Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 86/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu

Částka 33/2001
Platnost od 28.02.2001
Účinnost od 28.02.2001
Zrušeno k 01.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2001,

kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 4 a § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), (dále jen "zákon") k provedení § 1 odst. 2 písm. a) bodů 2 a 5, § 1 odst. 2 písm. c) a § 1 odst. 4 zákona:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") poskytuje fyzické nebo právnické osobě (dále jen "žadatel") při splnění podmínek stanovených zákonem a tímto nařízením

a) dotaci za uvádění půdy do klidu (dále jen "finanční podpora") na každý hektar pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako orná půda, trvalý travní porost nebo ostatní plocha, který je užíván jako orná půda1) (dále jen "orná půda") a je uváděn do klidu v době od 1. října do 30. září jednotlivého kalendářního roku (dále jen "hospodářský rok"),

b) dotaci za půdu uváděnou do klidu (dále jen "finanční kompenzační podpora") na každý hektar ostatní orné půdy, která není uváděna do klidu v hospodářském roce,

za období ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení do skončení hospodářského roku končícího 30. září 2003.

(2) Fond při splnění podmínek stanovených tímto nařízením poskytuje osobám uvedeným v § 10 odst. 1 finanční podporu za nepotravinářské využití řepky olejné jejím zpracováním na methylester řepkového oleje, které se uskuteční v hospodářském roce následujícím bezprostředně po roce, v němž byla řepka olejná vypěstována (dále jen "zpracovatelský rok").

(3) Toto nařízení dále upravuje zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu a nakoupené Fondem na období uvedené v odstavci 1.

ČÁST DRUHÁ

FINANČNÍ PODPORA A FINANČNÍ KOMPENZAČNÍ PODPORA

§ 2

Podmínky pro poskytování finanční podpory

(1) Finanční podpora za uvádění půdy do klidu se poskytne žadateli, jestliže

a) zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu2) na orné půdě, jejíž celková výměra je nejméně 10 ha,

b) doručí Fondu žádost o poskytnutí finanční podpory Fondu podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení nejpozději do 28. února příslušného hospodářského roku, ve kterém má být podpora poskytnuta,

c) předloží Fondu čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení, nejpozději

1. do 30. září příslušného hospodářského roku, jestliže nepěstuje na orné půdě uvedené do klidu některou z plodin uvedených v bodech 3 až 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo

2. do 120 dnů po skončení příslušného hospodářského roku, jestliže pěstuje na orné půdě uvedené do klidu některou z plodin uvedených v bodech 3 až 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,

d) prokáže, že měl k 1. únoru příslušného hospodářského roku vypořádány splatné závazky k Fondu, České republice - Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"), Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů a popřípadě prokáže, že splatné závazky nevypořádané k 1. únoru příslušného hospodářského roku vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti; příslušná zdravotní pojišťovna vydá žadateli potvrzení o stavu vypořádání jeho splatných závazků veřejného zdravotního pojištění nejpozději do 15. února příslušného hospodářského roku, jestliže jí o to žadatel prokazatelně požádá nejpozději do 15. ledna příslušného hospodářského roku,

e) splnil ve stanovené lhůtě povinnost, jejíž splnění bylo uloženo pravomocným správním rozhodnutím vydaným z důvodu porušení právních předpisů upravujících ochranu složek životního prostředí,3) k němuž došlo v souvislosti s obhospodařováním zemědělské půdy, za předpokladu, že správní rozhodnutí nabylo právní moci a lhůta pro splnění povinnosti stanovená tímto rozhodnutím uplynula do 30. září příslušného hospodářského roku, ve kterém má být finanční podpora poskytnuta,

f) není zařazen do seznamu vedeného okresním úřadem, ve kterém jsou evidováni žadatelé mající nesplněné povinnosti na úseku životního prostředí v souvislosti s obhospodařováním zemědělské půdy,

g) není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení, řízení o vyrovnání nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku,

