Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzů instrumentů kapitálového trhu

Částka 8/2002
Platnost od 18.01.2002
Účinnost od 01.04.2002
Zrušeno k 01.05.2004 (256/2004 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 19. prosince 2001,

kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzů instrumentů kapitálového trhu

Ministerstvo financí na návrh Komise pro cenné papíry stanoví podle § 8b odst. 5 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví pro organizátory veřejných trhů, kterými jsou Burza cenných papírů Praha, a. s. (dále jen "Burza") a RM-SYSTÉM, a. s. (dále jen "RM-Systém"), forma a způsob uveřejňování informací o kurzech instrumentů kapitálového trhu, lhůty pro jejich uveřejňování a výjimky a odchylky z povinností organizátorů veřejných trhů podle § 8b odst. 4 zákona.

Uveřejňování informací Burzou

§ 2

Burza uveřejňuje v průběhu obchodního dne o každém cenném papíru přijatém k obchodování na jí organizovaném veřejném trhu informace o

a) průběhu obchodování v rámci automatických obchodů, a to tyto údaje:

1. ISIN cenného papíru,

2. závěrečný kurz cenného papíru z předchozího obchodního dne,

3. cenu posledního obchodu s cenným papírem předcházejícího okamžiku uveřejnění,

4. nejvyšší z cen objednávek na nákup cenného papíru platných v okamžiku uveřejnění,

5. nejnižší z cen objednávek na prodej cenného papíru platných v okamžiku uveřejnění,

6. objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený v Kč,

7. objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený počtem kusů cenného papíru;

b) průběhu obchodování v rámci obchodů s účastí tvůrců trhu, a to tyto údaje:

1. ISIN cenného papíru,

2. kurz cenného papíru aktuální k okamžiku uveřejnění,

3. nejvyšší z kótací tvůrců trhu na nákup cenného papíru závazných k okamžiku uveřejnění,

4. nejnižší z kótací tvůrců trhu na prodej cenného papíru závazných k okamžiku uveřejnění,

5. objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený v Kč,

6. objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený počtem kusů cenného papíru,

7. objem jednotlivých obchodů s cenným papírem uzavřených proti nejlepší kótaci tvůrce trhu v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený v Kč,

8. objem jednotlivých obchodů s cenným papírem uzavřených proti nejlepší kótaci tvůrce trhu v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený počtem kusů cenného papíru;

c) blokových obchodech, a to tyto údaje:

1. ISIN cenného papíru,

2. objem každého blokového obchodu registrovaného v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený v Kč,

3. objem každého blokového obchodu registrovaného v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený počtem kusů cenného papíru,

4. datum vypořádání každého blokového obchodu registrovaného v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění.

§ 3

Burza uveřejňuje po ukončení obchodního dne o každém cenném papíru přijatém k obchodování na jí organizovaném veřejném trhu informace o

a) výsledcích obchodování v rámci všech typů obchodů, při nichž se stanoví kurz, a to tyto údaje:

1. ISIN cenného papíru,

2. název cenného papíru,

3. závěrečný kurz cenného papíru,

4. objem obchodů uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,

5. objem obchodů uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kusů cenného papíru;

b) výsledcích obchodování v rámci automatických obchodů, a to tyto údaje:

1. ISIN cenného papíru,

2. název cenného papíru,

3. nejvyšší z cen obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne,

4. nejnižší z cen obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne,

5. cenu posledního obchodu s cenným papírem uzavřeného v průběhu obchodního dne,

6. objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,

7. objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kusů cenného papíru;

c) výsledcích obchodování v rámci obchodů s účastí tvůrců trhu, a to tyto údaje:

1. ISIN cenného papíru,

2. název cenného papíru,

3. otevírací kurz cenného papíru,

4. nejvyšší z kurzů cenného papíru dosažených v průběhu obchodního dne,

5. nejnižší z kurzů cenného papíru dosažených v průběhu obchodního dne,

6. závěrečný kurz cenného papíru,

7. objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,

8. objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kusů cenného papíru,

9. objem obchodů s cenným papírem uzavřených proti nejlepší kótaci tvůrce trhu v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,

10. objem obchodů s cenným papírem uzavřených proti nejlepší kótaci tvůrce trhu v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kusů cenného papíru;

d) výsledcích obchodování v rámci blokových obchodů, a to tyto údaje:

1. ISIN cenného papíru,

2. název cenného papíru,

3. objem blokových obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,

4. objem blokových obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kusů cenného papíru,

5. nejvyšší z cen blokových obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne,

6. nejnižší z cen blokových obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne.

§ 4

Burza uveřejňuje v průběhu obchodního dne informace o průběhu obchodování s každou sérií opce a každou sérií finanční termínové smlouvy (futures) přijatou k obchodování na jí organizovaném veřejném trhu, a to:

a) identifikaci derivátu,

b) cenu posledního obchodu s derivátem předcházejícího okamžiku uveřejnění,

c) nejvyšší z cen objednávek na nákup derivátu platných v okamžiku uveřejnění,

d) nejnižší z cen objednávek na prodej derivátu platných v okamžiku uveřejnění,

e) objem obchodů s derivátem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený v Kč,

f) objem obchodů s derivátem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený počtem kontraktů,

g) identifikaci podkladového aktiva derivátu,

h) kurz podkladového aktiva platný k okamžiku uveřejnění nebo hodnotu podkladového aktiva platnou k okamžiku uveřejnění.

§ 5

Burza uveřejňuje po ukončení obchodního dne informace o výsledcích obchodování s každým derivátem přijatým k obchodování na jí organizovaném veřejném trhu, a to

a) identifikaci derivátu,

b) otevírací cenu derivátu,

c) nejvyšší z cen obchodů s derivátem uzavřených v průběhu obchodního dne,

d) nejnižší z cen obchodů s derivátem uzavřených v průběhu obchodního dne,

e) zavírací cenu derivátu,

f) objem obchodů s derivátem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,

g) objem obchodů s derivátem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kontraktů,

h) identifikaci podkladového aktiva derivátu,

i) kurz podkladového aktiva platný k okamžiku ukončení obchodního dne nebo hodnotu podkladového aktiva platnou k okamžiku ukončení obchodního dne.

§ 6

(1) Informace podle § 2 a 4 uveřejňuje Burza v elektronické podobě bez zbytečného odkladu po každé změně v naposledy uveřejněných údajích prostřednictvím svého automatizovaného obchodního systému, nebo maximálně se zpožděním 30 minut prostřednictvím systému umožňujícího dálkový přístup.

(2) Informace podle § 3 a 5 uveřejňuje Burza nejpozději v okamžiku zahájení následujícího obchodního dne na předem stanoveném veřejně přístupném místě ve svém sídle a v elektronické podobě prostřednictvím systému umožňujícího dálkový přístup. Burza je povinna umožnit uveřejnění těchto informací otištěním v alespoň jednom celostátně distribuovaném deníku nejpozději následující obchodní den.

(3) Jestliže bylo pro obchodní den nebo část tohoto dne, za který se uveřejňují pro určitý instrument kapitálového trhu informace podle § 3 nebo § 5, s tímto instrumentem kapitálového trhu pozastaveno obchodování, uvede se tato skutečnost jako součást uveřejňovaných informací.

(4) Strukturu informací podle § 2 až 5 a každou změnu této struktury uveřejní Burza v dostatečném předstihu tak, aby uživatelé systémů podle § 6 odst. 1 a 2 měli možnost přizpůsobit této struktuře své informační systémy.

Uveřejňování informací RM-Systémem

§ 7

RM-Systém uveřejňuje v průběhu obchodního dne o každém cenném papíru přijatém k obchodování na jím organizovaném veřejném trhu informace o

a) průběhu obchodování v rámci aukce, a to tyto údaje:

1. ISIN cenného papíru,

2. závěrečný kurz cenného papíru z předchozího obchodního dne,

3. cenu posledního obchodu s cenným papírem předcházejícího okamžiku uveřejnění,

4. nejvyšší z cen uvedených v pokynech k nákupu cenného papíru platných v okamžiku uveřejnění,

5. nejnižší z cen uvedených v pokynech k prodeji cenného papíru platných v okamžiku uveřejnění,

6. objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený v Kč,

7. objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený počtem kusů cenného papíru;

b) přímých obchodech, a to tyto údaje:

1. ISIN cenného papíru,

2. objem každého přímého obchodu registrovaného v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený v Kč,

3. objem každého přímého obchodu registrovaného v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění, vyjádřený počtem kusů cenného papíru,

4. datum vypořádání každého přímého obchodu registrovaného v průběhu obchodního dne do okamžiku uveřejnění.

§ 8

RM-Systém uveřejňuje po ukončení obchodního dne o každém cenném papíru přijatém k obchodování na jím organizovaném veřejném trhu informace o

a) výsledcích obchodování v rámci aukce, a to tyto údaje:

1. ISIN cenného papíru,

2. název cenného papíru,

3. zahajovací kurz cenného papíru,

4. nejvyšší z kurzů cenného papíru dosažených v průběhu obchodního dne,

5. nejnižší z kurzů cenného papíru dosažených v průběhu obchodního dne,

6. závěrečný kurz cenného papíru,

7. objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,

8. objem obchodů s cenným papírem uzavřených v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kusů cenného papíru;

b) výsledcích obchodování v rámci přímých obchodů, a to tyto údaje:

1. ISIN cenného papíru,

2. název cenného papíru,

3. objem přímých obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne, vyjádřený v Kč,

4. objem přímých obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne, vyjádřený počtem kusů cenného papíru,

5. nejvyšší z cen přímých obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne,

6. nejnižší z cen přímých obchodů registrovaných v průběhu obchodního dne.

§ 9

(1) Informace podle § 7 uveřejňuje RM-Systém v elektronické podobě bez zbytečného odkladu po každé změně v naposledy uveřejněných údajích prostřednictvím svého automatizovaného obchodního systému, nebo se zpožděním maximálně 30 minut prostřednictvím systému umožňujícího dálkový přístup.

(2) Informace podle § 8 uveřejňuje RM-Systém nejpozději v okamžiku zahájení následujícího obchodního dne na předem stanoveném veřejně přístupném místě ve svém sídle a v elektronické podobě prostřednictvím systému umožňujícího dálkový přístup. RM-Systém je povinen umožnit uveřejnění těchto informací otištěním v alespoň jednom celostátně distribuovaném deníku následující obchodní den.

(3) Jestliže bylo pro obchodní den nebo pro část tohoto dne, za který se uveřejňují pro určitý instrument kapitálového trhu informace podle § 8, s tímto instrumentem kapitálového trhu pozastaveno obchodování, uvede se tato skutečnost jako součást uveřejňovaných informací.

(4) Strukturu informací podle § 7 a 8 a každou změnu této struktury uveřejní RM-Systém v dostatečném předstihu tak, aby uživatelé systémů podle § 9 odst. 1 a 2 měli možnost přizpůsobit této struktuře své informační systémy.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.


Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

Přesunout nahoru