Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 104/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 45/2002
Platnost od 29.03.2002
Účinnost od 29.03.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 11. března 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 391a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle § 374 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 20 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, podle § 71 písm. a) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 105/2000 Sb., a podle § 45 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích):


Čl. I

Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb. a vyhlášky č. 482/2000 Sb., se mění takto:

1. § 2 zní:

"§ 2

(1) Při rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení v rozvrhu práce se v rozsahu, v jakém je soud příslušný na daném stupni v těchto věcech podle zákona jednat, a s přihlédnutím k personálnímu vybavení soudu, zajistí specializace soudních oddělení

a) na trestním úseku zejména v řízení ve věcech

1. mladistvých,

2. cizinců,

3. dopravní kriminality,

4. finanční a bankovní kriminality,

5. trestných činů vojenských;

b) na občanskoprávním úseku zejména v řízení ve věcech

1. péče o nezletilé,

2. dědických,

3. ochrany osobnosti,

4. nájmu bytu a nebytových prostor,

5. práv duševního a průmyslového vlastnictví,

6. obchodních,

7. obchodního rejstříku,

8. konkursu a vyrovnání,

9. ochrany hospodářské soutěže,

10. směnečných a šekových,

11. pracovněprávních,

12. výkonu rozhodnutí,

13. s cizím prvkem;

c) na úseku správního soudnictví, zejména v řízení ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení.

(2) Na úřední desce soudu se uvede, kde je rozvrh práce na soudu uložen a v jakou dobu lze do něj nahlížet a činit z něj opisy a výpisy.".

2. V § 2a odst. 1 se za slova "Nemůže-li věc" vkládají slova "v určeném soudním oddělení" a za slova "z vyšších soudních úředníků" se vkládají slova " , soudních tajemníků nebo soudních vykonavatelů".

3. V § 2a odst. 2 se za slova "náhlá překážka" vkládají slova "nebo překážka krátkodobé povahy" a za slova "vyššímu soudnímu úředníku" se vkládají slova " , soudnímu tajemníku, soudnímu vykonavateli anebo justičnímu čekateli".

4. V § 4 se za slova "vyšší soudní úředníci" vkládají slova " , soudní tajemníci, soudní vykonavatelé".

5. V § 5 odst. 1 se za slova "Vyšší soudní úředníci" vkládají slova " , soudní tajemníci, soudní vykonavatelé".

6. V § 5 odst. 2 se za slova "vyššího soudního úředníka" vkládají slova " , soudního tajemníka, soudního vykonavatele".

7. V § 16 odst. 2 se tečka na konci nahrazuje středníkem a doplňuje se tato věta: "jde-li o rozhodnutí, proti kterému je přípustné dovolání, poučí oprávněné osoby v rozsahu stanoveném zákonem.".

8. V § 20 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Nebrání-li tomu důležité důvody, předseda senátu (samosoudce) při nařízení hlavního líčení nebo veřejného zasedání v trestních věcech přihlíží k požadavku státního zástupce, který před podáním obžaloby vykonával dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení, aby se mohl osobně zúčastnit projednávání věci před soudem. Obdobně přihlíží k odůvodněnému požadavku obhájce.".

9. V § 21 odst. 1 se poslední věta nahrazuje větou "Tato okolnost se zaznamená v protokolu nebo uvede do zvukového záznamu, pokud se protokol pořizuje následně podle takového záznamu. O úplnost a srozumitelnost zvukového záznamu dbá vyšší soudní úředník nebo protokolující úředník.".

10. V § 21 odst. 2 větě druhé se slova "je povinen" nahrazují slovy "a v případech, kdy tak stanoví zákon, jiná osoba odpovědná za správnost a úplnost protokolace, jsou povinni".

11. V poznámce pod čarou č. 2) se odkaz na "§ 55" nahrazuje odkazem na "§ 55b".

12. V § 25 odst. 2 se za slova "Nepředloží-li účastník" vkládají slova "v občanském soudním řízení".

13. V § 28b odst. 1 se slova "prostřednictvím držitele poštovní licence anebo prostřednictvím policejního orgánu" nahrazují slovy "prostřednictvím soudního exekutora, držitele poštovní licence anebo policejního orgánu".

