Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 169/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Částka 71/2002
Platnost od 07.05.2002
Účinnost od 15.05.2002
Zrušeno k 16.10.2008 (356/2008 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

169

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 18. dubna 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 13 a § 4 odst. 12 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb. a vyhlášky č. 472/2001 Sb., se mění takto:

1. V Příloze č. 3 část I., část II.A a část II.B zní:

„Příloha č. 3 část I. k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

NEŽÁDOUCÍ LÁTKY A PRODUKTY

Látka, produktKrmivoMaximálně přípustný obsah v mg/kg krmiva o sušině 88 %
123
A. Substance (ionty nebo prvky)
1. ArsenKrmné suroviny: 
• travní moučka, jetelová moučka, vojtěšková moučka, cukrovarské řízky sušené, cukrovarské řízky částečně odcukřené4
• fosfáty a suroviny ze zpracování ryb nebo jiných mořských živočichů10
• ostatní2
Kompletní krmiva*): 
• pro ryby4
• ostatní2
Doplňková krmiva:12
• minerální
• ostatní4
2. Dusitany (vyjádřeno jako NaNO2)Rybí moučka60
Krmiva pro domácí zvířata, s výjimkou ptáků a akvarijních rybek15
3. FluorKrmné suroviny: 
• živočišného původu500
• fosfáty2 000
• ostatní150
Kompletní krmiva*): 
• pro skot, ovce a kozy 
  • v mléce30
  • ostatní50
• pro prasata100
• pro drůbež350
• pro kuřata250
• ostatní150
Doplňková krmiva:2 000
• minerální pro skot, ovce a kozy
• ostatní1251)
4. KadmiumKrmné suroviny: 
• rostlinného původu1
• živočišného původu, s výjimkou krmiv pro domácí zvířata2
• fosfáty10
Kompletní krmiva*): 
• pro skot, ovce a kozy, s výjimkou kompletních krmiv pro telata, jehňata a kůzlata1
• ostatní, s výjimkou kompletních krmiv pro domácí zvířata0,5
• minerální krmiva5
• ostatní doplňková krmiva pro skot, ovce a kozy0,5
5. OlovoKrmné suroviny: 
• zelená píce40
• fosfáty30
• kvasnice5
• ostatní10
Kompletní krmiva*)5
Doplňková krmiva: 
• minerální30
• ostatní10
6. RtuťKrmné suroviny : 
• ze zpracování ryb nebo jiných mořských živočichů0,5
• ostatní0,1
Kompletní krmiva *). 
• pro psy a kočky0,4
• ostatní0,1
Doplňková krmiva, s výjimkou doplňkových krmiv pro psy a kočky0,2
*) kompletními krmivy se rozumějí směsi krmiv, které podle svého složení dostačují ke krytí krmné dávky
1) Na každé procento fosforu.
Látka, produktKrmivoMaximálně přípustný obsah v mg/kg krmiva o sušině 88 %
123
B. Produktyy
1. Aťlatoxin BjKrmné suroviny: 
• podzemnice olejná, kopra, palmojádro, bavlníkové semeno, babassu, kukuřice a produkty jejich zpracování0,022
• ostatní0,05
Kompletní krmiva*) pro skot, ovce a kozy 
• dojnice0,005
• telata a jehňata0,01
• ostatní0,05
Kompletní krmiva*) pro prasata a drůbež, s výjimkou mláďat0,02
• ostatní0,01
Doplňková krmiva: 
• pro prasata a drůbež, s výjimkou mladých zvířat0,03
• pro skot, ovce a kozy, s výjimkou zvířat v laktaci, telat a jehňat0,05
• ostatní0,005
2.1. AldrinVšechna krmiva s výjimkou tuků0,01
2.2 Dieldrin (jednotlivě nebo dohromady, vyjádřeno jako dieldrin)Tuky0,2
3. Campeehlor (Toxaphen)Všechna krmiva0,1
4. DDT (suma z DDT-, TDE-a DDE- isomerů, vyjádřeno jako DDT)Všechna krmiva s výjimkou tuků0,05
Tuky0,5
5. Dioxin (suma polychlorovaných dibenzoparadioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF), vyjádřená v jednotkách toxických ekvivalentu WHO, při použití WHO-TEFs (faktory toxické ekvivalence, 1997) PCDD/FVšechny krmné suroviny rostlinného původu, včetně rostlinných olejů a vedlejších produktů0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1, 2)
Minerální látky1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1, 2)
Živočišný tuk, včetně mléčného tuku a vaječného tuku2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1, 2)
Ostatní produkty suchozemských zvířat, včetně mléka a mléčných produktů a vajec a výrobků z vajec0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1, 2)
Rybí tuk6,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1, 2)
Ryby, ostatní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší výrobky s výjimkou rybího tuku3)1,25 ngWIIO-PCDIM«-TEQ/kg(1, 2)
Krmné směsi s výjimkou krmiv pro kožešinová zvířata, domácí zvířata a krmiv pro ryby0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1, 2)
Krmiva pro ryby, krmiva pro domácí zvířata2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(1, 2)
1) Horní hranice koncentrací; horní hranice jsou vypočítány za předpokladu, že všechny hodnoty různých kongenerů, nižší než je mez stanovitelnosti, jsou rovny mezi stanovitelnosti.2) Tyto maximální limity budou revidovány poprvé před 31.12.2004 podle nejnovějších údajů o přítomnosti dioxinů a dioxinů vyjádřených jako PCB, zejména s ohledem na zahrnutí dioxinů vyjádřených jako PCB ve stanovených úrovních, a dále budou revidovány před 31.12.2006 s cílem výrazného snížení maximálních hladin3) Čerstvé ryby přímo dodané a použité bez zprostředkované úpravy pro výrobu krmiv pro kožešinová zvířata jsou vyjmuty z maximálních limitů. Produkty, upravené živočišné proteiny vyrobené z těchto kožešinových zvířat, se nesmějí dostat do potravinového řetězce a jejich krmení je zakázáno hospodářským zvířatům, která jsou držena, krmena nebo chována pro produkci potravin.
6. Endosulfan (suma alfa-a beta- isomerů a síranu endosulfanu, vyjádřená jako endosulfan)Kukuřice0,2
Semena olejnin0,5
Kompletní krmiva*) pro ryby0,005
Ostatní krmiva0,1
7. Endrin (suma z endrinu a delta-ketoendrinu, vyjádřená jako endrin)Všechna krmiva s výjimkou tuků0,01
Tuky0,05
8. Gossypol volnýKrmné suroviny: 
• bavlníkové pokrutiny1 200
• ostatní20
Kompletní krmiva*): 
• pro skot, ovce a kozy500
• pro telata a drůbež, s výjimkou nosnic100
• pro králíky a prasata, s výjimkou selat60
• ostatní20
9. Heptachlor (suma z heptachloru a heptachlorepoxydu, vyjádřená jako heptachlor)Všechna krmiva s výjimkou tuků0,01
Tuky0,2
10. Hexachlorbenzen(I-ICB)Všechna krmiva s výjimkou tuků0,01
Tuky0,2
11. Hexachlorcyklohexan (HCH)  
11.1. alfa-isomeryVšechna krmiva s výjimkou tuků0,02
Tuky0,2
11.2. beta-isomeryKrmné směsi: 
• pro dojnice0,005
• ostatní0,01
Krmné suroviny: 
• všechny krmné suroviny s výjimkou tuků0,01
• tuky0,1
11.3. gama-isomeryVšechna krmiva s výjimkou tuků0,2
Tuky2,0
12. Hořčičný olej těkavý (vyjádřený jako allylisothiokyanát)Krmné suroviny: 
• řepkové pokrutiny4 000
• ostatní100
Kompletní krmiva*): 
• pro skot, ovce a kozy, s výjimkou mláďat1 000
• pro drůbež a prasata, s výjimkou selat500
• ostatní150
13. Chlordan (suma z cis- a trans- isomerů a z oxychlordanu, vyjádřená jako chlordan)Všechna krmiva s výjimkou tuků0,02
Tuky0,05
14. Kyselina kyanovodíkováKrmné suroviny: 
• lněné semeno250
• lněné pokrutiny350
• z produktů manioku a mandlové pokrutiny100
• ostatní50
Kompletní krmiva*): 
• pro kuřata10
• ostatní50
15. Námel (Claviceps purpurea)Všechna krmiva obsahující nemleté obiloviny1 000
16. Rostliny r.CrotalariaVšechna krmiva100
17. Semena plevelů a nemleté a nerozdrcené plody, obsahující alkaloidy, glykosidy nebo jiné jedovaté látky, samotné nebo v kombinaci, včetně:Všechna krmiva3 000
• Lollium temulentum (L.) 1 000
• Lollium remotum (Schrank.) 1 000
• Datura stramonium (L.) 1 000
18. Skočec obecný - Ricinus communis (L.)Všechna krmiva10 (vyjádřenojako ricinové slupky)
19. TheobrominKompletní krmiva*): 
• pro dospělý skot700
• ostatní300
20. VinylthiooxazolidonKompletní krmiva*): 
• pro nosnice500
• drůbež s výjimkou nosnic1 000
Látka, produktKrmivoMaximálně přípustný obsah v mg/kg krmiva o sušině 88 %
123
C. Botanické nečistoty
1. Bukvice neloupané - Fagus silvatica (L.)Všechna krmivaSemena a plody rostlin a z nich získané produkty, přítomné v krmivech v nestanovitelném množství
2. Černá hořčice - Brassica nigra (L.) Koch
3. Čínská hořčice Brassica juncea (L.)Czern. et Coss.ssp.juncea var.lutea Batalin
4. Etiopská hořčice Brassica carinutu A.Braun
5. Indická hořčice - Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.ssp.integrifolia (West.) Thell.
6. Keř Jatropha curcas (L.)
7. Kroton - Croton tiglium (L.)
8. Lnička setá - Camelina sativa (L.) Crantz
9. Mandloň hořká - Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.var. amara (DC.) Focke (=Prunus amygdalus Batsch.var.amara (DC.) Focke)
10. Meruňka Primus armeniaca (L.)Všechna krmivaSemena a plody rostlin a z nich získané produkty, přítomné v krmivech v nestanovitelném množství
11. Mowrah, Bassia, Madhuka - Madhuca longifolia (I. ) Maebr.(=Bassia longifolia L. =Illipe malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin. (=Bassia latifolia (Roseb.) = Illipe latifolia (Roseb.) F.Mueller)
12. Sareptská hořčice - Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.ssp.juncea 

Příloha č. 3 část II.A k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Látka, produktKrmná surovinaMaximálně přípustný obsah v mg/kg krmiva o sušině 88 %
123
1. Aflatoxin B1Palmojádro, kopra, bavlníkové semeno, kukuřice, podzemnice olejná, babassu a produkty jejich zpracování0,2
2. ArsenFosfáty20
3. KadmiumFosfáty101)
4. Dioxin (suma polychlorovaných diben/oparadioxinú (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF), vyjádřená v jednotkách toxických ekvivalentů WHO, při použití WHO-TEFs (faktory toxické ekvivalence, 1997) PCDD/FVšechny krmné suroviny rostlinného původu, včetně rostlinných olejů a vedlejších produktů0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg2,3)
Minerální látky1,0 ng ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg2,3)
Živočišný tuk, včetně mléčného tuku a vaječného tuku2,0 ng ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg2,3)
Ostatní produkty suchozemských zvířat, včetně mléka a mléčných výrobků a výrobků z vajec0,75 ng ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg2,3)
Rybí tuk6,0 ng ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg2,3)
Ryby, ostatní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší výrobky s výjimkou rybího tuku4)1,25 ng ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg2,3)
Krmné směsi s výjimkou krmiv pro kožešinová zvířata a krmiv pro ryby .0,75 ng ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg2,3)
Krmiva pro ryby, krmiva pro domácí zvířata2,25 ng ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg2,3)
1) Max.obsah kadmia 0,5 mg/l % fosforu.2) Horní hranice koncentrací; horní hranice koncentrací jsou vypočítány za předpokladu, že všechny hodnoty různých kongenerů, nižší než je mez stanovitelnosti, jsou rovny mezi stanovitelnosti.3) Tyto maximální limity budou revidovány poprvé před 31.12.2004 podle nejnovějších údajů o přítomnosti dioxinů a dioxinů vyjádřených jako PCB, zejména s ohledem na zahrnutí dioxinů vyjádřených jako PCB ve stanovených úrovních, a dále budou revidovány před 31.12.2006 s cílem výrazného snížení maximálních hladin4) Čerstvé ryby přímo dodané a použité bez zprostředkované úpravy pro výrobu krmiv pro kožešinová zvířata jsou vyjmuty z maximálních limitů. Produkty, upravené živočišné proteiny vyrobené z těchto kožešinových zvířat, se nesmějí dostat do potravinového řetězce a jejich krmení je zakázáno hospodářským zvířatům, která jsou držena, krmena nebo chována pro produkci potravin.

