Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 232/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Částka 88/2002
Platnost od 06.06.2002
Účinnost od 06.06.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

232

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury

ze dne 28. května 2002,

kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 29 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), (dále jen "zákon"), podrobnosti a podmínky pro vedení Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazů církví a náboženských společností a Rejstříku evidovaných právnických osob (dále jen "rejstříky") a vzory všech výpisů z registrace nebo evidence podle zákona:


§ 1

Členění rejstříků

(1) Rejstříky jsou členěny na veřejnou část a na neveřejnou část.

(2) Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností a Rejstřík evidovaných právnických osob se v částech podle odstavce 1 dále člení do složek podle církví a náboženských společností a Rejstřík evidovaných právnických osob dále podle jednotlivých evidovaných právnických osob. Rejstřík svazů církví a náboženských společností se v částech podle odstavce 1 člení podle svazů církví a náboženských společností.

§ 2

Obsah Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností

(1) Do veřejné části Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností se

část A - zapisují tyto údaje a jejich změny:

a) název a sídlo registrované církve a náboženské společnosti v České republice,

b) číslo a datum vydání rozhodnutí o registraci církve a náboženské společnosti a datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci,

c) název statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti,

d) jméno, příjmení a datum narození členů statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti a den vzniku a zániku jejich funkce,

e) způsob jednání statutárního orgánu registrované církve a náboženské společnosti,

f) předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, jsou-li provozovány,

g) identifikační číslo registrované církve a náboženské společnosti,

h) číslo a datum vydání rozhodnutí o přiznání oprávnění k výkonu jednotlivých zvláštních práv a datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci,

i) číslo a datum vydání rozhodnutí o zrušení registrace církve a náboženské společnosti s uvedením právního důvodu, rozhodnutí o vstupu do likvidace, o úpadku a o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a to včetně údajů, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,

j) jméno, příjmení a datum narození likvidátora,

k) jméno a příjmení nebo obchodní firma a sídlo insolvenčního správce,

l) datum zániku registrované církve a náboženské společnosti,

m) identifikační údaje o právním nástupci církve a náboženské společnosti, dojde-li k jejímu zrušení s právním nástupcem,

část B - zařazují tyto dokumenty a jejich změny:

a) návrh na registraci církve a náboženské společnosti s uvedením jmen, příjmení a dat narození členů přípravného výboru s vyznačením zmocněnce přípravného výboru s úředně ověřenými podpisy členů přípravného výboru,

b) základní charakteristika církve a náboženské společnosti, jejího učení a poslání, která je součástí návrhu na registraci církve a náboženské společnosti,

c) zápis o založení církve a náboženské společnosti na území České republiky,

d) základní dokument církve a náboženské společnosti s výjimkou adresy místa pobytu nebo bydliště, rodného čísla a státního občanství členů statutárního orgánu církve a náboženské společnosti a dalších osob, které mohou jednat jménem církve a náboženské společnosti a činit jejím jménem právní úkony,

e) návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv a prohlášení, že činnost církve a náboženské společnosti žádající o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv neodporuje právnímu řádu, plní řádně závazky vůči státu a třetím osobám,

f) texty výročních zpráv a účetních závěrek podle zákona,

g) dokument potvrzující, že povinnost mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství je tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let, navrhuje-li církev přiznání zvláštního práva zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství,

h) výzvy ministerstva k doplnění údajů návrhů na registraci církve a náboženské společnosti, na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti a na registraci změn,

i) rozhodnutí ministerstva o registraci církve a náboženské společnosti, o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti, o registraci změn, o zrušení registrace církve a náboženské společnosti a o zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti,

j) listiny a rozhodnutí ve věcech likvidace církve a náboženské společnosti, úpadku církve a náboženské společnosti a zániku církve a náboženské společnosti po zrušení její registrace,

k) rozhodnutí soudů o přezkoumání rozhodnutí ministerstva,

l) listiny o přechodu práv a závazků církve a náboženské společnosti na jinou registrovanou církev a náboženskou společnost s písemným závazkem této registrované církve a náboženské společnosti o převzetí práv a závazků.

(2) Do neveřejné části Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností se zařazují dokumenty a jejich změny obsahující:

a) adresu místa pobytu nebo bydliště, rodné číslo a státní občanství členů přípravného výboru,

b) listiny s podpisy občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k církvi a náboženské společnosti s uvedením jejich osobních údajů, které jsou součástí návrhu na registraci církve a náboženské společnosti,

c) listiny s podpisy občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, které jsou součástí návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv registrované církvi a náboženské společnosti,

d) stejnopisy dokumentů podle odstavce 1 obsahující adresu místa pobytu nebo bydliště, rodné číslo a státní občanství fyzických osob.

