Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 480/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)

Částka 174/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Zrušeno k 01.01.2003 (534/2002 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

480

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2001,

kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)

Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon:


§ 1

Clo z dováženého zboží se vyměřuje podle sazeb stanovených celním sazebníkem uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak.

§ 2

(1) Ze zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení se vyměřuje clo podle sazeb stanovených v této příloze, za předpokladu, že:

a) zboží je navrženo do celního režimu volného oběhu,

b) zboží pochází ze státu, se kterým byla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod, nebo ze státu, kterému jsou celní výhody poskytovány podle zvláštního předpisu,1)

c) celní kvóta vztahující se k tomuto zboží není vyčerpána.

(2) Celní kvóta se otevírá v 8.00 hodin prvního dne období, na které je tato kvóta otevřena. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, otevírá se kvóta nejbližší následující pracovní den.

(3) Ustanovení odstavce 2 se užije na otevření celních kvót v rámci dohod o volném obchodu obdobně.

§ 3

Preferenční sazební opatření stanovená v celním sazebníku uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení se vztahují na zboží pocházející a dovážené přímo z rozvojových zemí, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 4

Zboží pocházející a dovážené přímo z nejméně rozvinutých zemí, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení, je bez cla.

§ 5

Zbožím pocházejícím z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené zvláštním předpisem.2)

§ 6

Zboží dovážené ze zahraničí, které má preferenční původ v České republice podle podmínek stanovených mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,3) je bez cla.

§ 7

Ze zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení se vyměřuje clo podle sazeb stanovených v této příloze.

§ 8

Seznam textilních výrobků nebo ošacení, u nichž lze uplatnit ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu,4) (dále jen "nezačleněné textilní výrobky") je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení.


§ 9

(1) Zrušuje se nařízení vlády č. 441/2000 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

(2) Za období předcházející dni nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí dosavadní právní předpisy.

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr financí:

Ing. Rusnok v. r.


Příloha č. 1 k nařízeni vlády č. 480/2001 Sb.

Úvod k celnímu sazebníku

I. Nomenklatura

Celní sazebník používá pro účely klasifikace zboží Kombinovanou nomenklaturu Evropské unie. Tato nomenklatura vychází z Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (Harmonizovaný systém)*), který rozděluje zboží do 21 tříd (I až XXI) a 97 kapitol (01 až 97). Každá kapitola se dále hierarchicky členi na čtyřmístná čísla a šestimístné položky.

Kombinovaná nomenklatura navazuje na hierarchii Harmonizovaného systému a dále ji doplňuje o dvoumístné číselné označení, tj. na osmimístné podpoložky.

Obligatorní (povinnou) částí nomenklatury jsou kromě popisu a číselného označení zboží také poznámky ke třídám, kapitolám, číslům, položkám a podpoložkám, jakož i Všeobecná pravidla pro interpretaci Harmonizovaného systému. Všechny jmenované části nomenklatury jsou beze změny převzaty z Harmonizovaného systému a Kombinované nomenklatury Evropské unie a nelze je měnit podle potřeb jednotlivých subjektů.

Změny Kombinované nomenklatury platné od 1. ledna 2002 jsou pro snazší orientaci vyznačeny "*" (hvězdičkou) na 1. pozici sloupce 1 celního sazebníku.

Podpoložky Kombinované nomenklatury platné od 1. ledna 2002, ve kterých nedošlo ke změně číselného označeni, ale pouze jejich obsahu jsou pro snazší orientaci vyznačeny "#" (křížkem) na 1. pozici sloupce 1 celního sazebníku.

II. Všeobecná pravidla pro interpretaci Harmonizovaného systému

1. Názvy tříd, kapitol a podkapitol mají pouze orientační charakter; pro právní účely jsou pro zařazování směrodatná zněni čísel a odpovídajících poznámek ke třídám nebo kapitolám, jakož i následujících pravidel, pokud znění těchto čísel nebo poznámek nestanoví jinak.

2.

a) Každé uvedení výrobku v některém z čísel se vztahuje také na výrobek, který není kompletní nebo jehož zpracováni není dokončeno, pokud již má při předloženi podstatné rysy kompletního nebo dokončeného výrobku. Totéž platí pro zařazení kompletního nebo dokončeného výrobku (nebo výrobku zařazovaného podle tohoto pravidla jako kompletní nebo dokončený výrobek), který je předkládán v nesmontovaném nebo rozloženém stavu.

b) Každé uvedení materiálu nebo látky v některém z čísel se vztahuje také na tento materiál nebo látku ve směsi nebo v kombinaci s jinými materiály nebo látkami. Každé uvedení zboží z určitého materiálu nebo látky se vztahuje na zboží sestávající zcela nebo částečné z tohoto materiálu nebo látky. Zařazováni zboží sestávajícího z více než jednoho materiálu nebo látky se provádí podle zásad uvedených v pravidle 3.

3. Zboží, které lze podle pravidla 2 b) nebo jiných důvodů zařadit prima facie do dvou nebo více čísel, se zařazuje takto:

a) Číslo, které obsahuje nejspecifičtější popis, má přednost před čísly s obecnějším popisem. Jestliže se však každé ze dvou nebo více čísel vztahuje pouze na část materiálů nebo látek obsažených ve smíšeném nebo složeném zboží, nebo pouze na část položek soupravy (sady) v balení pro drobný prodej, považuji se tato čísla za stejné specifická ve vztahu k tomuto zboží, i když jedno z nich obsahuje úplnější nebo přesnější popis zboží.

b) Směsi, zboží složené z různých materiálů nebo vytvořené z různých komponentů a zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej, které nelze zařadit podle pravidla 3 a), se zařadí podle materiálu nebo komponentu, který jim dává podstatné rysy, je-li možno takový materiál nebo komponent určit.

c) Zboží, které nelze zařadit podle pravidel 3 a) ani 3 b). se zařadí do posledního z čísel, která podle pořadí přicházejí v úvahu.

4. Zboží, které nelze zařadit podle výše uvedených pravidel, se zařazuje do čísla odpovídajícího nejpodobnějšímu zboží.

5. Kromě předchozích ustanovení se na zboží uvedené níže použijí následující pravidla:

a) Pouzdra pro fotografické přístroje, hudební nástroje, zbraně, rýsovací a kreslící nástroje, náhrdelníky a podobné schránky, speciálně tvarované nebo uzpůsobené pro vloženi určitého výrobku nebo soupravy (sady) výrobků, vhodné k dlouhodobému používání a předkládané s výrobky, pro něž jsou určeny, se zařazují s těmito výrobky, jestliže jsou s nimi obvykle prodávány. Toto pravidlo se však nevztahuje na schránky, které dávají celku podstatné rysy.

b) Podle ustanovení pravidla 5 a) se obalové materiály a obaly, v nichž je zabaleno předkládané zboží, zařazuji s tímto zbožím, jsou-li pro balení tohoto zboží obvykle používány. Toto ustanovení však není závazné, jsou-li obalové materiály nebo obaly zjevně vhodné k opakovanému použití.

6. Zařazováni zboží do položek určitého čísla je pro právní účely stanoveno zněním těchto položek a odpovídajícími poznámkami k položkám, jakož i mutatis mutandis výše uvedenými pravidly, přičemž se rozumí, že srovnávány mohou být pouze položky stejné úrovně. Pro účely tohoto pravidla se rovněž uplatňují příslušné poznámky ke třídě a kapitole, není-li stanoveno jinak.

III. Všeobecná pravidla pro celní sazby

1. Smluvní celní sazby se uplatňují na dovážené zboží pocházející ze státu, který je smluvní stranou Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT 1994). nebo s nimž Česká republika provádí dohodu obsahující ustanoveni o vzájemném poskytováni doložky nejvyšších výhod. Smluvní celní sazby mohou být použity také při dovozu zboží pocházejícího ze státu, které nesplňují výše uvedené podmínky, avšak jsou jmenovány v obecné závazném právním předpisu.

Smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 5 celního sazebníku zahrnují celní koncese aplikovatelné od 1. ledna 2002 podle výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání GATT. Pro určité farmaceutické výrobky podpoložek celního sazebníku označených zkratkou "EXF" ve sloupci 7 celního sazebníku, jsou smluvní celní sazby uvedeny v příloze 5. V souladu s ustanovením článku II GATT 1994 jsou některé celní sazby stanovené pro rok 2002 sníženy oproti smluvně vázané úrovni.

Smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 5 celního sazebníku zahrnují rovněž celní koncese platné od 1. ledna 2002 na základě Ministerské deklarace o obchodu s výrobky informačních technologií. Podpoložky celního sazebníku, na něž se tato deklarace vztahuje, jsou označeny zkratkou "ITA" uvedenou ve sloupci 7 celního sazebníku.

2. Všeobecné celní sazby uvedené ve sloupci 4 celního sazebníku se uplatňuji při dovozu zboží pocházejícího z jiných států, než jsou uvedeny v pravidle 1. nebo jestliže dovozce neprokáže původ zboží.

3. Preferenční snížení cla podle sloupce 6 celního sazebníku se použije v případě, že dovážené zboží má původ v rozvojových zemích. Pravidla pro stanoveni a prokázáni preferenčního původu jsou dána obecně závazným právním předpisem.

Preferenční rozpětí je vyjádřeno jedním z následujících způsobu:

a) preference "bez cla" znamená nulovou sazbu dovozního cla,

b) preferencí "-50" se rozumí, že clo vypočítané podle všeobecné nebo smluvní sazby platné v okamžiku propuštění zboží do navrhovaného celního režimu se snižuje o 50%.

Česká republika si vyhrazuje právo na celkové nebo částečné zrušení preferencí v případech, kdy se země přijímající preference uchýlí k nekalým obchodním praktikám, včetně diskriminačních opatření vůči ČR, nebo k porušování práv duševního vlastnictví. Odnětí preferencí není automatické, ale předcházejí mu konzultace.

4. Smluvní nebo všeobecné celní sazby se snižují rovněž při dovozu zboží pocházejícího ze zemi nebo skupin zemí, se kterými Česká republika provádí smlouvu o vytvořeni celní unie nebo oblasti volného obchodu. Pravidla pro stanoveni a prokázání preferenčního původu jsou dána těmito mezinárodními smlouvami. Rozsah, základ a způsob preferenčního snížení cla pro jednotlivé druhy zboží jsou dány uvedenými smlouvami.

5. Pravidla 1 až 5 nevylučují možnost aplikovat v souladu s mezinárodními dohodami a obecně závaznými právními předpisy jiné celní sazby než jsou uvedeny v celním sazebníku.

6. Jednotná celní sazba se použije v případech stanovených obecně závazným právním předpisem.

7. Celní sazby uvedené jako procenta jsou sazbami valorickými (sazbami ad valorem).

IV. Měrné jednotky

Ve sloupci 3 celního sazebníku označeném zkratkou "MJ" jsou uvedeny měrné jednotky, v nichž je deklarováno množství zboží pro účely statistické, celní, daňové a jiné.

Použité zkratky znamenají:

CTM  karát (200 miligramů)

GRM gram

HLT  hektolitr

KGN  kilogram čisté hmotnosti

LPA  litr čistého alkoholu

LTR  litr (1 krychlový decimetr)

MTK  čtvereční metr

MTQ  krychlový metr

MTR  metr

MWH megawatthodina

NAR  počet kusů

NPR  počet párů

TNN  tuna čisté hmotnosti

UNS  nespecifikováno

V. Přehled tříd a kapitol celního sazebníku

TŘÍDA I

ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUTY

01 Živá zvířata

02 Maso a jedlé droby

03 Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

04 Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

05 Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

TŘÍDA II

ROSTLINNÉ PRODUKTY

06 Dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní zeleň

07 Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy

08 Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

09 Káva, čaj, maté a koření

10 Obiloviny

11 Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek

12 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

13 Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky

14 Rostlinné pletací materiály a jiné produkty rostlinného původu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

TŘÍDA III

ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE; VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY

15 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

TŘÍDA IV

VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVÉ TEKUTINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY

16 Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

17 Cukr a cukrovinky

18 Kakao a kakaové přípravky

19 Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo

20 Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných části rostlin

21 Různé potravinářské přípravky

22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet

23 Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo

23 Tabák a vyrobené tabákové náhražky

TŘÍDA V

NEROSTNÉ PRODUKTY

25 Sůl; sira; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement

26 Rudy kovů, strusky a popely

27 Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

TŘÍDA VI

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ

28 Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

29 Organické chemikálie

30 Farmaceutické výrobky

31 Hnojiva

32 Třííselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky; nátěrové hmoty; tmely; inkousty

33 Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky pro osobní hygienu

34 Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídící přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, "dentální vosky" a dentální přípravky na bázi sádry

35 Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

36 Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

37 Fotografické nebo kinematografické zboží

38 Různé chemické výrobky

TŘÍDA VII

PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ

39 Plasty a výrobky z nich

40 Kaučuk a výrobky z něj

TŘÍDA VlIl

SUROVÉ KŮŽE A KOŽKY, USNĚ, KOŽEŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ VÝROBKY; CESTOVNÍ POTŘEBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE STŘEV (JINÝCH NEŽ Z HOUSENEK BOURCE MORUŠOVÉHO)

41 Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

42 Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

43 Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

TŘÍDA IX

DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY; DŘEVĚNÉ UHLÍ; KOREK A KORKOVÉ VÝROBKY; VÝROBKY ZE SLÁMY, ESPARTA NEBO JINÝCH PLETACÍCH MATERIÁLŮ; KOŠÍKÁŘSKÉ A PROUTĚNÉ VÝROBKY

44 Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

45 Korek a korkové výrobky

46 Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

TŘÍDA X

BUNIČINA ZE DŘEVA NEBO Z JINÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNOVIN; SBĚROVÝ PAPÍR, KARTÓN NEBO LEPENKA (TÉŽ ODPAD A VÝMĚT); PAPÍR, KARTÓN, LEPENKA A VÝROBKY Z NICH

47 Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (též odpad a výmět)

48 Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky

49 Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány

TŘÍDA XI

TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY

50 Hedvábí

51 Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy: žíněné příze a tkaniny

52 Bavlna

53 Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití

54 Chemická nekonečná vlákna

55 Chemická střížová vlákna

56 Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich

57 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny

58 Speciální tkaniny, všívané textilie; krajky; tapisérie; prýmkařské výrobky; výšivky

59 Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použiti

60 Pletené nebo háčkované textilie

61 Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované

62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

63 Jiné zcela dokončené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry

TŘÍDA XII

OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DEŠTNÍKY, SLUNEČNÍKY, VYCHÁZKOVÉ HOLE, SEDACÍ HOLE, BIČE, JEZDECKÉ BIČÍKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; UPRAVENÁ PÉRA A VÝROBKY Z NICH; UMĚLÉ KVĚTINY; VÝROBKY Z VLASŮ

64 Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků

65 Pokrývky hlavy a jejich části a součásti

66 Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče. jezdecké bičíky a jejich části a součásti

67 Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

TŘÍDA XIII

VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY

68 Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů

69 Keramické výrobky

70 Sklo a skleněné výrobky

TŘÍDA XIV

PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE

71 Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince

TŘÍDA XV

OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ

72 Železo a ocel

73 Výrobky ze železa nebo oceli

74 Měď a výrobky z ní

75 Nikl a výrobky z něho

76 Hliník a výrobky z něho

77 (Určeno pro případnou budoucí potřebu Harmonizovaného systému)

78 Olovo a výrobky z něho

79 Zinek a výrobky ze něho

80 Cín a výrobky z něho

81 Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich

82 Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů

83 Různé výrobky z obecných kovů

TŘÍDA XVI

STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ K TĚMTO PŘÍSTROJŮM

84 Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

85 Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, část a součásti a příslušenství k těmto přístrojům

TŘÍDA XVII

VOZIDLA, LETADLA, PLAVIDLA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

86 Železniční nebo tramvajové lokomotivy; kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a jeho části a součásti; mechanická (též elektromechanická) dopravní signalizační zařízeni všeho druhu

87 Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství

88 Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti

89 Námořní a říční lodě a jiná plavidla

TŘÍDA XVIII

NÁSTROJE A PŘÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ; HODINY A HODINKY; HUDEBNÍ NÁSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

90 Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné; lékařské nebo chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství

91 Hodiny a hodinky a jejich části a součásti

92 Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů

TŘÍDA XIX

ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

93 Zbraně a střelivo, jejich části, součásti a příslušenství

TŘÍDA XX

RŮZNÉ VÝROBKY

94 Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do posteli, polštáře a čalouněné výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená nebo nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby

95 Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství

96 Různé výrobky

TŘÍDA XXI

UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI

97 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

TŘÍDA I

ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

Poznámky ke třídě.

1. Jakákoli zmínka o určitém rodu nebo druhu zvířat se v této třídě vztahuje také na mláďata toho rodu nebo druhu, není-li stanoveno jinak.

2. Pokud není stanoveno jinak, výraz „sušené" výrobky zahrnuje v celé nomenklatuře také výrobky, které byly dehydrovány, zbaveny vody odpařením nebo vymražením.

KAPITOLA 1

ŽIVÁ ZVÍŘATA

Poznámka ke kapitole.

1. Do této kapitoly patří všechna živá zvířata vyjma:

a) ryby a korýše, měkkýše a ostatní vodní bezobratlé čísel 0301, 0306 nebo 0307;

b) kultury mikroorganismů a ostatní produkty čísla 3002;

c) zvířata čísla 9508.

INTERPRETAČNÍ POZNÁMKA KE KAPITOLE

1. Ve smyslu podpoložek 0101 10 10, 0101 10 90, 0102 10 10, 0102 10 30, 0102 10 90, 0103 10 00, 0104 10 10 a 0104 20 10 se výrazem „plemenná čistokrevná zvířata" rozumí pouze ta plemenná zvířata, která jsou za čistokrevná považována kompetentními státními orgány.

Položka
celního
sazebníku
Název zboží MJ Celní sazba Pref.
snížení
cla RZ
Pozn
Všeob. Smluvní
1 2 3 4 5 6 7
0101 Koně, osli, muli a mezci, živí
0101 10 -Plemenná čistokrevná zvířata:
* 0101 10 10 - -Koně NAR 17.0 bez
* 0101 10 90 - -Ostatní NAR4.0 bez bez
0101 90 - Ostatní:
- -Koně:
* 0101 90 11 - - -K porážce NAR 17.0 8.0
*0101 9019 - - -Ostatní NAR 17.0 8.0
* 0101 90 30 - -Osli NAR 4.0 bez bez
*0101 90 90 - -Muli a mezci NAR 4.0 bez bez
0102 Živý skot
0102 10 -Plemenná čistokrevná zvířata:
0102 10 10 - -Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily) NAR 5.0 bez
0102 10 30 - -Krávy NAR 5.0 bez
0102 10 90 - -Ostatní NAR 5.0 bez
0102 90 - Ostatní:
- -Domácí druhy:
0102 90 05 - - - O hmotnosti nepřesahující 80 kg NAR 115.2 97.5 1
- - - O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg:
0102 90 21 - - - -K porážce NAR 115.2 97.5
0102 90 29 - - - -Ostatní NAR 115.2 97.5
- - - O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg:
0102 90 41 - - - -K porážce NAR 115.2 97.5
0102 90 49 - - - -Ostatní NAR 115.2 97.5
— - -O hmotnosti převyšující 300 kg:
- - - -Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily):
0102 90 51 - - - - -K porážce NAR 115.2 97.5
0102 90 59 - - - - -Ostatní NAR 115.2 97.5
- - - -Krávy:
0102 90 61 - - - - -K porážce NAR 83.8 71.0
0102 90 69 - - - - -Ostatní NAR 83.8 71.0
- - - -Ostatní:
0102 90 71 - - - - -K porážce NAR 61.4 52.0
0102 90 79 - - - - -Ostatní NAR 61.4 52.0
0102 90 90 Ostatní NAR 61.4 52.0
0103 Živá prasata
0103 10 00 - Plemenná čistokrevná zvířataNAR 5.0 bez
Ostatní:
0103 91 - -S hmotností menší než 50 kg:
0103 91 10 - - -Domácí druhy NAR 25.0 21.0
0103 91 90 - - - Ostatní NAR 25.0 21.0
0103 92- -S hmotnosti 50 kg nebo vyšší:
- - -Domácí druhy:
0103 92 11 - - - -Prasnice, které se oprášily alespoň jednou
a o hmotnosti nejméně 160 kg
NAR 33.7 28.6 1
0103 92 19 - - - -Ostatní NAR 33.7 28.6 1
0103 92 90 - - -Ostatní NAR 33.7 28.6 1
0104 Ovce a kozy, živé
010410 -Ovce:
0104 10 10 - -Plemenná čistokrevná zvířata NAR 5.0 bez
- -Ostatní:
0104 10 30 - - - Jehňata do stáří jednoho roku NAR 130.6 100.0 1
0104 10 80 - - - Ostatní NAR 130.6 100.0 1
0104 20 -Kozy:
0104 20 10 - -Plemenná čistokrevná zvířata NAR 5.0 bez
0104 20 90 - -Ostatní NAR 5.0 2.0 bez
0105 Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus),
kachny, husy, krocani, krůty a perličky
-0 hmotnosti nepřesahující 185 g:
0105 11 - -Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus:
- - - Samičí kuřata chovná a reprodukční:
0105 11 11 - - - -Pro snášení vajec NAR 12.0 2.0
0105 11 19 - - - -Ostatní NAR 12.0 2.0
- - - Ostatní:
0105 11 91 - - - -Pro snášení vajec NAR 12.0 2.0
0105 11 99 - - - -Ostatní NAR 12.0 2.0
0105 12 00 - -Krocani a krůty NAR 12.0 6.0
0105 19 - -Ostatní:
0105 19 20 - - - Husy NAR 12.0 6.0
0105 19 90 - - - Kachny a perličky NAR 12.0 6.0
- Ostatní:
0105 92 00 - -Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus o hmotnosti
nepřesahující 2000 g
NAR 12.0 10.2
0105 93 00 - -Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus o hmotnosti
převyšující 2000 g
NAR 12.0 10.2
0105 99 - -Ostatní:
0105 99 10 - - -Kachny NAR 12.0 10.0
0105 99 20 - - - Husy NAR 12.0 10.0
0105 99 30 - - - Krůty a krocani NAR 12.0 10.0
0105 99 50 - - -Perličky NAR 12.0 10.0
0106 Ostatní živá zvířata
- Savci:
* 0106 11 00 - -Primáti NAR bez bez
* 0106 12 00 - -Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea; kapustňáci
a dugongové (savci řádu Sirenia)
NAR bez bez
0106 19 - -Ostatní:
* 0106 19 10 - - - Domácí králíci NAR bez bez
*0106 19 90 - - - Ostatní NAR bez bez
*0106 20 00 - Plazi (včetně hadů a želv) NAR bez bez
- Ptáci:
* 0106 31 00 - -Dravci NAR bez bez
*0106 32 00 - -Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků
s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadů)
NAR bez bez
0106 39 - -Ostatní:
*0106 39 10 - - - Holubi NAR bez bez
*0106 39 90 - - - Ostatní NAR bez bez
* 0106 90 00 -Ostatní NAR bez bez

Význam poznámky (1) ke sloupci 7:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.

KAPITOLA 2 MASO A JEDLÉ DROBY

Poznámka ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatři:

a) výrobky popsané v číslech 0201 až 0208 nebo 0210 nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání;

b) zvířecí střeva, měchýře nebo žaludky (čísla 0504) nebo zvířecí krev (čísel 0511 nebo 3002); nebo

c) živočišné tuky, jiné než výrobky čísla 0209 (kapitola 15).

Doplňkové poznámky ke kapitole

1. A. Následujícími výrazy se rozumí:

a) „Hovězí maso v celku" ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a staženi z kůže, s hlavou nebo bez ní. s nohami nebo bez nich a s jinými droby nebo bez nich. Je-li hovězí maso v celku projednáváno bez hlav. musí být hlava od něj oddělena v místě hlavového (atlanto- occipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez noh. musí být nohy odděleny na úrovni carpo-metacarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu; hovězí maso v celku zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber.

b) „Hovězí maso půlené" ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: výrobek získaný symetrickým rozdělením hovězího masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých kosti; "hovězí maso pulené" zahrnuje jeho přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber.

c) „Kompenzované čtvrti" ve smyslu podpoložek 0201 20 20 a 0202 20 10 jsou tvořeny:

- buďto z předních čtvrtí, zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec a dělené u desátého žebra; a zadních čtvrti zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a zadní roštěnec se svíčkovou a dělené u třetího žebra nebo

- z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec a dělené u pátého žebra s připojeným celým bokem a hrudím, a zadních čtvrtí, zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a nízký roštěnec se svíčkovou a dělené u osmého řezaného žebra.

Přední a zadní čtvrti tvořící „kompenzované čtvrti" musí být předloženy k celnímu projednávání současné a ve stejném počtu o celkové hmotnosti předních čtvrtí shodné s celkovou hmotností zadních čtvrtí; nicméně je však tolerován rozdíl mezi hmotnosti těchto dvou části zásilky, za předpokladu, že tento rozdíl není větší než 5% celkové hmotnosti těžší části (předních čtvrtí nebo zadních čtvrti).

d) „Neoddělené přední čtvrti" ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi a nejvýše deseti žebry (první čtyři žebra musí být v celku, ostatní mohou být dělena), též s předkýtím s plátkem.

e) „Oddělené přední čtvrti" ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi a nejvýše deseti žebry (první čtyři musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj.

f) „Neoddělené zadní čtvrti" ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část hovězího masa v celku obsahující všechny kosti, jakož i kýty a nízký roštěnec se svíčkovou a nejméně třemi páry celých nebo dělených žeber, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj.

g) „Oddělené zadní části" ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti a nízký roštěnec s nejméně třemi páry celých nebo dělených žeber, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj.

h) 11. „Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj" ve smyslu podpoložky 0202 30 50: hřbetní část přední čtvrti, zahrnující horní část plece, získaná z přední části s minimálně čtyřmi žebry a maximálně s deseti žebry podélným přímým řezem přes místo, kde se první žebro spojuje s prvním obratlem k obrysu desátého žebra na bránici.

22. „Hovězí hrudí" ve smyslu podpoložky 0202 30 50: spodní část přední čtvrti zahrnující střed hrudí a špičku hrudí.

B. Produkty uvedené v doplňkových poznámkách 1. A. a) až g) k této kapitole mohou být předkládány též s páteří.

C. Pro stanovení počtu celých nebo dělených žeber uváděných v doplňkové poznámce 1. A. se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s páteří. Pokud je páteř odstraněna, berou se v úvahu pouze celá nebo dělená žebra která byla jinak přímo připojena k páteři.

2. A. Následujícími výrazy se rozumí:

a) „Vepřové maso v celku nebo půlené" ve smyslu podpoložek 0203 11 10 a 0203 21 10: poraženi vepři ve formě masa z poražených prasat domácích v celku, po vykrvení a vyvržení, jejichž štětiny a paznehty byly odstraněny. Vepřové maso půlené se získává rozdělením masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých kostí. Maso v celku nebo půlené může být s hlavou nebo bez hlavy, s tlamou. nožičkami, písním sádlem, ledvinkami, ocáskem nebo bránicí nebo bez nich. Maso půlené může být bez míchy, mozečku a jazyka. Maso v celku nebo půlené z prasnic může být s mléčnými žlázami nebo bez nich.

b) „Kýta" ve smyslu podpoložek 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 a 0210 11 31: zadní část půleného masa zahrnující kosti, s nožičkou nebo bez ni, s kolenem, kuží, tukovou tkání nebo bez nich.

Kýta je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš poslední bederní žebro.

c) „Přední část" ve smyslu podpoložek 0203 19 11. 0203 29 11, 0210 19 30 a 0210 19 60: přední (kraniální) díl půleného masa bez hlavy, s tlamou nebo bez ni. včetně kostí, s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich.

Přední část je oddělena od zbytku puleného masa tak. aby zahrnovala nanejvýš páté hřbetní žebro.

Horní (hřbetní) díl přední části (krkovička), též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, je považován za kus hřbetu, je-li oddělen od spodního (břišního) dílu přední části řezem pod hřbetní kostí.

d) „Plec" ve smyslu podpoložek 0203 12 19. 0203 22 19, 0210 11 19 a 0210 11 39: spodní díl přední části, též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, s kosti, též s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich.

Lopatka s přiléhajícími svaly projednávaná samostatně zůstává jako kus plece v této podpoložce.

e) „Hřbet s kosti" ve smyslu podpoložek 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 a 0210 19 70: horní díl půleného masa od prvního krčního obratle až po křížovou kost, včetně kostí, též s panenskou svíčkovou, lopatkou, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich.

Panenská svíčková je oddělena od půleného masa řezem hned pod hřbetní kostí.

f)  „Bůčky (prorostlé)" ve smyslu podpoložek 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 a 0210 12 19: spodní díl půleného masa nazývaný „prorostlé", nacházející se mezi kýtou a pleci, též s kostí nebo bez ní, avšak s kůží a s tukovou tkání.

g) „Slaninové půlky" ve smyslu podpoložky 0210 19 10: vepřové půlky bez hlavy, líček, laloku, krku, nožiček, ocásku, prsního sádla, ledvinek, panenské svíčkové, plece, hrudní kosti, páteře, pánevní kosti a bez bránice.

h) „Přední tři čtvrti" ve smyslu podpoložky 0210 19 10: slaninová půlka bez kýty, vykostěná nebo nevykostěná.

ij) „Zadní tři čtvrti" ve smyslu podpoložky 0210 19 20: slaninová půlka, bez přední části, vykostěná nebo nevykostěná.

k) „Půlka" ve smyslu podpoložky 0210 19 20: pulený slaninový bok bez kýty a bez přední části, vykostěný nebo nevykostěný.

Tato podpoložka zahrnuje také řezy středu včetně svalové tkáně, žebírek a bůčku v přirozené proporci celých středů.

B. Kusy vzniklé dělením uvedeným v doplňkové poznámce 2A bod f) patří do stejných položek jen v případě, že obsahují kůži a podkožní tuk.

Jestliže jsou dělené kusy patřící do podpoložek 0210 11 11 a 0210 11 19, i 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 1930 a 0210 19 60 získány ze slaninových boků, z nichž již byly odstraněny kosti uvedené v doplňkové poznámce 2A g), řez by měl být veden podle doplňkové poznámky ke kapitole 2A b), c) a d); tyto řezy a kousky z nich musí v každém případě obsahovat kosti.

C. Podpoložky 0206 30 30, 0206 49 20 a 0210 90 39 zahrnují zejména hlavy nebo půlky hlav z domácích prasat, též s mozkem, lícními částmi nebo jazykem, a jejich části.

Hlava je oddělena od zbytku prasečí půlky následujícími způsoby:

- přímým řezem podél lebky; nebo

- řezem vedeným podél lebky až do úrovně očí a pak šikmo k přední části hlavy tak, že tlama zůstává spojena s prasečí půlkou.

