Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 221/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Částka 85/2002
Platnost od 29.05.2002
Účinnost od 01.06.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

221

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 17. května 2002,

kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 11 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském):


§ 1

Odborné a zkušební úkony na úseku krmiv

(1) Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen "Ústav") v oblasti biologického zkoušení krmiv, doplňkových látek nebo jejich nového užití a v oblasti laboratorního zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů v rámci odborného dozoru nebo na vyžádání podle zvláštního právního předpisu1) se stanoví

a) podle jednotlivých druhů zvířat, k jejichž krmení jsou krmiva nebo doplňkové látky určeny, a

b) podle rozsahu odborných a zkušebních úkonů souvisejících s analýzou krmiv, doplňkových látek a premixů, a dále s testováním finálních hybridů prasat podle zvláštního právního předpisu1a).

(2) Celkové náklady za odborné a zkušební úkony podle odstavce 1 jsou tvořeny součtem náhrad nákladů za všechny provedené jednotlivé odborné a zkušební úkony, jejichž výše je stanovena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Odborné a zkušební úkony na úseku osiv a sadby pěstovaných rostlin, registrace odrůd, ochrany práv k odrůdám a ověřování chmele

(1) Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné Ústavem v oblasti zkoušení odrůd pro registraci podle zvláštního zákona2) a pro udělení ochranných práv podle zvláštního zákona3) se stanoví za provedení zkoušek odrůd zařazených do skupin podle náročnosti zkoušek, a to pro zkoušky odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty a pro technologické rozbory a speciální testy a podle rozsahu odborných a zkušebních úkonů souvisejících s analýzou odrůd.

(2) Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné Ústavem v oblasti uznávacího řízení množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu podle zvláštního zákona4) se stanoví podle rozsahu množitelských porostů, počtu přehlídek, rozsahu laboratorního a polního zkoušení a podle rozsahu odborných a zkušebních úkonů souvisejících s analýzou množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu.

(3) Výše náhrady nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné Ústavem v oblasti ověřování chmele podle zákona o ochraně chmele6) je stanovena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Celkové náklady za odborné a zkušební úkony podle odstavců 1 až 3 jsou tvořeny součtem náhrad nákladů za všechny provedené jednotlivé odborné a zkušební úkony, jejichž výše je stanovena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Odborné a zkušební úkony na úseku hnojiv

(1) Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné Ústavem v oblasti registrace hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů podle zvláštního zákona5) se stanoví jako souhrn nákladů za provedené biologické zkoušky a testy, chemické rozbory a podle rozsahu odborných a zkušebních úkonů souvisejících s analýzou hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů.

(2) Celkové náklady za odborné a zkušební úkony podle odstavce 1 jsou tvořeny součtem náhrad nákladů za všechny provedené jednotlivé odborné a zkušební úkony, jejichž výše je stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 3a

Odborné úkony na úseku rostlinolékařské péče

(1) Sazby náhrad nákladů za odborné úkony prováděné Ústavem na úseku rostlinolékařské péče se stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Při prohlídce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci průzkumu výskytu škodlivých organismů a řízení o registraci osob je výše náhrady u položek uvedených v části 2. přílohy č. 4 k této vyhlášce stanovena za celý kalendářní rok bez ohledu na počet prohlídek téhož porostu. V ostatních případech se výše náhrady vztahuje na každou provedenou prohlídku.

(3) Celkové náklady za odborné úkony podle odstavců 1 až 2 jsou tvořeny součtem náhrad nákladů za všechny provedené jednotlivé odborné úkony, jejichž výše je stanovena v příloze č. 4 k této vyhlášce.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 399/2008 Sb. Čl. II

Byla-li žádost o provedení odborného a zkušebního úkonu podána přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, účtují se žadateli náklady za provedení tohoto odborného a zkušebního úkonu podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se náklady staly splatnými až po nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 103/2012 Sb. Čl. II

Přechodné ustanovení

Výše náhrady nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné při ověřování chmele u žádostí o ověření chmele a chmelových produktů podaných do 31. března 2012 bude stanovena podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 27/2013 Sb. Čl. II

Byla-li žádost o provedení odborného a zkušebního úkonu podána přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, účtuje se žadateli sazba náhrad nákladů za provedení tohoto odborného a zkušebního úkonu podle vyhlášky č. 221/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem účinnosti této vyhlášky, a to i v případech, kdy se náklady staly splatnými až po nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 431/2013 Sb. Čl. II

Byla-li žádost o provedení odborného úkonu podána přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, použije se sazba náhrad nákladů za provedení tohoto odborného úkonu podle vyhlášky č. 175/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a to i v případech, kdy se náklady staly splatnými až po nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 221/2002 Sb.

Sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony na úseku krmiv

1. Výše sazby náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony v rámci biologického zkoušení krmiv, doplňkových látek nebo jejich nového užití prováděné v testačních zařízeních Ústavu

Druh zvířat, k jejichž krmení jsou krmiva nebo doplňkové látky určenySazba náhrad nákladů za 1 skupinu*) v Kč
Selata - od odstavu do 17 kg živé hmotnosti**)6000
Prasata - od 17 do 110 kg živé hmotnosti**)12000
Prasata (finální hybridi) - od 30 do 110 kg (celá skupina 100 ks)****)150000
Králíci - od odstavu do jatečné zralosti**)10000
Kuřata - od 1 dne do 36 dní***)2500
Kachňata - od 1 dne do jatečné zralosti***)3000
Housata - od 1 dne do jatečné zralosti***)4000
Krůťata - od 1 dne do jatečné zralosti***)4000
Nosnice - od počátku snášky (jedna skupina/měsíc chovu)1500

*) Počty zvířat ve skupině a počet opakování jsou dány přílohou č. 13 k vyhlášce č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

**) Sazba náhrad nákladů na zkušební úkon se počítá za dobu do dosažení požadované hmotnosti.

***) Sazba náhrad nákladů za zkušební úkon se počítá za celou vymezenou dobu.

****) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše sazby náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony v rámci biologického zkoušení krmiv, doplňkových látek nebo jejich nového užití prováděné na zemědělském podniku

Odborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů (v Kč)
Odborný dozor nad zkušebními úkony biologického zkoušení krmiv, zpracování závěrečné zprávy - provedení úkonu se účtuje hodinovou sazbou za každou započatou hodinu200/hod

Součástí vyhodnocení zkoušek mohou být chemické a technologické rozbory a speciální testy, jejichž náklady uhradí žadatel samostatně.

3. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné na úseku krmiv

a) analýza krmiv

Číslo postupu ÚKZÚZVarianta postupu/společná položkaOdborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
10001.1Stanovení obsahu vlhkosti a těkavých látek
10001.11Stanovení obsahu vlhkosti a těkavých látek - suché vzorky45
10001.12Stanovení obsahu vlhkosti a těkavých látek - mokré vzorky77
10002.1Stanovení obsahu vlhkosti
10002.11Stanovení obsahu vlhkosti - suché vzorky34
10002.12Stanovení obsahu vlhkosti - mokré vzorky70
10003.1Stanovení obsahu vlhkosti v živočišných a rostlinných tucích a olejích86
10004.1Stanovení obsahu popela49
10005.1Stanovení obsahu popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové79
10007.1Stanovení zrnitosti175
10008.1Stanovení obsahu feromagnetických příměsí56
10010.1Stanovení obsahu dusíkatých látek rozpustných působením pepsinu354
10011.1Stanovení obsahu dusíkatých látek223
10012.1Stanovení obsahu močoviny138
10013.1Stanovení obsahu těkavých dusíkatých bází145
10020.1Stanovení obsahu bílkovin357
10021.1Stanovení obsahu aminokyselin
10021.11Stanovení obsahu volných aminokyselin834
10021.12Stanovení obsahu aminokyselin po kyselé hydrolýze1114
10021.13Stanovení obsahu aminokyselin po oxidativní hydrolýze998
10023.1Stanovení obsahu tryptofanu
10023.11Stanovení obsahu volného tryptofanu809
10023.12Stanovení obsahu celkového tryptofanu920
10023.2Stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu metodou HPLC
10023.21Stanovení obsahu volného tryptofanu metodou HPLC809
10023.22Stanovení obsahu celkového tryptofanu metodou HPLC920
10024.1Stanovení obsahu taurinu679
10028.1Stanovení obsahu hydroxyprolinu spektrofotometricky336
10030.1Stanovení obsahu biuretu136
10040.1Stanovení obsahu mastných kyselin v olejích a tucích metodou GC
10040.11Stanovení obsahu mastných kyselin metodou GC - transesterifikační metoda606
10040.12Stanovení obsahu mastných kyselin metodou GC - BF metoda715
10050.1Stanovení obsahu nerozpustných nečistot v živočišných a rostlinných tucích161
10059.1Stanovení obsahu tuku
10059.11Stanovení obsahu tuku - bez hydrolýzy147
10059.12Stanovení obsahu tuku - po hydrolýze204
10060.1Stanovení obsahu tuku v olejnatých semenech282
10069.1Stanovení obsahu vlákniny237
10070.1Stanovení obsahu acido-detergentní vlákniny (ADF), acidodetergentního ligninu (ADL) a výpočet obsahu hrubé celulózy284
10080.1Stanovení obsahu neutrálně detergentní vlákniny (NDF) a neutrálně detergentní vlákniny po úpravě vzorku amylázou (aNDF)339
10081.1Stanovení obsahu cukrů
10081.11Stanovení obsahu cukrů - celkové, po hydrolýze417
10081.12Stanovení obsahu cukrů - přímo redukující, bez hydrolýzy275
10082.1Stanovení obsahu laktózy281
10083.1Stanovení obsahu škrobu228
10090.1Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji155
10100.1Stanovení aktivity fytázy430
10127.1Stanovení obsahu uhličitanů24
10128.1Stanovení obsahu celkového fosforu
90020.1Mineralizace - suchá cesta135
10128.11Stanovení obsahu celkového fosforu24
10129.1Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů86
10130.1Stanovení obsahu draslíku a sodíku metodou FAES
90020.1Mineralizace - suchá cesta135
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění106
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
10135.1Stanovení obsahu draslíku, sodíku, hořčíku a vápníku metodou FAAS/FAES
90020.1Mineralizace - suchá cesta135
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění106
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
10140.1Stanovení obsahu hořčíku a vápníku metodou FAAS
90020.1Mineralizace - suchá cesta135
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění106
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
10150.1Stanovení obsahu vápníku, draslíku, hořčíku, sodíku a fosforu metodou ICP-OES
90020.1Mineralizace - suchá cesta135
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění106
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
90002.1Měření ICP - další prvek24
10160.1Stanovení obsahu vápníku manganometricky
90020.1Mineralizace - suchá cesta135
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění106
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
10160.11Stanovení obsahu vápníku manganometricky107
10170.1Stanovení celkového obsahu síry389
10180.1Stanovení celkového obsahu síry metodou ICP-OES
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90023.1Mineralizace - k. dusičná - peroxid218
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
10190.1Stanovení obsahu vybraných parametrů metodou NIRS
90011.1Stanovení parametru metodou NIRS - jeden (první) parametr149
90012.1Stanovení parametru metodou NIRS - další parametr23
10200.1Stanovení obsahu glycerolu266
10210.1Stanovení obsahu netěkavého organického zbytku154
10220.1Stanovení obsahu vody v glycerolu116
10230.1Stanovení obsahu beta-karotenu spektrofotometrickou metodou828
10240.1Stanovení obsahu beta-karotenu metodou HPLC1334
10250.1Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR
10250.11Úprava vzorku a izolace DNA - použití kitu GenElute506
10250.12Úprava vzorku a izolace DNA - použití kitu NucleoSpin488
10250.13Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR - použití kitu REDTaq - vnitřní gen186
10250.14Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR - použití kitu REDTaq - screening290
10250.15Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR - použití kitu REDTaq - transgen186
10250.16Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR - použití kitu REDEX252
10250.17Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR - analýza výsledků - Advanced Analytical59
10251.1Izolace DNA pro stanovení GMO - kit GenElute436
10252.1Izolace DNA pro stanovení GMO - kit NucleoSpin Food394
10253.1Izolace DNA pomocí CTAB pro stanovení GMO metodou PCR256
10254.1Provedení PCR pomocí kitu REDExtract pro stanovení GMO230
10255.1Provedení PCR pomocí kitu REDTaq pro stanovení GMO metodou PCR95
10257.1Gelová elektroforéza pro stanovení GMO metodou PCR44
10258.1Kapilární elektroforéza pro stanovení GMO metodou PCR75
10259.1Vyhodnocení výsledků stanovení GMO metodou PCR156
10260.1Stanovení obsahu vitamínu C metodou HPLC1230
10262.1Kvalitativní stanovení screeningových elementů a genetických modifikací metodou qPCR pomocí Rotor-Gene Probe PCR kitu1119
10263.1Vyhodnocení kvalitativního stanovení screeningových elementů a genetických modifikací metodou qPCR310
10264.1Kvantitativní stanovení genetických modifikací metodou qPCR pomocí Rotor-Gene Probe PCR kitu2843
10265.1Vyhodnocení kvantitativního stanovení genetických modifikací metodou qPCR540
10270.1Stanovení obsahu vitamínu D metodou HPLC1472
10271.1Stanovení obsahu vitamínu D metodou LCMS1438
10280.1Stanovení obsahu selenu metodou AAS-HG
90023.1Mineralizace - k. dusičná - peroxid218
90006.1Měření AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou97
10290.1Stanovení obsahu selenu metodou ICP-MS
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90023.1Mineralizace - k. dusičná - peroxid218
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek272
10292.1Speciační stanovení organicky vázaných forem selenu metodou HPLC-ICP-MS3459
10300.1Stanovení obsahu jodu metodou ICP-MS
10300.11Příprava hydrolyzátu pro stanovení jodu165
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek272
10310.1Stanovení obsahu molybdenu metodou ICP-MS
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění106
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek272
10320.1Stanovení obsahu mědi, železa, manganu a zinku metodou ICP-OES
90020.1Mineralizace - suchá cesta135
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění106
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
90002.1Měření ICP - další prvek24
10325.1Stanovení obsahu mědi, železa, manganu a zinku metodou FAAS
90020.1Mineralizace - suchá cesta135
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění106
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90003.1FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
10326.1Stanovení obsahu stopových prvků mědi, železa, manganu a zinku
90020.1Mineralizace - suchá cesta135
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění106
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
10330.1Stanovení obsahu hydroxyanalogu D,L-methioninu (alimetu) metodou HPLC584
10335.1Stanoveníobsahu kyseliny benzoové metodou HPLC526
10340.1Stanovení obsahu maduramicinu a semduramicinu metodou HPLC
10340.11Stanovení obsahu maduramicinu a semduramicinu v krmných směsích metodou HPLC983
10340.12Stanovení obsahu maduramicinu a semduramicinu v premixech metodou HPLC738
10341.1Stanovení obsahu maduramicinu metodou HPLC948
10342.1Stanovení obsahu semduramicinu metodou HPLC936
10350.1Stanovení obsahu monensinu, salinomycinu a narasinu metodou HPLC
10350.11Stanovení obsahu monensinu, salinomycinu a narasinu v krmných směsích metodou HPLC980
10350.12Stanovení obsahu monensinu, salinomycinu a narasinu v premixech metodou HPLC736
10360.1Stanovení obsahu nikarbazinu metodou HPLC671
10370.1Stanovení obsahu dekochinátu metodou HPLC636
10380.1Stanovení obsahu vitamínu A a vitamínu E metodou HPLC1085
10381.1Stanovení obsahu vitamínu A a vitamínu E metodou HPLC s UV detekcí988
10382.1Stanovení obsahu vitamínu A871
10383.1Stanovení obsahu vitamínu E871
10384.1Stanovení obsahu antioxidantů metodou HPLC690
10389.1Stanovení obsahu robenidinu910
10390.1Stanovení obsahu robenidinu metodou HPLC
10390.11Stanovení obsahu robenidinu v krmných směsích metodou HPLC867
10390.12Stanovení obsahu robenidinu v premixech metodou HPLC674
10391.1Stanovení obsahu dimetridazolu metodou HPLC
10391.11Stanovení obsahu dimetridazolu v krmných směsích metodou HPLC832
10391.12Stanovení obsahu dimetridazolu v premixech metodou HPLC655
10392.1Stanovení obsahu diclazurilu
10392.11Stanovení obsahu diclazurilu v krmných směsích942
10392.12Stanovení obsahu diclazurilu v premixech680
10400.1Stanovení obsahu lasalocidu metodou HPLC666
10401.1Stanovení obsahu lasalocidu697
10402.1Stanovení obsahu halofuginonu1134
10410.1Stanovení obsahu chrómu metodou ICP-MS
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90026.1Mineralizace - k. dusičná105
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek272
10412.1Stanovení obsahu niklu metodou ICP-MS
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90026.1Mineralizace - k. dusičná105
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek272
10420.1Stanovení obsahu rtuti na přístroji AMA58
10430.1Stanovení obsahu arsenu metodou AAS-HG
90020.1Mineralizace - suchá cesta135
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková154
90006.1AAS - měření jednoho prvku hydridovou metodou97
10440.1Stanovení obsahu arsenu metodou ICP-MS
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková154
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek272
10450.1Stanovení obsahu kadmia a olova metodou FAAS
90020.1Mineralizace - suchá cesta135
90026.1Mineralizace - k. dusičná105
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
10460.1Stanovení obsahu kadmia a olova metodou AAS-ETA
90020.1Mineralizace - suchá cesta135
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90026.1Mineralizace - k. dusičná105
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek154
10470.1Stanovení obsahu kadmia a olova metodou ICP-MS
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90026.1Mineralizace - k. dusičná105
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek272
10480.1Stanovení obsahu arsenu, kobaltu, chrómu a niklu metodou ICP-OES
90020.1Mineralizace - suchá cesta135
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCI106
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
90002.1Měření ICP - další prvek24
10490.1Stanovení obsahu thalia metodou ICP-MS
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek272
10500.1Stanovení obsahu fluoridů378
10510.1Stanovení obsahu dusitanů metodou IC1191
10520.1Stanovení obsahu metanolu v glycerolu metodou GC696
10530.2Stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové metodou LC-MS864
10540.1Stanovení obsahu glukosinolátů metodou HPLC1111
10541.1Stanovení volného a celkového gossypolu
10541.11Stanovení volného gossypolu391
10541.12Stanovení celkového gossypolu514
10542.1Stanovení obsahu theobrominu metodou HPLC597
10542.2Stanovení obsahu theobrominu a kofeinu metodou HPLC640
10550.1Stanovení obsahu 5-vinyl-2-thiooxazolidonu (goitrinu) metodou GC582
10560.1Stanovení obsahu mykotoxinů metodou HPLC - deoxynivalenol1599
10561.1Stanovení obsahu mykotoxinů metodou HPLC - zearalenon1590
10562.1Stanovení obsahu mykotoxinů metodou HPLC - ochratoxin A1635
10570.1Stanovení obsahu mykotoxinů metodou LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1, G22120
10571.1Stanovení obsahu mykotoxinů metodou LC-MS -fumonisin B1 a B22580
10572.1Stanovení obsahu mykotoxinů metodou LC-MS - toxin T2 a HT22268
10575.1Multireziduální metoda stanovení mykotoxinů metodou LC-MS/MS2930
10576.1Stanovení obsahu přírodních toxinů metodou LC-MS1097
10580.1Stanovení obsahu persistentních organochlorových pesticidů metodou GC-MS
10580.11Stanovení obsahu persistentních organochlorových pesticidů metodou GC-MS; 11 analytů1744
10580.12Stanovení obsahu persistentních organochlorových pesticidů metodou GC-MS; 24 analytů2251
10580.13Stanovení obsahu persistentních organochlorových pesticidů metodou GC-MS; 28 analytů2884
10590.1Stanovení obsahu indikátorových kongenerů PCB metodou GC-MS1793
10595.1Stanovení obsahu polybromovaných difenyleterů metodou GC-MS1993
10600.1Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou LC-MS
10600.11Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou LC-MS; 40 analytů1682
10600.12Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou LC-MS; další analyt62
10605.1Stanovení obsahu rez duí polárních pesticidů metodou LC-MS
10605.11Stanovení obsahu reziduí polárních pesticidů metodou LC-MS; chlormequat, mepiquat1071
10605.12Stanovení obsahu reziduí polárních pesticidů metodou LC-MS; další analyt67
10605.13Stanovení obsahu reziduí polárních pesticidů metodou LC-MS; glyphosate, ethephon1104
10610.1Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou GC-MS
10610.11Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou GC-MS; 40 analytů1752
10610.12Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou GC-MS; další analyt62
10615.1Stanovení obsahu reziduí dithiokarbamátů metodou GC-MS550
10620.1Stanovení obsahu kokcidiostatik metodou LC-MS1464
10622.1Stanovení obsahu sulfonamidů metodou LC-MS/MS1931
10630.1Stanovení obsahu nepovolených doplňkových látek metodou LC-MS2371
10631.1Stanovení obsahu metylbenzochátu1189
10632.1Stanovení obsahu olachindoxu597
10633.1Stanovení obsahu amprolia639
10634.1Stanovení obsahu carbadoxu851
10635.1Stanovení obsahu nifursolu metodou HPLC551
10650.1Metody zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv1320
10660.1Stanovení obsahu GTH metodou GC-MS766
10700.1Izolace DNA (kit DNeasy Plant Mini)345
10710.1Provedení polymerázové řetězové reakce (PCR) pomocí kitu Type - it Microsatellite PCR110

b) úprava vzorků krmiv

Číslo postupu
ÚKZÚZ
Varianta postupu/
Společná položka
Odborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
60010.1Postupy úprav zkušebních vzorků jednotlivých druhů krmiv
60010.11Úprava suchých vzorků krmiv114
60010.12Úprava mokrých vzorků krmiv168
60010.13Úprava vzorků olejnatých a tukových krmiv177
60010.14Úprava vzorků pastovitých a tekutých krmiv106
60071.1Úprava a homogenizace vzorků krmiv pro stanovení GMO metodou PCR292

Uvedené sazby náhrad nákladů odpovídají jednomu úkonu (jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná sazba náhrad nákladů násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení.

Sazbu náhrad nákladů je možné navýšit až o 100 % při zadání menšího počtu vzorků než obsahuje obvyklá série vzorků, při požadavku na analýzy vzorků, které vyžadují individuální přístup a při požadavku na urgentní analýzu. Navýšení sazby náhrad nákladů musí být zadavateli oznámeno předem.

c) ostatní zkoušky a hodnocení krmiv

Odborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
Ověření receptury220
Příměsi a nečistoty231
Smyslové posouzení- barva, struktura28
Smyslové posouzení pachu88
Škůdci - makroskopicky - lupa222
Škůdci - mikroskopicky476
Stanovení botanické čistoty, nečistot a škodlivých nečistot352
Mikroskopická identifikace složek825
Příprava vzorku pro mikroskopii živočišných složek1406
Vypracování posudku110
Vypracování zbožíznaleckého protokolu220
Vypracování posudku v anglickém jazyce220
Vypracování zbožíznaleckého protokolu v anglickém jazyce440

d) náklady na odběr vzorků a vzorkování

Odborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
Odběr vzorků a vzorkování (konečný vzorek)330/vzorek
Odběr vzorků a vzorkování (dílčí vzorek - homogenita)165/vzorek

e) expertní pomoc při zpracování a podání žádosti ve věci vydání povolení doplňkové látky****)

Odborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
Dokumentace doplňkových látek - provedení úkonu se účtuje hodinovou sazbou za každou započatou hodinu880/hod

****) Článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. 4. 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

4. Výše sazby náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony neuvedené v částech 1. až 3. této přílohy

Výše náhrady za úkony neuvedené v částech 1. až 3. této přílohy se určí s ohledem na skutečné náklady (materiálové náklady). K těmto nákladům se připočítávají náklady 220 Kč za každou započatou hodinu vykonané odborné činnosti.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 221/2002 Sb.

1. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené se zkoušením odrůd

a) Roční náklady za odrůdu - zkoušky užitné hodnoty

PlodinaRoční náklady
(Kč)
Skupina 1:
cukrovka
37000
Skupina 2:
pšenice setá ozimá
29000
Skupina 3:
ječmen, tritikale ozimé, žito ozimé
26000
Skupina 4:
brambor, řepka ozimá, slunečnice
23000
Skupina 5:
kukuřice na siláž, kukuřice na zrno
17000
Skupina 6:
čirok, hrách polní, kapusta krmná, len přadný, mák, oves, pšenice setá jarní, řepa krmná, sója, turín
15000
Skupina 7:
bob polní, jeteloviny, kmín, konopí seté, len olejny, lupina, peluška, pšenice špalda, pšenice tvrdá, řepice ozimá, řepka jarní, tritikale jarní, vikev, žito jarní
11200
Skupina 8:
hořčice, lesknice kanárská, meziplodiny, réva, ředkev olejna, řepice jarní, svazenka vratičolistá, světlice barvířská, trávy
9300

b) Roční náklady za odrůdu - zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti

1. Zemědělské druhy (mimo použití pro okrasné účely)Roční náklady (Kč)
1.1 Obilniny
1.1.1 Kukuřice5000
1.1.2 Čirok, ječmen, lesknice kanárská, oves, pšenice4500
1.1.3 Tritikale, žito1)
1.2. Krmné plodiny
1.2.1 Trávy a jeteloviny6000
1.2.2 Luskoviny5000
1.2.3 Lupina, vičenec1)
1.2.4 Jiné krmné plodiny3000
1.3. Olejniny a přadné rostliny
1.3.1 Řepka hybridy8000
1.3.2 Konopí seté, řepka, sója5000
1.3.3 Slunečnice4500
1.3.4 Jiné olejniny a přadné rostliny3500
1.3.5 Hořčice bílá, černá, sareptská1)
1.4. Brambor a jiné okopaniny
1.4.1 Brambor6000
1.4.2 Cukrovka, řepa krmná3500
2. Réva4500
3. Zeleninové druhy (mimo použití pro okrasné účely)2)
3.1 Bob, hrách5000
3.2 Brokolice, kapusta růžičková1)
3.3 Jiné zeleninové druhy4500
4. Ovocné rody a druhy
4.1 Broskvoň, hrušeň, jabloň, kdouloň, mandloň, meruňka, slivoň, třešeň, višeň a jiné stromové ovoce s udržováním živé kolekce3500
4.2 Kaštanovník, ořešák2800
4.3 Angrešt, borůvka, líska, maliník, ostružiník, rybíz, a jiné drobné ovoce s udržováním živé kolekce2300
4.4 Jahodník1)
4.5 Podnože3500
4.6 Jiné ovocné rody a druhy bez udržování živé kolekce2500
5. Okrasné rody a druhy
5.1 Okrasné dřeviny s udržováním živé kolekce4000
5.2 Okrasné dřeviny bez udržování živé kolekce2500
5.3 Jiné okrasné rody a druhy s udržováním živé kolekce3000
5.4 Jiné okrasné rody a druhy bez udržování živé kolekce2500
6. Léčivé a aromatické rostliny4000

Poznámky:

Roční náklady za zkoušky odlišnosti uniformity a stálosti prováděné u žadatele, vyjma chmele činí - 50 % ročních nákladů za provedení zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti podle písmene b).

Roční náklady za ověření pravosti odrůdy činí - 50 % ročních nákladů za provedení zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti podle písmene b).

Převzetí výsledků zkoušek odlišnosti uniformity a stálosti z členských států UPOV je určeno částkou odpovídající hodnotě 320 EUR dle ČNB k datu vystavení faktury.

Výše nákladů zkoušek odlišnosti uniformity a stálosti prováděných na základě žádosti pro zahraniční úřady je určována na smluvním základě.

c) Roční náklady za odrůdu - technologické rozbory, speciální testy

PlodinaRoční náklady (Kč)
Pšenice setá ozimá15000
Pšenice setá jarní12000
Řepka ozimá9000
Řepka jarní8000
Mák6000
Len olejny5500
Brambor5000
Hrách polní3500
Lupina3500
Kukuřice na siláž3500
Kmín3500
Pšenice špalda3000
Pšenice tvrdá3000
Žito3000
Světlice barvířská3000
Konopí seté3000
Hořčice3000
Oves nahý2500
Sója2500
Slunečnice2500
Čirok na zrno2500
Tritikale2000
Kukuřice na zrno1600
Ječmen ozimý1500
Oves pluchatý1500
Bob polní1500
Ječmen jarní1000
Řepa krmná1000

d) Ústav může provádění odborných a zkušebních úkonů zajistit uzavřením smlouvy s pověřenou fyzickou nebo právnickou osobou. Náklady za odborné a zkušební úkony provedené osobou pověřenou hradí žadatel této osobě (§ 6 odst. 7 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů).

2. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu trvalých kultur

Odborný a zkušební úkonSazba/ha
(Kč)
Minimální sazba za plochy menší než 1 ha
(Kč)
Uznávání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu ovocných druhů1900950
Uznávání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu révy vinné1400700
Uznávání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu chmele660330

3. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu ostatních druhů a skupin druhů pěstovaných rostlin

a) přehlídky porostů

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Obiloviny, luskoviny, olejniny a přadné rostliny, semenné okopaniny (sazečky a semenice), jeteloviny, jednoleté pícniny a trávy
Při výměře porostu do 10 ha
1. přehlídka516
každá další přehlídka362
kontrolní přehlídka516
Při výměře porostu nad 10 ha
1. přehlídka641
každá další přehlídka397
kontrolní přehlídka516
Přehlídka množitelského porostu hybridní řepky
1. přehlídka516
2. přehlídka679
3. přehlídka373
kontrolní přehlídka541
Kukuřice
1. přehlídka517
2. přehlídka603
3. a 4. přehlídka477
kontrolní přehlídka516
Brambory při výměře porostu do 2 ha
1. přehlídka517
2. přehlídka395
3. přehlídka311
kontrolní přehlídka516
Brambory při výměře porostu nad 2 ha
1. přehlídka642
2. přehlídka395
3. přehlídka353
kontrolní přehlídka516
Zeleniny
1. přehlídka440
každá další přehlídka257
kontrolní přehlídka516

b) úřední vzorkování osiva a sadby

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Vzorkování osiva ve skladu198
obiloviny vč. kukuřice, luskoviny164
olejniny, jeteloviny, semenné okopaniny, jednoleté pícniny255
trávy se špatnou sypavostí a směsi233
trávy velkosemenné a drobnosemenné zeleniny141
Vzorkování pomocí automatického vzorkovadla110
Vzorkování
sadby brambor na test ELISA (110 hlíz % = 1 vzorek
z porostu300
z hromad165
z obalů (pytle, ohradové palety apod.)209
sadby brambor pro mechanický rozbor (1 vzorek = 25 kg)
z porostu300
z hromad274
z obalů (pytle, ohradové palety apod.)300
sadby česneku a sazečky cibule
z hromad141
z obalů198

c) laboratorní zkoušení6)

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Obiloviny, luskoviny
čistota171
klíčivost (400 semen)259
Olejniny a přadné rostliny, semenné okopaniny vyjma řep
čistota171
klíčivost (400 semen)274
Jeteloviny, jednoleté pícniny a velkosemenné trávy
čistota252
klíčivost (400 semen)288
Drobnosemenné trávy
čistota330
klíčivost (400 semen)249
Trávy se špatnou sypavostí
čistota252
klíčivost (400 semen)249
Řepy
čistota249
klíčivost (400 semen)250
jednoklíčkovost289
Zeleniny, květiny, léčivky velkosemenné
čistota249
klíčivost (400 semen)289
Ovocné dřeviny
čistota a TTC test ovocných dřevin (peckoviny - kromě broskve)532
čistota a TTC test ovocných dřevin - broskev571
čistota a TTC test ovocných dřevin (jádroviny)494
Směsi (druhové)
travní a jetelotravní do 5 položek
čistota330
klíčivost (400 semen)305
travní a jetelotravní 6-10 položek
čistota409
klíčivost (400 semen)364
travní a jetelotravní 10 a více položek
čistota486
klíčivost (400 semen)423
Ostatní směsi Gine než travní a jetelotravní)
čistota252
klíčivost (400 semen)305
Zkoušení přírodního osiva nebo osiva s vysokým podílem příměsíse účtuje dle skutečně spotřebovaného času160/hod.
Další zkoušky a úkony
příjem vzorku a příprava84
HTS87
vlhkost osiva129
Konduktivita195
TTC258
Velikostní třídění89
Mikroreliéfová zkouška 100 semen280
Stanovení příměsi semen s odlišnou ploiditou2013
Chladový test u kukuřice655
Rozlišení hybridů kukuřice prosvěcováním85
Fluorescenční zkouška - příměs odrůd (druhů) - bez naklíčení87
Fluorescenční zkouška - příměs odrůd (druhů) - s naklíčením186
Choroby a škůdci
Jednoduchá přímá metoda identifikace choroby a škůdce289
Identifikace zrnokazů v luskovinách163
Roztoči - včetně identifikace255
Háďátka358
Stanovení patogenních hub kultivací ve vlhké komůrce304
Stanovení patogenních hub na agarové půdě, zkouška namořenosti1410
Stanovení snětí rodu Tilletia - mikroskopicky388
Stanovení sněti prašné (Ustilago) - EMBRYO TEST1882
Stanovení Septoria nodorum fluorescencí436
Stanovení Helminthosporium sp.339
Mechanický rozbor sadby
česnek447
cibule sazečka370
brambory283

d) elektroforéza

PlodinaNáklady
(v Kč)
ječmen - čistota partie12556
ječmen - pravost odrůdy1253
pšenice, tritikale, kukuřice - čistota partie12430
pšenice, tritikale, kukuřice - pravost odrůdy1243
hrách, sója - čistota partie14346
hrách, sója - pravost odrůdy1435
jílek - čistota partie14688
jílek - pravost odrůdy1467
brambory - čistota partie9333
brambory - pravost odrůdy933
oves - čistota partie10360
oves - pravost odrůdy1036

e) Trávy - Rozdělení podle velikosti a sypavosti semen pro účtování zkušebních nákladů

Český názevVelkosemenné druhyDrobnosemenné druhySemena špatně se sypající
Bojínek cibulkatýX
Bojínek lučníX
Jílek hybridníX
Jílek mnohokvětýX
Jílek vytrvalýX
Kostřava červenáX
Kostřava lučníX
Kostřava ovčíX
Kostřava rákosovitáX
Lesknice menšíX
Lesknice rákosovitáX
Lesknice vodníX
Lipnice bahenníX
Lipnice hajníX
Lipnice lučníX
Lipnice obecnáX
Lipnice ročníX
Lipnice smáčknutáX
Medyněk vlnatýX
Metlice trsnatáX
Ovsík vyvýšenýX
Pohánka hřebenitáX
Psárka lučníX
Psineček velikýX
Psineček psíX
Psineček tenkýX
Psineček výběžkatýX
Pýr hřebenitýX
Srha hajníX
Srha laločnatáX
Sveřep samužníkovitýX
Sveřep siteckýX
Tomka vonnáX
Trojštět žlutavýX
Troskut prstnatýX
Jílek mnohokvětý x kostřava rákosovitáX
Jílek mnohokvětý x kostřava lučníX

f) vegetační zkoušky

PlodinaNáklady
(v Kč)
Polní plodiny a zeleniny z přímého výsevu1311
Zeleniny předpěstované nebo rychlené1487
OECD
vstupní1311
výstupní1311

g) úřední dozor

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Úřední plombování a návěskování osiva a sadby a systému OECD, ISTA, osiva s neukončenou certifikací a úředně nezapsaných odrůd, popř. dozor nad plombováním a návěskováním
za partii osiva baleného v pytlích (popř. kombinace obalů) - v počtu více než 30 ks378
za partii osiva baleného v jiných obalech než pytlích (popř. kombinace obalů) - v počtu do 30 ks
1 až 10 ks132
11 až 20 ks176
21 až 30 ks209
za 1 ks návěsky včetně potisku požadovaných údajů1,50
za 1 ks návěsky z neroztržitelného papíru včetně potisku požadovaných údajů2,50
za 1 ks plastové číslované plomby2,50
Úřední dozor nad znovuuzavíráním obalů a přenávěskování se účtuje hodinovou sazbou za každou započatou hodinu211/hod.

h) vydání dokladů na osivo a sadbu

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
Vydání dokladu
množitelský porost, osivo, sadba95
opis dokladu150
Certifikace osiva a sadby ISTA a OECD
Certifikace ISTA
vystavení certifikátu130
tiskopis certifikátu90
vystavení duplikátu150
Certifikace OECD
vystavení certifikátu včetně úředního dozoru341
vystavení duplikátu150
Odrůdový certifikát
vystavení certifikátu95
vystavení duplikátu150

i) statistiky, výpisy, podávání informací faxem

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Statistiky, výpisy z evidence
za provedení úkonu165
za 1 stranu podané informace11
Podávání informací faxem
za 1 přenesenou stranu při 5 a méně řádcích11
za 1 přenesenou stranu při více než 5 řádcích15

j) pověřování osob

Odborný a zkušební úkonNáklady
(v Kč)
Vstupní audit a první uzavření smlouvy - hodinová sazba211/hod.
Pravidelný roční dozor, kruhové testy1650