h) udržuje v náležitém stavu v souladu se zvláštními právními předpisy3) v průběhu celého příslušného hospodářského roku celou výměru zemědělské půdy, kterou obhospodařuje na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu2) ve výměře podle bodu 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

i) nepožádá v hospodářském roce, ve kterém žádá o udělení podpory podle tohoto nařízení, o udělení jiné pomoci nebo podpory na tentýž účel v rámci pomocí nebo podpor poskytovaných ministerstvem, ani mu nebyla poskytnuta podpora na stejný účel jiným orgánem státní správy; výjimku je možno učinit pouze v případě podpor vyhlášených ministerstvem nebo vládou České republiky ke snížení škod způsobených živelními událostmi,

j) zaváže se dodržovat zásady správné zemědělské praxe uvedené v bodu 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Finanční podpora se dále poskytne žadateli, jestliže kromě podmínek uvedených v odstavci 1

a) uvede do klidu po dobu hospodářského roku

1. nejméně 5 % a nejvýše 10 % z celkového množství jím obhospodařované orné půdy za podmínky, že na této výměře orné půdy pěstuje samostatně jednu plodinu nebo směs plodin nebo souběžně více plodin uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, nebo

2. nejméně 5 % a nejvýše 30 % z celkového množství jím obhospodařované orné půdy za podmínky, že na této výměře orné půdy pěstuje pouze len setý přadný,

b) prodá Fondu nejpozději do 31. srpna příslušného hospodářského roku 2,5 tuny řepky olejné, která splňuje

1. kritéria uvedená v příloze č. 4 k tomuto nařízení,

2. kritérium podílu plesnivých a naplesnivělých semen stanovené Fondem na základě klimatických podmínek sklizně nejpozději do 10 dnů ode dne zahájení sklizně,

z každého hektaru orné půdy uvedené do klidu, na které pěstuje řepku olejnou,

c) doloží do 120 dnů po skončení příslušného hospodářského roku, ve kterém má být finanční podpora poskytnuta, že dodal fyzické nebo právnické osobě produkci plodin pěstovaných na orné půdě uváděné do klidu k jinému účelu, než je výroba potravin, krmiv a osiv, s výjimkou plodin uvedených v bodech 1 a 2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení; pokud žadatel produkci plodin uvedených v bodu 3 přílohy č. 3 k tomuto nařízení určenou pro jiné účely, než je výroba potravin, krmiv a osiv, použije k vlastnímu využití, potvrdí tuto skutečnost v čestném prohlášení uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

d) zaseje plodiny uvedené v bodu 2 přílohy č. 3 k tomuto nařízení nejpozději do 31. května příslušného hospodářského roku, ve kterém má být finanční podpora poskytnuta, a tyto plodiny zapraví do orné půdy ne dříve než 1. července příslušného hospodářského roku, ve kterém má být finanční podpora poskytnuta, a ne později než 10. srpna příslušného hospodářského roku, ve kterém má být finanční podpora poskytnuta.

(3) Finanční podpora se neposkytne na jednotlivé souvislé plochy orné půdy, které nepřesahují výměru 0,3 ha nebo nedosahují šířky 20 metrů.

§ 3

Výše finanční podpory

Finanční podpora se poskytne ve výši

a) 5 500 Kč za každý hektar orné půdy uvedené do klidu, na které jsou pěstovány plodiny uvedené v bodech 1, 2, 3, bodu 4 písm. b) nebo bodu 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pěstované na orné půdě uvedené do klidu,

b) 7 000 Kč za každý hektar orné půdy uvedené do klidu, na které je pěstován pouze len setý přadný.

§ 4

Podmínky pro poskytování finanční kompenzační podpory

(1) Finanční kompenzační podpora se poskytne pouze žadateli, který splní podmínky pro poskytnutí finanční podpory uvedené v § 2 odst. 1 a 2.