Poloha č. 3 část II.B k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Látka, produktKrmné suroviny
12
A. Substance (ionty nebo prvky)
1. ArsenVšechny krmné suroviny mimo fosfáty
2. DusitanyRybí moučka
3. FluorVšechny krmné suroviny
4. KadmiumVšechny krmné suroviny rostlinného původu Všechny krmné suroviny živočišného původu mimo krmné suroviny pro domácí zvířata
5. OlovoVšechny krmné suroviny
6. RtuťVšechny krmné suroviny
 
B. Produkty
1. Aflatoxin B1Všechny krmné suroviny mimo podzemnici olejnou, kopru, palmojádro, bavlníková semena, babassu, kukuřici a produkty jejich zpracování
2. Aldrin 2.1 Dieldrin (jednotlivě nebo dohromady, vyjádřeno jako dieldrin)Všechny krmné suroviny
3. Camphechlor (Toxaphen)Všechny krmné suroviny
4. Crotalaria spp.Všechny krmné suroviny
5. DDT (suma DDT-, TDE- a DDE-isomerů, vyjádřeno jako DDT)Všechny krmné suroviny
6. Endosulfan (suma alfa- a beta- isomerů a síranu endosulfanu, vyjádřeno jako endosulfan)Všechny krmné suroviny
7. Endrin (suma endrinu a delta-ketoendrinu, vyjádřeno jako endrin)Všechny krmné suroviny
8.Gossypol volnýVšechny krmné suroviny
9. Heptachlor (suma heptachloru a heptachlor-epoxidu, vyjádřeno jako heptachlor)Všechny krmné suroviny
10. Hexachlorbenzen(HCB)Všechny krmné suroviny
11. Hexachlorcyklohexan (HCH) 
11.1. alťa-isomerVšechny krmné suroviny
11.2. beta-isomerVšechny krmné suroviny
11.3. gama-isomerVšechny krmné suroviny
12. Hořčičný olej těkavýVšechny krmné suroviny
13. Chlordan (suma cis- a trans- isomerů a oxychlordanu, vyjádřeno jako chlordan)Všechny krmné suroviny
14. Kyselina kyanovodíkováVšechny krmné suroviny
15. Námel (Claviceps purpurea)Nemleté obiloviny
16. Skočec obecný - Ricinus communis (L.)Všechny krmné suroviny
17. Semena a plody plevelů obsahující alkaloidy, glykosidy nebo jiné jedovaté látky, samotné nebo v kombinaci, včetně: • Lollium tenuilcntum (L.)• Lollium remotum (Schrank.)• Datura stramonium (L.)Všechny krmné suroviny
 
C. Botanické nečistoty
1. Bukvice neloupané Lagus silvatica (L.)Všechny krmné suroviny
2. Černá hořčice - Brassica nigra (L.) KochVšechny krmné suroviny
3. Čínská hořčice - Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.ssp.juncea var.lutea BatalinVšechny krmné suroviny
4. Ltiopská hořčice Brassica carinata A.BraunVšechny krmné suroviny
5. Indická hořčice - Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.ssp.integrifolia (West.) Thell.Všechny krmné suroviny
6. Keř Jatropha curcas (L.)Všechny krmné suroviny
7. Kroton - Croton tiglium (L.)Všechny krmné suroviny
8. Lnička setá - Camelina sativa (L.) CranťzVšechny krmné suroviny
9. Mandloň - Prunus dulcis (Mill.)D.A.Webb var.amara (DC.) Focke (=Prunus amygdalus Batsch var.amara (DC.) Focke)Všechny krmné suroviny
10. Meruňka - Prunus armeniaca (L.)Všechny krmné suroviny
11. Movvrah, Bassia, Madhuka - Madhuca longifolia (L.) Maebr.(=Bassia longifolia L. =Illipe malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin (=Bassia latifolia (Roseb.) = Illipe latifolia (Roseb.) F.Mueller )Všechny krmné suroviny
12. Sareptská hořčice - Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.ssp. junceaVšechny krmné suroviny“.

2. V Příloze č. 12 se v prvním sloupci za bod "1.2.2. kvasnice kultivované na jiných substrátech, než je uvedeno v bodě 1.2.1." vkládá bod 1.2.3., který zní:

„1.2.3. kvasnice kultivované na substrátech rostlinného původuVitexCandida utilisHydrolyzáty z vlákniny rostlindusítaké látky min. 44 %všechny druhy zvířatvýrobce Biocel Paskov povoleno do 31. 12. 2003“.

3. V příloze č. 14 část C 1 zní:

"Příloha č. 14 část C 1 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Doplňkové látky skupin

A. Stimulátory růstu

D. Antikokcidika a Chemoterapeutika

povolené na dobu neurčitou (maximálně na dobu 10 let).

Poř.č.
č.EU
Jméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim, stáříMin.obsah Max.obsahJiná ustanovení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
12345678
A.Stimulátory růstu
poř.č 1
č.EU 717
Eli Lilly and Comp. Ltd.AV1LAMYCIN 200g/kg
(Maxus G200, Maxus 200) AVILAMYC1N 100g/kg
(Maxus G100, Maxus 100)
složení doplňkové látky:
Avilamycin 200 g /kg
sojový nebo minerální olej: 5 - 30 g/kg
sojové slupky ad 1 kg
Avilamycin 100 g/kg
sojový nebo minerální olej: 5 - 30 g/kg
sojové slupky ad 1 kg
účinná látka:
C57-62H82-90Cl1-2O31-32
číslo CAS avilamycinu A: 69787-79-7, číslo CAS avilamycinu B: 73240-30-9
směs oligosacharidů ortosomycinové skupiny, produkovaná Streptomyces viridochromogenes NRRL 2860 v granulované formě, obsahující:
min.60 % avilamycinu A
max. 18 % avilamycinu B
min.70 % avilamycinu A+B
jiné jednotlivé avilamyciny max.6 %
selata
výkrm prasat
výkrm kuřat
4 měs.
6 měs.

-
20
10

2,5
40
20

10
výrobce
Eli Lilly and Comp.Ltd.

povoleno do 30.9.2009
poř.č. 2
č.EU 712
Hoechst Roussel Vet.GmbHFLAVOFOSFOLIPOL 80 g/kg
(Flavomycin 80)
FLAVOFOSFOLIPOL 40 g/kg
(Flavomycin 40)
složení doplňkové látky: Flavofosfolipol ≥ 80 g/kg
oxid křemičitý: 50 - 150 g/kg
uhličitan vápenatý: 0 - 400 g/kg
Flavofosfolipol ≥ 40 g/kg
oxid křemičitý: 20-120 g/kg
uhličitan vápenatý: 200 - 750 g/kg
účinná látka: moenomycin A C69H108N5O34P
číslo CAS: 11015-37-5 fosfoglykolipid produkovaný Streptomyces ghanaensis DSM 12 218, složení antibiotických faktorů:
40 - 80 % moenomycinu A
0 - 20 % moenomycinu A 1/2
0-20 % moenomycinu
5-25 % moenomycinu C3
0 - 15 % moenomycinu C4
krůty26 týdnů120výrobce
Intervet International BV, Holandsko1)
Hoechst Roussel Vet.GmbH
Biovet, Bulharsko1)
jen v mléčných KS

jen v mléčných KS

2)
v pokynech pro použití uvést: „Množství flavofosfolipolu v denní dávce nesmí překročit 40 mg na 100 kg ž.hm. a 1,5 mg na každých dalších 10 kg ž.hm."

povoleno do 30.9.2009 (platí pro králíky)
nosnice-25
výkrm kuřat 120
selata3 měsíce1025
prasata6 měsíců120
králíci-24
telata6 měsíců616
telata6 měsíců816
výkrm skotu2) 210
poř.č. 3
č.EU 714
 MONENSINÁT SODNÝC36H61O11Na
(sodná sůl polyeterické
monokarboxylové kys.
produkované Streptomyces
cinnamonensis)
výkrm skotu-1040výrobce
Eli Lilly and Comp.Ltd.,1)
Hoechst Roussel Vet.GmbH1)

V návodu pro použití uvést: „Množství monensinátu sodného v denní dávce nesmí překročit 140 mg na 100 kg ž.hm. a 6 mg na každých dalších 10 kg ž.hm." a „Nebezpečné pro lichokopytníky"'
poř.č. 4
č.EU 716
Hoechst Roussel Vet.GmbHSALINOMYCINÁT SODNÝ 120 g/kg
(Salocin 120 mikrogranulát)
složení doplňkové látky: salinomycinát sodný: ≥ 120 g/kg
oxid křemičitý: 10-100 g/kg
uhličitan vápenatý: 350 -700 g/kg
účinná látka:
C42H69O11Na
číslo CAS: 53003-10-4 (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kys. produkované Streptomyces albus DSM 12 217) přidružené cizí látky: elaiophylin < 42 mg v 1 kg salinomycinátu sodného; 17-epi-20-desoxysalinomycin < 40 mg v 1 kg salinomycinátu sodného
selata
výkrm prasat
4 měsíce
6 měsíců
30
15
60
30
výrobce
Intervet International BV, Holandsko1)
Krka Slovinsko1)
Pfizer Belgie1)
Hoffmann La Roche Švýcarsko1)
Hoechst Roussel Vet.GmbH
Biovet Bulharsko1)

V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"

povoleno do 30.9.2009

1) platí do 31.12.2003 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky

Poř.č.
č.EU
Jméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim, stáříMin. obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
12345618
D.Antikokcidika a chemoterapeutika
poř.č. 1
č.EU 756
 DECOQUINATúčinná látka:
3-etoxykarbony l-4-hydroxy-6-decyloxy-7-etoxyquinolin
výkrm kuřat-2040ochranná lhůta: nejméně 3 dny
poř.č.
2
č.EU 771
Janssen Animal Health B.V.B.A.DICLAZURIL 0,5 g/100 g
(Clinacox 0,5 % premix)
DICLAZURIL 0,2 g/100 g
(Clinacox 0,2 % premix)
složení doplňkové látky:
diclazuril: 0,5 g/100 g
sojová mouka: 99,25 g/100 g
polyvidone K 30: 0,2 g/100 g
hydroxid sodný: 0,0538 g/100g
diclazuril: 0,2 g/100 g
sojová mouka: 39,7 g/100 g
polyvidone K 30: 0,08 g/100 g
hydroxid sodný: 0,0215 g/100g
pšeničná krupice: 60 g/100 g
účinná látka: C17H9Cl3M4O2
(±)-4-chlorfenyl/2,6-dichlor-4-(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)fenyl/ acetonitril
číslo CAS: 101831-37-2 přidružené nečistoty: sloučeniny z odbourávání (R 064318) ≤ 0,2%, další přidružené nečistoty (R 066891, R 066896, R 068610, R070156,R068584, R 070016) ≤ 0,5 % jednotlivě, nečistoty celkem ≤ 1,5 %
výkrm kuřat
výkrm krůt
-
12 týdnů
1
1
1
1
výrobce
Jansen Pharmaceutica Belgiel)
Janssen Animal Health
B.V.B.A.

ochranná lhůta: nejméně 5 dní

povoleno do 30.9.2009 (platí pro výkrm kuřat)

povoleno do 28.2.2011 (platí pro výkrm krůt)
poř.č. 3
č.EU 764
Hoechst Roussel Vet.GmbHHALOFUGINON
HYDROBROMID 6 g/kg
(Stenorol)
složení doplňkové látky:
halofuginon hydrobromid: 6 g/kg
želatina: 13,2 g/kg
škrob: 19,2 g/kg
cukr: 21,6 g/kg
uhličitan vápenatý: 940 g/kg
účinná látka:
Cl6H17BrChN3O3 . HBr
DL-trans-7-bromo-6-chloro-3-
(3-(3-hydroxy-2-
piperidyl)acetonyl)quinazolin-
4-(3H)-hydrobromid
číslo CAS: 64924-67-0
přidružené nečistoty: cis-isomer halofuginonu < 1,5 %
výkrm kuřat-23výrobce
Intervet International BV, Holandsko1)
Hoechst Roussel Vet.GmbH

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů

povoleno do 30.9.2009 (platí pro odchov kuřat a kuřice)
krůty12 týdnů23
odchov kuřat a kuřice16 týdnů23
poř.č. 4
č.EU 763
Produits Roche SALASALOCID SODNÝ A 15 g/100 g
(Avatec 15%)
složení doplňkové látky:
lasalocid sodný A: 15 g/100 g
moučka z kukuřičných palic: 80,95 g/100 g
lecitin: 2 g/100 g
sojový olej: 2 g/100 g
oxid železitý: 0,05 g/100 g
účinná látka: C34H53O8Na
číslo CAS: 25999-20-6 (sodná sůl 6-/(3R,4S,5S,7R)-7-/(2S,3S,5S)-5-etyl-5-/(2R,5R,6S)-5-etyl-5-hydroxy-6-metyltetrahydro-2 H-pyran-2-yl/-tetrahydro-3-mety 1-2-furyl/-4-hydroxy-3,5-dimety 1-6-oxonyl/-2,3-kresotové kyseliny produkované Streptomyces lasaliensis subsp.lasaliensis (ATCC 31180)
přidružené nečistoty: lasalocid sodný B-E ≤ 10%
krůty12 týdnů90125výrobce
Hoffmann La Roche Švýcarsko1)
Produits Roche SA

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky" koncentrace NaCl ve finálním krmivu nesmí překročit 3,5 g/kg

povoleno do 30.9.2009 (platí pro krůty)
výkrm kuřat-75125
odchov kuřat a kuřice16 týdnů75125
poř.č. 5
č.EU 770
Alpharma AS
Roche Vitamins Europe Ltd.
MADURAMICIN AMMONIUM ALFA 1 g/100 g
(Cygro 1 %)
složení doplňkové látky:
maduramicin amonný alfa: 1 g/100 g
benzylalkohol: 5 g/100g
drť z kukuřičných palic: ad 100 g
účinná látka:
C47H83O17N
číslo CAS: 84878-61-5
(amonná sůl polyeterické
monokarboxylové
kys.produkované
Actinomadura yumaensis
(ATCC 31 585, NRRL 12
515))
přidružené nečistoty: maduramicin amonný beta: < 10%
výkrm kuřat
krůty
-
16 týdnů
5
5
5
5
výrobce
Hoffmann La Roche Švýcarsko1)
Alpharma AS
Roche Vitamins Europe Ltd.

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"

povoleno do 30.9.2009 (platí pro výkrm kuřat)
povoleno do 15.12.2011 (platí pro krůty)
poř.č. 6
č.EU 757
MONENSINÁT SODNÝC36H61O11Na
(sodná sůl polyeterické
monokarboxylové kys.
produkované Streplomyces
cinnamonensis)
výkrm kuřat-100125výrobce
Eli Lilly and Comp.Ltd..1)
Krka, Slovinsko1)
Biovet, Bulharsko1)

ochranná lhůta: nejméně 3 dny
V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem nebo oleandomycinem) muže být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"
odchov kuřat a kuřice16 týdnů100120
krůty16 týdnů90100
poř.č. 7
č.EU 765
 NAKASINC43H72O11 (polyeterická monokarboxylová kys.produkovaná Streptomyces aureofaciens)výkrm kuřat-6070výrobce
Eli Lilly and Comp.Ltd ,1)

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"
poř.č. 8
č.EU 772
Eli Lilly and Company Ltd.,NARASIN 80 g/kg -
NIKARBAZIN 80 g/kg
(Maxiban G 160)
složení doplňkové látky:
narazin: 80 g/kg
nikarbazin: 80 g/kg
sojový nebo minerální olej: 10-30 g/kg
vermiculit: 0-20 g/kg
microtracer F-Red: 11 g/kg
drť z kukuřičných palic nebo rýžové slupky: ad 1 kg
účinná látka:
směs narasinu (a)
a nikarbazinu (b)
(a) C43H72O11
číslo CAS: 55134-13-9 (polyetermonokarboxyl. kyseliny produkovaný Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), granulovaný), aktivita ≥ 85 % Narazinu A
(b) C19H18N6O6
číslo CAS: 330-95-0 (ekvimolární komplex 1,3-bis-(4-nitrofenyl)-močoviny a 4,6-dimetylpyrimidin-2-olu, granulovaný)
přidružené nečistoty: p-nitroanilin ≤ 1 %
výkrm kuřat-80100výrobce
Eli Lilly and Comp. Ltd.

