Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 183/2002 Sb.Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům

Částka 76/2002
Platnost od 09.05.2002
Účinnost od 01.06.2002
Zrušeno k 01.01.2008 (205/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

183

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 16. dubna 2002,

kterou se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům

Česká národní banka stanoví podle § 8 odst. 6 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 482/2001 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Postup stanovený touto vyhláškou se vztahuje na peněžní úhrady vymezené zvláštním právním předpisem,1) které provádějí banky a pobočky zahraničních bank, (dále jen "banka") přímo nebo prostřednictvím jiné banky, s výjimkou peněžních úhrad v české měně prováděných v České republice mezi tuzemci a cizozemci.

§ 2

Úhrady do zahraničí a ve prospěch cizozemců

(1) Banka provede úhradu na základě platebního příkazu předloženého příkazcem nebo na základě obstarání jiného příkazu bankou podle dohodnutých platebních podmínek příkazce, například příkaz k otevření akreditivu.

(2) Platební příkaz nebo jiný příkaz (dále jen "příkaz") obsahuje platební titul pro označení účelu úhrady, kterým je slovní označení účelu prováděné úhrady a jemu odpovídající číselné označení platebního titulu podle zvláštního právního předpisu.1)

(3) Banka je oprávněna odmítnout příkaz, který není opatřen platebním titulem pro označení účelu úhrady podle odstavce 2. Příkazce odpovídá za vzájemný soulad číselného označení účelu úhrady platebním titulem se slovním označením účelu úhrady.

(4) Před provedením úhrady banka ověří, zda příkaz obsahuje údaje podle odstavce 2. Neobsahuje-li příkaz tyto údaje, banka příkaz neprovede a dohodne s příkazcem jeho doplnění.

(5) Před provedením úhrady ve výši nejméně 400 000 Kč banka porovná vzájemný soulad číselného označení účelu úhrady platebním titulem se slovním označením účelu úhrady uváděným příkazcem. Nejsou-li tyto údaje navzájem v souladu, banka příkaz neprovede a dohodne s příkazcem provedení opravy.

(6) Banka je oprávněna vyžadovat od příkazce před provedením úhrady doklady nezbytné pro posouzení správnosti uváděných údajů týkajících se označeného účelu úhrady. Na žádost banky příkazce tyto doklady předloží.

(7) U dokladů, u nichž by pořízení kopie bylo spojeno s nepřiměřenými náklady pro příkazce, pořídí banka záznam o nahlédnutí do dokladů. V záznamu se uvede datum, skutečnost, kterou doklady prokazují, jméno a podpis osoby, která doklady přezkoumala.

(8) Nemůže-li příkazce předložit požadované doklady, je banka oprávněna požadovat od příkazce písemné prohlášení, ve kterém příkazce uvede informace vysvětlující účel úhrady a důvod pro nepředložení listinných dokladů. Písemné prohlášení příkazce může být uvedeno přímo na příkazu.

(9) V případě, kdy je k úhradě vyžadováno zvláštní povolení podle devizového zákona,2) banka před provedením úhrady vyžádá od příkazce předložení zvláštního povolení a příkazce toto zvláštní povolení bance předloží, jinak banka úhradu neprovede. Jestliže příkazce prohlásí, že podle devizového zákona2) se na požadovanou úhradu zvláštní povolení nevyžaduje, musí tuto skutečnost prokázat bance doklady, jinak banka úhradu neprovede.

(10) Banka uschovává kopie dokladů nebo záznam o nahlédnutí do dokladů nebo písemné prohlášení a kopii zvláštního povolení spolu s příkazem po dobu pěti let od ukončení roku, v němž k úhradě došlo, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Úhrady ze zahraničí a od cizozemců

§ 3

(1) Úhradu připíše banka ve prospěch účtu příjemce a přiřadí jí číselné označení platebního titulu odpovídající účelu úhrady uvedenému příkazcem.

(2) Není-li označen účel úhrady příkazcem, banka připíše úhradu ve prospěch účtu příjemce a přiřadí jí nejvhodnější číselné označení platebního titulu podle:

a) dispozice příjemce,

b) dohody uzavřené mezi klientem a bankou, nebo

c) povahy opakujících se úhrad pro příjemce nebo zaměření jeho činnosti.

(3) Pokud banka zjistí od příjemce úhrady, že účel úhrady měl být označen jiným platebním titulem, provede opravu postupem stanoveným v§ 6.

(4) Nelze-li označit úhradu podle odstavce 2, banka úhradě přiřadí náhradní platební titul č. 195.