(2) Za splnění podmínek uvedených v § 2 odst. 2 se pro účely poskytnutí finanční kompenzační podpory podle odstavce 1 také považuje

a) zalesnění orné půdy podle podmínek uvedených ve zvláštním právním předpisu4) v rozsahu nejméně 1 % z celkového množství obhospodařované orné půdy žadatele v příslušném hospodářském roce, ve kterém je žádost o finanční kompenzační podporu podávána, nebo

b) založení porostů rychle rostoucích dřevin na orné půdě podle podmínek uvedených ve zvláštním právním předpisu5) v rozsahu nejméně 3 % z celkového množství obhospodařované orné půdy žadatele v příslušném hospodářském roce, ve kterém je žádost o finanční kompenzační podporu podávána, nebo

c) zatravnění orné půdy v rozsahu nejméně 3 % z celkového množství obhospodařované orné půdy žadatele nejméně na dobu 5 hospodářských let následujících po hospodářském roce, ve kterém došlo k zatravnění a je podána žádost o finanční kompenzační podporu; za zatravnění orné půdy v příslušném hospodářském roce pro účel tohoto ustanovení se považuje založení porostu s převahou travin, a to nejpozději do 31. května příslušného hospodářského roku, s cílem, aby na konci hospodářského roku byl na zemědělském pozemku zapojený porost s převahou travin; za zatravnění se pro účel tohoto ustanovení nepovažuje obnova travních porostů změněných na ornou půdu v předcházejících dvou hospodářských letech.

(3) Orná půda, která je zalesněná nebo na které jsou založeny porosty rychle rostoucích dřevin nebo která je zatravněná v rozsahu uvedeném v odstavci 2, se pro účely finanční kompenzační podpory považuje za půdu uváděnou do klidu.

(4) Skutečnosti podle odstavce 2 doloží žadatel v čestném prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení, nejpozději do 30. září příslušného hospodářského roku, ve kterém má být finanční kompenzační podpora poskytnuta.

§ 5

Výše finanční kompenzační podpory

Finanční kompenzační podpora podle § 4 se poskytne ve výši od 200 Kč do 1 000 Kč za každý hektar orné půdy, která nebyla uvedena do klidu.

Společná ustanovení o finanční podpoře a finanční kompenzační podpoře

§ 6

(1) Finanční podpora nebo finanční kompenzační podpora se poskytne žadateli, který plní stanovené podmínky v průběhu celého příslušného hospodářského roku, ve kterém žadatel požádal o poskytnutí finanční podpory, popřípadě finanční kompenzační podpory, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

(2) Pokud v průběhu příslušného hospodářského roku dojde k snížení výměry orné půdy v důsledku

a) změny v držbě orné půdy na základě restitučního řízení,6) nebo

b) výpovědi z nájmů orné půdy v souladu se zvláštním právním předpisem,7)

finanční podpora, popřípadě finanční kompenzační podpora se poskytne ve výši jedné dvanáctiny za každý celý kalendářní měsíc, po který byla tato orná půda obhospodařována.

(3) Finanční podpora, popřípadě finanční kompenzační podpora se neposkytne na výměru pozemků, které nejsou užívány jako orná půda po celý hospodářský rok, ve kterém žadatel požádal o finanční podporu, popřípadě finanční kompenzační podporu.

(4) Jestliže žadatel v průběhu hospodářského roku, ve kterém požádal o finanční podporu, popřípadě finanční kompenzační podporu, změní pozemek užívaný jako trvalý travní porost na pozemek užívaný jako orná půda a alespoň stejnou výměru orné půdy do konce tohoto hospodářského roku nezatravní, finanční podpora a finanční kompenzační podpora se neposkytne. Do výměry zatravněné orné půdy se pro účely tohoto odstavce nezahrnou pozemky zatravněné za účelem splnění podmínky podle § 4 odst. 2 písm. c).

