Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 500/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování

Částka 179/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

500

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 2001,

kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství:


Čl. I

Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "nebo programů pomoci podle § 2 odst. 4 zákona poskytuje stát dotace, případně vyrovnávací příspěvky" nahrazují slovy "stát poskytuje dotace, popřípadě na základě programů pomoci podle § 2 odst. 4 zákona poskytuje dotace pro částečné vyrovnání ekonomické újmy vznikající při hospodaření v méně příznivých oblastech (dále jen "vyrovnávací příspěvek")".

2. V § 1 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu1) na orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, trvalých travních porostech a ostatních plochách2) (dále jen "zemědělské pozemky"), jejichž celková výměra je

1. nejméně 5 ha, nebo

2. nejméně 2 ha, jde-li o hospodaření v územích národních parků nebo v chráněných krajinných oblastech3) (dále jen "velkoplošná zvláště chráněná území"), nebo

3. nejméně 1 ha, jde-li o hospodaření v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4) s výjimkou pěstování zeleniny na orné půdě, nebo jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích, na nichž má být provedena výsadba produkčního porostu rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nebo

4. nejméně 0,5 ha, jde-li o pěstování zeleniny na orné půdě v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem4) nebo jde-li o hospodaření v územích národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek5) (dále jen "maloplošná zvláště chráněná území"), nebo

5. nejméně 0,25 ha, jde-li o zemědělské pozemky, na nichž má být provedena výsadba reprodukčních porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nebo".

3. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slovo "ochranu" vkládají slova "takto vzniklých".

4. V § 1 odst. 1 písm. c) se za slova "pozemkových úprav8)" vkládají slova "schválenou územně plánovací dokumentací".

5. V § 2 odst. 2 úvodní část věty druhé a písmena a) a b) znějí: "Pouze v případě

a) snížení výměry zemědělských pozemků v důsledku

1. změny v držbě zemědělských pozemků na základě restitučního řízení,11) nebo

2. výpovědí z nájmu zemědělských pozemků v souladu se zvláštním právním předpisem,12) nebo

b) zvýšení výměry zemědělských pozemků v důsledku uzavření písemné nájemní smlouvy po 1. lednu kalendářního roku, nejpozději však dnem podání žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (dále jen "žádost")".

6. V § 2 odst. 3 větě druhé se slova "během celého kalendářního roku" nahrazují slovy "ode dne doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku".

7. V § 3 odst. 1 větě první se slova "Žádost o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (dále jen "žádost")" nahrazují slovem "Žádost" a současně se ve větě třetí slova "o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku" zrušují.

8. V § 3 odst. 2 písm. c) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "které žadatel doručí nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta.".

9. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) prokáže, že měl k 1. únoru příslušného kalendářního roku vypořádány splatné závazky ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, České republice - ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů, nebo prokáže, že splatné závazky nevypořádané k 1. únoru příslušného kalendářního roku vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti; tato podmínka se nevztahuje na žadatele o poskytnutí dotace pouze na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4; příslušná zdravotní pojišťovna vydá žadateli potvrzení o stavu vypořádání jeho splatných závazků veřejného zdravotního pojištění nejpozději do 15. února příslušného kalendářního roku, jestliže ji o to žadatel prokazatelně požádá nejpozději do 15. ledna příslušného kalendářního roku,".

10. V § 4 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 13) zní:

"b) splnil povinnost uloženou pravomocným rozhodnutím příslušného správního úřadu, které bylo vydáno z důvodu porušení ustanovení právního předpisu o ochraně životního prostředí,13) došlo-li k němu v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků, jestliže toto rozhodnutí nabylo právní moci do 31. října kalendářního roku, v němž má být dotace, popřípadě vyrovnávací příspěvek poskytnut,

13) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákon č. 114/1992 Sb., ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 314/2001 Sb., zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 30/1998 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 153/2000 Sb. a zákona č. 408/2000 Sb.".

11. V § 4 odst. 1 písm. d) se za slovo "konkurs" vkládají slova ", neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací".

12. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) udržuje v náležitém stavu v souladu se zvláštními právními předpisy13) celou výměru zemědělských pozemků uvedenou v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s výjimkou výměry zemědělských pozemků s výskytem náletů, dřevin, popřípadě pozemků zemědělsky neobdělávaných, jestliže je to v souladu se záměrem mimoprodukčního využívání těchto zemědělských pozemků doloženým potvrzením ministerstva, popřípadě Ministerstva obrany podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení; na tyto plochy se dotace neposkytne,".

13. V § 6 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "a s výjimkou rozhodnutí o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 1, které ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany vydá do 31. srpna kalendářního roku.".

14. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 15a) zní:

"§ 7a

Dojde-li k porušení rozpočtové kázně,15a) považuje se za den rozhodný pro výpočet odvodu za porušení rozpočtové kázně i penále den, kdy příslušné kontrolní orgány zjistily neoprávněné použití finančních prostředků, nejpozději však 15. listopad příslušného kalendářního roku nebo 31. říjen příslušného kalendářního roku, jde-li o použití finančních prostředků na podpůrné programy podle § 12 písm. a) bodu 3 a § 12 písm. b) bodu 1.

15a) § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb.".

15. V § 8 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) ostatní méně příznivé oblasti 4. typu,".

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

16. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Za méně příznivé oblasti se považují také zemědělské pozemky, které se nacházejí ve velkoplošných zvláště chráněných územích

a) v 1. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1 písm. a) až d),

b) v 2. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1 písm. a) až e),

c) v 3. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1.".

17. Poznámka pod čarou č. 16) zní:

"16) § 30 zákona č. 254/2001 Sb.".

18. V § 10 odst. 4 se na konci písmene a) doplňuje slovo "nebo".

19. V § 10 odst. 4 se za slova "0,300 až 1,500 velké dobytčí jednotky" vkládají slova "na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s výjimkou zemědělských pozemků uvedených v přílohách č. 3, 4 a 9 k tomuto nařízení" a současně se čárka a slova "s výjimkou zemědělských pozemků uvedených v přílohách č. 3 a 4 k tomuto nařízení" zrušují.

20. § 11 zní:

"§ 11

Výše vyrovnávacího příspěvku na program pomoci

U programu pomoci méně příznivým oblastem se hospodaření na 1 ha travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, oceňuje vyrovnávacím příspěvkem

a) v horských oblastech 1. typu ve výši od 2 067 Kč do 3 100 Kč na 1 ha,

b) v horských oblastech 2. typu ve výši od 1 867 Kč do 2 800 Kč na 1 ha,

c) v ostatních méně příznivých oblastech 1. typu ve výši od 1 800 Kč do 2 700 Kč na 1 ha,

d) v ostatních méně příznivých oblastech 2. typu ve výši od 1 667 Kč do 2 500 Kč na 1 ha,

e) v ostatních méně příznivých oblastech 3. typu ve výši od 1 467 Kč do 2 200 Kč na 1 ha,

f) v ostatních méně příznivých oblastech 4. typu ve výši od 800 Kč do 1 200 Kč na 1 ha,

g) v oblastech se specifickými omezeními 1. typu ve výši od 666 Kč do 1 000 Kč na 1 ha,

h) v oblastech se specifickými omezeními 2. typu ve výši od 800 Kč do 1 200 Kč na 1 ha,

i) v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. a) ve výši od 1 533 Kč do 2 300 Kč na 1 ha,

j) v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. b) ve výši od 1 133 Kč do 1 700 Kč na 1 ha,

k) v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. c) ve výši od 500 Kč do 750 Kč na 1 ha.".

21. V § 12 písm. a) bodu 2 podbodu 2.1. se slovo "pastvu" nahrazuje slovy "program údržby travních porostů na zemědělských pozemcích pastvou", za slova "uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení" se vkládají slova "(dále jen "vyčleněné travní porosty")", za slovo "dosažení" se vkládají slova "aktuální denní" a na konci věty se slova "travního porostu na zemědělských pozemcích uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "vyčleněných travních porostů".

22. V § 12 písm. a) bodu 2 podbodu 2.2. se slova "travního porostu na zemědělských pozemcích vyčleněných žadatelem pro pastvu hospodářských zvířat,17) uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "vyčleněného travního porostu," za slovo "dosažení" se vkládají slova "aktuální denní" a na konci věty se slova "travního porostu na zemědělských pozemcích uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "vyčleněných travních porostů".

23. V § 12 písm. a) bodu 3 se za slovo "zemědělství" vkládá čárka a slova "popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství".

24. V § 12 písm. c) bodu 1 se za slovo "ochrany" vkládají slova "takto vzniklých".

25. V § 12 písm. c) bodu 2 se za slovo "dřevin" vkládají slova "určených pro energetické využití".

26. V § 13 odst. 1 písm. a) se za slovo "stupňů" vkládá slovo "popřípadě", za slova "nepřekračuje 30 cm" se vkládá slovo "popřípadě" a slova "vodním plochám nebo" se nahrazují slovy "vodním plochám, popřípadě".

27. V § 13 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

28. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova "pastevní období musí" nahrazují slovy "sledované pastevní období musí být zahájeno nejpozději 15. června kalendářního roku, ukončeno musí být nejpozději 31. října kalendářního roku a musí" a současně se za slova "přerušením pastevního období" doplňuje středník a slova "pouze z důvodu náhlé změny klimatických podmínek je možné oznámit tuto skutečnost v kratší lhůtě,".

29. V § 13 odst. 2 písm. b) bodu 1 se slova "podle písmene b)" nahrazují slovy "podle písmene a)".

30. V § 13 odst. 2 písm. b) bodu 3 se slova "podle písmene b)" nahrazují slovy "podle písmene a)".

31. V § 13 odst. 2 písm. c) se slova "travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "vyčleněných travních porostů".

32. V § 13 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) žadatel po skončení pastevního období, nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, předloží příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva údaje o pastvě hospodářských zvířat podle bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení.".

33. V § 13 odst. 3 písmeno b) zní:

"b) intenzita ekologického chovu hospodářských zvířat17) ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných na základě smlouvy o odchovu stanovená podle bodu 2 přílohy č. 9 k tomuto nařízení dosahuje v přepočtu na průměr za celý kalendářní rok 0,150 až 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého travního porostu na zemědělském pozemku obhospodařovaného v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství uvedeného v tabulce v bodu 1 přílohy č. 9 k tomuto nařízení,".

34. V § 13 odst. 7 písm. a) se slovo "kultur" nahrazuje slovy "mladých lesních porostů".

35. V § 13 odst. 7 poslední větě se slovo "buření" nahrazuje slovem "buřeni".

36. V § 13 odst. 8 písm. a) se za slovo "dřevin" vkládají slova "určených pro energetické využití".

37. V § 13 odst. 8 písm. b) se za slovo "dřevin" vkládají slova "určených pro energetické využití".

38. V § 14 odst. 2 písm. a) se za slova "ovocných sadů" vkládají slova "pastvou hospodářských zvířat17)" a současně se slova "takových travních porostů uvedených v části B bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "vyčleněných travních porostů".

39. V § 14 odst. 2 písm. b) se za slova "travních porostů" vkládají slova "využívaných v průběhu pastevního období pro pastvu hospodářských zvířat17) a".

40. V § 14 odst. 3 písm. a) se za slova "ovocných sadů" vkládají slova "pastvou hospodářských zvířat17)" a současně se slova "takových travních porostů uvedených v části B bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení" nahrazují slovy "vyčleněných travních porostů".

41. V § 14 odst. 3 písm. b) se za slova "travních porostů" vkládají slova "využívaných v průběhu pastevního období pro pastvu hospodářských zvířat17) a".

42. V § 14 odst. 4 se za slovo "pozemku" vkládají slova "v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem4)".

43. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

ČÁST A

Žádost o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (vzor)
Žádost o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (vzor)

44. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Údaje o zemědělských pozemcích žadatele v méně příznivých oblastech pro program pomoci méně příznivým oblastem (§ 8) (vzor
Údaje o zemědělských pozemcích žadatele v méně příznivých oblastech pro program pomoci méně příznivým oblastem (§ 8) (vzor
)

45. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Údaje o výměrách zemědělských pozemků žadatele, přepočítávací koeficienty na velké dobytčí jednotky a počet hospodářských zvířat chovaných v hospodářském obvodu žadatele pro program pomoci méně příznivým oblastem podle kritérií uvedených v § 10 a program podpory údržby travních porostů pastvou hospodářských zvířat podle kritérií uvedených v § 13 odst. 2 (vzor)
Údaje o výměrách zemědělských pozemků žadatele, přepočítávací koeficienty na velké dobytčí jednotky a počet hospodářských zvířat chovaných v hospodářském obvodu žadatele pro program pomoci méně příznivým oblastem podle kritérií uvedených v § 10 a program podpory údržby travních porostů pastvou hospodářských zvířat podle kritérií uvedených v § 13 odst. 2 (vzor)

46. V příloze č. 7 bod 1 zní:

1. Identifikace celkové výměry zemědělských pozemků žadatele, na kterých zemědělsky hospodaří podle § 1 odst. 1 písm. a), s rozlišením podle typu užívání.
1. Identifikace celkové výměry zemědělských pozemků žadatele, na kterých zemědělsky hospodaří podle § 1 odst. 1 písm. a), s rozlišením podle typu užívání.

47. V příloze č. 7 bodu 4 se slova "podle § 13 odst. 2 písm. c) bod 3" nahrazují slovy "podle § 13 odst. 2 písm. b) bodu 3".

48. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Údaje o zemědělských pozemcích žadatele s výskytem náletů, dřevin, popřípadě pozemků zemědělsky neobdělávaných (§ 4 odst. 1 písm. e)) (vzor)
Údaje o zemědělských pozemcích žadatele s výskytem náletů, dřevin, popřípadě pozemků zemědělsky neobdělávaných (§ 4 odst. 1 písm. e)) (vzor)

49. Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Údaje o částečném vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství ( § 12 písm. a) bod 3 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 3)) (vzor)
Údaje o částečném vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství ( § 12 písm. a) bod 3 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 3)) (vzor)

50. Příloha č. 12 zní:

"Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Změna struktury zemědělské výroby zalesněním podle § 12 písm. c) bod 1 (vzor)
Změna struktury zemědělské výroby zalesněním podle § 12 písm. c) bod 1 (vzor)

51. Příloha č. 13 zní:

"Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Seznam dokladů přikládaných k žádosti o poskytnutí dotace na podpůrný program změny struktury zemědělské výroby zalesněním, včetně ochrany takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění (§ 13 odst. 7) a stanovení sazeb za technickou jednotku provedeného lesnického výkonu (vzor)
Seznam dokladů přikládaných k žádosti o poskytnutí dotace na podpůrný program změny struktury zemědělské výroby zalesněním, včetně ochrany takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění (§ 13 odst. 7) a stanovení sazeb za technickou jednotku provedeného lesnického výkonu (vzor)

52. Příloha č. 14 zní:

"Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Údaje o změně struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití na zemědělských pozemcích žadatele, včetně údržby takto založených porostů (§ 12 písm. c) bod 2 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 8) (vzor)
Údaje o změně struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití na zemědělských pozemcích žadatele, včetně údržby takto založených porostů (§ 12 písm. c) bod 2 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 8) (vzor)

53. Příloha č. 16 zní:

"Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Informace nezbytné pro posouzení potřeby dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podle § 3 odst. 4 (vzor)
Informace nezbytné pro posouzení potřeby dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podle § 3 odst. 4 (vzor)

54. Příloha č. 19 zní:

"Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Závazek dodržovat zásady správné zemědělské praxe (vzor)
Závazek dodržovat zásady správné zemědělské praxe (vzor)

55. Příloha č. 20 zní:

"Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Seznam katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí (§ 8)

ČSÚ Název katastrálního území H1
ha*
H2
ha*
O1
ha*
O2
ha*
O3
ha*
O4
ha*
S1
ha*
S2
ha*
 CZ0211 Benešov         
702919 ALBEROVICE     206    
600466 ARNOŠTOVICE    451     
716278 BĚLČICE U OSTŘEDKA     134    
601951 BĚLICE     342    
602191 BENEŠOV U PRAHY      1875   
784435 BEZMÍŘ    595     
692034 BEZTAHOV    420     
764965 BÍLKOVICE      361   
605514 BLAŽEJOVICE     205    
737216 BLAŽENICE     279    
605531 BLAŽIM NAD VLTAVOU     245    
626279 BOLECHOVICE I    213     
607207 BOLINA     402    
607223 BONKOVICE 345        
608084 BOŘEŇOVICE      363   
683434 BOŘKOVICE     253    
607801 BOROVNICE      237   
632015 BOŽKOVICE      594   
612847 BROUMOVICE     548    
613495 BRZOTICE      240   
615234 BUDENÍN 509        
615820 BUKOVANY U TÝNCE NAD SÁZAVOU      496   
608092 BÝKOVICE U BOŘEŇOVIC     198    
687367 BÝKOVICE U LOUŇOVIC    265     
618276 ČAKOV     217    
618888 ČECHTICE     1049    
619400 ČELIVO   299      
619531 ČEŇOVICE     442    
619663 ČERČANY      325   
620165 ČERNIČÍ     608    
621153 ČERVENÝ ÚJEZD U MILIČÍNA    483     
623156 ČESKÝ ŠTERNBERK      235   
623377 ČESTÍN U JANKOVA     372    
651168 CHLEBY U TÝNCE NAD SÁZAVOU      173   
651885 CHMELNÁ U VLAŠIMI      209   
652024 CHOCERADY     310    
652709 CHORATICE     207    
618004 CTIBOŘ      303   
624519 DALEŠICE NAD VLTAVOU     171    
624543 DALKOVICE     209    
624624 DALOVY     177    
624641 DAMĚNICE     377    
625426 DĚKANOVICE      222   
626261 DIVIŠOV U BENEŠOVA      757   
626287 DIVIŠOVICE     621    
660949 DOLNÍ BOREK    352     
762415 DOLNÍ RÁPOTICE   104      
630641 DOMAŠÍN      582   
631621 DRAHŇOVICE     234    
668966 DUB U KONDRACE     391    
633836 DUNICE      237   
735086 DVORCE U SEDLCE    368     
638587 HEŘMANIČKY    427     
645133 HOŘETICE      550   
621161 HORNÍ BOREK     281    
643262 HORNÍ LHOTA     583    
615242 HORY U VOTIC 55        
615251 HOSTIŠOV 297        
703788 HRADIŠTĚ      142   
630659 HRAZENÁ LHOTA      156   
778061 HRZÍN    168     
650170 HVĚZDONICE     76    
656151 JABLONNÁ NAD VLTAVOU      321   
656712 JANKOVSKÁ LHOTA     235    
656704 JANKOV     671    
657832 JAVORNÍK U VLAŠIMI    303     
726231 JEMNIŠTĚ      242   
658316 JENÍKOV U VLAŠIMI    338     
659134 JEŠETICE     496    
659215 JETŘICHOVICE    151     
608106 JEZERO     308    
616818 JINOŠICE     293    
660965 JIŘETICE U NEUSTUPOVA     452    
702927 KAČEROV     99    
793124 KAMBERK     796    
664707 KEBLOV      358   
667421 KOBYLÍ    307     
668974 KONDRAC    486     
750956 KOUTY U SMILKOVA 440        
737038 KOVÁŘOVICE     114    
671851 KOZMICE U BENEŠOVA     478    
674427 KRCHLEBY     209    
675547 KŘEČOVICE U NEVEKLOVA    429     
679593 KŘEŠICE U DIVIŠOVA      128   
709859 KŘEŠICE U OLBRAMOVIC     565    
674362 KRHANICE      328   
676411 KŘIVSOUDOV     862    
676594 KŘÍŽOV POD BLANÍKEM     423    
674516 KRŇANY     207    
677337 KUŇOVICE      287   
678104 KVASEJOVICE    313     
683442 LABY     158    
693821 LAŽANY U MEZNA 257        
679607 LBOSÍN      206   
680389 LEŠANY      313   
629341 LIBČICE U DOLNÍCH KRÁLOVIC     66    
682675 LIBEŽ      397   
683451 LIBOUŇ     305    
685330 LITICHOVICE      146   
686492 LOKET U DOLNÍCH KRÁLOVIC     219    
687375 LOUŇOVICE POD BLANÍKEM     485    
624357 LŠTĚNÍ     190    
694843 MALOVICE U MILIČÍNA    88     
786446 MANĚLOVICE      159   
691976 MARŠOVICE U BENEŠOVA      635   
692123 MARTINICE U DOLNÍCH KRÁLOVIC     223    
692051 MARTINICE U VOTIC    479     
704113 MASKOVICE     132    
653578 MĚSTEČKO U CHOTÝŠAN      371   
693839 MEZNO    369     
694851 MILIČÍN 801        
726265 MILOVANICE     377    
784451 MINARTICE     243    
695858 MIŘETICE     202    
693847 MITROVICE    311     
697346 MLÉKOVICE U NEVEKLOVA      667   
700991 NAČERADEC      912   
701131 NAHORUBY    395     
701432 NAKVASOVICE    351     
719820 NASAVRKY U MILIČÍNA     186    
702935 NĚMČICE U DOLNÍCH KRÁLOVIC      176   
703168 NEMÍŽ    196     
703770 NESPEKY      233   
703800 NESPERSKÁ LHOTA      248   
778079 NESPERY    252     
703885 NEŠTĚTICE     457    
704121 NETVOŘICE      481   
704245 NEUSTUPOV    669     
704288 NEVEKLOV      556   
708941 NOSÁKOV      128   
705373 NOVÁ VES U POSTUPIC     417    
678155 NOVÉ DVORY U KVASEJOVIC    186     
708950 ODLOCHOVICE     384    
709875 OLBRAMOVICE U VOTIC     689    
701009 OLEŠNÁ U NAČERADCE    225     
716294 OSTŘEDEK     239    
778087 OSTROV U VELIŠE     247    
716634 OTROČICE     282    
717002 OUBĚNICE U VOTIC    569     
718661 PECERADY      520   
719706 PETROUPIM      578   
719846 PETROVICE U MILIČÍNA     446    
656739 PIČÍN U JANKOVA     225    
725803 POPOVICE U BENEŠOVA    744     
726273 POSTUPICE     404    
705381 POZOV    220     
732982 PRAVĚTICE     349    
733032 PRAVONÍN    796     
735191 PŘESTAVLKY U ČERČAN   434      
735108 PŘESTAVLKY USEDLCE      297   
735817 PŘIBYŠICE     255    
736431 PSÁŘE     428    
737054 PYŠELY     481    
737267 RABYNĚ     377    
738549 RADOŠOVICE U VLAŠIMI     494    
739910 RATMĚŘICE      494   
745758 ŘIMOVICE      253   
749940 ŘÍSNICE 251        
726281 ROUBÍČKOVA LHOTA     377    
786462 RUDOLTICE U VRCHOTOVÝCH JANOV.     285    
652059 SAMECHOV    140     
659231 ŠANOVICE     149    
762113 ŠEBÁŇOVICE     294    
746827 SEDLEC U VOTIC      308   
798231 SEDLEČKO U JIŘŘETIC    55     
778095 SEDLECKO U VELIŠE   118      
762423 ŠETĚJOVICE     139    
749958 SLAVĚTÍN U NAČERADCE 266        
750719 SLOVĚNICE     157    
750981 SMILKOV    197     
751375 SNĚT     367    
751537 SOBĚHRDY   470      
752541 SOUŠICE      177   
756202 STRANNÝ     339    
757411 STŘECHOV NAD SÁZAVOU      277   
757624 STŘEZIMÍŘ 287        
608114 STŘÍŽKOV U BOŘEŇOVIC     60    
762105 STRNADICE      153   
756971 STROJETICE     337    
757071 STRUHAŘOV U BENEŠOVA      291   
758469 STUDENÝ      328   
693855 STUPČICE    108     
659223 SUŠETICE    143     
687383 SVĚTLÁ POD BLANÍKEM     140    
618284 TATOUŇOVICE     108    
765295 TEHOV      354   
674524 TELETÍN     215    
766429 TEPLÝŠOVICE      384   
767026 TICHONICE     515    
733041 TISEK    199     
767727 TOMICE U DOLNÍCH KRALOVIC     268    
769657 TŘEBEŠICE U DIVIŠOVA     327    
674532 TŘEBSÍN     215    
770710 TŘEMOŠNICE      268   
704130 TUCHYNĚ     198    
772399 TÝNEC NAD SÁZAVOU     212    
659240 UHŘICE U SEDLCE     200    
651290 ÚROČNICE      485   
678171 VELETÍN 85        
778109 VELIŠ      397   
778796 VELKÉ HEŘMANICE   488     
652067 VESTEC UCHOCERAD   113      
798428 VESTEC U MEZNA    48     
789631 VLKONICE U NEVEKLOVA    239     
618292 VLKOV U ČAKOVA     109    
652075 VLKOVEC   101      
716308 VODSLIVY      241   
784486 VOJKOV U VOTIC     183    
785041 VOTICE  756       
701017 VRAČKOVICE     133    
785199 VRACOVICE     640    
785351 VRANOV U ČERČAN     416    
785369 VRANOVSKÁ LHOTA   172      
629375 VRAŽDOVY LHOTICE      176   
786411 VRCHOTICE    458     
786489 VRCHOTOVY JANOVICE     878    
787043 VŠECHLAPY NAD BLANICÍ     251    
704148 VŠETICE     211    
788431 VYSOKÝ ÚJEZD     223    
652717 XAVEROV      97   
789640 ZÁDOLÍ U NEVEKLOVA      307   
694878 ZÁHOŘÍ U MILIČÍNA     427    
629383 ZAHRÁDČICE    121     
790133 ZAHRÁDKA U BENEŠOVA     652    
709921 ZAHRADNICE     138    
737071 ZAJEČICE     227    
792187 ZDEBUZEVES     327    
792331 ZDERADICE     498    
749966 ZDIMĚŘICE U NAČERADCE 92        
792578 ZDISLAVICE U VLAŠIMI      514   
762431 ŽIBŘIDOVICE     59    
701157 ŽIVOHOŠŤ    60     
630675 ZNOSIM   153      
793876 ZVĚSTOV     803    
          
 CZ0212 Beroun         
601217 BAVORYNĚ     186    
685232 BĚLEČ U LITNĚ     291    
602868 BEROUN     676    
603368 BĚŠTÍN     102    
669024 BÍTOV U KONĚPRUS   119      
614602 BŘEZOVÁ U HOŘOVIC     214    
612871 BROUMY     558    
615137 BUBOVICE      226   
663719 BUDŇANY      125   
616494 BYKOŠ      369   
617318 BZOVÁ U HOŘOVIC     433    
792420 ČERNÍN U ZDIC     263    
650579 CHALOUPKY    101     
651869 CHLUSTINA     399    
654400 CHRUSTENICE     84    
655449 CHYŇAVA     1204    
634468 FELBABKA    23     
638901 HLÁSNÁ TŘEBAŇ    287     
748994 HODYNĚ U SKUHROVA      144   
645371 HOŘOVICE     366    
645737 HOSTIM U BEROUNA   144      
648931 HŘEDLE U ZDIC     369    
649252 HUDLICE     748    
650285 HVOZDEC    150     
650471 HÝSKOV     483    
603091 JAROV U BEROUNA   145      
661261 JIVINA U HOŘOVIC     219    
668630 KLEŠTĚNICE  70       
792438 KNÍŽKOVICE   64      
668648 KOMÁROV U HOŘOVIC      201   
669032 KONĚPRUSY    287     
693006 KORNO     375    
671070 KOTOPEKY        284
671967 KOZOLUPY     363    
676861 KUBLOV     484    
678082 KVAŇ    194     
679577 LÁŽOVICE        359
680796 LEVÍN U BEROUNA      185   
796034 LHOTKA U BEROUNA    65     
681881 LIBEČOV     135    
685267 LITEŇ      557   
686468 LOCHOVICE        988
686328 LODĚNICE U BEROUNA    239     
767611 LOUNÍN     208    
689246 LUŽCE     247    
690414 MALÁ VÍSKA    102     
690538 MALÉ PŘÍLEPY    238     
690996 MÁLKOV U SUCHOMAST    266     
693014 MĚŇANY     383    
699306 MOŘINA      449   
699322 MOŘINKA     273    
703354 NENAČOVICE      239   
704202 NEUMĚTELY        675
704687 NIŽBOR    164     
707406 NOVÝ JÁCHYMOV   86      
710199 OLEŠNÁ U HOŘOVIC     461    
712841 OSEK U HOŘOVIC      378   
716561 OTMÍČE    220     
716715 OTROČINĚVES    296     
672971 POČAPLY      127   
663743 POUČNÍK     163    
732940 PRASKOLESY      435   
738697 RADOUŠ        408
795691 SEDLEC U ŽEBRÁKU        124
749010 SKUHROV POD BRDY      393   
752983 SRBSKO U KARLŠTEJNA      260   
755311 STAŠOV U ZDIC      204   
755788 STRADONICE U NIŽBORU    276     
759244 SUCHOMASTY     445    
759961 SVATÁ     178    
760269 SVATÝ JAN POD SKALOU    63     
760790 SVINAŘE      565   
767620 TMAŇ     384    
768324 TRNĚNÝ ÚJEZD      217   
768961 TRUBÍN     241    
768979 TRUBSKÁ   99      
645389 VELKÁ VÍSKA        255
779598 VELKÝ CHLUMEC      235   
782246 VINAŘICE U SUCHOMAST    366     
785717 VRÁŽ U BEROUNA      421   
787299 VŠERADICE      560   
789593 ZADNÍ TŘEBAŇ      248   
789844 ZAHOŘANY U BEROUNA   94      
790389 ZAJEČOV    317     
603074 ZDEJCINA   101      
792446 ZDICE      378   
795712 ŽEBRÁK        560
683213 ŽELKOVICE U LIBOMYŠLE    187     
797669 ŽLOUKOVICE     163    
          
 CZ0213 Kladno         
601993 BĚLOKY        180
604194 BÍLICHOV      141   
609285 BRANDÝSEK        390
616397 BUŠTĚHRAD        494
616605 BYSEŇ        321
618128 CVRČOVICE        191
628191 DOKSY U KLADNA        204
628301 DOLANY U KLADNA        270
628689 DOLNÍ BEZDĚKOV U KLADNA     130    
632511 DRNEK      121   
665169 DUBÍ U KLADNA        117
764558 HNIDOUSY        149
645117 HOŘEŠOVICE        340
645125 HOŘEŠOVIČKY        348
645923 HOSTOUŇ U PRAHY        929
647250 HRADEČNO      230   
648035 HRDLÍV        109
648884 HŘEBEČ        359
648965 HŘEŠICE        271
658103 JEDOMĚLICE      392   
665061 KLADNO        186
666441 KOKOVICE        296
679615 LEDCE U KLADNA        445
683477 LIBOVICE U SLANÉHO        357
683582 LIBUŠÍN        280
683701 LIDICE        393
684911 LÍSKÝ     191    
689947 MAKOTŘASY        382
690520 MALÉ KYŠICE      35   
690961 MALÍKOVICE        459
764540 MOTYČÍN        86
749524 NETOVICE        191
720542 PCHERY        575
721816 PLCHOV        306
726869 POZDEŇ      397   
734551 PŘELÍC        323
745782 ŘISUTY U SLANÉHO        555
750841 SMEČNO        677
752991 SRBY U TUCHLOVIC     99    
760803 SVINAŘOV U KLADNA        91
770035 TŘEBÍZ        436
782271 VINAŘICE U KLADNA        278
785563 VRANY        951
665177 VRAPICE        71
785989 VRBICANY        323
792985 ZICHOVEC      141   
          