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"

povoleno do 30.9.2009
poř.č. 9
č.EU 769
Solvay
Pharmaceuticals BV
NIFURSOL 50 g/100 g
(Salfuride 50 DF)
složení doplňkové látky:
nifursol: 50 g/100g
sojový olej: 34 g/100 g
kukuřičný škrob: ad 100 g
účinná látka: C12H7N5O9
číslo CAS: 16915-70-1
3,5-dinitro-N'-(5-nitrofúrfuryliden)
salicylohydrazid
čistota ≥ 98,5 % na bezvodou bázi
přidružené nečistoty: hydrazid kyseliny 3,5-dinitrosalicylové ≤ 0,5 %,
5-nitro-2-furfuralizin ≤ 0,5 %
krůty-5075výrobce
Solvay Pharmaceuticals BV
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů maximální obsah v prachu uvolněném při zpracování metodou Stauber-Heubachovou: 0,1 μg nifursolu (Odkaz: Fresenius Z.Anal.Chemie (1984) 318:522 -524, Springer-Verlag 1984)

povoleno do 30.9.2009
poř.č. 10
č.EU 758
Roche Vitamins Europe Ltd.ROBENIDIN
HYDROCHLORID 66 g/kg
(Cycostat 66 G)
složení doplňkové látky: robenidin hydrochlorid: 66 g/kg
lignosulfát: 40 g/kg
síran vápenatý dihydrát: 894 g/kg
účinná látka:
C15H13Cl2N5.HCl
číslo CAS: 25875-50-7
1,3-bis-/(p-chlorobenzyliden)-amino/quanidinhydrochlorid
přidružené nečistoty:
N.N'.N''-tris/(p-Cl-
benzyliden)amino/quanidin
≤ 1 %
bis-(4-Cl-benzyliden) hydrazin
≤ 1 %
výkrm kuřat
krůty
chovní králíci
výkrm králíků
-
-
-

-
30
30
50

50
36
36
66

66
výrobce
Rӧthel SRN1)
Hoffmann La Roche Švýcarsko1)
Roche Vitamins Europe Ltd.

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů

povoleno do 30.9.2009 (platí pro chovné králíky)
poř.č. 11
č.EU 766
Intervet
International BV
SALINOMYCINÁT SODNÝ 120 g/kg
(Sacox 120 mikrogranulát)
složení doplňkové látky: salinomycinát sodný: > 120 g/kg
silicon dioxid: 10 - 100 g/kg
uhličitan vápenatý: 350 - 700 g/kg
účinná látka: C42H69O11Na
číslo CAS: 53003-10-4 (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kys. produkované Streptomyces albus DSM 12 217)
přidružené cizí látky:
elaiophylin < 42 mg v 1 kg salinomycinátu sodného; 17-epi-20-desoxysalinomycin < 40 g v 1 kg salinomycinátu sodného
výkrm kuřat
výkrm králíků
-

-
50

20
70

25
výrobce
Intervet International BV, Holandsko Krka Slovinsko1)
Pfizer Belgie1)
Biovet Bulharsko1)
Hoffmann La Roche Švýcarsko1)

V návodu uvést: „Toto krmivo
obsahuje doplňkovou látku
skupiny ionoforů; kombinace
s některými léčivými látkami
(např.thiamulinem) může být
kontraindikována"
a „Nebezpečné pro
lichokopytníky"
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
povoleno do 31.5.2011 (platí
pro výkrm králíků)".

1) platí do 31.12.2003 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky

4. Příloha č. 14 část C 2 zní:

"Příloha č. 14 část C 2 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Doplňkové látky skupin

A. Slimulálory růstu

D. Antikokcidika a chemoterapeutika povolené na dobu určitou

Poř.č.
č.EU
Jméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim, stářiMin.obsahMax.obsahJiná ustanoveni
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
12345678
A.Stimulátory růstu
poř.č. 1
č.EU 33
Eli Lilly and Company Ltd.,AVILAMYCIN 200g/kg
(Maxus G200, Maxus 200)
AVILAMYCIN 100g/kg
(Maxus G100, Maxus 100)
složení doplňkové látky:
Avilamycin 200 g /kg
sojový nebo minerální olej:
5-30 g/kg
sojové slupky ad 1 kg
Avilamycin 100 g/kg
sojový nebo minerální olej:
5 - 30 g/kg
sojové slupky ad 1 kg
účinná látka:
C57-62H82-90Cl1-2O31-32
číslo CAS avilamycinu A: 69787-79-7, číslo CAS avilamycinu B: 73240-30-9 směs oligosacharidů ortosomycinové skupiny, produkovaná Streptomyces viridochromogenes NRRL 2860 v granulované formě, obsahující:
min.60 % avilamycinu A
max. 18 % avilamycinu B
min.70 % avilamycinu A 1B
jiné jednotlivé avilamyciny max.6 %
krůty-510výrobce
Eli Lilly and Comp. Ltd.

povoleno do 31.12.2002
poř.č. 2
č.EU 1
Norsk Hydro Ltd.HYDROGEN-MRAVENČAN DRASELNÝ
(Formi™ LHS)
složení doplňkové látky:
kyselý mravenčan draselný,
pevný: 98g/100g
silikát: 1,5 g/100 g
voda: 0,5 g/100 g
účinná látka:
kyselý mravenčan draselný, pevný
KH(COOH)2
číslo CAS: 20642-05-1
selata
výkrm prasat
2 měsíce
-
6 000
6 000
6 000
6 000
výrobce
Norsk Hydro Ltd.

povoleno do 30.6.2005
poř.č. 3
č.EU 26
Hoechst Roussel Vet. GmbHSALINOMYCINAT SODNÝ 120 g/kg
(Salocin 120 mikrogranulát)
složení doplňkové látky: salinomycinát sodný: ≥ 120 g/kg
oxid křemičitý: 10-100 g/kg
uhličitan vápenatý: 350-700 g/kg
účinná látka: C42H69O11Na
číslo CAS: 53003-10-4 (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kys. produkované Streptomyces albus DSM 12 217)
přidružené cizí látky:
elaiophylin < 42 mg v 1 kg salinomycinátu sodného; 17-epi-20-desoxysalinomycin < 40 mg v 1 kg salinomycinátu sodného
prasnice březí a kojící-4060výrobce
Hoechst Roussel Vet.GmbH
Intervet International BV, Holandsko1)
Krka Slovinsko1)
Pfizer Belgie1)
Hoffmann La Roche
Švýcarsko1)
Biovet, Bulharsko1)

V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"


povoleno do 31.12.2002

1) platí do 31.12.2003 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky

Poř.č.
č.EU
Jméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim, stářiMin.obsahMax.obsahJiná ustanoveni
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
12345678
D.Antikokcidika a chemoterapeutika
poř.č. 1
č.EU 750
AMPROUUM1 -/(4-amino-2-
propylpyrimidin-5-yl)metyl/-2-metyl-pyridinium-chlorid-hydrochlorid
drůbež-62,5125výrobce
MERIAL S.A.S. Francie

ochranná lhůta: nejméně 3 dny
podávání ve snáškové zralosti je nepřípustné
povoleno do 14.5.2002
poř.č. 2
č.EU 751
AMPROLIUM + ETHOPABÁT
(směs 25 dílů
a) amprolia a 1,6 dílu
b) ethopabátu)
a) 1-/(4-amino-2-propylpyrimidin-5-yl)metyl/-2-metyI-pyridinium-chlorid-hydrochlorid
b) metyl-4-acetamido-2-etoxybenzoát
kuřata, krůty, perličky-66,5133výrobce
MERIAL S.A.S. Francie


ochranná lhůta, nejméně 3 dny
podáváni ve snáškové zralosti je nepřípustné;
kompetitivní inhibice s vit B1
povoleno do 14.5.20021)
poř.č. 3
č.EU 27
Janssen Animal Health BVBADICLAZURIL 0,5 g/100 g
(Clinacox 0,5 % premix)
DICLAZURIL 0,2 g/100 g
(Clinacox 0,2 % premix)
složení doplňkové látky:
diclazuril: 0,5 g/100 g
sojová mouka: 99,25 g/100 g
polyvidon K 30: 0,2 g/100g
NaOH: 0,0538 g/100g
diclazuril: 0,2 g/100 g
sojová mouka: 39,7 g/100 g
polyvidon K 30: 0,08 g/100 g
NaOH: 0,0215 g/100 g
pšeničná krupice: 60 g/100 g
účinná látka: C17H9Cl3N4O2
číslo CAS: 101831-37-2 (±)-4-chlorfenyl/2,6-dichlor-4-(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-l,2,4-triazin-2-yl) fenyl/acetonitril přidružené nečistoty: sloučeniny z odbourávání (R 064318 ≤ 0,2%), další přidružené nečistoty (R 066891, R 066896, R 068610, R 070156, R 068584, R 070016) ≤ 0,5% jednotlivě, nečistoty celkem ≤ 1,5 %
odchov kuřat a kuřice16 týdnů11výrobce
Janssen Pharmaceutica Belgie2)
Janssen Animal Health BVBA

povoleno do 31.12.2002
poř.č 4
č.EU 754
DIMETRIDAZOL1,2-dimetyl-5-nitrouvndazolkrůty
perličky
-
-
100
125
200
150
výrobce
Aarti Druggs Indie

ochranná lhůta: nejméně 6 dnů
podávání ve snáškové zralosti není přípustné
povoleno do 14.5.20021)
poř.č. 5
č.EU 755
METICLORPINDOL3,5-diehloro-2,6- dimethylpyridin-4-olvýkrm kuřat
perličky
králíci
-
-
-
125
125
125
125
125
200
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
podávání ve snáškové zralosti je nepřípustné
povoleno do 14.5.20021)
poř.č. 6
č.EU 761
METICLORPINDOL + METBYLBENZOCHÁT
(směs 100 dílů
a) meticlorpindolu a 8,35 dílu
b) methylbenzochátu)
C7H7Cl2NO + C22H21NO4
a) 3,5-dichloro-2,6-dimethyl-4-hydroxy-pyridinolu
b) 7-benzyloxy-6-butyl-3-methoxycarbonyl-4-chinolinu
výkrm kuřat
krůty
odchov kuřat a kuřice
králíci
-
12 týdnů

16 týdnů
110
110

100
220
110
110

110
220
výrobce
MERIAL S.A.S. Francie1)

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
nepodávat nosnicím
povoleno do 14.5.20021)
poř.č. 7
č.EU 768
NIKARBAZINúčinná látka:
C13H18N6O6
číslo CAS: 330-95-0
přidružené nečistoty:
p-nitroanilin 1 %
ekvimolární komplex 1,3-
bis(4-nitrofenyl)-močoviny
a 4-6-dimetyl-pyrimidin-2-olu,
granulovaný
výkrm kuřat4 týdny100125ochranná lhůta: nejméně 9 dnů
povoleno do 14.5.20021)
poř.č. 8
č.EU 26
Intervet
International BV
SALINOMYCINAT SODNÝ 120 g/kg
(Sacox 120 mikrogranulát)
složení doplňkové látky:
salinomycinát sodný: ≥ 120 g/kg
dioxid křemičitý: 10- 100 g/kg
uhličitan vápenatý: 350-700 g/kg
účinná látka:
C42H69O11Na
číslo CAS: 53003-10-4
(sodná sůl polyeterické
monokarboxylové kys.
produkované Streptomyces
albus DSM 12 217)
přidružené nečistoty:
elaiophylin < 42 mg v 1 kg
salinomycinátu sodného;
17-epi-20-desoxysalinomycin
< 40 g v 1 kg salinomycinátu
sodného
odchov kuřat a kuřice12 týdnů3050výrobce
Intervet International BV,
Krka Slovinsko2)
Pfizer Belgie2)
Biovet Bulharsko2)
Hoffmann La Roche Švýcarsko2)

povoleno do 31.12.2002

V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky".".

1) včetně užití krmiv, v nichž je doplňková látka obsažena

2) platí do 31.12.2003 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky

5. V Příloze č. 14 části C 3 ve skupině "G. Konzervanty" se u poř. č. 15 č. EU 236 ve sloupci 8 vypouštějí slova "jen pro siláže" a u poř. č. 20 č. EU 223 ve sloupci 3 se slovo "solná" nahrazuje slovem "chlorovodíková".

6. V Příloze č. 14 části C 3 ve skupině "H. Vitaminy, provitaminy a chemicky definované látky s obdobnými účinky" poř. č. 19 č. EU 670 a poř. č. 20 č. EU 671 znějí:

„poř.č. 19
č.EU 670
 VITAMIN D2
(přípravek)
-prasata--2 0001)-
selata--10 0001)jen v mléčných krmných směsích
skot--4 0001)-
ovce--4 0001)-
telata--10 0001)jen v mléčných krmných směsích
lichokopytníci--4 0001)-
ostatní druhy nebo kategorie zvířat mimo drůbež a ryby--2 0001)1) m.j./kg
současné podáváni vit.D3 je nepřípustné
poř.č. 20
č.EU 671
 VITAMIN D3 (přípravek)-prasata--2 0001)-
selata--10 0001)jen v mléčných krmných
směsích
skot--4 0001)-
ovce-4 0001)-
telata--10 0001)jen v mléčných krmných směsích
lichokopytníci--4 0001)-
výkrm kuřat--5 0001)-
krůty-5 0001)-
ostatní drůbež--3 0001)-
ostatní druhy nebo kategorie zvířat2 0001)
ryby3 0001)1) m.j./kg
současné podávání vit.D2 je nepřípustné".

7. V Příloze č. 14 části C 3 v seznamu "Doplňkové látky ze skupin" se za skupinu "M. Regulátory kyselosti" vkládá skupina "N. Radionuklidní pojiva".

8. V Příloze č. 14 části C 3 se za skupinu "M. Regulátory kyselosti" vkládá skupina "N. Radionuklidní pojiva", která zní:

„Poř.č.
č.EU1)
Jméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsah Max.obsahJiná ustanoveni
mg/kg kompletního krmiva
1i345678
N.Radionuklidní pojiva
1. Radionuklidní pojiva cesia 137Cs a 134Cs
poř.č. 1.1
č.EU 1.1
 HEXAKYANOŽELEZNATAN ŽELEZITOAMONNÝ(NII4)8Fe[Fe(CN6)]přežvýkavci domácí i volně žijící-50500v návodu pro použili uvést: „Pouze pro omezené zeměpisné oblasti v případě kontaminace radionuklidy" „v denní krmné dávce musí být min.10 mg a max. 150 mg
hexakyanoželeznatanu železitoamonného na 10 kg ž.hmotnosti"
telata do počátku přežvykování-50500
jehňata do
počátku
přežvykování
-50500
kůzlata do
počátku
přežvykování
-50500
prasata domácí i divoká-50500

1) Číslem LU se rozumí pořadové číslo uvedené látky podle příslušného předpisu BU".

