Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 207/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Částka 82/2002
Platnost od 24.05.2002
Účinnost od 01.01.2003
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

207

ZÁKON

ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 493/2001 Sb., se mění takto:

1. § 1 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zrušuje.

2. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

(1) Předmětem daně silniční (dále jen „daň“) jsou silniční motorová vozidla1) a jejich přípojná vozidla (dále jen „vozidla“) registrovaná v České republice nebo v zahraničí, provozovaná na území České republiky, jsou-li používána nebo určena k podnikání1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti1a) (dále jen „podnikání“) nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů podle zvláštních právních předpisů1b) nebo obdobných daní v zahraničí. Bez ohledu na to, zda jsou používána nebo určena k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s celkovou hmotností alespoň 12 tun, registrovaná v České republice a určená výlučně k přepravě nákladů.

1) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 2 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1c) a 2) zní:

(2) Předmětem daně nejsou

a) speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c) jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c)

b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.2)

1c) § 3 zákona č. 56/2001 Sb.

2) § 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.“.

Poznámka pod čarou č. 3) se zrušuje.

4. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

a) vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L1) a jejich přípojná vozidla,“.

5. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo „evidované“ nahrazuje slovem „registrované“.

6. V § 3 odst. 1 se písmena d) a g) zrušují. Dosavadní písmena e), f), h) a ch) se označují jako písmena d), e), f) a g).

7. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,“.

8. V § 3 odst. 1 písm. e) se na začátek vkládají slova „vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v § 4 odst. 2 písm. b), vozidla Policie České republiky,“.

9. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

10. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo „evidované“ nahrazuje slovem „registrované“ a slova „evidence dopravního inspektorátu“ nahrazují slovy „registru vozidel“.

11. V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4b) zní:

b) osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba4b) k účelům uvedeným v § 2 odst. 1,

4b) § 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.“.

12. V § 6 odst. 5 se za slova „o 25 % u vozidel“ vkládají slova „uvedených v § 2 odst. 1“.

13. V § 7 odst. 1 se slovo „evidovaného“ nahrazuje slovem „registrovaného“.

14. V § 8 odst. 1 se slova „kterým je na území České republiky přidělena státní poznávací značka, a u vozidel evidovaných“ nahrazují slovy „která jsou registrována na území České republiky a u vozidel registrovaných“; slova „která jsou“ se nahrazují slovem „jsou-li“.

15. V § 8 odst. 3 se slovo „evidovaných“ nahrazuje slovem „registrovaných“.

16. V § 10 odst. 5 se slova „písm. a) až c) a e) až ch)“ nahrazují slovy „písm. a) až g)“.

17. V § 10 odst. 6 se slovo „evidovaná“ nahrazuje slovem „registrovaná“.

18. V § 13 odst. 2 se slovo „evidovaných“ nahrazuje slovem „registrovaných“.

19. V § 15 odst. 1 se v prvé větě za slovo „poradce“ vkládají slova „nebo poplatníka, který je v konkurzním řízení“.

20. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Nový poplatník má vůči správci daně4c) registrační povinnost7) ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1.“.

21. V § 17a se odstavec 3 zrušuje.


Čl. II

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených pozdějšími zákony.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.

Přesunout nahoru