 CZ0214 Kolín         
681971 GRUNTA       66  
797456 KUNDRATICE U ŽIŽELIC NAD CIDL.      89   
708119 OPLANY      242   
757691 STŘÍBRNÁ SKALICE      331   
772364 VINAŘICE U TÝNCE NAD LABEM      141   
708135 VÝŽERKY      255   
          
 CZ0215 Kutná Hora         
620840 BLUDOV V ČECHÁCH      115   
606103 BOHDANEČ U ZBRASLAVIC     296    
762148 BŘEZÍ U ŠEBESTĚNIC     207    
792012 ČEJKOVICE U ZBÝŠOVA     160    
623385 ČENOVICE     230    
620262 ČERNÍNY      185   
623393 ČESTÍN      562   
719447 CHLÍSTOVICE U PERTOLTIC     62    
792055 CHLUM U ZBÝŠOVA      215   
792021 DAMÍROV      171   
792039 DĚDICE U ZBÝŠOVA      100   
792047 DOBROVÍTOV     300    
606111 DVORECKO    19     
620271 HETLÍN     110    
640298 HODKOV     285    
720194 HOLOŠINY      86   
769711 HOSTKOVICE U TŘEBETÍNA    53     
750417 HRANICE U SLAVOŠOVA     229    
773204 JANOVICKÁ LHOTA     207    
716901 JEŽOVICE     117    
758710 KAMENNÁ LHOTA U ČESTÍNA     76    
678015 KAŇK       177  
623407 KASANICE     146    
623415 KNĚŽ U ČESTÍNA     218    
696234 KOCHÁNOV U MITROVA     86    
606120 KOTOUČOV    94     
672386 KRALICE      310   
640301 KRASOŇOVICE      161   
792071 KRCHLEBSKÁ LHOTA      122   
677710 KUTNÁ HORA       904  
640310 LIPINA U ZRUČE NAD SÁZAVOU     94    
720267 LOSINY     295    
719463 MACHOVICE     108    
791539 MAKOLUSKY     149    
791849 MALÁ SKALICE U ZBRASLAVIC      43   
775827 MĚLNÍK NAD SÁZAVOU      154   
720208 MICHALOVICE      79   
719471 MILANOVICE   62      
696251 MITROV U UHLÍŘSKÝCH JANOVIC      232   
696269 OPATOVICE II      135   
792080 OPATOVICE U ZBÝŠOVA      135   
715735 OSTROV U BOHDANČE     149    
783374 PAVLOVICE U VLASTĚJOVIC     216    
719480 PERTOLTICE U ZRUČE NAD SÁZAVOU     276    
720224 PETROVICE I      334   
716928 PODVEKY     348    
623431 POLIPSY      346   
606146 PROSTŘEDNÍ VES      222   
791865 RAPOŠOV     154    
739537 RAŠOVICE U UHLÍŘSKÝCH JANOVIC      376   
745120 ŘENDĚJOV      429   
606154 ŘEPLICE     142    
677973 SEDLEC U KUTNÉ HORY       146  
750425 SLAVOŠOV U ZRUČE NAD SÁZAVOU     328    
716936 SOBĚŠÍN      506   
720305 STARÉ NESPEŘICE     229    
620301 ŠTIPOKLASY U ČERNÍN      190   
758728 SUDĚJOV     49    
769720 TŘEBĚTÍN     273    
791873 ÚTĚŠENOVICE      232   
791881 VELKÁ SKALICE      97   
672416 VERNÝŘOV      114   
620891 VÍCKOVICE     121    
783382 VLASTĚJOVICE     174    
791547 VLKOVÁ      214   
783391 VOLAVÁ LHOTA     198    
791555 VRANICE      305   
672432 ŽANDOV     371    
791563 ZBIZUBY      475   
791890 ZBRASLAVICE      595   
762164 ZBUDOVICE      119   
661627 ZDERADINKY      124   
661651 ZDERADINY     95    
620327 ZDESLAVICE U ČERNÍN      191   
640336 ŽELIVEC      230   
620912 ZHOŘ U ČERVENÝCH JANOVIC      158   
          
 CZ0216 Mělník         
767344 CHRÁST U TIŠIC        260
655368 CHVATĚRUBY      239   
658294 HLEĎSEBE      33   
645761 HOSTÍN U VOJKOVIC        429
681911 JEŠOVICE      146   
767352 KOZLY U TIŠIC        345
784516 KŘIVOUSY        432
681326 LHOTKA U MĚLNÍKA      344   
703621 LIBIŠ        303
717100 NEDOMICE        281
717118 OVČÁRY U DŘÍS        285
767361 TIŠICE        244
771261 TUHAŇ      297   
793353 ZLOSYŇ     440    
          
 CZ0217 Mladá Boleslav         
795046 ŽĎÁR U MNICHOVA HRADIŠTĚ     648    
795054 ŽEHROV      111   
          
 CZ0219 Praha-východ         
744930 BABICE U ŘEHENIC      180   
697532 BOŽKOV U MNICHOVIC    60     
744956 ČAKOVICE U ŘEHENIC     147    
708976 ČENKOV     107    
677213 DOLNÍ LOMNICE U KUNIC     294    
648655 HRUSICE    371     
662178 KALIŠTĚ U ONDŘEJOVA     211    
666467 KLOKOČNÁ     175    
670308 KOSTELEC U KRÍŽKŮ     183    
677230 KUNICE U ŘÍČAN      319   
662445 LÁDVÍ     198    
662186 LENSEDLY      164   
779318 LOJOVICE     258    
687359 LOUŇOVICE      128   
695475 MIROŠOVICE U ŘÍČAN    298     
697541 MNICHOVICE U ŘÍČAN      379   
779326 MOKŘANY U VELKÝCH POPOVIC     209    
737470 OLEŠKY      174   
711276 ONDŘEJOV U PRAHY     508    
761460 OTICE U SVOJŠOVIC      174   
720411 PETŘÍKOV U VELKÝCH POPOVIC      179   
734225 PŘEDBOŘ U PRAHY      294   
737488 RADĚJOVICE      244   
720429 RADIMOVICE U VELKÝCH POPOVIC      188   
747505 SENOHRABY     172    
752967 SRBÍN      154   
662496 ŠTIŘÍN      235   
756067 STRANČICE     141    
759431 SULICE      667   
765309 TEHOV U ŘÍČAN      343   
662500 TĚPTÍN      259   
770612 TŘEMBLAT     209    
711284 TURKOVICE U ONDŘEJOVA     129    
677256 VŠEŠÍMY   114      
787396 VŠESTARY U ŘÍČAN      371   
793795 ZVÁNOVICE     320    
          
 CZ021A Praha-západ         
606863 BOJANOVICE     233    
609722 BRATŘÍNOV     204    
616257 BUŠ     422    
620351 ČERNOLICE     172    
655465 CHÝNĚ        440
623946 ČISOVICE     684    
624811 DAVLE     307    
627763 DOBŘÍČ U PRAHY        317
627488 DOBROVÍZ        531
628794 DOLNÍ BŘEŽANY        385
793213 HODKOVICE U ZLATNÍKŮ        270
743321 HOŘELICE        196
645834 HOSTIVICE        466
650323 HVOZDNICE     220    
658260 JENEČ U PRAHY        617
660094 JÍLOVÉ U PRAHY      672   
660175 JÍLOVIŠTĚ    146     
627828 KARLÍK      62   
666343 KLÍNEC     285    
666858 KNĚŽEVES U PRAHY        170
771350 KNĚŽÍVKA        277
669971 KOSOŘ        286
678759 KYTÍN     426    
680761 LETY U DOBŘICHOVIC      248   
628808 LHOTA U DOLNÍCH BŘEŽAN        187
685054 LÍŠNICE U PRAHY    574     
645842 LITOVICE        625
688754 LUKA POD MEDNÍKEM     170    
690104 MALÁ LEČICE     309    
692204 MASEČÍN    253     
692719 MĚCHENICE    38     
697621 MNÍŠEK POD BRDY    801     
708062 NUČICE U RUDNÉ        380
794040 OLEŠKO U ZVOLE     125    
712604 OŘECH        394
719757 PETROV U PRAHY     321    
724904 POHOŘÍ U PRAHY      208   
749605 PŘESTAVLKY U SLAP      242   
745375 ŘEVNICE      351   
745804 ŘITKA     180    
697630 RYMANĚ    149     
624837 SÁZAVA I U DAVLE   14      
719749 SÁZAVA II U PETROVA     109    
747424 SENEŠNICE     194    
749613 SLAPY NAD VLTAVOU      212   
763250 ŠTĚCHOVICE U PRAHY     75    
757381 STřEDOKLUKY        475
697648 STŘÍBRNÁ LHOTA     125    
764825 TACHLOVICE        471
660183 TRNOVÁ U JÍLOVIŠTĚ    204     
771341 TUCHOMĚŘICE        398
781029 VESTEC U PRAHY        388
784982 VONOKLASY    212     
697656 ZAHOŘANY U MNÍŠKU POD BRDY     230    
713287 ZDIMĚŘICE U PRAHY        335
          
 CZ021B Příbram         
990019 BAŠTINA 4        
990531 BAŠTINKA 3        
603180 BĚŘÍN  61      
603601 BEZDĚKOV POD TŘEMŠÍNEM    228     
606260 BOHOSTICE   213      
606685 BOHUTÍN    206     
798479 BOLECHOVICE II    54     
607631 BOROTICE      164   
990540 BOROVNO I 0        
609595 BRATKOVICE      151   
992011 BRATKOVICE I    0     
702536 BRATŘEJOV     132    
702544 BRATŘÍKOVICE U NECHVALIC     160    
760129 BRAŽNÁ    143     
633569 BŘEKOVA LHOTA     140    
735515 BŘEZOVÉ HORY    36     
612634 BROD U PŘÍBRAMĚ      117   
784800 BUBOVICE U BŘEZNICE      425   
992020 BUKOVÁ I 7        
615811 BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ     303    
781061 BUKOVÁ U ROŽMITÁLU POD TŘEMŠ.    171     
615838 BUKOVANY U KOZÁROVIC      237   
633356 BYTÍZ    14     
619370 ČELINA     301    
992038 ČENKOV I    0     
619451 ČENKOV U PŘÍBRAMĚ      97   
670006 ČERVENÝ HRÁDEK    276     
617687 ČETYNĚ    224     
990612 CHALOUPKY I    1     
653292 CHOTILSKO     212    
653667 CHRAMOSTY     236    
653756 CHRAST U TOCHOVIC      431   
655228 CHVÁLOV 198        
990558 ČÍČOV I    0     
623806 ČÍM     260    
624497 DALEKÉ DUŠNÍKY      283   
658626 DIVIŠOVICE II      237   
626392 DLOUHÁ LHOTA U DOBŘÍŠE     554    
627968 DOBŘÍŠ     824    
990566 DOBŘÍV I    6     
629057 DOLNÍ HBITY    228     
752371 DOLNÍ LÍŠNICE   10      
609609 DOMINIKÁLNÍ PASEKY     93    
992046 DOMINIKÁLNÍ PASEKY I    0     
682802 DOUBRAVICE U SEDLČAN     225    
631540 DRAHENICE     440    
631604 DRAHLÍN     317    
992054 DRAHLÍN I 0        
632139 DRAŽETICE I     129    
632121 DRAŽETICE II     184    
760145 DRÁŽKOV    362     
632376 DREVNÍKY     226    
632481 DRHOVY      316   
632651 DRSNÍK     181    
633364 DUBENEC U PŘÍBRAMĚ      221   
633682 DUBNO     352    
990574 FELBABKA I    0    
636550 HÁJE U PŘÍBRAMĚ     376    
639681 HLUBOŠ    300     
639702 HLUBYNĚ     383    
653284 HNĚVŠÍN     98    
785482 HODĚMYŠL    332     
760153 HOJŠÍN    68     
615846 HOLUŠICE U KOZÁROVIC    75     
702412 HOMOLE U NECHALOVA      88   
767701 HOŘEJANY      260   
990582 HOŘICE I 0        
656178 HORNÍ HBITY    233     
646563 HRABŘÍ    289     
760161 HRACHOV    297     
990591 HRACHOVIŠTĚ 1        
649058 HŘIMĚŽDICE     327    
607649 HUBENOV U BOROTIC     131    
649236 HUDČICE     484    
650005 HUTĚ POD TŘEMŠÍNEM 189        
650331 HVOŽĎANY     507    
990604 HVOZDEC I    0     
656186 JABLONNÁ    326     
658219 JELENCE    169     
658651 JESENICE U SEDLČAN     478    
992062 JINCE I    0     
661619 KÁCIŇ    229     
702242 KAMENICE U NEDRAHOVIC      310   
606278 KAMENNÁ U BOHOSTIC      60   
662691 KAMENNÁ U PŘÍBRAMĚ    155     
662984 KAMÝK NAD VLTAVOU    322     
639699 KARDAVEC     71    
761311 KLETICE      122   
666602 KLUČENICE      334   
719854 KOJETÍN U PETROVIC     192    
990621 KOLVÍN 20        
669083 KONĚTOPY U PŘÍBRAMĚ     199    
669512 KORKYNĚ      189   
669954 KOSOBUDY     150    
670014 KOSOVA HORA    522     
671045 KOTENČICE      196   
671134 KOUBALOVA LHOTA    142     
671207 KOUPĚ     484    
671525 KOZÁROVICE    371     
707627 KOZÍ HORY     165    
671576 KOZIČÍN    143     
706086 KRÁMY    238     
673528 KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU     548    
674087 KRAŠOVICE    201     
702552 KŘEMENICE     146    
653306 KŘENIČNÁ   122      
676101 KŘEŠÍN    167     
992071 KŘEŠÍN I    1     
676616 KŘÍŽOV      257   
677205 KUNÍ     228    
990639 KVAŇ I 16        
679267 LÁZ 300        
992089 LÁZ I 2        
671584 LAZEC     148    
679429 LAZSKO    251     
679917 LELETICE    378     
680435 LEŠETICE      211   
681211 LHOTA U PŘÍBRAMĚ     273    
708674 LHOTKA U DOBŘÍŠE     170    
702561 LIBČICE U NECHVALIC     118    
744000 LIBICE     109    
683825 LÍCHOVY      294   
759198 LÍHA      147   
701912 LIPINY   151      
688606 LUHY   271      
690074 MALÁ HRAŠTICE    508     
990647 MALÁ VÍSKA I 0        
692085 MARTINICE U BŘEZNICE      192   
719871 MAŠOV    74     
772232 MEZIHOŘÍ U TÝNČAN   111      
694622 MILEŠOV NAD VLTAVOU    319     
694975 MILÍN     453    
990655 MIROŠOV I    10     
990663 MÍŠOV I 1        
697966 MODŘOVICE    295     
702579 MOKŘANY U NECHVALIC    165     
674095 MOKŘICE    253     
698202 MOKROVRATY    287     
701491 NALŽOVICE      534   
701505 NALŽOVICKE PODHÁJÍ     239    
701629 NARYSOV    238     
702421 NECHALOV     125    
702587 NECHVALICE    184     
701921 NEČÍN     439    
702251 NEDRAHOVICE     322    
702269 NEDRAHOVICKÉ PODHÁJÍ      112   
992097 NEPOMUK I 3        
703443 NEPOMUK POD TŘEMŠÍNEM 193        
703541 NEPŘEJOV   301      
761320 NESTRAŠOVICE      219   
703851 NESVAČILY POD TŘEMŠÍNEM    104     
705811 NOVÁ VES POD PLEŠÍ     503    
706094 NOVÉ DVORY U DOBŘÍŠE      285   
707635 NOVÝ KNÍN    248     
708534 OBDĚNICE    395     
708569 OBECNICE    327     
992101 OBECNICE I 11        
708682 OBOŘIŠTĚ      457   
708658 OBORY    405     
992119 OHRAZENICE I    1     
709310 OHRAZENICE U JINEC      208   
646571 OŘÍKOV     182    
694614 ORLICKÉ ZLÁKOVICE     256    
712272 ORLOV 117        
712698 OSEČ    114    
712701 OSEČANY      360   
715743 OSTROV U TOCHOVIC     253    
609811 PADRŤ 0        
718769 PEČICE     289    
718785 PEČIČKY     193    
719889 PETROVICE U SEDLČAN     302    
720551 PIČÍN      736   
666629 PLANÁ U KLUČENIC      136   
673536 PLEŠIŠTĚ   130      
722839 PŇOVICE POD TŘEMŠÍNEM     428    
723151 POČEPICE     395    
723886 PODLESÍ NAD LITAVKOU    113     
990671 PODLUHY I    0     
724092 PODMOKY     187    
671533 PODSKALÍ I     30    
798436 PODSKALÍ II     37    
725927 POŘEŠICE    484     
726621 POUŠTĚ    148     
650340 POZDYNĚ    152     
694631 PŘEDNÍ CHLUM   96      
735426 PŘÍBRAM     668    
784818 PROČEVILY    211     
733784 PROSTŘEDNÍ LHOTA      258   
724106 PROUDKOVICE    46     
702277 RADEČ U NEDRAHOVIC    123     
737534 RADEŠÍN    184     
737585 RADĚTICE     353    
737674 RADÍČ      622   
719897 RATIBOŘ I    112     
744913 ŘEDICE   293      
740047 REJKOVICE      94   
742091 ROVINA     353    
742724 ROŽELOV 343        
742848 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM     737    
743071 RTIŠOVICE     153    
744018 RYBNÍKY    296     
745839 SÁDEK      157   
992127 SÁDEK I 0        
746533 SEDLČANY      727   
653314 SEJCKÁ LHOTA     120    
746568 SESTROUŇ     409    
747874 SKALICE U DOBŘÍŠE     241    
990680 SKOŘICE I    18     
772241 SKOUPÝ    248     
760188 SKRÝŠOV U SVATÉHO JANA    224     
722847 SKUHROV POD TŘEMŠÍNEM     185    
723169 SKUHROV U POČEPIC     128    
632384 SLOVANSKÁ LHOTA     138    
751138 SMOLOTELY      469   
752398 SOLENICE   56      
753751 STARÁ HUŤ    329     
707643 STARÝ KNÍN    350     
742856 STARÝ ROŽMITÁL     353    
763730 ŠTĚTKOVICE      358   
755486 STĚŽOV     341    
990701 ŠTÍTOV I    0     
990698 STRAŠICE I 18        
757357 STRÝČKOVY    244     
733351 SUCHDOL U PROSENICKÉ LHOTY    194     
759201 SUCHODOL      237   
707651 SUDOVICE     125    
673544 ŠVASTALOVA LHOTA    55     
760056 SVATÉ POLE      320   
603627 TĚCHNICE    12     
990710 TĚNĚ I 2        
606693 TISOVÁ U BOHUTÍNA    130     
673552 TISOVNICE   84      
770116 TŘEBNICE     285    
770523 TŘEBSKO    294     
768146 TRHOVÉ DUŠNÍKY      268   
990728 TROKAVEC I 16        
688614 TŘTÍ    119     
772259 TÝNČANY     205    
775941 VACÍKOV 353        
788406 VÁPENICE U VYSOKÉHO CHLUMCE    92     
712728 VELBĚHY      174   
990752 VELCÍ    11     
690091 VELKÁ HRAŠTICE    247     
778494 VELKÁ LEČICE     429    
778150 VELKÁ NAD VLTAVOU    207     
781088 VĚŠÍN 520        
992135 VĚŠÍN I 18        
752401 VĚTROV U SOLENIC   58      
719901 VILASOVA LHOTA     140    
782548 VIŠŇOVÁ    368     
723177 VITÍN U POČEPIC     58    
673561 VLETICE   280      
784826 VOLENICE U BŘEZNICE     228    
784931 VOLTUŠ 206        
666637 VOLTÝŘOV     239    
785059 VOZNICE    120     
785296 VRANČICE     247    
992143 VRANOVICE I 1        
785504 VRANOVICE POD TŘEMŠÍNEM     508    
603619 VŠEVILY 301        
606707 VYSOKÁ PEC U BOHUTÍNA    65     
788180 VYSOKÁ U KOSOVY HORY I    154     
788198 VYSOKÁ U KOSOVY HORY II    513     
788201 VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ    263     
788414 VYSOKÝ CHLUMEC    341     
990736 ZÁBĚHLÁ 7        
789259 ZÁBORNÁ LHOTA     246    
669962 ZADNÍ CHLUM    164     
719919 ZAHRÁDKA U PETROVIC    124     
990744 ZAJEČOV I    0     
790761 ZALUŽANY      685   
662704 ZAVRŽICE    138     
606286 ZBENICKÉ ZLÁKOVICE   1     
735566 ZDABOŘ     94    
792705 ZDUCHOVICE    452     
701939 ŽEBRÁK U NEČÍNA     149    
708551 ŽEMLIČKOVÁ LHOTA    142     
673579 ZHOŘ NAD VLTAVOU    100     
632392 ŽUPANOVICE    177     
          
 CZ021C Rakovník         
601225 BDÍN      158   
653110 BEDLNO     136    
609455 BRANOV     240    
614874 BŘEŽANY U RAKOVNÍKA      569   
668087 BUKOV U HOŘOVIČEK        171
651443 CHLUM U RAKOVNÍKA    168     
653128 CHOTĚŠOV U RAKOVNÍKA      228   
654027 CHRÁŠŤANY U RAKOVNÍKA        698
623962 ČISTÁ U RAKOVNÍKA        987
625434 DĚKOV      386   
631965 DRAHOUŠ     411    
645486 HOKOV      286   
645109 HOŘESEDLY        534
645494 HOŘOVIČKY        514
645869 HOSTOKRYJE        269
647594 HRACHOLUSKY NAD BEROUNKOU     331    
648906 HŘEBEČNÍKY     381    
658693 JESENICE U RAKOVNÍKA      733   
662275 KALIVODY      110   
662313 KALUBICE     146    
663310 KARLOVA VES    26     
712060 KLEČETNÉ     202    
666866 KNĚŽEVES U RAKOVNÍKA        1135
668095 KOLEŠOV        416
668125 KOLEŠOVICE        1006
658707 KOSOBODY     260    
697915 KOSTELÍK    83     
671894 KOZOJEDY        234
672360 KRAKOVEC U RAKOVNÍKA     444    
792349 KŘEKOVICE      162   
676390 KŘIVOKLÁT   150      
675067 KROUČOVÁ     152    
675164 KRTY     488    
675253 KRUPÁ        632
679216 LAŠOVICE     314    
705438 LHOTA U RAKOVNÍKA     303    
700410 LHOTA POD DŽBÁNEM      192   
684929 LIŠANY U RAKOVNÍKA        741
688002 LUBNÁ U RAKOVNÍKA        707
689378 LUŽNÁ U RAKOVNÍKA        646
693316 MĚSTEČKO U KŘIVOKLÁTU     409    
762601 MILÍČOV      292   
695122 MILOSTÍN        653
695246 MILÝ      261   
697923 MODŘEJOVICE     263    
700428 MUTĚJOVICE        714
703826 NESUCHYNĚ        917
704377 NEZABUDICE     218    
747513 NOUZOV U SENOMAT        121
705446 NOVÁ VES U RAKOVNÍKA     259    
706744 NOVÉ STRAŠECÍ      945   
706884 NOVOSEDLY U RAKOVNÍKA     135    
710202 OLEŠNÁ U RAKOVNÍKA      423   
712078 ORÁČOV        568
795062 OTĚVĚKY     267    
718327 PAVLÍKOV      876   
719927 PETROVICE U RAKOVNÍKA      482   
724955 POCHVALOV      260   
795071 PODBOŘÁNKY      298   
735051 PŘERUBENICE     168    
735825 PŘÍČINA    171     
736040 PŘÍLEPY        558
736554 PŠOVLKY        526
736961 PUSTOVĚTY      326   
737313 RAČICE NAD BEROUNKOU   113      
739081 RAKOVNÍK        991
745316 ŘEŘICHY        353
741914 ROUSÍNOV U RAKOVNÍKA     369    
742554 ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU    652     
744671 RYNHOLEC      404   
651451 RYŠÍN   108      
761958 ŠANOV U RAKOVNÍKA        519
747521 SENOMATY        627
762610 ŠÍPY        510
748951 SKŘIVAŇ     272    
748790 SKRYJE NAD BEROUNKOU    262     
749257 SLABCE     490    
751022 SMILOVICE        151
658715 SOSEŇ      239   
752894 SRBEČ      404   
623971 STRACHOVICE     127    
764566 ŠVIHOV U RAKOVNÍKA        263
760811 SVINAŘOV      346   
761184 SVOJETÍN        403
761737 SÝKOŘICE    468     
631981 TLESTKY      168   
770159 TŘEBOC     421    
648922 TÝŘOVICE NAD BEROUNKOU    201     
773794 ÚJEZD NAD ZBEČNEM     242    
774022 ÚJEZDEC U RAKOVNÍKA    253     
776050 VÁCLAVY     230    
679062 VAŠÍROV      111   
761192 VECLOV U SVOJETÍNA        265
778257 VELKÁ BUKOVÁ    350     
778354 VELKÁ CHMELIŠTNÁ     382    
625451 VLKOV U RAKOVNÍKA        244
645516 VRBICE U HOŘOVIČEK        391
787493 VŠETATY U RAKOVNÍKA      421   
791245 ZAVIDOV        313
791377 ZBEČNO    159    
795089 ŽĎÁR U RAKOVNÍKA      252   
668133 ZDERAZ U KOLEŠOVIC        385
792357 ZDESLAV U RAKOVNÍKA      314   
          
 CZ0311 České Budějovice         
600032 ADAMOV U ČESKÝCH BUDĚJOVIC    75     
644153 BEDŘICHOV U HORNÍ STROPNICE    184     
607746 BOROVANY     675    
794503 BOŽEJOV U NOVÝCH HRADŮ     220    
745642 BRANIŠOVICE U ŘÍMOVA     278    
702498 BŘEZÍ U TRHOVÝCH SVINŮ    252     
613941 BŘEZÍ U TÝNA NAD VLTAVOU      338   
794511 BUKOVÁ U NOVÝCH HRADŮ     416    
768201 BUKVICE U TRHOVÝCH SVINŮ     199    
706191 BYŇOV     254    
668460 ČERVENÝ ÚJEZDEC     186    
621919 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1      1   
622281 ČESKÉ BUDĚJOVICE 5      137   
622729 ČESKÉ VRBNÉ     212    
760218 CHLUM NAD MALŠÍ    149     
653501 CHOTÝČANY     362    
624128 ČÍŽKRAJICE    384     
794155 DEHTÁŘE U ČESKÝCH BUDĚJOVIC      180   
626180 DÍVČICE      1278   
644161 DLOUHÁ STROPNICE 574        
622320 DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC      94   
644170 DOBRÁ VODA U HORNÍ STROPNICE 27        
749869 DOBRKOVSKÁ LHOTKA    163     
750727 DOLNÍ SLOVĚNICE      331   
745651 DOLNÍ STROPNICE      219   
631124 DOUBRAVA NAD VLTAVOU      289   
702064 DOUBRAVICE U NEDABYLE     138    
631400 DOUDLEBY     327    
631833 DRAHOTĚŠICE      516   
633534 DUBIČNÉ    241     
633623 DUBNÉ      298   
769371 DVOREC U TŘEBČE     177    
683990 HABÍi U LIPÍ      212   
636797 HAKLOVY DVORY     399    
746681 HLAVATCE U ČESKÝCH BUDĚJOVIC      389   
639192 HLINCOVÁ HORA     153    
785679 HLINSKO U VRÁTA      96   
607754 HLUBOKÁ U BOROVAN     366    
772194 HNĚVKOVICE U TÝNA NAD VLTAVOU      213   
644188 HOJNÁ VODA 73        
656763 HOLAŠOVICE      303   
685151 HORNÍ MILETÍN     125    
750735 HORNÍ SLOVĚNICE     338    
644196 HORNÍ STROPNICE    542     
641596 HRADCE U HOMOL    80     
647888 HRANICE U NOVÝCH HRADŮ    393     
670049 HROZNĚJOVICE      294   
649651 HŮRY      426   
793914 HVOZDEC U LIŠOVA     183    
656780 JANKOV U ČESKÝCH BUDĚJOVIC     231    
633631 JARONICE      260   
670057 JAROSLAVICE U KOSTELCE     149    
780880 JEDOVARY     137    
683027 JELMO     166    
659452 JEZNICE      231   
660141 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ     610    
743461 JIVNO    261     
662208 KALIŠTĚ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC     228    
662712 KAMENNÁ U TRHOVÝCH SVINŮ    421     
662925 KAMENNÝ ÚJEZD     1097    
749885 KEBLANY    142     
613959 KNÍN     358    
667773 KOJÁKOVICE     483    
668478 KOLNÝ     211    
668516 KOLODĚJE NAD LUŽNICÍ        264
654060 KOLOMĚŘICE        340
668753 KOMAŘICE     200    
662739 KONDRÁČ 352        
744352 KONRATICE 111        
711381 KOSOV U OPALIC     122    
670065 KOSTELEC     221    
667781 KRAMOLÍN U KOJÁKOVIC     292    
673111 KRASEJOVKA     369    
633640 KŘENOVICE U DUBNÉHO      317   
613975 KŘTĚNOV      72   
684015 KVÍTKOVICE U LIPÍ      202   
679798 LEDENICE     792    
634271 LHOTA U DYNÍNA      413   
783242 LHOTA U VLACHNOVIC     272    
668486 LHOTICE U ČESKÝCH BUDĚJOVIC     274    
769380 LHOTKA U TŘEBČE    127     
682829 LIBÍN     347    
789275 LIPANOVICE     473    
667790 LIPNICE U KOJÁKOVIC     338    
670073 LÍŠNICE U KOSTELCE      271   
685178 LIŠOV      1004   
685828 LITORADLICE     143    
686301 LOČENICE     559    
756571 LOMEC     125    
762440 MAZELOV      529   
624144 MEZILESÍ U TRHOVÝCH SVINŮ    216     
644234 MEZILUŽÍ 387        
697125 MLADOŠOVICE     344    
749907 MOHUŘICE    341     
745707 MOKRÝ LOM     219    
626210 MYDLOVARY U DÍVČIC     213    
706230 MÝTINY    156     
706248 NAKOLICE    269     
702501 NĚCHOV     236    
702102 NEDABYLE      136   
686310 NESMĚŇ U LOČENIC     325    
703907 NETĚCHOVICE        286
702111 NOVÁ VES U ČESKÝCH BUDĚJOVIC     315    
706256 NOVÉ HRADY    297     
708143 NUZICE        339
788864 OBORA U VYŠNÉHO     62    
791628 OHRAZENÍ      160   
710334 OLEŠNICE U TRHOVÝCH SVINŮ    580     
710491 OLEŠNÍK      1387   
711390 OPALICE     219    
780898 OSTROLOVSKÝ ÚJEZD     156    
780901 OTĚVĚK      536   
673137 OTMANKA      61   
644323 PASEKY U HORNÍ STROPNICE 60        
721107 PAŠICE     232    
668761 PAŠINOVICE     139    
768235 PĚČÍN U TRHOVÝCH SVINŮ    324     
719935 PETROVICE U BOROVAN     354    
746711 PLÁSTOVICE     682    
670081 PONĚŠICE      125   
725960 POŘEŽANY     367    
736791 PURKAREC     347    
768430 RADOSTICE U TROCNOVÁ     376    
780910 RANKOV U TRHOVÝCH SVINŮ     280    
745723 ŘÍMOV     377    
743470 RUDOLFOV U ČESKÝCH BUDĚJOVIC    120     
744361 RYCHNOV U NOVÝCH HRADŮ 573        
761940 ŠALMANOVICE     568    
760226 SEDLCE    344     
668770 SEDLO U KOMAŘIC     262    
644315 ŠEJBY 119        
785091 SLAVČE    186     
749915 SLAVČE U TRHOVÝCH SVINŮ    325     
750441 SLAVOŠOVICE U LIŠOVA     267    
628107 SMILOVICE U TÝNA NAD VLTAVOU        338
797065 SOBĚTICE U ŽIMUTIC      204   
752835 SPOLÍ U LEDENIC     281    
753131 SRUBEC      368   
754331 STARÉ HODĚJOVICE      323   
644269 STARÉ HUTĚ U HORNÍ STROPNICE 113        
763489 ŠTĚPÁNOVICE U ČES.BUDĚJOVIC     690    
706264 ŠTIPTOŇ     354    
756598 STRÁŽKOVICE      462   
758035 STŘÍŽOV NAD MALŠÍ     337    
760234 SVATÝ JAN NAD MALŠÍ     148    
644293 SVÉBOHY     711    
765805 TEMELÍN     460    
765813 TEMELINEC     244    
766771 TĚŠÍNOV     396    
702528 TODNĚ     240    
769398 TŘEBEČ     395    
633658 TŘEBÍN      107   
662216 TŘEBOTOVICE     354    
768154 TRHOVÉ SVINY     947    
628115 TŘITIM     222    
768448 TROCNOV     145    
725978 TUCHONICE     189    
772127 TÝN NAD VLTAVOU        1046
706272 ÚDOLÍ U NOVÝCH HRADŮ     440    
774731 ÚSILNÉ     247    
668494 VELECHVÍN     369    
706281 VEVEŘÍ U NOVÝCH HRADŮ 77        
782882 VITÍN     406    
783251 VLACHNOVICE     113    
631850 VLKOV U DRAHOTĚŠIC    123     
793922 VLKOVICE     202    
785105 VRÁBČE    529     
785687 VRÁTO     117    
607771 VRCOV     319    
787221 VŠETEČ      192   
788872 VYŠNÉ     279    
785121 ZAHORČICE U VRÁBČE    213     
662224 ZALINY     278    
794546 ŽÁR U NOVÝCH HRADŮ     364    
641626 ZÁVRATY      131   
791644 ZBOROV     730    
794554 ŽUMBERK U NOVÝCH HRADŮ    258     
793931 ZVÍKOV U LIŠOVA      723   
          