14. V § 28c odst. 1 větě první se slova "doručovateli nebo orgánu justiční stráže anebo" nahrazují slovy "doručovateli, orgánu justiční stráže, soudnímu exekutorovi nebo".

15. V § 28d odst. 4 větě první se slova "§ 64" nahrazují slovy "§ 64a".

16. V § 36 odst. 1 věta první zní: "Rozhodne-li soud, že přijetí peněžité záruky je přípustné, určí její výši a způsob jejího složení.".

17. V § 36 odst. 2 věta první zní: "Je-li obviněný ve vazbě a soud rozhodl, že přijetí peněžité záruky v jím určené výši je přípustné, rozhodne o nahrazení vazby peněžitou zárukou a o propuštění obviněného z vazby ihned poté, co byla peněžitá záruka složena.".

18. V nadpisu § 38 se zrušují slova "a výkon trestu obecně prospěšných prací".

19. V § 38 odst. 1 větě první se slova "za současného" nahrazují slovy "a soud rozhodl o".

20. V § 38 se odstavec 3 zrušuje.

21. § 40 včetně nadpisu zní:

"§ 40

Výkon trestu obecně prospěšných prací

(1) Ve vyrozumění o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací soud probačního úředníka upozorní, že v rámci provádění kontroly nad výkonem tohoto trestu je třeba, aby probační úředník měl průběžný přehled o tom, zda odsouzený vykonává práce v souladu s rozhodnutím soudu o jejich druhu a místě a jakou část těchto prací vykonal. Zároveň jej požádá, aby v případě, že odsouzený obecně prospěšné práce nevykonává, bez odkladu zjistil důvod a podle jeho povahy v součinnosti s obecním úřadem nebo institucí, u níž mají být obecně prospěšné práce vykonávány, učinil opatření k nápravě. Ve vyrozumění soud probačního úředníka zároveň upozorní, aby v případě, že zjistí důvod pro přeměnu trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody, podal soudu příslušný návrh podle trestního řádu.

(2) Zjistí-li soud, že počet požadavků na provedení obecně prospěšných prací v jeho obvodu neodpovídá počtu pravomocně odsouzených, kteří tento trest mají vykonávat, v předstihu o tom vyrozumí probačního úředníka a požádá jej, aby poskytl obcím a obecně prospěšným institucím odbornou pomoc při vyhledávání vhodných prací a formulaci požadavků na jejich provedení.".

22. V § 116a odst. 1 větě první se slova "§ 69, 77, 83" nahrazují slovy "§ 69, 77, 83, 88, 158a, 158d, 179b a 314b".

23. V § 116b odst. 1 poslední věta zní: "Písemnosti určené soudu se po dobu dosažitelnosti doručují do sídla soudu, pokud předseda soudu nebo soudce zajišťující dosažitelnost nedohodne s těmito orgány jiný způsob doručování písemností.".

24. V § 116c odst. 1 se slova "obhájce nebo vydat příkaz k domovní prohlídce," nahrazují slovy "obhájce obviněnému, vydat příkaz k domovní prohlídce, příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, provést neodkladný nebo neopakovatelný úkon za účasti soudce, provádět sledování osob a věcí, které je podmíněno povolením soudce, ustanovit obhájce podezřelému ve zkráceném přípravném řízení nebo vyslechnout zadrženého podezřelého, na kterého byl podán návrh na potrestání,".

25. V § 116c odst. 1 na konci se za slovy "§ 116a" čárka nahrazuje tečkou a zrušují se slova "který stanoví místo a dobu potřebného úkonu.".

26. V § 116c se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Účastní-li se soudce úkonu prováděného podle § 158a tr. ř., po jeho skončení do spisu vedeného u soudu založí opis protokolu o takovém úkonu, který si za tím účelem od policejního orgánu nebo státního zástupce provádějícího úkon vyžádá.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení


Ministr:
JUDr. Bureš v. r.

Přesunout nahoru