Lícní části, rypák a uši, stejné jako maso spojené s hlavou, zejména s její zadní částí, jsou považovány za části hlav. Avšak samostatně předkládané kusy masa bez kostí z přední části hlavy (laloky, tlamy, nebo laloky a tlamy dohromady), patří do podpoložky 0203 19 55, 0203 29 55 nebo 0210 19 81.

D. Pro účely podpoložek 0209 00 11 a 0209 00 19 je považována za „podkožní tuk" tuková tkáň pod kůží prasete a spojená s ní nezávisle na části prasete, na níž se nachází; v každém případě musí být hmotnost tukové tkáně vyšší než hmotnost kůže.

Do těchto podpoložek patří také tuk zbavený kůže.

E. Pro účely podpoložek 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 a 0210 1960 až 0210 1989 se považují za „sušené nebo uzené" takové výrobky, v nichž poměr vody a bílkovin (obsah dusíku × 6,25) je 2,8 nebo menší. Obsah dusíku se určuje podle ISO normy (metody) 937 - 1978.

3. A. Pro účely čísla 0204 se následujícími výrazy rozumí:

a) „Maso v celku“ ve smyslu položek a podpoložek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50 51: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, projednávané s hlavou nebo bez ní, s nožičkami nebo bez nich a s jinými příslušnými droby nebo bez nich. Je-li maso v celku projednáváno bez hlav. musí být hlava od něj oddělena, a to v místě hlavového (atlanto-occipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nožiček, musí být nožičky odděleny na úrovni carpo-metacarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu.

b) „Maso půlené“ ve smyslu podpoložek 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 a 0204 50 51: výrobek získaný symetrickým rozdělením celého těla poraženého zvířete středem obratlů krčních, hřbetních, bederních a křížových a středem hrudní kosti a srůstů ischio-stydkých kostí.

c) „Předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: přední část masa v celku s hrudí nebo bez ní, včetně všech kosti, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na hřbetní kost s nejméně pěti a nejvíce sedmi páry žeber v celku nebo dělenými.

d) „Pulené předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: přední část půleného masa s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na hřbetní kost s nejméně pěti a nejvíce sedmi žebry v celku nebo dělenými.

e) „Hřbety a šrútka“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část trupu, s ledvinami nebo bez nich po oddělení noh a předku; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí zahrnovat nejméně 5 žeber vcelku nebo dělených.

f)  „Pulené hřbety se šrútkou“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část půleného trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení noh a půlených předků, se může dělit na přední část (šrútka) a zadní část (hřbet); přední část musí obsahovat nejméně 5 žeber vcelku nebo dělených. Zadní část musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů.

g) „Spojné kýty“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část trupu vcelku zahrnující všechny končetiny oddělené kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napřič kyčelní kostí před stydkou sponou.

h) „Oddělená kýta“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část půleného trupu zahrnující všechny kosti a zadní končetinu oddělenou kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou.

B. Pro určení počtu žeber v celku nebo dělených podle odstavce A se berou v úvahu jen žebra spojená s hřbetní kostí.

4. Následujícími výrazy se rozumí:

a) „Kusy nevykostěné drůbeže“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20 až 0207 13 60, 0207 14 20 až 0207 14 60, 0207 26 20 až 0207 26 70, 0207 27 20 až 0207 27 70, 0207 35 21 až 0207 35 63 a 0207 36 21 až 0207 36 63: se považují uvedené části se všemi kostmi.

Drůbeží kusy uvedené v bodě a), které byly částečně vykostěné, budou spadat do podpoložek 0207 13 70 0207 14 70 0207 26 80, 0207 35 79 nebo 0207 36 79.

b) „Půlky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23 0207 35 25,0207 36 21, 0207 36 23 a 0207 36 25: drůbeží půlky získané podélným řezem v rovině hrudní kosti a páteře.

c) „Čtvrtky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21 0207 35 23 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 a 0207 36 25: stehna a prsa získaná příčným řezem.

d) „Celá křídla, též bez špiček“ ve smyslu podpoložek 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 a 0207 36 31: drůbeži kusy sestávající z kostí pažních, vřeteních a loketních obalených svalovinou. Špička včetně zápěstních a záprstních kůstek může nebo nemusí být oddělená. Kusy mohou být získány porcováním celku.

e) „Prsa“ ve smyslu podpoložek 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 a 0207 36 53: drůbeží kusy sestávající z hrudní kosti a žeber na obou stranách oddělených, obalených svalovinou.

f)  „Nohy“ ve smyslu podpoložek 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 a 0207 36 63: drůbeží kusy sestávající z kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Porcováním celku mohou být získány dva kusy.

g) „Spodní stehna“ ve smyslu podpoložek 0207 26 60 a 0207 27 60: kusy krůt sestávající z kosti holenní a lýtkové obalené svalovinou. Porcováním celku mohou být získány dva kusy.

h) „Krůtí nohy jiné než spodní stehna“ ve smyslu podpoložek 0207 26 70 a 0207 27 70: kusy krůt sestávající z kosti stehenní obalené svalovinou nebo z kosti stehenní, holenní a lýtkové společné obalené svalovinou. Porcováním celku mohou být získány dva kusy.

ij) „Husí nebo kachní paleta“ ve smyslu podpoložek 0207 35 71 a 0207 36 71: oškubané husy nebo kachny bez vnitřností hlav a běháků, s odstraněnou hrudí (prsní kost, žebra, páteř a křížová kost), avšak se stehenní, holenní a křídelní (pažní) kosti.

5. Celní sazba používaná pro směsi této kapitoly by měla být následující:

a) pro směsi, kde jedna ze složek je zastoupena nejméně 90% hmotnostními, bude použita celní sazba pro tuto složku;

b) pro ostatní směsi se použije sazba té složky, která má celní sazbu nejvyšší.

6. a) Nevařené ochucené maso patří do kapitoly 16. Ochuceným masem se rozumí nevařené maso, které bylo ochuceno uvnitř

hloubkově nebo po celém povrchu; ochuceni je buď zrakem viditelné nebo chuťově poznatelné.

b) Výrobky čísla 0210, k nimž byly připojeny ochucovací výrobky během jejich výroby, zůstávají zařazeny v tomto čísle, pokud připojení těchto výrobků nemění charakter celých výrobků čísla 0210.

7. Pro účely čísla 0210 se považují za „maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu“ maso a jedlé droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli nejméně 1,2% hmotnostní.

Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0201 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené
0201 10 00-V celku nebo půlenéKGN41.734.0 1
0201 20-Ostatní nevykoštěné:
0201 20 20- -“Kompenzované“ čtvrtiKGN41.734.0 1
0201 20 30- -Neoddělené nebo oddělené přední čtvrtiKGN41.634.0 1
0201 20 50- -Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrtiKGN41.434.0 1
0201 20 90- -OstatníKGN43.134.0 1
0201 30 00-VykostěnéKGN47.334.0 1
0202 Hovězí maso zmrazené
0202 10 00-V celku nebo půlenéKGN41.734.0 1
0202 20-Ostatní nevykostěné:
0202 20 10- -“Kompenzované“ čtvrtiKGN41.734.0 1
0202 20 30- -Neoddělené nebo oddělené přední čtvrtiKGN41.634.0 1
0202 20 50- -Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrtiKGN41.434.0 1
0202 20 90- -OstatníKGN43.134.0 1
0202 30-Vykostěné:
0202 30 10- -Přední čtvrti celé nebo dělené maximálně na pět kusů, každý
z nich v samostatném bloku; “kompenzované“ čtvrti ve dvou
blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo
dělenou maximálně na pět kusu a druhý obsahuje zadní čtvrt',
kromě svíčkové, v jednom kusu
KGN41.434.0 1
0202 30 50- -Přední čtvrti s částí boku nebo bez nějKGN41.434.0 1
0202 30 90- -OstatníKGN47.334.0 1
0203 Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
-Čerstvé nebo chlazené:
0203 11- -V celku nebo půlené:
0203 1110- - -Z domácích prasatKGN45.838.5
0203 1190- - -OstatníKGN45.838.5
0203 12- -Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné:
- - -Z domácích prasat:
0203 12 11- - - -Kýty a kusy z nichKGN45.838.5
0203 12 19- - - -Plece a kusy z nichKGN45.838.5
0203 12 90- - -OstatníKGN45.838.5
020319- -Ostatní:
- - -Z domácích prasat:
0203 19 11- - - - Přední části a kusy z nichKGN45.838.5
0203 19 13- - - - Hřbety s kostí a kusy z nichKGN45.838.5
0203 19 15- - - - Bůčky (prorostlé) a kusy z nichKGN45.838.5
- - - - Ostatní:
0203 19 55- - - - -VykostěnéKGN45.838.5
0203 19 59- - - - -OstatníKGN45.838.5
0203 19 90- - -OstatníKGN45.838.5
-Zmrazené:
0203 21- -V celku nebo půlené:
0203 2110- - -Z domácích prasatKGN45.838.5
0203 21 90- - -OstatníKGN45.838.5
0203 22- -Kýty, plece a kusy z nich, nevykoštěné:
- - -Z domácích prasat.
0203 22 11- - - -Kýty a kusy z nichKGN45.838.5
0203 22 19- - - -Plece a kusy z nichKGN45.838.5
0203 22 90- - -OstatníKGN45.838.5
0203 29- -Ostatní:
- - -Z domácích prasat:
0203 29 11- - - -Přední části a kusy z nichKGN45.838.5
0203 29 13- - - -Hřbety s kosti a kusy z nichKGN45.838.5
0203 29 15- - - -Bůčky (prorostlé) a kusy z nichKGN45.838.5
- - - -Ostatní:
0203 29 55- - - - -VykostěnéKGN45.838.5
0203 29 59- - - - -OstatníKGN45.838.5
0203 29 90- - -OstatníKGN45.838.5
0204 Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo
zmrazené
0204 10 00-Jehněčí maso v celku a půlené, čerstvé nebo chlazenéKGN151.6110.0 1
-Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené:
0204 21 00- -V celku a půlenéKGN151.6110.0 1
0204 22- -Ostatní nevykoštěné:
0204 22 10- - -Předky a půlené předkyKGN146.3110.0 1
0204 22 30- - -Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrútkouKGN168.7110.0
0204 22 50- - -Spojené kýty a oddělené kýtyKGN46.310.0
0204 22 90- - -OstatníKGN129.2109.0
0204 23 00- -VykostěnéKGN254.2125.0
0204 30 00-Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazenéKGN151.6125.0
-Ostatní skopové maso. zmrazené
0204 41 00- -V celku a půlenéKGN151.6125.0
0204 42- -Ostatní nevykostěné:
0204 42 10- - -Předky a půlené předkyKGN146.3124.0
0204 42 30- - -Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkouKGN168.7125.0
0204 42 50- - -Spojené kýty a oddělené kýtyKGN46.310.0
0204 42 90- - -OstatníKGN129.2109.0
0204 43- -Vykosténé:
0204 43 10- - -Jehněčí masoKGN254.2125.0
0204 43 90- - -OstatníKGN254.2125.0
0204 50-Kozí maso:
- -Čerstvé nebo chlazené:
0204 50 11- - -V celku a půlenéKGN20.010.0
0204 50 13- - -Předky a půlené předkyKGN20.010.0
0204 50 15- - -Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkouKGN20.010.0
0204 50 19- - -Spojené kýty a oddělené kýtyKGN20.010.0
- - -Ostatní:
0204 50 31- - - -NevykostěnéKGN20.010.0
0204 50 39- - - -VykostěnéKGN20.010.0
- -Zmrazené:
0204 50 51- - -V celku a půlenéKGN20.010.0
0204 50 53- - -Předky a půlené předkyKGN20.010.0
0204 50 55- - -Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkouKGN20.010.0
0204 50 59- - -Spojené kýty a oddělené kýtyKGN20.010.0
- - -Ostatní:
0204 50 71- - - -NevykostěnéKGN20.010.0
0204 50 79- - - -VykostěnéKGN20.010.0
0205 00 Koňské maso, maso oslů, mulů nebo mezků, čerstvé,
chlazené nebo zmrazené
-Koňské:
0205 00 11- -Čerstvé nebo chlazenéKGN16.0bez
0205 00 19- -ZmrazenéKGN16.0bez
0205 00 90-Oslí, mulí nebo z mezkůKGN16.0bez
0206 Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí,
mulí nebo z mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0206 10-Hovězí, čerstvé nebo chlazené:
0206 10 10- -Pro výrobu farmaceutických produktůKGN16.02.0bez
- -Ostatní:
0206 10 91- - -JátraKGN16.03.0
0206 10 95- - -Okruží a brániceKGN16.02.0
0206 10 99- - -OstatníKGN16.02.0
-Hovězí, zmrazené:
0206 21 00- -JazykyKGN16.02.0
0206 22 00- -JátraKGN16.02.0
0206 29- -Ostatní:
0206 29 10- - -Pro výrobu farmaceutických produktuKGN16.02.0bez
- - -Ostatní:
0206 29 91- - - -Okruží a brániceKGN16.02.0
0206 29 99- - - -OstatníKGN16.02.0
0206 30-Vepřové, čerstvé nebo chlazené:
- -Z domácích prasat:
0206 30 20- - -JátraKGN16.02.0
0206 30 30- - -OstatníKGN16.02.0
0206 30 80- -OstatníKGN16.02.0
-Vepřové, zmrazené:
0206 41- -Játra:
0206 41 20- - -Z domácích prasatKGN16.02.0
0206 41 80- - -OstatníKGN16.02.0
0206 49- -Ostatní:
0206 49 20- - -Z domácích prasatKGN16.02.0
0206 49 80- - -OstatníKGN16.02.0
0206 80-Ostatní, čerstvé nebo chlazené:
0206 80 10- -Pro výrobu farmaceutických produktůKGN16.02.0bez
- -Ostatní:
0206 80 91- - -Koňské, osli, mulí a z mezkůKGN16.02.0bez
0206 80 99- - -Skopové a kozíKGN16.02.0
0206 90-Ostatní, zmrazené:
0206 90 10- -Pro výrobu farmaceutických produktůKGN16.02.0bez
- -Ostatní:
0206 90 91- - -Koňské, osli, mulí a z mezkuKGN16.02.0bez
0206 90 99- - -Skopové a kozíKGN16.02.0
0207 Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené
nebo zmrazené
-Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus:
0207 11- -Nedělené, čerstvé nebo chlazené:
0207 11 10- - -Z oškubaných, vykuchaných, s hlavou a běháky. zvané “kuřata 83%'KGN54.143.0 1
0207 11 30- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháku. avšak
s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “kuřata 70%“
KGN54.143.0 1
0207 11 90- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku,
srdce, jater a volete, zvané “kuřata 65%“. nebo jinak
předkládané
KGN54.143.0 1
0207 12- -Nedělené, zmrazené:
0207 12 10- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků. avšak
s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “kuřata 70%“
KGN54.143.0 1
0207 12 90- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku,
srdce, jater a volete, zvané “kuřata 65%“. nebo jinak
předkládané
KGN54.143.0 1
0207 13- -Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené:
- - -Dělené maso:
0207 13 10- - - -VykostěnéKGN54.143.0 1
- - - -Nevykostěné:
0207 13 20- - - - -Půlky nebo čtvrtkyKGN54.143.0 1
0207 13 30- - - - -Celá křidla, též bez špičekKGN54.143.0 1
0207 13 40- - - - -Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídelKGN54.143.0 1
0207 13 50- - - - -Prsa a části prsíčekKGN54.143.0 1
0207 13 60- - - - -Nohy a jejich částiKGN54.143.0 1
0207 13 70- - - - -OstatníKGN54.143.0 1
- - -Droby:
0207 13 91- - - - JátraKGN12.09.0
0207 13 99- - - - -OstatníKGN54.143.0 1
0207 14- -Dělené maso a droby, zmrazené:
- - -Dělené maso:
0207 14 10- - - -VykostěnéKGN54.143.0 1
- - - -Nevykostěné:
0207 14 20- - - - -Půlky nebo čtvrtkyKGN54.143.0 1
0207 14 30- - - - -Celá křídla, též bez špičekKGN54.143.0 1
0207 14 40- - - - -Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křidelKGN54.143.0 1
0207 14 50- - - - -Prsa a části prsíčekKGN54.143.0 1
0207 14 60- - - - -Nohy a jejich částiKGN54.143.0 1
0207 14 70- - - - -OstatníKGN54.143.0 1
- - -Droby:
0207 14 91- - - -JátraKGN15.012.0
0207 14 99- - - -OstatníKGN54.143.0 1
-Z krocanů a krůt:
0207 24- -Nedělené, čerstvé nebo chlazené:
0207 24 10- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, s krkem,
srdcem, játry a voletem, zvané “krůty 80%“
KGN18.015.0
0207 24 90- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a krku, bez běháků,
srdce, jater a volete, zvané “krůty 73%“, nebo jinak
předkládané
KGN18.015.0
0207 25- -Nedělené, zmrazené:
0207 25 10- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, s krkem,
srdcem, játry a voletem, zvané “krůty 80%“
KGN18.015.0
0207 25 90- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku,
srdce, jater a volete, zvané “krůty 73%“, nebo jinak
předkládané
KGN18.015.0
0207 26- -Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené:
- - -Dělené maso:
0207 26 10- - - -VykostěnéKGN18.015.0
- - - -Nevykostěné:
0207 26 20- - - - -Půlky nebo čtvrtkyKGN18.015.0
0207 26 30- - - - -Celá křídla, též bez špičekKGN18.015.0
0207 26 40- - - - -Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídelKGN18.015.0
0207 26 50- - - - -Prsa a části prsíčekKGN18.015.0
- - - - -Nohy a jejich části:
0207 26 60- - - - - -Spodní stehna a jejich částiKGN18.015.0
0207 26 70- - - - - -OstatníKGN18.015.0
0207 26 80- - - - -OstatníKGN18.015.0
- - -Droby:
0207 26 91- - - - JátraKGN12.09.0
0207 26 99- - - - OstatníKGN18.015.0
0207 27- -Dělené maso a droby, zmrazené
- - -Dělené maso:
0207 27 10- - - -VykostěnéKGN18.015.0
- - - -Nevykostěné:
0207 27 20- - - - -Půlky nebo čtvrtkyKGN18.015.0
0207 27 30- - - - -Celá křídla, též bez špičekKGN18.015.0
0207 27 40- - - - -Hřbety, krky. hřbety s krky, biskupy a špičky křidelKGN18.015.0
0207 27 50- - - - -Prsa a části prsíčekKGN18.015.0
- - - - -Nohy a jejich částí:
0207 27 60- - - - - -Spodní stehna a jejich částiKGN18.015.0
0207 27 70- - - - - -OstatníKGN18.015.0
0207 27 80- - - - -OstatníKGN18.015.0
- - -Droby:
0207 27 91- - - -JátraKGN15.012.0
0207 27 99- - - -OstatníKGN7.03.0
-Z kachen, hus nebo perliček
0207 32- -Nedělené, čerstvé nebo chlazené:
- - -Z kachen:
0207 32 11- - - -Z oškubaných, podříznutých, kuchaných nebo s droby,
s hlavou a béháky, zvané “kachny 85%“
KGN18.015.0
0207 32 15- - - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlav a běháků, s krkem,
játry, srdcem a voletem, zvané “kachny 70%“
KGN18.015.0
0207 32 19- - - - Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy, běháků a bez krků,
srdce, jater a volete, zvané “kachny 63%“, nebo jinak
předkládané
KGN18.015.0
- - -Z hus:
0207 32 51- - - -Z oškubaných, nevykuchaných. s hlavou a béháky, zvané
“husy 82%“
KGN18.015.0
0207 32 59- - - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků,
se srdcem a voletem nebo bez nich, zvané “husy 75%“, nebo
jinak předkládané
KGN18.015.0
0207 32 90- - -Z perličekKGN18.015.0
0207 33- -Nedělené, zmrazené:
- - -Z kachen:
0207 33 11- - - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak
s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “kachny 70%“
KGN18.015.0
0207 33 19- - - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku,
srdce, jater a volete, zvané “kachny 63%“, nebo jinak
předkládané
KGN18.015.0
- - -Z hus:
0207 33 51- - - -Z oškubaných, podříznutých, nevykuchaných, s hlavou
a běháky, zvané “husy 82%“
KGN18.015.0
0207 33 59- - - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků,
se srdcem a voletem nebo bez nich, zvané “husy 75%“, nebo
jinak předkládané
KGN18.015.0
0207 33 90- - -Z perličekKGN18.015.0
0207 34- -Tučná játra, čerstvá nebo chlazená:
0207 34 10- - -Z husKGN15.012.0
0207 34 90- - -Z kachenKGN15.012.0
0207 35- -Ostatní, čerstvé nebo chlazené
- - -Dělené maso:
- - - -Vykostěné:
0207 35 11- - - - -Z husKGN18.015.0
0207 35 15- - - - -Z kachen a perličekKGN18.015.0
- - - -nevykoštěné:
- - - - -Půlky nebo čtvrtky:
0207 35 21- - - - - -Z kachenKGN18.015.0
0207 35 23- - - - - -Z husKGN18.015.0
0207 35 25- - - - - -Z perličekKGN18.015.0
0207 35 31- - - - -Celá křidla, též bez špičekKGN18.015.0
0207 35 41- - - - -Hřbety, krky. hřbety s krky. biskupy a špičky křídelKGN18.015.0
- - - - -Prsa a jejich části:
0207 35 51- - - - - -Z husKGN18.015.0
0207 35 53- - - - - -Z kachen a perličekKGN18.015.0
- - - - -Nohy a jejich části:
0207 35 61- - - - - -Z husKGN18.015.0
0207 35 63- - - - - -Z kachen a perličekKGN18.015.0
0207 35 71- - - - -Husí nebo kachní paletaKGN18.015.0
0207 35 79- - - - -OstatníKGN18.015.0
- - -Droby:
0207 35 91- - - -Játra, jiná než tučnáKGN12.09.0
0207 35 99- - - -OstatníKGN18.015.0
0207 36- -Ostatní, zmrazené:
- - -Dělené maso:
- - - -Vykostěné:
0207 36 11- - - - -Z husKGN18.015.0
0207 36 15- - - - -Z kachen a perličekKGN18.015.0
- - - -Nevykostěné:
- - - - -Půlky nebo čtvrtky:
0207 36 21- - - - - -Z kachenKGN18.015.0
0207 36 23- - - - - -Z husKGN18.015.0
0207 36 25- - - - - -Z perličekKGN18.015.0
0207 36 31- - - - -Celá křidla, též bez špičekKGN18.015.0
0207 36 41- - - - -Hřbety, krky, hřbety s krky. biskupy a špičky křidelKGN18.015.0
- - - - -Prsa a jejich části:
0207 36 51- - - - - -Z husKGN18.015.0
0207 36 53- - - - - -Z kachen a perličekKGN18.015.0
- - - - -Nohy a jejich části:
0207 36 61- - - - - -Z husKGN18.015.0
0207 36 63- - - - - -Z kachen a perličekKGN18.015.0
0207 36 71- - - - -Husí nebo kachní paletaKGN18.015.0
0207 36 79- - - - -OstatníKGN18.015.0
- - -Droby:
- - - -Játra:
0207 36 81- - - - -Tučná játra z husKGN15.012.0
0207 36 85- - - - -Tučná játra z kachenKGN15.012.0
0207 36 89- - - - -OstatníKGN15.012.0
0207 36 90- - - -OstatníKGN18.015.0
0208 Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo
zmrazené
0208 10-Králičí nebo zaječí:
- -Z domácích králíků:
0208 10 11- - -Čerstvé nebo chlazenéKGN5.0bez
0208 10 19- - -ZmrazenéKGN5.0bez
0208 10 90- -OstatníKGN5.0bez
0208 20 00-Žabí stehýnkaKGNbezbez
* 0208 30 00-PrimátůKGN6.5bez
0208 40-Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea), kapustňáků
a dugongů (savců řádu Sirenia):
* 0208 40 10- -Z velrybKGN6.5bez
* 0208 40 90- -OstatníKGN6.5bez
* 0208 50 00-Plazů (včetně hadů a želv)KGN6.5bez
0208 90-Ostatní:
0208 90 10- -Z domácích holubůKGN6.5bez
- -Ze zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců:
0208 90 20- - -Z křepelekKGN6.5bez
0208 90 40- - -OstatníKGN6.5bez
* 0208 90 55- -Z tuleňůKGN6.5bez
0208 90 60- -Ze sobůKGN6.5bez
* 0208 90 95- -OstatníKGN6.5bez
0209 00 Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk,
neškvařené ani jinak neextrahované, čerstvé, chlazené,
zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
-Podkožní vepřový tuk:
0209 00 11- -Čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevuKGN25.020.0
0209 00 19- -Sušený nebo uzenýKGN25.020.0
0209 00 30-Vepřový tuk, jiný než patřící do podpoložek 0209 00 11 nebo
0209 00 19
KGN25.020.0
0209 00 90-Drůbeží tukKGN25.020.0
0210 Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené
nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů
-Vepřové maso:
021011- -Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné:
- - -Z domácích prasat:
- - - -Solené nebo ve slaném nálevu:
0210 1111- - - - -Kýty a kusy z nichKGN24.019.0
0210 1119- - - - -Plece a kusy z nichKGN25.020.0
- - - -Sušené nebo uzené:
0210 1131- - - - -Kýty a kusy z nichKGN24.019.0
0210 1139- - - - -Plece a kusy z nichKGN25.020.0
0210 1190- - -OstatníKGN25.020.0
0210 12- -Bůčky (prorostlé) a jejich části:
- - -Z domácích prasat:
0210 12 11- - - -Solené nebo ve slaném nálevuKGN25.020.0
0210 12 19- - - -Sušené nebo uzenéKGN25.020.0
0210 12 90- - -OstatníKGN25.020.0
0210 19- -Ostatní:
- - -Z domácích prasat
- - - -Solené nebo ve slaném nálevu:
0210 19 10- - - - -Slaninové půlky nebo přední tři čtvrtiKGN25.020.0
0210 19 20- - - - -Zadní tři čtvrti nebo půlkyKGN25.020.0
0210 19 30- - - - -Přední části a kusy z nichKGN25.020.0
0210 19 40- - - - -Hřbety a kusy z nichKGN25.020.0
- - - - -Ostatní:
0210 19 51- - - - - -VykostěnéKGN25.020.0
0210 19 59- - - - - -OstatníKGN25.020.0
- - - -Sušené nebo uzené
0210 19 60- - - - -Přední části a kusy z nichKGN25.020.0
0210 19 70- - - - -Hřbety a kusy z nichKGN25.020.0
- - - - -Ostatní:
0210 19 81- - - - - -VykostěnéKGN25.020.0
0210 19 89- - - - - -OstatníKGN25.020.0
0210 19 90- - -OstatníKGN25.020.0
0210 20-Hovězí maso:
0210 20 10- -NevykostěnéKGN39.825.0
0210 20 90- -VykostěnéKGN47.330.0
-Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa a
drobů:
* 0210 91 00- -PrimátůKGN24.020.0
* 0210 92 00- -Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků
a dugongů (savců řádu Sirenia)
KGN24.020.0
* 0210 93 00- -Plazů (včetně hadů a želv)KGN24.020.0
0210 99- -Ostatní:
- - -Maso:
* 0210 99 10- - - -Koňské, solené, ve slaném nálevu, nebo sušenéKGN24.012.0
- - - -Skopové a kozí:
* 0210 99 21- - - - -NevykostěnéKGN151.6125.0 1
* 0210 99 29- - - - -VykostěnéKGN251.0125.0 1
* 0210 99 31- - - -SobíKGN129.2bez
* 0210 99 39- - - -OstatníKGN129.2107.0 1
- - -Droby:
- - - -Z domácích prasat:
* 0210 99 41- - - - -JátraKGN24.020.0
* 0210 99 49- - - - -OstatníKGN24.020.0
- - - -Hovězí:
* 0210 99 51- - - - -Okruží a brániceKGN24.020.0
* 0210 99 59- - - - -OstatníKGN24.020.0
* 0210 99 60- - - -Skopové a kozíKGN77.655.0 1
- - - -Ostatní:
- - - - -Drůbeží játra:
* 0210 99 71- - - - - -Tučná játra z hus nebo kachen, solená nebo ve slaném nálevuKGN24.020.0
* 0210 99 79- - - - - -OstatníKGN24.020.0
* 0210 99 80- - - - -OstatníKGN24.020.0
* 0210 99 90- - -Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobůKGN24.020.0

Význam poznámky (1) ke sloupci 7:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatněni nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.

KAPITOLA 3 RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) savci čísla 0106;

b) maso savců čísla 0106 (čísla 0208 nebo 0210):

c) ryby (včetně jejich jater, jiker a mlíčí) nebo korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, mrtvé a nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání z důvodu jejich druhu nebo vzhledem ke stavu, v jakém se nacházejí (kapitola 5); moučky, prášky nebo pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání (číslo 2301); nebo

d) kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker (číslo 1604).

2. V této kapitole se výrazem „pelety“ rozumějí výrobky, které byly aglomerovány buď přímo slisováním nebo přidáním malého množství pojiva.

Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0301 Živé ryby
0301 10-Okrasné ryby:
0301 10 10- -SladkovodníKGNbezbez
0301 10 90- -MořskéKGNbezbez
-Ostatní živé ryby:
0301 91- -Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita. Oncorhynchus gilae.
Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster):
0301 91 10- - -Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogasterKGN5.0bez
0301 91 90- - -OstatníKGN7.06.0
0301 92 00- -Úhoř (Anguilla spp.)KGN5.0bez
0301 93 00- -KaprKGN12.010.0
0301 99- -Ostatní:
- - -
Sladkovodní:
0301 99 11- - - -Losos obecný (Oncorhynchus nerka. Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta. Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch. Oncorhynchus masou
a Oncorhynchus rhodurus). atlantický losos (Salmo salar)
a hlavatka podunajská (Hucho hucho)
KGN5.0bez
0301 99 19- - - -OstatníKGN5.0bez
0301 99 90- - -MořskéKGN5.0bez
0302 Ryby čerstvé nebo chlazené, vyjma rybí filé a jiné rybí
maso čísla 0304
-Lososovité ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí:
0302 11 Pstruh (Salmo trutta. Oncorhynchus mykiss. Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita. Oncorhynchus gilae.
Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster):
0302 11 10- - -Druhy Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogasterKGN5.0bez
0302 11 90- - -OstatníKGN5.00.9
0302 12 00- -Losos obecný (Oncorhynchus nerka. Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch. Oncorhynchus masou
a Oncorhynchus rhodurus). atlantický losos (Salmo salar)
a hlavatka podunajská (Hucho hucho)
KGN5.0bez
0302 19 00- -OstatníKGN5.0bez
-Platýsovité ryby (Pleuronectidae. Bothidae. Cynoglossidae.
Soleidae. Scophthalmidae a Citharidae). vyjma játra, jikry
a mlíčí:
0302 21- -Platýs obrovský (Reinhardtius hippoglossoides. Hippoglossus
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0302 21 10- - -Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)KGN5.0bez
0302 21 30- - -Platýs atlantský (Hippoglossus hippoglossus)KGN5.0bez
0302 21 90- - -Kambala tichomořská (Hippoglossus stenolepis)KGN5.0bez
0302 22 00- -Platýs velký (Pleuronectes platessa)KGN5.0bez
0302 23 00- -Jazir (mořský jazyk) (Solea spp.)KGN5.0bez
0302 29- -Ostatní:
0302 29 10- - -Platýsi (Lepidorhombus spp.)KGN5.0bez
0302 29 90- - -OstatníKGN5.0bez
-Tuňák (rodu Thunnus), tuňák menší (bonito) nebo
s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis),
vyjma játra, jikry a mlíčí:
0302 31- -Tuňák bílý nebo křídlatý (Thunnus alalunga):
0302 31 10- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604KGN5.0bez
0302 31 90- - -OstatníKGN5.0bez
0302 32- -Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares):
0302 32 10- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604KGN5.0bez
0302 32 90- - -OstatníKGN5.0bez
0302 33- -Tuňák malý (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis):
0302 33 10- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604KGN5.0bez
0302 33 90- - -OstatníKGN5.0bez
0302 34- -Tuňák velkooký (Thunnus obesus):
* 0302 34 10- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604KGN5.0bez
* 0302 34 90- - -OstatníKGN5.0bez
0302 35- -Tuňák obecný (Thunnus thynnus).
* 0302 35 10- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čisla 1604KGN5.0bez
* 0302 35 90- - -OstatníKGN5.0bez
0302 36- -Tuňák modroploutvý jižní (Thunnus maccoyii):
*0302 36 10- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604KGN5.0bez
* 0302 36 90- - -OstatníKGN5.0bez
0302 39 Ostatní:
* 0302 39 10- - -Pro průmyslové zpracování výrobku patřících do čísla 1604KGN5.0bez
* 0302 39 90- - -OstatníKGN5.0bez
0302 40 00-Sleď (Clupea harengus. Clupea pallasii) vyjma játra, jikry
a mlíčí
KGN5.0bez
0302 50-Treska (Gadus morhua, Gadus ogac. Gadus macrocephalus),
vyjma játra, jikry a mlíči:
0302 50 10- -Treska druhu Gadus morhuaKGN5.0bez
0302 50 90- -OstatníKGN5.0bez
-Ostatní ryby. vyjma játra, jikry a mlíčí:
0302 61- -Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), malé sardinky
(Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus)
0302 61 10- - -Sardinky druhu Sardina pilchardusKGN5.0bez
0302 61 30- - -Sardinky rodu Sardinops, malé sardinky (Sardinella spp.)KGN5.0bez
0302 61 80- - -Šproty (Sprattus sprattus)KGN5.0bez
0302 62 00- -Treska skvrnitá (Merlanogrammus aeglefinus)KGN5.0bez
0302 63 00- -Treska tmavá (Pollachius virens)KGN5.0bez
0302 64 00- -Makrela (Scomber scombrus. Scomber australasicus.
Scomber japonicus)
KGN5.0bez
0302 65- -Máčka skvrnitá a ostatní žraloci:
0302 65 20- - -Žraloci druhu Squalus acanthias (Ostroun obecný)KGN5.0bez
0302 65 50- - -Máčky druhu Scyliorhinus spp.KGN5.0bez
0302 65 90- - -OstatníKGN5.0bez
0302 66 00- -Úhoř (Anguilla spp.)KGN5.0bez
0302 69- -Ostatní:
- - -Sladkovodni ryby:
0302 69 11- - - -KapřiKGN12.00.5
0302 69 19- - - -OstatníKGN5.0bez
- - -Mořské ryby:
- - - -Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňáci menší (bonito)
nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis) položky 0302 33 :
0302 69 21- - - - -Pro průmyslové zpracování výrobku patřících do čísla 1604KGN5.0bez
0302 69 25- - - - - OstatníKGN5.0bez
- - - -Ropušnice severní nebo okouníci (Sebastes spp.):
0302 69 31- - - - -Okouník mořský druhu Sebastes marinusKGN5.0bez
0302 69 33- - - - - OstatníKGN5.0bez
0302 69 35- - - -Treska polární (Boreogadus saida)KGN5.0bez
0302 69 41- - - -Treska bezvousá (Merlangius merlangus)KGN5.0bez
0302 69 45- - - -Mník mořský (Molva spp.)KGN5.0bez
0302 69 51- - - -Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska žlutá
(Pollachius pollachius)
KGN5.0bez
0302 69 55- - - -Sardel (Engraulis spp.)KGN5.0bez
0302 69 61- - - -Mořské pražmy (Dentex dentex a Pagellus spp.)KGN5.0bez
- - - -Štikozubci (Merluccius spp. Urophycis spp.):
- - - - -Štikozubci rodu Merluccius:
0302 69 66- - - - - -Kapský štikozubec (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis)
a štikozubec žijící v hlubinách (Kapský štikozubec žijící
v hlubinách) (Merluccius paradoxus)
KGN5.0bez
0302 69 67- - - - - -Jižní štikozubec (Merluccius australis)KGN5.0bez
0302 69 68- - - - - -OstatníKGN5.0bez
0302 69 69- - - - -Štikozubci rodu UrophycisKGN5.0bez
0302 69 75- - - -Rejnok (Brama spp.)KGN5.0bez
0302 69 81- - - -Ďas mořský (Lophius spp.)KGN5.0bez
0302 69 85- - - -Tresky poutassou (Micromesistius poutassou nebo Gadus
poutassou)
KGN5.0bez
0302 69 86- - - -Treska patagonská (Micromesistius australis)KGN5.0bez
0302 69 87- - - -Mečoun obecný (Xiphias gladius)KGN5.0bez
* 0302 69 88- - - -Zuboun (Dissostichus spp.)KGN5.0bez
0302 69 91- - - -Kranas obecný (Caranx trachurus. Trachurus trachurus)KGN5.0bez
0302 69 92- - - -Ryby čeledi Ophididae (Genypterus blacodes)KGN5.0bez
0302 69 94- - - -Mořský okoun (Dicentrarchus labrax)KGN5.0bez
0302 69 95- - - -Pražma mořská zlatohlavá (Sparus aurata)KGN5.0bez
* 0302 69 99- - - -OstatníKGN5.0bez
0302 70 00-Játra, jikry a mlíčíKGN5.0bez
0303 Ryby zmrazené, vyjma rybí filé a jiné rybí maso čísla 0304
-Losos obecný (Oncorhynchus nerka. Oncorhynchus
gorbuscha. Oncorhynchus keta. Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch. Oncorhynchus masou
a Oncorhynchus rhodurus), vyjma játra, jikry a mlíčí:
* 0303 11 00- -Americký losos (červený losos) (Oncorhynchus nerka)KGN5.0bez
* 0303 19 00- -OstatníKGN5.0bez
-Ostatní lososovité ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí:
0303 21- -Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita. Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster):
0303 21 10- - -Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogasterKGN5.0bez
0303 21 90- - -OstatníKGN7.00.9
0303 22 00- -Losos atlantický (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho
hucho)
KGN5.0bez
0303 29 00- -OstatníKGN5.0bez
-Platýsovité ryby (Pleuronectidae. Bothidae Cynoglossidae.
Soleidae. Scophthalmidae a Citharidae). vyjma játra, jikry
a mlíčí:
0303 31- -Platýs obrovský (Reinhardtius hippoglossoides. Hippoglossus
hippoglossus. Hippoglossus stenolepis):
0303 31 10- - -Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)KGN5.0bez
0303 31 30- - -Platýs atlantský (Hippoglossus hippoglossus)KGN5.0bez
0303 31 90- - -Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis)KGN5.0bez
0303 32 00- -Platýs velký (Pleuronectes platessa)KGN5.0bez
0303 33 00- -Jazír (mořský jazyk) (Solea spp.)KGN5.0bez
0303 39- -Ostatní:
0303 39 10- - -Platýs malý (Platichthys flesus)KGN5.0bez
0303 39 20- - -Platýs (Lepidorhombus spp.)KGN5.0bez
0303 39 30- - -Platýsi rodu RhombosoleaKGN5.0bez
0303 39 80- - -OstatníKGN5.0bez
-Tuňák (rodu Thunnus). tuňák malý (bonito) nebo
s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis),
vyjma játra, jikry a mlíčí:
0303 41- -Tuňák bílý nebo křídlatý (Thunnus alalunga):
- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
0303 41 11- - - -CelýKGN5.0bez
0303 41 13- - - -Vykuchaný a bez žáberKGN5.0bez
0303 41 19- - - -Ostatní (např. bez hlav)KGN5.0bez
0303 41 90- - -OstatníKGN5.0bez
0303 42- -Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares):
- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
- - - -Celý:
0303 42 12- - - - -O hmotnosti jednoho kusu převyšující 10 kgKGN5.0bez
0303 42 18- - - - -OstatníKGN5.0bez
- - - -Vykuchaný a bez žáber:
0303 42 32- - - - -S hmotností jednoho kusu převyšující 10 kgKGN5.0bez
0303 42 38- - - - -OstatníKGN5.0bez
- - - -Ostatní (např. bez hlav):
0303 42 52- - - - -O hmotnosti jednoho kusu převyšující 10 kgKGN5.0bez
0303 42 58- - - - -OstatníKGN5.0bez
0303 42 90- - -OstatníKGN5.0bez
0303 43- -Tuňák malý (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis):
- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
0303 43 11- - - -CelýKGN5.0bez
0303 43 13- - - -Vykuchaný a bez žáberKGN5.0bez
0303 43 19- - - -Ostatní (např. bez hlav)KGN5.0bez
0303 43 90- - -OstatníKGN5.0bez
0303 44- -Tuňák velkooký (Thunnus obesus):
- - -Pro průmyslové zpracováni výrobků patřících do čísla 1604:
* 0303 44 11- - - -CelýKGN5.0bez
* 0303 44 13- - - -Vykuchaný a bez žáberKGN5.0bez
* 0303 44 19- - - -Ostatní (např. bez hlav)KGN5.0bez
* 0303 44 90- - -OstatníKGN5.0bez
0303 45- -Tuňák obecný (Thunnus thynnus):
- - -Pro průmyslové zpracování výrobku patřících do čísla 1604:
* 0303 45 11- - - -CelýKGN5.0bez
*0303 45 13- - - -Vykuchaný a bez žáberKGN5.0bez
* 0303 45 19- - - -Ostatní (např. bez hlav)KGN5.0bez
* 0303 45 90- - -OstatníKGN5.0bez
0303 46- -Tuňák modroploutvý jižní (Thunnus maccoyii):
- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
* 0303 46 11- - - -CelýKGN5.0bez
* 0303 46 13- - - -Vykuchaný a bez žáberKGN5.0bez
* 0303 46 19- - - -Ostatní (např. bez hlav)KGN5.0bez
* 0303 46 90- - -OstatníKGN5.0bez
0303 49- -Ostatní:
- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
* 0303 49 31- - - -CelíKGN5.0bez
* 0303 49 33- - - -Vykuchaní a bez žaberKGN5.0bez
* 0303 49 39- - - -Ostatní (např. bez hlav)KGN5.0bez
* 0303 49 80- - -OstatníKGN5.0bez
0303 50 00-Sleď (Clupea harengus. Clupea pallasii), vyjma játra, jikry
a mlíčí
KGN5.0bez
0303 60-Treska (Gadus morhua, Gadus ogac. Gadus macrocephalus),
vyjma játra, jikry a mlíčí:
0303 60 11- -Druhu Gadus morhuaKGN5.0bez
0303 60 19- -Druhu Gadus ogacKGN5.0bez
0303 60 90- -Druhu Gadus macrocephalusKGN5.0bez
-Ostatní ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí:
0303 71- -Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.). malé sardinky
(Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus)
0303 71 10- - -Sardinky druhu Sardina pilchardusKGN5.0bez
0303 71 30- - -Sardinky druhu Sardinops; malé sardinky (Sardinella spp.)KGN5.0bez
0303 71 80- - -Šproty (Sprattus sprattus)KGN5.0bez
0303 72 00- -Treska skvrnitá (Melanogrammus aeglefinus)KGN5.0bez
0303 73 00- -Treska tmavá (Pollachius virens)KGN5.0bez
0303 74- -Makrela (Scomber scombrus. Scomber australasicus.
Scomber japonicus):
0303 74 30- - -Druhy Scomber scombrus a Scomber japonicusKGN5.0bez
0303 74 90- - -Druh Scomber australasicusKGN5.0bez
0303 75- -Máčka skvrnitá a ostatní žraloci
0303 75 20- - -Žraloci druhu Squalus acanthias (ostroun obecný)KGN5.0bez
0303 75 50- - -Máčky druhu Scyliorhinus spp.KGN5.0bez
0303 75 90- - -OstatníKGN5.0bez
0303 76 00- -Úhoř (Anguilla spp.)KGN5.0bez
0303 77 00- -Okoun mořský (Dicentrarchus labrax. Dicentrarchus
punctatus)
KGN5.0bez
0303 78- -Štikozubec (Merluccius spp. Urophycis spp.):
- - -Štikozubci rodu Merluccius:
0303 78 11- - - -Kapský štikozubec (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis)
a štikozubec žijící v hlubinách (Kapský štikozubec žijící
v hlubinách) (Merluccius paradoxus)
KGN5.0bez
0303 78 12- - - -Argentinský štikozubec (žijící v Jihozápadním Atlantiku)
(Merluccius hubbsi)
KGN5.0bez
0303 78 13- - - -Jižní štikozubec (Merluccius australis)KGN5.0bez
0303 78 19- - - -OstatníKGN5.0bez
0303 78 90- - -Štikozubci rodu UrophycisKGN5.0bez
0303 79- -Ostatní:
- - -Sladkovodní ryby:
0303 79 11- - - -KapřiKGN5.00.5
0303 79 19- - - -OstatníKGN5.0bez
- - -Mořské ryby:
- - - -Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňáci malí (bonito)
nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis) položky 0303 43:
- - - - -Pro průmyslové zpracování výrobku patřících do čísla 1604:
0303 79 21- - - - - -CeléKGN5.0bez
0303 79 23- - - - - -Vykuchané a bez žáberKGN5.0bez
0303 79 29- - - - - -Ostatní (např. bez hlav)KGN5.0bez
0303 79 31- - - - -OstatníKGN5.0bez
- - - -Ropušnice severní nebo okouníci (Sebastes spp.):
0303 79 35- - - - -Druhu Sebastes marinusKGN5.0bez
0303 79 37- - - - -OstatníKGN5.0bez
0303 79 41- - - -Ryby druhu Boreogadus saida (treska polární)KGN5.0bez
0303 79 45- - - -Treska bezvousá (Merlangius merlangus)KGN5.0bez
0303 79 51- - - -Mník (Molva spp.)KGN5.0bez
0303 79 55- - - -Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska žlutá polak
(Pollachius pollachius)
KGN5.0bez
0303 79 58- - - -Ryby druhu Orcynopsis unicolorKGN5.0bez
0303 79 65- - - -Sardel (Engraulis spp.)KGN5.0bez
0303 79 71- - - -Mořské pražmy druhů (Dentex dentex a Pagellus spp.)KGN5.0bez
0303 79 75- - - -Rejnok (Brama spp.)KGN5.0bez
0303 79 81- - - -Ďas mořský (Lophius spp.)KGN5.0bez
0303 79 83- - - -Tresky poutassou (Micromesistius poutassou nebo Gadus
poutassou)
KGN5.0bez
0303 79 85- - - -Treska patagonská (Micromesistíus australis)KGN5.0bez
0303 79 87- - - -Mečoun obecný (Xiphias gladius)KGN5.0bez
0303 79 88- - - -Ryby druhu Dissostichus spp.KGN5.0bez
0303 79 91- - - -Kranas obecný (Caranx trachurus. Trachurus trachurus)KGN5.0bez
0303 79 92- - - -Ryby čeledi Merluccidae (Macruronus novaezealandiae)KGN5.0bez
0303 79 93- - - -Ryby čeledi Ophididae (Genypterus blacodes)KGN5.0bez
0303 79 94- - - -Ryby rodu Pelotreis flavilatus a Peltorhamphus
novaezealandiae
KGN5.0bez
0303 79 98- - - -OstatníKGN5.0bez
030380-Játra, jikry a mlíči:
0303 80 10- -Tvrdé a měkké jikry a mlíčí pro výrobu deoxyribonukleové
kyseliny nebo sulfátu protaminu
KGN5.0bez
0303 80 90- -OstatníKGN5.0bez
0304 Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené
nebo zmrazené
0304 10-Čerstvé nebo chlazené:
- -Filé:
- - -Ze sladkovodních ryb:
0304 10 11- - - -Ze pstruhů (Salmo trutta. Oncorhynchus mykiss.
Oncorhynchus clarki. Oncorhynchus aguabonita.
Oncorhynchus gilae)
KGN5.0bez
0304 10 13- - - -Z lososa obecného (Oncorhynchus nerka. Oncorhynchus
gorbuscha. Oncorhynchus keta. Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisuth, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus
rhodurus). z atlantického lososa (Salmo salar) a z hlavatky
podunajské (Hucho hucho)
KGN5.0bez
0304 10 19- - - -Z ostatních sladkovodních rybKGN5.0bez
- - -Ostatní:
0304 10 31- - - -Z tresek (Gadus morhua. Gadus ogac. Gadus macrocephalus)
a z ryb druhu Boreogadus saida
KGN5.0bez
0304 10 33- - - -Z tresky tmavé (Pollachius virens)KGN5.0bez
0304 10 35- - - -Z ropušnice severní nebo okouníku (Sebastes spp.)KGN5.0bez
0304 10 38- - - -OstatníKGN5.0bez
- -Ostatní rybí maso (též mleté):
0304 10 91- - -Ze sladkovodních rybKGN5.0bez
- - -Ostatní:
0304 10 97- - - -Filé ze sleduKGN5.0bez
0304 10 98- - - -OstatníKGN5.0bez
0304 20-Zmrazené filé:
- -Ze sladkovodních ryb:
0304 20 11- - -Ze pstruhů (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki. Oncorhynchus aguabonita
a Oncorhynchus gilae)
KGN5.0bez
0304 20 13- - -Z lososa obecného {Oncorhynchus nerka. Oncorhynchus
gorbuscha. Oncorhynchus keta. Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisuth. Oncorhynchus masou a Oncorhynchus
rhodurus), z atlantického lososa (Salmo salar) a z hlavatky
podunajské (Hucho hucho)
KGN5.0bez
0304 20 19— - -Z ostatních sladkovodních rybKGN5.0bez
- -Z tresek (Gadus morhua. Gadus ogac. Gadus macrocephalus)
a z ryb druhu Boreogadus saida:
0304 20 21- - -Z tresek druhu Gadus macrocephalusKGN5.0bez
0304 20 29- - -OstatníKGN5.0bez
0304 20 31- -Z tresky tmavé (Pollachius virens)KGN5.0bez
0304 20 33- -Z tresky skvrnité (Melanogrammus aeglefinus)KGN5.0bez
- -Z ropušnic nebo okouníků (Sebastes spp.):
0304 20 35- - -Z druhu Sebastes marinusKGN5.0bez
0304 20 37- - -OstatníKGN5.0bez
0304 20 41- -Z tresek bezvousých (Merlangus merlangus)KGN5.0bez
0304 20 43- -Z mníka (Molva spp.)KGN5.0bez
0304 20 45- -Z tuňáků (rodu Thunnus) a z ryb rodu EuthynnusKGN5.0bez
- -Z makrel (Scomber scombrus. Scomber australasicus.
Scomber japonicus) a z ryb druhu Orcinopsis unicolor:
0304 20 51- - -Z makrel druhu Scomber australasicusKGN5.0bez
0304 20 53- - -OstatníKGN5.0bez
- -Ze štikozubců (Merluccius spp. Urophycis spp.):
- - -Ze štikozubců rodu Merluccius:
0304 20 55- - - -Z Kapského štikozubce (žijícího v mělčinách) (Merluccius
capensis) a štikozubce žijícího v hlubinách (Kapský
štikozubec žijící v hlubinách) (Meluccius paradoxus)
KGN5.0bez
0304 20 56- - - -Z Argentinského štikozubce (žijícího v Jihozápadním Atlantiku)
(Merluccius hubbsi)
KGN5.0bez
0304 20 58- - - -OstatníKGN5.0bez
0304 20 59- - -Ze štikozubců rodu UrophycisKGN5.0bez
- -Ze žraloků:
0304 20 61- - -Z ostrounů a máček (Squalus acanthias a Scyliorhinus spp.)KGN5.0bez
0304 20 69- - -Z ostatních žralokůKGN5.0bez
0304 20 71- -Z platýsů (Pleuronectes platessa)KGN5.0bez
0304 20 73- -Z platýsů malých (Platichthys flesus)KGN5.0bez
0304 20 75- -Ze sledů (Clupea harengus. Clupea pallasii)KGN5.0bez
0304 20 79- -Z kambaly tlamaté (Lepidorhombus spp.)KGN5.0bez
0304 20 81- -Z rejnoka (Brama spp.)KGN5.0bez
0304 20 83- -Z ďasů mořských (Lophius spp.)KGN5.0bez
0304 20 85- -Z tresky pestré (Theragra chalcogramma)KGN5.0bez
0304 20 87- -Z mečouna obecného (Xiphias gladius)KGN5.0bez
0304 20 88- -Z ryb druhu Dissostichus spp.KGN5.0bez
0304 20 91- -Ryby čeledi Merluccidae (Macruronus novaezealandiae)KGN5.0bez
0304 20 95- -OstatníKGN5.0bez
0304 90-Ostatní:
0304 90 05- -SurimiKGN5.0bez
- -Ostatní:
0304 90 10- - -Ze sladkovodních rybKGN5.0bez
- - -Ostatní:
0304 90 22- - - -Ze sleďů (Clupea harengus. Clupea pallasii)KGN5.0bez
0304 90 31- - - -Z ropušnic severních nebo okounku (Sebastes spp.)KGN5.0bez
- - - -Z tresek (Gadus morhua. Gadus ogac. Gadus macrocephalus)
a z ryb druhu Boreogadus saida
0304 90 35- - - - -Z tresek druhu Gadus macrocephalusKGN5.0bez
0304 90 38- - - - -Z tresek druhu Gadus morhuaKGN5.0bez
0304 90 39- - - - -OstatníKGN5.0bez
0304 90 41- - - -Z tresek tmavých (Pollachius virens)KGN5.0bez
0304 90 45- - - -Z tresek skvrnitých (Melanogrammus aeglefinus)KGN5.0bez
- - - -Ze štikozubců (Merluccius spp. Urophycis spp.):
0304 90 47- - - - -Ze štikozubců druhu Merluccius spp.KGN5.0bez
0304 90 49- - - - -Ze štikozubců druhu Urophycis spp.KGN5.0bez
0304 90 51- - - -Z kambaly tlamaté (Lepidorhombus spp.)KGN5.0bez
0304 90 55- - - -Z rejnoka (Brama spp.)KGN5.0bez
0304 90 57- - - -Z ďasů mořských (Lophius spp.)KGN5.0bez
0304 90 59- - - -Z tresek poutassou (Micromesistius poutassou nebo Gadus
poutassou)
KGN5.0bez
0304 90 61- - - -Z tresky pestré (Theragra chalcogramma)KGN5.0bez
0304 90 65- - - -Z mečouna obecného (Xiphias gladius)KGN5.0bez
0304 90 97- - - -OstatníKGN5.0bez
0305 Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby,
též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky
a pelety, způsobilé k lidskému požíváni
0305 10 00-Rybí mouky, moučky a pelety, způsobilé k lidskému požíváníKGN38.0bez
0305 20 00-Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo
ve slaném nálevu
KGN5.0bez
0305 30-Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však
- -Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac. Gadus macrocephalus)
a z ryb druhu Boreogadus saida:
0305 30 11- - -Z tresky druhu Gadus macrocephalusKGNbezbez
0305 30 19- - -OstatníKGNbezbez
0305 30 30- -Z lososa obecného (Oncorhynchus nerka. Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta. Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus
rhodurus), z atlantického lososa (Salmo salar) a z hlavatky
podunajské (Hucho hucho). solené nebo ve slaném nálevu
KGNbezbez
0305 30 50- -Z platýse černého (Reinhardtius hippoglossoides), nasoleného
nebo ve slaném nálevu
KGNbezbez
0305 30 90- -OstatníKGNbezbez
-Uzené ryby, včetně filé:
0305 41 00- -Losos obecný (Oncorhynchus nerka. Oncorhynchus
gorbuscha. Oncorhynchus keta. Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus
rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavatka
podunajská (Hucho hucho)
KGN5.0bez
0305 42 00- -Sleď (Clupea harengus. Clupea pallasn)KGN5.0bez
0305 49- -Ostatní:
0305 49 10- - -Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)KGN5.0bez
0305 49 20- - -Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)KGN5.0bez
0305 49 30- - -Makrely (Scomber scombrus. Scomber australasicus,
Scomber japonicus)
KGN5.0bez
0305 49 45- - -Pstruzi (Salmo trutta. Oncorhynchus mykiss. Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita. Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)
KGN5.0bez
0305 49 50- - -Úhoři (Anguilla spp.)KGN5.0bez
0305 49 80- - -OstatníKGN5.0bez
-Sušené ryby, též solené, ne však uzené:
0305 51- -Treska (Gadus morhua, Gadus ogac. Gadus acrocephalus):
0305 51 10- - -Sušené, nesolenéKGN5.0bez
0305 51 90- - -Sušené, solenéKGN5.0bez
0305 59- -Ostatní:
- - -Ryby druhu Boreogadus saida
0305 59 11- - - -Sušené, nesolenéKGN5.0bez
0305 59 19- - - -Sušené, solenéKGN5.0bez
0305 59 30- - -Sledi (Clupea harengus. Clupea pallasii)KGN5.0bez
0305 59 50- - -Ančovičky (Engraulis spp.)KGN5.0bez
0305 59 60- - -Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) a Platýs
tichomořský (Hippoglossus stenolepis)
KGN5.0bez
0305 59 70- - -Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)KGN5.0bez
0305 59 90- - -OstatníKGN5.0bez
- -Ryby solené, ne však sušené nebo uzené, a ryby ve slaném
nálevu:
0305 61 00- -Sleď (Clutea harengus. Clutea pallasii)KGN5.0bez
0305 62 00- -Treska (Gadus morhua. Gadus ogac. Gadus macrocephalus)KGN5.0bez
0305 63 00- -Ančovičky (Engraulis spp.)KGN5.0bez
0305 69- -Ostatní:
0305 69 10- - -Ryby druhu Boreogadus saidaKGN5.0bez
0305 69 20- - -Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) a Platýs
tichomořský (Hippoglossus stenolepis)
KGN5.0bez
0305 69 30- - -Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)KGN5.0bez
0305 69 50- - -Losos obecný (Oncorhynchus nerka. Oncorhynchus
gorbuscha. Oncorhynchus keta. Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch. Oncorhynchus masou a Oncorhynchus
rhodurus), atlantický losos (Salmo salar) a hlavatka
podunajská (Hucho hucho)
KGN5.0bez
0305 69 90- - -OstatníKGN5.0bez
0306 Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazeni, zmrazení,
sušení, soleni nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích,
vařeni ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení,
solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z
korýšů, způsobilé k lidskému požívání
-Zmrazení:
0306 11- -Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp. Panulirus spp.,
Jasus spp.):
0306 11 10- - -Langustí ocáskyKGN10.0bez
0306 11 90- - -OstatníKGN10.0bez
0306 12- -Humři (Homarus spp.):
0306 12 10- - -CelíKGN10.0bez
0306 12 90- - -OstatníKGN10.0bez
0306 13- -Krevety a garnáti:
0306 13 10- - -Krevety čeledi PandalidaeKGN10.0bez
0306 13 30- - -Krevety šedé rodu CrangonKGN10.0bez
0306 13 40- - -Krevety červené žijící v hlubinách (Parapenaeus longirostris)KGN10.0bez
0306 13 50- - -Krevety rodu PenaeusKGN10.0bez
0306 13 80- - -OstatníKGN10.0bez
0306 14- -Krabi:
0306 14 10- - -Krabi druhu Paralithodes camchaticus. Chionoecetes spp.
a Callinectes sapidus
KGN10.0bez
0306 14 30- - -Krab německý (Cancer pagurus)KGN10.0bez
0306 14 90- - -OstatníKGN10.0bez
0306 19- -Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých
k lidskému požívání:
0306 19 10- - -RaciKGN7.0bez
0306 19 30- - -Malí mořští raci-langustiny (Nephrops norvegicus)KGN7.0bez
0306 19 90- - -OstatníKGN7.0bez
-Nezmrazení:
0306 21 00- -Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp. Panulirus spp.,
Jasus spp.)
KGN9.5bez
0306 22- -Humři (Homarus spp.):
0306 22 10- - -ŽivíKGN9.5bez
- - -Ostatní:
0306 22 91- - - -CelíKGN9.5bez
0306 22 99- - - -OstatníKGN9.5bez
0306 23- -Krevety a garnáti:
0306 23 10- - -Krevety čeledi PandalidaeKGN9.5bez
- - -Krevety šedé rodu Crangon:
0306 23 31- - - -Čerstvé, chlazené nebo vařené ve vodě nebo v pářeKGN9.5bez
0306 23 39- - - -OstatníKGN9.5bez
0306 23 90- - -OstatníKGN9.5bez
0306 24- -Krabi:
0306 24 10- - -Krabi druhu Paralithodes camchaticus. Chionoecetes spp.
a Callinectes sapidus
KGN9.5bez
0306 24 30- - -Krab německý (Cancer pagurus)KGN9.5bez
0306 24 90- - -OstatníKGN9.5bez
0306 29- -Ostatní, včetně mouček, prášku a pelet z korýšů. způsobilých
k lidskému požívání:
0306 29 10- - -RaciKGN7.5bez
0306 29 30- - -Malí mořští raci-langustiny (Nephrops norvegicus)KGN7.5bez
0306 29 90- - -OstatníKGN7.5bez
0307 Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství,
chlazeni, zmrazení, sušeni, soleni nebo ve slaném nálevu;
vodní bezobratlí jiní než korýši a měkkýši, živi, čerství,
chlazení, zmrazení, sušeni, soleni nebo ve slaném nálevu;
moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných
než korýšů, způsobilé k lidskému požíváni
0307 10-Ústřice:
0307 10 10- -Ústřice ploché (Ostrea spp.) živé. s hmotností jednoho kusu
nepřesahující 40 g včetně lastury
KGN10.0bez
0307 10 90- -OstatníKGN10.0bez
-Hřebenatky rodu Pecten. Chlamys nebo Placopecten:
0307 21 00- -Živé. čerstvé nebo chlazenéKGN10.0bez
0307 29- -Ostatní:
0307 29 10- - -Hřebenatky svatojakubské (Pecten maximus), zmrazenéKGN10.0bez
0307 29 90- - -OstatníKGN10.0bez
-Slávky jedlé (Mytilus spp. Perna spp.):
0307 31- -Živé, čerstvé nebo chlazené:
0307 31 10- - -Mytilus spp.KGN10.0bez
0307 31 90- - -Perna spp.KGN10.0bez
0307 39- -Ostatní:
0307 39 10- - -Mytilus spp.KGN10.0bez
0307 39 90- - -Perna spp.KGN10.0bez
-Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma. Sepiola spp.)
a oliheň (Ommastrephes spp. Loligo spp. Nototodarus spp.,
Sepiotheuthis spp.):
0307 41- -Živé, čerstvé nebo chlazené:
0307 41 10- - -Sépie (Sepia officinalis. Rossia macrosoma a Sepiola spp.)KGN10.0bez
- - -Oliheň (Ommastrephes spp. Loligo spp. Nototodarus spp.,
Sepiotheuthis spp.):
0307 41 91- - - -Loligo spp. Ommastrephes sagittatusKGN10.0bez
0307 41 99- - - -OstatníKGN10.0bez
0307 49- -Ostatní:
- - -Zmrazené:
- - - -Sépie (Sepia officinalis. Rossia macrosoma a Sepiola spp.):
- - - - -Rodu Sepiola:
0307 49 01- - - - - -Kalmaři (Sepiola rondeleti)KGN10.0bez
0307 49 11- - - - - -OstatníKGN10.0bez
0307 49 18- - - - -OstatníKGN10.0bez
- - - -Oliheň (Ommastrephes spp. Loligo spp. Nototodarus spp.,
Sepiotheuthis spp.):
- - - - -Loligo spp.:
0307 49 31- - - - - -Loligo vulgarisKGN10.0bez
0307 49 33- - - - - -Loligo pealeiKGN10.0bez
0307 49 35- - - - - -Loligo patagonicaKGN10.0bez
0307 49 38- - - - - -OstatníKGN10.0bez
0307 49 51- - - - - Ommastrephes sagittatusKGN10.0bez
0307 49 59- - - - -OstatníKGN10.0bez
- - -Ostatní:
0307 49 71- - - -Sépie (Sepia officinalis. Rossia macrosoma a Sepiola spp.)KGN10.0bez
- - - -Oliheň (Ommastrephes spp. Loligo spp. Nototodarus spp.,
Sepiotheuhtis spp.):
0307 49 91- - - - -Loligo spp. Ommastrephes sagittatusKGN10.0bez
0307 49 99- - - - -OstatníKGN10.0bez
-Chobotnice (Octopus spp.):
0307 51 00- - - - -Živé, čerstvé nebo chlazenéKGN10.0bez
0307 59- -Ostatní:
0307 59 10- - -ZmrazenéKGN10.0bez
0307 59 90- - -OstatníKGN10.0bez
0307 60 00-Hlemýždi, jiní než mořští plžiKGN5.0bez
-Ostatní včetně mouček, prášků a pelet z vodních bezobratlých,
jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání:
0307 91 00- -Živí, čerství nebo chlazeníKGN5.0bez
0307 99- -Ostatní:
- - -Zmrazené:
0307 99 11- - - - Illex spp.KGN8.0bez
0307 99 13- - - - Mořské škeble - zaděnky a jiné druhy čeledi VeneridaeKGN8.0bez
0307 99 15- - - -Medúzy (Rhopilema spp.)KGN8.0bez
0307 99 18- - - -Jiní vodní bezobratlíKGN8.0bez
0307 99 90- - -OstatníKGN8.0bez

KAPITOLA 4

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU,

JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Poznámky ke kapitole.

