Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 247/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla

Částka 93/2002
Platnost od 21.06.2002
Účinnost od 01.07.2002
Zrušeno k 01.05.2004 (199/2004 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ (§ 81 - § 83)

247

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 6. června 2002

o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla

Ministerstvo financí stanoví podle § 237 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., (dále jen "zákon") a v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 237 odst. 2 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) případy, kdy je zboží propuštěné do volného oběhu z důvodů obecného zájmu vzhledem k jeho konečnému použití osvobozeno od dovozního cla, jakož i podmínky, za nichž je zboží osvobozeno od dovozního cla,

b) podmínky, za nichž je od dovozního cla osvobozeno zboží dovážené osobami požívajícími výsad a imunit podle mezinárodních smluv propuštěné do volného oběhu a rozsah tohoto osvobození.

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ POJMY

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) osobním majetkem - zboží určené k osobnímu užívání fyzické osoby nebo pro potřebu její domácnosti, zejména vybavení domácnosti, jízdní kola a motocykly, osobní motorová vozidla a jejich přívěsy, obytné přívěsy, rekreační plavidla a sportovní nebo rekreační letadla; osobní majetek tvoří rovněž domácí zásoby odpovídající běžnému zásobení domácnosti, léčiva pro vlastní potřebu,domácí zvířata a jezdecká zvířata pro sportovní a rekreační účely, jakož i přenosné nástroje a přístroje potřebné k výkonu zaměstnání nebo podnikatelské činnosti této osoby, které podle druhu a množství nemá znaky zboží obchodního charakteru a není dováženo k obchodním účelům,

b) vybavením domácnosti - ošacení, bytový textil a nábytek a další bytové vybavení určené k osobnímu užívání osoby nebo pro potřeby její domácnosti,

c) alkoholickými výrobky - zboží patřící do podpoložek čísel 2203 až 2208 celního sazebníku,1)

d) tabákem a tabákovými výrobky - zboží patřící do podpoložek čísel 2401 až 2403 celního sazebníku,1)

e) dopravním prostředkem - jakýkoli technický prostředek schopný zajistit změnu místa, například plavidlo, včetně nákladních člunů, člunů umístěných nebo neumístěných na palubě lodi, křídlových lodí (vodních raket), vznášedlo, letadlo, raketa, raketoplán, motorové silniční vozidlo, motocykl, tříkolka, motorové kolo, přívěs, návěs, souprava vozidel a železniční vozový park, jakož i jejich náhradní díly, příslušenství a obvyklé vybavení, včetně speciálního nářadí potřebného k nakládání, vykládání, manipulaci a k ochraně zboží,

f) obchodním použitím dopravního prostředku - přeprava osob za úplatu, jakož i průmyslová nebo obchodní přeprava zboží, a to za úplatu i bezplatně,

g) obchodním motorovým vozidlem - motorové silniční vozidlo (včetně tahače s návěsem nebo bez něho), které je podle druhu své konstrukce a vybavení určeno k přepravě, bezplatné i za úplatu, zboží nebo nejméně desíti osob včetně řidiče a jakékoli silniční vozidlo určené pro jednoduché účely jiné, než především určené pro přepravu osob nebo zboží,

h) osobním motorovým vozidlem - soukromý osobní automobil a jiné motorové vozidlo určené především k přepravě nejvíce devíti sedících osob včetně řidiče, osobní automobil kombi a závodní automobil,

i) přenosnými nástroji a přístroji - nástroje a přístroje, které jsou upraveny tak, aby při použití byly drženy v ruce, nebo které jsou opatřené zařízením umožňujícím, aby byly snadno nošeny v ruce,

j) soukromým použitím - použití, které nesouvisí s výkonem povolání nebo obchodní činností a v zásadě slouží k uspokojování potřeb domácnosti a požadavků soukromého života,

k) obvyklým místem pobytu - místo, kde osoba obvykle pobývá po dobu nejméně 185 dnů v jednom kalendářním roce, má zde rodinu nebo zde vykonává povolání a kde má pobyt. Je-li obvyklé místo pobytu, kde příslušná osoba vykonává své povolání, na jiném místě, než kde je její rodina, a pobývá proto střídavě v obou těchto místech, z nichž jedno je v tuzemsku a druhé v zahraničí, považuje se za obvyklé místo pobytu to místo, kde má tato osoba rodinu a vrací se tam pravidelně; to neplatí, pobývá-li tato osoba v tuzemsku proto, aby zde splnila konkrétní, dočasný úkol. Návštěva vysoké školy nebo jiné školy se nepovažuje za změnu obvyklého místa pobytu,

l) celní hodnotou - hodnota zboží podle § 65 až 79 zákona,

m) vlastní hodnotou zboží - celní hodnota zboží, bez nákladů dopravy a pojištění, ověřitelná celními orgány na základě dokladů nebo jejich zkušeností,

n) vědeckým výzkumem - pokusná a pozorovací činnost ke zdokonalení znalostí ve všech vědních oborech.

ČÁST DRUHÁ

OSOBNÍ MAJETEK FYZICKÝCH OSOB DOVÁŽENÝ PŘI PŘEVEDENÍ JEJICH OBVYKLÉHO MÍSTA POBYTU ZE ZAHRANIČÍ DO TUZEMSKA

§ 3

Za podmínek uvedených v § 4 až 11 je od dovozního cla osvobozen osobní majetek fyzických osob dovážený ze zahraničí do tuzemska při změně jejich obvyklého místa pobytu.

§ 4

(1) Osobní majetek je osvobozen od dovozního cla, jestliže

a) byl ve vlastnictví deklaranta a jedná-li se o nespotřebitelné zboží, byl jím v zahraničí užíván nejméně 6 měsíců přede dnem, ke kterému deklarant ukončil svůj obvyklý pobyt v zahraničí,

b) je určen v místě nového obvyklého pobytu v tuzemsku ke stejnému účelu užívání.

(2) Celní úřad může z důvodů hodných zřetele přiznat osvobození od dovozního cla na osobní majetek jiný než motorový dopravní prostředek, i když nebyl v zahraničí ve vlastnictví deklaranta nebo nebyl v zahraničí užíván.

§ 5

(1) Od dovozního cla je osobní majetek osvobozen za podmínky, že deklarant měl místo obvyklého pobytu v zahraničí nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců.

(2) Od dovozního cla je osvobozen osobní majetek také tehdy, měl-li deklarant v zahraničí místo obvyklého pobytu nepřetržitě po dobu kratší, než je uvedena v odstavci 1, prokáže-li deklarant, že měl v úmyslu mít v zahraničí místo obvyklého pobytu po stanovenou dobu.

§ 6

Od dovozního cla není osvobozen osobní majetek, jde-li o

a) alkoholické výrobky,

b) tabák a tabákové výrobky,

c) motorové vozidlo a jiný dopravní prostředek k obchodnímu použití,

d) předměty použitelné při výkonu živnosti jiné než přenosné nástroje a přístroje potřebné k výkonu povolání.

§ 7

(1) Osobní majetek je osvobozen od dovozního cla, pokud je deklarantem navržen do volného oběhu ve lhůtě 12 měsíců ode dne, ke kterému ukončil svůj obvyklý pobyt v zahraničí. Celní úřad může přiznat osvobození od dovozního cla i v případech, že je tato lhůta delší.

(2) Osobní majetek může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 dovezen najednou nebo postupně.

§ 8

Osobní majetek, který je osvobozen od dovozního cla ve lhůtě 12 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na jeho propuštění do volného oběhu, lze půjčit nebo vypůjčit, zastavit, pronajmout nebo zcizit za úplatu nebo bezplatně pouze s předchozím souhlasem celního úřadu a po zaplacení dovozního cla. Celní úřad dovozní clo vyměří z celní hodnoty stanovené ke dni půjčení nebo vypůjčení, zastavení, pronájmu nebo zcizení.

§ 9

(1) Bez dotčení ustanovení § 7 odst. 1 je osobní majetek osvobozen od dovozního cla i tehdy, byl-li navržen do volného oběhu přede dnem, ke kterému deklarant ukončil svůj obvyklý pobyt v zahraničí, bude-li deklarantovi povolení k pobytu v tuzemsku uděleno do 6 měsíců po dopravení osobního majetku do tuzemska.

(2) V případě uvedeném v odstavci 1 se lhůta uvedená v § 4 odst. 1 písm. a) počítá ode dne dopravení osobního majetku do tuzemska.

§ 10

(1) Jestliže deklarant z důvodů vyplývajících z jeho zaměstnání nebo podnikatelské činnosti opustil zahraničí, kde měl obvyklé místo pobytu, aniž má současně nové obvyklé místo pobytu v tuzemsku, ale hodlá je později mít, je osobní majetek, který za tímto účelem do tuzemska dopravil, osvobozen od dovozního cla.

(2) Osobní majetek uvedený v odstavci 1 je osvobozen od dovozního cla za podmínek uvedených v § 3 až 8, přičemž

a) lhůty uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) a v § 7 odst. 1 se počítají ode dne, kdy dopravovaný osobní majetek překročil hranice do tuzemska,

b) lhůta uvedená v § 8 se počítá ode dne udělení povolení k pobytu v tuzemsku.

(3) Osobní majetek je od dovozního cla osvobozen pouze tehdy, prohlásí-li deklarant, že do 12 měsíců ode dne propuštění osobního majetku do volného oběhu bude skutečně mít místo obvyklého pobytu v tuzemsku.

§ 11

Převádí-li fyzická osoba své obvyklé místo pobytu ze zahraničí do tuzemska v důsledku mimořádných politických okolností a je jí přiznán politický azyl, je její osobní majetek osvobozen od dovozního cla, i když nejsou splněny podmínky uvedené v § 4, § 6 písm. c) a d) a § 8.

ČÁST TŘETÍ

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ PŘI PŘÍLEŽITOSTI SŇATKU

§ 12

(1) Za podmínek uvedených v § 13 až 15 je osvobozena od dovozního cla výbava nevěsty nebo ženicha a vybavení domácnosti, včetně nových předmětů, osoby, která při příležitosti sňatku převádí své obvyklé místo pobytu ze zahraničí do tuzemska a která je deklarantem; ustanovení § 3 až 11 tím nejsou dotčena.

(2) Od dovozního cla jsou osvobozeny rovněž dary obvykle darované při příležitosti sňatku, které darovala osoba s obvyklým místem pobytu v zahraničí deklarantovi uvedenému v odstavci 1, nepřesáhne-li vlastní hodnota každého daru, který je osvobozen od dovozního cla, částku 50 000 Kč.

(3) Od dovozního cla nejsou osvobozeny alkoholické výrobky, tabák a tabákové výrobky.

§ 13

Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v § 12 pouze deklarantovi, který

a) měl obvyklé místo pobytu v zahraničí nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců; celní úřad může povolit výjimku, je-li zřejmé, že tato osoba měla v úmyslu pobývat v zahraničí nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců,

b) předloží doklad o uzavření sňatku.

§ 14

(1) Zboží uvedené v § 12 je, s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele, osvobozeno od dovozního cla pouze tehdy, je-li navrženo k propuštění do volného oběhu

a) nejdříve 2 měsíce přede dnem sňatku, zajistí-li deklarant2) celní dluh, který by mohl vzniknout, nebo

b) nejpozději 4 měsíce po dni sňatku.

(2) Zboží dovážené při příležitosti sňatku může být ve lhůtách uvedených v odstavci 1 propuštěno do volného oběhu najednou nebo postupně.

§ 15

Zboží uvedené v § 12, které bylo propuštěno s osvobozením od dovozního cla, lze ve lhůtě 12 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění do volného oběhu půjčit nebo vypůjčit, zastavit, pronajmout nebo zcizit za úplatu nebo bezúplatně pouze s předchozím souhlasem celního úřadu a po zaplacení cla. Celní úřad clo vyměří z celní hodnoty stanovené ke dni půjčení nebo vypůjčení, pronájmu nebo zcizení.

