Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 157/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

Částka 65/2002
Platnost od 19.04.2002
Účinnost od 01.07.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

157

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury

ze dne 2. dubna 2002,

o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

Ministerstvo kultury stanoví podle § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.:


§ 1

Území částí krajinných celků Čimelicko-Rakovicko (okres Písek) a Vranovsko-Bítovsko (okresy Znojmo a Třebíč) se prohlašují za památkové zóny (dále jen "zóny").

§ 2

(1) Hranice území zón jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce a jsou zakresleny na mapách uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Mapa zóny Čimelicko-Rakovicko v měřítku 1 : 25 000 bude uložena do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky u Ministerstva kultury, Státního ústavu památkové péče, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Okresního úřadu Písek, Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích a u obcí, na jejichž území se zóna nachází.

(3) Mapa zóny Vranovsko-Bítovsko v měřítku 1 : 50 000 bude uložena do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky u Ministerstva kultury, Státního ústavu památkové péče, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Krajského úřadu kraje Vysočina, Okresního úřadu Znojmo, Okresního úřadu Třebíč, Státního památkového ústavu v Brně a u obcí, na jejichž území se zóna nachází.

§ 3

Při rozhodování orgánů státní památkové péče i jiných správních úřadů podle zvláštních právních předpisů1) se k zajištění ochrany částí krajinného celku a historických prostředí, které se sídly, architektonickými soubory, jednotlivými památkovými objekty, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry v krajině vykazují významné kulturní hodnoty, respektují:

a) výsledky stavebně historických, urbanistických, archeologických a památkových průzkumů, rozborů a výzkumů území a výsledky rozborů biologické složky území,

b) výsledky stavebně historických a restaurátorských průzkumů jednotlivých objektů,

c) hodnoty historického prostředí zóny ve vztahu k využití dotčených objektů, prostorů a částí území a k zachování a obnově historických dřevin,

d) historický charakter, vzájemné prostorové uspořádání, krajinné dominanty a měřítko jednotlivých objektů, sídelních útvarů a krajiny,

e) ochrana archeologických nálezů.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.


Ministr:
Dostál v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 157/2002 Sb.

Hranice území zón

1. ČIMELICKO-RAKOVICKO (okres Písek)

Hranice zóny začíná severně od obce Čimelice na křižovatce silnic Čimelice - Krsice a Čimelice - Laziště. Hranice směřuje po silnici Čimelice - Laziště na východ ke křížení s hranicí katastrálního území Rakovice. Po ní pokračuje východním směrem ke křížení s úvozovou cestou vedoucí k železniční dráze. Po překročení této cesty hranice zóny sleduje dále hranici katastrálního území Rakovice východním směrem k železniční dráze, tu přechází a pokračuje východním směrem po hraně terénního zlomu k řece Skalici. Po jejím levém břehu pokračuje hranice severně k silnici Čimelice - Laziště. Po této silnici se hranice stáčí východním směrem ke křížení s polní cestou na jižním okraji osady Nový Dvůr. Po západním okraji zastavěného území této osady směřuje hranice na sever a dále pokračuje po severním a východním obvodu zastavěného území osady k silnici spojující Nový Dvůr a Laziště. Po této silnici pokračuje hranice krátkým úsekem ke křížení s polní cestou. Po ní se stáčí jihovýchodním směrem a poté jižním směrem přes hráz rybníka Zhoř na hráz rybníka Řepice. Zde se hranice odklání východním směrem a pokračuje po břehu rybníka Řepice až k vodoteči na východní straně rybníka. Po této vodoteči pokračuje na východ ke křížení s lesní cestou, po níž se stáčí k jihozápadu, přičemž kříží polní cestu tzv. Knížecí (Vrábsko - Koloredov). Pokračuje k hranici lesa, na jehož severním okraji se stáčí k západu. Obchází z jižní a západní strany zahradu a hájenku v obci Vrábsko, překračuje cestu a pokračuje západně po severním okraji zastavěného území obce Vrábsko až k cestě Vrábsko - Bisingrov. Po ní směřuje západně k hranici katastrálního území Čimelice a odklání se po ní jižním směrem k místu, kde se stýká s vodotečí (Nad Valným), vtékající do rybníka Valný. Zde se odklání západním směrem a pokračuje po vodoteči k rybníku Valný, po jehož východním, jižním a západním okraji pokračuje hranice k vodoteči na západní straně rybníka. Po této vodoteči pokračuje hranice k polní cestě a tu sleduje severozápadním směrem ke křižovatce s cestou Větrov - Čimelice. Po této cestě přechází řeku Skalici, za ní odbočuje na polní cestu, kterou sleduje na západ k železniční dráze. Tuto železniční dráhu kříží a pokračuje po silnici Smetanova Lhota - Čimelice k Čimelicům. Na jižním okraji zastavěného území obce Čimelice se hranice stáčí k jihu po silnici Čimelice - Mirotice a pokračuje k oplocené zahradě, která leží západně od této silnice. Dále hranice pokračuje po jižním obvodu zahrady a od jejího jižního cípu přechází vzdušnou čarou k remízu Amerika, který obchází po jeho jižní straně. Z jihozápadního okraje remízu přechází hranice do úvozové cesty, po níž směřuje okrajem lesa severozápadně až na silnici Boudy - Rakovice. Po této silnici pokračuje hranice k obci Rakovice, ale ještě v okraji lesa obchází z jihu, západu a severu kamenný památník v podobě trojbokého jehlanu zvaný Vintíř, situovaný bezprostředně u silnice v úpatí vrchu Chlum. Hranice pokračuje k severu po silnici až ke kontribučnímu špýcharu, který obchází rovněž z jihu, západu a severu a vrací se zpět na silnici, po které pokračuje až k areálu zemědělského družstva, který obchází po jeho jižní, východní a severní straně zpět na silnici, po níž pokračuje až do obce Rakovice. Obcí Rakovice prochází hranice po komunikaci Bouda - Rakovice k mostku přes Rakovický potok. Zde se odklání východním směrem a pokračuje po Rakovickém potoce až k hranici katastrálního území Čimelice. Tu sleduje směrem severním a severozápadním k rozcestí na okraji zastavěného území obce Rakovice. Tam se stáčí směrem k východu a po komunikaci Rakovice - Čimelice se vrací do výchozího bodu.