1. Výrazem „mléko“ se rozumí plnotučné mléko nebo částečné nebo úplně odstředěné mléko.

2. Pro účely čísla 0405:

a) výraz „máslo“ znamená přírodní máslo, syrovátkové máslo nebo rekombinované máslo (čerstvé, solené nebo žluklé, včetně konzervovaného másla) získané výhradně z mléka, s obsahem mléčného tuku 80% nebo více, nejvíce však 95% hmotnostních, s obsahem mléčné sušiny bez tuku nejvýše 2% hmotnostní a s obsahem vody nejvýše 16% hmotnostních. Máslo neobsahuje přidané emulgátory, ale může obsahovat chlorid sodný, potravinářská barviva, neutralizační soli a kultury neškodných bakterií způsobujících mléčné kvašení;

b) výraz „mléčné pomazánky“ znamená roztíratelné emulze typu voda - olej, obsahující mléčný tuk jako jediný tuk ve výrobku, s obsahem mléčného tuku 39% nebo více, nejvíce však 80% hmotnostních.

3. Výrobky získané zahuštěním syrovátky a přidáním mléka nebo mléčného tuku je nutno zařadit do čísla 0406 jako sýry za předpokladu, že mají tyto tři charakteristické znaky:

a) obsah mléčného tuku v sušině je nejméně 5% hmotnostních;

b) obsah sušiny je nejméně 70% hmotnostních, nejvýše však 85% hmotnostních; a

c) jsou tvarované nebo tvarovatelné.

4. Do této kapitoly nepatří:

a) výrobky získané ze syrovátky, obsahující více než 95% hmotnostních laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza, počítáno v sušině (číslo 1702); nebo

b) albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80% hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině) (číslo 3502) nebo globuliny (číslo 3504).

Poznámky k položkám.

1. Pro účely položky 0404 10 se výrazem „modifikovaná (upravená) syrovátka“ rozumějí výrobky sestávající ze složek syrovátky, např. syrovátka, ze které byly zcela nebo částečné odstraněny laktóza, proteiny nebo minerály, syrovátka, do které byly přidány přírodní syrovátkové složky a výrobky získané smícháním přírodních syrovátkových složek.

2. Pro účely položky čísla 0405 10 výraz „máslo“ nezahrnuje dehydrované máslo nebo ghee (položka 0405 90).

Doplňkové poznámky ke kapitole

1. nepoužívá se

2. Pro účely podpoložek 0406 90 02 a 0406 90 03 se výrazem „celé sýry“ rozumí celé sýry následujících netto hmotností:

- Ementál: nejméně 60 kg, nejvíce však 130 kg,

- Gruyére a Sbrinz: nejméně 20 kg, nejvíce však 45 kg,

- Bergkäse: nejméně 20 kg, nejvíce však 60 kg,

- Appenzell: nejméně 6 kg, nejvíce však 8 kg.

Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0401 Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr
nebo jiná sladidla
0401 10- S obsahem tuku nepřesahujícím 1% hmotnostní
0401 10 10- -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryKGN35.029.0
0401 10 90- -OstatníKGN35.029.0
0401 20-S obsahem tuku převyšujícím 1% hmotnostní avšak
nepřesahujícím 6% hmotnostních:
- -Nepřesahujícím 3% hmotnostní:
0401 20 11- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryKGN35.029.0
0401 20 19- - -OstatníKGN35.029.0
- -Převyšujícím 3% hmotnostní
0401 20 91- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryKGN35.029.0
0401 20 99- - -OstatníKGN35.029.0
0401 30-S obsahem tuku převyšujícím 6% hmotnostních:
- -Nepřesahujícím 21% hmotnostních:
0401 30 11- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryKGN30.025.0
0401 30 19- - -OstatníKGN30.025.0
- -Převyšujícím 21% hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45%
hmotnostních:
0401 30 31- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryKGN30.025.0
0401 30 39- - -OstatníKGN30.025.0
- -Převyšujícím 45% hmotnostních:
0401 30 91- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryKGN30.025.0
0401 30 99- - -OstatníKGN30.025.0
0402 Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr
nebo jiná sladidla
040210-V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku
nepřesahujícím 1,5% hmotnostních:
- -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
0402 10 11- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgKGN49.637.0 1
0402 10 19- - -OstatníKGN49.637.0 1
- -Ostatní:
0402 10 91- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2.5 kgKGN49.637.0 1
0402 10 99- - -OstatníKGN49.637.0 1
-V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku
převyšujícím 1,5% hmotnostních:
0402 21- -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
- - -S obsahem tuku nepřesahujícím 27% hmotnostních:
0402 21 11- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgKGN49.637.0 1
- - - -Ostatní:
0402 21 17- - - - -S obsahem tuku nepřesahujícím 11% hmotnostníchKGN49.637.0 1
0402 21 19- - - - -S obsahem tuku převyšujícím 11%, avšak nepřesahujícím
27% hmotnostních
KGN49.637.0 1
- - -S obsahem tuku převyšujícím 27% hmotnostních:
0402 21 91- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgKGN49.637.0 1
0402 21 99- - -OstatníKGN49.637.0 1
0402 29-Ostatní:
- - -S obsahem tuku nepřesahujícím 27% hmotnostních:
0402 29 11- - - -Speciální mléka “pro kojence“, v hermeticky uzavřených
nádobách o netto obsahu nepřesahujícím 500 g, s obsahem
tuku převyšujícím 10% hmotnostních
KGN49.637.0 1
- - - -Ostatní:
0402 29 15- - - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgKGN49.637.0 1
0402 29 19- - - - -OstatníKGN49.637.0 1
- - -S obsahem tuku převyšujícím 27% hmotnostních:
0402 29 91- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgKGN49.637.0 1
0402 29 99- - - -OstatníKGN49.637.0 1
-Ostatní:
0402 91- -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
- - -S obsahem tuku nepřesahujícím 8% hmotnostních:
0402 91 11- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgKGN68.040.0
0402 91 19- - - -OstatníKGN68.040.0
- - -S obsahem tuku převyšujícím 8%. avšak nepřesahujícím 10%
hmotnostních:
0402 91 31- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgKGN68.040.0
0402 91 39- - - -OstatníKGN68.040.0
- - -S obsahem tuku převyšujícím 10%. avšak nepřesahujícím
45% hmotnostních:
0402 91 51- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgKGN68.040.0
0402 91 59- - - -OstatníKGN68.040.0
- - - S obsahem tuku převyšujícím 45% hmotnostních:
0402 91 91 - - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg KGN 68.0 40.0
0402 91 99 - - - -Ostatní KGN 68.0 40.0
0402 99 - -Ostatní:
- - - S obsahem tuku nepřesahujícím 9.5% hmotnostních:
0402 99 11 - - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg KGN 68.0 25.0
0402 99 19 - - - -Ostatní KGN 68.0 25.0
- - -S obsahem tuku převyšujícím 9.5%, avšak nepřesahujícím
45% hmotnostních:
0402 99 31 - - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg KGN 68.0 25.0
0402 99 39 - - - -Ostatní KGN 68.0 25.0
- - - S obsahem tuku převyšujícím 45% hmotnostních.
0402 99 91 - - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg KGN 68.0 25.0
0402 99 99 - - - -Ostatní KGN 68.0 25.0
0403 Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné
fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana,
též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná
sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce,
ořechy nebo kakao
0403 10 -Jogurt:
- -Neochucený, neobsahující přidané ovoce ořechy
nebo kakao:
- - -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem
tuku:
0403 10 11 - - - -Nepřesahujícím 3% hmotnostní KGN 31.2 24.0 1
0403 10 13 - - - -Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostních KGN 31.2 24.0 1
0403 10 19 - - - -Převyšujícím 6% hmotnostních KGN 31.2 24.0 1
- - - Ostatní, s obsahem tuku:
0403 10 31 - - - -Nepřesahujícím 3% hmotnostní KGN 31.2 24.0 1
0403 10 33 - - - -Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostních KGN 31.2 24.0 1
0403 10 39 - - - -Převyšujícím 6% hmotnostních KGN 31.2 24.0 1
- -Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy
nebo kakao:
- - -V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem
mléčných tuků:
0403 10 51 - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních KGN 31.2 24.0 1
0403 10 53 - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních KGN 31.2 24.0 1
0403 10 59 - - - -Převyšujícím 27% hmotnostních KGN 31.2 24.0 1
- - - Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
0403 10 91 - - - -Nepřesahujícím 3% hmotnostní KGN 31.2 24.0 1
0403 10 93 - - - -Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostních KGN 31.2 24.0 1
0403 10 99 - - - -Převyšujícím 6% hmotnostních KGN 31.2 24.0 1
0403 90 - Ostatní:
- -Neochucené, neobsahující přidané ovoce, ořechy
nebo kakao:
- - - V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě:
- - - -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem tuku:
0403 90 11 - - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních KGN 30.0 25.0
0403 90 13 - - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27%
hmotnostních
KGN 30.0 25.0
0403 90 19 - - - - -Převyšujícím 27% hmotnostních KGN 30.0 25.0
- - - -Ostatní, s obsahem tuku:
0403 90 31 - - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních KGN 30.0 25.0
0403 90 33 - - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních KGN 30.0 25.0
0403 90 39 - - - - -Převyšujícím 27% hmotnostních KGN 30.0 25.0
- - - Ostatní:
- - - -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem tuku:
0403 90 51 - - - - -Nepřesahujícím 3% hmotnostní KGN 30.0 25.0
0403 90 53 - - - - -Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostních KGN 30.0 25.0
0403 90 59 - - - - -Převyšujícím 6% hmotnostních KGN 30.0 25.0
- - - -Ostatní, s obsahem tuku:
0403 90 61 - - - - -Nepřesahujícím 3% hmotnostní KGN 30.0 25.0
0403 90 63 - - - - -Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostních KGN 30.0 25.0
0403 90 69 - - - - -Převyšujícím 6% hmotnostních KGN 30.0 25.0
- -Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy
nebo kakao:
- - - V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem
mléčných tuků:
0403 90 71 - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních KGN 30.0 25.0
0403 90 73 - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních KGN 30.0 25.0
0403 90 79 - - - -Převyšujícím 27% hmotnostních KGN 30.0 25.0
- - -Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
0403 90 91 - - - -Nepřesahujícím 3% hmotnostní KGN 30.0 25.0
0403 90 93 - - - -Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostních KGN 30.0 25.0
0403 90 99 - - - -Převyšujícím 6% hmotnostních KGN 30.0 25.0
0404 -Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr
nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek
mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla,
jinde neuvedené ani nezahrnuté
0404 10 - -Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též
zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
- - -V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě:
- - - -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla s obsahem
bílkovin (obsah dusíku 6 38;
- - - - -Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 02 - - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 04 - - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 06 - - - - -Převyšujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
- - - -Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 12 - - - - -Nepřesahujícím 1.5% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 14 - - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 16 - - - - -Převyšujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
- - - Ostatní, s obsahem bílkovin (obsah dusíku 6.38):
- - - -Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 26 - - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 28 - - - - -Převyšujícím 1,5%. avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 32 - - - - -Převyšujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
- - - -Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 34 - - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 36 - - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 38 - - - - -Převyšujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
- -Ostatní:
- - - Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem
bílkovin (obsah dusíku 6.38):
- - - -Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 48 - - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 52 - - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 54 - - - - -Převyšujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
- - - -Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 56 - - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 58 - - - - -Převyšujícím 1,5%. avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 62 - - - - -Převyšujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
- - - Ostatní, s obsahem bílkovin (obsah dusíku 6,38):
- - - -Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 72 - - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 74 - - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 76 - - - - -Převyšujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
- - - -Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 78 - - - - -Nepřesahujícím 1.5% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 82 - - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 10 84 - - - - -Převyšujícím 27% hmotnostních KGN 68.0 15.0
0404 90 - Ostatní:
- -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla a s obsahem
tuku:
0404 90 21 - - - Nepřesahujícím 1.5% hmotnostních KGN 35.0 15.0
0404 90 23 - - - Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních KGN 35.0 15.0
0404 90 29 - - -Převyšujícím 27% hmotnostních KGN 35.0 15.0
- -Ostatní, s obsahem tuku:
0404 90 81 - - - Nepřesahujícím 1.5% hmotnostních KGN 35.0 15.0
0404 90 83 - - - Převyšujícím 1,5%. avšak nepřesahujícím 27% hmotnostních KGN 35.0 15.0
0404 90 89 - - -Převyšujícím 27% hmotnostních KGN 35.0 15.0
0405 Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné
pomazánky
0405 10 - Máslo:
- -S obsahem tuku nepřesahujícím 85% hmotnostních:
- - -Přírodní máslo:
0405 10 11 - - - -V balení pro okamžitou spotřebu, o netto hmotnosti
nepřesahující 1 kg
KGN 81.5 68.0
0405 10 19 - - - -Ostatní KGN 81.5 68.0
0405 10 30 - - -Rekombinované máslo KGN 81.5 68.0
0405 10 50 - - - Syrovátkové máslo KGN 81.5 68.0
0405 10 90 - -Ostatní KGN 82.5 68.0
0405 20 - Mléčné pomazánky:
0405 20 10 - -S obsahem tuku 39% hmotnostních nebo větším,
avšak menším než 60% hmotnostních
KGN 45.0 6.9
0405 20 30 - -S obsahem tuku 60% hmotnostních nebo větším.
avšak nepřesahujícím 75% hmotnostních
KGN 45.0 6.9
0405 20 90 - -S obsahem tuku převyšujícím 75% hmotnostních.
avšak menším než 80% hmotnostních
KGN 81.5 68.0 1
0405 90 -Ostatní:
0405 90 10 - -S obsahem tuku 99.3% hmotnostních nebo větším
a s obsahem vody nepřesahujícím 0.5% hmotnostních
KGN 82.5 68.0 1
0405 90 90 - -Ostatní KGN 82.5 68.0 1
0406 Sýry a tvaroh
0406 10 -Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry. včetně
syrovátkového sýra, a tvaroh:
0406 10 20 - -S obsahem tuku nepřesahujícím 40% hmotnostních KGN 18.5 8.5
0406 10 80 - -Ostatní KGN 18.5 8.5
0406 20 - Strouhané sýry nebo práškové sýry. všech druhů:
0406 20 10 - -Sýry Glarus s bylinkami (tzv. “Schabziger“) vyráběné
z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek
KGN 20.0 8.5
0406 20 90 - -Ostatní KGN 20.0 8.5
0406 30 - Tavené sýry. jiné než strouhané nebo práškové:
0406 30 10 - -Při jejichž výrobě byly použity pouze sýry Ementál, Gruyére
a Appenzell. a které mohou obsahovat jako přísadu sýr Glarus
s bylinkami (tzv “Schabzíger“). upravené pro drobný prodej,
s obsahem tuku v sušině nepřesahujícím 56% hmotnostních
KGN 24.0 9.0
- -Ostatní:
- - -S obsahem tuku nepřesahujícím 36% hmotnostních
a s obsahem tuku v sušině:
0406 30 31 - - - -Nepřesahujícím 48% hmotnostních KGN 24.0 9.0
0406 30 39 - - - -Převyšujícím 48% hmotnostních KGN 24.0 9.0
0406 30 90 - - -S obsahem tuku převyšujícím 36% hmotnostních KGN 24.0 9.0
0406 40 - Sýry s modrou plísni:
0406 40 10 - -Roquefort KGN 20.08.5
0406 40 50 - -Gorgonzola KGN 20.0 8.5
0406 40 90 - -Ostatní KGN 20.0 8.5
0406 90 - Ostatní sýry:
0406 90 01 - -K dalšímu zpracování KGN 20.0 9.0
- -Ostatní:
- - -Ementál. Gruyére, Sbrinz, Bergkáse a Appenzell:
0406 90 02 - - - -Celé sýry s cenou fco hranice za 100 kg netto hmotnosti
převyšující 401,85 Euro. avšak nepřesahující 430,62 Euro,
s obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních nebo větším,
dozrálé alespoň tři měsíce
KGN 20.0 9.0
0406 90 03 - - - -Celé sýry s cenou fco hranice za 100 kg netto hmotnosti
převyšující 430,62 Euro. s obsahem tuku v sušině 45%
hmotnostních nebo větším, dozrálé alespoň tři měsíce
KGN 20.0 9.0
0406 90 04 - - - -Kusy balené ve vakuu nebo inertním plynu, s kůrou alespoň
na jedné straně, o netto hmotnosti 1 kg nebo více. avšak
menši než 5 kg a s cenou fco hranice převyšující 430,62 Euro,
avšak nepřesahující 459.39 Euro za 100 kg netto hmotnosti,
s obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních nebo větším,
dozrálé alespoň tři měsíce
KGN 20.0 9.0
0406 90 05 - - - -Kusy balené ve vakuu nebo inertním plynu, s kúrou alespoň
na jedné straně, o netto hmotnosti 1 kg nebo více a s cenou
fco hranice převyšující 459.39 Euro za 100 kg netto hmotnosti,
s obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních nebo větším,
dozrálé alespoň tři měsíce
KGN 20.0 9.0
0406 90 06 - - - -Kusy bez kůry, o netto hmotnosti menší než 450 g a s cenou
fco hranice převyšující 499.67 Euro za 100 kg netto hmotnosti,
s obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních nebo větším,
dozrálé alespoň tři měsíce, balené ve vakuu nebo inertním
plynu, v balíčcích s uvedením nejméně označení sýra, obsahu
tuku. subjektu zodpovědného za balení a země výroby
KGN 20.0 9.0
- - - -Ostatní:
0406 90 13 - - - - -Ementál KGN 20.0 9.0
0406 90 15 - - - - -Gruyére. Sbrinz KGN 20.0 9.0
0406 90 17 - - - - -Bergkáse, Appenzell KGN 20.0 9.0
0406 90 18 — - -Fromage fribourgeois. Vacherin Mont ďOr a Tete de Moine KGN 20.0 9.0
0406 90 19 - - -Sýry Glarus s bylinkami (tzv. “Schabzíger“) vyráběné
z odstředěného mléka s přísadou jemné mletých bylinek
KGN 20.0 9.0
0406 90 21 - - - Cheddar KGN 20.0 9.0
0406 90 23 - - - Eidam KGN 20.0 9.0
0406 90 25 - - -Tilsit KGN 20.0 9.0
0406 90 27 - - - Butterkäse KGN 20.0 9.0
0406 90 29 - - - Kashkaval KGN 20.0 9.0
- - - Feta:
0406 90 31 - - - -Ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem
nebo v měších z ovčí nebo kozí kůže
KGN 20.0 9.0
0406 90 33 - - - -Ostatní KGN 20.0 9.0
0406 90 35 - - - Kefalo-Tyri KGN 20.0 9.0
0406 90 37 - - -Finlandia KGN 20.0 9.0
0406 90 39 - - - Jarlsberg KGN 20.0 9.0
- - -Ostatní:
0406 90 50 - - - -Sýry ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem
nebo v měších z ovčí nebo kozí kůže
KGN 20.0 9.0
- - - -Ostatní:
- - - - -S obsahem tuku nepřesahujícím 40% hmotnostních
a s obsahem vody v látkách neobsahujících tuk:
- - - - - -Nepřesahujícím 47% hmotnostních:
0406 90 61 - - - - - - -Grana Padano, Parmigiano Reggiano KGN 20.0 9.0
0406 90 63 - - - - - - -Fiore Sardo, Pecorino KGN 20.0 9.0
0406 90 69 - - - - - - -Ostatní KGN 20.0 9.0
- - - - - -Převyšujícím 47%, avšak nepřesahujícím 72% hmotnostní:
0406 90 73 - - - - - - -Provolone KGN 20.0 9.0
0406 90 75 - - - - - - -Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano KGN 20.0 9.0
0406 90 76 - - - - - - -Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti. Maribo. Samso KGN 20.0 9.0
0406 90 78 - - - - - - -Gouda KGN 20.0 9.0
0406 90 79 - - - - - - -Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire. Saint-Paulin,
Taleggio
KGN 20.0 9.0
0406 90 81 - - - - - - -Cantal, Cheshire, Wensleydale. Lancashire, Double,
Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
KGN 20.0 9.0
0406 90 82 - - - - - - -Camembert KGN 20.0 9.0
0406 90 84 - - - - - - -Brie KGN 20.0 9.0
0406 90 85 - - - - - - -Kefalograviera, Kasseri KGN 20.0 9.0
- - - - - - -Ostatní sýry. s obsahem vody v látkách neobsahujících tuk:
0406 90 86 - - - - - - - -Převyšujícím 47%, avšak nepřesahujícím 52% hmotnostní KGN 20.0 9.0
0406 90 87 - - - - - - - -Převyšujícím 52%, avšak nepřesahujícím 62% hmotnostní KGN 20.0 9.0
0406 90 88 - - - - - - - -Převyšujícím 62%, avšak nepřesahujícím 72% hmotnostní KGN 20.09.0
0406 90 93 - - - - - -Převyšujícím 72% hmotnostní KGN 20.0 4.9
0406 90 99 - - - - -Ostatní KGN 20.0 4.9
0407 00 Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná
nebo vařená
- Z domácí drůbeže:
- -Na násadu:
0407 00 11 - - - Krůtí nebo husí KGN 8.5 2.8
0407 00 19 - - - Ostatní KGN 8.5 2.8
0407 00 30 - -Ostatní KGN 20.0 17.0
0407 00 90 - Ostatní KGN 20.0 17.0
0408 Ptačí vejce bez skořápek a žloutky, čerstvé, sušené,
vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené
nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr
nebo jiná sladidla
- Žloutky:
0408 11 - -Sušené:
0408 11 20 - - - Nezpůsobilé k lidskému požívání KGN 20.0 17.0
0408 11 80 - - - Ostatní KGN 20.0 17.0
0408 19 - -Ostatní:
0408 19 20 - - - Nezpůsobilé k lidskému požívání KGN 20.0 17.0
- - -Ostatní:
0408 19 81 - - - -Tekuté KGN 20.0 17.0
0408 19 89 - - - -Ostatní včetně zmrazených KGN 20.0 17.0
- Ostatní:
0408 91 - -Sušené:
0408 91 20 - - - Nezpůsobilé k lidskému požívání KGN 20.0 17.0
0408 91 80 - - - Ostatní KGN 20.0 17.0
0408 99 - -Ostatní:
0408 99 20 - - - Nezpůsobilé k lidskému požívání KGN 20.0 17.0
0408 99 80 - - -Ostatní KGN 20.0 17.0
0409 00 00 Přírodní med KGN 30.0 17.0
0410 00 00 Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené
ani nezahrnuté
KGN 12.0 10.0

Význam poznámky (1) ke sloupci 7:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.

KAPITOLA 5 VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) jedlé produkty (jiné než střeva, měchýře a žaludky zvířat, celé nebo jejich části, a zvířecí krev, tekutá nebo sušená);

b) kůže nebo kožky (včetně kožešin), jiné než zboží čísla 0505 a odřezky a podobný odpad ze surových kůží nebo kožek čísla 0511 (kapitola 41 nebo 43);

c) textilní materiály živočišného původu, jiné než žíně a odpad z nich (třída XI); nebo

d) připravené svazky nebo chomáče pro výrobu košťat, kartáčů nebo štětců (číslo 9603).

2. Pro účely čísla 0501 se setřídění vlasů podle délky (za předpokladu, že nejsou uspořádány ve stejném směru od kořenů ke špičkám), nepovažuje za zpracováni.

3. V celé nomenklatuře se za „slonovinu“ považují nejen kly sloní, nýbrž i kly hrocha, mrože, narvala, divokého kance, rohy nosorožce, jakož i zuby všech zvířat.

4. Výrazem „žíně“ se v celé nomenklatuře rozumí chlupy z hřív nebo ohonu koňovitých zvířat nebo skotu.

Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJSazba cla
v%
Pref.
sníženi
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0501 00 00 Vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad
z vlasů
KGNbezbez
0502 Štět ny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat;
jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad
z těchto štětin nebo chlupů
0502 10 00-Štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat
a odpad z nich
KGNbezbez
0502 90 00-OstatníKGNbezbez
0503 00 00 Žíně a odpad z žíní, též ve štůčkách, s podložkou
nebo bez podložky
KGNbezbez
0504 00 00 Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé
a jej ch části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené,
ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
KGNbezbez
0505 Kůže a jiné části ptačího těla, s péry nebo s prachovým
peřím, ptačí péra a části ptačích per (též s přistřiženými
okraji) a prachové peří, čištěné, dezinfikované
nebo preparované, avšak dále nezpracované; prášek
a odpad z ptačích per nebo jejich částí
050510-Ptačí péra užívaná k vycpávání; prachové peří:
0505 10 10- -SurovéKGNbezbez
0505 10 90- -OstatníKGNbezbez
0505 90 00-OstatníKGNbezbez
0506 Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku,
jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru),
upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach
a odpad z těchto produktů
0506 10 00-Ossein a kosti upravené kyselinouKGNbezbez
0506 90 00-OstatníKGNbezbez
0507 Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb
nebo jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta,
paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše
opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad
z těchto produktů
0507 10 00-Slonovina; prach a odpad ze slonovinyKGNbezbez
0507 90 00-OstatníKGNbezbez
0508 00 00 Korály a podobné materiály, neopracované nebo jen
jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity,
lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců
a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené,
avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto
materiálů
KGNbezbez
0509 00 Přírodní houby živočišného původu
0509 00 10-SurovéKGN5.0bez
0509 00 90 OstatníKGN5.0bez
0510 00 00 Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též
sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k
přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené,
zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované
KGN16.0bez
0511 Výrobky živočišného původu jinde neuvedené
nebo nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3,
nezpůsobilá k lidskému požíváni
0511 10 00-Býčí spermaUNSbezbez
-Ostatní:
0511 91- -Výrobky z ryb, korýšů. měkkýšů nebo jiných vodních
bezobratlých; mrtvá zvířata kapitoly 3:
05119110- - -Odpad z rybKGNbezbez
0511 91 90- - -OstatníKGNbezbez
0511 99 - -Ostatní:
0511 99 10 - - -Šlachy, odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží nebo
kožek
KGN bez bez
0511 99 90 - - -Ostatní KGN bez bez

TŘÍDA II

ROSTLINNÉ PRODUKTY

Poznámka ke třídě.

1. Výraz „pelety“ (aglomerované výrobky ve tvaru pelet, válečků, kuliček a v podobných tvarech) označuje v této třídě výrobky aglomerované buď pouhým tlakem nebo přidáním pojiva v poměru nepřesahujícím 3% hmotnostní.

KAPITOLA 6

ŽIVÉ DŘEVINY A JINÉ ROSTLINY; CIBULE, KOŘENY A PODOBNÉ; ŘEZANÉ KVĚTINY A DEKORATIVNÍ LISTOVÍ

Poznámky ke kapitole.

1. S výjimkou druhé části čísla 0601 patří do této kapitoly pouze živé dřeviny a zboží (včetně sazenic rostlin), které bývají zpravidla dodávány zahradníky, školkaři nebo pěstiteli květin k další výsadbě nebo k okrase; do této kapitoly však nepatří brambory, jedlá cibule, šalotka, česnek a jiné výrobky kapitoly 7.

