Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o12/c46/2001 Sb.Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2001

Částka 46/2001
Platnost od 30.03.2001
Účinnost od 30.03.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

12

OPATŘENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 7. března 2001, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2001


Ministerstvo zdravotnictví stanoví k provedení § 8 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., a § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2001, které jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


Příloha k opatření č. 12/2001 Sb.

Rozdělení zdravotní péče pro účely tohoto zjišťování

Zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění se zařazuje dle druhů péče podle metodiky VZP verze 6.0.

Lůžková zdravotní péče

vykazuje se dle druhu zařízení, které péči poskytuje:

samostatně nemocnice

samostatně OLÚ, LDN, nemocnice následné péče a hospice

♦ péče, poskytnutá pacientům při hospitalizaci na lůžkách lůžkového fondu vč. komplementárních vyšetření těchto pacientů

♦ náklady na potraviny pro pacienty

♦ medicinální plyny z centrálních rozvodů

Ambulantní zdravotní péče

♦ péče, poskytnutá pacientům v ambulantní (= nelůžkové) části zdravotnických zařízení vč. komplementárních vyšetření těchto pacientů

♦ péče poskytnutá v samostatných ambulantních zařízeních

Zdravotní doprava

♦ dopravní zdravotní služba - zdravotnické transporty (pacientů, příp. doprovodu; zdravotnických pracovníků v nezbytném případě; orgánů, nezbytných materiálů, léčiv a transfúzních přípravků)

♦ zdravotnická záchranná služba

♦ LSPP

Jiná zdravotní péče

♦ vyžádaná komplementární vyšetření pro pacienty jiných zdravotnických zařízení

♦ péče poskytovaná pacientům:

ve zvláštních zařízeních (dětské domovy, kojenecké ústavy, dětská centra, stacionáře pro děti a dospělé, záchytné stanice, domácí zdravotní péče)

v zařízeních lékárenské péče

v hygienické službě, např. očkování, vyšetřování na HIV / AIDS

jiné výkony, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Nezdravotní výkony

♦ výkony, související s lůžkovou nebo ambulantní péčí, které k nim nelze přesně přiřadit (odpisy staveb a budov, údržba, poplatky a daně) a jiné režijní náklady (např. cestovné, knihy a časopisy, služby, ochranné oděvy a pracovní pomůcky, mzdy + pojistné nezdravotnických pracovníků, náklady na civilní službu, účastnické kongresové poplatky)

♦ doprava - vyjma zdravotní dopravy

♦ služby poskytované jiným zdravotnickým zařízením nebo jiným obchodním partnerům (např. pronájem, energie, otop, služby prádelny, služby stravovacího provozu, další)

♦ výzkumné úkoly, výuka studentů, ověřování účinků léků a jejich klinické zkoušení

♦ v hygienické službě, např. rozbory půdy, vody aj.

Datové rozhraní pro zdravotní pojišťovny

(zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění)

Jméno souboru: Ezzzrrmm

Zdravotní pojišťovna zapíše do souboru tolik vět, kolik má smluvních lůžkových zařízení. Data se vykazují kumulované za právní subjekt = IČO.

Soubory budou v ASCII kódu, v předepsané struktuře, bez oddělovačů.

