(3) Celní úřad si předložený Záruční doklad po ověření jeho platnosti a správnosti ponechává.

(4) Tiskopis Záručního dokladu je formátu 148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě podle odstavce 1, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisů se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 55 g/m2. Tiskopis Záručního dokladu obsahuje název nebo značku tiskárny, označení tiskopisu a sériové číslo pro rozlišení jednotlivých tiskopisů.

(5) Tiskopisy Záručního dokladu vyhotovené podle vzorů platných před 1. červencem 2002 lze použít k zajištění celního dluhu i v období od 1. července 2002 do 31. prosince 2002 včetně, bude-li v horní části přední strany tiskopisu škrtnuto slovo "paušální" a nahrazeno slovem "individuální".

§ 167

Na zboží propouštěné do společného tranzitu jedním celním prohlášením se předkládá jeden nebo několik Záručních dokladů, v nichž je uvedena paušální částka 7 000 Euro.

§ 168

Omezení použití záručních dokladů ručitelem

(K § 260i zákona)

Ručitel může omezit rozsah použití jím vydávaných Záručních dokladů tím, že je opatří úhlopříčně poznámkou "OMEZENÁ PLATNOST". Takto označené Záruční doklady neplatí pro tranzitní operace se zbožím uvedeným v příloze č. 75 k této vyhlášce.

§ 169

Individuální zajištění celního dluhu s použitím záruční listiny

Vzor záruční listiny pro individuální zajištění celního dluhu s použitím záruční listiny je uveden pro

a) národní tranzit v příloze č. 82 k této vyhlášce,

b) pro společný tranzit v příloze č. 83 k této vyhlášce,

c) pro jiné operace než režim tranzitu v příloze č. 84 k této vyhlášce.

HLAVA III

SEZNAM ZBOŽÍ, U NĚHOŽ JE ZJIŠŤOVÁNO MIMOŘÁDNÉ RIZIKO PODVODŮ

§ 170

(K § 260g odst. 1 zákona)

(1) Seznam zboží, u něhož je v režimu tranzitu zjišťováno mimořádné riziko podvodů, je uveden v příloze č. 75 k této vyhlášce.

(2) Týká-li se některé ustanovení vyhlášky seznamu podle odstavce 1, uplatňují se opatření týkající se zboží uvedeného v tomto seznamu pouze tehdy, překročí-li jeho množství stanovené minimální množství.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ NEBO PROMINUTÍ CLA

(K § 286 odst. 3 zákona)

§ 171

(1) Celní úřad vrátí nebo promine dovozní clo v těchto případech:

a) zahraniční zboží, které bylo propuštěno do režimu s částečným nebo úplným osvobozením od dovozního cla, bylo odcizeno a následně bylo zajištěno a vráceno do původního celně schváleného určení,

b) zahraniční zboží, které bylo omylem vyňato z režimu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla, bylo okamžitě po zjištění tohoto omylu vráceno do původního režimu,

c) zboží, které již bylo předtím propuštěno do volného oběhu, není možné z dopravního prostředku vyložit na místě určení, protože nelze otevřít dopravní prostředek, a toto zboží je neprodleně vyvezeno zpět do zahraničí,

d) zboží propuštěné do volného oběhu, které je následně v rámci režimu pasivního zušlechťovacího styku vyvezeno původnímu zahraničnímu dodavateli, aby mohl

1. bezplatně odstranit závady vyskytující se na zboží již před jeho propuštěním do volného oběhu, i když byly tyto závady zjištěny až po propuštění, nebo

2. uvést zboží do stavu odpovídajícímu ustanovením obchodní smlouvy, na jejímž základě bylo toto zboží propuštěno do volného oběhu,

a zahraniční dodavatel se rozhodne ponechat si předmětné zboží, protože není schopen závady odstranit nebo proto, že by odstranění závad bylo neekonomické,

e) celní orgány po vyměření cla zapsaly do evidence cla částku cla skutečně splatnou u zboží propuštěného do volného oběhu s úplným osvobozením od dovozního cla, a bylo zjištěno, že předmětné zboží bylo vyvezeno zpět do zahraničí bez celního dohledu, je-li doloženo, že podmínky stanovené zákonem pro vrácení nebo prominutí cla by byly v době zpětného vývozu splněny a clo bylo vyměřeno v době propuštění předmětného zboží do volného oběhu,

f) soud zakázal prodej zboží, které již dříve bylo propuštěno do režimu volného oběhu nebo dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, je-li předmětné zboží následně vyvezeno do zahraničí nebo zničeno pod celním dohledem a je doloženo, že předmětné zboží nebylo v tuzemsku použito,

g) zboží bylo propuštěno do režimu volného oběhu nebo dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, přičemž deklarant jednal v nepřímém zastoupení a zboží nebylo možno příjemci dodat bez zavinění deklaranta,

h) zboží bylo příjemci adresováno chybou odesílajícího,

i) bylo zjištěno, že v důsledku zjevné chyby v objednávce zboží není vhodné pro účel, který příjemce zamýšlel,

j) po propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla bylo zjištěno, že zboží v době propuštění do tohoto režimu nesplňovalo podmínky stanovené právními předpisy vztahující se na jeho prodej či použití a zboží tak nemůže být použito pro účel, který příjemce zamýšlel,

k) použití zboží způsobem, který příjemce zamýšlel, je znemožněno nebo podstatně omezeno v důsledku obecně platných opatření přijatých příslušným orgánem po propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla,

l) zboží bylo doručeno příjemci po závazném datu dodání určeném v obchodní smlouvě, na jejímž základě bylo zboží propuštěno do režimu volného oběhu nebo dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla,

m) nebylo možné zboží v tuzemsku prodat, a proto je následně bezplatně dodáno charitativním organizacím činným

1. v zahraničí majícím v tuzemsku své zastoupení, nebo

2. v tuzemsku, pokud mají nárok na osvobození zboží od dovozního cla při propuštění do volného oběhu u obdobného zahraničního zboží.

(2) Bez dotčení ustanovení odstavce 3 je vrácení nebo prominutí dovozního cla v případech uvedených v odstavci 1 písm. c), e) až m), s výjimkou případů, kdy je zboží na základě příkazu orgánu veřejné správy zničeno nebo kdy je dodáno bezplatně charitativním organizacím v tuzemsku, podmíněno vývozem zboží do zahraničí pod dohledem celních orgánů.

(3) Celní orgán na žádost povolí, aby byl vývoz podle odstavce 2 nahrazen

a) zničením zboží pod celním dohledem,

b) propuštěním zboží do režimu společného tranzitu nebo uskladňování v celním skladu,

c) umístěním zboží do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma,

za účelem jeho vývozu do zahraničí.

(4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. g) a i) může celní orgán na žádost povolit, aby vývoz zboží byl nahrazen jeho umístěním do celního skladu, svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu.

(5) Pro účely odstavců 3 a 4 se předmětné zboží považuje za zahraniční zboží. Celní orgány v tomto případě přijmou potřebná opatření, aby mohlo být toto zboží následně identifikováno jako zahraniční zboží.

(6) V případech uvedených v odstavci 1 písm. h) a i) je vrácení nebo prominutí dovozního cla podmíněno vývozem předmětného zboží původnímu zahraničnímu dodavateli nebo na jiné místo, které tento dodavatel určí.

(7) Příslušný celní orgán se přesvědčí, zda před vývozem předmětného zboží nedošlo k jeho prodeji nebo použití.

§ 172

(1) Celní úřad dovozní clo vrátí nebo promine, jestliže

a) zboží bylo omylem navrženo do režimu volného oběhu nebo dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla namísto do jiného režimu a bylo vyvezeno do zahraničí, aniž by předtím bylo propuštěno do zamýšleného režimu, a jsou splněny podmínky uvedené v § 287 zákona,

b) zboží bylo v souladu s § 288 odst. 3 zákona zničeno pod celním dohledem nebo vyvezeno zpět do zahraničí a podmínky stanovené v § 288 jsou splněny,

c) zboží uvedené v § 171 odst. 1 písm. c), f) až m) bylo zničeno bez dohledu celních orgánů, jsou-li další podmínky uvedené v § 171 odst. 2 až 7 splněny.

(2) Celní úřad clo podle odstavce 1 vrátí, předloží-li žadatel spolu s žádostí veškeré doklady prokazující, že zboží bylo skutečně vyvezeno zpět do zahraničí nebo bylo zničeno pod přímým dohledem celních orgánů nebo osob oprávněných toto zničení potvrdit.

§ 173

(1) Pro účely § 171 odst. 2 až 7 se za doklad prokazující, že zboží bylo skutečně vyvezeno zpět do zahraničí, považuje

a) originál nebo ověřená kopie vývozního celního prohlášení,

b) potvrzení celního úřadu, přes který předmětné zboží skutečně vystoupilo do zahraničí, které může být nahrazeno potvrzením zahraničního celního úřadu, že zboží skutečně do zahraničí vstoupilo, nebo originálem nebo ověřenou kopií celního prohlášení zahrnující předmětné zboží, které bylo vyhotoveno v zahraničí.

(2) K dokladům uvedeným v odstavci 1 musí být přiložena obchodní nebo administrativní dokumentace, která umožní přesvědčit se, že zboží vyvezené z tuzemska je totožné se zbožím, které bylo původně propuštěno do režimu volného oběhu nebo dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla.

(3) Za doklad prokazující, že předmětné zboží bylo skutečně zničeno pod dohledem celních orgánů nebo osob oprávněných toto zničení úředně potvrdit, se považuje

a) protokol nebo prohlášení o zničení zboží vydané orgánem, pod jehož dohledem bylo zboží zničeno, nebo ověřená kopie takového dokladu, nebo

b) osvědčení vydané osobou oprávněnou toto zničení úředně potvrdit, ke kterému bude přiložen důkaz o oprávnění příslušné osoby.

Tyto doklady musí obsahovat dostatečně podrobný popis zničeného zboží (obchodní popis, množství, značky, případně jiné identifikační náležitosti), který celním orgánům umožní, po porovnání s údaji obsaženými v celním prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla a doklady k němu přiloženými, přesvědčit se, že zboží bylo skutečně zničeno.

(4) Pokud důkazy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 nepostačují k tomu, aby celní orgán rozhodující o vrácení nebo prominutí cla vydal příslušné rozhodnutí o vrácení nebo prominutí cla, nebo pokud některé z důkazů nejsou k dispozici, může celní orgán požadovat předložení jiného dokladu potvrzujícího skutečnosti v žádosti uvedené.

§ 174

Celní orgány clo nevrátí nebo neprominou, jestliže je žádost odůvodněna pouze

a) vývozem zboží, které bylo předtím propuštěno do režimu volného oběhu nebo dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, do zahraničí z jiných důvodů než uvedených v § 287 a 288 zákona, příp. v § 171 a 172, zejména z důvodu jeho neprodejnosti,

b) zničením zboží, které bylo předtím propuštěno do režimu volného oběhu nebo dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, bez ohledu na důvod tohoto zničení s výjimkou případů výslovně stanovených zvláštním právním předpisem,

c) předložení dokladů, o kterých bylo následně zjištěno, že jsou neplatné, nepravé nebo padělané, které umožňovaly přiznání sazebních výhod u zboží navrženého do volného oběhu, a to i tehdy, byly-li tyto doklady předloženy v dobré víře.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

POSTUP PŘI JINÉM NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM NEŽ PRODEJI ZBOŽÍ

§ 175

(K § 316 odst. 3 zákona)

Se zbožím, u něhož bylo vysloveno propadnutí nebo které bylo zabráno v řízení konaném o celních přestupcích nebo v řízení konaném o celních deliktech, zbožím, u něhož bylo vysloveno propadnutí nebo které bylo zabráno v trestním řízení o trestných činech spáchaných při dovozu, vývozu, tranzitu nebo jiném nakládání se zbožím, jakož i se zbožím, které deklarant přenechal státu, přísluší hospodařit14) celnímu úřadu, nebylo-li prodáno.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

TISKOPIS CELNÍ VÝMĚR, KARNET TIR, KARNET ATA

§ 176

Tiskopis celní výměr TIR, celní výměr ATA

Forma, obsah, náležitosti a způsob použití tiskopisů celní výměr jsou stanoveny v přílohách č. 85 a 86 k této vyhlášce.

§ 177

Karnet TIR, karnet ATA

Vzor karnetu TIR je uveden v příloze č. 87 k této vyhlášce a údaje potřebné k celnímu prohlášení podanému na listech karnetu TIR jsou uvedeny v příloze č. 88 k této vyhlášce. Vzor karnetu ATA je uveden v příloze č. 89 k této vyhlášce a údaje potřebné k celnímu prohlášení podanému na listech karnetu ATA jsou uvedeny v příloze č. 90 k této vyhlášce.

Náležitosti a způsob manipulace s karnetem TIR při propuštění zboží do režimu tranzitu

§ 178

(1) Za písemné celní prohlášení na propuštění zboží do národního tranzitu na podkladu karnetu TIR (Transport international routier), jehož vzor je uveden v příloze č. 87 k této vyhlášce, se považuje také písemné celní prohlášení podané podle mezinárodní smlouvy.15)

(2) Přepravuje-li se zboží na podkladu karnetu TIR, může hlavní povinný prohlásit status deklarovaného českého zboží tím, že uvede do sloupce určeného pro popis zboží na všech příslušných listech použitého karnetu TIR před jeho předložením celnímu úřadu k ověření označení "české" a připojí svůj podpis. Na listech karnetu TIR, na nichž je uvedeno označení "české", ověří toto označení pověřený zaměstnanec celního úřadu odeslání otiskem služebního razítka a svým podpisem.

(3) Vztahuje-li se karnet TIR na české i zahraniční zboží, uvede hlavní povinný každou kategorii zboží samostatně a označení "české" umístí tak, aby bylo zřejmé, že se vztahuje pouze na české zboží.

§ 179

(1) Zboží přepravované v tuzemsku na podkladě karnetu TIR se považuje za zahraniční zboží, není-li prokázáno, že se jedná o české zboží.

(2) Skutečnost, že se jedná o české zboží, může hlavní povinný prokázat

a) údajem ve sloupci určeném pro popis zboží na všech příslušných listech použitého karnetu TIR,

b) celním prohlášením, na jehož podkladě bylo předmětné zboží propuštěno do režimu vývozu.

§ 180

Způsob uvádění údajů v karnetu TIR pro propouštění zboží do režimu národního tranzitu a pro jeho ukončení je uveden v příloze č. 88 k této vyhlášce.

§ 181

(1) Vznikl-li celní dluh v režimu tranzitu prováděného na podkladu karnetu TIR podle § 240 zákona, vyměří příslušný celní úřad dlužníkovi (§ 240 odst. 3 zákona) celní dluh ve výši odpovídající částce cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu.

(2) Není-li celní dluh podle odstavce 1 uhrazen dlužníkem, vyměří příslušný celní úřad tento celní dluh českému záručnímu sdružení. V tomto případě však nesmí být částka celního dluhu vyšší než částka uvedená v mezinárodní smlouvě.16)

(3) Celní dluh vyměří příslušný celní úřad na tiskopisu Celní výměr, jehož vzor je uveden v příloze č. 85 k této vyhlášce, a podle pokynů v něm uvedených. Celní úřad zašle záručnímu sdružení Celní výměr nejdříve po uplynutí lhůty 3 měsíců od doručení oznámení stanoveného v mezinárodní smlouvě,17) nejpozději však do lhůty stanovené v mezinárodní smlouvě.18)

(4) Celní výměr se vyhotovuje ve dvou výtiscích. Originál je určen záručnímu sdružení, kopii si ponechává celní úřad, který oznámení vyhotovil.

§ 182

Náležitosti a způsob manipulace s karnetem ATA

(1) Za písemné celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzit, vývoz, dočasné použití, volný oběh na podkladu karnetu ATA (Admission temporaire/Temporary admission) se považuje písemné celní prohlášení podané podle mezinárodní smlouvy.19)

(2) Za žádost o přidělení celně schváleného určení zpětný vývoz zboží na podkladu karnetu ATA se považuje písemná žádost podaná podle mezinárodní smlouvy.19)

(3) Karnet ATA, jehož vzor je uveden v příloze č. 89 k této vyhlášce, použitý podle odstavce 1 přijme celní úřad pouze tehdy, je-li

a) vydán v zemi, která je smluvní stranou mezinárodní smlouvy o dočasném použití,9) nebo smluvní stranou mezinárodní smlouvy o karnetech ECS a karnetu ATA,20)

b) v příslušném odstavci na první stránce potvrzen celním úřadem,

c) v tuzemsku platný.

Národní tranzit na podkladu karnetu ATA

§ 183

(1) Zboží přepravované v tuzemsku a propuštěné do režimu tranzitu na podkladu karnetu ATA se považuje za zahraniční zboží, není-li prokázáno, že se jedná o české zboží.

(2) Skutečnost, že se jedná o české zboží, může hlavní povinný prokázat

a) údajem ve sloupci určeném pro popis zboží na všech příslušných listech použitého karnetu ATA,

b) celním prohlášením, na jehož podkladě bylo předmětné zboží propuštěno do režimu vývozu.

§ 184

(1) Karnet ATA může být předložen jako celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu pouze tehdy, obsahuje-li nejméně jeden pár dosud nepoužitých tranzitních listů.

(2) Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro propuštění zboží do režimu tranzitu a pro jeho ukončení je uveden v příloze č. 90 této vyhlášky.

§ 185

(1) Vznikl-li celní dluh v režimu tranzitu prováděném na podkladu karnetu ATA podle § 240 zákona, vyměří příslušný celní úřad celní dluh odpovídající výši cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu českému záručnímu sdružení.

(2) Celní dluh vyměří příslušný celní úřad na tiskopisu Celní výměr, jehož vzor je uveden v příloze č. 86 k této vyhlášce, a podle pokynů v něm uvedených. Celní úřad zašle záručnímu sdružení Celní výměr po uplynutí lhůty 6 měsíců od doručení oznámení.21) Na žádost záručního sdružení však může celní úřad zaslat Celní výměr již po uplynutí lhůty 3 měsíců od doručení oznámení.

(3) Celní výměr se vyhotovuje ve dvou výtiscích. Originál je určen záručnímu sdružení, kopii si ponechává celní úřad, který oznámení vyhotovil.

Dočasný vývoz s použitím karnetu ATA

§ 186

Karnet ATA lze pro propuštění zboží do režimu vývoz a pro dočasný vývoz zboží použít tehdy, jestliže karnet ATA

a) je vydán v tuzemsku a potvrzen českým záručním sdružením, které je součástí mezinárodního záručního systému,

b) se týká pouze českého zboží,

1. při jehož vývozu z tuzemska nebylo provedeno řízení směřující k vyplacení náhrad nebo jiných částek vyplácených na základě zemědělské politiky při vývozu,

2. při jehož vývozu z tuzemska nevznikl na základě zemědělské politiky žádný finanční nárok či prospěch podmíněný povinností toto zboží vyvézt,

3. při jehož vývozu nebo v souvislosti s vývozem nebyla nebo nebude předložena žádost o vyplacení jakékoliv náhrady vyplývající z vývozu tohoto zboží,

c) je doložen přepravními doklady, požaduje-li je celní úřad,

d) je vystaven na zboží, které má být dovezeno zpět.

§ 187

Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro propuštění zboží do režimu vývoz a pro dočasný vývoz je uveden v příloze č. 90 k této vyhlášce. Zpětný dovoz s použitím karnetu ATA

§ 188

(1) Bylo-li české zboží propuštěno do režimu vývoz a dočasně vyvezeno na podkladu karnetu ATA podle § 186, může být toto zboží na základě tohoto dokladu dovezeno také zpět a propuštěno do režimu volného oběhu.

(2) Má-li být dočasný vývoz původně českého zboží ukončen propuštěním zboží do volného oběhu jiným celním úřadem než celním úřadem vstupním, k přepravě předmětného zboží od vstupního celního úřadu k celnímu úřadu, kde celní řízení bude provedeno, se žádné další řízení neprovádí.

(3) Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro propuštění zboží ve zpětném dovozu je uveden v příloze č. 90 k této vyhlášce.

§ 189

(1) Nemá-li být české zboží, které bylo dočasně vyvezeno na podkladu karnetu ATA do zahraničí, dovezeno zpět do tuzemska, předkládá deklarant dodatečně celnímu úřadu celní prohlášení na propuštění tohoto zboží do režimu vývozu na tiskopisu Deklarace, které obsahuje údaje uvedené v příloze č. 21 k této vyhlášce.

(2) Celní úřad po propuštění zboží do režimu vývozu podle odstavce 1 zruší údaje o zpětném dovozu v kmenovém listu pro zpětný dovoz a v útržkovém listu pro zpětný dovoz karnetu ATA.

Režim dočasného použití s použitím karnetu ATA

§ 190

(1) Předložení karnetu ATA za účelem propuštění zboží do režimu dočasného použití se považuje za podání žádosti o povolení režimu. Přijetí karnetu ATA (dovozního listu) se považuje za vydání povolení k použití uvedeného režimu.

(2) Do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla lze propustit zboží pouze v případech uvedených v příloze č. 91 k této vyhlášce.

§ 191

(1) Vznikl-li celní dluh v režimu dočasného použití prováděného na podkladu karnetu ATA podle § 240 zákona, vyměří příslušný celní úřad českému záručnímu sdružení celní dluh ve výši odpovídající výši cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu.

(2) Celní dluh vyměří příslušný celní úřad na tiskopisu Celní výměr, jehož vzor je uveden v příloze č. 86 této vyhlášky, a podle pokynů v něm uvedených. Celní úřad zašle záručnímu sdružení Celní výměr po uplynutí lhůty 6 měsíců od doručení oznámení. 21) Na žádost záručního sdružení však může celní úřad zaslat Celní výměr již po uplynutí lhůty 3 měsíců od doručení oznámení.21)

(3) Celní výměr se vyhotovuje ve dvou výtiscích. Originál je určen záručnímu sdružení, kopii si ponechává celní úřad, který oznámení vyhotovil.

§ 192

(1) Nemůže-li vstupní celní úřad provést kontrolu plnění podmínek, jimiž je použití režimu dočasného použití podmíněno, lze přepravu předmětného zboží k vnitrozemskému celnímu úřadu uskutečnit v režimu tranzitu.

(2) Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla je uveden v příloze č. 90 k této vyhlášce.

§ 193

Zpětný vývoz s použitím karnetu ATA

(1) Při ukončení režimu dočasného použití předloží hlavní povinný karnet ATA před zpětným vývozem zboží celnímu úřadu, který zboží do tohoto režimu propustil, nebo kterémukoliv celnímu úřadu.

(2) Zboží v režimu dočasného použití (včetně dopravních prostředků) může být vyvezeno zpět v jedné nebo více zásilkách.

(3) Způsob uvádění údajů v karnetu ATA pro přidělení celně schváleného určení zpětný vývoz pro zboží určené ke zpětnému vývozu je uveden v příloze č. 90 k této vyhlášce.

§ 194

Prodloužení platnosti karnetu ATA

(1) Je-li zřejmé, že by lhůta stanovená pro použití režimu dočasného použití mohla přesáhnout lhůtu platnosti karnetu ATA, protože držitel nemůže zboží vyvézt zpět, může záruční sdružení, které příslušný karnet ATA vydalo, vydat následný karnet ATA. Původní karnet ATA se vrátí vydávajícímu sdružení.

(2) Následný karnet ATA se předkládá celnímu úřadu, v jehož územním obvodu se předmětné zboží nachází. Tento celní úřad

a) v původním karnetu ATA potvrdí útržkový list pro zpětný vývoz a neprodleně jej zašle celnímu úřadu, který zboží propustil do režimu dočasného použití,

b) přijme následný karnet ATA a ponechá si dovozní útržkový list poté, co v něm uvede konečnou lhůtu, která byla uvedena v původním karnetu ATA, a případné prodloužení a číslo původního karnetu ATA.


ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 195

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.

2. Vyhláška č. 124/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.

§ 196

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.


Ministr:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

SEZNAM obcí (míst) tvořících průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí (k § 1 odst. 4 CZ)

I.

Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí na úseku státních hranic se Spolkovou republikou Německo

Po silnici - Chroboly - Prachatice - Husinec - Vlachovo Březí - Zálezly - Lčovice -Čkyně - Dolany - Nespíce - Vacov - Vrbice - Malec - Strašín - Rozsedly - Dražovice -Podmokly - Chmelná - vzdušnou čarou - Dobršín - Čejkovy - Čermná - po silnici - Kolinec -Mlázovy - Mochtín - Kydliny - Čínov - Slavošovice - vzdušnou čarou - Štěpánovice -Malechov - po silnici - Chlumská - Trnčí - Kámen - Křenice - Přetín - Těšovice - Srbice -Hlohovčice - Staňkov - Křenový - vzdušnou čarou - Doubrava - Pocínovice - po silnici -Semněvice - Mezholezy - Darmyšl - Prostiboř - vzdušnou čarou - Holostřevy - Lobzy - Ošelín - Třebel - Lestkov - po silnici - Hanov - Křepkovice - Klášter - Teplá - Mnichov - Louka - Nová Ves - vzdušnou čarou - Nadlesí - Loket - Olšová Vrata - Lučina - trig. 927,6 Pustý zámek -Doupov - po silnici - Radonice - vzdušnou čarou - Hrušovany - Velemyšleves - po silnici -Blažim - Bečov - Lužice - Razice - Lukov - Velemín - vzdušnou čarou - Žamoseky - Hlinná -Homole u Panny - po silnici - Touchořiny - Mukařov - Verneřice - Heřmanice - vzdušnou čarou - Zahrádky - po silnici - Jestřebí-Provodín - vzdušnou čarou - k. 474 Velká Buková -Přibyslavice.

II.

Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí na úseku státních hranic s Polskou republikou

Přibyslavice - po silnici - Vrtky - Malčice - Všelibice - Český Dub - Hodkovice nad Mohelkou - Frýdštejn - Voděrady - Dolanky u Turnova - Turnov - Chutnovka - Lestkov -Žlábek - Stružinec - Košťálov - vzdušnou čarou - Kruh - Studenec - po silnici - Horka u Staré Paky - Borovnice - Borovnička - Debrné - Vítězná - Dvůr Králové nad Labem - Kuks -Jaroměř - Nový Ples - Libřice - Výrava - Jílovice - Ledce - Bolehošť - Křivice - Lično -Častolovice - Kostelec nad Orlicí - vzdušnou čarou - Suchá Rybná - Nové Litice - po silnici -Polom - Rozsocha - Rviště - Dobrá Voda - Ústí nad Orlicí - Skuhrov - Rudoltice - vzdušnou čarou - Žichlínek - Tatenice - po silnici - Kosov - Zábřeh - Postřelmov - Bludov - Šumperk -Rapotín - Sobotín - Vernířovice - vzdušnou čarou - trig. 1342,7 Mravenečník - trig. 1159,8 Medvědí hora - k.1491, 3 Praděd - po silnici - Karlova Studánka - Malá Moravka - Václavov u Bruntálu - vzdušnou čarou - Valšov - Karlovec - Roudno - Bílčice - Svatoňovice - po silnici -Vítkov - Větřkovice - Březová - Leskovec - Nový Dvůr - Bravinné - Bílovec - Bravantice -Jistebník - Kosatka - Petřvald - Trnávka - Brušperk - Ptáčník - Frýdek-Místek - Pržno.

III.

Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí na úseku státních hranic se Slovenskou republikou

Pržno - vzdušnou čarou - Lhotka - po silnici - Kozlovice - Frenštát pod Radhoštěm -vzdušnou čarou - k. 918 Velký Javorník - k. 860 Dlouhá - k. 641 Ostrý Vrch - Valašské Meziříčí - Jarcová - k. 578 Písková - k. 569 Kuželek - k. 608 Chladná - k. 659 Bludný - k. 704 Humenec - Podkopná Lhota - po silnici - Slušovice - Lípa - vzdušnou čarou - Obůrky -Nové Paseky - po silnici - Březůvky - Doubravy - Zlámanec - Březolupy - Bílovice - Uherské Hradiště - Buchlovice - Skelná Huť - Koryčany - Jestřabice - vzdušnou čarou - Ždánice - jx> silnici - Archlebov - Žarošice - vzdušnou čarou - Kašnice - Klobouky u Brna - Boleradice.

IV.

Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí na úseku státních hranic s Rakouskou republikou

Boleradice - Diváky - Nikolčice - Křepice - Velké Němčíce - vzdušnou čarou - Žabčice - Medlov - Jezeřany - Vedrovice - Kadov - Skalice - po silnici - Višňové - Medlice - Přeskače -Újezd - Rozkoš - Příštpo - Jaroměřice nad Rokytnou - Dolné Lažany - Lesonice - Horky -Želetava - Zdeňkov - Nová Říše - Vystrčenovice - Zvolenovice - Telč - Krahulci - Mrákotín -Studená - Domašín - Panské Dubenky - Popelín - Vlčetín - Zdešov - Nová Včelnice -vzdušnou čarou - Najdek - Pluhův Žďár - Višňová - Drahov - Vlkov - po silnici - Ponědraž -Záblatí - vzdušnou čarou - Smržov - Štěpánovice - po silnici - Vlkovice - Zvíkov - Zaliny -Ledenice - Strážkovice - Dolní Stropnice - Římov - Svince - Dolní Třebonín - Přísečná -Český Krumlov - Křenov - Chvalšiny - Smědeč - Záhoří - Chroboly.

V.

Hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí okolo celních letišť

1. Letiště BRNO - TUŘANY:

Od západu - Vedrovice na hranici celního pohraničního pásma ve vnitrozemí (dále jen "VH CPP") - ve směru pohybu hodinových ručiček - Budkovice - Oslavany - Zakřany -Říčky - Holasice - Sentice - Drásov - Lažany - Blansko - Senetářov - Podomí - Drnovice -Kučerov - Bohaté Málkovice - Bučovice - Žarošice - Krumvíř - Boleradice (na VH CPP).

2. Letiště HRADEC KRÁLOVÉ:

Od severovýchodu - Častolovice (na VH HCP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Zdelov - Horní Jelení - Vysoká u Holic - Čeradice - Dvakačovice - Bořice -Medlešice - Barchov - Bezděkov - Přelouč - Újezd - Chlumec nad Cidlinou - Nepolisy -Smidary - Ohnišťany - Chodovice - Trotina - Dvůr Králové nad Labem (na VH CPP).

3. Letiště HOLEŠOV:

Od severozápadu - Těšánky (na VH CPP letiště Kunovice) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Tetětice - Vrchoslavice - Tovačov - Brodek u Přerova - Tršice -Bohuslávky - Drahotuše - Skalická - Komárovice - k. 578 Písková (na VH CPP).

4. Letiště KARLOVY VARY:

Od severozápadu - Doupov (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček -Konice - Velký Hlavákov - Žlutíce - Štědrá - Nežichov - Bezděkov - Teplá (na VH CPP).

5. Letiště KUNOVICE:

Od západu - Koryčany (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček -Kožušice - Těšánky (styk s CPP letiště Holešov) - Pradlisko (styk s CPP letiště Holešov) -Obůrky (na VH CPP).

6. Letiště LIBEREC:

Od jihovýchodu - Lestkov (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček -Hnanice - Mladostov - Žehrov - Olšina - Jivina - (na VH CPP).

7. Letiště OSTRAVA - MOŠNOV:

Od jihu - Valašské Meziříčí (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček -Juřinka - Hustopeče nad Bečvou - Hranické Loučky - Bělotín - Dobešov - Kamenka -Větřkovice (na VH CPP).

8. Letiště LÍNÉ:

Od jihozápadu - Semněvice (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček -Mezholesy - Prostiboř - Benešovice - Svojšín - Slavíce - Krasov - Budeč - Dražen - Rybniče -Dobříc - Kříse - Osek - Rokycany - Spálené Poříčí - Blovice - Chocenice - Měčín - Kokšín -Malechov (na VH CPP).

9. Letiště KBELY:

Od severovýchodu - Radouň (na VH CPP letiště Vodochody) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Kropáčova Vrutice - Benátky nad Jizerou - Milovice - Klučov - Kostelec nad Černými lesy - Mnichovice - Kamenice - Jílové u Prahy (na VH CPP Letiště Praha-Ruzyně).

10. Letiště PRAHA - RUZYNĚ:

Od jihu - Řitka - ve směru pohybu hodinových ručiček - Králův Dvůr - Lány - Kutrovice - Zlonice - Nová Ves - Neratovice - Mratín - Horní Počernice - Průhonice - Jesenice -Březová - Řitka.

11. Letiště VODOCHODY:

Od severozápadu - Zlonice (VH CPP Letiště Praha-Ruzyně) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Hradešín - Roudnice nad Labem - Bechlín - Liběchov - Střednice -Řěpín - Kosátky - Podbrahy - Čelákovice - Jirny - Újezd nad lesy - Uhříněves - Průhonice (VH CPP Letiště Praha-Ruzyně).

12. Letiště MNICHOVO HRADIŠTĚ

Od východu Lomnice nad Popelkou (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Jičín - Bukvice - Libáň - Seletice - Luštěnice - Brodce - Bezno - Malé Všelisy -Žebice - Vrátno - Nosálov - Luka - Doksy (na VH CPP)

13. Letiště OTROKOVICE:

Celní pohraniční pásmo je uvnitř celního pohraničního pásma okolo celního letiště Kunovice a Holešov a celního pohraničního pásma podél státních hranic se Slovenskou republikou.

14. Letiště HOSÍN U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Od jihu - Přísečná (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Albertov -Smědeč - Vadkov - Třebanice - Žitná - Velký Bor - Dlouhá Ves - Vodňany - Radčice -Libochov - Pařezí - Pašovice - Vesce - Židova struha kóta 383,5 - Jamník - Komárov -kóta 435,4 Borkovická blata - Polívkův rybník - Veselí nad Lužnicí - Ziukov - Drahov (na VH CPP).

15. Letiště KLATOVY

Od severu - Blovice (na VH CPP letiště Líně) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Ždár - Vrčen - Tojice - Bezděkovec - Černice - Malý Bor - Rabí - Dobršín (na VH CPP ).

16. Letiště PARDUBICE

Od východu - Včelákov (na VH CPP letiště Vysoké Mýto) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Rohozná - Javorné - Proseč - (na VH CPP letiště Čáslav).

17. Letiště ČESKÉ BUDĚJOVICE

Celní pohraniční pásmo je uvnitř celního pohraničního pásma okolo letiště Hosín u Českých Budějovic a celního pohraničního pásma podél státních hranic s Rakouskou republikou.

18. Letiště ČÁSLAV

Od severovýchodu Proseč (na VH CPP letiště Pardubice) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Nová Ves - Kámen - Malčín - Ledeč nad Sázavou - Zruč nad Sázavou -Mitrov - Cirkvice - Velim - Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou - (na VH CPP letiště Hradec Králové).

19. Letiště VYSOKÉ MÝTO

Od severovýchodu - Rudoltice (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček -Semanín - Gajer - Karle - Borová - Čachnov - Holetín - Včelákov - (na VH CPP letiště Pardubice).

20. Letiště NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Od jihozápadu - Jaroměřice nad Rokytnou (na VH CPP) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Kojetice - Čihalín - Pavlínov - Bory - Strážek - Borač - Štěpánovice -Drásov (na VH CPP letiště Brno-Tuřany).

21. Letiště PŘEROV

Od severozápadu - Těšánky (na VH CPP letiště Kunovice) - ve směru pohybu hodinových ručiček - Tištín - Kobeřice - Čelechovice - Horká nad Moravou, Velká Střelná -Potštát - Hranice - Komárovice (na VH CPP letiště Holešov).

22. Letiště BENEŠOV

Od východu - ve směru hodinových ručiček - Kácov - Trhový Štěpánov - Vilice -Mezno - Jetřichovice - Vysoký Chlumec - Třebnice - Celina - Vel. Lečice - Hvozdnice -Jesenice - Dobřejovice - Jevany - Úžice - Kácov.

23. Letiště OLOMOUC

Od jihozápadu Hradčany-Kobeřice (na VH CPP letiště Přerov) - ve směru hodinových ručiček - Otaslavice - Myslejovice - Hrochov - Bouzov - Moravičany - Lazce -Dlouhá Loučka - Mutkov - Domašov nad Bystřicí - Vojenský Újezd Město Libavá (na VH CPP letiště Přerov).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉ INFORMACE O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ (ZIT)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

ZPŮSOB UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ V ŽÁDOSTI O ZÁVAZNOU INFORMACI O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ A DALŠÍ NÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ S PODÁNÍM ŽÁDOSTI O ZÁVAZNOU INFORMACI O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ

(1) Odstavce „Místo pro úřední záznamy” jsou určeny pro poznámky celních orgánů.

Odstavec 1 Žádosti o ZIT

(2) Do tohoto odstavce se uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) žadatele (pět řádků, maximálně celkem se 175 znaky).

(3) Za předtisk „Telefon:” se v tomto odstavci uvádí kontaktní telefonní číslo (jeden řádek, maximálně 25 znaků) žadatele.

(4) Za předtisk „Fax:” se v tomto odstavci uvádí číslo faxu (jeden řádek, maximálně 25 znaků) žadatele.

(5) Za předtisk „DIČ, IČ nebo RČ:” se uvádí DIČ žadatele nebo, nemá-li je přiděleno, jeho IČ. Je-li žadatelem fyzická osoba, která nemá přiděleno DIČ ani IČ, uvádí se zde jeho rodné číslo. Zahraniční osoby, které nemají přiděleno DIČ, IČ ani rodné číslo, zde uvádějí celní registrační číslo, které jim na žádost přidělí celní úřad v místě jejich sídla nebo trvalého pobytu v tuzemsku. Se žádostí o přidělení celního registračního čísla, která se podává na tiskopise poskytovaném celními úřady, se předkládá výpis z obchodního nebo podobného rejstříku, ze kterého je zřejmé, že tato osoba může v tuzemsku provádět podnikatelskou činnost.

(6) Pro ověření údajů uvedených v tomto odstavci je nutno k žádosti o ZIT přiložit buď kopii osvědčení o DIČ nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii osvědčení o celním registračním čísle nebo kopii dokladu, ve kterém bude uvedeno jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a rodné číslo žadatele.

Odstavec 2 Žádosti o ZIT

(7) Do tohoto odstavce se uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) zástupce žadatele (pět řádků, maximálně celkem se 175 znaky). Je-li zástupce žadatele totožný se žadatelem uvedeným v odstavci 1 žádosti o ZIT, uvádí se do tohoto odstavce pouze „ŽADATEL” a dále se tento odstavec nevyplňuje.

(8) Za předtisk „Telefon:” se v tomto odstavci uvádí kontaktní telefonní číslo (jeden řádek, maximálně 25 znaků) zástupce žadatele.

(9) Za předtisk „Fax:” se v tomto odstavci uvádí číslo faxu (jeden řádek, maximálně 25 znaků) zástupce žadatele.

(10) Za předtisk „DIČ, IČ nebo RČ:” se uvádí DIČ zástupce žadatele nebo, nemá-li je přiděleno, jeho IČ. Je-li zástupcem žadatelem fyzická osoba, která nemá přiděleno DIČ ani IČ, uvádí se zde jeho rodné číslo. Je-li zástupce žadatele zahraniční osobou, která nemá přiděleno DIČ, IČ ani rodné číslo, uvádí se zde celní registrační číslo ve smyslu bodu 5.

(11) Pro ověření údajů uvedených v tomto odstavci je nutno k žádosti o ZIT přiložit buď kopii osvědčení o DIČ nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii osvědčení o celním registračním čísle nebo kopii dokladu, ve kterém bude uvedeno jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a rodné číslo zástupce žadatele. Dále je nutno předložit doklad o zplnomocnění zástupce žadatele k zastupování žadatele.

Odstavec 3 Žádosti o ZIT

(12) Do tohoto odstavce se uvádí údaje o závazné informaci o sazebním zařazení zboží vydané žadateli, která již není platná nebo jejíž platnost má brzo skončit a kterou si žadatel přeje vydat znovu, jinak se tento odstavec nevyplňuje.

(13) Za předtisk „Číslo původní ZIT:” se v tomto odstavci uvádí číslo původní ZIT, jejíž platnost již skončila nebo má brzo skončit a kterou požaduje žadatel znovu vydat.

(14) Za předtisk „Platná od:” se v tomto odstavci do příslušných rámečků uvádí datum nabytí právní moci (platnosti) původní ZIT (4 číslice pro rok, 2 číslice pro měsíc a 2 číslice pro den).

(15) Za předtisk „Nomenklatura celního sazebníku:” se v tomto odstavci uvádí sazební zařazení zboží (nomenklatura celního sazebníku) uvedené na původní ZIT (maximálně 10 znaků včetně mezer).

Odstavec 4 Žádosti o ZIT

(16) V tomto odstavci se uvede „X” pouze do jednoho z rámečků podle toho, zda žadatel podává žádost vzhledem k předpokládanému dovozu nebo vývozu či z jiných důvodů.

Odstavec 5 Žádosti o ZIT

(17) Za předtisk „Nomenklatura celního sazebníku:” se v tomto odstavci uvádí osmimístná podpoložka celního sazebníku (sazební zařazení zboží), do které by podle žadatele mělo být zboží uvedené v žádosti o ZIT zařazeno (maximálně 10 znaků včetně mezer).

Odstavec 6 Žádosti o ZIT

(18) Do tohoto odstavce se uvádí podrobný popis zboží umožňující jeho identifikaci a zařazení do podpoložky celního sazebníku (volný text). Především je zde nutno uvést přesné složení zboží a, pokud na tomto údaji závisí sazební zařazení, jakékoliv metody pro jeho analýzu, způsob výroby, hodnoty včetně komponentů, způsob a účel použití zboží, princip činnosti, obvyklý obchodní název a je-li to nutné, též u zboží v sadách nebo soupravách, druh balení pro drobný prodej.

(19) Pokud se údaje o zboží do tohoto odstavce nevejdou je možno použít samostatný list s odkazem na tento odstavec, který bude tvořit přílohu žádosti o ZIT.

(20) Jakékoliv údaje, které žadatel považuje za důvěrné se uvádějí do odstavce 7 žádosti o ZIT.

Odstavec 7 Žádosti o ZIT

(21) Do tohoto odstavce se uvádí jakékoliv údaje, s kterými si žadatel přeje, aby bylo zacházeno jako s důvěrnými informacemi, včetně obchodní značky a typového označení zboží (volný text).

(22) Pokud žadatel nepovažuje žádné údaje za důvěrné informace uvádí se do tohoto odstavce věta „nepovažuji žádné informace uvedené v žádosti a v přílohách k žádosti za důvěrné”.

(23) Pokud se údaje o zboží do tohoto odstavce nevejdou je možno použít samostatný lisí s odkazem na tento odstavec, který bude tvořit přílohu žádosti o ZIT.

Odstavec 8 Žádosti o ZIT

(24) V tomto odstavci se do první řady rámečků uvádí „X” do jakéhokoliv z příslušných rámečků podle toho, jaké druhy příloh jsou přiloženy k žádosti o ZIT.

(25) Pokud jsou se žádostí o ZIT předloženy též vzorky zboží, uvádí se v tomto odstavci za předtisk „Přejete si, pokud to bude možné, vrátit vzorky:” „X” a to pouze do jednoho z rámečků podle toho, zda žadatel požaduje vzorky vrátit či ne.

(26) Celní orgány vzorky žadateli vrátí pouze v případě, že nebyly v důsledku laboratorní analýzy spotřebovány. Výdaje vzniklé celní správě s vrácením vzorků mohou být naúčtovány žadateli nebo zástupci žadatele.

Odstavec 9 Žádosti o ZIT

(27) V tomto odstavci se uvede „X” pouze do jednoho z rámečků podle toho, zda má či nemá žadatel již podanou žádost o ZIT nebo již vydanou ZIT na stejné nebo podobné zboží jako je zboží uvedené v žádosti o ZIT.

(28) Je-li v rámečku za předtiskem „Ano” uvedeno „X”, pak se do tohoto odstavce uvádí údaje o již podané žádosti o ZIT a/nebo o již vydané ZIT, popsané v bodech 28 až 31.

(29) Za předtisk „Datum podání žádosti:” se v tomto odstavci do příslušných rámečků uvádí datum (4 číslice pro rok, 2 číslice pro měsíc a 2 číslice pro den), kdy byla žadatelem podána žádost o ZIT na stejné nebo podobné zboží. Tento údaj se vyplní pouze pokud nebyla ještě na základě takovéto žádosti o ZIT celními orgány vydána ZIT.

(30) Za předtisk „Číslo ZIT:” se v tomto odstavci uvádí číslo ZIT, která byla celními orgány již žadateli vydána na stejné nebo podobné zboží jako je zboží uvedené v žádosti o ZIT.