4. Výše sazby náhrad nákladů za ostatní odborné a zkušební úkony prováděné v souvislosti se zkoušením odrůd, s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu

a) analýza a hodnocení odrůd

Číslo postupu
ÚKZÚZ
Varianta postupu/
společná položka
Odborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
50010.1Stanovení obsahu vlhkosti61
50020.1Stanovení obsahu cukrů (Hagendorn - Jensen)213
50030.1Stanovení obsahu škrobu250
50040.1Stanovení obsahu celulózy (Kürschner-Hanák)246
50050.1
50060.1
50070.1
Stanovení parametrů metodou NIRS - olejniny a luskoviny
Stanovení parametrů metodou NIRS - kukuřice silážní
Stanovení parametrů metodou NIRS - obiloviny a mouky
90011.1Stanovení parametru metodou NIRS - jeden (první) parametr149
90012.1Stanovení parametru metodou NIRS - další parametr23
50078.1Stanovení obsahu tuku (oleje) v olejnatých semenech343
50080.1Stanovení jodového čísla304
50090.1Stanovení čísla kyselosti a kyselosti85
50100.1Stanovení obsahu mastných kyselin v rostlinných olejích a tucích metodou GC
50100.11Stanovení obsahu mastných kyselin - BF3 metoda806
50100.12Stanovení obsahu mastných kyselin - transesterifikační metoda556
50110.1Stanovení obsahu glukosinolátů metodou HPLC1111
50120.1Stanovení obsahu glukosinolátů v semeni řepky fotometricky97
50130.1Výtěžnost mletí - výpočet dle Buhlera, výpočet dle Mohse964
50135.1Stanovení obsahu popela v mouce49
50140.1Stanovení čísla poklesu120
50150.1Stanovení sedimentačního indexu - Zelenyho test151
50160.1Farinografické stanovení vaznosti vody253
50170.1Rapid-Mix-Test (RMT)942
50180.1Stanovení reologických vlastností mouky alveografem645
50190.1Stanovení obsahu mokrého lepku, jeho bobtnavosti a tažnosti
50190.11Stanovení obsahu mokrého lepku73
50190.12Stanovení bobtnavosti a tažnosti lepku45
50190.13Stanovení obsahu mokrého lepku na přístroji Glutomatic114
50210.1Stanovení obsahu karotenoidů metodou HPLC
50210.11Stanovení obsahu B-karotenu metodou HPLC1334
50210.12Stanovení obsahu luteinu metodou HPLC1465
50210.13Stanovení obsahu lykopenu metodou HPLC (bez zmýdelnění)1519
50211.1Stanovení obsahu lykopenu spektrofotometricky590
50220.1Stanovení obsahu vitamínu C metodou HPLC1230
50230.1Stanovení obsahu celkových a kaloidů v lupině spektrofotometricky286
50240.1Stanovení obsahu steroidních glykoalkaloidů v hlízách brambor metodou HPLC886
50250.1Stanovení obsahu vybraných opiových alkaloidů metodou HPLC
50250.11Stanovení obsahu morfinu metodou HPLC - extrakce směsí rozpouštědel824
50250.12Stanovení obsahu morfinu metodou HPLC - pomocí SPE1076
50260.1Stanovení obsahu silic273
50270.1Stanovení obsahu karvonu245
50271.1Stanovení obsahu karvonu a limonenu metodou GC636
50280.1Stanovení obsahu hypericinu811
50290.1Stanovení vařivosti hrachu finometrem105
50300.1Stanovení aktivity trypsin inhibitoru427
50310.1Stanovení obsahu inulinu204
50320.1Senzorické stanovení taninu205
50321.1Stanovení obsahu taninu v čiroku spektrofotomoetricky341
50330.1Stanovení namořenosti osiva metodou GC-MS803
50340.1Stanovení namořenosti osiva metodou LC-MS658
50350.1Elektroforéza hlízových proteinů brambor - pravost odrůdy716
50360.1Stanovení mykotoxinů v obilovinách metodou ELISA
50360.11Stanovení mykotoxinů v obilovinách metodou ELISA - příprava: mletí, extrakce vodou95
50360.12Stanovení mykotoxinů v obilovinách metodou ELISA - příprava: mletí, extrakce metanolem109
50360.13Stanovení mykotoxinů v obilovinách metodou ELISA400

b) úprava a analýza vzorků rostlinného materiálu

Číslo postupu ÚKZÚZVarianta postupu/ společná položkaOdborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
60002.1Manipulace s laboratorním vzorkem93
60020.1Úprava vzorků bez sušení40
60030.1Úprava suchých a vysušených vzorků110
60040.1Úprava vzorků olejnatých semen59
60050.1Úprava vegetativních orgánů lesních dřevin31
60060.1Úprava vzorků pro stanovení mykotoxinů
60060.11Úprava vzorků pro stanovení mykotoxinů - suché vzorky111
60060.12Úprava vzorků pro stanovení mykotoxinů - mokré vzorky325
60070.1Úprava vzorků pro stanovení GMO175
60072.1Úprava a homogenizace vzorků osiv pro stanovení GMO metodou PCR445
60073.1Úprava a homogenizace vzorků čerstvého materiálu pro stanovení GMO metodou PCR126
60074.1Úprava a homogenizace vzorků brambor pro stanovení GMO metodou PCR260
60075.1Úprava a homogenizace vzorků osiv pro extrakci DNA48
60076.1Úprava a homogenizace vzorků čerstvého materiálu pro extrakci DNA
60076.11Úprava a homogenizace vzorků čerstvého materiálu pro extrakci DNA - dřevo94
60076.12Úprava a homogenizace vzorků čerstvého materiálu pro extrakci DNA - hrozen47
60076.13Úprava a homogenizace vzorků čerstvého materiálu pro extrakci DNA - list73
60080.1Úprava vzorků konopí pro stanovení THC689
60090.1Úprava vzorků hlíz a nati brambor - ELISA metody
60090.11Skleníková zkouška a odběr vzorků rostlin807
60090.12Příprava rostlinného vzorku - lisování šťávy294
60092.1Úprava vzorků lyofilizací415
60110.1Úprava vzorků obilovin107
60120.1Úprava vzorků lusko vin102
60130.1Úprava vzorků olejnin109
60140.1Úprava vzorků zelených hmot99
60150.1Úprava vzorků čerstvých hmot114
60160.1Úprava vzorků speciálních plodin146
Číslo postupu
ÚKZÚZ
Varianta postupu/
společná položka
Odborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
40010.1Stanovení sušiny gravimetricky
40010.11Stanovení sušiny gravimetricky - suché vzorky28
40010.12Stanovení sušiny gravimetricky - mokré vzorky58
40018.1Mineralizace směsí kyseliny sírové a peroxidu vodíku116
40020.1Mineralizace směsí kyseliny sírové, peroxidu vodíku a selenu117
40030.1Mineralizace kyselinou dusičnou a peroxidem vodíku213
40032.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem202
40033.1Mineralizace v částečně uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem234
40034.1Mineralizace na suché cestě219
40040.1Vodný výluh55
40042.1Výluh roztokem síranu hlinitého36
40053.1Stanovení celkového dusíku102
40054.1Stanovení celkového dusíku coulometricky75
40056.1Stanovení dusičnanového dusíku iontově selektivní elektrodou37
40058.1Stanovení celkového dusíku podle Dumase257
40060.1Stanovení fosforu spektrofotometricky17
40070.1Stanovení vápníku a hořčíku metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
40080.1Stanovení draslíku a sodíku metodou FAES
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
40090.1Stanovení P, Ca, Mg, K, Na metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
90002.1Měření ICP - další prvek24
40100.1Stanovení mikroelementů metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
90002.1Měření ICP - další prvek24
40110.1Stanovení Cu, Zn, Mn, Fe, Ni,Co, Pb, Cd metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
40120.1Stanovení berylia, chrómu a hliníku metodou FAAS
90004.1Měření FAAS (FAES) - jeden prvek (acetylen-oxid dusný)43
40130.1Stanovení Cu, Ni Cr, Co, Pb, Cd metodou ETA-AAS
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek154
40140.1Stanovení molybdenu metodou ETA-AAS
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek154
40150.1Stanovení boru spektrofotometricky azomethinem H119
40160.1Stanovení arsenu a antimonu metodou atomové absorbční spektrometrie s generací hydridů (AAS-HG)
90006.1AAS - měření jednoho prvku hydridovou metodou97
40180.1Stanovení thalia metodou ETA-AAS
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek154
40190.1Stanovení rtuti na přístroji AMA-25458
40200.1Stanovení chloridů argentometricky87
40210.1Stanovení síry gravimetricky391
40222.1Stanovení aniontů metodou IC381
40224.1Stanovení prvků metodou ICP-MS
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek272
90010.1Měření ICP-MS; jeden prvek48
40260.1Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků metodou HPLC895
40280.1Stanovení obsahu kanabinoidů metodou GC1062
40290.1Stanovení přítomnosti virové infekce metodou DAS ELISA
40290.11Příprava vzorku - 45 vzorků, homogenizace a extrakce19
40290.12Stanovení přítomnosti virové infekce metodou DAS ELISA - 45 vzorků, 1 virus40
40300.1Detekce přítomnosti fytoplazem metodou PCR
40300.11Úprava vzorku a izolace DNA403
40300.12Detekce přítomnosti jednoho druhu fytoplazmy204
40310.1Zkoušení sadby a odrůd brambor na přítomnost virů metodou ELISA
40310.11Detekce virové infekce-1 virus (A,M,X)-1 mikrodestička/100 testů563
40310.12Detekce virové infekce-1 virus (A,M,X)-1 mikrodestička/50 testů330
40310.13Detekce virové infekce-1 virus (LR,S,Y)-1 mikrodestička/100 testů606
40310.14Detekce virové infekce-1 virus (LR,S,Y)-1 mikrodestička/50 testů352
40310.15Detekce virové infekce-5 virů-5 mikrodestiček/500 testů2690
40310.16Detekce virové infekce-6 virů-6 mikrodestiček/600 testů3252

Uvedené sazby náhrad nákladů odpovídají jednomu úkonu (jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná sazba náhrad nákladů násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení.

Sazbu náhrad nákladů je možné navýšit až o 100 % při zadání menšího počtu vzorků než obsahuje obvyklá série vzorků, při požadavku na analýzy vzorků, které vyžadují individuální přístup a při požadavku na urgentní analýzu. Navýšení sazby náhrad nákladů musí být zadavateli oznámeno předem.

5. Výše náhrady nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné při ověřování

Odborný a zkušební úkonNáklady (v Kč)
Ověřování chmele hlávkového, práškového nebo granulovaného za každých i započatých 1000 kg350

6. Výše sazby náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony neuvedené v částech 1. až 5. této přílohy

Výše náhrady za úkony neuvedené v částech 1. až 5. této přílohy se určí s ohledem na skutečné náklady (materiálové náklady). K těmto nákladům se připočítávají náklady 220 Kč za každou započatou hodinu vykonané odborné činnosti.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 221/2002 Sb.

Sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony na úseku hnojiv

1. Výše sazby náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené s přezkoušením vlastností hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů biologickými zkouškami a testy

a) roční náklady na polní zkoušky

PlodinaRoční náklady na kombinaci (v Kč)Maximální počet opakování
Skupina 1
cukrovka, brambory, krmná řepa, pšenice ozimá, slunečnice, řepka jarní, řepka ozimá, mák, jeteloviny
115004
Skupina 2
ječmen jarní, ječmen ozimý, triticale ozimé, žito ozimé, oves, kukuřice siláž, kukuřice na zrno, luskoviny, sója
9 5004

Rozsah zkoušení jsou minimálně 2 kombinace; kombinací se rozumí základní jednotka zkoušení se stejným ošetřením a stejnou plodinou. Součástí vyhodnocení zkoušek mohou být chemické a technologické rozbory a speciální testy, jejichž náklady uhradí žadatel samostatně. Při zkoušení ve druhém roce je možné částku snížit o 15 % a ve třetím roce o 20 %. Při zkoušení dvou a více plodin v jedné zkoušce je možné snížit celkovou částku až o 15 % a u tří plodin o 20 %.

b) roční náklady na nádobové zkoušky a krátkodobé testy

PlodinaRoční náklady na kombinaci (v Kč)Maximální počet opakování
Skupina 1
zelenina plodová
700010
Skupina 2
zelenina kořenová
65008
Skupina 3
zelenina s krátkou vegetační dobou (salát, špenát, ředkvička, polniček)
50008
Skupina 4
Obiloviny, kukuřice na siláž, kukuřice na zrno, zelenina brukvovitá a cibulová
50006
Skupina 5
Okopaniny-brambory, řepa
600010
Skupina 6
květiny
70008
Skupina 7
Krátkodobé testy v pěstebních nádobách, kontejnerech o objemu max. 51
30006

Rozsah zkoušení jsou minimálně 2 kombinace; kombinací se rozumí základní jednotka zkoušení se stejným ošetřením a stejnou plodinou. Součástí vyhodnocení zkoušek mohou být chemické a technologické rozbory a speciální testy, jejichž náklady uhradí žadatel samostatně. Při zkoušení ve druhém roce je možné částku snížit o 15 % a ve třetím roce o 20 %. Při zkoušení dvou a více plodin v jedné zkoušce je možné snížit celkovou částku až o 15 % a u tří plodin o 20 %.