(5) U úhrady ve výši nejméně 400 000 Kč sdělí banka příjemci úhrady, že v jeho prospěch byla připsána úhrada, jejíž účel banka nemohla označit odpovídajícím platebním titulem, a současně vyzve příjemce ke sdělení odpovídajícího účelu úhrady.

(6) V případě, že příjemce do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení výzvy podle odstavce 5 nesdělí bance účel úhrady, postupuje banka podle § 5. Pokud banka následně od příjemce úhrady zjistí účel úhrady, provede opravu náhradního platebního titulu postupem stanoveným v§ 6.

§ 4

(1) Pokud není dohodou mezi bankami stanoveno jinak, banka, která obdrží úhradu pro klienta jiné banky v tuzemsku, (dále jen "zprostředkující banka") zajistí připsání úhrady na účet tuzemské banky příjemce vedený v měně úhrady určené k připsání ve prospěch účtu jejího klienta.

(2) Zprostředkující banka, která obdrží úhradu v cizí měně pro klienta jiné banky v tuzemsku, označí úhradu platebním titulem č. 999 podle zvláštního právního předpisu1) a zajistí připsání úhrady na účet banky příjemce s určením k připsání ve prospěch účtu jejího klienta. Banka příjemce dále postupem podle § 3 připíše úhradu na účet příjemce a označí ji odpovídajícím platebním titulem podle zvláštního právního předpisu1) ve skupinách 1 až 8.

(3) Zprostředkující banka, která obdrží ze zahraničí úhradu v české měně pro klienta jiné banky v tuzemsku, úhradu připíše přímo na účet příjemce nebo na účet banky příjemce s určením k připsání ve prospěch účtu jejího klienta a přiřadí jí číselné označení platebního titulu podle zvláštního právního předpisu1) ve skupinách 1 až 8 odpovídající účelu úhrady uvedenému příkazcem.

(4) Není-li účel úhrady uveden, zprostředkující banka přiřadí úhradě náhradní platební titul č. 195. U úhrady ve výši nejméně 400 000 Kč zprostředkující banka současně se sdělením o připsání úhrady, jejíž účel nemohla označit odpovídajícím platebním titulem, vyzve ke sdělení správného číselného označení platebního titulu nebo účelu úhrady

a) přímo příjemce úhrady a dále postupuje podle § 3 odst. 6, nebo

b) banku příjemce, která zjistí účel úhrady od příjemce postupem stanoveným v§ 3 odst. 2 až 6 a neprodleně jej sdělí zprostředkující bance.

(5) Pokud zprostředkující banka zjistí účel úhrady, provede opravu náhradního platebního titulu postupem stanoveným v § 6.

(6) Zprostředkující banka postupuje podle odstavců 3 až 5 rovněž v případě, kdy obdrží úhradu pro klienta jiné banky v tuzemsku v cizí měně, kterou podle dohody mezi bankami připisuje v české měně přímo na účet příjemce nebo na účet banky příjemce s určením k připsání ve prospěch účtu jejího klienta.

§ 5

Porušení devizových předpisů

(1) Zjištěná porušení nebo podezření z porušení této vyhlášky nebo jiných devizových předpisů klientem banky oznamuje banka bez zbytečného odkladu příslušnému devizovému orgánu,3) který postupuje podle devizového zákona.4)

(2) Banka v oznámení podle odstavce 1 uvede popis zjištěného stavu a dále uvede:

a) jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození nebo rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu nebo jinou adresu klienta,

b) jméno, příjmení a obchodní firmu nebo název fyzické osoby podnikatele, místo podnikání nebo adresu místa trvalého pobytu nebo jinou adresu klienta a identifikační číslo; v případě, že identifikační číslo nebylo přiděleno, uvede banka datum narození nebo rodné číslo klienta,

c) obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo a identifikační číslo.

§ 6

Oprava výkazů

Banka, která následně zjistí od příjemce odpovídající účel úhrady, provede opravu číselného označení platebního titulu této úhrady tak, že v nejbližším vykazovaném období ve výkazu "Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a platbách DEV (ČNB) 12-12 (PESIFE 10)" o předmětnou částku sníží objem opravovaného platebního titulu a současně o předmětnou částku zvýší objem odpovídajícího platebního titulu. Tuto opravu banka promítne i do všech věcně navazujících statistických výkazů řady DEV stanovených opatřením České národní banky.5)


§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření České národní banky č. 312/1996 Sb., kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.


Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Opatření České národní banky č. 36/2000 Sb., kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad.

2) § 32 odst. 6 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 2 devizového zákona.

4) § 22 devizového zákona.

5) Opatření České národní banky č. 6 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, vyhlášené pod č. 55/2001 Sb.

Přesunout nahoru