ČÁST ČTVRTÁ

OSOBNÍ MAJETEK NABYTÝ DĚDĚNÍM

§ 16

Za podmínek uvedených v § 17 až 19 je osvobozen od dovozního cla osobní majetek, který česká fyzická osoba nabyla děděním.

§ 17

Od dovozního cla nejsou osvobozeny

a) alkoholické výrobky,

b) tabák a tabákové výrobky,

c) dopravní prostředky k obchodnímu použití,

d) zboží určené k použití při výkonu povolání nebo obchodování, jiné než přenosné nástroje a přístroje potřebné k výkonu povolání, které byly nezbytné k výkonu povolání zesnulého,

e) zásoby surovin, hotových výrobků a polotovarů,

f) živý inventář farem, například skot, koně, ovce, a zásoby zemědělských výrobků přesahující množství odpovídající běžnému zásobení domácnosti.

§ 18

(1) Zboží uvedené v § 16 je osvobozeno od dovozního cla, je-li navrženo do volného oběhu ve lhůtě 2 let ode dne, kdy příslušný orgán schválil nebo potvrdil dědictví, nejde-li o případy, kdy dědictví není schvalováno ani potvrzováno.

(2) Dovezené zděděné zboží může být ve lhůtě uvedené v odstavci 1 navrženo k propuštění do volného oběhu najednou nebo postupně.

§ 19

Ustanovení § 16 až 18 se použijí přiměřeně na dědictví nabyté děděním ze závěti právnickými osobami vykonávajícími v tuzemsku nevýdělečnou činnost.

ČÁST PÁTÁ

VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI URČENÉ K ZAŘÍZENÍ REKREAČNÍHO OBJEKTU NEBO PŘECHODNÉHO BYDLIŠTĚ

§ 20

Za podmínek uvedených v § 21 až 24 je osvobozeno od dovozního cla vybavení domácnosti dovážené zahraničními fyzickými osobami s místem obvyklého pobytu v zahraničí, které je určeno k zařízení jejich rekreačního objektu v tuzemsku.

§ 21

Vybavení domácnosti je osvobozeno od cla, pokud

a) bylo, s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele, ve vlastnictví deklaranta a bylo jím užíváno po dobu nejméně 6 měsíců přede dnem, kdy bylo vyvezeno,

b) podle druhu a množství odpovídá obvyklému vybavení rekreačního objektu.

§ 22

Vybavení domácnosti je osvobozeno od dovozního cla pouze deklarantovi, který

a) má obvyklé místo pobytu v zahraničí nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců,

b) je vlastníkem rekreačního objektu v tuzemsku nebo si jej najal na dobu nejméně 2 let,

c) prohlásí, že tento rekreační objekt během své nepřítomnosti nebo nepřítomnosti členů jeho domácnosti nepronajme nebo neprodá třetím osobám.

§ 23

Osvobození od dovozního cla může být podmíněno zajištěním celního dluhu, který by mohl vzniknout.

§ 24

Vybavení domácnosti, které bylo osvobozeno od dovozního cla, lze ve lhůtě 2 let ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění vybavení domácnosti do volného oběhu, a jde-li o předmět, jehož vlastní hodnota je vyšší než 250 000 Kč, ve lhůtě až do 10 let ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění vybavení domácnosti do volného oběhu půjčit nebo vypůjčit, zastavit, pronajmout nebo zcizit za úplatu nebo bezúplatně pouze s předchozím souhlasem celního úřadu a po zaplacení cla. Celní úřad clo vyměří podle celní hodnoty stanovené ke dni půjčení nebo vypůjčení, zastavení, pronájmu nebo zcizení. Osvobození od dovozního cla zůstane zachováno, jestliže předmětné vybavení domácnosti je použito k zařízení nového rekreačního objektu, jsou-li dodržena ustanovení § 22 písm. b) a c).

§ 25

(1) Ustanovení § 20 až 24 se použijí obdobně, jde-li o vybavení domácnosti k zařízení přechodného bydliště v tuzemsku dovážené fyzickou osobou s obvyklým místem pobytu v zahraničí.

(2) Ustanovení § 20 až 24 týkající se rekreačních objektů se v tomto případě vztahují na byty a domy, které si příslušná osoba v tuzemsku zakoupila nebo pronajala.

ČÁST ŠESTÁ

VÝBAVA, STUDIJNÍ POTŘEBY A VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI ŽÁKŮ NEBO STUDENTŮ

§ 26

(1) Výbava, studijní potřeby a vybavení domácnosti, tvořící obvyklé zařízení studentského pokoje, které patří žákům a studentům přijíždějícím k pobytu v tuzemsku za účelem studia a které jsou určeny k jejich osobnímu užívání po dobu jejich studia, jsou osvobozeny od dovozního cla.

(2) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) žákem nebo studentem osoba řádně zapsaná ve vzdělávacím zařízení, aby zde mohla v denním studiu navštěvovat pořádanou výuku,

b) výbavou prádlo, bytový textil a ošacení, včetně nového,

c) studijními potřebami předměty a přístroje, například učebnice, osobní počítače, psací stroje, obvykle používané žáky a studenty při studiu.

§ 27

Osvobození od dovozního cla se poskytuje opakovaně v průběhu celého studia.

ČÁST SEDMÁ

ZÁSILKY NEPATRNÉ HODNOTY

§ 28

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží nepatrné hodnoty dovážené v zásilkách, které jsou odesílány ze zahraničí přímo příjemci v tuzemsku.

(2) Zbožím nepatrné hodnoty se rozumí zboží obsažené v zásilce, jehož celková vlastní hodnota nepřevyšuje 1 500 Kč.

§ 29

Od dovozního cla nejsou osvobozeny

a) alkoholické výrobky,

b) parfémy a toaletní vody,

c) tabák a tabákové výrobky.

ČÁST OSMÁ

ZÁSILKY ZBOŽÍ, KTERÉ NEMÁ OBCHODNÍ CHARAKTER, MEZI FYZICKÝMI OSOBAMI

§ 30

Za podmínek uvedených v § 31 a 32 je od dovozního cla osvobozeno zboží, které nemá obchodní charakter, pokud je odesíláno v zásilce fyzickou osobou ze zahraničí fyzické osobě v tuzemsku, aniž by příjemce zásilky odesilateli cokoliv platil.

§ 31

(1) Zboží uvedené v § 30 je osvobozeno od dovozního cla za podmínky, že zásilka obsahuje zboží, jehož úhrnná vlastní hodnota, včetně výrobků uvedených v § 32, nepřesahuje 6 000 Kč.

(2) Přesahuje-li úhrnná vlastní hodnota zásilky částku uvedenou v odstavci 1, platí osvobození až do uvedené částky pouze pro zboží, které by bylo osvobozeno od dovozního cla, kdyby bylo dováženo samostatně.

§ 32

Zboží odeslané v zásilce je u dále uvedených druhů zboží osvobozeno od dovozního cla jen v tomto množství:

a) tabák a tabákové výrobky

1. 50 kusů cigaret,

2. 25 kusů doutníků o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus(cigarillos),

3. 10 kusů doutníků,

4. 50 gramů tabáku na kouření, nebo

5. úměrná souprava těchto výrobků,

b) alkoholické výrobky

1. 1 litr destilátů nebo lihovin majících skutečný obsah alkoholu převyšující 22 % vol nebo nedenaturovaného ethylalkoholu s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více, aperitivu vyrobeného z vína nebo alkoholu, tafie, saké nebo podobných nápojů s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % vol nebo šumivého vína anebo likéry obsahující vína,

2. 2 litry (nešumivého) vína,

c) 50 g parfémů a 0,25 litru toaletní vody.

ČÁST DEVÁTÁ

ZBOŽÍ, JEŽ JE SOUČÁSTÍ PODNIKU, DOVÁŽENÉ PŘI PŘEMÍSTĚNÍ ČINNOSTI PODNIKU ZE ZAHRANIČÍ DO TUZEMSKA

§ 33

(1) Za podmínek uvedených v § 34 až 38 je od dovozního cla osvobozeno zboží, jež je součástí podniku, včetně jeho zařízení, pokud sloužilo k podnikání3) (dále jen "majetek podniku"), jestliže podnik ukončil svou činnost v zahraničí a byl přemístěn do tuzemska, aby zde vykonával původní činnost.

(2) Při přemístění zemědělského podniku je osvobozen od dovozního cla rovněž jeho živý inventář, například skot, koně a ovce.

§ 34

Od dovozního cla je osvobozeno zboží, jež je součástí podniku, které

a) s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele, bylo do ukončení činnosti podniku v zahraničí, z něhož je přemístěno, prokazatelně používáno po dobu nejméně 12 měsíců,

b) je po přemístění určeno ke stejnému účelu,

c) odpovídá druhu a významu daného podniku.

§ 35

Od dovozního cla není osvobozeno zboží, jež je součástí podniku, přemístěné do tuzemska z důvodů splynutí nebo sloučení zahraničního podniku s českým podnikem s výjimkou případů, kdy se jedná o nový předmět podnikání v tuzemsku.

§ 36

Od dovozního cla nejsou osvobozeny

a) dopravní prostředky, které neslouží k výrobním účelům nebo k poskytování služeb,

b) zásoby všeho druhu určené k lidské spotřebě nebo ke krmení zvířat,

c) paliva a zásoby surovin nebo hotových výrobků a polotovarů,

d) dobytek, který je vlastnictvím obchodníků s dobytkem.

§ 37

S výjimkou případů hodných zvláštního zřetele je od dovozního cla osvobozeno pouze zboží, jež je součástí podniku, které bylo navrženo k propuštění do volného oběhu ve lhůtě 12 měsíců ode dne, kdy podnik ukončil svou činnost v zahraničí.

§ 38

Zboží, jež je součástí podniku, které bylo propuštěno do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla, lze ve lhůtě 12 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na jeho propuštění do volného oběhu půjčit nebo vypůjčit, zastavit, pronajmout nebo zcizit za úplatu nebo bezplatně pouze s předchozím souhlasem celního úřadu a po zaplacení cla. Celní úřad clo vyměří z celní hodnoty stanovené ke dni půjčení nebo vypůjčení, zastavení, pronájmu nebo zcizení.

§ 39

Ustanovení § 33 až 38 se použijí obdobně při dovozu zboží, které

a) slouží osobám k realizaci činnosti upravené autorským zákonem a zákonem o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích,4)

b) bylo vytvořeno osobami realizujícími činnosti upravené autorským zákonem a zákonem o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích4) při jejich činnosti v zahraničí, nebo

c) slouží právnickým osobám, které vykonávají neziskovou činnost,

které tyto osoby přemisťují svou činností ze zahraničí do tuzemska.

ČÁST DESÁTÁ

ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY A ZBOŽÍ POUŽÍVANÉ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ

§ 40

(1) Za podmínek uvedených v § 41 a 42 jsou od dovozního cla osvobozeny výrobky zemědělské, chovatelské, včelařské, zahradnické a lesnické, které pocházejí z pozemků ležících v zahraničí do 15 km od státních hranic a které jsou obhospodařovány zemědělskými výrobci, kteří mají obvyklé místo pobytu nebo sídlo v tuzemsku do 15 km od státních hranic, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije při dovozu výrobků živočišného původu pouze tehdy, pokud tyto výrobky pocházejí ze zvířat narozených nebo vylíhnutých v tuzemsku, anebo ze zvířat, která byla do tuzemska dovezena a propuštěna do volného oběhu.

§ 41

Od dovozního cla jsou osvobozeny pouze výrobky, které prošly pouze zpracováním běžným po sklizni nebo po prvotní výrobě.

