Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 166/2002 Sb.Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance

Částka 69/2002
Platnost od 30.04.2002
Účinnost od 01.05.2002
Zrušeno k 01.04.2006 (90/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

166

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 8. dubna 2002,

kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a podle § 20 odst. 3 a 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náležitosti žádosti o bankovní licenci (dále jen "licence"), náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance.

ČÁST DRUHÁ

LICENCE

§ 2

Náležitosti žádosti o licenci společnosti zakládané za účelem působit jako banka

(1) Je-li předkladatelem žádosti o licenci podle § 4 odst. 1 zákona osoba oprávněná do vzniku společnosti zakládané za účelem působit jako banka (dále jen "zakládaná banka") jednat jejím jménem, žádost tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti zakládané banky,

c) listinné dokumenty,

d) listinné dokumenty týkající se osob navrhovaných do funkce vedoucího zaměstnance banky (§ 7).

(2) Zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti zakládané banky podle odstavce 1 písm. b) obsahují

a) účel založení a strategický záměr rozvoje zakládané banky na trhu zpracovaný zejména podle orientace na klientelu, podle ekonomického sektoru, regionu, typu a druhu poskytovaných služeb,

b) obchodní plán zakládané banky na nejbližší tři roky předložený přiměřeně rozsahu údajů při zveřejňování rozvahy a výkazu zisků a ztrát podle zvláštního právního předpisu;1) pro první rok je obchodní plán rozpracován do jednotlivých čtvrtletí,

c) komentář k jednotlivým položkám obchodního plánu podle písmene b), který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven, předpokládané dopady na ziskovost zakládané banky, dále analýzu vhodnosti provádění jednotlivých činností s ohledem na kapitálové vybavení zakládané banky, tvorbu rezerv a případný vliv na likviditu, ziskovost a kvalitu aktiv,

d) zásady pro identifikaci rizik a jejich řízení,

e) popis materiálně technického a personálního zabezpečení jednotlivých činností; materiálně technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetní a statisticko-evidenční systémy; personálním zabezpečením se rozumí předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti zakládané banky,

f) komentář ke struktuře a organizaci zakládané banky, který obsahuje náplň jednotlivých útvarů, vazby na ostatní útvary, kompetence a pravomoci těchto útvarů,

g) zásady vnitřního řídicího a kontrolního systému zakládané banky.

(3) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina zakládané banky a její stanovy2) (§ 8 odst. 4 a § 9 odst. 1 zákona),

b) výpis z obchodního rejstříku osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance, která je podnikatelem; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci a fyzická osoba - podnikatel, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba - podnikatel3) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než jeden měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,

c) doklady o původu předmětu vkladu4) do základního kapitálu zakládané banky předkládané osobou s kvalifikovanou účastí na zakládané bance,

d) výroční zprávy a účetní závěrky osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance za uplynulé tři roky nebo za období, po které vykonává činnost, jestliže toto období je kratší než tři roky; v případě, že tato osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního zákona účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem, je předkládána auditovaná účetní závěrka;5) zahraniční právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba - podnikatel3) předloží dokumenty jim na roveň postavené,

e) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 4 zákona), ke které osoba s kvalifikovanou účastí na bance patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 3 písm. g), h) a i) zákona]; subjekty patřící do skupiny úzkého propojení uvedou obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku, sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením, náplň činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením, zda a v jakém rozsahu je uplatněn řídicí a kontrolní systém v rámci skupiny, a informace o tom, kdo provádí audit jednotlivých právnických osob skupiny, je-li prováděn,

f) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než jeden měsíc fyzické osoby, která je

1. osobou s kvalifikovanou účastí na zakládané bance, nebo

2. statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, která je osobou s kvalifikovanou účastí na zakládané bance; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců; zahraniční fyzická osoba3) předloží rovněž obdobný doklad ne starší tří měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,

g) chronologicky uspořádaný výčet všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit a jiných samostatně výdělečných činností, včetně uvedení členství v orgánech jiných společností

1. fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance, nebo

2. fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance,

h) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad bankou v zemi jejího sídla k záměru založit v České republice banku, je-li předkladatelem zahraniční banka; totéž platí v případě, že osobou s kvalifikovanou účastí na zakládané bance je zahraniční finanční instituce (§17a odst. 3 zákona), nad kterou je vykonáván dohled orgánem státu jejího sídla; toto stanovisko nesmí být starší šesti měsíců ode dne předložení žádosti,

i) prohlášení předkladatele a osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance, že veškeré jimi uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

(4) Základní údaje podle odstavce 1 písm. a) uvedené v tabulkách 1 až 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce a zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti zakládané banky podle odstavce 1 písm. b) zpracovává pouze předkladatel.

(5) Pokud osoba s podílem na zakládané bance nižším než 10 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv zakládané banky jedná ve shodě s jinou osobou mající podíl na zakládané bance a součet jejich podílů dosahuje nebo přesahuje kvalifikovanou účast na zakládané bance, předkládá tato osoba jednající ve shodě s jinou osobou stejné dokumenty jako osoba s kvalifikovanou účastí na zakládané bance.

§ 3

Náležitosti žádosti o licenci již vzniklé akciové společnosti

(1) Je-li předkladatelem žádosti o licenci podle § 4 odst. 1 zákona již vzniklá tuzemská akciová společnost, která hodlá působit jako banka podle § 1 odst. 1 zákona, žádost tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti banky,

c) listinné dokumenty,

d) listinné dokumenty týkající se osob navrhovaných do funkce vedoucího zaměstnance banky (§ 7).

(2) Zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti banky podle odstavce 1 písm. b) obsahují

a) účel rozšíření stávající činnosti o bankovní činnosti a strategický záměr rozvoje banky na trhu zpracovaný zejména podle orientace na klientelu, podle ekonomického sektoru, regionu, typu a druhu poskytovaných služeb,

b) obchodní plán banky na nejbližší tři roky předložený přiměřeně rozsahu údajů při zveřejňování rozvahy a výkazu zisků a ztrát podle zvláštního právního předpisu;1) pro první rok je obchodní plán rozpracován do jednotlivých čtvrtletí,

c) komentář k jednotlivým položkám obchodního plánu podle písmene b), který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven, předpokládané dopady na ziskovost banky, dále analýzu vhodnosti provádění jednotlivých činností s ohledem na kapitálové vybavení banky, tvorbu rezerv a případný vliv na likviditu, ziskovost a kvalitu aktiv,

d) zásady pro identifikaci rizik a jejich řízení,

e) popis materiálně technického a personálního zabezpečení jednotlivých činností; materiálně technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetní a statisticko-evidenční systémy; personálním zabezpečením se rozumí předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti banky,

f) komentář ke struktuře a organizaci banky, který obsahuje náplň jednotlivých útvarů, vazby na ostatní útvary, kompetence a pravomoci těchto útvarů,

g) zásady vnitřního řídicího a kontrolního systému banky.

(3) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) stanovy předkladatele,

b) výpis z obchodního rejstříku předkladatele; zahraniční právnická osoba3) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než jeden měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,

c) výpis z obchodního rejstříku osoby s kvalifikovanou účastí na předkladateli, je-li tato osoba podnikatelem; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci a fyzická osoba - podnikatel, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba - podnikatel3) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než jeden měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,

d) kopie usnesení všech valných hromad předkladatele, na kterých byl projednán záměr působit jako banka, včetně návrhu příslušné změny stanov, zejména návrhu na změnu předmětu činnosti společnosti,

e) doklady o původu předmětu vkladu4) do základního kapitálu předkladatele, popřípadě dalších vkladů, kterými se bude pro účely udělení licence zvyšovat základní kapitál,

f) výroční zprávy a účetní závěrky předkladatele a osoby s kvalifikovanou účastí na předkladateli za uplynulé tři roky nebo za období, po které vykonává činnost, jestliže je toto období kratší než tři roky; v případě, že tato osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního zákona účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem, je předkládána auditovaná účetní závěrka;5) zahraniční právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba - podnikatel3) předloží dokumenty jim na roveň postavené,

g) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 4 zákona), ke které předkladatel nebo osoba s kvalifikovanou účastí na předkladateli patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 3 písm. g), h) a i) zákona]; subjekty patřící do skupiny úzkého propojení uvedou obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku, sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením, náplň činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením, zda a v jakém rozsahu je uplatněn řídicí a kontrolní systém v rámci skupiny, a informace o tom, kdo provádí audit jednotlivých právnických osob skupiny, je-li prováděn,

h) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než jeden měsíc fyzické osoby, která je

