Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 241/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Částka 91/2002
Platnost od 14.06.2002
Účinnost od 14.06.2002
Zrušeno k 15.04.2015 (46/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

241

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 10. června 2002

o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví vodní nádrže a vodní toky, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory,1) a rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě.

§ 1a

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) vodním lyžováním činnost prováděná s použitím vodních lyží či jiného plovoucího předmětu bez vlastního kormidelního zařízení ve vleku za plavidlem se spalovacím motorem,

b) vodním skútrem plavidlo o délce menší než 4 m, používající jako hlavní zdroj pohonu spalovací motor s hydroreaktivním systémem pohonu a konstruované pro řízení osobou nebo osobami, jež sedí, stojí nebo klečí na trupu, nikoli uvnitř něj,

c) plavidlem určeným pro plavbu v kluzu malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné nést jednu nebo více osob, navržené a postavené pro klouzání po hladině vysokou rychlostí, u něhož poměr výkon/výtlak r > 120, nebo případně Froudeho číslo Fn > 3,

d) využitím spalovacího motoru jako pomocného pohonu plachetnice jeho použití z důvodu zajištění bezpečnosti plavby při manévrech v přístavech, kotvištích, vývazištích a v plavebních komorách, dále při závažných závadách bránících použít oplachtění, nebo pro dojezd za bezvětří či jiných nepříznivých klimatických podmínek; není jím trvalé používání při běžném provozu.

§ 2

Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory

Plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána na vodních nádržích a na vodních tocích nebo jejich úsecích, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Rozsah užívání povrchových vod k plavbě

§ 3

(1) Na povrchových vodách, na kterých není plavba plavidel se spalovacími motory zakázána podle § 7 odst. 5 zákona nebo § 2 této vyhlášky, je možná plavba těchto plavidel pouze při ponoru odpovídajícímu výtlaku plavidla, při níž je vliv hydrodynamického vztlaku zanedbatelný (výtlačný režim plavby), nejvýše však rychlostí 25 km/hod. Plavba vyšší rychlostí mimo výtlačný režim je možná pouze:

a) v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu, není-li plavebními znaky stanoveno jinak,

b) v úsecích povrchových vod uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky ve vzdálenosti větší než 25 m od břehu, není-li plavebními znaky stanoveno jinak, a jestliže poměr výkonu motoru či motorů a výtlaku použitého plavidla je ≤ 60; poměr výkon/výtlak se vypočte dělením maximálního výkonu motoru či motorů P (kW) výtlakem plavidla D (m3 nebo tuny), jenž odpovídá maximálnímu povolenému zatížení: r=P/D,

c) na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky podle odstavců 2 a 3.

(2) Vodní lyžování lze provozovat pouze na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky umístěnými podle § 28 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, za podmínky dobré viditelnosti, v době od 8 do 12 a od 14 do 19 hodin a mimo neděle, státní svátky a ostatní svátky1a).

(3) Plavidla určená pro plavbu v kluzu podle § 1a písm. c) a vodní skútry lze provozovat pouze

a) na povrchových vodách, které se ani zčásti nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky, přírodního parku, evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti1b),

b) na vodních nádržích a úsecích vodních toků, na kterých nejsou povrchové vody využívané ke koupání1c), nebo které s takovými povrchovými vodami bezprostředně nesousedí,

c) na povrchových vodách, které nejsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky,

d) na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky podle zvláštního právního předpisu1d),

e) na povrchových vodách, na kterých je zabezpečen přístup plavidel po zpevněné přístupové komunikaci vstupující do povrchových vod ve vzdálenosti maximálně 1 km od hranice podle písmene d),

f) za podmínky dobré viditelnosti,

g) v době od 8 do 12 a od 14 do 19 hodin mimo neděle, státní svátky a ostatní svátky.

(4) Přímá plavba plavidel určených pro plavbu v kluzu nebo vodních skútrů od zpevněné přístupové komunikace podle písmene e) k povrchovým vodám podle písmene d) a zpět, ve výtlačném režimu plavby a v přímé souvislosti s provozováním plavby na povrchových vodách podle písmene d), se povoluje podle této vyhlášky. Poměr výkon/výtlak se vypočte podle vztahu uvedeného v § 3 odst. 1 písm. b) a Froudeho číslo se vypočte dělením maximální rychlosti plavidla V(m/s) druhou odmocninou součinu gravitační konstanty (g = 9,81 m/s2) a délky hlavní vodorysky L wl (m): Fn = V/(g . L wl) 1/2.

§ 4

(1) Na vodních nádržích uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce se upravuje rozsah užívání povrchových vod k plavbě plavidel se spalovacími motory tak, že na těchto nádržích je možná veřejná vodní doprava podle § 35 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a plavba plavidel plujících pomocí plachet a využívajících pomocný lodní spalovací motor.

(2) Povrchové vody nelze užívat k plavbě po dobu vyhlášeného druhého a třetího stupně povodňové aktivity, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.2) Plavidla se během této povodňové aktivity musí nacházet v chráněných místech a musí být zabezpečena tak, aby nedošlo k jejich uvolnění.

§ 5

Malá plavidla podléhající evidenci1) mohou stát mimo vyznačená vývaziště a kotviště, pokud je plavidlo pod trvalým dohledem, nejvýše však 24 hodin vcelku.

§ 6

Omezení podle § 3 až 5 se nevztahuje na

a) plavidla Státní plavební správy, Hasičského záchranného sboru České republiky, ozbrojených sil České republiky, Policie České republiky, obecní policie a správců vodních toků, pokud jsou použita ke služebním účelům,

b) plavidla složek integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací,

c) plavidla použitá v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních děl nebo jiných staveb na vodních tocích, plavidla osob vykonávajících povinnosti podle zákona nebo plavidla použitá k nutnému zajištění zdravotní služby nebo při ochraně před povodněmi.

§ 7

Podmínky užívání povrchových vod k plavbě

Povrchové vody lze užívat k plavbě plavidlem se spalovacím motorem, jestliže je

a) jako palivo použit bezolovnatý benzin, nafta, nebo plyn,3)

b) k mazání dvoudobého spalovacího motoru použit olej, který je označen výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí (biologicky odbouratelný).


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Schling v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

1a) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

1b) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

1c) § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb.

1d) § 28 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění vyhlášky č. 223/1995 Sb.

3) Vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 241/2002 Sb.

Vodní nádrže a vodní toky, na nichž je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory

Tabulka č. 1 - Vodní nádrže

č.hydrologické číslo povodínázev vodní nádrževodní tokokres
11-03-03-025SečChrudimkaChrudim
21-03-03-025Padrty (Seč II)ChrudimkaChrudim
31-03-03-031Práčov (Křížanovice II)ChrudimkaChrudim
41-03-05-021PařížovDoubravaChrudim
51-01-01-005LabskáLabeTrutnov
61-01-01-067Les KrálovstvíLabeTrutnov
71-02-01-011Pastviny I.Divoká orliceÚstí nad Orlicí
81-02-01-011Pastviny II.Divoká OrliceÚstí nad Orlicí
92-04-07-004MšenoMšenský potokJablonec nad Nisou
102-04-07-016BedřichovČerná NisaLiberec
112-04-07-014HarcovHarcovský potokLiberec
122-04-07-027FojtkaFojtkaLiberec
132-04-07-029MlýniceAlbrechtický potokLiberec
141-02-01-076Ivanské jezeroJavornický potokRychnov nad Kněžnou
151-15-05-005Hranice(Studánka)RokytniceCheb
161-13-01-066JeseniceOdravaCheb
171-13-02-021BřezováTepláKarlovy Vary
181-13-02-114KadaňOhřeChomutov
191-13-02-121NechráníceOhřeChomutov
201-14-01-007ÚjezdBílinaChomutov
211-14-01-014ZaječiceHutní potokChomutov
221-14-01-018Jiřetín IILoupniceMost
231-06-01-121Lipno II.VltavaČeský Krumlov
241-07-03-020JežkovŽirovnicePelhřimov
251-07-03-035ZhejralStudený potokJihlava
261-07-04-075JordánKošinský potokTábor
271-08-05-099ChotobušKotenčický potokPříbram
281-09-01-001PilskáSázavaŽďár n/Sázavou
291-09-01-004StržStržský p.Žďár n/Sázavou
301-09-02-033SedliceŽelivkaPelhřimov
311-09-02-035VřesníkŽelivkaPelhřimov
321-09-02-068TrnávkaTrnavaPelhřimov
331-09-02-108NěmčíceSedlický potokBenešov
341-10-02-108Č.ÚdolíRadbuzaPlzeň - město
351-11-01-036KlabavaKlabavaRokycany
361-11-04-014JinceOhrazenický p.Příbram
371-11-04-026ZáskalskáČervený potokBeroun
381-11-04-026DráteníkČervený potokBeroun
391-11-04-054SuchomastySuchomastský potokBeroun
404-10-02-047NemilkaNemilkaŠumperk
414-11-02-037PotštátVeličkaPřerov
424-16-01-047Pístov soustava rybníkůKoželužský potokJihlava
434-16-01-056BítovčiceKřenický potokJihlava
444-21-08-064ŠtítnáZelenský potokZlín
454-21-08-062ŠanovRokytenkaZlín
464-10-02-070Moravská TřebováTřebůvkaSvitavy
474-11-01-094Horní BečvaRožnovská BečvaVsetín
484-11-01-088BystřičkaBystřičkaVsetín
494-12-01-057PlumlovHloučelaProstějov
504-13-01-103LuhačoviceLuhačovický potokZlín
514-14-03-009JevišoviceJevišovkaZnojmo
524-17-01-001Nové Mlýny IIDyjeBřeclav
534-15-02-020KřetínkaKřetínkaBlansko
542-03-01-060OlešnáOlešnáFrýdek-Místek
552-03-01-032BaškaBaštíceFrýdek-Místek
564-16-01-105MohelnoJihlavaTřebíč
574-10-01-061Dlouhé stráněDěsnáŠumperk
581-06-02-039HusinecBlanícePrachatice
591-07-02-016Cepzatop, těžební jámaJindřichův Hradec
601-07-02-075 až 077Vlkovzatop, těžební jámaTábor
612-02-02-055Slezská HartaMoraviceBruntál

Tabulka č.2 - Úseky vodních toků

Poř. č. tokuNázev toku a lokalita určující počátek - není-li uvedena je počátkem pramen vodního tokuČíslo hydrolog. pořadí ukončujícího profilu tokuUkončující profil toku - název lokality
1234
1Labe1-01-01-061jez Debrné
2Úpa1-01-02-055jez Temný důl
3Metuje1-01-03-049jez pevný Nové Město n.M.
4Divoká Orlice1-02-01-050jez pevný Kostelec n.O.
5Tichá Orlice1-02-02-059jez Ústí nad Orlicí-Kerhartice
6Orlice1-02-03-005ústí do Labe
7Loučná1-03-02-062jez Zámrsk
8Chrudimka1-03-03-031vyr. nádrž Práčov
9Doubrava1-03-05-045jez „Zámecký" Zleby
10Cidlina1.04-04-015kam. most Libice n.C.
11Jizera1-05-01-054ústí Olešky Semily
12Jizera (od Benátek nad Jizerou)1-05-03-013 až 015Sojovice
13Lomnický potok1-13-02-030Stanovíce
14Libocký potok1-13-01-080Horka
15Libava1-13-01-084Libavské Údolí
16Rolava1-13-01-157Chaloupky
17Teplá1-13-02-001Podhora
18Pramenský potok1-13-02-008Mnichov
19Ohře1-13-02-121úsek VD Nechráníce - jez Stranná (vodárenský odběr prostřednictvím PVN-ÚV Velebudice)
20Rybný potok (Gottleuba)1-15-02-020státní hranice
21Přísečnice1-15-03-017silniční most na silnici II/224 (před nádrží Přísečnice)
22Černá Voda1-15-03-021Černý Potok
23Flájský potok1-15-03-029Fláje
24Moravice2-02-02-065Kružberk
25Ostravice2-03-01-015Šance
26Moravka2-02-01-042Moravka
27Lomná2-03-03-008Horní Lomná
28Černý potok2-04-04-056Velký Kras
29Černá Nisa2-04-07-016Bedřichov
30Kouba4-02-02-010státní hranice
31Morava4-10-01-027Hanušovice
32Děsná4-10-01-065pod Hučivou Děsnou
33Nemilka4-10-02-047Nemilka
34Oslava4-10-03-051Dlouhá Loučka
35Stanovnice4-11-01-018Karolínka
36Juhyně4-11-02-010Rajnochovice
37Velička4-11-02-041Olšovce
38Velká Haná4-12-02-003Hamiltony
39Malá Haná4-12-02-008Opatovice
40Fryštácký potok4-13-01-032Fryšták
41Dřevnice4-13-01-015Slušovice
42Kolelač4-13-01-087Bojkovice
43Ludkovický potok4-13-01-106Ludkovice
44Velička4-13-02-037Javorník
45Ochoz (Řečice)4-14-01-030Nová Říše
46Pstruhový potok (Pstruhovec)4-14-01-065Landštejn
47Svratka4-15-01-037Vír
48Bělá4-15-02-050Boskovice
49Marsovský potok4-16-01-028Hubenov
50Brtnice4-16-01-072Střížov
51Oslava4-16-02-093Čučice
52Kyjovka4-17-01-068Koryčany
53Vlára4-21-08-057Vlachovice
54Dyje (česko-rakouská st. hranice)4-14-02-001Znojmo
55Svratka (od v. díla Brněnská)4-15-01-147 až 153Brno, jez Kamenný mlýn
56Malše1-06-02-035VN Římov
57Blaníce1-08-03-025VN Husinec
58Vltava1-06-01-063VN Lipno I
59Lužnice1-07-03-078v CHKO Třeboňsko
60Otava1-08-03-099Václavský jez v Písku
61Sázava1-09-03-181Pikovice

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 241/2002 Sb.

Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod.

1. Labe:

od říčního km 102,2 (Chvaletice) na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.

2. Vltava:

a) od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe, včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín,

b) od říčního kilometru 135 (Kamýk) po říční kilometr 140.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 241/2002 Sb.

Úseky povrchových vod, na kterých je povolena plavba rychlostí vyšší než 25 km/hod., při stanoveném poměru výkonu motoru či motorů a výtlaku plavidla

Vltava:

a) od říčního kilometru 105 (Živohošť, ústí Mastníka) po říční kilometr 128,93 (Vestec, silniční most), v období od 15. září do 15. června,

b) od říčního kilometru 159,90 (Orlík nad Vltavou, Žďákovský most) po říční kilometr 193 (Rejsíkov); v úseku od říčního kilometru 159,90 (Orlík n/Vlt., Žďákovský most) po říční kilometr 179 pouze v období od 1. června do 31. října.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 241/2002 Sb.

Vodní nádrže, kde se upravuje rozsah užívání povrchových vod k plavbě plavidel se spalovacími motory tak, že na těchto nádržích je možná pouze veřejná vodní doprava a plavba plavidel plujících pomocí plachet a využívajících pomocný lodní spalovací motor

č.hydrologické číslo povodínázev vodní nádrževodní tokokres
11-06-01-115Lipno IVltavaČeský Krumlov
24-14-02-051VranovDyjeZnojmo
34-14-03-072Nové Mlýny IDyjeBřeclav
41-10-01-174 HracholuskyMžePlzeň sever, Tachov
51-14-03-067Máchovo jezeroRobečský potok Česká Lípa
64-15-01-147BrněnskáSvratkaBrno-město
74-17-01-011 Nové Mlýny III DyjeBřeclav
Přesunout nahoru