§ 42

Od dovozního cla jsou osvobozeny pouze výrobky, které jsou dováženy osobou obhospodařující pozemek v zahraničí nebo jejím jménem.

§ 43

Ustanovení § 40 až 42 se použijí přiměřeně na výtěžky rybolovu nebo rybářství provozovaného v zahraničí na hraničních jezerech a vodních tocích obhospodařované osobami s obvyklým místem pobytu nebo sídlem v tuzemsku a na výtěžky lovu provozovaného na těchto jezerech a vodních tocích lovci s obvyklým místem pobytu nebo sídlem v tuzemsku.

ČÁST JEDENÁCTÁ

SEMENA, HNOJIVO A VÝROBKY K PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN A OBDĚLÁVÁNÍ PŮDY DOVÁŽENÉ ZAHRANIČNÍMI ZEMĚDĚLSKÝMI VÝROBCI A POUŽÍVANÉ NA POZEMCÍCH V TUZEMSKU

§ 44

Za podmínek uvedených v § 45 jsou od dovozního cla osvobozena semena, hnojiva a výrobky k pěstování rostlin a obdělávání půdy, určené pro pozemky nacházející se v tuzemsku do 15 km od státních hranic, které jsou obhospodařovány osobami s obvyklým místem pobytu nebo sídlem v zahraničí do 15 km od státních hranic.

§ 45

(1) Od dovozního cla jsou osvobozena pouze semena, hnojiva a výrobky k pěstování rostlin a obdělávání půdy v množství nezbytném k obhospodařování pozemků.

(2) Od dovozního cla jsou osvobozena pouze semena, hnojivo a výrobky k pěstování rostlin a obdělávání půdy, pokud jsou dováženy osobou uvedenou v § 44 nebo jejím jménem.

ČÁST DVANÁCTÁ

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ V OSOBNÍCH ZAVAZADLECH CESTUJÍCÍCH

§ 46

(1) Za podmínek uvedených v § 47 až 50 je osvobozeno od dovozního cla zboží, které nemá obchodní charakter, pokud je dováženo v osobních zavazadlech cestujícího nebo v prostorách dopravního prostředku, kterým vstupuje do tuzemska. Toto osvobození může být přiznáno v průběhu jednoho kalendářního dne pouze jednou.

(2) Osobními zavazadly se rozumějí zavazadla, která cestující při vstupu do tuzemska přihlásil pohraničnímu celnímu úřadu, a zavazadla, která mu předložil později, může-li doložit, že byla při odjezdu podána dopravci zajišťujícímu jeho dopravu ze zahraničí do tuzemska jako cestovní zavazadla. Za osobní zavazadla se nepovažují přenosné nádrže pohonných hmot; ustanovení § 110 odst. 1 písm. b) tím nejsou dotčena.

§ 47

(1) V rámci osvobození od dovozního cla uvedeného v § 48 je cestujícímu osvobozeno dále uvedené zboží od každého druhu pouze v tomto množství:

a) tabák a tabákové výrobky

1. 200 kusů cigaret,

2. 100 kusů doutníků o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus(cigarillos),

3. 50 kusů doutníků,

4. 250 gramů tabáku na kouření, nebo

5. úměrná souprava těchto výrobků,

b) alkoholické výrobky

1. 1 litr destilátů nebo lihovin majících skutečný obsah alkoholu převyšující 22 % vol nebo nedenaturovaného ethylalkoholu s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více nebo aperitivu vyrobeného z vína nebo alkoholu nebo tafie, saké nebo podobných nápojů s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % vol nebo šumivého vína anebo likéry obsahující vína,

2. 2 litry (nešumivého) vína,

c) 50 g parfémů nebo 0,25 litru toaletní vody,

d) léčiva v množství odpovídajícím osobní potřebě cestujících.

(2) Osvobození od dovozního cla uvedené v odstavci 1 však nelze přiznat cestujícím mladším 18 let, jde-li o tabák a tabákové výrobky a alkoholické výrobky.

§ 48

Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v § 46 dovážené cestujícím, jehož vlastní úhrnná hodnota nepřesahuje

a) 6 000 Kč u každého cestujícího staršího 15 let,

b) 3 000 Kč u každého cestujícího mladšího 15 let.

§ 49

Je-li cestujícím dováženo více kusů zboží, jejichž úhrnná vlastní hodnota přesahuje částky uvedené v § 48, jsou od dovozního cla osvobozeny pouze ty kusy, jejichž úhrnná vlastní hodnota nepřesahuje částky uvedené v § 48, přičemž vlastní hodnotu jednoho kusu zboží nelze dělit.

§ 50

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží členů posádek dopravních prostředků, kteří při výkonu této činnosti přestupují státní hranice nejméně jedenkrát za týden, jehož úhrnná vlastní hodnota nepřesahuje 500 Kč při každé cestě.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží cestujících, kteří vykonávají své povolání v příhraničním území sousedního státu, jehož úhrnná vlastní hodnota nepřesahuje 500 Kč.

(3) Omezení podle odstavce 2 neplatí, pokud cestující s obvyklým místem pobytu v příhraničním území prokáže, že se z příhraničního území sousedního státu vrací za dobu delší než jeden týden. Omezení uvedená v odstavcích 1 a 2 však platí, jestliže cestující, kteří vykonávají své povolání v příhraničním území sousedního státu, a členové posádek dopravních prostředků provozovaných mezi zahraničím a tuzemskem, při každé cestě nejméně jedenkrát za týden, dovážejí zboží v rámci výkonu svého povolání.

(4) Od dovozního cla je osvobozeno zboží cestujících s obvyklým místem pobytu v příhraničním území v tuzemsku, dovážené z protilehlého příhraničního území sousedního státu, jehož úhrnná celní hodnota nepřesahuje 1 500 Kč. Obdobně se postupuje rovněž tehdy, je-li cestujícím dováženo zboží, které bylo zakoupeno v tuzemsku v prodejnách typu DUTY/TAX FREE. Toto omezení neplatí, pokud osoby s místem obvyklého pobytu v příhraničním území prokáží, že se nevracejí z příhraničního území sousedního státu.

(5) Nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, rozumí se pro účely této vyhlášky

a) příhraničním územím území, jehož hranice je vymezena vzdušnou čarou ve vzdálenosti 15 km od státních hranic,

b) protilehlým příhraničním územím se rozumí úsek v pásmu příhraničního území sousedního státu, ležící v kruhu o poloměru 40 km, jehož středem je bod na státních hranicích, který je nejblíže obvyklému místu pobytu cestujícího.

(6) V rámci osvobození uvedeného v odstavcích 1, 2 a 4 je každé osobě osvobozeno od dovozního cla od každého následujícího druhu zboží pouze toto množství:

a) tabák a tabákové výrobky

1. 50 kusů cigaret,

2. 25 kusů doutníků o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus(cigarillos),

3. 10 kusů doutníků, nebo

4. 50 gramů tabáku na kouření,

b) alkoholické výrobky

1. 0,25 litru destilátů nebo lihovin majících skutečný obsah alkoholu převyšující 22 % vol nebo nedenaturovaného ethylalkoholu s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více nebo aperitivu vyrobeného z vína nebo alkoholu nebo tafie, saké nebo podobných nápojů s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22 % vol nebo šumivého vína anebo likéry obsahující vína,

2. 0,5 litru vína.

(7) Osvobození od dovozního cla uvedené v odstavci 6 však nelze přiznat cestujícím mladším 18 let.

(8) Obce, jimiž probíhá pomyslná čára příhraničního území, jsou součástí příslušného příhraničního území.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ZBOŽÍ PRO VZDĚLÁVACÍ, VĚDECKÉ A KULTURNÍ ÚČELY A VĚDECKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE

HLAVA I

ZBOŽÍ PRO VZDĚLÁVACÍ, VĚDECKÉ A KULTURNÍ ÚČELY

§ 51

(1) Zboží pro vzdělávací, vědecké a kulturní účely, jehož seznam je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, je osvobozeno od dovozního cla bez ohledu na osobu příjemce a užití tohoto zboží.

(2) Je-li ve sloupci 1 seznamu před příslušnou podpoložkou uvedeno "ex", znamená to, že osvobození od dovozního cla se vztahuje pouze na zboží uvedené ve sloupci 2 seznamu.

§ 52

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží pro vzdělávací, vědecké a kulturní účely uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce, určené pro

a) veřejná nebo veřejně prospěšná vzdělávací, vědecká nebo kulturní zařízení nebo instituce, nebo

b) zařízení nebo instituce uvedené ve sloupci 3 této přílohy.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží uvedené v odstavci 1 za podmínky, že

a) deklarantem a příjemcem zboží jsou osoby uvedené v odstavci 1,

b) zboží bude okamžitě odesláno na místo určení uvedené v celním prohlášení,

c) zboží bude zapsáno do evidence příjemce,

d) příjemce umožní celnímu úřadu provádění všech kontrolních opatření, které celní úřad považuje za nezbytné, aby se přesvědčil, že podmínky pro osvobození od cla jsou splněny nebo plněny.

(3) Je-li ve sloupci 1 seznamu před příslušnou podpoložkou uvedeno "ex", znamená to, že osvobození od dovozního cla se vztahuje pouze na zboží uvedené ve sloupci 2 seznamu.

HLAVA II

VĚDECKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE

§ 53

(1) Vědecké nástroje a přístroje jiné, než na které se vztahuje ustanovení § 52, které jsou dováženy výhradně pro neobchodní účely a nebudou používány k dosažení zisku, jsou za podmínek uvedených v § 54 až 57 osvobozeny od dovozního cla.

(2) Od dovozního cla jsou osvobozeny vědecké nástroje a přístroje, jestliže deklarantem a příjemcem zboží jsou

a) veřejná nebo veřejně prospěšná zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, nebo

b) soukromá zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum.

§ 54

Od dovozního cla podle § 55 až 58 jsou osvobozeny rovněž

a) náhradní díly, části a příslušenství vědeckých nástrojů a přístrojů

1. dovážené současně s těmito nástroji a přístroji,

2. dovážené později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro nástroje a přístroje, které byly již dříve osvobozeny od dovozního cla, mají-li tyto nástroje nebo přístroje vědeckou povahu ještě v době, kdy je o osvobození od dovozního cla na náhradní díly, části nebo příslušenství žádáno, nebo které by mohly být v době, kdy je o osvobození od dovozního cla na náhradní díly, části nebo příslušenství žádáno, od dovozního cla osvobozeny; za příslušenství se rovněž považují výrobky speciálně zhotovené k použití spolu s určitým vědeckým nástrojem nebo přístrojem, aby zdokonalily jeho výkon nebo použití,

b) nářadí k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě vědeckých nástrojů a přístrojů

1. dovážené současně s nástroji a přístroji,

2. dovážené později, je-li možno zjistit, že je určeno pro nástroje nebo přístroje, které byly již dříve osvobozeny od dovozního cla, mají-li tyto nástroje nebo přístroje vědeckou povahu ještě v době, kdy je o osvobození od dovozního cla na toto nářadí žádáno, nebo které mohly být v době, kdy bylo žádáno o osvobození od dovozního cla na toto nářadí, od dovozního cla osvobozeny.

§ 55

(1) Pro účely osvobození podle § 53 a 54 se vědeckým nástrojem nebo přístrojem rozumí jednotlivý nástroj nebo přístroj, který je vzhledem k jeho technickým parametrům a výsledkům, kterých dosahuje, výlučně nebo hlavně způsobilý k vědecké činnosti. Technickými parametry vědeckého nástroje nebo přístroje se rozumějí parametry, které vyplývají z konstrukce nástroje nebo přístroje nebo z přizpůsobení standardního nástroje nebo přístroje a které umožňují dosahovat vysoce hodnotných výkonů přesahujících výkony běžně požadované pro průmyslové nebo obchodní využití. Není-li na základě objektivních technických parametrů možno jednoznačně zjistit, zda má být nástroj nebo přístroj považován za vědecký, přihlédne se k tomu, k jakým účelům slouží nástroje nebo přístroje srovnatelné s těmi, u kterých je uplatňován nárok na osvobození od cla. Ukáže-li toto zjišťování, že je daný nástroj nebo přístroj používán pro vědecké účely, bude považován za vědecký.