1. členem statutárního orgánu předkladatele,

2. statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, která je osobou s kvalifikovanou účastí na předkladateli; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců; zahraniční fyzická osoba3) předloží rovněž obdobný doklad ne starší tří měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,

i) chronologicky uspořádaný výčet všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit a jiných samostatně výdělečných činností a členství v orgánech jiných společností, včetně již ukončených

1. fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu předkladatele, nebo

2. statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, která je osobou s kvalifikovanou účastí na předkladateli,

j) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na předkladateli v zemi jejího sídla, jde-li o zahraniční banku nebo o zahraniční finanční instituci (§ 17a odst. 3 zákona), k záměru mít kvalifikovanou účast na akciové společnosti se sídlem v České republice, která mění svůj předmět činnosti a žádá o licenci; toto stanovisko nesmí být starší šesti měsíců ode dne předložení žádosti,

k) prohlášení předkladatele a osoby s kvalifikovanou účastí na předkladateli, že veškeré jimi uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

(4) Základní údaje podle odstavce 1 písm. a) uvedené v tabulkách 1 až 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce a zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti banky podle odstavce 1 písm. b) zpracovává pouze předkladatel.

§ 4

Splacení základního kapitálu

(1) Před vydáním rozhodnutí České národní banky o udělení licence podle § 4 odst. 1 zákona doloží předkladatel žádosti České národní bance písemné prohlášení správce vkladu,6) že byl základní kapitál zakládané banky v plné výši splacen, a současně předloží doklady, které potvrzují tuto skutečnost.

(2) Je-li předkladatelem žádosti o licenci již vzniklá tuzemská akciová společnost, jejíž základní kapitál splňuje minimální výši pro založení banky, a z doloženého výpisu z obchodního rejstříku je zřejmé, že základní kapitál byl v době podání žádosti v plné výši splacen, nepředkládají se doklady podle odstavce 1. Pokud však tato akciová společnost v souvislosti s předloženou žádostí o licenci zvyšuje základní kapitál a ten v době předložení žádosti nebyl v plné výši splacen, předkládá nejpozději před vydáním rozhodnutí České národní banky podle odstavce 1 nový výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude patrné, že upsaná jmenovitá hodnota akcií na zvýšení základního kapitálu byla plně splacena.

§ 5

Náležitosti žádosti o licenci pro pobočku zahraniční banky

(1) Je-li zahraniční banka předkladatelem žádosti o licenci pro svoji pobočku podle § 5 odst. 1 zákona, žádost tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce,

b) zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti pobočky zahraniční banky,

c) listinné dokumenty,

d) listinné dokumenty týkající se osoby navrhované do vedení pobočky (§ 7).

(2) Zdůvodnění, koncepce a zásady činnosti pobočky zahraniční banky podle odstavce 1 písm. b) obsahují

a) účel zřízení a strategický záměr rozvoje pobočky na trhu zpracovaný podle orientace na klientelu, podle ekonomického sektoru, regionu, typu a druhu poskytovaných služeb,

b) obchodní plán pobočky na nejbližší tři roky předložený přiměřeně rozsahu údajů při zveřejňování rozvahy a výkazu zisků a ztrát podle zvláštního právního předpisu;1) pro první rok je obchodní plán rozpracován do jednotlivých čtvrtletí,

c) komentář k jednotlivým položkám obchodního plánu podle písmene b), který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven, předpokládané dopady na ziskovost pobočky, dále analýzu vhodnosti provádění jednotlivých činností s ohledem na finanční prostředky poskytnuté pobočce zahraniční bankou, tvorbu rezerv a případný vliv na likviditu, ziskovost a kvalitu aktiv,

