Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 160/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb.

Částka 65/2002
Platnost od 19.04.2002
Účinnost od 19.05.2002
Zrušeno k 01.01.2006 (366/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

160

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 2. dubna 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., (dále jen "zákon") pro zmrazené potraviny:


Čl. I

Vyhláška č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

"(2) Za zmrazené potraviny se nepovažují zmrzliny, mražené krémy a zmrazené máslo.".

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slovo "doba" nahrazuje slovem "datum".

3. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"(3) Teplota vzduchu v mrazírenských skladech s výjimkou skladů menších než 10 m3 musí být měřena vhodnými přístroji pro záznam teplot.3) V mrazírenských skladech o objemu mrazícího prostoru menším než 10 m3 stačí, aby teplota byla měřena alespoň jedním dobře viditelným teploměrem, který měří teplotu v nejteplejším místě skladovacího prostoru. Záznamy s registrovanými teplotami musí být označeny datem pořízení záznamu a uchovány po dobu nejméně 1 roku; v případě, že minimální trvanlivost skladované potraviny je delší než 1 rok, záznamy se uchovávají až do data minimální trvanlivosti.

3) ČSN EN 12830.".

4. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"(6) Odběr vzorků pro měření teploty zmrazené potraviny a vlastní měření teploty se provádí v souladu s příslušnou českou technickou normou.4)

4) ČSN 560290 část 2 čl. 6.2.4. - 6.2.4.4 a část 7.".

5. V § 4 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

"(1) Zmrazené potraviny se přepravují dopravními prostředky, které umožňují zachování teploty zmrazených potravin minus 18 °C nebo nižší. Při přepravě se může teplota výrobku krátkodobě zvýšit nejvýše na minus 15 °C. Dopravní prostředek musí být vybaven přístrojem pro záznam teploty vzduchu schváleným podle zvláštního právního předpisu.5) Záznamy s registrovanými teplotami musí být označeny datem pořízení záznamu a uchovány po dobu nejméně 1 roku; v případě, že minimální trvanlivost potraviny je delší než 1 rok, záznamy se uchovají do data minimální trvanlivosti.

5) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.".

6. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Dopravní prostředek nemusí být vybaven přístrojem pro záznam teploty vzduchu podle odstavce 1 v případě, že jde o rozvoz zmrazených potravin do maloobchodu, zařízení společného stravování a dodávku do domácností, maximálně však do vzdálenosti 200 km; v tomto případě musí být dopravní prostředek vybaven jedním teploměrem umístěným na viditelném místě.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

7. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) Zmrazené potraviny se uchovávají v mrazících boxech a v mrazícím nábytku schopných udržet jejich teplotu minus 18 °C nebo nižší a vybavených nejméně jedním teploměrem umístěným na viditelném místě. V otevřeném mrazícím nábytku se teplota měří v místě sání vzduchu na úrovni vyznačeného maximálního plnění.".

8. Příloha zní:

"Příloha k vyhlášce č. 326/1997 Sb.

Technologické požadavky a požadavky na jakost, výrobu a balení zmrazených potravin