(2) Vědecké nástroje a přístroje uvedené v § 53 odst. 1 jsou osvobozeny od dovozního cla za podmínky, že zařízení nebo instituce, které je zboží určeno, nejpozději s podáním celního prohlášení celnímu úřadu písemně sdělí informace o příslušném nástroji nebo přístroji, potřebné pro rozhodnutí o přiznání osvobození od dovozního cla, zejména

a) přesný obchodní popis používaný výrobcem,

b) předpokládané zařazení podle kombinované nomenklatury,

c) objektivní technické parametry, na jejichž základě je možno považovat nástroj nebo přístroj za vědecký,

d) jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo název nebo obchodní firmu a adresu místa sídla výrobce a případně dodavatele,

e) zemi původu nástroje nebo přístroje,

f) místo, kde má být nástroj nebo přístroj používán,

g) účel, ke kterému má být nástroj nebo přístroj používán,

h) cenu nástroje nebo přístroje nebo jeho celní hodnotu,

i) množství příslušných nástrojů nebo přístrojů.

§ 56

(1) Od dovozního cla jsou vědecké nástroje a přístroje a nářadí používané k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě vědeckých nástrojů a přístrojů, osvobozeny pouze tehdy, jestliže vědecké nástroje a přístroje se stejnou vědeckou hodnotou, jakou mají nástroje a přístroje a nářadí používané k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě vědeckých nástrojů a přístrojů, na které je uplatňován nárok na osvobození od dovozního cla, nejsou v současnosti v tuzemsku vyráběny.

(2) Skutečnost, že nástroje a přístroje srovnatelné vědecké hodnoty a nářadí používané k jejich údržbě, kontrole, kalibraci nebo opravě nejsou v současnosti v tuzemsku vyráběny, osvědčuje deklarant čestným prohlášením.

HLAVA III

SOUHRNNÁ USTANOVENÍ

§ 57

(1) Zboží uvedené v § 52 až 55, které bylo propuštěno s osvobozením od dovozního cla, lze ve lhůtě 5 let ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění do volného oběhu půjčit nebo vypůjčit, pronajmout nebo zcizit za úplatu nebo bezúplatně pouze s předchozím souhlasem celního úřadu a po zaplacení cla. Celní úřad clo vyměří z celní hodnoty stanovené ke dni půjčení nebo vypůjčení, pronájmu nebo zcizení.

(2) Ustanovení odstavce 1 se neuplatní v těch případech, kdy zboží z hlediska jeho konečného použití slouží výzkumu a vzdělávání, pro který bylo původně propuštěno s osvobozením od dovozního cla, a jestliže podmínky platné pro propuštěné zboží s osvobozením od dovozního cla lze i nadále považovat za splněné.

(3) Ustanovení odstavce 2 se přiměřeně použije na půjčku nebo výpůjčku, pronájem nebo zcizení náhradních dílů, částí nebo zvláštního příslušenství vědeckých nástrojů nebo přístrojů a nářadí pro údržbu, zkoušení, seřízení nebo opravu vědeckých nástrojů nebo přístrojů, které byly osvobozeny od dovozního cla podle § 54.

HLAVA IV

VĚDECKÉ PŘÍSTROJE A NÁSTROJE DOVÁŽENÉ V RÁMCI DOHOD O VĚDECKÉ SPOLUPRÁCI

§ 58

(1) Od dovozního cla jsou osvobozeny vědecké nástroje a přístroje dovážené k neobchodním účelům, které nejsou určeny k dosažení zisku, zahraničním vědeckovýzkumným zařízením nebo institucí nebo jeho jménem.

(2) Od dovozního cla jsou osvobozeny vědecké nástroje a přístroje, které

a) jsou určeny k používání pracovníky nebo zástupci zařízení nebo institucí uvedených v odstavci 1 nebo s jejich souhlasem v rámci a v mezích dohod o vědecké spolupráci, jejichž předmětem je provádět mezinárodní vědeckovýzkumné programy v českých vědeckovýzkumných zařízeních,

b) zůstanou po dobu užívání v tuzemsku ve vlastnictví zahraniční osoby.

(3) Vědeckými nástroji a přístroji podle odstavce 1 se rozumí nástroje, přístroje, stroje a jejich příslušenství, včetně náhradních dílů, nářadí zvlášť určené k jejich údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě, používané pro účely vědeckého výzkumu.

§ 59

(1) Vědecké nástroje a přístroje, které byly propuštěny s osvobozením od dovozního cla, lze půjčit nebo vypůjčit, pronajmout nebo zcizit za úplatu nebo bezúplatně pouze s předchozím souhlasem celního úřadu a po zaplacení cla. Celní úřad clo vyměří z celní hodnoty stanovené ke dni půjčení nebo vypůjčení, pronájmu nebo zcizení.

(2) Ustanovení odstavce 1 se neuplatní v těch případech, kdy zboží z hlediska jeho konečného použití slouží stejnému účelu, pro které bylo propuštěno s osvobozením od dovozního cla, a jestliže podmínky platné pro propuštění zboží s osvobozením od dovozního cla lze i nadále považovat za splněné.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

LABORATORNÍ ZVÍŘATA A BIOLOGICKÉ NEBO CHEMICKÉ LÁTKY URČENÉ K VÝZKUMU

§ 60

(1) Od dovozního cla se osvobozují

a) zvířata speciálně připravená pro laboratorní účely,

b) biologické a chemické látky uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, dovážené výhradně k neobchodním účelům.

(2) Od dovozního cla jsou osvobozena pouze zvířata a biologické nebo chemické látky určené pro

a) veřejná nebo veřejně prospěšná zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, nebo pro organizační složky veřejných nebo veřejně prospěšných zařízení, nebo

b) soukromá zařízení, jejichž hlavní činností je vzdělávání nebo vědecký výzkum, schválená příslušným orgánem.

(3) Od dovozního cla jsou osvobozena pouze zvířata a biologické nebo chemické látky, které se v tuzemsku nevyrábějí a které jsou vzhledem k jejich specifickým vlastnostem nebo stupni čistoty hlavně nebo výlučně způsobilé k vědeckému výzkumu.

(4) Je-li ve sloupci 1 přílohy č.3 k této vyhlášce před příslušným číslem nebo podpoložkou uvedeno "ex", znamená to, že osvobození od dovozního cla se vztahuje pouze na zboží uvedené ve sloupci 2 seznamu.

ČÁST PATNÁCTÁ

LÉČIVA LIDSKÉHO PŮVODU A ČINIDLA K URČOVÁNÍ KREVNÍ SKUPINY A TKÁNÍ

§ 61

(1) Za podmínek uvedených v § 62 jsou od dovozního cla osvobozeny

a) léčiva lidského původu,

b) diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - činidla5) na určování krevní skupiny,

c) diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - činidla5) na určování tkání.

(2) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) léčivem lidského původu lidská krev a její složky a krevní deriváty, kterými jsou sušená krevní plazma, lidský albumin, lidský imunoglobulin, lidský fibrinogen a koagulační faktory,

b) diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro - činidlem5) k určování krevní skupiny jakýkoliv diagnostický zdravotnický prostředek in vitro - činidlo5) lidského, zvířecího, rostlinného nebo jiného původu, určený k určování krevní skupiny nebo neslučitelnosti krevní skupiny,

c) diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro - činidlem5) k určování tkání jakýkoliv diagnostický zdravotnický prostředek in vitro - činidlo5) lidského, zvířecího, rostlinného nebo jiného původu, určené k určování lidských tkání.

§ 62

Od dovozního cla je osvobozeno zboží, které je

a) určeno zařízením nebo laboratořím, které jsou deklarantem a jejich příjemcem, schváleným příslušným orgánem, aby je používaly výlučně k lékařským nebo vědeckým účelům s vyloučením jakéhokoliv obchodního účelu,

b) doprovázeno osvědčením o jeho totožnosti vydaným příslušným orgánem v zemi odeslání,

c) doloženo dokladem o bezpečnosti, vhodnosti a účinnosti pro používání při poskytování zdravotní péče podle zvláštního právního předpisu,6)

d) uloženo ve speciálních nádobách opatřených zvláštním identifikačním štítkem.

§ 63

Od dovozního cla jsou rovněž osvobozeny speciální nádoby nezbytné k přepravě léčiv lidského původu, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro - činidel5) k určování krevní skupiny nebo tkání, rozpouštědel a příslušenství nezbytných k jejich užití, které mohou zásilky případně obsahovat.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY K LÉKAŘSKÉMU VÝZKUMU, LÉKAŘSKÉ DIAGNOSTICE NEBO K LÉČBĚ

§ 64

(1) Zdravotnické prostředky určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě darované charitativní nebo dobročinnou organizací nebo soukromou osobou zdravotnickým zařízením, nemocnicím a lékařským výzkumným ústavům, schváleným příslušným orgánem, nebo které jsou zakoupeny zdravotnickými zařízeními, nemocnicemi nebo lékařskými výzkumnými ústavy výhradně z prostředků poskytnutých charitativní nebo dobročinnou organizací nebo z dobrovolných příspěvků, jsou osvobozeny od dovozního cla za podmínky, že je prokázáno, že

a) darování zdravotnických prostředků není spojeno s obchodním úmyslem dárce,

b) neexistuje spojení mezi dárcem zdravotnických prostředků a výrobcem zdravotnických prostředků, pro něž se navrhuje osvobození od dovozního cla,

c) deklarantem a příjemcem jsou příslušná zdravotnická zařízení, nemocnice a lékařské výzkumné ústavy,

d) jsou bezpečné, vhodné a účinné pro používání při poskytování zdravotní péče podle zvláštního právního předpisu.7)

(2) Od dovozního cla jsou osvobozeny rovněž

a) náhradní díly, části a zvláštní příslušenství zdravotnických prostředků dovážené současně s těmito zdravotnickými prostředky nebo, jsou-li dováženy později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro zdravotnické prostředky, které již byly dříve propuštěny do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla,

b) nářadí používané k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě zdravotnických prostředků dovážené současně s těmito zdravotnickými prostředky nebo, je-li dováženo později, je možno zjistit, že je určeno pro zdravotnické prostředky, které již byly dříve propuštěny do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla.

§ 65

(1) Na osvobození zdravotnických prostředků uvedených v § 64 odst. 1 se ustanovení § 54 až 57 použijí přiměřeně.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije přiměřeně na náhradní díly, části, zvláštní příslušenství a na nářadí pro údržbu, zkoušení, seřízení nebo opravy zdravotnických prostředků, které byly již dříve propuštěny do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

REFERENČNÍ LÁTKY PRO KONTROLU JAKOSTI LÉČIVÝCH VÝROBKŮ

§ 66

(1) Od dovozního cla jsou osvobozeny zásilky obsahující vzorky referenčních látek, schválených Světovou zdravotnickou organizací, určené ke kontrole jakosti látek používaných k výrobě léčivých výrobků, zasílané příjemcům schváleným příslušným orgánem.

(2) Osvobození od dovozního cla se vztahuje pouze na zásilky Střediska Světové zdravotnické organizace pro spolupráci v oblasti chemických referenčních látek ve Stockholmu, Švédsko, které jsou určeny příjemcům schváleným příslušným orgánem a za předpokladu, že je zásilka označena otiskem razítka tohoto Střediska a nálepkou, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, na níž je v příslušném rámečku zřetelně zaškrtnuto, že se jedná o chemické referenční látky.