d) zásady pro identifikaci rizik a jejich řízení,

e) popis materiálně technického a personálního zabezpečení jednotlivých činností; materiálně technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetní a statisticko-evidenční systémy; personálním zabezpečením se rozumí předpokládaný počet zaměstnanců pobočky, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti pobočky,

f) zásady řídicího a kontrolního systému předkladatele,

g) informace o organizační struktuře pobočky, o expoziturách nebo jiných obchodních místech pobočky, která budou zřízena na území České republiky, o jejich počtu, o rozsahu a druhu poskytovaných služeb a začlenění do organizační struktury pobočky, jejich kompetenci a pravomoci a způsobu jejich řízení,

h) vymezení pravomocí a odpovědnosti pobočky při rozhodování o bankovních operacích a jejich provádění,

i) způsob kontroly pobočky v České republice včetně toho, v jakých intervalech, v jakém rozsahu a kým bude pobočka kontrolována a zda budou zprávy o výsledcích kontroly předkládány též bankovnímu dohledu České národní banky.

(3) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) kopie rozhodnutí příslušného orgánu předkladatele o záměru zřídit pobočku v České republice,

b) úředně ověřená kopie dokumentu dokládajícího existenci předkladatele v zemi jeho sídla obdobného výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidenci země sídla předkladatele, včetně rozsahu oprávnění předkladatele k podnikání, stanovy nebo obdobný dokument předkladatele,

c) výroční zprávy a auditorem ověřené účetní závěrky předkladatele za poslední tři roky; v případě, že předkladatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období,

d) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 4 zákona), ke které předkladatel patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 5 odst. 4 písm. f), g) a h) zákona]; subjekty patřící do skupiny s úzkým propojením uvedou obchodní firmu nebo název, datum vzniku, sídlo nebo místo podnikání osob, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení této skupiny, náplně činnosti jednotlivých osob skupiny, zda a v jakém rozsahu je uplatněn řídicí a kontrolní systém v rámci skupiny, informace o tom, kdo provádí audit jednotlivých osob skupiny, je-li prováděn,

e) písemné prohlášení předkladatele adresované České národní bance, že

1. kdykoliv na vyžádání České národní banky převede peněžní prostředky do České republiky za účelem doplnění rezervních zdrojů, vypořádání aktivit a závazků pobočky v požadované výši, v termínu a podle podmínek stanovených Českou národní bankou,

2. bude zasílat bankovnímu dohledu České národní banky a Ministerstvu financí svoji výroční zprávu,

f) prohlášení předkladatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 6

Minimální výše poskytnutých zdrojů

Minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční banky musí odpovídat rizikovosti a předpokládanému rozsahu vykonávaných aktivit této pobočky na území České republiky.

§ 7

Osoba navrhovaná do vedení banky nebo pobočky zahraniční banky

(1) Odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osoby navrhované do funkce vedoucího zaměstnance banky [§ 4 odst. 3 písm. d) zákona] nebo do vedení pobočky zahraniční banky [§ 5 odst. 4 písm. c) zákona] (dále jen "osoba navrhovaná do vedení") dokládá předkladatel listinnými dokumenty, které jsou ověřovány Českou národní bankou. Odbornou způsobilost navrhované osoby ověřuje Česká národní banka pohovorem s touto osobou.

(2) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 jsou

a) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než jeden měsíc osoby navrhované do vedení; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců; zahraniční fyzická osoba3) předloží rovněž obdobný doklad ne starší tří měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,

b) profesní životopis s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných společností, včetně již ukončených; pokud osoba navrhovaná do vedení zastávala vedoucí funkce, uvede ve všech případech rozsah svěřených pravomocí a odpovědností a velikost jí řízeného kolektivu,

c) doklady nebo jejich kopie, které mohou potvrdit její odbornou způsobilost a dosažené vzdělání,

d) stručná koncepce výkonu funkce, do které je navrhována,

e) dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,

f) jiné dokumenty a údaje předložené osobou navrhovanou do vedení, kterými nad rámec požadovaných listinných dokumentů stvrzuje svou odbornou způsobilost, důvěryhodnost nebo zkušenost, například reference nebo pracovní posudek z posledního zaměstnání,

g) čestné prohlášení osoby navrhované do vedení, že veškeré jí uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