9. V Příloze č. 14 části C 3 ve skupině" O. Mikroorganizmy" se doplňuje pořadové číslo 2, které zní:

„poř.č. 2
č.EU
1 701
BACILLUS CEREUS var.TOYOI
NCIMB 40112/
CNCM 1-1012
přípravek Bacillus cereus var. toyoi obsahující min. 1.1010CFU/g doplňkové látkyselata2 měsíce-1.1091.1091. jako u poř.č. 1
Bez časového omezení
prasniceod 1 týdne před
porodem až do odstavu
0,5.1092.1091. jako u poř.č. 1
Bez časového omezeni".

10. V Příloze č. 14 části C 4 skupina "F. Barviva" zní:

„F.Barviva
1.Karotenoidy a xantofyly
poř.č. 1
č.EU 160a
 BFTA-KAROTFNC40H56kanáři---povoleno do 14.12.2003
poř.č.
č.EU 161a
 KANTAXANTINC40N52O2domácí a okrasní ptáci---povoleno do 14.12.2003
poř.č. 3
č.EU 12
 PHAFFIA RHODOZYMA
bohatá astaxantinem (ATCC 74 219)
koncentr.biomasa umrtvených kvasinek Phaffia rhodozyma (ATCC 74 219) obsahující min.4,0 g astaxantinu v 1 kg doplňkové látky a maximálně 2 000 mg etoxychinu v 1 kglosospouze od
6 měs.
-100maximální obsah je vyjádřen
jako samotný astaxantin,
obsah etoxychinu musí být
deklarován,
směs doplňkové látky
s kantaxantinem je povolena za
předpokladu, že celkový obsah
astaxantinu a kanlaxantinu
nepřekročí 100 mg/kg
kompletního krmiva
povoleno do 14.12.2003
pstruhpouze od
6 měs.
-100
  2. Jiná barviva      
poř.č. 4
č.EU
102
 TARTRAZINC16H9N4O9S2Na3okrasné ptactvo1),--1501) živicí se zrním
povoleno do 30.9.2004
malí
hlodavci
--150
poř.č. 5
č.EU 1 10
 ŽLUŤ FCFC16H10N2O7S2Na2okrasné ptactvo1),--1501) živící se zrním
povoleno do 30.9.2004
malí hlodavci--150
poř.č. 6
č.EU 131
 PATENTNÍ MODŘ VCa- sůl kys.5-hydroxy-4,4-bis-(dietylamíno)-trifenyl-karbinol-2,4-disulfonovéokrasné ptactvo1), malí hlodavci--150 1501) živící se zrním
povoleno do 30.9.2004
poř.č. 7
č.EU 141
 Cu-KOMPLEX CHLOROFYLU-okrasné ptactvo1),--1501) živící se zrním
povoleno do 30.9.2004".
malí hlodavci--150

11. V Příloze č. 14 části C 4 ve skupině" G. Konzervanty" se v kolonce pod poř. č. 1 č. EU 507 slovo "solná" nahrazuje slovem "chlorovodíková".

12. V Příloze č. 14 části C 4 ve skupině "G/1 - mikroorganizmy a enzymy pro silážování" poř. č. 4, 7, 10 a 15 až 23 znějí:

„poř.č. 4LACTOBACILLUS BUCHNLRI1)ATCC 202 118, CCM 1819, DSM 12 856, DSM 20 057, ATCC 4005, LMG 6892, BU 222, CCUG 21 532, IMET 10 692, JCM 1115, NCTB 110, NCIMB 80071) povoleno do 31.12.2002.
poř.č. 7LACTOBACILLUS PLANTARUM1)CCM 3 768, CCM 3 769, DSM 4 744, DSM 4 784, DSM 4 785, DSM 4 786, DSM 4 787, DSM 8 862, DSM 8 866, DSM 12 771, DSM 12 836, DSM 12 837, DSM 13 366, DSM 13 367, ATCC 4 008, ATCC 4 744, ATCC 12 771, ATCC 13 366, ATCC 13 367, INTL 30, NCIB 30 085, NCIB 30 086, NCIMB 30 146, NCIMB 30 147, NCIMB 30 148, nč1mb 41 028
poř.č. 10LACTOCOCCUS LACTIS ssp.L.ACTIS1)NCIMB 30 117, NCIMB 30 149
poř.č. 15CELULÁZA
(EC 3.2.1.4)
(endo-1,4-beta-glukanáza)1)
 
poř.č. 16POLYGALAKTURONÁZA
(EC 3.2.1.15)
(peklináza) 1)
 
poř.č. 17SUBTILISIN
(EC 3.4.21.62)
(endoprolcáza)1)
 
poř.č 18MANAN ENDO-1,4-BETA-MANOSIDÁZA
(EC 3.2.1.78)
(hemiceluláza)1)
 
poř.č. 19TRIACYLGLYCEROL-LIPÁZA
(EC 3.1.1.3)
(lipáza)1)
 
poř.č. 20XYLAN ENDO-1,3-BETA-XYLOSIDÁZA
(EC 3.2 1 32)
(pentosamáza) 1)
 
poř.č. 21PULULANÁZA
(EC 3.2.1.41)
(poluláza)1)
 1)povoleno do 31.12.2002.
2)
subtilisin (EC 3.4.21.62), oryzin (EC 3.4.21.63), endopeptidáza K (EC 3.4.21.64), thermomykolin (EC 3.4.21.65) a endopeptidáza So (EC 3.4.21.67).
3
) aeromonolyzin (EC 3.4.24.25), pseudolyzin (3.4.24.26), termolyzin (3.4.24.27), bacillolyzin (EC 3.4.24.28), aureolyzin (EC 3.4.24.29), kokolyzin (EC 3.4.24.30), mykolyzin (EC 3.4.24.31), B-lytik-metaloendopeptidáza (EC 3.4.24.32), deuterolyzin (EC 3.4.24.39) a sérolyzin (EC 3.4.24.40).".
poř.č.
22
SERINOVÉ ENDOPEPTIDÁZY
(EC 3.4.21.14)
(proteinázy) 1,2)
 
poř.č. 23METALOENDOPEPTIDÁZY
(EC 3.4.24.4)
(proteázy)1,3)
 
 Látky uvedené ve skupině P.
Enzymy pod poř.čísly 1 až 611)
 1) povoleno do 31.12.2002.

13. V Příloze č. 14 části C 4 ve skupině" I. Stopové prvky" poř. č. 2 č. EU 4 zní:

"poř.č 2
č.EU 4
 MĚĎ - CuSíran lyzino-měďnatý,
Cu(C6H13N2O2)2SO4
výkrm prasat:
- při počtu 175 prasat/100 ha využívané zemědělské půdy nebo vyšším
  - do 16 týdnů: celkem 175
- při počtu nižším než 175 prasat/100 ha využívané zemědělské půdy:
  - do 16 týdnů: celkem 175
1. max.50 mg Cu ze síranu lyzino-měďnatého v 1 kg kompletního krmiva
2. povoleno do 3 1.3.2004
výkrm prasat:
- při počtu 175 prasat/100 ha využívané zemědělské
půdy nebo vyšším
  - od 17 týdnů do porážky: celkem 35
- při počtu nižším než 175 prasat/100 ha využívané
zemědělské půdy:
  - od 17 týdnů do 6 měsíců: celkem 100
  - od 6 měsíců do porážky: celkem 35
1. max.25 mg Cu ze síranu lyzino-měďnatého v 1 kg kompletního krmiva
2. povoleno do 3 1,3.2004".
chovná prasata : celkem 35
ostatní druhy nebo kategorie zvířat kromě telat do počátku přežvykování a ovcí: celkem 35
 

14. V Příloze č. 14 části C 4 skupina "L. Pojiva, protispékavé látky a koagulanty" zní:

„I.Pojiva, protispékavé látky a koagulanty
poř.č. 1
č.EU 3
KLINOPTILOLIT,
sopečného původu
Hydrát hlinitokřemičitanu vápenatého sopečného původu, obsahující min. 85 % klinoptilolitu a max. 15 % živce, slíd a jílů, neobsahující vlákna a křemen. Maximální obsah olova 80 mg/kg.prasata--20 000pro všechna krmiva povoleno do 21.4.2004
králíci--20 000
drůbež--20 000
poř.č. 2
č.EU 4
KLINOPTILOLIT,
sedimentárního původu
Hydrát hlinitokřemičitanu vápenatého
sedimentárního původu, obsahující min. 80 % klinoptilolitu a max. 20 % jílů, neobsahující vlákna a křemen.
výkrm prasat--20 000Maximální obsah dioxinů 500 pg WHO-PCDD/F-
TEQ/kg2)
pro všechna krmiva povoleno do 26.9.2004
výkrm kuřat--20 000
výkrm krůt--20 000
skot--20 000
losos--20 000
poř.č. 3
č.EU 535
 FERROKYANID SODNÝNa[Fe(CN)6].10H2Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat---Maximální obsah NaCl: 80 mg/kg (počítáno jako anion ferrokyanidu) povoleno do 1.3.2006
poř.č. 4
č.EU 536
 FERROKYANID DRASELNÝK4[Fe(CN)6].3H2Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat---Maximální obsah KCl: 80 mg/kg (počítáno jako anion ferrokyanidu) povoleno do 1.3.2006

1) Číslem EU se rozumí pořadové číslo uvedené látky podle příslušného předpisu EU

2) Obsah dioxinu je suma polychlorovaných dibenzoparadioxinů (PCDDs) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDFs) vyjádřená v jednotkách toxického ekvivalentu Světové zdravotnické organizace (WHO), definovaného jako faktor toxické ekvivalence Světové zdravotnické organizace (WHO TEFs). Obsah musí být vyjádřen jako horní hranice, tj.vypočten jako součet všech hodnot různých kongenerů. Kongenery pod limitem detekce se počítají jako rovné tomuto limitu.".