(31) Za předtisk „Datum začátku platnosti:” se v tomto odstavci do příslušných rámečků uvádí datum (4 číslice pro rok, 2 číslice pro měsíc a 2 číslice pro den), kdy tato ZIT nabyla právní moci (platnosti).

(32) Za předtisk „Nomenklatura celního sazebníku:” se v tomto odstavci uvádí sazební zařazení zboží (nomenklatura celního sazebníku) uvedené na této ZIT (maximálně 10 znaků včetně mezer).

(33) Pokud se údaje o žadatelových žádostech o ZIT nebo o již žadateli vydaných ZIT do tohoto odstavce nevejdou je možno použít samostatný list s odkazem na tento odstavec, který bude tvořit přílohu žádosti o ZIT.

(34) Je-li v rámečku za předtiskem „Ne” uvedeno „X”, pak se do tohoto odstavce údaje popsané v bodech 28 až 31 již nevyplňují.

Odstavec 10 Žádosti o ZIT

(35) V tomto odstavci se uvede „X” pouze do jednoho z rámečků podle toho, zda je či není žadateli známo, byla-li na stejné nebo podobné zboží jako je zboží uvedené v žádosti o ZIT již celními orgány vydána ZIT jinému žadateli.

(36) Je-li v rámečku za předtiskem „Ano” uvedeno „X”, pak se do tohoto odstavce uvádí údaje o již celními orgány vydané ZIT jinému žadateli, popsané v bodech 36 až 38.

(37) Za předtisk „Číslo ZIT:” se v tomto odstavci uvádí číslo ZIT, která byla již celními orgány vydána jinému žadateli na stejné nebo podobné zboží jako je zboží uvedené v žádosti o ZIT.

(38) Za předtisk „Datum začátku platnosti:” se v tomto odstavci do příslušných rámečků uvádí datum (4 číslice pro rok, 2 číslice pro měsíc a 2 číslice pro den), kdy tato ZIT nabyla právní moci (platnosti).

(39) Za předtisk „Nomenklatura celního sazebníku:” se v tomto odstavci uvádí sazební zařazení zboží (nomenklatura celního sazebníku) uvedené na této ZIT (maximálně 10 znaků včetně mezer).

(40) Pokud se údaje o již vydaných ZIT do tohoto odstavce nevejdou je možno použít samostatný list s odkazem na tento odstavec, který bude tvořit přílohu žádosti o ZIT.

(41) Je-li v rámečku za předtiskem „Ne” uvedeno „X” pak se do tohoto odstavce údaje popsané v bodech 36 až 38 již nevyplňují.

Odstavec 11 ZIT

(42) V tomto odstavci potvrzuje žadatel nebo zástupce žadatele, že údaje uvedené v tomto tiskopise i na jakémkoliv k němu přiloženém listu jsou správné a úplné a že souhlasí s tím, že tyto informace a jakékoliv fotografie mohou být uloženy v databázi celní správy.

(43) Za předtisk „Vaše číslo jednací (referenční číslo):” se v tomto odstavci uvádí roze-znávací numerický nebo alfanumerický údaj, pod kterým si žadatel nebo zástupce žadatele žádost o ZIT eviduje ve své evidenci (jeden řádek, maximálně 35 znaků).

(44) Za předtisk „Datum:” se v tomto odstavci do příslušných rámečků uvádí datum (4 číslice pro rok, 2 číslice pro měsíc a 2 číslice pro den), kdy žadatel nebo zástupce žadatele žádost o ZIT podepsal.

(45) Správnost údajů a pravost dokladů se potvrzuje uvedením, v pravé části tohoto odstavce, jména, příjmení a pracovní funkce, kterou ve vztahu k žadateli nebo zástupci žadatele zastává, oprávněné osoby k podpisu žádosti o ZIT, a podpisem této oprávněné osoby za předtisk „Podpis:” v levé části tohoto odstavce.

(46) Všechny samostatné listy musí být rovněž podepsány oprávněnou osobou a opatřeny datem.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉ INFORMACE O PŮVODU ZBOŽÍ (ZIP)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

Způsob uvádění údajů v žádosti o závaznou informaci o původu zboží a další náležitosti související s podáním žádosti o závaznou informaci o původu zboží

(1) Odstavce "Místo pro úřední záznamy" jsou určeny pro poznámky celních orgánů.

Odstavec 1 Žádosti o ZIP

(2) Do tohoto odstavce se uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) žadatele (pět řádků, maximálně celkem se 175 znaky).

(3) Za předtisk "Telefon:" se v tomto odstavci uvádí kontaktní telefonní číslo (jeden řádek, maximálně 25 znaků) žadatele.

(4) Za předtisk "Fax:" se v tomto odstavci uvádí číslo faxu (jeden řádek, maximálně 25 znaků) žadatele.

(5) Za předtisk "DIČ, IČ nebo RČ:" se uvádí DIČ žadatele nebo, nemá-li je přiděleno, jeho IČ. Je-li žadatel fyzická osoba, která nemá přiděleno DIČ ani IČ, uvádí se zde jeho rodné číslo. Zahraniční osoby, které nemají přiděleno DIČ, IČ ani rodné číslo, zde uvádějí celní registrační číslo, které jim na základě žádosti přidělí celní úřad v místě jejich sídla nebo trvalého pobytu v tuzemsku. Se žádostí o přidělení celního registračního čísla, která se podává na tiskopise poskytovaném celními úřady, se předkládá výpis z obchodního nebo podobného rejstříku, ze kterého je zřejmé, že tato osoba může v tuzemsku provádět podnikatelskou činnost.

(6) Pro ověření údajů uvedených v tomto odstavci je nutno k žádosti o ZIP přiložit buď kopii osvědčení o DIČ nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii osvědčení o celním registračním čísle nebo kopii dokladu, ve kterém bude uvedeno jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a rodné číslo žadatele.

Odstavec 2 Žádosti o ZIP

(7) Do tohoto odstavce se uvádí obchodní jméno a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu (bydliště) zástupce žadatele (pět řádků, maximálně celkem se 175 znaky). Je-li zástupce žadatele totožný se žadatelem uvedeným v odstavci 1 žádosti o ZIP, uvádí se do tohoto odstavce pouze "ŽADATEL" a dále se tento odstavec nevyplňuje.

(8) Za předtisk "Telefon:" se v tomto odstavci uvádí kontaktní telefonní číslo (jeden řádek, maximálně 25 znaků) zástupce žadatele.

(9) Za předtisk "Fax:" se v tomto odstavci uvádí číslo faxu (jeden řádek, maximálně 25 znaků) zástupce žadatele.

(10) Za předtisk "DIČ, IČ nebo RČ:" se uvádí DIČ zástupce žadatele nebo, nemá-li je přiděleno, jeho IČ. Je-li zástupcem žadatele fyzická osoba, která nemá přiděleno DIČ ani IČ, uvádí se zde jeho rodné číslo. Je-li zástupcem žadatele zahraniční osoba, která nemá přiděleno DIČ, IČ ani rodné číslo, uvádí se zde celní registrační číslo ve smyslu bodu 5.

(11) Pro ověření údajů uvedených v tomto odstavci je nutno k žádosti o ZIP přiložit buď kopii osvědčení o DIČ nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii osvědčení o celním registračním čísle nebo kopii dokladu, ve kterém bude uvedeno jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a rodné číslo zástupce žadatele. Dále je nutno předložit doklad o zplnomocnění zástupce žadatele k zastupování žadatele.

Odstavec 3 Žádosti o ZIP

(12) Do tohoto odstavce se uvádí údaje o závazné informaci o původu zboží vydané žadateli, která již není platná nebo jejíž platnost má brzo skončit a kterou si žadatel přeje vydat znovu, jinak se tento odstavec nevyplňuje.

(13) Za předtisk "Číslo původní ZIP:" se v tomto odstavci uvádí číslo původní ZIP, jejíž platnost již skončila nebo má brzo skončit a kterou požaduje žadatel znovu vydat.

(14) Za předtisk "Platná od:" se v tomto odstavci uvádí datum nabytí právní moci (platnosti) původní ZIP(4 číslice pro rok, 2 číslice pro měsíc a 2 číslice pro den).

Odstavec 4 Žádosti o ZIP

(15) V tomto odstavci se uvede "X" pouze do jednoho z rámečků podle toho, zda žadatel podává žádost vzhledem k předpokládanému preferenčnímu nebo nepreferenčnímu původu zboží.

Odstavec 5 Žádosti o ZIP

(16) V tomto odstavci se uvede země nebo skupina zemí kam je zboží určené (k označení se používají mezinárodně platné dvou místné alfabetické kódy viz seznam kódů států uvedený v této vyhlášce).

Odstavec 6 Žádosti o ZIP

(17) Do tohoto odstavce se uvádí podrobný popis, charakteristiky, sazební zařazení do celního sazebníku a obchodní název zboží umožňující jeho identifikaci a následné ztotožnění se skutečně deklarovaným zbožím. Dále se uvádí hodnota zboží (cena zboží ze závodu), jsou-li tyto údaje rozhodující pro určení původu.

(18) Pokud se údaje o zboží do tohoto odstavce nevejdou, je možno použít samostatný list s odkazem na tento odstavec, který bude tvořit přílohu žádosti o ZIP.

Odstavec 7 Žádosti o ZIP

(19) Do tohoto odstavce se uvádí podrobný popis zda a jak je zboží zcela získáno nebo částečně či úplně zpracováno (vyráběno).

(20) Pokud se údaje o získání nebo zpracování zboží do tohoto odstavce nevejdou, je možno použít samostatný list s odkazem na tento odstavec, který bude tvořit přílohu žádosti o ZIP.

Odstavec 8 Žádosti o ZIP

(21) Do tohoto odstavce se uvádí podrobný popis, charakteristiky, případně sazební zařazení do celního sazebníku a obchodní název použitých materiálů umožňující identifikaci. Dále se uvádí země původu použitých materiálů a hodnota (ev. přidanou hodnotu) použitých materiálů, jsou-li tyto údaje rozhodující pro určení původu.

(22) Pokud se údaje o použitém materiálu do tohoto odstavce nevejdou, je možno použít samostatný list s odkazem na tento odstavec, který bude tvořit přílohu žádosti o ZIP.

Odstavec 9 Žádosti o ZIP

23) V tomto odstavci se do první řady rámečků uvádí "X" do jakéhokoliv z příslušných rámečků podle toho, jaké druhy příloh jsou přiloženy k žádosti o ZIP.

24) Pokud jsou se žádostí o ZIP předloženy také vzorky, uvádí se v tomto odstavci za předtisk "Přejete si, pokud to bude možné, vrátit vzorky:" "X" a to pouze do jednoho z rámečků podle toho, zda žadatel požaduje vzorky vrátit či ne.

Odstavec 10 Žádosti o ZIP

(25) V tomto odstavci se uvede "X" pouze do jednoho rámečku podle toho, zda žadatel má či nemá nebo je mu známa existence ZIP nebo ZIT související s tímto zbožím.

(26) Za předtisk "Číslo ZIP nebo ZIT:" se v tomto řádku uvádí číslo ZIP nebo ZIT, která byla celními orgány již vydána na stejné nebo podobné zboží nebo nějak souvisí se zbožím uvedeným v žádosti o ZIP.

(27) Za předtisk "Platná od:" se v tomto řádku uvádí datum nabytí právní moci (platnosti) související ZIP nebo ZIT (4 číslice pro rok, 2 číslice pro měsíc a 2 číslice pro den).

Odstavec 11 Žádosti o ZIP

(28) V tomto odstavci potvrzuje žadatel nebo zástupce žadatele, že údaje uvedené v tomto tiskopise i na jakémkoliv k němu přiloženém listu jsou správné a úplné, a že souhlasí s tím, že tyto informace a jakékoliv fotografie mohou být uloženy v databázi celní správy.

(29) Za předtisk "Vaše číslo jednací (referenční číslo):" se v tomto odstavci uvádí roze-znávací numerický nebo alfanumerický údaj, pod kterým si žadatel nebo zástupce žadatele žádost o ZIP eviduje ve své evidenci (jeden řádek maximálně 35 znaků).

(30) Za předtisk "Místo a datum:" se v tomto odstavci uvádí místo a datum (4 číslice pro rok, 2 číslice pro měsíc a 2 číslice pro den), kdy žadatel nebo zástupce žadatele žádost o ZIP podepsal.

(31) Správnost údajů a pravost dokladů se potvrzuje uvedením, v pravé části tohoto odstavce, jména, příjmení a pracovní funkce, kterou ve vztahu k žadateli nebo zástupci žadatele zastává, oprávněné osoby k podpisu žádosti o ZIP, a podpisem této oprávněné osoby za předtisk "Podpis:" v levé části tohoto odstavce.

(32) Na všech samostatných listech musí být uveden datum a podpis oprávněné osoby.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - ZÁVAZNÁ INFORMACE O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - ZÁVAZNÁ INFORMACE O PŮVODU ZBOŽÍ

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

Seznam států, s nimiž nebyla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod a na zboží pocházející z těchto států se použijí smluvní celní sazby

1. Alžírská demokratická a lidová republika

2. Bahamské společenství

3. Kapverdská republika

4. Kiribatská republika

5. Korejská lidově demokratická republika

6. Království Saudské Arábie

7. Republika Guinea Bissau

8. Republika rovníková Guinea

9. Seychelská republika

10. Svatý Stolec

11. Šalamounovy ostrovy

12. Tuvalu

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

Vysvětlující poznámky k celní hodnotě

K § 65 odst. 3 zákona

Pro účely tohoto ustanovení je osoba v postavení, kdy ovlivňuje druhou, může-li ji právně nebo fakticky donucovat nebo usměrňovat.

K § 66 odst. 2 zákona

Cenou skutečně placenou nebo která má být zaplacena se rozumí cena dovezeného zboží. Proto převod dividend nebo jiných plateb kupujícím prodávajícímu, který se nevztahuje k dovezenému zboží, netvoří součást celní hodnoty.

K § 66 odst. 2 písm. a) 3. zákona

Příkladem takových omezení může být případ, kdy prodávající automobilů požaduje, aby je kupující neprodával nebo nevystavoval před určitým datem, které je začátkem modelového roku.

K § 66 odst. 2 písm. b) zákona

Může se jednat například o tyto případy:

a) prodávající stanoví cenu dováženého zboží s podmínkou, že kupující koupí i jiné zboží v určitém množství;

b) cena dováženého zboží je závislá na ceně nebo cenách, za které kupující dováženého zboží prodá jiné zboží prodávajícímu dováženého zboží;

c) cena je stanovena na základě způsobu placení, který nemá vztah k dováženému zboží. Například, je-li dovážené zboží polotovarem, které prodávající dodal za podmínky, že dostane určité množství hotových výrobků.

Nicméně podmínky nebo plnění, které se týkají výroby nebo způsobu prodeje dováženého zboží, nebudou důvodem pro odmítnutí převodní hodnoty. Například skutečnost, že kupující opatří prodávajícímu technické práce nebo plány v zemi dovozu, nebude důvodem pro odmítnutí převodní hodnoty pro účely § 66 odst. 2.

K § 66 odst. 3 zákona

1. Odstavce 3 a 4 předvídají odlišné prostředky pro prokázání přijatelnosti převodní hodnoty.

2. Odstavec 3 stanoví, že v případech, kdy kupující a prodávající jsou ve spojení, vlastní okolnosti prodeje budou přezkoumány a převodní hodnota bude přijata jako celní hodnota za předpokladu, že spojení neovlivnilo cenu. Není třeba, aby okolnosti byly přezkoumány vždy, kdy kupující a prodávající jsou ve spojení. Takové přezkoumání se vyžaduje pouze tehdy, jsou-li tu pochybnosti o přijatelnosti ceny. Nemá-li celní úřad pochybnosti o přijatelnosti ceny, měla by být přijata bez požadování dalších informací od dovozce. Například celní úřad mohl již dříve přezkoumat spojení nebo mít již podrobné informace o kupujícím a prodávajícím a mohl se již tímto přezkoumáním nebo těmito informacemi přesvědčit, že spojení cenu neovlivnilo.

3. Nemůže-li celní úřad přijmout převodní hodnotu bez dalšího šetření, má poskytnout dovozci možnost, aby předložil další podrobné informace, jichž je třeba, aby mohl přezkoumat okolnosti prodeje. V této souvislosti by měl být celní úřad připraven přezkoumat odpovídající stránky převodu, včetně způsobu, jakým kupující a prodávající organizují své obchodní vztahy a způsobu, jakým se dospělo k příslušné ceně, za účelem rozhodnutí, zda spojení cenu ovlivnilo. Ukáže-li se, že kupující a prodávající, ačkoliv jsou podle ustanovení § 65 odst. 3 zákona ve spojení, kupují a prodávají jeden druhému, jako kdyby ve spojení nebyli, dokládá to, že cena nebyla spojením ovlivněna. Byla-li například cena dohodnuta způsobem, který odpovídá běžné praxi stanovení ceny v dotyčném výrobním odvětví nebo způsobem, jimž prodávající sjednává ceny v prodejích s kupujícími, kteří s ním ve spojení nejsou, dokládá to, že cena nebyla spojením ovlivněna. Dalším příkladem je, ukázalo- li se, že cena je dostatečná k zajištění úhrady všech nákladů a k dosažení zisku, který odpovídá celkovému zisku dosaženému podnikem za určité období (například za roční období) při prodejích zboží stejné kategorie nebo druhu. To dosvědčuje, že cena nebyla ovlivněna.

4. Ustanovení § 66 odstavec 4 zákona poskytuje dovozci možnost, aby prokázal, že převodní cena je velmi blízká ceně použité k porovnání, která byla již dříve celním úřadem přijata, a je proto přijatelná podle § 66 zákona. Odpovídá-li některé z hodnot uvedených v § 66 odst. 4 zákona, není třeba zkoumat otázku ovlivnění podle § 66 odst. 3 zákona. Má-li celní úřad již dostatek informací, aby se ujistil bez dalšího podrobného šetření, že některé z měřítek uvedených v § 66 odst. 4 zákona vyhovuje, není důvodu, aby požadoval od dovozce aby prokazoval, že měřítko může být splněno.

K § 66 odst. 4 zákona

K určení, že nějaká hodnota je "velmi blízká" druhé, je nutno vzít v úvahu určitý počet prvků. Jde zejména o povahu dováženého zboží, povahu výrobního odvětví o které jde, období, v němž se zboží dováží a o to, zda rozdíl hodnot je význačný z obchodního hlediska. Poněvadž se tyto prvky mohou případ od případu lišit, nelze na každý případ uplatnit jednotnou normu, jako třeba pevné procento. Například k určení, zda převodní hodnota je velmi blízká hodnotě uvedené v § 66 odst. 4 písm. a) - c) zákona, malý rozdíl v hodnotě jednoho druhu zboží může být nepřijatelný, zatímco velký rozdíl u jiného druhu zboží může být přijatelný.

K § 67 odst. 1 zákona

Za nepřímé placení se považuje například úplné nebo částečné vyrovnání dluhu prodávajícího kupujícím.

K § 68 a 69 zákona

1. Při uplatňování těchto ustanovení se celní úřad, tam kde je to možné, odvolá na prodej stejného zboží nebo podobného zboží, uskutečněný na stejné obchodní úrovni a v podstatě ve stejném množství jako zboží, které má být hodnoceno. Nenajde-li se takový prodej, může se, je-li to přiměřené, odvolat na prodej stejného nebo podobného zboží uskutečněný za jedné z těchto tří podmínek:

a) prodej na stejné obchodní úrovni, ale v odlišném množství,

b) prodej na odlišné obchodní úrovni, ale v podstatě stejném množství, nebo

c) prodej na odlišné obchodní úrovni a v odlišném množství.

2. Zjistí-li se prodej za jedné z těchto tří podmínek, provedou se úpravy podle okolností zohledňující:

a) pouze prvky množství,

b) pouze prvky obchodní úrovně, nebo

c) obojí, prvky obchodní úrovně i prvky množství.

3. Výraz "nebo" připouští pružnost v použití prodejů a provedení potřebných úprav v každé ze tří podmínek uvedených pod bodem 1.

4. Podmínkou pro jakoukoliv úpravu z důvodu odlišné obchodní úrovně nebo odlišného množství je, že taková úprava, ať již má za následek zvýšení nebo snížení hodnoty, se provede pouze na základě předložených průkazů, které jasně potvrzují rozumnost a správnost takové úpravy, například podle platných ceníků, které uvádějí ceny týkající se různých úrovní nebo různých množství. Jako příklad lze uvést zásilku dováženého zboží, které má být hodnoceno, obsahující 10 jednotek. Stejné nebo podobné dovezené zboží, pro které existuje převodní hodnota, bylo prodáno v množství 500 jednotek a bylo zjištěno, že prodávající poskytuje množstevní slevy. Potřebná úprava může být provedena s použitím ceníku a v něm uvedené ceny platné pro 10 jednotek. Není třeba vyžadovat, aby se uskutečnil i prodej v množství 10 jednotek, pokud bude zjištěno podle prodejů jiných množství, že ceník je skutečný a pravdivý. Není-li tu však takové objektivní měřítko, není určení celní hodnoty podle ustanovení § 68 a 69 vhodné.

K § 70 odst.1 zákona

1. příklad: Zboží se prodává podle ceníku, který poskytuje výhodné jednotkové ceny pro nákupy ve větších množstvích:

Prodané množstvíJednotková cenaPočet prodejůCelkové množství prodané
v dané cenové skupině
1 - 10 jednotek100 10 prodejů po 5 jednotkách
5 prodejů po 3 jednotkách
65
11 -25 jednotek 95 5 prodejů po 11 jednotkách 55
více než 25 jednotek 90 1 prodej za 50 jednotek
1 prodej za 30 jednotek
80

Největší počet jednotek prodaných za jednu cenu je 80; jednotková cena za největší úhrnné množství je tedy 90.

2. příklad: Došlo ke dvěma prodejům. V prvním prodeji se prodá 500 jednotek za cenu 95 měnových jednotek za kus. V druhém prodeji se prodá 400 jednotek za cenu 90 měnových jednotek za kus. V tomto příkladu největší počet je 500 prodaných jednotek, proto je jednotková cena největšího úhrnného množství 95.

3. příklad: Situace, kdy se různé množství prodá za různé ceny.

Prodeje

Prodané množstvíJednotková cena
40 jednotek 100
30 jednotek 90
15 jednotek 100
50 jednotek 95
25 jednotek 105
35 jednotek 90
15 jednotek 100

Celkem

Celkové prodané množstvíJednotková cena
65 90
50 95
60 100
25 105

V tomto případě je největší počet prodaných kusů za určitou cenu 65, takže jednotková cena v největším úhrnném množství je 90.

K § 70 odst. 1 písm. a) zákona

1. "Zisk a všeobecné výlohy" je třeba brát jako celek. Částka pro účely této srážky by se měla určit na základě informací poskytnutých dovozcem nebo jeho jménem, ledaže by jeho údaje byly v rozporu s částkami dosaženými v prodejích dovezeného zboží stejné kategorie nebo druhu v tuzemsku. Jsou-li údaje dovozce neslučitelné s těmito částkami, může být částka pro zisk a všeobecné výlohy založena na jiných odpovídajících informacích než na informacích poskytnutých dovozcem nebo jeho jménem.

2. Při určování provizí nebo obvyklých zisků a všeobecných výloh musí být otázka, je-li určité zboží "stejné kategorie nebo stejného druhu" rozhodnuta případ od případu s ohledem na dané okolnosti. Je třeba zkoumat prodeje nejužší skupiny nebo sortimentu dovezeného zboží stejné kategorie nebo stejného druhu v tuzemsku, které zahrnují zboží, jež má být hodnoceno a pro které je možno opatřit potřebné informace. Pro účely § 70 zákona "zboží stejné kategorie nebo stejného druhu" zahrnuje jak zboží dovezené ze stejné země jako zboží, které má být hodnoceno, tak i zboží dovezené z jiných zemí.

K § 70 odst. 3 zákona

1. Použije-li se tato metoda, budou srážky za hodnotu přidanou dalším zpracováním nebo přepracováním založeny na objektivních a vyčíslitelných údajích týkajících se nákladů na takovou práci. Základem pro výpočty budou vzorce, návody, výpočetní metody a výrobní postupy uznané v tomto výrobním odvětví.

2. Tato metoda určení celní hodnoty nebude obvykle uplatněna, ztratí-li zboží dalším zpracováním nebo přepracováním svou povahu. Přesto se mohou vyskytnout případy, kdy přestože dovezené zboží ztratí svou totožnost, hodnota přidaná zpracováním nebo přepracováním se dá přesně zjistit bez nadměrných potíží. Naproti tomu se také mohou vyskytnout případy, kdy si dovezené zboží zachová svou totožnost, ale tvoří tak malý prvek zboží prodávaného v tuzemsku, že použití této metody hodnocení by bylo neodůvodněné. Vzhledem k uvedenému je nutno každou situaci tohoto druhu posuzovat případ od případu.

K § 71 zákona

1. Obecně platí, že se celní hodnota podle tohoto ustanovení určuje na základě informací snadno dostupných v tuzemsku. Pro účely určení vypočtené hodnoty však může být nezbytné přezkoumat náklady na výrobu zboží, které má být hodnoceno, nebo jiné informace, které je nutno opatřit mimo tuzemsko. Mimoto ve většině případů výrobce zboží nebude podléhat pravomoci tuzemských orgánů. Použití metody vypočtené hodnoty bude vesměs omezeno na případy, kdy jsou kupující a prodávající osoby ve spojení a výrobce je ochoten poskytnout tuzemským orgánům potřebné výpočty nákladů a poskytnout jim v případě potřeby možnost následného ověření.

2. "Cena nebo hodnota" zmíněná v § 71 odst. 1 písm. a) zákona se určí na základě údajů týkajících se výroby hodnoceného zboží, které budou předloženy výrobcem nebo jeho jménem. Bude založena na obchodním účetnictví výrobce, pokud toto účetnictví je slučitelné se všeobecně přijatými zásadami účetnictví uplatňovanými v zemi výroby zboží.

3. "Částka pro zisk a všeobecné výlohy" zmíněné v § 71 odst. 1 písm. b) zákona se určuje na základě informací poskytnutých výrobcem nebo jeho jménem, ledaže by jeho číselné údaje nebyly slučitelné s číselnými údaji, které obvykle odpovídají prodejům zboží stejné kategorie nebo stejného druhu jako hodnocené zboží, uskutečňovaným výrobci v zemi vývozu pro vývoz do tuzemska.

4. Rozumí se, že žádná cena nebo hodnota prvků zmíněných v tomto odstavci nesmí být při určování vypočtené hodnoty započítána dvakrát.

5. V této souvislosti je nutno poznamenat, že "částku pro zisk a všeobecné výlohy" je třeba brát jako celek. Vyplývá z toho, že jestliže v některém zvláštním případě zisk výrobce je nízký, a všeobecné výlohy vysoké, jeho zisk a všeobecné výlohy vzaty dohromady jako celek mohou být přesto slučitelné s částkami, které obvykle odpovídají prodejům zboží stejné kategorie nebo stejného druhu. To se může například stát, zavádí-li se výrobek v tuzemsku a výrobce se spokojil s nulovým nebo nízkým ziskem, aby vyrovnal vysoké všeobecné výlohy spojené se zaváděním. Může-li výrobce prokázat, že dosahuje nízký zisk při prodejích dováženého zboží z důvodu zvláštních obchodních okolností, je třeba vzít v úvahu jeho skutečné částky zisku, jsou-li doloženy závažnými obchodními důvody, které je ospravedlňují a jeho cenová politika odpovídá obvyklé cenové politice tohoto výrobního odvětví. Taková situace může nastat, byli-li například výrobci donuceni snížit dočasně ceny v důsledku nepředvídaného poklesu poptávky nebo prodávají-li zboží na doplnění řady druhů zboží vyráběných v tuzemsku a spokojují se s nízkým ziskem, aby si zachovali konkurenceschopnost. Nejsou-li částky pro zisk a všeobecné výlohy přiznané výrobcem slučitelné s těmi, které obvykle odpovídají prodejům zboží stejné kategorie nebo stejného druhu jako hodnocené zboží, uskutečňovaným výrobci v zemi vývozu pro vývoz do tuzemska, částka pro zisk a všeobecné výlohy může být založena na jiných odpovídajících informacích, než na informacích poskytnutých výrobcem zboží nebo jeho jménem.

5. Zda je určité zboží "stejné kategorie nebo stejného druhu" jako jiné zboží, musí být určeno případ od případu s přihlédnutím k souvisejícím okolnostem. Při určování obvyklého zisku a všeobecných výloh podle ustanovení § 71 odst. 1 písm. b) zákona je nutno zkoumat prodeje na vývoz do tuzemska u co nejužší skupiny nebo sortimentu zboží zahrnující hodnocené zboží, pro které je možno získat nutné informace. Pro účely § 71 odst. 1 písm. b) zákona musí být "zboží stejné kategorie nebo stejného druhu" ze stejné země jako zboží, které má být hodnoceno.

K § 72 zákona

1. Celní hodnoty určované podle ustanovení § 72 zákona by měly být založeny v největší možné míře na dříve určených celních hodnotách.

2. Metody hodnocení používané podle § 72 zákona by měly být metody upravené v § 66 až 71 zákona, avšak určitá rozumná pružnost při uplatňování těchto metod bude v souladu s cíli a s ustanoveními § 72 zákona.

3. Příklady rozumné pružnosti:

a) Stejné zboží - pružně může být vykládán požadavek, aby stejné zboží bylo vyvezeno ve stejnou nebo skoro stejnou dobu jako zboží, které je hodnoceno; stejné dovážené zboží vyrobené v jiné zemi než v zemi vývozu zboží, které je hodnoceno, může být podkladem pro celní hodnocení; mohou být použity celní hodnoty stejného dovezeného zboží, které již byly určeny podle ustanovení § 70 a 71 zákona;

b) Podobné zboží - pružně může být vykládán požadavek, aby podobné zboží bylo vyvezeno ve stejnou nebo skoro stejnou dobu jako zboží, které je hodnoceno; podobné dovážené zboží vyrobené v jiné zemi než v zemi vývozu, které je hodnoceno, může být podkladem pro celní hodnocení; mohou být použity celní hodnoty podobného dovezeného zboží, které již byly určeny podle ustanovení § 70 a 71 zákona;

c) Odvozující metoda - požadavek, aby zboží bylo prodáno "ve stavu, v jakém bylo dovezeno", který je obsažen v § 70 odst. 2 zákona, může být vykládán pružně; také lhůta "90 dnů" požadovaná v tomto ustanovení může být uplatňována pružně.

K § 75 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona

1. Do přičítání prvků uvedených v § 75 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona k dovezenému zboží, zasahují dva momenty, a to hodnota samotného prvku a způsob, jakým se tato hodnota přičítá k dovezenému zboží. Přičítání těchto prvků by se mělo provádět rozumným způsobem, přiměřeným okolnostem a v souladu s všeobecně platnými zásadami účetnictví.

2. Pokud jde o hodnotu prvku, získá-li dovozce prvek za danou cenu od prodávajícího, který s ním není ve spojení, je tato cena hodnotou prvku. Byl-li prvek zhotoven dovozcem nebo osobou, která s ním je ve spojení, jeho hodnotou budou náklady na jeho zhotovení. Byl-li prvek předtím používán dovozcem, ať již byl nebo nebyl získán nebo zhotoven tímto dovozcem, bude nutno původní náklady na získání nebo zhotovení snížit přiměřeně jeho použití, aby se dospělo k hodnotě tohoto prvku.

3. Jakmile byla hodnota prvku určena, je nutno ji přičíst k dovezenému zboží. Jsou tu různé možnosti. Například hodnota může být přičtena k první zásilce, chce-li kupující zaplatit clo z celé hodnoty najednou. V jiném případě může kupující požádat, aby byla hodnota prvku přičtena k počtu jednotek vyrobených až do doby první zásilky. V dalším příkladu může kupující žádat, aby byla hodnota přičtena na celou předvídanou výrobu, existují-li smlouvy nebo pevné závazky na tuto výrobu. Metoda přičtení bude závislá na dokladech poskytnutých kupujícím.

4. Pro ilustraci uvedeného lze zkoumat případ kupujícího, který dodá výrobci formu k použití při výrobě dováženého zboží a sjedná s ním smlouvu na koupi 10.000 jednotek. V době, kdy přijde první zásilka o 1.000 jednotkách, výrobce již vyrobil 4.000 jednotek. Kupující může požádat celní úřad, aby přičetl hodnotu formy k 1.000 jednotkám, 4.000 jednotkám nebo 10.000 jednotkám.

K § 75 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona

1. Přičtení prvků uvedených v § 75 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona má být založeno na objektivních a vyčíslitelných údajích. Za účelem co nejvíce usnadnil úkol, který jak pro dovozce, tak pro celní úřad představuje určování hodnot, které mají být přičteny, mělo by se, pokud je to možné, použít snadno dostupných údajů z obchodních dokladů kupujícího.

2. Pro prvky poskytnuté kupujícím a které zakoupil nebo najal, hodnotou k přičtení bude kupní cena nebo nájemné. Veřejně přístupné prvky se nepřičtou, přičtou se pouze náklady na získání jejich kopie.

3. Snadnost možného výpočtu hodnoty k přičtení bude záviset na struktuře daného podniku, způsobu řízení a na jeho metodách účetnictví.

4. Například je možné, že podnik, který dováží různé výrobky pocházející z několika zemí, vede účetnictví svého střediska designu mimo tuzemsko, aby se tak vykázaly přesně náklady připočítatelné k danému výrobku. V takových případech může být příslušná úprava provedena přímo podle ustanovení § 75 zákona.

5. V jiném případě může podnik přenést náklady na středisko designu, umístěné mimo tuzemsko, do režijních nákladů, aniž by je přičítal k jednotlivým výrobkům. V takovém případě je možno podle ustanovení § 75 zákona provést patřičnou úpravu se zřetelem k dováženému zboží tak, že se celkové náklady na středisko designu rozdělí na celou výrobu, která využívá služeb tohoto střediska, a takto rozdělené náklady se přičtou podle počtu jednotek k hodnotě dovozů.

6. Varianty výše uvedených okolností budou samozřejmě vyžadovat, aby při určování vhodné metody přičtení byly vzaty v úvahu rozličné činitele.

6. V případě, kdy se zhotovení dotyčného prvku týká několika zemí a delšího časového období, úprava by se měla omezit na hodnotu k tomuto prvku skutečně přidanou mimo tuzemsko.

K § 75 odst. 1 písm. c) zákona

Licenční poplatky zmíněné v § 75 odst. 1 písm. c) zákona mohou mimo jiné zahrnovat platby týkající se patentů, ochranných známek a autorských práv.

K § 75 odst. 3 zákona

Neexistují-li objektivní a vyčíslitelné údaje týkající se dodatků, které mají být přičteny podle ustanovení § 75 zákona, nemůže být převodní hodnota určena podle ustanovení § 66 zákona. Tak tomu bude například v případě, kdy je poplatek za použití patentu placen na základě ceny litru určitého výrobku prodávaného v tuzemsku, který byl dovezen v kilogramech a po dovozu byl zpracován na roztok. Zakládá-li se určení poplatku za použití patentu částečně na dovezeném zboží a částečně na jiných prvcích, které nemají co do činění s dováženým zbožím (je-li například dovezené zboží smícháno s tuzemskými přísadami a nedá se již samostatně identifikovat, nebo nedají-li se poplatky za použití patentu odlišit od zvláštních finančních ujednání mezi kupujícím a prodávajícím), bylo by nepřiměřené pokoušet se přičítat poplatek za použití patentu. Zakládá-li se však poplatek za použití patentu pouze na dováženém zboží a dá-li se snadno vyčíslit, může se připočítat k ceně skutečně placené nebo která má být zaplacena.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

Použití všeobecně uznávaných účetních zásad pro určování celní hodnoty

1. "Všeobecně uznávané účetní zásady" 1) se odvolávají na uznaný konsensus nebo významnou autoritativní podporu v dané zemi a v daném čase, které stanoví jak mají být evidovány hospodářské zdroje a závazky ve formě aktiv a pasiv, jaké změny v aktivech a pasivech mají být evidovány, jak se mají aktiva a pasiva a jejich změny posuzovat, jaké informace je třeba zpřístupnit a jakým způsobem a jaké finanční výkazy je třeba zpracovat. Tyto normy mohou mít jak formu širokých návodů ke všeobecnému uplatňování tak i podrobných praktik a postupů.

2. Pro účely provádění ustanovení o určování celní hodnoty budou příslušné celní orgány používat informace zpracované způsobem slučitelným se všeobecně uznávanými účetními zásadami v dané zemi a které odpovídají danému ustanovení. Například určení obvyklého zisku a režijních nákladů podle ustanovení § 70 odst. 1 písm. a) zákona by se provedlo za použití informací zpracovaných způsobem, který je v souladu se všeobecně uznanými účetními zásadami v České republice1). Na druhé straně určení obvyklého zisku a režijních nákladů podle ustanovení § 71 odst. 1 písm. b) zákona by se provedlo za použití informací, které by byly zpracovány způsobem, který je v souladu se všeobecně přijatými účetními zásadami v zemi výroby. Dalším příkladem je stanovení hodnoty prvku uvedeného v § 75 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona, zhotoveného v tuzemsku, které by se provedlo za použití informací způsobem, který by byl v souladu se všeobecně přijatými účetními zásadami v tuzemsku.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

Náklady na leteckou dopravu zahrnované do celní hodnoty

Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
I. EVROPA
Albánie všechna letiště 86 91 94
Arménie všechna letiště 90 97 98
RakouskoInsbruck 65 82 61
Klagenfurt 57 81 64
Linz 19 61 37
Salzburg 46 73 50
Wien 36 55 31
Bělorusko všechna letiště 87 85 98
Bosna a Hercegovina všechna letiště 82 91 89
BulharskoSofia 83 92 91
všechna ostatní letiště 85 93 94
Chorvatsko všechna letiště 70 86 75
Kypr viz Asie
SlovenskoBratislava 29 26 34
Košice, Prešov 43 70 85
Estonsko všechna letiště 92 89 99
Faerské ostrovy všechna letiště 96 88 99
FinskoHelsinky, Lappeenranta, Jyväskylä, Pori, Tampere, 92 90 99
Ivalo, Kemi, Rovaniemi, 95 93 99
Maarianhamina, Turku 93 89 99
Gruzie všechna letiště 88 97 99
Gibraltar všechna letiště 94 97 91
MaďarskoBudapešť 43 71 80
všechna ostatní letiště 64 82 86
Island všechna letiště 97 90 99
Lotyšsko všechna letiště 90 86 99
Litva všechna letiště 87 85 99
Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
EVROPA (pokračování)
Makedonie, Republika bývalé Jugoslávie všechna letiště 84 91 94
Malta všechna letiště 91 97 95
Moldávie všechna letiště 73 91 97
Černá Hora všechna letiště 85 90 93
NorskoAlesund, Bodo, Trondheim, Alta Kirkenes 94 91 99
Bergen 94 86 99
Kristiansand 92 81 99
Oslo 93 87 99
Stavanger 92 83 99
PolskoWróclaw 44 50 85
Gdańsk 79 77 99
Poznaň 63 71 97
Szczecin 73 66 96
Varšava 74 73 98
Kraków 42 39 89
Bydgoscz 76 70 98
Rzeszów 60 59 95
RumunskoBukurešť 76 93 95
všechna ostatní letiště 64 85 89
RuskoGorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov Volgograd 94 92 99
Petrohrad 93 91 99
Moskva, Orel 91 90 99
Irkutsk, Kerensk, Krasnojarsk 98 99 99
Novosibirsk, Chabarovsk
Vladivostok
Omsk, Sverdlovsk 96 95 99
Jugoslávie všechna letiště 74 87 90
Slovinsko všechna letiště 71 89 65
Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
EVROPA (pokračování)
ŠvédskoGothenberg, Halmstad, Ronneby 90 84 98
Kalmar, Karlstad, Linköping, 91 90 98
Norrköping, Visby
Kiruna, Lulea, Sundsvall 95 91 99
Kristinstad 85 76 98
Malmö 85 76 98
Stockholm 92 91 99
ŠvýcarskoBasel 74 69 55
Bern 77 73 58
Ženeva 81 77 66
Zürich 73 68 55
Turecko (Evropská část) všechna letiště 73 95 97
Turecko (Asijská část)Adana, Afyon, Analya, Elazig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon 80 97 98
Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars Van Akhisar, Ankara, Balikezir Bandirma, 82 97 98
Bursa, Kütahya, Zonguldak 79 97 98
Izmir 89 96 97
UkrajinaKyjev 81 92 98
Lvov, Oděsa, Simferopol 77 94 98
Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1.2. 3. 4. 5.
EVROPA (pokračování)
NěmeckoBerlín 72 50 39
Brémy 86 59 56
Drážďany 29 25 21
Düsseldorf/Kolín n/R. 76 56 53
Frankfurt n/M. 64 42 39
Hamburk 84 62 58
Hannover 78 55 51
Lipsko 60 44 39
Mnichov 56 33 30
Norimberk 71 49 45
Rostock 83 65 57
Stuttgart 74 54 51
Belgievšechna letiště 79 62 58
Nizozemsko všechna letiště 81 64 61
Lucembursko všechna letiště 75 55 52
FrancieAjaccio 88 75 72
Bordeaux 90 78 76
Lyon 85 69 66
Marseilles 88 73 71
Nantes 89 77 74
Paříž 85 69 66
Strasbourg 81 63 59
Toulouse 89 76 74
ItálieAlghero 89 45 73
Brindisi 72 49 61
Florencie / Pisa 85 44 66
Milano 80 60 57
Neapol 65 36 53
Palermo 70 46 59
Řím 57 24 45
Benátky 78 20 55
Spojené království Belfast 91 80 78
Velké Británie a Severního IrskaLondýn 86 72 69
Manchester 88 76 73
Prestwick 90 79 77
Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
EVROPA (pokračování)
Dánsko všechna letiště 88 75 73
Irsko všechna letiště 91 81 79
ŘeckoAtény 93 83 81
Heraklion 94 86 84
Corfu 91 80 78
Rhodos 94 86 85
Soluň 92 81 78
ŠpanělskoBarcelona 89 86 77
Bilbao 90 87 80
Las Palmas 96 94 90
Madrid 92 89 82
Oporto 92 90 83
Palma 90 87 79
Valencia 91 88 81
Sevilla 93 91 85
Santiago 92 84 84
PortugalskoFunchal 95 94 90
Lisabon 93 91 85
Ponta Delgada 96 94 91
Porto 92 90 83
Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1.2. 3. 4. 5.
II. AFRIKA
AlžírskoAlžír 93 97 91
Annaba, Constaine 93 97 91
El Golea 97 98 94
Angola všechna letiště 98 99 99
Benin všechna letiště 98 99 98
Botswana všechna letiště 99 99 99
Burkina Faso všechna letiště 98 99 98
Burundi všechna letiště 97 99 99
Kamerun všechna letiště 98 99 99
Republika Kapverdy všechna letiště 97 99 98
Středoafrická republika všechna letiště 97 99 99
Čad všechna letiště 97 99 99
Komory všechna letiště 98 99 99
Kongo všechna letiště 98 99 99
Džibuti všechna letiště 98 99 99
Egypt všechna letiště 95 99 98
Rovníková Guinea všechna letiště 98 99 99
Etiopie všechna letiště 97 99 99
Gabun všechna letiště 98 99 99
Gambie všechna letiště 98 99 98
Ghana všechna letiště 98 99 98
Guinea všechna letiště 98 99 97
Guinea Bissau všechna letiště 98 99 97
Pobřeží Slonoviny všechna letiště 98 99 98
Keňa všechna letiště 98 99 99
Lesotho všechna letiště 99 99 99
Libérie všechna letiště 98 99 98
LibyeBenghazi 92 98 97
Sebha 95 99 98
Tripoli 91 98 95
Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
AFRIKA (pokračování)
Madagaskar všechna letiště 98 99 99
Malawi všechna letiště 98 99 99
Mali všechna letiště 98 99 97
Mauretánie všechna letiště 98 99 97
Mauritius všechna letiště 99 99 99
MarokoCasablanca 95 97 92
Fez, Rabat, Ifni, Tanger, Tetuan 94 97 92
Mosambik všechna letiště 98 99 99
Namibie všechna letiště 98 99 99
Niger všechna letiště 98 99 98
Nigérie všechna letiště 98 99 98
Rwanda všechna letiště 98 99 99
Svatý Tomáš a Princip všechna letiště 98 99 96
Senegal všechna letiště 98 99 99
Seychely všechna letiště 98 99 98
Sierra Leonevšechna letiště 98 99 99
Somálsko všechna letiště 98 99 99
Jihoafrická republika všechna letiště 99 99 99
Svatá Helena všechna letiště 98 99 99
Súdán všechna letiště 97 99 99
Svazijsko všechna letiště 99 99 99
Tanzanie všechna letiště 98 99 99
Togo všechna letiště 98 99 98
TuniskoDžerba 92 98 95
Tunis 91 97 93
Uganda všechna letiště 98 99 99
Zair všechna letiště 98 99 99
Zambie všechna letiště 98 99 99
Zimbabwe všechna letiště 98 99 99
Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
III. AMERIKA
1. Severní Amerika
KanadaEdmonton, Vancouver,
Winipeg, Gander, Moncron 98 95 95
Halifax, Montreal, Ottawa
Quebec, Toronto 98 94 94
Grónsko všechna letiště 97 91 91
Spojené státy americkéAkron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianopolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis Milwaukee, Minneapolis Nashville, New York Philadelphia, Pittsburgh St. Louis, Washington D. C. Albaquerque, Austin, Billings Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco 98 95 95
Seattle 99 96 96
Anchorage, Fairbanks, Juneau 98 95 95
Honolulu 99 97 95
Miami 98 95 95
Puerto Rico 98 97 95
2. Střední Amerika
Bahamy všechna letiště 98 95 95
Belize všechna letiště 99 97 97
Bermudy všechna letiště 98 95 94
Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
AMERIKA (pokračování)
Kostarika všechna letiště 99 97 97
Kuba všechna letiště 98 95 95
Curacao všechna letiště 98 99 97
Dominikánská republika všechna letiště 98 97 95
Salvador všechna letiště 99 97 97
Guatemala všechna letiště 99 97 97
Haiti všechna letiště 98 97 95
Honduras všechna letiště 99 97 97
Jamajka všechna letiště 98 97 95
Mexiko všechna letiště 99 96 96
Nikaragua všechna letiště 99 97 97
Panama všechna letiště 99 97 97
Viržinské ostrovy viz Západní Indie 98 97 95
Západní Indie všechna letiště 98 99 97
3. Jižní Amerika
Argentina všechna letiště 99 99 99
Aruba všechna letiště 98 99 97
Bolívie všechna letiště 99 99 99
Brazílie všechna letiště 99 99 99
Chile všechna letiště 99 99 99
Kolumbie všechna letiště 99 99 97
Ekvádor všechna letiště 99 99 97
Guayana všechna letiště 98 99 97
Paraguay všechna letiště 99 99 99
Peru všechna letiště 99 99 99
Surinam všechna letiště 98 99 97
Trinidad a Tobago všechna letiště 98 99 97
Uruguay všechna letiště 99 99 99
Venezuela všechna letiště 98 99 97
IV. AUSTRÁLIE A OCEÁNIEvšechna letiště 99 99 99
Česká republika
Země Letiště odletu Letiště příletu
Praha Brno Ostrava
1. 2. 3. 4. 5.
V. ASIE
Afghánistán všechna letiště 95 99 99
Ázerbájdžán všechna letiště 91 98 98
Bahrajn všechna letiště 96 99 99
Bangladéš všechna letiště 97 99 99
Bhútán viz Nepal
Brunei viz Malajsie
Myanmar všechna letiště 98 99 99
Čína všechna letiště 98 99 99
Kypr všechna letiště 90 98 98
Hongkong všechna letiště 99 99 99
Indie všechna letiště 96 99 99
Indonésie všechna letiště 99 99 99
Irán všechna letiště 93 99 99
Irák všechna letiště 92 99 99
Izrael všechna letiště 91 98 98
Japonsko všechna letiště 99 99 99
Jordánsko všechna letiště 91 98 98
Kambodža všechna letiště 98 99 99
Kazachstán všechna letiště ' 97 99 99
KLDR všechna letiště 99 99 99
Korejská republika všechna letiště 99 99 99
Kuvajt všechna letiště 93 99 99
Kirgizstán všechna letiště 97 99 99
Laos všechna letiště 98 99 99
Libanon všechna letiště 91 98 98
Macao všechna letiště 99 99 99
Malajsie všechna letiště 98 99 99
Maledivy všechna letiště 97 99 99
Mongolsko všechna letiště 98 99 99
Muskat a Oman všechna letiště 95 99 99
Nepal všechna letiště 98 99 99
Oman viz Muskat a Oman
Uzbekistán všechna letiště 97 99 99
Pákistán všechna letiště 95 99 99
Filipíny všechna letiště 99 99 99
Katar všechna letiště 94 99 99

Vysvětlivky:

1. Údaje ve sloupcích 3,4 a 5 udávají procentní část nákladů na leteckou dopravu, která se zahrne do celní hodnoty (tzn. výsledkem je částka nákladů na leteckou dopravu již snížená o poměrnou část nákladů připadajících na tuzemský úsek dopravy),

2. Je-li zboží dopravováno z letiště odletu nebo na letiště příletu, které není uvedeno v této příloze, použije se procentní část nákladů udaná pro letiště odletu nebo letiště příletu uvedené v této příloze, které je nejbližší letišti odletu nebo letišti příletu nezahrnutému v této příloze.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

ÚDAJE POTŘEBNÉ K URČENÍ CELNÍ HODNOTY A ZPŮSOB JEJICH UVÁDĚNÍ V DEKLARACI ÚDAJŮ O CELNÍ HODNOTĚ DV.1 A V DOPLŇKOVÉM LISTU DV.1 BIS

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

(1) Deklarace údajů o celní hodnotě DV.1 (dále jen "D.V.1"), a Doplňkový list D.V.1 BIS (dále jen "D.V.1 BIS"). D.V.1 má formu oboustranně tištěného listu (SEVT 29 285 2), stejně jako D.V.1 BIS (SEVT 29 285 3); údaje 1. strany D.V.1 jsou společné pro vyplnění údajů na druhé straně D.V.1 a na D.V.1 BIS. Přikládá se k JCD/JCDd a je součástí jejich dílu 6; deklarant může předložit tyto deklarace hodnoty dvojmo, požaduje-li, aby se tyto deklarace hodnoty staly součástí i dílu 8 JCD/JCDd.

(2) Jedna D.V.1 je určena pouze k vykázání tří podpoložek zboží. Je-li zásilka, na kterou se celní prohlášení vztahuje, složena z více než tří podpoložek zboží, přikládá se k deklaraci hodnoty jedna nebo více D.V.1 BIS; každá D.V.1 BIS slouží k vykázání šesti podpoložek zboží (z každé strany po třech podpoložkách).

(3) Deklarant je povinen, v souladu s pravidly uvedenými v této příloze, vyplnit všechny údaje, týkající se daného dovezeného zboží; pokud vyplnění některého odstavce konkrétním údajem nepřichází v úvahu, deklarant příslušný odstavec DV.1/ DV.1 BIS proškrtne.

(4) D.V.1 a D.V.1 BIS, se vyhotovují tiskárnou počítače nebo jiným podobným strojovým způsobem. Vypsat je lze i ručně, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. Vyplněné údaje v nich musí být napsány modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a co nejvíce čitelné. Údaje lze uvádět pouze do předepsaných částí a není možné je doplňovat jinými údaji, pro které nejsou příslušné odstavce vyhrazeny.

(5) Číselné a kódované údaje uvedené v D.V.1 a v D.V.1 BIS nesmějí být mazány ani přepisovány. Případné opravy se provádějí škrtnutím chybných údajů při zachování jejich čitelnosti, nad nebo pod chybný údaj, nebo do nečíslovaného odstavce za odstavcem 24 D.V.1 nebo D.V.1 BIS. Nelze-li opravu chybných údajů provést těmito způsoby, musí být vyhotovena nová deklarace hodnoty, případně deklarace hodnoty doplňková.

II. VYKAZOVANÉ ÚDAJE Odstavec 1 D.V.1

(6) Do tohoto odstavce se uvádí jméno a příjmení nebo firma a úplná adresa prodávajícího nebo osoby, s níž byla uzavřena jiná než kupní smlouva (např. pronajímatel při režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla).

Odstavec 2(a) D.V.1

(7) Do tohoto odstavce se uvádí jméno a příjmení nebo firma a úplná adresa kupujícího nebo osoby, která uzavřela jinou než kupní smlouvu (např. nájemce při režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla).

Odstavec 2(b) D.V.1

(8) Do tohoto odstavce se uvádí jméno a příjmení nebo firma a úplná adresa deklaranta (kupujícího) nebo osoby, která ho zastupuje.

Odstavec 3 D.V.1

(9) Do tohoto odstavce se uvádí ve zkratce sjednaná dodací podmínka podle INCOTERMS 2000 (viz též příloha 16 k této vyhlášce, část VIL).

Odstavec 4 D.V.1

(10) Do tohoto odstavce se uvádí číslo a datum vystavení faktury, bez ohledu na prostředek, jímž byla vystavena. Nebylo-li mezi kupujícím a prodávajícím nebo účastníky jiné smlouvy sjednáno vystavování faktur, je třeba uvést odkaz na odst. 5 D.V.1 a v něm uvést číslo a datum sjednání takové smlouvy.

Odstavec 5 D.V.1

(11) Do tohoto odstavce se uvádí číslo a datum uzavřené smlouvy, týkající se dovezeného zboží, které je ohodnocováno.

Odstavec 6 DV.1

(12) Do tohoto odstavce se uvádí číslo jednací a datum vyhotovení případných předchozích rozhodnutí celních orgánů, jejichž předmětem bylo posouzení:

a) vlivu spojení prodávajícího a kupujícího (odstavec 7 D.V.1), nebo

b) existujících omezení týkajících se postoupení nebo užití zboží ze strany kupujícího (odstavec 8 D.V.1),

c) placení licenčních poplatků (odstavec 9 D.V.1). Odstavec 7(a) D.V.1

(13) Do tohoto odstavce se uvádí odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.

Odstavec 7(b) D.V.1

(14) Do tohoto odstavce se uvádí odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.

Odstavec 7(c) D.V.1

(15) Do tohoto odstavce se uvádí odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE. Pokud v tomto odstavci bude uvedeno ANO, je třeba ve volném prostoru uvést podrobnosti uvedením rozhodnutí odpovídajících kritériím uvedeným v § 66 odst. 4 a 5 zákona (v návaznosti na odpověď v odstavci 6 D.V.1).

Odstavec 8(a) D.V.1

(16) Do tohoto odstavce se uvádí odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.

Odstavec 8(b) D.V.1

(17) Do tohoto odstavce se uvádí odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE. Pokud lze hodnotu vzhledem k ohodnocovanému zboží zjistit, uvede se tato částka v odstavci 11b) D.V.1/D.V.1 BIS.

Odstavec 9(a) D.V.1

(18) Do tohoto odstavce se uvádí odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.

Odstavec 9(b) D.V.1

(19) Do tohoto odstavce se uvádí odpověď vyznačením značky X do čtverečku ANO nebo NE.

Odstavec 9(a) a (b) D.V.1 volné pole

(20) Pokud bylo v odstavci 9(a) nebo i v odstavci 9(b) uvedeno ANO, uvedou se zde okolnosti a je-li to možné i částky v odstavcích 15 a 16.

Odstavec 10(a) D.V.1

(21) Do tohoto odstavce se uvádí počet připojených D.V.1 BIS. Odstavec 10(b) D.V.1

(22) Do tohoto odstavce se uvádí Místo a datum podání D.V.1 a podpis deklaranta (kupujícího) nebo jeho zástupce.

Nečíslovaný odstavec v horní volné části před odstavcem 11a) D.V.1/D.V.1 BIS

(23) Do tohoto odstavce se uvádí pořadové číslo zboží, ke kterému se vztahují předepsané údaje o celní hodnotě.

Odstavec 11 (a) DV.1/D.V.1BIS

(24) Do tohoto odstavce se uvádí čistá cena v měně, ve které je fakturováno (cena skutečně placená nebo která má být zaplacena v čase rozhodném pro celní hodnocení). Před částkou se uvede kód zahraniční měny, v níž je ohodnocované zboží fakturováno.

Odstavec 11(b) D.V.1/D.V.1BIS

(25) Do tohoto odstavce se uvádí částka, prohlášená v odstavci 8b D.V.1. Nečíslovaný odstavec za odstavcem 11(b) D.V.1/D.V.1BIS

(26) Do tohoto odstavce se uvádí kurz devizového trhu platný v den podání D.V.1/D.V.1BIS (viz § 78 zákona)

Odstavec 12 D.V.1/D.V.1BIS

(27) Do tohoto odstavce se uvádí součet částek z oddílu A - odstavců 11a) a 11b) v korunách českých.

Odstavec 13(a) D.V.1/D.V.1 BIS

(28) Do tohoto odstavce se uvádí částka uhrazená jako provize, s výjimkou nákupních provizí (viz § 65 odst. 1 písm. f) zákona). Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1 BIS.

Odstavec 13(b) D.V.1/D.V.1 BIS

(29) Do tohoto odstavce se uvádí částka uhrazená jako odměna za zprostředkování. Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 13(c) D.V.1/D.V.1BIS

(30) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka výloh spojených s pořízením nádob a obalů použitých při dovozu ohodnocovaného zboží, s výjimkou nákladů na vratné obaly, bylo-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno, že obaly mají být po vybalení dováženého zboží vráceny. Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1 BIS.

Odstavec 14(a) D.V.1/D.V.1BIS

(31) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na pořízení materiálů a součástek, dílů a podobných položek, začleněných do zboží, které byly kupujícím dodány či poskytnuty zdarma nebo za sníženou cenu k použití při výrobě a prodeji k vývozu dováženého zboží. Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1 BIS.

Odstavec 14(b) D.V.1/D.V.1BIS

(32) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na pořízení nářadí, matric, slévačských forem a jiných předmětů, použitých k výrobě dovezeného zboží, které byly kupujícím dodány či poskytnuty zdarma nebo za sníženou cenu k použití při výrobě a prodeji k vývozu dováženého zboží. Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 14(c) D.V.1/D.V.1BIS

(33) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na pořízení materiálů spotřebovaných při výrobě dovezeného zboží, které byly kupujícím dodány či poskytnuty zdarma nebo za sníženou cenu k použití při výrobě a prodeji k vývozu dováženého zboží. Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/ D.V.1BIS.

Odstavec 14(d) D.V.1/D.V.1BIS

(34) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka vynaložených nákladů na techniku, vývoj, uměleckou práci, design, plány a nákresy potřebné k výrobě dováženého zboží a provedené jinde než v tuzemsku, které byly kupujícím dodány či poskytnuty zdarma nebo za sníženou cenu k použití při výrobě a prodeji k vývozu dováženého zboží. Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1 BIS.

Odstavec 15 DV.1/DV.1BIS

(35) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka licenčních poplatků, týkajících se ohodnocovaného zboží, jejichž úhrada je podmínkou prodeje ohodnocovaného zboží a které musí platit kupující, ať již přímo nebo nepřímo, pokud tato cena není zahrnuta v ceně skutečně placené nebo která má být zaplacena (viz též údaje v odstavci 9a) D.V.1). Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 16 DV.1/DV.1BIS

(36) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka výnosů pozdějšího dalšího prodeje, postoupení nebo pozdějšího užití, které připadnou přímo nebo nepřímo prodávajícímu (viz též odstavec 9b) D.V.1). Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 17 D.V.1/D.V.1BIS

(37) Do prvního řádku tohoto odstavce se uvádí místo, kde dovážené zboží vstupuje do tuzemska.

Odstavec 17(a) D.V.1/D.V.1BIS

(38) Do tohoto odstavce se uvádí částka nákladů na dopravu dováženého zboží až na místo, kde dovezené zboží vstupuje do tuzemska. Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1 /D.V.1 BIS.

Odstavec 17(b) D.V.1/D.V.1BIS

(39) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů za nakládání, vykládání a manipulaci s dovezeným zbožím až na místo, kde dováženého zboží vstupuje do tuzemska. Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 17(c) D.V.1/D.V.1BIS

(40) Do tohoto odstavce se uvádí částka nákladů na pojištění dovezeného zboží až na místo, kde dováženého zboží vstupuje do tuzemska. Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se částka v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 18 D.V.1/D.V.1BIS

(41) Do tohoto odstavce se uvádí součet prvků uvedených v odstavcích 13 až 17 D.V.1/ D.V.1BIS.

Odstavec 19 D.V.1/D.V.1 BIS

(42) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na dopravu dováženého zboží v tuzemsku (tuzemské dovozné). Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/ D.V.1 BIS.

Odstavec 20 D.V.1/D.V.1BIS

(43) Do tohoto odstavce se uvádí celková částka nákladů na konstrukci, postavení, montáž, údržbu nebo technickou pomoc po dovozu (v tuzemsku). Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1 BIS.

Odstavec 21 DV.1/DV.1 BIS

44) Do tohoto odstavce se uvádějí jiné platby s uvedením jejich druhu, provedené kupujícím ať přímo nebo nepřímo prodávajícímu, které se za předpokladu, že jsou odlišeny od ceny skutečně placené nebo která má být za dovezené zboží zaplacena, nezapočítávají do celní hodnoty. Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1 BIS.

Odstavec 22 D.V.1/D.V.1BIS

(45) Do tohoto odstavce se uvádějí cla a daně, které je třeba platit v tuzemsku při dovozu nebo prodeji zboží. Byla-li částka uhrazena v korunách českých, uvede se v korunách českých; byla-li částka uhrazena v zahraniční měně, uvede se její devizový přepočet v nečíslovaném odstavci za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 23 D.V.1/D.V.1BIS

(46) Do tohoto odstavce se uvádí v Kč součet prvků uvedených v odstavcích 19 až 22 D.V.1/D.V.1BIS.

Odstavec 24 D.V.1/D.V.1BIS

(47) Do tohoto odstavce se uvádí prohlášená hodnota v korunách českých, tj. výsledek součtu prvků uvedených v odstavcích 12 a 18 po odečtení částky uvedené v odstavci 23 D.V.1/D.V.1BIS.

Nečíslovaný odstavec za odstavcem 24 D.V.1/D.V.1BIS

(48) Do tohoto odstavce se uvádí odkaz na prvek uvedený v odstavcích 13 až 22 D.V.1/D.V.1 BIS pod nadpisem "K odstavci:", částka v zahraniční měně pod nadpisem "Částka:" a kurz devizového trhu pod nápisem "Kurz devizového trhu:".

(49) Do tohoto odstavce, je-li zde volný prostor, se dále uvádí

a) rozvržení společných nákladů, které je třeba v rámci jedné zásilky různě zařadit,

b) rozvržení účtované ceny zkompletovaného zboží a zboží v rozloženém stavu,

c) připojené podklady (důkazy).

d) s odkazem na odstavec D.V.1/D.V.1BIS se uvede správný údaj, namísto nesprávného (opravovaného) údaje uvedeného v příslušném odstavci D.V.1/D.V.1 BIS (viz odst. 5 této přílohy).

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - DEKLARACE ÚDAJŮ O CELNÍ HODNOTĚ

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - DOPLŇKOVÝ LIST

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

SEZNAM CELNÍCH LETIŠŤ A CELNÍCH PŘÍSTAVŮ, KDE JE UMÍSTĚN CELNÍ ÚŘAD

I.  Celní letiště

Letiště Brno - Tuřany (Celní úřad Brno II.); letiště Karlovy Vary (Celní úřad Karlovy Vary); letiště Pardubice (Celní úřad Pardubice); letiště Ostrava - Mošnov (Celní úřad Nový Jičín); Letiště Praha - Ruzyně (Celní úřad Ruzyně - letiště Praha); letiště Liberec (Celní úřad Liberec); letiště Olomouc (Celní úřad Olomouc); letiště Vodochody (Celní úřad Mělník); letiště Benešov (CÚ Benešov); letiště Čáslav (CÚ Kutná Hora); letiště Kbely (Pobočka Ruzyně - cestovní styk Celního úřadu Ruzyně - letiště Praha); letiště Mnichovo Hradiště (Celní úřad Mladá Boleslav); letiště Hosín u Českých Budějovic (Celní úřad České Budějovice); letiště Hradec Králové (Celní úřad Hradec Králové); letiště Vysoké Mýto (Pobočka Vysoké Mýto Celního úřadu Ústí nad Orlicí); letiště Klatovy (Celní úřad Klatovy); letiště Líně (Celní úřad Plzeň I.); letiště České Budějovice (Celní úřad České Budějovice); letiště Holešov (Celní úřad Kroměříž); letiště Kunovice (Celní úřad Uherské Hradiště); letiště Otrokovice (Pobočka Otrokovice Celního úřadu Zlín); letiště Přerov (Celní úřad Přerov); letiště Náměšť nad Oslavou (Celní úřad Třebíč);

II.  Celní přístavy

Říční přístav Hřensko (Pobočka Hřensko Celního úřadu Děčín).

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - LOŽNÝ LIST

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

ÚDAJE POTŘEBNÉ K CELNÍMU PROHLÁŠENÍ A ZPŮSOB JEJICH UVÁDĚNÍ V TISKOPISECH DEKLARACE A DOPLŇKOVÉ DEKLARACE

I. VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ V PÍSEMNÉM CELNÍM PROHLÁŠENÍ PODLE § 33 ODST. 2 VYHLÁŠKY

(1) Použití tiskopisů Deklarace a Doplňkové deklarace v sadách složených z listů označených čísly 1/6, 2/7, 3/8 nebo 4/5 je shodné s použitím tiskopisů Deklarace a Doplňkové deklarace v sadách složených z listů označených čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8 za předpokladu, že deklarant nebo hlavní povinný upraví číselné označení jednotlivých listů způsobem stanoveným v § 34 odst. 3.

(2) Je-li jako součást celního prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu použit Ložný list, uvádí hlavní povinný do Ložného listu

a) do horní části orámovaného prostoru vpravo nahoře

1. v národním tranzitu údaj z pravé části odstavce 1 Deklarace a za lomítko pořadové číslo příslušného listu,

2. ve společném tranzitu kód „T1", „T2" nebo „T2F" jako označení celního statutu deklarovaného zboží ve smyslu § 139c odst. 1 zákona a § 46 této vyhlášky a za lomítko pořadové číslo příslušného listu; v jednom Ložném listu lze deklarovat pouze zboží jehož celní statut je označen buď kódem „T1" nebo kódem „T2" nebo kódem „T2F",

b) do sloupce označeného „Poř. číslo" pořadové číslo příslušné položky deklarovaného zboží,

c) do sloupce „Značky, čísla a druh nákladových kusů, označení zboží" údaje uváděné do odstavců 31, 33 a 44 Deklarace,

d) do sloupce „Země odeslání/vývozu" údaje uváděné do odstavce 15 Deklarace,

e) do sloupce „Hrubá hmotnost" údaj uváděný do odstavce 35 Deklarace; je-li při společném tranzitu uveden kód „T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, uvádí se hrubá hmotnost ke každé položce zboží, v ostatních případech pouze k první deklarované položce zboží za celou zásilku,

f) pod nadpis „Potvrzení (podpis):" podpis oprávněné osoby, která podepisuje odstavec 50 Deklarace.

Poslední uvedenou položku zboží hlavní povinný vodorovně podtrhne a zbývající prostor proškrtne.

(3) Použije-li hlavní povinný Ložný list, proškrtává v Deklaraci odstavce 15, 33, 35, 38 a případně 44 a do odstavce 31 neuvádí žádné údaje. Je-li však ve společném tranzitu v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Ložné listy, uveden kód „T" uvádí se do odstavce 31 Deklarace pořadová čísla všech přiložených Ložných listů s označením „T1", „T2" nebo „T2F" a současně se proškrtává i odstavec 32 Deklarace.

(4) Sloupec „Místo pro úřední záznamy" a dolní část orámovaného prostoru vpravo nahoře v Ložném listu jsou určeny pro poznámky celních orgánů. Do dolní části orámovaného prostoru vpravo nahoře uvádí pověřený zaměstnanec celního úřadu evidenční číslo z odstavce C Deklarace a otisk služebního razítka. Využití i oběh Ložného listu je totožný s využitím a oběhem Deklarace, se kterou je předkládán a jejíž přílohu tvoří.

Uvádění údajů do odstavce 1 Deklarace a Doplňkové deklarace

(5) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí

a) do levé části kód

„EU"- při dovozech, kdy bylo zboží odesláno z Evropské unie, členského státu Evropského sdružení volného obchodu, Maďarské republiky, Polské republiky nebo Slovenské republiky, nebo

„IM" - při dovozech, kdy bylo zboží odesláno z ostatních států.

b) do střední části kód

„4" - k propuštění zboží do volného oběhu, vyjma zpětné dovozy zboží, při kterých se používá kód 6,

„5" - k propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo režimu dočasného použití (dočasný dovoz),

„6" - k propuštění zboží do volného oběhu, kterým je ukončován režim pasivního zušlechťovacího styku nebo kterému předcházel režimu vývozu, jehož účelem nebylo trvalé ponechání zboží v zahraničí (zpětný dovoz),

„7" - k propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu,

„9" - k propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem, nebo

„X" - v ostatních případech.

c) pravá část se nevyplňuje.

(6) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí

a) do levé části kód

„EU"- při vývozech, kdy je zboží odesíláno do Evropské unie, členského státu Evropského sdružení volného obchodu, Maďarské republiky, Polské republiky nebo Slovenské republiky, nebo

„EX"- při vývozech, kdy je zboží odesíláno do ostatních států,

b) do střední části kód

„1" - k propuštění zboží do režimu vývozu za účelem jeho trvalého ponechání v zahraničí (trvalý vývoz),

„2" - k propuštění zboží do režimu vývozu, jehož účelem není trvalé ponechání zboží v zahraničí nebo k propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku (dočasný vývoz),

„3" - při zpětném vývozu,

„Y" - v ostatních případech.

c) pravá část se nevyplňuje.

(7) Při tranzitu se

a) levá a střední část nevyplňují,

b) v národním tranzitu do pravé části uvádí kód

„TA" - tranzit do vnitrozemí,

„TP" - přímý tranzit,

„TT" - vnitrozemský tranzit, nebo

„TV" - tranzit z vnitrozemí,

c) ve společném tranzitu se do pravé části uvádí v Deklaraci kód „T1", „12", „T2F" nebo „T" a v Doplňkové deklaraci kód „T1", „T2" nebo „T2F". Kódem „T1" nebo „T2", resp. „T2F", se označuje celní statut deklarovaného zboží ve smyslu § 139c odst. 1 zákona a § 46 této vyhlášky. V jedné Doplňkové deklaraci lze deklarovat pouze zboží jehož celní statut je označen buď kódem „T1", nebo kódy „T2" nebo „T2F". Kód „T" se v Deklaraci uvádí v případech, kdy zásilka obsahuje jak zboží označené kódem „T1", tak zboží označené kódem „T2" nebo „T2F". Při uvedení kódu „T" se volný prostor za tímto kódem proškrtává.

Uvádění údajů do odstavce 2 Deklarace

(8) Do tohoto odstavce se údaje podle této vyhlášky neuvádějí; pro statistické účely se uvádějí údaje podle zvláštního právního předpisu1).

Uvádění údajů do odstavce 3 Deklarace a Doplňkové deklarace

(9) Do levé části tohoto odstavce se uvádí pořadové číslo předkládané sady listů Deklarace, resp. sad listů Doplňkových deklarací a do pravé části celkový počet použitých sad. Deklarace se v daném pořadí uvádí vždy první. Např. při předložení Deklarace a dvou Doplňkových deklarací se v Deklaraci do odstavce 3 uvede vlevo číslo „1", vpravo číslo „3", v první Doplňkové deklaraci vlevo „2" a vpravo „3" a v druhé Doplňkové deklaraci vlevo „3" a vpravo „3". Bude-li Deklarace podána pouze na jednu položku deklarovaného zboží (v odstavci 5 Deklarace se uvádí číslo „1"), nebo bude-li přiložen Ložný list, zůstává odstavec 3 prázdný.

Uvádění údajů do odstavce 4 Deklarace

(10) Při dovozu a vývozu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

(11) Při tranzitu se do tohoto odstavce uvádí počet přiložených Ložných listů.

Uvádění údajů do odstavce 5 Deklarace

(12) Do tohoto odstavce se uvádí celkový počet položek zboží uvedených v Deklaraci a ve všech k ní přiložených Doplňkových deklaracích nebo Ložných listech.

Uvádění údajů do odstavce 6 Deklarace

(13) Do tohoto odstavce se v rozsahu maximálně sedmimístného čísla uvádí celkový počet nákladových (obalových) kusů v zásilce, bez ohledu na jejich druh např. bedny, pytle. Za nákladový kus je třeba považovat i volně ložený stroj, přístroj apod. Údaje o celkovém počtu nákladových kusů se zde neuvádějí v případech, kdy je deklarováno zboží hromadné povahy, které je volně loženo, např. uhlí, obilí.

Uvádění údajů do odstavce 7 Deklarace

(14) Při dovozu a vývozu může deklarant do tohoto odstavce uvést číslo, pod kterým si eviduje příslušnou zásilku.

(15) Při tranzitu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 8 Deklarace

(16) Při dovozu a vývozu se do tohoto odstavce údaje podle této vyhlášky neuvádějí; pro statistické účely se uvádějí údaje podle zvláštního právního předpisu1).

(17) Při tranzitu se do tohoto odstavce uvádí jméno a příjmení nebo obchodní jméno a adresa příjemce zásilky zboží, to je osoby, které má být deklarované zboží doručeno a která je jako příjemce uvedena v dokladech přiložených k zásilce zboží např. v přepravní listině. Je-li příjemcem česká osoba, uvede se do pravého horního rohu tohoto odstavce její daňové identifikační číslo (dále jen „DIČ") nebo, nemá-li je přiděleno, její osmimístné identifikační číslo (dále jen „IČ") nebo, nemá-li přiděleno ani DIČ ani IČ, její rodné číslo, je-li při podání Deklarace známo.

(18) Je-li při tranzitu do vnitrozemí určena zásilka zboží pro více příjemců, uvádí se do tohoto odstavce poznámka "RŮZNI" a seznam příjemců se přikládá v příloze každého z listů Deklarace.

Uvádění údajů do odstavce 9 Deklarace

(19) Při dovozu a vývozu se do tohoto odstavce uvádí bankovní spojení a číslo účtu deklaranta bez ohledu na to, zda clo, daně a poplatky budou hrazeny z tohoto účtu. Z uvedeného údaje musí být zřejmá banka, u které je účet veden.

(20) Při tranzitu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 10 Deklarace

(21) Do tohoto odstavce se údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 11 Deklarace

(22) Do tohoto odstavce se údaje podle této vyhlášky neuvádějí; pro statistické účely se uvádějí údaje podle zvláštního právního předpisu1).

Uvádění údajů do odstavce 12 Deklarace

(23) Do tohoto odstavce se údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 13 Deklarace

(24) Do tohoto odstavce se údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 14 Deklarace

(25) Do pravého horního rohu tohoto odstavce se uvádí DIČ deklaranta. Nemá-li deklarant přiděleno DIČ, uvádí se zde jeho IČ. Je-li deklarantem fyzická osoba, která nemá přiděleno DIČ ani IČ, uvádí se zde její rodné číslo. Zahraniční osoby, které nemají přiděleno DIČ, IČ ani rodné číslo, uvádějí do pravého horního rohu tohoto odstavce celní registrační číslo, které jim na žádost přidělí celní úřad v místě jejich sídla nebo trvalého pobytu v tuzemsku. Se žádostí o přidělení celního registračního čísla, která se podává na tiskopise poskytovaném celními úřady, se předkládá výpis z obchodního nebo podobného rejstříku, ze kterého je zřejmé, že tato osoba může v tuzemsku provádět podnikatelskou činnost. Je-li dovoz nebo vývoz uskutečňován zástupcem v zastoupení nepřímém, uvádí se zde také údaje o zastoupené osobě včetně jejího DIČ nebo IČ.

(26) Při dovozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní firma a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu deklaranta. Je-li deklarantem fyzická osoba podnikatel, může být jeho jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu doplněno uvedením obchodní firmy a místa podnikání. Je-li deklarant totožný s osobou uvedenou podle zvláštního právního předpisu *v odstavci 8 Deklarace, uvádí se do tohoto odstavce „DOVOZCE" a jeho DIČ nebo IČ. Dále se uvádí údaje o zastoupené osobě včetně jejího identifikačního čísla, je-li dovoz uskutečňován zástupcem v zastoupení nepřímém.

(27) Při vývozu se do tohoto odstavce uvádí obchodní firma a sídlo nebo jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu deklaranta. Je-li deklarantem fyzická osoba podnikatel, může být jeho jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu doplněno uvedením obchodní firmy a místa podnikání. Je-li deklarant totožný s osobou uvedenou podle zvláštního právního předpisu1)v odstavci 2 Deklarace, uvádí se do tohoto odstavce „VÝVOZCE" a jeho DIČ nebo IČ. Dále se uvádějí údaje o zastoupené osobě včetně jejího DIČ nebo IČ, je-li vývoz uskutečňován zástupcem v zastoupení nepřímém.

(28) Kromě údajů uvedených v bodech 25 až 27 se při dovozu a vývozu do tohoto odstavce uvádí telefonní, faxové, dálnopisné nebo podobné komunikační spojení deklaranta.

(29) Nelze-li z prostorových důvodů uvést do tohoto odstavce veškeré požadované údaje, může být právnická osoba označena zkrácenou obchodní firmou nebo názvem, který nenáleží jiné právnické osobě, avšak je nutno uvést správné DIČ nebo IČ této právnické osoby.

(30) Správnost uvedených identifikačních čísel se celnímu úřadu prokazuje dokladem o přidělení DIČ, IČ nebo celního registračního čísla. Správnost uvedeného rodného čísla se prokazuje předložením občanského průkazu nebo z něj úředně ověřeného výpisu. Doklady předkládané spolu s Deklarací celnímu úřadu ke kontrole údajů v tomto odstavci se vrací zpět osobě, která je předložila.

(31) Při tranzitu se do tohoto odstavce údaje podle této vyhlášky neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 15 Deklarace

(32) Při dovozu, vývozu a vnitrozemském tranzitu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

(33) Při tranzitu, s výjimkou vnitrozemského tranzitu, se do tohoto odstavce uvádí název státu, ze kterého je zboží odesíláno nebo bylo odesláno. Bylo-li zboží před vstupem do tuzemska dopraveno do jednoho nebo více států a zdrželo se zde z jiných důvodů než přepravních, je státem odeslání poslední stát, ve kterém k tomuto zdržení došlo. Například u zboží, které bylo dopraveno do tuzemska a je dále přepravováno v režimu tranzitu z vnitrozemí, aniž mu bylo přiděleno jiné celně schválené určení s výjimkou režimu tranzitu, se uvádí původní stát odeslání, nikoliv Česká republika; bylo-li však k zásilce přiloženo ještě jiné zboží, uvádí se Česká republika. Název lze srozumitelně zkrátit, nahradit nebo doplnit kódem podle zvláštního právního předpisu1).

Uvádění údajů do odstavce 15a Deklarace

(34) Do tohoto odstavce se údaje podle této vyhlášky neuvádějí; pro statistické účely se uvádějí údaje podle zvláštního právního předpisu1).

Uvádění údajů do odstavce 15b Deklarace

(35) Do tohoto odstavce se údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 16 Deklarace

(36) Do tohoto odstavce se údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 17a Deklarace

(37) Do tohoto odstavce se údaje podle této vyhlášky neuvádějí; pro statistické účely se uvádějí údaje podle zvláštního právního předpisu1).

Uvádění údajů do odstavce 17b Deklarace

(38) Do tohoto odstavce se údaje podle této vyhlášky neuvádějí; pro statistické účely se uvádějí údaje podle zvláštního právního předpisu1).

Uvádění údajů do odstavce 17 Deklarace

(39) Při společném tranzitu se do tohoto odstavce uvádí název státu určení, který lze nahradit kódem podle zvláštního právního předpisu1).

(40) Při dovozu, vývozu a národním tranzitu se do tohoto odstavce údaje podle této vyhlášky neuvádějí; pro statistické účely se uvádějí údaje podle zvláštního právního předpisu

Uvádění údajů do odstavce 18 Deklarace

(41) Při tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí státní poznávací značka, lomítko a za lomítko druh dopravního prostředku, kterým je zboží dopravováno od celního úřadu odeslání, kódem

„NA" - pro nákladní silniční vozidlo,

„OA" - pro osobní silniční vozidlo,

„AB" - pro autobus,

„VG" - pro železniční vagón,

„LE"- pro letadlo,

„LO"- pro loď,

„OS" - pro ostatní druhy dopravních prostředků.

Do pravé části tohoto odstavce se do předtištěného okénka uvádí kód státu, ve kterém je dopravní prostředek imatrikulován, a to podle zvláštního právního předpisu1).

(42) Je-li k dopravě použito tažné nebo tlačné zařízení, které je imatrikulováno v jiném státu než přívěs, návěs nebo tlačený prostředek, uvádí se do okénka v pravé části tohoto odstavce kód státu, ve kterém je imatrikulováno tažné nebo tlačné zařízení.

(43) Odchylně od ustanovení bodu 41 se

a) nemusí uvést státní poznávací značka dopravního prostředku, není li v okamžiku podání celního prohlášení známa; hlavní povinný ji v tomto případě musí doplnit, resp. zajistit její doplnění na listy 4 a 5 Deklarace před započetím tranzitní operace,

b) poznávací značka a státní příslušnost dopravního prostředku neuvádí při poštovní dopravě a dopravě potrubím nebo vedením,

b) při dopravě po železnici neuvádí údaj o státní příslušnosti dopravního prostředku.

(44) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 19 Deklarace

(45) Do tohoto odstavce se údaje podle této vyhlášky neuvádí; pro statistické účely se uvádějí údaje podle zvláštního právního předpisu1).

Uvádění údajů do odstavce 20 Deklarace

(46) Při dovozu a při vývozu se do první části tohoto odstavce zleva uvádí velkými tiskacími písmeny třímístný alfabetický kód dodací podmínky. Kódy dodacích podmínek jsou vyznačeny v části V. této přílohy.

(47) Do druhé části tohoto odstavce zleva se při dovozu a při vývozu uvádí název místa, kde náklady dopravy, přepravy a pojištění dováženého nebo vyváženého zboží přecházejí z prodávajícího na kupujícího (např. místopisný název přístavu nalodění, přístavu určení). Je-li místem přechodu nákladů státní hranice, je dostatečné pouze označení této hranice (např. státní hranice ČR). Do třetí části tohoto odstavce zleva se kódem vyznačí, kde se uvedené místo přechodu nákladů nachází, a to kód

„Z" - nachází-li se v zahraničí,

„H" - nachází-li se na státní hranici České republiky, nebo „V" - nachází-li se ve vnitrozemí České republiky.

(48) Je-li v první části tohoto odstavce zleva uveden kód „XXX" uvádí se do druhé části zleva mimo údajů stanovených v bodě 47 i stručný popis (název) dodací podmínky.

(49) Při tranzitu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 21 Deklarace

(50) Při dovozu, vývozu i tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí kódem uvedeným v bodě 41 druh dopravního prostředku, který má být nebo byl, podle znalostí deklaranta nebo hlavního povinného v okamžiku podání celního prohlášení, použit při dopravě zboží přes státní hranice jako aktivní dopravní prostředek, lomítko a za lomítko jeho státní poznávací značka, jsou-li tyto údaje známy. Aktivním dopravním prostředkem je vagón v železniční dopravě nebo dopravní prostředek, který pohání soupravu, použije-li se k dopravě zboží souprava složená z více druhů dopravních prostředků anebo jedná-li se o kombinovanou dopravu. Např. při přepravě nákladního automobilu na železničním vagónu je aktivním dopravním prostředkem vagón, při použití tahače s návěsem je aktivním dopravním prostředkem tahač. Při železniční dopravě se státní poznávací značka aktivního dopravního prostředku neuvádí.

(51) Do pravé části tohoto odstavce se uvádí kódem státu podle zvláštního právního předpisu1) státní příslušnost aktivního dopravního prostředku, který byl nebo má být použit při dopravě zboží přes státní hranice. Tato část se nevyplňuje při železniční dopravě nebo není-li státní příslušnost aktivního dopravního prostředku předem známa.

(52) Tento odstavec se nevyplňuje při poštovní dopravě, dopravě potrubím nebo vedením nebo nepřekračuje-li zboží státní hranice.

Uvádění údajů do odstavce 22 Deklarace

(53) Při dovozu a při vývozu se do levé části tohoto odstavce uvádí velkými tiskacími písmeny třímístný alfabetický kód měny, ve které je za zboží placeno nebo inkasováno ve vztahu k zahraničí a která je dohodnuta v kupní smlouvě, nebo je vyznačena v průvodním dokladu o ceně zboží (např. v proformafaktuře). Není-li za zboží placeno nebo inkasováno a není-li ani v průvodním dokladu o ceně měna uvedena, uvádí se kód „XXX". Kódy měn jsou uvedeny v části VI. této přílohy.

(54) Při tranzitu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 23 Deklarace

(55) S výjimkou případů, kdy je ukončován režim dočasného použití zpětným vývozem, se při dovozu a při vývozu uvádí kurz příslušný k přepočtu měny uvedené v odstavci 22 Deklarace, a to kurz ke koruně české podle § 78 zákona. Uvedený kurz se používá zejména k přepočtu statistických hodnot a celní hodnoty.

(56) Kurz se uvádí se s přesností na dvě desetinná místa. K případným dalším místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží. Pokud je za zboží placeno nebo inkasováno v korunách českých, uvádí se zde „1". Tento odstavec se nevyplňuje, je-li v odstavci 22 Deklarace uveden kód „XXX".

(57) U zahraničních měn, které nejsou uváděny v kurzech devizového trhu České národní banky, se do tohoto odstavce uvádí, způsobem stanoveným v bodech 55 a 56, kurz stanovený opatřením Ministerstva financí.

(58) Při tranzitu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 24 Deklarace

(59) Do tohoto odstavce se údaje podle této vyhlášky neuvádějí; pro statistické účely se uvádějí údaje podle zvláštního právního předpisu1).

Uvádění údajů do odstavce 25 Deklarace

(60) Při dovozu a vývozu se do tohoto odstavce údaje podle této vyhlášky neuvádějí; pro statistické účely se uvádějí údaje podle zvláštního právního předpisu1).

(61) Při tranzitu se do levé části tohoto odstavce uvádí dvoumístný číselný kód druhu dopravy od celního úřadu odeslání, a to

„20" - při železniční nákladní dopravě

„23" - při dopravě silničními dopravními prostředky přepravovanými po železnici

„29" - při železniční osobní dopravě

„30" - při silniční nákladní dopravě

„39" - při silniční osobní dopravě

„40" - při letecké nákladní dopravě

„49" - při letecké osobní dopravě

„50" - při poštovní dopravě

„70" - při dopravě potrubím a vedením

„80" - při říční nákladní dopravě

„83" - při dopravě silničními dopravními prostředky přepravovanými na říčních lodích

„89" - při říční osobní dopravě

„90" - ostatní druhy dopravy

Uvádění údajů do odstavce 26 Deklarace

(62) Do tohoto odstavce se údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 27 Deklarace

(63) Do tohoto odstavce se údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 28 Deklarace

(64) Je-li na Deklaraci anebo Doplňkové deklaraci vyměřován celní dluh, uvádí celní úřad při dovozu nebo při vývozu do horní poloviny tohoto odstavce své bankovní spojení a číslo účtu. Do dolní poloviny pak číslo variabilního symbolu, který je plátce povinen uvést do příkazu k platbě nebo do zprávy pro příjemce na poukázce.

(65) Při dovozu a vývozu, není-li vyměřován celní dluh, a při tranzitu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí a odstavec může být celním úřadem využit pro uvedení poznámek.

Uvádění údajů do odstavce 29 Deklarace

(66) Do tohoto odstavce se údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 30 Deklarace

(67) Do tohoto odstavce se údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 31 Deklarace a Doplňkové deklarace

(68) Při dovozu, vývozu a tranzitu je tento odstavec určen pro uvedení názvu zboží a údajů o značkách, číslech, počtech a druzích nákladových kusů, kontejnerů a obalů; není-li zboží baleno, uvede se počet kusů, případně údaj „VOLNĚ LOŽENO". V případě nedostatku místa lze údaje o značkách, číslech, počtech a druzích nákladových kusů, kontejnerů a obalů uvést do přílohy Deklarace.

(69) Název zboží je nutno uvést označením v dostatečně přesných termínech, které umožňují zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky celního sazebníku. Označení zboží musí být uvedeno v českém a pro upřesnění může být doplněno i o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou značku a podobně.

(70) Má-li deklarované zboží podle zvláštního zákona při dovozu, vývozu nebo tranzitu charakter odpadů,2) musí být označení zboží doplněno evidenčním číslem uvedeným v rubrice č. 3 průvodního listu odpadů 3) a kódem

"WZE" - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů4); nevyžaduje-li se k vývozu, dovozu a tranzitu tohoto odpadu souhlas5), uvede se za kód „WZE" bez mezery příslušný kód (R1 až R13) z dokladu, který doprovází odpad6),

„WZL" - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů 7),

„WCE" - je-li zboží uvedeno v červeném seznamu odpadů 8),

„WAX" - není-li zboží, které má povahu odpadů,2) zařazeno v žádném z uvedených seznamů.