ČÁST TŘETÍ

ŽÁDOST O SOUHLAS S NABYTÍM NEBO ZVÝŠENÍM KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NA BANCE, S OSOBOU UZAVÍRAJÍCÍ OVLÁDACÍ SMLOUVU S BANKOU NEBO S OSOBOU PROVÁDĚJÍCÍ PRÁVNÍ ÚKON SMĚŘUJÍCÍ K OVLÁDNUTÍ BANKY A OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NA BANCE NEBO O POZBYTÍ POSTAVENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY VŮČI BANCE

§ 8

Náležitosti žádosti fyzické osoby o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance

(1) Je-li předkladatelem žádosti o udělení souhlasu podle § 20 odst. 3 zákona fyzická osoba, žádost tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce,

b) zdůvodnění,

c) listinné dokumenty.

(2) Zdůvodnění podle odstavce 1 písm. b) obsahuje

a) účel, za jakým je kvalifikovaná účast nabývána,

b) strategický záměr rozvoje banky při záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance alespoň ve výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv banky, anebo jestliže by se banka v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k předkladateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě, včetně sdělení, zda předkladatel jednal se stávajícími akcionáři banky a zda existuje shoda v přístupu k dalšímu rozvoji banky, záměry předkladatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu banky.

(3) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) výpis z evidence Rejstříku trestů předkladatele ne starší než jeden měsíc; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců; zahraniční fyzická osoba3) předloží rovněž obdobný doklad ne starší tří měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,

b) doklady o původu finančních prostředků předkladatele, ze kterých je hrazen nákup akcií banky nebo ze kterých byl nabyt podíl na osobě, jejímž prostřednictvím je získáván nepřímý podíl na bance (§ 17a odst. 2 zákona),

c) chronologicky uspořádaný výčet všech vykonávaných zaměstnání s uvedením zastávané funkce, podnikatelských aktivit, jiné samostatně výdělečné činnosti předkladatele a členství v orgánech jiných společností, a to včetně již ukončených,

d) popis vztahů mezi předkladatelem a bankou, jejíž akcie hodlá předkladatel nabýt, například poskytnuté úvěry, včetně uvedení jejich výše a dalších podmínek, dlouhodobé vklady u této banky, nebo vztahy k osobám se zvláštním vztahem k bance (§ 19 zákona),

e) čestné prohlášení předkladatele, že veškeré jím uvedené údaje a předložené doklady a dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 9

Náležitosti žádosti právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatele o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance

(1) Je-li předkladatelem žádosti o udělení souhlasu podle § 20 odst. 3 zákona právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, žádost tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce,

b) zdůvodnění,

c) listinné dokumenty.

(2) Zdůvodnění podle odstavce 1 písm. b) obsahuje

a) účel, za jakým je kvalifikovaná účast nabývána,

b) strategický záměr rozvoje banky při záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance alespoň ve výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv banky, anebo jestliže by se banka v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k předkladateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě včetně sdělení, zda předkladatel jednal se stávajícími akcionáři banky a zda existuje shoda v přístupu k dalšímu rozvoji banky, záměry předkladatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu banky.

(3) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) výpis z obchodního rejstříku předkladatele, který je podnikatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci a fyzická osoba - podnikatel, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba - podnikatel3) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než jeden měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,

b) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad bankou v zemi jejího sídla k záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance v požadované výši, žádá-li o souhlas zahraniční banka; totéž platí v případě, že předkladatelem je zahraniční finanční instituce (§ 17a odst. 3 zákona), nad kterou je vykonáván dohled orgánem státu jejího sídla; toto vyjádření nesmí být starší šesti měsíců ode dne předložení žádosti,

c) doklady o původu finančních prostředků předkladatele, ze kterých je hrazen nákup akcií banky nebo ze kterých byl nabyt podíl na osobě, jejímž prostřednictvím je získáván nepřímý podíl na bance (§ 17a odst. 2 zákona),