2. Kytice, květinové koše, věnce a podobné výrobky se považují za květiny nebo dekorativní zeleň čísel 0603 nebo 0604, přičemž se nepřihlíží k příslušenství z jiných hmot. Do těchto čísel však nepatří koláže a podobné obrázky čísla 9701.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíMJSazba cla Pref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0601 Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212
0601 10-Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu:
0601 10 10--HyacintyNAR5.0bez
0601 10 20--NarcisyNAR5.0bez
0601 10 30--TulipányNAR5.0bez
0601 10 40--GladiolyNAR5.0bez
0601 10 90--OstatníNAR5.0bez
0601 20-Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky:
0601 20 10--Sazenice, rostliny a kořeny čekankyNAR15.02.0bez
0601 20 30--Orchideje, hyacinty, narcisy a tulipányNAR15.02.0bez
0601 20 90--OstatníNAR15.02.0bez
0602 Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí
0602 10-Nekořenovité řízky a rouby:
0602 10 10--Vinné révyNAR19.02.0bez
0602 10 90--OstatníNAR19.04.0bez
0602 20-Stromy, zákrsky, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy:
0602 20 10--Vinné keře, roubované nebo kořenovitéNAR10.01.0
0602 20 90--OstatníNAR10.01.0
0602 30 00- Rododendrony a azalky, též roubovanéNAR16.01.0bez
0602 40- Růže, též roubované:
0602 40 10--NeroubovanéNAR10.01.0
0602 40 90--RoubovanéNAR10.01.0
0602 90-Ostatní:
0602 90 10--PodhoubíKGN19.02.0
0602 90 20--Sazenice a rostliny ananasuKGN19.0bez
0602 90 30--Sazenice a rostliny zeleniny a jahodníkuKGN19.02.0
--Ostatní:
---Venkovní rostliny:
----Stromy, keře a keříčky:
0602 90 41-----Lesní stromyKGN19.0bez
---- -Ostatní:
0602 90 45------Kořenové řízky a mladé rostlinyKGN19.0bez
0602 90 49------OstatníKGN19.0bez
----Ostatní venkovní rostliny:
0602 90 51---- -Víceleté (trvalé)KGN19.0bez
0602 90 59---- -OstatníKGN19.0bez
---Pokojové rostliny:
0602 90 70---- -Kořenové řízky a mladé rostliny, vyjma kaktusyKGN19.0bez
---- -Ostatní:
0602 90 91---- -Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, vyjma kaktusyKGN19.02.0
0602 90 99---- -OstatníKGN19.02.0
0603 Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené
0603 10-Čerstvé:
0603 10 10--RůžeKGN20.017.03
0603 10 20--KarafiátyKGN20.017.03
0603 10 30--OrchidejeKGN14.0bez
0603 10 40--GladiolyKGN20.017.03
0603 10 50--ChryzantémyKGN20.017.03
0603 10 80--OstatníKGN20.017.03
0603 90 00-OstatníKGN14.04.0
0604 Listoví, listy, větve a ostatní části rostlin, bez květů nebo poupat a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené
0604 10-Mechy a lišejníky:
0604 10 10--Lišejníky sobíKGN13.0bez
0604 10 90--OstatníKGN13.01.0bez
-Ostatní:KGN18.01.0
0604 91--Čerstvé:
---Vánoční stromky:
0604 91 21----Jedle Nordmannova {Abies nordmanniana (Stev) Spach) a jedle ušlechtilé (Abies procera Rehd.)
0604 91 29----OstatníKGN18.01.0
---Větve jehličnanů:
0604 91 41----Z jedle Nordmannovy (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) a z jedlí ušlechtilých (Abies procera Rehd.)KGN18.01.0
0604 91 49----OstatníKGN18.01.0
0604 91 90---OstatníKGN18.01.0
0604 99--Ostatní:
0604 99 10---Sušené, dále neupravovanéKGN8.51.0
0604 99 90---OstatníKGN8.51.0

Význam poznámky (3) ke sloupci 7:

Smluvní celní sazby aplikované pro podpoložky označené touto poznámkou se v uvedených sezónách mění následovně:

Podpoložka celního sazebníkusezóna od - doSmluvní sazba sloupec 5Preferenční snížení RZ sloupec 6
0603 70 10od 1. ledna do 31. května4,0
od 1. listopadu do 31. prosince4,0
0603 10 20od 1. ledna do 31. května4,0
od 1. listopadu do 31. prosince4,0
0603 10 40od 1. ledna do 31. května4,0
od 1. listopadu do 31. prosince4,0
0603 10 50od 1. ledna do 31. května4,0
od 1. listopadu do 31. prosince4,0
0603 10 80od 1. ledna do 31. května4,0
od 1. listopadu do 31. prosince4,0

KAPITOLA 7

JEDLÁ ZELENINA A NĚKTERÉ KOŘENY A HLÍZY

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří pícniny čísla 1214.

2. Výraz „zelenina“ v číslech 0709, 0710, 0711 a 0712 zahrnuje také jedlé houby, lanýže, olivy, kapary, tykve, tykvičky (kuržety), lilky, kukuřici cukrovou (Zea mays var. saccharata), plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, fenykl a zelinářské rostliny jako petržel, kerblík, estragon, řeřichu a majoránku (Majorana hortensis nebo Origanum majorana).

3. Do čísla 0712 patří všechna sušená zelenina druhu zařazených do čísel 0701 až 0711, vyjma:

a) suché luštěniny, vyluštěné (číslo 0713);

b) kukuřice cukrová ve formách uvedených v číslech 1102 až 1104;

c) mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor (číslo 1105);

d) mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713 (číslo 1106).

4. Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, sušené nebo rozdrcené nebo v prášku však do této kapitoly nepatří (číslo 0904).

Doplňková poznámka ke kapitole

1. Za „pelety získané z mouky a krupice“ ve smyslu podpoložky 0714 10 10, se považují pelety, které po rozpuštění ve vodě projdou kovovým sítem s otvory 2 mm v poměru nejméně k 95 % hmotnostních, počítáno na suchou hmotu.

Interpretační poznámka ke kapitole

1. Ve smyslu podpoložky 0701 10 00 se výrazem „sadbové“ rozumějí pouze takové brambory, které jsou za sadbové uznány kompetentními státními orgány.

2. Ve smyslu podpoložky 0712 90 11 se výrazem „hybridy určené k setí“ rozumí pouze taková zrna cukrové kukuřice (Zea mays var. Saccharata), která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

3. Ve smyslu podpoložky 0713 10 10 se výrazem „k setí“ rozumějí pouze taková semena hrachu (Pisum sativum), která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

4. Ve smyslu podpoložky 0713 33 10 se výrazem „k setí“ rozumějí pouze taková semena fazole obecné (Phaseolus vulgaris), která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

5. Ve smyslu podpoložky 0713 90 10 se výrazem „k setí“ rozumějí pouze taková semena luštěnin, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíMJSazba claPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0701 Brambory, čerstvé nebo chlazené
0701 10 00-SadbovéKGN10.03.2
0701 90-Ostatní:
0701 90 10--K výrobě škrobuKGN166.0100.01
-- Ostatní:
0701 90 50---Rané brambory, od 1. ledna do 30. červnaKGN10.08.53
0701 90 90---OstatníKGN166.0100.01
0702 00 00 Rajčata, čerstvá nebo chlazenáKGN15.012.7 3
0703 Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená
0703 10-Cibule a šalotka:
--Cibule:
0703 10 11---SazečkaKGN30.03.0
0703 10 19---OstatníKGN30.010.0
0703 10 90--ŠalotkaKGN30.010.0
0703 20 00-ČesnekKGN30.010.0
0703 90 00-Pór a jiná cibulová zeleninaKGN30.010.0
0704 Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené
0704 10 00-Květák a brokoliceKGN15.012.03
0704 20 00-Růžičková kapustaKGN15.012.0
0704 90-Ostatní:
0704 90 10--Zelí bílé a zelí červenéKGN15.012.0
0704 90 90--OstatníKGN15.012.0
0705 Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené
-Hlávkový salát:
0705 11 00--Hlávkový salát obecnýKGN36.011.83
0705 19 00--OstatníKGN36.011.8
-Čekanka:
0705 21 00--Čekanka Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)KGN36.011.8
0705 29 00--OstatníKGN36.011.8
0706 Mrkev, vodnice, tuřín, salátová řepa, kozí brada, hlízový celer, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené
0706 10 00-Mrkev, vodnice a tuřínKGN15.012.0
0706 90-Ostatní:
0706 90 10--Hlízový celerKGN15.012.03
0706 90 30--Křen (Cochlearia armoracia)KGN15.012.0
0706 90 90--OstatníKGN15.012.0
0707 00 Salátové okurky a okurky nakládačky, čerstvé nebo chlazené:
0707 00 05-Salátové okurkyKGN18.014.03
0707 00 90-Okurky nakládačkyKGN18.015.0
0708 Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené
0708 10 00-Hrách (Pisum sativum)KGN14.011.8
0708 20 00-Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)KGN14.011.8
0708 90 00-Ostatní luštěninyKGN14.011.8
0709 Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená
0709 10 00-ArtyčokyKGN8.0bezbez
0709 20 00-ChřestKGN36.0bezbez
0709 30 00-LilekKGN7.5bezbez
0709 40 00-Celer, jiný než hlízovýKGN6.5bez
-Houby a lanýže:
* 0709 51 00--Houby rodu Agaricus (žampióny)KGN10.08.0
0709 52 00--LanýžeKGN5.0bez
0709 59--Ostatní:
* 0709 59 10---LiškyKGN5.0bez
* 0709 59 30---HřibyKGN5.0bez
* 0709 59 90---OstatníKGN5.0bez
0709 60-Plody rodu Capsicum nebo Pimente:
0709 60 10--Sladká paprikaKGN10.08.5
--Ostatní:
0709 60 91---Rodu Capsicum, určené pro výrobu kapsicinu nebo aditiv ve formě oleoresinu rodu CapsicumKGN 7.5 bez
0709 60 95---Určené pro průmyslovou výrobu éterických olejů (silic) nebo živicKGN7.5bez
0709 60 99---OstatníKGN10.08.5
0709 70 00-Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradníKGN36.010.0
0709 90-Ostatní:
0709 90 10--Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.)KGN22.07.0
0709 90 20--Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy)KGN22.0bez
--Olivy:
0709 90 31---Určené k jiným účelům než pro výrobu olejeKGN22.0bez
0709 90 39---OstatníKGN22.0bez
0709 90 40--KaparyKGN22.0bez
0709 90 50--Fenykl (zdužnatělé řapíky)KGN22.0bez
0709 90 60--Cukrová kukuřiceKGN22.08.5
0709 90 70--TykveKGN22.0bez
0709 90 90--OstatníKGN22.04.0
0710 Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře) zmrazená
0710 10 00-BramboryKGN9.0bez
-Luštěniny, též vyluštěné:
0710 21 00--Hrách (Pisum sativum)KGN10.09.0
0710 22 00--Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)KGN10.09.0
0710 29 00--OstatníKGN10.05.0
0710 30 00-Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradníKGN10.09.0
0710 40 00-Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)KGN48.08.5
0710 80-Ostatní zelenina:
0710 80 10--OlivyKGN9.0bez
--Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta:
0710 80 51---Plody sladké papriky (paprikové lusky)KGN9.02.5
0710 80 59---OstatníKGN9.02.5
--Houby:
0710 80 61---Rodu Agaricus (žampióny)KGN9.0bez
0710 80 69---OstatníKGN9.0bez
0710 80 70--RajčataKGN9.02.5
0710 80 80--ArtyčokyKGN9.0bez
0710 80 85--ChřestKGN9.0bez
0710 80 95--OstatníKGN9.02.5
0710 90 00-Zeleninové směsiKGN9.89.0
0711 Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, siřenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k požívání
0711 20-Olivy:
0711 20 10--Určené k jiným účelům než pro výrobu olejeKGN15.0bez
0711 20 90--OstatníKGN15.0bez
0711 30 00-KaparyKGN15.0bez
0711 40 00-Salátové okurky a okurky nakládačkyKGN15.04.0
-Houby a lanýže:
* 0711 51 00--Houby rodu Agaricus (žampióny)KGN23.0bez
* 0711 59 00--OstatníKGN23.0bez
0711 90-Ostatní zelenina; zeleninové směsi:
--Zelenina:
0711 90 10---Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, s výjimkou plodů
sladké papriky (paprikových lusků)KGN23.03.9
0711 90 30---Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)KGN23.03.9
* 0711 90 50---CibuleKGN15.03.0
* 0711 90 80---OstatníKGN23.03.9
0711 90 90--Zeleninové směsiKGN23.03.9
0712 Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná
0712 20 00-CibuleKGN6.52.0
* 0712 32 00--Ucho jidášovo (Auricularia spp.)KGN5.0bez
* 0712 33 00--Rosolovka (Tremella spp.)KGN5.0bez
* 0712 39 00--OstatníKGN5.0bez
0712 90-Ostatní zelenina; zeleninové směsi:
0712 90 05--Brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravovanéKGN13.08.0
--Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata):
0712 90 11---Hybridy určené k setíKGN8.51.5bez
0712 90 19---OstatníKGN8.52.0bez
0712 90 30--RajčataKGN8.51.5
0712 90 50--MrkevKGN8.51.5
0712 90 90--OstatníKGN8.51.5
0713 Luštěniny suché, vyluštěné, též loupané nebo drcené
0713 10-Hrách (Pisum sativum):
0713 10 10--K setíKGN11.01.0
0713 10 90--OstatníKGN11.01.0
0713 20 00-Cizrna (Garbanzos)KGN5.0bez
-Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 31 00--Fazole druhů Vigna mungo (L.) Hepper nebo Vigna radiata (L) WilczekKGN5.0bez
0713 32 00--Malé červené fazole (Adzuki) (Phaseolus nebo Vigna angularis)KGN5.0bez
0713 33--Fazole obecné (Phaseolus vulgaris):
0713 33 10---K setíKGN5.0bez
0713 33 90---OstatníKGN5.0bez
0713 39 00--OstatníKGN5.0bez
0713 40 00-ČočkaKGN8.02.0
0713 50 00-Boby (Vicia faba var. major) a koňské boby (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)KGN5.0bez
0713 90-Ostatní:
0713 90 10--K setíKGN5.0bez
0713 90 90--OstatníKGN5.0bez
0714 Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku
0714 10-Maniokové kořeny (cassava):
0714 10 10--Pelety získané z mouky a krupiceKGN5.0bez
--Ostatní:
0714 10 91---Používané pro lidskou výživu, v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 28 kg, buď čerstvé a celé nebo bez slupky a zmrazené, též rozřezané na plátkyKGN5.0bez
0714 10 99---OstatníKGN5.0bez
0714 20-Sladké brambory (bataty):
0714 20 10--Čerstvé, celé, určené k lidské výživěKGN5.0bez
0714 20 90--OstatníKGN5.0bez
0714 90-Ostatní:
--Marantové kořeny, salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu:
0714 90 11---Používané pro lidskou výživu, v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 28 kg, buď čerstvé a celé nebo bez slupky a zmrazené, též rozřezané na plátkyKGN5.0bez
0714 90 19---OstatníKGN5.0bez
0714 90 90--OstatníKGN5.0bez

Význam poznámky (1) ke sloupci 7:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.

Význam poznámky (3) ke sloupci 7:

Smluvní celní sazby aplikované pro podpoložky označené touto poznámkou se v uvedených sezónách mění následovně:

Podpoložka celního sazebníkusezóna od - doSmluvní sazba sloupec 5Preferenční snížení RZ sloupec 6
0701 90 50od 1. ledna do 15. květnabez cla
0702 00 00od 1. ledna do 14. květnabez cla
od 1. listopadu do 31. prosincebez cla
0704 10 00od 1. ledna do 14. dubnabez cla
od 1. prosince do 31. prosincebez cla
0705 11 00od 1. ledna do 31. března bez cla
od 1. prosince do 31. prosincebez cla
0706 90 10od 1. května do 30. záříbez cla
0707 00 05od 1. ledna do 15. květnabez cla
od 1. listopadu do 31. prosincebez cla

KAPITOLA 8

JEDLÉ OVOCE A OŘECHY; KŮRA CITRUSOVÝCH PLODŮ NEBO MELOUNŮ

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří nejedlé ořechy nebo ovoce.

2. Chlazené ovoce a ořechy se zařazují jako čerstvé.

3. Sušené ovoce nebo sušené ořechy této kapitoly mohou být částečné rehydrovány nebo upraveny pro následující účely:

a) pro dodatečné konzervování nebo stabilizaci (např. mírným tepelným zpracováním, sířením přidáním kyseliny sorbové nebo sorbátu draselného),

b) pro zlepšení nebo udržení jejich vzhledu (např. přidáním rostlinného oleje nebo malého množství glukózového sirupu),

za předpokladu, že si zachovají charakter sušeného ovoce nebo sušených ořechů.

Doplňkové poznámky ke kapitole

1. Obsah různých cukrů vyjádřených v sacharóze („obsah cukru“) u produktů v této kapitole odpovídá číselnému označení naměřenému refraktometrem (používaným dle přílohy nařízení EHS č. 558/93) při teplotě 20 °C a znásobené činitelem

2. Za „tropické ovoce“ ve smyslu podpoložek 0811 90 11, 0811 90 31 a 0811 90 85 se považují kvajavy, mango, mangostany papáje, tamarindy (indické datle), jablíčka kešu, liči (čínské švestky), jackfruit (jeky), sapoty (Achras zapota) mučenky (passiflora), karamboly a pitahaye.

3. Za „tropické ořechy“ ve smyslu podpoložek 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 a 0813 50 31 se považují ořechy kokosové, kešu, para, arekové (nebo betelové), cola a macadamia.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0801 Kokosové ořechy, ořechy para, akažuové ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané
-Kokosové ořechy:
0801 11 00--Sušený, strouhaný kokosKGN5.0bez
0801 19 00--OstatníKGN5.0bez
-Para ořechy:
0801 21 00--Ve skořápceKGN5.0bez
0801 22 00--Bez skořápkyKGN5.0bez
-Akažuové ořechy (kešu):
0801 31 00--Ve skořápceKGN5.0bez
0801 32 00--Bez skořápkyKGN5.0bez
0802 Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané
-Mandle:
0802 11--Ve skořápce:
0802 11 10---HořkéKGN5.0bez
0802 11 90---OstatníKGN5.0bez
0802 12--Bez skořápky:
0802 12 10---HořkéKGN5.0bez
0802 12 90---OstatníKGN5.0bez
-Lískové oříšky (Corylus spp.):
0802 21 00--Ve skořápceKGN5.0bez
0802 22 00--Bez skořápkyKGN5.0bez
-Vlašské ořechy:
0802 31 00--Ve skořápceKGN5.0bezbez
0802 32 00--Bez skořápkyKGN5.0bezbez
0802 40 00-Jedlé kaštany (Castanea spp.)KGN5.0bezbez
0802 50 00-PistacieKGN5.0bez
0802 90-Ostatní:
0802 90 20--Arekové ořechy (nebo betelové), cola ořechy a pekanové ořechyKGN5.0bez
0802 90 50--Piniové oříškyKGN5.0bez
0802 90 60--Macadamia ořechyKGN5.0bez
0802 90 85--OstatníKGN5.0bez
0803 00 Banány, včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené
-Čerstvé:
0803 00 11--PlantejnyKGN14.0bez
0803 00 19--OstatníKGN14.0bez
0803 00 90-SušenéKGN14.0bez
0804 Datle, fíky, ananas, avokado, kvajava, mango a mangostany, čerstvé nebo sušené
0804 10 00-DatleKGN6.0bez
0804 20-Fíky:
0804 20 10--ČerstvéKGN9.9bez
0804 20 90--SušenéKGN9.9bez
0804 30 00-AnanasKGN19.0bez
0804 40 00-AvokadoKGN22.0bez
0804 50 00-Kvajava, mango a mangostanyKGN22.0bez
0805 Citrusové plody, čerstvé nebo sušené
0805 10-Pomeranče:
--Sladké, čerstvé:
0805 10 10---Krvavé a polokrvavéKGN6.5bezbez
---Ostatní:
0805 10 30----Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita a HamlinsKGN6.5bezbez
0805 10 50----OstatníKGN6.5bezbez
0805 10 80--OstatníKGN6.5bezbez
0805 20-Mandarinky (včetně druhu tangerine a satsuma); klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy:
0805 20 10--KlementinkyKGN6.5bezbez
0805 20 30--Monreales a SatsumasKGN6.5bezbez
0805 20 50--Mandarinky a wilkingyKGN6.5bezbez
0805 20 70--TangerinesKGN6.5bezbez
0805 20 90--OstatníKGN6.5bezbez
0805 40 00-GrapefruityKGN6.5bezbez
0805 50-Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
* 0805 50 10--Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)KGN5.0bezbez
* 0805 50 90--Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)KGN5.0bezbez
# 0805 90 00-OstatníKGN6.5bezbez
0806 Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené
0806 10-Čerstvé:
0806 10 10--Stolní hroznyKGN28.012.03
0806 10 90--OstatníKGN100.085.01
0806 20-Sušené:
--V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2 kg:
0806 20 11---KorintkyKGN13.02.0bez
0806 20 12---SultánkyKGN13.02.0bez
0806 20 18---OstatníKGN13.02.0bez
--Ostatní:
0806 20 91---KorintkyKGN13.01.5bez
0806 20 92---SultánkyKGN13.01.5bez
0806 20 98---OstatníKGN13.01.5bez
0807 Melouny (včetně vodních melounů) a papáje, čerstvé
-Melouny (včetně vodních melounů):
0807 11 00--Vodní melounyKGN42.08.0
0807 19 00--OstatníKGN42.08.0
0807 20 00-PapájeKGN8.5bez
0808 Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé
0808 10-Jablka:
0808 10 10--Jablka k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. prosinceKGN19.015.0
--Ostatní:
0808 10 20---Odrůdy Golden DeliciousKGN19.015.03
0808 10 50---Odrůdy Granny SmithKGN19.015.03
0808 10 90---OstatníKGN19.015.03
0808 20-Hrušky a kdoule:
--Hrušky:
0808 20 10---Hrušky k výrobě moštu volně ložené, od 1 .srpna do 31.prosinceKGN10.04.2
0808 20 50---OstatníKGN10.07.03
0808 20 90--KdouleKGN5.01.7bez
0809 Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé
0809 10 00-MeruňkyKGN10.08.5
0809 20-Třešně, višně:
0809 20 05--Višně (Prunus cerasus)KGN10.08.53
0809 20 95--OstatníKGN10.01.0
0809 30-Broskve, včetně nektarinek:
0809 30 10--NektarinkyKGN10.08.0
0809 30 90--OstatníKGN10.08.0
0809 40-Švestky a trnky:
0809 40 05--ŠvestkyKGN11.07.03
0809 40 90--TrnkyKGN11.0bezbez
0810 Ostatní ovoce, čerstvé
0810 10 00-JahodyKGN10.08.53
0810 20-Maliny, ostružiny, moruše a Loganovy ostružiny:
0810 20 10--MalinyKGN5.01.7bez
0810 20 90--OstatníKGN5.01.7bez
0810 30-Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt:
0810 30 10--Černý rybíz (cassis)KGN10.09.0
0810 30 30--Červený rybízKGN10.09.0
0810 30 90--OstatníKGN10.09.0
0810 40-Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium:
0810 40 10--Brusinky (plody druhu Vaccinium vitis-idaea)KGN5.01.0bez
0810 40 30--Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)KGN5.01.0
0810 40 50--Plody druhů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosumKGN5.01.0bez
0810 40 90--OstatníKGN5.01.0bez
0810 50 00-KiwiKGN5.0bez
* 0810 60 00-DurianyKGN5.0bez
0810 90-Ostatní:
0810 90 30--Tamarindy (indické datle), jablíčka kešu, liči (čínské švestky), jackfruit (jeky), sapoty (Achras zapota)KGN5.0bez
0810 90 40--Plody mučenky (passiflora), karambola a pitahayaKGN5.0bez
* 0810 90 95--OstatníKGN5.0bez
0811 Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidlaKGN35.08.5
0811 10-Jahody:
--Obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
0811 10 11---S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních
0811 10 19---OstatníKGN35.08.5
0811 10 90--OstatníKGN35.08.5
0811 20-Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt:
--Obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
0811 20 11---S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostníchKGN35.08.5
0811 20 19---OstatníKGN35.08.5
--Ostatní:
0811 20 31---MalinyKGN35.08.5
0811 20 39---Černý rybíz (cassis)KGN35.08.5
0811 20 51---Červený rybízKGN35.08.5
0811 20 59---Ostružiny nebo moruše, ostružino-malinyKGN35.01.7bez
0811 20 90---OstatníKGN35.01.7bez
0811 90-Ostatní:
--Obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
---S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních:
0811 90 11----Tropické ovoce a tropické ořechyKGN35.08.5
0811 90 19----OstatníKGN35.08.5
---Ostatní:
0811 90 31----Tropické ovoce a tropické ořechyKGN35.08.5
0811 90 39----OstatníKGN35.08.5
--Ostatní:
0811 90 50---Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)KGN35.01.7
0811 90 70---Borůvky druhu Vaccinium myrtilloides a Vaccinium angustifoliumKGN35.01.7
---Třešně a višně:
0811 90 75----Višně (Prunus Cerasus)KGN35.01.7
0811 90 80----OstatníKGN35.01.7
0811 90 85---Tropické ovoce a tropické ořechyKGN35.01.7
0811 90 95---OstatníKGN35.01.7
0812 Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sírové vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), ale v tomto stavu nevhodné k přímému požívání
0812 10 00-Třešně, višněKGN22.03.0
0812 90-Ostatní:
0812 90 10--MeruňkyKGN22.03.0
0812 90 20--PomerančeKGN22.0bez
0812 90 30--PapájeKGN22.0bez
0812 90 40--Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)KGN22.01.5
0812 90 50--Černý rybízKGN22.03.0
0812 90 60--MalinyKGN22.03.0
0812 90 70--Kvajavy, mango, mangostany, tamarindy (indické datle), jablíčka kešu, liči (čínské švestky), jackfruit (jeky), sapoty (Achras zapota), mučenky (passiflora), karamboly, pitahaye a tropické ořechyKGN22.03.0
* 0812 90 99--OstatníKGN22.03.0
0813 Ovoce sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi ořechů nebo sušeného ovoce této kapitoly
0813 10 00-MeruňkyKGN5.00.8bez
0813 20 00-ŠvestkyKGN5.00.8bez
0813 30 00-JablkaKGN5.00.8
0813 40-Ostatní ovoce:
081340 10--Broskve, včetně nektarinekKGN5.00.8bez
0813 40 30--HruškyKGN5.00.8
0813 40 50--PapájeKGN5.0bez
0813 40 60--TamarindyKGN5.0bez
0813 40 70--Jablíčka kešu, liči (čínské švestky), jackfruit (jeky), sapoty (Achras zapota), mučenky (passiflora), karamboly a pitahayeKGN5.00.5
0813 40 95--OstatníKGN5.00.5bez
0813 50-Směsi ořechů nebo sušeného ovoce této kapitoly:
--Míchané sušené ovoce jiné než uvedené v číslech 0801 až 0806:
---Bez švestek:
0813 50 12----Z papájí, tamarind (indických datlí), jablíček kešu, liči (čínských švestek), jackfruit (jeky), sapotu (Achras zapota), mučenky (passiflora), karambolu a pitahayiKGN8.50.8bez
0813 50 15----OstatníKGN8.50.8bez
0813 50 19---Se švestkamiKGN8.50.8bez
--Směsi tvořené výhradně ze suchých ořechů čísel 0801 a 0802:
0813 50 31----Z tropických ořechůKGN8.5bezbez
0813 50 39---Ostatní KGN8.5bezbez
--Ostatní směsi:
0813 50 91--Bez švestek nebo fíkuKGN8.5bezbez
0813 50 99---OstatníKGN8.5bezbez
0814 00 00 Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně vodních melounů), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, v siřené vodě nebo v jiných konzervačních roztocíchKGN6.0bez

Význam poznámky (1) ke sloupci 7:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatněni nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.

Význam poznámky (3) ke sloupci 7:

Smluvní celní sazby aplikované pro podpoložky označené touto poznámkou se v uvedených sezónách mění následovně:

Podpoložka celního sazebníkusezóna od - doSmluvní sazba sloupec 5Preferenční snížení RZ sloupec 6
0806 10 10od 1. ledna do 14. července2.0
od 1. listopadu do 31. prosince2.0
0808 10 20od 1. ledna do 31. března12.0
od 1. dubna do 31. července3.0
0808 10 50od 1. ledna do 31. března12.0
od 1. dubna do 31. července3.0
0808 10 90od 1. ledna do 31. března12.0
od 1. dubna do 31. července3.0
0808 20 50od 1. ledna do 31. března4.2bez cla
od 1. dubna do 30. dubna2.5bez cla
od 1. května do 30. června2.5
od 1. července do 15. července2.5bez cla
0809 20 05od 1. ledna do 30. dubna2.5bez cla
od 16. července do 10. srpna2.5
od 11. srpna do 31. prosince2 5bez cla
0809 4 0 05od 1. ledna do 30. červnabez clabez cla
od 1. října do 31. prosincebez clabez cla
0810 10 00od 1. ledna do 30. dubnabez cla
od 1. srpna do 31. prosincebez cla

KAPITOLA 9

KÁVA, ČAJ, MATÉ A KOŘENÍ

Poznámky ke kapitole.

1. Směsi produktů čísel 0904 až 0910 se zařazuji takto:

a) směsi dvou nebo více produktů téhož čísla se zařazují do tohoto čísla;

b) směsi dvou nebo více produktů patřících do různých čísel se zařazují do čísla 0910.

Přidání jiných látek k produktům čísel 0904 až 0910 (nebo ke směsím uvedeným v odstavci a) nebo b) výše) nemá vliv na jejich zařazeni za předpokladu, že si vzniklé směsi ponechávají podstatný charakter zboží těchto čísel. V opačném případě tyto směsi nepatří do této kapitoly; jde-li o kořenící směsi nebo o směsi přísad pro ochucení, zařazují se do čísla 2103.

