Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 164/2002 Sb.Vyhláška České národní banky o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů

Částka 67/2002
Platnost od 24.04.2002
Účinnost od 01.05.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

164

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 10. dubna 2002

o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů

Česká národní banka stanoví podle § 38a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podmínky přístupu k informacím v informační databázi vytvářené Českou národní bankou.1)

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) provozovatelem Česká národní banka,

b) registrem informační databáze- Centrální registr úvěrů - informační databáze vytvářená a provozovaná provozovatelem,1)

c) uživatelem registru banka včetně jejích poboček v zahraničí a pobočka zahraniční banky, působící na území České republiky, a další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon,2)

d) dlužníkem právnická osoba, za kterou má uživatel registru pohledávku, s výjimkou banky, pobočky zahraniční banky a centrální banky, nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, za kterou má uživatel registru pohledávku v souvislosti s její podnikatelskou činností,

e) pohledávkou rozvahová nebo podrozvahová pohledávka uživatele registru za dlužníkem z účtové třídy 2 nebo 9, v korunách českých nebo v cizí měně, bez ohledu na její výši, přičemž v případě dlužníka - fyzické osoby jde pouze o pohledávku v souvislosti s jeho podnikatelskou činností,

f) informací z registru výstupní informace poskytovaná uživateli registru, zahrnující

1. identifikační údaje o dlužníkovi,

2. souhrnné údaje o pohledávkách všech uživatelů registru za dlužníkem,

3. údaj o počtu uživatelů registru, kterým vznikla za dlužníkem pohledávka,

4. časové určení období, ke kterému se informace z registru vztahuje.

§ 3

Podmínky přístupu uživatelů registru k informacím z registru

(1) Uživatel registru je oprávněn informaci z registru požadovat pouze v přímé souvislosti s konkrétním obchodním případem; touto souvislostí se rozumí vždy

a) souvislost s rozhodováním o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky uživatele registru,

b) souvislost s již vzniklou pohledávkou uživatele registru za dlužníkem.

(2) Podmínky podle odstavce 1 jsou splněny, jedná-li se o požadavek, který se týká

a) osoby žádající o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky [odstavec 1 písm. a)] nebo osoby dlužníka [odstavec 1 písm. b)], osoby ekonomicky spjaté3) s osobou žádající o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky [odstavec 1 písm. a)] nebo s dlužníkem [odstavec 1 písm. b)],

b) osoby, která je prokazatelně právním předchůdcem osoby žádající o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky,

c) osoby, která poskytla nebo hodlá poskytnout zajištění pohledávky.

(3) Požadavek na informaci z registru obsahuje identifikaci osoby podle odstavce 2, o které je informace požadována, a určení časového období, za které je informace z registru požadována.

(4) Oprávněnost požadavku na poskytnutí informace z registru podle odstavců 1 a 2 doloží uživatel registru na vyžádání provozovateli, zejména písemným nebo elektronickým dokladem projeveného zájmu o poskytnutí úvěru nebo jiné služby vedoucí ke vzniku pohledávky uživatele registru nebo dokumentací uživatele registru o již vzniklé pohledávce.

(5) Podmínkou přístupu uživatelů k registru a získávání informací z něj je dodržování provozně technických podmínek stanovených provozovatelem v uživatelské dokumentaci.

(6) Pro oblast administrace přístupu k registru uživatel registru určí a provozovateli písemně sdělí dva nebo tři své zaměstnance jako oprávněné zástupce.

(7) Uživatel registru hradí provozovateli za přístup k informacím z registru cenu stanovenou v Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky (dále jen „ceník“). Ceník je k nahlédnutí ve všech pobočkách provozovatele a v elektronické formě na oficiálních internetových stránkách provozovatele.

(8) O provedení každé souhrnné aktualizace údajů v registru je uživatel registru informován provozovatelem.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2002.


Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 38a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.
Opatření České národní banky č. 5 ze dne 1. srpna 2001, kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, oznámené v částce 116/2001 Sb. pod č. 32/2001 Sb.

2) § 1 odst. 1 a § 5 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 126/2002 Sb.

3) § 14 opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko, oznámené v částce 55/1999 Sb., ve znění opatření České národní banky č. 5 ze dne 7. září 2000, oznámeného v částce 94/2000 Sb. pod č. 41/2000 Sb.

Přesunout nahoru