(3) Osvobození od dovozního cla se vztahuje také na zvláštní obaly, které jsou nezbytné pro dopravu chemických referenčních látek s případným příslušenstvím, které zásilka obsahuje a které je potřebné k jejímu použití.

ČÁST OSMNÁCTÁ

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY POUŽÍVANÉ PŘI MEZINÁRODNÍCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH

§ 67

Od dovozního cla jsou osvobozeny farmaceutické výrobky humánní nebo veterinární medicíny určené pro osoby nebo zvířata účastnící se v tuzemsku mezinárodních sportovních soutěží, v množství a druhu potřebném při jejich pobytu v tuzemsku.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

ZBOŽÍ URČENÉ CHARITATIVNÍM A DOBROČINNÝM ORGANIZACÍM; ZBOŽÍ PRO NEVIDOMÉ A OSTATNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY

HLAVA I

ZBOŽÍ URČENÉ CHARITATIVNÍM A DOBROČINNÝM ORGANIZACÍM

§ 68

(1) Za podmínek uvedených v § 69 až 72 jsou od dovozního cla osvobozeny

a) základní životní potřeby dovážené státními organizacemi nebo charitativními nebo dobročinnými organizacemi, schválenými příslušnými orgány, aby byly bezplatně rozdány potřebným osobám,

b) zboží všeho druhu zasílané zdarma zahraničními osobami, bez obchodního určení, státním organizacím nebo jiným charitativním nebo dobročinným organizacím, schváleným příslušným orgánem, které má být použito při příležitostných charitativních akcích k získání peněžních prostředků pro postižené osoby,

c) kancelářské zařízení a kancelářské potřeby zasílané zdarma zahraniční osobou, bez jakéhokoliv obchodního úmyslu z její strany, charitativním nebo dobročinným právnickým osobám, aby je používaly výhradně k zabezpečení jejich činnosti a k uskutečňování charitativních cílů, které sledují.

(2) Od dovozního cla je zboží uvedené v odstavci 1 osvobozeno pouze tehdy, jsou-li deklarantem a příjemcem právnické osoby s charitativním zaměřením.

(3) Základními životními potřebami podle odstavce 1 písm. a) se rozumí zboží potřebné k uspokojení bezprostředních potřeb osob, například potraviny, léčiva, ošacení a přikrývky.

§ 69

Od dovozního cla nejsou osvobozeny

a) alkoholické výrobky,

b) tabák a tabákové výrobky,

c) káva a čaj,

d) motorová vozidla, s výjimkou sanitních vozidel.

§ 70

Od dovozního cla je osvobozeno zboží pouze těm osobám, jejichž účetnictví umožňuje kontrolu příslušných operací a které skýtají veškeré potřebné záruky.

§ 71

(1) Zboží uvedené v § 68, které bylo propuštěno s osvobozením od dovozního cla, lze ve lhůtě stanovené celním úřadem půjčit nebo vypůjčit, pronajmout nebo zcizit za úplatu nebo bezúplatně pouze s předchozím souhlasem celního úřadu a po zaplacení cla. Celní úřad clo vyměří z celní hodnoty stanovené ke dni půjčení nebo vypůjčení, pronájmu nebo zcizení.

(2) Jestliže je však zboží půjčeno nebo vypůjčeno, pronajato nebo zcizeno osobě, které by bylo zboží osvobozeno od dovozního cla podle § 68 až 70, zůstává osvobození zachováno i pro tuto osobu, užívá-li tato osoba zboží k účelům, pro které je osvobozeno od dovozního cla.

§ 72

Nejsou-li již dále plněny podmínky pro osvobození od dovozního cla stanovené v § 68 nebo zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla, má být používáno k jiným účelům, může s ním být volně nakládáno pouze s předchozím souhlasem celního úřadu.

HLAVA II

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ VE PROSPĚCH ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB

§ 73

Zboží určené pro nevidomé

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží, které je speciálně přizpůsobeno pro účely vzdělávání, vědeckého a kulturního rozvoje nevidomých, uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží, které je speciálně přizpůsobeno pro účely vzdělávání, vědeckého a kulturního rozvoje nevidomých, jestliže je dováženo

a) nevidomými pro vlastní potřebu, nebo

b) právnickými osobami, jejichž hlavní činností je vzdělávání nevidomých nebo pomoc nevidomým, schválenými příslušným orgánem.

(3) Od dovozního cla jsou osvobozeny také náhradní díly, části a zvláštní příslušenství zboží uvedeného v odstavci 1, nářadí používané k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě tohoto zboží, dovážené současně s tímto zbožím nebo dovážené později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro zboží, které bylo již dříve propuštěno do volného oběhu s osvobozením od dovozního cla, anebo které by mohlo být osvobozeno od dovozního cla v okamžiku, kdy je uplatňován nárok na osvobození příslušných náhradních dílů, částí, zvláštního příslušenství nebo nářadí od dovozního cla.

§ 74

Zboží určené pro ostatní zdravotně postižené osoby

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží, které je speciálně přizpůsobeno pro vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj tělesně i duševně postižených osob jiných než nevidomých, pokud je dováženo

a) postiženými osobami nebo pro jejich potřebu, nebo

b) právnickými osobami, jejichž hlavní činností je vzdělávání zdravotně postižených osob nebo pomoc zdravotně postiženým osobám, schválenými příslušným orgánem.

(2) Od dovozního cla jsou osvobozeny náhradní díly, části a zvláštní příslušenství zboží uvedené v odstavci 1, nářadí používané k údržbě, zkoušení, seřízení nebo opravě tohoto zboží, dovážené současně s tímto zbožím nebo dovážené později, je-li možno zjistit, že jsou určeny pro zboží již dříve osvobozené od dovozního cla, anebo které by mohlo být osvobozeno od dovozního cla v okamžiku, kdy je uplatňován nárok na osvobození příslušných náhradních dílů, částí, zvláštního příslušenství nebo nářadí od dovozního cla.

(3) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) postiženou osobou osoba s vážným zdravotním postižením následkem tělesné vady nebo smyslové vady, které omezuje nebo znemožňuje výkon činnosti nebo funkce, jež je u zdravého člověka považována za normální,

b) zbožím speciálně přizpůsobeným pro vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj, tj. k výcviku, výkonu povolání, sociálního začlenění nebo kulturního rozvoje postižených osob, zboží umožňující postiženým osobám vyrovnat jejich vadu nebo opětovně navázat společenské vztahy, a to jak aktivní, tak i pasivní,

c) speciálně přizpůsobeným zbožím zboží, které podle své konstrukce nebo podle následné podstatné úpravy zboží běžně užívaného má takové vlastnosti a technickou povahu, které ho za obvyklých podmínek činí vhodným výhradně k užívání postiženou osobou.

(4) Od dovozního cla je osvobozeno pouze zboží uvedené v odstavci 1, jestliže deklarantem a příjemcem jsou osoby uvedené v odstavci 1 a jestliže srovnatelné zboží není v současnosti v tuzemsku vyráběno. Skutečnost, že srovnatelné zboží není v současnosti v tuzemsku vyráběno, osvědčuje deklarant čestným prohlášením.

(5) Pro účely odstavce 4 se rozumí

a) srovnatelným zbožím zboží vyráběné v tuzemsku, které má podstatné technické parametry stejné jako zboží, u kterého je uplatňováno osvobození od dovozního cla a které může být používáno ke stejným účelům nebo může poskytovat srovnatelné služby jako dovážené zboží,

b) zbožím v současnosti v tuzemsku vyráběné zboží, jehož dodací lhůta v době objednávky není, vzhledem k obchodním zvyklostem, podstatně vyšší než dodací lhůta zboží, které má být dovezeno, anebo jestliže tato dodací lhůta není o tolik vyšší, aby tím bylo zamýšlené určení nebo použití zboží podstatně dotčeno.

§ 75

Společná ustanovení

(1) Přiznání osvobození od dovozního cla na zboží pro vlastní potřebu nevidomých a jiných zdravotně postižených osob je podmíněno vyjádřením ošetřujícího nebo odborného lékaře o zdravotním postižení s výjimkou případů, kdy je zdravotní postižení naprosto zřejmé.

(2) Zboží uvedené v § 73 a 74, které bylo propuštěno s osvobozením od dovozního cla, lze ve lhůtě 3 let od jeho propuštění půjčit nebo vypůjčit, pronajmout nebo zcizit za úplatu nebo bezúplatně pouze s předchozím souhlasem celního úřadu a po zaplacení cla. Celní úřad clo vyměří podle celní hodnoty stanovené ke dni půjčení nebo vypůjčení, pronájmu nebo zcizení.

(3) Ustanovení odstavce 2 se neuplatní tehdy, jestliže zboží z hlediska jeho konečného užití slouží stejnému účelu, pro který bylo původně propuštěno s osvobozením od dovozního cla, a jestliže podmínky platné pro propuštění zboží s osvobozením od dovozního cla lze i nadále považovat za splněné.

(4) Pro osvobození zboží od dovozního cla podle hlavy II se ustanovení § 52 odst. 2 písm. b) až d) a § 55 odst. 2 použijí přiměřeně.

ČÁST DVACÁTÁ

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ VE PROSPĚCH OBĚTÍ KATASTROF

§ 76

(1) Za podmínek uvedených v § 77 až 79 je osvobozeno od dovozního cla zboží dovážené státními organizacemi nebo právnickými osobami s charitativním nebo dobročinným zaměřením, které má být

a) rozděleno zdarma obětem katastrofy, která postihla území České republiky, nebo

b) dáno zdarma k dispozici obětem katastrofy s tím, že nadále zůstává ve vlastnictví příslušné osoby.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno pouze zboží uvedené v odstavci 1, jestliže deklarantem a příjemcem jsou státní organizace nebo právnické osoby s charitativním zaměřením.

(3) Zboží dovážené záchrannými jednotkami, které je určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací a které je navrženo do volného oběhu, je osvobozeno od dovozního cla za stejných podmínek jako zboží uvedené v odstavci 1.

§ 77

(1) Od dovozního cla není osvobozen materiál a zařízení určené k opětovné výstavbě v postiženém území.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno pouze zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu do 2 let po katastrofě.

§ 78

Od dovozního cla je osvobozeno zboží pouze těm právnickým osobám, jejichž účetnictví umožňuje kontrolu příslušných operací a které skýtají potřebné záruky správného nakládání se zbožím k danému účelu.

§ 79

(1) Zboží uvedené v § 76, které bylo propuštěno s osvobozením od dovozního cla, lze půjčit nebo vypůjčit, pronajmout nebo zcizit za úplatu nebo bezúplatně pouze s předchozím souhlasem celního úřadu a po zaplacení cla. Celní úřad clo vyměří z celní hodnoty stanovené ke dni půjčení nebo vypůjčení, pronájmu nebo zcizení.