 CZ0312 Český Krumlov         
991694 ARNOŠTOV U ČESKÉHO KRUMLOVA 0        
691097 BĚLÁ U MALONT 288        
715778 BĚLEŇ 143        
602388 BENEŠOV NAD ČERNOU 546        
603210 BESEDNICE 571        
663140 BLANSKO U KAPLICE    238     
781169 BOHDALOVICE U VĚTŘNÍ 389        
687111 BOLECHY 561        
607151 BOLETICE 182        
655295 BOROVÁ U CHVALŠIN 277        
687162 BORŠOV U LOUČOVIC 42        
609846 BRLOH POD KLETÍ    538     
691101 BUKOVSKO 296        
742759 ČEŘÍN 353        
619868 ČERNÁ V POŠUMAVÍ 1759        
642894 ČESKÝ HERŠLÁK 105        
622931 ČESKÝ KRUMLOV  348       
744255 CETVINY 351        
695297 CHABIČOVICE    262     
651460 CHLUM U KŘEMŽE 658        
790796 CHLUMEC    250     
777838 CHODEČ     131    
704067 CHODEČ-ZVÍKOV    211     
655333 CHVALŠINY 756        
750255 CIPÍN 213        
683621 DĚKANSKÉ SKALINY 159        
704024 DLOUHÁ    290     
683647 DLUHOŠTĚ 341        
788945 DOLNÍ DRKOLNÁ 517        
628972 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ 437        
724769 DOLNÍ PŘÍBRANÍ 368        
630241 DOLNÍ SVINCE     184    
630250 DOLNÍ TŘEBONÍN     432    
687171 DVOREČNÁ 54        
760633 DVOŘETÍN 124        
635294 FRYDAVA 21        
635260 FRYMBURK 1668        
602400 HARTUNKOV 256        
781193 HAŠLOVICE 365        
788988 HERBERTOV 324        
742767 HNĚVANOV 707        
691151 HODONICE 179        
641472 HOLUBOV 378        
645231 HOŘICE NA ŠUMAVĚ 357        
715786 HORNÍ DLOUHÁ 192        
642908 HORNÍ DVOŘIŠTĚ 554        
742732 HORNÍ JÍLOVICE 808        
629006 HORNÍ KALIŠTĚ 443        
715794 HORNÍ OKOLÍ 180        
643700 HORNÍ PLANÁ 1310        
663158 HRADIŠTĚ U KAPLICE 213        
788953 HRUDKOV 588        
991732 JABLONEC U ČESKÉHO KRUMLOVA 0        
740608 JANSKÉ ÚDOLÍ 260        
609854 JANSKÉ ÚDOLÍ-KOVÁŘOV 85        
691119 JAROMĚŘ U MALONT 384        
705471 JARONÍN 392        
609862 JARONÍN-KUKLOV 99        
635316 JASÁNKY 397        
628981 JENÍN 911        
663069 KAPLICE    430     
798916 KAPLIČKY 305        
662020 KLADENSKÉ ROVNÉ 174        
662038 KLADNÉ    462     
623075 KLADNÉ-DOBRKOVICE    34     
602426 KLENÍ 259        
742813 KORYTA U HNĚVANOVÁ 85        
675768 KŘEMŽE     1250    
662046 KŘENOV U KÁJOVA 658        
602434 KUŘÍ 266        
619914 KYSELOV 135        
683655 LIČOV 148        
683639 LIČOV-DESKY 204        
684309 LIPNO NAD VLTAVOU 487        
687138 LOUČOVICE 42        
735914 LOVĚŠICE 152        
724777 LUŽNICE U POHORSKÉ VSI 258        
603228 MALČE    103     
695301 MALČICE    187     
735892 MALČICE-OSEK 256        
691127 MALONTY 491        
991759 MAŇÁVKA U ČESKÉHO KRUMLOVA 180        
691135 MEZIŘÍČÍ U MALONT 444        
744263 MIKULOV 170        
695319 MIRKOVICE    266    
744204 MLADOŇOV 407        
798924 MIMICHOVICE U LOUČOVIC 235        
698148 MOJNÉ     399    
777846 MOJNÉ-SKŘIDLA     174    
663166 MOSTKY    426     
645249 MÝTO U HOŘIC NA ŠUMAVĚ 320        
704041 NETŘEBICE    448     
705497 NOVÁ VES U BRLOHA    580     
662062 NOVOSEDLY U KÁJOVA 547        
711217 OMLENICE 401        
991775 ONDŘEJOV U ČESKÉHO KRUMLOVA 0        
715760 OSTROV NA ŠUMAVĚ 402        
635286 PASEČNÁ 844        
760641 PASOVARY 120        
719307 PERNEK 697        
643742 PESTŘICE 539        
724785 PIVONICE U POHORSKÉ VSI 215        
793027 PLEŠOVICE  145       
724807 POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ 369        
991741 POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA 500        
725943 POŘEŠÍN    463     
734390 PŘEDNÍ VÝTOŇ 504        
735868 PŘÍDOLÍ 522        
736147 PŘÍSEČNÁ     248    
623083 PŘÍSEČNÁ-DOMORADICE     73    
630284 PROSTŘEDNÍ SVINCE     332    
777820 PROSTŘEDNÍ SVINCE-HOLKOV      128   
691143 RADČICE U MALONT 156        
793035 RÁJOV    227     
698130 RÁJOV-ČERNICE    156     
691160 RAPOTICE U MALONT 213        
740624 ROJŠÍN     276    
742741 ROŽMBERK NAD VLTAVOU 323        
742805 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ 253        
628999 RYBNÍK U DOLNÍHO DVOŘIŠTĚ 43        
744212 RYCHNOV NAD MALŠÍ 394        
715808 ŠAFLÉŘOV 143        
645265 ŠEBANOV 493        
645257 SKLÁŘE NA ŠUMAVĚ 193        
760609 SKUBICE 585        
750247 SLAVKOV U ČESKÉHO KRUMLOVA 151        
623059 SLUPENEC 217        
751677 SOBĚNOV 450        
735884 SPOLÍ 273        
623091 SPOLÍ-NOVÉ SPOLÍ  55       
736155 SRNÍN 152        
744271 ŠTĚDRKOV 55        
790818 ŠTĚKŘE  124       
711233 STRADOV U KAPLICE 260        
655341 STŘEMILY 61        
739961 STŘÍTEŽ U KAPLICE 450        
788970 STUDÁNKY U VYŠŠÍHO BRODU 546        
615706 SUCHDOL U BUJANOVÁ 619        
789003 SVATOMÍROV 289        
760617 SVÉRAZ 82        
781266 SVÉRAZ U VĚTŘNÍ 198        
760625 SVĚTLÍK 784        
645273 SVÍBA 206        
744221 TICHÁ 845        
991821 TŘEBOVICE U ČESKÉHO KRUMLOVA 0        
641529 TŘÍSOV    194     
629014 TROJANY U DOLNÍHO DVOŘIŠTĚ 112        
991813 UHLÍKOV U ČESKÉHO KRUMLOVA 21        
602442 VALTÉŘOV 218        
777854 VELEŠÍN    341     
781274 VELKÉ STRÁŽNÉ 319        
602396 VELKÝ JINDŘICHOV 161        
781231 VĚTŘNÍ 249        
750221 VĚTŘNÍ-KALIŠTĚ 101        
793680 VĚŽOVATÁ PLÁNĚ 206        
744247 VŠEMĚŘICE 334        
735922 VŠEMĚRY  65       
781240 VŠEMĚRY-ZÁTOŇ  31       
623016 VYŠNÝ 250        
788996 VYŠŠÍ BROD 221        
734403 ZADNÍ VÝTOŇ 10        
781215 ZÁHOŘÍ U VĚTŘNÍ 494        
698156 ZÁHORKOVICE    97     
742821 ZAHRÁDKA 297        
695335 ZAHRÁDKA U MIRKOVIC    110     
711241 ZAHRÁDKA U OMLENIC 258        
695343 ŽALČICE     108    
790826 ZÁLUŽÍ NAD VLTAVOU    406     
735850 ZÁTES 413        
781258 ZÁTOŇSKÉ DVORY    35     
739979 ŽĎÁR U KAPLICE    360     
615714 ZDÍKY 272        
750263 ŽESTOV 134        
793043 ZLATÁ KORUNA     88    
793698 ZUBČICE 619        
643734 ZVONKOVÁ 1101        
          
 CZ0313 Jindřichův Hradec         
600075 ALBEŘ 420        
704962 ARTOLEČ 209        
601349 BEDNÁREC     447    
601357 BEDNÁREČEK    427     
747017 BÍLÁ U SEDLA    189     
604372 BÍLKOV     446    
649597 BLÁTO U HŮREK 379        
605468 BLAŽEJOV     215    
607266 BOR     338    
607533 BOREK U DAČIC    261     
608165 BOŘETÍN U STRMILOVA 392        
609021 BRANDLÍN 252        
609421 BRANNÁ     649    
614050 BŘEZINA U DEŠTNÉ     642    
615021 BŘILICE     831    
758094 BUDKOV U STŘÍŽOVIC    130     
660647 BUK U JINDŘICHOVA HRADCE     492    
617466 CEP     547    
621064 ČERVENÝ HRÁDEK U DAČIC     473    
621650 ČESKÁ OLEŠNÁ     524    
622711 ČESKÉ VELENICE     272    
623105 ČESKÝ RUDOLEC    439     
651630 CHLUM U TŘEBONĚ    542     
651788 CHLUMEC U DAČIC     422    
655023 CHVALETÍN      348   
623865 ČÍMĚŘ    539     
617865 CIZKRAJOV      607   
624306 ČLUNEK    412     
624403 DAČICE      906   
624861 DĚBOLÍN     520    
625744 DEŠTNÁ U JINDŘICHOVA HRADCE      602   
798533 DĚTŘÍŠ    82     
705292 DÍVČÍ KOPY    191     
623873 DOBRÁ VODA U CÍMĚŘE 231        
604381 DOBROHOŠŤ     164    
754552 DOBROTÍN 127        
617873 DOLNÍ BOLÍKOV    70     
623113 DOLNÍ BOLÍKOV-NOVÁ VES     195    
798827 DOLNÍ BOLÍKOV-RUBAŠOV     9    
629456 DOLNÍ LHOTA U STRÁŽE NAD NEŽ.     299    
629847 DOLNÍ NĚMČICE     447    
643653 DOLNÍ PĚNA     429    
737712 DOLNÍ RADÍKOV 177        
630071 DOLNÍ RADOUŇ     924    
630438 DOLNÍ ŽĎAR U LÁSENICE    271     
630586 DOMANÍN U TŘEBONĚ     557    
630683 DOMAŠÍN U STUDENÉ 189        
631027 DOŇOV     335    
632686 DRUNČE     276    
633828 DUNAJOVICE     542    
629464 DVORCE U STRÁŽE NAD NEŽÁRKOU     120    
605476 DVOREČEK    136     
633925 DVORY NAD LUŽNICÍ     592    
686689 FRAHELŽ     197    
705306 HADRAVOVA ROSIČKA     228    
636827 HALÁMKY    145     
637017 HAMR    218     
637513 HATÍN    458     
638455 HEŘMANEČ 261        
753742 HOLIČKY U STARÉ HLÍNY    285     
642452 HORNÍ BOLÍKOV 293        
790231 HORNÍ DVORCE 190        
630446 HORNÍ LHOTA U LÁSENICE    185     
643564 HORNÍ MEZIŘÍČKO     272    
643602 HORNÍ NĚMČICE 276        
643629 HORNÍ OLEŠNÁ 355        
643661 HORNÍ PĚNA     417    
643815 HORNÍ POLE 212        
737721 HORNÍ RADÍKOV90        
643912 HORNÍ RADOUŇ     496    
740322 HORNÍ SKRÝCHOV      194   
644030 HORNÍ SLATINA     355    
660701 HORNÍ ŽĎÁR U JINDŘ.HRADCE     221    
645583 HOSPŘÍZ    355     
645621 HOSTĚJEVES    127     
629855 HOSTKOVICE U DOLNÍCH NĚMČIC     324    
647632 HRACHOVIŠTĚ U TŘEBONĚ     336    
705004 HRADIŠTĚ U NOVÉ BYSTŘICE 103        
651770 HRADIŠŤKO U DAČIC    209     
648060 HRDLOŘEZY U SUCHDOLA NAD LUŽ.     316    
649074 HŘÍŠICE      479   
645591 HRUTKOV     252    
649601 HŮRKY 118        
657573 JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU     503    
621072 JERSICE    212     
659941 JILEM 321        
660523 JINDŘICHŮV HRADEC     704    
740331 JINDŘIŠ     327    
661481 JIŽNÁ     475    
645605 KAČLEHY    340     
750336 KADOLEC U SLAVONIC 106        
662852 KAMENNÝ MALÍKOV    340     
649619 KAPROUN 118        
663204 KARDAŠOVA ŘEČICE     1226    
665461 KLÁŠTER 238        
666009 KLEC    139     
666092 KLENOV     368    
649627 KLENOVÁ U HŮREK 225        
666262 KLIKOV     363    
706981 KOLENCE    373     
665479 KONRAČ 211        
798541 KOŠLÁK    81     
798550 KOŠTÁLKOV    179     
670545 KOSTELNÍ RADOUŇ     394    
670553 KOSTELNÍ VYDŘÍ     400    
705730 KRABONOŠ    264     
624314 KUNĚJOV 341        
798568 KUNÍ POD LANDŠTEJNEM    126     
677531 KUNŽAK 1081        
679160 LÁSENICE    559     
756946 LEŠTINA U STRMILOVA 161        
798525 LÉŠTNICE      67   
747025 LHOTA U SEDLA    163     
683221 LIBOŘEZY     201    
718718 LIDÉŘOVICE     517    
691755 LIPNICE U MARKVARCE    128     
684325 LIPOLEC     489    
684716 LIPOVKA     167    
686352 LODHÉŘOV    784     
686697 LOMNICE NAD LUŽNICÍ     1171    
624322 LOMY U KUNŽAKU 268        
687685 LOVĚTÍN     278    
689165 LUTOVÁ    330     
689459 LUŽNICE     660    
689904 MAJDALENA     238    
705357 MALÁ ROSIČKA      39   
643670 MALÍKOV NAD NEŽÁRKOU     475    
691402 MALÝ JENÍKOV    130     
691411 MALÝ PĚČÍN      414   
605484 MALÝ RATMÍROV     112    
750344 MAŘÍŽ      262   
691704 MARKETA     239    
691763 MARKVAREC    237     
638463 MARŠOV U HEŘMANČE 146        
692301 MATĚJOVEC 329        
657581 MATĚJOVEC NAD NEŽÁRKOU     111    
624870 MATNÁ     221    
695351 MIROCHOV    202     
706990 MLÁKA     167    
663212 MNICH U KARDAŠOVY ŘĚČICE    326     
798622 MNICH U NOVÉ BYSTŘICE 84        
697583 MNÍŠEK    335     
721948 MOSTEČNÝ    212     
677540 MOSTY 324        
750352 MUTIŠOV     357    
617890 MUTNÁ     399    
605492 MUTYNĚVES     211    
686361 NAJDEK U LODHÉŘOVA 110        
777404 NÁVARY 155        
645630 NEKRASÍN     123    
663221 NÍTOVICE     294    
704971 NOVÁ BYSTŘICE 677        
756954 NOVÁ OLEŠNÁ    419     
705322 NOVÁ VČELNICE     666    
705756 NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ    425     
798614 NOVÁ VES U KLIKOVA    101     
705527 NOVÁ VES U SEDLA    207     
706116 NOVÉ DVORY     107    
754315 NOVÉ HOBZÍ     54    
720712 NOVÉ SADY U PÍSEČNÉHO      206   
707007 NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU    766     
708046 NOVÝ VOJÍŘOV    216     
643939 OKROUHLÁ RADOUŇ     567    
605506 OLDŘIŠ U BLAŽEJOVA     365    
711071 OLŠANY U DAČIC 201        
716502 OTÍN U JINDŘICHOVA HRADCE     485    
717509 PALUPÍN 191        
718726 PEČ      534   
798576 PERNÁREC    108     
720721 PÍSEČNÉ U SLAVONIC      705   
720992 PÍSTINA    362     
721492 PLASNÁ    216     
721565 PLAVSKO     732    
721697 PLEŠE     756    
721956 PLUHŮV ŽĎÁR     499    
754561 PODLESÍ POD LANDŠTEJNEM 135        
724921 POHOŘÍ U KARDAŠOVY ŘEČICE     264    
660698 POLÍKNO U JINDŘICHOVA HRADCE    309     
637530 POLŠTĚ     273    
754579 POMEZÍ POD LANDŠTEJNEM 51        
725617 PONĚDRAŽ     312    
725625 PONĚDRÁŽKA     325    
725722 POPELÍN 538        
623881 POTOČNÁ U ČÍMĚŘE    203     
735060 PŘESEKA     341    
735663 PŘÍBRAZ     382    
670561 PROSTŘEDNÍ VYDŘÍ      222   
738069 RADLICE U VOLFÍŘOVA    242     
738689 RADOUŇKA      445   
798584 RAJCHÉŘOV 131        
739375 RAPŠACH     911    
739758 RATIBOŘ U JINDŘICHOVA HRADCE     629    
744816 ŘEČICE    391     
740349 RODVÍNOV     303    
798592 ROMAVA 0        
741183 ROSEČ     419    
645648 ROSIČKA    92     
741353 ROSIČKA U DEŠTNÉ     273    
784915 ŠACH    202     
746029 SAMOSOLY     223    
747033 SEDLO U ČÍMĚŘE    252     
649635 SENOTÍN 232        
754587 SKALKA U NOVÉ BYSTŘICE 178        
748714 SKRÝCHOV 190        
749974 SLAVĚTÍN U SLAVONIC     401    
750361 SLAVONICE     839    
686701 SMRŽOV U LOMNICE NAD LUŽNICÍ     316    
637548 STAJKA     136    
753459 STÁLKOV 198        
753548 STAŇKOV    217     
753726 STARÁ HLÍNA     198    
754323 STARÉ HOBZÍ     908    
798606 STARÉ HUTĚ U VECLOVA 0        
754595 STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM 426        
643947 STARÝ BOZDĚCHOV 249        
623130 STOJEČÍN 201        
756377 STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU     499    
757853 STŘÍBŘEC     439    
758108 STŘÍŽOVICE U KUNŽAKU    289     
756962 STRMILOV     946    
758191 STUDENÁ 522        
758477 STUDNICE U LODHÉŘOVA     439    
759147 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ     927    
677558 SUCHDOL U KUNŽAKU 144        
759562 SUMRAKOV 305        
760323 SVĚTCE     458    
760404 SVĚTLÁ POD JAVOŘICÍ 188        
770230 TŘEBOŇ     734    
771937 TUŠŤ     386    
721701 ÚJEZDEC U KARDAŠOVY ŘEČICE      247   
718734 URBANEČ     254    
655031 VÁCLAVOV U CHVALETÍNA     125    
776700 VALTÍNOV 327        
777412 VECLOV    139     
778516 VELKÁ LHOTA U DAČIC 236        
779601 VELKÝ JENÍKOV    191     
779695 VELKÝ PĚČÍN      324   
779709 VELKÝ RATMÍROV    547     
781479 VÍCEMIL      278   
721719 VIŠŇOVÁ U KARDAŠOVY ŘEČICE     412    
754609 VITÍNĚVES 49        
750379 VLASTKOVEC    337     
705331 VLČETÍNEC      283   
758116 VLČICE U STŘÍŽOVIC    163     
784184 VNOROVICE    378     
784923 VOLFÍŘOV     569    
787531 VYDŘÍ     383    
725633 ZÁBLATÍ U PONĚDRAŽE    421     
721727 ZÁHOŘÍ     240    
790249 ZAHRÁDKY 371        
705349 ŽĎÁR U NOVÉ VČELNICE      324   
792365 ZDEŠOV    307     
797171 ŽITEČ    372     
          
 CZ0314 Písek         
600229 ALBRECHTICE NAD VLTAVOU     723    
602663 BERNARTICE U MILEVSKA      517   
780821 BILINA     161    
602671 BILINKA      247   
792837 BLEHOV    354     
602680 BOJENICE      289   
606898 BOJEŠICE      216   
624152 BOREČNICE      184   
756822 BOŘICE U MIROTIC     171    
624161 BOŠOVICE U ČÍŽOVÉ     335    
695483 BOUDY      507   
608840 BOŽETICE     651    
609307 BRANICE      329   
739766 BRANIŠOVICE U RATIBOŘE    525     
671398 BŘEZÍ U KOVÁŘOVA    287     
792870 BŘEZÍ U MILEVSKA    143     
632406 BRLOH U DRHOVLE     391    
617571 CERHONICE     644    
789852 CHRÁST U ZAHOŘAN     311    
790001 CHRASTINY     483    
655635 CHYŠKY 232        
716120 DĚDOVICE      150   
626732 DMÝŠTICE     279    
671363 DOBRÁ VODA U KOVÁŘOVA    41     
647918 DOBROŠOV U HRAZAN    174     
789968 DOLNÍ NOVOSEDLY      239   
716138 DOLNÍ OSTROVEC     210    
632414 DRHOVLE    330     
735213 DRŽKRAJOV    274     
791393 HANOV     28    
716146 HORNÍ OSTROVEC      237   
720909 HRADIŠTĚ U PÍSKU     321    
647926 HRAZÁNKY     152    
647934 HRAZANY    172     
648094 HREJKOVICE     471    
756831 JAROTICE     108    
659185 JETĚTICE      433   
676900 JICKOVICE     531    
656658 KAŠINA HORA      285   
626741 KLISÍN    158     
647942 KLISINEC     117    
791415 KOLIŠOV      217   
670201 KOSTELEC NAD VLTAVOU     380    
671380 KOVÁŘOV     431    
724408 KOŽLÍ U ČÍŽOVÉ    263     
712230 KOŽLÍ U ORLÍKA      141   
672581 KRÁLOVA LHOTA     392    
624187 KRAŠOVICE U ČÍŽOVÉ      331   
674303 KRČ U PROTIVÍNA     448    
724343 KŘENOVICE      400   
724416 KŘEŠICE U ČÍŽOVÉ     180    
609315 KŘIŽANOV U BRANIC     264    
676918 KUČEŘ      568   
704831 KVĚTUŠ 289        
672599 LAZIŠTĚ      338   
747599 LÍŠNICE U SEPEKOVA     533    
786144 LOUKA NAD OTAVOU      174   
695491 LUČKOVICE     338    
724424 MALČICE U MIROTIC     359    
700771 MALETICE     425    
655643 MEZNÝ 131        
694673 MILEVSKO     875    
696188 MINICE      223   
695505 MIROTICE     618    
696196 MIŠOVICE      256   
632457 MLADOTICE U DRHOVLE     336    
700789 MYŠENEC      140   
700631 MYSLÍN     348    
626911 NEPODŘICE     768    
626759 NĚŽOVICE    331     
704571 NÍKOVICE    231     
704849 NOSETÍN 241        
624195 NOVÁ VES U ČÍŽOVÉ     169    
795097 NOVÁ VES U PROTIVÍNA     284    
606901 OHAŘ      292   
609323 OKROUHLÁ U BRANIC      189   
626902 OLDŘICHOV U PÍSKU     153    
712884 OSEK U MILEVSKA    387     
792845 OSLETÍN    95     
632473 PAMĚTICE U DRHOVLE    484     
765007 PASEKY U TÁLÍNA     396    
718831 PECHOVA LHOTA      377   
720755 PÍSEK     918    
721875 PLÍŠKOVICE    455     
655660 PODCHÝŠSKÁ LHOTA 124        
724360 PODOLÍ I      285   
724432 PODOLÍ II     253    
696200 POHOŘÍ U MIROVIC     244    
791423 POPOVEC U ZBĚŠIČEK      58   
734128 PŘEBOROV     324    
789895 PŘEDBOŘICE U ZAHOŘAN    452     
735230 PŘEŠTĚNICE    329     
670227 PŘÍLEPOV    266     
672602 PROBULOV     289    
736970 PUTIM      656   
608858 RADIHOŠŤ    148     
617601 RADOBYTCE     290    
671401 RADVÁNOV     229    
760064 RAKOV U SVATKOVIC     144    
739791 RATIBOŘ 459        
721883 RÁZTELY      165   
655678 ROHOZOV    105     
694762 RUKÁVEČ     286    
724459 ŠAMONICE     260    
700797 SELIBOV      318   
747238 SEMICE U PÍSKU     265    
747602 SEPEKOV     884    
680788 ŠERKOV     241    
749281 SLABČICE     298    
750867 SMETANOVA LHOTA      717   
751235 SMRKOVICE     513    
670235 SOBĚDRAŽ    222     
724441 SOBĚŠICE      63   
791431 SRLÍN      223   
626881 STARÁ DOBEV      389   
664821 STARÉ KESTŘANY      759   
609331 STÉHLOVICE     327    
756849 STRÁŽ U MIROTIC    121     
756857 STRÁŽOVICE U MIROTIC     230    
784168 STŘÍTEŽ U MILEVSKA    383     
790028 SVATONICE     179    
761621 SVUČICE    494     
765015 TÁLÍN      258   
656666 TEMEŠVÁR     113    
674311 TĚŠÍNOV U PROTIVÍNA     178    
767743 TOPĚLEC      205   
767883 TOUŠKOV      136   
724467 TŘEBKOV    165     
713244 TUKLEKY U OSLOVA      252   
735248 TÝNICE    145     
750883 VARVAŽOV      262   
778168 VELKÁ U MILEVSKA     515    
671428 VEPICE    206     
670243 VESEC     340    
671436 VLADYČÍN    241     
784176 VLKSICE  245       
786152 VOJNÍKOV      168   
785733 VRÁŽ U PÍSKU     283    
786161 VRCOVICE     325    
678325 VŮSÍ     149    
789909 ZAHOŘANY     585    
670251 ZAHRÁDKA U KOVÁŘOVA     274    
747611 ZÁLŠÍ U SEPEKOVA     190    
664847 ZÁTAVÍ      335   
791385 ZBELÍTOV     209    
602698 ZBĚŠICE      236   
791440 ZBĚŠIČKY      233   
795101 ŽĎAR U PROTIVÍNA      430   
789917 ŽEBRÁKOV U ZAHOŘAN     137    
792861 ZHOŘ U MILEVSKA    352     
793981 ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ    61     
          