Tabulka 1

úprava před zmrazovánímrychlost zmrazování*)přípustné záporné odchylky od deklarované hmotnostiminimální technologické požadavky
zmrazená zelenina a výrobky ze zeleninyvětšina zelenin se před vaří pro omezení činnosti enzymů způsobujících změny barvy, chuti a konzistence, úprava je volena tak, aby zelenina po rozmražení byla připravena ke kuchyňské úpravěve spotřebitelských obalech nesmí být nižší než 0,5 cm.h-1- výrobky balené ručněVýrobky odpovídají zpracovanému druhu zeleniny, bez cizích příměsí a příměsí rostlinného původu, bez cizích příchutí a pachů.Povrch nedehydrovaný. Max. obsah minerálních příměsí 0,1 %. Přebalování je povoleno za kontrolovaných podmínek, teplota výrobku v průběhu zpracování nesmí být vyšší než -5°C.
balení do 250 gnejvýše - 5 %
balení nad 250 g do 500 gnejvýše - 3 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 2 %
balení nad 1500 gnejvýše -1 %
- výrobky plněné strojně (mechanicky)
balení do 250 gnejvýše -10 %
balení nad 250 g do 500 g (s hmotností jednotlivých kusů vyšší než 3 g)  nejvýše -10 %
- u ostatních výrobkůnejvýše - 6 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 gnejvýše - 2 %
zmrazené ovoce a výrobky z ovoce, protlaky celé, dělené nebo mělněné ovocné plody, ve formě šťáv, koncentrátů, jednodruhové ve směsích, bez přísad, s přísadami, předvařené, nepředvařené ve spotřebitelských obalech nesmí být nižší než 0,5 cm.h-1 zmrazování musí být ukončeno až po dosažení teploty -18 °C ve všech bodech výrobku - výrobky balené ručněVýrobky odpovídají zpracovanému druhu ovoce, bez cizích příměsí a příměsí rostlinného původu, bez cizích příchutí a pachů. Povrch nedehydrovaný. Max. obsah minerálních příměsí 0,1 %. Přebalování je povoleno za kontrolovaných podmínek, teplota výrobku v průběhu
balení do 250 gnejvýše - 5 %
balení nad 250 g do 500 gnejvýše - 3 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 2 %
balení nad 1500 gnejvýše -1 %
- výrobky plněné strojem (mechanicky)
balení do 250 gnejvýše -10 %
balení nad 250 g do 500 g (s hmotností jednotlivých kusů vyšší než 3 g)nejvýše -10 %
- u ostatních výrobkůnejvýše - 6 %zpracování nesmí být vyšší než -5°C.Pro výrobu protlakových směsí je povolen šetrný ohřev na + 10 °C.
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 gnejvýše - 2 %
zmrazené pokrmy, polévky a polotovaryjednotlivé složky těchto výrobků se obvykle upravují tak, aby všechny součásti potřebovaly stejnou dobu tepelné úpravy u spotřebiteleve spotřebitelských obalech nesmí být nižší než 0,5 cm.h-1- výrobky balené ručněPokud je součástí předem zmrazená potravina, nesmí být její teplota v průběhu zpracování vyšší než - 5 °C.
balení do 250 gnejvýše - 5 %
balení nad 250 g do 500 gnejvýše - 3 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 2 %
balení nad 1500 gnejvýše -1 %
- výrobky plněné strojem (mechanicky)
balení do 250 gnejvýše -10 %
balení nad 250 g do 500 g (s hmotností jednotlivých kusů vyšší než 3 g)nejvýše -10 %
- u ostatních výrobkůnejvýše - 6 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 gnejvýše - 2 %
zmrazené výrobky z bramborpředvaření předsmažováníve spotřebitelských obalech nesmí být nižší než 0,5 cm.h"1- výrobky balené ručněPřebalování je povoleno za kontrolovaných podmínek. Teplota výrobku v průběhu zpracování nesmí být vyšší než -5°C.
balení do 250 gnejvýše - 5 %
balení nad 250 g do 500 gnejvýše - 3 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 2 %
balení nad 1500 gnejvýše -1 %
- výrobky plněné strojně (mechanicky)
balení do 250 gnejvýše -10 %
balení nad 250 g do 500 g (s hmotností jednotlivých kusů vyšší než 3 g)nejvýše -10 %
- u ostatních výrobkůnejvýše - 6 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 gnejvýše - 2 %
zmrazené ryby a ostatní vodní živočichovéryby celé s hlavou a vnitřnostmi, částečně kuchané, kuchané, porcované vykostěné rybí filé, mořští živočichové -předupraveni- výrobky řezané,dělené,balené ručněZmrazené mořské ryby musí vykazovat: méně než 10 % dehydratace plochy povrchu bloku, nebo méně než 10 % dehydratace hmotnosti ryb v odebraném vzorku. Tato dehydratace se projevuje bílými nebo žlutými skvrnami na povrchu, které prolínají do pod povrchových vrstev masa a nelze je mechanicky odstranit bez poškození povrchu bloku nebo ryb. Chuť a vůně musí být charakteristická pro daný druh ryb a nesmí vykazovat rozkladné procesy. Konzistence musí vykazovat charakteristické vlastnosti struktury svaloviny, nesmí být mazlavá a pastovitá. U celých ryb nesmí docházet k oddělování masa od kosti. Břicha ryb musí být nepoškozená, nesmí být popraskaná v souvislosti s rozkladnými procesy Filety a filé:maximálně 5 % svaloviny může být poškozeno v důsledku přítomnosti parazitů. Připouští se přítomnost kostí v délce 10 mm a průměru do 1 mm a v délce do 5 mm a průměru do 2 mm. Lze připustit hlavice kostí o šířce do 2 mm pokud lze tyto hlavice snadno oddělit od svaloviny (obsah masa ryb a vodních živočichů u glazovaných výrobků min. 80 %). Přebalování je povoleno za kontrolovaných podmínek.