(2) Ustanovení odstavce 1 se neuplatní tehdy, jestliže zboží z hlediska jeho konečného použití slouží stejnému účelu, pro který bylo původně propuštěno s osvobozením od dovozního cla, a jestliže podmínky platné pro propuštění zboží s osvobozením od dovozního cla lze i nadále považovat za splněné.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

ČESTNÁ VYZNAMENÁNÍ A CENY

§ 80

Bude-li udělení nebo darování doloženo osvědčením příslušného orgánu a za podmínky, že se nejedná o dovoz obchodní povahy, jsou od dovozního cla osvobozeny

a) vyznamenání udělená vládami cizích států českým osobám,

b) poháry, medaile a podobné předměty v zásadě symbolické povahy, které byly českým osobám uděleny v zahraničí jako pocta za jejich činnost v oblasti umění, vědy, sportu, veřejných služeb nebo jako uznání za zásluhy u příležitosti zvláštní události a které tyto osoby dovážejí do tuzemska,

c) poháry, medaile a podobné předměty v zásadě symbolické povahy, které darovaly zahraniční úřady nebo osoby, aby byly v tuzemsku uděleny ke stejným účelům, jaké jsou uvedeny v písmenu b),

d) ceny, trofeje a upomínky symbolické povahy a nízké hodnoty, určené k tomu, aby byly rozdávány zdarma zahraničním osobám při příležitosti obchodních konferencí nebo podobných mezinárodních událostí, a které svou povahou, jednotkovou hodnotou nebo jinými vlastnostmi nepředstavují žádný obchodní úmysl.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

§ 81

Dary věnované v rámci mezinárodních vztahů

Za podmínek uvedených v § 82 a 83, bez dotčení § 46 až 50, je od dovozního cla osvobozeno zboží

a) dovezené do tuzemska osobami, které vykonaly v zahraničí oficiální státní návštěvu a které je při této příležitosti obdržely darem od hostitelských úřadů,

b) dovezené osobami, které přijíždějí do tuzemska na oficiální návštěvu a které je při této příležitosti hodlají odevzdat hostitelským úřadům,

c) zasílané jako dary, vyjadřující projev přátelství nebo dobré vůle, zahraničními úřady, orgány samosprávy nebo sdruženími provozujícími veřejně prospěšnou činnost, úřadům, orgánům samosprávy nebo sdružením provozujícím veřejně prospěšnou činnost, schváleným příslušným orgánem,

d) zasílané a dovážené zahraničními osobami jako dary, s výjimkou osobních automobilů, vyjadřující projev přátelství nebo dobré vůle, sloužící k podpoře ekologie, jakož i k podpoře kultury, sociální péče, sportu a tělovýchovy, vědy, vzdělávání a zdravotnictví, jsou-li určeny českým právnickým osobám zřízeným k výše uvedeným činnostem,

e) získané z finančních prostředků jednotlivých států, mezinárodních organizací nebo integračních seskupení v rámci projektů zahraniční technické pomoci a tato skutečnost bude prokázána potvrzením dárce, českého zastupitelského úřadu v zahraničí, ústředního orgánu České republiky nebo jiného obdobného orgánu, který je příslušný darování osvědčit.

§ 82

Od dovozního cla nejsou osvobozeny alkoholické výrobky, tabák a tabákové výrobky.

§ 83

Od dovozního cla je osvobozeno zboží, jestliže

a) k darování zboží dochází příležitostně,

b) zboží svojí povahou, hodnotou nebo množstvím nesvědčí o obchodním úmyslu,

c) zboží nebude použito k obchodním účelům.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

ZBOŽÍ URČENÉ PRO PŘEDSTAVITELE STÁTŮ

§ 84

(1) Od dovozního cla jsou osvobozeny

a) dary představitelům České republiky, kterými se rozumí prezident republiky, předseda Senátu Parlamentu České republiky, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předseda vlády České republiky,

b) zboží určené k používání nebo spotřebě představiteli cizích států nebo jejich oficiálními zástupci během oficiální návštěvy v tuzemsku za podmínky vzájemnosti.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí rovněž pro osoby, které na mezinárodní úrovni požívají výsady jako představitelé států.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

ZBOŽÍ POŽÍVAJÍCÍ OCHRANY PODLE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA A ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ ZAHRANIČNÍMI OSOBAMI, KTERÉ POŽÍVAJÍ VÝSAD A IMUNIT PODLE MEZINÁRODNÍCH SMLUV

§ 85

(1) Od dovozního cla je osvobozena diplomatická pošta, konzulární zavazadlo a jiná pošta požívající ochrany podle mezinárodního práva.

(2) Od dovozního cla je osvobozena diplomatická pošta a konzulární zavazadlo Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů České republiky.

§ 86

(1) Zboží dovážené pro osoby požívající výsad a imunit8) podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, je osvobozeno od dovozního cla za podmínek uvedených v § 87 až 90.

(2) Osobou požívající výsad a imunit se rozumí

a) diplomatická mise a konzulární úřad akreditované pro Českou republiku jako orgány cizích států,

b) zvláštní mise,

c) mezinárodní organizace, která požívá výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

d) státní příslušník cizího státu, který je členem diplomatické mise, zvláštní mise nebo konzulárního úřadu akreditovaných pro Českou republiku, který nemá v tuzemsku trvalý pobyt a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí jako šéf diplomatické mise, člen diplomatického personálu nebo administrativně technického personálu diplomatické mise nebo jako vedoucí konzulárního úřadu, konzulární úředník nebo konzulární zaměstnanec,

e) úředník mezinárodní organizace, který nemá v tuzemsku trvalý pobyt, není občanem České republiky, pokud je trvale přidělen k výkonu svých úředních funkcí v České republice,

f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), pokud dosáhl věku 15 let, není občanem České republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí.

§ 87

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží osobám uvedeným v § 86 odst. 2 písm. a) až c) za podmínky, že bude použito výlučně pro úřední potřebu těchto osob. Zbožím pro úřední potřebu se rozumí rovněž zboží určené k výstavbě, přestavbě, údržbě a zařízení nemovitostí, ve kterých tyto osoby sídlí.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží osobám uvedeným v § 86 odst. 2 písm. d) až f) za podmínky, že bude použito výlučně pro vlastní potřebu a spotřebu těchto osob. Od dovozního cla je osvobozeno zboží jak dovezené přímo ze zahraničí, tak zboží propuštěné do režimu volného oběhu ze svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu nebo z režimu uskladnění v celním skladu, anebo z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému.

§ 88

Zboží dovážené pro osoby požívající výsad a imunit je osvobozeno od dovozního cla pouze při zachování principu vzájemnosti, tzn. celní úřad přizná osvobození od dovozního cla pouze v rozsahu, ve kterém je osvobození od dovozního cla ze stejných důvodů přiznáno českým osobám v příslušném cizím státě.

§ 89

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží za podmínky, že bude určeno pro osoby požívající výsad a imunit a bude jimi navrženo do volného oběhu na celním prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. Celní prohlášení ověří diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise nebo mezinárodní organizace [§ 86 odst. 2 písm. a) až c)] otiskem svého razítka a podpisem vedoucího nebo jeho zástupce.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží za podmínky, že ve lhůtě 12 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení na jeho propuštění do volného oběhu nebude půjčeno nebo vypůjčeno, zastaveno, pronajato nebo postoupeno za úplatu nebo bezúplatně.

§ 90

(1) Od dovozního cla je rovněž osvobozeno zboží, které dovážejí

a) členové cizích delegací a členové jejich rodin, přijíždějící na diplomatické konference konané v České republice,

b) členové zvláštních diplomatických misí a členové jejich rodin, přijíždějící do České republiky s diplomatickým posláním, za podmínky, že zboží bude použito pro vlastní potřebu a spotřebu těchto osob.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží za podmínky, že ústní celní prohlášení bude doloženo dokladem prokazujícím, že se jedná o osobu požívající výsady a imunity podle odstavce 1.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ OZBROJENÝMI SILAMI, CIVILNÍMI SLOŽKAMI DOPROVÁZEJÍCÍMI OZBROJENÉ SÍLY A OSOBAMI ZÁVISLÝMI NA PŘÍSLUŠNÍCÍCH OZBROJENÝCH SIL NEBO CIVILNÍ SLOŽKY

§ 91

Pro účely této části se rozumí

a) ozbrojenou silou příslušníci pozemních, námořních nebo vzdušných ozbrojených sil cizích států vyslaných na území České republiky jako přijímacího státu na základě mezinárodní smlouvy,7)

b) civilní složkou civilní osoby doprovázející ozbrojené síly, které jsou zaměstnány u ozbrojených sil a které nejsou občany bez státní příslušnosti nebo občany státu, který není smluvní stranou mezinárodní smlouvy,9) ani nejsou občany České republiky,

c) závislou osobou manžel nebo manželka příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo dítě tohoto příslušníka závislé na jeho podpoře.

§ 92

(1) Od dovozního cla je osvobozeno

a) technika a přiměřené množství potravin, zásob a jiného zboží dováženého ozbrojenými silami pro výhradní potřebu

1. ozbrojených sil,

2. civilní složky,

3. závislých osob,

b) palivo, olej a maziva pro služební vozidla, letadla a lodě ozbrojených sil nebo civilní složky.

(2) Od dovozního cla je osvobozeno jak zboží dovezené přímo ze zahraničí a propuštěné do volného oběhu, tak zboží propuštěné do volného oběhu po předchozím umístění ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu nebo z režimu uskladňování v celním skladu anebo z režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ K PODPOŘE OBCHODNÍ ČINNOSTI

HLAVA I

VZORKY ZBOŽÍ NEPATRNÉ HODNOTY

§ 93

(1) Od dovozního cla jsou osvobozeny vzorky zboží nepatrné hodnoty, které mohou sloužit pouze k získání objednávky zboží, které představují a které má být dovezeno do tuzemska; ustanovení § 97 odst. 1 písm. a) tím nejsou dotčena. Za vzorek zboží nepatrné hodnoty se považuje vzorek zboží, jehož celní (vlastní) hodnota nepřesahuje částku 200 Kč.

(2) Od dovozního cla jsou osvobozeny vzorky za podmínky, že budou učiněny neupotřebitelnými roztržením, proděrováním, zjevným a nesmazatelným označkováním nebo jiným způsobem, je-li to nezbytné, aniž by ztratily povahu vzorků.

(3) Pro účely odstavce 1 se za vzorky zboží považuje každý předmět nebo vzorek představující hlavní znak zboží, jehož způsob předvedení a množství pro zboží daného hlavního znaku nebo jakosti vylučuje jeho použití pro jiné účely, než je získání objednávky.

HLAVA II

TISKOVINY A REKLAMNÍ MATERIÁL

§ 94

Za podmínek uvedených v § 95 jsou od dovozního cla osvobozeny reklamní tiskoviny jako katalogy, ceníky, návody k použití nebo obchodní prospekty týkající se

a) zboží na prodej nebo k pronájmu,

b) poskytování služeb v oblasti dopravy, obchodního nebo bankovního pojištění v zahraničí nabízených zahraniční osobou.

§ 95

Od dovozního cla jsou osvobozeny pouze reklamní tiskoviny uvedené v § 94, které splňují tyto podmínky:

a) na tiskovině je zřetelně uvedeno jméno zahraničního podniku, který zboží vyrábí, prodává nebo pronajímá nebo který nabízí poskytování služeb uvedených v tiskovině,

b) každá zásilka

1. sestává jen z jednoho druhu tiskoviny,

2. obsahuje jen jeden výtisk od každé tiskoviny, sestává-li z více tiskovin, nebo

3. obsahuje více výtisků jedné tiskoviny a její hrubá hmotnost nepřesahuje 1 kg,

c) tiskoviny nejsou předmětem sdružených zásilek odesílaných jedním odesilatelem jednomu příjemci.

§ 96

Od dovozního cla jsou osvobozeny reklamní předměty bez vlastní obchodní hodnoty, které zasílají dodavatelé zdarma svým zákazníkům a které

a) nemají žádnou obchodní hodnotu,

b) jsou použitelné pouze k reklamním účelům.

HLAVA III

VÝROBKY POUŽÍVANÉ NEBO SPOTŘEBOVANÉ V PRŮBĚHU VÝSTAVY NEBO PODOBNÉ UDÁLOSTI

§ 97

(1) Od dovozního cla jsou osvobozeny

a) vzorky nepatrné hodnoty, které představují zboží vyrobené v zahraničí a které jsou určeny pouze k použití na výstavě nebo podobné události,

b) zboží, které bylo výhradně dovezeno ze zahraničí ke svému předvedení nebo k předvedení strojů a přístrojů na výstavě nebo podobné události,

c) různé pracovní látky nepatrné hodnoty, jako barvy, laky, tapety apod., které slouží k zařízení a výzdobě stánků zahraničních zástupců na výstavě nebo podobné události a které budou použitím znehodnoceny,

d) tiskoviny, katalogy, obchodní prospekty, ceníky, reklamní plakáty, obrazové a jiné kalendáře, nezarámované fotografie a jiné předměty bezplatně dodané k reklamním účelům ke zboží vyrobenému v zahraničí, které má být předváděno na výstavě nebo podobné události.