 CZ0315 Prachatice         
789101 ALBRECHTOVICE 52        
665525 ARNOŠTKA 149        
655244 BABICE U NETOLIC      349   
766836 BĚLEČ U TĚŠOVIC    226     
602515 BENEŠOVA HORA 281        
606375 BOHUMILICE V ČECHÁCH 208        
772054 BOHUNICE U TVRZIC     228    
608602 BOŘANOVICE U VIMPERKA 137        
633186 BORČICE     164    
707899 BOROVÁ LADA 115        
608513 BOŠICE 190        
608611 BOUBSKÁ 188        
792527 BRANIŠOV U ZDÍKOVCE 190        
644633 BŘEZOVÁ LADA 61        
678368 BUČINA U KVILDY 127        
608530 BUDILOV 176        
615579 BUDKOV U HUSINCE    295     
764167 BUK POD BOUBÍNEM 208        
616273 BUŠANOVICE    413     
602523 ČÁBUZE 140        
707953 ČERNÁ LADA 203        
755664 ČESKÉ ŽLEBY 771        
679526 CHLÍSTOV U LAŽIŠŤ 107        
784681 CHLUM U VOLAR 212        
651702 CHLUMANY     356    
652326 CHOCHOLATÁ LHOTA     142    
654141 CHROBOLY 454        
655252 CHVALOVICE U NETOLIC      325   
624217 ČKYNĚ    335     
784745 CUDROVICE 171        
629294 DACHOV 51        
676772 DOBROČKOV 464        
624225 DOLANY U ČKYNĚ 265        
798509 DOLNÍ CAZOV 134        
642959 DOLNÍ CHRÁŠŤANY     248    
629308 DOLNÍ KOŽLÍ 62        
616281 DOLNÍ NAKVASOVICE 151        
756695 DOLNÍ SVĚTLÉ HORY 35        
633194 DUB U PRACHATIC     336    
633208 DUBSKÁ LHOTA     126    
633216 DVOREC U DUBU     100    
679518 DVORY U LAŽIŠŤ 175        
693928 FRANTOLY 190        
789127 HLASNÁ LHOTA U ZÁBLATÍ 155        
756661 HLINIŠTĚ 176        
792535 HODONÍN U ZDÍKOVCE 143        
769339 HOŘÍKOVICE    111     
755702 HORNÍ CAZOV 165        
642967 HORNÍ CHRÁŠŤANY     173    
629316 HORNÍ KOŽLÍ 44        
616290 HORNÍ NAKVASOVICE 105        
784753 HORNÍ SNĚŽNÁ 231        
756709 HORNÍ SVĚTLÉ HORY 81        
644595 HORNÍ VLTAVICE 263        
789135 HORNÍ ZÁBLATÍ 153        
624241 HOROSEDLY U ČKYNĚ 222        
649694 HOROUTY    107     
679933 HOUŽNÁ 255        
646466 HRABICE 176        
647608 HRACHOLUSKY U PRACHATIC     592    
608548 HRADČANY U ČKYNĚ 125        
680877 HRBOV U LHENIC     313    
649708 HUSINEC    401     
665592 HUŤSKÝ DVŮR 48        
693936 JÁMA 171        
792543 JAROŠKOV 102        
633224 JAVORNICE U DUBU    284     
657841 JAVORNÍK U STACH 115        
701688 JELEMEK 128        
732737 KAHOV 93        
665533 KLÁŠTEREC U VIMPERKA 154        
693944 KLENOVICE U MIČOVIC 116        
707961 KNÍŽECÍ PLÁNĚ 152        
665541 KORKUSOVA HUŤ 74        
792144 KORYTO 183        
764175 KOSMO 158        
672637 KRALOVICE 118        
679534 KRATUŠÍN 168        
784699 KREJČOVICE 94        
646482 KŘESANOV 345        
676331 KŘIŠŤANOV 675        
789143 KŘIŠŤANOVICE U ZÁBLATÍ 84        
676837 KŘIŽOVICE U KTIŠE 473        
691216 KRTELY     363    
676781 KTIŠ 269        
644609 KUBOVA HUŤ 34        
678350 KVILDA 255        
679542 LAŽIŠTĚ 276        
701696 LAŽÍŠŤKA 74        
654213 LAŽÍŠŤKO 115        
624250 LČOVICE 290        
679950 LENORA 342        
654159 LEPTAČ 65      
680885 LHENICE     548    
681024 LHOTA NAD ROHANOVEM 60        
682888 LIBÍNSKE SEDLO 175        
737615 LIBOTYNĚ 135        
665550 LIPKA U VIMPERKA 148        
633241 LIPOVICE    266     
737623 LŠTĚNÍ U RADHOSTIC 253        
655261 LUŽICE U NETOLIC      230   
792454 MASÁKOVA LHOTA 333        
665568 MICHLOVA HUŤ 98        
693952 MIČOVICE 319        
784702 MILEŠICE 153        
753432 MILOV 76        
776068 MIŘETICE U VACOVA 101        
776076 MLADÍKOV 85        
784711 MLYNÁŘOVICE U VOLAR 138        
629324 MOJKOV 53        
701700 NEBAHOVY 287        
794562 NESPICE 187        
703940 NETOLICE      1340   
753343 NICOV 126        
705225 NOVÁ PEC 816        
707902 NOVÉ HUTĚ 498        
707911 NOVÝ SVĚT U BOROVÝCH LAD 134        
647616 OBORA U HRACHOLUSK    169     
689785 OLŠOVICE      281   
624268 ONŠOVICE U ČKYNĚ 230        
732745 OSEKY 87        
654175 OVESNÉ 202        
707929 PASEKA U BOROVÝCH LAD 112        
651711 PĚČNOV 152        
682896 PERLOVICE 79        
789194 PETROVICE U ZÁBLATÍ 63        
644641 POLKA 81        
732630 PRACHATICE 464        
608629 PRAVĚTÍN 164        
734179 PŘEČÍN 251        
624276 PŘEDENICE U ČKYNĚ 98        
757110 PROTIVEC     238    
792471 PUTKOV 120        
796379 PĚKNÁ 206        
644625 RAČÍ 168        
792489 RAČOV 119        
737631 RADHOSTICE 153        
755711 RADVANOVICE 134        
756679 ŘASNICE 97        
693961 RATIBOROVA LHOTA 189        
789151 ŘEPEŠÍN 222        
753360 ŘETENICE U STACH 103        
740357 ROHANOV 101        
654191 ROHANOV U PRACHATIC 84        
789160 SALADÍN 75        
747637 SETĚCHOVICE 201        
756717 SILNICE 144       
707945 ŠINDLOV 85        
757144 ŠIPOUN      339   
665576 SKLÁŘE U VIMPERKA 113        
792152 SKŘÍNĚŘOV 107        
644650 SLATINA U HORNÍ VLTAVICE 66        
676802 SMĚDEČ 461        
763900 SMRČNÁ U ČKYNĚ 198        
665584 SOLNÁ LHOTA 137        
792161 SPÁLENEC 156        
624284 SPŮLE U ČKYNĚ 91        
753386 STACHY 819        
732753 STÁDLA 32        
732711 STARÉ PRACHATICE  220       
763918 ŠTÍTKOV 148        
756725 STODŮLKY U STRÁŽNÉHO 96        
755699 STOŽEC 192        
756687 STRÁŽNÝ 172        
757128 STRUNKOVICE NAD BLANICÍ     439    
753394 STUDENEC U STACH 48        
764205 ŠUMAVSKÉ HOŠTICE 315        
759970 SVATÁ MAŘÍ 196        
679551 ŠVIHOV U LAŽIŠŤ 257        
707937 SVINNÁ LADA 95        
682900 SVIŇOVICE 138        
757136 SVOJNICE     233    
766852 TĚŠOVICE U PRACHATIC    237     
769347 TŘEBANICE    243     
680893 TŘEŠŇOVÝ ÚJEZDEC 219        
759988 TRHONÍN 155        
772062 TVRZICE    268     
753416 ÚBISLAV 204        
773328 UHŘICE U VLACHOVA BŘEZÍ 155        
772071 ÚJEZDEC U TVRZIC    220     
776092 VACOV 42        
680907 VADKOV 287        
764213 VČELNÁ POD BOUBÍNEM 231        
779512 VELKÝ BOR U STRUNKOVIC     370    
608637 VESELKA U VIMPERKA 96        
782084 VIMPERK 314        
782670 VITĚJOVICE    583     
783293 VLACHOVO BŘEZÍ    644     
679976 VLČÍ JÁMY 163        
776106 VLKONICE U VACOVA 129        
680915 VODICE U LHENIC     281    
794678 VOJSLAVICE U ŽÁROVNÉ 74        
784737 VOLARY 1499        
732761 VOLOVICE 70        
776114 VRBICE U VACOVA 181        
797251 VRBICE U ŽITNÉ 152        
649716 VÝROV U HUSINCE    136     
782149 VÝŠKOVICE U VIMPERKA 242        
764221 VYŠOVATKA 168        
789178 ZÁBLATÍ U PRACHATIC 151        
679569 ZÁBRDÍ U LAŽIŠŤ 230      
654205 ZÁHOŘÍ U CHROBOL 432        
707970 ZAHRÁDKY U BOROVÝCH LAD 132        
790656 ZÁLEZLY U ČKYNĚ 343        
794589 ŽÁR U ČKYNĚ 173        
794686 ŽAROVNÁ 131        
792179 ZBYTINY 629        
792284 ZDENICE 143        
792501 ZDÍKOV 362        
792551 ZDÍKOVEC 93        
796395 ŽELNAVA 602        
701718 ŽERNOVICE 230        
757152 ŽÍCHOVEC      194   
792519 ŽÍREC 89        
797260 ŽITNÁ U NETOLIC     382    
644668 ŽLÍBKY 252        
789186 ZVĚŘENICE 57        
          
 CZ0316 Strakonice         
600083 ALBRECHTICE     177    
601179 BAVOROV     745    
601870 BĚLČICE     718    
603457 BEZDĚDOVICE     238    
604569 BÍLSKO U VODŇAN     246    
636657 BLANICE     149    
605212 BLATENKA    143     
605247 BLATNÁ      798   
789291 BRATRONICE    377     
613894 BŘEZÍ U BLATNÉ     375    
613371 BRUSY      213   
615609 BUDYNĚ     145    
616401 BUZICE      504   
618781 ČEČELOVICE    491     
619060 ČEKANICE     347    
619612 ČEPŘOVICE    393     
704628 ČERNĚTICE  261       
632562 ČERNÍKOV U STRAKONIC      140   
623296 ČESTICE    435     
651117 CHELČICE     289    
651494 CHLUM U BLATNÉ      395   
775754 CHOBOT     107    
654108 CHRÁŠŤOVICE     608    
632899 CHVALŠOVICE 147        
623482 ČÍČENICE      763   
623776 ČICHTICE     371    
632261 DOBRŠ 161        
738204 DOMANICE     166    
631248 DOUBRAVICE U STRAKONIC    374     
631345 DOUBRAVICE U VOLYNĚ    141     
726923 DRACHKOV U STRAKONIC     202    
631558 DRAHENICKÝ MÁLKOV 276        
631710 DRAHONICE     627    
755940 DRAŽEJOV U STRAKONIC      387   
632279 DRÁŽOV 218        
632864 DŘEŠÍN 200        
632872 DŘEŠÍNEK 197        
632571 DROUŽETICE     244    
633844 DUNOVICE    147     
636533 HAJANY U BLATNÉ     308    
636665 HÁJEK U BAVOROVA     168    
639915 HLUPÍN     352    
689726 HNĚVKOV U MAČKOVA     326    
645541 HODĚJOV 288        
700495 HOLUŠICE U MUŽETIC     278    
644765 HORNOSÍN     234    
645559 HOSLOVICE 375        
646164 HOŠTICE U VOLYNĚ    319     
645796 HOSTIŠOVICE     242    
770167 HUBENOV U TŘEBOHOSTIC    113     
712892 JEMNICE U OSEKU     223    
774111 JETIŠOV    186     
605221 JINDŘICHOVICE U BLATENKY    143     
660973 JIŘETICE U ČEPŘOVIC    146     
661929 KADOV U BLATNÉ    196     
734454 KAKOVICE U VOLYNĚ     162    
662151 KALENICE    310     
738581 KAPSOVA LHOTA     137    
664626 KBELNICE      163   
665321 KLADRUBY U STRAKONIC    311     
654116 KLÍNOVICE     184    
667579 KOCELOVICE     592    
706892 KOCLOV     120    
660981 KOJEČÍN    205     
700835 KOŽLÍ U MYŠTIC      318   
671614 KOZLOV NAD OTAVOU     457    
672319 KRAJNÍČKO     328    
673145 KRASELOV 450        
674346 KREJNICE    269     
755729 KŘEPICE U VODŇAN    230     
675181 KRTY U STRAKONIC      413   
701165 KRUŠLOV 172        
677671 KUŘIMANY    201     
678201 KVÁSKOVICE    245     
632287 KVÁSKOVICE U DRÁŽOVA 134        
740586 LÁZ U RADOMYŠLE     243    
605239 LAŽÁNKY    156     
631256 LAŽANY U DOUBRAVICE    162     
738212 LESKOVICE U RADOMYŠLE     256    
782505 LHOTA POD KŮSTRÝM 57        
681954 LIBĚJOVICE      322   
752495 LIBĚTICE     270    
685381 LITOCHOVICE U VOLYNĚ    322     
686247 LNÁŘE      588   
661937 LNÁŘSKÝ MÁLKOV    275     
686549 LOM U BLATNÉ     257    
689734 MAČKOV     296    
726931 MAKAROV  200       
712906 MALÁ TURNÁ      156   
690724 MALENICE   607     
734462 MARČOVICE    155     
692409 MEČICHOV     614    
604577 MĚKYNEC  244       
693537 METLY     214    
619078 MILČICE U ČEKANIC    148     
646172 MILEJOVICE    461     
759937 MILÍKOVICE     196    
695092 MILOŇOVICE     262    
686557 MÍREČ      200   
696935 MLADĚJOVICE     343    
673170 MLADOTICE U KRASELOVA 94        
697443 MNICHOV    687     
661945 MRAČOV    30     
700509 MUŽETICE    284     
700851 MYŠTICE     248    
701173 NAHOŘANY U ČKYNĚ 250        
631264 NAHOŠÍN    154     
701840 NEBŘEHOVICE     230    
746886 NĚMČICE U SEDLICE    86     
702951 NĚMČICE U VOLYNĚ    218     
704521 NĚMĚTICE    273     
681962 NESTANICE      273   
703974 NETONICE    210     
685399 NEUSLUŽICE  134       
704539 NIHOŠOVICE    407     
704636 NIŠOVICE  444       
705535 NOVÁ VES U STRAKONIC 188        
623318 NUZÍN 217        
765261 OHRAZENICE U TAŽOVIC     123    
762750 PACELICE      183   
717649 PARAČOV     340    
712922 PETROVICE U OSEKU     167    
721182 PIVKOVICE    253     
631353 POČÁTKY U VOLYNĚ  62       
632589 PODOLÍ U STRAKONIC     93    
645818 PODRUHLÍ     91    
676721 POHOROVICE      219   
725111 POLE     507    
646181 PŘECHOVICE    257     
734349 PŘEDMÍŘ     284    
755931 PŘEDNÍ PTÁKOVICE     151    
757161 PŘEDNÍ ZBOROVICE     176    
734471 PŘEDSLAVICE     257    
704644 RAČÍ U NIŠOVIC  89       
703982 RADĚJOVICE U NETONIC    170     
623326 RADEŠOV U ČESTIC    150     
774120 RADKOVICE    139     
738221 RADOMYŠL     631    
738590 RADOŠOVICE U STRAKONIC      320   
742121 ŘEPICE      254   
745791 ŘÍŠTĚ     192    
740594 ROJICE     180    
746894 SEDLICE U BLATNÉ      1184   
696943 SEDLIŠTĚ U MLADĚJOVIC     76    
747041 SEDLO U HORAŽĎOVIC    297     
748005 SKALIČANY      236   
678210 SKÁLY U KVÁSKOVIC    243     
748315 SKOČICE     219    
645567 ŠKROBOČOV 93        
762717 ŠKŮDRA  264       
762768 ŠKVOŘETICE     480    
752509 SMIRADICE  87       
752517 SOUSEDOVICE      225   
784940 STAROV 98        
763276 ŠTĚCHOVICE     445    
755745 STOŽICE     276    
756211 STRAŠICE V POŠUMAVÍ  288       
755958 STŘELA      187   
757489 STŘELSKĚ HOŠTICE     445    
747050 STŘELSKOHOŠTICKÁ LHOTA      267   
631361 STŘÍDKA    138     
685402 STŘÍTEŽ U VOLYNĚ    327     
757179 STRUNKOVICE NAD VOLYŇKOU    249     
695114 SUDKOVICE     168    
759945 SVARYŠOV     146    
774138 ŠVEJCAROVA LHOTA 101        
760862 SVINĚTICE     424    
765279 TAŽOVICE  206       
766976 TCHOŘOVICE      492   
767191 TISOV     212    
601195 TOUROV     200    
770175 TŘEBOHOSTICE    329     
660728 TŘEŠOVICE     373    
651125 TRUSKOVICE     407    
774031 ÚJEZDEC U BĚLČIC     283    
774146 ÚLEHLE    193     
734489 ÚLEHLE U PŘEDSLAVIC    192     
770183 ÚNICE    146     
672327 ÚTĚŠOV  278       
775771 UZENICE      420   
775789 UZENIČKY     357    
701181 VACOVICE 111        
700894 VAHLOVICE      308   
712931 VELKÁ TURNÁ     364    
782513 VÍSKA U STRAKONIC 145        
763306 VÍTKOV U ŠTĚKNĚ      348   
674354 VOJNICE  209       
784834 VOLENICE    524     
784958 VOLYNĚ    466     
661953 VRBNO    215     
734497 VŠECHLAPY U VOLYNĚ     168    
700908 VÝŠICE     136    
789313 ZÁBOŘÍ U BLATNÉ    373     
701858 ZADNÍ PTÁKOVICE     141    
770191 ZADNÍ ZBOROVICE    309     
686255 ZAHORČICE U LNÁRŮ    226     
789798 ZAHORČICE U VOLYNĚ 278        
790281 ZÁHROBÍ    160    
632295 ZÁLESÍ U DRÁŽOVA 170        
790834 ZÁLUŽÍ U VODŇAN    243     
790923 ZÁMLYNÍ      102   
791288 ZÁVIŠÍN U BĚLČIC     258    
784966 ZECHOVICE 243        
660736 ZORKOVICE     80    
762725 ZVOTOKY  254       
          
 CZ0317 Tábor         
630551 BABČICE 169        
601543 BECHYNĚ        413
691267 BEČICE NAD LUŽNICÍ      163   
601896 BĚLEČ U MLADÉ VOŽICE     670    
604976 BENDOVO ZÁHOŘÍ  134       
795810 BEZDĚČÍN      242   
758833 BEŽEROVICE        415
737500 BÍTOV U RADENÍNA     169    
604984 BLANICE U MLADÉ VOŽICE     255    
724718 BLANIČKA 116        
605174 BLATEC U HODĚTÍNA        306
607606 BORKOVICE      642   
607665 BOROTÍN U TÁBORA    635     
608793 BOŽEJOVICE     390    
608963 BRADÁČOV 198        
614386 BŘEZNICE U BECHYNĚ        543
612910 BRTEC  216       
615421 BUDISLAV     262    
619418 ČELKOVICE      242   
619477 ČENKOV U BECHYNĚ        112
780405 ČERAZ     199    
758841 ČERNÝŠOVICE        459
653403 ČERVENÉ ZÁHOŘÍ      203   
650552 CHABROVICE      183   
751804 CHLEBOV      191   
701068 CHLÍSTOV U NADĚJKOVA 99        
661155 CHLUM U JISTEBNICE 131        
652814 CHOTČINY 196        
653039 CHOTĚMICE      364   
653411 CHOTOVINY     312    
653594 CHOUSTNÍK     344    
654124 CHRBONÍN      402   
655473 CHÝNOV U TÁBORA     500    
661139 CUNKOV 193        
624888 DEBRNÍK      342   
703290 DĚDICE U NEMYŠLE     190    
626406 DLOUHÁ LHOTA U TÁBORA     220    
619493 DOBŘEJICE      246   
627399 DOBRONICE U CHÝNOVA      443   
629103 DOLNÍ HOŘICE     404    
630560 DOMAMYŠL 226        
670804 DOUBÍ NAD LUŽNICÍ     207    
632066 DRÁCHOV      490   
608815 DRAHNĚTICE     339    
631990 DRAHOV     517    
633259 DUB U RATIBOŘSKÝCH HOR    499     
748722 DUDOV      161   
771198 DVORCE U TUČAP      289   
776122 HAMR NAD NEŽÁRKOU     86    
708585 HARTVÍKOV 86        
739588 HAŠKOVCOVA LHOTA        246
638838 HLASIVO     696    
639044 HLAVŇOV U BUDISLAVI      114   
639231 HLINICE      125   
737879 HNOJNÁ LHOTKA      72   
640263 HODĚTÍN      314   
640387 HODONICE U BECHYNĚ        359
642096 HORKY U TÁBORA      301   
724696 HORNÍ HRACHOVICE     252    
705900 HORNÍ STŘÍTEŽ     365    
608971 HORNÍ SVĚTLÁ U BRADÁČOVA 134        
646199 HOŠTICE U NEMYŠLE      218   
648256 HROBY     199    
648761 HRUŠOVA LHOTA      145   
650358 HVOŽĎANY U BECHYNĚ        547
656909 JANOV U MLADÉ VOŽICE  325       
658057 JEDLANY      295   
661171 JISTEBNICE 919        
653608 KAJETÍN      161   
607681 KAMENNÁ LHOTA U BOROTÍNA 109        
615439 KATOV U BUDISLAVI     239    
629120 KLADRUBY      246   
790702 KLEČATY      329   
666106 KLENOVICE U SOBĚSLAVI     418    
666572 KLOUŽOVICE     266    
668664 KOMÁROV U SOBĚSLAVI     419    
670812 KOŠICE U SOBĚSLAVI      710   
670910 KOŠÍN      138   
648264 KOZMICE U CHÝNOVA    327     
674176 KRÁTOŠICE     180    
604992 KRCHOVA LOMNÁ  156       
675580 KŘEKOVICE U VYŠETIC      493   
705918 KŘTĚNOVICE     188    
675156 KRTOV      313   
734501 KVASEJOVICE U SOBĚSLAVI      260   
648272 LAŽANY U CHÝNOVA      221   
629138 LEJČKOV     85    
682012 LIBENICE U TÁBORA 285        
689700 LŽÍN      432   
689963 MAKOV U JISTEBNICE      468   
784265 MALEŠÍN U VODICE 171        
691275 MALŠICE      862   
779610 MALÝ JEŽOV 238        
652822 MAŠOVICE     209    
693456 MĚŠICE U TÁBORA      723   
693791 MEZNÁ U SOBĚSLAVI      347   
696722 MLADÁ VOŽICE     587    
697389 MLÝNY U CHOUSTNÍKU     435    
720445 MODLÍKOV    59     
780413 MOKRÁ U SOBĚSLAVI      168   
653438 MORAVEČ U CHOTOVIN     169    
749567 MORAVEČ U MLADÉ VOŽICE     177    
724726 MOSTEK U RATIBOŘSKÝCH HOR  110       
720437 MOZOLOV    242     
705926 MUTICE     189    
700690 MYSLKOVICE      347   
701084 NADĚJKOV    434     
740284 NAHOŘANY U MLADÉ VOŽICE 132        
780421 NEDVĚDICE U SOBĚSLAVI     323    
703311 NEMYŠL      341   
704881 NOSKOV     291    
705870 NOVÁ VES U CHÝNOVA      469   
626104 NOVÁ VES U DÍRNÉ      187   
705934 NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE      177   
726079 NOVÉ DVORY U POŘÍNA    219     
708607 OBLAJOVICE 181        
691925 OBORA U MARŠOVA      223   
709956 OLDŘICHOV U MLADÉ VOŽICE      731   
712302 ORLOV U JISTEBNICE 668        
720453 PETŘÍKOVICE    93     
607690 PIKOV    513     
721336 PLANÁ NAD LUŽNICÍ     682    
661198 PLECHOV 53        
724700 POHNÁNEC 165        
724734 POHNÁNÍ 225        
661201 POHOŘÍ U JISTEBNICE    47     
724980 POJBUKY 327        
726087 POŘÍN    567     
732907 PRASETÍN 227        
653616 PŘEDBOŘ U CHOUSTNÍKU     247    
734519 PŘEHOŘOV U SOBĚSLAVI     309    
703320 PRUDICE      195   
736392 PSÁROV      294   
737518 RADENÍN     498    
738484 RADOSTOVICE U SMILOVÝCH HOR 264        
738875 RADVANOV U MLADÉ VOŽICE  148       
638854 RAŠOVICE U HLASIVA      149   
739863 RATIBOŘICE U TÁBORA      432   
739880 RATIBOŘSKÉ HORY      123   
745073 ŘEMÍČOV    292     
745413 ŘEVNOV      282   
745766 ŘÍPEC     513    
740292 RODNÁ 234        
741591 ROUDNÁ NAD LUŽNICÍ     208    
747882 RYBOVA LHOTA     284    
762211 ŠEBÍŘOV     496    
653462 SEDLEČKO U CHOTOVIN      309   
793817 SEDLEČKO U SOBĚSLAVĚ      211   
601560 SENOŽATY U BECHYNĚ        201
747688 SEZIMOVO ÚSTÍ     250    
747891 SKALICE NAD LUŽNICÍ     344    
748358 SKOPYTCE      361   
748731 SKRÝCHOV U MALŠIC      317   
749575 SLAPSKO     468    
753211 SLAVŇOVICE      251   
751065 SMILOVY HORY 427        
751707 SOBĚSLAV     697    
753220 STÁDLEC      392   
754064 STARÁ VOŽICE     322    
701092 STARCOVA LHOTA 361        
751073 STOJSLAVICE 230        
619094 STOKLASNÁ LHOTA      194   
758884 SUDOMĚŘICE U TÁBORA     212    
783404 SVINKY     256    
608831 SVOŘÍŽ     191    
764701 TÁBOR      276   
779636 TĚCHOBUZ II    49     
770019 TŘEBIŠTĚ      142   
736406 TŘÍKLASOVICE     248    
771201 TUČAPY U SOBĚSLAVI      500   
705888 TUROVEC     388    
775436 USTRAŠICE     160    
776131 VAL U VESELÍ NAD LUŽNICÍ     553    
779628 VELKÝ JEŽOV    228     
666581 VELMOVICE      94   
780430 VESCE U SOBĚSLAVI      183   
780685 VESELÍ NAD LUŽNICÍ     915    
782050 VILICE     510    
689998 VLÁSENICE U MAKOVA      210   
783412 VLASTIBOŘ U SOBĚSLAVI     541    
783641 VLČEVES     458    
784061 VLKOV NAD LUŽNICÍ    275     
784273 VODICE U TÁBORA 311        
612928 VRATIŠOV  117       
786667 VŘESCE      387   
619515 VŠECHLAPY U MALŠIC      154   
788546 VYŠETICE     466    
724998 ZADNÍ LOMNÁ 139        
725005 ZADNÍ STŘÍTEŽ 355        
655481 ZÁHOSTICE      281   
783421 ZÁLUŽÍ U VLASTIBOŘE      179   
762229 ZÁŘÍČÍ U MLADÉ VOŽICE      227   
790991 ZÁRYBNIČNÁ LHOTA     221    
709981 ZHOŘ U MLADÉ VOŽICE      247   
780693 ŽIŠOV U VESELÍ NAD LUŽNICÍ     300    
793361 ZLUKOV      414   
661228 ZVĚSTONÍN    220     
          
 CZ0321 Domažlice         
641375 BABICE U HOLUBČE     72    
600717 BABYLON    44     
601624 BĚLÁ NAD RADBUZOU    867     
700479 BEZVĚROV I 101        
798401 BEZVĚROV II 148        
608181 BOŘICE U DOMAŽLIC    193     
747327 BOROVICE U HORŠOVSKÉHO TÝNA     223    
770060 BOZDIŠ    131     
627844 BRANIŠOV NA ŠUMAVĚ 62        
609951 BRNÍŘOV  168       
613045 BRŮDEK    156     
615781 BUKOVÁ U SEMNĚVIC     302    
615935 BUKOVEC U HORŠOVSKÉHO TÝNA     382    
601632 BYSTŘICE U BĚLÉ NAD RADBUZOU  193       
601641 ČEČÍN    188     
615943 ČEČOVICE U BUKOVCE     364    
619701 ČERMNÁ U STAŇKOVA    234     
601659 ČERNÁ HORA U BĚLÉ NAD RADBUZOU    118     
620190 ČERNÍKOV    351     
621366 ČESKÁ KUBICE 88        
650439 CHALUPY    236     
652105 CHOCOMYŠL    276     
652130 CHODOV 370        
652253 CHODSKÁ LHOTA    758     
781622 CHŘEBŘANY     316    
626082 DÍLY    114     
627852 DOBŘÍKOV NA ŠUMAVĚ  92       
634557 DOLNÍ FOLMAVA 130        
643068 DOLNÍ KAMENICE U STAŇKOVA     128    
630853 DOMAŽLICE      1419   
736678 DOUBRAVA U PUCLIC      177   
601667 DOUBRAVKA U BĚLÉ NAD RADBUZOU    143     
631884 DRAHOTÍN    658     
632112 DRAŽENOV     478    
636673 HÁJEK U VŠERUB     249    
763837 HAŠOV    133     
637980 HAVLOVICE U DOMAŽLIC    182     
639427 HLOHOVÁ        501
664669 HLUBOKÁ U KDYNĚ    304     
641383 HOLUBEČ    135     
641553 HOLÝŠOV     380    
631892 HORA SVATÉHO VÁCLAVA    100     
634565 HORNÍ FOLMAVA    267     
643076 HORNÍ KAMENICE U STAŇKOVA        222
645931 HOROUŠANY U HOSTOUNĚ      106   
645940 HOSTOUŇ U HORŠOVSKÉHO TÝNA     496    
647454 HRADIŠTĚ U DOMAŽLIC    375     
649031 HŘÍCHOVICE     234    
697451 HVOŽĎANY U POBĚŽOVIC    218     
650421 HYRŠOV     218    
619841 JINDŘICHOVA HORA 72        
779644 JIVJANY      435   
662992 KANICE U DOMAŽLIC      471   
663018 KANIČKY    98     
664677 KDYNĚ    308     
666068 KLENČÍ POD ČERCHOVEM 610        
666238 KLÍČOV U MRÁKOVA    825     
668575 KOLOVEČ     671    
743941 KORYTANY 135        
671231 KOUT NA ŠUMAVĚ    746     
753556 KRCHLEBY U STAŇKOVA    106     
675903 KŘENOVY        199
678333 KVÍČOVICE        302
682934 LIBKOV    289     
781631 LIBOSVÁRY      205   
666076 LÍSKOVÁ U NEMANIC 112        
686972 LOUČIM    241     
687855 LŠTĚNÍ NAD ZUBŘINOU     558    
702889 LUČINA U NEMANIC 283        
689301 LUŽENICE     248    
689319 LUŽENIČKY    255     
687863 MALONICE NAD ZUBŘINOU     227    
736686 MALÝ MALAHOV      307   
692336 MAXOV     265    
753009 MEDNÁ    250     
641391 MĚLNICE     384    
693553 MEZHOLEZY U ČERNÍKOVA  233       
693561 MEZHOLEZY U HORŠOVSKÉHO TÝNA      354   
694509 MILAVČE      595   
645958 MIRKOVICE     173    
697460 MNICHOV U POBĚŽOVIC    248     
697672 MOČERADY      332   
743950 MOSTEK U RYBNÍKU 93        
700070 MRÁKOV    299     
770086 MRCHOJEDY    110     
700461 MUTĚNÍN    608     
787353 MYSLÍV U VŠERUB      316   
798380 MÝTNICE    58     
631906 NAČETÍN U DRAHOTÍNA    204     
702846 NEMANICE 268        
702960 NĚMČICE U KDYNĚ 329        
770094 NĚMČICE U TŘEBNIC     124    
615960 NEMNĚNICE      232   
750191 NEVDĚK  23       
704342 NEVOLICE    226     
705543 NOVÁ VES U KDYNÉ    315     
697681 NOVÉ DVORY U MOČERAD     167    
702897 NOVOSEDLY U NEMANIC 131        
743968 NOVOSEDLY U RYBNÍKU    127     
707741 NOVÝ KRAMOLÍN     378    
752720 NOVÝ SPÁLENEC    216     
753564 OHŮČOV      225   
781649 OPLOTEC     304    
712027 OPRECHTICE NA ŠUMAVĚ    291     
722928 ORLOVICE U POCINOVIC 22        
779652 OSTROMEČ      365   
716391 OSVRAČÍN      714   
707759 PAŘEZOV     127    
718131 PASEČNICE    280     
718629 PEC 90        
756334 PELECHY    93     
719951 PETROVICE U DOMAŽLIC    220     
697478 PIVOŇ 54        
650447 PLÁNĚ NA ŠUMAVĚ     251    
751189 PLEŠ 226        
722863 POBĚŽOVICE U DOMAŽLIC     508    
722936 POCINOVICE     966    
619710 PODĚVOUSY     207    
609960 PODZÁMČÍ 54        
753017 POLŽICE U HORŠOVSKÉHO TÝNA      501   
650455 POMEZÍ NA ŠUMAVÉ     189    
726168 POSTŘEKOV 774        
732851 PRAPOŘIŠTĚ    324     
641405 PŘES    219     
738255 RADONICE U MILAVČÍ     292    
753025 ROUDNÁ U HORŠOVSKÉHO TÝNA    114     
743496 RUDOLTICE U ČERNÍKOVA     195    
743917 RYBNÍK NAD RADBUZOU 105        
722871 SEDLEC U POBĚŽOVIC     218    
746908 SEDLICE U DOMAŽLIC      133   
747343 SEMNĚVICE      439   
631914 SEZEMÍN    70     
631922 ŠIBANOV 87        
631931 ŠIDLÁKOV 154        
707783 ŠITBOŘ    251     
641413 SKAŘEZ    70     
697494 SKLÁŘE U MNICHOVA 124        
645966 SLATINA U HOSTOUNĚ      216   
750204 SLAVÍKOVICE    246     
615986 ŠLOVICE U BUKOVCE      101   
751162 SMOLOV    315     
700088 SMOLOV U DOMAŽLIC     47    
751294 SMRŽOVICE 162        
752771 SPÁŇOV     211    
752916 SRBICE U KOLOVČE      359   
753033 SRBY U HORŠOVSKÉHO TÝNA      553   
650463 SRUBY NA ŠUMAVĚ     189    
753505 STANĚTICE    227     
753572 STAŇKOV-MĚSTO        451
798711 STAŇKOV-VES      320   
754790 STAREC    172     
700487 STARÝ KRAMOLÍN    208     
752746 STARÝ SPÁLENEC    283     
678341 ŠTICHOV     245    
763853 ŠTÍTARY NAD RADBUZOU     285    
756342 STRÁŽ U DOMAŽLIC    207     
757349 STRÝČKOVICE     472    
787337 STUDÁNKY U VŠERUB     97    
743933 ŠVARCAVA 168        
763845 SVINNÁ U ŠTÍTAR    103     
645974 SVRŽNO      296   
763861 TASNOVICE     356    
752924 TĚŠOVICE     233    
767573 TLUMAČOV U DOMAŽLIC    589     
770108 TŘEBNICE U DOMAŽLIC     294    
768065 TRHANOV     161    
772551 ÚBOČ    444     
601675 ÚJEZD SVATÉHO KŘÍŽE    380     
773620 ÚJEZD U DOMAŽLIC    520     
772569 ÚLIKOV 56        
774359 ÚNĚJOVICE    301     
774740 ÚSILOV    299     
707805 VALTÍŘOV U NOVÉHO KRAMOLÍNA 208        
743976 VELKÝ HORŠÍN    185     
779661 VELKÝ MALAHOV      327   
747351 VĚVROV      324   
781657 VIDICE    307     
782076 VÍLOV    168     
753041 VÍTÁNÍ     147    
707791 VLKANOV U NOVÉHO KRAMOLÍNA     297    
675920 VRÁNOV        275
697486 VRÁNOV U MNICHOVA 61        
704172 VŠEKARY     349    
787281 VŠEPADLY    382     
787345 VŠERUBY U KDYNĚ     527    
694525 VÝROV U MILAVČÍ      91   
789925 ZAHOŘANY U DOMAŽLIC    469     
743925 ZÁVIST U RYBNÍKU    95     
794996 ŽDÁNOV    267     
751171 ŽELEZNÁ U SMOLOVÁ    664     
668583 ZÍCHOV    97     
          