2. VRANOVSKO-BÍTOVSKO (okresy Znojmo a Třebíč)

Hranice zóny začíná na severu u můstku na říčce Želetavce u Mácova mlýna. Hranice probíhá korytem říčky směrem k východu. Za Svobodovým mlýnem přechází na silnici směřující k Dešovu. Z rozcestí komunikací pokračuje jihovýchodním směrem k obci Zblovice. Obec obchází jižním okrajem a vrací se opět na silnici, po které pokračuje k obci Chvalatice. Na začátku obce přechází na silnici, po které vede k vodní nádrži Vranov. Po levém břehu pokračuje k ústí rozšířené nádrže, pokračuje kolem vodní nádrže až k lesní cestě v lokalitě Štítarský les. Zde se napojuje na zpevněnou cestu mířící k severovýchodu a pokračuje k obci Štítary. Přechází silnici Štítary - Zálesí a pokračuje dál po cestě k vodoteči. Pokračuje podél vodoteče, přechází silnici Štítary - Ctidružice a Štítary - Vranovská Ves až na hranici katastrálního území Štítary, pokračuje podél severní hranice katastrálního území Šumná k železniční dráze. Dále vede podél železniční dráhy, téměř ke hranici katastrálního území Šumná. Pokračuje podél východní hranice katastrálního území Šumná a Lesná k silnici Lesná - Vracovice - Milíčovice, kterou překračuje a napojuje se na silnici Lesná - Horní Břečkov. Obec obchází západním okrajem zastavěného území a po silnici směřuje k jihozápadu k obci Čížov. Tu obchází západním okrajem zastavěného území a míří na jih ke státní hranici s Rakouskem. Dále hranici tvoří koryto řeky Dyje, kterým vede proti proudu řeky. Pod Býčí horou opouští břeh řeky a sleduje státní hranici až ke komunikaci směřující k obci Podmyče. Po silnici pokračuje k jižnímu okraji obce, kterou obchází východním a severním okrajem zastavěného území. Ze západního okraje obce pokračuje po silnici směrem na Lančov. Od jižního okraje obce hranice pokračuje západním zastavěným okrajem obce po silnici, která vede severozápadním směrem k obci Vysočany. Na západním okraji katastrálního území Lančov vede krátce k jihu podél lesa a po spádnici míří k řece Dyji. Vzdušnou čarou přechází nádrž a sleduje její levý břeh. Před ohybem nádrže a chatovou osadou přechází do koryta místní vodoteče a vede západním směrem k zastavěnému okraji obce Oslnovice. Východním a severním zastavěným okrajem obce přechází na silnici a pokračuje severovýchodním směrem k obci Vysočany. Obec obchází podél východního okraje a vrací se na silnici směřující severním směrem k okraji lesa pod Březovým vrchem. Okrajem lesa a polní cestou, směřující k severu, se hranice vrací do výchozího bodu u Mácova mlýna.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 157/2002 Sb.

Mapy

1. hranice památkové zóny Čimelicko-Rakovicko

2. hranice památkové zóny Vranovsko-Bítovsko

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 96/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.

Přesunout nahoru