(71) Stanoví-li celní úřad v povolení režimu s ekonomickými účinky uvádění jiné měrné jednotky, než jaká je k deklarované položce zboží určena v celním sazebníku nebo v seznamu doplňkových kódů v příloze č. 23 k této vyhlášce, uvádí se při dovozu a vývozu do levého dolního rohu tohoto odstavce kód této měrné jednotky dle seznamu kódů měrných jednotek uvedeného v části VII. této přílohy a množství zboží v této měrné jednotce.

(72) Při tranzitu hlavní povinný do levého dolního rohu tohoto odstavce uvádí k deklarované položce zboží cenu placenou za zboží v souvislosti s prodejem z jednoho státu do druhého, který se uskutečnil jako poslední před propuštěním zboží do režimu tranzitu. Pro přepočet ceny vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se použije kurz podle § 78 zákona. Není-li dále stanoveno jinak, uvádí se „0" v případech, kdy zboží není prodáváno nebo za zboží není placeno.

(73) Za údaj uvedený ve smyslu bodu 71 nebo 72 uvede pověřený zaměstnanec celního úřadu kód „D" a celkovou výši zajišťovaného celního dluhu v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez desetinné čárky či tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Je-li v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla zboží propuštěno do národního tranzitu, výše zajištěného celního dluhu odpovídá částce, kterou tvoří rozdíl mezi částkou celního dluhu, který by vznikl, kdyby zboží v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu a částkou dovozního cla, daní a poplatků vybraných v souvislosti s ukončením režimu dočasného použití.

(74) Při tranzitu, podléhá-li zboží spotřební dani, uvádí hlavní povinný do pravého dolního rohu tohoto odstavce údaje o množství deklarovaného zboží v měrné jednotce určené k příslušné podpoložce zboží v celním sazebníku s výjimkou případů, kdy je podpoložce zboží určena jiná měrná jednotka uvedená v příloze č. 23 k této vyhlášce, která má přednost před jednotkou stanovenou v celním sazebníku. Údaj o množství musí být uveden s přesností na pět desetinných míst, včetně případných nul za desetinnou čárkou.

(75) Je-li při společném tranzitu uveden kód „T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, uvádí se v odstavci 31 Deklarace pouze pořadová čísla přikládaných Doplňkových deklarací spolu s příslušným kódem „T1", "T2" nebo „T2F".

Uvádění údajů do odstavce 32 Deklarace a Doplňkové deklarace

(76) Do tohoto odstavce uvádí deklarant nebo hlavní povinný pořadová čísla položek deklarovaného zboží tak, jak jsou za sebou uvedeny na Deklaraci a na Doplňkových deklaracích v návaznosti na pořadí jejich přiložení k Deklaraci. Při vykazování pouze jedné položky zboží se odstavec nevyplňuje. Při deklarování více položek zboží na Deklaraci s přiloženými Doplňkovými deklaracemi se do tohoto odstavce uvede číslo „1" a u ostatních položek v jedné nebo více přiložených Doplňkových deklaracích další pořadová čísla; je-li při společném tranzitu uveden kód „T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, k níž jsou přiloženy Doplňkové deklarace, odstavec 32 na Deklaraci se proškrtává.

Uvádění údajů do odstavce 33 Deklarace a Doplňkové deklarace

(77) Při dovozu, vývozu a tranzitu, s výjimkou případů uvedených v bodu 81, je první část tohoto odstavce zleva vyhrazena pro uvedení osmimístného číselného kódu podpoložky zboží dle celního sazebníku.

(78) Při dovozu a při vývozu se do druhé části tohoto odstavce zleva uvádí doplňkový kód deklarovaného zboží dle Seznamu doplňkových kódů k číselným kódům podpoložek zboží, který je uveden v příloze č. 23 k této vyhlášce, nebo kód „00", není-li pro deklarované zboží v příloze č. 23 k této vyhlášce doplňkový kód uveden. Je-li nutno k jedné podpoložce zboží přiřadit více doplňkových kódů, musí být každá podpoložka s doplňkovým kódem uváděna do samostatného odstavce 33 Deklarace nebo Doplňkové deklarace.

(79) Při dovozu a vývozu se do třetí části tohoto odstavce zleva uvádí

a) jednomístný číselný kód daně z přidané hodnoty podle seznamu uvedeného v části XII. této přílohy, jako označení, zda deklarované zboží patří do skupiny zboží se základní či sníženou sazbou daně nebo se za zboží z hlediska daně z přidané hodnoty nepovažuje,

b) za kód uvedený pod písmenem a) bez mezery třímístný kód spotřební daně podle seznamu uvedeného v části XIII. této přílohy, jako označení, zda deklarované zboží je vybraným výrobkem, který je předmětem spotřebních daní, s bližší specifikací příslušné spotřební daně.

(80) Podléhá-li deklarované zboží při dovozu a při ukončování režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití zpětným vývozem

a) prozatímnímu antidumpingovému clu9),

b) konečnému antidumpingovému clu 10),

c) prozatímnímu vyrovnávacímu clu

d) konečnému vyrovnávacímu clu12),

e) odvetnému clu13),

f) jednostrannému sazebnímu opatření poskytujícímu snížení dovozního cla u některého zboží14),

g) sazebnímu opatření vyplývajícímu z jiných právních předpisů než z celního sazebníku vydaného nařízením vlády 15),

h) vyhlášenému embargu 16),

i) dodatečnému clu 17), nebo

j) obchodně-politickému opatření18), uvádí deklarant do čtvrté části tohoto odstavce příslušný čtyřmístný číselný přídavný kód podle seznamu uvedeného v části XIV. této přílohy. Je-li nutno k jedné podpoložce zboží přiřadit další přídavný kód, uvede se do páté části tohoto odstavce.

(81) Při tranzitu, nepodléhá-li deklarované zboží spotřební dani nebo nejedná-li se o zboží, které je uvedeno v příloze č. 75 k této vyhlášce, uvede hlavní povinný namísto osmimístného číselného kódu podpoložky zboží dle celního sazebníku pouze šest číslic zleva tohoto kódu. Je-li však do společného tranzitu propouštěno zboží, jehož status je označen kódem „T2" nebo „T2F", vyplňuje se tento odstavec pouze tehdy, byl-li zbožový kód uveden v tranzitním dokladu, na jehož základě bylo zboží dopraveno do tuzemska, a uvádí se stejné číslo jako v tomto tranzitním dokladu.

(82) Při dovozu a vývozu uvádí deklarant do páté části tohoto odstavce zleva velkým tiskacím písmenem kód „R" v případech, kdy jsou v odstavci 44 a 46, resp. 47, Deklarace nebo Doplňkové deklarace vyjádřeny celkové údaje za více dílčích, samostatně neocenitelných zásilek propuštěných na několik samostatných dokladů, je-li zboží dováženo nebo vyváženo v rozebraném stavu. Kód „R" se současně uvádí i v Deklaracích a Doplňkových deklaracích, ve kterých jsou v odstavcích 46 a 44, resp. 47, uvedeny nuly. Je-li v této části odstavce již uveden přídavný kód podle bodu 80, uvede se kód „R" za tento přídavný kód.

(83) Je-li při společném tranzitu v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, uveden kód „T, odstavec 33 Deklarace se proškrtává.

Uvádění údajů do odstavce 34a Deklarace a Doplňkové deklarace

(84) Při dovozu a vývozu do tohoto odstavce deklarant velkými tiskacími písmeny uvádí dvoumístný alfabetický kód státu původu zboží k příslušné položce zboží nebo kód Evropské unie. Pro účely vyplnění tohoto odstavce se použijí kódy podle zvláštního právního předpisu 1). Není-li možné stát původu zboží zjistit nebo prokázat, uvede se zde kód „UN".

(85) Při tranzitu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí. Uvádění údajů do odstavce 34b Deklarace a Doplňkové deklarace

(86) Do tohoto odstavce se údaje podle této vyhlášky neuvádějí; pro statistické účely se uvádějí údaje podle zvláštního právního předpisu1).

Uvádění údajů do odstavce 35 Deklarace a Doplňkové deklarace

(87) Při dovozu a vývozu se do tohoto odstavce údaje podle této vyhlášky neuvádějí; pro statistické účely se uvádějí údaje podle zvláštního právního předpisu1).

(88) Při tranzitu do tohoto odstavce Deklarace uvádí deklarant nebo hlavní povinný hrubou hmotnost deklarovaného zboží uvedeného v Deklaraci nebo celkovou hrubou hmotnost veškerého deklarovaného zboží uvedeného v Deklaraci a k ní přiložených Doplňkových deklaracích. Hrubá hmotnost se zde uvádí v celých kilogramech s případným zaokrouhlením. Je-li hrubá hmotnost menší než 1 kg, zaokrouhluje se směrem nahoru na 1 kg. Hrubá hmotnost vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0, 5 směrem nahoru. Uvádí se zde maximálně devíti-místný údaj. Není dovoleno uvádět zkratku „kg", desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa. Je-li při společném tranzitu uveden kód „T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, proškrtává se odstavec 35 Deklarace a hrubá hmotnost se uvádí ke každé položce zboží; je-li více položek zboží zabaleno do jednoho společného přepravního obalu, započítává se celková hmotnost tohoto obalu do hrubé hmotnosti pouze u první z těchto položek zboží.

(89) Hrubou hmotností se rozumí hmotnost zboží s obaly nutnými pro jeho přepravu (přepravní obaly) a všemi ostatními obaly (vnitřní a obchodní), včetně obalů vratných. Do hrubé hmotnosti se nezahrnuje hmotnost dopravních prostředků, přepravních pomůcek a přepravních zařízení, např. kontejnerů, přepravních skříní.

Uvádění údajů do odstavce 36 Deklarace a Doplňkové deklarace

(90) Pro uplatnění celní sazby se do tohoto odstavce uvádí třímístný kód podle seznamu uvedeného v části VIII. této přílohy.

(91) Nepřizná-li celní úřad požadované preferenční zacházení, uvede pověřený zaměstnanec celního úřadu do odstavce 44 Deklarace anebo Doplňkové deklarace důvod nepřiznání preference a do odstavce 45 Deklarace anebo Doplňkové deklarace kód „NP".

(92) Při tranzitu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 37 Deklarace a Doplňkové deklarace

(93) Při dovozu a při vývozu se do levé části tohoto odstavce uvádí čtyřmístný číselný kód, který blíže vymezuje celně schválené určení vyjádřené obecně kódem uvedeným ve střední části odstavce 1 Deklarace. Seznam dvoumístných kódů je uveden v části IX této přílohy. Prvním dvojčíslím tohoto kódu zleva se vyznačuje navrhované celně schválené určení. Druhým dvojčíslím tohoto kódu se vyjadřuje předchozí celně schválené určení, které bylo předmětnému zboží přiděleno před navrhovaným celně schváleným určením.

(94) Je-li předchozím celně schváleným určením takové celně schválené určení, v jehož rámci bylo zboží uskladněno nebo umístěno ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu, kódy pro takovéto předchozí celně schválené určení se použijí jen tehdy, nebylo-li zboží předtím propuštěno do režimu s ekonomickým účinkem (aktivní zušlechťovací styk, pasivní zušlechťovací styk nebo přepracování pod celním dohledem).

Například:

Bylo-li zboží dovezené v režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému následně propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu, pak se navrhovaný zpětný vývoz s předchozím celně schváleným určením vyjadřuje kódem 3151 a nikoliv kódem 3171 (první operace - aktivní zušlechťovací styk - propuštění 5100, ukončení 3251; druhá operace - uskladnění v celním skladu - 7151; třetí operace - zpětný vývoz -3151).

(95) Je-li dočasně vyvezené zboží dováženo zpět a současně je přidělováno celně schválené určení jiné než režim volný oběh, pohlíží se na zpětný dovoz jako by nepředcházelo jiné celně schválené určení. Na skutečnost, že se jedná o zpětný dovoz, je brán zřetel pouze tehdy, je-li zpět dovážené zboží propouštěno do režimu volného oběhu.

Například:

Bylo-li zboží dočasně vyvezené v režimu pasivní zušlechťovací styk při zpětném dovozu propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu, pak se navrhovaný režim volný oběh s předchozím celně schváleným určením vyjadřuje kódem 6121 a nikoliv kódem 6171 (první operace - pasivní zušlechťovací styk -2100; druhá operace - uskladnění v celním skladu - 7121; třetí operace - zpětný dovoz se současným propuštěním zboží do režimu volného oběhu - 6121).

(96) Nepředcházelo-li navrhovanému celně schválenému určení jiné celně schválené určení uvedené v části IX. této přílohy, nebo není-li na ně podle bodu 95 brán zřetel, uvede se na třetím a čtvrtém místě čtyřmístného kódu kód „00" (např. kód „4000" vyjadřuje propuštění zboží do režimu volného oběhu po jeho přímém dovozu ze zahraničí).

(97) V Doplňkové deklaraci se údaje do levé části tohoto odstavce neuvádějí.

(98) Při dovozu se do pravé části tohoto odstavce uplatňuje uvedením dvoumístného číselného kódu nárok na celní výhody a uvedením alfabetického kódu (velkým tiskacím písmenem) nárok na daňové výhody. Žádá-li deklarant současně celní i daňové výhody, použije příslušnou kombinaci číselného i alfabetického kódu s tím, že na prvním místě se uvádí dvoumístný číselný kód a za ním kód alfabetický (např. kódem „02A" se vyjadřuje nárok na současné osvobození od cla i od daně z přidané hodnoty, kódem „51E" se vyjadřuje nárok na současné osvobození od cla, od daně z přidané hodnoty i od spotřební daně, kódem „F" se vyjadřuje pouze nárok na osvobození od spotřební daně).

(99) Seznam číselných kódů na přiznání celních výhod je uveden v části X. této přílohy, seznam alfabetických kódů na přiznání daňových výhod v části XI. této přílohy.

(100) Důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody poznamená pověřený zaměstnanec celního úřadu do odstavce 44 Deklarace, resp. Doplňkové deklarace, s uvedením příslušného kódu v odstavci 45 Deklarace.

(101) Při vývozu a při dovozu, není-li uplatňován nárok na celní a daňové výhody, se údaje do pravé části tohoto odstavce neuvádějí.

(102) Při tranzitu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 38 Deklarace a Doplňkové deklarace

(103) Při dovozu, vývozu a při národním tranzitu se do tohoto odstavce údaje podle této vyhlášky neuvádějí; pro statistické účely se uvádějí údaje podle zvláštního právního předpisu1).

(104) Při společném tranzitu se vlastní hmotnost uvádí pouze u zboží, jehož celní statut je označen kódem „T2" nebo „T2F" a byla-li u tohoto zboží vlastní hmotnost uvedena v předchozím tranzitním dokladu. Vlastní hmotností se rozumí hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. Vlastní hmotnost vyšší než jeden kilogram se zaokrouhluje tak, že desetinná místa pod 0,5 se zaokrouhlují na celé kilogramy dolů a desetinná míst od 0,5 směrem nahoru. Je-li vlastní hmotnost menší než 1 kilogram, zaokrouhluje se vždy na jeden kilogram. Je-li v pravé části odstavce 1 Deklarace uveden kód „T", odstavec 38 této Deklarace se proškrtává.

Uvádění údajů do odstavce 39 Deklarace a Doplňkové deklarace

(105) Do tohoto odstavce se údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 40 Deklarace a Doplňkové deklarace

(106) Do pravé poloviny tohoto odstavce uvádí pověřený zaměstnanec celního úřadu údaje o předchozích celních dokladech, které mají vztah k propuštění deklarovaného zboží, a jejich evidenční čísla.

(107) Při vnitrozemském tranzitu a tranzitu z vnitrozemí uvádí hlavní povinný do levé poloviny tohoto odstavce číselný kód

„1" - předcházel-li režimu tranzitu jiný režim tranzitu,

„2" - předcházelo-li režimu tranzitu umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,

„3" - předcházel-li režimu tranzitu režim dočasného použití,

„5" - předcházel-li režimu tranzitu režim aktivního zušlechťovacího styku,

„7" - předcházel-li režimu tranzitu režim uskladňování v celním skladu,

„9" - předcházel-li režimu tranzitu režim přepracování pod celním dohledem, nebo

„0" - v ostatních případech.

Uvádění údajů do odstavce 41 Deklarace a Doplňkové deklarace

(108) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce uvádí údaj o množství zboží příslušné podpoložky (odstavec 33 Deklarace a Doplňkové deklarace) v měrné jednotce určené k této podpoložce v celním sazebníku s výjimkou případů, kdy je podpoložce zboží určena v příloze č. 23 k této vyhlášce jiná měrná jednotka, která má přednost před jednotkou stanovenou v celním sazebníku. Údaj o množství musí být uveden v celých měrných jednotkách; případná desetinná místa pod 0,5 se zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa od 0,5 včetně se zaokrouhlují směrem nahoru. Jestliže je k dané podpoložce zboží v celním sazebníku určen kód měrné jednotky „UNS" (nespecifikováno), uvádí se zde „0". Nula se zde uvádí i při vývozu nebo dovozu zboží v rozebraném stavu, kdy je třeba k jedné zásilce přiřadit celkové množství v kusech a u ostatních zásilek je již nevyjadřovat. Obdobně se postupuje v případech, kdy je nutno údaje rozepsat do více Deklarací.

(109) Při tranzitu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 42 Deklarace a Doplňkové deklarace

(110) Do tohoto odstavce se údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 43 Deklarace a Doplňkové deklarace

(111) Do tohoto odstavce se údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace

(112) Do tohoto odstavce uvádí deklarant nebo hlavní povinný záznamy o předkládaných dokladech, údaj o zajištění celního dluhu při propouštění zboží do režimu volného oběhu a kódem vyjadřuje, že clo, daně a poplatky byly již částečně nebo úplně vyměřeny jiným rozhodnutím. Je-li při společném tranzitu uveden kód „T" v pravé části odstavce 1 Deklarace, ke které se přikládají Doplňkové deklarace, odstavec 44 Deklarace se proškrtává. Celní úřad do tohoto odstavce uvádí údaj o zajištění celního dluhu při propouštění zboží do jiného celního režimu než volný oběh, lhůtu ke zpětnému vývozu a dovozu a důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody. Údaje společné pro celou zásilku zboží lze uvést pouze v Deklaraci, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v tomto odstavci uvádějí u příslušné podpoložky zboží.

(113) Do levého horního rohu uvádí deklarant nebo hlavní povinný kód (číslo) dovozní nebo vývozní licence (úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb) vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu, je-li k dovozu nebo vývozu zboží vyžadována 19). V případě využití všeobecné licence20) se do levého horního rohu uvádí namísto čísla licence číslo vyhlášky21), kterou byla příslušná všeobecná licence vydána, a to způsobem „vyhláška č. .../.... Sb.". Není-li k dovozu nebo vývozu licence vyžadována, uvádí deklarant nebo hlavní povinný do levého horního rohu tohoto odstavce kód

"5" - jedná-li se o dovoz nebo vývoz vzorků zboží, u kterého by jinak byla licence vyžadována,

"6" - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží, které je součástí investičních celků a u kterého by jinak byla licence vyžadována,

"7" - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží náhradou za reklamované vadné zboží, u kterého by jinak byla licence vyžadována,

"8" - jedná-li se o dovoz nebo vývoz zboží, u kterého by jinak licence vyžadována byla a její nevyžadování je upraveno jinými ustanoveními právních předpisů 19), než které umožňují použití výše uvedených kódů 5, 6 nebo 7, nebo

"9" - v ostatních případech.

(114) Do tečkované vyznačeného okénka v pravém dolním rohu tohoto odstavce uvádí pověřený zaměstnanec celního úřadu, je-li to třeba, poslední den lhůty ke zpětnému vývozu nebo dovozu zboží, a to způsobem „rok, rok, měsíc, měsíc, den, den" (např. 030403 = 3. dubna 2003).

(115) Při dovozu se do levého dolního rohu tohoto odstavce uvádí kód

„1" - při globálním zajištění celního dluhu,

„2" - při individuálním zajištění celního dluhu ručením,

„3" - při individuálním zajištění celního dluhu celní jistotou,

„4" - při individuálním zajištění celního dluhu s použitím záručního dokladu,

„5" - při povolení nezajišťovat celní dluh podle § 254 odst. 5 zákona. .

(116) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód „1" nebo „5" (viz bod 115), uvede se do levého dolního rohu tohoto odstavce kód celního orgánu, který zajištění povolil, a to

„GRC" - při povolení globálního zajištění nebo při povolení nezajišťovat celní dluh Ministerstvem financí - Generálním ředitelstvím cel,

„CR" - při povolení celním ředitelstvím,

„CU" - při povolení celním úřadem.

(117) Za kód celního orgánu (viz bod 116) se uvede

a) číslo osvědčení o povolení užívat zajištění celního dluhu globální zárukou nebo o povolení nezajišťovat celní dluh nebo

b) číslo jednací rozhodnutí o povolení užívat zajištění celního dluhu globální zárukou podle § 258 zákona anebo o povolení nezajišťovat celní dluh podle § 254 odst. 5 zákona, jsou-li údaje uvedené v rozhodnutí obsaženy v informačním systému celní správy a osvědčení se podle § 144f odst.1 zákona nebo podle § 260e zákona nevydává.

(118) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód „2" (viz bod 115), uvede se vedle tohoto kódu kód "ZL".

(119) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód „3" (viz bod 115), uvede se vedle tohoto kódu kód „CJ-" a za něj částka celní jistoty v celých korunách českých bez desetinné čárky a tečky, bez desetinných míst a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Je-li pro složení celní jistoty přidělen celním orgánem variabilní symbol pro převod příslušné částky celní jistoty na účet celního orgánu, uvede se za částku celní jistoty lomítko a za lomítko příslušný desetimístný variabilní symbol.

(120) Je-li při dovozu v tomto odstavci uváděn kód „4" (viz bod 115), uvede se vedle tohoto kódu kód záručního dokladu, resp. dokladů. Záruční doklady se přikládají k Deklaraci.

(121) Deklarant nebo hlavní povinný do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace uvádí rovněž názvy a čísla dalších předkládaných dokladů, vztahujících se ke zboží, zejména certifikátu 22), koncesní listiny 23), povolení Ministerstva zemědělství, povolení Ministerstva životního prostředí, povolení Ministerstva financí24), osvědčení25), povolení celního orgánu 26), závazné informace 27) a podléhá-li zboží spotřební dani, uvádí poznámku „ZBOŽÍ PODLÉHÁ SPOTŘEBNÍ DANI". Pověřený zaměstnanec celního úřadu uvádí důvod nepřiznání celní anebo daňové výhody.

(122) Do okénka označeného „Kód ZZ" tohoto odstavce uvádí deklarant kód

„UV" - byla-li výše celního dluhu z předmětného zboží určena v plné výši jiným rozhodnutím, nebo

„CV" - byla-li výše celního dluhu z předmětného zboží určena pouze částečně jiným rozhodnutím.

Při použití těchto kódů se s Deklarací předkládá rozhodnutí, jímž byla výše celního dluhu určena.

(123) Je-li v režimu uskladňování v celním skladu propouštějící celní úřad odlišný od dohlížejícího celního úřadu, uvádí se do pravého horního rohu tohoto odstavce údaj o dohlížejícím celním úřadu uvedením názvu celního úřadu podle části B přílohy k zákonu.

(124) Při dovozu a vývozu se do tohoto odstavce uvádějí rovněž údaje pro statistické účely podle zvláštního právního předpisu1).

Uvádění údajů do odstavce 45 Deklarace a Doplňkové deklarace

(125) Nepřizná-li celní úřad při dovozu celní nebo daňovou výhodu nebo celní preferenci, uvede zaměstnanec celního úřadu do levé poloviny tohoto odstavce kód nebo kombinaci kódů

„NC" - nepřizná-li celní výhodu,

„ND" - nepřizná-li daňovou výhodu,

„NZ" -nepřizná-li současně celní ani daňovou výhodu, nebo

„NP" - nepřizná-li celní preferenci, přičemž za kód „NP" uvede bez mezery třímístný kód podle seznamu uvedeného v části VIII. této přílohy, který odpovídá skutečnému uplatnění celní sazby.

(126) Nebude-li celní úřad akceptovat sdělení deklaranta, že celní dluh byl již v plné výši nebo částečně splněn, uvede do pravé poloviny odstavce 45 Deklarace nebo Doplňkové deklarace kód „NV".

Uvádění údajů do odstavce 46 Deklarace a Doplňkové deklarace

(127) Do tohoto odstavce se údaje podle této vyhlášky neuvádějí; pro statistické účely se uvádějí údaje podle zvláštního právního předpisu1).

Uvádění údajů do odstavce 47 Deklarace a Doplňkové deklarace

(128) Při dovozu, vznikne-li propuštěním zboží do volného oběhu nebo do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla celní dluh (§ 238 a § 323 odst.2 zákona), uvádí deklarant

a) do sloupce „Druh" kód příslušné platby podle bodu 132; při dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami, jejichž odebráním vznikla daňová povinnost28), se kód „SPD" nahrazuje kódem „CIG"

b) do sloupce "Zákl. pro vyměř, popi."

1. prohlašovanou celní hodnotu29),

2. základ spotřební daně30); jsou-li dováženy tabákové výrobky, uvádí se nejprve základ pro pevnou část daně 31) a pod něj základ pro procentní část daně 32), a to i v případech dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami, u nichž daňová povinnost vznikla již jejich odebráním; základ spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb,

c) do sloupce „Sazba"

1. sazbu spotřební daně pro příslušný vybraný výrobek33); jsou-li dováženy tabákové výrobky, uvádí se nejprve sazba pro pevnou část daně a pod ni sazba pro procentní část daně, a to i v případech dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami, u nichž daňová povinnost vznikla již jejich odebráním; sazbu spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb,

2. sazbu daně z přidané hodnoty34),

d) do sloupce „Částka" nejprve částku pevné části daně pro deklarované množství příslušného vybraného výrobku a pod ní částku procentní část daně pro deklarované množství příslušného vybraného výrobku, a to pouze v případech, jsou-li dováženy tabákové výrobky značené tabákovými nálepkami, u nichž daňová povinnost vznikla již jejich odebráním

e) do sloupce „ZP" kód způsobu placení dle bodu 135.

(129) Při dovozu, v případech jiných než uvedených v bodě 128, uvádí deklarant pouze prohlašovanou celní hodnotu deklarované položky zboží. Celní hodnota se uvádí do prvního řádku ve sloupci „Zákl. pro vyměř. popi.".

(130) Při vývozu, vznikl-li celní dluh dovozem zboží dle § 253 odst. 1 zákona nebo propuštěním zboží podléhajícímu dovoznímu clu do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla dle § 238 odst. 1 písm. b) zákona, deklarant uvádí v Deklaraci podané na ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití zpětným vývozem

a) do sloupce „Druh" kód příslušné platby dle bodu 132,

b) do sloupce „Zákl. pro vyměř, popi." prohlašovanou celní hodnotu zpět vyváženého zahraničního zboží, jehož dovozem nebo propuštěním do režimu dočasného použití vznikl celní dluh,

c) do sloupce „ZP" kód způsobu placení podle bodu 135.

(131) Celní úřad, který celní prohlášení přijal a deklarované zboží do navrženého režimu propouští, uvádí údaje, s výjimkou údajů uvedených v bodech 128 až 130, do sloupců „Sazba" a „Zákl. pro vyměř, popi." a „Částka". Je-li deklarováno více položek zboží a Deklarace s připojenými Doplňkovými deklaracemi je zpracovávána pomocí výpočetní techniky, nemusí zaměstnanec celního úřadu tyto údaje uvádět do Deklarace a Doplňkových deklarací, ale může vyhotovit počítačovou sestavu, která tyto údaje obsahuje a která po připojení ke každému z listů Deklarace tvoří jeho nedílnou součást spolu s příslušnými listy Doplňkové deklarace.

(132) Pro jednotlivé platby vyměřované a vybírané celním úřadem se do sloupce "Druh" uvádějí ve stanoveném pořadí velkými tiskacími písmeny kódy

„CLO" - clo,

„CPA" - prozatímní antidumpingové clo9),

„CKA" - konečné antidumpingové clo 10),

„CPV" - prozatímní vyrovnávací clo

„CKV" - konečné vyrovnávací clo 12),

„CLR" - odvetné clo 13),

„SPD" - spotřební daň,

„DPH" - daň z přidané hodnoty,

„UER" - úrok dle § 172a nebo 196e zákona.

(133) Základ pro vyměření příslušné platby se uvádí do stejného řádku jako její kód ve sloupci „Druh"; jsou-li deklarovaným zbožím tabákové výrobky, uvádí se základ pro pevnou část daně do stejného řádku jako její kód ve sloupci „Druh" a základ pro procentní část daně pod něj; základ spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb. Základ pro vyměření příslušné platby, vyjma základu spotřebních daní, se uvádí v celých jednotkách a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Základ spotřební daně se uvádí podle skutečného množství dováženého zboží až na pět desetinných míst a k dalším případným místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží.

(134) Výši celního dluhu vyměřeného deklarantovi za jednotlivou položku zboží, včetně částky odpovídající případnému úroku podle § 172a nebo 196e zákona, nebo výši celního dluhu stanoveného při propuštění zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla uvádí zaměstnanec celního úřadu do řádku „Celkem:" v Deklaraci a je-li deklarováno více položek zboží i do řádků „Celkem za první položku:", „Celkem za druhou položku:" a „Celkem za třetí položku:" Doplňkové deklarace. Připojuje-li zaměstnanec celního úřadu k Deklaraci počítačovou sestavu podle bodu 131, uvádí se i tyto údaje ve vyhotovené počítačové sestavě a nikoliv v Deklaraci a Doplňkových deklaracích. Část „CELKOVÝ SOUČET" odstavce 47 se vyplňuje pouze v poslední Doplňkové deklaraci; zaměstnanec celního úřadu sem vždy, tzn. i v případě, kdy je k Deklaraci připojována počítačová sestava podle bodu 131, uvádí shrnutí všech položek z použité Deklarace a Doplňkových deklarací tak, že do sloupce „Druh" uvede kódy jednotlivých plateb, ke každému z nich do sloupce „Částka" souhrnnou výši příslušné platby a do řádku „Celk. součet:" celkovou výši vyměřeného celního dluhu.

(135) Způsob placení v tomto odstavci vyznačuje deklarant do sloupce „ZP" uvedením kódu

„A" - při bezhotovostním převodu z účtu vedeného u banky na příslušný účet celního úřadu,

„B" - při platbě v hotovosti prostřednictvím banky nebo držitele poštovní licence na příslušný účet celního úřadu,

„C" - při platbě v hotovosti zaměstnancům celní správy, pověřeným celním úřadem výhradně přijímat od dlužníků platby v hotovosti,

„D" - při platbě jiným způsobem.

(136) Kód způsobu placení může deklarant uvést pouze u první vyměřované platby.

(137) Při vývozu, s výjimkou údajů požadovaných v bodě 130, a při tranzitu deklarant nebo hlavní povinný do tohoto odstavce údaje podle této vyhlášky neuvádí.

Uvádění údajů do odstavce 48 Deklarace

(138) Povolil-li při dovozu nebo vývozu celní orgán dlužníkovi některý ze způsobů ulehčení platby uvedených v zákoně, uvádí celní úřad do tohoto odstavce kód

„U" - byl-li povolen odklad úhrady,

„P" - bylo-li povoleno posečkání, nebo

„S" - bylo-li povoleno zaplacení ve splátkách,

a datum posledního dne lhůty splatnosti cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu.

(139) Při dovozu nebo vývozu, nebylo-li dlužníkovi povoleno ulehčení platby, a při tranzitu se údaje do tohoto odstavce podle této vyhlášky neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 49 Deklarace

(140) Označení skladu uvádí deklarant do tohoto odstavce pouze tehdy, vyžadují-li to celní orgány v povolení o provozování celního skladu, a to způsobem stanoveným v povolení. Za toto označení se podle typu celního skladu ve smyslu § 146a zákona uvede velké tiskací písmeno A, B, C, D, E nebo F.

Uvádění údajů do odstavce 50 Deklarace

(141) Při tranzitu se pod první řádek předtisku tohoto odstavce uvádí obchodní firma a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu hlavního povinného a dále se za předtisk „č." uvádí

a) DIČ hlavního povinného nebo, nemá-li je přiděleno, jeho IČ, je-li hlavním povinným česká osoba,

b) rodné číslo hlavního povinného, je-li hlavním povinným česká fyzická osoba, která nemá přiděleno DIČ ani IČ,

c) kód státu podle zvláštního právního předpisu 1), ve kterém byl hlavnímu povinnému vydán cestovní doklad a číslo cestovního dokladu, je-li hlavním povinným zahraniční fyzická osoba, nebo

d) kód státu podle zvláštního právního předpisu 1), ve kterém má hlavní povinný sídlo, je-li jím zahraniční právnická osoba.

(142) Nelze-li z prostorových důvodů uvést do tohoto odstavce veškeré požadované údaje, může být právnická osoba označena zkrácenou obchodní firmou nebo názvem, který nenáleží jiné právnické osobě, avšak je nutno uvést správné DIČ nebo IČ této právnické osoby.

(143) Správnost údaje uvedeného za předtiskem „č." prokazuje hlavní povinný dokladem o přidělení DIČ nebo IČ. Správnost uvedeného rodného čísla se prokazuje předložením průkazu totožnosti s rodným číslem (např. občanského průkazu, cestovního pasu) nebo z něj úředně ověřeného výpisu. Doklady předkládané spolu s Deklarací celnímu úřadu ke kontrole údajů v tomto odstavci se vrací osobě, která je předložila.

(144) Za předtisk „Zastoupen kým" se uvádí obchodní firma a sídlo nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu osoby zmocněné hlavním povinným k zastupování v celním řízení v zastoupení přímém.

(145) Na listu 1 Deklarace, který zůstává u celního úřadu odeslání, je hlavní povinný nebo jeho zástupce povinen vlastnoručně se podepsat za předtisk „Podpis:". Je-li hlavním povinným nebo jeho zástupcem právnická osoba, doplní ten, kdo Deklaraci podepsal, svoje jméno, příjmení a pracovní funkci, kterou ve vztahu k hlavnímu povinnému nebo jeho zástupci zastává a jehož jménem prohlášení podává.

(146) Za předtisk „Místo a datum:" hlavní povinný nebo jeho zástupce v zastoupení přímém uvádí datum podání Deklarace. Osoba, která celní prohlášení podává, zde také kódem uvede, zda činí celní prohlášení vlastním jménem ve svůj prospěch (kód „VJ/VP"), nebo vlastním jménem ve prospěch jiné osoby (kód „VJ/JP") nebo jménem jiné osoby ve prospěch jiné osoby (kód „JO/JP").

(147) Uvedením požadovaných náležitostí do tohoto odstavce potvrzuje hlavní povinný nebo jeho zástupce, že údaje uvedené v Deklaraci, případně Doplňkových deklaracích nebo Ložných listech, jsou správné, připojené doklady jsou pravé a zavazuje se k plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do režimu tranzitu.

(148) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 51 Deklarace

(149) Při dovozu, při vývozu a při národním tranzitu se do tohoto odstavce údaje podle této vyhlášky neuvádějí. Při společném tranzitu se uvádí vstupní celní úřad každé smluvní strany, jejímž územím bude zboží přepravováno, a přejde-li zboží při přepravě mimo území smluvních stran i výstupní celní úřad, přes který opustí zboží území smluvních stran. Za názvem celního úřadu se uvede kód příslušného státu podle zvláštního právního předpisu

Uvádění údajů do odstavce 52 Deklarace

(150) Při tranzitu uvádí hlavní povinný do okénka s nadpisem „kód", vyznačeného vpravo v tomto odstavci, kód

„0" - při nezajištění celního dluhu v režimu tranzitu podle § 144a zákona,

„1" - při globálním zajištění celního dluhu,

„2" - při individuálním zajištění celního dluhu s použitím záruční listiny,

„3" - při individuálním zajištění celního dluhu celní jistotou,

„4" - při individuálním zajištění celního dluhu s použitím záručního dokladu,

„6" - při nezajištění celního dluhu podle ustanovení § 144 odst. 2 zákona, nebo

„9" - při individuálním zajištění celního dluhu ručením podle bodu 3 Dodatku IV Přílohy I Úmluvy.

(151) Do levé části tohoto odstavce před vyznačené okénko uvádí hlavní povinný při globálním zajištění celního dluhu (kód „1") nebo při nezajištění celního dluhu (kód „6") kód příslušného celního orgánu, a to

„GRC" - při užití globální záruky nebo nezajištění celního dluhu na základě povolení Ministerstva financí - Generálního ředitelství cel,

„CR" - při užití globální záruky nebo nezajištění celního dluhu na základě povolení celního ředitelství, nebo název zahraničního místa povolení globálního ručení nebo povolení nezajišťovat celní dluh a kód příslušného členského státu podle zvláštního právního předpisu 1), bude-li ve společném tranzitu celní dluh zajištěn zárukou přijatou zahraničním celním orgánem nebo povoleno ve společném tranzitu nezajišťovat celní dluh.

(152) Za označení celního orgánu (viz bod 151) vyznačí hlavní povinný

a) číslo osvědčení o povolení užívat zajištění celního dluhu globální zárukou nebo o povolení nezajišťovat celní dluh, nebo

b) číslo jednací rozhodnutí o povolení užívat zajištění celního dluhu globální zárukou podle § 258 zákona nebo nezajišťovat celní dluh podle § 144a zákona, jsou-li údaje uvedené v rozhodnutí obsaženy v informačním systému celní správy a osvědčení se podle § 144f nebo 260e zákona nevydává.

(153) Je-li celní dluh v národním režimu tranzitu zajištěn složením hotovosti - celní jistoty (kód „3"), uvádí hlavní povinný do levé části tohoto odstavce kód „CJ-" a za něj částku celní jistoty v celých korunách českých. Pravá část tohoto odstavce je určena pro potřebu celních orgánů. Je-li pro složení celní jistoty přidělen celním orgánem variabilní symbol pro převod příslušné částky celní jistoty na účet celního orgánu, uvede se za částku celní jistoty lomítko a za lomítko příslušný desetimístný variabilní symbol.

(154) Do levé části tohoto odstavce před vyznačené okénko uvádí hlavní povinný při individuálním zajištění celního dluhu s použitím záručního dokladu (kód „4") v režimu tranzitu číslo záručního dokladu, resp. dokladů. Záruční doklady se přikládají k Deklaraci.

(155) Neplatí-li ve společném tranzitu globální záruka nebo individuální záruka pro všechny smluvní strany nebo vyloučí-li hlavní povinný určité smluvní strany z platnosti globální záruky, uvedou se do dolní části zleva odstavce 52 Deklarace smluvní strany, pro něž záruka neplatí, a to kódem příslušné smluvní strany podle zvláštního právního předpisu 1).

(156) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce údaje podle této vyhlášky neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 53 Deklarace

(157) Při národním tranzitu hlavní povinný do tohoto odstavce zleva uvádí název navrhovaného celního úřadu určení a jeho kód, je-li mu při podání celního prohlášení znám. Při společném tranzitu uvede název celního úřadu určení a kód příslušného státu podle zvláštního právního předpisu 1).

(158) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce údaje podle této vyhlášky neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 54 Deklarace

(159) Při dovozu a při vývozu potvrzuje deklarant nebo jeho zástupce v tomto odstavci, že dovoz nebo vývoz se uskutečňuje v souladu s platnými předpisy, údaje uvedené v Deklaraci a v Doplňkových deklaracích jsou správné, připojené doklady jsou pravé a zavazuje se k plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do navrženého režimu.

(160) Správnost údajů, pravost dokladů a odpovědnost za plnění povinností vyplývajících z propuštění zboží do navrženého režimu nebo ukončení režimu se potvrzuje uvedením obchodní firmy nebo jména a příjmení deklaranta nebo jeho zástupce a podpisem oprávněné osoby. Nelze-li z prostorových důvodů uvést do tohoto odstavce veškeré požadované údaje, může být právnická osoba označena zkrácenou obchodní firmou nebo názvem, který nenáleží jiné právnické osobě, avšak je nutno uvést správné DIČ nebo IČ této právnické osoby. Osoba, která celní prohlášení podává, zde také kódem uvede, činí-li celní prohlášení vlastním jménem ve svůj prospěch (kód „VJ/VP"), nebo vlastním jménem ve prospěch jiné osoby (kód „VJ/JP") nebo jménem jiné osoby ve prospěch jiné osoby („JO/JP").

(161) Při dovozu musí být vlastnoruční podpis oprávněné osoby uveden na listu 6 Deklarace a při vývozu na listu 1 Deklarace.

(162) Je-li deklarantem nebo jeho zástupcem právnická osoba, doplní ten, kdo doklad podepsal, svoje jméno, příjmení a pracovní funkci, kterou ve vztahu k deklarantovi nebo jeho zástupci zastává a jehož jménem celní prohlášení podává.

(163) Za předtisk „Místo a datum:" se v tomto odstavci uvádí datum podání celního prohlášení.

(164) Při tranzitu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 55 Deklarace

(165) Při tranzitu, v případě nutné překládky zboží na jiný dopravní prostředek nebo do jiného kontejneru, uvádí dopravce do levé části tohoto odstavce Deklarace údaje o místu překládky, státní poznávací značce nového dopravního prostředku a státu jeho imatrikulace (použijí se přiměřeně ustanovení bodů 41 až 43) nebo značce nového kontejneru. Kódem „1" se v předtištěném okénku vyznačí, zda došlo k překládce do kontejneru a uvede se jeho značka, v ostatních případech se uvede kód „0". Při případné další překládce se údaje uvedou do pravé části odstavce 55 Deklarace.

(166) Dopravce bude informovat příslušné celní nebo jiné orgány o případné překládce, zejména bude-li nutné přiložit nové celní závěry nebo učinit zápis do Deklarace.

(167) Povolil-li celní orgán, aby byla překládka provedena bez jeho přítomnosti, učiní dopravce o této skutečnosti záznam v odstavci 56 Deklarace a následně si od tohoto celního orgánu nechá tuto skutečnost potvrdit v odstavci G Deklarace.

(168) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce 56 Deklarace

(169) Při tranzitu se do tohoto odstavce Deklarace uvádějí informace o zničení, poškození nebo odcizení zboží v průběhu jeho dopravy od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení, státní poznávací značka a stát imatrikulace jiného tažného zařízení, pokud bylo měněno, aniž by došlo k manipulaci nebo překládce zboží, apod.

(170) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce „Potvrzení o předložení" Deklarace

(171) Je-li při tranzitu požadováno potvrzení o ukončení režimu, uvede žadatel do tohoto odstavce před předložením zboží celnímu úřadu určení název celního úřadu odeslání, evidenční číslo, pod kterým celní úřad odeslání vede Deklaraci ve své evidenci a mezi slova „vydaný" a „doklad" kód z pravé části odstavce 1 Deklarace.

(172) Vyplněné „Potvrzení o předložení" ověří zaměstnanec celního úřadu otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem, vyznačí datum předložení zboží a předá je osobě, která je předložila.

(173) Při dovozu a při vývozu se do tohoto odstavce údaje neuvádějí.

Uvádění údajů do odstavce A Deklarace a Doplňkové deklarace

(174) Tento odstavec je vyhrazen pro potřebu celních orgánů a do pravého dolního rohu tohoto odstavce uvádí zaměstnanec celního úřadu datum přijetí Deklarace s výjimkou případů, kdy při vývozu a při tranzitu je datum přijetí totožné s datem rozhodnutí o propuštění zboží do příslušného režimu.

(175) Požaduje-li deklarant potvrzení o datu přijetí celního prohlášení, musí tato žádost obsahovat alespoň údaje z odstavců 14 nebo 50 a 33 Deklarace; žádost která neobsahuje tyto údaje musí být doložena kopií některého z listů Deklarace.

Uvádění údajů do odstavce B Deklarace

(176) Tento odstavec je vyhrazen pro poznámky celních orgánů a pro potvrzení celního úřadu o výstupu zboží do zahraničí včetně uvedení data přestupu zboží přes státní hranice. Na přidaných listech deklarant nebo hlavní povinný uvádí poznámku „Určeno pro deklaranta".

Uvádění údajů do odstavce C Deklarace a Doplňkové deklarace

(177) Při dovozu a vývozu je tento odstavec Deklarace vyhrazen pro poznámky celních orgánů anebo pro potvrzení celního úřadu o vstupu zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu uvedením poznámky „Zboží umístěno" s připojeným otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem zaměstnance celního úřadu.

