Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 185/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky

Částka 77/2002
Platnost od 15.05.2002
Účinnost od 15.05.2002
Zrušeno k 02.07.2007 (159/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

185

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. dubna 2002,

kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 1 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách):


§ 1

Seznam strojního zařízení, které podle § 2 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o investičních pobídkách tvoří součást výrobní linky, je uveden v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

(1) Zrušuje se nařízení vlády č. 125/2001 Sb., kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky.

(2) Řízení o poskytování investičních pobídek zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 185/2002 Sb.

Seznam strojního zařízení, které podle § 2 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o investičních pobídkách tvoří součást výrobní linky

Položka
celního
sazebníku
Název zboží
8402Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak teplou,
tak i nízkotlakou páru); kotle zvané "na přehřátou vodu"
ex 8404Pomocná zařízení pro použití s kotli čísel 8402 nebo 8403 (např. ohříváky
vody tzv. ekonomizéry, přehříváky páry, odstraňovače sazí, zařízení pro
rekuperaci plynů); kondenzátory pro parní pohonné jednotky
8404 10 00
8405Plynové generátory pro výrobu generátorového plynu nebo vodního plynu,
též vybavené čističkami těchto plynů; vyvíječe acetylénu a podobné plynové
generátory pro výrobu plynu mokrou cestou, též vybavené čističkami těchto
plynů
ex 8406Parní turbiny
8406 82 19
8406 90 90
ex 8408Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo
motory s žárovou hlavou)
8408 90 51
8408 90 55
8408 90 57
8408 90 71
8408 90 75
ex 8413Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny
8413 11 00
8413 19 90
8413 50 30
8413 50 50
8413 50 71
8413 50 79
8413 50 90
8413 60 41
8413 60 49
8413 60 59
8413 60 60
8413 60 90
8413 70 21
8413 70 29
8413 70 30
8413 70 40
8413 70 50
8413 70 61
8413 70 69
8413 70 70
8413 70 80
8413 70 91
8413 70 99
8413 81 90
8413 91 90
ex 8414Vzduchová čerpadla nebo vývěvy, kompresory a ventilátory na vzduch nebo
jiný plyn; ventilační nebo recirkulační odsávače s ventilátorem, též s
vestavěnými filtry
8414 10 20
8414 10 30
8414 10 50
8414 10 80
8414 30 91
8414 30 99
8414 40
8414 59 30
8414 59 50
8414 59 90
8414 60 00
8414 80 21
8414 80 29
8414 80 31
8414 80 39
8414 80 41
8414 80 49
8414 80 60
8414 80 71
8414 80 79
8414 80 90
8414 90 90
ex 8415Klimatizační zařízení, skládající se z motorem poháněného ventilátoru a ze
zařízení pro změnu teploty a vlhkosti, včetně takových zařízení, ve kterých
nemůže být vlhkost regulována odděleně
8415 81 90
8415 82 80
8415 90 90
8416Hořáky pro topeniště na kapalná, prášková nebo plynná paliva; mechanická
přikládací zařízení, včetně jejich mechanických roštů, mechanická zařízení
pro odstraňování popela a podobná zařízení
8417Neelektrické pece průmyslové a laboratorní, včetně neelektrických
spalovacích pecí
ex 8418Chladničky, mrazničky a ostatní chladící nebo mrazící zařízení, elektrické
nebo jiné; tepelná čerpadla jiná než klimatizační zařízení čísla 8415
8418 61 90
8418 69 91
8418 69 99
8418 99
ex 8419Stroje, strojní zařízení nebo laboratorní přístroje, též elekticky vytápěné (s
výjimkou pecí a ostatních zařízení čísla 8514), pro zpracovávání materiálů
výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty jako jsou topení, vaření,
pražení, destilace, rektifikace (opakovaná destilace), sterilizace, pasterizace,
paření, sušení, vypařování, odpařování, kondenzace nebo chlazení, jiné než
stroje a strojní zařízení používané v domácnosti; průtokové nebo zásobníkové
ohřívače vody, neelektrické
8419 31 00
8419 32 00
8419 39
8419 40 00
8419 50 90
8419 60 00
8419 89 10
8419 89 20
8419 89 25
8419 89 27
8419 89 30
8419 89 98
8419 90 25
8419 90 50
8419 90 80
8420Kalandry nebo jiné válcovací stroje, jiné než pro válcování kovů nebo skla,
a jejich válce
ex 8421Odstředivky, včetně odstředivých ždímaček; stroje nebo přístroje k filtrování
