Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 119/2002 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

Částka 52/2002
Platnost od 09.04.2002
Účinnost od 01.01.2003
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
23 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 119/2002 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití

Předkládané nařízení vlády má za cíl jako prováděcí právní předpis zákona o zbraních vymezit podobu jednoznačného označení konkrétních subjektů při převodu palných zbraní do civilního sektoru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.02.2021 v částce č. 32 pod číslem 79/2021 Sb. s účinností od 01.03.2021
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 11.02.2021 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví dovolené výrobní provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a technické požadavky na plynové nábojky pro expanzní zbraně

Návrhem vyhlášky se stanovují požadavky na dovolené výrobní provedení plynových a expanzních zbraní a požadavky na plynové nábojky pro expanzní zbraně.

Poslední změna: 29.01.2021 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví způsob a rozsah ohlašování nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence

Nařízení vlády stanoví vzor formuláře pro ohlašování změn týkajících se držení zbraní kategorie C-I a pravidla pro vedení evidence zbraní kategorie C-I podnikatelem v oboru zbraní a střeliva v Centrálním registru zbraní a střeliva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.01.2021 v částce č. 12 pod číslem 24/2021 Sb. s účinností od 30.01.2021
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Návrh je předkládán s cílem promítnutí nových kategorií zbraní do předmětné vyhlášky, přesunutí ustanovení o povinných náležitostech provozního řádu střelnice do přílohy k zákonu o zbraních, zmírnění přístupu v problematice zakázaných doplňků ke zbraním a zavedení nové úpravy ničení zbraní.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.01.2021 v částce č. 13 pod číslem 28/2021 Sb. s účinností od 30.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), a další související zákony

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.01.2021 v částce č. 8 pod číslem 13/2021 Sb. s účinností od 30.01.2021
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky

Předkládaným nařízením vlády jsou z výčtu zbraní, které lze na území ČR dopravit bez předchozího souhlasu, vypuštěny ty palné zbraně, které jsou novelou zákona o zbraních nově zařazeny mezi zbraně kategorie C-I. Z výčtu se též vypouští historické zbraně, V souvislosti s tím, že zákon o zbraních nadále nereguluje mechanické zbraně, je obdobně upraveno i nařízení vlády.

Poslední změna: 31.12.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, stavební zákon, živnostenský zákon a trestní zákon

Obecně aktualizace současného znění zákona, založená na zkušenostech získaných praktickou aplikací při výkonu kontroly, na postupu mezinárodních jednání probíhajících na základě Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení a na požadavcích kladených na zabezpečení v oblasti CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear).

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.08.2020 v částce č. 134 pod číslem 336/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon občanský soudní řád, zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon o užitných vzorech, zákon o ochraně průmyslových vzorů, zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení,

Cílem novely zákona je zajistit, aby osoby či orgány, které vedou rejstříky, obsahující informace o věcech, které jsou pojaty do soupisu zápisem do protokolu v rámci výkonu rozhodnutí a exekuce, měly povinnost do takového rejstříku zapsat skutečnost o pojetí takové věci do soupisu v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce.

Poslední změna: 02.03.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona o zbraních

Návrh zákona o zbraních je předkládán jako součást nové regulace držení zbraní a upravuje zejména kategorie zbraní a střeliv, nakládání s nimi a problematiku zbrojních průkazů.

Poslední změna: 02.10.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu nebo muničnímu průkazu

Vyhláška stanoví zdravotní způsobilost k získání nebo držení zbrojního průkazu nebo muničního průkazu, obsah lékárničky první pomoci na střelnici.

Poslední změna: 20.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 222/2017 Sb. s účinností od 15.08.2017
Návrh nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti

Nařízení vlády upravuje zcela novou samostatnou problematiku skladování munice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.07.2017 pod číslem 217/2017 Sb. s účinností od 01.08.2017
Návrh nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech provozního řádu střelnice pro munici,...

Nařízení vlády je zcela nový předpis upravující materii, která doposud v žádném právním předpise jednoznačně upravena není.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.07.2017 pod číslem 218/2017 Sb. s účinností od 01.08.2017
Návrh nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

Nařízení vlády řeší organizačně technickou stránku znehodnocování zbraní.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.07.2017 pod číslem 219/2017 Sb. s účinností od 01.08.2017
Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Vyhláška upravuje jednak materii, která byla doposud obsažena ve vyhlášce č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, a jednak problematiku zkoušek odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu, problematiku zabezpečení munice v průběhu přepravy a způsob vedení evidence munice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.07.2017 pod číslem 221/2017 Sb. s účinností od 01.08.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení

Návrh nařízení upravuje jednoznačně kdy se bude postupovat podle přímo použitelného předpisu EU a kdy podle vnitrostátní úpravy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.04.2017 pod číslem 125/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a další související zákony

Novela zákona se týká následujících čtyř tematických okruhů: A) Financování a podpora terorismu, B) Svádění k maření výkonu spravedlnosti, C) Úplatkářství, a D) Rasismus, xenofobie a jiná nesnášenlivost.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.12.2016 pod číslem 455/2016 Sb. s účinností od 01.02.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), a další související zákony

V návaznosti na výbuchy muničních skladů ve Vrběticích a po vyhodnocení tragické události v Uherském Brodě se navrhuje komplexní změna zákona o zbraních a úprava dalších právních předpisů upravujících některé aspekty nakládání s municí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.07.2016 pod číslem 229/2016 Sb. s účinností od 01.08.2017
Návrh zákona o pyrotechnice a o změně některých zákonů

Plošná legislativní úprava problematiky pyrotechnických výrobků, včetně jejich uvádění na trh a zacházení s nimi podle stanovených pravidel.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.08.2015 pod číslem 206/2015 Sb. s účinností od 04.09.2015
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, a některé další zákony

Cílem navrhovaného právního předpisu je zavést přísnější postih recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků (proti majetku, občanskému soužití a proti veřejnému pořádku), jejichž spáchání bude předmětem evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.08.2015 pod číslem 204/2015 Sb. s účinností od 01.10.2016