2. Do této kapitoly nepatří pepř kubebový (Piper cubeba) ani ostatní produkty čísla 1211.

Doplňkové poznámky ke kapitole

1. nepoužívá se

Interpretační poznámka ke kapitole

1. Ve smyslu čísla 0902 (podpoložek 0902 10 00, 0902 20 00, 0902 30 00 a 0902 40 00), se výrazem „čaj, též aromatizovaný“ rozumí různé druhy čajů, které poskytuje keř botanického druhu Thea, též obohacené o aromatické přísady (přírodní nebo umělé) v množství nepřesahujícím 10% hmotnostních hotového výrobku.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0901 Káva, též pražená čí dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy
-Nepražená káva:
0901 11 00--S kofeinemKGN30.01.0bez
0901 12 00--DekofeinováKGN30.01.0bez
-Pražená káva:
0901 21 00--S kofeinemKGN56.01.0
0901 22 00--DekofeinováKGN5601.0
0901 90-Ostatní:
0901 90 10--Kávové slupky a pulpyKGN30.01.0
0901 90 90--Kávové náhražky obsahující kávuKGN56.04.0
0902 Čaj, též aromatizovanýKGN52.0bezbez
0902 10 00-Zelený čaj (nefermentovaný) v přímém balení o obsahu nepřesahujícím 3 kg
0902 20 00-Ostatní zelený čaj (nefermentovaný)KGN52.0bezbez
0902 30 00-Černý čaj (fermentovaný) a částečně fermentovaný čaj, v přímém balení o obsahu nepřesahujícím 3 kgKGN52.0bezbez
0902 40 00-Ostatní černý čaj (fermentovaný) a ostatní částečně fermentovaný čajKGN52.0bezbez
0903 00 00 MatéKGN700bezbez
0904 Pepř rodu Piper; sušené, drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo Pimenta
-Pepř:
0904 11 00--Nedrcený ani nemletýKGN10.0bezbez
0904 12 00--Drcený nebo mletýKGN100bezbez
0904 20-Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, sušené, drcené nebo mleté:
--Nedrcené, též jiné než v prášku:
0904 20 10---Sladká paprikaKGN15.07.0
0904 20 30---OstatníKGN15.07.0
0904 20 90--Drcené nebo v práškuKGN15.07.0
0905 00 00 VanilkaKGN9.5bezbez
0906 Skořice a květy skořicovníku
0906 10 00-Nedrcené ani nemletéKGN32.0bezbez
0906 20 00-Drcené nebo mletéKGN32.0bezbez
0907 00 00 Hřebiček (celé plody, květy a stopky)KGN15.0bezbez
0908 Muškátové oříšky, muškátový květ, amomy a kardamomy
0908 10 00-Muškátové oříškyKGN44.0bezbez
0908 20 00-Muškátový květKGN44.0bezbez
0908 30 00-Amomy a kardamomyKGN44.0bezbez
0909 Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky
0909 10 00-Semena anýzu nebo badyánuKGN8 0bez
0909 20 00-Semena koriandruKGN80bez
0909 30 00-Semena kmínuKGN10.08.5
0909 40 00-Semena kořenného kmínuKGN10.08.5
0909 50 00-Semena fenyklu: jalovcové bobulkyKGN8.0bezbez
0910 Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a ostatní kořeni
0910 10 00-ZázvorKGN56.0bezbez
0910 20-Šafrán:
0910 20 10--Nedrcený, ani v práškuKGN50bezbez
0910 20 90--Drcený nebo v práškuKGN50bezbez
0910 30 00-KurkumaKGN19.0bezbez
0910 40-Tymián; bobkový list:
--Tymián:
---Nedrcený, ani v prášku:
0910 40 11----Mateřídouška (Thymus serpyllum)KGN5.0bezbez
091040 13----OstatníKGN5.0bezbez
0910 40 19---Drcený nebo v práškuKGN5 0bezbez
0910 40 90--Bobkový listKGN5 0bezbez
0910 50 00-KariKGN19.0bezbez
-Ostatní koření:
0910 91--Směsi uvedené v poznámce 1b) této kapitoly:
0910 91 10---Nedrcené, ani v práškuKGN19.0bezbez
0910 91 90---Drcené nebo v práškuKGN190bezbez
0910 99--Ostatní:
0910 99 10---Semena pískaviceKGN19.0bezbez
---Ostatní:
0910 99 91----Nedrcené, ani v práškuKGN190bezbez
0910 99 99----Drcené nebo v práškuKGN19.0bezbez

KAPITOLA 10

OBILOVINY

Poznámky ke kapitole.

1. a) Produkty uvedené v číslech této kapitoly se zařazují do těchto čísel pouze obsahují-li zrna, též v klasech nebo na stéblech.

b) Do této kapitoly nepatří zrna vyloupaná nebo jinak zpracovaná. Avšak rýže zbavená plev, omletá, leštěná, glazovaná, předpařená nebo zlomková zůstává v čísle 1006.

2. Do čísla 1005 nepatří kukuřice cukrová (Zea mays var. Saccharata) (kapitola 7).

Poznámka k položce.

1. Výraz „pšenice durum“ označuje pšenici druhu Triticum durum a hybridy odvozené z mezidruhového křížení Triticum durum, které mají stejný počet (28) chromozomů jako tento druh.

Doplňková poznámka ke kapitole

1. Následujícími výrazy se rozumí:

a) „Rýže s kulatými zrny“ ve smyslu podpoložek 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21,1006 30 42,1006 30 61 a 1006 30 92 je rýže, jejíž délka zrna je nejvýše 5,2 mm a poměr délka/šířka je nižší než 2;

b) „Rýže s průměrnými zrny“ ve smyslu podpoložek 1006 10 23,1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 a 1006 30 94 je rýže, jejíž délka zrna převyšuje 5,2 mm, avšak nepřesahuje 6 mm a poměr délka/šířka je nižší než 3;

c) „Rýže s dlouhými zrny“ ve smyslu podpoložek 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 a 1006 30 98 je rýže, jejíž délka zrna převyšuje 6,0 mm;

d) „Rýže paddy“ ve smyslu podpoložek 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 a 1006 10 98 je rýže, jejíž zrna jsou po vymlácení ještě těsně obalena plevami;

e) „Loupaná rýže“ ve smyslu podpoložek 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 a 1006 20 98 je rýže zbavená pouze plev. Sem patří zejména rýže označované komerčními názvy „hnědá rýže“, „rýže cargo“, „rýže loonzain“ a „riso abramato“;

f) „Poloomletá rýže“ ve smyslu podpoložek 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 a 1006 30 48 je rýže zbavená plev, částečně klíčků a zcela nebo částečně vrchních, nikoliv však spodních vrstev perikarpu;

g) „Zcela omletá rýže“ ve smyslu podpoložek 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 a 1006 30 98 je rýže, z níž byly odstraněny plevy, všechny svrchní i spodní vrstvy perikarpu, všechny klíčky u dlouhé a polodlouhé rýže a alespoň částečně u rýže kulaté, ale u níž mohou ještě zůstat bílé podélné rýžky, avšak maximálně u 10% zrn;

h) „Zlomková rýže“ ve smyslu podpoložky 1006 40 00: zlomky zrn, jejichž délka je 3/4 nebo méně než je průměrná délka celých zrn.

2. Nepoužívá se

Interpretační poznámky ke kapitole

1. Ve smyslu podpoložky 1001 90 10 se výrazem „špalda k setí“ rozumí pouze taková zrna špaldy, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

2. Ve smyslu podpoložky 1001 90 91 se výrazem „obyčejná pšenice a sourež k setí“ rozumí pouze taková zrna běžné pšenice a sourži, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

3. Ve smyslu podpoložky 1003 00 00 se výrazem „k setí“ rozumí pouze taková zrna ječmene, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

4. Ve smyslu položky 1005 10 (pro podpoložky 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15 a 1005 10 19) se výrazem „zrna k setí“ rozumí pouze taková zrna kukuřice, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

5. Ve smyslu podpoložky 1006 10 10 se výrazem „k setí“ rozumí pouze taková zrna rýže, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

6. Ve smyslu podpoložky 1007 00 10 se výrazem „hybridy k setí“ rozumí pouze taková zrna čiroku, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
1001 Pšenice a sourež
1001 10 00-Pšenice durumKGN30.03.0
1001 90-Ostatní:
1001 90 10--Špalda k setíKGN30.025.5
--Ostatní špalda, obyčejná pšenice a sourež:
1001 90 91---Obyčejná pšenice a sourež k setíKGN30.021.2
1001 90 99---OstatníKGN30 021.2
1002 00 00 ŽitoKGN32.021.2
1003 00 Ječmen
1003 00 10-K setíKGN40021.2
1003 00 90-OstatníKGN40.021.2
1004 00 00 OvesKGN42.021.2
1005 Kukuřice
1005 10-Zrna k setí:
--Hybridní:
1005 10 11---Dvakrát křížená a hybrid top-crossKGN11.0bez
1005 10“13---Třikrát kříženáKGN11.0bez
1005 10 15---Jednoduchý hybridKGN11.0bez
1005 10 19---OstatníKGN11.0bez
1005 10 90--OstatníKGN11.0bez
1005 90 00-OstatníKGN20017.0
1006 Rýže
1006 10-Rýže v plevách (neloupaná nebo surová):
1006 10 10--K setíKGN5.0bez
--Ostatní:
---Předpařená (parboiled):
1006 10 21----S kulatými zrnyKGN5.0bez
1006 10 23----S průměrnými zrnyKGN50bez
----S dlouhými zrny:
1006 10 25-----S poměrem délky k šířce větším než 2. avšak menším než 3KGN50bez
1006 10 27-----S poměrem délky k šířce 3 nebo většímKGN5.0bez
----Ostatní:
1006 10 92----S kulatými zrnyKGN5.0bez
1006 10 94----S průměrnými zrnyKGN5.0bez
----S dlouhými zrny:
1006 10 96-----S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3KGN5.0bez
1006 10 98-----S poměrem délky k šířce 3 nebo většímKGN5.0bez
1006 20-Rýže zbavená plev (hnědá):
--Předpařená (parboiled):
1006 20 11---S kulatými zrnyKGN5.0bez
1006 20 13---S průměrnými zrnyKGN5 0bez
---S dlouhými zrny:
1006 20 15----S poměrem délky k šířce větším než 2. avšak menším než 3KGN5.0bez
1006 20 17----S poměrem délky k šířce 3 nebo většímKGN5.0bez
--Ostatní:
1006 20 92---S kulatými zrnyKGN5.0bez
1006 20 94---S průměrnými zrnyKGN5.0bez
---S dlouhými zrny:
1006 20 96----S poměrem délky k šířce větším než 2 avšak menším než 3KGN5.0bez
1006 20 98----S poměrem délky k šířce 3 nebo většímKGN5.0bez
1006 30-Rýže poloomletá nebo zcela omletá, též leštěná nebo glazovaná:
--Rýže poloomletá:
---Předpařená (parboiled):
1006 30 21----S kulatými zrnyKGN5.0bez
1006 30 23----S průměrnými zrnyKGN5.0bez
----S dlouhými zrny:
1006 30 25-----S poměrem délky k šířce větším než 2. avšak menším než 3KGN5.0bez
1006 30 27-----S poměrem délky k šířce 3 nebo většímKGN5.0bez
---Ostatní:
1006 30 42----S kulatými zrnyKGN5.0bez
1006 30 44----S průměrnými zrnyKGN5.0bez
----S dlouhými zrny:
1006 30 46-----S poměrem délky k šířce větším než 2. avšak menším než 3KGN5 0bez
1006 30 48-----S poměrem délky k šířce 3 nebo většímKGN5 0bez
--Zcela omletá rýže:
---Předpařená (parboiled):
1006 30 61----S kulatými zrnyKGN50bez
1006 30 63----S průměrnými zrnyKGN5 0bez
----S dlouhými zrny:
1006 30 65-----S poměrem délky k šířce větším než 2. avšak menším než 3KGN50bez
1006 30 67-----S poměrem délky k šířce 3 nebo většímKGN5 0bez
---Ostatní:
1006 30 92----S kulatými zrnyKGN50bez
1006 30 94----S průměrnými zrnyKGN5 0bez
----S dlouhými zrny:
1006 30 96-----S poměrem délky k šířce 2. avšak menším než 3KGN50bez
1006 30 98-----S poměrem délky k šířce 3 nebo většímKGN50bez
1006 40 00-Zlomková rýžeKGN50bez
1007 00 Zrna čiroku
1007 00 10-Hybridy k setiKGN6.5bez
1007 00 90-OstatníKGN65bez
1008 Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny
1008 10 00-PohankaKGN5 01.0
1008 20 00-ProsoKGN6.51.0
1008 30 00-Zrna lesknice kanárskéKGN70.0bez
1008 90-Ostatní obiloviny:
1008 90 10--TriticaleKGN50.03.0
1008 90 90--OstatníKGN5001.5

KAPITOLA 11

MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatři:

a) pražený slad připravený jako kávová náhražka (číslo 0901 nebo 2101);

b) upravená mouka, krupice, krupička nebo škroby čísla 1901;

c) kukuřičné vločky nebo jiné výrobky čísla 1904:

d) upravená nebo konzervovaná zelenina čísel 2001, 2004 nebo 2005;

e) farmaceutické výrobky (kapitola 30); nebo

f) škroby mající charakter voňavkářských, kosmetických nebo toaletních přípravku (kapitola 33).

2. A) Mlýnské výrobky z obilovin, uvedených níže v tabulce, patří do této kapitoly, mají-li, vztaženo na hmotnost sušiny:

a) obsah škrobu (určený modifikovanou Ewersovou polarimetrickou metodou) převyšující údaje uvedené ve sloupci (2); a

b) obsah popela (po odečtení přidaných minerálních látek) nepřesahující údaje uvedené ve sloupci (3).

Neodpovídají-li uvedeným podmínkám, patří do čísla 2302. Avšak obilné klíčky celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené patří vždy do čísla 1104.

B) Výrobky patřící podle výše uvedených ustanovení do této kapitoly se zařadí do čísel 1101 nebo 1102, jestliže množství výrobku, vyjádřené v procentech, propadlé kovovým drátěným sítem s otvory stanovenými ve sloupci (4) nebo (5), nemá menší hmotnost než množství uvedené pro příslušný druh obiloviny.

Neodpovídají-li uvedeným podmínkám, patří do čísel 1103 nebo 1104.

Obilovina (1)Obsah škrobu (2)Obsah popela (3)Množství propadlé sítem s otvory
315 mikrometrů (mikronů) (4)500 mikrometrů (mikronů) (5)
Pšenice a žito ....................45 %2,5 %80 %-
Ječmen .............................45 %3 %80 %-
Oves ...................................45 %5 %80 %-
Kukuřice a čirok .................45 %2 %-90 %
Rýže ..................................45 %1,6 %80 %-
Pohanka............................45 %4 %80 %-
Ostatní obiloviny..................45 %2 %50 %-

3. Ve smyslu čísla 1103 výrazy „krupice“ a „krupička“ označují výrobky získané dělením obilních zrn, ze kterých:

a) v případě kukuřičných výrobků alespoň 95% hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem s otvory o velikosti 2 mm;

b) v případě ostatních obilných výrobků alespoň 95% hmotnosti propadne kovovým drátěným sítem s otvory o velikosti 1,25 mm.

Doplňkové poznámky ke kapitole

1. nepoužívá se

2. Ve smyslu čísla 1106 výrazy „mouka“, „krupička“ a „prášek“ označují výrobky (jiné než drcené sušené kokosové ořechy) získané mletím nebo nějakým jiným procesem drcení ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo kořenů či hlíz čísla 0714 nebo produktů kapitoly 8, u kterých:

a) v případě sušených luštěnin, sága, kořenů, hlíz a produktů kapitoly 8 (vyjma ořechy čísel 0801 a 0802) nejméně 95% hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2 mm;

b) v případě ořechů čísel 0801 a 0802 nejméně 50% hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2,5 mm.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
1101 00 Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži
-Pšeničná mouka:
1101 00 11--Z pšenice durumKGN30.025.0
1101 00 15--Z obyčejné pšenice a pšenice špaldyKGN30.025.0
1101 00 90-Mouka ze souržiKGN30.025.0
1102 Obilné mouky, jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži
1102 10 00-Žitná moukaKGN62.017.0
1102 20-Kukuřičná mouka:
1102 20 10--S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostníchKGN62.017.0
1102 20 90--OstatníKGN62.017.0
1102 30 00-Rýžová moukaKGN62.03.0
1102 90-Ostatní:
1102 90 10--Ječná moukaKGN62.015.0
1102 90 30--Ovesná moukaKGN62.015.0
1102 90 90--OstatníKGN62.015.0
1103 Krupice, krupička a pelety z obilovin
-Krupice a krupička:
1103 11--Z pšenice:
1103 11 10---Z tvrdé pšeniceKGN50.06.2
1103 11 90---Z obyčejné pšenice nebo ze špaldyKGN50.021.2
1103 13--Z kukuřice:
1103 13 10---S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostníchKGN70.017.0
1103 13 90---OstatníKGN70.017.0
1103 19--Z ostatních obilovin:
1103 19 10---Ze žitaKGN70.015.0
1103 19 30---Z ječmeneKGN70.015.0
* 1103 19 40---Z ovsaKGN70.015.0
* 1103 19 50---Z rýžeKGN70.02.0
1103 19 90---OstatníKGN70.015.0
1103 20-Pelety:
* 1103 20 10--Ze žitaKGN70.015.0
* 1103 20 20--Z ječmeneKGN70.015.0
* 1103 20 30--Z ovsaKGN70.015.0
* 1103 20 40--Z kukuřiceKGN70.015.0
* 1103 20 50--Z rýžeKGN70.02.5
* 1103 20 60--Z pšeniceKGN50.020.0
* 1103 20 90--OstatníKGN70.015.0
1104 Obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná, rozválcovaná, ve vločkách, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná) vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené
-Zrna rozválcovaná nebo ve vločkách:
1104 12--Z ovsa:
1104 12 10---RozválcovanáKGN50.015.0
1104 12 90---Ve vločkáchKGN50.015.0
110419--Z ostatních obilovin:
1104 19 10---Z pšeniceKGN50.020.0
1104 19 30---Ze žitaKGN50.015.0
1104 19 50---Z kukuřiceKGN50.015.0
---Z ječmene:
* 1104 1961----RozválcovanáKGN50.015.0
* 1104 19 69----Ve vločkáchKGN50.015.0
---Ostatní:
1104 1991----Rýžové vločkyKGN50.02.5
1104 19 99----OstatníKGN50.015.0
-Jinak zpracovaná zrna (např. loupaná, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná):
1104 22--Z ovsa:
1104 22 20---Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná)KGN50.015.0
1104 22 30---Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná “Grütze“ nebo “grutten“)KGN50.015.0
1104 22 50---PerlovitáKGN50.015.0
1104 22 90---Jinak nezpracovaná než šrotovanáKGN50.015.0
1104 22 98---OstatníKGN50.015.0
1104 23--Z kukuřice:KGN50015.0
1104 23 10---Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná
1104 23 30---PerlovitáKGN50.015.0
1104 23 90---Jinak nezpracovaná než šrotovanáKGN50015.0
1104 23 99---OstatníKGN50.015.0
1104 29--Z ostatních obilovin:
---Z ječmene:
* 1104 29 01----Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná)KGN50.015.0
* 1104 29 03----Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná “Grütze“ nebo “grutten“)KGN50.015.0
* 1104 29 05----PerlovitáKGN50.015.0
* 1104 29 07----Jinak nezpracovaná než šrotovanáKGN50.015.0
* 1104 29 09----OstatníKGN50015.0
---Ostatní:
----Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná:
1104 29 11-----Z pšeniceKGN50020.0
1104 29 15-----Ze žitaKGN50.015.0
1104 29 19-----OstatníKGN50.015.0
----Perlovitá:
1104 29 31-----Z pšeniceKGN50.020.0
1104 29 35-----Ze žitaKGN50.015.0
1104 29 39-----OstatníKGN50.015.0
----Jinak nezpracovaná než šrotovaná:
1104 29 51-----Z pšeniceKGN50.020.0
1104 29 55-----Ze žitaKGN50.015.0
1104 29 59-----OstatníKGN50015.0
----Ostatní:
1104 29 81-----Z pšeniceKGN50020.0
1104 29 85-----Ze žitaKGN50.015.0
1104 29 89-----OstatníKGN50.015.0
1104 30-Obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené:
1104 30 10--Z pšeniceKGN50.020.0
1104 30 90--Z ostatních obilovinKGN50.015.0
1105 Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor
1105 10 00-Mouka, krupice a prášekKGN19.016.0
1105 20 00-Vločky, granule a peletyKGN6.04.0
1106 Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713, ze saga nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8
1106 10 00-Ze sušených luštěnin čísla 0713KGN13.0bez
1106 20-Ze saga nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714:
1106 20 10--DenaturovanáKGN70.0bez
1106 20 90--OstatníKGN70.0bez
1106 30-Z produktů kapitoly 8:
1106 30 10--Z banánůKGN10.0bez
1106 30 90--OstatníKGN10.0bez
1107 Slad, též pražený
1107 10-Nepražený:
--Z pšenice:
1107 10 11---Ve formě moukyKGN36.06.4
1107 10 19---OstatníKGN36.06.4
--Ostatní:
1107 10 91---Ve formě moukyKGN36025.0
1107 10 99---OstatníKGN36.025.0
1107 20 00-PraženýKGN36.020.0
1108 Škroby; inulin
-Škroby:
1108 11 00--Pšeničný škrobKGN76.560.01
1108 12 00--Kukuřičný škrobKGN81.160.01
1108 1300--Bramborový škrobKGN96.880.01
1108 14 00--Maniokový škrob (cassava)KGN30015.0bez
1108 19--Ostatní škroby:
1108 19 10---Rýžový škrobKGN30.015.0
1108 19 90---OstatníKGN30.015.0
1108 20 00-InulinKGN30.010.0
1109 00 00 Pšeničný lepek, též sušenýKGN30.015.0

Význam poznámky (1) ke sloupci 7:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatněni nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízeni.

KAPITOLA 12

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY

Poznámky ke kapitole

1. Do čísla 1207 patří, inter alia, palmové ořechy a jádra, bavlníková semena, skočcová semena, sezamová semena, hořčičná semena, světlicová semena, maková semena a semena karité (semena máslovníku). Do tohoto čísla se však nezařazují produkty čísel 0801 nebo 0802 ani olivy (kapitola 7 nebo 20).

2. Do čísla 1208 patří nejen neodtučnéná mouka a krupice, ale také mouka a krupice částečné nebo úplné odtučněné a poté zcela nebo částečně znovu doplněné svým původním olejem. Do tohoto čísla však nepatří zbytky čísel 2304 až 2306.

3. Pro účely čísla 1209 se za „semena k výsevu“ považují řepná semena, travní semena, semena okrasných květin, zeleninová semena, semena ovocných a lesních stromů, semena vikve (jiná než druhu Vicia faba) nebo vlčího bobu (lupiny).

Do čísla 1209 však nepatří, i když jsou určeny k setí, následující:

a) luštěniny nebo kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) (kapitola 7);

b) koření nebo ostatní produkty kapitoly 9;

c) obiloviny (kapitola 10); nebo

d) produkty čísel 1201 až 1207 nebo čísla 1211.

4. Do čísla 1211 patří, inter alia, následující rostliny nebo jejich části: bazalka, brutnák lékařský, ginseng (ženšen), yzop, lékořice, všechny druhy máty, rozmarýna, routa, šalvěj a pelyněk.

Do čísla 1211 však nepatři:

a) léky kapitoly 30;

b) voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky kapitoly 33; nebo

c) insekticidy, fungicidy, herbicidy, dezinfekční nebo podobné výrobky čísla 3808.

5. Pro účely čísla 1212 výraz „chaluhy a jiné řasy“ nezahrnuje:

a) mrtvé jednobuněčné mikroorganismy čísla 2102;

b) kultury mikroorganismů čísla 3002; nebo

c) hnojiva čísel 3101 nebo 3105.

Poznámka k položce.

1. Pro účely položky 1205 10 výraz „semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové“ znamená semeno řepky nebo řepky olejky produkující stálý olej, které má obsah kyseliny erukové menší než 2 % hmotnostní a produkující pevné složky, které obsahují méně než 30 mikromolů glukosinolátů na gram.

Interpretační poznámky ke kapitole

1. Ve smyslu podpoložek 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 90 10, 1206 00 10, 1207 10 10 1207 20 10 1207 30 10 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 60 10, 1207 91 10 a 1207 99 20 se výrazem „určená/é/ k setí“ rozumí pouze taková olejnatá semena, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

2. Ve smyslu čísla 1209 (pro podpoložky 1209 10 00, 1209 21 00, 1209 22 10, 1209 22 80 1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80, 1209 24 00, 1209 25 10, 1209 25 90, 1209 26 00, 1209 29 10, 1209 29 50, 1209 29 60, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90, 1209 99 10, 1209 99 91, 1209 99 99) se výrazem „semena, plody a výtrusy k výsevu“ rozumí pouze taková semena, plody a výtrusy k výsevu, která jsou považována za osivo kompetentními státními organy.

Položka celního sazebníkuNázev zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
1201 00 Sojové boby, též ve zlomcích
1201 00 10-Určené k setíKGNbezbez
1201 00 90-OstatníKGNbezbez
1202 Podzemnicová jádra, nepražená ani jinak neupravená, též bez skořápky nebo ve zlomcích bez
1202 10-Ve skořápce:
1202 10 10--Určená k setíKGNbezbez
1202 10 90--OstatníKGNbezbez
1202 20 00-Bez skořápky, též ve zlomcíchKGN11.0bez
1203 00 00 KopraKGNbezbez
1204 00 Lněná semena, též ve zlomcích
1204 00 10-Určená k setíKGN5.0bez
1204 00 90-OstatníKGN5.01.7
1205 Semena řepky nebo řepky olejky, též ve zlomcích
1205 10-Semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové:
* 1205 10 10--Určená k setíKGN13.011.5
* 1205 10 90--OstatníKGN72.760.01
* 1205 90 00-OstatníKGN72.760.01
1206 00 Slunečnicová semena, též ve zlomcích
1206 00 10-Určená k setíKGN10.08.5
-Ostatní:
1206 00 91--Loupaná; ve slupce šedě a bíle proužkovanáKGN48.440.01
1206 00 99--OstatníKGN48.440.01
1207 Ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též ve zlomcích
1207 10-Palmové ořechy a jádra:
1207 10 10--Určená k setíKGNbezbez
1207 10 90--OstatníKGNbezbez
1207 20-Bavlníková semena:
1207 20 10--Určená k setíKGNbezbez
1207 20 90--OstatníKGNbezbez
1207 30-Skočcová semena:
1207 30 10--Určená k setíKGNbezbez
1207 30 90--OstatníKGNbezbez
1207 40-Sezamová semena:
1207 40 10--Určená k setíKGNbezbez
1207 40 90--OstatníKGNbezbez
1207 50-Hořčičná semena:
1207 50 10--Určená k setíKGN10.06.0
1207 50 90--OstatníKGN10.06.0
1207 60-Světlicová semena:
1207 60 10--Určená k setíKGNbezbez
1207 60 90--OstatníKGNbezbez
-Ostatní:
1207 91--Maková semena:
1207 91 10---Určená k setíKGN10.08.5
1207 91 90---OstatníKGN10.08.5
1207 99--Ostatní:
* 1207 99 20---Určená k setiKGNbezbez
---Ostatní:
1207 99 91----Semena konopnáKGN5.0bez
* 1207 99 98----OstatníKGNbezbez
1208 Mouka a krupice z olejnatých semen nebo olejnatých plodů, vyjma hořčičnou mouku nebo krupici
1208 10 00-Ze sojových bobůKGNbezbez
1208 90 00-OstatníKGNbezbez
1209 Semena, plody a výtrusy k výsevu
* 1209 10 00-Semena cukrové řepyKGN5.01.5
-Semena pícnin:
1209 21 00--Semena vojtěškyKGN5.01.0
1209 22--Semena jetele (Trifolium spp. ):
1209 22 10---Jetele červeného (Trifolium pratense L.)KGN5.01.0
1209 22 80---OstatníKGN5.01.0
1209 23--Semena kostřavy:
1209 23 11---Kostřavy luční (Festuca pratensis Huds.)KGN5.01.0
1209 23 15---Kostřavy červené (Festuca rubra L.)KGN5.01.0
1209 23 80---OstatníKGN5.01.0
1209 24 00--Semena lipnice luční (Poa pratensis L.)KGN5.01.0
1209 25--Semena jílku (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):
1209 25 10---Jílku italského (Lolium multiflorum Lam.)KGN5.01.0
1209 25 90---Víceletého jílku (Loloium perenne L.)KGN5.01.0
1209 26 00--Semena bojínkuKGN5.01.0
1209 29--Ostatní:
1209 29 10---Semena vikve; semena druhu Poa (Poa palustris L. a Poa trivialis L.); srhy (Dactylis glomerata L.); psineček (Agrostis)KGN5.01.0
1209 29 50---Semena vlčího bobuKGN5.01.0
* 1209 29 60---Řepná semena, jiná než semena cukrové řepyKGN5.01.5
1209 29 80---OstatníKGN5.01.0
1209 30 00-Semena bylin pěstovaných hlavně pro jejich květyKGN7.0bezbez
-Ostatní:KGN7.0bezbez
1209 91--Semena zeleniny:
1209 91 10---Semena kedlubnu (Brassica oleracea L. var. caulorapa a gongylodes L.)
1209 91 90---OstatníKGN7.0bez
1209 99--Ostatní:
1209 99 10---Semena lesních stromůKGN7.0bez
---Ostatní:
1209 99 91----Semena rostlin pěstovaných hlavně pro jejich květy, jiná než v podpoložce 1209 30 00KGN7.5bez
1209 99 99----OstatníKGN7.5bezbez
1210 Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin
1210 10 00-Chmelové šištice, nerozdrcené, jiné než v prášku nebo ve formě peletKGN9.09.0
1210 20-Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin:
1210 20 10--Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve formě pelet, s vyšším obsahem lupulinu; lupulinKGN16.09.0
1210 20 90--OstatníKGN16.09.0
1211 hlavně ve voňavkářském nebo farmaceutickém průmyslu nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též nařezané, rozdrcené nebo v prášku
1211 10 00-Kořeny lékořiceKGNbezbez
1211 20 00-Kořeny ginsengu (ženšenu)KGNbezbez
* 1211 30 00-Listy kokyKGNbezbez
* 1211 40 00-Maková slámaKGNbezbez
1211 90-Ostatní:
1211 90 30--Tonková semenaKGNbezbez
1211 90 70--Majoránka planá nebo dobromysl (Oreganum vulgare) (větvičky, stonky a listy)KGNbezbez
1211 90 75--Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) (květy a listy)KGNbezbez
* 1211 90 98--OstatníKGNbezbez
1212 Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvá, chlazená, zmrazená nebo sušená, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky Cichorium intybus sativum), používané hlavně k lidské výživě, jinde neuvedené nebo nezahrnuté
1212 10-Svatojánský chléb, včetně semen svatojánského chleba:
1212 10 10--Svatojánský chlébKGNbezbez
--Semena svatojánského chleba:
1212 1091---Nezbavená slupek, nedrcená ani nemletáKGNbezbez
1212 10 99---OstatníKGNbezbez
1212 20 00-Chaluhy a jiné řasyKGNbezbez
1212 30 00-Pecky a jádra meruněk, broskví (včetně nektarinek) nebo švestekKGNbezbez
-Ostatní:
1212 91-Cukrová řepa:
1212 91 20---Sušená, též v práškuKGN35010.0
1212 91 80---OstatníKGN35 029.5
1212 99--Ostatní:
* 1212 99 20---Cukrová třtinaKGN50bez
* 1212 99 80---OstatníKGNbezbez
1213 00 00 Sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě peletKGNbezbez
1214 Tuřín, krmná řepa, jiné pícninové kořeny; seno, vojtěška, jetel, kopyšník, kapusta zimní (kadeřavá), vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet
1214 10 00-Moučka z vojtéšky a výrobky z ní ve formě peletKGNbezbez
1214 90-Ostatní:
1214 90 10--Krmná řepa, tuřín a jiné krmné kořenyKGNbezbez
--Ostatní:
1214 90 91---Ve formě peletKGNbezbez
1214 90 99---OstatníKGNbezbez

Význam poznámky (1) ke sloupci 7:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.