15. V Příloze č. 14 části C 4 ve skupině "N. Radionuklidní pojiva" se poř. č. 1.1 č. EU 1.1 zrušuje.

16. V Příloze č. 14 části C 4 skupina "O. Mikroorganizmy" zní:

„O. Mikroorganizmy
poř.č. 1
č.EU 4
BACILLUS CEREUS
(ATCC 14.893)
přípravek Bacillus cereus obsahující
min. 1010CFU/g doplňkové látky
selata4 měsíce5.1081.10101. v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletování
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Halofuginon, Lasalocid sodný, Maduramicin amonný, Monensinát sodný, Narasin, Salinomycinát sodný, Diclazuril, Meticlorpindol (platí pro výkrm kuřat)
3. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Halofuginon,
Meticlorpindol/Metylbenzochát, Diclazuril, Nifursol (platí pro výkrm krůt)
4. povoleno do 30.9.2002
výkrm prasat-2.1081.109
prasnice15 dní před porodem a v průběhu laktace8,5.1081,2.109
telata16 týdnů1.1091,2.109
výkrm kuřat-2.1081.109
výkrm krůt26 týdnů2.1081.109
výkrm králíků-0,5.1092.109
chovní králíci0,5.1092.109
poř.č. 2
č. EU 4
BACILLUS CEREUS var. TOYOI
NCIMB-401 12/
CNCM 1-1012
přípravek Bacillus cereus var. toyoi obsahující min. 1.10l0CFU/g doplňkové látkyvýkrm kuřat-0,2.1091.1092. jako u poř.č. 1
3. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika. Monensinát sodný, Lasalocid sodný, Salinomycinát sodný, Robenidin, Decoquinát, Narasin, Halofuginon
4. povoleno do 7.10.2004
nosnice-0,2.1091.1092. jako u poř.č. 1
3. povoleno do 7.10.2004
telata6 měsíců0,5.1091.1091. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 7.10.2004
výkrm skotu-0,2.1090,2.1091. jakou poř.č. 1
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout I.IO''Cl U/100 kg ž.hm. a 0,2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm.
3. povoleno do 7.10.2004
výkrm králíků-0,1.1095.1091. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Robenidin, Salinomycinát sodný
3. povoleno do 7.10.2004
chovné laně-0,1.1095.1091. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolené antikokcidikum: Robenidin
3. povoleno do 7.10.2004
poř.č. 3
č.EU 20
BACILLUS LICHENIFORMIS
(DSM 5749)
BACILLUS SUBTILIS
(DSM 5750)
v poměru 1 : 1
směs Bacillus licheniformis
DSM 5749 s Bacillus subtilis
DSM 5750 obsahující min. 3,2.109 CFU/g doplňkové látky (1,6.109 CFU/g každé bakterie)
telata6 měsíců1,28.1091,6.1091. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium/Ethopabát, Diclazuril, Halofuginon, Monensinát sodný, Meticlorp indol/ Methylbenzochát, Nikarbazin, Salinomycinát sodný
a Robenidin (pro výkrm kuřat)
3. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika Amprolium/Ethopabát, Diclazuril, Halofuginon, Meticlorpindol/Metylbenzochát, Monensinát sodný, Nifursol, Robenidin (platí pro výkrm krůt)
4. povoleno do 28.2.2005 (telata)
5. povoleno do 23.11.2004 (prasnice, výkrm kuřat, výkrm prasat, výkrm krůt)
prasnice15 dní před porodem a během laktace0,96.1091,92.109
výkrm kuřat-3,2.1093,2.109
výkrm prasat-0,48.1091,28.109
výkrm krůt-1,28.1093,2.109
poř.č. 4
č.EU 21
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 3530)
přípravek E.faecium DSM 3530 obsahující min.2,5.109 CFU/gtelata6 měsíců1.1091.1091. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 28.2.2005
poř.č. 5
č.EU 8
ENTEROCOCCUS FAEC1UM
(ATCC 53519)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 55593)
v poměru 1 : 1
směs
E.faecium ATCC 53519
v kapslích
a
E.faecium ATCC 55593 v kapslích, obsahující min.2.108 CFU/g doplňkové látky (tj. min.
1.108 CFU/g každé bakterie)
výkrm kuřat-1.1081.1081. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Halofuginon, Decoquinát, Lasalocid sodný, Maduramicin amonný, Monensinát sodný, Narasin, Narasin/Nikarbazin, Salinomycinát sodný,
3. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 6
č.EU 10
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 10415)
přípravek Enterococcus faecium obsahující min. - ve formě mikrokapslí 1,0.1010 CFU/g doplňkové látky
1,75.1010 CFU/g doplňkové látky
výkrm kuřat-0,3.1092,8.1091. jakou poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Amprolium/Ethopabát, Diclazuril, Halofuginon, Maduramicin amonný, Meticlorpindol,
Meticlorpindol/Metylbenzochát, Monensinát sodný, Robenidin, Salinomycinát sodný (platí pro výkrm kuřat)
3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1.109 CFU/100 kg ž.hm. a 1.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu)
4. povoleno do 30.6.2004
výkrm prasat-0,35.1091,5.109
prasnice-0,2.1091,25.109
výkrm skotu-0,25.1090,6.109
- ve formě mikrokapslí 1,0.1010 CFU/g doplňkové látky
1,75.1010 CFU/g doplňkové látky
- v granulované formě 3,5.1010 CFU/g doplňkové látky
selata telata4 měsíce 6 měsíců0,3.109 0,35.1091,4.109 6,6.1091. jako u poř.č. 1
2. v granulované formě výhradně do mléčných krmných směsí (platí pro selata a telata)
3. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 7
č.EU 11
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 5464)
přípravek Enterococcus
faecium obsahující
min. 5.1010 CFU/g doplňkové
látky
výkrm kuřat
telata
selata
-
4 měsíce
4 měsíce
0,5.109 0,5.109 0,5.1091.109
1.109
1.109
1. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Diclazuril, Halofuginon, Monensinát sodný, Meticlorpindol/Metylbenzochát, Nikarbazin (platí pro výkrm kuřat)
3. povoleno do 1.4.2004 (platí pro výkrm kuřat a pro telata)
4. povoleno do 30.6.2004 (platí pro selata)
poř.č. 8
č.EU 13
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 10 663/NCIMB 10 415)
přípravek Enteroccocus faecium obsahující min. 3,5.1010 CFU/g doplňkové látky pro práškové a granulované formy, 2,0.1010 CFU/g doplňkové látky pro potahovanou a 1.1010 CFU/ml doplňkové látky pro kapalnou formutelata selata
výkrm kuřat
6 měsíců 4 měsíce
-
1.109 1.109 1.1091.1010 1.1010 1.10101. jakou poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Amprolium/Ethopabát, Decoquinát, Diclazuril, Halofuginon, Lasalocid sodný, Maduramicin amonný, Meticlorpindol/Metylbenzochát, Monensinát sodný, Narazin, Nikarbazin, Robenidin, Salinomycinát sodný (platí pro výkrm kuřat)
3. povoleno do 30.6.2004 (platí pro selata)
4. povoleno do 26.7.2004 (platí pro telata a pro výkrm kuřat)
poř.č. 9
č.EU 15
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
přípravek Enterococcus faecium obsahující min. 4.1011 CFU/g doplňkové látky v práškové
a 5.1010CFU/g doplňkové látky v potahované formě
telata
selata
6 měsíců
4 měsíce
5.108
5.108
2.109
2.109
1. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 6.1.2004
poř.č 10
č.EU 16
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 7134) LACTOHACILLUS RHAMNOSUS
(DSM 7133)
směs Enterococcus faecium o obsahu min. 7.109 CFU/g a Lactobacillus rhamnosus o obsahu min. 3.109 CFU/gtelata
selata
6 měsíců
4 měsíce
1.109
1.109
6.109
5.109
1. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 6.1.2004
poř.č. 11
č.EU 17
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 30 098) I.AC IOHACII.LUS CASEI
(NCIMB 30 096)
směs Lactobacillus casei
a Enterococcus faecium
obsahující min. 2.109 CFU/g
Lactobacillus casei
a 6.109 CFU/g Enterococcus
faecium
telata6 měsícůL.casei 0,5.109 E.faecium 1,5.109L. casei 1.109
E.faecium 3.109
1. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 1.4.2004
poř.č. 12
č.EU 18
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(CECT4 515)
přípravek Enterococcus
faecium o obsahu min.
1.1010 CFU/g doplňkové látky
selata4 měsíce1.1091.1091. jakou poř.č. 1
2. povoleno do 1.4.2004
telata6 měsíců1.1091.109
poř.č. 13
č.EU 12
LACTOBACILLUS FARCIMINIS
(CNCM MA 67/4R)
přípravek Lactobacillus farciminis obsahující min. 1.109 CFU/g doplňkové látkyselata4 měsíce1.1091.10101. jakou poř.č. 1
2. povoleno do 30.6.2004
poř.Č. 14
č.EU 9
PEDIOCOCCUS AC1D1LACTICI
(CNCM MA 18/5M)
přípravek Pediococcus acidilactici obsahující min. 1.1010 CFU/g doplňkové látkyvýkrm kuřat-1.1091.10.101. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Decoquinát, Meticlorpindol, Halofuginon, Narasin, Nikarbazin, Salinomycinát sodný, Maduramicin amonný, Diclazuril (platí pro výkrm kuřat)
3. povoleno do 30.6.2004
selata4 měsíce1.1091.109
prasata-1.1091.109
poř.č. 15
č.EU 3
SACCHAROMYCES CEREVIS1AE
(NCYC Sc 47)
přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 5.109 CFU/g doplňkové látkyvýkrm králíků-2,5.1095.1091. jako u poř.č. 1
2. množství v denní dávce nesmí překročit 5,6.109 CFU/100 kg ž.hm. a 8,75.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice)
3. může být použito v krmných směsích obsahujících povolené antikokcidikum: Meticlorpindol (platí pro králíky)
4. povoleno do 30.6.2004 (platí pro králíky, selata a prasnice)
5. povoleno do 31.5.2005 (platí pro dojnice)
prasnice-5.1092,5.1010
selata4 měsíce5.1091.1010
dojnice-4.1082.109
poř.č. 16
č.EU 5
SACCHAROMYCES CEREV1S1AE
(CBS 493.94)
přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 1.108 CFU/g doplňkové látkyvýkrm skotu
telata
dojnice
-

6 měsíců
-
1,7.108
2.108
5.107
1,7.108
2.109
3,5.108
1. jako u poř.č. 1
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 7,5.108 CFU/100 kg ž.hm. a 1.108 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu)
3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1,2.109 CFU/100 kg ž.hm. a 1,7.108 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice)
4. povoleno do 31.05.2005 (platí pro dojnice)
5. povoleno do 30.6.2004 (platí pro výkrm skotu a telata)
poř.Č. 17
č.EU 6
SACCHAROMYCES CEREV1S1AE
(CNCM 1-1079)
přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 2.1010 CFU/g doplňkové látkyprasnice selata-
4 měsíce
2.109
6.109
1.1010
3.1010
1. jakou poř.č. 1
2. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 18
č.EU 7
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(CNCM 1-1077)
přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 2.1010 CFU/g doplňkové látkydojnice
výkrm skotu
-
-
5,5.108
1.109
2,1.109
1,5.109
1. jako u poř.č. 1
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 8,4.109 CFU/100 kg ž.hm. a 1,8.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice)
3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 4,6.109 CFU/100 kg ž.hm. a 2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu)
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 19
č.EU 14
SACCHAROMYCES CEREVISIAE (MUCL 39 885)přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 1.109 CFU/g doplňkové látky pro práškové, kulové a oválné granulované formyselata4 měsíce3.103.1091. jakou poř.č. 1
2. povoleno do 30.6.2004
výkrm skotu-9.1099.1091. jakou poř.č. 1
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1,6.1010 CFU/100 kg ž.hm. a 3,2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm.
3. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 20
č.EU 19
STREPTOCOCCUS INFANTARJUS
(CNCM 1-841)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(CNCM 1-840)
směs Streptococcus infantarius a Lactobacillus plantarum obsahující min. 0,5.109 CFU/g Streptococcus infantarius a 2.109 CFU/g Lactobacillus plantarumtelata6 měsícůStrept.
infantarius
1.109
Lactob.
plantarum
0,5.109
Strept.
infantarius
1.109
Lactob.
plantarum
0,5.109
1. jakou poř.č. 1
2. povoleno do 17.7.2004
poř.č. 21ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
přípravek Enterococcus faecium obsahující min. 0,75.109 CFU/g doplňkové látkyprasata1.1082.1091. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika Diclazuril, Halofuginon, Maduramicin, Robenidin, Monensinát sodný, Salinomycinát sodný
3. povoleno do 31.12.2003
4. výrobce: Medipharm ČR
prasnice2.1082.109
výkrm skotu1.1095.109
dojnice1.1095.109
králíci1.1095.109
psi5.1085.109
drůbež mimo nosnic a krůt2)1.1083.109
nosnice2.1082,5.109
krůty2.1093.109

1) Číslem EU se rozumí pořadové číslo mikroorganismu podle příslušného předpisu EU

2) drůbeží se rozumí drůbež hrabavá, drůbež vodní, bažanti, a ptáci - běžci, včetně mláďat".

17. V Příloze č. 14 části C 4 skupina "P. Enzymy" zní:

„P. Enzymy
poř.č. 1
č.EU 10
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1.)
přípravek alfa-amylázy z Bacillus
amyloliquefaciens (CBS 360.94)
s minimem aktivity
45 000 RAU12)/g pro pevnou
a 20 000 RAU/ml pro kapalnou
formu
selata
výkrm prasat,
prasnice
4 měsíce
-
-
1 800 RAU
1 800 RAU
1 800 RAU
-
-
-
1. V návodu pro užití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulováni
2. doporučená dávka 1 800 RAU/kg kompletního krmiva
3. výhradně pro krmné směsi určené pro tekuté krmné systémy, obsahující komponenty bohaté škrobem (např.s více než 35 % pšenice)
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 2
č.EU 34
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1.)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xy lanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (NRRL 25541) a alfa-amylázy z Aspergillus oryzae (ATCC 66.222) s minimem aktivity 275 U44)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U45)/g endo-1,4-beta-xylanázy a 3100 U46)/g alfa-amylázyselata4 měsíceendo-1,3(4)-beta-
glukanáza 165 U endo-1,4-
beta-xylanáza 240 U
alfa-amyláza 1860 U
-

-

-
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 165 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 240 U endo-1,4-beta-xylanázy a 1860 U alfa-amylázy na
1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 45 % ječmene a 10 % pšenice nebo 10 % kukuřice
4. povoleno do 27.6.2004
poř.č. 3
č.EU 43
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-btia-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) s minimem aktivity 3975 U64)/g endo-l,4-beta-xylanázy, 125 U65)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 1000 U66)/g alfa-amylázyselata4 měsíceendo-1,4-beta-xylanáza 3975 U-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 3975 U endo-1,4-beta-xylanázy, 125 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 1000 U alfa-amylázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými
a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 20 % ječmene a 20 % žita
4. povoleno do 6.1.2004
endo-1,3(4)-beta-
glukanáza 125 U
-
alfa-amyláza 1000 U-
poř.č. 4
č.EU 44
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4 )-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6) Endo-1,4-bela-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) s minimem aktivity 250 U65,/gendo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U64)/g endo-1,4-beta-xylanázy a 1000 U66)/g alfa-amylázyselata4 měsíceendo-1,3(4)-beta-
glukanáza 250 U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 250 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U endo-1,4-beta-xylanázy a 1000 U alfa-amylázy na
1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté Škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující více než 50 % ječmene
4. povoleno do 6.1.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 400 U-
alfa-amyláza 1000 U-
poř.č. 5
č.EU 45
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-bela-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) s minimem aktivity 250 U65)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U64)/g endo-1,4-beta-xylanázy a 1000 U66)/g alfa-amylázyselata4 měsíceendo-1,3(4)-beta-
glukanáza 250 U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 250 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U endo-1,4-beta-xylanázy a 1000 U alfa-amylázy na
1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující více než 35 % ječmene
4. povoleno do 6.1.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 400 U-
alfa-amyláza 1000 U-
poř.č. 6
č.l-U 47
Alfa-amyláza
(EC .1.2.1.1)
Endo-1,1(4 )-bela-
glukanáza
(EC .1.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC .1.2.1.8)
Polygalaktuionáza
(EC 3.T 1.15)
přípravek endo-1,3(4 )-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity 150 U65)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 4000 U64)/gendo-1,4-beta-xylanázy, 1000 U66)/g alfa-amylázy a 25 U67)/g polygalakturonázy
selata4 měsíceendo-1,3(4)-beta-
glukanáza 150 U
-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 150 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 4 000 U endo-1,4-beta-xylanázy, 1000 U alfa-amylázy
a 25 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující více než 20 % ječmene a 35 % pšenice
4. povoleno do 6.1.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 4000 U-
alfa-amyláza 1000 U-
polygalakturonáza 25 U-
poř.č. 7
č.EU 48
Alfa-amyláza
(EC 3.2 1.1)
Endo-1,3(4 )-beta-glukanáza
(EC 1.2.1 6)
přípravek alfa-amylázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) s minimem aktivity 200 KNU68)/g alfa-amylázy a 350 FBG69)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy pro potahovanou formu a 130 KNU/ml a 225 FBG/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-alfa-amyláza
10 KNU endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
17 FBG alfa-amyláza
40 KNU endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
70 FBG
alfa-amyláza
40 KNU endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
70 FBG alfa-amyláza
80 KNU endo-1,3(4)-beta-
glukaná/a
140 FBC
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 20 KNU a 35 1 BG na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 40 KNU a 70 FBG na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm krůt)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 40 % ječmene
5. povoleno do 1.4.2004
výkrm krůt-
poř.č 8
č.EU
52
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1) Endo-1,3(4 )-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-bcta-glukanáza
(EC 3AI.4)
přípravek alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) a endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) s minimem aktivity 10 000 U71)/ml endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 120 000 U72)/ml endo-1,4-beta-glukanázy a 400 U71)/ml alfa-amylázy pro kapalnou formuvýkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-
glukanáza 1 000 U
-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 1 000 až 2 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 12 000 až 24 000 U endo-1,4-beta-glukanáz> a 40 až 80 U alfa-amylázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 20 % pšenice a 15 % čiroku a 5 % kukuřice
4. povoleno do 17.7.2004
endo-1,4-beta-
glukanáza 12 000 U
-
alfa-amyláza 40 U-
poř.č. 9
č.EU 19
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
Endo-1,3(4 )-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Polygalakturonáza
(HC 3.2.1.15)
přípravek alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554), endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589,94) s minimem aktivity 150 U22)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 1500 U43)/g endo-1,4-beta-xylanázy, 500 U66)/g alfa-amylázy, 800 U52)/g bacillolyzinu a 50 U67)/g polygalakturonázyvýkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-
glukanáza 150 U
-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 150 U endo-1,3(4)-bela-glukanázy, 1 500 U endo-1,4-beta-xylanázy, 500 li alfa-amylázy, 800 U bacillolyzinu a 50 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice
4. povoleno do 17.7 2004
endo-1,4-beta-xylanáza 1 500 U-
alfa-amyláza 500 U-
bacillolyzin 800 U-
poly-
galakturonáza 50 U
-
nosnice-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 150 U-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 150 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 1 500 U endo-1,4-beta-xylanázy, 500 U alfa-amylázy, 800 U bacillolyzinu a 50 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice
4. povoleno do 17.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 1 500 U-
alfa-amyláza 500 U-
bacillolyzin 800 U-
poly-
galakturonáza 50 U
-
poř.č. 10
č.EU 3
Alfa-galaktosidáza
(EC 3.2.1.22)
přípravek alfa-galaktosidázy
z Aspergillus oryzae (DSM 10.286)
s minimem aktivity
1 000 GALU2)/g pro kapalnou formu
výkrm kuřat-300 GALU1 000 GALU1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 450 GALU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté oligosacharidy, např.obsahující více než 25 % sojové moučky, ba viníkových výlisků, hrachu
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 11
č.EU 4
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity 50 FBG3)/g pro potahovanou a 120 FBG/ml pro kapalnou formuselata
výkrm kuřat
4 měsíce
-
25 FBG
10 FBG
40 FBG
100 FBG
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 25 FBG/kg kompletního krmiva (platí pro selata)
3. doporučená dávka 20 FBG/kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 50 % kukuřice nebo ječmene (platí pro selata)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 60 % kukuřice (platí pro výkrm kuřat)
6. povoleno clo 30.6.2004 (platí pro selata)
7. povoleno do 1.4.2004 (platí pro výkrm kuřat)
poř.č. 12
č.EU 6
Endo-1,4-bela-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy z Humicola insolens (DSM 10 442) s minimem aktivity 800 FXU5)/g+75 FBG6)/g pro potahovanou formu, 800 FXU/g + 75 FBG/g pro mikrogranulovanou formu
a 550 FXU/ml + 50 FBG/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-200 FXU
19 FBG
1 000 FXU
94 FBG
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 FXU +38 FBG/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např.. obsahující více než 30 % ječmene a/nebo ovsa. pšenice
4. povoleno do 30.6.2004
selata4 měsíce240 FXU
22 FBG
1 000 FXU
94 FBG
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 FXU + 38 FBG/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxy lany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % ječmene a/nebo ovsa, pšenice
4. povoleno do 30.6.2004
výkrm prasat-200 FXU
19 FBG
800 FXU
75 FBG
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 FXU + 38 FBG/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % ječmene a/nebo ovsa, pšenice
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 13
č.EU 7
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy
a endo-1,4-beta-glukanázy
z Aspergillus niger
(CBS 600.94) s minimem aktivity:
Potahovaná forma: 36 000 FXU7)/g
15 000BGU8)/g
Kapalná forma:
36 000 EX U/g
15 000 BGU/g
Pevná forma:
36 000 FXU/g
15 000 BGU/g
výkrm kuřat-3 600 FXU
1 500 BGU
12 000 FXU
5 000 BGU
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 3 600 - 6 000 FXU a 1 500 - 2 500 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro kuřata)
3. doporučená dávka 6 000 FXU
a 2 500 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
4. doporučená dávka 6 000 - 12 000 FXU a 2 500- 5 000 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro krůty)
5. doporučená dávka 12 000 FXU
a 5 000 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 35 % ječmene a 20 % pšenice (platí pro kuřata)
7. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 % ječmene (platí pro selata)
8. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 40 % pšenice (platí pro krůty)
9. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 20 % pšenice, 10 % ječmene a 20 % slunečnice (platí pro nosnice)
10. povoleno do 1.4.2004 (platí pro kapalnou nebo potahovanou formu)
11. povoleno do 30.9.2004 (platí pro pevnou formu)
selata4 měsíce6 000 FXU
2 500 BGU
-
-
výkrm krůt-6 000 FXU
2 500 BGU
12 000 FXU
5 000 BGU
nosnice-12 000 FXU
5 000 BGU
-
-
poř.č. 14
č.EU 8
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 600.94) s minimem aktivity:
Potahovaná forma: 10 000 BGU9)/g
4 000FXU10)/g
Kapalná forma:
20 000 BGU/g
8 000 FXU/g
Pevná forma:
20 000 BGU/g
8 000 FXU/g
výkrm kuřat-3 000 BGU
1 200 FXU
10 000 BGU
4 000 FXU
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 3 000 - 10 000 BGU a 1 200 - 4 000 FXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 3 000 - 5 000 BGU a 1 200 - 2 000 FXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
4. doporučená dávka 5 000 BGU
a 2 000 FXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 60 % ječmene (platí pro výkrm kuřat)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % ječmene (platí pro selata)
7. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 60 % ječmene (platí pro nosnice)
8. povoleno do 1.4.2004 (platí pro kapalnou nebo potahovanou formu)
9. povoleno do 30.9.2004 (platí pro pevnou formu)
selata4 měsíce3 000 BGU
1 200 FXU
5 000 BGU
2 000 FXU
nosnice-5 000 BGU
2 000 FXU
-
poř.č. 15
č.EU 11
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,3(4 )-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74.252) s minimem aktivity:
Granulovaná forma:
8 000U13)/g endo-1,4-beta-
glukanázy
18 000 U14)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy
26 000 U15)/gendo-l,4-beta-xylanázy