(5) O změně pozemku užívaného jako trvalý travní porost na pozemek užívaný jako orná půda a o zatravnění orné půdy provedeném v průběhu příslušného hospodářského roku informuje žadatel Fond do 30 dnů od zahájení těchto změn, nejdříve však dnem podání žádosti o poskytnutí finanční podpory, popřípadě finanční kompenzační podpory. Vzor informace je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 7

(1) Nejsou-li splněny podmínky pro poskytnutí finanční podpory, popřípadě finanční kompenzační podpory, tyto podpory se neposkytnou.

(2) Fond písemně vyrozumí o skutečnosti uvedené v odstavci 1 žadatele a ve vyrozumění uvede konkrétní důvody, pro které nelze finanční podporu, popřípadě finanční kompenzační podporu poskytnout.

§ 8

(1) Fond rozhodne o poskytnutí finanční podpory, popřípadě finanční kompenzační podpory a své písemné rozhodnutí zašle žadateli nejpozději do 31. května příslušného hospodářského roku, ve kterém má být podpora poskytnuta.

(2) Fond může finanční podporu, popřípadě finanční kompenzační podporu uvolňovat zálohově.

(3) Finanční ohodnocení finanční podpory, popřípadě finanční kompenzační podpory se vyjádří v částkách zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů.

(4) Finanční prostředky jsou poukazovány na bankovní účet příjemce finanční podpory, popřípadě finanční kompenzační podpory. Příjemce finanční podpory, popřípadě finanční kompenzační podpory je účtuje podle zvláštního právního předpisu.8)

§ 9

Finanční podporu, popřípadě finanční kompenzační podporu nelze poskytnout státním podnikům, organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím zřizovaným organizačními složkami státu.

ČÁST TŘETÍ

ZÁSADY PRODEJE ŘEPKY OLEJNÉ

§ 10

Žádost o koupi řepky olejné za účelem výroby methylesteru řepkového oleje

(1) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "zájemce") může podat žádost o koupi řepky olejné za účelem výroby methylesteru řepkového oleje (dále jen "žádost"), pokud

a) předmětem její činnosti je výroba methylesteru řepkového oleje,

b) má sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, na území České republiky a jde-li o zahraničního zájemce doloží, že je oprávněn podnikat na území České republiky,

c) součástí jejího hmotného majetku8) je funkční výrobní zařízení na zpracování řepky olejné na methylester řepkového oleje umístěné na území České republiky,

d) prokáže, že měl k 1. březnu příslušného hospodářského roku vypořádány splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů a popřípadě prokáže, že splatné závazky nevypořádané k 1. březnu příslušného hospodářského roku vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti,

e) není v likvidaci nebo na její majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení, řízení o vyrovnání nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

(2) Vzor žádosti je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Nedílnou součástí žádosti jsou doklady uvedené v bodu 5 přílohy č. 8 k tomuto nařízení a čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem zájemce, jehož vzor je uveden v bodu 6 přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(3) Zájemce v žádosti uvede množství řepky olejné, které požaduje koupit, a předpokládané vyrobitelné množství methylesteru řepkového oleje v jednotlivých čtvrtletích zpracovatelského roku; požadované množství řepky olejné musí odpovídat nejvýše 3,2násobku množství methylesteru řepkového oleje, které může zájemce vyrobit v průběhu zpracovatelského roku ve výrobním zařízení umístěném na území České republiky, které je součástí jeho hmotného majetku.8)

(4) Zájemce doručí Fondu žádost nejpozději do 31. března příslušného hospodářského roku v období do skončení hospodářského roku 2002/2003.

§ 10a

Posouzení žádosti o koupi řepky olejné za účelem výroby methylesteru řepkového oleje

(1) Fond přezkoumá doručené žádosti zájemců (§ 10 odst. 4) z hlediska, zda

a) žádost byla podána ve stanoveném termínu,

b) zájemce splňuje ustanovení § 10 odst. 1,

c) žádost byla doložena doklady podle bodu 5 přílohy č. 6 k tomuto nařízení a byla vyplněna úplně,

d) zájemce nepožádal o vyšší množství řepky, než může ve výrobním zařízení umístěném na území České republiky, které je součástí jeho hmotného majetku,8) v průběhu zpracovatelského roku zpracovat na methylester řepkového oleje.

(2) Zjistí-li Fond, že není splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, žádost zamítne a tuto skutečnost s uvedením důvodů zamítnutí bez zbytečného odkladu písemně sdělí zájemci.

Povinnosti Fondu

§ 11

(1) Zájemcům, kterým nebyla žádost zamítnuta podle § 10a odst. 2, Fond nabídne ke koupi za účelem výroby methylesteru řepkového oleje pro zpracovatelský rok množství řepky olejné, které má být v příslušném hospodářském roce dodáno z půdy uvedené do klidu podle pravomocných rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory vydaných Fondem do 30. června příslušného hospodářského roku; Fond nabídne ke koupi nejvýše 230 000 tun řepky olejné.

(2) Je-li množství řepky olejné, které Fond nabídne podle odstavce 1 nižší než 230 000 tun řepky olejné, Fond písemně sdělí do 15. července příslušného hospodářského roku zájemcům, že na toto rozdílné množství poskytne finanční podporu nepotravinářského využití řepky olejné v souladu s podmínkami uvedenými v § 16a.

(3) Je-li Fondu dodáno nižší množství řepky olejné, než které Fond nabídl podle odstavce 1, nakoupí Fond toto rozdílné množství v jím vyhlášeném výběrovém řízení, případně na komoditních nebo plodinových burzách.

(4) Neprodá-li Fond veškeré množství řepky olejné nakoupené podle § 2 odst. 2 písm. b) zájemcům, se kterými uzavřel kupní smlouvu podle § 13, prodá toto neprodané množství řepky olejné za účelem vývozu mimo území České republiky osobám vybraným na základě výběrového řízení vyhlášeného podle § 14.

§ 12

Posouzení žádosti o koupi řepky olejné za účelem výroby methylesteru řepkového oleje

(1) Překročí-li celkové množství řepky olejné, které uvedli zájemci v nezamítnutých žádostech množství nabídnuté ke koupi v souladu s § 11 odst. 1, Fond požadavky jednotlivých zájemců na koupi řepky olejné poměrně upraví.

(2) Nezamítne-li Fond žádost z důvodu uvedeného v § 10a odst. 2, navrhne zájemci uzavření kupní smlouvy na dodávku řepky olejné (dále jen "smlouva") v množství, které

a) zájemce v žádosti uvedl, pokud celkové množství řepky olejné, které uvedli zájemci v žádostech nezamítnutých podle § 10a odst. 2 písm. a), nepřekročí množství nabídnuté ke koupi v souladu s § 11 odst. 1, nebo

b) bylo určeno upravením původního požadavku způsobem podle odstavce 1.

§ 13

Kupní smlouva na dodávku řepky olejné

(1) Fond uzavře se zájemcem, jemuž bylo navrženo uzavření smlouvy podle § 12 odst. 2, (dále jen "kupující") smlouvu na celý zpracovatelský rok.

(2) Smlouva upraví rovněž

a) stanovení zálohy splatné do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy ve výši 1 000 Kč na každou tunu řepky olejné, která má být podle této smlouvy dodána v průběhu zpracovatelského roku,

b) závazek kupujícího vyrobit v průběhu zpracovatelského roku z každé tuny řepky olejné nakoupené podle této smlouvy 0,2658 tuny methylesteru řepkového oleje při průměrné olejnatosti semene řepky olejné nejméně 36 %, nebo 0,2874 tuny methylesteru řepkového oleje při průměrné olejnatosti semene řepky olejné nejméně 38 %, nebo 0,3125 tuny methylesteru řepkového oleje při průměrné olejnatosti semene řepky olejné nejméně 40 %, a to nejpozději v termínu do 30. dubna 2004,