KAPITOLA 13

ŠELAK; GUMY, PRYSKYŘICE A JINÉ ROSTLINNÉ ŠŤÁVY A VÝTAŽKY

Poznámky ke kapitole.

1. Do čísla 1302 patří, inter alia, výtažek lékořicový, pyrethrový, chmelový, výtažek z aloe a opium. Do tohoto čísla však nepatří:

a) výtažky lékořicové, obsahující více než 10% hmotnostních sacharózy nebo upravené jako cukrovinky (číslo1704);

b) sladové výtažky (číslo 1901);

c) výtažky kávové, čajové nebo z maté (číslo 2101);

d) rostlinné šťávy nebo výtažky vytvářející alkoholické nápoje (kapitola 22);

e) kafr a glycirrhizin a jiné výrobky čísel 2914 nebo 2938;

f) koncentráty makové slámy obsahující nejméně 50% hmotnostních alkaloidů (číslo 2939);

g) léky čísel 3003 nebo 3004 a reagencie na zjištění krevní skupiny (číslo 3006);

h) výtažky tříselné a barvířské (čísla 3201 nebo 3203);

ij) silice, surové cukry, pevné pryskyřice (resinoidy), extrahované olejové pryskyřice (oleoresiny), vodné destiláty nebo vodné roztoky silic nebo přípravky na bázi vonných látek, druhů používaných k výrobě nápojů (kapitola 33); nebo

k) přírodní kaučuk, balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy (číslo 4001).

Položka celního sazebníkuNázev zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
1301 Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (např. balzámy)
1301 10 00-ŠelakKGNbezbez
1301 20 00-Arabská gumaKGNbezbez
1301 90-Ostatní:
1301 90 10--Mastix (pryskyřičný výron stromu druhu Pistacia lentiscus)KGNbezbez
1301 90 90--OstatníKGNbezbez
1302 Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené
-Rostlinné šťávy a výtažky:
1302 11 00--OpiumKGN5.0bez
1302 12 00--Z lékořiceKGN8.5bez
1302 13 00--Z chmeleKGN9.07.6
1302 14 00--Z pyrethra nebo z kořenů rostlin obsahujících rotenonKGNbezbez
1302 19--Ostatní:
1302 19 05---Výtažky z vanilkyKGN17.01.9bez
1302 19 30---Směsi rostlinných výtažku k přípravě nápojů nebo potravinových přípravkůKGN7.0bez
---Ostatní:
1302 19 91----LéčivéKGN70bez
# 1302 19 98----OstatníKGN7.0bez
1302 20-Pektinové látky, pektináty a pektany:
1302 20 10--V suchém stavuKGN7.02.0
1302 20 90--OstatníKGN7.02.0
-Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:
1302 31 00--Agar-agarKGN13.5bez
1302 32--Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené:
1302 32 10---Ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chlebaKGN13.5bez
1302 32 90---Z guarových semenKGN13.5bez
1302 39 00--OstatníKGN6.0bez

KAPITOLA 14

ROSTLINNÉ PLETACÍ MATERIÁLY; ROSTLINNÉ PRODUKTY, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří a jsou zařazeny do třídy XI rostlinné materiály nebo rostlinná vlákna druhů, které jsou určeny hlavně k výrobě textilií, ať jsou jakkoli opracovány, jakož i rostlinné materiály, které byly speciálně upraveny pro jejich výhradní upotřebení jako přediva.

2. Do čísla 1401 patří, inter alia, bambus (též štípaný, podélné rozřezaný, přiřezaný na délku, se zakulacenými konci, bělený, impregnovaný proti ohni, leštěný nebo barvený), vrbové proutí, rákos apod., dřeň rákosu a rákos k pletení. Do tohoto čísla však nepatří luby, plátky nebo pásky ze dřeva (číslo 4404).

3. Do čísla 1402 nepatří dřevitá vlna (číslo 4405).

4. Do čísla 1403 nepatří připravené hlavy pro kartáčnické zboží (číslo 9603).

Položka celního sazebníkuNázev zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
1401 Rostlinné materiály používané hlavně k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (např. bambus, rákos, třtina, sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko a podobné materiály)
1401 10 00-BambusKGNbezbez
1401 20 00-RákosKGNbezbez
1401 90 00-OstatníKGNbezbez
* 1402 00 00 Rostlinné materiály používané hlavně k vycpávání (například kapok, africká tráva a mořská tráva), též na podložkách z jiných hmotKGNbezbez
* 1403 00 00 Rostlinné materiály používané hlavně k výrobě košťat nebo kartáčů (například čirok, piasava, pýr plazivý a istle), též ve svazcích nebo spletenéKGNbezbez
1404 Rostlinné výrobky, jinde neuvedené ani nezahrnuté
1404 10 00-Rostlinné suroviny používané hlavně k barveni nebo k vyčiňováníKGNbezbez
1404 20 00-Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)KGNbezbez
1404 90 00-OstatníKGNbezbez

TŘÍDA III

ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY

KAPITOLA 15

ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) vepřový tuk nebo drůbeží tuk čísla 0209;

b) kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej (číslo 1804);

c) jedlé přípravky obsahující více než 15% hmotnostních výrobků čísla 0405 (zpravidla kapitola 21);

d) škvarky (číslo 2301) a odpady čísel 2304 až 2306;

e) mastné kyseliny, připravené vosky, léky, barvy, laky, mýdlo, voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, sulfonované oleje nebo jiné výrobky třídy VI; nebo

f) faktis (olejový kaučuk) (číslo 4002).

2. Do čísla 1509 nepatří oleje získané z oliv extrakcí rozpouštědly (číslo 1510).

3. Do čísla 1518 nepatří tuky nebo oleje nebo jejich frakce zcela denaturované; tyto výrobky se zařazují do čísel, do kterých patří nedenaturované tuky a oleje a jejich frakce.

4. Mýdlové kaly (tzv. soap-stocks), olejové sedliny a kaly, stearinová smola, smola z tuku ovčí vlny a glycerolová smola patří do čísla 1522.

Poznámka k položkám.

1. Pro účely položek 1514 11 a 1514 19 výraz „olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové“ znamená stálý olej, který obsahuje méně než 2 % hmotnostní kyseliny erukové.

Doplňkové poznámky ke kapitole

1. Pro účely položek a podpoložek 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91,1515 11, 1515 21,1515 50 11,1515 50 19, 1515 90 21,1515 90 29, 1515 90 40 až 1515 90 59 a 1518 00 31;

a) stálé rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, získané lisováním, se považují za „surové“, jestliže nebyly podrobeny jiné úpravě než:

- dekantaci v normálním časovém limitu,

- odstředění nebo filtraci za podmínky, že pro oddělení od jeho tuhých částí byla použita pouze mechanická síla, jako např. tíha, tlak nebo odstředivá síla (s vyloučením jakéhokoliv adsorbčního filtračního postupu nebo jiného fyzikálního nebo chemického postupu);

b) stálé rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, získané extrahováním, budou i nadále považovány za „surové“ nebudou li moci býti rozlišeny barvou, vůní nebo chutí ani speciálními analytickými vlastnostmi od rostlinných olejů a tuků získaných lisováním;

c) výraz „surový olej“ se rozšiřuje také na sojový olej, který již byl odslizen a na bavlníkový olej, z něhož byl odstraněn gossypol.

2. A. Čísla 1509 a 1510 zahrnují pouze oleje získané výhradně zpracováním oliv, které mají následující analytické charakteristiky obsahu mastných kyselin a sterolů:

Tabulka I

Podíl mastných kyselin v % z celkového množství mastných kyselin

mastné kyselinyprocentuální zastoupení
Kyselina myristová≤0,05
Kyselina linolenová (1)≤0,9
Kyselina arachová≤0,6
Kyselina ikosenová≤0,4
Kyselina behenová (2)≤0,3
Kyselina lignocerová≤0,2
(1) ≤ 1,0 pro panenský olivový olej (podpoložky 1509 10 10
a 1509 10 90 původem z Maroka, až do 31. října 2001)
(2) ≤ 0,2 pro olej čísla 1509

Tabulka II

Podíl sterolů v % z celkového množství sterolů

sterolyprocentuální zastoupení
Cholesterol≤0,5
Brasikasterol(1)≤0,1
Kampesterol≤4,0
Stigmasterol(2)< Kampesterol
Betasitosterol(3)>93,0
Delta-7-stigmasterol≤0,5
(1) Pro oleje čísla 1509 platí ≤0,2
(2) Neplatná podmínka pro panenský olivový olej na svícení (podpoložka
1509 10 10) nebo pro surový olej ze zbytků oliv (podpoložka
1510 00 10).
(3) Delta-5,23-stigmastadienol + Chlerosterol + Betasitosterol +
Sitostanol + Delta-5-avenasterol + Delta-5,24-stigmastadienol

Do čísel 1509 a 1510 nepatří chemicky změněný olivový olej (zejména reesterifikovaný olivový olej) a směsi olivového oleje s jinými oleji.

B. Položka 1509 10 zahrnuje pouze olivové oleje definované níže v odstavcích I a II, získané výhradně mechanickými nebo jinými fyzikálními postupy za podmínek, zejména tepelných, při nichž se nezhoršuje kvalita oleje. Současně se jedná o oleje, které nebyly podrobeny jinému zpracování než praní, dekantaci, odstřeďování nebo filtraci. Oleje získané z oliv pomocí rozpouštědel patří do čísla 1510.

I. Ve smyslu podpoložky 1509 10 10 je za „panenský olivový olej na svícení“ považován, nezávisle na jeho kyselosti, olivový olej:

a) s obsahem vosku nepřesahujícím 350 mg/kg;

b) s obsahem erythrodiolu a uvaolu (urs-12-en-3,28-diol) nepřesahujícím 4,5%;

c) s obsahem nasycených mastných kyselin ve 2.pozici triglyceridů nepřesahujícím 1,3%;

d) suma trans-izomerů kyseliny olejové nižší než 0,10% a suma trans-izomerů kyselin linolové a linolenové nižší než 0,10%;

e) s obsahem stigmastadienu nepřesahujícím 0,5 mg/kg;

f) s rozdílem mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem triglyceridů s ECN42 0,3 nebo menším;

g) s jednou nebo více z následujících charakteristik:

1. peroxidové číslo převyšující 20 milimolů aktivního kyslíku na kg;

2. obsah těkavých halogenovaných rozpouštědel, není nižší než 0,2 mg/kg nebo není nižší než 0,1 mg/kg pro kterékoli z těchto rozpouštědel;

3. koeficient extinkce K270 je vyšší než 0,250 a po úpravě oleje aktivovaným oxidem hlinitým je nižší než 0,11. Některé oleje, jejichž obsah volných mastných kyselin (vyjádřených jako kyselina olejová) převyšuje 3,3 g na 100 g, mohou mít po průchodu aktivovaným oxidem hlinitým koeficient extinkce K270 vyšší než 0,10. V takovém případě musí mít po neutralizaci a odbarvení provedenými v laboratoři tyto vlastnosti:

- koeficient extinkce K270 nepřesahující 1;20;

- odchylku delta K koeficientu extinkce v oblasti 270 nanometrů vyšší než 0,01 a nepřesahující 0,16;

∆K = Km - 0,5(Km-4 + Km+4)

Km určuje koeficient extinkce při vlnové délce v maximu absorpční křivky v blízkosti 270 nanometrů (nm)

a

Km-4 a Km+4 určují koeficienty extinkce při vlnové délce nižší a vyšší o 4 nanometry než Km;

4. organoleptické vlastnosti vykazující zjistitelné vady přesahující přípustný limit a s výsledkem při panelovém testu nižším než 3,5.

II. Ve smyslu podpoložky 1509 10 90 je za „panenský olivový olej“ považován olivový olej, který má následující vlastnosti:

a) obsah mastných kyselin, vyjádřený jako kyselina olejová, nepřesahující 3,3 g na 100 g;

b) peroxidové číslo nepřesahující 20 milimolů aktivního kyslíku na kg;

c) obsah vosku nepřesahující 250 mg/kg;

d) obsah těkavých halogenových rozpouštědel nepřesahující celkem 0,2 mg/kg a nepřesahující 0,1 mg/kg u každého z nich;

e) koeficient extinkce K270 nepřesahující 0,250 a po úpravě oleje aktivovaným oxidem hlinitým nepřesahující 0,10;

f) odchylka koeficientu extinkce ∆K v oblasti 270 nanometrů nepřesahující 0,010;

g) organoleptické vlastnosti vykazující též zjistitelné závady v rámci přípustného limitu a s výsledkem panelového testu vyšším než 3,5;

h) obsah erythrodiolu a uvaolu nepřesahující 4,5%;

ij) obsah nasycených mastných kyselin na 2.pozici v triglyceridech nepřesahující 1,3%;

k) suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,05% a suma trans-izomerů kyseliny linolové a linolenové nepřesahující 0,05%;

I) obsah stigmastadienů nepřesahující 0,15 mg/kg;

m) rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 je 0,2 nebo méně.

C. Do položky 1509 90 patří olivový olej získaný zpracováním olivových olejů zařazených do podpoložky 1509 10 10 nebo 1509 10 90, též smíšený s panenským olivovým olejem, mající následující vlastnosti:

a) obsah volných mastných kyselin, vyjádřený jako kyselina olejová, nepřesahující 1,5 g na 100 g;

b) obsah vosku nepřesahující 350 mg/kg;

c) koeficient extinkce K270 (100) nepřesahující 1,00;

d) odchylku koeficientu extinkce ∆K v oblasti 270 nanometrů nepřesahující 0,13;

e) obsah erythrodiolu a uvaolu (urs-12-en-3,28-diolu) nepřesahující 4,5%;

f) obsah nasycených mastných kyselin ve 2.pozici triglyceridú nepřesahující 1,5%;

g) suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,20% a suma trans-izomerů kyselin linolové a linolenové nepřesahující 0,30%;

h) rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 je 0,3 nebo méně.

D. Za „surové oleje“ podpoložky 1510 00 10 se považují oleje získané zejména z olivových pokrutin, které vykazují tyto vlastnosti:

a) obsah kyselin vyjádřený jako kyselina olejová vyšší než 2 g na 100 g;

b) obsah erythrodiolu a uvaolu (urs-12-en-3,28-diolu) nejméně 12%;

c) obsah nasycených mastných kyselin ve 2.pozici triglyceridů nepřesahující 1,8%;

d) suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,20% a suma trans-izomerů kyselin linolové a linolenové nepřesahující 0,10%;

e) rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem triglyceridů s ECN42 je 0,6 nebo méně.

E. Za oleje podpoložky 1510 00 90 se považují oleje, získané zpracováním olejů podpoložky 1510 00 10 též s přimísením panenského olivového oleje, a olejů, které nemají vlastnosti olejů uvedených v doplňkových poznámkách 2B, 2C 2D za podmínky, že obsah nasycených mastných kyselin ve 2. pozici triglyceridů nepřesahuje 2% suma trans-izomerů kyseliny olejové je nižší než 0,4%, suma trans-izomerů kyselin linolové + linolenové je nižší než 0,35% a rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 nepřesahuje 0,5.

3. Do podpoložek 1522 00 31 a 1522 00 39 se nezařazují:

a) zbytky ze zpracování tukových látek obsahujících olej s jodovým číslem stanoveným podle metody uvedené v příloze XVI, nižším než 70 nebo vyšším než 100;

b) zbytky ze zpracování tukových látek obsahujících olej mající jodové číslo vyšší než 70 a nižší než 100, u něhož plocha píku představující retenční objem betasitosterolu je nižší než 93% celkové plochy píků sterolů.

4. nepoužívá se

Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
1501 00 Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla
0209 nebo 1503
-Vepřový tuk (včetně sádla):
1501 00 11- -Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuKGN28.017.0
1501 00 19- -OstatníKGN28.017.0
1501 00 90-Drůbeží tukKGN28.05.5
1502 00 Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503
1502 00 10-Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou
výživu
KGN50.08.0
1502 00 90-OstatníKGN50.08.0
1503 00 Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla,
oleostearin, oleomargarin a olein z loje, neemulgované,
nesmíchané ani jinak neupravené
-Stearin z vepřového sádla a oleostearin:
1503 00 11- -Pro průmyslové účelyKGN18.04.0
1503 00 19- -OstatníKGN18.04.0
1503 00 30-Olein z loje pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin
pro lidskou výživu
KGN18.04.0
1503 00 90-OstatníKGN18.04.0
1504 Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo z mořských savců,
též rafinované, avšak chemicky neupravené
1504 10-Oleje z rybích jater a jejich frakce:
1504 10 10- -S obsahem vitamínu A nepřesahujícím 2500 mezinárodních
jednotek/g
KGN5.5bez
- -Ostatní:
1504 10 91- - -Z platýseKGN5.5bez
1504 10 99- - -OstatníKGN5.5bez
1504 20-Tuky a oleje a jejich frakce z ryb, jiné než oleje z jater:
1504 20 10- -Pevné frakceKGN5.5bez
1504 20 90- -OstatníKGN5.5bez
1504 30-Tuky a oleje a jejich frakce z mořských savců:
1504 30 10- -Pevné frakceKGN5.5bez
1504 30 90- -OstatníKGN5.5bez
1505 00 Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané
(včetně lanolinu)
* 1505 00 10-Tuk z ovčí vlny, surovýKGN54.07.0
* 1505 00 90-OstatníKGN54.07.0
1506 00 00 Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce,
též rafinované, ale chemicky neupravené
KGN5.5bez
1507 Sojový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky
neupravený
1507 10-Surový olej, též odslizený:
1507 10 10- -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.0bezbez
1507 10 90- -OstatníKGN5.0bezbez
1507 90-Ostatní:
1507 90 10- -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.0bezbez
1507 90 90- -OstatníKGN5.0bezbez
1508 Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný,
ale chemicky neupravený
1508 10-Surový olej:
1508 10 10- -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.0bez
1508 10 90- -OstatníKGN5.0bez
1508 90-Ostatní:
1508 90 10- -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.0bezbez
1508 90 90- -OstatníKGN5.0bezbez
1509 Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky
neupravený
1509 10-Panenský:
1509 10 10- -Panenský olivový olej na svíceníKGN5.0bezbez
1509 10 90- -OstatníKGN5.0bezbez
1509 90 00-OstatníKGN5.5bezbez
1510 00 Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv,
též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi
těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509
1510 00 10-Surové olejeKGN6.0bez
1510 00 90-OstatníKGN6.02.0
1511 Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky
neupravený
1511 10-Surový olej:
1511 10 10- -Pro technické nebo prumyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.0bez
1511 10 90- -OstatníKGN5.0bez
1511 90-Ostatní:
- -Pevné frakce:
1511 90 11- - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo méněKGN20.017.0
1511 90 19- - -OstatníKGN6.02.0
- -Ostatní:
1511 90 91- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN6.01.0bez
1511 90 99- - -OstatníKGN6.02.0bez
1512 Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej
a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
-Slunečnicový olej nebo světlicový olej a jejich frakce:
1512 11- -Surový olej:
1512 11 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN32.720.0 1
- - -Ostatní:
1512 11 91- - - -Slunečnicový olejKGN32.720.0 1
1512 11 99 Světlicový olejKGN32.720.0 1
1512 19- -Ostatní:
1512 19 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN33.020.0 1
- - -Ostatní:
1512 19 91- - - -Slunečnicový olejKGN33.020.0 1
1512 19 99- - - -Světlicový olejKGN33.020.0 1
-Bavlníkový olej a jeho frakce:
1512 21- -Surový olej, též zbavený gossypolu:
1512 21 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.0bez
1512 21 90- - -OstatníKGN5.0bezbez
1512 29- -Ostatní:
1512 29 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN6.0bezbez
1512 29 90- - -OstatníKGN6.0bezbez
1513 Kokosový olej (kopra), olej z palmových jader, babassuový
olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
-Kokosový olej (kopra) a jeho frakce:
1513 11- -Surový olej:
1513 11 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.0bez
- - -Ostatní:
1513 11 91- - - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg
nebo méně
KGN5.0bezbez
1513 11 99- - - -OstatníKGN5.0bezbez
1513 19- -Ostatní:
- - -Pevné frakce:
1513 19 11- - - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg
nebo méně
KGN20.010.0
1513 19 19- - - -OstatníKGN5.5bez
- - -Ostatní:
1513 19 30- - - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.5bezbez
- - - -Ostatní:
1513 19 91- - - - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg
nebo méně
KGN5.5bez
1513 19 99- - - - -OstatníKGN5.5bez
-Olej z palmových jader nebo babassuový olej a jejich frakce:
1513 21- -Surový olej:
- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu:
1513 21 11- - - -Olej z palmových jaderKGN5.0bez
1513 21 19- - - -Babassuový olejKGN5.0bez
- - -Ostatní:
1513 21 30- - - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg
nebo méně
KGN5.0bezbez
1513 21 90- - - -OstatníKGN5.0bezbez
1513 29- -Ostatní:
- - -Pevné frakce:
1513 29 11- - - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg
nebo méně
KGN20.010.0
1513 29 19- - - -OstatníKGN5.02.0
- - -Ostatní:
1513 29 30- - - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.0bezbez
- - - -Ostatní:
1513 29 50- - - - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg
nebo méně
KGN5.02.0
- - - - -Ostatní:
1513 29 91- - - - - -Olej z palmových jaderKGN5.02.0bez
1513 29 99- - - - - -Babassuový olejKGN5.02.0bez
1514 Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované,
ale chemicky neupravené
-Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny
erukové a jeho frakce:
1514 11- -Surový olej:
* 1514 11 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN29.224.8 1
* 1514 11 90- - -OstatníKGN29.224.8 1
1514 19- -Ostatní:
* 1514 19 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN30.626.0 1
* 1514 19 90- - -OstatníKGN30.626.0
-Ostatní:
1514 91- -Surový olej:
* 1514 91 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN29.224.8 1
* 1514 91 90- - -OstatníKGN29.224.8 1
1514 99- -Ostatní:
* 1514 99 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN30.626.0 1
1514 99 90- - -OstatníKGN30.626.0
1515 Ostatní rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje)
a jejich frakce, stálé, též rafinované, ale chemicky
neupravené
-Lněný olej a jeho frakce:
1515 11 00- -Surový olejKGN5.02.0
1515 19- -Ostatní:
1515 19 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravinpro lidskou výživu
KGN11.05.0
1515 19 90- - -OstatníKGN5.02.0
-Kukuřičný olej a jeho frakce:
1515 21- -Surový olej:
1515 21 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN7.05.0
1515 21 90- - -OstatníKGN7.05.0
1515 29- -Ostatní:
1515 29 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN11.05.0
1515 29 90- - -OstatníKGN11.05.0
1515 30-Ricinový olej a jeho frakce:
1515 30 10- -Určené k výrobě aminoundekanové kyseliny, používané
k výrobě syntetických textilních vláken nebo umělých plastů
KGN5.0bezbez
1515 30 90- -OstatníKGN5.0bezbez
1515 40 00-Tungový (čínský dřevný) olej a jeho frakceKGN5.0bezbez
1515 50-Sezamový olej a jeho frakce:
- -Surový olej:
1515 50 11- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.0bez
1515 50 19- - -OstatníKGN5.0bez
- -Ostatní:
1515 50 91- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.0bezbez
1515 50 99- - -OstatníKGN5.0bezbez
1515 90-Ostatní:
* 1515 90 15- -Jojobové a ojticikové oleje; myrtový vosk a japonský vosk;
jejich frakce
KGN5.0bez
- -Olej z tabákových semen a jeho frakce:
- - -Surový olej:
1515 90 21- - - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.0bezbez
1515 90 29- - - -OstatníKGN5.0bezbez
- - -Ostatní:
1515 90 31- - - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.0bezbez
1515 90 39- - - -OstatníKGN5.0bezbez
- -Ostatní oleje a jejich frakce:
- - -Surový olej:
1515 90 40- - - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.0bezbez
- - - -Ostatní:
1515 90 51- - - - -Pevné, v baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu
1 kg nebo méně
KGN20.017.0
1515 90 59- - - - -Pevné, ostatní; tekutéKGN5.02.0
- - -Ostatní:
1515 90 60- - - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu
potravin pro lidskou výživu
KGN5.0bezbez
- - - -Ostatní:
1515 90 91- - - - -Pevné, v baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu
1 kg nebo méně
KGN20.017.0
1515 90 99- - - - -Pevné, ostatní; tekutéKGN20.017.0
1516 Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce,
částečné nebo úplné hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované
nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené
1516 10-Živočišné tuky a oleje a jejich frakce:
1516 10 10- -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg
nebo méně
KGN18.015.0
1516 10 90- -OstatníKGN18.015.0
1516 20-Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce:
1516 20 10- -Hydrogenovaný ricinový olej, zvaný "opalwax" (opálový vosk)KGN15.012.0
- -Ostatní:
1516 20 91- - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg
nebo méně
KGN15.012.0
- - -Ostatní:
1516 20 95- - - -Oleje ze semen řepky, Inu, řepky olejky, slunečnice, illipe,
karite, makore, tulucuny nebo babassu pro technické
nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro
lidskou výživu
KGN15.012.0
- - - -Ostatní:
1516 20 96- - - - -Oleje z podzemnice olejné, bavlněných semen, sojových bobů
nebo slunečnicových semen; ostatní oleje obsahující méné než
50% hmotnostních volných mastných kyselin, vyjma olejů
z palmových jader, illipe, kokosových ořechů, řepky, řepky
olejky nebo copaiby
KGN15.012.0
1516 20 98- - - - -OstatníKGN15.012.0
1517 Margarin; směsi nebo přípravky jedlých živočišných
nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků
nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje
nebo jejich frakce čísla 1516
1517 10-Margarin, vyjma tekutý margarin:
1517 10 10- -S obsahem tukových látek pocházejících z mléka,
převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15%
hmotnostních
KGN56.030.0 1
1517 10 90- -OstatníKGN56.030.0 1
1517 90-Ostatní:
1517 90 10- -S obsahem tukových látek pocházejících z mléka,
převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15%
hmotnostních
KGN56.030.0 1
- -Ostatní:
1517 90 91- - -Rostlinné oleje stálé, tekuté, jednoduše smíšenéKGN56.030.0 1
1517 90 93- - -Jedlé směsi nebo jedlé přípravky používané jako tvarovací
přípravky
KGN46.023.0 1
1517 90 99- - -OstatníKGN46.023.0 1
1518 00 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce,
vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané,
polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu,
nebo jinak chemicky upravené, vyjma uvedené v čísle
1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných
nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků
nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté
1518 00 10-LinoxynKGN12.05.0
-Rostlinné oleje stálé, tekuté, jednoduše smíšené, pro
technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin
pro lidskou výživu:
1518 00 31- -SurovéKGN12.05.0
1518 00 39- -OstatníKGN12.05.0
-Ostatní:
1518 00 91- -Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené,
oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované
teplem ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky
upravené, vyjma uvedené v čísle 1516
KGN12.05.0
- -Ostatní:
1518 00 95- - -Směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných
nebo živočišných a rostlinných tuků a olejů a jejich frakcí
KGN12.05.0
1518 00 99- - -OstatníKGN12.05.0
1520 00 00 Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhyKGN7.0bez
1521 Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk
a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované
nebo barvené
1521 10 00-Rostlinné voskyKGN14.5bezbez
1521 90-Ostatní:
1521 90 10- -Vorvanina (spermacet), též rafinovaná nebo barvenáKGN5.0bez
- -Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené:
1521 90 91- - -SurovéKGN5.0bezbez
1521 90 99- - -OstatníKGN5.0bezbez
1522 00 Degras; zbytky po zpracování živočišných tuků
nebo živočišných nebo rostlinných vosků
1522 00 10-DegrasKGN16.0bezbez
-Zbytky po zpracování živočišných tuku nebo živočišných
nebo rostlinných vosků:
- -Obsahující olej s vlastnostmi olivového oleje:
1522 00 31- - -Mýdlové kaly (soapstocks)KGN16.0bezbez
1522 00 39- - -OstatníKGN16.0bezbez
- -Ostatní:
1522 00 91- - -Destilační zbytky a usazeniny olejů; mýdlové kaly (soapstocks)KGN16.0bezbez
1522 00 99- - -OstatníKGN16.0bezbez

Význam poznámky (1) ke sloupci 7:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.

TŘÍDA IV

VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY

Poznámka ke třídě.

1. Výraz ,,peleta“ označuje v této třídě výrobky aglomerované buď pouhým tlakem nebo přidáním pojiva v množství nepřesahujícím 3% hmotnosti.KAPITOLA 16

PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCHPoznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří maso, droby, ryby, korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, připravení nebo konzervovaní způsoby uvedenými v kapitole 2 nebo 3 nebo v čísle 0504.

2. Potravinové přípravky patří do této kapitoly, obsahují-li uzenku, salám, maso, droby, krev, ryby nebo korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé nebo jejich kombinaci ve větším množství než 20% hmotnostních. Obsahují-li tyto přípravky dva nebo více shora uvedených výrobků, zařazují se do položky kapitoly 16, odpovídající složce, nebo složkám jejichž hmotnost převládá. Tato ustanovení se nevztahují na nadívané výrobky čísla 1902 ani na přípravky čísel 2103 nebo 2104.

Pro přípravky obsahující játra se při určení podpoložky v číslech 1601 nebo 1602 nepoužívá ustanovení druhé věty.Poznámky k položkám.

1. Pro účely položky 1602 10 se výrazem „homogenizované přípravky“ rozumějí přípravky z masa, drobů nebo krve, jemně homogenizované, balené pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o obsahu nepřesahujícím 250 g čisté hmotnosti. Pro použití této definice se nepřihlíží k malému množství přísad přidaných pro ochucení, pro účely konzervace nebo z jiných důvodu. Tyto přípravky mohou obsahovat malé množství viditelných kousků masa nebo drobů. Tato položka má přednost před všemi ostatními položkami čísla 1602.

2. Ryby a korýši, uvedení v položkách čísel 1604 nebo 1605 pouze pod obecnými názvy, patří ke stejným druhům jako ty, které jsou uvedeny v kapitole 3 pod stejnými názvy.Doplňkové poznámky ke kapitole

1. Pro účely pod položek 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 a 1602 90 74 se za „tepelně neupravené“ považují ty výrobky, které nebyly vůbec tepelně zpracovány nebo jejichž tepelně zpracování není dostačující k zajištění koagulace proteinů masa v celém výrobku, a proto se u nich v případě podpoložek 1602 50 10, 1602 90 61,1602 90 72 a 1602 90 74 při krájení objevují stopy narůžovělé tekutiny v nejširší části řezné plochy.