 CZ0322 Klatovy         
759694 ALBRECHTICE U SUŠICE 215        
641871 BABÍN U HORAŽĎOVIC     193    
628336 BALKOVY    57     
601390 BĚHAŘOV    260     
608211 BERNARTICE U BOŘÍKOV 64        
603317 BĚŠINY    452     
637432 BEZDĚKOV U HARTMANIC 49        
654604 BEZPRAVOVICE    152     
604186 BÍLENICE    362     
692417 BÍLUKY    234     
708437 BLATA 113        
687588 BLIŽANOVY    203     
626520 BOHDAŠICE 142        
737097 BOJANOVICE POD RABÍM    305     
607126 BOLEŠINY     430    
608220 BOŘÍKOVY 110        
780332 BOUBÍN    161     
782688 BOŽTĚŠICE NA ŠUMAVĚ    81     
618209 BRADNÉ 118        
709000 BŘETĚTICE 109        
614891 BŘEŽANY    674     
618217 BŘEZÍ U ČACHROVA 139        
668397 BROD    138     
782696 BRTÍ    251     
615307 BUDĚTICE    594     
626325 BUKOVÁ U KLATOV    115     
616133 BUKOVNÍK    265     
668401 BURŠICE 122        
667609 BYSTRÉ U KLATOV 99        
617083 BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU     332    
618225 ČACHROV 248        
761362 ČÁSTKOV U SVOJŠIC 78        
639061 ČASTONICE 73        
619027 ČEJKOVY    491     
639079 ČELETICE 67        
737101 ČEPICE    143     
619728 ČERMNÁ    421     
647411 ČERNÍČ U HRADEŠIC    303     
625345 ČERNICE U DEFUROVÝCH LAŽAN    99     
664375 ČERVENÁ U KAŠPERSKÝCH HOR 158        
759759 ČERVENÉ DVORCE  74       
756733 ČESKÉ HAMRY  88       
719986 CHAMUTICE 58        
650633 CHANOVICE    244     
651320 CHLISTOV  216       
637301 CHLUM U HARTMANIC 80        
659517 CHLUMSKÁ    122     
653136 CHOTÉŠOV U VELHARTIC 216        
618233 CHŘEPICE 139        
654612 CHUDENICE    711     
654663 CHUDENÍN     492    
677302 CHVALŠOVICE U ČACHROVA 233        
623571 ČÍHAŇ 444        
623911 ČIMICE    486     
795941 DAMĚTICE    99     
624659 DAMÍČ 122        
625469 DATELOV 84        
796085 DEBRNÍK U ŽELEZNÉ RUDY 6        
625353 DEFUROVY LAŽANY    248     
767646 DEHTÍN      206   
625477 DĚPOLTICE 140        
625647 DEŠENICE    452     
759724 DIVIŠOV U SUŠICE  49       
625485 DIVIŠOVICE U DĚPOLTIC 184        
626333 DLAŽOV     224    
626538 DLOUHÁ VES U SUŠICE    297     
677299 DOBŘEMILICE 87        
650617 DOBROTICE U CHANOVIC    227     
759635 DOBRŠÍN    316     
628344 DOLANY U KLATOV      422   
637378 DOLEJŠÍ KRUŠEC 234        
637262 DOLEJŠÍ TĚŠOV 132        
664383 DOLNÍ DVORCE U KAŠPERSKÝCH HOR 120        
719960 DOLNÍ KOCHÁNOV 44        
629481 DOLNÍ LHOTA U KLATOV      176   
759741 DOLNÍ STAŇKOV 219        
700720 DOMAŽLIČKY    110     
630977 DOMORAZ    290     
632333 DRAŽOVICE U SUŠICE    372     
644986 DROUHAVEC 175        
771503 DRSLAVICE U TUPADEL    123     
601403 DUBOVÁ LHOTA      145   
697851 FILIPOVA HUŤ 53        
654647 FLEKY    422     
795950 FRYMBURK    359     
708852 HABARTICE U OBYTCŮ 122        
654655 HADRAVA    232     
792730 HAMRY NA ŠUMAVĚ 403        
637271 HARTMANICE I 157        
798991 HARTMANICE II 22        
638161 HEJNÁ    353     
639206 HLINĚNÝ ÚJEZD    162     
721450 HNAČOV    156     
708445 HODOUSICE    346     
640727 HOJSOVA STRÁŽ 448        
650625 HOLKOVICE    263     
603325 HOŘÁKOV    110     
641855 HORAŽĎOVICE      1066   
770213 HORAŽĎOVICKÁ LHOTA    161     
637289 HOŘEJŠÍ KRUŠEC 74        
637297 HOŘEJŠÍ TĚŠOV 168        
798983 HORKY U SRNÍ 23        
772275 HORNÍ LHOTA U KLATOV    131     
782700 HORNÍ NĚMČICE U ČACHROVA 83        
639095 HORNÍ STAŇKOV 142        
697869 HORSKÁ KVILDA 146        
644994 HORY MATKY BOŽÍ 64        
698075 HOŠTICE U MOCHTÍNA     214    
647276 HRÁDEK U SUŠICE    410     
647420 HRADEŠICE    610     
608238 HRADIŠTĚ U BOŘÍKOV 51        
759716 HUMPOLEC U SUŠICE 107        
798932 HŮRKA U ŽELEZNÉ RUDY 0        
654728 HVĚZDA U CHUDENÍNA 55        
657123 HVÍZDALKA     96    
626546 JANOVICE U SUŠICE  85       
772283 JAVOR  158       
697885 JAVOŘÍ PILA 0        
637319 JAVOŘÍ U HARTMANIC 71        
724220 JAVOŘÍ U PODOLÍ 73        
657778 JAVORNÁ NA ŠUMAVĚ 735        
799122 JAVORNÁ U POLOMU 0        
618241 JESENÍ 181        
779521 JETENOVICE    317     
659525 JEŽOVY     331    
691046 JINDŘICHOVICE U MALONIC    304     
620998 JÍNO     131    
719994 JIŘIČNÁ 125        
742325 KADEŠICE    371     
621005 KALIŠTĚ U ČERVENÉHO POŘÍČÍ    109     
675831 KÁMEN U KŘENIC     119    
764574 KAMÝK U ŠVIHOVA     190    
664391 KAŠPERSKÉ HORY 509        
664405 KAVRLÍK 56        
664723 KEJNICE    297     
740063 KLÁŠTERSKÝ MLÝN I 3        
799041 KLÁŠTERSKÝ MLÝN II 0        
772291 KLENOVÁ    213     
637327 KOCHÁNOV II 181        
799009 KOCHÁNOV III 135        
667617 KOCOUROV    219     
720003 KOJŠICE 81        
668419 KOLINEC 434        
668923 KOMUŠÍN     383    
603490 KORYTA U BEZDĚKOVA     322    
665967 KOSMÁČOV    106     
671541 KOVČÍN    223     
603333 KOZÍ    173     
740071 KOYÍ HŘBET 233        
675849 KŘENICE     268    
757594 KŘISTÍN    110     
623580 KŘÍŽOVICE U ČÍHANĚ 208        
700738 KROMĚŽDICE    154     
756741 KROTĚJOV 236        
774804 KRUTĚNICE 112        
637335 KUNDRATICE I 174        
799025 KUNDRATICE II 47        
677311 KUNKOVICE U ČACHROVA 153        
687596 KVASETICE    320     
797901 KVASLICE 98        
678228 KVÁŠŇOVICE    280     
678392 KYDLINY     274    
756750 LEHOM  87       
698245 LEŠIŠOV    133     
695815 LETOVY    255     
764591 LHOVICE     271    
667625 LHŮTA U KLATOV     100    
664413 LIDLOVY DVORY 177        
615315 LIPOVÁ LHOTA    115     
654671 LIŠČÍ U CHUDENÍNA    282     
772305 LOUČANY 70        
637343 LOUČOVÁ 82        
700657 LOUŽNÁ    235     
687600 LOVČICE U KLATOV    143     
654621 LUČICE U CHUDENIC    103     
756768 LUKAVICE  188       
689068 LUKOVIŠTĚ 142        
616141 MAČICE 176        
734411 MAKOV U PŘEDSLAVI     152    
651915 MALÁ CHMELNÁ    60     
786250 MALÁ VÍSKA U KLATOV     199    
639214 MALÉ HYDČICE     65    
690597 MALEČ 124        
691054 MALONICE 365        
691399 MALÝ BOR    623     
717282 MAŇOVICE U PAČEJOVA    192     
761371 MARŠOVICE U SVOJŠIC 71        
625671 MATĚJOVICE 74        
734420 MĚCHOLUPY U PŘEDŠLAVI     212    
692441 MĚČÍN     656    
625493 MĚSTIŠTĚ U DĚPOLTIC 73        
764604 MEZIHOŘÍ U ŠVIHOVA    139     
671550 MILČICE  252    
759708 MILČICE U SUŠICE 65        
625655 MILENCE     222    
626341 MILETICE U DLAŽOVA      316   
639117 MILÍNOV 279        
695823 MIŘENICE    262     
782718 MLADOTICE U ČACHROVA 68        
697281 MLÁZOVY    233     
773956 MLYNÁŘOVICE     49    
725137 MLÝNEC     194    
773964 MLÝNSKÉ STRUHADLO    249     
637351 MOCHOV U HARTMANIC 80        
698091 MOCHTÍN     388    
639176 MOKŘANY 144        
698253 MOKROSUKY  275       
700665 MYSLÍV    354     
700746 MYSLOVICE     196    
756253 NAHOŘÁNKY 75        
701521 NALŽOVSKÉ HORY    615     
692450 NEDANICE      343   
700673 NEHODIV 212        
702986 NĚMČICE U KLATOV    244     
703141 NEMILKOV 408        
703524 NEPROCHOVY    200     
704385 NEZAMYSLICE U HORAŽĎOVIC    551     
704423 NEZDICE NA ŠUMAVĚ 309        
607959 NEZDICE NAD ÚHLAVOU    149     
786268 NEZNAŠOVY     149    
626554 NOVÉ MĚSTEČKO  118       
700681 NOVÝ DVŮR U MYSLÍVA     131    
759732 NUZEROV 85        
708453 NÝRSKO     515    
708861 OBYTCE     205    
709018 ODOLENOV 107        
625507 OLDŘICHOVICE U DĚPOLTIC 142        
678236 OLŠANY U KVAŠŇOVIC    184     
657140 ONDŘEJOVICE U JANOVIC NAD ÚHL.     142    
618250 ONEN SVĚT 105        
756776 OPÁLKA    213     
664421 OPOLENEC 122        
607134 OSTŘETICE     406    
716251 OSTRUŽNO NA ŠUMAVĚ 200        
695840 OTĚŠÍN    235     
767654 OTÍN U TOČNÍKU     147    
717304 PAČEJOV    374     
796093 PANCÍŘ 89        
798908 PASTĚ 121        
700754 PEČETÍN    215     
617091 PETROVICE NAD ÚHLAVOU      366   
692484 PETROVICE U MĚČÍNA     477    
720020 PETROVICE U SUŠICE 335        
734438 PETROVIČKY U PŘEDSLAVI     247    
639109 PÍCH 122        
721476 PLÁNICE    1137     
623598 PLÁNIČKA    77     
626562 PLATOŘ 111        
791300 PLICHTICE    115     
724041 PODMOKLY U SUŠICE    345     
724238 PODOLÍ U KLATOV 110        
687618 POHOŘÍ U LOVČIC 90        
704431 POHORSKO 101        
725145 POLEŇ    247     
725153 POLEŇKA    158     
720038 POSOBICE    80     
627054 PRÁŠILY 78        
734446 PŘEDSLAV     286    
639125 PŘESTANICE 107        
675857 PŘETÍN     220    
725129 PUŠPERK    218     
737119 RABÍ    335     
740080 RADEŠOV U REJŠTEJNA 70        
786276 RADINOVY    172     
692492 RADKOVICE U MĚČÍNA    651     
639133 RADOSTICE U HLAVŇOVIC 79        
653144 RADVANICE U CHOTĚŠOVA 135        
603341 RAJSKÉ 75        
628361 ŘAKOM    144     
740098 REJŠTEJN 119        
759678 ROK 68        
697893 ROKLANSKÝ LES 0        
756784 ROVNÁ    132     
720046 ROVNÁ U SUŠICE 82        
742333 ROZSEDLY    280     
742341 ŠIMANOV NA ŠUMAVĚ 132        
654680 SKELNÁ HUŤ    322     
791318 SKRÁNČICE    169     
654639 SLATINA U CHUDENIC     164    
749630 SLATINA U HORAŽĎOVIC    387     
607142 SLAVOŠOVICE U KLATOV      173   
668931 SLIVONICE    212     
691062 SLUHOV 89        
647438 SMRKOVEC U HRADEŠIC     271    
751901 SOBĚŠICE U SUŠICE 717        
665959 SOBĚTICE U KLATOV     228    
626368 SOUSTOV     321    
796051 ŠPIČÁK 188        
698105 SRBICE U MOCHTÍNA    149     
753092 SRNÍ I 359        
799068 SRNÍ II 154        
708461 STARÁ LHOTA    130     
617105 STARÝ LÁZ     160    
637394 ŠTĚPANICE I 245        
767662 ŠTĚPÁNOVICE U KLATOV     268    
687626 ŠTIPOKLASY U LOVČIC 325        
653152 STOJANOVICE 103        
756261 STRAŠÍN U SUŠICE 380        
756806 STRÁŽOV NA ŠUMAVĚ    411     
717312 STRÁŽOVICE U PAČEJOVA    388     
757608 STŘEZIMĚŘ  232       
691071 STŘÍTEŽ U MALONIC 118        
621013 STROPČICE    71     
603503 STRUHADLO    170     
639141 SUCHÁ U HLAVŇOVIC 96        
654698 SUCHÝ KÁMEN 22        
759601 SUŠICE NAD OTAVOU  675       
654701 SVATÁ KATEŘINA 287        
641910 SVATÉ POLE U HORAŽĎOVIC    81     
760307 SVÉRADICE    860     
637386 SVĚTLÁ U HARTMANIC 42        
764621 ŠVIHOV U KLATOV      730   
657786 SVINNÁ NA ŠUMAVĚ 112        
740101 SVOJŠE 141        
761389 SVOJŠICE U SUŠICE 202        
628379 SVRČOVEC     361    
691089 TAJANOV U MALONIC    89     
765457 TĚCHONICE    215     
647284 TEDRAŽICE    386     
698113 TĚŠETINY  189       
603511 TETĚTICE U BEZDĚKOVA    136     
702994 TŘEBÍŠOV    194     
770221 TŘEBOMYSLICE U HORAŽĎOVIC    389     
692506 TŘEBÝCINA      300   
621021 TŘEBÝCINKA      179   
659533 TRNČÍ     251    
720054 TRSICE 64        
724246 TRŽEK 121        
771520 TUPADLY U KLATOV     172    
664430 TUŠKOV 89        
791326 TUŽICE    164     
639222 TÝNEC U HLINĚNÉHO ÚJEZDU     278    
772313 TÝNEC U JANOVIC NAD ÚHLAVOU     370    
717321 TÝŘOVICE U PAČEJOVA    81     
601411 UBORSKO     95    
654710 UHLIŠTĚ    158     
668443 UJČÍN 169        
625361 ÚJEZD U CHANOVIC    203     
773972 ÚJEZD U PLÁNICE    250     
700762 ÚJEZDEC U MĚCHOLUP     103    
698121 ÚJEZDEC U MOCHTÍNA     84    
603350 ÚLOH    104     
774812 ÚSTALEČ    318     
629511 VACOVY     142    
637408 VATĚTICE 79        
753084 VCHYNICE-TETOV I 126        
798681 VCHYNICE-TETOV II 37        
771538 VĚCKOVICE U JANOVIC NAD ÚHL.    92     
777803 VELENOVY    666     
717339 VELEŠICE U PAČEJOVA    194     
777935 VELHARTICE 397        
651923 VELKÁ CHMELNÁ     222    
778834 VELKÉ HYDČICE    260     
779539 VELKÝ BOR U HORAŽĎOVIC     590    
740110 VELKÝ RADKOV I 79        
799050 VELKÝ RADKOV II 12        
780341 VEŘECHOV    344     
767689 VÍCENICE U KLATOV      126   
782726 VITEŇ     178    
637416 VLASTĚJOV 119        
668451 VLČKOVICE U KOLINCE    211     
783889 VLČNOV U ZAVLEKOVA 114        
784028 VLKONICE     274    
764647 VOSÍ    100     
759686 VRABCOV 87        
623601 VRACOV U ČÍHANĚ    39     
607967 VŘESKOVICE     541    
786284 VRHAVEČ U KLATOV  283       
792756 ZADNÍ CHALUPY 1        
756814 ZAHORČICE NA ŠUMAVĚ    142     
618268 ZAHRÁDKA U ČACHROVA 85        
637424 ZÁLUŽICE I 37        
799033 ZÁLUŽICE II 14        
639150 ZÁMYŠL 171        
641928 ZÁŘEČÍ U HORAŽĎOVIC     201    
791334 ZAVLEKOV    434     
721484 ZBOROVY    436     
619035 ZBYNICE    324     
791997 ZBYSLAV U KLATOV    138     
765465 ŽĎÁR U NALŽOVSKÝCH HOR    355     
623610 ZDEBOŘICE 270        
725161 ZDESLAV    212     
792748 ZELENÁ LHOTA 264        
796069 ŽELEZNÁ RUDA 195        
796077 ALŽBĚTÍN 51        
798975 ZHŮŘÍ 9        
740128 ZHŮŘÍ U REJŠTEJNA 96        
796930 ŽICHOVICE    276     
796905 ŽIHOBCE    616     
761397 ŽIKOV 123        
625663 ŽIZNĚTICE 98        
664448 ŽLÍBEK 117        
756270 ZUKLÍN 40        
639168 ZVÍKOV 79        
          
 CZ0323 Plzeň-město         
722120 BOLEVEC        257
722294 BOŽKOV        309
722367 BRUČNÁ        113
722707 BUKOVEC      154   
722677 DOUBRAVKA     125    
722464 DOUDLEVCE      116   
722341 HRADIŠTĚ U PLZNĚ      70   
671053 KOTEROV      218   
676195 KŘIMICE        618
722740 LITICE U PLZNĚ        753
722618 LOBZY        98
722049 PLZEŇ 1      603   
722731 PLZEŇ 4        24
737411 RADČICE U PLZNĚ        282
620122 RADOBYČICE        448
722596 SKVRŇANY        263
722685 ÚJEZD        222
722472 VALCHA    166     
          
 CZ0324 Plzeň-jih         
603538 BEZDĚKOV U KASEJOVIC    315     
694541 BEZDĚKOVEC    175     
741884 BOLKOV UROUPOVA      116   
607908 BOROVNO    101     
797081 BŘEZÍ U ŽINKOV    389     
697184 BUDISLAVICE     178    
693162 BUKOVÁ U MERKLÍNA      278   
617300 BZÍ    163     
618799 ČEČOVICE    350     
792802 ČELÁKOVY        154
664294 CHLOUMEK U KASEJOVIC    225     
651851 CHLUMY    224     
651982 CHOCENICE     325    
653161 CHOTĚŠOV        806
796239 CHYNÍN 218        
623512 ČÍČOV     356    
624039 ČIŽICE        173
624071 ČÍŽKOV U BLOVIC    444     
697974 ČMELÍNY    164     
627615 DOBŘANY        1428
631469 DOŽICE    325     
703460 DVOREC     127    
784371 HÁJE U VODOKRT    163     
765902 HOŘEHLEDY    384     
623521 HOŘICE 107        
671088 HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA        285
644838 HORŠICE    391     
751596 HORUŠANY     145    
646750 HRADEC U STODA        441
647471 HRADIŠTĚ U KASEJOVIC    537     
647578 HRADIŠŤSKÁ LHOTKA     145    
657603 JAROV U BLOVIC    416     
664308 KASEJOVICE    718     
664588 KBEL U PŘEŠTIC    432     
680583 KBELNICE U LETIN    166     
665291 KLADRUBCE    217     
665495 KLÁŠTER U NEPOMUKA     640    
704211 KLIKAŘOV    144     
784389 KNIHY     98    
797103 KOKOŘOV    521     
713023 KOTOUŇ    252     
651991 KOTOUSOV    134     
671746 KOZLOVICE U NEPOMUKA    296     
673099 KRAMOLÍN U NEPOMUKA    209     
629707 KRASAVCE     256    
755508 LELOV        318
680605 LETINY      358  
680940 LHOTA U DOBŘAN    210     
772089 LHŮTA U TYMÁKOVA      181   
745081 LIBÁKOVICE    390     
684139 LIPNICE U SPÁLENÉHO POŘÍČÍ    474     
629715 LIŠICE U DOLNÍ LUKAVICE    317     
684996 LÍŠINA        466
618802 LIŠKOV    154     
653179 LOSINA      221   
687341 LOUŇOVÁ    328     
765911 LUČIŠTĚ    274     
664596 MALINEC     292    
694550 MAŇOVICE    169     
653187 MANTOV        274
692743 MĚCHOLUPY U BLOVIC     405    
618811 MĚRČÍN    141     
693197 MERKLÍN U PŘEŠTIC      542   
694568 MILEČ    235     
704466 MILÍNOV U NEZVĚSTIC     347    
607924 MIŠOV 133        
706540 MÍTOV    160     
697192 MLADÝ SMOLIVEC     392    
697982 MOHELNICE U NEPOMUKA    205     
624047 NEBÍLOVSKÝ BOREK    141     
704075 NEBÍLOVY     344    
702447 NECHANICE U NOVÝCH MITROVIC    179     
702757 NEKVASOVY    406     
703478 NEPOMUK     649    
704083 NETUNICE     359    
704229 NEURAZY    445     
763136 NEZBAVĚTICE      366   
704458 NEZDŘEV    241     
713031 NOVÁ VES U HORAŽĎOVIC    242     
705942 NOVÁ VES U NEPOMUKA    223     
705551 NOVÁ VES U PLZNĚ    62     
706558 NOVÉ MITROVICE    259     
726974 NOVOTNÍKY     123    
784397 OSEK U VODOKRT    245     
713040 OSELCE    376     
716472 OTĚŠICE      429   
718114 PARTOLTICE    247     
706566 PLANINY 124        
745090 PLEVŇOV      144   
723801 PODHŮŘÍ U NEPOMUKA    119     
664316 POLÁNKA U KASEJOVIC    165     
725056 POLANKA U NEPOMUKA    97     
726982 PRÁDLO     418    
665304 PŘEBUDOV    74     
704091 PŘEDENICE     295    
796247 PŘEŠÍN    337     
626813 PŘESTAVLKY U DNEŠIC      477   
736601 PTENÍN    489     
738191 RADOCHOVY    245     
738492 RADOŠICE 369        
745103 ŘENČE     350    
664324 ŘESANICE    416     
741892 ROUPOV    479     
755141 SEDLEC U STARÉHO PLZENCE        152
786179 SEDLIŠTĚ NAD ÚSLAVOU     320    
748218 SKAŠOV    417     
762831 ŠLOVICE U PLZNĚ     546    
795551 SMEDEROV     165    
629723 SNOPOUŠOVY     254    
751855 SOBĚSUKY U NEPOMUKA    345     
752703 SPÁLENÉ POŘÍČÍ    917     
786187 SRBY NAD ÚSLAVOU     312    
755150 STARÝ PLZENEC     783    
697206 STARÝ SMOLIVEC    427     
763349 ŠTĚNOVICE        409
624055 ŠTĚNOVICKÝ BOREK     186    
763985 ŠTÍTOV U BLOVIC    274     
755516 STOD        975
646776 STŘELICE        349
757021 STRUHAŘE     395    
680613 SVÁRKOV    211     
765929 TĚŇOVICE    363     
786195 TOJICE    161     
697991 TŘEBČICE    169     
653217 TÝNEC U CHOTĚŠOVA        200
644846 TÝNIŠTĚ U HORŠIC    150     
644854 ÚJEZD U HORŠIC    284     
664332 ÚJEZD U KASEJOVIC    321     
775665 ÚTUŠICE        319
698008 VÍSKA    88     
783650 VLČÍ    209     
752711 VLKOV U SPÁLENÉHO POŘÍČÍ    211     
627623 VODNÍ ÚJEZD        243
784401 VODOKRTY      380   
784613 VOJOVICE    309     
786209 VRCEŇ    376     
786985 VSTIŠ        665
789801 ZAHORČIČKY    146     
694576 ZÁHOŘÍ U MILČE    106     
624098 ZAHRÁDKA U ČÍŽKOVA    178     
735965 ZÁLESÍ U PŘÍCHOVIC     119    
765937 ZÁLUŽÍ U SPÁLENÉHO POŘÍČÍ    198     
795569 ŽĎÁR U BLOVIC     167    
689203 ZELENÉ      188   
796255 ŽELEZNÝ ÚJEZD 472        
694584 ŽELVICE     338    
792829 ZEMĚTICE     319    
657611 ZHŮŘ    232     
797111 ŽINKOVY    425     
797367 ŽIVOTICE U KASEJOVIC    167     
          