Kapalná forma:
8 000 U13)/ml endo-1,4-beta-
glukanázy
18 000 U14)/ml endo-1,3(4)-beta-glukanázy
26 000 U15)/ml endo-1,4-beta-xylanázy
výkrm kuřat-400 U endo-
1,4-beta-
glukanázy
-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 - 1 600 U endo-1,4-beta-glukanázy r 900 3 600 U endo-l,3(4)-beta-glukanázy 1 300 -
5 200 U endo-1,4-beta-xylanázy na
1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 400 - 800 U endo-1,4-beta-glukanázy + 900 - 1 800 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 1 300
2 600 U endo-l,4-beta-xylanázy (platí pro výkrm krůt)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % pšenice nebo ječmene a více než 10 % žita (platí pro výkrm kuřat) nebo více než 40 % pšenice (platí pro výkrm krůt)
5. povoleno do 30.6.2004 (platí pro kapalnou formu pro výkrm kuřat)
6. povoleno do 3 1.5.2005 (platí pro granulovanou formu pro výkrm kuřat
a výkrm krůt a pro kapalnou formu pro výkrm krůt)
900 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-
1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy-
výkrm krůt-400 U endo-1,4-beta-glukanázy-
900 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-
1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy-
poř.č. 16
č.EU
12
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,3(4 )-bela-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (FERM BP-4447) s minimem aktivity 8 000 U16)/g endo-1,4-beta-glukanázy + 18 000 U17)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 26 000 U18)/g endo-1,4-beta-xylanázyvýkrm kuřat-200 U endo-1,4-beta-glukanázy-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 800 až 1 200 U endo-l,4-beta-glukanázy + 1 800 až
2 700 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 2 600 až 3 900 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 20 % pšenice a 20 % ječmene a/nebo 25 % žita
4. povoleno do 30.6.2004
450 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-
650 U endo-1,4-beta-xylanázy-
nosnice-640 U endo-1,4-beta-glukanázy-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 640 - 1 280 U endo-1,4-beta-glukanázy + 1 440 - 2 880 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 2 080
4 160 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 20 % pšenice a 20 % ječmene a/nebo 25 % žita
4. povoleno do 30 6.2004
1 440 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-
2 080 U endo-1,4-beta-xylanázy-
výkrm krůt-800 U endo-1,4-beta-glukanázy-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 800 až 1 200 U endo-1,4-beta-glukanázy + 1 800 až
2 700 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 2 600 až 3 900 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 20 % pšenice a 20 % ječmene
4. povoleno do 30.6.2004
1 800 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-
2 600 U endo-1,4-beta-xylanázy-
poř č. 17
č.EU
13
Endo-1,3(4 )-beta-
glukana/a
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94)
s minimem aktivity 8 000 BGU19)/g a 11 000 EXU20)/g pro práškovou, 6 000 BGU/g a 8250 EXU/g pro granulovanou a 2 000 BGU/ml a 2 750 EXU/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-100 BGU
130 EXU
-
-
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 600 BGU
a 800 EXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro nosnice a krůty)
3. doporučená dávka 100 BGU a 130 EXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % ječmene a 40 % pšenice (platí pro nosnice)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující víte než 30 % žita nebo více než. 30 % pšenice (platí pro krůty)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hl.arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 % ječmene nebo 20 % žita (platí pro výkrm kuřat)
7. povoleno do 30.6.2004 (platí pro výkrm kuřat)
8. povoleno do 1.4.2004 (platí pro nosnice a výkrm krůt)
nosnice-600 BGU
800 EXU
-
-
výkrm krůt-600 BGU
800 EXU
-
-
poř.č. 18
č.EU 15
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma viride (CBS 517.94) s minimem aktivity 650 U22)/g pro pevnou a 325 U/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-325 U-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 325 - 650 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 50 % ječmene
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 19
č.EU 16
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) s minimem aktivity 2 000 CU23)/g pro pevnou a 2 000 CU/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat,-250 CU-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 - 1 000 CU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 40 % ječmene
4. povoleno do 30.6.2004 (platí pro kapalnou formu)
5. povoleno do 17.7.2004 (platí pro pevnou formu)
nosnice,-250 CU-
výkrm prasat,-250 CU-
selata4 měsíce250 CU-
poř.č. 20 č.EU 18Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4-)-beta-glukanázy z Aspergillus niger (MUCL 39199) s minimem aktivity 2 000 AGL25)/g pro pevnou a 500 AGL/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-100 AGL-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 100 AGL/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 40 % ječmene a 20 % pšenice
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 21
č.EU 19
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4-)-beta-glukanázy z Aspergillus niger (MUCL 39199) s minimem aktivity 1 500 AGL26)/g pro pevnou a 200 AGL/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-25 AGL-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 25 - 100 AGL/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 50 % ječmene
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č.
22
č.EU
22
Endo-1,3(4 )-bela-glukanáza (HC 3.2.1.6.)přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(CNCM MA 6-10 W) s minimem aktivity 70 000 BGN29)/g pro pevnou a 14 000 BGN/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-1050 BGN-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 2 800 BGN/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 50 % ječmene
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 23
č.EU 24
Endo-1,3(4 )-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy
a endo-1,3(4)-beta- glukanázy
z Aspergillus niger (CNCM 1-1517)
s minimem aktivity
28 000 QXU31)/g
a 140 000 QGU32)/g
výkrm kuřat-420 QXU
2 100 QGU
1 120 QXU
5 600 QGU
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 560 QXU
a 2 800 QGU na 1 kg komplet, krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 % ječmene
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 24
č.EU 25
Endo-1.3(4 )-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z. Aspergillus niger (NRRL 2554 1) s minimem aktivity 1 100 U33)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 1 600 U34)/g endo-1,4-beta-xylanázyvýkrm kuřat-138 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy 200 U endo-1,4-beta-xylanázy-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 138 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 200 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 50 % ječmene nebo 30 % pšenice a 30 % kukuřice
4. povoleno do 30.6.2004
nosnice-jako pro výkrm kuřat-
poř.č. 25
č.EU 26
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4 )-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (CBS 526.94) s minimem aktivity 350 000 BU35)/g pro pevnou a 50 000 BU/g pro kapalnou formuvýkrm kuřat-23 000 BU-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 23 000 - 50 000 BU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně glukany), např. obsahující více než 20 % ječmene nebo 30 % žita
4. povoleno do 30.6.2004
selata4 měsíce26 000 BU-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 26 000 -35 000 BU na I kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně glukany), např. s více než 60 % ječmene nebo pšenice
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 26
č.EU
27
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-bela-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 529.94) a endo-1,3(4)-beta- glukanázy z Trichoderma reesei (CBS 526.94) s minimem aktivity 200 000 BXU36)/g a 200 000 BU35)/g pro pevnou a 30 000 BXU/g a 30 000 BU/g pro kapalnou formuvýkrm kuřat

selata
-

2 měsíce
2 500 BXU
2 500 BU
7 500 BXU
7 500 BU
-
-
-
-
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 10 000 BXU
a 10 000 BU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 7 500 - 15 000 BXU a 7 500 - 15 000 BU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a glukany), např.s více než 40 % pšenice nebo 30 % žita (platí pro výkrm kuřat)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více bež 50 % pšenice (platí pro selata)
6. povoleno do 28.2.2005 platí (pro selata)
7. povoleno do 30.6.2004 (platí pro výkrm kuřat)
poř.č. 27
č.EU 29
Endo-1,3(4 )-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek endo-1,3(4)-bela-glukanázy z Geosmithia Emersonii (IMI SD 133) s minimem aktivity 5 500 U38)/gvýkrm kuřat-250 U-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 250 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např.obsahujici více než 50 % ječmene
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 28
č.EU 30
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo 1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Penicillium funiculosum (IMI SD 101) s minimem aktivity 2 000 U39) endo-1,3(4)-beta glukanázy a 1 400 U40)/g endo-1,4-beta-xylanázy pro práškovou formu a 500 U/ml endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 350 U/ml endo-1,4-beta-xylanázy pro kapalnou formuvýkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-
glukanáza 100 U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 70 U endo-1,4-beta-xylanázy na kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany
a arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % ječmene nebo 60 % pšenice (platí pro výkrm kuřat a prasat)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), obsahující např. více než 50 % pšenice (platí pro výkrm krůt)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 60 % ječmene nebo 30 % pšenice (platí pro nosnice)
6. povoleno do 28.2.2005 (platí pro výkrm krůt, nosnice a prasata)
7. povoleno do 30.6.2004 (platí pro výkrm kuřat)
endo-1,4-beta-xylanáza 70 U-
výkrm krůt-jako pro výkrm kuřat-
nosnice-jako pro výkrm kuřat-
výkrm prasat-jako pro výkrm kuřat-
poř.č. 29
č.EU
32
Endo-1,3(4 )-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy
z Trichoderma longibrachiatum (A TCC 2106) s minimem aktivity 200 U42)/ml1 200 U/ml

1 200 U/ml
výkrm kuřat-100 U-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 100 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 30 % ječmene
4. povoleno do 30.6.2004
selata4 měsíce400 U-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 U/kg komplet.krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 55 % ječmene
4. povoleno do 30.6 2004
výkrm prasat-500 U-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 70 % ječmene
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 30
č.EU 35
Endo-1,3(4 )-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(HC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) s minimem aktivity 80 U47)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 180 U48)/g endo-1,4-beta-xylanázynosnice-endo-1,3(4 )-beta-
glukanáza 80 U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 80 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 180 U endo-l,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 60 % ječmene
4. povoleno do 26.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 180 U-
poř.č. 31
č.EU 36
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza

(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) s minimem aktivity 300 U49)/g endo-1,3(4 )-beta-glukanázy a 300 U50)/g endo-1,4-beta-xylanázyvýkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-
glukanáza 300 U
-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 300 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 300 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např.obsahující více než 40 % ječmene (platí pro výkrm kuřat) nebo více než 35 % ječmene (platí pro nosnice)
4. povoleno do 26.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 300 U-
nosnice-jako pro výkrm kuřat-
poř.č. 32
č.EU 39
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3 (4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) s minimem aktivity 400 U55)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 400 U56)/g endo-1,4-beta-xylanázyvýkrm prasat-endo-1,3(4)-beta-
glukanáza 400 U
-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 400 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např.obsahující více než 65 % ječmene
4. povoleno do 26.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 400 U-
poř.č. 33
č.EU 40
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
přípravek endo-1,3 (4)-beta-
glukanázy z Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106),
endo-1,4-beta-xylanázy
z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC2105)asubtilisinu
z Bacillus subtilis (ATCC 2107)
s minimem aktivity 100 U57)/g endo-
1,3(4)-beta-glukanázy, 300 U58)/g
endo-1,4-beta-xylanázy a 800 U59Vg
subtilisinu
výkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-
glukanáza 30 U
-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 30 - 100 U endo-l,3(4)-beta-glukanázy, 90 - 300 U endo-l,4-beta-xylanázy a 240 - 800 U subtilisinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi např. obsahující více než 60 % ječmene
4. povoleno do 26.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 90 U-
subtilisin 240 U-
poř.č. 34
č.EU 41
Endo-1,3(4 )-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4 21.62)
přípravek endo-1,3(4)-beta-
glukanázy z Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106),
endo-1,4-beta-xylanázy
z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a subtilisinu
z Bacillus subtilis (ATCC 2107)
s minimem aktivity 100 U60)/g endo-
l,3(4)-beta-glukanázy, 2500 U61)/g
endo-l,4-beta-xylanázy a 800 U62)/g
subtilisinu
výkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-
glukanáza 25 U
-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 25 - 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 625 - 2500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 200 - 800 U subtilisinu pro výkrm kuřat a 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 2500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 800 U subtilisinu pro nosnice na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi např. obsahující více než 30 % pšenice a 10 % ječmene (platí pro výkrm kuřat) nebo s více než 50 % pšenice a 25 % ječmene (platí pro nosnice)
4. povoleno do 26.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 625 U-
subtilisin 200 U-
nosnice-endo-1,3(4)-beta-
glukanáza 100 U
-
endo-1,4-beta-xylanáza 2500 U-
subtilisin 800 U-
poř.č. 35
č.EU 46
Endo-1,3(4 )-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Polygalakluronáza
(EC 3.2.1.15)
přípravek endo-1,3(4)-beta-
glukanázy z Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106),
endo-1,4-beta-xylanázy
z Trichoderma longibrachiatum
(IMI SD 135) a polygalakturonázy
z Aspergillus aculeatus
(CBS 589.94) s minimem aktivity
400 U65)/g endo-1,3(4)-beta-
glukanázy, 400 U64)/g endo-1,4-beta-
xylanázy
a 50 U67)/g polygalakturonázy
výkrm prasat-endo-1,3(4 )-beta-
glukanáza 400 U
-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U endo-1,4-beta-xylanázy a 50 U polygalaktorunázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující více než 40 % ječmene
4. povoleno do 6.1.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 400 U-
polygalaktu-ronáza 50 U-
poř č. 36
č.EU 5
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.4.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy / Aspergillus oryzae (DSM 10.287) s minimem aktivity 1 000 FXU4)/g pro potahovanou a 650 FXU/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-80 FXU200 FXU1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 150 FXU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice
4. povoleno do 30.6.2004
výkrm krůt-225 FXU600 FXU1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 225 - 600 FXU/kg komplet.krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice
4. povoleno do 30.6.2004
selata4 měsíce200 FXU-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 200 1 FXU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 37
č.EU 9
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy
z Aspergillus niger (CBS 270.95)
s minimem aktivity
28 000 EXU11)/g pro pevnou
a 14 000 EXU/ml pro kapalnou
formu
nosnice
výkrm krůt
výkrm kuřat
-
-

-
2 400 EXU
2 400 EXU

1 400 EXU
-
-

-
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 2 400 -
7 400 EX U/kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
3. doporučená dávka 2400 -
5 600 EX U/kg kompletního krmiva (platí pro krůty)
4. doporučená dávka 1 400 EXU/kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 % žita (platí pro nosnice a krůty)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy íhl.arabinoxylany), např. obsahující víte než 50 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
7. povoleno do 30.6.2004 (platí pro výkrm kuřat)
8. povoleno do 1.4.2004 (platí pro nosnice a výkrm krůt)
poř.č. 38
č.EU 14
Endo-1,4-bela-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 520.94) s minimem aktivity 600 U21)/g pro pevnou a 300 U/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-300 U-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 300 - 600 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. s více než 50 % pšenice
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 39
č.EU 17
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.4.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) s minimem aktivity 6 000 EPU24)/g pro pevnou a 6 000 EPU/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat
nosnice
výkrm krůt
výkrm prasat
selata
-

-
-

-
4 měsíce
750 EPU

750 EPU
750 EPU

750 EPU
750 EPU
-

-
-

-
-
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 1500 -
3 000 EPU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 35 % pšenice (u výkrmu krůt) nebo obsahující více než 40 % pšenice (u výkrmu kuřat, nosnic, selat a výkrmu prasat)
4. povoleno do 30.6.2004 (platí pro kapalnou formu pro výkrm kuřat, nosnice, selata a výkrm prasat)
5. povoleno do 17.7.2004 (platí pro pevnou formu pro výkrm kuřat, nosnice, selata, výkrm prasat a výkrm krůt)
poř.č 40
č.EU
20
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) s minimum aktivity 2 000 AXC27)/g pro pevnou a 500 AXC/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-100 AXC-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 100 AXC/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 40 % pšenice nebo žita
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 41
č.EU
21
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) s minimem aktivity 1 500 AXC28)/g pro pevnou a 200 AXC/g pro kapalnou formuvýkrm kuřat-25 AXC-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 25 - 100 AXC/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 42
č.EU 23
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) s minimem aktivity 70 000 IFP30)/g pro pevnou a 7 000 IFP/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat
nosnice
výkrm krůt
-
-
-
1050 IFP
840 IFP
700 IFP
-
-
-
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 1 400 IFP/kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat a výkrm krůt)
3. doporučená dávka 840 IFP/kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 56 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 40 % pšenice(platí pro výkrm krůt a nosnice)
6. povoleno do 28.2.2005 (platí pro nosnice a výkrm krůt)
7. povoleno do 30.6.2004 (platí pro výkrm kuřat)
poř.Č. 43
č.EU 31
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 614.94) s minimem aktivity 300 EU41)/g pro pevnou a 1 000 EU/g pro kapalnou formuvýkrm kuřat
nosnice
-
-
600 EU
300 EU
-
-
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 600 EU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např.obsahující více než 60 % pšenice
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 44
č.EU 33
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) s minimem aktivity 2 000 U43)/g pro práškovou a 5 000 U/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-500 U-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 - 2 500 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 55 % pšenice nebo 60 % žita
4. povoleno do 30.6.2004
2 000 U/g pro práškovou
a 5 000 U/ml pro kapalnou formu
nosnice-2 000 U-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 2 000 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 35 % pšenice
4. povoleno do 30.6.2004

4 000 U/g pro práškovou
a 10 000 U/ml pro kapalnou formu
selata4 měsíce5 000 U-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 5 000 IJ/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 45 % pšenice
4. povoleno do 30.6.2004

4 000 U/g pro práškovou
a 8 000 U/ml pro kapalnou formu
výkrm prasat-4 000 U-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 4 000 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 35 % pšenice
4. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 45
č.EU 37
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy
z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a subtilisinu
z Bacillus subtilis (ATCC 2107)
s minimem aktivity 2500 U5l)/g
endo-1,4-beta-xylanázy a 800 U52)/g
subtilisinu
výkrm kuřat-endo-1,4-beta-xylanáza 500 U
subtilisin 160 U
-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 - 2500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 160 800 U subtilisinu pro výkrm kuřat a 825 -2500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 265 800 U subtilisinu pro krůty na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi např. obsahující více než 65 % pšenice (platí pro výkrm kuřat) nebo více než 45 % pšenice (platí pro krůty)
4. povoleno do 26.7.2004
krůty-endo-1,4-beta-xylanáza 825 U
subtilisin 265 U
-
poř.č. 46
č.EU
38
Endo-1,4-bela-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4.21 62)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy
z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a subtilisinu
z Bacillus subtilis (ATCC 2107)
s minimem aktivity 5000 U53)/g
endo-1,4-beta xylanázy a 500 U54)/ g
subtilisinu
selata4 měsíceendo-1,4-beta-xylanáza 5000 U
subtilisin 500 U
-

-
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 5000 u endo-1,4-beta-xylanázy a 500 u subtilisinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi např. obsahující více než 40 % pšenice
4. povoleno do 26.7.2004
poř.č. 47
č.EU
42
Endo-1,4-bela-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SI) 135) s minimem aktivity 4000 U63)/g pro pevnou formu, charakteristika povoleného přípravku: endo-1,4-beta-xylanáza 1,99 %, pšenice 97,7 %, propionan vápenatý 0,3 %, lecitin 0,01 %selata
výkrm prasat
4 měsíce
-
4 000 U
4 000 U
-
-
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 4 000 U na 1 ku kompletního krmiva
3 pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxy lany), např.obsahující více než 60 % pšenice
4. povoleno do 26.7.2004 (platí pro selata)
5. povoleno do 17.7.2004 (platí pro prasata)
poř.č. 48
č.EU 51
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis (LMG-S 15136) s minimem aktivity 100 IU70)/gvýkrm kuřat,
selata
-
2 měsíce
10 IU
10 IU
-
-
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 10 IU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např.obsahující více než 40 % pšenice
4. povoleno do 31.5.2005 (platí pro selata)
5. povoleno do 17.7.2004 (platí pro výkrm kuřat)
poř.č. 49 č.EU 23-fytáza
(EC 3.1.3.8)
přípravek 3-fytázy z Aspergillus oryzae (DSM 10 289) s minimem aktivity 2 500 FYT1)/ g pro potahovanou a 5 000 FYT/g pro kapalnou formuselata
výkrm prasat
výkrm kuřat
nosnice
4 měsíce
-

-
-
 
250 FYT
400 FYT

200 FYT
500 FYT
1 000 FYT
1 000 FYT

1 000 FYT
1 000 FYT
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 FYT/kg kompletního krmiva (pro selata, výkrm prasat a výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 750 FYT/kg kompletního krmiva (pro nosnice)
4. pro krmné směsi bohaté fytáty obsahující např.více než 40 % obilovin (kukuřice, pšenice, ječmen, oves, žito, tritikále), olejniny a luštěniny
5. povoleno do 30.6.2004
poř.č. 50
č.EU 28
3-fytáza
(EC 3.1.3.8)
přípravek 3-fytázy z Trichoderma reesei (CBS 528.94) s minimem aktivity 5 000 PPU37)/g pro pevnou a 1 000 PPU/g pro kapalnou formuselata
výkrm prasat
výkrm kuřat
4 měsíce
-