(2) Pro účely odstavce 1 se za výstavy a podobné události považují, s výjimkou výstav a událostí pořádaných v prodejnách nebo obchodních místnostech s úmyslem prodat zahraniční zboží,

a) výstavy, veletrhy, salóny a podobné události obchodní, průmyslové, zemědělské, řemeslné,

b) výstavy nebo události, které jsou pořádány zejména k dobročinným účelům,

c) výstavy nebo události, které jsou pořádány zejména k podpoře vědy, techniky, řemesel, umění, vzdělání, kultury, sportu, náboženství, bohoslužeb, odborového hnutí, cestovního ruchu nebo porozumění mezi národy,

d) setkání zástupců mezinárodních organizací nebo svazů,

e) oficiální oslavy nebo vzpomínková setkání.

§ 98

Od dovozního cla podle § 97 odst. 1 písm. a) jsou osvobozeny pouze vzorky, které

a) byly ze zahraničí bezplatně dovezeny jako hotové vzorky nebo byly na této výstavě nebo podobné události zhotoveny z nebaleného zboží dovezeného ze zahraničí,

b) slouží výhradně k tomu, aby byly návštěvníkům během události bezplatně rozdávány k použití nebo spotřebě,

c) lze označit za propagační vzorky jednotlivě malých hodnot,

d) nejsou způsobilé k prodeji a jsou případně nabízeny v obalech obsahujících podstatně menší množství téhož zboží skutečně prodávaného,

e) jde-li o potraviny a nápoje, které nejsou nabízeny podle písmene d), jsou při události na místě snědeny nebo vypity,

f) celkovou hodnotou a množstvím odpovídají druhu události, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele.

§ 99

Od dovozního cla podle § 97 odst. 1 písm. b) je osvobozeno jen zboží, které

a) bylo při události spotřebováno nebo zničeno,

b) celkovou hodnotou a množstvím odpovídá druhu události, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele.

§ 100

Od dovozního cla podle § 97 odst. 1 písm. d) jsou osvobozeny jen reklamní materiál a propagační předměty, které

a) jsou výhradně určeny k bezplatnému rozdávání návštěvníkům během události,

b) celkovou hodnotou a množstvím odpovídají druhu události, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele.

§ 101

Od dovozního cla podle § 99 odst. 1 písm. a) nejsou osvobozeny

a) alkoholické výrobky,

b) tabák a tabákové výrobky,

c) paliva a pohonné látky.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

ZBOŽÍ DOVÁŽENÉ KE ZKOUŠKÁM, ANALÝZÁM NEBO K POKUSŮM

§ 102

Za podmínek uvedených v § 103 až 105 je od dovozního cla osvobozeno zboží určené ke zkouškám, analýzám nebo k pokusům, které slouží k určení jeho složení, povahy nebo jiných technických parametrů, k informativním účelům, průmyslovému nebo obchodnímu výzkumu, za předpokladu, že

a) v průběhu zkoušky, analýzy nebo pokusu bude zcela spotřebováno nebo zničeno, nejde-li o důvody hodné zřetele, aby bylo zboží zachováno,

b) zkoušky, analýzy nebo pokusy nejsou zaměřeny pouze na podporu prodeje,

c) nepřesahuje nezbytně nutné množství pro účel, pro který bylo dovezeno. Toto množství stanoví v každém jednotlivém případě příslušný celní úřad s přihlédnutím k účelu dovozu.

§ 103

Pro účely § 102 se rozumí

a) technickými parametry jak podmíněné povahové znaky zkoušeného zboží, tak jeho vlastnosti nezávislé na vnějším prostředí; k těmto dvěma kategoriím patří zvláště reakce výrobku na současné prostředí (vlhkost vzduchu, teplota apod.),

b) zkouškami, analýzou nebo pokusem pro informační účely postupy, které jsou zaměřeny na objektivní poznání zboží nebo na zlepšení tohoto poznání a které budou provedeny mimo jakoukoliv průmyslovou nebo obchodní činnost, například zkouška jakosti, dohled nad dodržováním norem, vystavení dobrozdání, vystavení průkazu apod.,

c) zkouškami, analýzou nebo pokusem pro průmyslový nebo obchodní výzkum postupy, které jsou zaměřeny na poznání zboží nebo na zlepšení tohoto poznání a které mohou být získány v etapě přípravy k průmyslové nebo obchodní činnosti, například výzkum na zkušební stolici, pokusy s vozidly na zvláštním území, klinické zkoušky léku apod. Tyto postupy však samy o sobě nesmějí být součástí výrobního procesu.

§ 104

(1) Od dovozního cla podle § 102 je osvobozeno zboží, které není v průběhu zkoušky, analýzy nebo pokusu zcela spotřebováno nebo zničeno, jsou-li zbývající výrobky se souhlasem a pod celním dohledem celního úřadu

a) pro provedení zkoušek, analýz nebo pokusů zcela zničeny nebo znehodnoceny,

b) přenechány bez jakýchkoli poplatků ve prospěch státu celnímu úřadu,

c) vyvezeny do zahraničí.

(2) Pro účely odstavce 1 se zbývajícími výrobky rozumějí výrobky vzniklé ze zkoušek, analýz nebo pokusů nebo zboží, které nebylo ve skutečnosti použito.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

ZÁSILKY URČENÉ OSOBÁM PŘÍSLUŠNÝM VE VĚCECH OCHRANY AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PRŮMYSLOVÉHO NEBO OBCHODNÍHO VLASTNICTVÍ

§ 105

Od dovozního cla jsou osvobozeny vyobrazení ochranné známky, vzory, modely nebo nákresy, jakož i podpůrné listiny k nim, doklady k žádostem o přihlášení patentů nebo podobné listiny, určené osobám příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

TURISTICKÝ PROPAGAČNÍ MATERIÁL

§ 106

Od dovozního cla jsou osvobozeny

a) prospekty, brožury, knihy, časopisy, průvodce, zarámované nebo nezarámované plakáty, nezarámované fotografie a fotografické zvětšeniny, ilustrované nebo neilustrované zeměpisné mapy, průsvitné fólie, ilustrované kalendáře a jiné dokumenty, určené k bezplatnému rozdávání, které mají především vzbudit zájem veřejnosti o návštěvu zahraničního státu, zejména o účast na shromážděních a akcích s kulturním, turistickým, sportovním, náboženským nebo profesním zaměřením, pokud neobsahují více než 25 % plochy dokumentu určené pro soukromou obchodní reklamu a pokud je zřejmý jejich všeobecný propagační účel,

b) seznamy a ročenky zahraničních hotelů vydávané oficiálními orgány cestovního ruchu nebo pod jejich záštitou a jízdní řády dopravních služeb v zahraničí, jsou-li tyto dokumenty určeny k bezplatnému rozdávání a neobsahují-li více než 25 % soukromé obchodní reklamy, s výjimkou jakékoli soukromé obchodní reklamy ve prospěch českých podniků,

c) technický materiál zasílaný pověřeným zástupcům nebo dopisovatelům jmenovaným oficiálními národními orgány cestovního ruchu, který není určen k rozdávání, jako ročenky, telefonní seznamy nebo dálnopisné či faxové seznamy, seznamy hotelů, katalogy veletrhů, vzorky řemeslných výrobků nepatrné hodnoty, dokumentace o muzeích, univerzitách, lázních nebo jiných podobných zařízeních.

ČÁST TŘICÁTÁ

RŮZNÉ DOKUMENTY A ZBOŽÍ BEZ OBCHODNÍ HODNOTY

§ 107

Od dovozního cla jsou osvobozeny

a) dokumenty zasílané zdarma orgánům státní správy,

b) publikace cizích vlád a publikace mezinárodních organizací, které mají být bezplatně rozdávány,

c) hlasovací lístky pro volby pořádané zahraničními orgány v České republice,

d) zboží sloužící jako důkazy nebo k obdobným účelům v soudním a jiném řízení v tuzemsku,

e) podpisové vzory a oběžníky týkající se podpisů, které jsou rozesílány v rámci běžné výměny informací mezi orgány veřejné správy, bankami a pobočkami zahraničních bank,

f) úřední tiskopisy zasílané České národní bance,

g) zprávy, přehledy o činnosti, informační zprávy, prospekty, upisovací listiny a další dokumenty vystavené zahraničními společnostmi, které jsou určeny majitelům nebo upisovatelům cenných papírů vystavených těmito společnostmi,

h) nahrané nosiče informací, například děrné štítky, zvukové záznamy, mikrofilmy apod., používané k přenosu informací, které jsou poskytovány adresátovi bezplatně, jestliže osvobozením od dovozního cla nedojde ke zneužití nebo závažnějšímu narušení hospodářské soutěže,

i) kartotéky, archivy, formuláře a jiné dokumenty užívané při mezinárodních shromážděních, konferencích nebo kongresech a zprávy z těchto akcí,

j) plány, technické výkresy, projekty, popisy a jiné podobné doklady dovážené s úmyslem získání nebo plnění objednávek v zahraničí nebo k účasti na veřejných soutěžích v tuzemsku,

k) dokumenty určené k používání zahraničními osobami při zkouškách v tuzemsku,

l) formuláře používané na základě mezinárodních smluv jako úřední doklady v mezinárodním oběhu dopravních prostředků nebo zboží,

m) formuláře, nálepky, jízdenky a podobné dokumenty zasílané zahraničními dopravními nebo hotelovými společnostmi cestovním kancelářím v tuzemsku,

n) formuláře a jízdenky, konosamenty, nákladní listy a jiné použité obchodní nebo úřední dokumenty,

o) úřední tiskopisy úřadů cizích států nebo mezinárodních úřadů a tiskopisy odpovídající mezinárodním vzorům, zasílané zahraničními sdruženími k distribuci obdobným sdružením v tuzemsku,

p) fotografie, diapozitivy a štočky pro tiskové fotografie, s titulky i bez titulků, zasílané tiskovým agenturám nebo vydavatelům novin a časopisů,

q) kolkové známky a podobné známky osvědčující zaplacení poplatků v zahraničí.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

MATERIÁL K UPEVNĚNÍ A OCHRANĚ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ

§ 108

Od dovozního cla je osvobozen různý materiál, například provazy, lana, sláma, plachty, papíry a lepenka, dřevo a plasty, který je určen k upevnění a ochraně zboží, včetně tepelné ochrany, během jeho přepravy ze zahraničí do tuzemska a který nemůže být za obvyklých podmínek opětovně použit.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ

STELIVO, PÍCE A KRMIVO URČENÉ PRO ZVÍŘATA BĚHEM JEJICH DOPRAVY

§ 109

Od dovozního cla je osvobozeno stelivo, píce a krmivo všeho druhu, které je umístěno v dopravních prostředcích používaných k přepravě zvířat ze zahraničí do tuzemska a které je určeno k péči o zvířata během cesty.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

POHONNÉ HMOTY A MAZADLA NACHÁZEJÍCÍ SE V SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDLECH A SPECIÁLNÍCH KONTEJNERECH

§ 110

(1) Za podmínek uvedených v § 111 a 112 jsou od dovozního cla osvobozeny

a) pohonné hmoty v běžných nádržích

1. osobních i obchodních motorových vozidel a motocyklů,

2. speciálních kontejnerů,

vstupujících do tuzemska,

b) pohonné hmoty v přenosných nádržích, dovážené do tuzemska v osobních motorových vozidlech a motocyklech v množství nejvýše 10 litrů, určené ke spotřebě těmito vozidly.

(2) Od dovozního cla nejsou osvobozeny pohonné hmoty v přenosných nádržích, uvedené v odstavci 1 písm. b), dovážené cestujícím, který má obvyklé místo pobytu v příhraničním území, z protilehlého příhraničního území sousedního státu.

(3) Pro účely odstavce 1 se rozumí

a) speciálním kontejnerem jakýkoliv kontejner vybavený speciálním zařízením pro chladicí, okysličovací, tepelně isolační nebo jiný systém,

b) běžnými nádržemi

1. nádrže výrobcem trvale zabudované na všech motorových vozidlech stejného typu jako předmětné vozidlo, jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití pohonných hmot jak pro pohon vozidla, tak případnou činnost chladicího nebo jiného systému během dopravy. Za běžné nádrže jsou rovněž považovány plynové nádrže přizpůsobené pro motorová vozidla, které umožňují přímé použití plynu jako pohonné hmoty, a nádrže přizpůsobené na jiné systémy, jimiž může být vozidlo vybaveno,

2. nádrže výrobcem trvale zabudované na všech kontejnerech stejného typu jako předmětný kontejner a jejichž trvalé zabudování umožňuje přímé použití pohonných hmot pro činnost chladicího nebo jiného systému, jímž jsou speciální kontejnery vybaveny během dopravy.

§ 111

Pohonné hmoty, které byly osvobozeny od dovozního cla podle § 109, lze použít v jiném vozidle, než ve kterém byly dovezeny, mohou být z tohoto vozidla vyňaty a skladovány, s výjimkou nutných oprav vozidla, zcizeny za úplatu nebo bezúplatně nebo bezúplatně přenechány jiné osobě pouze s předchozím souhlasem celního úřadu a po vyměření cla. Celní úřad clo vyměří podle celní hodnoty stanovené ke dni, kdy byly tyto pohonné hmoty použity v jiném vozidle, vyňaty z vozidla, zcizeny nebo přenechány.

§ 112

Osvobození od dovozního cla uvedené v § 110 se uplatní rovněž na mazadla dovážená motorovými vozidly v množství odpovídajícím obvyklé potřebě jejich provozu během cesty.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

MATERIÁL URČENÝ NA VÝSTAVBU, ÚDRŽBU NEBO VÝZDOBU PAMÁTNÍKŮ, HROBŮ NEBO HŘBITOVŮ VÁLEČNÝCH OBĚTÍ

§ 113

Od dovozního cla je osvobozeno zboží jakéhokoliv druhu, dovážené právnickými osobami, které jsou k tomuto účelu schváleny příslušným orgánem, které je určeno k výstavbě, údržbě nebo výzdobě památníků, hrobů a hřbitovů válečných obětí z cizích států a tuzemska pohřbených v tuzemsku.

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

RAKVE, URNY A SMUTEČNÍ OZDOBY

§ 114

Od dovozního cla jsou osvobozeny

a) rakve a transportní vaky s lidskými pozůstatky, urny se zpopelněnými lidskými pozůstatky a schránky s lidskými ostatky, dále květiny, věnce a jiné ozdobné předměty, které je obvykle doprovází,

b) květiny, věnce a jiné ozdobné předměty dovážené zahraničními osobami, které se účastní pohřbu nebo přijíždějí, aby vyzdobily hroby ležící v tuzemsku, jestliže toto zboží svou povahou nebo množstvím není určeno k obchodním účelům.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ

ZBOŽÍ POSKYTOVANÉ CESTUJÍCÍM A ČLENŮM POSÁDKY A ZBOŽÍ URČENÉ K ZÁSOBOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH A ČLENŮ POSÁDKY BĚHEM PŘEPRAVY

§ 115

(1) Od dovozního cla je osvobozeno zboží poskytované cestujícím a členům posádky během letu na trasách mezi místy v tuzemsku a v zahraničí.10)

(2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží spotřebované cestujícími a členy posádky v jídelních, salónních, lůžkových a jim podobných vozech připojených k mezinárodním rychlíkům a expresním vlakům.

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

§ 116

Bohoslužebné předměty

Od dovozního cla jsou osvobozeny bohoslužebné předměty používané duchovní nebo představenou osobou při výkonu bohoslužby, dovážené pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů a kongregací.


§ 117

Závěrečná ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva financí č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla.

2. Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 136/1998 Sb.

§ 118

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.


Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 480/2001 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

2) § 2 písm. n) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb.

3) § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

5) Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

6) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 286/2001 Sb.

7) Zákon č. 123/2000 Sb.
Zákon č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 286/2001 Sb.

8) Například vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucích Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

9) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 297/1996 Sb., o sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil.

10) Příloha 9 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 147/1947 Sb.).


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 247/2002 Sb.

Zboží vzdělávací, vědecké a kulturní povahy

A.

Knihy, publikace a dokumenty

Číslo nebo podpoložka kombinované nomenklaturyNázev zboží
12
3705Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané, jiné než kinematografické filmy
ex 3705 10 00
ex 3705 20 00
ex 3705 90 00
Mikrofilmy knih, dětských obrázkových knih a dětských omalovánek k dokreslení nebo vybarvení, pracovních sešitů, příruček pro luštitele křížovek, novin a časopisů, dokladů nebo zpráv neobchodní povahy a samostatných ilustrací, tištěných stránek a reprodukcí korektur určených k výrobě knih
Reprodukční filmy určené k výrobě knih
ex 4901Vědecké publikace, odborné publikace encyklopedického charakteru a odborné slovníky
4903 00 00Dětské obrázkové knihy a dětské omalovánky k dokreslení nebo vybarvení
4905Kartografické výrobky všech druhů, včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, tištěné
ex 4905 99 00Mapy vhodné k vědeckým účelům v oblasti geologie, zoologie botaniky, mineralogie, paleontologie, archeologie, etnologie, meteorologie, klimatologie a geofyziky
ex 4906 00 00Architektonické plány a výkresy nebo plány a výkresy průmyslové nebo technické povahy a jejich reprodukce
4911Ostatní tiskoviny včetně tištěných obrazů a fotografií:
ex 4911 10Katalogy vydaných knih a publikací, nabízených na prodej nakladatelstvími nebo knihkupcem usazeným mimo území Evropských společenství
Katalogy filmů, zvukových nahrávek nebo jiných obrazových nebo zvukových materiálů vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy
Plakáty určené k podpoře cestovního ruchu a turistické publikace (brožury, průvodce, jízdní a letové řády, prospekty a podobné publikace) ilustrované i neilustrované, včetně vydaných soukromými podniky, které jsou určeny k získání veřejnosti k cestování mimo území Evropských společenství, včetně mikrokopií těchto předmětů1
Bibliografický informační materiál určený k bezplatnému rozdávání1
ex 4911 99 00Samostatné ilustrace, tištěné stránky a reprodukce korektur určené k výrobě knih, včetně mikrokopií těchto předmětů1
Mikrokopie knih, dětských obrázkových knih a dětských omalovánek k dokreslení nebo vybarvení, pracovních sešitů, příruček pro luštitele křížovek, novin a časopisů, dokladů a zprávy neobchodní povahy1
Publikace určené k získání veřejnosti ke studiu mimo území Evropských společenství, včetně mikrokopií těchto publikací1 Meteorologické a geofyzikální diagramy
9023 00Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům (např. při vyučování nebo na výstavách), nehodící se k jiným účelům
ex 9023 00 80Mapy vhodné k vědeckým účelům v oblasti geologie, zoologie, botaniky, mineralogie, paleontologie, archeologie, etnologie, meteorologie, klimatologie a geofyziky
1 Osvobození od dovozního cla se nepřizná na předměty, kde reklama přesahuje 25% plochy. V případě publikací a plakátů určených k podpoře cestovního ruchu se toto procento vztahuje pouze na soukromé obchodní reklamy.

B.

Obrazový a zvukový materiál vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

Položky zboží uvedené v příloze č. 2 A vyráběné Organizací spojených národů nebo některou z jejich specializovaných institucí

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 247/2002 Sb.

A.

Obrazový a zvukový materiál vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy

Číslo nebo podpoložka kombinované nomenklaturyNázev zbožíUrčeno pro organizace nebo instituce
123
3704Fotografické desky, filmy, papír, kartón a textilie, exponované, nevyvolané:Všechny organizace (včetně rozhlasových a televizních stanic), institucí a sdruženi schválené příslušnými orgány k předmětné činnosti
ex 3704 00 10- Fotografické desky a filmy:
ex 3705Fotografické desky a filmy, exponované a vyvolané, jiné než kinematografické filmy:
3706Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, též obsahující zvukový záznam nebo obsahující pouze zvukový záznam:
3706 10- o šířce 35 mm nebo větší
- - ostatní:
ex 3706 10 99- - - ostatní pozitivní:
3706 90- ostatní:
- - ostatní:
ex 3706 90 51
ex 3706 90 91
ex 3706 90 99
- - - ostatní pozitivní:
4911Ostatní tiskařské výrobky včetně tištěných obrazů, rytin a fotografií:
- ostatní:
4911 99- - ostatní
Ex 4911 99 90- - - ostatní:
Ex 8524Gramofonové desky, magnetické pásky a jiná nahraná média pro záznam zvuku nebo pro podobné záznamy, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu desek, avšak vyjma výrobky kapitoly 37:
Ex 9021Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům (např. při vyučování nebo na výstavách), nehodící se k jiným účelům:
RůznéHologramy k laserové projekci
Multimediální pomůcky
Materiál pro programovou výuku, včetně souborů vzorků s odpovídajícím textovým materiálem

B.

Sbírkové a umělecké předměty vzdělávací, vědecké a kulturní povahy

Číslo nebo podpoložka
kombinované nomenklatury
Název zbožíUrčeno pro organizace a instituce
123
RůznéSbírky a umělecké předměty, které nejsou určeny k prodejiMuzea, galerie a další organizace a instituce schválené k předmětné činnosti příslušnými orgány

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 247/2002 Sb.

Seznam biologických a chemických látek

Číslo nebo podpoložka kombinované nomenklaturyNázev zboží
1.2.
ex 2845 90 90izotop Helium-3 (3He)
ex 2845 90 90voda (izotopu Kyslíku-1.8 [1.8O]
ex 2901 29 803-methyl-1-penten
ex 2901 29 804-methyl-1-penten
ex 2901 29 802-methyl-2-penten
ex 901 29 803-methyl-2-penten
ex 2901 29 804-methyl-2-penten
ex 2902 19 10p-mentho-1(7),2-dien-β-felandren
ex 2903 69 904.4°-dibromfenyl
ex 2904 10 00ethyl-methansulfonát
ex 2923 90 00Dekamethoniumbromid (INN)
ex 2926 90 901-naftonitril
ex 2926 90 902-naftonitril
ex 2936 21 00Retinylacetát
ex 3507 90 90Fosfoglukomutaza
ex 3204orcoacid Sulforhodamine G

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 247/2002 Sb.

Vzor nálepky Střediska Světové zdravotnické organizace pro spolupráci na léčiva a chemické referenční látky

Symbol a písmo: černá barva

(1) Zaškrtněte příslušné políčko

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 247/2002 Sb.

Zboží určené pro nevidomé

Číslo nebo podpoložka
kombinované nomenklatury
Název zboží
12
4911Ostatní tiskoviny včetně tištěných obrazů a fotografií
4911 10- Reklamní a propagační tiskoviny, obchodní katalogy a podobné výrobky:
ex 4911 10 90plastické pro nevidomé a slabozraké
- ostatní:
4911 91- - Obrazy, rytmy a fotografie:
ex 4911 91 80plastické pro nevidomé a slabozraké
plastické pro nevidomé a slabozraké
4911 99- - ostatní:
ex 4911 99 00plastické pro nevidomé a slabozraké

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 247/2002 Sb.

Přesunout nahoru