Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 127/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 55/2002
Platnost od 12.04.2002
Účinnost od 01.05.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

127

ZÁKON

ze dne 13. března 2002,

kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o České národní bance

Čl. I

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 278/2001 Sb. a zákona č. 482/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na začátku odstavce 1 vkládá věta, která zní: "Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu.".

2. V § 5 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) stanoví mzdové a další požitky guvernéra; mzdové a další požitky viceguvernérů a dalších členů bankovní rady stanoví guvernér.".

3. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňují tato slova: "s výjimkou činnosti vědecké, literární, publicistické, umělecké a pedagogické a s výjimkou správy vlastního majetku".

4. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňuje tato věta: "Členství v bankovní radě je dále neslučitelné s jakoukoliv činností, která může způsobit střet zájmů mezi prováděním této činnosti a členstvím v bankovní radě.".

5. V § 6 odst. 7 písm. c) se slova "a splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem" zrušují.

6. V § 6 se odstavec 10 zrušuje.

Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 10 až 12.

7. V § 6 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Guvernéra odvolá prezident republiky v případě, jestliže již nesplňuje podmínky požadované pro výkon jeho funkce nebo dopustil-li se vážného pochybení. Prezident republiky může odvolat guvernéra též, nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců. Odvolaný guvernér nebo Rada guvernérů Evropské centrální banky se mohou domáhat přezkoumání rozhodnutí o odvolání guvernéra z funkce u Evropského soudního dvora, a to v případě, že se domnívají, že tímto rozhodnutím došlo k porušení Smlouvy o založení Evropského společenství nebo jiného právního předpisu vydaného k jejímu provedení.".

8. § 9 zní:

"§ 9

(1) Česká národní banka a bankovní rada při plnění hlavního cíle České národní banky a při výkonu dalších činností nesmějí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu, vlády, správních úřadů ani od jakéhokoliv jiného subjektu.

(2) Česká národní banka a vláda se vzájemně informují o zásadách a opatřeních měnové a hospodářské politiky.".

9. V § 24 se na konci písmene a) doplňují slova "a poboček zahraničních bank".

10. V § 31 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"(2) Česká národní banka vede evidenci cenných papírů vydávaných Českou republikou a splatných do jednoho roku, evidenci cenných papírů vydávaných Českou národní bankou (§ 33) a evidenci dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku.3a)

3a) § 98 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 35 se vkládá písmeno a), které zní:

"a) stanoví, po projednání s vládou, režim kurzu české měny k cizím měnám, přičemž však nesmí být ohrožen hlavní cíl České národní banky,".

12. V § 38 se na konci odstavce 1 doplňují tyto věty, které včetně poznámky pod čarou č. 6a) znějí: "Účastníky těchto systémů mohou být vedle bank a poboček zahraničních bank i právnické osoby, které provádějí na základě povolení Komise pro cenné papíry vypořádání obchodů s investičními instrumenty.6a) Uvedeným osobám bude veden v systému účet obdobný účtu mezibankovního platebního styku podle zvláštního právního předpisu,4) uzavře-li Česká národní banka s těmito osobami smlouvu o vedení účtu platebního styku a předávání dat mezibankovního platebního styku.

6a) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".

13. V § 38 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Smlouva podle odstavce 1 obsahuje vždy

a) místo, způsob a čas předávání dat platebního styku,

b) náležitosti, formát a strukturu dat platebního styku a způsob jejich zajištění proti zneužití,

c) odpovědnost smluvních stran,

d) podmínky úročení účtu platebního styku a

e) stanovení cen za provádění mezibankovního platebního styku.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

14. V § 41 odst. 2 písm. b) se slovo "anebo" nahrazuje slovy "nebo osob, zahrnutých do konsolidačního celku, nad nímž je vykonáván bankovní dohled, anebo osob,".

15. V § 41 odst. 4 větě druhé se slova "vůči jiným osobám podle § 46" zrušují.

16. V § 41 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "Vůči jiným osobám postupuje Česká národní banka podle § 46.".

17. Poznámka pod čarou č. 5) k § 44 zní:

"5) Devizový zákon.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

18. V § 47 odstavec 1 zní:

"(1) Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu, který musí být členěn tak, aby z něj byly zřejmé výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky.".

19. V § 47 se dosavadní odstavce 5 až 8 označují jako odstavce 2 až 5 a v nově označeném odstavci 3 se doplňuje věta, která zní: "Součástí této zprávy je i informace o platech členů bankovní rady České národní banky.".

20. § 49a včetně poznámek pod čarou č. 24) a 25) se zrušuje.

21. Za § 49a se vkládá nový § 49b, který zní:

"§ 49b

(1) Česká národní banka vydává opatření České národní banky (dále jen "opatření"), je-li k tomu zákonem zmocněna. Tato opatření jsou pro banky a pobočky zahraničních bank závazná.

(2) Opatření podepisuje guvernér České národní banky.

(3) Opatření nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení ve Věstníku České národní banky (dále jen "Věstník").

(4) Opatření nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven. Nejdříve však nabývá opatření účinnosti dnem jeho vyhlášení ve Věstníku, kterým je den vydání příslušné částky Věstníku.

(5) Opatření jsou ve Věstníku označena pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

(6) Věstník je vydáván v postupně číslovaných částkách, označených pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku.".

Čl. IIzrušeno

Čl. III

Zmocnění

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších zákonů a z nálezu Ústavního soudu.

ČÁST DRUHÁzrušeno

Čl. IVzrušeno

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Čl. V

V zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 263/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 239/2001 Sb., § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Úřad vykonává kontrolu hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky.".


ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2002, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění tohoto zákona, které nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.


Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.

Přesunout nahoru