(178) V Doplňkové deklaraci potvrzuje zaměstnanec celního úřadu otiskem služebního razítka v tomto odstavci propuštění zboží do navrženého režimu nebo ukončení příslušného režimu, a to při dovozu na list číslo 8, při vývozu na listy číslo 2 a 3.

(179) Při tranzitu uvádí zaměstnanec celního úřadu v tomto odstavci Deklarace datum a místo propuštění zboží do tohoto režimu a evidenční číslo, pod kterým celní úřad odeslání vede doklad ve své evidenci, otisk služebního razítka a vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce; do Doplňkové deklarace uvádí zaměstnanec celního úřadu pouze otisk služebního razítka na listy číslo 4 a 5.

Uvádění údajů do odstavce D/J Deklarace

(180) Při dovozu a vývozu uvádí do tohoto odstavce zaměstnanec celního úřadu označení a počty přiložených celních závěr, datum a místo rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu nebo o jeho ukončení. Zaměstnanec celního úřadu, který rozhodne o propuštění zboží do celního režimu nebo o jeho ukončení, uvede do tohoto odstavce otisk služebního razítka a vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce.

(181) Je-li zboží propouštěno do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku v systému prosté výměny, vyznačuje zaměstnanec celního úřadu v tomto odstavci do řádku s předtištěným textem „Lhůta (poslední den)" datum, do kdy má zboží vystoupit do zahraničí.

(182) Při tranzitu uvádí zaměstnanec celního úřadu odeslání v tomto odstavci označení a počet celních závěr a do řádku s předtištěným textem „Lhůta (poslední den)" datum, do kdy musí být zboží předloženo celnímu úřadu určení. Uvedené údaje ověří otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem.

Uvádění údajů do odstavce E/J Deklarace

(183) Po zkontrolování celního prohlášení a připojených dokladů a ukončení celní kontroly zboží, zaznamená pověřený zaměstnanec celního úřadu rozsah a výsledek celní kontroly a případné odebrání vzorků na zadní straně listu číslo 1 nebo 6 Deklarace nebo na přiloženém listu papíru. Byla-li provedena pouze částečná kontrola, uvede zde pověřený zaměstnanec celního úřadu, které zboží bylo zkontrolováno a které údaje v celním prohlášení nebo které doklady k němu připojené byly ověřovány. Pověřený zaměstnanec celního úřadu zde poznamená i nepřítomnost deklaranta nebo jeho zástupce nebo hlavního povinného nebo jeho zástupce při celní kontrole.

(184) Nesouhlasí-li výsledek kontroly celního prohlášení a připojených dokladů s výsledkem celní kontroly zboží, poznamená pověřený zaměstnanec celního úřadu na zadní straně listu číslo 1 nebo 6 Deklarace nebo na přiloženém listu papíru základní údaje potřebné pro vyměření cla, daní a poplatků z tohoto zboží, případně i jejich výpočet, pro uplatnění režimu, do kterého bylo zboží navrženo. Zjištění musí být opatřeno otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem pověřeného zaměstnance celního úřadu.

(185) Nebylo-li celní prohlášení pověřeným zaměstnancem celního úřadu ověřováno a celní předpisy jsou uplatňovány na základě údajů uvedených v celním prohlášení, neuvádí se žádný záznam.

Uvádění údajů do odstavce F Deklarace

(186) Při vývozu a při dovozu se do tohoto odstavce údaje podle této vyhlášky neuvádějí. Při tranzitu zde zaměstnanec celního úřadu uvádí údaje o přiložení jiných celních závěr než uvedených v odstavci D Deklarace.

Uvádění údajů do odstavce G Deklarace

(187) Při vývozu a při dovozu se do tohoto odstavce údaje podle této vyhlášky neuvádějí. Při tranzitu je tento odstavec vyhrazen pro potvrzení celního úřadu, policie anebo jiného správního úřadu o správnosti údajů uvedených v odstavci 56 Deklarace, o jejich skutkové podstatě a o přijatých opatřeních.

Uvádění údajů do odstavce I Deklarace

(188) Při vývozu a při dovozu se do tohoto odstavce údaje podle této vyhlášky neuvádějí. Při tranzitu zde zaměstnanec celního úřadu uvádí datum předložení zboží celnímu úřadu určení a výsledek celní kontroly, datum odeslání listu číslo 5 Deklarace a číslo, pod kterým vede doklad ve své evidenci. Uvedené skutečnosti ověří pověřený zaměstnanec celního úřadu otiskem služebního razítka a svým podpisem.

II. VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ V PÍSEMNÉM CELNÍM PROHLÁŠENÍ PODLE § 33 ODST. 3 VYHLÁŠKY

(189) V písemném celním prohlášení na propuštění zboží, které nemá obchodní charakter, do příslušného režimu s výjimkou režimu tranzitu, uvádí deklarant - fyzická osoba

a) do odstavce 9 Deklarace existující bankovní spojení a číslo účtu deklaranta související s případnou platbou cla, daní nebo jiných poplatků vybíraných celním úřadem, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

b) do odstavce 14 Deklarace obchodní jméno (název) a sídlo nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu deklaranta a jeho identifikační číslo nebo rodné číslo, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

c) do odstavce 31 Deklarace a Doplňkové deklarace název zboží, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

d) do odstavce 34a Deklarace a Doplňkové deklarace stát původu zboží, je-li požadována celní preference, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

e) do odstavce 36 Deklarace a Doplňkové deklarace nárok na přiznání celních preferencí, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

f) do levé části odstavce 37 Deklarace a Doplňkové deklarace celně schválené určení a do pravé části odstavce 37 Deklarace a Doplňkové deklarace případně požadované celní a daňové úlevy, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

g) do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace záznamy o předkládaných dokladech, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy; dále do spodní části tohoto odstavce ke každé deklarované položce zboží způsob nabytí slovy „Koupě", je-li zboží do zahraničí prodáváno nebo ze zahraničí nakupováno, „Dar", je-li zboží do nebo ze zahraničí darováno, nebo „Jiný způsob", nejedná-li se o dar ani koupi; je-li způsob nabytí celé zásilky shodný, lze uvést způsob nabytí pouze k první deklarované položce zboží,

h) do odstavce 46 Deklarace a Doplňkové deklarace převodní hodnotu deklarované položky zboží v měně, kterou je placeno, tj. cenu skutečně placenou nebo která má být zaplacena za zboží prodané ze zahraničí do tuzemska nebo z tuzemska do zahraničí; částka převodní hodnoty se zaokrouhluje směrem nahoru na dvě desetinná místa a za tento údaj se uvádí kód měny dle seznamu uvedeného v části VI. této přílohy; bude-li deklarantem požadováno vyměření cla podle jednotné celní sazby, lze převodní hodnotu do odstavce 46 Deklarace uvést za celou zásilku, podléhá-li zboží stejné sazbě daně; v případech, kdy se nejedná o nákup nebo prodej zboží, se údaje do tohoto odstavce neuvádějí,

i) do odstavce 47 Deklarace do sloupce „ZP" způsob placení cla, daní nebo jiných poplatků vybíraných celním úřadem, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy; údaje o celní hodnotě, základu pro vyměření daní nebo jiných poplatků a údaje o zajištění celního dluhu uvádí způsobem uvedeným v části I. této přílohy do příslušných odstavců Deklarace zaměstnanec celního úřadu.

j) do odstavce 54 Deklarace obchodní jméno (název) nebo jméno a příjmení deklaranta nebo jeho zástupce, podpis oprávněné osoby, způsob zastupování a místo a datum podání celního prohlášení, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy.

III. VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ V DOKLADU K PROKAZOVÁNÍ STATUSU ZBOŽÍ SPOLEČENSTVÍ PODLE § 47 A 48 VYHLÁŠKY

(190) Na listech 4 nebo 4/5 Deklarace, respektive Doplňkové deklarace, které se použijí jako tiskopis pro vyhotovení dokladu k prokazování statusu zboží Společenství, zúčastněný uvádí nebo zajišťuje vyplnění údajů

a) do pravé části odstavce 1 Deklarace kód „T2L" nebo „T2LF", respektive do pravé části odstavce 1 Doplňkové deklarace kód „T2Lbis" nebo „T2LFbis", jako označení celního statutu Společenství; levá a střední část odstavce 1 Deklarace a Doplňkové deklarace se nevyplňují,

b) do odstavce 3 Deklarace a Doplňkové deklarace pořadové číslo předkládané sady listů Deklarace, respektive Doplňkových deklarací, s celkovým počtem použitých sad, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

c) do odstavce 4 Deklarace počet přiložených Ložných listů,

d) do odstavce 5 Deklarace celkový počet položek zboží uvedených v Deklaraci a v přiložených Doplňkových deklaracích nebo Ložných listech,

e) do odstavce 14 Deklarace obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zúčastněného a jeho identifikační číslo, a to způsobem a v rozsahu stanoveném pro deklaranta v části I. této přílohy,

f) do odstavce 31 Deklarace a Doplňkové deklarace název zboží a údaje o značkách, číslech, počtech a druzích nákladových kusů, kontejnerů a obalů, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

g) do odstavce 32 Deklarace a Doplňkové deklarace pořadová čísla deklarovaných položek zboží, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

h) do odstavce 33 Deklarace a Doplňkové deklarace číselný kód podpoložky zboží dle celního sazebníku, který byl uveden v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L nebo T2LF; není-li v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L nebo T2LF tento kód uveden, odstavec 33 se proškrtává,

i) do odstavce 35 Deklarace a Doplňkové deklarace hrubou hmotnost zboží, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

j) do odstavce 38 Deklarace a Doplňkové deklarace vlastní hmotnost zboží, která byla uvedena v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L nebo T2LF; není-li v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L nebo T2LF vlastní hmotnost uvedena, odstavec 38 se proškrtává,

k) do odstavce 40 Deklarace a Doplňkové deklarace odkaz na předchozí celní doklad uvedením zkratky (např. "TIR"," ATA"), čísla a data vystavení dokladu a úřadu, který doklad vystavil,

I) do odstavce 44 Deklarace a Doplňkové deklarace veškeré odkazy, zvláštní záznamy a poznámky, které byly uvedeny v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem T2 nebo dokladu T2L nebo T2LF; nebyly-li v předchozím tranzitním dokladu označeném kódem 12 nebo dokladu T2L nebo T2LF žádné odkazy, zvláštní záznamy nebo poznámky uvedeny, odstavec 44 se proškrtává,

m) do odstavce 54 Deklarace údaje způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy.

(191) Jsou-li použity Doplňkové deklarace, odstavce 32, 33, 35, 38 a 44 listu 4 nebo 4/5 Deklarace se proškrtávají a odstavec 31 Deklarace nelze použít pro uvádění údajů stanovených v bodě 190 pod písm. f), ale musí zde být uveden odkaz na pořadové číslo a označení jednotlivých Doplňkových deklarací.

(192) Je-li použit Ložný list, zúčastněný proškrtává odstavce 32, 33, 35, 38 a 44 na listu číslo 4 nebo 4/5 Deklarace, k němuž je Ložný list přiložen.

(193) Na tiskopisu Ložného listu, jehož sloupec „Země odeslání / vývozu" se nevyplňuje, zúčastněný uvádí

a) do horní části orámovaného prostoru vpravo nahoře kód „T2L" nebo „T2LF" a za lomítko pořadové číslo příslušného listu,

b) do sloupce „Poř. číslo" pořadové číslo příslušné položky deklarovaného zboží,

c) do sloupce „Značky, čísla, množství a druh nákladových kusů, označení zboží" údaje uváděné do odstavců 31, 33, 38 a 44 Deklarace ve smyslu bodu 190,

d) do sloupce „Hrubá hmotnost" pouze k první deklarované položce zboží údaj uváděný do odstavce 35 Deklarace, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v části I. této přílohy,

e) pod nadpis „Potvrzení (podpis):" podpis oprávněné osoby, která podepisuje odstavec 54 Deklarace.

IV. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

(194) V souvislosti s ukončením režimu aktivního zušlechťovacího styku zpětným vývozem se zušlechtěné výrobky, které mohou obsahovat i přidané české zboží, deklarují v písemném celním prohlášení na propuštění do režimu tranzitu jako výrobek ve smyslu všeobecných pravidel pro interpretaci Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží 35) a podle stavu, které má toto zboží v okamžiku podání celního prohlášení.

(195) České zboží obsažené v zušlechtěném výrobku se deklaruje v písemném celním prohlášení na propuštění do režimu vývozu v odstavcích 31 a 33 Deklarace jako zpět vyvážený zušlechtěný výrobek.

V. SEZNAM KÓDŮ DODACÍCH PODMÍNEK (odstavec 20 Deklarace)

KódDodací podmínkaOznačení místa
EXWZe závodu (Ex works)Ujednané místo
FASVyplacené k boku lodi (Free along side ship)Ujednaný přístav nalodění
FOBVyplacené loď (Free on board)Ujednaný přístav nalodění
CFRNáklady a přepravné placeny (Cost and Freight)Ujednaný přístav určení
CIFNáklady, pojištění a přepravné (Cost, Insurance and Freight)Ujednaný přístav určení
DESS dodáním z lodi (Delivered ex ship)Ujednaný přístav určení
DEQS dodáním z nábřeží (Delivered ex Quay)Ujednaný přístav určení
DAFS dodáním na hranici (Delivered at Frontier)Ujednané místo
DDPS dodáním clo placeno (Delivered duty paid)Ujednané místo určení
FCAVyplacené dopravci (Free Carrier)Ujednané místo
CPTPřeprava placena do (Carriage paid to)Ujednané místo určení
CIPPřeprava a pojištění placeny do (Carriage and Insurance paid to)Ujednané místo určení
DDUS dodáním clo neplaceno (Delivered duty unpaid)Ujednané místo určení
XXXJiná dodací podmínka výše neuvedená

Poznámka:

S výjimkou dodací podmínky označované kódem „XXX" odpovídají ostatní dodací podmínky mezinárodním pravidlům pro výklad dodacích podmínek vydaným Mezinárodní obchodní komorou v Paříži -INCOTERMS 2000.

VI. SEZNAM KÓDŮ MĚN (odstavec 22 Deklarace)

KódČeský název měnyNázev měny dle ISO 4217
AD PPeseta andorskáAndorran Peseta
AEDDirham SAEUAE Dirham
AFAAfghánAfghani
ALLLekLek
AMDDram arménskýArmenian Dram
ANGZlatý Nizozemských AntilNetherlands Antillian Guilder
AOAKwanzaKwanza
ARSPeso argentinskéArgentine Peso
ATSŠilinkSchilling
AUDDolar australskýAustralian Dollar
AWGZlatý arubskýAruban Guilder
AZMManat ázerbájdžánskýAzerbanijanian Manat
BAMMarka konvertibilníConvertible Marks
BBDDolar barbadoskýBarbados Dollar
BDTTakaTaka
BEFFrank belgickýBelgian Franc
BGLLevLev
BGNLev bulharskýBulgarian Lev
BHDDinár bahrajnskýBahraini Dinar
BIFFrank burundskýBurundi Franc
BMDDolar bermudskýBermudian Dollar
BNDDolar brunejskýBrunei Dollar
BOBBolivianoBoliviano
BOVMvdolMvdol
BRLReal brazilskýBrazilian Real
BSDDolar bahamskýBahamaian Dollar
BTNNgultrumNgultrum
BWPPulaPula
BYRRubl běloruskýBelarussian Ruble
BZDDolar belizskýBelize Dollar
CADDolar kanadskýCanadian Dollar
CDFFrank konžskýFranc Congolais
CHFFrank švýcarskýSwiss Franc
CLFUnidades de fomentoUnidades de fomento
CLPPeso chilskéChilean Peso
CNYJuan RenminbiYuan Renminbi
COPPeso kolumbijskéColombian Peso
CRCColón kostarickýCosta Rican Colon
CUPPeso kubánskéCuban Peso
CVEEscudo kapverdskéCape Verde Escudo
CYPLibra kyperskáCyprus Pound
CZKKoruna českáCzech Koruna
DEMMarka německáDeutsche Mark
DJFFrank džibutskýDjibouti Franc
DKKKoruna dánskáDanish Krone
DOPPeso dominikánskéDominican Peso
DZDDinár alžírskýAlgerian Dinar
EEKKroonKroon
EGPLibra egyptskáEgyptian pound
ERNNakfaNakfa
ESPPeseta španělskáSpanish Peseta
ETBBirr etiopskýEthiopian Birr
EUREuroEuro
FIMMarka finskáMarkka
FJDDolar fidžijskýFiji Dollar
FKPLibra falklandskáFalkland Islands Pound
FRFFrank francouzskýFrench Franc
GBPLibra anglickáPound Sterling
GELLariLari
GHCCediCedi
GIPLibra gibraltarskáGibraltar Pound
GMDDalasiDalasi
GNFFrank guinejskýGuinea Franc
GRDDrachmaDrachma
GTQQuetzalQuetzal
GWPPeso Guinea-BissauGuinea-Bissau Peso
GYDDolar guyanskýGuyana Dollar
HKDDolar hongkongskýHong Kong Dollar
HNLLempiraLempira
HRKKuna chorvatskáCroatian Kuna
HTGGourdeGourde
HUFForintForint
IDRRupie indonéskáRupiah
IEPLibra irskáIrish Pound
ILSŠekel izraelský novýNew Israeli Shequel
INRRupie indickáIndian Rupee
IQDDinár iráckýIraqi Dinar
IRRRiál íránskýIranian Rial
ISKKoruna islandskáIceland Krona
ITLLira italskáItalian Lira
JMDDolar jamajskýJamaicaqn Dollar
JODDinár jordánskýJordanian Dinar
JPYJenYen
KESŠilink keňskýKenyan Shilling
KGSSomSom
KHRRielRiel
KMFFrank komorskýComoro Franc
KPWWon severokorejskýNorth Korean Won
KRWWonWon
KWDDinár kuvajtskýKuwaiti Dinar
KYDDolar Kajmanských ostrovůCayman Islands Dollar
KZTTengeTenge
LAKKipKip
LBPLibra libanonskáLebanese Pound
LKRRupie srílanskáSri Lanka Rupee
LRDDolar liberijskýLiberian Dollar
LSLLotiLoti
LTLLitaLithuanian Litus
LUFFrank lucemburskýLuxembourg Franc
LVLLat lotyšskýLatvian Lats
LYDDinár libyjskýLibyan Dinar
MADDirham marockýMoroccan Dirham
MDLLeu moldavskýMoldovan Leu
MGFFrank madagaskarskýMalagasy Franc
MKDDenárDenar
MMKKyatKyat
MNTTugrikTugrik
MOPPatacaPataca
MROOuguiyaOuguiya
MTLLira maltskáMaltese Lira
MURRupie mauricijskáMaurtius Rupee
MVRRufiyaaRufiyaa
MWKKwacha malavijskáKwacha
MXNPeso mexickéMexican Peso
MXVMexické Unidad de Inversion (UDI)Mexican Unidad de Inversion (UDI)
MYRRinggit malajsijskýMalaysian Ringgit
MZMMeticalMetical
NADDolar namibijskýNamibia Dollar
NGNNairaNaira
NIOCórdoba oroCordoba oro
NLGZlatý holandskýNetherlands Guilder
NOKKoruna norskáNorwegian Krone
NPRRupie nepálskáNepalese Rupee
NZDDolar novozélandskýNew Zealand Dollar
OMRRiál ománskýRial Omani
PABBalboaBalboa
PENNuevo solNuevo Sol
PGKKinaKina
PHPPeso filipínskéPhilippine Peso
PKRRupie pákistánskáPakistan Rupee
PLNZlotýZloty
PTEEscudo portugalskéPortuguese Escudo
PYGGuaraniGuarani
QARRiál katarskýQatari Rial
ROLLeiLeu
RURRubl ruskýRussian Ruble
RWFFrank rwandskýRwanda Franc
SARRiyal saúdskýSaudi Riyal
SBDDolar Šalamounových ostrovůSolomon Islands Dollar
SCRRupie seychelskáSeychelles Rupee
SDDDinár súdánskýSudanese Dinar
SEKKoruna švédskáSwedish Krona
SGDDolar singapurskýSingapore Dollar
SHPLibra Svaté HelenySaint Helena Pound
SITTolarTolar
SKKKoruna slovenskáSlovak Koruna
SLLLeoněLeone
SOSŠilink somálskýSomali Shilling
SRGZlatý surinamskýSuriname Guilder
STDDobraDobra
SVCColón salvadorskýEl Salvador Colon
SYPLibra syrskáSyrian Pound
SZLLilangeniLilangeni
THBBahtBaht
TJSSomoniSomoni
TMMManatManat
TNDDinár tuniskýTunisian Dinar
TOPPa'angaPa'anga
TPEEscudo timorskéTimor Escudo
TRLLira tureckáTurkish Lira
TTDDolar Trinidadu a TobagaTrinidad and Tobago Dollar
TWDDolar tchajvanský novýNew Taiwan Dollar
TZSŠilink tanzanskýTanzanian Shzilling
UAHHřivnaHryvnia
UGXŠilink ugandskýUganda Shilling
USDDolar americkýUS Dollar
USNDolar americký (příští den)US Dollar (Next day)
USSDolar americký (týž den)US Dollar (Same day)
UYUPeso uruguayskéPeso Uruguayo
UZSSum uzbeckýUzbekistan Sum
VEBBolivarBolivar
VNDDongDong
VUVVatuVatu
WSTTalaTala
XAFFrank BEAC/CFACFA Franc BEAC
XAGStříbroSilver
XAUZlatoGold
XBAEvropská smíšená jednotka - EURCOEuropean Cmposite Unit (EURCO
XBBEvropská peněžní jednotka - EMU - 6European Monetary Unit (EMU - 6)
XBCEvropská jednotka účtu 9 - EUA - 9European Unit of Account 9 (EUA - 9)
XBDEvropská jednotka účtu 17 - EUA -17European Unit of Account 17(EUA - 17)
XCDDolar východokaribskýEast Caribbean Dollar
XDRSDRSDR
XFOFrank zlatýGold-Franc
XFUFrank UICUlC-Franc
XOFFrank BCEAO/CFACFA Franc BCEAOI
XPDPalladiumPalladium
XPFFrank CFPCPF Franc
XPTPlatinaPlatinum
YERRiál jemenskýYemeni Rial
YUMDinár jugoslávskýYugoslavian Dinar.
ZARRandRand
ZMKKwachaKwacha
ZWDDolar zimbabwskýZimbabwe Dollar

VII. SEZNAM KÓDŮ MĚRNÝCH JEDNOTEK (odstavec 31 Deklarace)

KódNázevKódNázev
BLLBarel (petrolej) - US (158,987 krychlových decimetrů)DRIDram GB (1,771745 gramů)
BUIBuši - UK (36,36874 krychlových decimetrů)DRADram US (3,887935 gramů)
BUABuši - US (35,2391 krychlových decimetrů)DWTDvacetina unce GB, US (1,555174 gramů)
PGLCejchovaný galonGLIGalon - UK (4,546092 krychlových decimetrů)
CNTCent GB (45,359237 kilogramu)GRMGram
CWACent US (45,3592 kilogramů)GRNGran - grain GB, US (64,79891 miligramů =1/16 gramu)
CLTCentilitrHGMHektogram
CMTCentimetrHLTHektolitr
CMKČtvereční centimetrHPAHektolitr čistého alkoholu
DMKČtvereční decimetrHMTHektometr
MTKČtvereční metrJOUJoule
MMKČtvereční milimetrPTLKapalná pinta (0,473176 krychlového decimetru)
INKČtvereční palecOZIKapalná unce - UK (28,413 krychlových centimetrů)
FTKČtvereční stopaOZAKapalná unce - US (29,5735 krychlových centimetrů)
YDKČtverečný yard
QTRČtvrtcent GB (12,700586 kilogramů)
QTIČtvrtgalon - quart UK (1,136523 krychlového decimetru)GLLKapalný galon US (3,78541 krychlových decimetrů)
GlIČtvrtka pinty - gill UK (0,142065 krychlových decimetrů)QTLKapalný čtvrtgalon - US (0,946353 krychlového decimetru)
GIAČtvrtka pinty - gill US (11,8294 krychlových centimetrů)CTMKarát (200 miligramů = 2.10"4 kilogramů)
DLTDecilitrKGMKilogram
DMTDecimetrKSDKilogram 90% suché substance
DTNDecitunaKPPKilogram anhydridu fosforu
TPRDeset párůKNIKilogram dusíku
DRMDrachm GB (3,887935 gramů = 1/16 unce)KPHKilogram hydroxidu potaše
KSHKilogram hydroxidu sody
KNSKilogram jmenovité substanceMMTMilimetr
KSHKilogram leptavé sodyHMQMilion krychlových metrů
KPHKilogram leptavého potašeMIUMilion mezinárodních jednotek
KMQKilogram na krychlový metrINHPalec (25,4 milimetrů)
KPOKilogram oxidu potašePTIPinta - UK (0,568262 krychlového decimetru)
KPPKilogram pentoxidu fosforu
KURKilogram uranuNMPPočet balíků
KJONPLPočet balíčků
Kilojoule
KLTKilolitr (1000 litrů)NBBPočet cívek
KTNKilotunaNPTPočet druhů
KWTKilowattNARPočet kusů
STIKámen GB - stone GB (6,350293 kilogramů = 14 liber)NIUPočet mezinárodních jednotek
NPRPočet párů
SSTKrátký standard (7200 zápalek)NRLPočet svitků
FTQKrychlová stopaDTNQuintal, metric (100 kilogramů)
CMQKrychlový centimetrSCOScore (20)
DMQKrychlový decimetrWCDSáh - cord (3,63 krychlových metru)
MTQKrychlový metr
MMQKrychlový milimetrSCRSkrupul - Scruple GB, US (1,295982 gramů)
INQKrychlový palecSETSouprava
YDQKrychlový yardWSDStandard
LBRLibra (0,45359237 kilogramu)CNPSto balíků
LTRLitr (1 krychlový decimetr)HIUSto mezinárodních jednotek
LPALitr čistého alkoholuFOTStopa (0,3048 metru)
SHTLodní tunaPTDSuchá pinta - US (0,55061 krychlového decimetru)
STNMalá tuna - short ton GB, US (0,90718474 tuny)
BLDSuchý barel - US (115,627 krychlových decimetrů)
SMIMíle.-.(Statute).mile (1609,344 m)
GLDSuchý galon - US (4,404884 krychlových decimetrů)
MALMegalitr
MAMMegametrQTDSuchý čtvrtgalon - US (1,101221 krychlového decimetru)
MAWMegawatt
MTRMetrLBTTrojská libra US (373,242 gramů)
TNEMetrická tuna (1000 kilogramů)DZNTucet (12)
DZPTucet balíků
DTNMetrický cent (100 kilogramů)
DPRTucet párů
MGMMiligram
MLTMililitrDRLTucet svitků
GGRTucet veletuctů (12 × 144)
TNETuna (1000 kilogramů)LTNVelká tuna GB, US (1,0160469 tuny)
TSDTuna 90% suché substance
ONZUnce GB, US (28,349523 gramu)CWI(Velký) cent GB (50,802345 kilogramů)
APZUnce GB, US (31,10348 gramů)WTTWatt
GROVeletucet(144)YRDYard (0,9144 metrů)

VIII. SEZNAM KÓDŮ PRO UPLATNĚNÍ CELNÍCH SAZEB (odstavec 36 Deklarace)

První číslice třímístného kódu:

0 - jiné než níže uvedené možnosti

1 - smluvní nebo všeobecná celní sazba, není-li uplatňováno preferenční zacházení (dále jen „běžná celní sazba")

2 - všeobecný systém preferencí

3 - jiná preferenční celní sazba (EUR 1 nebo obdobný doklad)

Druhá a třetí číslice třímístného kódu:

00 - jiné než níže uvedené možnosti

10 - snížení celní sazby

20 - celní kvóta

40 - stanovené případy konečného použití zboží vyplývající z celního sazebníku

50 - osvědčení o zvláštní povaze výrobku

99 - bez cla podle zvláštního právního předpisu

Příklady:

100 - běžná celní sazba, smluvní nebo všeobecná, není-li uplatňováno preferenční zacházení

120 - celní kvóty, zejména v rámci GATT (smluvní celní kvóty a dočasné celní kvóty nad rámec závazků ve WTO)

200 - preferenční sazba cla v rámci všeobecného systému preferencí bez dalších podmínek nebo omezení - preference rozvojových a nejméně rozvinutých zemí

300 - preferenční sazba cla bez dalších podmínek nebo omezení - preference zóny volného obchodu a celní unie

320 - preferenční sazba cla v rámci celní kvóty - preferenční celní kvóty

IX. SEZNAM KÓDŮ CELNĚ SCHVÁLENÝCH URČENÍ (odstavec 37 Deklarace - levá část)

KódVysvětlivky
10propuštění do režimu vývoz, jehož účelem je trvalé ponechání zboží v zahraničí - trvalý vývoz
11propuštění zboží, které je přidáváno ke zpět vyváženým zušlechtěným výrobkům z aktivního zušlechťovacího styku, do režimu vývoz
21dočasný vývoz v pasivním zušlechťovacím styku
23propuštění do režimu vývoz, jehož účelem není trvalé ponechání zboží v zahraničí a u něhož se předpokládá zpětný dovoz zboží v nezměněném stavu - dočasný vývoz
31zpětný vývoz
32ukončení režimu aktivní zušlechťovací styk nebo dočasné použití jinak než zpětným vývozem nebo propuštěním do volného oběhu
40propuštění do režimu volný oběh
41propuštění do režimu volného oběhu v rámci režimu aktivní zušlechťovací styk v systému navracení
46propuštění do celního režimu volný oběh v rámci režimu aktivní zušlechťovací styk v systému navracení prováděného v prostorách celního skladu
47propuštění do celního režimu volný oběh v rámci režimu aktivní zušlechťovací styk v systému navracení prováděného v prostorách svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu
51propuštění do režimu aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému
53propuštění do režimu dočasné použití
55propuštění do režimu aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému prováděného v prostorách celního skladu
56propuštění do režimu aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému prováděného v prostorách svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu
61zpětný dovoz se současným propuštěním zboží do režimu volný oběh bez daňového osvobození
63zpětný dovoz se současným propuštěním do režimu volný oběh s daňovým osvobozením 36)
71propuštění do režimu uskladňování v celním skladu, jiné než uvedené pod 73
73propuštění českého zboží do režimu uskladňování v celním skladu
76propuštění do režimu vývoz s umístěním ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu
77propuštění do režimu pasivní zušlechťovací styk s umístěním ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu
78umístění do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma, jiné než uvedené pod 76 a 77
91propuštění do režimu přepracování pod celním dohledem
93zničení zboží (pod celním dohledem)
96propuštění českého zboží do režimu vývoz s umístěním do prodejny typu DUTY/TAX FREE

X. SEZNAM KÓDŮ NA PŘIZNÁNÍ CELNÍCH VÝHOD (odstavec 37 Deklarace - pravá část)

KódVysvětlivky
01vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 204 zákona (opravené zboží)
02vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 234 zákona (vrácené zboží)
11vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 3 až 11 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla37) (osobní majetek fyzických osob dovážený při převedení jejich obvyklého místa pobytu ze zahraničí do tuzemska)
12vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 12 až 15 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla37) (zboží dovážené při příležitosti sňatku)
13vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 16 až 19 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla37) (osobní majetek nabytý děděním)
14vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 20 až 25 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla37) (vybavení domácnosti určené k zařízení rekreačního objektu nebo přechodného bydliště)
15vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 26 a 27 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (výbava, studijní potřeby a vybavení domácnosti žáků nebo studentů)
16vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 28 a 29 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla37) (zásilky nepatrné hodnoty)
17vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 30 až 32 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (zásilky zboží mezi fyzickými osobami)
18vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 33 až 39 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (majetek podniku dovážený při přemístění činnosti podniku ze zahraničí do tuzemska)
19vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 40 až 43 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (zemědělské výrobky a zboží používané v zemědělské výrobě)
20vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 44 a 45 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (semena, hnojivo a výrobky k pěstování rostlin a obdělávání půdy dovážené zahraničními zemědělskými výrobci a používané na pozemcích v tuzemsku)
21vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 46 až 50 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících)
22vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 51 až 59 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla37) (zboží pro vzdělávací, vědecké a kulturní účely a vědecké nástroje a přístroje)
23vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 60 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu)
24vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 61 až 63 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla37) (léčebné látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání)
25vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 64 a 65 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (nástroje a přístroje k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě)
26vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 66 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (referenční látky pro kontrolu jakosti léčivých výrobků)
27vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 67 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla37) (farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních soutěžích)
28vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 68 až 75 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla37) (zboží určené charitativním a dobročinným organizacím; zboží pro nevidomé a ostatní zdravotně postižené osoby)
29vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 76 až 79 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla37) (zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof)
30vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 80 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla37) (čestná vyznamenání a ceny)
31vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 81 až 83 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla37) (dary věnované v rámci mezinárodních vztahů)
32vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 84 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla37) (zboží určené pro představitele států)
33vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 85 až 90 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (zboží požívající ochrany podle mezinárodního práva a zboží dovážené zahraničními osobami, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv)
34vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 91 a 92 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (zboží dovážené ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky)
35vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 93 až 101 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti)
36vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 102 až 104 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla37) (zboží dovážené ke zkouškám analýzám nebo k pokusům)
37vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 105 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (zásilky určené osobám příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového nebo obchodního vlastnictví)
38vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 106 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (turistický propagační materiál)
39vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 107 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (různé dokumenty a zboží bez obchodní hodnoty)
40vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 108 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě)
41vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 109 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (stelivo, píce a krmivo určené pro zvířata během jejich dopravy)
42vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 110 až 112 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (pohonné hmoty a mazadla nacházející se v silničních motorových vozidlech a speciálních kontejnerech)
43vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 113 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (materiál určený na výstavbu, údržbu nebo výzdobu památníků, hrobů nebo hřbitovů válečných obětí)
44vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 114 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (rakve, urny a smuteční ozdoby)
45vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 115 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (zboží poskytované cestujícím a členům posádky a zboží určené k zásobování cestujících a členů posádky během přepravy)
46vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do volného oběhu podle § 116 vyhlášky o osvobození zboží od dovozního cla 37) (bohoslužebné předměty)
61vyjadřuje nárok na úplné osvobození zboží propuštěného do režimu dočasného použití od cla podle § 98 až 101 (osobní svršky cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům)
62vyjadřuje nárok na úplné osvobození zboží propuštěného do režimu dočasného použití od cla podle § 102 až 112 (dopravní prostředky)
63vyjadřuje nárok na úplné osvobození zboží propuštěného do režimu dočasného použití od cla podle § 113 až 117 (kontejnery, palety a obaly)
64vyjadřuje nárok na úplné osvobození zboží propuštěného do režimu dočasného použití od cla podle § 118 až 121 (zboží určené k vystavení, předvedení nebo používání na výstavách, veletrzích, kongresech a podobných událostech)
65vyjadřuje nárok na úplné osvobození zboží propuštěného do režimu dočasného použití od cla podle § 122 až 126 (zařízení k výkonu povolání)
66vyjadřuje nárok na úplné osvobození zboží propuštěného do režimu dočasného použití od cla podle § 127 až 133 (zboží dovážené v rámci výrobní nebo jiné operace)
67vyjadřuje nárok na úplné osvobození zboží propuštěného do režimu dočasného použití od cla podle § 134 až 137 (zboží dovážené pro pedagogické, vědecké nebo kulturní účely)
68vyjadřuje nárok na úplné osvobození zboží propuštěného do režimu dočasného použití od cla podle § 138 (lékařská, chirurgická a laboratorní zařízení)
69vyjadřuje nárok na úplné osvobození zboží propuštěného do režimu dočasného použití od cla podle § 139 (turistický propagační materiál)
70vyjadřuje nárok na úplné osvobození zboží propuštěného do režimu dočasného použití od cla podle § 140 až 142 (zboží dovážené v pohraničním styku)
71vyjadřuje nárok na úplné osvobození zboží propuštěného do režimu dočasného použití od cla podle § 143 až 146 (zboží dovážené k humanitárním účelům)
72vyjadřuje nárok na úplné osvobození zboží propuštěného do režimu dočasného použití od cla podle § 147 až 149 (zvířata)
73vyjadřuje nárok na úplné osvobození zboží propuštěného do režimu dočasného použití od cla podle § 150 (zboží dovážené zahraničními ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní složky)
91vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než výše uvedených případech

Poznámka:

Uvedením některého z výše popsaných kódů není dotčena případná povinnost předložit žádost o přiznání požadované výhody a případných dalších dokladů podle příslušného právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy)

XI. SEZNAM KÓDŮ NA PŘIZNÁNÍ DAŇOVÝCH VÝHOD (odstavec 37 Deklarace - pravá část)

KódVysvětlivky
Avyjadřuje nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty 38)
Bvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona o spotřebních daních39)
Cvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona o spotřebních daních 39) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty 38)
Dvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 49 zákona o spotřebních daních39)
Evyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 49 zákona o spotřebních daních39) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty 38)
Fvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 71 zákona o spotřebních daních39)
Gvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 71 zákona o spotřebních daních39) a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty 38).
Hvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 86 zákona o spotřebních daních
Ivyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 86 zákona o spotřebních daních a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty.
Jvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 97 zákona o spotřebních daních
Kvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 97 zákona o spotřebních daních a současně nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty
Lvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 105 zákona o spotřebních daních
Mvyjadřuje nárok na osvobození od spotřební daně dle ustanovení § 105 zákona o spotřebních daních a současně i nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty dle ustanovení § 43 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty
Nvyjadřuje nárok na podmíněné osvobození od spotřební daně (§ 3 písm. d) zákona o spotřebních daních), jestliže je zboží bezprostředně po propuštění do volného oběhu (§ 34 zákona o spotřebních daních) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně (§ 19 zákona o spotřebních daních).

XII. SEZNAM KÓDŮ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY (odstavec 33 Deklarace- třetí část)

Kód daně z přidané hodnotyVýznam podle zákona o dani z přidané hodnoty38)
12
1Zboží patří do skupiny zboží se základní sazbou daně
2Zboží patří do skupiny zboží se sníženou sazbou daně
3Zboží není podle zákona o dani z přidané hodnoty považováno za zboží

XIII. SEZNAM KÓDŮ SPOTŘEBNÍCH DANÍ PODLE ZÁKONA Č. 353/2003 Sb. (odstavec 33 Deklarace)

Kód
spotřební
daně
Význam podle zákona o spotřebních daních
12
000Zboží není vybraným výrobkem podle zákona
201Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207
202Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z pěstitelského pálení
203Líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení
204Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury
301Základní sazba daně z piva
302Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary do 10000 hl výstavu
303Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 10000 do 50000 hl
304Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 50000 do 100000 hl
305Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 100000 do 150000 hl
306Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 150000 do 200000 hl
411Šumivá vína podle § 93 odst. 2 zákona
412Tichá vína podle § 93 odst. 3 zákona
413Meziprodukty podle § 93 odst. 4 zákona
502Cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně
503Cigarety filtrové délky nad 70 mm
504Doutníky, cigarillos
511Tabák ke kouření -jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret
512Tabák ke kouření - ostatní
513Ostatní tabák určený k jiným účelům
601Motorové a technické benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
602Motorové a technické benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova nad 0,013 g/l
603Střední oleje, těžké plynové oleje a těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona
604Těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona
605Odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona
606Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona
607Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f) zákona
608Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g) zákona
609Stlačené plyny podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona
610Stlačené plyny podle § 45 odst. 1 písm. i) zákona
611Stlačené plyny podle § 45 odst. 1 písm. j) zákona
612Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
613Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l
614Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona
615Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova do 0,013 g/l včetně
616Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona, které obsahují benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l
621Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 601
622Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 602
623Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 603
624Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 604
625Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 605
626Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 606
627Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 607
628Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 608
629Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 609
630Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 610
631Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 611
641Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 601
642Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 602
643Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 603
644Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 604
645Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 605
646Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 606
647Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 607
648Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 608
649Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 609
650Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 610
651Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2, písm. f) a g) zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 611
661Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 601
662Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 602
663Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 603
664Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 604
665Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 605
666Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 606
667Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 607
668Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 608
669Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 609
670Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 610
671Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 zákona a výrobky uvedené v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 611
681Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 601
682Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 602
683Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 603
684Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 604
685Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 605
686Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 606
687Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 607
688Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 608
689Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 609
690Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 610
691Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejů uvedeným pod kódem SPD 611
999Zboží je vybraným výrobkem podle různých hlav zákona současně

XIV. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ (odstavec 33 Deklarace - čtvrtá část)

Přídavný kódVýznam
12
2501Přídavný kód uvádí deklarant v případě, že při dovozu farmaceutických látek nárokuje přiznání smluvní celní sazby podle nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
3801Přídavný kód uvádí deklarant v případě, že zboží je geneticky modifikováno ve smyslu zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
3802Přídavný kód uvádí deklarant v případě, že se jedná o regulované látky nebo výrobky, které je obsahují ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
3803Přídavný kód uvádí deklarant v případě, že se jedná o biocidní přípravky podle zákona č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
4901Přídavný kód uvádí deklarant v případě, že při dovozu cukru postupuje podle nařízení vlády č. 162/2002 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky
4902Přídavný kód uvádí deklarant v případě, že při dovozu substituentů cukru postupuje podle nařízení vlády č. 263/2001 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky
4903Přídavný kód uvádí deklarant v případě, že při dovozu kakaového prášku obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla postupuje podle nařízení vlády č. 239/2002 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz kakaového prášku obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla do České republiky
8001Přídavný kód uvádí deklarant v případě, že při dovozu zboží podpoložek celního sazebníku a národního členění 2501 00 91 10, 2501 00 91 20, 2501 00 91 30, 2501 00 91 40 je výrobcem tohoto zboží Kali und Salz, GmbH, se sídlem v Kasselu, SRN
8002Přídavný kód uvádí deklarant v případě, že při dovozu zboží podpoložek celního sazebníku a národního členění 2501 00 91 10, 2501 00 91 20, 2501 00 91 30, 2501 00 91 40 je výrobcem tohoto zboží subjekt, jiný než uvedený u kódu „8001", mající sídlo v některé ze zemí EU

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - Tiskopis 302 - FORM 302

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

SEZNAM DOPLŇKOVÝCH KÓDŮ K ČÍSELNÝM KÓDŮM PODPOLOŽEK ZBOŽÍ (odstavec 33 Deklarace)

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
0406 10 2010Sýry
0406 10 2020Tvaroh
0406 10 8010Sýry
0406 10 8020Tvaroh

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
0603 10 1010Od 1. ledna do 31. května
0603 10 1020Od 1. června do 31. října
0603 10 1030Od 1. listopadu do 31. prosince
0603 10 2010Od 1. ledna do 31. května
0603 10 2020Od 1. června do 31. října
0603 10 2030Od 1. listopadu do 31. prosince
0603 10 4010Od 1. ledna do 31. května
0603 10 4020Od 1. června do 31. října
0603 10 4030Od 1. listopadu do 31. prosince
0603 10 5010Od 1. ledna do 31. května
0603 10 5020Od 1. června do 31. října
0603 10 5030Od 1. listopadu do 31. prosince
0603 10 8010Od 1. ledna do 31. května
0603 10 8020Od 1. června do 31. října
0603 10 8030Od 1. listopadu do 31. prosince

Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
0701 90 5010Od 1. ledna do 15. května
0701 90 5020Od 16. května do 30. června
0702 00 0020Od 1. ledna do 14. května
0702 00 0030Od 15. května do 31. května
0702 00 0070Od 1. června do 31. října
0702 00 0080Od 1. listopadu do 31. prosince
0704 10 0011Květák od 1. ledna do 14. dubna
0704 10 0012Brokolice od 1. ledna do 14. dubna
0704 10 0021Květák od 15. dubna do 30. listopadu
0704 10 0022Brokolice od 15. dubna do 30. listopadu
0704 10 0031Květák od 1. prosince do 31. prosince
0704 10 0032Brokolice od 1. prosince do 31. prosince
0704 90 9010Zelí pekingské
07u4 90 9090Ostatní
0705 11 0011Od 1. ledna do 31. března
0705 11 0012Od 1. dubna do 30. listopadu
0705 11 0013Od 1. prosince do 31. prosince
0706 90 1011Od 1. ledna do 30. dubna
0706 90 1012Od 1. května do 30. září
0706 90 1013Od 1. října do 31. prosince
0707 00 0510Od 1. led na do 15. května
0707 00 0520Od 16.května do 31.října
0707 00 0590Od 1.listopadu do 31.prosince

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

Kód
celního
sazebníku
Dopl. kódPopis zboží
123
0806 10 1010Od 1. ledna do 14. července
0806 10 1020Od 15. července do 31. října
0806 10 1090Od 1. listopadu do 31. prosince
0808 10 2010Od 1. ledna do 31. března
0808 10 2020Od 1. dubna do 31. července
0808 10 2090Od 1. srpna do 31. prosince
0808 10 5010Od 1. ledna do 31. března
08V8 10 5020Od 1. dubna do 31. července
0808 10 5090Od 1. srpna do 31. prosince
0808 10 9010Od 1. ledna do 31. března
0808 10 9020Od 1. dubna do 31. července
0808 10 9090Od 1. srpna do 31. prosince
0808 20 5010Od 1. ledna do 31. března
0808 20 5021Od 1. dubna do 30. dubna
0808 20 5022Od 1. května do 30. června
0808 20 5023Od 1. července do 15. července
0808 20 5090Od 16. července do 31. prosince
0809 20 0510Od 1. ledna do 30. dubna
0809 20 0520Od 1. května do 31. května
0809 20 0530Od 1. června do 15. července
0809 20 0540Od 16. července do 10. srpna
0809 20 0590Od 11. srpna do 31. prosince
0809 20 9510Od 1. ledna do 30. dubna
0809 20 9520Od 1. května do 15. července
08fe9 20 9590Od 16. července do 31. prosince
0809 30 1010Od 1. ledna do 20. června
0809 301020Od 21. června do 30. září
0809 30 1090Od 1. října do 31. prosince
0809 30 9010Od 1. ledna do 20. června
0809 30 9020Od 21. června do 30. září
0809 30 9090Od 1. října do 31. prosince
0809 40 0510Od 1. ledna do 30. června
0809 40 0520Od 1. července do 30.září
0809 40 0590Od 1. října do 31 .prosince
0810 10 0011Od 1. ledna do 30. dubna
0810 10 0012Od 1. května do 31. července
081010 0013Od 1. srpna do 31. prosince

Obiloviny

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
1001 90 9910Pšenice potravinářská
1001 90 9920Pšenice krmná
1001 90 9990Ostatní
1003 00 9010Ječmen sladovnický
1003 00 9020Ječmen krmný
1003 00 9090Ostatní

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
1211 90 9710Konopí
1211 90 9790Ostatní

Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
1302 19 9811Koncentrát z tobolek máku
1302 19 9812Pryskyřice z konopí
1302 19 9890Ostatní

Cukr a cukrovinky

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
1702 30 9910Glukózový sirup s obsahem glukózy v sušině 90% hmotnostních nebo větším
1702 30 9920Glukózový sirup s obsahem glukózy v sušině menším než 90% hmotnostních
1702 30 9990Ostatní
1704 90 9910Obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza
1704 90 9990Ostatní

Kakao a kakaové výrobky

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
124
1806 20 8010Obsahující 70%hmotnostních nebo více sacharózy včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza
1806 20 8090Ostatní
1806 20 9510Obsahující 70%hmotnostních nebo více sacharózy včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza
1806 20 9590Ostatní
1806 90 9010Obsahující 70%hmotnostních nebo více sacharózy včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza
1806 90 9090Ostatní

Různé jedlé přípravky

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2106 90 3010Ve skleněných lahvích o obsahu nepřesahujícím 0,7 I
2106 90 3090Ostatní
2106 90 5910Ve skleněných lahvích o obsahu nepřesahujícím 0,71
2106 90 5990Ostatní

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2501 00 9110Kamenná sůl v 50 kg balení s označením zrnitosti 0,7-16 mm
2501 00 9120Kamenná sůl s jodem v 50 kg balení s označením zrnitosti 0,7-16 mm
2501 00 9130Kamenná sůl v 50 kg balení s označením zrnitosti 2,3 - 0,2 a 2,3 - 0,8 mm
2501 00 9140Vakuová sůl s jodem v 1 kg balení s označením zrnitosti 0,6 - 0,13 mm
2501 00 9190Ostatní
2523 29 8010Cement šedý
2523 29 8090Ostatní
2523 90 9010Cement šedý
2523 90 9090Ostatní
2524 00 3011Azbestová vlákna - krocidoiit
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2524 00 3012Azbestová vlákna - amosit
2524 00 3013Azbestová vlákna - anthofylit
2524 00 3014Azbestová vlákna - aktinolit
2524 00 3015Azbestová vlákna -tremot
2524 00 3090Azbestová vlákna ostatní, vločky nebo prášek

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2709 00 9010Ropa
2709 00 9090Ostatní
2710 114110S oktanovým číslem nižším než 95 bez funkčních přísad
271011 4120S oktanovým číslem nižším než 95 s funkční přísadou proti zatloukání ventilů zážehových motorů (ČSN EN 228-65-65505, Změna Z 1)
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2710 19 7190Ostatní
2710 19 8111Ostatní automobilové motorové oleje
2710 19 8112Ostatní letecké motorové oleje
2710 19 8120Ostatní motorové oleje
2710 19 8130Ostatní oleje pro chladící kompresory
2710 19 8140Ostatní oleje pro plynové a vzduchové kompresory
2710 19 8150Ostatní turbínové oleje
271019 8190Ostatní
2710 19 8310Ostatní hydraulické oleje
271019 8390Ostatní
2710 19 8510Ostatní bílé oleje technické
2710 19 8520Ostatní oleje mediciální (parrafinum liquidum)
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2710 19 8711Ostatní automobilové převodové oleje
2710 19 8712Ostatní letecké převodové oleje
2710 19 8720Ostatní průmyslové převodové oleje
2710 19 8790Ostatní
2710 19 9110Ostatní oleje pro obrábění kovů
2710 19 9120Ostatní oleje pro uvolňování odlitků z forem
2710 19 9130Ostatní antikorozní oleje
2710 19 9310Ostatní transformátorové oleje
2710 19 9320Ostatní elektroizolační oleje
2710 19 9910Ostatní oleje ložiskové
2710 19 9920Ostatní oleje pro technologické účely
2710 19 9930Ostatní oleje pro kalení a přenos tepla
2710 19 9941Ostatní automobilová plastická maziva obsahující více než 70% minerálních olejů
2710 19 9942Ostatní plastická maziva obsahující více než 70% minerálních olejů
2710 19 9950Ostatní oleje textilní
2710 19 9960Ostatní oleje postřikové
2710 19 9970Ostatní oleje formové
2710 19 9990Ostatní
2713 20 0010Ropné asfalty silniční (pro stavbu silnic a úpravy vozovek)
2713 20 0020Ropné asfalty stavebně izolační (zálivky, nátěry apod.)
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2713 20 0030Ropné asfalty průmyslové (pro výrobu lepenek, krytin apod.)
2713 20 0040Ropné asfalty modifikované (speciální, s polymery a kopolymery)
2713 20 0090Ostatní
2715 00 0010Asfaltové emulze (smíchané s vodou a emulgátory)
2715 00 0020Asfaltové výrobky s rozpustidlem (ředěné asfalty)
2715 00 0090Ostatní

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2804 70 0011Fosfor bílý
2804 70 0090Ostatní
2806 10 0010Chlorovodík
2806 10 0020Kyselina chlorovodíková
2811 19 8010Selenovodík
2811 19 8020Sirovodík
2811 19 8090Ostatní
2811 29 1010Oxid arzenitý
2811 29 1020Oxid sírový (anhydrid kyseliny sírové)
2811 29 3010Oxid dusičitý
2811 29 3020Oxid dusičitý -dimer
2811 29 3090Ostatní
2811 29 9010Oxid seleničitý
2811 29 9090Ostatní
2812 10 1810Chlorid boritý
2812 10 1890Ostatní
2812 10 9910Chloridy a chloridoxidy arzenu
2812 10 9990Ostatní
2812 90 0010Tetrajoddifosfan
2812 90 0020Halogenové a sirné sloučeniny arzenu
2812 90 0030Fluorid boritý
2812 90 0040Bromid boritý
2812 90 0050Sulphurhexafluoride (Fluorid sírový SF6)
2812 90 0090Ostatní
2813 901010Fosforpentasulfid
2813 90 1090Ostatní
2813 90 9010Sulfidy arzenu
2813 90 9090Ostatní
2825 90 8010Hydroxid thalný
2825 90 8090Ostatní
2827 39 8010Chlorid rtuťnatý (kalomel)
2827 39 8020Thalium monochlorid
2827 39 8090Ostatní
2827 59 0010Bromid thalitý
2827 59 0090Ostatní
2830 90 8010Sulfid thalný
2830 90 8090Ostatní
2833 29 7010Sírany olova
2833 29 7090Ostatní
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2833 29 9010Síran thalný
2833 29 9090Ostatní
2834 29 8010Dusičnan thalný
2834 29 8090Ostatní
2837 19 0010Kyanid kademnatý
2837 19 0020Kyanid vápenatý
2837 19 0090Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů jako např. ferro- a ferrikyanidy a oxykyanidu rtuťnatého)
2838 00 0010Thiokyanatan thalia
2838 00 0090Ostatní
2841 30 0010Dichroman sodný
2841 30 0020Dichroman sodný, dihydrát
2841 50 0010Dichroman amonný
2841 50 0020Dichroman draselný
2841 50 0090Ostatní
2842 90 1011Seleničitan sodný
2842 90 1012Teluričitan sodný
2842 90 1013Selenid thalia
2842 90 1090Ostatní
2842 90 9010Selenan sodný
2842 90 9090Ostatní
2843 90 9010Oxid osmičelý
2843 90 9090Ostatní
2845 90 1010Tetradeuteromethanol
2845 90 1090Ostatní
2848 00 0011Fosfid hlinitý
2848 00 0012Fosfid horečnatý
2848 00 0013Fosfid vápenatý
2848 00 0014Fosfid zinečnatý
2848 00 0015Fosforovodík
2848 00 0090Ostatní
2850 00 2011Arzenovodík
2850 00 2090Ostatní
2850 00 5010Azid sodný
2850 00 5090Ostatní
2851 00 8011Bromkyan
2851 00 8090Ostatní

Organické chemikálie

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2903 19 80111,1,2,2-tetrachloretan
2903 19 8013Hexachlorethan
2903 19 8014Pentachlorethan
2903 19 8090Ostatní
2903 29 00101,1-dichlorethylen
2903 29 00201,4-dichlorobut-2-en
2903 29 00303-chlorpropen
2903 29 0090Ostatní
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2903 30 36101,2-dibromethan
2903 30 3690Vinylbromid
2903 30 3699Ostatní
2903 30 8010Methyljodid (jodmethan)
2903 30 80201,1,2,2-Tetrabromethan
2903 30 8031Trifluormethane
2903 30 8032Difluoromethane
2903 30 8033Methylfluoride
2903 30 80341,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoropenthane
2903 30 8035Pentafluoroethane
2903 30 80361,1,2,2-Tetrafluorethane
2903 30 80371,1,1,2-Tetrafluorethane
2903 30 80381,1 -Difluoroethane
2903 30 8039Trifluoroethane
2903 30 80401,1,1- Trifluoroethane
2903 30 80411,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane
2903 30 80421,1,1,3,3,3 -Hexafluoropropane
2903 30 80431,1,2,2,3-Pentafluoropropane
2903 30 8044Perfluoromethane
2903 30 8045Perfluoroethane
2903 30 8046Perfluoropropane
2903 30 8047Perfluorobutane
2903 30 8048Perfluoropentane
2903 30 8049Perfluorohexane
2903 30 8090Ostatní
2903 51 0011HCH obsahující méně než 99% gamaisomeru (Lindan)
2903 51 0012Směs izomerů
2903 51 0090Ostatní
2903 59 9011Aldrin
2903 59 9012Camphechlor (toxafen)
2903 59 9013Heptachlor
2903 59 9014Chlordan
2903 59 9015Hexachlorcyklopenta-1,3-dien
2903 59 9016Perfluorocyclobutane
2903 59 9090Ostatní
2903 69 9011Monomethyltetrachlordifenylmethan (obchodní název: Ugilec 141)
2903 69 9012Monomethyldichlordifenylmethan (obchodní název: Ugilec 121)
2903 69 9013Monomethyldibromdifenylmethan (obchodní název: DBBT)
2903 69 9014Polybromované bifenyly (PBB)
2903 69 9015Polychlorované bifenyly (PCB)
2903 69 9016Polychlorované terfenyly (PTC)
2903 69 9090Ostatní
2904 20 00104-nitrobifenyl
2904 20 0012Dinitrobenzen (směs izomerů)
2904 20 0013Nitrobenzen
2904 20 0014Trinitrobenzen
2904 20 0090Ostatní
2904 90 8511Quintozen-obsahující.více než 1 g.kg-1 hexachlorbenzenu nebo více než 10 g.kg-1 pentachlorbenzenu
2904 90 8512Quintozen ostatní
2904 90 8513Chlortrinitrobenzen (směs izomerů)
2904 90 8590Ostatní
2905 19 0010Pinakolylalkohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol
2905 19 0090Ostatní
2906 29 0011Dicofol obsahující méně než 78% p,p'dicofolu nebo více než Ig.kg-1 DDT a jemu příbuzných sloučenin
2906 29 0012Dicofol ostatní
2906 29 0090Ostatní
2908 10 0010Pentachlorfenol
2908 10 0090Ostatní
2908 90 0011Dinitrofenol
2908 90 00122,4-dinitrofenolát sodný
2908 90 00134,6-dinitro-o-kresol (DNOK)
2908 90 0014Dinoseb
2908 90 00154,6-Dinitro-o-kresolát amonný
2908 90 0090Ostatní
2909 19 0010Bis(chlormethyl)ether
2909 19 0030Bis(2-chlorethyl)ether
2909 19 0099Ostatní
2909 30 9010Nitrofen
2909 30 9090Ostatní
2910 90 0011Dieldrin
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2910 90 0012Endrin
2910 90 0013Isodrin
2910 90 0090Ostatní
2912 19 0010Akrylaldehyd
2912 19 0090Ostatní
2913 00 0010O-nitrobenzaldehyd
2913 00 0090Ostatní
2914 39 0010Difacinon
2914 39 0090Ostatní
2914 70 0010Chlorofacinon
2914 70 0090Ostatní
2915 12 0010Thalium formiát
2915 12 0090Ostatní
2915 29 0010Thalium acetát
2915 29 0090Ostatní
2915 39 9010Dinoseb acetate
2915 39 9020Fluenetil
2915 39 9090Ostatní
2915 90 8011Fluoroctan sodný
2915 90 8012Kyselina fluoroctová, soli rozpustné ve vodě, fluoracetáty
2915 90 8013Ethyl-bromacetát
2915 90 8014Ethyl-chlorformiát
2915 90 8090Ostatní
2916 19 8010Binapacryl
2916 19 8090Ostatní
2918 19 8010Chlorbenzilat
2918 19 8020GHB (kyselina 4-hydroxybutanová)
2918 19 8090Ostatní
2918 90 90102,4,5-T
2918 90 9090Ostatní
2919 00 9011Dichlorvos
2919 00 9012Heptenophos
2919 00 9013Mevinphos
2919 00 9014Ths(o-kresyl)fosfát
2919 00 9015Tris(2,3-dibrompropyl)fosfát
2919 00 9016Chlorfenvinfos
2919 00 9017Tetraethyl-difosfát
2919 00 9018Dimethyl-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosfát
2919 00 9090Ostatní
2920 10 0011Bromophos-ethyl
2920 10 0012Parathion
2920 10 0013Parathion-methyl
2920 10 0014Sulfotep
2920 10 0090Ostatní
2920 90 8511Dimethylsulfát
2920 90 8512Ethylen-dinitrát
2920 90 8513Nitroglycerin
2920 90 8514Diethylenglykol-dinitrát
2920 90 8590Ostatní
2921 19 8011Methylbis (2-chlorethyl) amin
2921 19 8012N-nitrosodimethylamin
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2921 19 8014Dusíkaté yperity:HN1:N-Ethylbis(2-chlorethyl)amin
HN2:N-Methylbis(2-chlorethyl)amin
HN3:Tris(2-chlorethyl)amin
N,N-Dialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i-Pr)-2-chlorethylaminy a odpovídající protonizované soli
2921 19 8015N,N-Dimethylsulfamoychlorid
2921 19 8090Ostatní
2921 29 0010Dipropylentriamin
2921 29 0090Ostatní
2921 42 10102,4-dinitroanilin
2921 42 1020Chlornitroanilin
2921 42 1090Ostatní
2921 44 0010Bis (2,4,6-trinitrofenyl)amin
2921 44 0020Dipikrylamin, amonná sůl
2921 44 0090Ostatní
2921 45 00102-naftylamin
2921 45 0090Ostatní
2921 46 0011Amfetamin (INN) a jeho soli
2921 46 0012Benzfetamin (INN) a jeho soli
2921 46 0013Dexamfetamin (INN) a jeho soli
2921 46 0014Ethylamfetamin (INN) a jeho soli
2921 46 0015Fenkamfamin (INN) a jeho soli
2921 46 0016Fentermin (INN) a jeho soli
2921 46 0017Lefetamin (INN) a jeho soli
2921 46 0018Levamfetamin (INN) a jeho soli
2911 46 0019Mefenorex (INN) a jeho soli
2921 49 8011PCE (eticyklidin) a jeho soli
2921 49 8090Ostatní
2921 59 90113,3-dichlorbenzidin
2921 59 9012Benzidin a jeho deriváty
2921 59 9090Ostatní
2922 19 8011Acethylmethadol a jeho soli
2922 19 8012Alfacethylmethadol a jeho soli
2922 19 8013Alfamethadol a jeho soli
2922 19 8014Betacetylmethadol a jeho soli
2922 19 8015Betamethadol a jeho soli
2922 19 8016Dimefeptanol a jeho soli
2922 19 8017Noracymethadol a jeho soli
2922 19 80202-(N,N-Dialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i-Pr)amino)ethanoly a odpovídající protonizované soli 2,2'-(Ethylimino)diethanol 2,2'-(Methylimino)diethanol
2922 19 8021Dimenoxadol a jeho soli
2922 19 8022N,N-diizopropyl-beta-aminoethanol
2922 19 8090Ostatní
2922 22 00132-Methoxyanilin, o-anisidin
2922 22 00144-Methoxyanilin, p-anisidin
2922 22 00154-Methoxy-2-nitroanilin
2922 22 0090Ostatní
2922 29 0011DMA (2,5-dimethoxyamfetamin) a jeho soli
2922 29 0012DOB (2,5-dimethoxy-4-bromamfetamin) a jeho soli
2922 29 0013DOET (2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamin) a jeho soli
2922 29 0014PMA (para-methoxyamfetamin) a jeho soli
2922 29 0015STP,DOM (2,5-dimethoxy-4-methylfenylamfetamin) (3) a jeho soli
2922 29 0016TMA (3,4,5-trimethoxyamfetamin) a jeho soli
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2922 29 00172C-B (4-brom-2,5-dimethoxyfenethylamin)
2922 29 0090Ostatní
2922 31 0011Amfepramon (INN) a jeho soli
2922 31 0012Methadon (INN) a jeho soli
2922 31 0013Normethadon (INN) a jeho soli
2922 39 0011Isomethadon (INN) a jeho soli
2922 39 0013Methcathinon (INN) a jeho soli
2922 39 0090Ostatní
2922 42 0011Reakční produkt kyseliny glutamové a N-alkyl (C12-C14)propan-1,3diamin
2922 42 0020Monohydrát L glutamanu monosodného (MSG)
2922 42 0090Ostatní soli kyseliny glutamové
2922 43 0010Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová)
2922 43 0090Ostatní
2923 90 0010Benzyltrimethylamoniumchlorid
2923 90 0090Ostatní
2924 19 0011Amid kyseliny monojodoctové
2924 19 0012Fluoracetamid
2924 19 0013Monokrotofos
2924 19 0014Fosfamidon
2924 19 0015Dikrotofos
2924 19 0090Ostatní
2924 29 9511Aspartam
2924 29 9512Diampromid a jeho soli
2924 29 9513Mexakarbat
2924 29 9590Ostatní
2925 19 9510Captafol
2925 19 9590Ostatní
2925 20 0010Formetanat
2925 20 0020Formetanat-hydrochlorid
2925 20 0030Chlordimeform
2925 20 0090Ostatní
2926 30 0011Fenproporex (INN) a jeho soli
2926 30 0012Methadon (INN) meziprodukt (4,4-difenyl-2-dimethylamino-4-kyanobutan)
2926 90 95112-chlorbenzylidenmalononitril
2926 90 95123-chlorakrylonitril
2926 90 95133-chlorpropionitril
2926 90 95144-chlorbutyronitril
2926 90 9515Acetonkyanhydrin
2926 90 9516Benzaldehydkyanhydrin
2926 90 9517Brombenzylkyanid
2926 90 9518Butyronitril
2926 90 9519Ethylester kyseliny kyanmravenčí
2926 90 9520Flucythrinate
2926 90 9521Kyanacetamid
2926 90 9522Malononitril
2926 90 9523Methylester kyseliny kyanmravenčí
2926 90 9524Propionitril
2926 90 9525Tetrakyanoethylen
2926 90 9590Ostatní
2927 00 0010Diazomethan
2927 00 0090Ostatní
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2928 00 9011Fenylhydrazin
2928 00 90203-Chlor-6-kyanbicyklo[2.2.1]heptan-2-on-0-(methylkarbamoyl)oxim
2928 00 9090Ostatní
2929 10 90102-[3-(Prop-1-en-2yl)fenyl]prop-2-yl-isokyanát
2929 10 9090Ostatní
2929 90 0010Dialkyl(Me,Et,n-Pr nebo i-Pr)-dialkyl(Me,Et,n-Pr nebo i-Pr)fosforamidaty
2929 90 0011Dimefox
2929 90 0012Fosacetim
2929 90 0013Mipafox
2929 90 0014Schradan
2929 90 0090Ostatní
2930 90 70114 chlorfenyldiazothiomočovina
2930 90 7012Aldicarb
2930 90 7013Alfa-naftylthiomočovina
2930 90 7014Benzylrhodanid
2930 90 7015Bis(2chlorethyl)sulfit
2930 90 7016Disulfoton
2930 90 7017Ethylrhodanid
2930 90 7018Fenamifos
2930 90 7019Methamidofos
2930 90 7020Methomyl
2930 90 7021N-fenylthiomočovina
2930 90 7022Omethoate
2930 90 7023Oxamyl
2930 90 7024Forat
2930 90 7025Propetamphos
2930 90 7026Tetramethyle n-d isu Ifotetram in
2930 90 7027Thiofanox
2930 90 7028Thiokarbonyl-tetrachlorid
2930 90 7029Alkyl (H nebo , včetně cykloalkyl)-S-2-(dialkyl(Me,Et,n-Pr nebo i-Pr) ethyl- alkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr) fosfonothioaty a odpovídající alkylované a protonované oUII např.VX:S-(2-(diisopropylamino)ethyl-0-ethyl-methylfosfonothioat
Sirné yperity: 2-Chlorethyl(chlormethyl)sulfid
Yperiť. Bis(2-chlorethyl)sulfid
Seskviyperit: 1,2-Bis((2-chlorethyl)thio)ethan
1,3-Bis((2-chlorethyl)thio)propan
1,4-Bis((2-chlorethyl)thio)butan
Seskviyperit: 1,2-Bis((2-chlorethyl)thio)ethan
1,3-Bis((2-chlorethyl)thio)propan
1,4-Bis((2-chlorethyl)thio)butan
1,5-Bis((2-chlorethyl)thio)pentan
Bis(((2-chlorethyl)thio)methyl)ether
Kyslíkatý yperit: Bis(((2-chlorethyl)thio)ethyl)ether
2930 90 7030Dialkyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosforamidoyldihalogenidy
2930 90 70312-(N,N-Dialkyl(Me,Et, n-Pr nebo i-Pr)amino)ethanthioly a odpovídající protonizované soli, Thiodiglykol: 2,2'-Thiodiethanol
2930 90 7033Terbufos
2930 90 7034Ethoprofos
2930 90 7035S-[2-(Ethylsulfinyl)ethyl]-0,0-dimethylfosforodithioát
2930 90 7036S-[(Ethylsulfinyl)methyl]-0,0-diisopropylfosforodithioát
2930 90 7037Fensulfothion
2930 90 7038Oxydisulfoton
Kód
celního sazebníku
Dopl. kódPopis zboží
123
2930 90 7039Prothoat
2930 90 7040Chlormefos
2930 90 7041Chlorthiofos
2930 90 7042Kyanthoat
2930 90 7043Demefion-0
2930 90 7044Demefion-S
2930 90 7045Demeton
2930 90 7046Demeton-S
2930 90 7047Demeton-0
2930 90 7048Dialifos
2930 90 70491-(3,4-Dichloranilino)thiosemikarbazid
2930 90 7050Demetion, směs izomerů (CAS 8065-62-1)
2930 90 70514-MTA (2-amino-1-(4-methylthiofenyl)propan)
2930 90 7090Ostatní
2931 00 9511Rtuť, organické sloučeniny
2931 00 9512Bis-tributylcinoxid
2931 00 9513Cyhexatin
2931 00 9514Fonofos
2931 00 9515Fentinacetat
2931 00 9516Rtuť, anorganické sloučeniny (s výjimkou sirníku rtuťnatého)
2931 00 9517Pentakarbonyl železa
2931 00 9518Dialkylhydrargyrium, dialkylrtuť
2931 00 9519Tetraethylolovo
2931 00 9520Tetraisopropyl-fosforamid
2931 00 9521Tetrakarbonyl niklu
2931 00 9522Tetramethylolovo
2931 00 9523Trialkylolovičité soli
2931 00 9524Alkyl(, nebo včetně (3,3-Dimethyl-2-butyl)-methylfos-fonofluoridat Soman: Isopropyl-methylfosfonofluoridat : Sarin Např. i-Pr)fosfonofluoridaty n-Pr Et, cykloalkyl)-alkyl(Me,> Alkyl(, nebo včetně n-Pr Et, P i-Pr)fosforamidokyanidaty< cykloalkyl)-dialkyl(Me,> např. Tabun: Ethyl-dimethylfosforamidokyanidatalfa-Lewisit: Dichlor(2-chlorvinyl)arsinbeta-Lewisit: Chlorbis(2-chlorvinyl)arsingama-Lewisit: Tris(2-chlorvinyl)arsinChlorsarin: Isopropyl-methylfosfonochloriatChlorsoman: (3,3-Dimethyl-2-butyl)-methylfosfonochloridat
2931 00 9525Alkyl(ME, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosfonyldifluoridy např. DF: Methylfosfonyldifluorid Alkyl(H nebo četně n-Pr Et, P i-< cykloalkyl)-(2-(dialkyl(Me,> Pr)amino)ethyl(Me, Et, n-Pr nebo i-Pr)fosfonitya odpovídající HN1:N-Ethylbis(2-chlorethyl)aminnapř. QL:(2-(Diisopropylamono)ethyl)-ethyl-methylfosfonitAmiton: 0,0-Diethyl-S-(2-(diethylamino)ethyl)fosforothioat a odpovídající alkylované nebo protonované soli
2931 00 9526Fentinhydroxid
2931 00 9527Trimethylcín, sloučeniny
2931 00 9528Triethylcín, sloučeniny
2931 00 9529Dialkyl(C1-C5)plumbany a tetraalkyl (C1-C3)plumbany
2931 00 95300-Ethyl-0-(4-nitrofenyl)-fenyl-fosfonothioát
2931 00 9531Trichloronat
2931 00 9532Organické sloučeniny cínu (CAS 813-19-4; CAS 4808-30-4; CAS 56573-85^; CAS 688-73-3; CAS 1461-22-9)
2931 00 9590Ostatní
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2932 19 0011Carbosulfan
2932 19 0012Furathiocarb
2932 19 0090Ostatní
2932 29 8011Propano-3-lakton(Beta-propiolakton)
2932 29 8012Brodifacoum
2932 29 80130,0-Diethyl-O-(4-methyl-2(2H)-oxochromen-7yl)fosforothioát
2932 29 8014Difenakum
2932 29 8015Kumafos
2932 29 8016Kumatetralyl
2932 29 8017Warfarin a jeho soli
2932 29 8090Ostatní
2932 99 7011MDA (3,4-methylendioxyamfetamin) a jeho soli
2932 99 7012MDMA (3,4-methylen-dioxymethamfetamin) a jeho soli
2932 99 7013MMDA (5-methoxy-3,4-methylendioxyamfetamin) a jeho soli
2932 99 7014N-ethyl MDA a jeho soli
2932 99 7015N-hydroxy MDA a jeho soli
2932 99 7090Ostatní
2932 99 85114,4,5,5-tetrachlor-1,3-dioxolan-2-on
2932 99 8512Karbofuran
2932 99 8513Dioxathion
2932 99 8514DMHP(dimethylheptylpyren) a jeho soli
2932 99 8515Isobenzan
2932 99 8516Parahexyl a jeho soli
2932 99 8590Ostatní
2933 19 9010Isolan
2933 19 9020Pyrazoxon
2933 19 9090Ostatní
2933 29 90101,3-Dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion
2933 29 9090Ostatní
2933 33 0011Alfentanil (INN) a jeho soli
2933 33 0012Anileridin (INN) a jeho soli
2933 33 0013Bezitramid (INN) a jeho soli
2933 33 0014Bromazepam (INN) a jeho soli
2933 33 0015Difenoxin (INN) a jeho soli
2933 33 0016Difenoxylat (INN) a jeho soli
2933 33 0017Dipipapon (INN) a jeho soli
2933 33 0018Fencyklidin (INN) (PCP) a jeho soli
2933 33 0019Fenoperidin (INN) a jeho soli
2933 33 0020Fentanyl (INN) a jeho soli
2933 33 0021Ketobemidon (INN) a jeho soli - mimo chloridové soli
2933 33 0022Methylfenidat (INN) a jeho soli
2933 33 0023Pentazocin (INN) a jeho soli
2933 33 0024Pethidin(INN) a jeho soli
2933 33 0025Pethidin- meziprodukt A (INN) a jeho soli
2933 33 0026Pipradol (INN) a jeho soli
2933 33 0027Piritramid (INN) a jeho soli
2933 33 0028Propiram (INN) a jeho soli
29S3 33 0029Trimeperidin (INN) a jeho soli
2933 39 99133-Chinuklidinil-difenylhydroxyacetat, Chinuklidin-3-ol
2933 39 99143-methylfentanyl a jeho soli
2933 39 9915Acetyl-alfa-methylfentanyl a jeho soli
2933 39 9916Alfameprodin a jeho soli
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2933 39 9917Alfa-methylfentanyl a jeho soli
2933 39 9918Allylprodin a jeho soli
2933 39 9919Benzethidin a jeho soli
2933 39 9920Betameprodin a jeho soli
2933 39 9921Betaprodin a jeho soli
2933 39 9922Etoxeridin a jeho soli
2933 39 9923Fenampromid a jeho soli
2933 39 9924Hydroxypethidin a jeho soli
2933 39 9925MPPP a jeho soli
2933 39 9926Norpipanon a jeho soli
2933 39 9927PEPAPajeho soli
2933 39 9928Pethidin - meziprodukt B
2933 39 9929Pethidin - meziprodukt C
2933 39 9930Piminodin a jeho soli
2933 39 9931Properidin a jeho soli
2933 39 9932Ramifentanil a jeho soli
2933 39 9933Alfaprodin a jeho soli
2933 39 9934Fenazocin a jeho soli
2933 39 9935Metazocin a jeho soli
2933 39 9990Ostatní
2933 49 9010Levometorfan a jeho soli
2933 49 9011Levofenacylmorfan a jeho soli
2933 49 9012Racemethorfan a jeho soli
2933 49 9013Drotebanol a jeho soli
2933 49 9014Fenomorfan a jeho soli
2933 49 9015Norlevorfanol a jeho soli
2933 49 9016Racemorfan a jeho soli
2933 49 9090Ostatní
2933 53 9011Allobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 9012Amobarbital(INN) a jeho soli
2933 53 9013Butalbital (INN) a jeho soli
2933 53 9014Butobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 9015Cyklobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 9016Metylfenobarbital(INN) a jeho soli
2933 53 9017Pentobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 9018Sekbutabarbital (INN) a jeho soli
2933 53 9019Sekobarbital (INN) a jeho soli
2933 53 9020Vinylbital (INN) a jeho soli
2933 55 0011Loprazolam (INN) a jeho soli
2933 55 0012Mecloqualon (INN) a jeho soli
2933 55 0013Metaqualon (INN) a jeho soli
2953 55 0014Zipeprol (INN) a jeho soli
2933 59 9511Crimidine
2933 59 9513Pirimiphos-ethyl
2933 59 9514Pirimiphos-methyl
2933 59 9590Ostatní
2933 72 0010Clobazam (INN) a jeho soli
2933 72 0020Methyprylon (INN) a jeho soli
2933 91 9011Alprazolam (INN) a jeho soli
2933 91 9012Camazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9013Clonazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9014Clorazepát (INN) a jeho soli
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2933 91 9015Delorazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9016Diazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9017Estazolam (INN) a jeho soli
2933 91 9018Ethylloflazepát(INN) a jeho soli
2933 91 9019Fludiazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9020Flunitrazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9021Flurazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9022Halazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9023Lorazepam(INN) a jeho soli
2933 91 9024Lormetazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9025Mazindol (INN) a jeho soli
2933 91 9026Medazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9027Midazolam (INN) a jeho soli
2933 91 9028Nimetazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9029Nitrazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9030Nordazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9031Oxazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9032Pinazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9033Prazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9034Pyrovaleron (INN) a jeho soli
2933 91 9035Temazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9036Tetrazepam (INN) a jeho soli
2933 91 9037Triazolam (INN) a jeho soli
2933 99 90112-Methylaziridin
2933 99 9012Azinfos-ethyl
2933 99 9013Azinfos-methyl
2933 99 9014Aziridin
2933 99 9015DET (N,N-diethyltriptamin) a jeho soli
2933 99 9016DMT (N,N-dimethyltriptamin) a jeho soli
2933 99 9018Etonitazen a jeho soli
2933 99 9019Etryptamin a jeho soli
2933 99 9022Klonitazen a jeho soli
2933 99 9023Maleinhydrazid a jeho soli
2933 99 9024Mazindol a jeho soli
2933 99 9026Moramid - meziprodukt
2933 99 9030Proheptazin a jeho soli
2933 99 9031Psilotsin a jeho soli
2933 99 9033Rolicyklidin a jeho soli
2933 99 9034Tris-aziridinyl-fosfinoxid (TEPA, triethylenfosforamid)
2933 99 9035Zolpidem (N,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid) a jeho
2933 99 9036oUII Beta-Hydroxyfentanyl a jeho soli
2933 99 9037Thionazin
2933 99 9038Triamifos
2933 99 9039Triazophos
2933 99 9040Beta-Hydroxy-3-Methylfentanyl a jeho soli
2933 99 9041Parafluorentanyl a jeho soli
2933 99 9090Ostatní
2934 91 0011Aminorex (INN); jeho soli
2934 91 0012Brotizolam (INN) a jeho soli
2934 91 0013Clotiazepam (INN) a jeho soli
2934 91 0014Cloxazolam (INN) a jeho soli
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
2934 91 0015Dextromoramid (INN) a jeho soli
2934 91 0016Fendimetrazin (INN) a jeho soli
2934 91 0017Fenmetrazin (INN) a jeho soli
2934 91 0018Haloxazolam (INN) a jeho soli
2934 91 0019Ketazolam (INN) a jeho soli
2934 91 0020Mesocarb (INN) a jeho soli
2934 91 0021Oxazolam (INN) a jeho soli
2934 91 0022Pemolin (INN) a jeho soli
2934 91 0023Sufentanil (INN) a jeho soli
2934 99 90113-methylthiofentanyl a jeho soli
2934 99 90124-methylaminorex a jeho soli
2934 99 9013Alfa-methylthiofentanyl a jeho soli
2934 99 9014Blasticidin-s a jeho soli
2934 99 9015Diethylthiambuten a jeho soli
2934 99 9016Dimethylthiambuten a jeho soli
2934 99 9017Dioxafetyibutyrát a jeho soli
2934 99 9018Ethylmethylthiambuten a jeho soli
2934 99 9019Fenadoxon a jeho soli
2934 99 9020Fosfolan
2934 99 9021Fosthietan
2934 99 9022Furethidin a jeho soli
2934 99 9023Levomoramid a jeho soli
2934 99 9024Mefosfolan a jeho soli
2934 99 9025Methidathion a jeho soli
2934 99 9026Morferidin a jeho soli
2934 99 9027Pyrrolidindithiokarbamát sodný
2934 99 9028Racemoramid a jeho soli
2934 99 9029TCP tenocyklidin a jeho soli
2934 99 9030Thiofentanyl a jeho soli
2934 99 9090Ostatní
2936 29 9010Aminopterin
2936 29 9090Ostatní
2938 90 9010Scilliroside
2938 90 9090Ostatní
2939 11 0001Koncentráty makové slámy
2939 11 0011Buprenorfin (INN) a jeho soli
2939 11 0012Kodein a jeho soli
2939 11 0013Dihydrokodein (INN) a jeho soli
2939 11 0014Ethylmorfin a jeho soli
2959 11 0015Etorfin (INN) a jeho soli
2939 11 0016Heroin a jeho soli
2939 11 0017Hydrokodon (INN) a jeho soli
2939 11 0018Hydromorfon (INN) a jeho soli
2939 11 0019Morfin, jeho soli a jiné deriváty
2939 11 0020Nikomorfin (INN) a jeho soli
2939 11 0021Oxykodon (INN) a jeho soli
2939 11 0022Oxymorfon (INN) a jeho soli
2939 11 0023Folkodin (INN) a jeho soli
2939 11 0024Thebacon (INN) a jeho soli
2939 11 0025Thebain a jeho soli
2939 19 0011Acetorfin a jeho soli
2939 19 0012Acetyldihydrokodein a jeho soli
Kód
celního
sazebníku
Dopl. kódPopis zboží
123
2939 19 0013Benzylmorfin a jeho soli
2939 19 0014Desomorfin a jeho soli
2939 19 0015Dihydromorfin a jeho soli
2939 19 0016Hydromorfinol a jeho soli
2939 19 0017Kodoxim a jeho soli
2939 19 0018Methyldesorfin a jeho soli
2939 19 0019Methyldihydromorfin a jeho soli
2939 19 0020Metopon a jeho soli
2939 19 0021Morfin methobromid a jeho soli
2939 19 0022Morfin N-oxid a jeho soli
2939 19 0023Myrofin a jeho soli
2939 19 0024Nikodikodin a jeho soli
2939 19 0025Nikokodin a jeho soli
2939 19 0026Norkodein a jeho soli
2939 19 0027Normorfin a jeho soli
2939 19 0028Dihydroetorfin
2939 19 0090Ostatní
2939 49 0010Norefedrin (fenylpropanolamin)
2939 49 0090Ostatní
2939 69 0010LSD, LSD 25 ((+)Lysergid)
2939 69 0090Ostatní
2939 91 9011Ekgonin, jeho soli, estery a jiné deriváty
2939 91 9012Levometamfetamin, jeho soli, estery a jiné deriváty
2939 91 9013Metamfetamin (INN), jeho soli, estery a jiné deriváty
2939 91 9014Racemát metamfetamin u, jeho soli, estery a jiné deriváty
2939 91 9090Ostatní
2939 99 0011Akonitin a jeho soli
2939 99 0012Anabasin (2-/3-pyridyl/-piperidin)
2939 99 0013Atropin a jeho soli
2939 99 0014Brucin a jeho soli
2939 99 0015Cathinon a jeho soli
2939 99 0016Fysostigmin, eserin a jeho soli
2939 99 0017Hyoscyamin a jeho soli
2939 99 0018Kolchicin
2939 99 0019Meskalin
2939 99 0020Nikotin a jeho soli
2939 99 0021Pilokarpin a jeho soli
2939 99 0022Psilocybin
2939 99 0023Skopolamin a jeho soli
2939 99 0024Strychnin a jeho soli
2939 99 0090Ostatní

Farmaceutické výrobky

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
3002 10 9110Hemoglobin, pouze z lidské krve
3002 10 9190Ostatní
3002 10 9510Lidská krevní plasma
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
3002 10 9590Ostatní
3002 90 9011Léčivé přípravky z lidské krve a jejich složek
3002 90 9012Přípravky z lidské krve pro diagnostické účely
3002 90 9021Lidská krev nebo její složky pro léčebné účely
3002 90 9022Lidská krev nebo její složky pro diagnostické účely
3002 90 9031Léčivé přípravky ze zvířecí krve a jejich složek
3002 90 9032Přípravky ze zvířecí krve pro diagnostické účely
3002 90 9090Ostatní

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
3505 10 5010Modifikované škroby E 1410 - fosfát škrobu
3505 10 5020Modifikované škroby E 1412 - zesítěný fosfát škrobu
3505 10 5090Ostatní

Různé chemické výrobky

Kód
čelního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
3824 90 9990Ostatní

Kaučuk a výrobky z něj

Kód
celního sazebníku
Dopl. kódPopis zboží
123
4012 20 9010Použité pneumatiky, které jsou vhodné k dalšímu použití v silničním provozu, t.j. činná plocha pláště pneumatiky musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou dezénových drážek nebo zářezů nejméně 1 mm u pneumatik určených pro mopedy a nejméně 1,6 mm u pneumatik určených pro vozidla ostatních kategorií. Pláště pneumatik nesmějí mít na svém vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky pláště) trhliny nebo poškození, které ohrožují kostru nebo ji narušují.
4012 20 9090Ostatní

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
4203 10 0010Použité
42U3 10 0090Ostatní
4203 21 0010Použité
4203 21 0090Ostatní
4203 29 1010Použité
4203 29 1090Ostatní
4203 29 9110Použité
4203 29 9190Ostatní
4203 29 9910Použité
4203 29 9990Ostatní
4203 30 0010Použité
4203 30 0090Ostatní
4203 40 0010Použité
4203 40 0090Ostatní

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
4303 10 1010Použité
4303 10 1090Ostatní
4303 10 9010Použité
4303 10 9090Ostatní
4303 90 0010Použité
4303 90 0090Ostatní

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
4403 20 1911Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 1919Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 201990Ostatní
4403 20 3911Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 3919Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 20 3990Ostatní
4403 20 9911Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 9919Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 20 9990Ostatní
4403 91 9011Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 91 9019Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 91 9090Ostatní
4403 92 9011Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 92 9019Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 92 9090Ostatní
Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
4403 99 1011Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 99 1019Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 99 1090Ostatní
4403 99 5910Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 99 5990Ostatní
4403 99 9511Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 99 9519Vlákninové a ostatní průmyslové dříví
4403 99 9590Ostatní

Chemická střížová vlákna

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
5515 13 1110S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 13 1190Ostatní
5515 13 1910S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 13 1990Ostatní
5515 13 9110S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 13 9190Ostatní
5515 13 9910S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 13 9990Ostatní
5515 19 1010S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 19 1090Ostatní
5515 19 3010S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 19 3090Ostatní
5515 19 9010S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 19 9090Ostatní
5515 22 1110S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 22 1190Ostatní
5515 22 1910S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 22 1990Ostatní
5515 22 9110S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 22 9190Ostatní
5515 22 9910S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 22 9990Ostatní
5515 92 1110S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 92 1190Ostatní
5515 92 1910S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 92 1990Ostatní
5515 92 9110S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 92 9190Ostatní
5515 92 9910S obsahem vlny od 15 do 35%
5515 92 9990Ostatní

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
6203 19 9010S obsahem vlny 36% a více
6203 19 9090Ostatní
6203 39 9010S obsahem vlny 36% a více
6203 39 9090Ostatní

Jiné zcela dokončené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry

Kód
celního sazebníku
Dopl. kódPopis zboží
123
6309 00 0001Použité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (číslo HS 6101); Použité pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, lýtkové a krátké kalhoty (jiné než plavky), pletené nebo háčkované (číslo HS6103)
6309 00 0002Použité dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (vč.lyžařských), a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (číslo HS 6102); Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované (číslo HS 6104)
6309 00 0003Použité pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované (číslo HS 6105); Použité dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované (číslo HS 6106); Použité pánské nebo chlapecké slipy a spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany apod. výrobky, pletené nebo háčkované (číslo HS 6107); Použité dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany apod. výrobky, pletené nebo háčkované (číslo HS 6108)
6309 00 0004Použitá vrchní trička a tílka (nátělníky), pletené nebo háčkované (číslo HS 6109); Použité svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty apod. výrobky, pletené nebo háčkované (číslo HS6110); Použité teplákové soupravy, tepláky (trainings), kombinézy, lyžařské komplety, trikoty, kalhoty a plavky pro sport, pletené nebo háčkované (číslo HS 6112)
6309 00 0005Použité kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované (číslo HS 6111); Použité oděvy zcela zhotovené z pletených nebo háčkovaných textilií čísel 5903, 5906, 5907 (číslo HS 6113); Použité ostatní oděvy, pletené nebo háčkované (číslo HS 6114); Použité punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčoch na křečové žíly a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované (číslo HS6115);Použité rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované (číslo HS6116);Použité ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované části oděvů nebo oděvních doplňků (číslo HS 6117)
6309 00 0006Použité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6201); Použité pánské nebo chlapecké obleky nebo komplety, saka, kalhoty, kalhoty s ladem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6203)
Kód
celního sazebníku
Dopl. kódPopis zboží
123
6309 00 0007Použité dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6202); Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, kalhotys ladem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6204)
6309 00 0008Použité pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6205); Použité dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6206);Použité pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy a spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany apod. výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6207);Použitá dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky(negliže), koupací pláště, župany apod. výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (číslo HS 6208)
6309 00 0009Použité ostatní oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované (čísla HS 6209-6217); Použité přikrývky (číslo HS 6301);Použité prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské (číslo HS 6302);Použité vitrážky, záclony, vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie (číslo HS 6303);Jiné použité bytové textilie, vyjma výrobků čísla 9404 (číslo HS 6304);Použité soupravy sestávající z tkanin a z nití též s doplňky na výrobu koberečků,tapiserií apod. (číslo HS 6308)
3309 00 0010Použitá obuv (čísla HS 6401 - 6405)
3309 00 0011Použité klobouky a jiné pokrývky hlavy (čísla HS 6503 - 6506)

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince

Kód
celního
sazebníku
Dopl. kódPopis zboží
123
7103 10 0010Vltavíny
7103 10 0090Ostatní
7103 99 0010Vltavíny
7103 99 0090Ostatní

Výrobky ze železa nebo oceli

7306 60 3820Vyrobené podle normy EN 10 219, charakterizující jejich způsob výroby a použitelnost pro dynamicky namáhané konstrukce. Výrobky jsou charakterizovány označením S 275 JOH a S 355 J2H nebo jiným označením s písmenem H na posledním místě přívlastku (jemnozrnná ocel určená pro dynamicky namáhané čtyřhranné svařované trubky), s tloušťkou stěny 4 mm nebo větší.
7306 60 3890Ostatní

Vozidla jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
8703 21 9020Určené k rozebrání na náhradní díly
8703 21 9090Ostatní
8703 22 9020Určené k rozebrání na náhradní díly
8703 22 9090Ostatní
8703 23 9020Určené k rozebrání na náhradní díly
8703 23 9090Ostatní
8703 24 9020Určené k rozebrání na náhradní díly
8703 24 9090Ostatní
8703 31 9020Určené k rozebrání na náhradní díly
8703 31 9090Ostatní
8703 32 9020Určené k rozebrání na náhradní díly
8703 32 9090Ostatní
8703 33 9020Určené k rozebrání na náhradní díly
8703 33 9090Ostatní

Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřící, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
9013 10 0010Optické přístroje (např. zaměřovači dalekohledy) určené pro zbraně nevojenského charakteru
9013 10 0090Ostatní

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

Kód
celního
sazebníku
Dopl.
kód
Popis zboží
123
9304 00 0010Ostatní zbraně využívající energii mechanickou nebo stlačeného plynu a zbraně pro vystřelování látek s dráždivým účinkem včt. obranných sprejů a elektrické paralyzátory
9304 00 0090Ostatní

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

PRAVIDLA PRO VYHOTOVENÍ TISKOPISŮ DEKLARACE A DOPLŇKOVÉ DEKLARACE

A. Deklarace osmilistá (listy 1 až 8); § 44 odst. 1 písm a) této vyhlášky

(1) Na listech Deklarace označených čísly 1, 4 a 5, používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 opatřeny zeleným podtiskem.

