Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 81/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa

Částka 29/2001
Platnost od 20.02.2001
Účinnost od 20.02.2001
Zrušeno k 25.11.2004 (579/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. února 2001,

kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 1 k provedení § 1 odst. 2 písm. c) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") při provádění opatření k organizaci trhu s jatečnými býky a z nich vyrobeného hovězího masa z domácí produkce poskytuje fyzickým a právnickým osobám, které splňují podmínky stanovené tímto nařízením, subvence při vývozu jatečných býků v kategorii uvedené v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a hovězího masa v kategoriích uvedených v bodech 2 až 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "jatečný skot").

(2) Fond stanoví

a) období, ve kterém bude subvencovaný vývoz jatečného skotu uskutečňován, a to se zřetelem k předpokládanému bilančnímu přebytku jatečného skotu na trhu v České republice a možnostem jeho umístění na zahraničních trzích,

b) maximální výši subvence při vývozu 1 kg jednotlivých kategorií jatečného skotu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, a to s ohledem na předpokládaný rozdíl ceny jatečného skotu na zahraničním trhu a na trhu v České republice a s ohledem na rozpočtové možnosti Fondu,

c) cenu, kterou je příjemce subvence povinen nejméně uhradit dodavateli za každý dodaný kilogram jatečného skotu v kategorii uvedené v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a to s ohledem na potřebu zabránit poklesu ceny jatečného skotu a s ohledem na rozpočtové možnosti Fondu,

d) termín, do kterého lze podat žádost o poskytnutí subvence při vývozu jatečného skotu (dále jen "žádost"),

e) výši zálohy na subvenci při vývozu 1 kg jednotlivých kategorií jatečného skotu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Podmínky podle odstavce 2 písm. b) až f) stanoví Fond pro každé období stanovené podle odstavce 2 písm. a) a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejméně ve dvou celostátních denících vždy nejpozději 5 dnů před termínem, do kterého lze podat žádost podle odstavce 2 písm. d).

(4) Pro přepočet jednotlivých kategorií jatečného skotu, uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, na živou hmotnost se použijí koeficienty uvedené v této příloze.

§ 2

Žádost o poskytnutí subvence při vývozu jatečného skotu

(1) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel") může podat Fondu žádost, pokud

a) má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, a jde-li o zahraničního žadatele, doloží, že oprávněně podniká na území České republiky,

b) požádá o subvenci při vývozu nejméně 250 000 kg na živou hmotnost přepočteného jatečného skotu,

c) má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, Ministerstvu zemědělství České republiky, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, dále závazky vzniklé v souvislosti s podporami poskytnutými do zemědělství a má vypořádány splatné závazky za dodaný jatečný skot se všemi dodavateli,

d) není v likvidaci a na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs.

(2) Vzor žádosti je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 písm. c) a d) žadatel stvrzuje čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. K žádosti žadatel přiloží platnou úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě platnou úředně ověřenou kopii živnostenského listu.

(3) V žádosti žadatel uvede množství jatečného skotu v členění na jednotlivé kategorie uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, při jehož vývozu požaduje subvenci.

§ 3

Posouzení žádosti

(1) Fond přezkoumá doručené žádosti žadatelů z hlediska, zda

a) žádost je podána ve stanoveném termínu,

b) žadatel splňuje podmínky podle § 2 odst. 1,

c) žádost je doložena nezbytnými doklady podle § 2 odst. 2 a byla vyplněna úplně.

(2) Zjistí-li Fond, že některá z podmínek uvedených v odstavci 1 není splněna, žádost zamítne a tuto skutečnost žadateli písemně oznámí s udáním důvodu zamítnutí.

(3) Nezamítne-li Fond žádost z důvodu uvedeného v odstavci 2, navrhne žadateli uzavření smlouvy o poskytnutí subvence při vývozu jatečného skotu (dále jen "smlouva") v množství, které uvedl žadatel v žádosti.

