Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 242/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o bližších podmínkách poskytování příspěvku zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se změněnou pracovní schopností z celkového počtu svých zaměstnanců a vyúčtování tohoto příspěvku

Částka 91/2002
Platnost od 14.06.2002
Účinnost od 14.06.2002
Zrušeno k 01.10.2004 (435/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

242

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 24. května 2002

o bližších podmínkách poskytování příspěvku zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností z celkového počtu svých zaměstnanců a vyúčtování tohoto příspěvku

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 24a odst. 8 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 474/2001 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Celkový počet zaměstnanců zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností se pro účely poskytování příspěvku podle § 24 a zákona stanoví jako průměrný roční přepočtený počet těchto zaměstnanců. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců celkem a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením se pro tyto účely zjišťuje podle § 24 odst. 6 zákona za kalendářní rok, za který příspěvek náleží. Pro účely zjištění zaměstnávání 50 % občanů se změněnou pracovní schopností se každý zaměstnanec se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením započítává třikrát. Pro účely zjištění průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, na něž zaměstnavateli náleží příspěvek podle § 24 a zákona, se každý zaměstnanec se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením započítává jednou.

(2) Průměrné roční přepočtené počty zaměstnanců se zjišťují s přesností na dvě platná desetinná místa.

§ 2

Žádost o příspěvek

(1) Příspěvek je poskytován zálohově na základě žádosti, kterou zaměstnavatel podává úřadu práce příslušnému poskytovat příspěvek.1) Žádost o příspěvek je zároveň žádostí o první zálohu na příspěvek v kalendářním roce.

(2) V žádosti o příspěvek zaměstnavatel uvede své identifikační údaje a průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem, z toho průměrný přepočtený počet zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, a průměrný počet zaměstnanců, na něž zaměstnavateli náleží příspěvek. Průměrné přepočtené počty zaměstnanců se pro tyto účely zjišťují za předchozí kalendářní čtvrtletí obdobně podle zásad uvedených v § 1 odst. 1. Identifikačními údaji se rozumí:

a) u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, název právnické osoby, popřípadě jméno obchodní firmy, její sídlo a právní forma, identifikační číslo, jméno člena statutárního orgánu nebo jiné osoby oprávněné jednat, popřípadě zmocněného zástupce, číslo svého účtu u banky nebo pobočky zahraniční banky a její adresa,

b) u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, jméno a příjmení, popřípadě též jméno obchodní firmy, datum narození, adresa jejího místa trvalého pobytu, identifikační číslo, číslo svého účtu u banky nebo pobočky zahraniční banky a její adresa.

(3) K žádosti o příspěvek zaměstnavatel přikládá:

a) kopii dokladu prokazující právní subjektivitu zaměstnavatele, který je právnickou osobou,

b) jmenný seznam zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením,

c) kopie dokladů, kterými se prokazuje změněná pracovní schopnost zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením,

d) osvědčení, jakým způsobem přizpůsobil výrobní program a pracovní podmínky pro zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností,

e) prohlášení, že nemá ke dni podání žádosti splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

f) prohlášení, že mu není poskytován jiný státní příspěvek nebo dotace2) na úhradu mzdových nákladů pro občany se změněnou pracovní schopností.

(4) Žádosti o další zálohy v kalendářním roce obsahují náležitosti jako žádost o první zálohu; zaměstnavatel k nim vždy přikládá doklady uvedené v odstavci 3 písm. b), e) a f); doklady uvedené v odstavci 3 písm. a), c) a d) přikládá, jen došlo-li ke změně údajů.

§ 3

Záloha na příspěvek

(1) Příspěvek se poskytuje zálohově čtvrtletně. Záloha na první až třetí čtvrtletí se poskytuje po uplynutí předchozího kalendářního čtvrtletí. Záloha na čtvrté čtvrtletí se poskytuje maximálně do výše zálohy za třetí čtvrtletí, a to nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku.

(2) Výše zálohy se stanoví tak, že se 0,35násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku3) vynásobí celkovým počtem měsíců počítaných od počátku kalendářního roku a skutečně dosaženým průměrným přepočteným počtem zaměstnanců se změněnou pracovní schopností podle § 24 odst. 6 zákona, za období od počátku roku k poslednímu dni uplynulého kalendářního čtvrtletí. Od takto zjištěné částky se odečtou zálohy dosud vyplacené v kalendářním roce.

§ 4

Vyúčtování příspěvku

(1) Vyúčtování příspěvku nebo záloh zaměstnavatel provede nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Podkladem pro vyúčtování je průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců celkem a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením k 31. prosinci kalendářního roku, ve kterém příspěvek náležel, a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, na které náležel příspěvek k 31. prosinci kalendářního roku, zjištěný podle § 1 odst. 1.

(2) Rozdíl mezi poskytnutými zálohami a výší příspěvku, na který zaměstnavateli vznikl nárok podle § 24a odst. 3 zákona, bude zaměstnavateli doplacen do 15. února následujícího kalendářního roku.

(3) Přeplatek z poskytnutých záloh zaměstnavatel vrací na příjmový účet místně příslušného úřadu práce nejpozději k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo provedeno vyúčtování.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

PhDr. Špidla v . r.

Poznámky pod čarou

1) § 24a odst. 5 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 474/2001 Sb.

2) § 6a zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.
Vyhláška č. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací.
Vyhláška č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností.

3) § 24 odst. 3 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb. a zákona č. 474/2001 Sb.

Přesunout nahoru