d) výroční zprávy a účetní závěrky předkladatele za uplynulé tři roky nebo za období, po které vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než tři roky; v případě, že je předkladatel součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního zákona účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem,5) je předkládána auditovaná účetní závěrka; zahraniční právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba - podnikatel3) předloží dokumenty jim na roveň postavené,

e) popis struktury skupiny s úzkým propojením [§ 4 odst. 4 zákona], ke které předkladatel patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 3 písm. g), h) a i) zákona]; subjekty patřící do skupiny úzkého propojení uvedou obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku, sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení této skupiny, náplň činnosti jednotlivých osob skupiny, zda a v jakém rozsahu je uplatněn řídicí a kontrolní systém v rámci skupiny, a informace o tom, kdo provádí externí audit jednotlivých právnických osob, je-li prováděn,

f) výpisy z evidence Rejstříku trestů ne starší než jeden měsíc osob uvedených v tabulce 4 B formuláře, jehož vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce; osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních třech letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než šest měsíců v zahraničí, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců; zahraniční fyzická osoba3) předloží rovněž obdobný doklad ne starší tří měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních třech letech nepřetržitě po dobu delší než šest měsíců,

g) chronologicky uspořádaný výčet všech vykonávaných zaměstnání s uvedením vykonávané funkce, podnikatelských aktivit, jiné samostatně výdělečné činnosti a všech členství v jiných orgánech společností, včetně již ukončených, osob uvedených v tabulce 4 B, jejíž vzor je v příloze č. 4 k této vyhlášce,

h) popis vztahů mezi předkladatelem a bankou, jejíž akcie hodlá předkladatel nabýt, například poskytnuté úvěry, včetně uvedení jejich výše a dalších podmínek, dlouhodobé vklady u této banky, podřízený dluh předkladatele u této banky, nebo vztahy k osobám se zvláštním vztahem k bance (§ 19 zákona),

i) prohlášení předkladatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 10

Náležitosti žádosti o souhlas s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky

(1) Osoba uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo provádějící jiný právní úkon směřující k ovládnutí banky podle § 20 odst. 3 zákona postupuje podle § 8 a 9 zákona s tím, že

a) nepředkládá tabulky 2 B, 2 C a 12 stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce,

b) předkládá zdůvodnění záměru uplatňovat významný vliv na řízení banky a listinné dokumenty podle odstavce 2.

(2) Listinnými dokumenty podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) ovládací smlouva nebo jiná smlouva, na jejímž základě dojde k ovládnutí banky,

b) doklady o původu finančních prostředků, ze kterých bude plněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům,7) je-li uzavřena ovládací smlouva,

c) doklady uvedené v § 8 odst. 3 písm. a), c) a e), jde-li o fyzickou osobu, nebo v § 9 odst. 3 písm. a), d) až g) a i), jde-li o právnickou osobu,

d) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad bankou v zemi jejího sídla k záměru uzavřít ovládací smlouvu s bankou nebo provést jiný právní úkon směřující k ovládnutí banky podle § 20 odst. 3 zákona; totéž platí v případě, že předkladatelem je zahraniční finanční instituce (§ 17a odst. 3 zákona), nad kterou je vykonáván dohled orgánem státu jejího sídla; toto vyjádření nesmí být starší šesti měsíců ode dne předložení žádosti,

e) popis vztahů mezi osobou a bankou, s níž je uzavírána ovládací smlouva nebo s níž je prováděn jiný právní úkon směřující k jejímu ovládnutí, například poskytnuté úvěry, včetně uvedení jejich výše a dalších podmínek, dlouhodobé vklady u této banky, podřízený dluh osoby u této banky, nebo vztahy k osobám se zvláštním vztahem k bance (§ 19 zákona).

§ 11

Osoby jednající ve shodě

(1) Osoby jednající ve shodě8) žádající podle § 20 odst. 3 zákona o udělení souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance postupují podle § 8 a 9 s tím, že

a) základní údaje podle tabulky 11 uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce a

b) zdůvodnění žádosti s uvedením skutečností podle § 8 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 2 písm. b) zpracovávají osoby jednající ve shodě společně.