 CZ0325 Plzeň-sever         
721506 BABINA        307
767069 BALKOVÁ  74       
671975 BDENĚVES        387
603848 BEZVĚROV 266        
604399 BÍLOV V ČECHÁCH     441    
605301 BLATNICE U NÝŘAN        356
716022 BLAŽIM U BEZDRUŽIC     353    
671908 BOHY      338   
671916 BOREK U KOZOJED    78     
691453 BRDO U MANĚTÍNA    137     
701947 BŘEZÍN     569    
615099 BŘÍZSKO    167     
671924 BRODESLAVY        196
750816 BUČ     141    
632961 BUČEK        176
615145 BUČÍ      202   
623628 BUDEČ U ČÍHANÉ    255     
616036 BUKOVINA U MLADOTIC     238    
774367 ČBÁN     226    
619434 ČEMINY      534   
697133 ČERNÁ HAŤ    226     
632970 ČERNÍKOVICE U DŘEVCE        253
791938 ČERVENÝ ÚJEZD U ZBŮCHU      140   
621251 ČESKÁ BŘÍZA      320   
691461 ČESKÁ DOUBRAVICE    159     
701955 ČESTĚTÍN 198        
653276 CHOTÍKOV     603    
648337 CHOTINÁ        143
653675 CHRANČOVICE     206    
653781 CHRÁST U PLZNĚ        465
653683 CHRÁSTOV     94    
697141 CHRÁŠŤOVICE U MLADOTIC     278    
654558 CHŘÍČ     437    
629227 CHUDEČ 253        
623636 ČÍHANÁ     348    
624021 ČIVICE      315   
627771 DOBŘÍČ        208
628395 DOLANY U PLZNĚ        504
722812 DOLANY U STŘÍBRA      182   
628590 DOLNÍ BĚLÁ    152     
629146 DOLNÍ HRADIŠTĚ    127     
629219 DOLNÍ JAMNÉ 462        
638684 DOLNÍ SEKYŘANY      196   
690813 DOLNÍ VLKÝŠ     196    
701963 DOUBRAVICE U NEČTIN     115    
650218 DRAŽEŇ    428     
632988 DŘEVEC      311   
632708 DRUZTOVÁ     214    
634280 DÝŠINA        395
632996 HEDČANY     246    
654531 HLINCE     493    
796841 HLUBOKÁ U ŽIHLE     228    
638692 HNĚVNICE      343   
650226 HODOVÍZ    210     
633003 HODYNĚ U DŘEVCE     315    
654540 HOLOVOUSY     333    
642312 HORNÍ BĚLÁ      657   
642631 HORNÍ BŘÍZA      359   
642941 HORNÍ HRADIŠTĚ    205     
774171 HRACHOLUSKY NADE MŽÍ      115   
701971 HRAD NEČTINY    101     
647241 HRADECKO     482    
691470 HRÁDEK U MANĚTÍNA      92   
648329 HROMNICE     371    
642321 HUBENOV U HORNÍ BĚLÉ     106    
790150 HŮRKY U ZAHRÁDKY    285     
650234 HVOZD U MANĚTÍNA     300    
774375 HVOŽĎANY U ÚNEŠOVA     280    
657620 JAROV      376   
661589 KACEŘOV      317   
796859 KALEC    209     
701998 KAMENNÁ HORA    173     
708470 KAMENNÝ ÚJEZD U NÝŘAN      237   
664553 KAZNĚJOV        250
675105 KEJŠOVICE 229        
774197 KNÍJE     167    
667650 KOČÍN U KRALOVIC      268   
669318 KOPIDLO     220    
669687 KORYTA      292   
721417 KORÝTKA    138     
701114 KOSTELEC U NADRYB        152
737127 KOTANEČ     168    
672068 KOŽLANY        958
671932 KOZOJEDY U KRALOVIC     502    
671983 KOZOLUPY U PLZNĚ      405   
767077 KRAČÍN     183    
672645 KRALOVICE U RAKOVNÍKA      1212   
603856 KRAŠOV 240        
763748 KŘEČOV    151     
675661 KŘELOVICE U PERNARCE     554    
716031 KRSOV     202    
675113 KRSY 453        
719277 KRUKANICE     216    
677191 KUNĚJOVICE     365    
619442 KŮŠTÍ      126   
679631 LEDCE U PLZNĚ      546   
679810 LEDNICE     381    
702005 LEŠOVICE    90     
654566 LHOTA U CHŘÍČE    134     
702706 LHOTKA U NEKMÍŘE      168   
683850 LÍNĚ     423    
774383 LÍPA U ÚNEŠOVA    118     
691488 LIPÍ U MANĚTÍNA    123     
649503 LIPNO U HUNČIC      350   
628603 LÍTÉ     328    
721514 LOMNIČKA U PLAS     320    
628611 LOZA      265   
685194 LUHOV U LÍŠŤAN     416    
690821 MALESICE      482   
691496 MANĚTÍN    504     
693430 MĚSTO TOUŠKOV        545
693588 MEZÍ     261    
697150 MLADOTICE      435   
790168 MOSTICE     165    
675679 MYDLOVARY      139   
701122 NADRYBY        224
721522 NEBŘEZINY     166    
702013 NEČTINY      432   
675687 NĚŠOV     108    
704351 NEVŘEŇ     386    
702021 NOVÉ MĚSTEČKO U NEČTIN    76     
796867 NOVÝ DVŮR U ŽIHLE     138    
708399 NYNICE        309
708496 NÝŘANY        616
708623 OBORA U KAZNĚJOVA    339     
796875 ODLEZLY    120     
775614 OLEŠOVICE    377     
721425 ONDŘEJOV NAD STŘELOU    99     
716049 OSTROV U BEZDRUŽIC      214   
675695 PAKOSLAV     189    
777650 PASTUCHOVICE      546   
702030 PLACHTÍN 71        
716057 PLÁŇ     298    
708402 PLANÁ U NYNIC      157   
721433 PLÁNĚ U PLAS    283     
721531 PLASY     403    
722804 PŇOVANY      730   
675121 POLÍNKA 260        
653705 POPOVICE U CHRANČOVIC      167   
603864 POTOK    135     
726532 POTVOROV    418     
796883 PŘEHOŘOV U ŽIHLE      239   
734535 PŘEHÝŠOV        828
679640 PŘÍŠOV     159    
737135 RABŠTEJN     339    
702048 RAČÍN U NEČTIN 125        
691500 RADĚJOV U MANĚTÍNA    31     
787361 RADIMOVICE U VŠERUB     291    
671941 RAKOLUSKY     144    
768502 ŘEMEŠÍN     177    
615102 ROBČICE     169    
675709 ROZNĚVICE     183    
743895 RYBNICE U KAZNĚJOVA     306    
746762 SEDLEC U KRALOVIC        482
793612 SENEC U PLZNĚ     217    
675717 SKUPEČ     150    
654574 SLATINA U CHŘÍČE      473   
750824 SLUŽETÍN U BEZVĚROVA 163        
763756 ŠTICHOVICE    381     
623644 ŠTIPOKLASY U ČÍHANÉ 62        
697168 STRÁŽIŠTĚ U MLADOTIC    110     
654582 STUDENÁ U CHŘÍČE    230     
758671 STVOLNY      676   
629235 SVĚTEC U DOLNÍHO JAMNÉHO 188        
796964 TATINÁ      217   
649481 TĚCHODĚLY    64     
767085 TIS U BLATNA     180    
767557 TLUČNÁ        403
685216 TŘEBOBUZ      233   
770698 TŘEMOŠNÁ      619   
675148 TRHOMNÉ 151        
768391 TRNOVÁ U PLZNĚ     273    
768511 TROJANY U MLADOTIC     149    
791946 ÚHERCE U NÝŘAN      581   
773808 ÚJEZD NADE MŽÍ     469    
773646 ÚJEZD U MANĚTÍNA      241   
774405 ÚNĚŠOV     396    
775622 ÚTERÝ    633     
777552 VEJPRNICE        554
777668 VELEČÍN      243   
775631 VIDŽÍN 277        
691518 VLADMĚŘICE    196     
603872 VLKOŠOV    307     
784427 VOCHOV        476
623652 VOJTĚŠÍN 117        
721441 VRÁŽNÉ    222     
787027] VŠEHRDY U KRALOVIC    361     
787370 VŠERUBY U PLZNĚ     658    
787698j VÝROV U KRALOVIC        800
691526 VYSOČANY U MANĚTÍNA    208     
788074 VYSOKÁ LIBYNĚ      500   
790176 ZAHRÁDKA U VŠERUB    188     
770701 ZÁLUŽÍ U TŘEMOŠNÉ      246   
791954 ZBŮCH        307
795682 ŽEBNICE     400    
629243 ŽERNOVNÍK U DOLNÍHO JAMNÉHO 273        
693596 ZHOŘEC U MANĚTÍNA    254     
648345 ŽICHLICE U HROMNIC        468
796891 ŽIHLE        472
796972 ŽILOV      363   
793621 ZRUČ      267   
          
 CZ0326 Rokycany         
736341 BEZDĚKOV U RADNIC     109    
746347 BISKOUPKY      162   
740829 BOREK U ROKYCAN      130   
614068 BŘEZINA U ROKYCAN     285    
615722 BUJESILY      337   
616338 BUŠOVICE      291   
617440 CEKOV      271   
651133 CHEZNOVICE    401     
651524 CHLUM NAD BEROUNKOU      445   
681351 CHOCKOV        95
777587 CHOMLE    131     
631787 CHOTĚTÍN    70     
724050 ČILÁ    126     
628000 DOBŘÍV    343     
631779 DRAHOŇŮV ÚJEZD     250    
639443 HLOHOVICE     465   
641316 HOLOUBKOV    61     
647306 HRÁDEK U ROKYCAN    84     
724068 HRADIŠTĚ NAD BEROUNKOU     211    
648973 HŘEŠIHLAVY    202     
649643 HŮRKY U ROKYCAN    183     
655872 JABLEČNO    133     
693502 KAKEJCOV    170     
662402 KAMENEC U RADNIC        123
664235 KAŘÍZEK     156    
664880 KLABAVA    97     
665347 KLADRUBY U RADNIC        403
613533 KŘÍŠE     456    
681130 LHOTA POD RADČEM     432    
681369 LHOTKA U RADNIC        176
716154 LHOTKA U TEREŠOVA     127    
682993 LIBLÍN     231    
685011 LÍŠNÁ U ZBIROHA     536    
700924 MEDOVÝ ÚJEZD     168    
693529 MEŠNO    251     
695424 MIROŠOV    809     
697290 MLEČICE        529
639460 MOSTIŠTĚ U HLOHOVIC    192     
700932 MÝTO V ČECHÁCH     765    
703087 NĚMČOVICE        168
704326 NEVID    212     
647314 NOVÁ HUŤ     144    
710253 OLEŠNÁ U RADNIC     439    
716162 OSTROVEC U TEREŠOVA     183    
628026 PAVLOVSKO     42    
721867 PLÍSKOV     220    
724076 PODMOKLY NAD BEROUNKOU        506
732958 PRAŠNÝ ÚJEZD     260    
736015 PŘÍKOSICE    494     
655881 PŘÍSEDNICE    73     
738107 RADNICE U ROKYCAN        663
739065 RAKOVÁ U ROKYCAN      324   
746355 SEBEČICE    221     
617458 SIRÁ      211   
736368 SKLENÁ HUŤ     46    
738115 SKOMELNO     220    
748544 SKOŘICE    320     
616354 SMĚDČICE        322
736023 ŠTÍTOV    122     
756229 STRAŠICE    491     
613550 STUPNO     220    
639478 SVINNÁ U HLOHOVIC     345    
761222 SVOJKOVICE    152     
765899 TĚNĚ    425     
766453 TEREŠOV     449    
641324 TĚŠKOV     443    
631795 TŘEBNUŠKA      116   
770884 TŘÍMANY    237     
768537 TROKAVEC    382     
791491 TÝČEK     286    
738123 ÚJEZD U SVATÉHO KŘÍŽE      256   
777609 VEJVANOV     358    
780529 VESELÁ U ROKYCAN     282    
768545 VÍSKY    129     
782939 VITINKA      224   
784770 VOLDUCHY      784   
613576 VRANOVICE U BŘAS     336    
616371 VŠENICE     176    
791504 ZBIROH     643    
793973 ZVÍKOVEC     285    
          
 CZ0327 Tachov         
680109 BAŽANTOV 387        
602701 BERNARTICE    296     
624705 BEZDĚKOV U DAMNOVA    283     
770655 BEZDĚKOV U TŘEMEŠNÉHO    177     
603694 BEZDRUŽICE    473     
634395 BLAHOUSTY     146    
678848 BOHUSLAV 134        
607291 BOJEČNICE     333    
693995 BONĚNOV 504        
710261 BONĚTICE     334    
710270 BONĚTIČKY      166   
607304 BOR U TACHOVA      1150   
602710 BOREK U TACHOVA      261   
607312 BOROVANY U BORU    343     
636967 BRANKA U TACHOVA 153        
667927 BŘETISLAV    81     
618021 BŘEZÍ U TACHOVA    204     
612651 BROD NAD TICHOU     649    
612669 BROD U STŘÍBRA      330   
789569 BROUMOV U ZADNÍHO CHODOVA    181     
785377 BUTOV    42     
618560 ČÁSTKOV U TACHOVA    269     
617385 CEBIV     357    
607321 ČEČKOVICE    327     
667935 ČELIV    135     
620408 ČERNOŠÍN    785     
680044 ČESKÁ VES U LESNÉ 157        
652211 CHODOVÁ PLANÁ     848    
652296 CHODSKÝ ÚJEZD    887     
618039 CTIBOŘ U TACHOVA     514    
624713 DAMNOV    505     
754731 DARMYŠL      475   
602728 DEHETNÁ      228   
709590 DLOUHÉ HRADIŠTĚ    249     
626694 DLOUHÝ ÚJEZD 266        
629201 DOLNÍ JADRUŽ    653     
652199 DOLNÍ KRAMOLÍN    186     
716405 DOLNÍ PLEZOM    148     
680281 DOLNÍ VÍSKA    31     
607339 DOLY U BORU     411    
680290 DOMASLAV    367     
694029 DOMASLAVIČKY 194        
770663 DUBEC     216    
636975 HALŽE 255        
680303 HANOV U LESTKOVA 365        
652202 HOLUBÍN    140     
761427 HOLYNĚ U SVOJŠÍNA     99    
652288 HORNÍ JADRUŽ    309     
643114 HORNÍ KOZOLUPY    380     
716413 HORNÍ PLEZOM    88     
694002 HOSTÍČKOV 421        
646237 HOŠŤKA    754     
778702 JADRUŽ    192     
680052 JEDLINA 225        
767204 JEMNICE U TISOVÉ      379   
765341 JEZERCE     116    
665355 KLADRUBY U STŘÍBRA      781   
667676 KOČOV      494   
603724 KOHOUTOV    114     
667943 KOKAŠICE    413     
669199 KONSTANTINOVY LÁZNĚ    101     
680311 KOŘEN    160     
607347 KOSOV U BORU    308     
620416 KRÁSNÉ ÚDOLÍ U ČERNOŠÍNA    105     
721255 KŘÍNOV    150     
603732 KŘIVCE    229     
721263 KŘÍŽENEC    267     
676748 KŠICE     648    
767212 KUMPOLEC     377    
778711 KUNDRATICE U PŘIMDY    235     
677604 KUROJEDY    388     
789577 KYJOV U ZADNÍHO CHODOVA    170     
678830 LABUŤ    204     
665363 LÁZ U KLADRUB      281   
620424 LAŽANY U ČERNOŠÍNA    217     
680061 LESNÁ U TACHOVA 392        
680320 LESTKOV 619        
761885 LHOTA U STŘÍBRA      391   
715964 LHOTA U TACHOVA      263   
716421 LOBZY U OŠELÍNA    191     
602540 LOM U STŘÍBRA     382    
686603 LOM U TACHOVA     543    
634417 LOMNIČKA     232    
667951 LOMY U DOMASLAVI    224     
688312 LUČINA U TACHOVA    154     
607355 LUŽNÁ U BORU      269   
778729 MALÉ DVORCE     138    
736091 MÁLKOV U PŘIMDY 108        
677612 MÁLKOVICE    241     
764922 MALÝ RAPOTÍN    105     
618578 MARŠOVY CHODY    248     
754641 MCHOV      302   
694011 MICHALOVY HORY  142       
757799 MILÍKOV U STŘÍBRA     238    
688321 MILÍŘE U TACHOVA 423        
773816 MLÝNEC POD PŘIMDOU    267     
688339 MÝTO U TACHOVA    215     
701246 NAHÝ ÚJEZDEC     398    
652300 NEBLAŽOV    232     
736104 NOVÁ VES POD PŘIMDOU    720     
603741 NOVÁ VES U BEZDRUŽIC     182    
742627 NOVÉ DOMKY 134        
754650 NOVÉ SEDLIŠTĚ    401     
761435 NYNKOV    89     
688347 OBORA U TACHOVA 224        
643122 OČÍN    110     
709603 OKROUHLÉ HRADIŠTĚ     449    
709824 OLBRAMOV    302     
764949 OLDŘICHOV U TACHOVA    304     
710288 OLEŠNÁ     243    
716430 OŠELÍN    303     
715972 OSTROV U TACHOVA      323   
620441 OSTROVCE     240    
721271 OTÍN U PLANÉ    244     
765350 OTROČÍN U STŘÍBRA      345   
770671 PAVLÍKOV U TŘEMEŠNÉHO     254    
718521 PAVLOVICE NAD MŽÍ    212     
680079 PAVLŮV STUDENEC 1 40        
688355 PAVLŮV STUDENEC 2 224        
798398 PAVLŮV STUDENEC 3 109        
618586 PERNOLEC     280    
680087 PÍSAŘOVA VESCE 358        
652229 PÍSTOV    126     
721280 PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ    1172     
709611 POLOUČANY    110     
603708 POLŽICE U BEZDRUŽIC 251        
646253 POŘEJOV 431        
603767 POTÍN    116     
665380 POZORKA U KLADRUB      296   
736112 PŘIMDA 446        
733717 PROSTIBOŘ     475    
620459 PYTLOV    156     
754749 RACOV    427     
771112 RÁJOV U TŘÍSKOLUP    264     
761443 ŘEBŘÍ    172     
603775 ŘEŠÍN    216     
742643 ROZVADOV    850     
607380 SKVIŘÍN    490     
643131 SLAVICE U HORNÍCH KOZOLUP     443    
756351 SOUMĚŘ    265     
680338 STAN U LESTKOVA    223     
680095 STARÁ KNÍŽECÍ HUŤ 64        
754668 STARÉ SEDLIŠTĚ     677    
754757 STARÉ SEDLO U TACHOVA     382    
652318 ŠTOKOV 352        
602736 STRACHOVICE U BERNARTIC    256     
643149 STRAHOV     301    
756369 STRÁŽ U TACHOVA    794     
742651 STŘEBLE    73     
757837 STŘÍBRO     820    
758175 STUDÁNKA U TACHOVA 334        
759856 SVAHY    261     
742601 SVATÁ KATEŘINA U ROZVADOVA    547     
785385 SVINNÁ U STŘÍBRA    145     
768758 SVIŇOMAZY      241   
636991 SVOBODKA    279     
761451 SVOJŠÍN    261     
761893 SYTNO     315    
764914 TACHOV    1374     
767221 TISOVÁ U TACHOVA     353    
620467 TŘEBEL    174     
770680 TŘEMEŠNÉ    314     
771121 TŘÍSKOLUPY POD PŘIMDOU    323     
767239 TRNOVÁ U TACHOVA     193    
768766 TRPÍSTY      390   
612677 TUNĚCHODY U STŘÍBRA      267   
721298 TÝNEC U PLANÉ    281     
773824 ÚJEZD POD PŘIMDOU 186        
676756 ÚNEHLE     388    
754676 ÚŠAVA    204     
667684 ÚSTÍ NAD MŽÍ    64     
624721 VELKÁ VES U DAMNOVA    152     
778737 VELKÉ DVORCE    240     
618594 VELKÝ RAPOTÍN     314    
764833 VÍTKOV U TACHOVA     341    
718530 VÍTOVICE U PAVLOVIC    171     
759864 VÍŽKA    121     
680346 VRBICE U BEZDRUŽIC    161     
665398 VRBICE U STŘÍBRA    149     
636983 VÝŠINA 293        
652237 VÝŠKOV U CHODOVÉ PLANÉ    244     
694037 VÝŠKOVICE U MICHALOVÝCH HOR 251        
607398 VYSOČANY U BORU      341   
680354 VYSOKÉ JAMNÉ    311     
721301 VYSOKÉ SEDLIŠTĚ    236     
789585 ZADNÍ CHODOV    596     
709832 ZÁDUB U OLBRAMOVA    210     
680117 ZAHÁJÍ U LESNÉ 132        
620475 ZÁHOŘÍ U ČERNOŠÍNA   74      
637009 ŽĎÁR U TACHOVA 72        
646245 ŽEBRÁKY 405        
792896 ZHOŘ U STŘÍBRA      572   
603783 ZHOŘEC U BEZDRUŽIC 415        
759872 ZLIV NAD MŽÍ    264     
          
 CZ0411 Cheb         
600521 537        
669202 BOR U KOPANINY     256    
707660 BOŽETÍN     373    
650820 BŘÍZA NAD OHŘÍ     138    
630381 BRTNÁ U DOLNÍHO ŽANDOVA 95        
650838 CETNOV      111   
650919 CHEB      734   
769525 CHOCOVICE     215   
770817 CHODOVSKÁ HUŤ 162        
901903 CHOTĚNOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ    141     
707678 CIŽEBNÁ     164    
694771 DĚVÍN      107   
768880 DLOUHÉ MOSTY      109   
681598 DOBROŠOV U LIBÉ    118     
694789 DOLNÍ ČÁSTKOV     262    
725561 DOLNÍ HRANIČNÁ     191    
684376 DOLNÍ LAŽANY U LIPOVÉ    254     
684384 DOLNÍ LIPINA     148    
688126 DOLNÍ LUBY     142    
780162 DOLNÍ PASEKY 177        
636568 DOLNÍ PELHŘIMOV    435     
630390 DOLNÍ ŽANDOV    630     
694835 DOUBRAVA      121   
669237 DOUBRAVA U AŠE  100       
684392 DOUBRAVA U LIPOVÉ    251     
632503 DRMOUL    402     
681644 DUBINA    87     
769509 DVOREK      177   
634646 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ     225    
753971 HÁJ U STARÉ VODY 82        
636576 HÁJE U CHEBU     652    
638072 HAZLOV    355     
694797 HLUBOKÁ U MILHOSTOVA      215   
694801 HORKA U MILHOSTOVA     145    
684406 HORNÍ LAŽANY U LIPOVÉ     172    
684414 HORNÍ LIPINA     191    
634654 HORNÍ LOMANY     291    
688142 HORNÍ LUBY 172        
780171 HORNÍ PASEKY 226        
768821 HORNÍ VES U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 231        
769517 HORNÍ VES U TŘEBENĚ      302   
630403 HORNÍ ŽANDOV 307        
647641 HRANICE U AŠE    727     
707686 HRZÍN U NOVÉHO KOSTELA      400   
681601 HŮRKA U LIBÉ     191    
634638 JEDLIČNÁ     53    
754021 JEDLOVÁ U STARÉ VODY 53        
768898 JINDŘICHOV U TRŠNIC     149    
650854 KLEST     134    
778311 KLIMENTOV     27    
669211 KOPANINA     527    
669253 KOPANINY    118     
684422 KOZLY U LIPOVÉ     155    
634662 KRAPICE     185    
673340 KRÁSNÁ 466        
770825 KRÁSNÉ U TŘÍ SEKER 137        
676632 KŘIŽOVATKA      438   
679372 LÁZNĚ KYNŽVART 644        
679364 LAZY 141        
707694 LESNÁ U NOVÉHO KOSTELA     183    
681610 LIBÁ    380     
638081 LIPNÁ U HAZLOVA    92     
771805 LIPOLTOV      218   
684431 LIPOVÁ U CHEBU     175    
721611 LOMNIČKA U PLESNÉ     171    
688151 LUBY I    466     
688193 LUBY II 22        
681636 LUZNÁ U FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ     120    
778320 MALÁ HLEĎSEBE 79        
694916 MALÁ ŠITBOŘ    169     
691585 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 131        
784109 MARTINOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 163        
684449 MECHOVÁ     197    
694819 MILHOSTOV      485   
789682 MILHOSTOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 162        
694924 MILÍKOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ    211     
669229 MLÝNEK      378   
697508 MNICHOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 508        
771813 MOKŘINA      181   
698270 MOKŘINY 184        
676667 MOSTEK U KŘIŽOVATKY      169   
684457 MÝTINA    232     
684503 MÝTINA I    101     
726591 MÝTINKA U POUSTKY     136    
698288 NEBESA 27        
676641 NOVÁ VES U KŘIŽOVATKY      508   
754030 NOVÉ MOHELNO 30        
769541 NOVÝ DRAHOV      228   
707708 NOVÝ KOSTEL     206    
698296 NOVÝ ŽĎÁR 94        
709531 OKROUHLÁ U CHEBU     496    
684465 OLDŘICHOV U LIPOVÉ 156        
688169 OPATOV U LUBŮ 506        
726605 OSTROH     224    
638153 OTOV U HAZLOVA    54     
717134 OVESNÉ KLADRUBY 639        
684473 PALIČ 301        
758159 PASTVINY U STUDÁNKY 276        
770833 PLÁNSKÁ HUŤ 62        
721620 PLESNÁ    266     
650846 PODHOŘÍ U CHEBU      47   
723720 PODHRAD     175    
669261 PODHRADÍ U AŠE 275        
630411 PODLESÍ U DOLNÍHO ŽANDOVA 147        
638111 POLNÁ U HAZLOVA     206    
725587 POMEZÍ NAD OHŘÍ      204   
681628 POMEZNÁ     139    
726613 POUSTKA U FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ      312   
769550 POVODÍ      172   
732842 PRAMENY 613        
739031 RÁJOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 484        
681652 RYBÁŘE U LIBÉ    75     
709549 SALAJNA    418     
697516 SÍTINY 385        
650862 SKALKA U CHEBU     213    
638129 SKALKA U HAZLOVA 253        
748102 SKALNÁ      629   
768847 SKELNÉ HUTĚ 88        
634689 SLATINA U FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ     161    
754048 SLATINA U STARÉ VODY 10        
707724 SMRČÍ U NOVÉHO KOSTELA    87     
721638 SMRČINA    96     
721646 ŠNEKY     81    
691674 STANOVIŠTĚ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ    182     
753998 STARÁ VODA U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 893        
755028 STARÝ HROZŇATOV     407    
748111 STARÝ RYBNÍK     189    
684481 STEBNICE     219    
673366 ŠTÍTARY U KRÁSNÉ 139        
650871 STŘÍŽOV U CHEBU     162    
758167 STUDÁNKA U AŠE 161        
707732 SVAŽEC    74     
638137 TÁBORSKÁ      267   
770841 TACHOVSKÁ HUŤ 234        
694932 TĚŠOV U MILÍKOVA    153     
770850 TŘI SEKERY U KYNŽVARTU 202        
770868 TŘI SEKERY U TACHOVA 337        
647675 TROJMEZÍ    414     
768901 TRŠNICE      123   
768839 TRSTĚNICE U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ     632    
725595 TŮNĚ     58    
630420 ÚBOČÍ U DOLNÍHO ŽANDOVA 226        
673374 ÚJEZD U KRÁSNÉ 221        
691607 ÚŠOVICE 308        
721654 VACKOV     273    
694827 VACKOVEC      316   
776751 VALY U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 84        
778338 VELKÁ HLEĎSEBE     201    
709565 VELKÁ ŠITBOŘ      285   
748145 VELKÝ RYBNÍK U SKALNÉ    41     
780189 VERNÉŘOV U AŠE 232        
784117 VLKOVICE U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 181        
784630 VOJTANOV    353     
748129 VONŠOV      132   
638145 VÝHLEDY 67        
717142 VYSOČANY U OVESNÝCH KLADRUB 135        
754013 VYSOKÁ U STARÉ VODY 609        
688177 VÝSPA 178        
789691 ZÁDUB 162        
789704 ZÁVIŠÍN 121        
784648 ZELENÝ HÁJ     143    
684490 ŽÍRNICE     53    
634697 ŽÍROVICE      416   
          
 CZ0412 Karlovy Vary         
600016 ABERTAMY 225        
600369 ANDĚLSKÁ HORA 435        
715816 ARNOLDOV 91        
726630 BABICE U POUTNOVA 250        
601268 BEČOV NAD TEPLOU 218        
602621 BERANOV 277        
675962 BERANOVKA 284        
702609 BERNOV 226        
754684 BEROUN U STARÉHO SEDLA 196        
732788 BEZDĚKOV U PRACHOMET 346        
765945 BEZVĚROV U TEPLÉ 324        
605891 BOČ   83      
606758 BOCHOV 932        
663581 BOHATICE        55
726648 BOHUSLAV U POUTNOVA 159        
607274 BOR U KARLOVÝCH VAR      428   
736481 BOREK U ŠTĚDRÉ      366   
608866 BOŽÍ DAR 127        
627020 BRANIŠOV 207        
798720 BRAŽEC 1 128        
990779 BRAŽEC 2 U HRADIŠTĚ 1388        
663697 BŘEZOVÁ     16    
763179 BRLOŽEC U ŠTĚDRÉ 262        
716642 BRŤ 389        
780278 BUDOV 124        
648507 BYSTŘICE U HROZNĚTÍNA      308   
746746 ČANKOV      69   
620017 ČERNAVA 122        
673731 ČESKÝ CHLOUMEK 110        
706922 CHLUM U NOVOSEDEL      547   
652148 CHODOV U BEČOVA NAD TEPLOU 170        
775673 CHYLICE 337        
623725 ČICHALOV     316    
655511 ČICHOŘICE     204    
657727 ČÍHANÁ U JAVORNÉ 196        
726656 ČÍHANÁ U POUTNOVA 303        
631043 CIHELNY   51      
624586 DALOVICE        63
673901 DAMICE   185      
625515 DĚPOLTOVICE     415    
626422 DLOUHÁ LOMNICE 466        
627038 DOBRÁ VODA U TOUŽIMI 466        
715859 DOLNÍ ŽĎÁR U OSTROVA     254    
791776 DOMAŠÍN U ZBRASLAVI      227   
631051 DOUBÍ U KARLOVÝCH VAR      115   
990833 DOUPOV U HRADIŠTĚ 16        
663701 DRAHOVICE      41   
632325 DRAŽOV 673        
627046 DŘEVOHRYZY 215        
663549 DVORY     77    
634492 FOJTOV 157        
668559 HÁJE U KARLOVÝCH VAR    192     
636681 HÁJEK U OSTROVA      227   
678287 HANUŠOV 84        
754692 HEŘMANOV U STARÉHO SEDLA 10        
772623 HERSTOŠICE 200        
632317 HLINKY 166        
664863 HLUBOKÝ     64    
642380 HORNÍ BLATNÁ 284       
726664 HORNÍ KRAMOLÍN 158        
757250 HORNÍ TAŠOVICE 407        
715824 HORNÍ ŽĎÁR U OSTROVA  138       
658383 HORY U JENIŠOVA    291     
726672 HOŠTĚC 296        
600024 HŘEBEČNÁ 255        
780286 HŘIVÍNOV148        
648515 HROZNĚTÍN      479   
655619 JABLONNÁ U CHYŠÍ     126    
656437 JÁCHYMOV 479        
784532 JAKUBOV   206      
726681 JANKOVICE 304        
657735 JAVORNÁ U TOUŽIMI 385        
706159 JELENÍ U NOVÝCH HAMRŮ 57        
658391 JENIŠOV      305   
776572 JEŘEŇ     309    
606804 JESÍNKY 177        
608947 JIMLÍKOV      114   
663433 KARLOVY VARY   19      
664871 KFELY U OSTROVA        342
602639 KLADRUBY U BERANOVA 411        
765953 KLÁŠTER TEPLÁ 596        
780936 KNÍNICE U ŽLUTIC 178        
736490 KOBYLÉ     182    
767921 KOJŠOVICE 371        
736503 KOLEŠOV U ŽLUTIC     104    
668567 KOLOVÁ     192    
668672 KOMÁROV U ŠTĚDRÉ 357        
756423 KORUNNÍ   64      
669946 KOSMOVÁ 413        
670685 KOSTRČANY      202   
623733 KOVÁŘOV U ŽLUTIC     132    
671622 KOZLOV 293        
673749 KRÁSNÉ ÚDOLÍ 461        
601276 KRÁSNÝ JEZ  136       
673927 KRÁSNÝ LES 388        
675971 KŘEPKOVICE 234        
678295 KVĚTNOVÁ      545   
797847 KYSELKA   8      
767930 LACHOVICE    198     
763187 LAŽANY U ŠTĚDRÉ 415        
673935 LÉNO 27        
702617 LESÍK 192        
745880 LESOV        128
693120 LÍPA 64        
770400 LUHOV U TOUŽIMI 146        
688622 LUKA U VERUŠIČEK 308        
634506 LUŽEC U NEJDKU 34        
605921 MALÝ HRZÍN 59        
678309 MAROLTOV    109     
716651 MĚCHOV 364        
693138 MERKLÍN U KARLOVÝCH VAR 42        
705241 MEZIROLÍ      218   
671631 MIROTICE U KOZLOVA 238      
695556 MÍROVÁ      239   
797774 MLYŇANY    48     
706931 MOČIDLEC      693   
655554 MOKRÁ U CHÝŠÍ    336     
715956 MOŘIČOV    372     
763195 MOSTEC     121    
765970 MRÁZOV 261        
670693 NAHOŘEČICE      96   
702625 NEJDEK 255        
657743 NĚMECKÝ CHLOUMEK 281        
675989 NEZDICE U KŘEPKOVIC 219        
770418 NEŽICHOV 307        
625523 NIVY     99    
678686 NOVÁ KYSELKA    64     
705250 NOVÁ ROLE      336   
636690 NOVÁ VÍSKA U OSTROVA      135   
706167 NOVĚ HAMRY 140        
657751 NOVÉ KOUNICE 83        
625531 ODEŘ 75        
673757 ODOLENOVICE 249        
702633 OLDŘICHOV U NEJDKU 21        
693146 OLDŘIŠ U MERKLÍNA 110        
663654 OLŠOVÁ VRATA    192     
715883 OSTROV NAD OHŘÍ     436    
756431 OSVINOV 197        
716596 OTOVICE U KARLOVÝCH VAR        247
716669 OTROČÍN 881        
671649 PÁVICE 180        
671657 PĚČKOVICE 207        
756458 PEKLO  109       
675997 PĚKOVICE 236        
719315 PERNINK 426        
720593 PILA    179     
673943 PLAVNO 0        
753831 POČERNY        267
745898 PODLESÍ U SADOVA        84
655571 PODŠTĚLY     224    
770426 POLÍKNO U TOUŽIMI 329        
772631 POLOM U ÚDRČE 209        
656470 POPOV U JÁCHYMOVA 69        
726699 POPOVICE U POUTNOVA 147        
716677 POSEČ 265        
726516 POTŮČKY 152        
726702 POUTNOV 314        
634522 POZORKA U NEJDKU 81        
732796 PRACHOMETY 418        
763209 PŘESTÁNÍ    47     
673765 PŘÍLEZY 247        
733831 PROTIVEC U ŽLUTIC     578    
693154 PSTRUŽÍ U MERKLÍNA 23        
762296 PULOVICE     198    
678694 RADOŠOV    117     
991244 RADOŠOV U HRADIŠTĚ 830        
655597 RADOTÍN U CHYŠÍ     353    
767964 RADYNĚ 268        
620033 RÁJEC U ČERNAVY    86     
765988 RANKOVICE 293        
780944 RATIBOŘ U ŽLUTIC 233        
753840 ROSNICE U STARÉ ROLE      105   
702641 RUDNÉ 255        
648523 RUPRECHTOV U HROZNĚTÍNA     231    
663557 RYBÁŘE      86   
657760 RYBNIČNÁ 168        
608874 RYŽOVNA 286        
745901 SADOV      58   
746754 SEDLEC U KARLOVÝCH VAR      107   
762300 SEDLEČKO U KARLOVÝCH VAR     177    
775681 SEDLO U TOUŽIMI 510        
762318 ŠEMNICE     257    
736520 SEMTĚŠ U ŽLUTIC    141     
797740 SKOKY U ŽLUTIC  167       
785903 SKŘIPOVÁ      197   
726711 SLUŽETÍN U POUTNOVA 306        
605905 SMILOV NAD OHŘÍ      87   
668681 SMILOV U ŠTĚDRÉ 170        
634531 SMOLNÉ PECE    210     
606774 SOVOLUSKY U BOCHOVA 232        
605913 SRNÍ U BOČE 174        
753645 STANOVICE    416     
753858 STARÁ ROLE      273   
754706 STARÉ SEDLO U TEPLÉ 199        
763217 ŠTĚDRÁ      363   
623741 ŠTOUTOV      224   
607282 STRÁŇ    233     
756440 STRÁŽ NAD OHŘÍ   169      
757276 STRUŽNÁ 196        
758931 SUCHÁ U NEJDKU 209        
775690 SVINOV U TOUŽIMI 424        
631060 TAŠOVICE      78   
606782 TELEČ 208        
765961 TEPLÁ 908        
766402 TEPLIČKA  131       
606791 TĚŠETICE U BOCHOVA 517        
702650 TISOVÁ U NEJDKU 74        
716685 TISOVÁ U OTROČÍNA 241        
767948 TOUŽIM 921        
770434 TŘEBOUŇ 501        
663492 TUHNICE      25   
990329 TUREČ U HRADIŠTĚ 186        
780294 TÝNIŠTĚ      329   
772640 ÚDRČ 379        
775703 ÚTVINA 625        
780308 VAHANEČ 234        
776581 VALEČ V ČECHÁCH  215       
777943 VELICHOV   124      
688631 VELKÝ HLAVÁKOV 421        
797758 VERUŠICE  225       
780316 VERUŠIČKY 146       
780952 VESELOV 296        
601284 VODNÁ U BEČOVA NAD TEPLOU 36        
784559 VOJKOVICE NAD OHŘÍ   180      
785911 VRBICE U VALČE 490        
673951 VRCH 68        
624594 VŠEBOROVICE        172
715841 VYKMANOV U OSTROVA     104    
702668 VYSOKÁ PEC U NEJDKU 77        
634549 VYSOKÁ ŠTOLA 53        
624608 VYSOKÁ U DALOVIC     94    
780324 ZÁHOŘÍ U VERUŠIČEK 145        
706965 ZÁHOŘICE     172    
754714 ZAHRÁDKA U STARÉHO SEDLA 190        
757284 ŽALMANOV 381        
990388 ŽĎÁR U HRADIŠTĚ    11     
655601 ŽĎÁREK U CHYŠÍ    93     
797766 ŽLUTICE    866     
          