balení do 250 gnejvýše - 6 %
balení nad 250g do 500 gnejvýše - 5 %
s hmotností jednotlivých kusů ryb vyšší než 200 gnejvýše - 7%
balení nad 500g do 1500 gnejvýše - 3 %
balení nad 1500 gnejvýše -1 %
- výrobky plněné strojně (mechanicky)
balení do 250 gnejvýše -10 %
balení nad 250 g do 500 gnejvýše - 6 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 g  nejvýše - 2 %
zmrazené polotovary z ryb a vodních živočichů obalovanépolotovary se vyrábějí převážně:ve spotřebitelských obalech nesmí být nižší než 1,0 cm.h-1- výrobky balené ručněMinimální obsah masa ve spotřebitelském balení:
balení do 250 gnejvýše - 6 %
- z porcovaných ryb nebo menších rybbalení nad 250g do 500 gnejvýše - 5 %- obalované filé porce z bloku a rybí prsty 65 %
balení nad 500g do 1500 gnejvýše - 3 %
balení nad 1500 gnejvýše -1 %- přírodní filety 50 %
- ze svalových partií ryb- výrobky plněné strojně ( mechanicky)- obalovaní korýši a měkkýši nepravidelných tvarů 50 %
- z filetů rybbalení do 250 gnejvýše -10 %malé krevety do 25 mm a sepiových kroužků do 40 mm 40 %.
balení nad 250g do 500 gnejvýše - 6 %
polotovary ze separovaného masa obalovanéze separátu získaného z ryb s přídavkem dalších surovin a přísad v různých panádáchbalení nad 500g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 gnejvýše - 2 %
Výrobky z mletého filé s přísadami, tvarově odlišné od prstů a tyčinek (karbanátky, burgery) 50 %.
teplota masa po separaci nesmí přestoupit + 10°C
surimiseparát získaný převážně z treskovitých ryb, opakovaným propíráním zbavený ve vodě rozpustných látek k získání čistého rybího proteinuSurimi je polotovar k přípravě výrobků imitujících výrobky z masa krabů a jiných korýšů s přídavkem aromatických látek a barviv.
zmrazené uzené vakuově balené rybí výrobkynesmí být nižší než 1,0 cm.h -1Po rozmražení ihned spotřebovat.
zmrazené maso a droby spotřebitelsky balenémaso vychlazené na + 7°C1,0 cm.h-1
zmrazené masné výrobkypři výrobě uzenin ke zmrazování nesmí být použito zmrazené masonesmí být nižší než 1,0 cm.h-1Musí být zamrazeny do 24 hod. po zchlazení.
zmrazené drůběží maso, králičí maso a polotovaryteplota během zpracování polotovarů musí být nižší než + 12° C před zmrazováním zchladit na teplotu +4°Cnesmí být nižší než 1,0 cm.h-1**)
zmrazené výrobky ze slepičích vajecpo pasterizaci se výrobky zchladí na +4°Cnesmí být nižší než 1,0 cm.h-1Zmrazené vaječné obsahy po rozmražení je nepřípustné opět zamrazit, před zpracováním do výrobků lze rozmrazit na - 2 až - 5 °C, aleje nutno zpracovat do 1 hod. od rozmražení.
zmrazené pekařské cukrářské výrobky pečené- výrobky balené ručně
balení do 250 gnejvýše - 5 %
balení nad 250 g do 500 gnejvýše - 3 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 2 %
balení nad 1500 gnejvýše -1 %
nepečené výrobky plněné strojně ( mechanicky)
balení do 250 gnejvýše -10 %
balení nad 250 g do 500 gnejvýše - 6 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 gnejvýše - 2 %

Poznámky:

*) rychlost zmrazování, při kterých jsou ještě zachovány optimální vlastnosti zmrazených výrobků.

**) Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

Tabulka 2

 přípustné odchylky od stanovených hmotnostních podílů u
jednotlivých složek
zmrazené
zeleninové směsi
složky hmotnosti (v %)přípustná odchylka (v %)
od 3,0 do 5,0od - 15,0 do + 15,0 včetně
od 5,1 do 10,0od - 10,0 do + 10,0 včetně
od 10,1 do 15,0od - 4,0 do + 4,0 včetně
nad 15,1od - 2,0 do + 2,0 včetně“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Zmrazené potraviny lze přepravovat v dopravních prostředcích vybavených přístrojem pro záznam teploty vzduchu podle § 4 odst. 1 a dosud neschválených podle zvláštního právního předpisu5) nejpozději do 31. prosince 2002.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 30. dnem po dni vyhlášení.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru