Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 240/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozu

Částka 91/2002
Platnost od 14.06.2002
Účinnost od 01.07.2002
Zrušeno k 14.07.2006 (355/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

240

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 30. května 2002

o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozu

Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 36 odst. 3 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje způsob a podmínky registrace historických vozidel a sportovně historických vozidel a jejich testování a provoz.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) průkazem historického vozidla doklad, kterým se osvědčuje, že vozidlo plní technické podmínky a požadavky stanovené Mezinárodní federací historických vozidel - Fédération Internationale des Véhicules Anciens (dále jen "mezinárodní organizace FIVA");1) nahrazuje technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,

b) nositelem národní autority v oblasti historických vozidel právnická osoba,2) která má od mezinárodní organizace FIVA uděleno oprávnění posuzovat dodržování požadavků stanovených technickými řády této mezinárodní organizace při pořádání setkání na území České republiky,

c) nositelem národní autority v oblasti sportovně historických vozidel, s výjimkou motocyklů, právnická osoba,3) která má od Mezinárodní automobilové federace - Fédération Internationale de ľ Automobile (dále jen "mezinárodní organizace FIA") uděleno oprávnění posuzovat dodržování požadavků stanovených technickými řády této mezinárodní organizace při pořádání sportovních soutěží sportovně historických vozidel na území České republiky,

d) nositelem národní autority v oblasti sportovně historických vozidel, která jsou motocykly, právnická osoba,4) která má od Mezinárodní motocyklové federace - Fédération Internationale de Motocyclisme (dále jen "mezinárodní organizace FIM") uděleno oprávnění posuzovat dodržování požadavků stanovených technickými řády této mezinárodní organizace při pořádání sportovně historických soutěží sportovně historických motocyklů na území České republiky.

§ 3

Testování historických vozidel a sportovně historických vozidel

(1) Testování historických vozidel a sportovně historických vozidel se provádí na náklady provozovatele takovéhoto vozidla v místech a termínech stanovených nositelem národní autority se souhlasem ministerstva, s výjimkou sportovně historických vozidel uvedených v odstavci 3.

(2) Testování se provádí prostřednictvím krajské testační komise ustanovené právnickou osobou, která má udělenu národní autoritu od mezinárodní organizace FIVA. Krajská testační komise je minimálně pětičlenná a musí v ní být zastoupen alespoň jeden člen z organizací s celostátní působností, které jsou zapojeny v mezinárodních organizacích pro historická vozidla a mají v daném kraji členskou základnu. Předsedu krajské testační komise jmenuje ministerstvo na návrh nositele národní autority.

(3) Testování sportovně historických vozidel zajišťuje právnická osoba, která má udělenu národní autoritu od mezinárodní organizace FIA nebo FIM, formou pravidelného ročního testování v souladu s národními sportovními řády.

(4) Testování u historického vozidla nebo sportovně historického vozidla nahrazuje technickou prohlídku a platí vždy do 31. května následujícího kalendářního roku.

§ 4

Registrace historického vozidla a sportovně historického vozidla

(1) Právnická osoba, která má udělenu národní autoritu mezinárodní organizace FIVA na základě testování historického vozidla nebo sportovně historického vozidla příslušnou krajskou testační komisí, vydá průkaz historického vozidla, jímž osvědčuje jeho původnost.

(2) Historické vozidlo nebo sportovně historické vozidlo se zaregistruje jen na základě žádosti jeho provozovatele, který k žádosti přikládá

a) průkaz historického vozidla,

b) platné potvrzení o provedení testování historického vozidla nebo sportovně historického vozidla vyznačené v průkazu historického vozidla,

c) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu historického vozidla,

d) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel historického vozidla nebo sportovně historického vozidla občanem České republiky.

(3) Provozovatel historického vozidla nebo sportovně historického vozidla předloží přihlášku k registraci tohoto vozidla5) a stanovené doklady na ministerstvo. Ministerstvo vydá rozhodnutí o registraci historického vozidla, přidělí historickému vozidlu zvláštní registrační značku pro historické vozidlo6) a vydá osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla.7) Vydání zvláštní registrační značky pro historické vozidlo se současně zapíše do průkazu historického vozidla.

(4) Pokud provozovatel hodlá provozovat více než jedno historické vozidlo nebo sportovně historické vozidlo pod jednou zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo, předkládá žádost do registru spolu se stanovenými doklady pro všechna tato vozidla. Ministerstvo vydá souhrnnou registraci o všech těchto vozidlech. Ministerstvo přidělí žadateli jednu zvláštní registrační značku pro historické vozidlo, kterou zapíše do všech předložených průkazů těchto vozidel a vydá pro tato vozidla osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla.

(5) Hodlá-li provozovatel provozovat další historické vozidlo nebo sportovně historické vozidlo a má již přidělenu zvláštní registrační značku pro stávající historická vozidla, předkládá k žádosti o rozšíření registrace dalšího vozidla pod touto zvláštní registrační značkou doklady stanovené pro registraci tohoto dalšího vozidla podle odstavce 2.

§ 5

Provoz historických vozidel a sportovně historických vozidel

(1) Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích jen na základě registrace podle § 4 a s platnou testací vyznačenou v průkazu historického vozidla.

(2) Při provozu historického vozidla na pozemních komunikacích musí mít jeho provozovatel u sebe průkaz historického vozidla a osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla.

(3) Sportovně historické vozidlo lze používat na pozemních komunikacích jen na základě povolení vydaného ministerstvem v rámci sportovních soutěží pro sportovně historická vozidla, které pořádá národní autorita pro příslušnou kategorii sportovně historických vozidel.


§ 6

Přechodné ustanovení

Průkazy historických vozidel vydané před účinností této vyhlášky, stejně jako tabulky zvláštní státní poznávací značky - trvale manipulační, přidělené historickým vozidlům před tímto datem, pozbývají platnost k 30. červnu 2003.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.


Ministr:

Ing. Schling v . r.

Poznámky pod čarou

1) Například Mezinárodní technický kód FIVA (FIVA International Technical Code) z 7. února 2000.

2) Federace klubů historických vozidel České republiky (ve které jsou sdruženy následující kluby - Asociace klubů historických vozidel České republiky, Český klub historických vozidel, Veteran Car Club České republiky a Unie klubů užitkové a vojenské historické techniky České republiky).

3) Autoklub České republiky - Federace automobilového sportu.

4) Autoklub České republiky - Federace motocyklového sportu.

5) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel.

6) § 15 písm. b) a § 16 odst. 5 vyhlášky č. 243/2001 Sb.

7) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 243/2001 Sb.

Přesunout nahoru