 CZ0413 Sokolov         
670421 ARNOLTOV    205     
644048 BOŠÍŘANY 95        
629871 BOUČÍ    146     
614611 BŘEZOVÁ U SOKOLOVA    54     
615129 BUBLAVA 311        
615889 BUKOVANY U SOKOLOVA     27    
670456 BYSTŘINA  17       
742155 BYSTŘINA U ROVNÉ 98        
670367 ČERNÁ U KRASLIC 207        
734152 CHALOUPKY 61        
651621 CHLUM SVATÉ MAŘÍ    174     
678601 CHOTÍKOV U KYNŠPERKA NAD OHŘÍ      222   
653713 CHRANIŠOV      94   
670375 ČIRÁ 119        
742163 ČISTÁ U ROVNÉ 573        
760005 ČISTÁ U SVATAVY      13   
624772 DASNICE      207   
672246 DOLINA U KRAJKOVÉ    104     
652172 DOLNÍ CHODOV      347   
673781 DOLNÍ HLUBOKÁ 236        
629880 DOLNÍ NIVY     89    
752304 DOLNÍ RYCHNOV    99     
686506 DVORY U LOKTE    162     
636339 HABARTOV     98    
660400 HÁJ U JINDŘICHOVIC 198        
673790 HÁJE NAD TEPLOU 256        
660418 HEŘMANOV V KRUŠNÝCH HORÁCH 93        
617806 HLAVNO     145    
685861 HORNÍ ČÁSTKOV     217    
629898 HORNÍ NIVY 171        
661597 HORNÍ POCHLOVICE   7      
629901 HORNÍ ROZMYŠL 200        
644056 HORNÍ SLAVKOV 439        
711004 HORY U OLOVÍ    80     
660426 HRADECKÁ 172        
672254 HRÁDEK U KRAJKOVÉ         202      
673323 HRANIČNÁ 10              
782947 HRUŠKOVÁ 154              
660434 JINDŘICHOVICE V KRUŠNÝCH HOR. 424              
661601 KAČEROV U KYNŠPERKA NAD OHŘÍ           415    
670383 KÁMEN U KRASLIC 113              
614629 KAMENICE U BŘEZOVÉ 131              
678619 KAMENNÝ DVŮR         131      
644064 KFELY U HORNÍHO SLAVKOVA       284        
670391 KOSTELNÍ 147              
670430 KOSTELNÍ BŘÍZA 156              
672262 KRAJKOVÁ         436      
673293 KRASLICE 339              
670464 KRÁSNÁ LÍPA U BŘEZOVÉ 140              
742171 KRÁSNA LÍPA U ROVNÉ 18              
762539 KRÁSNÁ LÍPA U ŠINDELOVÉ 157              
673331 KRÁSNÁ U KRASLIC 409              
673811 KRÁSNO NAD TEPLOU 396              
786705 KŘEMENITÁ       77        
672271 KVĚTNÁ U KRAJKOVÉ       152        
672289 LEOPOLDOVY HAMRY 61              
644072 LEŽNICE 122              
644081 LEŽNIČKA   85            
681695 LIBAVSKÉ ÚDOLÍ         30      
672297 LIBNOV 190              
678643 LIBOC           115    
751383 LIBOC U KRASLIC 202              
685879 LÍTOV           129    
614653 LOBZY U BŘEZOVÉ 234              
686514 LOKET         95      
686620 LOMNICE U SOKOLOVA         80      
706663 LOUČKY U LOKTE         87      
660442 LOUČNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH       120        
705560 LOUKA U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 385              
688550 LUH NAD SVATAVOU         230      
672301 MARKVAREC U KRAJKOVÉ         127      
660451 MEZIHORSKÁ 176              
673820 MILEŠOV 122              
742180 MILÍŘE U ROVNÉ 45              
762580 MILÍŘE U ŠINDELOVÉ 227              
751391 MLÝNSKÁ 267              
686522 NADLESÍ 254              
757659 NOVÁ VES U KRASLIC 15              
705578 NOVÁ VES U SOKOLOVA 680              
711021 NOVÉ DOMY       24        
706680 NOVÉ SEDLO U LOKTE           99    
782955 NOVINA U SOKOLOVA 92              
762547 OBORA U ŠINDELOVÉ 61              
710962 OLOVÍ 56              
670472 OSTROV U BŘEZOVÉ 132              
614661 PASEKA U BŘEZOVÉ 73              
670405 POČÁTKY U KRASLIC 159              
660469 POUŠŤ 125              
734136 PŘEBUZ 78              
762555 PTAČÍ 55              
688568 RADVANOV         198      
734144 ROLAVA 116              
741531 ROTAVA       207        
742147 ROVNÁ U SOKOLOVA 350              
670448 RUDOLEC U BŘEZOVÉ       240        
681709 ŠABINA         207      
762563 ŠINDELOVÁ 79              
741558 SMOLNÁ 104              
670481 SMRKOVEC U BŘEZOVÉ 246              
751405 SNĚŽNÁ 310              
752223 SOKOLOV               105
786730 SPOMYŠL U VŘESOVÉ 39              
660485 STARÁ 106              
754722 STARÉ SEDLO U SOKOLOVA         349      
678651 ŠTĚDRÁ U KYNŠPERKA NAD OHŘÍ           201    
757641 STŘÍBRNÁ 236              
670499 STUDÁNKA U BŘEZOVÉ 163              
710997 STUDENEC U OLOVÍ 126              
786713 TATROVICE 123              
673251 TISOVÁ U KRASLIC 70              
614645 TISOVÁ U SOKOLOVA       4        
644102 TŘÍDOMÍ 28              
686638 TÝN U LOMNICE         27      
752312 TĚŠOVICE           66    
686531 ÚDOLÍ U LOKTE   12            
670413 VALTÉŘOV U KRASLIC 153              
782408 VINTÍŘOV U SOKOLOVA           44    
782963 VÍTKOV U SOKOLOVA         258      
742198 VRANOV U ROVNÉ 286              
786721 VŘESOVÁ       27        
673269 ZELENÁ HORA U KRASLIC 45              
670502 ŽITNÁ U BŘEZOVÉ 316              
678635 ZLATÁ       198        
                   
  CZ0421 Děčín                
765384 BABĚTÍN     83          
625248 BĚLÁ U DĚČÍNA     71          
602451 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ     182          
638633 BLANKARTICE       351        
626929 BOREK U DĚČÍNA     148          
614190 BŘEZINY U DĚČÍNA     199          
627283 BRLOŽEC       88        
612987 BRTNÍKY       339        
625230 BYNOV     46          
780090 ČÁSLAV U VERNEŘIC       125        
621285 ČESKÁ KAMENICE       284        
614203 CHLUM U DĚČÍNA     198          
654485 CHŘÍBSKÁ       139        
625086 CHROCHVICE     75          
762849 CÍSAŘSKÝ       572        
626937 DOBKOVICE     150          
627291 DOBRNÁ           504    
654469 DOLNÍ CHŘÍBSKÁ       460        
678767 DOLNÍ FALKNOV   24            
629049 DOLNÍ HABARTICE     347          
621293 DOLNÍ KAMENICE         316      
743607 DOLNÍ KŘEČANY         510      
629979 DOLNÍ PODLUŽÍ       547        
629987 DOLNÍ POUSTEVNA       143        
630471 DOLNÍ ŽLEB     29          
631116 DOUBICE         149      
678775 FALKNOV   162            
661066 FILIPOV U JIŘÍKOVA           50    
638641 FOJTOVICE U HEŘMANOVA     384          
634603 FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ         127      
672700 FUKOV         100      
638650 HEŘMANOV     454          
691313 HLINĚNÁ     176          
654477 HORNÍ CHŘIBSKÁ       216        
743593 HORNÍ JINDŘICHOV         492      
621315 HORNÍ KAMENICE       195        
625221 HORNÍ OLDŘICHOV         65      
643807 HORNÍ PODLUŽÍ       604        
629995 HORNÍ POUSTEVNA       245        
680125 HOŠTICE NAD LABEM     110          
648957 HŘENSKO     11          
649520 HUNTÍŘOV U DĚČÍNA           335    
657204 JANSKÁ         240      
691330 JAVORY   257            
660990 JEDLOVÁ       10        
659258 JETŘICHOVICE U DĚČÍNA     118          
660043 JÍLOVÉ U DĚČÍNA         607      
661007 JIŘETÍN POD JEDLOVOU   151            
661074 JIŘÍKOV         849      
778265 KARLOVKA         61      
664791 KERHARTICE       469        
779733 KNÍŽECÍ       92        
612995 KOPEC       55        
762857 KRÁLOVKA         121      
672696 KRÁLOVSTVÍ       819        
673617 KRÁSNÁ LÍPA       684        
654493 KRÁSNÉ POLE U CHŘIBSKÉ       45        
673625 KRÁSNÝ BUK     143          
674001 KRÁSNÝ STUDENEC     332          
677370 KUNRATICE U ČESKÉ KAMENICE       353        
762865 KUNRATICE U ŠLUKNOVA       104        
673633 KYJOV U KRÁSNÉ LÍPY     64          
678783 KYTLICKÉ MLÝNY       29        
680133 LESNÁ U DĚČÍNA     217          
684511 LIPOVÁ U ŠLUKNOVA         517      
684520 LIŠČÍ       105        
677396 LÍSKA   246            
686271 LOBENDAVA         533      
625311 LOUBÍ U DĚČÍNA     14          
780103 LOUČKY U VERNEŘIC       553        
690031 MALÁ BUKOVINA       465        
690392 MALÁ VELEŇ     216          
755214 MALÝ ŠACHOV         92      
660051 MARTINĚVES U DĚČÍNA     142          
625272 MAXIČKY     20          
693111 MERBOLTICE       559        
693804 MEZNÁ U HŘENSKA           56    
694126 MIKULÁŠOVICE       1099        
697834 MODRÁ U DĚČÍNA         220      
744034 NOVÁ CHŘIBSKÁ     53          
630012 NOVÁ VÍSKA U DOLNÍ POUSTEVNY       151        
762873 NOVÉ HRABĚCÍ       81        
634620 OLDŘICHOV NAD PLOUČNICÍ     89          
602469 OVESNÁ     202          
754421 PANSKÝ       69        
765392 PŘEDNÍ LHOTA U TĚCHLOVIC     58          
780111 PŘÍBRAM POD BUKOVOU HOROU 448              
626953 PROSETÍN U DOBKOVIC     110          
625302 PROSTŘEDNÍ ŽLEB     99          
762881 ROŽANY         242      
661023 ROZHLED   123            
743518 RUMBURK         335      
744042 RYBNIŠTĚ       350        
780120 RYCHNOV U VERNEŘIC       529        
659274 RYNARTICE     62          
780138 RYTÍŘOV     85          
686280 SEVERNÍ       393        
762890 ŠLUKNOV       338        
751472 SNĚŽNÍK       101        
691364 STARÁ BOHYNĚ     87          
779750 STARÉ HRABĚCÍ       176        
754439 STARÉ KŘEČANY       1094        
755222 STARÝ ŠACHOV     103          
758183 STUDÁNKA U RUMBURKU       257        
677400 STUDENÝ U KUNRATIC         243      
776629 VALKEŘICE       881        
776971 VARNSDORF       832        
778273 VELKÁ BUKOVINA         449      
778648 VELKÁ VELEŇ     284          
780154 VELKÉ STÍNKY 32              
779768 VELKÝ ŠENOV         690      
780146 VERNEŘICE       611        
780618 VESELÉ         474      
781886 VILÉMOV U ŠLUKNOVA         152      
783714 VLČÍ HORA     182          
783722 ZAHRADY       116        
                   
  CZ0422 Chomutov                
691003 AHNÍKOV               128
605352 BEČOV 127              
604151 BÍLENCE               640
696013 BLAHUŇOV   79            
605361 BLATNO U CHOMUTOVA 246              
607002 BOLEBOŘ 143              
660809 BŘEZENEC       249        
614491 BŘEZNO U CHOMUTOVA               1721
661899 BYSTŘICE U KADANĚ               99
620599 ČERNOVICE U CHOMUTOVA               184
777561 ČERNÝ POTOK 69              
719374 ČERNÝŠ         273      
660876 ČERVENÝ HRÁDEK U JIRKOVA       43        
622541 ČESKÉ HAMRY U VEJPRT 49              
650722 CHBANY               178
652458 CHOMUTOV I               412
652636 CHOMUTOV II         250      
614505 DENĚTICE               260
692255 DOBŘENEC 2           413    
736163 DOLINA 295              
630691 DOMAŠÍN U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ 219              
676209 DOMINA 137              
788091 DRMALY         112      
632597 DROUŽKOVICE               917
662135 GABRIELINA HUŤ 3              
782416 HÁJ 2 U VINTÍŘOVA               143
687049 HÁJ U LOUČNÉ 285              
614513 HOLETICE               331
641812 HORA SVATÉHO ŠEBESTIÁNA 120              
692522 HORNÍ HALŽE 134              
605379 HRÁDEČNÁ       209        
780197 HRADIŠTĚ U VERNÉŘOVA   66            
648779 HRUŠOVANY U CHOMUTOVA               390
641821 JILMOVÁ 21              
660833 JINDŘIŠSKÁ   116            
660761 JIRKOV         224      
661686 KADAŇ           473    
782424 KADAŇSKÝ ROHOZEC 2               117
662119 KALEK 163              
692531 KAMENNÉ 62              
665622 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ           447    
665631 KLÁŠTERECKÁ JESEŇ   92            
782432 KOJETÍN 2 U RADONIC     255          
692271 KONICE 2 U MAŠŤOVA         204      
736171 KOTLINA 85              
709484 KOTVINA 2     170          
671509 KOVÁŘSKÁ 278              
672921 KRALUPY U CHOMUTOVA       2        
676217 KRÁSNÁ LÍPA U KŘIMOVA   98            
674273 KRBICE               62
676225 KŘIMOV 283              
709492 KRUPICE 2   44            
736180 KRYŠTOFOVY HAMRY 24              
677167 KUNDRATICE U CHOMUTOVA     17          
798495 KUNOV 148              
605387 KVĚTNOV U CHOMUTOVA 126              
786551 KYJICE               86
648787 LAŽANY U CHOMUTOVA               292
665649 LESTKOV 2 U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ     155          
696021 LIDEŇ 107              
630705 LOUCHOV 106              
687057 LOUČNÁ U VEJPRT 237             
692280 MAŠŤOV           1144    
692549 MĚDĚNEC 216              
676250 MENHARTICE U KŘIMOVA 122              
605395 MEZIHOŘÍ U CHOMUTOVA 87              
694355 MIKULOVICE U VERNÉŘOVA               387
665657 MIŘETICE U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ         226      
696030 MÍSTO       126        
692557 MÝTINKA 12              
662143 NAČETÍN I 0              
662127 NAČETÍN U KALKU 85              
676268 NEBOVAZY 100              
772593 NEZABYLICE               586
641804 NOVÁ VES U KŘIMOVA 457              
630721 NOVÁ VÍSKA U DOMAŠÍNA 102              
706728 NOVÉ SEDLO NAD BÍLINOU           29    
709506 OKOUNOV 2     150          
719391 ONDŘEJOV U PERŠTEJNA 71              
607011 ORASÍN 150              
709514 OSLOVICE 2         63      
716961 OTVICE               382
773255 PASTVINY 1     69          
780201 PAVLOV U VERNÉŘOVA       127        
719404 PERŠTEJN       44        
716979 PESVICE               335
630713 PETLERY   227            
788104 PODHŮŘÍ U VYSOKÉ PECE 55              
630730 PODMILESY 112              
641839 POHRANIČNÍ 23              
661813 POKUTICE         118      
725048 POLÁKY               652
780219 POTOČNÁ U VERNÉŘOVA   54            
772607 PŘEČAPLY               356
650731 PŘESKAKY               511
736201 PŘÍSEČNICE 387              
661864 PRUNÉŘOV           177    
607029 PYŠNÁ 31              
719579 RAČETICE               358
605409 RADENOV 145              
738280 RADONICE U KADANĚ               1000
719412 RÁJOV U PERŠTEJNA 117              
665665 RAŠOVICE U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ         200      
740675 ROKLE           1049    
736210 RUSOVÁ 618              
782475 SEDLEC 1 U RADONIC         108      
605417 ŠERCHOV       117        
604160 ŠKRLE               522
787787 SOBĚTICE U VÝSLUNÍ 273              
752851 SPOŘICE               476
614548 STRANNÁ U NECHRANIC               178
676276 STRÁŽ U KŘIMOVA 209              
676233 STRÁŽKY U KŘIMOVA 107              
757195 STRUPČICE               581
676241 SUCHDOL U KŘIMOVA 57              
665673 SUCHÝ DŮL 2 U KLÁŠTERCE N. OH.     44          
759597 SUŠANY               709
607037 SVAHOVA 46              
787795 TŘEBÍŠKA 104              
771899 TUŠIMICE               396
787825 ÚBOČÍ U VÝSLUNÍ 57              
772615 ÚDLICE               576
773280 ÚHOŠŤ   22            
773271 ÚHOŠŤANY     881          
777579 VEJPRTY 372              
778001 VELIKÁ VES               1673
665690 VELKÁ LESNÁ 1       32        
780227 VERNÉŘOV           458    
781894 VILÉMOV U KADANĚ               851
782238 VINAŘE U KADANĚ               591
782441 VINTÍŘOV U RADONIC               437
782459 VOJNÍN               134
787809 VOLYNĚ U VYSLUNÍ 241              
786586 VRSKMAŇ               346
787035 VŠEHRDY               318
787469 VŠESTUDY               481
692565 VYKMANOV U MĚDĚNCE 24              
787817 VÝSLUNÍ 73              
648795 VYSOČANY U CHOMUTOVA               326
696048 VYSOKÁ U CHOMUTOVA 162              
696056 VYSOKÁ JEDLE 91              
788112 VYSOKÁ PEC         95      
605425 ZÁKOUTÍ 106              
661821 ZÁSADA U KADANĚ     97          
691038 ZELENÁ     87          
                   
  CZ0423 Litoměřice                
669148 BÍLÝ KOSTELEC       247        
604691 BÍLÝ ÚJEZD         184      
607495 BOREČ U LOVOSIC         310      
631671 BŘEHORYJE               303
723339 BRNÍKOV               626
612898 BROZANY               941
632759 BRUSOV         194      
620092 ČERNĚVES               247
652121 CHODOUNY         325      
653365 CHOTINĚVES               427
654817 CHUDOSLAVICE               242
706124 CHVALÍN               210
632805 DĚKOVKA     62          
653331 DOBKOVIČKY           137    
627887 DOBŘÍŇ           309    
628182 DOKSANY               224
628247 DOLÁNKY NAD OHŘÍ               273
651931 DOLNÍ CHOBOLICE               128
767808 DOLNÍ ŠEBÍŘOV         147      
770558 DOLNÍ TÝNEC         136      
798819 DOLNÍ VYSOKÉ II     17          
754072 DŘEVCE   15            
633861 DUŠNÍKY             371
634441 EVAŇ               470
639257 HLINNÁ     241          
737321 HNĚVICE               79
634450 HORKA U LIBOCHOVIC               78
651940 HORNÍ CHOBOLICE         114      
751634 HORNÍ NEZLY               333
644021 HORNÍ ŘEPČICE               219
723347 JEČOVICE               219
653373 JIŠTĚRPY               206
662976 KAMÝK       300        
653357 KLETEČNÁ         117      
767824 KNÍNICE U TOUCHOŘIN         266      
646270 KOCHOVICE       109        
692671 KOCOUROV U MEDVĚDIC           122    
669164 KONOJEDY           321    
770574 KOTELICE               102
672131 KRABČICE U ROUDNICE NAD LABEM               285
678741 KYŠKOVICE         234      
639273 LBÍN         202      
754081 LESKÁ         73      
680800 LEVÍN U LITOMĚŘIC         119      
687669 LEVÍNSKÉ PETROVICE         198      
692689 LHOTA U MEDVĚDIC     84          
682861 LIBÍNKY               78
683108 LIBOCHOVANY         293      
683370 LIBOTENICE           262    
685411 LITOCHOVICE NAD LABEM       219        
687677 LOVEČKOVICE           195    
779431 MALÍČ     122          
692026 MARTINĚVES U LIBOCHOVIC               810
724823 MAŠKOVICE               155
785920 MASTÍŘOVICE               162
779440 MICHALOVICE U VELKÝCH ŽERNOSEK     76          
694649 MILEŠOV U LOVOSIC           298    
695793 MIŘEJOVICE     156          
692701 MRSKLESY               237
680818 MUCKOV         169      
700363 MUKAŘOV U ÚŠTĚKU       283        
700371 NÁČKOVICE       253        
704709 NÍŽEBOHY               270
768031 NUČNIČKY               165
724483 OBŘICE           71    
740365 OLEŠKO U ROHATCŮ               116
798321 PÁLEČ U MILEŠOVA           19    
724491 PNĚTLUKY U PODSEDIC               90
622591 POČAPLY U TEREZÍNA               227
763675 POČEPLICE               395
723355 PODBRADEC               487
685569 POKRATICE     312          
726958 PRACKOVICE NAD LABEM           243    
601497 PŘEDONÍN           207    
737330 RAČICE U ŠTĚTÍ               286
781436 RADOSTICE U VCHYNICE     97          
738654 RADOUŇ U ŠTĚTÍ              495
770582 ŘEPČICE           252    
683116 ŘEPNICE           209    
740560 ROCHOV               297
740373 ROHATCE               547
672149 ROVNÉ POD ŘÍPEM               334
754111 ŠEPETELY               141
754099 SKALICE U LOVOSIC   56            
797189 SKALICE U ŽITENIC     93          
751642 SOBĚNICE               281
724840 STAŇKOVICE           173    
754102 STARÉ     114          
798843 ŠTĚTÍ II         77      
763683 STRAČÍ         212      
756288 STRAŠKOV               368
631701 STRÁŽIŠTĚ U DRAHOBUZE               149
783471 SUTOM     40          
769592 TEPLÁ           143    
639281 TLUČEŇ     138          
770591 TŘEBUŠÍN               297
634387 TŘEBUTIČKY               133
682870 TRNOVÁ U POLEP               147
779458 VELKÉ ŽERNOSEKY       172        
785938 VETLÁ               270
721921 VINNÉ               183
783480 VLASTISLAV           503    
794341 ŽALHOSTICE     123          
627909 ZÁLUŽÍ U ROUDNICE NAD LABEM         167      
682594 ZIMOŘ               240
                   
  CZ0424 Louny                
649082 BEDŘICHOVICE U HŘÍŠKOVA               199
756989 BĚSNO               533
603546 BEZDĚKOV U ŽATCE           174    
719676 BÍLENEC               184
604925 BITOZEVES               781
605433 BLATNO U PODBOŘAN               437
605549 BLAŽIM               716
605786 BLŠANY               628
614904 BŘEŽANY U ŽATCE           215    
740233 BŘÍNKOV           184    
612693 BRODEC           202    
616320 BUŠKOVICE           693    
619621 ČERADICE U ŽATCE               725
719684 ČERNČICE U PETROHRADU               207
620343 ČERNOCHOV               833
650668 CHARVATCE U LOUN               307
703508 CHMELIŠTNÁ         232      
701891 CHRABERCE               291
706701 CHUDEŘÍN           155    
614912 ČÍŇOV         325      
625892 DEŠTNICE           362    
703486 DĚTAŇ       256        
782301 DIVICE           264    
664456 DOLÁNKY U KAŠTIC               61
740241 DOLNÍ ROČOV               23
631019 DOMOUŠICE               403
767891 DONÍN               291
631728 DRAHONICE U LUBENCE               458
703494 DVÉRCE       218        
723282 HLUBANY               265
791903 HOŘANY U ZBRAŠÍNA               240
681741 HOŘENEC               204
797499 HOŘETICE U ŽIŽELIC               382
740250 HORNÍ ROČOV           423    
687880 HORNÍ ZÁHOŘÍ     174          
756903 HRADIŠTĚ NAD OHŘÍ         115      
649139 HŘIVČICE               602
649147 HŘIVICE               392
681750 JABLONEC U LIBČEVSI               247
619639 KLIČÍN               189
682616 KLUČEK           234    
722758 KONĚTOPY U PNĚTLUK           286    
671827 KOZLY U LOUN               327
673862 KRÁSNÝ DVŮR               2084
675466 KRYRY               1243
681768 LAHOVICE U LIBČEVSI           250    
723304 LETOV               444
680834 LEŽKY               211
701874 LHOTA U NEČEMIC               119
682641 LIBĚŠOVICE               521
687898 LIBKOVICE         316      
683086 LIBOČANY           445    
683230 LIBOŘICE               499
687901 LIBYNĚ           396    
682632 LÍČKOV               487
684295 LIPNO               661
684961 LIŠANY U ŽATCE               443
685224 LÍŠŤANY U CÍTOLIB               556
687910 LUBENEC         509      
631736 LUŽEC               155
690066 MALÁ ČERNOC               618
649155 MARKVAREC U HŘIVIC     104          
692751 MĚCHOLUPY U ŽATCE               473
692760 MILOŠICE               221
777706 MINICE               230
650676 MNICHOV U LOUN     191          
781550 MUKODĚLY               320
701882 NEČEMICE               297
702374 NEHASICE               291
703516 NEPOMYŠL         1020      
664472 NEPROBYLICE U KAŠTIC               289
723215 NOVÁ VES U PODBOŘAN       123        
649112 NOVÁ VES U HŘÍŠKOVA               229
706710 NOVÉ SEDLO U ŽATCE           473    
708917 OČIHOV               758
708925 OČIHOVEC               265
660205 OPOČNO U LOUN               192
717568 PANENSKÝ TÝNEC               523
719528 PERUC               923
719692 PETROHRAD           317    
722766 PNĚTLUKY               339
723223 PODBOŘANSKÝ ROHOZEC         434      
723231 PODBOŘANY               858
680842 PŘÍBENICE           334    
736538 PŠOV U PODBOŘAN               401
737704 RADÍČEVES               444
681784 ŘISUTY U LIBČEVSI         323      
790869 RYBŇANY           128    
625906 SÁDEK U DEŠTNICE               135
772038 SELIBICE           230    
747203 SEMÉNKOVICE               75
791911 SENKOV           253    
671835 SINUTEC               101
682659 SIŘEM               341
749222 SKYTALY           402    
751111 SMOLNICE U LOUN               660
751561 SOBĚCHLEBY U PODBOŘAN               625
752436 SOLOPYSKY U LOUN               234
605794 STACHOV U BLŠAN         131      
753629 STAŇKOVICE U ŽATCE               591
755389 STEBNO U PETROHRADU               591
640921 STRÁNKY           186    
756997 STROJETICE U PODBOŘAN               457
757012 STROUPEČ               169
736546 SÝROVICE               363
702382 TATINNÁ               295
765538 TELCE               781
767841 TOUCHOVICE               288
767913 TOUŽETÍN               397
771392 TŘESKONICE           149    
771139 TŘÍSKOLUPY               96
771406 TUCHOŘICE               569
772046 TVRŠICE               270
717576 ÚHERCE U PANENSKÉHO TÝNCE               280
740268 ÚLOVICE           161    
723321 VALOV           172    
777722 VELEMYŠLEVES               849
640930 VELETICE           261    
778290 VELKÁ ČERNOC               420
631752 VESCE U DRAHONIC               315
619647 VĚTRUŠICE               190
781568 VIDHOSTICE               359
604933 VIDOVLE               334
782319 VINAŘICE U LOUN           224    
687936 VÍTKOVICE U LUBENCE       168        
749231 VRBIČKA       331        
786039 VRBNO NAD LESY               430
786543 VROUTEK         1281      
681792 VŠECHLAPY U LIBČEVSI               179
777731 ZÁLEZLY               321
790885 ZÁLUŽICE NAD OHŘÍ               161
791920 ZBRAŠÍN               357
795836 ŽELEČ U ŽATCE               496
683248 ŽELEZNÁ U LIBOŘIC               370
796361 ŽELKOVICE U LOUN               200
717584 ŽEROTÍN U PANENSKÉHO TÝNCE           358    
797502 ŽIŽELICE U ŽATCE               467
                   
