Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 6/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené - Lázně

Částka 2/2001
Platnost od 10.01.2001
Účinnost od 10.04.2001
Zrušeno k 01.12.2013 (345/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 19. prosince 2000

o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně se stanoví ochranná pásma 1. a 2. stupně.1)

(2) Ochranné pásmo 1. stupně tvoří území, na kterém se nachází ložisko peloidu Vrbka. Situování ochranného pásma 1. stupně je dáno pozemkem parcelního čísla 796 katastrálního území Vrbka u Roudníčka a částí pozemku parcelního čísla 906/1 katastrálního území Mšené-Lázně. Ochranné pásmo 1. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 této vyhlášky, a na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2 této vyhlášky.

(3) Ochranné pásmo 2. stupně zahrnuje údolí Podbradeckého potoka v rozsahu vyznačeném na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2 této vyhlášky.

§ 2

Ochranné pásmo 1. stupně

(1) V ochranném pásmu 1. stupně2) nelze

a) uskutečňovat odvodňovací práce, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod;

b) budovat nebo provozovat

1. objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace s látkami škodlivými vodám,3)

2. skládky odpadů a skladování odpadů;4)

c) provádět

1. výkopy a násypy s výjimkou prací souvisejících s těžbou peloidu,

2. zemědělskou činnost s výjimkou údržby trvalého travního porostu,

3. pastvu zvířat;

d) používat toxické látky;3)

e) jakkoliv znečišťovat krycí vrstvy.3)

(2) Ochranné pásmo 1. stupně se v terénu vyznačuje výstražnými tabulemi s názvem "Ochranné pásmo 1. stupně přírodního léčivého zdroje. Nepovolaným vstup zakázán.".

§ 3

Ochranné pásmo 2. stupně

(1) V ochranném pásmu 2. stupně5) nelze

a) uskutečňovat odvodňovací práce a úpravy na vodních tocích, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod, s výjimkou provádění běžné údržby a nutných oprav vodního toku Podbradeckého potoka a pozemků při něm ležících v rámci zajištění vodního toku;6)

b) budovat nebo provozovat

1. objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace s látkami škodlivými vodám,3)

2. skládky nebezpečných odpadů a skladování nebezpečných odpadů;4)

c) vyvážet obsah žump, močůvkových jímek a kejdy hospodářských zvířat na pozemky v pásmu;

d) hospodařit v lesích zvláštního určení7) tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod;

e) vypouštět kontaminované odpadní vody do Podbradeckého potoka od pramene až po konečné vyústění toku z ochranných pásem.

(2) V ochranném pásmu 2. stupně5) nelze

a) aplikovat průmyslová a statková hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin, a

b) budovat objekty pro jímání podzemní vody, pokud k těmto činnostem nevydal Český inspektorát lázní a zřídel kladný závazný posudek nebo pokud nebyly splněny podmínky v něm stanovené.8)


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti uplynutím tří měsíců ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 a 24 vyhlášky č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

2) § 48 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 24 odst. 2 vyhlášky č. 26/1972 Sb.

3) § 1 vyhlášky č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

4) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 48 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 24 odst. 3 vyhlášky č. 26/1972 Sb.

6) § 33 a 34 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb.

7) § 8 a 36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 67/2000 Sb.

8) § 72 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.
§ 30 odst. 2 vyhlášky č. 26/1972 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 6/2001 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 6/2001 Sb.

Přesunout nahoru