(2) Pokud by osoba, která je osobou jednající ve shodě, měla současně sama dosáhnout nebo překročit kvalifikovanou účast nebo výši podílu podle § 20 odst. 3 zákona, podává rovněž žádost podle § 8 a 9.

(3) Při změně ve složení osob jednajících ve shodě žádají osoby jednající ve shodě o souhlas podle odstavce 1 s tím, že lze postupovat podle § 14 odst. 1 a 2.

(4) Žádost o udělení souhlasu s nabytím kvalifikované účasti na bance podle odstavce 1 předkládají též osoby, které již dříve nabyly účast na bance v souladu se zákonem (bez souhlasu nebo s potřebným souhlasem České národní banky) a následně se staly osobami jednajícími ve shodě, které v úhrnu nabudou kvalifikovanou účast na bance.

(5) Žádosti za osoby jednající ve shodě předkládá k tomu zmocněná osoba. Plné moci od všech osob jednajících ve shodě jsou součástí žádosti o udělení souhlasu České národní banky.

§ 12

Náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance

(1) Došlo-li ke snížení kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 4 zákona, fyzická osoba, fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba zašle České národní bance vyplněný formulář Oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance, jehož vzor je v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Osoby jednající ve shodě zašlou České národní bance jednotlivé vyplněné formuláře Oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance, jehož vzor je v příloze č. 5 k této vyhlášce, prostřednictvím jimi zmocněné osoby. Obdobně postupuje osoba, která přestala být osobou jednající ve shodě.


ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení

§ 13

(1) Žádosti a oznámení podle této vyhlášky se předkládají České národní bance.

(2) Prohlášením je doklad potvrzující požadované údaje; u fyzických osob má doklad formu čestného prohlášení.

(3) Pokud žádost podle § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 zákona obsahuje činnost uvedenou v § 1 odst. 3 zákona, jejíž výkon je vázán zvláštním zákonem na udělení povolení příslušného orgánu (§ 1 odst. 5 zákona), je nutno přiložit toto povolení k žádosti.

(4) Žádost podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a § 20 odst. 3 zákona, jakož i oznámení podle § 20 odst. 4 zákona podepisují osoby, které jsou oprávněny jednat za předkladatele žádosti nebo oznámení. Podpis těchto osob musí být úředně ověřen. To neplatí, předkládá-li žádost nebo oznámení banka, jejíž aktuální podpisové vzory má Česká národní banka k dispozici.

(5) Pokud předkladatel žádosti podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a § 20 odst. 3 zákona nebo oznámení podle § 20 odst. 4 zákona pověřil jinou osobu svým zastupováním, musí mít tato osoba plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tato plná moc je součástí listinné dokumentace přiložené k žádosti.

(6) Dojde-li po zahájení správního řízení ke změnám v údajích v žádosti, předkladatel žádosti neprodleně písemně informuje Českou národní banku o těchto změnách.

(7) Žádost podle § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 zákona se předkládá ve dvojím vyhotovení.

§ 14

(1) Základní údaje uvedené v tabulkách podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a listinné dokumenty uvedené v § 8 odst. 3 a § 9 odst. 3 není nutné dokládat, jestliže současně platí, že

a) od právní moci rozhodnutí České národní banky o udělení souhlasu této fyzické nebo právnické osobě nebo osobám jednajícím ve shodě podle § 20 odst. 3 zákona uplynulo nejvýše šest měsíců a

b) fyzická osoba, právnická osoba nebo osoby jednající ve shodě samy nezvyšují svůj podíl na bance a

c) fyzická osoba, právnická osoba nebo osoby jednající ve shodě stvrdí prohlášením, že údaje uvedené v předchozí žádosti zůstávají ke dni předložení nové žádosti beze změny.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí a vždy se předkládá výpis z obchodního rejstříku a výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby, případně výpis z obdobné zahraniční evidence a dále listinné dokumenty a jednotlivé tabulky podle přílohy č. 4 k této vyhlášce, došlo-li ke změně v nich uvedených údajů. Vždy se rovněž předkládá zdůvodnění žádosti o zvýšení kvalifikované účasti podle § 20 odst. 3 zákona, předkládané osobami jednajícími ve shodě.