  CZ0425 Most                
602035 BEDŘICHŮV SVĚTEC               196
602043 BĚLUŠICE U MOSTU               273
609005 BRAŇANY         105      
609030 BRANDOV 249              
619591 ČEPIROHY     57          
622915 ČESKÝ JIŘETÍN 157              
748692 CHRÁMCE               113
686158 CHUDEŘÍN U LITVÍNOVA     40          
748684 DOBRČICE U SKRŠÍNA               188
686131 DOLNÍ LITVÍNOV       0        
668885 ERVĚNICE         0      
622923 FLÁJE 0              
637050 HAMR U LITVÍNOVA           32    
638021 HAVRAŇ               1559
641774 HORA SVATÉ KATEŘINY 238              
645010 HOŘANY               143
686042 HORNÍ LITVÍNOV           131    
637068 JANOV U LITVÍNOVA         105      
600105 JEZEŘÍ 0              
609013 KAŇKOV       44        
666351 KLÍNY I 27              
666360 KLÍNY II 38              
668893 KOMOŘANY U MOSTU         15      
637076 KŘIŽATKY 25              
705993 LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH 7              
686573 LOM U MOSTU         368      
686590 LOUČNÁ U LOMU 49              
687219 LOUKA U LITVÍNOVA       78        
686182 LOUNICE   27            
689327 LUŽICE U MOSTU               322
641782 MALÝ HÁJ 74              
693600 MEZIBOŘÍ U LITVÍNOVA 51              
706001 MIKULOVICE V KRUŠNÝCH HORÁCH 103              
601241 MILÁ               189
706019 MNÍŠEK V KRUŠNÝCH HORÁCH 153              
699357 MOST I         43      
699594 MOST II               251
706027 NOVÁ VES V HORÁCH 235              
708755 OBRNICE         142      
602051 ODOLICE               378
669342 PAŘIDLA         19      
666378 RAŠOV U LITVÍNOVA 22              
699691 RUDOLICE NAD BÍLINOU               123
641791 RUDOLICE V HORÁCH 97              
748706 SKRŠÍN               225
749206 SKYŘICE               31
616559 SLATINICE U MOSTU     7          
903337 SOUŠ       21        
699748 STŘIMICE     0          
686174 ŠUMNÁ U LITVÍNOVA     52          
798487 SVAHOVÁ I 0              
689335 SVINČICE               273
770540 TŘEBUŠICE           15    
790842 ZÁLUŽÍ U LITVÍNOVA       1        
795933 ŽELENICE U MOSTU     382          
                   
  CZ0426 Teplice                
633411 BĚHÁNKY           49    
604283 BÍLINA ÚJEZD     75          
608246 BÍLKA   109            
794309 ČERNČICE U ŽALAN         88      
760340 CHOTOVENKA           15    
617741 CÍNOVEC 219              
712957 DLOUHÁ LOUKA 113              
636517 DOMASLAVICE       77        
633429 DRAHŮNKY           64    
738719 DŘÍNEK               26
633402 DUBÍ-BYSTŘICE           42    
633461 DUBÍ-POZORKA           40    
633381 DUBÍ U TEPLIC   41            
675385 FOJTOVICE U KRUPKY 288              
675377 HABARTICE U KRUPKY 823              
636525 HÁJ U DUCHCOVA           246    
658324 HAJNIŠTĚ U DUCHCOVA       86        
738727 HETOV           95    
675334 HORNÍ KRUPKA 39              
712965 HRAD OSEK 15              
648116 HROB     94          
648167 HROBČICE               307
658332 JENÍKOV U DUCHCOVA           192    
670961 KOŠŤANY 33              
670669 KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU               420
648124 KŘIŽANOV U HROBU       35        
675261 KRUPKA         196      
688959 LUKOV U BÍLINY         147      
712990 MACKOV 54              
693227 MĚRUNICE               550
694185 MIKULOV V KRUŠNÝCH HORÁCH 50              
648191 MIROŠOVICE               223
648132 MLÝNY       25        
675393 MOHELNICE U KRUPKY 4              
698300 MOLDAVA 474              
648205 MRZLICE               96
712973 NOVÁ VES U OSEKA 1              
698318 NOVÉ MĚSTO U MIKULOVA 140              
706876 NOVOSEDLICE           48    
698326 OLDŘIŠ U MOLDAVY 159              
712981 OSEK U DUCHCOVA           184    
698334 PASTVINY U MOLDAVY 250              
760382 POHRADICE               141
733113 PŘÍTKOV         31     
648213 RAZICE               329
688967 ŠTĚPÁNOV U LUKOVA   69            
760374 ŠTRBICE     90          
670979 STŘELNÁ         57      
760366 SVĚTEC           168    
648221 TVRDÍN               158
675318 UNČÍN U KRUPKY         134      
648141 VERNEŘICE U HROBU           54    
675351 VRCHOSLAV         107      
693235 ŽICHOV               237
                   
  CZ0427 Ústí nad Labem                
688380 ARNULTOVICE U LUČNÍHO CHVOJNA         294      
641715 BABINY I   76            
641693 BABINY II   69            
641634 BLÁHOV   101            
690678 BŘEZÍ U MALEČOVA     132          
609901 BRNÁ NAD LABEM     111          
759805 BUDOV U SVÁDOVA     95          
775096 BUKOV         27      
765139 ČEŘENIŠTĚ   115            
683396 ČERMNÁ U LIBOUCHCE         298      
726753 ČESKÝ BUKOV     243          
650498 CHABAŘOVICE         454      
651796 CHLUMEC U CHABAŘOVIC           148    
654736 CHUDEROV     153          
654744 CHUDEROVEC     144          
630373 CHVALOV     109          
746410 CÍRKVICE     33          
775894 DĚLOUŠ         190      
757772 DOBĚTICE     64          
630365 DOLNÍ ZÁLEZLY     166          
636436 HABROVICE           149    
641677 HOMOLE U PANNY       183        
765147 HORNÍ ZÁLEZLY     130          
645982 HOSTOVICE U ÚSTÍ NAD LABEM     125          
775053 KLÍŠE     86          
795151 KNÍNICE U LIBOUCHCE       279        
690686 KOJETICE U MALEČOVA     127          
775266 KRÁSNÉ BŘEZNO     122          
673986 KRÁSNÝ LES V KRUŠNÝCH HORÁCH 1457              
690465 LEŠTINA U MALÉHO BŘEZNA     161          
641685 LHOTA POD PANNOU     91          
765716 LIBOŇOV   22            
683418 LIBOUCHEC         662      
684546 LIBOV           142    
684554 LIPOVÁ POD BLANSKEM           222    
688398 LUČNÍ CHVOJNO           271    
726761 LUŽEC     66          
726770 LYSÁ     170          
690481 MALÉ BŘEZNO NAD LABEM     173          
778851 MALÉ CHVOJNO       125        
690694 MALEČOV   133            
726788 MAŠOVICE     73          
726796 MIRKOV     294          
688401 MNICHOV U LUČNÍHO CHVOJNA           178    
698164 MOJŽÍŘ     62          
633500 MORAVANY U DUBIC     93          
673994 NAKLÉŘOV 312              
690708 NĚMČÍ U MALEČOVA   44            
726800 NEŠTĚDICE     75          
703869 NEŠTĚMICE     106          
705616 NOVÁ VES     77          
759813 OLEŠNICE U SVÁDOVA     36          
767093 OSTROV U TISÉ       20        
720097 PETROVICE U CHABAŘOVIC       1326        
755401 PODLEŠÍN U STEBNA         194      
690716 POHOŘÍ U MALEČOVA   95            
726818 POVRLY     83          
735078 PŘESTANOV         107      
765155 PROBOŠTOV U TAŠOVA     127          
684562 RADEŠÍN U LIPOVÉ   109            
745031 ŘEHLOVICE           516    
744069 ŘETOUŇ     101          
741833 ROUDNÍKY           152    
726826 ROZTOKY NAD LABEM     55          
744051 RÝDEČ         87      
744450 RYJICE     70          
726834 ŠACHOV     96          
746428 SEBUZÍN     230          
684571 SLAVOŠOV       140        
753181 STADICE     250          
755419 STEBNO U DUBIC         232      
755818 STRADOV U CHABAŘOVIC         106      
636444 STRÁŽKY U HABROVIC           202    
775258 STŘEKOV     122          
623288 STŘÍŽOVICE U ÚSTÍ NAD LABEM     70          
755427 SUCHÁ U STEBNA           92    
641707 SULETICE     190          
759830 SVÁDOV           120    
765163 TAŠOV   120            
765724 TELNICE 14              
767115 TISÁ       331        
793710 TÝNIŠTĚ U ZUBRNIC     113          
774871 ÚSTÍ NAD LABEM     250          
776807 VAŇOV     42          
765732 VARVAŽOV U TELNICE       102        
778869 VELKÉ CHVOJNO         320      
673978 VĚTROV U KRÁSNÉHO LESA 256              
690473 VITÍN U MALÉHO BŘEZNA     66          
778699 VÍTOV U VELKÉHO BŘEZNA     72          
775118 VŠEBOŘICE         235      
787621 VYKLICE         14      
787639 ZALUŽANY U VYKLIC         39      
794490 ŽANDOV U CHLUMCE         72      
795160 ŽĎÁR U VELKÉHO CHVOJNA           158    
654779 ŽEŽICE U CHUDEROVA     243          
793728 ZUBRNICE   287        
  CZ0511 Česká Lípa                
707147 ARNULTOVICE U NOVÉHO BORU         194      
918407 BOREČEK       33        
790524 BOŽÍKOV           361    
609820 BRENNÁ           290    
621382 ČESKÁ LÍPA           390    
653381 CHOTOVICE U NOVÉHO BORU           182    
618080 CVIKOV         615      
794473 DOLNÍ POLICE         178      
734039 DOLNÍ PRYSK     101          
675016 DOLNÍ SVĚTLÁ POD LUŽÍ       159        
618098 DRNOVEC         76      
621528 DUBICE U ČESKÉ LlPY         141      
633666 DUBNICE POD RALSKEM           1159    
637033 HAMR POD RALSKEM           174    
638471 HEŘMANICE V LUŽICKÝCH HORÁCH         636      
783668 HEŘMANIČKY U DOBRANOVA           248    
609986 HLEMÝŽDÍ           223    
918415 HORNÍ KRUPÁ       0        
734047 HORNÍ PRYSK   211            
675024 HORNÍ SVĚTLÁ POD LUŽÍ 149              
918423 HRADČANY NAD PLOUČNICÍ       4        
799106 JABLONEČEK           147    
656216 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ           167    
657034 JANOVICE U KRAVAŘ           187    
659061 JESTŘEBÍ U ČESKÉ LÍPY           512    
757306 JEZVÉ           358    
662640 KAMENICKÝ ŠENOV       485        
666939 KNĚŽICE V LUŽICKÝCH HORÁCH           186    
671819 KOZLY U ČESKÉ LÍPY         316      
675032 KROMPACH   280            
677426 KUNRATICE U CVIKOVÁ         730      
739227 KUŘIVODY       0        
689475 LVOVÁ           342    
691542 MANUŠICE           162    
692174 MAŘENICE       296        
692182 MAŘENIČKY       122        
798461 MARŠOVICE U DUBÉ           95    
695254 MIMOŇ           829    
707821 MISTROVICE U NOVÉHO OLDŘICHOVA     112          
618101 NADĚJE       47        
918440 NÁHLOV         452      
707155 NOVÝ BOR         139      
707830 NOVÝ OLDŘICHOV   114            
709743 OKŘEŠICE U ČESKÉ LÍPY           153    
709573 OKROUHLÁ U NOVÉHO BORU       108        
720071 PETROVICE V LUŽICKÝCH HORÁCH         169      
720585 PIHEL           352    
725269 POLEVSKO   152            
726192 POSTŘELNÁ           385    
732770 PRÁCHEŇ   100            
733865 PROVODÍN           437    
737445 RADEČ U HORNÍ POLICE         132      
750646 RADVANEC         254      
674192 RANÉ         86      
747904 SKALICE U ČESKÉ LÍPY         783      
750654 SLOUP V ČECHÁCH         243      
750760 SLUNEČNÁ U ČESKÉ LÍPY   75            
621439 STARÁ LÍPA         266      
756466 STRÁŽ POD RALSKEM         468      
757314 STRÁŽ U ČESKÉ LÍPY         235      
757322 STRUŽNICE           775    
758647 STVOLÍNECKÉ PETROVICE         212      
799114 SVÉBOŘICE           204    
683841 SVITAVA           177    
761214 SVOJKOV           232    
761494 SVOR       268        
618110 TRÁVNÍK U CVIKOVA       109        
778397 VELKÁ JAVORSKÁ         266      
783676 VÍTKOV U DOBRANOVA           122    
784907 VOLFARTICE       668        
784893 VOLFARTICKÁ NOVÁ VES         96      
695289 VRANOV POD RALSKEM       132        
797391 ŽIZNÍKOV           314    
                   
  CZ0512 Jablonec nad Nisou                
600288 ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HOR. 170              
719072 ALŠOVICE       149        
661511 ANTONÍNOV 57              
601365 BEDŘICHOV U JABLONCE NAD NISOU 126              
667251 BESEDICE       145        
603406 BEZDĚČÍN U JABLONCE NAD NISOU     321          
778745 BOHDALOVICE       103        
719081 BRATŘÍKOV       126        
796131 BZÍ U ŽELEZNÉHO BRODU     170          
796158 CHLÍSTOV U ŽELEZNÉHO BRODU     165          
691992 DALEŠICE U JABLONCE NAD NISOU 141              
625574 DESNÁ I   79            
625582 DESNÁ II 138              
625591 DESNÁ III 150              
661520 DOLNÍ MAXOV 69              
632732 DRŽKOV   273            
635201 FRÝDŠTEJN         389      
721573 HARATICE     166          
688223 HORNÍ MAXOV 129              
644811 HORSKÁ KAMENICE     176          
656992 HRANIČNÁ NAD NISOU 139              
796140 HRUBÁ HORKA     144          
719102 HUŤ 129              
655970 JABLONEC NAD NISOU       149        
656038 JABLONECKÉ PASEKY   34            
657000 JANOV NAD NISOU 265              
660060 JÍLOVÉ U DRŽKOVA   242            
688240 JINDŘICHOV NAD NISOU 46              
660906 JIRKOV U ŽELEZNÉHO BRODU   75            
719111 JISTEBSKO 158              
669768 JIZERKA 55              
751308 JIŘETÍN POD BUKOVOU 42              
661538 JOSEFŮV DŮL U JABLONCE NAD N. 68              
661546 KARLOV U JOSEFOVA DOLU 44              
667285 KOBEROVY     123          
667960 KOKONÍN   220            
793051 LHOTKA U ZLATÉ OLEŠNICE     118          
685135 LÍŠNÝ     66          
657018 LOUČNÁ NAD NISOU   57            
687570 LOUŽNICE     101          
688258 LUČANY NAD NISOU 394              
656127 LUKÁŠOV   61            
692000 MARŠOVICE U JABLONCE NAD NISOU 138              
656135 MŠENO NAD NISOU   91            
700347 MUKAŘOV U JABLONCE NAD NISOU   136            
705799 NOVÁ VES NAD NISOU 255              
635227 ONDŘÍKOVICE           76    
744310 PELÍKOVICE   282            
721581 PLAVÝ     104          
669750 POLUBNÝ 291              
669792 PŘÍCHOVICE U KOŘENOVA 257              
733211 PROSEČ NAD NISOU     240          
744328 PULEČNÝ   385            
737429 RADČICE       100        
738085 RÁDLO       316        
669806 REJDICE 108              
744344 RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU       380        
656101 RÝNOVICE       83        
749028 SKUHROV U ŽELEZNÉHO BRODU   247            
751324 SMRŽOVKA 472              
690317 SNĚHOV     213          
793060 STANOVÝ   178            
660914 STŘEVELNÁ   45            
765031 ŠUMBURK NAD DESNOU 198              
765023 TANVALD   253            
778753 VELKÉ HAMRY 250              
783439 VLASTIBOŘ U ŽELEZNÉHO BRODU     111          
690333 VRANOVÉ 2.DÍL     90          
690325 VRANOVÉ 1.DÍL     58          
667315 VRÁT     113          
656071 VRKOSLAVICE 45              
791059 ZÁSADA       325        
796221 ŽELEZNÝ BROD     227          
793086 ZLATÁ OLEŠNICE NAVAROVSKÁ   232            
793078 ZLATÁ OLEŠNICE SEMILSKÁ   238            
                   
  CZ0513 Liberec                
625981 ALBRECHTICE U FRÝDLANTU       310        
653811 ANDĚLSKÁ HORA U CHRASTAVY     49          
616176 ARNOLTICE U BULOVKY           370    
603881 BÍLÁ U ČESKÉHO DUBU           315    
604623 BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU         767      
604658 BÍLÝ POTOK POD SMRKEM 237              
787116 BŘEZOVÁ U VŠELIBIC           157    
616184 BULOVKA      976        
617636 CETENOV         228      
653543 CHOTYNĚ           395    
653853 CHRASTAVA II     34          
653845 CHRASTAVA I           188    
712752 CHRASTNÁ         80      
646652 CHVALČOVICE     225          
625990 DĚTŘICHOV U FRÝDLANTU       554        
660507 DĚTŘICHOVEC       278        
626660 DLOUHÝ MOST     223          
653829 DOLNÍ CHRASTAVA           224    
682268 DOLNÍ HANYCHOV       50        
616192 DOLNÍ OLDŘIŠ       334        
719498 DOLNÍ PERTOLTICE           405    
630128 DOLNÍ ŘASNICE         963      
647365 DOLNÍ SEDLO       117        
653527 DOLNÍ SUCHÁ U CHOTYNĚ       162        
782971 DOLNÍ VÍTKOV       419        
631086 DOUBÍ U LIBERCE         243      
632694 DRUZCOV           336    
697591 FOJTKA 185              
682233 FRANTIŠKOV U LIBERCE         39      
635090 FRÝDLANT       1552        
636321 HÁJ U HABARTIC           182    
706507 HAJNIŠTĚ POD SMRKEM         221      
638196 HEJNICE 307              
626007 HEŘMANICE U FRÝDLANTU       310        
638978 HLAVICE           286    
631094 HLUBOKÁ U LIBERCE 23              
640344 HODKOVICE NAD MOHELKOU         423      
653837 HORNÍ CHRASTAVA           358    
682462 HORNÍ HANYCHOV 107              
719501 HORNÍ PERTOLTICE           263    
643998 HORNÍ ŘASNICE         635      
682489 HORNÍ SUCHÁ U LIBERCE       211        
782980 HORNÍ VÍTKOV       507        
646644 HRADČANY U ČESKÉHO DUBU           334    
638986 HRUBÝ LESNOV         114      
742457 JANŮV DŮL         275      
682241 JANŮV DŮL U LIBERCE       17        
733229 JAVORNÍK U ČESKÉHO DUBU         293      
626686 JAVORNÍK U DLOUHÉHO MOSTU   106            
658588 JEŘMANICE   304            
603414 JÍLOVÉ U HODKOVIC NAD MOHELKOU     102          
660515 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM       579        
744689 JÍTRAVA         445      
682497 KARLINKY       74        
682438 KATEŘINKY U LIBERCE   61            
712761 KOTEL         218      
673641 KRÁSNÁ STUDÁNKA       380        
673960 KRÁSNÝ LES U FRÝDLANTU       933        
626015 KRISTIÁNOV       126        
676501 KŘIŽANY         949      
675474 KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ   102            
677418 KUNRATICE U FRÝDLANTU      685        
785628 KUNRATICE U LIBERCE     85          
712779 LÁZNĚ KUNDRATICE         370      
679381 LÁZNĚ LIBVERDA 262              
682039 LIBEREC       117        
682781 LIBÍČ     172          
647403 LOUČNÁ           268    
622877 LOUKOVIČKY     36          
706515 LUDVÍKOV POD SMRKEM       603        
689823 MACHNÍN         480      
762504 MINKOVICE       216        
705586 MLÝNICE       47        
697605 MNÍŠEK U LIBERCE       436        
697796 MODLIBOHOV         157      
705594 NOVÁ VES U CHRASTAVY       713        
706523 NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM       283        
682161 NOVÉ PAVLOVICE       23        
675482 NOVINA U LIBERCE 43              
710016 OLDŘICHOV V HÁJÍCH   365            
712787 OSEČNÁ         206      
682471 OSTAŠOV U LIBERCE       134        
604631 PANENSKÁ HŮRKA   19            
719641 PETRAŠOVICE         508      
631108 PILÍNKOV       112        
735752 PODHORA U PĚNČÍNA           56    
744701 POLESÍ U RYNOLTIC       42        
782564 POUSTKA U FRÝDLANTU           218    
733245 PROSEČ POD JEŠTĚDEM   211            
673650 RADČICE U KRÁSNÉ STUDÁNKY     197          
761699 RADIMOVICE U SYCHROVA           75    
640352 RADOŇOVICE     9          
762512 RAŠOVKA   145            
739448 RASPENAVA       1579        
682314 ROCHLICE U LIBERCE       128        
742465 ROZSTÁNÍ POD JEŠTĚDEM       228        
682446 RUDOLFOV 35              
682144 RUPRECHTICE   132            
682209 RŮŽODOL I           154    
744719 RYNOLTICE           495    
762521 ŠIMONOVICE   114            
622893 SMRŽOV U ČESKÉHO DUBU         118      
697800 SOBÁKOV     52          
644005 SRBSKÁ       392        
682179 STARÉ PAVLOVICE       92        
697818 STARÝ DUB           147    
682390 STARÝ HARCOV   222            
756393 STRÁŽ NAD NISOU       205        
756407 SVÁROV U LIBERCE     62          
760579 SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM 240              
775991 VÁCLAVICE U HRÁDKU NAD NISOU         1271      
780472 VESEC U LIBERCE     314          
782581 VÍSKA U FRÝDLANTU       131        
782599 VIŠŇOVÁ U FRÝDLANTU             332  
603902 VLČETÍN U BÍLÉ           253    
785644 VRATISLAVICE NAD NISOU     488        
787159 VŠELIBICE         378      
712795 ZÁBRDÍ U OSEČNÉ     105          
640361 ZÁSKALÍ   187            
761729 ŽĎÁREK U SYCHROVA         161      
792560 ZDISLAVA         397      
796697 ŽIBŘIDICE           792    
                   
  CZ0514 Semily                
601608 BĚLÁ U STARÉ PAKY     508          
602132 BENECKO 193              
602477 BENEŠOV U SEMIL     386          
747271 BÍTOUCHOV U SEMIL     217          
780537 BÍTOUCHOV U VESELÉ         19      
749311 BOŘKOV     212          
608742 BOZKOV     359          
608998 BRADLECKÁ LHOTA     131          
609633 BRATROUCHOV 218              
616087 BUKOVINA U ČISTÉ       266        
655902 BUŘANY 263              
616630 BYSTRÁ NAD JIZEROU     370          
686735 CHLUM POD TÁBOREM   92            
654833 CHUCHELNA   433            
670928 ČIKVÁSKY     150          
623989 ČISTÁ U HOREK     557          
740900 DOLNÍ ROKYTNICE 452              
602141 DOLNÍ ŠTĚPANICE   137            
636614 DOLNÍ SYTOVÁ     318          
740918 FRANTIŠKOV V KRKONOŠÍCH 135              
636622 HÁJE NAD JIZEROU     69          
637238 HARRACHOV 132              
638234 HELKOVICE   141            
640948 HOLENICE         163      
749320 HOŘENSKO   89            
710423 HORKA U STARÉ PAKY       53        
642584 HORNÍ BRANNÁ       827        
642878 HORNÍ DUŠNICE 78              
740934 HORNÍ ROKYTNICE NAD JIZEROU 457              
602159 HORNÍ ŠTĚPANICE 300              
781771 HORNÍ SYTOVÁ     126          
659975 HRABAČOV       221        
655929 JABLONEC NAD JIZEROU   251            
658979 JESENNÝ       391        
659029 JESTŘABÍ V KRKONOŠÍCH 224              
659959 JILEMNICE       556        
661571 KACANOVY     139          
666483 KLOKOČÍ U TURNOVA       149        
686743 KOŠOV   163            
670936 KOŠŤÁLOV     528          
780545 KOTELSKO         84      
742066 KŘEČOVICE POD TROSKAMI     87          
676560 KŘÍŽLICE 301              
675199 KRUH         483      
677175 KUNDRATICE       584        
738417 LESTKOV POD KOZÁKOVEM       312        
710431 LEVÍNSKÁ OLEŠNICE       413        
680974 LHOTA KOMÁROV 205              
683507 LIBŠTÁT     650          
695637 LOKTUŠE       112        
686751 LOMNICE NAD POPELKOU       712        
666491 LOUČKY U TURNOVA       122        
758256 MARTINICE V KRKONOŠÍCH       267        
700207 MŘÍČNÁ       667        
602167 MRKLOV 254              
710440 NEDAŘÍŽ       96        
749338 NEDVĚZÍ U SEMIL     177          
705802 NOVÁ VES NAD POPELKOU       855        
710393 OLEŠNICE U TURNOVA           297    
718203 PASEKY NAD JIZEROU 312              
719536 PEŘIMOV     470          
686786 PLOUŽNICE POD TÁBOREM   33            
757225 POHOŘÍ U STRUŽINCE     125          
725684 PONIKLÁ   542            
736031 PŘÍKRÝ   390            
725692 PŘÍVLAKA   228            
740969 ROKYTNO 143              
741175 ROPRACHTICE 888              
659045 ROUDNICE V KRKONOŠÍCH 150              
758264 ROVNÁČOV       57        
742562 ROZTOKY U JILEMNICE         824      
742589 ROZTOKY U SEMIL   276            
743801 RVÁČOV   306            
636649 RYBNICE   318            
747246 SEMILY     545          
748234 SKLENAŘICE 316              
762695 ŠKODĚJOV       139        
749354 SLANÁ     134          
790087 SMRČÍ U SEMIL         235      
747289 SPÁLOV U SEMIL     73          
753904 STARÁ VES U VYSOKÉHO NAD JIZ. 223              
642886 STROMKOVICE 79              
757233 STRUŽINEC U LOMNICE NAD POPEL.       432        
758272 STUDENEC U HOREK       594        
761150 SVOJEK     248          
761851 SYŘENOV     245          
761168 TAMPLE     128          
765201 TATOBITY         271      
770876 TŘÍČ 203              
757241 TUHÁŇ U STRUŽINCE     277          
776661 VALTEŘICE V KRKONOŠÍCH   435            
695700 VESEC POD KOZÁKOVEM       298        
780561 VESELÁ U SEMIL       285        
781789 VÍCHOVÁ NAD JIZEROU   467            
781797 VÍCHOVSKÁ LHOTA 183              
783129 VÍTKOVICE V KRKONOŠÍCH 507              
738433 VOLAVEC         149      
788309 VYSOKÉ NAD JIZEROU 351              
790095 ZÁHOŘÍ U SEMIL         309      
790591 ZÁLESNÍ LHOTA      509        
761877 ŽĎÁR U KUMBURKU   82            
710458 ŽĎÁR U STARÉ PAKY       211        
686794 ŽELECHY       58        
765228 ŽLÁBEK       185        
                   
  CZ0521 Hradec Králové                
717533 PAMĚTNÍK         125      
                   
  CZ0522 Jičín                
694991 BAČALKY           208    
601829 BĚLÁ U PECKY     131          
603813 BEZNÍK     166          
607568 BOREK U MILETÍNA       149        
609790 BRDO         287      
616109 BUKOVINA U PECKY         303      
772461 ČESKÁ PROSEČ     104          
654256 CHROUSTOV U MILETÍNA     174          
617709 CIDLINA           266    
601837 DOLNÍ JAVOŘÍ     85          
758329 HEŘMANICE U NOVÉ PAKY         75      
601845 HORNÍ JAVOŘÍ     75          
662101 KAL       279        
741451 KARLOV U ROŠKOPOVA     155          
609803 KRSMOL         72      
758337 KUMBURSKÝ ÚJEZD         129      
678406 KYJE U JIČÍNA     108          
718688 LHOTA U PECKY     111          
688835 LUKAVEC U HOŘIC           212    
705128 NOVÁ PAKA         387      
718696 PECKA     218          
776548 PŘIBYSLAV U NOVÉ PAKY         43      
776556 PUSTÁ PROSEČ       50        
601853 RADKYNĚ     154          
741469 ROŠKOPOV     213          
718700 STAŇKOV U PECKY     94          
753823 STARÁ PAKA         403      
772496 STAV     147          
763764 ŠTIKOV     119          
758345 STUDÉNKA U NOVÉ PAKY         64      
781720 STUPNÁ     274          
772518 ÚBISLAVICE     272          
773158 ÚHLEJOV       138        
601861 UHLÍŘE     80          
741477 ÚSTÍ U STARÉ PAKY         170      
776564 VALDOV         190      
781738 VIDOCHOV       407        
781746 VIDONICE       170        
786519 VRCHOVINA       410        
766950 VŘESNÍK U TETÍNA     175          
772526 ZBOŽÍ U NOVÉ PAKY     198          
607576 ŽELEJOV       143        
                   
  CZ0523 Náchod                
701297 BABÍ U NÁCHODA       126        
701301 BĚLOVES     172          
689831 BĚLÝ 269              
612812 BENEŠOV U BROUMOVA         149      
750395 BLAŽKOV U SLAVOŇOVA         82      
766291 BOHDAŠÍN       189        
621099 BOHDAŠÍN NAD OLEŠNICÍ       85        
607711 BOROVÁ 224              
608769 BOŽANOV           1199    
701343 BRAŽEC     85          
614670 BŘEZOVÁ U BROUMOVA       73        
612766 BROUMOV         127      
613436 BRZICE         419      
650129 BUKOVICE   194            
754803 BYSTRÉ U STÁRKOVA   310            
621102 ČERVENÝ KOST