nebo čištění kapalin nebo plynů
8421 19 94
8421 19 99
8421 21 90
8421 22 00
8421 29 90
8421 31 90
8421 39 30
842139 51
8421 39 71
8421 39 98
8421 91
8421 99 00
ex 8422Myčky nádobí; stroje k čištění nebo sušení lahví nebo jiných obalů; stroje k
plnění, uzavírání, pečetění nebo označování lahví, plechovek, krabic, pytlů
nebo jiných obalů; stroje pro uzavírání lahví, sklenic, tub a podobných obalů
kapslemi; ostatní balicí stroje a zařízení obalové techniky (včetně
termosterilizačních obalových strojů); stroje k nasycování nápojů
kysličníkem uhličitým
8422 20 00
8422 30 00
8422 40 00
8422 90 90
ex 8423Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (s výjimkou vah o citlivosti 5 cg
nebo citlivější), včetně váhových počítacích nebo kontrolních strojů; závaží
pro váhy všech druhů
8423 20 00
8423 30 00
8423 81 10
8423 81 30
8423 81 90
8423 82
8423 89
ex 8424Mechanické přístroje (též ruční) ke stříkání, rozstřikování (rozmetávání)
nebo rozprašování kapalin nebo prášků; hasicí přístroje, též s náplní;
stříkací pistole a podobné přístroje; dmychadla na vrhání písku nebo
vhánění páry a podobné tryskací přístroje
8424 20 00
8424 30
8424 89 20
8424 89
8424 90
ex 8425Kladkostroje a zdvihací zařízení jiná než skipové výtahy; navijáky a vrátky;
zdviháky
8425 39 91
8425 39 99
ex 8426Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby, včetně lanových jeřábů; mobilní
zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky
a jeřábové vozíky
8426 20 00
ex 8427Vidlicové stohovací vozíky; ostatní vozíky vybavené zdvihacím nebo
manipulačním zařízením
8427 10
8427 20
ex 8428Ostatní zdvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
(např. výtahy, eskalátory, dopravníky, lanovky)
8428 10 91
8428 10 99
8428 20 91
8428 20 99
8428 32 00
8428 33 90
8428 39 91
8428 39 98
8428 90 30
8428 90 98
ex 8434Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení
8434 20 00
ex 8437Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn nebo sušených luštěnin;
stroje a přístroje používané v mlynářství nebo při zpracování obilovin nebo
sušených luštěnin, jiné než stroje a přístroje zemědělského typu
8437 10 00
8437 80 00
8438Stroje a přístroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté, pro
průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin nebo nápojů, jiné než
stroje a přístroje pro extrakci nebo přípravu živočišných nebo
ztužených rostlinných tuků nebo olejů
8439Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z vláknitého materiálu
bohatého na buničinu (celulózu) nebo pro výrobu nebo konečnou úpravu
papíru, kartónu nebo lepenky
8440Stroje a přístroje pro brožování a vazbu knih, včetně strojů na sešívání knih
8441Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru,
kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů
8442Stroje, přístroje a zařízení (jiné než obráběcí nebo tvářecí stroje čísel 8456
až 8465), pro lití nebo sázení písma, pro přípravu nebo zhotovování tiskových
štočků, desek, válců nebo jiných tiskařských pomůcek; tiskové typy, štočky,
desky, válce a jiné tiskařské pomůcky; štočky, desky, válce a litografické
kameny připravené pro grafické účely (např. hlazené, zrněné nebo leštěné)
ex 8443Tiskařské stroje a přístroje určené pro tisk pomocí tiskových typů, štočků,
desek, válců a jiných tiskařských pomůcek čísla 8442; tryskové tiskařské
stroje, jiné než čísla 8471; pomocná tiskařská zařízení
8443 11 00
8443 12 00
8443 19 31
8443 19 35
8443 19 90
8443 21 00
8443 29 00
8443 30 00
8443 40 00
8443 5100
8443 59
8443 60 00
8443 90
8444Stroje k vytlačování, protahování, tvarování nebo stříhání chemických
textilních materiálů
8445Stroje pro přípravu textilních vláken; stroje pro spřádání a dopřádání,
zdvojování nebo kroucení a ostatní stroje a přístroje pro výrobu textilních
přízí; stroje pro navíjení nebo soukání (včetně útkových soukacích strojů)
a stroje pro přípravu textilních přízí pro zpracování na strojích čísel 8446
nebo 8447
8446Tkalcovské stavy
8447Pletací stroje, stroje na zpevnění prošitím, opřádací stroje, stroje na výrobu tylu,
krajek, výšivek, lemovek, prýmků nebo sítí a stroje na výrobu střapců
