Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 18/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě

Částka 8/2002
Platnost od 18.01.2002
Účinnost od 18.01.2002
Zrušeno k 01.03.2006 (51/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 20. prosince 2001

o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 23 odst. 1 písm. a) se zřetelem k § 23 odst. 2 písm. i), § 28 odst. 2 písm. i), § 51 odst. 2 a § 52 odst. 2 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podmínky připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě pro oprávněného zákazníka, obchodníka s elektřinou, výrobce, provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribučních soustav, způsob stanovení podílu na oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy spojených s připojením k přenosové soustavě nebo způsob stanovení podílu na oprávněných nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením k distribuční soustavě, způsob výpočtu náhrady škody vzniklé neoprávněným odběrem elektřiny z elektrizační soustavy a způsob výpočtu náhrady škody vzniklé neoprávněnou dodávkou elektřiny do elektrizační soustavy.

§ 2

Žádost o připojení zařízení k přenosové soustavě

(1) Žádost o připojení zařízení k přenosové soustavě se podává zvlášť za každou výrobnu elektřiny nebo její část podle místa připojení k přenosové soustavě před připojením nového nebo před zvýšením rezervovaného příkonu stávajícího připojeného zařízení a u oprávněného zákazníka zvlášť za každé místo připojení k přenosové soustavě.

(2) Náležitosti žádosti výrobce o připojení zařízení k přenosové soustavě jsou uvedeny v příloze č. 1.

(3) Náležitosti žádosti oprávněného zákazníka o připojení zařízení k přenosové soustavě jsou uvedeny v příloze č. 2.

(4) Provozovatel přenosové soustavy je oprávněn vyzvat žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě o doplnění jím poskytnutých údajů.

§ 3

Žádost o připojení zařízení k distribuční soustavě

(1) Žádost o připojení zařízení k distribuční soustavě se podává před připojením nového nebo před zvýšením rezervovaného příkonu, popřípadě výkonu stávajícího připojeného zařízení zvlášť za každou výrobnu elektřiny nebo její část podle místa připojení k distribuční soustavě a u oprávněného zákazníka nebo provozovatele distribuční soustavy k jiné distribuční soustavě zvlášť za každé místo připojení k distribuční soustavě.

(2) Náležitosti žádosti výrobce o připojení zařízení k distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 3.

(3) Náležitosti žádosti oprávněného zákazníka nebo provozovatele jiné distribuční soustavy o připojení zařízení k distribuční soustavě jsou uvedeny v příloze č. 4.

(4) Provozovatel distribuční soustavy je oprávněn vyzvat žadatele o připojení zařízení k distribuční soustavě o doplnění jím poskytnutých údajů.

§ 4

Vyjádření k žádosti o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě

(1) Po posouzení žádosti o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě je nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy vydáno žadateli o připojení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem příslušné distribuční soustavy písemné vyjádření, které vždy obsahuje

a) místo a způsob připojení zařízení,

b) termín připojení zařízení,

c) umístění a typ měřicích zařízení provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy,

d) odhad výše podílu žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě na oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením jeho zařízení,

e) potvrzení požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu,

f) dobu platnosti vyjádření.

(2) Písemné vyjádření se vydává na dobu určitou. Tato doba činí nejméně 180 kalendářních dnů ode dne doručení vyjádření žadateli.

(3) Pokud z důvodů uvedených v zákoně nelze zařízení žadatele o připojení připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, vyrozumí provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy písemně žadatele o důvodech zamítnutí jeho žádosti o připojení.

§ 5

Připojení zařízení k přenosové nebo k distribuční soustavě

(1) Připojení zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě se uskutečňuje na základě smlouvy o připojení.

(2) Smlouva o připojení zařízení výrobce nebo oprávněného zákazníka k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě a smlouva o připojení zařízení provozovatele distribuční soustavy k přenosové soustavě nebo k jiné distribuční soustavě musí obsahovat

a) identifikační údaje smluvních stran s adresami pro doručování,

b) předmět smlouvy a podmínky připojení zařízení,

c) termín připojení zařízení,

d) místo připojení zařízení,

e) výši podílu žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě (dále jen "podíl žadatele o připojení"),

f) způsob úhrady podílu žadatele o připojení,

g) dobu platnosti smlouvy.