c) závazek kupujícího zpracovat vyrobený methylester řepkového oleje z řepky olejné nakoupené podle této smlouvy na směsné palivo určené jako palivo pro vznětové motory s objemovým obsahem methylesteru řepkového oleje 31 % (dále jen "bionafta") nebo jej prodat výrobci bionafty na výrobu bionafty a zajistit, že takto vyrobená bionafta nebude vyvezena mimo území České republiky, případně jiné osobě, která zajistí užití methylesteru řepkového oleje ve směsném palivu pro vznětové motory pro vlastní spotřebu,

d) závazek kupujícího vrátit neprodleně veškeré množství řepky olejné dodané Fondem podle této smlouvy od počátku zpracovatelského roku, jestliže kupující nedodrží smluvní podmínky nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti o koupi řepky olejné,

e) výhradu Fondu odstoupit od smlouvy v případě nedodržení smluvních podmínek nebo při zjištění nepravdivých údajů v žádosti kupujícího o koupi řepky olejné,

f) stanovení lhůty, po kterou musí kupující uchovávat doklady prokazující splnění podmínek této smlouvy,

g) závazek kupujícího poskytnout Fondu informace související s výrobou methylesteru řepkového oleje.

Zásady výběrového řízení na prodej řepky olejné za účelem jejího vývozu mimo území České republiky

§ 14

(1) Fond vyhlásí v průběhu zpracovatelského roku alespoň jedno výběrové řízení na prodej množství řepky olejné, která nebyla prodána zájemcům uvedeným v § 10 odst. 1 nebo byla vrácena Fondu v důsledku ustanovení § 13 odst. 2 písm. d), za účelem jejího vývozu mimo území České republiky, a to nejméně ve dvou celostátních denících.

(2) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "uchazeč") může podat pouze jednu přihlášku v zapečetěné obálce do výběrového řízení na prodej řepky olejné za účelem jejího vývozu mimo území České republiky (dále jen "přihláška"), pokud

a) má sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, na území České republiky a jde-li o zahraničního uchazeče doloží, že oprávněně podniká na území České republiky,

b) prokáže, že má ke dni podání přihlášky pro příslušný hospodářský rok vypořádány splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů,

c) není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení, řízení o vyrovnání nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

(3) V přihlášce uchazeč uvede

a) množství řepky olejné, které požaduje koupit od Fondu za účelem jejího vývozu mimo území České republiky,

b) cenu, za kterou řepku olejnou od Fondu odkoupí.

(4) Vzor přihlášky je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení. Nedílnou součástí přihlášky jsou doklady uvedené v bodu 5 přílohy č. 7 k tomuto nařízení a čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem uchazeče, jehož vzor je uveden v bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

§ 15

Přihlášky podle § 14 doručené Fondu v zapečetěné obálce Fond předá protokolárně ve stanovený den komoditnímu odbornému výboru, který zajistí jejich rozpečetění na svém veřejném zasedání, provede jejich seřazení podle nabízené ceny [§ 14 odst. 3 písm. b)] a vyhotoví pořadník přihlášek a předá je řediteli Fondu k dalšímu opatření.

§ 16

(1) Fond postupně nabídne uzavření kupní smlouvy na vývoz řepky olejné mimo území České republiky (dále jen "smlouva na vývoz") uchazečům v pořadí stanoveném podle § 15 až do vyčerpání množství řepky olejné, které má Fond k dispozici pro tento účel.

(2) Podmínkou uzavření smlouvy na vývoz je poskytnutí záruky uchazeče za zaplacení kupní ceny, která je přiměřená ceně předmětu smlouvy.

(3) Smlouva na vývoz upraví rovněž

a) lhůtu, v níž je uchazeč povinen předložit Fondu doklad o uskutečnění vývozu řepky olejné,

b) závazek uchazeče vrátit neprodleně veškeré množství řepky olejné dodané Fondem podle této smlouvy v případě, že uchazeč nedodrží smluvní podmínky,

c) výhradu Fondu odstoupit od smlouvy v případě nedodržení smluvních podmínek,

d) lhůtu, po kterou musí uchazeč uchovávat doklady prokazující splnění podmínek této smlouvy.

