Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/2001 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko - technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol

Částka 28/2001
Platnost od 23.02.2001
Účinnost od 23.02.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 24. ledna 2001,

kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol

Český báňský úřad stanoví podle § 40 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), k provedení § 9 odst. 3 písm. b):


§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláška se vztahuje na podzemní prostory vytvořené pro plnění úkolů vyplývajících z krizového zákona, na důlní díla a podzemní prostory původně zřízené k jinému účelu a následně vybrané pro využití při krizových situacích, např. na důlní díla průzkumná, přípravná a otvírková, kolektory, tunely a podzemní provozovny a na příslušné části jeskyní vybraných k tomuto účelu, (dále jen "zvláštní důlní díla").1)

§ 2

Využití zvláštních důlních děl

(1) Zvláštní důlní díla musí být vybrána tak, aby svým umístěním a provedením zajišťovala ochranu osob před možným nebezpečím ohrožení života, např. vlivem živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie.

(2) Pro krizové situace lze v případě nebezpečí z prodlení využít rovněž důlní díla vybudovaná v rámci hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Tato důlní díla musí splňovat bezpečnostní požadavky uvedené v § 5 odst. 1 až 6.

§ 3

Zřizování zvláštních důlních děl a jejich udržování v bezpečném stavu

Na zřizování zvláštních důlních děl určených pro využití při krizových situacích se vztahují obecné předpisy pro zřizování důlních děl2) a zvláštní předpisy.3)

§ 4

Zajištění ústí zvláštních důlních děl

Ústí zvláštního důlního díla na povrch musí být provedeno tak, aby odolalo živelní pohromě, ekologické nebo průmyslové havárii, kterou lze předpokládat, nebo takovému narušení veřejného pořádku, které by ohrozilo bezpečnost osob nacházejících se ve zvláštním důlním díle. V případě, že je ústí zajištěno dveřmi, musí tyto dveře odpovídat požadavkům § 5 odst. 8 věty první.

§ 5

Bezpečnostní požadavky na zvláštní důlní díla

(1) Zvláštní důlní dílo musí mít úklon od vodorovné roviny menší než 20 °. Pro účely větrání a jako úniková cesta mohou být vybrána důlní díla s úklonem větším.

(2) Zvláštní důlní dílo nesmí být ohroženo průvaly vod a bahnin, náhlým zaplynováním, výbuchy plynů, průtržemi hornin, uhlí a plynů ani důlními otřesy.

(3) Výztuž zvláštního důlního díla včetně případného pažení musí být nehořlavá a musí bezpečně odolat předpokládaným horským tlakům. Volné prostory za výztuží lze vyplnit pouze nehořlavým materiálem.

(4) Zvláštní důlní dílo musí být nepřetržitě větráno tak, aby obsah škodlivin v ovzduší nepřekročil hodnoty stanovené zvláštním předpisem.4) Ve zvláštním důlním díle, kde nelze vyloučit výskyt metanu, musí být větrání zajištěno tak, aby koncentrace metanu v ovzduší nepřekročila 1 %.

(5) Zvláštní důlní dílo musí být odvodněno. V případě, kdy lze očekávat zvýšené přítoky vody do zvláštního důlního díla, musí být k dispozici dostatečně dimenzované čerpací zařízení a musí být instalováno potrubí pro čerpání vody.

(6) Podlaha zvláštního důlního díla musí být odvodněna a bez nerovností a překážek a zhotovena z materiálu, který zajišťuje bezpečnou chůzi.

(7) Zvláštní důlní dílo včetně únikové cesty musí být v celé délce osvětleno. Kromě toho musí být v tomto důlním díle instalována svítidla nouzového osvětlení. Pro osvětlení musí být zajištěn nezávislý zdroj energie nejméně na 72 hodin provozu nouzového osvětlení.

(8) Vstupní dveře do zvláštního důlního díla musí být konstruovány tak, aby odolaly účinkům, proti nimž mají poskytovat ochranu nebo proti nimž má být zvláštní důlní dílo chráněno. Vstup do zvláštního důlního díla musí být chráněn vždy dvojicí vstupních dveří, které se otevírají proti sobě. Dveře musí být nejméně v takové vzájemné vzdálenosti, aby při průchodu s nosítky byly vždy jedny uzavřeny.

(9) Podzemní přístupové cesty k zvláštnímu důlnímu dílu nebo únikové cesty z něho musí odpovídat požadavkům odstavců 1 až 6.

(10) Zvláštní důlní dílo musí být trvale stavebně odděleno od ostatních důlních děl, podzemních prostor, popřípadě zpřístupněných částí jeskyní.

(11) Ve zvláštním důlním díle a přístupových cestách k němu musí být zajištěno pro dobu krizové situace nepřetržité měření koncentrací CO2 a CO, popřípadě metanu a jiných škodlivých plynů, jejichž výskyt lze předpokládat. Měřiče, popřípadě čidla musí být umístěny v místech, kde lze výskyt škodlivých plynů předpokládat.

§ 6

Kontroly zvláštních důlních děl

Technický stav zvláštního důlního díla musí být prověřen nejméně jednou za půl roku. Při této prohlídce se kontroluje především složení důlního ovzduší z hlediska výskytu CO2 a CO, popřípadě metanu a jiných škodlivých plynů, stav důlní výztuže, stav objektů oddělujících důlní dílo od ostatních podzemních prostor a funkčnost vstupních dveří, osvětlení včetně nezávislého zdroje energie, a je-li jím zvláštní důlní dílo vybaveno, také čerpacího systému. O výsledcích prohlídek se provede záznam, který musí být uchováván po dobu nejméně 3 let.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

2) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb.

3) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavní hygienik ČSR (čj. HEM - 340.2 - 30. 9. 78 ze dne 11. května 1978) o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, ve znění směrnice čj. HEM - 340.2 - 21. 3. 85 a výnosu čj. 340.2 - 13. 10. 88.

Přesunout nahoru