8448Přídavná (pomocná) strojní zařízení pro stroje čísel 8444, 8445, 8446 nebo
8447 (např. listovky, žakárové stroje, samočinné zarážky, zařízení pro
člunkovou výměnu); části, součásti a příslušenství vhodné pro použití
výhradně nebo hlavně se stroji tohoto čísla nebo čísel 8444, 8445, 8446
nebo 8447 (např. vřetena a křídla, mykací povlaky, tkalcovské paprsky,
vochličky, trysky, člunky, nitěnky a listy brdové, pletací jehly)
8449 00 00Stroje a přístroje k výrobě nebo konečné úpravě plsti nebo netkaného
textilu jako metrového nebo tvarovaného zboží, včetně strojů a přístrojů
pro výrobu plstěných klobouků; formy na výrobu klobouků
ex 8451Stroje a přístroje (jiné než čísla 8450) pro praní, čištění, ždímání, sušení,
žehlení (včetně žehlících lisů), bělení, barvení, třídění (na vochli), konečnou
úpravu, apretování nebo impregnování textilních přízí, látek nebo zcela
zhotovených textilních výrobků a stroje pro potahování základních tkanin
nebo jiných podložek používaných při výrobě podlahových krytin jako
je linoleum; stroje pro navíjení, odvíjení, skládání a plisování, stříhání
nebo zoubkování či vykrajování textilií
8451 10 00
845129 00
8451 30
845140 00
845150 00
8451 80
ex 8452Šicí stroje, jiné než stroje na sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce
a kryty speciálně konstruované pro šicí stroje; jehly do šicích strojů
8452 21 00
8452 29 00
8453Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží, kožek
nebo usní nebo pro výrobu nebo opravy obuvi nebo jiných výrobků
z kůží, kožek nebo usní, jiné než šicí stroje
8456Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem materiálu,
pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků, ultrazvuku,
elektroeroze, elektrochemických reakcí, elektronových svazků, ionizujícího
záření nebo obloukových výbojů v plazmatu
8457Obráběcí centra, stroje stavebnicové konstrukce (jednopolohové) a vícepolohové
postupové obráběcí stroje, pro obrábění kovů
8458Soustruhy (včetně soustružnických obráběcích center) pro obrábění kovů
8459Obráběcí stroje (včetně strojů s pohyblivou hlavou) pro vrtání, vyvrtá vání,
frézování, řezání vnějších nebo vnitřních závitů úběrem kovu, jiné než soustruhy
(včetně soustružnických obráběcích center) čísla 8458
8460Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin (otřepů), k ostření, broušení, honování,
lapování, dohlazování povrchu, leštění nebo jinou konečnou úpravu kovů nebo
cermetů pomocí brusných kamenů, brusiv nebo leštících prostředků, jiné než
stroje na obrábění ozubených kol (frézování, obrážení), brusky na ozubená kola
nebo stroje pro konečnou úpravu ozubených kol čísla 8461
8461Obráběcí stroje k hoblování, obrážení, drážkování, protahování, obrábění ozubených
kol, broušení ozubených kol nebo pro konečnou úpravu ozubených kol, strojní pily,
a ostatní obráběcí stroje pracující úběrem kovů nebo cermetů, jinde neuvedené ani
nezahrnuté
8462Tvářecí stroje (včetně lisů) k opracování kovů kováním, ražením nebo lisováním
v zápustce, padací buchary, pákové buchary a jiné buchary; tvářecí stroje (včetně lisů)
k opracování kovů ohýbáním, drážkováním (plechu) a překládáním, vyrovnáváním,
rovnáním a rozkováním, střiháním, děrováním a probíjením nebo nařezáváním,
nastřihováním nebo vrubováním; lisy pro tváření kovů nebo kovových karbidů,
výše nespecifikované
8463Ostatní obráběcí a tvářecí stroje pro opracování kovů nebo cermetů, jinak
než úběrem materiálu
8464Obráběcí stroje pro opracování kamene, keramických hmot, betonu, osinkocementu
nebo podobných nerostných materiálů nebo stroje pro obrábění skla za studena
8465Obráběcí stroje (včetně strojů na přibíjení hřebíků, spojování sponkami, klížení
nebo na jiné spojování) pro opracovávání dřeva, korku, kostí, tvrdého kaučuku
(ebonitu), tuhých plastů nebo podobných tuhých materiálů
8468Stroje, přístroje a zařízení pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování,
též schopné řezání, jiné než čísla 8515; plynové stroje, přístroje a zařízení
k povrchovému kalení
ex 8471Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky; magnetické nebo
optické snímače, zařízení pro přepis dat v kódované formě na paměťová média