PoleNázevTypDélkaPopis poleŘádek
1DRVYKCharacter4konstanta = E612
2PRILOHACharacter1konstanta = 4
3DAZPRCharacter4sledovaný rok
4CISOBDCharacter2číslo období (měsíce) - 01, 02,.....11,12
5ICOCharacter8identifikační číslo zdravotnického zařízení
6KODZPCharacter3kód zdravotní pojišťovny
Hospitalizace - nemocnice
7UOP_HNNumeric7Počet UOP11
8BODY_VY_HNNumeric7Počet bodů - vykázaných (v tis.)12
9BODY_UZ_HNNumeric10Počet bodů - uznaných (v tis.)13
10UZUCTY_HNNumeric7Počet uzavřených hospitalizačních účtů14
11FAKTZP_HNNumeric7Fakturovaná zdravotní péče (v tis. Kč)15
12FAKTZPZJHNNumeric7z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kč)16
13UHRZP_HNNumeric7Uhrazená zdravotní péče (v tis Kč)17
14UHRZPZ_HNNumeric7z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kč)18
15SML_VZT_HNNumeric3Druh smluvního vztahu19
Hospitalizace - OLÚ, LDN, nemocnice následné péče, hospice
16UOP_HONumeric7Počet UOP20
17BODY_VY_HONumeric7Počet bodů - vykázaných (v tis.)21
18BODY_UZ_HONumeric10Počet bodů - uznaných (v tis.)22
19UZUCTY_HONumeric7Počet uzavřených hospitalizačních účtů23
20FAKTZP_HONumeric7Fakturovaná zdravotní péče (v tis. Kč)24
21FAKTZPZJHONumeric7z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kč)25
22UHRZP_HONumeric7Uhrazená zdravotní péče (v tis Kč)26
23UHRZPZ_HONumeric7z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kč)27
24SML_VZT_HO AmbulanceNumeric3Druh smluvního vztahu28
25UOP_ANumeric7Počet UOP29
26BODY_VY_ANumeric7Počet bodů - vykázaných (v tis.)30
27BODY_UZ_ANumeric10Počet bodů - uznaných (v tis.)31
28UZUCTY_ANumeric7Počet uzavřených ambulantních účtů32
29FAKTZP_ANumeric7Fakturovaná zdravotní péče (v tis. Kč)33
30FAKTZPZ_ANumeric7z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kč)34
31UHRZP_ANumeric7Uhrazená zdravotní péče (v tis Kč)35
32UHRZPZ_ANumeric7z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kč)36
33SML_VZT_ANumeric3Druh smluvního vztahu37
Zdravotní doprava
34UOP_DNumeric7Počet UOP38
35BODY_VY_DNumeric7Počet bodů - vykázaných (v tis.)39
36BODY_UZ_DNumeric10Počet bodů - uznaných (v tis.)40
37OSOBY_DNumeric7Počet přepravených osob41
38FAKTZP_DNumeric7Fakturovaná zdravotní péče (v tis. Kč)42
39FAKTZPZ_DNumeric7z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kč)43
40UHRZP_DNumeric7Uhrazená zdravotní péče (v tis Kč)44
41UHRZPZ_DNumeric7z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kč)45
42SML_VZT_DNumeric3Druh smluvního vztahu46
Jiná zdravotní péče
43UOP_JNumeric7Počet UOP47
44BODY_VY_JNumeric7Počet bodů - vykázaných (v tis.)48
45BODY_UZ_JNumeric10Počet bodů - uznaných (v tis.)49
46FAKTZP_JNumeric7Fakturovaná zdravotní péče (v tis. Kč)50
47FAKTZPZ_JNumeric7z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kč)51
48UHRZP_JNumeric7Uhrazená zdravotní péče (v tis Kč)52
49UHRZPZ_JNumeric7z toho za ZUM+ZULP (v tis.Kč)53
50SML_VZT_JNumeric3Druh smluvního vztahu54
51ZALOHYNumeric7Vyplacená záloha od ZP (v tis. Kč)55
52DATUM_SMLDate8Datum uzavřeni posl. verze smlouvy se ZP (př. 20010125)56

Číselník zdravotních pojišťoven

KódNázev zdravotní pojišťovny (ZP)
111Všeobecná zdravotní pojišťovna
201Vojenská zdravotní pojišťovna + CRYSTAL (218) + ZP PRIMA (220)
205Hutnická zaměstnanecká pojišťovna + ZP ATLAS (208)
207Oborová zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven + ZP STAZPO (212)
209Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
211Zdravotní pojišťovna MV ČR + GRÁL(203) + REZAPO(214) + SALVUS(216)
213Revírní bratrská pokladna (213) + Moravská zdravotní pojišťovna (206)
217Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
222Česká národní zdravotní pojišťovna

Vysvětlivky k jednotlivým položkám datového rozhraní pro zdravotní pojišťovny - zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění

Zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění

Všechny sledované údaje se vztahují k veškeré zdravotní péči poskytnuté zdravotnickým zařízením od začátku roku k poslednímu dni sledovaného období za celý právní subjekt a hrazené z veřejného zdravotního pojištění, tedy i položky, hrazené nad rámec paušální sazby (§ 2, bod 7 Nařízení vlády č. 487 / 2000 Sb.)

Nevykazují se úhrady, uskutečněné za sledované období, avšak za výkony provedené v předchozím roce.

Unikátní ošetřený pojištěnec (UOP) - rozumí se jeden pojištěnec (fyzická osoba), bez ohledu na to, kolikrát zdravotnické zařízení vykázalo na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období zdravotní péči.

Citované doklady jednotlivých účtů jsou uvedeny v metodice VZP verze 6.0. Seznam použitých dokladů viz konec těchto pokynů.

Hospitalizace - nemocnice:

ř. 11 počet unikátních ošetřených pojištěnců (UOP), kteří byli v nemocnici hospitalizováni

ř. 12 se nevyplňuje

počet bodů, vykázaných zdravotní pojišťovně, za zdravotní péči poskytnutou za sledované období hospitalizovaným pacientům, včetně příslušných výkonů komplementu (uvádí se v tisících), tj. skutečně vykázané dávky, týkající se péče poskytnuté za sledované období

ř. 13 počet bodů, uznaných zdravotní pojišťovnou, za zdravotní péči poskytnutou za sledované období hospitalizovaným pacientům, včetně příslušných výkonů komplementu (uvádí se v jednotkách), tj. skutečně uznané dávky, týkající se péče poskytnuté za sledované období, i za předpokladu, že údaje budou časově posunuty

ř. 14 počet uzavřených hospitalizačních účtů v nemocnici za sledované období Zahrnuje počet uzavřených dokladů 02 a 02s.

ř. 15 se nevyplňuje

částka fakturovaná příslušné zdravotní pojišťovně za zdravotní péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)

Zahrnuje všechny doklady 02 a na ně navazující doklady 03, pokud datem ukončení spadají do sledovaného období a všechny na ně navazující doklady 06, pokud je žadatelem lůžkové pracoviště ("písmenková" odbornost vlastního zdravotnického zařízení *)).

Uvádí se částka podle faktury pro tento segment. Pokud je vystavena faktura celková, je nutné ji rozdělit

k jednotlivým segmentům v poměru produkce jednotlivých složek podle vzorce: částka = ((paušál - všechny ZUM a ZULP) / celkové body za sledované období) * body za hospitalizaci za sledované období + ZUM a ZULP za hospitalizaci Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady. Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha, řádek se nevyplňuje.

ř. 16 částka uznaná příslušnou zdravotní pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) za sledované období (v tisících Kč)

ř. 17 částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)

Uvádí se zde částka uhrazená ZP pro tento segment. Pokud není uhrazená částka rozepsána, je nutné ji rozdělit k jednotlivým segmentům (propočet stejný jako v ř. 15).

Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady. Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha, řádek se nevyplňuje.

ř. 18 z ř. 17 - částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) poskytnuté za sledované období (v tisících Kč)

ř. 19 uvede se kódem jeden druh smluvního vztahu pro převažující objem poskytnuté zdravotní péče v příslušném segmentu:

0 - nesmluvní zdravotnické zařízení

1 - platba paušálem

2 - platba výkonová (čistý výkonový systém bez regulací)

3 - platba za diagnózu (DRG)

4 - platba kombinovaná (ošetřovací den + paušál)

5 - platba jiným dohodnutým způsobem

9 - není dohodnut žádný způsob úhrady na příslušné pololetí

Hospitalizace - OLÚ, LDN, nemocnice následné péče, hospice:

ř. 20 počet unikátních ošetřených pojištěnců (UOP), kteří byli hospitalizováni v OLÚ, v LDN, v nemocnici následné péče nebo v hospiců

ř. 21 se nevyplňuje počet bodů, vykázaných zdravotní pojišťovně, za zdravotní péči poskytnutou za sledované období hospitalizovaným pacientům, včetně příslušných výkonů komplementu (uvádí se v tisících), tj. skutečně vykázané dávky, týkající se péče poskytnuté za sledované období

ř. 22 počet bodů, uznaných zdravotní pojišťovnou, za zdravotní péči poskytnutou za sledované období hospitalizovaným pacientům, včetně příslušných výkonů komplementu (uvádí se v jednotkách), tj. skutečně uznané dávky, týkající se péče poskytnuté za sledované období, i za předpokladu, že údaje budou časové posunuty ř. 23 počet uzavřených hospitalizačních účtů v OLÚ, v LDN, v nemocnici následné péče nebo v hospiců za sledované období

Zahrnuje počet uzavřených dokladů 02 a 02s. ř. 24 se nevyplňuje částka fakturovaná příslušné zdravotní pojišťovně za zdravotní péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)

Zahrnuje všechny doklady 02 a na ně navazující doklady 03, pokud datem ukončení spadají do sledovaného období a všechny na ně navazující doklady 06, pokud je žadatelem lůžkové pracoviště ("písmenková" odbornost vlastního zdravotnického zařízení *)).

Uvádí se částka podle faktury pro tento segment. Pokud je vystavena faktura celková, je nutné ji rozdělit k jednotlivým segmentům v poměru produkce jednotlivých složek podle vzorce: částka = ((paušál - všechny ZUM a ZULP) / celkové body za sledované období ) * body za hospitalizaci za sledované období + ZUM a ZULP za hospitalizaci Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady. Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha, řádek se nevyplňuje.

ř. 25 částka uznaná příslušnou zdravotní pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) za sledované období (v tisících Kč)

ř. 26 částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)

Uvádí se zde částka uhrazená ZP pro tento segment. Pokud není uhrazená částka rozepsána, je nutné ji rozdělit k jednotlivým segmentům (propočet stejný jako v ř. 24).

Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady. Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha, řádek se nevyplňuje.

ř. 27 z ř. 26 - částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) poskytnuté za sledované období (v tisících Kč)

ř. 28 uvede se kódem jeden druh smluvního vztahu pro převažující objem poskytnuté zdravotní péče v příslušném segmentu - viz číselník u ř. 19

Ambulance:

ř. 29 počet unikátních ošetřených pojištěnců (UOP) (nikoli hospitalizovaných), jimž byla ve zdravotnickém zařízení poskytnuta ambulantní zdravotní péče

ř. 30 se nevyplňuje počet bodů, vykázaných zdravotní pojišťovně, za zdravotní péči poskytnutou za sledované období ambulantním pacientům, včetně příslušných výkonů komplementu (uvádí se v tisících), tj. skutečně vykázané dávky, týkající se péče poskytnuté za sledované období

ř. 31 počet bodů, uznaných zdravotní pojišťovnou, za zdravotní péči poskytnutou za sledované období ambulantním pacientům, včetně příslušných výkonů komplementu (uvádí se v jednotkách), tj. skutečně uznané dávky, týkající se péče poskytnuté za sledované období, i za předpokladu, že údaje budou časově posunuty

ř. 32 počet uzavřených ambulantních účtů ve zdravotnickém zařízení za sledované období Zahrnuje počet uzavřených dokladů 01, 01 s a část dokladů 06 poskytovaná ambulantním pracovištěm (netýká se dokladů, poskytnutých odbornostmi komplementu, tj. 222, 801-807, 809, 812-823)

ř. 33 se nevyplňuje částka fakturovaná příslušné zdravotní pojišťovně za zdravotní péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)

Zahrnuje všechny ostatní doklady nevykázané v segmentech hospitalizace, zdravotní doprava a jiná zdravotní péče.

Uvádí se částka podle faktury pro tento segment. Pokud je vystavena faktura celková, je nutné ji rozdělit k jednotlivým segmentům v poměru produkce jednotlivých složek podle vzorce: částka = ((paušál - všechny ZUM a ZULP) / celkové body za sledované období) * body za ambulantní péči za sledované období + ZUM a ZULP za ambulantní péči

Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady. Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha, řádek se nevyplňuje, ř. 34 částka uznaná příslušnou zdravotní pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) za sledované období (v tisících Kč)

ř. 35 částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)

Uvádí se zde částka uhrazená ZP pro tento segment. Pokud není uhrazená částka rozepsána, je nutné ji rozdělit k jednotlivým segmentům (propočet stejný jako v ř. 33).

Do úhrady se započítává i případný dopad regulace preskripce.

Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady.

Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha, řádek se nevyplňuje, ř. 36 z ř. 35 - částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) poskytnuté za sledované období (v tisících Kč)

ř. 37 uvede se kódem jeden druh smluvního vztahu pro převažující objem poskytnuté zdravotní péče v příslušném segmentu - viz číselník u ř. 19

Zdravotní doprava:

ř. 38 počet unikátních ošetřených pojištěnců (UOP), jimž byla zdravotnickým zařízením poskytnuta zdravotní doprava

ř. 39 se nevyplňuje počet bodů, vykázaných zdravotní pojišťovně, za zdravotní dopravu poskytnutou za sledované období (uvádí se v tisících), tj. skutečně vykázané dávky, týkající se péče poskytnuté za sledované období

ř. 40 počet bodů, uznaných zdravotní pojišťovnou, za zdravotní dopravu poskytnutou za sledované období (uvádí se v jednotkách), tj. skutečně uznané dávky, týkající se péče poskytnuté za sledované období dávky, i za předpokladu, že údaje budou časově posunuty

ř. 41 počet přepravených osob = pojištěnců Zahrnuje všechny doklady 34.

ř. 42 se nevyplňuje částka fakturovaná příslušné zdravotní pojišťovně za zdravotní péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)

Zahrnuje všechny dopravní doklady 34, 36, 37, 39 a to bez ohledu na žadatele, pokud datum přepravy spadá do sledovaného období

Uvádí se částka podle faktury pro tento segment.

Pokud je vystavena faktura celková, je nutné ji rozdělit k jednotlivým segmentům v poměru produkce jednotlivých složek podle vzorce:

částka = ((paušál - všechny ZUM a ZULP) / celkové body za sledované období ) * body za zdravotní dopravu za sledované období + ZUM a ZULP za zdravotní dopravu

Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady. Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha, řádek se nevyplňuje.

ř. 43 částka uznaná příslušnou zdravotní pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) za sledované období (v tisících Kč)

ř. 44 částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)

Uvádí se zde částka uhrazená ZP pro tento segment. Pokud není uhrazená částka rozepsána, je nutné ji rozdělit k jednotlivým segmentům (propočet stejný jako v ř. 42).

Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady. Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha, řádek se nevyplňuje.

ř. 45 z ř. 44 - částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) poskytnuté za sledované období (v tisících Kč)

ř. 46 uvede se kódem jeden druh smluvního vztahu pro převažující objem poskytnuté zdravotní péče v příslušném segmentu - viz číselník u ř. 19

Jiná zdravotní péče:

ř. 47 počet unikátních ošetřených pojištěnců (UOP), jimž byla zdravotnickým zařízením poskytnuta jiná zdravotní péče

ř. 48 se nevyplňuje počet bodů, vykázaných zdravotní pojišťovně, za jinou zdravotní péči poskytnutou za sledované období (uvádí se v tisících), tj. skutečně vykázané dávky, týkající se péče poskytnuté za sledované období