§ 3

Obsah Rejstříku evidovaných právnických osob

(1) Do veřejné části Rejstříku evidovaných právnických osob se

část A - zapisují tyto údaje a jejich změny:

a) název evidované právnické osoby v České republice,

b) číslo a datum evidence evidované právnické osoby,

c) sídlo evidované právnické osoby na území České republiky,

d) označení statutárního orgánu evidované právnické osoby,

e) jméno, příjmení a datum narození členů statutárního orgánu evidované právnické osoby a den vzniku a zániku jejich funkce,

f) způsob jednání statutárního orgánu evidované právnické osoby,

g) předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, jsou-li provozovány,

h) identifikační číslo evidované právnické osoby,

i) zřizovatel evidované právnické osoby,

j) číslo a datum zrušení evidence evidované právnické osoby na návrh registrované církve a náboženské společnosti,

k) číslo a datum vydání rozhodnutí o zrušení evidence evidované právnické osoby s uvedením právního důvodu, rozhodnutí o vstupu do likvidace, o úpadku a o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a to včetně údajů, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,

l) jméno, příjmení a datum narození likvidátora,

m) jméno a příjmení nebo obchodní firma a sídlo insolvenčního správce,

n) identifikační údaje o právním nástupci evidované právnické osoby, dojde-li k jejímu zrušení s právním nástupcem,

o) datum zániku evidované právnické osoby,

část B - zařazují tyto dokumenty a jejich změny:

a) návrh na evidenci evidované právnické osoby, ve kterém jsou z osobních údajů členů statutárního orgánu uvedena pouze jejich jména, příjmení a data narození,

b) výzvy ministerstva k doplnění údajů návrhů na evidenci evidované právnické osoby,

c) stanovy evidované právnické osoby a zakládací listina účelového zařízení registrované církve a náboženské společnosti,

d) rozhodnutí ministerstva o zrušení evidence evidované právnické osoby,

e) listiny a rozhodnutí ve věcech likvidace evidované právnické osoby, úpadku evidované právnické osoby a jejím zániku po zrušení její evidence,

f) rozhodnutí soudů o přezkoumání rozhodnutí ministerstva.

(2) Do neveřejné části Rejstříku evidovaných právnických osob se zařazují stejnopisy dokumentů podle odstavce 1 obsahující adresu místa pobytu nebo bydliště, rodné číslo a státní občanství fyzických osob.

§ 4

Obsah Rejstříku svazů církví a náboženských společností

(1) Do veřejné části Rejstříku svazu církví a náboženských společností se

část A - zapisují tyto údaje a jejich změny:

a) název a sídlo svazu církví a náboženských společností v České republice,

b) číslo a datum vydání rozhodnutí o registraci svazu církví a náboženských společností a datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci,

c) názvy členů svazu církví a náboženských společností a jejich sídla,

d) název a sídlo statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností,

e) jméno, příjmení a datum narození členů statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností a den vzniku a zániku jejich funkce,

f) způsob jednání statutárního orgánu svazu církví a náboženských společností,

g) předmět činnosti svazu církví a náboženských společností,

h) identifikační číslo svazu církví a náboženských společností,

i) číslo a datum vydání rozhodnutí o zrušení registrace svazu církví a náboženských společností s uvedením právního důvodu, rozhodnutí o vstupu do likvidace, o úpadku a o zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a to včetně údajů, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci,

j) jméno, příjmení a datum narození likvidátora,

k) jméno a příjmení nebo obchodní firma a sídlo insolvenčního správce,

l) datum zániku svazu církví a náboženských společností,

m) identifikační údaje o právním nástupci svazu církví a náboženských společností, dojde-li k jeho zrušení s právním nástupcem,

část B - zařazují tyto dokumenty a jejich změny:

a) písemná zakladatelská smlouva,

b) stanovy svazu,

c) výzvy ministerstva k doplnění údajů návrhů na registraci svazu církví a náboženských společností a návrhů na registraci změn,

d) rozhodnutí ministerstva o registraci svazu církví a náboženských společností, o registraci změn, o zrušení registrace svazu církví a náboženských společností,

e) listiny a rozhodnutí ve věcech likvidace svazu církví a náboženských společností, úpadku svazu církví a náboženských společností a zániku svazu církví a náboženských společností po zrušení jeho registrace,

f) rozhodnutí soudů o přezkoumání rozhodnutí ministerstva.

(2) Do neveřejné části Rejstříku svazu církví a náboženských společností se zařazují stejnopisy dokumentů podle odstavce 1 obsahující adresu místa pobytu nebo bydliště, rodné číslo a státní občanství fyzických osob.

§ 5

Nahlížení do rejstříků

(1) Návrhy a dokumenty zakládané do veřejných částí rejstříků ministerstvo upraví tak, že z osobních údajů fyzických osob jsou čitelná pouze jejich jména, příjmení a data narození.

(2) Ministerstvo umožní nahlédnout v úředních hodinách do veřejné části rejstříků a pořizovat si z nich výpisy a opisy z veřejné části rejstříků pouze v přítomnosti zaměstnance ministerstva.

(3) O nahlédnutí do rejstříků se žádá písemně. Žadatel uvede, do kterých složek rejstříků chce nahlédnout.

(4) V případě více žadatelů se nahlédnutí do rejstříků umožňuje podle data doručení žádosti. O nahlédnutí do rejstříků vyhotoví ministerstvo záznam s vyznačením složek rejstříků, do nichž bylo nahlédnuto a z nichž byl pořízen výpis.

(5) Ministerstvo je v souvislosti s poskytováním informací z rejstříků oprávněno žádat úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.2)

§ 6

Vydávání výpisů a potvrzení z registrace a evidence

(1) Podle povahy žádosti vydává ministerstvo:

a) výpis z veřejných částí rejstříků, který obsahuje údaje platné v době pořízení výpisu nebo ke stanovenému dni,

b) úplný výpis z veřejných částí rejstříků, který obsahuje všechny údaje a jejich změny,

c) opis jako text, který je doslovným opisem části nebo celého dokumentu uloženého ve veřejných částech rejstříků,

d) potvrzení ministerstva o určitém zápisu v rejstřících, anebo o tom, že v rejstřících takový zápis není,

e) prvopis výpisu podle písmena a) ke dni zařazení právnické osoby do rejstříků a ke dni zápisu změny údajů do listiny podle písmena a).

(2) Listiny podle odstavce 1 jsou opatřeny datem vyhotovení listiny, datem, ke kterému jsou vydány, údajem o počtu jejích stran, kolkem o úhradě správního poplatku nebo doložkou o osvobození od správního poplatku, otiskem razítka ministerstva se státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance, který je vyhotovil, a jeho podpisem. Listiny se vydávají podle stavu zápisu v příslušném rejstříku ke dni jejich vyhotovení nebo k jinému stanovenému dni.

(3) Listina podle odstavce 1 písm. c) a d) dále obsahuje údaj o tom, kdo o její vyhotovení požádal.

(4) Listiny podle odstavce 1 jsou vydávány pouze v českém jazyce. Vzory listin podle odstavce 1 písm. a) a b) jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 3. Pokud v některých kolonkách listin podle odstavce 1 písm. a) a b) není žádný záznam, nahradí se tyto kolonky větou, že v daných kolonkách žádný záznam není.

(5) Listiny podle odstavce 1 písm. a) až d) jsou vydávány na základě písemné žádosti, ke které je přiložen kolek v hodnotě stanovené zvláštním právním předpisem3) a ve které se uvede:

a) jméno, popř. jména a příjmení žadatele a adresa místa jeho pobytu na území České republiky, je-li žadatel nebo žadatelé fyzickou osobou, nebo název právnické osoby, její sídlo a identifikační číslo,

b) předmět žádosti, včetně specifikace listiny, kterou žadatel vyžaduje.

(6) Poplatek za vydání listiny podle odstavce 1 písm. a) až d) se řídí zvláštním právním předpisem.3)

(7) Ministerstvo může vydat listinu podle odstavce 1 písm. c) a d) obsahující osobní údaje uvedené v neveřejných částech rejstříků pouze v případě, kdy mu to umožňuje zvláštní právní předpis2) a žadatel osvědčí právní zájem.

§ 7

Elektronizovaná forma rejstříků

Elektronickou formu rejstříků vede ministerstvo jako správce rejstříků a umožňuje přístup k veřejným údajům rejstříků v souladu se zvláštními právními předpisy.2),3),4)

§ 8

Společná ustanovení

(1) Ministerstvo uchovává jako součást rejstříků:

a) údaje a dokumenty o právnických osobách, jejichž registrace nebo evidence byla zrušena,

b) návrhy na registraci církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a na evidenci právnických osob, které se nestaly právnickými osobami podle zákona, včetně rozhodnutí ministerstva o zamítnutí návrhů a o zastavení řízení,

c) evidenci právnických osob před účinností zákona, která byla vedena podle předcházející právní úpravy.

(2) Při vedení údajů a dokumentů podle odstavce 1 písm. a) až c) a jejich veřejné přístupnosti se postupuje podle § 2 až 6.

§ 9

Přechodná ustanovení

(1) Dosavadní evidence ministerstva zřízená od 1. 1. 1994 příkazem ministra kultury ze dne 19. 11. 1993, č. 8/1993, o zřízení rejstříku právnických osob podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, je v souladu s § 28 zákona vedena jako prozatímní pro ty právnické osoby, které nedoplnily zákonem stanovené údaje pro vyhotovení výpisů z rejstříků. Těmto právnickým osobám jsou vydávány evidenční listy podle dosavadní evidence s vyznačením jejich časové platnosti nejpozději do 7. 1. 2003. Do Rejstříku církevních právnických osob se z dosavadní evidence zařazují pouze ty právnické osoby, které jsou církevními právnickými osobami podle § 6 odst. 2 zákona.

(2) U církve a náboženské společnosti, která byla uvedena v příloze předcházející právní úpravy, uvede ministerstvo jako datum registrace 1. září 1991, kdy nabyla účinnosti, a jako číslo registrace "308/1991 doplněné o pořadové číslo, pod kterým byla církev a náboženská společnost uvedena v příloze předcházející právní úpravy".

(3) Registrovaná církev a náboženská společnost uvedená v příloze zákona předloží podle § 28 zákona ministerstvu návrh na registraci změn základního dokumentu církve a náboženské společnosti, který obsahuje všechny údaje podle § 10 odst. 3 zákona s výjimkou údajů podle § 10 odst. 3 písm. e), v pořadí podle písmen § 10 odst. 3 zákona.

(4) Ministerstvo na základě průkazných dokladů registrované církve a náboženské společnosti o výkonu některých zvláštních práv podle § 7 odst. 1 zákona a vlastního ověření zákonem stanovené podmínky podle § 28 odst. 1 zapíše do Rejstříku církví a náboženských společností oprávnění k výkonu příslušných zvláštních práv podle § 7 odst. 1 zákona. Jako datum registrace přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv bude uvedeno datum 7. ledna 2002, kdy zákon nabyl účinnosti, a jako číslo registrace číslo 3/2002 doplněné o pořadové číslo, pod kterým je církev a náboženská společnost uvedena v příloze zákona.

(5) Nejsou-li doplněny údaje o právnických osobách podle zákona pro vyhotovení výpisů z rejstříků podle zákona do 7. ledna 2003, ministerstvo je k tomuto datu přeřadí do rejstříků s označením "ÚDAJE PODLE ZÁKONA NEBYLY DOSUD DOPLNĚNY" a dále postupuje podle § 28 odst. 4 a 5 zákona.

(6) K dosavadní evidenci podle odstavce 1 se od 7. ledna 2003 nepřihlíží.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 547/2006 Sb. Čl. II

Právnické osoby, které byly zapsány ke dni nabytí účinnosti zákona č. 495/2005 Sb. v rejstřících vedených podle zákona č. 3/2002 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., jsou do doby doplnění údajů podle čl. II zákona č. 495/2005 Sb. do rejstříků vedeny prozatímně bez těchto údajů s tím, že v rejstřících a výpisech z nich bude v příslušných částech uveden text "DOPLNĚNÍ JE ZÁKONEM STANOVENO DO 23. PROSINCE 2006". Nebudou-li tyto údaje doplněny ve lhůtě stanovené na základě čl. II zákona č. 495/2005 Sb., Ministerstvo kultury uvede do příslušných částí rejstříků i do výpisů z nich informaci "ÚDAJE PODLE ZÁKONA NEBYLY DOPLNĚNY" a dále postupuje podle čl. II bodů 3 a 4 zákona č. 495/2005 Sb.


Ministr:
Dostál v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.

Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností

Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.

Výpis z Rejstříku svazů církví a náboženských společností

Výpis z Rejstříku svazů církví a náboženských společností

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 232/2002 Sb.

Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob

Výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob

Poznámky pod čarou

2) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Přesunout nahoru