§ 16a

(1) Žádost o finanční podporu na nepotravinářské užití řepky olejné může podat pouze zájemce, kterému nebyla pro příslušný hospodářský rok zamítnuta žádost podle § 10a odst. 2, nejpozději do 31. srpna příslušného hospodářského roku.

(2) V žádosti uvede zájemce množství řepky olejné, na které žádá o finanční podporu na nepotravinářské užití řepky olejné, přičemž může požádat nejvýše o množství řepky olejné odpovídající rozdílu mezi množstvím řepky olejné, o které žádal podle § 10, a množstvím řepky olejné, na které uzavřel kupní smlouvu podle § 13. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení.

(3) Fond rozhodne o žádosti v souladu s § 5 odst. 5 zákona. Překročí-li celkové množství řepky olejné, které uvedli zájemci v nezamítnutých žádostech podaných podle odstavce 1, rozdílné množství uvedené v § 11 odst. 2, Fond požadavky jednotlivých zájemců poměrně upraví.

(4) Fond poskytne finanční podporu na nepotravinářské užití řepky olejné ve výši stanovené podle odstavce 5, jestliže zájemce prokáže, že nakoupil řepku olejnou v množství, na které mu má být poskytnuta podpora, a z každé tuny takto nakoupené řepky olejné vyrobil nejméně 0,3125 tuny methylesteru řepkového oleje.

(5) Fond stanoví pro zpracovatelský rok výši finanční podpory na nepotravinářské užití řepky olejné jako rozdíl mezi cenou, za kterou Fond nakupuje řepku olejnou z půdy uvedené do klidu v příslušném hospodářském roce, zvýšenou o částku finanční podpory připadající na tunu dodané řepky olejné z půdy uvedené do klidu v příslušném hospodářském roce, a průměrnou cenou, za kterou byla v období od 1. dubna do 31. srpna příslušného hospodářského roku řepka olejná prodávána kupujícím podle § 13.

(6) Je-li cena, za kterou Fond nakupuje řepku olejnou z půdy uvedené do klidu v příslušném hospodářském roce, zvýšená o částku finanční podpory připadající na tunu dodané řepky olejné z půdy uvedené do klidu v příslušném hospodářském roce, nižší než průměrná cena řepky olejné zjištěná Fondem na jedné zahraniční komoditní burze určené Fondem za období 6 měsíců od začátku zpracovatelského roku, Fond zvýší o tento rozdíl výši finanční podpory na nepotravinářské užití řepky olejné, stanovenou podle odstavce 5. Poskytovaná finanční podpora se zvýší o prokazatelně vynaložené nezbytné náklady spojené s dovozem semene řepky olejné k nepotravinářskému užití pro výrobu methylesteru řepkového oleje ze zahraničí.

(7) Fond může rozhodnout o zvýšení finanční podpory na nepotravinářské užití řepky olejné podle odstavce 6 pouze pro zpracovatelský rok 2003/2004.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 17

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá účinnosti dnem 30. dubna 2004; práva a povinnosti vzniklé podle tohoto nařízení se vypořádávají podle dosavadních předpisů.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 294/2002 Sb. Čl. II

Žádost o koupi řepky olejné za účelem výroby methylesteru řepkového oleje pro hospodářský rok 2002/2003, ve kterém má být řepka olejná zpracována na methylester řepkového oleje, podá zájemce Fondu nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 306/2003 Sb. Čl. II

Pro hospodářský rok 2002/2003 Fond rozhodne o poskytnutí finanční kompenzační podpory a své písemné rozhodnutí zašle žadateli do 31. října 2003.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

2) Například občanský zákoník, § 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., § 22 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., § 19 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

3) Například zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 37/2000 Sb., zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb. a zákona č. 153/2000 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.