§ 4

Smlouva o poskytnutí subvence

(1) Fond uzavře s příjemcem subvence smlouvu na období stanovené podle § 1 odst. 2 písm. a).

(2) Smlouva obsahuje alespoň

a) stanovení množství jatečného skotu přepočtené na živou hmotnost v členění na jednotlivé kategorie uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, při jehož vývozu Fond poskytne subvenci ve lhůtě a výši stanovené podle § 5,

b) závazek příjemce subvence uskutečnit vývoz množství jatečného skotu stanoveného podle písmene a) v období stanoveném podle § 1 odst. 2 písm. a),

c) závazek příjemce subvence uhradit dodavateli nejméně cenu stanovenou podle § 1 odst. 2 písm. c) za každý dodaný kilogram jatečného skotu v kategorii uvedené v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení nejpozději do 30 dnů ode dne uskutečnění dodávky,

d) závazek příjemce vrátit subvenci, pokud nedodrží smluvní podmínky nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti,

e) stanovení lhůty, po kterou musí příjemce subvence uchovávat doklady prokazující splnění podmínek pro poskytnutí subvence,

f) výhradu Fondu odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních podmínek nebo při zjištění nepravdivých údajů v žádosti.

§ 5

Poskytování subvence

(1) Fond do 40 dnů po skončení každého období stanoveného podle § 1 odst. 2 písm. a) poskytne příjemci subvence subvenci na každý kilogram jatečného skotu vyvezeného v průběhu tohoto období, maximálně však do výše celkového množství podle jednotlivých kategorií jatečného skotu sjednaného ve smlouvě podle § 4 odst. 2 písm. a).

(2) Fond stanoví výši subvence pro jednotlivé kategorie jatečného skotu jako rozdíl mezi součtem

a) ceny, kterou je příjemce subvence povinen nejméně uhradit dodavateli za každý dodaný kg jatečného skotu v kategorii uvedené v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

b) nákladů na dopravu 1 kg jatečného skotu do místa určení ve výši 30 % z ceny stanovené podle § 1 odst. 2 písm. c),

c) přiměřeného zisku příjemce subvence ve výši 10 % z ceny stanovené podle § 1 odst. 2 písm. d), a

d) zpracovatelských nákladů na výrobu 1 kg jatečného skotu v kategoriích uvedených v bodech 2 až 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení ve výši 10 % z ceny stanovené podle § 1 odst. 2 písm. c)

a vývozní cenou jednotlivých kategorií jatečného skotu vyhodnocenou na základě údajů celní statistiky a jednotných celních deklarací, nejvýše však ve výši stanovené podle § 1 odst. 2 písm. b).

(3) Jestliže příjemce subvence předloží celní doklad o tom, že jatečný skot byl vyvezen, Fond poskytne do 21 dnů ode dne předložení tohoto dokladu zálohu na subvenci ve výši stanovené podle § 1 odst. 2 písm. e).

(4) Subvenci při vývozu jatečného skotu Fond neposkytne v případě vývozu jatečného skotu do Slovenské republiky.


§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 81/2001 Sb.

Kategorie jatečného skotu, na něž může Fond poskytnout subvenci při vývozu a koeficienty přepočtu na živou hmotnost

1. Jateční býci s průměrnou nákupní hmotností nejméně 480 kg přepočtené na živou hmotnost koeficientem 1

2. Kompenzované hovězí čtvrtě z býků zchlazené přepočtené na živou hmotnost koeficientem 1,92

3. Kompenzované hovězí čtvrtě z býků zmrazené přepočtené na živou hmotnost koeficientem 1,96

4. Hovězí maso z býků vykostěné chlazené přepočtené na živou hmotnost koeficientem 2,56.

5. Hovězí maso z býků vykostěné zmrazené přepočtené na živou hmotnost koeficientem 2,60.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 81/2001 Sb.

Vzor

Žádosti o poskytnutí subvence při vývozu jatečného skotu

Žádosti o poskytnutí subvence při vývozu jatečného skotu

Přesunout nahoru