a zařízení na zpracování těchto dat, jinde neuvedené ani nezahrnuté
8471 10 90
8471 30 00
8471 41 90
8471 49 90
8471 50 90
8471 60 40
8471 60 50
8471 60 90
8471 70 40
847170 51
8471 70 53
8471 70 59
8471 70 60
8471 70 90
8471 80 00
8471 90 00
ex 8473Části, součásti a příslušenství (jiné než kryty, kufříky a podobné výrobky) vhodné
pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a přístroji čísel 8469 až 8472
8473 30
8473 50
ex 8474Stroje a přístroje k třídění, prosévání, oddělování, praní, drcení, mletí, míchání nebo
hnětení zemin, kamenů, rud nebo jiných pevných nerostných hmot (též ve formě prášku
nebo kaše); stroje k aglomerování, lisování nebo tváření pevných nerostných paliv,
keramických hmot, neztuženého cementu, omítacích materiálů nebo jiných práškovitých
nebo kašovitých nerostných hmot; stroje na tvarování odlévacích forem z písku
8474 10 00
8474 20
8474 39
8474 80
ex 8475Stroje a zařízení pro montáž žárovek nebo elektronových lamp, trubic, elektronek nebo
výbojek nebo bleskových žárovek, ve skleněných pouzdrech; stroje pro výrobu nebo
opracování skla nebo skleněných výrobků za tepla
8475 21 00
8475 29 00
8475 90 00
8477Stroje a přístroje na zpracování kaučuku nebo plastů nebo na zhotovování výrobků
z těchto materiálů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté
ex 8479Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené
ani nezahrnuté
8479 20 00
8479 30
8479 40 00
8479 50 00
8479 60 00
8479 81 00
8479 82 00
8479 89 60
8479 89 65
8479 89 70
8479 89 73
8479 89 77
8479 89 79
8479 89 91
8479 89 98
8479 90 97
ex 8480Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy
na kovy (jiné než ingotové formy), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk
nebo plasty
8480 10 00
8480 20 00
8480 30
8480 41 00
8480 49 00
8480 50 00
8480 71
8480 79 00
ex 8481Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, nádrže, vany nebo podobné výrobky,
včetně redukčních ventilů a ventilů řízených termostaticky
8481 80 71
8481 80 73
8481 80 79
8481 80 81
8481 80 85
8481 80 87
8481 80 99
ex 8484Těsnění a podobné výrobky z kovového plechu, kombinovaného s jiným materiálem
nebo ze dvou nebo více vrstev kovu; soubory (sady) nebo kolekce těsnění a podobných
výrobků, různého složení, uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo
v podobných obalech; mechanické ucpávky
8484 20 00
ex 8501Elektrické motory a generátory (s výjimkou generátorových soustrojí)
8501 10
ex 8502Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
8502 13 93
ex 8504Elektrické transformátory, statické měniče (např. usměrňovače) a induktory
8504 21 00
8504 22
8504 23 00
8504 32 90
8504 34 00
8504 40 93
ex 8505Elektromagnety; permanentní magnety a výrobky určené ke zmagnetizování na
permanentní magnety; sklíčidla, svěradla a jiná podobná upínací zařízení elektromagnetická
nebo permanentně magnetická; elektromagnetické spojky, převody a brzdy; elektromagnetické
zdvihací hlavy
8505 30 00
8505 90
ex 8507Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlých (včetně čtvercových)
8507 10 31
8507 10 39
8507 10 81
8507 10 89
8507 20 31
8507 20 39
8507 20 81
8507 20 89
8507 30 91
8507 30 93
8507 30 98
8507 40 90
8507 80 91
8507 80 99
8507 90 91
8507 90 93
8507 90 98
ex 8514Elektrické průmyslové nebo laboratorní pece (včetně pecí pracujících indukčně nebo
dielektrickými ztrátami); ostatní průmyslová nebo laboratorní zařízení pro tepelné
zpracování materiálů indukčně nebo dielektrickými ztrátami
8514 10 05
8514 10 80
8514 20
8514 30
8514 40 00
8515Stroje a přístroje elektrické (též na elektricky vyhřívaný plyn), laserové nebo používající
jiné světelné či fotonové svazky, ultrazvukové, využívající elektronové svazky, magnetické
impulsy nebo plazmové oblouky k pájení na měkko, pájení na tvrdo a svařování, též schopné
řezání; elektrické stroje a přístroje pro stříkání kovů nebo cermetů za tepla
ex 8525Vysílací přístroje pro radiotelefonu, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání,
též obsahující přijímací zařízení nebo zařízení pro záznam nebo reprodukci zvuku;
televizní kamery; videokamery pro statické snímky a ostatní videokamery se záznamem
obrazu i zvuku (kamkordéry); digitální kamery