(2) Na pravém okraji jsou listy Deklarace označeny barevným pruhem, buď plným 3 mm širokým nebo přerušovaným, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. Jednotlivé listy se označují témito barevnými pruhy

- list č. 1 plným červeným,

- list č. 2 plným zeleným,

- list č. 3 plným žlutým,

- list č. 4 přerušovaným modrým,

- list č. 5 plným modrým,

- list č. 6 přerušovaným červeným,

- list č. 7 přerušovaným zeleným,

- list č. 8 přerušovaným žlutým.

(3) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze 11 této vyhlášky.

(4) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace propsaly, s výjimkou třílistých sad, na tyto další listy Deklarace

číslo odstavce čísla listů
1- (vyjma stř. část) 1 až 8
1 - stř. část 1 až 3
2 1 až 5
3 1 až 8
4 1 až 8
5 1 až 8
6 1 až 8
7 1 až 3
8 1 až 5
9 1 až 3
10 1 až 3
11 1 až 3
12 -
13 1 až 3
14 1 až 4
15 1 až 8
15a 1 až 3
15b 1 až 3
16 1 až 3, 6 až 8
17 1 až 8
17a 1 až 3
17b 1 až 3
18 1 až 5
19 1 až 5
20 1 až 3
21 1 až 5
22 1 až 3
23 1 až 3
24 1 až 3
25 1 až 5
26 1 až 3
27 1 až 5
28 1 až 3
29 1 až 3
30 1 až 3
31 1 až 8
32 1 až 8
33 - první levá část 1 až 8
33 - další části 1 až 3
34 1 až 3
35 1 až 8
36 -
37 1 až 3
38 1 až 8
39 1 až 3
40 1 až 5
41 1 až 3
42 -
43 -
44 1 až 5
45 -
46 1 až 3
47 1 až 3
48 1 až 3
49 1 až 3
50 1 až 8
51 1 až 8
52 1 až 8
53 1 až 8
54 1 až 4
55 -
56 -
A 1 až 4
B 1 až 3
C 1 až 8
D 1 až 4
E -
F -
G -
H -
I-
J -

(5) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 18800 pro úplný tiskopis (listy 1 až 8),

b) číslo 18320 pro sadu skládající se z listů 1, 2 a 3, s propsáním všech údajů na všechny listy,

c) číslo 18430 pro sadu skládající se z listů 1,4 a 5,

d) číslo 18310 pro sadu skládající se z listů 6, 7 a 8, s propsáním všech údajů na všechny listy,

e) číslo 18623 pro sadu skládající se z listů 1, 2, 3, 4 a 5.

B. Deklarace doplňková osmilistá (listy 1 až 8); § 44 odst. 1 písm a) této vyhlášky

(6) Na listech Doplňkové deklarace č. 1, 4 a 5, používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, a 44 opatřeny zeleným podtiskem.

(7) Na pravém okraji jsou listy Doplňkové deklarace označeny barevným pruhem, buď plným 3 mm širokým nebo přerušovaným, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. Jednotlivé listy se označují těmito barevnými pruhy

- list č. 1 plným červeným,

- list č. 2 plným zeleným,

- list č. 3 plným žlutým,

- list č. 4 přerušovaným modrým,

- list č. 5 plným modrým,

- list č. 6 přerušovaným červeným,

- list č. 7 přerušovaným zeleným,

- list č. 8 přerušovaným žlutým.

(8) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze č.12 k této vyhlášce.

(9) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace doplňkové musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace doplňkové propsaly, s výjimkou třílistých sad, na tyto další listy Deklarace doplňkové

číslo odstavce čísla listů
1 (vyjma stř. část) 1 až 8
1 - stř. část 1 až 3
2 1 až 5
3 1 až 8
31 1 až 8
32 1 až 8
33 - první levá část 1 až 8
33 - další části 1 až 3
34 1 až 3
35 1 až 8
36 -
37 1 až 3
38 1 až 8
39 1 až 3
40 1 až 5
41 1 až 3
42 -
43 -
44 1 až 5
45 -
46 1 až 3
47 1 až 3
A 1 až 4
C 1 až 8

(10) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 28800 pro úplný tiskopis (listy 1 až 8),

b) číslo 28320 pro sadu skládající se z listů 1, 2 a 3, s propsáním všech údajů na všechny listy,

c) číslo 28430 pro sadu skládající se z listů 1, 4 a 5,

d) číslo 28310 pro sadu skládající se z listů 6, 7 a 8, s propsáním všech údajů na všechny listy,

e) číslo 28623 pro sadu skládající se z listů 1, 2, 3, 4 a 5.

C. Deklarace čtyřlistá (listy 1/6. 2/7. 3/8. 4/5): § 44 odst. 1 písm. b) této vyhlášky

(11) Na listech Deklarace označených č. 1/6, 2/7 a 4/5 jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 opatřeny zeleným pod-tiskem.

(12) Na pravém okraji jsou jednotlivé listy Deklarace označeny plným barevným pruhem širokým 3 mm a ve vzdálenosti 0,5 mm vpravo od tohoto pruhu jsou ještě označeny přerušovaným barevným pruhem, který se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. List č. 1/6 se označuje červenými, list č. 2/7 zelenými, list č. 3/8 žlutými a list č 4/5 modrými pruhy.

(13) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace, který je uveden v příloze č.13 k této vyhlášce.

(14) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace propsaly na tyto další listy Deklarace

číslo odstavce čísla listů
1 (vyjma stř. část) 1/6 až 4/5
1 - stř. část 1/6 až 3/8
2 1/6 až 4/5
3 1/6 až 4/5
4 1/6 až 4/5
5 1/6 až 4/5
6 1/6 až 4/5
7 1/6 až 3/8
8 1/6 až 4/5
9 1/6 až 3/8
10 1/6 až 3/8
11 1/6 až 3/8
12 1/6 až 3/8
13 1/6 až 3/8
14 1/6 až 3/8
15 1/6 až 4/5
15a 1/6 až 3/8
15b 1/6 až 3/8
16 1/6 až 3/8
17 1/6 až 4/5
17a 1/6 až 3/8
17b 1/6 až 3/8
18 1/6 až 4/5
19 1/6 až 4/5
20 1/6 až 3/8
21 1/6 až 4/5
22 1/6 až 3/8
23 1/6 až 3/8
24 1/6 až 3/8
25 1/6 až 4/5
26 1/6 až 3/8
27 1/6 až 4/5
28 1/6 až 3/8
29 1/6 až 3/8
30 1/6 až 3/8
31 1/6 až 4/5
32 1/6 až 4/5
33 - první levá část 1/6 až 4/5
33 - další části 1/6 až 3/8
34 1/6 až 3/8
35 1/6 až 4/5
36 1/6 až 3/8
37 1/6 až 3/8
38 1/6 až 4/5
39 1/6 až 3/8
40 1/6 až 4/5
41 1/6 až 3/8
42 1/6 až 3/8
43 1/6 až 3/8
44 1/6 až 4/5
45 1/6 až 3/8
46 1/6 až 3/8
47 1/6 až 3/8
48 1/6 až 3/8
49 1/6 až 3/8
50 1/6 až 4/5
51 1/6 až 4/5
52 1/6 až 4/5
53 1/6 až 4/5
54 1/6 až 4/5
55 -
56 -
A 1/6 až 3/8
B 1/6 až 3/8
C 1/6 až 4/5
D/J 1/6 až 4/5
E/J -
F -
G -
H -
I -

(15) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 14400 pro úplný tiskopis (listy 1/6 až 4/5),

b) číslo 14312 pro sadu skládající se z listů 1/6, 2/7 a 3/8.

D. Deklarace doplňková čtyřlistá (listy 1/6, 2/7, 3/8. 4/5); § 44 odst. 1 písm. b) této vyhlášky

(16) Na listech Doplňkové deklarace č. 1/6, 2/7 a 4/5, používaných pro režim tranzitu, jsou odstavce č. 1 (s výjimkou střední části), 2, 3, 31, 32, 33 (pouze první dílčí část vlevo), 35, 38, 40, a 44 opatřeny zeleným podtiskem.

(17) Na pravém okraji jsou listy Doplňkové deklarace označeny plným barevným pruhem a ve vzdálenosti 0,5 mm vpravo od něho přerušovaným barevným pruhem. Plný pruh je 3 mm široký, přerušovaný pruh se skládá z řady čtverců o délce strany 3 mm a z mezer mezi nimi v délce 3 mm. List č. 1/6 se označuje červenými, list č. 2/7 zelenými, list č. 3/8 žlutými a list č 4/5 modrými pruhy.

(18) Rozměry dělicích čar v odstavcích a mezi odstavci a typ a zvýraznění písma v předepsaném textu tiskopisu odpovídají vzoru Deklarace doplňkové, který je uveden v příloze č.14 k této vyhlášce.

(19) Samopropisovací vrstva na jednotlivých listech Deklarace doplňkové musí být nanesena tak, aby se údaje uváděné do jednotlivých odstavců Deklarace doplňkové propsaly na tyto další listy Deklarace doplňkové

číslo odstavce čísla listů
1 (vyjma stř. část) 1/6 až 4/5
1 - střední část 1/6 až 3/8
2 1/6 až 4/5
3 1/6 až 4/5
31 1/6 až 4/5
32 1/6 až 4/5
33 - první levá část 1/6 až 4/5
33 - další části 1/6 až 3/8
34 1/6 až 3/8
35 1/6 až 4/5
36 1/6 až 3/8
37 1/6 až 3/8
38 1/6 až 4/5
39 1/6 až 3/8
40 1/6 až 4/5
41 1/6 až 3/8
42 1/6 až 3/8
43 1/6 až 3/8
44 1/6 až 4/5
45 1/6 až 3/8
46 1/6 až 3/8
47 1/6 až 3/8
A 1/6 až 3/8
C 1/6 až 4/5

(20) V levém dolním rohu je uvedeno identifikační číslo tiskopisu, kterým je rozlišeno jeho provedení a složení listů v sadě

a) číslo 24400 pro úplný tiskopis (listy 1/6 až 4/5),

b) číslo 24312 pro sadu skládající se z listů 1/6, 2/7 a 3/8.

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VYSVĚTLIVKY K VYHOTOVENÍ A POUŽÍVÁNÍ TRANZITNÍHO DOPROVODNÉHO DOKLADU

A. Vysvětlivky k vyplňování tranzitního doprovodného dokladu

Tranzitní doprovodný doklad se tiskne na základě údajů získaných z celního prohlášení do režimu tranzitu, které bylo v případě potřeby doplněno hlavním povinným anebo zkontrolováno úřadem odeslání, a doplněn následujícím způsobem:

1. MRN (evidenční číslo přepravní operace)

Údaj je uveden alfanumericky na 18 míst podle následujícího vzoru:

Pole Obsah Typ pole Příklady
1 Poslední dvě číslice roku přijetí tranzitní operace (RR) Numerické
2
97
2 Identifikátor země, ve které tranzitní operace začíná (kód země ISO alpha 2) Alfabetické
2
CZ
3Jedinečný identifikátor pro tranzitní operaci podle roku a země Alfanumerické
13
9876AB8890123
4 Kontrolní číslice Alfanumerické
1
5

Pole 1 a 2. jak je vysvětleno výše.

Pole 3 se vyplňuje identifikátorem pro tranzitní operaci. O způsobu, jakým je pole použito, rozhodují národní celní správy, ale každá tranzitní operace projednaná během jednoho roku v rámci daného státu musí mít jedinečné číslo. Národní celní správy, které chtějí mít začleněné evidenční číslo příslušného orgánu v evidenčním čísle přepravní operace - MRN, mohou použít až prvních 6 znaků pro vložení národního čísla tohoto úřadu.

Pole 4 obsahuje údaj, který je kontrolním prvkem pro celé evidenční číslo přepravní operace - MRN. Toto pole umožňuje zjistit chybu při zápisu celého evidenčního čísla přepravní operace - MRN.

Evidenční číslo přepravní operace - MRN se také natiskne ve formě čárového kódu za použití standardního ..kódu 128" a sady znaku „B".

2. Odstavec č. 3:

- první pododstavec: pořadové číslo stávajícího vytištěného listu,

- druhý pododstavec: celkový počet vytištěných listů (včetně seznamu položek),

- se nepoužije, jedná-li se pouze o jednu položku.

3. V pravé části odstavce č. 8:

Název a adresa celního úřadu, kterému je zasílán zpětný list tranzitního doprovodného dokladu.

4. Odstavec C:

- název úřadu odeslání,

- referenční číslo úřadu odeslání,

- datum přijetí tranzitního prohlášení,

- název/jméno a číslo oprávnění schváleného odesílatele zboží (je-li nějaký).

5. Odstavec D:

- výsledky kontroly,

- poznámka ,.závazná trasa", v případě potřeby.

Není-li v této vyhlášce uvedeno jinak, nebude tranzitní doprovodný doklad měněn, doplňován nebo škrtán.

B. Vysvětlivky k tisku

Pro vytištění tranzitního doprovodného dokladu existují následující možnosti:

1. Deklarovaný úřad určení je napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém a nejsou použity ložné listy:

  vytiskne se pouze list A (doprovodného dokladu).

2. Deklarovaný úřad určení je napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém a jsou použity ložné listy:

Vytiskne se list A (doprovodného dokladu), a

  Vytiskne se list B (zpětný list).

3. Deklarovaný úřad určení není napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém (ať jsou použity ložné listy, či nikoliv):

  Vytiskne se list A (doprovodného dokladu), a

  Vytiskne se list B (zpětný list).

C. Vysvětlivky pro zpětné zaslání výsledků kontroly z úřadu určení

Pro zpětné zaslání výsledků kontroly z místa určení existují následující možnosti:

1. Skutečný úřad určení je ten, který byl deklarován a je napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém:

  výsledky kontroly jsou zasílány úřadu odeslání elektronickou cestou, nejsou-li použity ložné listy;

  výsledky kontroly jsou zasílány úřadu odeslání za použití zpětného listu B tranzitního doprovodného dokladu (včetně ložných listů), jsou-li použity ložné listy.

2. Skutečný úřad určení je ten, který byl deklarován a není napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém:

  výsledky kontroly jsou zaslány úřadu odeslání za použití zpětného listu B tranzitního doprovodného dokladu (včetně ložných listů nebo seznamu položek, existují-li), ať již jsou použity ložné listy, či nikoliv.

3. Deklarovaný úřad určení je napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém, ale skutečný úřad určení není napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém (změna úřadu určení):

  výsledky kontroly jsou zaslány úřadu odeslání za použití fotokopie listu A tranzitního doprovodného dokladu (včetně seznamu položek, existuje-li), nejsou-li použity ložné listy;

  výsledky kontroly jsou zasílány úřadu odeslání za použití zpětného listu B tranzitního doprovodného dokladu (včetně ložných listů), jsou-li použity ložné listy.

4. Deklarovaný úřad určení není napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém, ale skutečný úřad určení je napojen na počítačově zpracovaný tranzitní systém (změna úřadu určení):

  výsledky kontroly jsou zaslány úřadu odeslání elektronickou cestou, nejsou-li použity ložné listy;

  výsledky kontroly jsou zaslány úřadu odeslání za použití zpětného listu B tranzitního doprovodného dokladu (včetně ložných listů), jsou-li použity ložné listy.

D. Vysvětlivky k použití ložných listů

Při použití ložných listů jsou listy A a B tranzitního doprovodného dokladu tištěny ze systému. V tomto případě se uvádějí následující údaje:

1. Celkový počet ložných listů (odstavec č. 4) namísto celkového počtu seznamu položek (odstavec č. 3).

2. Odstavec „Popis zboží" (odstavec č. 31) obsahuje pouze:

- jedná-li se o zboží T1, T2 nebo T2F: „Viz. ložné listy"
- jedná-li se o zboží T1, T2 a T2F:
- zboží T1: „Viz. ložné listy č. od ... do ...".
- zboží T2: „Viz. ložné listy č. od ... do ...",
- zboží T2F: „Viz. ložné listy č. od ... do ...".

3. Odstavec „Zvláštní záznamy" se také vyplňuje.

4. Všechny ostatní údaje týkající se zboží na úrovni položek jsou uvedeny na příslušných ložných listech, které jsou připojeny k tranzitnímu doprovodnému dokladu.

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VYSVĚTLIVKY K VYHOTOVENÍ A POUŽÍVÁNÍ SEZNAMU POLOŽEK

Týká-li se přeprava více než jedné položky, pak list A seznamu položek se vždy tiskne z počítačového systému a připojuje se k listu A tranzitního doprovodného dokladu.

Jestliže je tranzitní doprovodný doklad vytištěn ve dvou listech A a B, potom se také vytiskne list B seznamu položek a připojí se k listu B tranzitního doprovodného dokladu.

Odstavce seznamu položek je možno svisle rozšířit.

Údaje se tisknou následujícím způsobem:

1. V odstavci identifikace (levý horní roh):

a) seznam položek,

b) list A/B,

c) pořadové číslo stávajícího listu a celkový počet listů (včetně tranzitního doprovodného dokladu).

2. Úřad odeslání - název úřadu odeslání.

3.  Datum - datum přijetí tranzitního prohlášení.

4. MRN - evidenční číslo tranzitní operace, jak je definováno v příloze č. 26 této vyhlášky.

5.  Podrobnosti z různých odstavců na úrovni položek se tisknou následujícím způsobem:

a) pořadové číslo položky - pořadové číslo stávající položky,

b) režim - jestliže je status zboží v celém prohlášení jednotný, odstavec se nepoužívá,

c) u smíšené zásilky je vytištěn skutečný status, T1, T2 nebo T2F,

d) zbývající odstavce se vyplní tak, jak je popsáno v příloze č. 21 této vyhlášky, v případě potřeby ve formě kódů.

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - T.C. 10 - POTVRZENÍ O PŘESTUPU HRANICE

Příloha č. 30 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - T.C. 11 - POTVRZENÍ O DODÁNÍ

Příloha č. 31 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - PROHLÁŠENÍ

Příloha č. 32 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - ZVLÁŠTNÍ RAZÍTKO

1. Znak nebo jiné označení státu

2. Místo odeslání

3. Číslo tranzitního dokladu

4. Datum

5. Schválený odesílatel

6. Povolení

Příloha č. 33 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - OSVĚDČENÍ O POVOLENÍ SCHVÁLENÉHO PŘÍJEMCE

Příloha č. 34 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - ZAVAZADLOVÝ LÍSTEK CIV

Příloha č. 35 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - ZELENÁ NÁLEPKA MALÉHO FORMÁTU

Příloha č. 36 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

Seznam železničních stanic pro výdej zavazadel propuštěných do režimu tranzitu


Benešov u Prahy
Beroun
Blansko
Bohumín
Brno
Bruntál
Břeclav
Bylnice
Česká Třebová
České Budějovice
České Velenice
Český Krumlov
Český Těšín
Děčín
Domažlice
Františkovi Lázně
Frýdek Místek
Frýdlant v Čechách
Hodonín
Horní Dvořiště
Horní Lideč
Hradec Králové
Hrádek nad Nisou
Hranice na Moravě
Cheb
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jeseník
Jihlava
Jindřichův Hradec
Kaplice
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Klatovy
Kopřivnice
Krnov
Kroměříž
Kyjov
Lanžhot
Liberec
Lichkov
Luhačovice
Mariánské Lázně
Meziměstí
Mělník
Mladá Boleslav
Most
Mosty u Jablunkova
Olomouc
Opava
Ostrava
Otrokovice
Pardubice
Pelhřimov
Petrovice u Karviné
Písek
Plzeň
Praha
Prostějov
Přerov
Roudnice nad Labem
Rožnov pod Radhoštěm
Rumburk
Sokolov
Staré Město u Uherského Hradiště
Strakonice
Sudoměřice nad Moravou
Suchdol nad Odrou
Šatov
Šumperk
Tábor
Teplice v Čechách
Třebíč
Třinec
Turnov
Uherské Hradiště
Uherský Brod
Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí
Valašské Meziříčí
Varnsdorf
Veselí nad Moravou
Vlárský průsmyk
Vojtanov
Vsetín
Vyškov na Moravě
Zábřeh na Moravě
Zlín
Znojmo
Zatec
Žďár nad Sázavou

Příloha č. 37 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - CELNÍ PROHLÁŠENÍ O CESTOVNÍCH ZAVAZADLECH

Příloha č. 38 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

SEZNAM STÁTŮ, DO KTERÝCH LZE ZASÍLAT CESTOVNÍ ZAVAZADLA DOPROVÁZENÁ CELNÍM PROHLÁŠENÍM

(Státy, které ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky přijaly Doporučení Rady pro celní spolupráci o propouštění cestovních zavazadel v železniční přepravě)

1. Belgie

2. Česká republika

3. Dánsko

4. Finsko

5. Francie

6. Itálie

7. Lucembursko

8. Německo

9. Nizozemí

10. Norsko

11. Pákistán

12. Pobřeží Slonoviny

13. Portugalsko

14. Rakousko

15. Řecko

16. Slovensko

17. Slovinsko

18. Španělsko

19. Švédsko

20. Švýcarsko

Příloha č. 39 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - MEZINÁRODNÍ JÍZDENKA PRO JÍZDNÍ KOLA

Příloha č. 40 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR

Příloha č. 41 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - Předávací list TR

Příloha č. 42 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR

Příloha č. 43 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

SEZNAM STÁTŮ, JEJICHŽ CELNÍ ORGÁNY JSOU OPRÁVNĚNY SCHVALOVAT SÉRIE KONTEJNERŮ PRO PŘEPRAVU ZBOŽÍ POD CELNÍ ZÁVĚROU

Afghánistán Kambodža Portugalsko
Albánie Kamerun Rakousko
Alžírsko Kanada Rumunsko
Austrálie Korejská republika Rusko
Belgie Kuba Řecko
Bělorusko Kypr Sierra Leoně
Bulharsko Kuvajt Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Česká republika
Čína Lichtenštejnsko Spojené státy americké
Dánsko Lucembursko Spolková republika Německo
Finsko Maďarsko Šalamounovy Ostrovy
Francie Malawi Španělsko
Chile Malta Švédsko
Irán Maroko Švýcarsko
Irsko Mauritius Trinidad a Tobago
Izrael Nizozemí Tunisko
Jamajka Norsko Turecko
Japonsko Nový Zéland Ukrajina
Jordánsko Polsko Uruguay

Příloha č. 44 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR
PLNÁ MOC

Příloha č. 45 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - PLNÁ MOC

Příloha č. 46 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - Delegování plné moci k zastupování

Příloha č. 47 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - ZJEDNODUŠENÁ PLNÁ MOC PRO CELNÍ ÚČELY 1),2)

Příloha č. 48 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR

Příloha č. 49 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR

Příloha č. 50 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

PROSTOROVÉ A KUSOVÉ ZÁVĚRY POUŽÍVANÉ SCHVÁLENÝM ODESILATELEM

Schválenému odesilateli může být povoleno používání závěr:

A. Z materiálu dle Doporučení č.T2-5510 Rady pro celní spolupráci

- plomby: olovo polotvrzené, průměr min. 14 mm,

- vazný materiál: drát pozinkovaný opředený.

Matrice plombovacích kleští bude vyhotovena podle následující ho vzoru:

Lícní strana

Lícní strana

Rubová strana

Rubová strana

Na lícní straně matrice plombovacích kleští bude uvedeno

- kód „CZ“ jako kód země (v části označené 1*),

- čtyřmístné evidenční číslo útvaru, t.j. celního úřadu vydávajícího povolení (v části označené 2 ),

a na rubové straně

- maximálně čtyřmístný název (kód) schváleného odesilatele (v části označené 3*),

- pětimístné pořadové číslo matrice (v části označené 4*),

Matrice plombovacích kleští schváleného odesilatele budou o průměru nejméně 14 mm, čtvercový rámeček bude o straně nejméně 10 mm a dělicí ryska uvnitř čtvercového rámečku bude délky nejméně 7 mm.

Matrice včetně textu musí být zhotoveny profesionálním způsobem a technologií.

B. Jiných než uvedených v části A, které

1) musí být pevné a trvanlivé,

2) musí být snadno kontrolovatelné a identifikovatelné,

3) nesmí být možné jejich odstranění nebo zničení bez poškození, které by nebylo viditelné pouhým okem,

4) nesmí být možné je použít vícekrát než jednou,

5) musí být obtížné je napodobovat nebo falšovat.

Použitý materiál musí být dostatečně pevný, aby se závěra ne mohla náhodně rozlomit nebo aby ji nemohlo být možno pozměnit bez zanechání stop.

Tvar a rozměr závěr se může lišit materiálem a způsobem uzavírání závěry s tím, že velikost závěry musí být taková, aby veškeré identifikační znaky, shodné s identifikačními znaky uvedenými v příslušném povolení celního úřadu, byly dobře čitelné. Označení kódem země „CZ“ není bezpodmínečně nutné pro závěry jiné, než uvedené v části A. Pořadové číslo je u těchto závěr pětimístné.

Příloha č. 51 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

ČÁST I

Převedení zboží z jednoho celního skladu do druhého - normální postup -

1. Pro převedení zboží z jednoho celního skladu (dále jen „celní sklad odeslání,,) do druhého (dále jen „celní sklad určení,,) bez ukončení režimu za podmínek uvedených v § 153 odst. 3, 5, 6 a 7 zákona jsou skladovatelem celního skladu odeslání předkládány spolu se zbožím dohlížejícímu celnímu úřadu pro celní sklad odeslání list č. 1 Deklarace ve dvojím vyhotovení a listy č. 4 a 5 Deklarace. Je-li celními orgány povoleno nepředkládat zboží, zasílá skladovatel list č. 1 Deklarace dohlížejícímu celnímu úřadu pro celní sklad odeslání.

2. Dohlížející celní úřad pro celní sklad odeslání ověří Deklaraci v odstavci D a stanoví lhůtu, v níž musí být převáděné zboží předloženo dohlížejícímu celnímu úřadu pro celní sklad určení.

3. Jedno vyhotovení listu č. 1 a listy č. 4 a 5 Deklarace doprovázejí zboží k dohlížejícímu celnímu úřadu pro celní sklad určení. Je-li celními orgány povoleno nepředkládat zboží dohlížejícímu celnímu úřadu pro celní sklad určení, zasílá skladovatel celního skladu odeslání listy č. 4 a 5 Deklarace dohlížejícímu celnímu úřadu pro celní sklad určení.

4. List č. 5 Deklarace je po ověření dohlížejícím celním úřadem pro celní sklad určení zpětně zaslán dohlížejícímu celnímu úřadu pro celní sklad odeslání, přičemž list č. 4 si ponechá dohlížející celní úřad pro celní sklad určení. Druhé vyhotovení listu č. 1 Deklarace se předkládá skladovateli celního skladu určení.

5. Dohlížející celní úřad pro celní sklad odeslání ověří řádné převedení zboží porovnáním listu č. 1 a listu č. 5 Deklarace a poté předá list č. 5 Deklarace skladovateli celního skladu odeslání.

6. Skladovatel celního skladu odeslání a celního skladu určení si ponechá předané listy Deklarace jako přílohu ke své skladové evidenci.

ČÁST II

Převod zboží z jednoho celního skladu do druhého - zjednodušené řízení -

1. Pro převedení zboží z jednoho celního skladu (dále jen „celní sklad odeslání,,) do druhého (dále jen „celní sklad určení,,) bez ukončení režimu za podmínek uvedených v § 153 odst. 4 až 7 zákona se vyplňuje list č. 1 Deklarace ve dvojím vyhotovení.

2. Před převedením zboží jsou dohlížející celní úřady pro celní sklad odeslání a pro celní sklad určení informovány jimi stanovenou formou o zamýšleném převodu, aby případně mohly provést kontroly, které považují za nutné.

3. Jedno vyhotovení listu č. 1 Deklarace si ponechá skladovatel celního skladu odeslání jako přílohu skladové evidence.

4. Druhé vyhotovení listu č. 1 Deklarace doprovází převáděné zboží a skladovatel celního skladu určení si je ponechá jako přílohu skladové evidence.

5. Skladovatel celního skladu určení vydá skladovateli celního skladu odeslání potvrzení o tom, že převedené zboží bylo do celního skladu určení dodáno.

6. Skladovatel celního skladu odeslání si potvrzení uvedené v bodu 5 ponechá jako přílohu skladové evidence.

Příloha č. 52 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

BĚŽNÉ MANIPULACE

Běžnými manipulacemi se rozumí

1.  větrání, rozložení, sušení, odstranění prachu, jednoduché čistící operace, opravy obalů, základní opravy škod vzniklých v průběhu přepravy nebo uskladnění v rozsahu jednoduchých operací, aplikace nebo odstranění ochrany použité pro dopravu,

2.  rekonstrukce zboží po přepravě,

3.  inventární soupis, vzorkování, třídění, přesívání, mechanická filtrace a vážení zboží,

4.  odstranění poškozených nebo znečištěných složek,

5.  konzervace pasterizováním, sterilizací, infračerveným zářením nebo přidáním konzervačních přípravků,

6.  ošetření proti parazitům,

7.  odstranění rzi,

8.  ošetření

a) jednoduchým zvýšením teploty bez dalšího ošetření či destilace, nebo

b) jednoduchým snížením teploty;

i když výsledkem bude jiný osmimístný kód položky celního sazebníku,

9.  elektrostatické ošetření, narovnání nebo žehlení textilií,

10.  ošetření skládající se z:

a) odstopkování a/nebo odjadřování ovoce, krájení a štípání sušeného ovoce nebo zeleniny, rehydratace ovoce, nebo

b) dehydratace ovoce i když výsledkem bude jiný osmimístný kód položky celního sazebníku,

11.  zbavování soli, čištění a kruponování kůží,

12.  přidání zboží nebo doplnění či nahrazení doplňků, pokud je tato operace poměrně omezena nebo určena ke splnění technických norem a pokud nemění ani podstatu ani výkon původního zboží. Výsledkem této operace může být jiný osmimístný kód položky celního sazebníku pro přidané nebo použité náhradní zboží,

13.  ředění nebo koncentrace tekutin bez dalšího ošetření či destilace, i když výsledkem bude jiný osmimístný kód položky celního sazebníku,

14.  smíchání stejného druhu zboží různé kvality s cílem získat určitou kvalitu nebo kvalitu požadovanou zákazníkem, aniž by se změnila podstata zboží,

15.  oddělení nebo rozkrájení zboží, pokud se jedná o jednoduché operace,

16.  balení, rozbalování, změny obalů, jednoduché usazování a přelévání v kontejnerech, i když výsledkem bude jiný osmimístný kód položky celního sazebníku, přidání, sejmutí nebo změna označení, pečetí, nálepek, cenovek nebo jiných podobných rozlišujících znaků,

17.  zkoušení, seřizování, nastavení a uvedení do provozu strojů, přístrojů a vozidel, zejména z důvodů ověření souladu s technickými normami, pokud se jedná o jednoduché operace,

18. učinění některých součástek potrubí matnými kvůli přizpůsobení se požadavkům trhu.

Příloha č. 53 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

Stanovení standardního procenta výtěžnosti u vybraných druhů zboží, které byly propuštěny do režimu aktivního zušlechťovacího styku a zušlechtěných výrobků

Obecná poznámka:

Běžná výtěžnost se používá výhradně u dováženého zboží rádné, opravdové a obchodovatelné jakosti odpovídající jakékoliv normě jakosti stanovené předpisy České republiky a za podmínky, že zušlechtěné výrobky nejsou získány zvláštními zpracovatelskými postupy za účelem splnění některých jakostních požadavků.