ř. 49 počet bodů, uznaných zdravotní pojišťovnou, za jinou zdravotní péči poskytnutou za sledované období (uvádí se v jenotkách), tj. skutečně uznané dávky, týkající se péče poskytnuté za sledované období dávky, i za předpokladu, že údaje budou časově posunuty

ř. 50 se nevyplňuje částka fakturovaná příslušné zdravotní pojišťovně za zdravotní péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)

Zahrnuje všechny doklady 06 a na ně navazující doklady 03, pokud je žadatelem externí zařízení a datum provedení spadá do sledovaného období Uvádí se částka podle faktury pro tento segment. Pokud je vystavena faktura celková, je nutné ji rozdělit k jednotlivým segmentům v poměru produkce jednotlivých složek podle vzorce: částka = ((paušál - všechny ZUM a ZULP) / celkové body za sledované období) * body za jinou zdravotní péči za sledované období + ZUM a ZULP za jinou zdravotní péči

Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady. Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha, řádek se nevyplňuje.

ř. 51 částka uznaná příslušnou zdravotní pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) za sledované období (v tisících Kč)

ř. 52 částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči, provedenou za sledované období (v tisících Kč)

Uvádí se zde částka uhrazená ZP pro tento segment. Pokud není uhrazená částka rozepsána, je nutné ji rozdělit k jednotlivým segmentům (propočet stejný jako v ř. 50).

Řádek se vyplní za předpokladu, že je uzavřen dodatek ke smlouvě o způsobu a výši úhrady. Je-li na převažující objem péče dohodnuta záloha, řádek se nevyplňuje.

ř. 53 z ř. 52 - částka uhrazená zdravotní pojišťovnou za zvlášť účtovaný materiál (ZUM) a zvlášť účtované léčivé přípravky (ZULP) poskytnuté za sledované období (v tisících Kč)

ř. 54 uvede se kódem jeden druh smluvního vztahu pro převažující objem poskytnuté zdravotní péče v příslušném segmentu - viz číselník u ř. 19

Další údaje:

ř. 55 uvede se výše uhrazené zálohy (dohodnuté v dodatku smlouvy), která byla vyplacena zdravotnickému zařízení příslušnou zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytnutou za sledované období (v tisících Kč) Pokud nebude do termínu zpracování této přílohy uzavřena smlouva o způsobu a výši úhrady a nebude současně uhrazena ani záloha, nebude řádek vyplněn.

ř. 56 uvede se datum uzavření poslední platné verze smlouvy, resp. dodatku ke smlouvě, o způsobu a výši úhrady za zdravotní péči na pololetí, kam spadá sledované období, s příslušnou zdravotní pojišťovnou

Pokud nebude smlouva uzavřena na příslušné pololetí, údaj se nevyplňuje.

Seznam použitých dokladů VZP:

VZP-01/1999 - Vyúčtování výkonů v ambulantní péči

VZP-01 s/1999 - Vyúčtování výkonů v ambulantní stomatologické péči

VZP-02/1999 - Vyúčtování výkonů v ústavní péči

VZP-02s/1999 - Vyúčtování výkonů v ústavní stomatologické péči

VZP-03/1999 - Zvlášť účtovaná léčiva a PZT

VZP-06/1999 - Poukaz na vyšetření/ošetření poskytovaná ambulantním pracovištěm

VZP-34/1999 - Pří kaz ke zdravotní mu transportu

VZP-36/1999 - Vyúčtování cest lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka v návštěvní službě

VZP-37/1999 - Vyúčtování výkonů záchranné služby

VZP-39/1999 - Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem

Použité zkratky

UOP - unikátní ošetřený pojištěnec (rozumí se jeden pojištěnec ( fyzická osoba), bez ohledu na to, kolikrát zařízení vykázalo na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období zdravotní péči)

ZUM - zvlášť účtovaný materiál,

ZULP - zvlášť účtované léčivé přípravky

ZP - zdravotní pojišťovna

*) viz metodika VZP verze 6.0, kapitola 2.2.2. - Smluvní odbornost pracoviště ústavní péče

Přesunout nahoru