c) náklady na odběr vzorků a hodnocení hnojiv a půd

Odborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů (v Kč)
Odběr vzorků hnojiv330/vzorek
Vypracování posudku - hodnocení hnojiv300
Odběr vzorků půd330/vzorek
Vypracování posudku - hodnocení půd300
Vypracování protokolu300
Vypracování posudku v anglickém jazyce440
Vypracování protokolu v anglickém jazyce440

d) společné položky

Číslo postupu ÚKZÚZVarianta postupu/
společná položka
Odborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
90002.1Měření ICP - další prvek24
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
90004.1Měření FAAS (FAES) - jeden prvek (acetylen-oxid dusný )43
90005.1Měření FAAS ACT - jeden prvek (acetylen - vzduch)52
90006.1Měření AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou97
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek154
90008.1Ředění vzorku před měřením6
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek272
90010.1Měření ICP-MS; další prvek18
90011.1Stanovení parametru metodou NIRS - jeden (první) parametr149
90012.1Stanovení parametru metodou NIRS - další parametr23
90013.1Stanovení pH (měření)13
90014.1Měření NIRS pro rekalibraci124
90020.1Mineralizace - suchá cesta135
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCI106
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90023.1Mineralizace - k. dusičná - peroxid218
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková154
90026.1Mineralizace - k. dusičná105
90028.1Výluh z popela135
90030.1Výpočty55
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H20110
90032.1Mineralizace - přímé rozpouštění v NaOH a H2S02116
90033.1Vypracování posudku110
90034.1Vypracování protokolu o zkouškách220
90035.1Vypracování posudku v anglickém jazyce220
90036.1Vypracování protokolu o zkouškách v anglickém jazyce440

e) analýza půd

Číslo postupu
ÚKZÚZ
Varianta postupu/
společná položka
Odborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
30010.1Úprava půdních vzorků pro fyzikálně - chemické rozbory
30010.11Úprava půdních vzorků - standardní31
30010.12Úprava minerálních horizontů lesních půd133
30010.13Úprava organických horizontů lesních půd465
30010.14Úprava půdních vzorků - jemnozem II54
30011.1Úprava čerstvých půdních vzorků36
30012.1Úprava půdních vzorků lyofilizací415
30013.1Úprava vzorků pro stanovení organických kontaminantů70
30020.1Stanovení vlhkosti gravimetricky39
30020.11Stanovení vlhkosti suchého vzorku13
30030.1Orientační stanovení obsahu uhličitanů8
30033.1Kvantitativní stanovení obsahu uhličitanů gravimetricky46
30040.1Stanovení výměnného pH půd extrakcí 0,01 M CaCl210
30041.1Stanovení výměnného pH půd extrakcí 0,2M KCl17
30042.1Stanovení pH půd23
30050.1Metoda stanovení podílu H+ v sorpčním komplexu půdy podle Adamse a Evanse8
30060.1Stanovení specifické elektrické vodivosti36
30068.1Příprava půdního extraktu podle Mehlicha 313
30071.1Stanovení vápníku a hořčíku v extraktu podle Mehlicha 3 metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
90008.1Ředění vzorku před měřením6
30072.1Stanovení fosforu v extraktu podle Mehlicha 3 spektrofotometricky11
30073.1Stanovení draslíku v extraktu podle Mehlicha 3 metodou FAES
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30074.1Analýza extraktu podle Mehlicha 3 metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
90002.1Měření ICP - další prvek24
30100.1Příprava půdního extraktu CAL31
30101.1Stanovení fosforu v extraktech CAL spektrofotometricky9
30102.1Stanovení draslíku v extraktech CAL metodou FAES
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30110.1Příprava půdního extraktu roztokem 0,01 M CaCI220
30111.1Stanovení hořčíku, draslíku a fosforu v extraktu 0,01 M CaCl2
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
90002.1Měření ICP - další prvek24
30112.1Stanovení fosforu v extraktu 0,01 M CaCI2 spektrofotometricky14
30113.1Stanovení sodíku a draslíku v extraktu 0,01 M CaCl2
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30114.1Stanovení hořčíku v extraktu 0,01 M CaCl2
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30120.1Příprava a analýza půdního extraktu 1M neutrálním octanem amonným
30120.11Příprava půdního extraktu 1M neutrálním octanem amonným20
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
90002.1Měření ICP - další prvek24
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30150.1Příprava a analýza půdního extraktu podle Schachtschabela pro stanovení draslíku62
30160.1Příprava a analýza půdního extraktu podle Schachtschabela pro stanovení hořčíku53
30170.1Stanovení kationtové výměnné kapacity podle Bascomba
30170.11Příprava extraktu v BaCl2 podle Bascomba172
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30171.1Stanovení výměnného sodíku a draslíku v extraktu podle Bascomba
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30172.1Stanovení výměnného hořčíku a vápníku v extraktu podle Bascomba
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30180.1Stanovení potenciální kationtové výměnné kapacity podle Mehlicha
30180.11Příprava extraktu v BaCl2 podle Mehlicha188
30180.12Stanovení výměnného vodíku titrací54
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
90030.1Výpočty55
30181.1Stanovení výměnného sodíku a draslíku v sorpčním komplexu půdy podle Mehlicha
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30182.1Stanovení výměnného hořčíku a vápníku v sorpčním komplexu půdy podle Mehlicha
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30190.1Stanovení efektivní kationtové výměnné kapacity podle Gillmana
30190.11Příprava extraktu v BaCl2 podle Gillmana179
30191.1Stanovení výměnného sodíku a draslíku v sorpčním komplexu půdy podle Gillmana
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30192.1Stanovení výměnného hořčíku a vápníku v sorpčním komplexu půdy podle Gillmana
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30193.1Stanovení výměnné acidity v extraktu podle Gillmana
30193.11Stanovení výměnné acidity131
90004.1Měření FAAS (FAES) - jeden prvek (acetylen-oxid dusný)43
30200.1Stanovení kationtové výměnné kapacity octanem amonným
30200.11Příprava extraktu octanem amonným150
30200.12Stanovení kationtové výměnné kapacity43
30201.1Stanovení výměnného sodíku a draslíku v sorpčním komplexu půdy octanem amonným
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30202.1Stanovení výměnného hořčíku a vápníku v sorpčním komplexu půdy octanem amonným
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30210.1Stanovení kationtové výměnné kapacity součtovou metodou
90031.1Výpočty55
30230.1Příprava extraktu pro stanovení aktuální kationtové výměnné kapacity a výměnných kationtů92
30231.1Stanovení výměnného draslíku, železa, sodíku a manganu metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30232.1Stanovení výměnných kationtů vápníku a hořčíku metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30233.1Stanovení výměnného hliníku metodou FAAS
90004.1Měření FAAS (FAES) - jeden prvek (acetylen-oxid dusný)43
30234.1Stanovení výměnné acidity titrací52
30235.1Stanovení aktuální kationtové výměnné kapacity a stupně nasycení
90030.1Výpočty55
30236.1Stanovení výměnných kationtů metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
90002.2Měření ICP - další prvek24
30240.1Stanovení obsahu skeletu1195
30250.1Stanovení zrnitostního složení
30250.11Stanovení zrnitostního složení - frakce > 0,25mm (písek)236
30250.12Stanovení zrnitostního složení - písek + 1 frakce374
30250.13Stanovení zrnitostního složení - každá další frakce121
30260.1Orientační určení druhu půdy hmatovou zkouškou8
30270.1Stanovení fyzikálních vlastností půd
30270.11Kompletní fyzikální rozbor1412
30270.12Zkrácený fyzikální rozbor1317
30280.1Příprava půdního extraktu DTPA-TEA166
30281.1Analýza půdního extraktu DTPA-TEA metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30282.1Analýza půdního extraktu DTPA-TEA (podle Lindsaye a Norvella) metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
90002.1Měření ICP - další prvek24
30290.1Příprava půdního extraktu vodou za varu (podle Bergera a Truoga)70
30291.1Stanovení boru spektrofotometricky azomethinem - H119
30292.1Stanovení boru metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
30293.1Stanovení molybdenu ve vodných extraktech metodou AAS-ETA
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek154
30300.1Příprava půdního extraktu AO-OA221
30301.1Stanovení molybdenu metodou extrakční spektrofotometrie158
30302.1Stanovení molybdenu v extraktu AO-OA metodou AAS-ETA
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek154
30350.1Extrakce půd lučavkou královskou127
30360.1Extrakce půd 2M kyselinou dusičnou45
30370.1Extrakce půd směsí kyseliny dusičné a peroxidu vodíku124
30400.1Stanovení mědi, zinku, niklu, kobaltu, olova a kadmia metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30410.1Stanovení berylia, chrómu a hliníku metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30420.1Stanovení vápníku a hořčíku metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30430.1Stanovení železa a manganu metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30440.1Stanovení sodíku a draslíku metodou FAES
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
30450.1Stanovení arsenu, antimonu a selenu metodou HG-AAS
90006.1Měření AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou97
30460.1Stanovení rtuti na přístroji AMA-25458
30470.1Stanovení rtuti metodou CV AAS
90006.1Měření AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou97
30480.1Stanovení thalia metodou AAS-ETA
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek154
30490.1Stanovení arsenu, antimonu a selenu metodou AAS-ETA
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek154
30500.1Analýza mineralizátů metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
90002.1Měření ICP - další prvek24
30600.1Extrakce půd 1M roztokem dusičnanu amonného122
30610.1Extrakce půd 0,01 M roztokem chloridu vápenatého20
30615.1Extrakce půd vysoce čistou demineralizovanou vodou282
30620.1Analýza půdních extraktů metodou AAS-ETA
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek154
30630.1Analýza půdního extraktu metodou ICP-MS
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek272
90010.1Měření ICP-MS; další prvek48
30660.1Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) metodou HPLC1016
30670.1Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) metodou GC-MS/MS1725
30680.1Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) metodou GC-MS/MS
30680.11Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) metodou GC-MS/MS; 7 kongenerů; půda, sedimenty1649
30680.12Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) metodou GC-MS/MS; 7 kongenerů; kaly1799
30690.1Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) metodou GC-MS/MS
30690.11Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) metodou GC-MS/MS; 11 analytů1694
30690.12Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) metodou GC-MS/MS; 11 analytů; kaly1885
30691.1Stanovení polybromovaných difenyleterů (PBDE) metodou GC-MS/MS1993
30700.1Stanovení adsorbovatelných a celkových organicky vázaných halogenů (AOX a TOX)392
30710.1Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX)414
30720.1Stanovení obsahu minerálního oleje (NEL) metodou GC/FID875
30730.1.Stanovení obsahu perfluoroalkylových sloučenin (PFAS) metodou LC-MS/MS1231
30900.1Stanovení ztráty žíháním169
30910.1Stanovení C0x titrací po oxidaci chromsírovou směsí150
30911.1Stanovení C0x spektrofotometricky po oxidaci chromsírovou směsí83
30920.1Stanovení celkového dusíku podle Kjeldahla s použitím katalyzátoru Ti02207
30921.1Stanovení celkového dusíku podle Kjeldahla s použitím selenu jako katalyzátoru220
30922.1Stanovení celkového dusíku titrační metodou podle Jodlbauera239
30930.1Příprava vzorků a extrakce pro stanovení dusičnanového a amonného dusíku93
30932.1Stanovení dusičnanového dusíku metodou UV spektrofotometre36
30933.1Stanovení dusičnanového dusíku iontově selektivní elektrodou51
30934.1Stanovení dusitanových iontů spektrofotometricky24
30935.1Stanovení amonného dusíku iontově selektivní elektrodou75
30936.1Stanovení amonného dusíku spektrofotometricky17
30960.1Stanovení síry v půdních extraktech metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek84
30971.1Stanovení síranů ve vodných extraktech půd metodou iontové chromatografie389
30980.1???Stanovení COX, CTOT a NTOT metodou NIRS
90011.1Stanovení parametru metodou NIRS - jeden (první) parametr149
90012.1Stanovení parametru metodou NIRS - další parametr23
30980.2Stanovení COX, COT, NTOT a glomalinu metodou NIRS
90011.1Stanovení parametru metodou NIRS - jeden (první) parametr149
90012.1Stanovení parametru metodou NIRS - další parametr23
30990.1Stanovení celkového uhlíku, dusíku a síry elementární analýzou257
30992.1Extrakce uhlíku z půdy vodou a horkou vodou107
31000.1Odběr, úprava a skladování vzorků půd pro mikrobiologické rozbory429
31010.1Stanovení uhlíku a dusíku mikrobiální biomasy fumigační extrakční metodou129
31020.1Stanovení oxidovatelného uhlíku v půdním extraktu (K2SO4)95
31030.1Stanovení celkového dusíku v půdním extraktu (K2SO4)151
31040.1Stanovení bazální respirace titrační metodou68
31042.1Stanovení bazální a substrátem indukované respirace metodou GC
31042.11Stanovení bazální respirace metodou GC181
31042.12Stanovení substrátem indukované respirace metodou GC140
31050.1Měření bazální respirace, substrátem indukované respirace a respiračních růstových křivek systémem OxiTop
31050.11Měření bazální respirace systémem OxiTop205
31050.12Měření substrátem indukované respirace systémem OxiTop81
31050.13Měření respiračních růstových křivek systémem OxiTop215
31060.1Aerobní N mineralizace a nitrifikace inkubačním pokusem100
31070.1Anaerobní N mineralizace (amonfikace)153
31080.1Krátkodobá nitrifikační aktivita (SNA)127
31090.1Aktivita ureázy163
31092.1Stanovení aktivity denitrifikačních enzymů (DEA) s rozlišením produktů N2O a N2193
31100.1Stanovení enzymatických aktivit půdních mikrobiálních společenstev pomocí fluorogenních substrátů283
31110.1Extrakce DNA půdních mikroorganizmů kitem (Epicentre Biotechnologies)314
31112.1Extrakce DNA z lesních půd kitem Powersoil® DNA Isolation kit350
31120.1Přímá extrakce DNA z půdních vzorků153
31130.1Přečištění extraktu DNA265
31140.1Stanovení koncentrace DNA89
31150.1Amplifikace specifických úseků genu amoA metodou PCR189
31160.1Analýza produktů PCR gelovou elektroforézou54
31170.1Štěpení DNA restrikčními enzymy51
31180.1Stanovení maximální vodní kapacity (WHC)44
31200.1Stanovení vlivu chemikálií na substrátem indukovanou respiraci inkubačním pokusem231
31210.1Stanovení vlivu chemikálií na transformaci dusíku inkubačním pokusem
31210.11Stanovení vlivu chemikálií na transformaci dusíku inkubačním pokusem86
30932.1Stanovení dusičnanového dusíku metodou UV spektrofotometrie36
31220.1Stanovení vlivu chemikálií na krátkodobou nitrifikační aktivitu912
31230.1Kontaktní test pro stanovení inhibičního účinku půd na dehydrogenázovou aktivitu bakterie Arthrobacter globiformis724
31240.1Stanovení inhibičního účinku půdních extraktů a chemikálií na světelnou emisi bakterie Vibrio fischeri439
31250.1Test inhibice růstu sladkovodní zelené řasy (Pseudokirchneriella subcapitata)1709
31260.1Stanovení toxických účinků půdních extraktů na okřehek (Lemna minor)2741
31268.1Test vlivu chemikálií na délku kořene salátu (Lactuca sativa)2946
31270.1Test vlivu chemikálií na řepku olejku (Brassica napus)1824
31280.1Test vlivu chemikálií na roupici bělavou (Enchytraeus albidus)
31280.11Test vlivu chemikálií na roupici bělavou (Enchytraeus albidus) - kontrola + doporučená dávka chemikálie2197
31280.12Test vlivu chemikálií na roupici bělavou (Enchytraeus albidus) - následné dávky chemikálie1023
31290.1Zkouška inhibice reprodukce roupice Enchytraeus crypticus
31290.11Zkouška inhibice reprodukce roupice Enchytraeus crypticus - kontrola + doporučená dávka chemikálie1826
31290.12Zkouška inhibice reprodukce roupice Enchytraeus crypticus - následné dávky chemikálie703
31300.1Zkouška inhibice reprodukce a mortality chvostoskoka Folsomia Candida
31300.11Zkouška inhibice reprodukce a mortality chvostoskoka Folsomia candida - kontrola + doporučená dávka chemikálie1715
31300.12Zkouška inhibice reprodukce a mortality chvostoskoka Folsomia candida - následné dávky chemikálie782
31310.1Test vlivu chemikálií na reprodukci a mortalitu dravého roztoče (Hypoaspis aculeifer)
31310.11Test vlivu chemikálií na reprodukci a mortalitu dravého roztoče (Hypoaspis aculeifer) - kontrola + doporučená dávka chemikálie1228
31310.12Test vlivu chemikálií na reprodukci a mortalitu dravého roztoče (Hypoaspis aculeifer) -následné dávky chemikálie503