4) § 12 písm. c) bod 1 nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování.

5) § 12 písm. c) bod 2 nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

6) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 30/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 116/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu ČR č. 29/1996 Sb.

7) § 677 občanského zákoníku.

8) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Vzor žádosti o poskytnutí finanční podpory popřípadě finanční kompenzační podpory

Vzor žádosti o poskytnutí finanční podpory popřípadě finanční kompenzační podpory

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Čestné prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí finanční podpory za uvádění půdy do klidu, popřípadě finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu (vzor)

Čestné prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí finanční podpory za uvádění půdy do klidu, popřípadě finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu (vzor)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Výčet plodin pěstovaných pro jiné účely, než je výroba potravin, krmiv a osiv, které lze pěstovat na půdě uváděné do klidu

1. Řepka olejná

2. Plodiny pěstované za účelem zeleného hnojení:

směsi olejnin, svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia), jílku jednoletého (Lolium multiflorum), lupiny (Lupinus) a obilovin s výjimkou kukuřice (Zea mays) se zastoupením hořčice (Sinapis) v rozmezí 25 - 70 %

3. Byliny pro energetické využití:
jednoleté:

a) laskavecAmaranthus
b) konopí setéCannabis sativa
c) sléz přeslenitýMalva verticillata

dvouleté:

d) pupalka dvouletáOenothera biennis
e) komonice bíláMelilotus alba

víceleté a vytrvalé:

f) mužák prorostlýSilphium perfoliatum
g) jestřabina východníGalega orientalis
h) topinamburHelianthus tuberosus
i) psiniček bílýAgrostis gigantea
j) čičorka pestráCoronilla varia
k) oman pravýInula helenium
l) šťovík krmnýRumex tianshanicus x Rumex patientia
m) sveřep bezbrannýBromus inermis
n) sveřep samužníkovitýBromus carharticus
o) lesknice (chrastice) rákosovitáPhalaris arundinacea

4. Len setý* Linum usitatissimum

a) přadný

b) olejny

5. Konopí seté pro textilní využití Cannabis sativa

* Hlavní produkt musí být dodán odběrateli za jiným účelem, než je výroba potravin, krmiv a osiv.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Informace o hlášení změny užívání pozemku užívaného jako trvalý travní porost na ornou půdu podle § 6 odst. 5 nařízení vlády č. 86/2001 Sb. (vzor)

Informace o hlášení změny užívání pozemku užívaného jako trvalý travní porost na ornou půdu podle § 6 odst. 5 nařízení vlády č. 86/2001 Sb. (vzor)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Kritéria pro semena řepky olejně vypěstované na orné půdě uváděné do klidu a prodávané Fondu

1. Vlhkost semen řepky olejné dosahuje nejvýše 8,0 %,

2. celkový podíl obsahu tuku při 8,0 % vlhkosti semene řepky olejné dosahuje nejméně 36 % z celkového množství semen řepky olejné,

3. celkový podíl nečistot v semenech řepky olejné dosahuje nejvýše 2,0 % z celkového množství semen řepky olejné,

4. semena řepky olejné jsou zdravotně nezávadná a vyzrálá,

5. semena řepky olejné neobsahují škůdce a cizí pachy,

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Žádost o koupi řepky olejné za účelem výroby methylesteru řepkového oleje (vzor)

Žádost o koupi řepky olejné za účelem výroby methylesteru řepkového oleje (vzor)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Přihláška do výběrového řízení na prodej řepky olejné za účelem jejího vývozu mimo území České republiky (vzor)

Přihláška do výběrového řízení na prodej řepky olejné za účelem jejího vývozu mimo území České republiky (vzor)

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Žádost o finanční podporu na nepotravinářské užití řepky olejné

Žádost o finanční podporu na nepotravinářské užití řepky olejné

Přesunout nahoru