(3) Postup uvedený v odstavcích 1 a 2 se přiměřeně použije rovněž v případě, kdy fyzická nebo právnická osoba žádá o souhlas se zvýšením kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 3 zákona a současně patří k osobám jednajícím ve shodě, které žádají o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nebo které již dosahují nebo přesahují 50% majetkovou účast na bance. Ustanovení odstavce 1 písm. b) se v tomto případě nepoužije.

§ 15

Osoba, která již má souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance tak, že dosáhla 10 %, 20 %, 33 % nebo 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv banky, a hodlá uzavřít ovládací smlouvu s bankou, na jejímž základě bude mít možnost uplatňovat významný vliv na řízení banky, předkládá pouze návrh ovládací smlouvy nebo smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána kontrola nad bankou nebo právnickou osobou s kvalifikovanou účastí na bance, a dále doklady o původu finančních prostředků, ze kterých bude splněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům, pokud údaje uvedené v předchozí žádosti zůstávají ke dni předložení nové žádosti beze změny a od právní moci rozhodnutí České národní banky o udělení souhlasu uplynulo nejvýše šest měsíců.

§ 16

Požadovaný listinný dokument lze nahradit prohlášením v případech, kdy by se jednalo o dokument pocházející ze zahraničí a dotčený právní řád takový dokument ani obdobný dokument nezná.

§ 17

Česká národní banka může v souvislosti s žádostí podle § 20 odst. 3 zákona upustit od doložení některých údajů a listinných dokumentů uvedených v této vyhlášce, pokud budou současně splněny tyto podmínky:

a) předkladatelem žádosti je právnická osoba,

b) právnická osoba je zahraniční bankou nebo finanční institucí (§ 17a odst. 3 zákona) s minimálním základním kapitálem 500 000 000 Kč nebo ekvivalentem této částky,

c) ke dni podání žádosti osoba podniká déle než deset let; tato podmínka neplatí, půjde-li o právnickou osobu vzniklou v důsledku fúze a minimálně jedna ze zanikajících právnických osob tuto podmínku splnila nebo jde o právnickou osobu, která je součástí dlouhodobě regulovaného konsolidovaného celku,

d) právnická osoba podléhá dohledu orgánu v zemi jejího sídla a tento dohlížecí orgán nemá námitky k záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance,

e) majetková struktura právnické osoby je průhledná,

f) právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky a

g) jde o právnickou osobu, která je pravidelně hodnocena ratingovými agenturami s ratingem nejméně v investičním stupni nebo která je součástí konsolidované skupiny s ratingem nejméně v investičním stupni.

§ 18

(1) Česká národní banka může na základě vyhodnocení listinných dokumentů a vlastních zjištění upustit od pohovoru s osobou navrhovanou do vedení zejména v případě, kdy tato osoba dlouhodobě úspěšně působila ve vedení v bankovnictví nebo ve finančním sektoru.

(2) Pokud tato vyhláška stanoví předložení dokumentů potvrzujících určité skutečnosti a tyto dokumenty pocházejí ze zahraničí, rozumí se tím předložení těchto dokumentů včetně jejich ověřeného českého překladu. Pravost podpisů a otisku razítka na originálech předkládaných dokumentů musí být ověřena podle zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním, pokud nestanoví jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána.

§ 19

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. vyhláška č. 32/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas České národní banky s nabytím akcií banky s hlasovacím právem a náležitosti oznámení o snížení podílu akcií banky s hlasovacím právem, a

2. opatření České národní banky č. 33/1999 Sb., kterým se stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka.

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2002.


Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.

2) § 173 a 174 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 21 odst. 2 a § 23 obchodního zákoníku.

4) § 59 obchodního zákoníku.

5) § 39 odst. 1 obchodního zákoníku.

6) § 60 odst. 4 obchodního zákoníku.

7) § 190c odst. 1 obchodního zákoníku.

8) § 66b obchodního zákoníku.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 166/2002 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 166/2002 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 166/2002 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 166/2002 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 166/2002 Sb.

Přesunout nahoru