2. Výše sazby náhrad nákladů za chemické rozbory vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků, substrátů, srážkových a lyzimetrických vod a atmosférických spadů

Číslo postupu ÚKZÚZVarianta postupu/
společná položka
Odborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
20001.1Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny
20001.11Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny - organická hnojiva191
20001.12Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny - průmyslová hnojiva149
20001.13Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny - organická hnojiva - pro stanovení rizikových prvků47
20010.1Stanovení obsahu popela a spalitelných látek gravimetricky287
20020.1Stanovení obsahu chloridů rozpustných ve vodě potenciometricky1025
20021.1Stanovení obsahu chloridů rozpustných ve vodě v nepřítomnosti organických látek titračně220
20030.1Stanovení elektrické vodivosti elektrochemicky226
20040.1Stanovení obsahu Co, Cu, Mn, Zn a Fe metodou FAAS (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci menší než 10 %)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCI106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
90003.1Měření FAAS (FAES); 1 prvek (acetylen - vzduch)33
20041.1Stanovení obsahu boru titračně (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci větší než 10 %)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCI106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
20041.11Stanovení obsahu boru titračně288
20042.1Stanovení obsahu Co vážkově (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci větší než 10 %)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění H2O110
20042.11Stanovení obsahu Co vážkově425
20043.1Stanovení obsahu Mo vážkově (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci větší než 10 %)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
2043.11Stanovení obsahu Mo vážkově239
20044.1Stanovení obsahu Zn a Fe metodou FAAS (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci větší než 10 %)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
90003.1Měření FAAS (FAES); 1 prvek (acetylen - vzduch)33
20045.1Stanovení obsahu Cu titračně (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci menší než 10 %)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
20045.11Stanovení obsahu Cu titračně264
20046.1Stanovení obsahu Mn titračně (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci menší než 10 %)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
2046.11Stanovení obsahu Mn titračně251
20047.1Stanovení obsahu prvků (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) metodou ICP-EOS (celkové a vodorozpustné)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
90001.1Měření ICP -jediný (první) prvek84
90002.1Měření ICP - další prvek24
20050.1Stanovení obsahu celkové Cu v jednosložkových hnojivech typu dusičnanu amonného metodou FAAS
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCI106
90003.1Měření FAAS (FAES); 1 prvek (acetylen - vzduch)33
20060.1Stanovení obsahu Cu, Zn, Ni, Fe a Mn metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková154
20070.2Stanovení obsahu Al, As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, V, Zn metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP -jediný (první) prvek84
90002.1Měření ICP - další prvek24
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková154
20080.1Stanovení obsahu Mg a Na metodou FAAS a FAES (celkový nebo vodorozpustný)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
20081.1Stanovení obsahu Ca metodou FAAS (celkový nebo vodorozpustný)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
20082.1Stanovení obsahu Ca a Mg metodou FAAS
90028.1Výluh z popela135
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
20083.1Stanovení obsahu Ca, Mg a Na metodou FAAS
90025.1Mineralizace - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková154
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
20084.1Stanovení obsahu K metodou FAES
90028.1Výluh z popela135
20010.1Stanovení obsahu popela (spalitelných látek) gravimetricky287
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
20090.1Stanovení obsahu Cd, Cr, Pb, Ni, Mo a Cd metodou AAS-ETA
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek154
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
20100.1Stanovení obsahu Cd a Pb metodou FAAS
90025.1Mineralizace - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková154
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
20101.1Stanovení obsahu Cd, Cr a Pb metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
90004.1Měření FAAS (FAES) -jeden prvek (acetylen-oxid dusný)43
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková154
20102.1Stanovení obsahu Cd metodou FAAS nebo ICP-OES
90001.1Měření ICP -jediný (první) prvek84
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková154
20106.1Stanovení obsahu šestimocného chrómu metodou HPLC-ICP-MS1685
20110.1Stanovení obsahu Hg na přístroji AMA58
20120.1Stanovení obsahu As metodou HG-AAS
90006.1Měření AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou97
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem254
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková154
20130.1Stanovení obsahu amonného dusíku titračně147
20131.1Stanovení obsahu dusičnanového a amonného dusíku podle Devardy titračně369
20132.1Stanovení obsahu celkového dusíku v dusíkatém vápnu bez dusičnanů titračně1026
20133.1Stanovení obsahu celkového dusíku v dusíkatém vápnu obsahujícím dusičnany titračně1031
20134.1Stanovení obsahu celkového dusíku v močovině titračně556
20135.1Stanovení obsahu celkového dusíku podle Jodlbauera titračně578
20137.1Stanovení obsahu amonného dusíku formaldehydovou metodou titračně243
20138.1Stanovení obsahu amonného dusíku v přítomnosti látek uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného titračně1007
20139.1Stanovení obsahu dusíku nerozpustného ve studené a horké vodě titračně564
20140.1Stanovení obsahu dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche titračně534
20141.1Stanovení obsahu dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda titračně575
20142.1Stanovení obsahu kyanamidového dusíku titračně436
20150.1Stanovení obsahu amidického dusíku spektrofotometricky347
20151.1Stanovení obsahu biuretu v močovině spektrofotometricky255
20159.1Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky v různých typech extraktů135
20160.1Stanovení obsahu celkového fosforu gravimetricky536
20161.1Stanovení obsahu vodorozpustného fosforu gravimetricky529
20162.1Stanovení obsahu fosforu rozpustného v roztoku neutrálního citronanu amonného gravimetricky513
20163.1Stanovení obsahu fosforu rozpustného ve 2 % kyselině citrónové gravimetricky540
20164.1Stanovení obsahu fosforu rozpustného v 2 % kyselině mravenčí gravimetricky1010
20165.1Stanovení obsahu fosforu rozpustného při 65 °C v alkalickém citronanu amonném podle Petermanna gravimetricky1042
20166.1Stanovení obsahu fosforu rozpustného při teplotě okolí v alkalickém citronanu amonném podle Petermanna gravimetricky1041
20167.1Stanovení obsahu fosforu rozpustného v alkalickém citronanu amonném podle Joulie gravimetricky1056
20168.1Stanovení obsahu volné kyseliny fosforečné titračně1540
20169.1Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky
90028.1Výluh z popela135
20010.1Stanovení obsahu popela a spalitelných látek gravimetricky287
20169.11Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky153
20170.1Stanovení obsahu celkového draslíku gravimetricky807
20171.1Stanovení obsahu draslíku rozpustného ve vodě gravimetricky734
20180.1Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky
90028.1Výluh z popela135
20180.11Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky253
20181.1Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky (celkový a vodorozpustný)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
20181.11Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky253
20182.1Stanovení obsahu vápníku po srážení jako šťavelan manganometricky
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
20182.11Stanovení obsahu vápníku po srážení jako šťavelan manganometricky264
20190.1Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkový a vodorozpustný - síranová forma)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
20190.11Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkový a vodorozpustný - síranová forma)249
20191.1Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkový a vodorozpustný - různé formy)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
20191.11Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkový a vodorozpustný - různé formy)279
20193.1Stanovení obsahu síry metodou ICP-OES (celkový a vodorozpustný - síranová forma)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
90001.1Měření ICP -jediný (první) prvek84
20194.1Stanovení obsahu síry metodou ICP-OES (celkový a vodorozpustný - různé formy)
90032.1Mineralizace - přímé rozpouštění v NaOH a H2O116
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
90001.1Měření ICP -jediný (první) prvek84
20200.1Stanovení obsahu boru spektrofotometricky azomethinemH (celkový a vodorozpustný)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
20200.11Stanovení obsahu boru spektrofotometricky azomethinemH (celkový a vodorozpustný)201
20210.1Stanovení obsahu molybdenu spektrofotometricky thiokyanatanem amonným (ce kovy a vodorozpustný)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl106
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O110
20210.11Stanovení obsahu molybdenu spektrofotometricky thiokyanatanem amonným253
20220.1Stanovení hodnoty pH elektrochemicky v jednosložkových hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku114
20221.1Stanovení hodnoty pH elektrochemicky110
20230.1Stanovení velikosti částic granulometricky v jednosložkových hnojivech typu NH4N03 s vysokým obsahem dusíku a měkkých přírodních fosforitů95
20231.1Stanovení velikosti částic granulometricky95
20232.1Stanovení jemnosti mletí měkkých přírodních fosfátů95
20234.1Stanovení jemnosti mletí pro hnojiva ES granulometricky95
20240.1Příprava vzorků k analýze průmyslových hnojiv typu ES76
20241.1Příprava vzorků k analýze
20241.11Příprava vzorků k analýze (hnojiva pevná)76
20241.12Příprava vzorků k analýze (hnojiva kapalná)24
20241.13Příprava vzorků k analýze (hnojiva organická)173
20241.14Příprava vzorků k analýze (hnojiva organická) -pro stanovení rizikových prvků76
20250.1Stanovení obsahu volné kyseliny sírové titračně102
20260.1Stanovení obsahu stimulátorů růstu - kyselina indolyloctová, naftyloctová, nikotinová a indolylmáselná metodou HPLC1102
20261.1Stanovení obsahu stimulátorů růstu - o-nitrofenol, p-nitrofenol, 5-nitroguajakol metodou HPLC1103
20262.1Stanovení obsahu stimulátorů růstu - kyselina antranilová, salicylová a paracetamol metodou HPLC1067
20270.1Stanovení obsahu 3-methylpyrazolu metodou HPLC983
20271.1Stanovení obsahu kondenzátů močoviny - oligomery methylen močoviny metodou HPLC2107
20272.1Stanovení obsahu kondenzátů močoviny - isobutylidendi-močoviny a krotonylidendimočoviny metodou HPLC960
20280.1Stanovení obsahu volných aminokyselin metodou ionexové chromatografie981
20290.1Stanovení obsahu kyseliny močové metodou HPLC817
20300.1Stanovení obsahu huminových látek titračně210
20302.1Stanovení obsahu huminových kyselin a fulvokyselin gravimetricky
20302.11Stanovení obsahu huminových kyselin a fulvokyselin gravimetricky - celkový rozbor4166
20302.12Stanovení obsahu huminových kyselin a fulvokyselin gravimetricky - zkrácený rozbor983
20310.1Stanovení oxidu křemičitého titračně112
20320.1Stanovení uhlíku, dusíku a síry elementární analýzou258
20332.1Stanovení obsahu methylpyrazol-methylacetamidu (MPA) metodou HPLC1589
20340.1Stanovení obsahu triamidu kyseliny butylthiofosforečné (NBPT) a triamidu kyseliny propylthiofosforečné (NPPT) metodou HPLC1500
20341.1Stanovení 2-NPT v hnojivech metodou HPLC1724
20370.1Stanovení hodnoty pH v extraktu typových substrátů a zemin vodou110
20371.1Stanovení elektrické vodivosti typových substrátů a zemin226
20372.1Stanovení obsahu popela a spalitelných látek v typových substrátech a zeminách gravimetricky287
20373.1Příprava vzorků typových substrátů a zemin pro chemické a fyzikální zkoušky175
20374.1Stanovení objemové hmotnosti laboratorně zhutnělých vzorků typových substrátů a zemin80
20375.1Stanovení obsahu vlhkosti a sušiny v typových substrátech a zeminách191
20376.1Stanovení hodnoty pH extraktu typových zemin roztokem CaCl258
70010.1Stanovení síranů ve vodách turbidimetricky39
70020.1Stanovení chloridů ve vodách titračně60
70030.1Stanovení chloridů ve vodách turbidimetricky40
70040.1Stanovení amonného dusíku ve vodách spektrofotometricky71
70050.1Stanovení dusičnanů ve vodách pomocí iontové selektivní elektrody54
70060.1Stanovení obsahu dusičnanového dusíku ve vodách metodou UV spektrofotometre32
70070.1Stanovení vápníku a hořčíku ve vodách metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
70080.1Stanovení draslíku a sodíku ve vodách metodou FAES
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
70090.1Stanovení vybraných prvků ve vodách metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP -jediný (první) prvek - síra84
90001.1Měření ICP -jediný (první) prvek84
90002.1Měření ICP - další prvek24
70100.1Stanovení prvků ve vodách metodou ICP-MS
90009.1Měření ICP - MS; jeden prvek272
90010.1Měření ICP - MS; další prvek48
70110.1Stanovení Al. Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb a Zn ve vodách metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)33
90004.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-oxid dusný)43
90005.1Měření FAAS ACT-jeden prvek (acetylen - vzduch)52
70120.1Stanovení Arsenu ve vodách metodou AAS-HG
90006.1Měření AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou97
70130.1Stanovení hodnoty pH vod potenciometricky34
70140.1.Stanovení fosforu ve vodách spektrofotometricky54
70150.1Stanovení elektrické vodivosti36

Uvedené sazby náhrad nákladů odpovídají jednomu úkonu (jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná sazba náhrad nákladů násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení.

Sazbu náhrad nákladů je možné navýšit až o 100 % při zadání menšího počtu vzorků než obsahuje obvyklá série vzorků, při požadavku na analýzy vzorků, které vyžadují individuální přístup a při požadavku na urgentní analýzu. Navýšení sazby náhrad nákladů musí být zadavateli oznámeno předem.

3. a) Náhrady nákladů za roční účast v Mezilaboratorních porovnávacích zkouškách (za všechny periody v daném roce)

MPZ ÚKZÚZSazba náhrad nákladů
(Kč)
- analýza půd*)2700
- analýza kalů a sedimentů*)2700
- analýza rostlinného materiálu*)2700
- analýza krmiv*)2700
- stanovení doplňkových látek v krmivech - kokcidiostatika2400
- stanovení doplňkových látek v krmivech - vitamíny1200
- stanovení mykotoxinů v krmivech a potravinách1200
- analýza semen olejnin800
- ELISA-detekce ApMV600
- ELISA-detekce PPV600
- PCR-AP1500
- detekce živočišných proteinů500
- detekce háďátek rodu Globodera920
- identifikace háďátek rodu Globodera800
- identifikace vybraných druhů snětí rodu Tilletia na obilovinách1000

*) U některých MPZ ÚKZÚZ je možno objednat a dodat dvojnásobné množství materiálu a to za sazbu náhrad nákladů zvýšenou o 50 %.
Žadatelům ze zahraničí se navíc účtuje poštovné a balné. Pro tuzemské žadatele je poštovné a balné zahrnuto v sazbě náhrad nákladů.

b) Sazba náhrad nákladů za účast v jiných mezilaboratorních porovnávacích zkouškách prováděných Ústavem než je uvedeno v bodě a) a za interní referenční materiál (IRM) z těchto zkoušek se stanoví dle vynaložených nákladů na jejich poskytnutí.

c) Sazba náhrad nákladů za interní referenční materiál (IRM) poskytovaný účastníkům MPZ ÚKZÚZ uvedených pod bodem a).

MateriálPůdaKal/ sedimentRostl, materiálKrmivoKrmivo -premix
Balení (g)250/100010010025050/100
Sazba náhrad nákladů (Kč)990/35201980990550550/990

K sazbě náhrad nákladů za IRM se účtuje poštovné a balné.

4. Výše sazby náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony neuvedené v částech 1. až 3. této přílohy

Výše náhrady za úkony neuvedené v částech 1. až 3. této přílohy se určí s ohledem na skutečné náklady (materiálové náklady). K těmto nákladům se připočítávají náklady 220 Kč za každou započatou hodinu vykonané odborné činnosti.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 221/2002 Sb.

Sazebník náhrad nákladů za odborné úkony na úseku rostlinolékařské péče

1. Výše sazby náhrad nákladů za odborné úkony prováděné v rámci rostlinolékařské diagnostiky

PoložkyOdborný úkonSazba náhrad nákladů (v Kč)
D 1Základní vizuální vyšetření bez použití složitějších metod28
D 2Inkubace ve skleníku (za m2/týden)116
D 3Inkubace entomologických a nematologických vzorků (na týden inkubace)226
D 5Izolace patogenů houbového původu z rostlinného materiálu319
D 6Izolace bakterií z osiva589
D 7Izolace bakterií z bylinných a ostatních vzorků242
D 8Základní mikroskopické vyšetření mykologické121
D 9Základní mikroskopické vyšetření mykologické - sněti187
D 10Zjišťování zoosporangií původce rakoviny brambor v půdním vzorku495
D 11Identifikace hmyzu a roztočů pomocí světelné mikroskopie218
D 12Entomologické vyšetření pomocí binokulární lupy162
D 13Zjišťování druhů hlístic ř. Dorylaimida v půdě pomocí centrifugace602
D 14Biologický test na rizománii pomocí lapacích rostlin (za měsíc)2310
D 15Test patogenity v bakteriologii (za m2 a týden kultivace)671
D 16Příprava testovacích rostlin (za m2/týden)115
D 17Biologický test mechanickou inokulací248
D 18Biologický test na výskyt/patogenitu rostlinoparazitických hlístic v půdním vzorku1486
D 19Biologický test na zjištění původce rakoviny brambor v půdním vzorku594
D 20ELISA pro mikroorganismy
a) za 1. vzorek
b) za každý další vzorek
358
77
D 21Příprava suspenze pro testy na karanténní bakteriózy brambor -hlízy, rostliny, zemina116
D22Plynově chromatografická identifikace bakterií
a) za 1. vzorek
b) za každý další vzorek
1920
154
D 23Úřední zkoušky rezistence odrůd plodin na cystotvorná háďátka - kalkulace na 1 vzorek /odrůdu-křížence
a) za 1. vzorek
b) za každý další vzorek
2162
423
D 24Úřední zkouška rezistence odrůdy brambor proti rakovině brambor (za každý vzorek)704
D 25Identifikace bakterií systémem Biolog (1 izolát)513
D 26Test patogenity Erwinia amylovora v termostatu (týden kultivace)261
D 27Biologický test na karanténní bakteriózy brambor včetně reizolace a testu patogenity-Ra/sfon/a solanacearum2768
D 28Biologický test na karanténní bakteriózy brambor včetně reizolace a testu patogenity - Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus3980
D 29Metoda FISH pro detekci Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus586
D 30Metoda FISH pro detekci Ralstonia solanacearum583
D 31Příprava suspenze pro testy na karanténní bakteriózy brambor - odpadní a závlahové vody209
D 32Imunofluorescenční mikroskopie - sériové vyšetření na karanténní bakteriózy brambor (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus)101
D 33Imunofluorescenční mikroskopie - sériové vyšetření na karanténní bakteriózy brambor (Ralstonia solanacearum)81
D 34Imunofluorescenční mikroskopie -jednotlivé vyšetření vzorku na karanténní bakteriózy brambor (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus)321
D 35Imunofluorescenční mikroskopie -jednotlivé vyšetření vzorku na karanténní bakteriózy brambor (Ralstonia solanacearum)301
D 36Kultivační test na karanténní bakteriózy brambor (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus)330
D 37Kultivační test na karanténní bakteriózy brambor (Ralstonia solanacearum)342
D 38Zjišťování druhů hlístic v půdě, rostl, a osivu pomocí centrifugace131
D 39Určen druhů volně žijících háďátek pomocí světelné mikroskopie214
D 40Úřední zkoušky rezistence odrůd plodin na cystotvorná háďátka - kalkulace na 1 vzorek /odrůdu-křížence/
a) první vzorek
b) každý další vzorek
2146
407
D 41RT-PCR virů a viroidů jednokroková (včetně izolace RNA)
a) první vzorek
b) každý další vzorek
2478
826
D 42RT-PCR virů a viroidů dvoukroková (včetně izolace RNA)
a) první vzorek
b) každý další vzorek
1138
497
D 43Identifikace fytoplazem pomocí nested PCR a RFLP (včetně izolace DNA)
a) první vzorek
b) každý další vzorek
1596
354
D 44PCR identifikace bakterií z čistých a smíšených kultur (včetně izolace DNA)
a) první vzorek
b) každý další vzorek
558
123
D 45PCR identifikace hlístic (včetně izolace DNA)
a) první vzorek
b) každý další vzorek
704
157
D 46PCR detekce fytopatogenních organismů (včetně izolace DNA)
a) první vzorek
b) každý další vzorek
886
315
D 47Real-time PCR detekce fytopatogenních organismů (včetně izolace nukleových kyselin) první vzorek každý další vzorek1200
400
D 48Restrikční analýza (1 vzorek a 1 enzym)291
D 49Identifikace GM kukuřice (izolace DNA, PCR, ELISA)
a) první vzorek
b) každý další vzorek
1663
337
D 50Zjišťování (detekce) cystotvorných háďátek v půdním vzorku plavením122
D 51Druhové určení (identifikace) cystotvorných háďátek -mikroskopické183
D 52Kvantitativní stanovení obsahu cyst (v půdním vzorku)188
D 53Zjišťování (detekce) hlístic v půdě, rostlinách, osivu a dřevu pomocí neodstředivých metod101
D 54Zjišťování (detekce) hlístic v půdě, rostlinách, osivu a dřevu pomocí centrifugace138
D 55Druhové/rodové určení (identifikace) hlístic pomocí světelné mikroskopie214

2. Výše sazby náhrad nákladů za odborné úkony prováděné v oblasti prohlídky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ke zjištění výskytu škodlivých organismů

PoložkyOdborný úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
Prohlídka porostů, ovocných plodin, okrasných dřevin, lesních dřevin, révy vinné a chmele o výměře
K 1a) do 1 ha275
K 2b) nad 1 ha; za každý i započatý hektar220
Prohlídka porostů rostlin zeleniny a květin, pěstovaných na zakrytých plochách (skleníky, fóliovníky) při výměře kryté plochy
K 3a) do 0,25 ha440
K 4b) 0,25-0,5 ha770
K 5c) 0,5-1 ha1320
K 6d) nad 1 ha; za každý i započatý ha660
Prohlídka porostů polních plodin, zeleniny a květin, pěstovaných mimo zakryté plochy
K 7a) do 1 ha385
K 8b) nad 1 ha; za každý i započatý hektar330
K 9Prohlídka dřeva - za 1 m32
Prohlídka kůry při hmotnosti
K 10a) do 25 t99
K 11b) nad 25 t198

3. Výše sazby náhrad nákladů za odběr úředního vzorku pro ověření nepřítomnosti škodlivého organismu na žádost pěstitele nebo výrobce

PoložkyOdborný úkonSazba náhrad nákladů (v Kč)
Odběr 1 vzorku rostlin určených k pěstování s výjimkou osiva a hlíz bramboru
V 1a) z porostu165
V 2b) z hromad55
V 3c) z obalů110
V 4Odběr 1 vzorku osiva55
Odběr 1 vzorku hlíz bramboru
V 5a) z porostu220
V 6b) z hromad110
V 7c) z obalů165
V 8Odběr 1 vzorku dřeva220
V 9Odběr 1 vzorku kůry22
V 10Odběr 1 vzorku pěstebního substrátu22
V 11Odběr 1 vzorku zrnin22
V 12Odběr 1 vzorku ovoce, zeleniny22
V 13Odběr 1 vzorku rostlin neurčených k pěstování (řezané květiny apod.), s výjimkou hlíz bramboru22

4. Výše sazby náhrad nákladů za vystavení nebo nahrazení rostlinolékařského pasu nebo rostlinolékařského pasu pro chráněnou zónu

PoložkaOdborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
R 1Vystavení nebo nahrazení jednoho rostlinolékařského pasu6

5. Výše sazby náhrad nákladů za provedení dovozní rostlinolékařské kontroly

PoložkyOdborný úkonSazba náhrad nákladů (v Kč)
DK1Kontrola dokladů za zásilku210
Kontrola totožnosti za zásilku
DK2a) až do velikosti nákladu kamionu, železničního vagónu nebo kontejneru srovnatelné velikosti210
DK3b) větší než výše uvedených rozměrů420
Kontrola zdravotního stavu
a) řízky, sadba (kromě lesnického rozmnožovacího materiálu), sazenice jahodníku nebo zeleniny; za zásilku
DK4- do 10000 kusů525
DK5- za každých dalších 1000 kusů21
- nejvýše4200
b) keře, stromy (kromě řezaných vánočních stromků), ostatní dřeviny z pěstitelských školek včetně reprodukčního materiálu lesních dřevin (kromě semen); za zásilku
DK6- do 1000 kusů525
DK7- za každých dalších 100 kusů13
- nejvýše4200
c) cibule, oddenkové hlízy, oddenky, hlízy, určené k výsadbě (kromě hlíz bramboru); za zásilku
DK8- do 200 kg525
DK9- za každých dalších 10 kg5
- nejvýše4200
d) semena, tkáňové kultury; za zásilku
DK10- do 100 kg525
DK11- za každých dalších 10 kg5
- nejvýše4200
e) ostatní rostliny určené k výsadbě, jinde v této tabulce neuvedené, za zásilku
DK12- do 5000 kusů525
DK13- za každých dalších 100 kusů5
- nejvýše5200
f) řezané květiny; za zásilku
DK14- do 20000 kusů525
DK15- za každých dalších 1000 kusů5
- nejvýše4200
g) olistěné větve, části jehličnanů (jiné než řezané vánoční stromky); za zásilku
DK16- do 100 kg525
DK17- za každých dalších 100 kg53
- nejvýše4200
h) řezané vánoční stromky; za zásilku
do 1000 kusů525
DK18- za každých dalších 100 ks53
DK19- nejvýše4200
i) listy rostlin, jako jsou byliny, koření a listová zelenina, za zásilku
DK20- do 100 kg525
DK21- za každých dalších 10 kg53
- nejvýše4200
j) ovoce, zelenina (jiná než listová); za zásilku
DK22- do 25000 kg525
DK23- za každých dalších 1000 kg21
k) hlízy bramboru; za partii
DK24- do 25000 kg1575
DK25- za každých dalších 25000 kg1575
1) dřevo (kromě kůry); za zásilku
DK26- do 100 m3 objemu525
DK27- za každý další m3 objemu5
m) zemina a jiný pěstební substrát, kůra; za zásilku
DK28- do 25000 kg hmotnosti525
DK29- za každých dalších 1000 kg21
- nejvýše4200
n) zrno; za zásilku
DK30- do 25000 kg hmotnosti525
DK31- za každých dalších 1000 kg21
- nejvýše21000
DK32o) ostatní rostliny nebo rostlinné produkty jinde v této tabulce neuvedené; za zásilku525
DK33p) dovozní rostlinolékařská kontrola zásilek dovážených fyzickými nepodnikajícími osobami pro svoji vlastní potřebu (kontrola dokladů, kontrola totožnosti a kontrola zdravotního stavu)300

Pokud je zásilka složená z více druhů rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, posuzují se jednotlivé druhy jako samostatné zásilky.

5A. Výše sazby náhrad nákladů za provedení vývozního rostlinolékařského šetření na žádost vývozce

PoložkaOdborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
VK 1Vývozní rostlinolékařské šetření - zajedno provedené šetření250

“.

6. Výše sazby náhrad nákladů za odborné úkony prováděné v oblasti povolování přípravků

a) Hodnocení vlastností přípravků mimo přípravky obsahující pouze účinnou látku charakteru mikroorganismů, feromonů, repelentů, látek na bázi potravinářských surovin, rostlinných extraktů, přípravků představujících nízké riziko a přípravků obsahujících jen základní látky, v rámci zpravodajství nebo spoluzpravodajství

PoložkaOdborný úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
P 1Souhrnné odborné hodnocení podkladových údajů o přípravku a posouzení jeho závěrů z hlediska jednotných zásad hodnocení a rozhodování uvedených v přímo použitelném předpisu278100
Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Není-li nutno hodnotit studie, sníží se výše náhrady o 39000 Kč u každého z těchto dílčích hodnocení:
* chemické a fyzikální vlastnosti,
* osud a chování v životním prostředí,
* vliv na necílové organismy, necílové rostliny a rostlinné produkty
* vliv na cílové rostliny a rostlinné produkty a účinnost na škodlivé organismy (dále jen „dílčí hodnocení“).

b) Hodnocení vlastností přípravků obsahujících pouze účinnou látku charakteru mikroorganismů v rámci zpravodajství nebo spoluzpravodajství

PoložkaOdborný úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
P 2Souhrnné hodnocení a rozhodování.
Není-li nutno hodnotit studie, sníží se výše náhrady o 39000 Kč u každého z dílčích hodnocení.
264300

c) Hodnocení vlastností přípravků obsahujících pouze účinné látky charakteru feromonů, repelentů, látek na bázi potravinářských surovin, rostlinných extraktů, základních látek a přípravků představujících nízké riziko, v rámci zpravodajství nebo spoluzpravodajství

PoložkaOdborný úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
P 3Souhrnné hodnocení a rozhodování. Není-li nutno hodnotit studie, sníží se výše náhrady o 11100 Kč u každého z dílčích hodnocení.122400

7. Výše sazby náhrad nákladů za hodnocení účinné látky, safeneru nebo synergentu

PoložkyOdborný úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
ÚL 1Kontrola úplnost dokumentačního souboru (všechny případy ÚL 2 - ÚL 6).33400
ÚL 2Hodnocení nové účinné látky, safeneru nebo synergentu, při zpravodajství v rámci společného hodnocení pro účely jejího schválení nebo obnovy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh mimo látek, představujících nízké riziko.1645000
ÚL 3Hodnocení látek představujících nízké riziko, při zpravodajství v rámci společného hodnocení před jejich schválením a nebo obnovou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.206400
ÚL 4Hodnocení účinné látky, safeneru nebo synergentu před jejím schválením nebo obnovou jejího schválení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh mimo látky představující nízké riziko, při spoluzpravodajství.526400
ÚL 5Hodnocení opětovně předloženého dokumentačního souboru k účinné látce, safeneru nebo synergentu v případě předchozího negativního závěru (podle rozsahu možného využití závěrů předchozího hodnocení) při zpravodajství nebo spoluzpravodajství.519400
ÚL 6Hodnocení látky představující nízké riziko před jejím schválením nebo obnovou jejího schválení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh nebo hodnocení opětovně předloženého dokumentačního souboru k této látce v případě předchozího negativního závěru (podle rozsahu možného využití závěrů předchozího hodnocení) při zpravodajství nebo spoluzpravodajství.185700

8. Výše sazby náhrad nákladů za odborné úkony prováděné při udělování osvědčení o způsobilosti k provádění úředně uznaných zkoušek

PoložkaOdborný úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
O 1Provedení auditu.44500
O 2Opakovaný audit, opakované udělení osvědčení.27900

9. Výše sazby náhrad nákladů za povolení souběžného obchodu

PoložkaOdborný úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
S 1Odborné posouzení podkladových údajů, včetně posouzení identity složení srovnávaných přípravků.11100

10. Výše sazby náhrad nákladů za povolení pomocného prostředku

PoložkaOdborný úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
DP 1Odborné zhodnocení podkladů.39000

11. Výše sazby náhrad nákladů za vzájemné uznávání povolení

PoložkaOdborný úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
P 12Souhrnné odborné hodnocení podkladových údajů o přípravku a posouzení jeho závěrů z hlediska jednotných zásad hodnocení a rozhodování uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.72300

12. Výše sazby náhrad nákladů za odborné úkony prováděné v oblasti mechanizačních prostředků

a) Odborné posouzení v oblasti profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků

PoložkaOdborný úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
M 1Odborné posouzení provozovny pro kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků.2500

b) Odborné ověření způsobilosti technického zařízení a způsobilosti subjektu k označování dřevěných obalů

PoložkaOdborný úkonSazba náhrad nákladů
(v Kč)
M2Před prvním uznáním způsobilosti technického zařízení.4400
M3Před druhým a každým následným uznáním způsobilosti technického zařízení.3300
M4Odborné ověření způsobilosti subjektu pro označování dřevěných obalů.2750

13. Výše sazby náhrad nákladů za odborné úkony neuvedené v části 1. až 12. této přílohy

a) Výše náhrady za úkony neuvedené v části 1. až 5. a 8., 9. a 12. této přílohy se určí s ohledem na skutečné náklady (materiálové náklady). K těmto nákladům se připočítávají náklady 220 Kč za každou započatou hodinu vykonané odborné činnosti.

b) Výše náhrady za úkony neuvedené v části 6., 7., 10. a 11. této přílohy se určí s ohledem na skutečné náklady (materiálové náklady). K těmto nákladům se připočítávají náklady 880 Kč za každou započatou hodinu vykonané odborné činnosti.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 5, § 8 odst. 7 a 9 a § 17 odst. 1 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 a zákona č. 21/2004 Sb.

1) Náhrady nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné pro ústav na smluvním základě zkušebními úřady v zahraničí se hradí v plné výši, přičemž výše nákladů musí být předem známa. Náklady za odborné a zkušební úkony provedené zkušebním úřadem v zahraničí hradí žadatel tomuto úřadu (§ 6, odst. 5 a 8 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů).
Poznámka 1) platí i pro plodiny, u kterých ústav nedisponuje technickými kapacitami pro zajištění zkoušek.

1a) § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.
Vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb. a vyhlášky č. 475/2004 Sb.

2) § 30 odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

2) Součástí zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti některých druhů zelenin jsou testy na rezistence proti chorobám, které, neprovádí ústav. Náklady těchto testů hradí žadatel přímo provádějícímu subjektu.

3) § 14 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám).

4) § 4 až 6 zákona č. 219/2003 Sb.

5) § 4 odst. 5 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
§ 9 vyhlášky č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění vyhlášky č. 475/2000 Sb.

6) § 5 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb. a zákona č. 322/2004 Sb.

*) Zkušební úkon je komplexní zpracování biologické testace u vybraného druhu a kategorie zvířat v jednom opakování; počet opakování a počty zvířat ve skupině jsou dány přílohou č. 13 k vyhlášce č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

**) Náklady za zkušební úkon se počítají za dobu do dosažení požadované hmotnosti.

***) Náklady za zkušební úkon se počítají za celou vymezenou dobu.

*) Náhrady uvedené pod písmeny a) až t) odpovídají jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku snížit až o 30 %.

**) K ceně se připočítávají náklady na dopravu.

***) Náhrady uvedené pod písmenem i) mohou být sníženy až o 50 % při zadání většího množství výroby a při nižší náročnosti na zpracování. K ceně se připočítávají náklady na dopravu.

*) Součástí zkoušek užitné hodnoty některých druhů jsou chemické a technologické rozbory a speciální testy, jejichž náklady uhradí žadatel samostatně.

*) Jde o náklady za 1 kombinaci u jedné plodiny; kombinací se rozumí základní jednotka zkoušení na určité ploše o srovnatelné výměře na poli nebo srovnatelném počtu vegetačních nádob ve skleníku či hale, ošetřovaných stejným způsobem, které se liší od ostatních použitým způsobem hnojení; minimální rozsah zkoušky jsou 3 kombinace.

**) Náhrady uvedené pod písmenem b) odpovídají jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku snížit až o 30%.

*) Náhrady odpovídají jednomu úkonu (tj. jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná náhrada násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné částku snížit až o 30 %.

Přesunout nahoru