-
250 PPU
500 PPU

500 PPU
-
-

-
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 - 750 PPU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté fytáty, např. obsahující více než 50 % obilovin (kukuřice, ječmen, pšenice), tapioku, olejniny a luštěniny (platí pro selata a výkrm prasat)
4. pro krmné směsi obsahující více než 0,22 % fosforu vázaného na fytin (platí pro výkrm kuřat)
5. povoleno do 28.2.2005 (platí pro výkrm kuřat)
6. povoleno do 30.6.2004 (platí pro selata a výkrm prasat)
poř.č. 51
č.EU 1
3-fytáza
(EC 3.1.3.8)
přípravek 3-fytázy z Aspergillus niger (CBS 114.94) s minimem fytázové aktivity 5 000 FTU84)/g pro pevné a kapalné přípravkykrůty-125 FTU-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 200 - 800 FTU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující nejméně 0,3 % fytátu, např. 20 % pšenice
4. povoleno do 14.12.2003
poř.č. 52
č.EU 50
6-fytáza
(EC 3.4.3.26)
přípravek 6-fytázy z Aspergillus oryzae (DSM 1 1 857) s minimem aktivity 2 500 FYT4)/g pro potahovanou a 5 000 FYT/g pro kapalnou formuvýkrm kuřat-250 FYT-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 až 1 000 FYT na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující víte než 0,25 % fosforu vázaného na fytin
4. povoleno do 17.7.2004
nosnice-250 FYT-
výkrm krůt-250 FYT-
výkrm prasat-500 FYT-
selata2 měsíce500 FYT-
poř.č. 53
č.EU 53
Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589,94), endo-l,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) s minimem aktivity: 2 350 U74)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
4 000 U75)/g endo-1,4-beta-glukanázy,
400 U76)/g alfa-amylázy, 450 U77)/g bacillolyzinu a 20 000 U78)/g endo-1,4-beta-xylanázy
selata2 měsíce2 350 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 2 350 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 4 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 400 U alfa-amylázy, 450 U bacillolyzinu
a 20 000 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
3. doporučená dávka 1 175 - 2 350 U endo-1,3,(4)-beta-glukanázy, 2 000 -4 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 200 - 400 U alfa-amylázy, 225 - 450 U bacillolyzinu a 10 000 - 20 000 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 25 % ječmene a 20 % kukuřice (platí pro selata)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 45 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
6. povoleno do 23.11.2004
4 000U endo-1,4-beta-
glukanázy
-
400 U alfa-amylázy-
450 U
bacillolyzinu
-
výkrm kuřat-20 000 U endo-1,4-beta-xylanázy -
1 175 U endo-1,3,(4)-beta-
glukanázy
-
2 000 U endo-1,4-beta-
glukanázy
-
200 U alfa-amylázy -
225 U bacillolyzinu 225 U-
10 000 U endo-1,4-beta-xylanázy-
poř.č. 54
č.EU 54
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) s minimem aktivity:
10 000 U74)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
120 000 U75)/g endo-1,4-beta-glukanázy,
400 U76)/g alfa-amylázy a
210 000 U78)/g endo-1,4-beta-xylanázy
výkrm krůt-500 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy -1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 1 000 - 2 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 12 000 - 24 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 40
- 80 U alfa-amylázy a 21 000 - 42 000 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 500 - 1 500 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 6 000 - 18 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 20 - 60 U alfa-amylázy a 10 500 - 31 500 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm krůt)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 45 % pšenice (platí pro výkrm kuřat) nebo více než 30 % pšenice (platí pro výkrm krůt)
5. povoleno do 23.11.2004 (platí pro výkrm kuřat)
6. povoleno do 13.10.2005 (platí pro výkrm krůt)
6 000 U endo-1,4-beta-glukanázy -
20 U alfa-amylázy -
10 500 U endo-1,4-beta-xylanázy-
výkrm kuřat-1 000 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-
12 000 U endo-1,4-beta-
glukanázy
-
40 U alfa-amylázy-
21 000 U endo-1,4-beta-xylanázy-
poř.č. 55
č.EU
55
Endo-1,3(4 )-beta-glukanáza
(EC 3 2.1.6)
Endo-1.4-beta-glukanáza
(EC 3.2 1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) s minimem aktivity:
3 000 U74)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
5 000 U75)/g endo-1,4-beta-glukanázy,
540 U70)/g alfa-amylázy a
450 U77)/g bacillolyzinu
selata2 měsíce1 500 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 1 500 - 3 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 2 500 - 5 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 270 -540 U alfa-amylázy a 225 - 450 U bacillolyzinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy, např.obsahující více než 35 % pšenice a 15 % ječmene (platí pro selata)
4. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy, např.obsahující více než 50 % ječmene (platí pro výkrm prasat)
5. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy, např.obsahující více než 50 % kukuřice nebo 50 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
6. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy, např.obsahující více než 40 % kukuřice a 10 % žita (platí pro nosnice)
7. povoleno do 23.11.2004
2 500 U endo-1,4-beta-glukanázy-
270 U alfa-amylázy-
225 U
bacillolyzinu
-
výkrm prasat-jako pro selata-
výkrm kuřat-jako pro selata-
nosnice-jako pro selata-
poř.č. 56
č.EU 56
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacilloly/in
(EC 3.4.24 28)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) s minimem aktivity:
6 000 U74)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
3 500 U75)/g endo-1,4-beta-glukanázy,
1 400 U76)/g alfa-amylázy a
450 U77)/g bacillolyzinu
výkrm kuřat-6 000 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 6 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 3 500 U endo-1,4-beta-glukanázy, 1 400 U alfa-amylázy a 450 U bacillolyzinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např.obsahující více než 40 % ječmene
4. povoleno do 23.1 1.2004
3 500 U endo-1,4-beta-glukanázy-
1 400 U alfa-amylázy-
450 U
bacillolyzinu
-
poř.č. 57
č.EU 57
Endo-1,3(4 )-bela-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) s minimem aktivity:
3 000 U74)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
9 000 U75)/g endo-1,4-beta-glukanázy,
540 U76)/g alfa-amylázy a
1 450 U77)/g bacillolyzinu
výkrm kuřat-3 000 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 3 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 9 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 540 U alfa-amylázy a 450 U bacillolyzinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými
a neškrobovými polysacharidy (hlavně celulózou a hemicelulózou), např.obsahující více než 20 % slunečnicové moučky a 10 % sojové moučky
4. povoleno do 23.11.2004
9 000 U endo-1,4-beta-glukanázy-
540 U alfa-amylázy-
450 U
bacillolyzinu
-
poř.č. 58
č.EU 58
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-l,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) s minimem aktivity:
2 350 U74)/g endo-1,3(4 )-beta-glukanázy,
5 000 U75,/g endo-1,4-beta-glukanázy,
400 U76)/g alfa-amylázy a
5 000 U77)/g bacillolyzinu
selata2 měsíce2 350 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 2 350 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 5 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 400 U alfa-amylázy a 5 000 U bacillolyzinu na
1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 30 % ječmene
4. povoleno do 23.11.2004
5 000 U endo-1,4-beta-
glukanázy
-
400 U alfa-amylázy-
5 000 U bacillolyzinu-
poř.č. 59
č.EU 59
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3 2.1.8)
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Polygalakturonáza
(EC 3.2.1.15)
přípravek endo-1,4-beta xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4 )-beta-glukanázy a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilisinu z Bacillus subtillis (ATCC 2107) a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity 300 U79)/g endo-1,4-beta-xylanázy, 150 U80)/gendo-1,3(4)-beta-glukanázy, 4 000 U81)/g subtilisinu, 400 U82)/g alfa-amylázy a 25 U 83)/g polygalakturonázyvýkrm kuřat-300 U endo-1,4-beta-xylanázy-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 300 U endo-1,4-beta-xylanázy, 150 U endo-1,3(4)beta-glukanázy, 4 000 U subtilisinu, 400 U alfa-amylázy a 25 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými
a neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany a arabinoxylany), např.obsahující více než 40 % kukuřice
4. povoleno do 28.2.2005
150 U
endo-1,3(4)-beta
glukanázy
-
4 000 U subtilisinu-
400 U alfa-amylázy-
25 U
polygalakturonázy
-
poř.č. 60
č.EU
60
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2 1.8) Endo- 1,3(4 )-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek endo-1,4-beta xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) s minimem aktivity 5 000 U79)/ml endo-1,4-beta-xylanázy a 50 U80)/ml endo-1,3(4)-beta-glukanázyvýkrm kuřat-500 U endo-1,4-beta-xylanázy1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 U - 2 500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 5 - 25 U endo-1,3(4)beta-glukanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 20 % ječmene a 40 % pšenice
4. povoleno do 28.2.2005
5 U
endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-
poř.č. 61
č.EU
61
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8) Endo-1,3(4 )-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek endo-1,4-beta xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 529.94) a endo-1,3(4)-betaglukanázy z Trichoderma reesei (CBS 526,94) s minimem aktivity . 17 000 BXU86)/g endo-1,4-beta-xylanázy a 11 000 BU85)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy pro práškovou formu a
22 000 BXU/ml endo-1,4-beta-xylanázy a 15 000 BU/ml endo-1,3(4)-beta- glukanázy pro kapalnou formu
výkrm kuřat-17 000 BXU endo-1,4-beta-xylanázy-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 17 000 BXU endo-1,4-beta-xylanázy a 11 000 BU endo-l,3(4)beta-glukanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany a arabinoxylany), např.obsahující více než 40 % ječmene nebo 55 % pšenice
4. povoleno do 28.2.2005
11 000 BU endo-1,3(4 )-bela-
glukanázy
-
poř.č. 62Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3 2.1.4 )
Endo-1,3(4 )-bela-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74.252) s minimem aktivity v granulované nebo kapalné formě 8 000 U13)/g nebo ml endo-1,4-beta-glukanázy t 18 000 U14)/g nebo ml endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 26 000 U15)/g nebo ml endo-1,4-beta-xylanázyselata4 měsíce400 U endo-1,4-beta-glukanázy
900 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy
1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy
-1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 l 600 U endo-1,4-heta-glukanázy + 900 - 3 600 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 4 300 - 5 200 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % pšenice nebo ječmene a více než 10 % žita
4. povoleno do 31.12.2003
5. dovozce Cymedica ČR
výkrm prasat-jako pro selata-
poř.č. 63Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2 1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 357,94)
s minimem aktivity 8 000 BGU19)/g a 11 000 EXU20)/g pro práškovou, 6 000 BGU/g a 8250 EXU/g pro granulovanou a 2 000 BGU/ml a 2 750 EXU/ml pro kapalnou formu
selata4 měsíce600 BGU
800EXU
-6. jakou poř.č. 1
7. doporučená dávka 600 BGU
a 800 EXU na 1 kg kompletního krmiva
8. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a β-glukany), např.obsahující více než 35 % pšenice, 20 % triticale, 5 % žita a 15 % ječmene
9. povoleno do 31.12.2003
10. dovozce Cymedica ČR
výkrm prasat-600 BGU
800EXU
-
poř.č. 64Endo-1,4-bcla-xylanáza
(EC 3.2 1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy
z Aspergillus niger (CBS 270,95)
s minimem aktivity
28 000 EXU11)/g pro pevnou
a 14 000 EXU/ml pro kapalnou
formu
selata
výkrm prasat
4 měsíce
-
2 400 EXU
2 400 EXU
-
-
1. jakou poř.č. 1
2. doporučená dávka 2 400 - 7 400 EXU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např.obsahující více než 35 % pšenice, 20 % triticale a 5 % žita
4. povoleno do 31.12.2003
5. dovozce Cymedica ČR

1) Číslem EU se rozumí pořadové číslo enzymu podle příslušného předpisu EU

Použité jednotky

1) 1 FYT je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za 1 minutu z fytátu sodného při pH 5,5 a teplotě 37°C

2) 1 GALU je množství enzymu, které hydrolyzuje 1 mikromol p-nitrofenyl-alfa-galaktopyranozidu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

3) 1 FBG je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,5 a teplotě 30°C

4) 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 7,8 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z azo-arabinoxylanu pšenice za 1 minutu při pH 6,0 a teplotě 50°C

5) 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 3,1 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z azo-arabinoxylanu pšenice za 1 minutu při pH 6,0 a teplotě 50°C

6) 1 FBG je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 6,0 a teplotě 50°C

7) 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu xylózy z azurin-xylanu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

8) 1 BGU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu glukózy z azurinem síťovaného beta-glukanu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

9) 1 BGU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu glukózy z azurinem síťovaného beta-glukanu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

10) 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu xylózy z azurin-xylanu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

11) 1 EXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z arabinoxylanu za 1 minutu při pH 3,5 a teplotě 55°C

12) 1 RAU je množství enzymu, které konvertuje 1 mg rozpuštěného škrobu na produkt, který má shodnou absorpci pro referenční barvivo při 620 nm po reakci s jodem, za 1 minutu při pH 6,6 a teplotě 30°C

13) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z karboxylmetyl-celulózy za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

14) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

15) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu xylózy z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

16) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z karboxylmetyl-celulózy za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

17) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

18) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu xylózy z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 3,5 a teplotě 40°C

19) 1 BGU je množství enzymu, které uvolní 0,278 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 3,5 a teplotě 40°C

20) 1 EXU je množství enzymu, které uvolni 1 mikromol redukujících cukru (ekvivalentů xylózy) z arabinoxylanu pšenice za 1 minutu při pH 3,5 a teplotě 55°C

21) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol xylózy z xylanu březového dřeva za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

22) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

23) 1 CU je množství enzymu, které uvolní 0,128 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,5 a teplotě 30°C

24) 1 EPU je množství enzymu, které uvolní 0,0083 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 4,7 a teplotě 30°C

25) 1 AGL je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů maltózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,6 a teplotě 30°C

26) 1 AGL je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů maltózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,6 a teplotě 30°C

27) 1 AXC je množství enzymu, které uvolní 17,2 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů maltózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,7 a teplotě 30°C

28) 1 AXC je množství enzymu, které uvolní 17,2 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů maltózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,7 a teplotě 30°C

29) 1 BGN je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 50°C

30) 1 IFP je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

31) 1 QXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 5,1 a teplotě 50°C

32) 1 QGU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

33) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ovsa za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 30°C

34) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 30°C

35) 1 BU je množství enzymu, které uvolní 0,06 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

36) 1 BXU je množství enzymu, které uvolní 0,06 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu břízy za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

37) 1 PPU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu z fytátu sodného za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 37°C

38) 1 U je množství enzymu, které uvolní 2,78 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů maltózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 50°C

39) 1 U je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů maltózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 50°C

40) 1 U je množství enzymu, které uvolní 4,00 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů maltózy) z xylanu břízy za 1 minutu při pH 5,5 a teplotě 50°C

41) 1 EU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,5 a teplotě 40°C

42) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

43) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

44) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ovsa za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 30°C

45) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 30°C

46) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z pšeničného škrobu za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 30°C

47) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

48) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

49) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

50) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

51) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

52) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikrogram fenolových sloučenin (ekvivalentů tyrozinu) z kaseinového substrátu za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 40°C

53) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

54) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikrogram fenolových sloučenin (ekvivalentů tyrozinu) z kaseinového substrátu za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 40°C

55) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

56) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

57) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

58) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

59) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikrogram fenolových sloučenin (ekvivalentů tyrozinu) z kaseinového substrátu za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 40°C

60) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy)  z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

61) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

62) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikrogram fenolových sloučenin (ekvivalentů tyrozinu) z kaseinového substrátu za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 40°C

63) 1 U je množstv í enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

64) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

65) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

66) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol glukosidických vazeb z vodou nerozpustného škrobového polymeru za 1 minutu při pH 6,5 a teplotě 37°C

67) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujícího materiálu (ekvivalentů kyseliny galakturonové) z poly-D-galakturonátového substrátu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

68) 1 KNU je množství enzymu, které uvolní 0,72 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z rozpustného škrobu za 1 minutu při pH 5,6 a teplotě 37°C

69) 1 FBG je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

70) 1 IU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu břízy za 1 minutu při pH 4,5 a teplotě 30°C

71) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 30°C

72) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z karboxy-metylcelulózy za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 30°C

73) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol glukózy z vodou nerozpustného škrobového polymeru za 1 minutu při pH 7,4 a teplotě 37 °C

74) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za. 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 30°C

75) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z karboxy-metylcelulózy za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

76) 1 U je množství enzymu, které zhydrolyžuje 1 mikromol glukosidických vazeb z vodou nerozpustného škrobového polymeru za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 37°C

77) 1 U je množství enzymu, které vytvoří 1 mikrogram azo-kaseinu rozpustného v kyselině trichloroctové za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 37°C

78) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0067 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z břízy za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

79) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

80) 1 U je množství enzymu, které uvolni 1 mikromol redukujících cukru (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutut při pH 15,0 a teplotě 30°C

81) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikrogram fenolových sloučenin (ekvivalentů tyrozinu) z kaseinového substrátu za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 40°C

82) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol glukosidických vazeb z vodou nerozpustného substrátu škrobového polymeru z a 1 minutu při pH 6,5 a teplotě 37°C

83) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujícího materiálu (ekvivalentů kyseliny galakturonové) z poly-D-galakturonového substrátu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

84) 1 FTU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu z fytátu sodného za 1 minutu při pH 5,5 a teplotě 37°C".

18. V příloze č. 15 části B "Podpora funkce jater při jejich chronické nedostatečnosti" sloupce 1 až 6 znějí:

„Podpora funkce jater při jejich chronické nedostatečnosti- vysoce kvalitní zdroje bílkovin - nižší obsah bílkovin- vysoký obsah esenciálních mastných kyselin- vysoký obsah vysoce stravitelných uhlohydrátůpsi- zdroje bílkovin - vysoce stravitelné uhlohydráty, včetně jejich případné úpravy- obsah esenciálních mastných kyselin- sodík- veškerá měďod počátku do 6 měsícůNa obalu se uvede :  “Před použitím nebo před prodloužením doby použití se doporučuje vyžádat si radu veterinárního lékaře“V návodu pro použití musí být uvedeno :„Neustále musí být k dispozici voda“
- vysoce kvalitní zdroje bílkovin - nižší obsah bílkovin- vysoký obsah esenciálních mastných kyselinkočky- zdroje bílkovin - obsah esenciálních mastných kyselin- sodík- veškerá měďod počátku do 6 měsícůNa obalu se uvede :  “Před použitím nebo před prodloužením doby použití se doporučuje vyžádat si radu veterinárního lékaře“V návodu pro použití musí být uvedeno :„Neustále musí být k dispozici voda“.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2002.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru