Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 120/2002 Sb.Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

Částka 52/2002
Platnost od 09.04.2002
Účinnost od 01.07.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

120

ZÁKON

ze dne 8. března 2002

o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

HLAVA Izrušeno

§ 1, § 2zrušeno

HLAVA IIzrušeno

§ 3, § 3a, § 3bzrušeno

Žádost o povolení k uvedení biocidního přípravku na trhzrušeno

§ 4 – § 11zrušeno

HLAVA IIIzrušeno

§ 12, § 13zrušeno

HLAVA IVzrušeno

§ 14zrušeno

HLAVA Vzrušeno

§ 15 – § 17zrušeno

HLAVA VIzrušeno

§ 18 – § 21, § 21a, § 21bzrušeno

HLAVA VIIzrušeno

§ 22zrušeno

HLAVA VIIIzrušeno

§ 23 – § 31, § 31azrušeno

HLAVA IXzrušeno

§ 32, § 33, § 32azrušeno

HLAVA Xzrušeno

§ 34 – § 36, § 34a, § 34bzrušeno


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

§ 37

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 25 se na konci odstavce 2 doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 29a) znějí: "nebo biocidní přípravek29a)

29a) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.".

2. V § 56 písm. a) se slova "přípravky schválené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovy "přípravky, jejichž uvedení na trh bylo povoleno29a)".

3. V § 77 odstavec 1 zní:

"(1) Fyzická osoba, která je podnikatelem, a právnická osoba jsou povinny předložit ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví návrhy na výrobu a dovoz potravin pro děti ve věku do 3 let.".

4. V § 80 odst. 1 písm. g) se slova "písm. a) a b)" před středníkem zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna veterinárního zákona

§ 38

V § 39 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 5) a 5a) zní:

"(4) K dezinfekci, deratizaci, dezinsekci a dezodorizaci podle tohoto zákona lze používat jen registrované5) přípravky a postupy nebo přípravky, jejichž uvedení na trh bylo povoleno.5a)

5) Zákon č. 79/1997 Sb.

5a) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.".

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 39zrušeno


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 40

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002, s výjimkou ustanovení

a) § 3 odst. 2, § 7 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 7, § 11 odst. 2 a 3, § 11 odst. 4 písm. a), § 16 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 2 písm. b) bodu 2 a § 16 odst. 2 písm. d) bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009,

b) § 8 odst. 1, 2, 3 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004,

c) § 2 odst. 11, § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 věty druhé, § 7 odst. 4, § 7 odst. 11, § 8 odst. 4, § 9 odst. 4 a 5, § 10, § 11 odst. 7, § 12, 13, § 15 odst. 3 písm. e) a f), § 17 a § 22 odst. 5, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,

d) § 14, které nabývá účinnosti uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

e) § 19 písm. b), § 20 odst. 1 písm. a) až l), § 20 odst. 2 a § 21, která nabývají účinnosti uplynutím 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 297/2008 Sb. Čl. II

Řízení pravomocně neukončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.


Příloha k zákonu č. 120/2002 Sb.

Typy biocidních přípravků

Typ
přípravku
Název typu přípravkuOblast použití
Dezinfekční přípravky a přípravky pro všeobecné použití
(Nezahrnuje čisticí přípravky, které nejsou určeny k použití jako biocidní přípravky se zaručenou účinností, včetně tekutých pracích prostředků, čisticích prášků a podobných přípravků)
1 Biocidní přípravky osobní hygieny Přípravky používané v osobní hygieně pro účely všeobecné dezinfekce s výjimkou přípravků s léčivým účinkem a přípravků, jejichž primární účinek a účel použití je kosmetický a účinek biocidní je doplňkový, jako např. antimikrobiální mýdla, šampony proti lupům a ústní vody.
2 Dezinfekční přípravky pro privátní a profesionální použití a jiné biocidní přípravky Přípravky pro dezinfekci ovzduší, povrchů, materiálů, zařízení a nábytku, které nejsou používány v přímém kontaktu s potravinami nebo krmivy v oblasti soukromé, veřejné a průmyslové, jakož i přípravky používané jako algicidy.
Přípravky proti houbám a řasám ve stavbách jako jsou např. skleníky, které nejsou aplikovány na rostliny, ale na okna, zařízení, stoly, nože a pod.
Přípravky pro dezinfekci prázdných skladišť, kontejnerů, pytlů, sudů.
Přípravky používané pro úpravu řečišť.
Algicidní přípravky používané na plochy tvořené jinými než půdními substráty na hřištích, parkovištích, chodnících, pomnících, pod.
Oblast použití zahrnuje mimo jiné plovárny, akvária, vody ke koupání a ostatní vody, systémy klimatizace, stěny a podlahy ve zdravotnických a jiných institucích, dezinfekci lékařských nástrojů, chemické toalety,odpadní vodu, nemocniční odpad.
Nezahrnuje herbicidy pro zemědělské i nezemědělské použití, algicidy aplikované na půdu, plochy tvořené jinými půdními substráty nebo do vody pro ochranu rostlin (např. na závodní dráze, golfových hřištích, v akváriích a pod.) a přípravky na dezinfekci povrchů ve sklenících proti mikroorganismům, které mohou napadnout rostliny a následně na nich růst.
3 Biocidní přípravky pro veterinární hygienu Přípravky používané pro veterinárně-hygienické účely včetně přípravků používaných v prostorech, ve kterých se chovají, zdržují nebo přepravují zvířata. Zahrnuje přípravky určené k celkové dezinfekci zvířat, ale nezahrnuje přípravky, které mají léčivý účinek.
4 Dezinfekční přípravky pro oblast potravin a krmiv Přípravky používané pro dezinfekci zařízení, zásobníků, potřeb pro konzumaci, povrchu a potrubí souvisejících s výrobou, přepravou, skladováním nebo spotřebou potravin, krmiv nebo nápojů (včetně pitné vody) pro lidi a zvířata.
5 Dezinfekční přípravky pro pitnou vodu Přípravky používané pro dezinfekci pitné vody (pro lidi i zvířata).
Konzervační přípravky
6 Konzervační přípravky pro výrobky v obalech Přípravky používané pro konzervaci výrobků jiných než potraviny a krmiva, které potlačují mikrobiální kontaminaci a zabezpečují skladovatelnost včetně konzervantů fotografických filmů.
7 Konzervační přípravky pro povlaky Přípravky, které potlačováním mikrobiální kontaminace chrání původní vlastnosti povrchu materiálů nebo předmětů ( filmy, nátěry, plasty, těsnicí materiály, stěnová adheziva, vazače, papír, umělecká díla).
8 Konzervační přípravky pro dřevo Přípravky používané pro konzervaci dřeva, včetně řeziva nebo dřevěných výrobků před působením dřevokazných nebo dřevo znetvořujících organismů
9 Konzervační přípravky pro vlákna, kůži, pryž a polymerní materiály Přípravky potlačující mikrobiální kontaminaci pro vláknité a polymerní materiály (kůže, pryž, papír, plastické hmoty nebo textilní výrobky).
10 Konzervační přípravky pro zdivo Přípravky potlačující působení mikroorganizmů a řas při konzervaci a sanaci zdiva a ostatních stavebních materiálů s výjimkou dřevěných.
11 Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny Přípravky potlačující růst škodlivých organismů jako jsou mikroorganismy, řasy a měkkýši ve vodě nebo jiných technologických tekutinách používaných v chladírenství nebo průmyslových procesech. Nezahrnuje přípravky používané pro konzervaci pitné vody.
12 Konzervační přípravky proti tvorbě slizu Přípravky používané pro prevenci a potlačování růstu slizu na materiálech, zařízeních a konstrukcích používaných v průmyslových procesech (např.: papírny, celulózky, porézní materiály používané při extrakci ropy).
13 Konzervační přípravky pro kapaliny používané při obrábění kovů Přípravky používané pro potlačování mikrobiální kontaminace kapalin používaných při obrábění kovů.
Přípravky pro regulaci živočišných škůdců
14 Rodenticidy Přípravky pro regulaci stavu myší, potkanů nebo jiných hlodavců. Nezahrnuje přípravky používané výhradně pro ochranu rostlin na zemědělských polích a rostlinných produktů skladovaných dočasně na polích
15 Avicidy Přípravky používané pro regulaci stavu ptactva s výjimkou přípravků používaných na ochranu rostlin nebo rostlinných produktů.
16 Moluskocidy Přípravky používané jako prevence před nemocemi zvířat a lidí přenášených měkkýši a proti ucpávání vodovodních trubek měkkýši. Nezahrnuje přípravky používané na ochranu rostlin a rostlinných produktů před měkkýši.
17 Piscicidy Přípravky používané pro regulaci počtu ryb. Nezahrnují přípravky na léčení nemocí ryb.
18 Insekticidy, akaricidy a přípravky na regulaci stavu jiných členovců Přípravky používané pro regulaci stavu členovců (např. hmyzu, roztočů. klíšťat, pavouků a korýšů ) včetně přípravků používaných k hubení externích parasitů v prostorách, kde se chovají, zdržují nebo přepravují zvířata, s výjimkou situace, kdy se zvířata v ošetřených prostorách zdržují v době, kdy je přípravek ještě aktivní.
Přípravky na ošetření prázdných skladišť nebo kontejnerů, pytlů, sudů, sprch a pod., s výjimkou těch, které jsou určeny výhradně ke skladování rostlin a rostlinných produktů.
Přípravky na hubení roztočů a jiných členovců v textiliích.
Nezahrnuje přípravky určené k přímému styku s organismem člověka a k ošetřování zvířat, včetně koupelí obsahujících insekticidy a výrobků obsahujících insekticidy nebo jiné aktivní látky určené k hubení škodlivých organismů (obojky, známky do boltců a pod.) nebo zastavení jejich růstu či reprodukce (růstové regulátory). Dále nezahrnuje přípravky na ochranu rostlin a rostlinných produktů.
19 Repelenty a atraktanty Přípravky používané k odpuzování (repelenty) nebo přitahování jedinců opačného pohlaví (atraktanty) škodlivých organismů (bezobratlí jako jsou blechy a komáři, obratlovci jako jsou ptáci), aniž by přípravek měl na ně smrtící účinek nebo snižoval jejich rozmnožování, včetně přípravků, které se používají přímo nebo nepřímo pro humánní nebo veterinární hygienu a výrobků obsahujících repelenty (obojky, známky do boltců a pod.) a přípravků odpuzujících psy a kočky
Nezahrnuje přípravky na ochranu rostlin a rostlinných produktů, potraviny a krmiva.
Ostatní přípravky
20 Konzervační přípravky pro potraviny nebo krmiva Přípravky používané pro ochranu potravin nebo krmiv před škodlivými mikrorganismy, které nejsou určeny pro přímý styk s potravinami nebo krmivy (např.: fumiganty používané ve skladovacích prostorách potravin jako jsou sýry a maso).
21 Přípravky proti hnilobě Přípravky používané pro potlačování růstu a usazování škodlivých organismů. (mikroorganismy a vyšší formy rostlinných nebo zvířecích druhů) na plavidlech, zařízeních pro vodní sporty nebo jiných konstrukcích používaných ve vodě.
22 Balzamovací a taxidermické kapaliny Přípravky používané pro dezinfekci a konzervaci lidských a zvířecích mrtvol nebo jejich částí.
23 Regulace stavu ostatních obratlovců Přípravky pro regulaci stavu nežádoucích obratlovců s výjimkou přípravků určených k ochraně rostlin a rostlinných produktů.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/107/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, pokud jde o prodloužení některých lhůt.

1a) Nařízení Komise (ES) č. 1896/2000 ze dne 7. září 2000 o první etapě programu podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o biocidních přípravcích, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) 1451/2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh.

2) § 2 odst. 8 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

3) § 3 zákona č. 157/1998 Sb.

3a) Příloha IB směrnice 98/8/ES.

3b) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4a) Příloha III nařízení (ES) 1451/2007.

5) Příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

6) § 4 odst. 1 zákona č. 157/1998 Sb.

7) § 5 zákona č. 157/1998 Sb.

8) Čl. 2 odst. 1 písm. i) a k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES.

9) Přílohy I, IA a IB směrnice 98/8/ES. Směrnice Komise 2006/140/ES. Směrnice Komise 2007/20/ES. Směrnice Komise 2007/69/ES. Směrnice Komise 2007/70/ES.

10) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 11 zákona č. 157/1998 Sb.

12) § 12 zákona č. 157/1998 Sb.

13) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 80 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17a) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17b) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

18) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

19) Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

21) Příloha II nařízení (ES) č. 1451/2007.

22) Čl. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007.

23) Rozhodnutí Komise č. 2010/296/EU ze dne 21. května 2010 o zřízení rejstříku pro biocidní přípravky.

Přesunout nahoru