8525 10 50
8525 10 80
8525 20 91
8525 20 99
8525 30
8525 40
ex 8527Přijímací přístroje pro rádio telefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované
v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami
8527 90 92
8527 90 98
ex 8531Elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje (např. zvonky, sirény, návěstní
panely, poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru), jiné než čísel 8512
nebo 8530
8531 80 30
8531 80 80
ex 8535Elektrická zařízení k vypínání, ke spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo
k jejich zapojování, spojování a připojování (např. vypínače, spínače, pojistky, bleskojistky,
omezovače napětí, omezovače proudu, zástrčky, rozvodné skříně), pro napětí převyšující 1000 V
8535 40 00
8535 90 00
ex 8536Elektrická zařízení k vypínání, ke spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, k jejich
zapojování, spojování a připojování (např. vypínače, spínače, relé, pojistky, omezovače
proudu, zástrčky, zásuvky, objímky žárovek, rozvodné skříně), pro napětí nepřesahující
1000 V
8536 30
8536 90
8537Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více
zařízeními čísel 8535 nebo 8536, pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu,
včetně takových, které mají vestavěny nástroje nebo přístroje kapitoly 90, a číslicově řízené
přístroje, jiné než spínací přístroje čísla 8517
ex 8538Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními čísel 8535, 8536 nebo 8537
8538 10 00
ex 8542Elektronické integrované obvody a mikrosestavy
8542 21
ex 8543Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené
ani nezahrnuté
8543 11 00
8543 19 00
8543 20 00
8543 30
8543 90 80
9011Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii
nebo mikroprojekci
9012Mikroskopy, jiné než optické; difraktografy
ex 9013Výrobky s kapalnými krystaly, jinde zvlášť neuvedené ani nezahrnuté; lasery, jiné než
laserové diody; ostatní optické přístroje a nástroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté
9013 20 00
9024Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti či zhustitelnosti,
pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (např. kovů, dřeva, textilií,
papíru, plastů)
ex 9025Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry
a psychrometry, též registrační a navzájem kombinované
9025 11 99
9025 19 99
9025 80 20
9025 80 91
9025 80 99
9025 90 90
ex 9026Přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných
charakteristik kapalin nebo plynů (např. průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče
spotřeby tepla), vyjma přístroje a nástroje čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032
9026 10 51
9026 10 59
9026 10 91
9026 10 99
9026 20 30
9026 20 50
9026 20 90
9026 80 91
9026 80 99
9026 90 90
9027Přístroje a nástroje pro fyzikální nebo chemické rozbory (např. polarimetry, refraktometry,
spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a nástroje pro měření nebo kontrolu
viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné; přístroje a nástroje
ke kalorimetrickým, akustickým nebo fotometrickým měřením (včetně expozimetrů); mikrotomy
9028Měřiče dodávky a spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních
přístrojů
ex 9030Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu
elektrických veličin, vyjma měřiče čísla 9028; přístroje a nástroje na měření nebo detekci
záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření
9030 10 90
9030 20 90
9030 31 90
9030 39 30
9030 39 91
9030 39 99
9030 40 90
9030 82 00
9030 83 90
9030 89 92
9030 89 99
9030 90 80
ex 9031Měřicí nebo kontrolní přístroje, nástroje a stroje, jinde v této kapitole neuvedené
ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů
9031 10 00
903120 00
9031 30 00
9031 41 00
9031 49 00
9031 80 32
9031 80 34
9031 80 39
9031 80 91
9031 80 99
9031 90 20
9031 90 30
903190 80
ex 9032Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a nástroje
9032 10 30
9032 10 91
9032 10 99
9032 20 90
9032 81 90
9032 89 90
9032 90 90
9033 00 00Části, součásti a příslušenství, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté,
pro stroje, nástroje a přístroje kapitoly 90
Přesunout nahoru