(3) V případě ukončení smluvního vztahu na připojení zařízení oprávněného zákazníka trvá rezervace příkonu pro místo připojení ještě 12 měsíců.

§ 6

Podíl žadatele o připojení

(1) Oprávněné náklady provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy jsou nezbytně nutné náklady související s výstavbou a úpravami přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, které byly vyvolány požadavkem žadatele v souvislosti s místem a způsobem připojení jeho zařízení.

(2) Výstavba a úpravy přenosové soustavy se určují od místa připojení zařízení žadatele o připojení do vhodného místa v přenosové soustavě, kde je k dispozici požadovaný rezervovaný příkon.

(3) Výstavba a úpravy distribuční soustavy se určují od místa připojení zařízení žadatele o připojení do vhodného místa v distribuční soustavě, kde je k dispozici požadovaný rezervovaný příkon, nejvýše však do místa s nejblíže vyšší napěťovou hladinou.

(4) Podíl žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě na oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy spojených s připojením zařízení je část nákladů, které provozovatel přenosové soustavy vynaložil za účelem připojení zařízení žadatele. Podíl tvoří

a) oprávněné náklady související bezprostředně s místem připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě,

b) oprávněné náklady provozovatele přenosové soustavy spojené se zajištěním přenosu rezervovaného výkonu, spočívající v jejich vynaložení na vybudování nových nebo zvýšení výkonu stávajících zařízení bezprostředně souvisejících s rezervovaným výkonem.

(5) Podíl žadatele o připojení zařízení k distribuční soustavě na oprávněných nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením zařízení je část nákladů, které provozovatel distribuční soustavy vynaložil za účelem připojení zařízení žadatele. Podíl tvoří

a) oprávněné náklady související bezprostředně s místem připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě,

b) oprávněné náklady provozovatele distribuční soustavy prokazatelně vyvolané v distribuční soustavě v souvislosti s připojením zařízení žadatele k distribuční soustavě.

(6) V případě, kdy je žadatelem o připojení zařízení oprávněný zákazník, činí podíl na oprávněných nákladech nejvýše 60 % podílu vypočteného podle odstavců 4 a 5.

(7) V případě požadavku žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě na zvýšení kvality dodávky elektřiny do jeho odběrného místa nebo na specifický způsob stavebního či technického provedení připojení k zařízení distribuční soustavy nebo přenosové soustavy jsou žadatelem o připojení zařízení hrazeny náklady spojené s realizací tohoto požadavku v plné výši.

(8) V případech, kdy provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy uskuteční účelný technologický rozvoj přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v souladu s rozvojovým plánem obce, zejména v případě, že tato soustava nemůže pokrýt požadavky nových žadatelů o přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny, se žadatel o připojení zařízení podílí na oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 4 nebo 5. Pro tuto lokalitu se zavádí zvláštní režim sledování, stanovuje se jednotkový podíl oprávněných nákladů spojených s připojením zařízení a provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může tento podíl uplatňovat maximálně po dobu 10 let od kolaudace dotčené stavby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy. Zvláštním režimem se rozumí evidování technického rozsahu daného zařízení, nákladů vynaložených na jeho pořízení, stanovení jednotkového podílu na poskytnuté připojení zařízení a sledování uhrazených podílů.

(9) Úhrada podílu žadatele o připojení na oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě nebude uplatňována u žadatelů o připojení zařízení v případech, kdy podíl na nákladech spojených s připojením zařízení byl již stanoven jiné fyzické nebo právnické osobě.

§ 7

Poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny

(1) Přenos a distribuce elektřiny jsou uskutečňovány na základě smlouvy, která musí obsahovat

a) identifikační a platební údaje smluvních stran s adresami pro doručování,

b) předmět smlouvy,

c) podmínky poskytování přenosu nebo distribuce elektřiny,

d) výši a způsob úhrady,

e) předávací nebo odběrná místa nebo jejich souhrn, pro která jsou přenos nebo distribuce elektřiny zajišťovány,

f) dobu platnosti smlouvy.

(2) Žádost o poskytnutí přenosu elektřiny se předkládá před požadovaným termínem zahájení přenosu elektřiny provozovateli přenosové soustavy pro každé předávací nebo odběrné místo zvlášť. Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny jsou uvedeny v příloze č. 5.

(3) Žádost o poskytnutí distribuce elektřiny se předkládá před požadovaným termínem zahájení distribuce elektřiny provozovateli distribuční soustavy pro každé předávací nebo odběrné místo zvlášť. Náležitosti žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny jsou uvedeny v příloze č. 6.

(4) V případě, že dojde ke smluvnímu snížení rezervované kapacity1) nebo hodnoty jističe před elektroměrem na hodnotu nižší, než odpovídá rezervovanému příkonu místa připojení zařízení oprávněného zákazníka po dobu delší než 24 měsíců, snižuje se hodnota rezervovaného příkonu na tuto hodnotu.

§ 8

Úhrada škody při neoprávněném odběru elektřiny a při neoprávněné dodávce elektřiny

(1) Při neoprávněném odběru elektřiny nebo při neoprávněné dodávce elektřiny se skutečně vzniklá škoda vyčísluje na základě změřených údajů, popřípadě nelze-li měření provést, podle jinak zjištěných údajů o neoprávněném odběru nebo neoprávněné dodávce.

(2) V případech, kdy nelze zjistit skutečně vzniklou škodu neoprávněným odběrem elektřiny z elektrizační soustavy, stanoví se škoda následujícím způsobem:

a) denní množství neoprávněně odebrané elektřiny v síti velmi vysokého napětí a vysokého napětí se vypočte následujícím způsobem:

1. jmenovité výkony všech transformátorů určených k přímému odběru elektřiny se vynásobí dobou využití 12 hodin, pokud nebyla zjištěna doba využití delší,

2. pro výpočet se použije hodnota účiníku rovna jedné,

3. za maximální hodnotu elektrického příkonu se považuje sjednaná hodnota rezervovaného příkonu zařízení rovna nule kW;

b) denní množství neoprávněně odebrané elektřiny v síti nízkého napětí se vypočte následujícím způsobem:

1. k výpočtu se použije jmenovitá hodnota jističe před elektroměrem (měřicím zařízením) a časové využití 12 hodin, pokud nebyla zjištěna doba využití delší,

2. v případě neosazení jističe před elektroměrem se uvažuje se spotřebou stanovenou jmenovitým proudem jiného prvku omezujícího velikost odebíraného příkonu při časovém využití 12 hodin, pokud nebyla zjištěna doba využití delší,

3. v případě neosazení jističe před elektroměrem a jiného omezujícího prvku se uvažuje se spotřebou stanovenou součtem jmenovitých příkonů všech zjištěných spotřebičů vynásobených délkou využití 12 hodin, pokud nebyla zjištěna doba využití delší,

4. pokud nelze zjistit jmenovitý příkon, vychází se z jmenovité proudové zatížitelnosti přípojných vodičů, případně prvků, kterými je příslušné odběrné místo připojeno k distribuční soustavě;

c) celková spotřeba elektřiny za dobu trvání neoprávněného odběru se vypočte vynásobením denní spotřeby zjištěné podle písmen a) a b) počtem dnů, po které neoprávněný odběr trval; není-li možno zjistit dobu trvání neoprávněného odběru, má se za to, že trval od následujícího dne po provedení posledního pravidelného odečtu měřicího zařízení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy;

d) celková náhrada škody vzniklé provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy se vypočte vynásobením celkové spotřeby elektřiny určené podle písmene c) cenou, která se skládá ze součtu

1. průměrné ceny, kterou provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy za období trvání neoprávněného odběru zaplatil operátorovi trhu za vyúčtování odchylky provozovatele přenosové soustavy nebo distribuční soustavy,

2. ceny za poskytnutí přenosu nebo distribuce na napěťové hladině, ke které je odběrné místo připojeno, uvedené v platném cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni zjištění neoprávněného odběru,

3. ceny systémových služeb uvedené v platném cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni zjištění neoprávněného odběru;

e) náhrada škody za neoprávněný odběr elektřiny se dále zvyšuje o náklady spojené s nápravou důsledků neoprávněného odběru pro přenosovou soustavu nebo distribuční soustavu;

f) výše náhrady škody se zvyšuje o náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru a s přerušením a obnovením dodávky; tyto náklady se dokládají kalkulací.

(3) V případech, kdy nelze vyčíslit skutečně vzniklou škodu neoprávněnou dodávkou elektřiny do elektrizační soustavy, stanoví se škoda následujícím způsobem:

a) denní množství výrobcem neoprávněně dodané elektřiny do elektrizační soustavy, které je vyšší než sjednané a které je prokazatelně změřené provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, se odsouhlasí navzájem mezi tím výrobcem, který způsobil neoprávněnou dodávku elektřiny, a provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy; pro výpočet se použije hodnota účiníku rovna jedné;

b) celková dodávka elektřiny za dobu trvání neoprávněné dodávky se vypočte vynásobením denního množství výrobcem neoprávněně dodané elektřiny zjištěné podle písmene a) počtem dnů, po které neoprávněná dodávka trvala; není-li možno zjistit dobu trvání neoprávněné dodávky, má se za to, že trvala od následujícího dne po provedení posledního pravidelného odečtu měřicího zařízení;

c) celková náhrada škody vzniklé provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy se vypočte vynásobením celkové dodávky elektřiny určené podle písmene b) cenou, která se skládá ze součtu

1. průměrné ceny, kterou provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy za období trvání neoprávněné dodávky zaplatil operátorovi trhu za vyúčtování odchylky provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy,

2. ceny za poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny na napěťové hladině, ke které je předávací místo připojeno, uvedené v platném cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni zjištění neoprávněné dodávky,

3. ceny systémových služeb uvedené v platném cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni zjištění neoprávněné dodávky;

d) náhrada škody za neoprávněnou dodávku elektřiny se dále zvyšuje o náklady spojené s nápravou důsledků neoprávněné dodávky pro přenosovou soustavu nebo distribuční soustavu; tyto náklady se dokládají kalkulací;

e) výše náhrady škody se zvyšuje o náklady spojené se zjišťováním neoprávněné dodávky a s přerušením a obnovením trasy pro dodávku elektřiny.

(4) V případech, kdy nelze vyčíslit celkovou spotřebu nebo dodávku elektřiny a celkovou náhradu škody podle odstavců 2 a 3, postupuje se při stanovení náhrady škody podle zvláštního právního předpisu.2)

(5) Za poškození zajištění jednotlivých částí měřicího zařízení nebo poškození zajištění neměřených částí přenosového, distribučního nebo odběrného zařízení proti neoprávněné manipulaci způsobené odběratelem se stanoví výše náhrady podle zvláštního právního předpisu.2)


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.

2) Vyhláška č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 18/2002 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI VÝROBCE O PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ

Část A

Údaje o žadateli

1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název.

2. Právní forma právnické osoby.

3. Předmět podnikání (činnosti).

4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění:

stát, kraj, okres, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno a datum narození všech členů tohoto orgánu.

6. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození.

7. Trvalý pobyt - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, okres, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční.

8. Spojení - telefon, fax, e-mail.

9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly a úplná adresa.

10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B

Údaje o zařízení

1. Umístění výrobny elektřiny - kraj, okres, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž je výrobna situována, číslo popisné, případně číslo evidenční.

2. Typ výrobny elektřiny - alternativní zdroj nebo jiný zdroj.

3. Charakter výroby elektřiny.

4. Požadovaný termín připojení.

5. Základní údaje o výrobně elektřiny:

a) zapojení výrobny elektřiny do přenosové soustavy (napěťová hladina, předpokládaná lokalita připojení, jednopólové schéma, územní varianty jednotlivých variant připojení),

b) popis výrobny elektřiny [celkový instalovaný výkon elektrárny, výkon jednotlivých bloků, elektrické schéma bloků, typ bloku (uhelný, paroplynový, vodní, jiný), druh zdroje (špičkový, základní), vyrobená energie za rok, jmenovitý účiník, odhadovaná spolehlivost bloku ...],

c) popis blokového transformátoru (typ, instalovaný výkon, jmenovité napětí, napětí nakrátko, zapojení vinutí, převod, rozsah odboček, ztráty nakrátko a ztráty naprázdno, zkratová odolnost, Ith, Idyn, Ivyp, Izap),

d) popis generátoru (typ, instalovaný výkon zdánlivý i činný, jmenovité napětí, zapojení, typ budiče, vypínač, dynamické, jako jsou náhradní reaktance, časové konstanty, konstanty setrvačnosti, ...),

e) popis vlastní spotřeby (celkový instalovaný příkon, jmenovité napětí, účiník, záběrový proud).

6. Další údaje požadované provozovatelem přenosové soustavy.

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů. Nedílnou součástí této žádosti je úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo úředně ověřená kopie listiny o zřízení právnické osoby, ne starší tří měsíců. Fyzické osoby, které nemají obchodní firmu, uvedené doklady nepřikládají.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 18/2002 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI OPRÁVNĚNÉHO ZÁKAZNÍKA O PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ

Část A

Údaje o žadateli

1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název.

2. Právní forma právnické osoby.

3. Předmět podnikání (činnosti).

4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění:

stát, kraj, okres, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno a datum narození všech členů tohoto orgánu.

6. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození.

7. Trvalý pobyt - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, okres, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční.

8. Spojení - telefon, fax, e-mail.

9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly a úplná adresa.

10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B

Údaje o zařízení

1. Požadovaný termín připojení.

2. Základní údaje o zapojení zařízení odběratele do přenosové soustavy:

a) nejvyšší napěťová hladina odběrného zařízení,

b) lokalita odběrného zařízení,

c) jednopólové schéma,

d) územní výkresy jednotlivých variant připojení.

3. Údaje o odběru:

a) celkový instalovaný příkon,

b) charakter odběru,

c) časový průběh zatížení,

d) účiník nebo metoda kompenzace,

e) plánovaný odběr elektřiny za rok,

f) velikost požadovaného rezervovaného příkonu.

4. Požadavky na spolehlivost dodávky.

5. Možnosti zpětného ovlivnění napájecí sítě.

6. Další údaje požadované provozovatelem přenosové soustavy.

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů. Nedílnou součástí této žádosti je úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo úředně ověřená kopie listiny o zřízení právnické osoby, ne starší tří měsíců.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 18/2002 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI VÝROBCE O PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Část A

Údaje o žadateli

1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název.

2. Právní forma právnické osoby.

3. Předmět podnikání (činnosti).

4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění:

stát, kraj, okres, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno a datum narození všech členů tohoto orgánu.

6. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození.

7. Trvalý pobyt - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, okres, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční.

8. Spojení - telefon, fax, e-mail.

9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly a úplná adresa.

10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B

Údaje o zařízení

1. Umístění výrobny elektřiny - kraj, okres, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž je výrobna situována, číslo popisné, případně číslo evidenční.

2. Typ výrobny elektřiny - alternativní zdroj nebo jiný zdroj.

3. Charakter výrobny elektřiny.

4. Požadovaný termín připojení.

5. Základní údaje o výrobně elektřiny:

a) zapojení výrobny do distribuční soustavy (napěťová hladina, předpokládaná lokalita připojení, jednopólové schéma, územní varianty jednotlivých variant připojení),

b) popis výrobny elektřiny [celkový instalovaný výkon elektrárny, výkon jednotlivých bloků, elektrické schéma bloku, typ bloku (uhelný, paroplynový, vodní, jiný), druh zdroje (špičkový, základní), vyrobená energie za rok, jmenovitý účiník, odhadovaná spolehlivost bloku ...], doložení elektromagnetické kompatibility zdrojového soustrojí,

c) popis blokového transformátoru (typ, instalovaný výkon, jmenovité napětí, napětí nakrátko, zapojení vinutí, převod, rozsah odboček, ztráty nakrátko a ztráty naprázdno, zkratová odolnost, Ith, Idyn, Ivyp, Izap),

d) popis generátoru (typ, instalovaný výkon zdánlivý i činný, jmenovité napětí, zapojení, typ budiče, vypínač, dynamické, jako jsou náhradní reaktance, časové konstanty, konstanty setrvačnosti, ...), popis instalovaných ochran souvisejících s distribuční soustavou,

e) možnost připojení do automatické sekundární regulace napětí,

f) očekávaný provozní režim výroby a dodávky elektřiny,

g) popis vlastní spotřeby (celkový instalovaný příkon, jmenovité napětí, účiník, záběrový proud),

h) způsob synchronizace k distribuční soustavě.

6. Další údaje požadované provozovatelem distribuční soustavy.

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů. Nedílnou součástí této žádosti je úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo úředně ověřená kopie listiny o zřízení právnické osoby, ne starší tří měsíců.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 18/2002 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI OPRÁVNĚNÉHO ZÁKAZNÍKA NEBO PROVOZOVATELE JINÉ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY O PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Část A

Údaje o žadateli

1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název.

2. Právní forma právnické osoby.

3. Předmět podnikání (činnosti).

4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění:

stát, kraj, okres, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno a datum narození všech členů tohoto orgánu.

6. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození.

7. Trvalý pobyt - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, okres, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční.

8. Spojení - telefon, fax, e-mail.

9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly a úplná adresa.

10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B

Údaje o zařízení

1. Požadovaný termín připojení.

2. Základní údaje o zapojení odběratele do distribuční soustavy:

a) nejvyšší napěťová hladina odběrného zařízení,

b) lokalita odběrných zařízení,

c) jednopólové schéma,

d) územní výkresy jednotlivých variant připojení.

3. Údaje o odběru:

a) celkový instalovaný příkon,

b) charakter odběru,

c) typ a odběr připojovaných spotřebičů (zejména počet a výkon motorů, elektrické pece a topení, elektrické svářecí zařízení, pohony apod.) a motory s výkonem nad 3 kW s periodickou rázovou charakteristikou zatěžování nebo s elektronickou regulací výkonu a spotřeby,

d) časový průběh zatížení,

e) účiník nebo metoda kompenzace,

f) plánovaný odběr elektřiny za rok,

g) velikost požadovaného rezervovaného příkonu.

4. Požadavky na spolehlivost dodávky (maximální doba přerušení dodávky).

5. Možnosti zpětného ovlivnění napájecí s ítě.

6. Další údaje požadované provozovatelem distribuční soustavy.

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů. Nedílnou součástí této žádosti je úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo úředně ověřená kopie listiny o zřízení právnické osoby, ne starší tří měsíců. Fyzické osoby, které nemají obchodní firmu, uvedené doklady nepřikládají.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 18/2002 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PŘENOSU ELEKTŘINY

Část A

Údaje o žadateli

1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název.

2. Právní forma právnické osoby.

3. Předmět podnikání (činnosti).

4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění:

stát, kraj, okres, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno a datum narození všech členů tohoto orgánu.

6. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození.

7. Trvalý pobyt - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, okres, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční.

8. Spojení - telefon, fax, e-mail.

9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly a úplná adresa.

10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B

Technické údaje

1. Požadovaný termín a doba poskytnutí přenosu elektřiny.

2. Velikost rezervovaného výkonu (maximální požadovaný výkon přenosu) v předávacím místě:

a) jedná se o celkový rezervovaný výkon v předávacím místě zahrnující všechny očekávané smlouvy o dodávce elektřiny,

b) pro výrobce se jedná o celkový rezervovaný výkon v předávacím místě zahrnující všechny očekávané smlouvy o dodávce elektřiny.

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 18/2002 Sb.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY

Část A

Údaje o žadateli

1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název.

2. Právní forma právnické osoby.

3. Předmět podnikání (činnosti).

4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění:

stát, kraj, okres, obec s PSČ, ulice a číslo popisné.

5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno a datum narození všech členů tohoto orgánu.

6. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození.

7. Trvalý pobyt - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, okres, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční.

8. Spojení - telefon, fax, e-mail.

9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly a úplná adresa.

10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Část B

Technické údaje

1. Požadovaný termín a doba poskytnutí distribuce.

2. Velikost rezervovaného výkonu distribuce v předávacím místě:

a) jedná se o celkový rezervovaný výkon v předávacím místě zahrnující všechny očekávané smlouvy o dodávce elektřiny,

b) pro výrobce se jedná o celkový rezervovaný výkon v předávacím místě zahrnující všechny očekávané smlouvy o dodávce elektřiny odběratelům, dodavatelům a obchodníkům s elektřinou.

Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.

Přesunout nahoru