Dovážené zbožíPořadové číslo Zušlechtěné výrobkyMnožství zušlechtěných výrobků
získaných ze 100 kg dováženého
zboží (v kg)1
Kód KN Popis zboží Kód Popis výrobků
(1) (2) (3) (4) (5)
0407 00 30Ptačí vejce, ve skořápkách 1 Ex 0408 99 80 a) Ptačí vejce bez skořápek, tekutá nebo zmrazená 86,00
Ex 051199 90b) Skořápky12,00
2 0408 19 81 a) Žloutky, tekuté nebo zmrazené33,00
Ex 0408 19 89
Ex 3502 19 90
b) Vaječný albumin, tekutý nebo zmrazený53,00
Ex 0511 99 90c) Skořápky12,00
3 0408 91 80 a) Ptačí vejce bez skořápek, sušená 22,10
Ex 0511 99 90b) Skořápky12,00
4 0408 11 80 a) Žloutky, sušené15,40
Ex 3502 11 90 b) Vaječný albumin, sušený (v krystalech) 7,40
Ex 0511 99 90c) Skořápky 12,00
5 0408 11 80a) Žloutky, sušené 15,40
Ex 3502 11 90 b) Vaječný albumin, sušený (v jiné formě) 6,50
Ex 0511 99 90 c) Skořápky12,00
ex 0408 99 80 Ptačí vejce bez skořápek, tekutá nebo zmrazená 6 0408 91 80 Ptačí vejce bez skořápek, sušená 25,70
0408 19 81 a
ex 0408 19 89
Žloutky, tekuté nebo zmrazené 7 0408 11 80 Žloutky, sušené 46,60
ex 1001 90 99Ostatní pšenice a sourež8Ex 110100 15 (100) a) Pšeničná mouka s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 0,60% hmotnostních
Ex 2302 30 10 b) Otruby 22,50
Ex 2302 30 90 c) Krupičné otruby2,50
9Ex 1101 00 15 (130) a) Pšeničná mouka s obsahem popela v sušině převyšujícím 0,60% hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,90 % hmotnostních
Ex 2302 30 10 b) Otruby 20,00
10Ex 1101 00 15 (150) a) Pšeničná mouka s obsahem popela v sušině vyšším než 0,90%, ale nepřesahujícím 1,10 % hmotnostních
Ex 2302 30 10 b) Otruby 13,25
11Ex 1101 00 15 (170) a) Pšeničná mouka s obsahem popela v sušině převyšujícím 1,10% hmotnostních, avšak nepřesahujícím 1,65% hmotnostních
Ex 2302 30 10 b) Otruby 6,25
12Ex 1101 00 15 (180) Pšeničná mouka s obsahem popela v sušině převyšujícím 1,65% hmotnostních, avšak nepřesahujícím 1,90 % hmotnostních 98,03
131104 2911 Pšeničná zrna loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná
141107 1011 a) Slad, nepražený, z pšenice, ve formě mouky
Ex 1001 90 99 b) Nevzklíčená pšenice 1,00
Ex 2302 30 10 c) Otruby 19,00
Ex 2302 30 nebo
Ex 2303 30 00
d) Vedlejší mlýnské produkty 3,50
15 1107 10 19a) Slad, nepražený, z pšenice, ve formě mouky
ex 1001 90 99 b) Nevzklíčená pšenice1,00
Ex 2302 30 nebo
Ex 2303 30 00
c) Vedlejší mlýnské produkty 3,50
16 1108 11 00 a) Pšeničný škrob45,46
1109 00 00b) Pšeničný lepek7,50
Ex 2302 30 10c) Otruby25,50
Ex 2303 10 90d) Zbytky z výroby kukuřičného škrobu12,00
1001 10 00 Pšenice tvrdá 17 Ex 1103 11 10a) Krupice „Couscous"250,00
1103 11 10b) Krupice a krupička s obsahem popela v sušině převyšujícím 0,95 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 1,30% hmotnostních17,00
1101 00 11c) Mouka8,00
Ex 2302 30 10 d) Otruby20,00
18 Ex 1103 11 10a) Krupice a krupička s obsahem popela v sušině převyšujícím 0,95 % hmotnostních60,00
1101 00 11b) Mouka15,00
Ex 2302 30 10 c) Otruby20,00
19 Ex 1103 11 10 a) Krupice a krupička s obsahem popela v sušině převyšujícím 0,95 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 1,30% hmotnostních 67,00
110100 11b) Mouka 8,00
Ex 2302 30 10c) Otruby20,00
20 Ex 110311 10a) Krupice a krupička s obsahem popela v sušině převyšujícím 1,30% hmotnostních 75,00
Ex 2302 30 10 b) Otruby20,00
21 Ex 1902 19 10a) Těstoviny neobsahující vejce ani mouku ani krupičku z obyčejné pšenice s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 0,95 % hmotnostních62,50
1101 00 11b) Mouka13,70
Ex 2302 30 10 c) Otruby18,70
22 Ex 1902 19 10a) Těstoviny neobsahující vejce ani mouku ani krupičku z obyčejné pšenice s obsahem popela v sušině převyšujícím 0,95 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 1,10 % hmotnostních66,67
1101 00 11b) Mouka8,00
Ex 2302 30 10c) Otruby20,00
23 Ex 1902 19 10a) Těstoviny neobsahující vejce ani mouku ani krupičku z obyčejné pšenice s obsahem popela v sušině převyšujícím 1,10% hmotnostních, avšak nepřesahujícím 1,30 % hmotnostních71,43
1101 00 11b) Mouka3,92
Ex 2302 30 10c) Otruby19,64
24 Ex 1902 19 10 a) Těstoviny obsahující vejce, nikoli však mouku ani krupičku z obyčejné pšenice s obsahem popela v sušině nižším ne převyšujícím 1,30% hmotnostních 79,36
Ex 2302 30 10 b) Otruby 15,00
25 Ex 1902 11 00a) Těstoviny obsahující vejce, nikoli však mouku ani krupičku z obyčejné pšenice s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 0,95 % hmotnostních35
1101 00 11b) Mouka13,70
Ex 2302 30 10c) Otruby18,70
26 Ex 1902 11 00a) Těstoviny obsahující vejce, nikoli však mouku 0,95 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 1,10% hmotnostních35
1101 00 11b) Mouka8,00
Ex 2302 30 10c) Otruby20,00
27 Ex 1902 11 00 a) Těstoviny obsahující vejce, nikoli však mouku ani krupičku z obyčejné pšenice s obsahem popela v sušině převyšujícím 1,10% hmotnostních, avšak nepřevyšujícím 1,30 % hmotnostních35
1101 0011 b) Mouka3,92
Ex 2302 30 10c) Otruby19,54
28 Ex 1902 11 00a) Těstoviny obsahující vejce, nikoli však mouku ani krupičku z obyčejné pšenice s obsahem popela v sušině převyšujícím 1,30% hmotnostních35
Ex 2302 30 10c) Otruby15,00
1003 00 90 Ječmen 29 Ex 1102 90 10 (100)a) Ječná mouka s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 0,9 % hmotnostních a s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 0,9 % hmotnostních66,67
Ex I 2302 40 10 b) Otruby10,00
Ex 2302 40 90 c) Krupičné otruby 21,50
30 Ex 1103 19 30 (100) a) Ječná krupice a krupička s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 1 % hmotnostní a s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 0,9 % hmotnostních
1102 90 10b) Ječná mouka2,00
Ex 2302 40 10c) Otruby10,00
Ex 2302 40 90d) Krupičné otruby21,50
31 Ex 1104 29 01 (100)a) Ječmen (zbavený slupky nebo vylupo-vaný) s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 1 % hmotnostní a s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 0,9 % hmotnostních
Ex 2302 40 10b) Otruby10,00
Ex 2302 40 90c) Krupičné otruby21,50
32 Ex 1104 29 03 (100)a) Ječmen loupaný a řezaný nebo šrotovaný s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 1 % hmotnostní a s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 0,9 % hmotnostních („Grütze nebo grutten)
Ex 2302 40 10b) Otruby 10,00
Ex 2302 40 90c) Krupičné otruby21,50
33 Ex 1104 29 05 (100)a) Perlovitý ječmen s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 1 % hmotnostní, první kategorie50,00
Ex 2302 40 10b) Otruby20,00
Ex 2302 40 90c) Krupičné otruby27,50
34 Ex 1104 29 05 (300)a) Perlovitý ječmen s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 1 % hmotnostní, druhá kategorie
Ex 2302 40 10b) Otruby20,00
Ex 2302 40 90c) Krupičné otruby15,00
35 Ex 1104 19 69a) Ječné vločky s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 1 % hmotnostní a s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 0,9 % hmotnostních 66,67
Ex 2302 40 10b) Otruby10,00
Ex 2302 40 90c) Krupičné otruby21,33
36 Ex 1107 1091a) Nepražený ječný slad ve formě mouky1,00
Ex 1003 00 90b) Nevzklíčený ječmen1,00
Ex 2302 40 10c) Otruby19,00
Ex 2302 40 nebo
Ex 2303 30 00
d) Vedlejší mlýnské produkty 3,50
37 Ex 1107 10 99a) Nepražený ječný slad
Ex 1003 00 90b) Nevzklíčený ječmen 1,00
Ex 2302 40 nebo
Ex 2303 30 00
d) Vedlejší mlýnské produkty3,50
38 1107 20 00a) Pražený ječný slad
Ex 1003 00 90b) Nevzklíčený ječmen1,00
Ex 2302 40 nebo
Ex 2303 30 00
d) Vedlejší mlýnské produkty 3,50
1004 00 00 Oves 39 Ex 1102 90 30 (100) a) Ovesná mouka s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 2,3 % hmotnostních, s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 1,8% hmotnostních, s obsahem vlhkosti nepřesahujícím 11 % a jejíž peroxidáza je již prakticky neaktivní 55,56
Ex 2302 40 10 b) Otruby33,00
Ex 2302 40 90c) Krupičné otruby7,50
40 Ex 1103 1940 (100)a) Ovesná krupice a krupička s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 2,3 % hmotnostních, s obsahem slupek v sušině nepřesahujícím 0,1 % hmotnostních, s obsahem vlhkosti nepřesahujícím 11 % a jejíž peroxidáza je již prakticky neaktivní
Ex 1102 90 30b) Ovesná mouka2,00
Ex 2302 40 10c) Otruby33,00
Ex 2302 40 90 d) Krupičné otruby7,50
41 Ex 1104 22 98 Loupaný oves 98,04
42 Ex 1104 22 20 (100) a) Oves (zbavený slupky nebo vylupo-vaný) s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 2,3 % hmotnostních, s obsahem slupek v sušině nepřesahujícím 0,5 % hmotnostních, s obsahem vlhkosti nepřesahujícím 11 % a jehož peroxidáza je již prakticky neaktivní
Ex 2302 40 100b) Otruby33,00
43Ex 1104 22 30 (100) a) Oves loupaný a řezaný nebo drcený s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 2,3 % hmotnostních, s obsahem slupek v sušině nepřesahujícím 0,1 % hmotnostních, I s obsahem vlhkosti nepřesahujícím 11 % a jejíž peroxidáza je již prakticky neaktivní („Grütze nebo grutten")
Ex 2302 40 10 b) Otruby33,00
Ex 2302 40 90c) Krupičné otruby 3,50
44 Ex 1104 12 90 (100)a) Ovesné vločky s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 2,3 % hmotnostních, s obsahem slupek v sušině nepřesahujícím 0,1 % hmotnostních, s obsahem vlhkosti nepřesahujícím 12 % a jejichž peroxidáza je již prakticky neaktivní 50,00
Ex 2302 40 10b) Otruby33,00
Ex 2302 40 90c) Krupičné otruby 13,00
45 Ex 1104 12 90 (300)a) Ovesné vločky s obsahem popela v sušině nepřesahujícím 2,3 % hmotnostních, s obsahem slupek v sušině převyšujícím 0,1 %, avšak nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních, s obsahem vlhkosti nepřesahujícím 12 % a jejichž peroxidáza je již prakticky neaktivní 62,50
Ex 2302 40 10 b) Otruby33,00
1005 90 00 Kukuřice, ostatní 46 Ex 1102 20 10 (100) a) Kukuřičná mouka s obsahem tuku v sušině nepřesahujícím 1,3 % hmotnostních a s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 0,8 % hmotnostních 71,43
Ex 1104 30 90b) Kukuřičné klíčky12,00
Ex 1 2302 10 10 c) Otruby 14,00
47 Ex 1102 20 10 (200) a) Kukuřičná mouka s obsahem tuku převyšujícím 1,3 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních a s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 0,8 % hmotnostních
Ex 1104 30 90b) Kukuřičné klíčky8,00
Ex 2302 10 10 c) Otruby6,50
48 Ex 1102 20 90 (100) a) Kukuřičná mouka s obsahem tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 1,7 % hmotnostních a s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 1 % hmotnostní 83,33
Ex 1104 30 90b) Kukuřičné klíčky8,00
Ex 2302 10 10c) Otruby6,50
49 Ex 1103 13 10 (100)a) Kukuřičná krupice a krupička s obsahem tuku nepřesahujícím 0,9 % hmotnostních a s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 0,6 % hmotnostních455,56
1102 20 10 nebo 1102 20 90b) Kukuřičná mouka16,00
Ex 1104 30 90b) Kukuřičné klíčky12,00
Ex 2302 10 10c) Otruby14,00
50 Ex 11031310 (300) a) Kukuřičná krupice a krupička s obsahem tuku nepřesahujícím 1,3 % hmotnostních a s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 0,8 % hmotnostních471,43
Ex 1104 30 90 b) Kukuřičné klíčky12,00
Ex 12302 10 10 c) Otruby 14,00
51 Ex 11031310 (500) a) Kukuřičná krupice a krupička s obsahem tuku převyšujícím 1,3 %hmotnostních, avšak nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních a s obsahem surové vlákniny v sušině převyšujícím 1 % hmotnostní
Ex 1104 30 90b) Kukuřičné klíčky8,00
Ex 2302 10 10c) Otruby 6,50
52 Ex 1103 13 90 (100)a) Kukuřičná krupice a krupička s obsahem tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních,avšak nepřesahujícím 1,7 % hmotnostních a s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 1 % hmotnostní4
Ex 1104 30 90b) Kukuřičné klíčky8,00
Ex 2302 10 10c) Otruby6,50
53 Ex 1104 19 50 (110) a) Kukuřičné vločky s obsahem tuku v sušině nepřesahujícím 0,9 % hmotnostních a s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 0,7 % hmotnostních 62,50
Ex 2302 10 10b) Otruby35,50
54 Ex 1104 19 50 (130) a) Kukuřičné vločky s obsahem tuku v sušině nepřesahujícím 1,3% hmotnostních a s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 0,8 % hmotnostních 76,92
Ex 2302 10 10 b) Otruby21,08
55Ex 1 1104 19 50 (150) a) Kukuřičné vločky s obsahem tuku v sušině převyšujícím 1,3 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 1,7 % hmotnostních a s obsahem hrubé vlákniny v sušině nepřesahujícím 1 % hmotnostních 90,91
Ex 2302 10 10b) Otruby7,09
56 1108 12 00 a) Kukuřičný škrob 62,11
b) Výrobky uvedené pod pořadovým číslem 6230,10
57 Ex 1702 30 51 nebo
Ex 1702 30 91
a) Glukóza ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerovaná547,62
b) Výrobky uvedené pod pořadovým číslem 6230,10
Ex 1702 30 99 c) Odpad z glukózy 10,00
58 Ex 1702 30 59 nebo
Ex 1702 30 99
a) Glukóza jiná než ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerovaná662,11
b) Výrobky uvedené pod pořadovým číslem 6230,10
59 Ex 2905 44 11 nebo
Ex 3824 60 11
a) D-glucitol (sorbitol) ve vodném roztoku obsahujícím nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu počítáno na obsahu D-glucitolu759,17
b) Výrobky uvedené pod pořadovým číslem 63 29,10
60 Ex 2905 44 19 nebo
Ex 3824 60 19
a) D-glucitol (sorbitol) ve vodném roztoku obsahujícím více než 2 % hmotnostní D-mannitolu počítáno na obsahu D-glucitolu767,56
b) Výrobky uvedené pod pořadovým číslem 63 29,10
61 Ex 2905 44 91 nebo EX 2905 44 99 nebo EX 3824 60 91 nebo EX 3824 60 99 a) D-glucitol (sorbitol) vztažený na 100 kg sušiny41,32
b) Výrobky uvedené pod pořadovým číslem 6329,10
Dovážené zboží Pořadové číslo Zušlechtěné výrobkyMnožství zušlechtěných výrobků získaných
ze 100 kg dováženého zboží (v kg)2
Kód KNPopis zbožíKód1Popis výrobků
(1)(2) (3) (4) (5)
a) b) c) d) e) f)
1005 90 00 62 Doplňkové výrobky k zu-šlechtěným výrobkům uvedeným pod pořadovými čísly 56 až 589
ex 1104 30 90 Kukuřičné klíčky 6,10 6,10
ex 1515 Kukuřičný olej 2,90 2,90 2,90 2,90
ex 2303 10 11 Kukuřičný lepek 4,50 4,50 4,50 4,50
ex 2303 10 19 nebo
ex 2309 90 20
Krmiva z kukuřičného lepku
Lepkové krmivo s obsahem zbytků kukuřičného oleje
24,0 19,5 24,0 19,5 22,7 27,2
ex 2306 70 00 Pokrutiny z kukuřičných klíčků 3,20 3,20
30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1
63 Doplňkové výrobky k zušlechtěným výrobkům uvedeným pod pořadovými čísly 59 až 619
ex 1104 30 90 Kukuřičné klíčky 6,10 6,10
ex 1515 Kukuřičný olej 2,90 2,90 2,90 2,90
ex 2303 10 11 Kukuřičný lepek 4,50 4,50 4,50 4,50
ex 2303 10 19 nebo
ex 2309 90 20
Krmivo z kukuřičného lepku
Lepkové krmivo s obsahem zbytků kukuřičného oleje
23,0 18,5 23,0 18,5 21,7 26,2
ex 2306 70 00 Pokrutiny z kukuřičných klíčků 3,20 3,20
29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1
Dovážené zbožíPořadové
číslo
Zušlechtěné výrobkyMnožství zušlechtěných výrobků získaných ze 100 kg dováženého zboží (v kg)2
Kód KN Popis zboží Kód1Popis výrobků
(1)(2) (3) (4) (5)
1006 10 21 Rýže v plevách (neloupaná nebo surová), předparená (parboiled), s kulatými zrny 64 1006 20 11a) Rýže zbavená plev (hnědá), předparená (parboiled),s kulatými zrny80,00
Ex 1213 00 00 b) Plevy20,00
65 1006 30 21a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s kulatými zrny71,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby6,00
1006 40 00c) Zlomková rýže3,00
Ex 1213 00 00 d) Plevy 20,00
66 1006 30 61 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, předparená (parboiled), s kulatými zrny 65,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby8,00
1006 40 00c) Zlomková rýže7,00
Ex 1213 00 00d) Plevy20,00
1006 10 23 Rýže v plevách (neloupaná nebo surová), předparená (parboiled), s průměrnými zrny 67 1006 20 13 a) Rýže zbavená plev (hnědá), předparená (parboiled), s průměrnými zrny 80,00
Ex 1213 00 00b) Plevy20,00
68 1006 30 23a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s průměrnými zrny71,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 6,00
1006 40 00c) Zlomková rýže3,00
Ex 1213 00 00 d) Plevy20,00
69 1006 30 63a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, predpařená (parboiled), s průměrnými zrny 65,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby8,00
1006 40 00c) Zlomková rýže 7,00
Ex 1213 00 00d) Plevy20,00
1006 10 25 Rýže v plevách (neloupaná nebo surová), predpařená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 70 1006 20 15a) Rýže zbavená plev (hnědá), predpařená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 80,00
Ex 1213 00 00 b) Plevy20,00
71 1006 30 25a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 371,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 6,00
1006 40 00c) Zlomková rýže3,00
Ex 1213 00 00d) Plevy20,00
72 1006 30 65 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, predpařená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 65,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby8,00
1006 40 00c) Zlomková rýže7,00
Ex 1213 00 00d) Plevy20,00
1006 10 27 Rýže v plevách (neloupaná nebo surová), predpařená (parboiled),
s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším
73 1006 20 17a) Rýže zbavená plev (hnědá), predpařená (parboiled), s dlouhými zrny spoměrem délky k šířce 3 nebo větším 80,00
Ex 1213 00 00 b) Plevy20,00
74 1006 30 27a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 68,00
1102 30 00 nebo
ex 2302 20 10 nebo
ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby6,00
1006 40 00c) Zlomková rýže6,00
Ex 1213 00 00 d) Plevy20,00
75 1006 30 67 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazováná, predpařená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 62,00
1102 30 00 0 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby8,00
1006 40 00c) Zlomková rýže10,00
Ex 1213 00 00d) Plevy20,00
1006 10 92 Rýže v plevách (neloupaná nebo surová), s kulatými zrny 76 1006 20 11 a) Rýže zbavená plev (hnědá), předpařená (parboiled), s kulatými zrny 80,00
Ex 1213 00 00b) Plevy20,00
77 1006 20 92 a) Rýže zbavená plev (hnědá), s kulatými zrny 80,00
Ex 1213 00 00b) Plevy20,00
78 1006 30 21 a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s kulatými zrny71,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby6,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže33,00
Ex 1213 00 00 d) Plevy20,00
79 1006 30 42a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, s kulatými zrny 65,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 5,00
1006 40 00c) Zlomková rýže 10,00
Ex 1213 00 00 d) Plevy 20,00
80 1006 30 61 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, předparená (parboiled), s kulatými zrny 65,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby8,00
1006 40 00c) Zlomková rýže7,00
Ex 1213 00 00d) Plevy20,00
81 1006 30 92 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, s kulatými zrny 60,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby8,00
1006 40 00c) Zlomková rýže12,00
Ex 1213 00 00d) Plevy20,00
1006 10 94 Rýže v plevách (neloupaná nebo surová), s průměrnými zrny 82 1006 20 13 a) Rýže zbavená plev (hnědá), předparená (parboiled), s průměrnými zrny 80,00
Ex 1213 00 00b) Plevy20,00
83 1006 20 94 a) Rýže zbavená plev (hnědá), průměrnými zrny80,00
Ex 1213 00 00b) Plevy20,00
84 1006 30 23a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s průměrnými zrny 71,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby6,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 3,00
Ex 1213 00 00 d) Plevy 20,00
85 1006 30 44 a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, s průměrnými zrny 65,00
1102 30 00 nebo ex 2302 20 10 nebo ex 2302 20 90 b) Rýžová mouka nebo otruby 5,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 10,00
Ex 1213 00 00 d) Plevy 20,00
86 1006 30 63 a) Rýže omletá, též" leštěná nebo glazovaná, předpařená (parboiled), s průměrnými zrny 65,00
1102 30 00nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90 b) Rýžová mouka nebo otruby 8,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 7,00
Ex 1213 00 00 d) Plevy 20,00
87 1006 30 94 a) Rýže omletá, též" leštěná nebo glazovaná, s průměrnými zrny 60,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90 b) Rýžová mouka nebo otruby 8,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 12,00
Ex 1213 00 00 d) Plevy 20,00
1006 10 96 Rýže v plevách (neloupaná nebo surová), s dlouhými zrny
s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3
88 1006 20 15 a) Rýže zbavená plev (hnědá), předpařená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 80,00
Ex 1213 00 00 b) Plevy 20,00
89 1006 20 96 a) Rýže zbavená plev (hnědá), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 80,00
Ex 1213 00 00 b) Plevy 20,00
90 1006 30 25 a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 71,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90 b) Rýžová mouka nebo otruby 6,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 3,00
Ex 1213 00 00 d) Plevy 20,00
91 1006 30 46 a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 65,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90 b) Rýžová mouka nebo otruby 5,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 10,00
Ex 1213 00 00 d) Plevy 20,00
92 1006 30 65 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, předpařená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 65,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10
nebo Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 8,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 7,00
Ex 1213 00 00d) Plevy20,00
93 1006 30 96a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, předparená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 360,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90b) Rýžová mouka nebo otruby8,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže12,00
Ex 1213 00 00d) Plevy20,00
1006 10 98 Rýže v plevách (neloupaná nebo surová), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 94 1006 20 17a) Rýže zbavená plev (hnědá), předparená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 80,00
Ex 1213 00 00b) Plevy20,00
95 1006 20 98a) Rýže zbavená plev (hnědá), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 80,00
Ex 1213 00 00b) Plevy20,00
96 1006 30 27a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 68,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby6,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 6,00
Ex 1213 00 00d) Plevy20,00
97 1006 30 48a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 58,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo ex 2302 20 90b) Rýžová mouka nebo otruby7,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže15,00
Ex 1213 00 00d) Plevy20,00
98 1006 30 67a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, předpařená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 62,00
102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90 b) Rýžová mouka nebo otruby8,00
1006 40 00c) Zlomková rýže10,00
Ex 1213 00 00d) Plevy20,00
99 1006 30 98a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším55,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90b) Rýžová mouka nebo otruby9,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže16,00
Ex 1213 00 00d) Plevy20,00
1006 20 11 Rýže zbavená plev (hnědá), predpařená (parboiled), s kulatými zrny 100 1006 30 21 a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s kulatými zrny 93,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 5,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 2,00
101 1006 30 61 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, predpařená (parboiled), s kulatými zrny 88,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 10,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 2,00
1006 20 13 Rýže zbavená plev (hnědá), predpařená (parboiled), s průměrnými zrny 102 1006 30 23 a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s průměrnými zrny 93,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90 b) Rýžová mouka nebo otruby 5,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 2,00
101 1006 30 63 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, predpařená (parboiled), s průměrnými zrny 88,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 10,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 2,00
1006 20 15 Rýže zbavená plev (hnědá), předparená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 104 1006 30 25 a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 93,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90 b) Rýžová mouka nebo otruby 5,00
1006 40 00c) Zlomková rýže2,00
105 1006 30 65a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, předparená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 88,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90b) Rýžová mouka nebo otruby10,00
1006 40 00c) Zlomková rýže2,00
1006 20 17 Rýže zbavená plev (hnědá), předparená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 106 1006 30 27a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 93,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90b) Rýžová mouka nebo otruby5,00
1006 40 00c) Zlomková rýže2,00
1071006 30 67a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, předparená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 88,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90b) Rýžová mouka nebo otruby10,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže že 2,00
1006 20 92 Rýže zbavená plev (hnědá), s kulatými zrny 108 1006 30 42 a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, s kulatými zrny84,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90b) Rýžová mouka nebo otruby6,00
1006 40 00c) Zlomková rýže10,00
109 1006 30 92a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, s kulatými zrny 77,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90b) Rýžová mouka nebo otruby12,00
1006 40 00c) Zlomková rýže11,00
1006 20 94 Rýže zbavená plev (hnědá), s průměrnými zrny 1101006 30 44a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, s průměrnými zrny84,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90b) Rýžová mouka nebo otruby 6,00
1006 40 00c) Zlomková rýže 10,00
1111006 30 94a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, s průměrnými zrny77,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 12302 20 90b) Rýžová mouka nebo otruby12,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 11,00
1006 20 96 Rýže zbavená f plev (hnědá), s dlouhými zrny s poměrem
délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3
112 1006 30 46 a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 84,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 6,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 10,00
113 1006 30 96 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 77,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 12,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 11,00
1006 20 98 Rýže zbavená plev (hnědá), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 114 1006 30 48 a) Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 78,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 10,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 12,00
115 1006 30 98 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 73,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 12,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 15,00
1006 30 21 Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s kulatými zrny 116 1006 30 61 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, předpařená (parboiled), s kulatými zrny 96,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 2,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 2,00
1006 30 23 Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s průměrnými zrny 117 1006 30 63 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, předpařená (parboiled), s průměrnými zrny 96,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 2,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 2,00
1006 30 25 Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 118 1006 30 65 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, předpařená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 96,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 2,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 2,00
1006 30 27 Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, dušená, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 119 1006 30 67 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazováná, předpařená (parboiled), s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 96,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 2,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 2,00
1006 30 42 Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, s kulatými zrny 120 1006 30 92 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, s kulatými zrny 94^00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 2,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 4,00
1006 30 44 Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, s průměrnými zrny 121 1006 30 94 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, s průměrnými zrny 94,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 2,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 4,00
1006 30 46 Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 122 1006 30 96 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3 94,00
1102 30 00 nebo
Ex 2302 20 10 nebo
Ex 2302 20 90
b) Rýžová mouka nebo otruby 2,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 4,00
1006 30 48 Rýže poloomletá, též leštěná nebo glazovaná, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 123 1006 30 98 a) Rýže omletá, též leštěná nebo glazovaná, s dlouhými zrny s poměrem délky k šířce 3 nebo větším 93,00
1102 30 00 nebo Ex 2302 20 10 nebo Ex 2302 20 90 b) Rýžová mouka nebo otruby 2,00
1006 40 00 c) Zlomková rýže 5,00
1006 30 61 až 1006 30 98 Rýže omletá 124 Ex 1006 30 61 až Ex 1006 30 98 Rýže omletá leštěná, glazovaná nebo upravená13100,00
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
Rýže omletá, ostatní 125 Ex 1904 10 30 Výrobky z rýže získané bobtnáním nebo pražením 60,61
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
Rýže omletá, předpařená (parboiled) 126 Ex 1904 90 10 Předvařená rýže1180,00
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96 1006 30 98
Rýže omletá, ostatní 127 Ex 1904 90 10 Předvařená rýže1170,00 60,00 60,00 50,00
1006 40 00 Zlomková rýže 128 1102 30 00 Rýžová mouka 99,00
129 1103 19 50 Rýžová krupice a krupička 99,00
130 1104 19 91 Rýžové vločky 99,00
1509 10 10 Panenský olivový olej na svícení 131 Ex 1509 90 00 a) Panenský olivový olej rafinovaný nebo panenský olivový olej 98,00
Ex 3823 19 90 b) Kyselé oleje z rafinace12
ex 1510 00 10 Surový olivový olej nerafinovaný 132 Ex 1510 00 90 a) Olej z olivových výlisků, rafinovaný nebo olej z olivových pokrutin 95,00
Ex 1522 00 39 b) Stearin 3,00
Ex I 3823 19 90 c) Kyselé oleje z rafinace12a
ex1801 00 00 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové 133 Ex 1801 00 00 a) Kakaové boby, též ve zlomcích, loupané a pražené 76,3
1802 00 00 b) Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpady 16,7
180100 00 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené 134 1803 a) Kakaová hmota 76,3
1802 00 00 b) Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpady 16,7
135 Ex 1803 20 00 a) Kakaová hmota s obsahem tuku nepřesahujícím 14 % 40,3
Ex 1804 00 00 b) Kakaové máslo 36,0
1802 00 00 c) Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpady 16,7
136 Ex 1803 20 00 a) Kakaová hmota s obsahem tuku převyšujícím 14 %, avšak nepřesahujícím 18 % 42,7
Ex 1804 00 00 b) Kakaové máslo 33,6
1802 00 00 c) Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpady 16,7
137 Ex 1803 20 00 a) Kakaová hmota s obsahem tuku převyšujícím 18% 44,8
Ex 1804 00 00 b) Kakaové máslo 31,5
1802 00 00 c) Kakaové skořápky slupky a ostatní kakaový odpady 16,7
138 Ex 1804 00 00 a) Kakaové máslo 36,0
Ex 1805 00 00 b) Kakaový prášek s obsahem tuku do 14 %1340,3
1802 00 00 c) Kakaové skořápky, sláma, slupky a odpad 16,7
139 Ex 1804 00 00 a) Kakaové máslo 33,6
Ex 1805 00 00 b) Kakaový prášek s obsahem tuku převyšujícím 14 %, avšak nepřesahujícím 18 %1342,7
1802 00 00 c) Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpady 16,7
140 Ex 1804 00 00 a) Kakaové máslo 31,5
Ex 1805 00 00 b) Kakaový prášek s obsahem tuku převyšujícím 18 %1344,8
1802 00 00 c) Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpady 16,7
1803 10 00 Kakaová hmota neodtučněná 141 Ex 1804 00 00 a) Kakaové máslo 46,7
Ex 1803 20 00 b) Kakaová hmota s obsahem tuku nepřesahujícím 14 % 52,2
142 Ex 1804 00 00 a) Kakaové máslo 43,6
Ex 1803 20 00 b) Kakaová hmota s obsahem tuku převyšujícím 14 %, avšak nepřesahujícím 18% 55,3
143 Ex 1804 00 00 a) Kakaové máslo 40,8
Ex 1803 20 00 b) Kakaová hmota s obsahem tuku převyšujícím 18 % 58,1
144 Ex 1804 00 00 a) Kakaové máslo 46,7
Ex 1805 00 00 b) Kakaový prášek s obsahem tuku nepřesahujícím 14 %1352,2
145 Ex 1804 00 00 a) Kakaové máslo 43,6
Ex 1805 00 00 b) Kakaový prášek s obsahem tuku převyšujícím 14 %, avšak nepřesahujícím 18 %1355,3
146 Ex 1804 00 00 a) Kakaové máslo 40,8
Ex 1805 00 00 b) Kakaový prášek s obsahem tuku převyšujícím 18 %1358,1
1803 20 00 Kakaová pasta odtučněná 147 1805 00 00 Kakaový prášek1099,0
1701 99 10 Bílý cukr 148 2905 44 19 nebo 2905 44 91 a) D-glucitol (sorbitol) počítaný na 100 kg sušiny 73,53
2905 44 99
3824 60 19
3824 60 91
3824 60 99
2905 43 00
b) D-mannitol (manni-tol) 24,51
1703 Melasa 149 2102 10 31 Chlebové kvasnice sušené1423,53
150 2102 10 39 Chlebové kvasnice ostatní1580,00

1 Množství ztrát se vypočítává odečtením částky uvedené v tomto sloupci od 100.

2 Krupice s obsahem popela v sušině nižším než 0,95 % hmotnostních a u které méně než 10 % hmotnostních projde sítem s oky 0,250 mm.

3 Používaná běžná výtěžnost vychází z počtu vajec použitých na kg těsta a vypočítává se pomocí těchto vzorců:

- pořadové číslo 25:

100
T= __________× 100
160 - (X × 1,6)

- pořadové číslo 26:

100
T = __________× 100
150 - (X × 1,6)

- pořadové číslo 27:

100
T = __________× 100
140 - (X × 1,6)

- pořadové číslo 28:

100
T= __________× 100
126 - (X × 1,6)

X představuje počet vajec ve skořápce (nebo padesátinu jejich hmotnosti vyjádřené v gramech jejich ekvivalentu v ostatních výrobcích z vajec) použitých na kg získaného těsta, výsledek se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

4 Týká se kukuřičné krupice a krupičky:

- u které méně než 30 % hmotnostních projde sítem s oky 315 mikrometrů, nebo

- u které méně než 5 % hmotnostních projde sítem s oky 150 mikrometrů.

5 U glukózy ve formě bílého krystalického prášku s jinou koncentrací než 92 % je stanoveno 43,81 kg bezvodého D-glucitolu ze 100 kg kukuřice.

6 U jiné glukózy než je glukóza ve formě bílého krystalického prášku s jinou koncentrací než 82 % je stanoveno 50,93 kg bezvodého D-glucitolu ze 100 kg kukuřice.

7 U D-glucitolu s jinou koncentrací než 70 % je stanoveno 41,4 kg bezvodého D-glucitolu ze 100 kg kukuřice.

8 U D-glucitolu s jinou koncentrací než 70 % je stanoveno 47,3 kg bezvodého D-glucitolu ze 100 kg kukuřice.

9 Pro použití možností a) až f) je třeba vzít v úvahu skutečné získané výsledky.

10 Pro účely ukončení režimu odpovídá získané množství zlomkové rýže množství zlomkové rýže určené při dovozu rýže kódů KN 1006 61 až 1006 30 98 dovážené na zpracování. V případě leštění se toto množství zvyšuje o 2 % dovážené rýže, s vyloučením zlomků zjištěných při dovozu.

11 Předvařená rýže je složena z omleté zrnkové rýže, která byla předvařena a částečné dehyd-rována za účelem zjednodušení konečného vaření.

12 Dvojnásobné procento, vyjádřené v kyselině olejové, panenského olivového oleje určeného ke svícení se odečte od množství výrobků ve sloupci 5 pro rafinovaný olivový olej nebo olivový olej a tvoří množství kyselého oleje z rafinace.

12a Dvojnásobné procento, vyjádřené v kyselině olejové, nerafinovaného oleje z olivových výlisků, se odečte od množství výrobků ve sloupci 5 pro rafinovaný olej z olivových výlisků nebo olej z olivových výlisků a tvoří množství kyselého oleje z rafinace.

13 V případě rozpustného kakaa se přidává 1,5 % alkalinu k množství uvedenému v sloupci 5.

14 Výnos stanovený pro chlebové kvasnice s obsahem sušiny 95 % získané z řepné melasy o celkové cukernatosti 48 % nebo z třtinové melasy o celkové cukernatosti 52 %. Pro chlebové kvasnice s jiným obsahem sušiny je stanoveno 22,4 kg bezvodých kvasnic na 100 kilogramů řepné melasy o celkové cukernatosti 48 % nebo třtinové melasy o celkové cukernatosti 52 %.

15 Výnos stanovený pro chlebové kvasnice s obsahem sušiny 28 % získané z řepné melasy o celkové cukernatosti 48 % nebo z třtinové melasy o celkové cukernatosti 52 %. Pro chlebové kvasnice s jiným obsahem sušiny je stanoveno 22,4 kg bezvodých kvasnic na 100 kilogramů řepné melasy o celkové cukernatosti 48 % nebo třtinové melasy o celkové cukernatosti 52 %.

Příloha č. 54 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

Ekonomické podmínky se pro režim přepracování pod celním dohledem považují za splněné pro toto zboží a zpracovatelské operace:

Sloupec 1 Sloupec 2
Pořadové číslo Zboží Zpracování
1 Všechny druhy zboží Zpracování do vzorků upravených samostatné nebo v sadách
2 Všechny druhy zboží Rozebrání na odpad a šrot nebo zničení
3 Všechny druhy zboží Denaturování
4Všechny druhy zboží Sběr částí nebo součástek
5Všechny druhy zboží Oddělení a/nebo zničení poškozených částí
6Všechny druhy zboží Zpracování za účelem napravení následků škod zboží
7 Všechny druhy zboží Běžná manipulace uskutečňovaná v celních skladech nebo svobodných zónách
8 Všechny druhy zboží, jde-li o zpracovatelské operace nutné k zajištění souladu s technickými normami, jejichž splnění je požadováno před propuštěním zboží do volného oběhu Všechny druhy zpracování
9 Všechny druhy zboží, na které se nevztahují opatření zemědělské nebo obchodní politiky nebo dočasné nebo trvalé antidumpingové clo či dočasné 1 nebo trvalé vyrovnávací clo Všechny druhy zpracování pokud celní výhody vyplývající z propuštění do režimu nepřekračují hodnotu 50 000 euro na žadatele a na kalendářní rok
10 Pevné frakce palmového oleje kódu KN 1511 90 19,
tekuté frakce palmového oleje kódu KN 1511 90 91,
kokosový olej kódu KN 1513 11 10,
tekuté frakce kokosového oleje kódu KN 1513 19 30,
palmový olej kódu KN 1513 21 11,
tekuté frakce palmového oleje kódu KN 1513 29 30
nebo babassuový olej kóduKN 1513 21 19
Zpracování na:
- směs mastných kyselin kódů KN 3823 11 00, 3823 12 00, ex 3823 19 10, ex 3823 19 30 a ex 3823 19 90
- mastné kyseliny kódů KN 2915 70 15, 2915 70 25, ex 2915 90 10, ex 2915 90 80, ex 2916 15 00 a ex 2916 19 80
- směsi esterů metylů mastných kyselin kódu KN ex 3824 90 95
- estery metylů mastných kyselin kódu KNex 2915 70 20, ex 2915 70 80, ex 2915 90 80, ex 2916 15 00 a ex 2916 19 80
- směsi mastných alkoholů kódu KN 3823 70 00
- mastné alkoholy kódů KN 2905 16 80, 2905 17 00 a 2905 19 00
- glycerin kódu KN 1520 00 00
11Ricinový olej kódu KN 1515 30 90 Zpracování na:
- hydrogenovaný ricinový olej zvaný „opalwax" (opálový vosk) kódu KN 1516 20 10
- 12-hydrostearinovou kyselinu (čistoty nižší než 90 %) kódu KN ex 3823 19 10
- 12-hydrostéarinovou kyselinu (čistoty rovné nebo vyšší než 90 %) kódu KNex 2918 19 80
- glycerol kódu KN 2905 45 00
12 Tabák spadající do kapitoly 24 kombinované nomenklatury Zpracování na „homogenizovaný" nebo „rekonstruovaný" tabák kódu KN 2403 91 00 a/nebo tabákový prášek kódu KN 2403 99 90
13 Surový nebo neopracovaný tabák kódu KN2401 10
Surový nebo neopracovaný tabák, částečné odřapíkovaný kódu KN ex 2401 20
Zpracování na tabák částečně nebo úplně odřapíkovaný kódu KN 2401 20 a na tabákový odpad kódu KN 2401 30 00
14 Výrobky kódů KN: 2710 11, 2710 19, 2710 91, 2710 99, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 30, 2707 99 91, 2707 99 99 a 2710 00 Zpracování na výrobky kódů KN 2710 19 51 nebo 2710 19 55
15 Surové oleje kódu KN 2707 99 11 Zpracování na výrobky k jiným účelům než k použití jako energetická nebo topná paliva kódů KN 2707 10 90, 2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 90, 2707 99 30, 2707 99 99, ex 2902 20 00, ex 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00, ex 2902 44 00
16 Nafta s obsahem síry přesahujícím 0,2 % hmotnostních kódu KN 2710 19 49 Petrolej kódu KN 2710 19 55 Lakový benzin (White spirit) kódu KN 2710 11 21 Směs výrobků sloupce 1 nebo směs jednoho a/nebo druhého výrobku sloupce 1 s naftou s obsahem síry nepřesahujícím 0,2 % hmotnostních kódu KN 2710 19 41 nebo 2710 19 45, aby byla získána nafta s obsahem síry nepřesahujícím 0,2 % hmotnostních kódu KN 2710 19 41 nebo 2710 19 45
17 Materiály z PVC spadající pod kód KN 3921 90 60 Zpracování na promítací plátna kódu KN 9010 60 00
18 Obuv na brusle bez bruslí kódu KN6402 19 00
Obuv na brusle bez bruslí kódu KN 6403 19 00
Zpracování na:
Brusle kódu KN 9506 70 10
Kolečkové brusle kódu KN 9506 70 30
19 Podvozek s kabinou kódu KN 8704 21 31 Zpracování na požární automobil s kompletním vybavením proti požáru a/nebo záchranným vybavením kódu KN 8705 30 00

Příloha č. 55 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

VZOR - ZVLÁŠTNÍ RAZÍTKO SCHVÁLENÝ VÝVOZCE

1. Kód ,,SV" (schválený vývozce)

2. Celní úřad, který zjednodušený postup povolil

3. Číslo vývozního dokladu

4. Datum

5. Jméno a příjmení nebo obchodní firma a identifikační číslo schváleného vývozce (text odpovídající údaji v odstavci 14 Deklarace)

6. Číslo povolení

Příloha č. 56 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

SEZNAM OSOBNÍCH SVRŠKŮ CESTUJÍCÍCH

Osobními svršky cestujících jsou zejména,

a) šatstvo,

b) hygienické potřeby,

c) osobní šperky,

d) fotografické a kinematografické aparáty spolu s úměrným množstvím filmů a příslušenství,

e) přenosné promítací aparáty na diapozitivy nebo filmy a jejich příslušenství, jakož i úměrné množství diapozitivů nebo filmů,

f) videokamery a přenosné magnetoskopy spolu s úměrným množstvím pásek,

g) přenosné hudební nástroje,

h) přenosné gramofony s deskami,

i) přenosné přístroje pro záznam a reprodukci zvuku včetně diktafonů, s páskami,

j) přenosné radiopřijímače,

k) přenosné televizory,

l) přenosné psací stroje,

m) kalkulačky,

n) přenosné osobní počítače,

o) dalekohledy,

p) dětské kočárky,

q) invalidní vozíky,

r) sportovní nářadí a vybavení jako stany a jiné kempingové věci, rybářské náčiní, vybavení pro horolezce, vybavení pro potápěče, lovecké zbraně s náboji, bez-motorová kola, kanoe nebo kajaky s vnitřní délkou maximálně 5,5 metru, lyže, tenisové rakety, surfing, windsurfing, golfové vybavení, deltaplány, výstroj pro seskoky z horských masivů,

s) přenosné přístroje pro dialýzu a podobné lékařské zboží včetně hnacích aparátů dovážených k použití s tímto zbožím,

t) jiné předměty průkazně sloužící k uspokojování osobních potřeb.

Příloha č. 57 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ KE SPORTOVNÍM ÚČELŮM

Zbožím ke sportovním účelům je

1. Atletické nářadí, zejména

a) překážky pro skok,

b) oštěpy, disky, tyče, koule, kladiva.

2. Vybavení pro míčové hry, zejména

a) míče všeho druhu,

b) rakety, pálky, golfové hole, hokejky, palice apod.,

c) sítě všeho druhu,

d) branky.

3. Vybavení pro zimní sporty, zejména

a) lyže a hole,

b) brusle,

c) sáňky a boby,

d) předměty pro lední metanou.

4. Sportovní oděvy, obuv a rukavice, pokrývky hlavy apod. pro provozování sportů všeho druhu

5. Vybavení pro provozování vodních sportů, zejména

a) kanoe a kajaky,

b) plachetnice a veslice, plachty, vesla, pádla,

c) akvaplány a plachty.

6. Vozidla, automobily, motocykly, čluny včetně pohonných hmot a mazadel

7. Vybavení pro sportovní soutěže, zejména

a) sportovní střelné zbraně a munice,

b) bezmotorová kola,

c) luky a šípy,

d) šermířské náčiní,

e) gymnastické náčiní,

f) kompasy,

g) zápasnické koberce a žíněnky, h) vzpěračské náčiní,

i) náčiní pro jezdecké a klusácké závody,

j) výstroj pro deltaplány, windsurfing, seskoky z horských masivů,

k) horolezecké náčiní,

l) hudební kazety určené pro doprovod při soutěžích.

8. Pomocné náčiní, zejména

a) předměty pro měření a vyhlašování výsledků,

b) přístroje pro zkoušky krve a moči.

Příloha č. 58 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

SEZNAM ZBOŽÍ PODLE § 114 písm. g)

a) zboží dovážené na zkoušku, ke kontrole, k pokusům nebo k předvádění,

b) zboží k použití při zkouškách, kontrole, pokusech nebo předvádění,

c) natočené a vyvolané kinematografické filmy, pozitivní a jiné obrazové záznamy určené k promítání před jejich obchodním využitím,

d) filmy, magnetické pásky, magnetické a jiné zvukové nebo obrazové záznamy určené k ozvučení, dabingu nebo reprodukci,

e) nahrané informační záznamy zasílané zdarma a určené k použití při automatickém zpracování údajů,

f) předměty (včetně vozidel), které vzhledem ke své povaze jsou vhodné pouze pro reklamu určeného zboží nebo pro jeho propagaci.

Příloha č. 59 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

ZAŘÍZENÍ PRO TISK, ROZHLASOVÉ NEBO TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

1. Zařízení pro tisk, zejména

a) osobní počítače,

b) faxy,

c) psací stroje,

d) kamery všech typů (filmové a elektronické),

e) přístroje pro přenos, záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),

f) nosiče zvuku nebo obrazu, čisté nebo nahrané,

g) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje (oscilografy, kontrolní systémy magnetofonů a agnetoskopů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogenerátory apod.),

h) osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),

i) příslušenství (kazety, expozimetry, objektivy, stativy, akumulátory, převodové řemeny, nabíječky baterií, monitory).

2. Zařízení pro rozhlasové vysílání, zejména

a) telekomunikační zařízení, např. vysílačky-přijímačky, rozhlasové vysílačky, síťové nebo kabelové terminály, satelitní spoje,

b) zařízení pro zvukové vysílání (přístroje pro příjem zvuku, záznam a reprodukci),

c) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje (oscilografy, kontrolní systémy magnetofonů a magnetoskopů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogenerátory atd.),

d) příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, mikrofony, zařízení pro mixáž, zvukové magnetické pásky, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, nabíječky baterií, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.),

e) zvukové pásky čisté nebo nahrané.

3. Zařízení pro televizní vysílání, zejména

a) televizní kamery,

b) projektory,

c) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje,

d) přístroje pro přenos a zpětný přenos,

e) komunikační přístroje,

f) přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, mag-netoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),

g) osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),

h) vybavení pro montáž,

i) příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, objektivy, expozimetry, stativy, nabíječky baterií, kazety, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.),

j) zvukové nebo obrazové pásky, čisté nebo nahrané (titulky, znělky stanic, hudební vložky apod.),

k) filmy pro promítání denní práce,

l) hudební nástroje, kostýmy, dekorace a jiné divadelní příslušenství, pódia, líčidla, vysoušeče vlasů.

4. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro účely uvedené v odstavcích 1, 2 a 3

a) televizní přenosová vozidla,

b) vozidla pro televizní příslušenství,

c) vozidla pro videozáznamy,

d) vozidla pro záznam a reprodukci zvuku,

e) vozidla pro zpomalený pohyb,

f) osvětlovací vozidla.

Příloha č. 60 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

KINEMATOGRAFICKÁ ZAŘÍZENÍ

1. Zařízení, zejména

a) kamery všeho typu (filmové a elektronické),

b) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje (osciloskopy, kontrolní systémy magnetofonů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogeneráto-ry apod.),

c) pojížděcí zařízení a jeřáby,

d) osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),

e) montážní zařízení,

f) přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, mag-netoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),

g) zvukové nebo obrazové nosiče čisté nebo nahrané (titulky, znělky stanic, hudební vložky apod.),

h) filmy pro promítání denní práce,

i) příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, mikrofony, zařízení pro mixáž, magnetické pásky, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, nabíječky baterií, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.)

j) hudební nástroje, kostýmy, dekorace a jiné divadelní příslušenství, pódia, líčidla, vysoušeče vlasů.

2. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro účely uvedené v odstavci 1.

Příloha č. 61 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

JINÁ ZAŘÍZENÍ

1. Zařízení pro montáž, zkoušku, uvedení do chodu, kontrolu, prohlídku, údržbu nebo opravu strojů, instalaci, dopravní zařízení, zejména

a) nářadí,

b) zařízení a přístroje pro měření, ověřování a kontrolu (teploty, tlaku, vzdálenosti, výšky, povrchu, rychlosti atd.), včetně elektrických přístrojů (voltmetry, ampérmet-ry, měřící kabely, komparátory, transformátory, záznamní přístroje atd.) a kladky,

c) přístroje a zařízení pro fotografování strojů a instalací během jejich montáže a po ní,

d) přístroje pro technickou kontrolu lodí.

2. Zařízení pro podnikatele, experty na vědeckou a technickou organizaci práce, na produktivitu, účetnictví a pro osoby podobných povolání, zejména

a) osobní počítače,

b) psací stroje,

c) přístroje pro přenos, záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu,

d) nástroje a kalkulačky.

3. Zařízení pro experty pověřené topografickým dozorem nebo geofyzikálními průzkumnými pracemi, zejména

a) měřící nástroje a přístroje,

b) vrtné zařízení,

c) přenosné a sdělovací zařízení.

4. Zařízení pro experty pověřené zamezováním znečisťování ovzduší

5. Nástroje a přístroje pro lékaře, chirurgy, veterináře, porodní asistentky a pro osoby podobných povolání

6. Zařízení pro archeology, paleontology, zeměpisce, zoology apod.

7. Zařízení pro umělce, divadelní společnosti a orchestry, zejména

a) všechny předměty potřebné pro vystoupení,

b) hudební nástroje, dekorace, kostýmy atd.

8. Zařízení pro konferenciéry k ilustraci jejich výkladu

9. Zařízení pro fotografy při jejich cestách zejména fotografické přístroje všech druhů, kazety, expozimetry, objektivy, stativy, akumulátory, převodové řemeny, nabíječky baterií, monitory, osvětlovací zařízení, módní zboží a vybavení pro manekýny.

10. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro shora uvedené účeiv, zejména

a) pojízdné kontrolní jednotky,

b) pojízdné dílny, laboratoře.

Příloha č. 62 k vyhlášce č. 252/2002 Sb.

UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI

Pro účely § 130 odst. 3 písm. b) se rozumí

a) uměleckými díly

1. obrazy, koláže a obdobná dekorativní dvojrozměrná díla včetně plaket, malby a kresby provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu, vytvořené výhradně rukou umělce, jiné než plány a kresby pro stavební, strojnické, průmyslové, obchodní, topografické nebo podobné účely, ručně zdobené řemeslné výrobky, scénické dekorace, ateliérová pozadí nebo obdobně malovaná plátna (číslo 9701 kombinované nomenklatury),

2. originální rytiny, tisky a litografie v černobílém i barevném provedení, zhotovené v omezeném počtu exemplářů přímým tiskem z jedné nebo více desek, vytvořených rukou umělce bez ohledu na jím použitou techniku nebo materiál, avšak s výjimkou jakéhokoliv mechanického nebo fotomechanického postupu (podpo-ložka 9702 00 00 kombinované nomenklatury),

3. originální sochařská díla z jakéhokoliv materiálu, pokud byla zcela zhotovena umělcem, odlitky sochařských děl zhotovené nejvýše v osmi exemplářích, a to pod dohledem umělce nebo jeho právního nástupce (podpoložka 9703 00 00 kombinované nomenklatury),

4. tapiserie (podpoložka 5805 00 00) a nástěnné textilie (podpoložka 6304 00 00) ručně zhotovené podle originálních předloh vytvořených umělci, nejvýše však v osmi exemplářích,

5. originální předměty z keramiky, vytvořené umělcem a jím signované,

6. smalty a emailové malby, zhotovené výhradně ručně nejvýše v osmi číslovaných kopiích signovaných umělcem nebo značených uměleckým atelierem, kromě šperků a zlatnického a stříbrnického zboží,

7. umělecké fotografie, jejichž zvětšeniny jsou zhotoveny umělcem samotným nebo pod jeho dohledem, jsou číslovány a signovány a jejich počet je limitován 30 exe