2. Pro účely podpoložek 1602 41 10, 1602 42 10 a 1602 49 11 až 1602 49 15 se výraz „jejich části“ vztahuje pouze na přípravky a masové konzervy, u nichž lze určit, podle rozměrů a charakteristik příslušné svalové tkáně, že pocházejí z kýty, plece, hřbetu s kostí nebo krkovičky z domácích vepřů.

Položka
celního
sazebníku
Název zboží MJ Celní sazba Pref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob. Smluvní
1 2 3 4 5 6 7
1601 00 Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů
nebo krve; potravinové přípravky na podkladě těchto
výrobků
1601 00 10 - Z jater KGN 20.0 18.0
- Ostatní:
1601 00 91 - - Uzenky a salámy, suché nebo pomazánkové, tepelně
neupravené
KGN 20.0 18.0
1601 00 99 - - Ostatní KGN 20.0 18.0
1602 Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve
1602 10 00 - Homogenizované přípravky KGN 38.0 18.0
1602 20 - Z jater jakýchkoliv zvířat:
- - Z hus nebo kachen:
1602 20 11 - - - Obsahující 75% hmotnostních nebo více tučných jater KGN 34.0 18.0
1602 20 19 - - - Ostatní KGN 34.0 18.0
1602 20 90 - - Ostatní KGN 34.0 18.0
- Z drůbeže čísla 0105:
1602 31 - - Z krůt:
- - - Obsahující 57% hmotnostních nebo více masa nebo drobů:
1602 31 11 - - - - Obsahující výlučně krůtí maso tepelně neupravené KGN 38.0 18.0
1602 31 19 - - - - Ostatní KGN 38.0 18.0
1602 31 30 - - - Obsahující 25% nebo více, avšak méně než 57%
hmotnostních masa nebo drobů
KGN 38.0 18.0
1602 31 90 - - - Ostatní KGN 38.0 18.0
1602 32 - - Z kohoutů nebo slepic:
- - - Obsahující 57% hmotnostních nebo více drůbežího masa
nebo drobů:
1602 32 11 - - - - Tepelně neupravené KGN 38.0 18.0
1602 32 19 - - - - Ostatní KGN 38.0 18.0
1602 32 30 - - - Obsahující 25% nebo více, avšak méně než 57%
hmotnostních masa nebo drobů
KGN 38.0 18.0
1602 32 90 - - - Ostatní KGN 38.0 18.0
1602 39 - - Ostatní:
- - - Obsahující 57% hmotnostních nebo více drůbežího masa
nebo drobů:
1602 39 21 - - - - Tepelně neupravené KGN 38.0 18.0
1602 39 29 - - - - Ostatní KGN 38.0 18.0
1602 39 40 - - - Obsahující 25% nebo více, avšak méně než 57%
hmotnostních masa nebo drobů
KGN 38.0 18.0
1602 39 80 - - - Ostatní KGN 38.0 18.0
- Z vepřového dobytka:
1602 41 - - Kýty a jejich části:
1602 41 10 - - - Z domácích vepřů KGN 38.0 18.0
1602 41 90 - - - Ostatní KGN 38.0 18.0
1602 42 - - Plece a jejich části:
1602 42 10 - - - Z domácích vepřů KGN 38.0 18.0
1602 42 90 - - - Ostatní KGN 38.0 18.0
1602 49 - - Ostatní, včetně směsí:
- - - Z domácích vepřů:
- - - - Obsahující 80% hmotnostních nebo více masa nebo drobů
všeho druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu:
1602 49 11 - - - - - Hřbety s kostí (s výjimkou krkovičky) a jejich části, včetně
směsí ze hřbetu a kýty
KGN 38.0 18.0
1602 49 13 - - - - - Krkovička a její části, včetně směsí z krkovičky a plece KGN 38.0 18.0
1602 49 15 - - - - - Ostatní směsi obsahující kýtu, plec, hřbet s kostí
nebo krkovičku a jejich části
KGN 38.0 18.0
1602 49 19 - - - - - Ostatní KGN 38.0 18.0
1602 49 30 - - - - Obsahující 40% nebo více, avšak méně než 80%
hmotnostních masa nebo drobů všeho druhu, včetně sádla
a tuků všeho druhu nebo původu
KGN 38.0 18.0
1602 49 50 - - - - Obsahující méně než 40% hmotnostních masa nebo drobů
všeho druhu, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu
KGN 38.0 18.0
1602 49 90 - - - Ostatní KGN 38.0 18.0
1602 50 - Z hovězího dobytka:
1602 50 10 - - Tepelné neupravené; směsi masa nebo drobů tepelné
upravených a masa nebo drobů tepelně neupravených
KGN 38.0 18.0
- - Ostatní:
- - - V hermeticky uzavřených obalech:
1602 50 31 - - - - Corned beef KGN 38.0 18.0
1602 50 39 - - - - Ostatní KGN 38.0 18.0
1602 50 80 - - - Ostatní KGN 38.0 18.0
1602 90 - Ostatní, včetně přípravků z krve zvířat:
1602 90 10 - - Přípravky z krve jakýchkoliv zvířat KGN 38.0 18.0
- - Ostatní:
1602 90 31 - - - Ze zvěřiny nebo králíků KGN 38.0 3.0
1602 90 41 - - - Ze sobů KGN 38.0 7.0
- - - Ostatní:
1602 90 51 - - - - Obsahující maso nebo droby z domácích vepřů KGN 38.0 18.0
- - - - Ostatní:
- - - - - Obsahující hovězí maso nebo droby:
1602 90 61 - - - - - - Tepelně neupravené; směsi tepelně upraveného masa
nebo drobů a masa nebo drobů tepelně neupravených
KGN 38.0 25.5
1602 90 69 - - - - - - Ostatní KGN 38.0 25.5
- - - - - Ostatní:
- - - - - - Ovčí nebo kozí:
- - - - - - - Tepelně neupravené; směsi tepelně upraveného masa
nebo drobů a masa nebo drobů tepelně neupravených:
1602 90 72 - - - - - - - - Ovčí KGN 38.0 18.0
1602 90 74 - - - - - - - - Kozí KGN 38.0 18.0
- - - - - - - Ostatní:
1602 90 76 - - - - - - - - Ovčí KGN 38.0 18.0
1602 90 78 - - - - - - - - Kozí KGN 38.0 18.0
1602 90 98 - - - - - - Ostatní KGN 38.0 7.0
1603 00 Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů
nebo jiných vodních bezobratlých
1603 00 10 - V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu
nepřesahujícím 1 kg
KGN 21.0 bez
1603 00 80 - Ostatní KGN 21.0 bez
1604 Přípravky a konzervy z ryb; kaviár a jeho náhražky
z rybích jiker
- Ryby celé nebo v kusech, vyjma na drobno rozřezané:
1604 11 00 - - Lososi KGN 7.0 bez
1604 12 - - Sledi:
1604 12 10 - - - Filé syrové, jen obalené těstem nebo strouhankou,
též předsmažené v oleji, zmrazené
KGN 7.0 bez
- - - Ostatní:
1604 12 91 - - - - V hermeticky uzavřených obalech KGN 7.0 bez
1604 12 99 - - - - Ostatní KGN 7.0 bez
1604 13 - - Sardinky, malé sardinky a šproty:
- - - Sardinky:
1604 13 11 - - - - V olivovém oleji KGN 7.0 bez
1604 13 19 - - - - Ostatní KGN 7.0 bez
1604 13 90 - - - Ostatní KGN 7.0 bez
1604 14 - - Tuňáci, skipjack a bonito (Sarda spp.):
- - - Tuňáci a skipjack:
1604 14 11 - - - - V rostlinném oleji KGN 7.0 bez
- - - - Ostatní:
1604 14 16 - - - - - Filé známé jako "hřbety" KGN 7.0 bez
1604 14 18 - - - - - Ostatní KGN 7.0 bez
1604 14 90 - - - Bonito (Sarda spp.) KGN 7.0 bez
1604 15 - - Makrely:
- - - Druhy Scomber scombrus a Scomber japonicus:
1604 15 11 - - - - Filé KGN 7.0 bez
1604 15 19 - - - - Ostatní KGN 7.0 bez
1604 15 90 - - - Druh Scomber australasicus KGN 7.0 bez
1604 16 00 - - Ančovičky KGN 7.0 bez
1604 19 - - Ostatní:
1604 19 10 - - - Lososovité, jiné než lososi KGN 7.0 bez
- - - Ryby rodu Euthynnus, jiné než skipjack (Euthynnus
katsuwonus pelamis):
1604 19 31 - - - - Filé známé jako "hřbety" KGN 7.0 bez
1604 19 39 - - - - Ostatní KGN 7.0 bez
1604 19 50 - - - Ryby druhu Orcynopsis unicolor KGN 7.0 bez
- - - Ostatní:
1604 19 91 - - - - Filé syrové, jen obalené těstem nebo strouhankou,
též předsmažené v oleji, zmrazené
KGN 7.0 bez
- - - - Ostatní:
1604 19 92 - - - - - Tresky (Gadus morhua. Gadus ogac. Gadus
macrocephalus)
KGN 7.0 bez
1604 19 93 - - - - - Tresky černé (Pollachius virens) KGN 7.0 bez
1604 19 94 - - - - - Tresky druhu Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) KGN 7.0 bez
1604 19 95 - - - - - Tresky aljašské (Theragra chalcogramma) a tresky žluté
(Pollachius pollachius)
KGN 7.0 bez
1604 19 98 - - - - - Ostatní KGN 7.0 bez
1604 20 - Ostatní přípravky a konzervy z ryb:
1604 20 05 - - Přípravky ze surimi KGN 7.0 bez
- - Ostatní:
1604 20 10 - - - Z lososů KGN 7.0 bez
1604 20 30 - - - Z lososovitých ryb, jiných než lososů KGN 7.0 bez
1604 20 40 - - - Z ančoviček KGN 7.0 bez
1604 20 50 - - - Ze sardinek, bonit, makrel druhů Scomber scombrus
a Scomber japonicus a z ryb druhu Orcynopsis unicolor
KGN 7.0 bez
1604 20 70 - - - Z tuňáků, skipjack a ostatních ryb rodu Euthynnus KGN 7.0 bez
1604 20 90 - - - Z ostatních ryb KGN 7.0 bez
1604 30 - Kaviár a kaviárové náhražky:
1604 30 10 - - Kaviár (jikry jesetera) KGN 5.0 bez
1604 30 90 - - Kaviárové náhražky KGN 5.0 bez
1605 Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení
nebo v konzervách
1605 10 00 - Krabi KGN 18.0 bez
1605 20 - Krevety a garnáty:
1605 20 10 - - V hermeticky uzavřených obalech KGN 18.0 bez
- - Ostatní:
1605 20 91 - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu
nepřesahujícím 2 kg
KGN 18.0 bez
1605 20 99 - - - Ostatní KGN 18.0 bez
1605 30 - Humři:
1605 30 10 - - Humří maso, vařené, pro výrobu humřího másla nebo humřích
past, paštik, polévek nebo omáček
KGN 18.0 bez
1605 30 90 - - Ostatní KGN 18.0 bez
1605 40 00 - Ostatní korýši KGN 18.0 bez
1605 90 - Ostatní:
- - Měkkýši:
- - - Slávky (Mytilus spp., Pema spp. ):
1605 90 11 - - - - V hermeticky uzavřených obalech KGN 23.0 bez
1605 90 19 - - - - Ostatní KGN 23.0 bez
1605 90 30 - - - Ostatní KGN 23.0 bez
1605 90 90 - - Ostatní vodní bezobratlí KGN 23.0 bez

KAPITOLA 17

CUKR A CUKROVINKY

Poznámka ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) cukrovinky obsahující kakao (číslo 1806);

b) chemicky čisté cukry (jiné než sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza [levulóza]) nebo jiné výrobky čísla 2940; nebo

c) léky nebo ostatní výrobky kapitoly 30.

Poznámka k položkám.

1. Pro účely položek 1701 11 a 1701 12 se „surovým cukrem“ rozumí cukr, jehož hmotnostní obsah sacharózy v sušině odpovídá při polarimetrickém měření hodnotě nižší než 99,5%.

Doplňkové poznámky ke kapitole.

1. Ve smyslu podpoložek 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 a 1701 12 90 se považuje za „surový cukr“ cukr nearomatizovaný, nebarvený, neobsahující jiné přidané látky, obsahující v sušině méně než 99,5% hmotnostních sacharózy určené polarimetrickou metodou.

2. nepoužívá se

3. Ve smyslu podpoložky 1701 99 10 se za „bílý cukr“ považuje cukr nearomatizovaný, nebarvený, neobsahující jiné přidané látky, obsahující v sušině 99,5% hmotnostních nebo více sacharózy určené polarimetrickou metodou.

4. nepoužívá se

5. Ve smyslu podpoložek 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30 je za „isoglukózu“ považován produkt získaný z glukózy nebo jejích polymerů, s obsahem nejméně 10% hmotnostních fruktózy v sušině.

6. Za „inulinový sirup“ se považuje:

a) ve smyslu podpoložky 1702 60 80 přímý produkt získaný hydrolýzou inulinu nebo oligofruktózy, obsahující v sušině více než 50% hmotnostních fruktózy ve volném stavu nebo jako sacharózu;

b) ve smyslu podpoložky 1702 90 80 přímý produkt získaný hydrolýzou inulinu nebo oligofruktózy, obsahující v sušině nejméně 10% hmotnostních, avšak nejvýše 50% hmotnostních fruktózy ve volném stavu nebo jako sacharózu.

7. nepoužívá se

Položka
celního
sazebníku
Název zboží MJ Celní sazba Pref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob. Smluvní
1 2 3 4 5 6 7
1701 Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza,
v pevném stavu
- Surový cukr bez přísady aromatických přípravků nebo barviva:
1701 11 - - Třtinový cukr:
1701 11 10 - - - Určený k rafinaci KGN 70.0 59.5
1701 11 90 - - - Ostatní KGN 80 0 68.0
1701 12 - - Řepný cukr:
1701 12 10 - - - Určený k rafinaci KGN 70.0 59.5
1701 12 90 - - - Ostatní KGN 70.0 59.5
- Ostatní:
1701 91 00 - - S přísadou aromatických přípravku nebo barviva KGN 70.0 59.5
1701 99 - - Ostatní:
1701 99 10 - - - Bílý cukr KGN 70.0 59.5
1701 99 90 - - - Ostatní KGN 70.0 59.5
1702 Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy,
glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy
bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý
med, též smíšený s přírodním medem; karamel
- Laktóza a laktózový sirup:
1702 11 00 - - Obsahující 99% hmotnostních nebo více laktózy vyjádřené
jako bezvodá laktóza v sušině
KGN 40.0 20.0
1702 19 00 - - Ostatní KGN 40.0 20.0
1702 20 - Javorový cukr a javorový sirup:
1702 20 10 - - Javorový cukr v pevném stavu s přísadou aromatických
přípravků nebo barviva
KGN 40.0 bez bez
1702 20 90 - - Ostatní KGN 40.0 bez bez
1702 30 - Glukóza a glukózový sirup neobsahující fruktózu nebo
obsahující v sušině méně než 20% hmotnostních fruktózy:
1702 30 10 - - Isoglukóza KGN 117.1 60.0 1
- - Ostatní:
- - - Obsahující v sušině 99% hmotnostních nebo více glukózy:
1702 30 51 - - - - Ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerované KGN 117.1 60.0 1
1702 30 59 - - - - Ostatní KGN 117.1 60.0 1
- - - Ostatní:
1702 30 91 - - - - Ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerované KGN 117.1 60.0 1
1702 30 99 - - - - Ostatní KGN 117.1 60.0 1
1702 40 - Glukóza a glukózový sirup obsahující v sušině nejméně
20%, avšak méně než 50% hmotnostních fruktózy,
s výjimkou invertního cukru:
1702 40 10 - - Isoglukóza KGN 117.1 60.0 1
1702 40 90 - - Ostatní KGN 117.1 60.0 1
1702 50 00 - Chemicky čistá fruktóza KGN 5.0 bez bez
1702 60 - Ostatní fruktóza a fruktózový sirup obsahující v sušině více
než 50% hmotnostních fruktózy, s výjimkou invertního cukru:
1702 60 10 - - Isoglukóza KGN 50.0 40.0
1702 60 80 - - Inulinový sirup KGN 50.0 40.0
1702 60 95 - - Ostatní KGN 50.0 40.0
1702 90 - Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí
cukerného sirupu obsahujících v sušině 50% hmotnostních
fruktózy:
1702 90 10 - - Chemicky čistá maltóza KGN 48.0 6.6
1702 90 30 - - Isoglukóza KGN 50.0 40.0
1702 90 50 - - Maltodextrin a maltodextrinový sirup KGN 50.0 40.0
1702 90 60 - - Umělý med, též smíšený s přírodním medem KGN 50.0 40.0
- - Karamel:
1702 90 71 - - - Obsahující v sušině 50% hmotnostních nebo více sacharózy KGN 50.0 40.0
- - - Ostatní:
1702 90 75 - - - - V prášku, též aglomerovaný KGN 50.0 40.0
1702 90 79 - - - - Ostatní KGN 50.0 40.0
1702 90 80 - - Inulinový sirup KGN 50.0 40.0
1702 90 99 - - Ostatní KGN 50.0 40.0
1703 Melasy získané extrahováním nebo rafinací cukru
1703 10 00 - Třtinová melasa KGN 65.0 21.5 1
1703 90 00 - Ostatní KGN 65.0 21.5
1704 Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao
1704 10 - Žvýkací guma, též obalená cukrem:
- - S obsahem méně než 60% hmotnostní sacharózy (včetně
invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza):
1704 10 11 - - - Plátková žvýkací guma KGN 42.0 12.7
1704 10 19 - - - Ostatní KGN 42.0 12.7
- - S obsahem 60% hmotnostních nebo více sacharózy (včetně
invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza):
1704 10 91 - - - Plátková žvýkací guma KGN 42.0 12.7
1704 10 99 - - - Ostatní KGN 42.0 12.7
1704 90 - Ostatní:
1704 90 10 - - Výtažky z lékořice s obsahem více než 10% hmotnostních
sacharózy, bez přísad jiných látek
KGN 56.0 12.7
1704 90 30 - - Bílá čokoláda KGN 56.0 12.7
- - Ostatní:
1704 90 51 - - - Těsta a pasty, včetně marcipánu, v baleních pro okamžitou
spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo více
KGN 56.0 12.7
1704 90 55 - - - Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli KGN 56.0 12.7
1704 90 61 - - - Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé KGN 56.0 12.7
- - - Ostatní:
1704 90 65 - - - - Gumovité cukrovinky typu želé včetně ovocných součásti KGN 56.0 12.7
1704 90 71 - - - - Tvrdé bonbóny, též plněné KGN 56.0 12.7
1704 90 75 - - - - Karamely a podobné cukrovinky KGN 56.0 12.7
- - - - Ostatní:
1704 90 81 - - - - - Vyrobené kompresí KGN 56.0 12.7
1704 90 99 - - - - - Ostatní KGN 56.0 12 7

Význam poznámky (1) ke sloupci 7:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.

KAPITOLA 18

KAKAO A KAKAOVÉ PŘÍPRAVKY

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří přípravky čísel 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 nebo 3004.

2. Do čísla 1806 patří cukrovinky obsahující kakao, jakož i (s výhradou ustanovení poznámky 1 k této kapitole) ostatní potravinové přípravky obsahující kakao.

Doplňkové poznámky ke kapitole.

1. nepoužívá se

2. Podpoložky 1806 90 11 a 1806 90 19 nezahrnují výrobky z jediného druhu čokolády.

Interpretační poznámka ke kapitole.

1. Ve smyslu podpoložek 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31 se výrazem „plněné“ rozumí výrobky tvořené střední částí složenou z krému, ovocné pasty, likéru, ovoce, ořechů apod., obalené čokoládou.

Položka
celního
sazebníku
Název zboží MJ Celní sazba Pref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob. Smluvní
1 2 3 4 5 6 7
1801 00 00 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené KGN 16.0 bez
1802 00 00 Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady KGN 70.0 bez
1803 Kakaová hmota, též odtučněná
1803 10 00 - Neodtučněná KGN 70.0 5.1 bez
1803 20 00 - Zcela nebo částečně odtučněná KGN 70.0 5.1 bez
1804 00 00 Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej KGN 5.5 1.2 bez
1805 00 00 Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr
nebo jiná sladidla
KGN 70.0 8.5
1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující
kakao
1806 10 - Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
1806 10 15 - - Neobsahující sacharózu nebo obsahující méně než 5%
hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru
vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené
jako sacharóza
KGN 70.0 12.7
1806 10 20 - - Obsahující 5% nebo více, avšak méně než 65% hmotnostních
sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako
sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené
jako sacharóza
KGN 70.0 12.7
1806 10 30 - - Obsahující 65% nebo více, avšak méně než 80%
hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru
vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené rovněž
jako sacharóza
KGN 70.0 12.7
1806 10 90 - - Obsahující 80% hmotnostních nebo více sacharózy (včetně
invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)
nebo isoglukózy vyjádřené rovněž jako sacharóza
KGN 70.0 12.7
1806 20 - Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmotnosti
větší než 2 kg nebo v tekutém nebo v těstovitém stavu
nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách
nebo v přímém balení s obsahem o hmotnosti vyšší než 2 kg:
1806 20 10 - - Obsahující 31% hmotnostních nebo více kakaového másla
nebo obsahující 31% hmotnostních nebo více kombinace
kakaového másla a mléčného tuku
KGN 15.0 12.7
1806 20 30 - - Obsahující 25% nebo více, ale méně než 31% hmotnostních
kombinace kakaového másla a mléčného tuku
KGN 15.0 12.7
- - Ostatní:
1806 20 50 - - - Obsahující 18% hmotnostních nebo více kakaového másla KGN 15.0 12.7
1806 20 70 - - - Čokoládová mléčná drobenka (Chocolate milk crumb) KGN 15.0 12.7
1806 20 80 - - - Čokoládové polevy KGN 15.0 12.7
1806 20 95 - - - Ostatní KGN 15.0 12.7
- Ostatní v blocích, tabulkách nebo tyčinkách:
1806 31 00 - - Plněné KGN 63.0 12.7
1806 32 - - Neplněné:
1806 32 10 - - - S přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů KGN 63.0 12.7
1806 32 90 - - - Ostatní KGN 63.0 12.7
1806 90 - Ostatní:
- - Čokoláda a čokoládové výrobky:
- - - Čokoládové cukrovinky, též plněné:
1806 90 11 - - - - Obsahující alkohol KGN 15.0 12.7
1806 90 19 - - - - Ostatní KGN 15.0 12.7
- - - Ostatní:
1806 90 31 - - - - Plněné KGN 15.0 12.7
1806 90 39 - - - - Neplněné KGN 15.0 12.7
1806 90 50 - - Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru,
obsahující kakao
KGN 15.0 12.7
1806 90 60 - - Pasty (pomazánky) obsahující kakao KGN 15.0 12.7
1806 90 70 - - Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao KGN 15.0 12.7
1806 90 90 - - Ostatní KGN 15.0 12.7

KAPITOLA 19

PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) s výjimkou nadívaných výrobků čísla 1902 potravinové přípravky obsahující uzenku, salám, maso, droby, krev, ryby a korýše, měkkýše, jiné vodní bezobratlé nebo jakoukoliv kombinaci těchto výrobků (kapitola 16) v množství větším než 20% hmotnostních;

b) suchary nebo jiné výrobky z mouky nebo ze škrobu speciálně upravené pro krmení zvířat (číslo 2309); nebo

c) léky nebo jiné výrobky kapitoly 30.

2. Pro účely čísla 1901:

a) se výrazem „krupice“ rozumí obilná krupice z obilovin kapitoly 11;

b) se výrazy „mouka“ a „krupička“ rozumějí:

1) obilná mouka a krupička z obilovin kapitoly 11, a

2) mouka, krupice a prášek rostlinného původu jiných kapitol, avšak jiné než mouka, krupice nebo prášek ze sušené zeleniny (číslo 0712), z brambor (číslo 1105) nebo ze sušených luštěnin (číslo 1106).

3. Do čísla 1904 nepatří přípravky obsahující více než 6% hmotnostních kakaa měřeno na zcela odtučněném základě nebo přípravky potažené čokoládou nebo jinými potravinovými přípravky obsahujícími kakao (číslo 1806).

4. Pro účely čísla 1904 se výrazem „jinak upravené“ rozumí, že obilí bylo podrobeno zvláštní úpravě na rozdíl od úprav, které se předpokládají v číslech nebo poznámkách kapitol 10 nebo 11.

Doplňkové poznámky ke kapitole.

1. nepoužívá se

2. Ve smyslu položky 1905 31 jsou za „sladké sušenky“ považovány jen výrobky takového druhu, jejichž obsah vody nepřesahuje 12% hmotnostních a obsah tuku nepřesahuje 35% hmotnostních (náplně a polevy sušenek nejsou při výpočtu tohoto obsahu brány v úvahu).

3. Položka 1905 32 nezahrnuje oplatky a malé oplatky, mající obsah vody vyšší než 10% hmotnostních (podpoložka 1905 90 40).

Položka
celního
sazebníku
Název zboží MJ Celní sazba Pref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob. Smluvní
1 2 3 4 5 6 7
1901 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice,
krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující
kakao nebo obsahující méně než 40% hmotnostních kakaa
a měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené
ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401
až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5%
hmotnostních kakaa měřeno na zcela odtučněném
základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
1901 10 00 - Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej KGN 11.0 9.3
1901 20 00 - Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného
nebo trvanlivého pečiva čísla 1905
KGN 11.0 9.0
1901 90 - Ostatní:
- - Sladový výtažek:
1901 90 11 - - - S obsahem 90% hmotnostních nebo více suchého výtažku KGN 60.0 8.0
1901 90 19 - - - Ostatní KGN 60.0 8.0
- - Ostatní:
1901 90 91 - - - Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu
nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5% mléčných tuků,
5% sacharózy (včetně invertovaného cukru) nebo isoglukózy,
5% glukózy nebo škrobu, vyjma potravinové
přípravky v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404
KGN 60.0 8.0
1901 90 99 - - - Ostatní KGN 60.0 8.0
1902 Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými
nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony,
nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové
taštičky), cannelloni (druh makaronů); kuskus,
též připravený
- Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:
1902 11 00 - - Obsahující vejce KGN 36.0 19.2 1
1902 19 - - Ostatní:
1902 19 10 - - - Neobsahující mouku ani krupičku z obyčejné pšenice KGN 36.0 19.2 1
1902 19 90 - - - Ostatní KGN 36.0 19.2 1
1902 20 - Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:
1902 20 10 - - Obsahující více než 20% hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů
a jiných vodních bezobratlých
KGN 36.0 14.5 1
1902 20 30 - - Obsahující více než 20% hmotnostních uzenek, salámů
a podobných uzenářských výrobků, z masa a drobů všeho
druhu, včetně sádla a lojů všeho druhu nebo původu
KGN 36.0 19.0 1
- - Ostatní:
1902 20 91 - - - Vařené KGN 36.0 19.0 1
1902 20 99 - - - Ostatní KGN 36.0 19.0 1
1902 30 - Ostatní těstoviny:
1902 30 10 - - Sušené KGN 48.0 19.0 1
1902 30 90 - - Ostatní KGN 48.0 19.0 1
1902 40 - Kuskus:
1902 40 10 - - Nepřipravený KGN 42.0 bez bez
1902 40 90 - - Ostatní KGN 42.0 bez bez
1903 00 00 Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn,
perel, prachu a v podobných tvarech
KGN 11.0 bez bez
1904 Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením
(např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny
(jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak
zpracovaná zrna (kromě mouky, krupice a krupičky),
předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené
ani nezahrnuté
1904 10 - Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením:
1904 10 10 - - Z kukuřice KGN 42.0 3.0
1904 10 30 - - Z rýže KGN 42.0 bez
1904 10 90 - - Ostatní KGN 42.0 3.0
1904 20 - Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček
nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených
obilných vloček nebo nabobtnalého obilí:
1904 20 10 - - Přípravky typu "müsli" z nepražených obilných vloček KGN 10.0 8.0
- - Ostatní:
1904 20 91 - - - Z kukuřice KGN 42.0 3.0
1904 20 95 - - - Z rýže KGN 42.0 bez
1904 20 99 - - - Ostatní KGN 42.0 3.0
* 1904 30 00 - Pšenice bulgur KGN 9.0 3.0
1904 90 - Ostatní:
1904 90 10 - - Rýže KGN 35.0 25.0
* 1904 90 80 - - Ostatní KGN 9.0 3.0
1905 Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo,
též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané
pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky,
škrobu v listech a podobné výrobky
1905 10 00 - Křupavý chléb zvaný "knäckebrot" KGN 9.0 6.0
1905 20 - Perník a podobné výrobky:
1905 20 10 - - S obsahem méně než 30% hmotnostních sacharózy (včetně
invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)
KGN 16.0 5.0
1905 20 30 - - S obsahem 30% nebo vyšším, avšak nižším než 50%
hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru
vyjádřeného jako sacharóza)
KGN 16.0 5.0
1905 20 90 - - S obsahem 50% hmotnostních nebo vyšším sacharózy
(včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)
KGN 16.0 5.0
- Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:
1905 31 - - Sladké sušenky:
- - - Zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou
nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:
* 1905 31 11 - - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu
nepřesahujícím 85 g
KGN 16.0 7.0
* 1905 31 19 - - - - Ostatní KGN 16.0 7.0
- - - Ostatní:
* 1905 31 30 - - - - Obsahující 8% hmotnostních nebo více mléčného tuku KGN 16.0 7.0
- - - - Ostatní:
* 1905 31 91 - - - - - Dvojité (slepované) sušenky plněné KGN 16.0 7.0
* 1905 31 99 - - - - - Ostatní KGN 16.0 7.0
1905 32 - - Oplatky a malé oplatky:
- - - Zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou
nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:
* 1905 32 11 - - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu
nepřesahujícím 85 g
KGN 16.0 7.0
* 1905 32 19 - - - - Ostatní KGN 16.0 7.0
- - - Ostatní:
* 1905 32 91 - - - - Slané, též plněné KGN 16.0 7.0
* 1905 32 99 - - - - Ostatní KGN 16.0 7.0
1905 40 - Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:
1905 40 10 - - Suchary KGN 14.0 5.0
1905 40 90 - - Ostatní KGN 14.0 5.0
1905 90 - Ostatní:
1905 90 10 - - Nekvašený chléb (macesy) KGN 16.0 5.0
1905 90 20 - - Hostie, prázdné oplatky pro farmaceutické účely, oplatky
na pečení, sušené těsto z mouky nebo škrobu v listech
a podobné výrobky
KGN 16.0 5.0
- - Ostatní:
1905 90 30 - - - Chléb bez přísad medu, vajec, sýra nebo ovoce
a obsahující v sušině maximálně 5% hmotnostních cukru
a maximálně 5% hmotnostních tuku
KGN 16.0 5.0
1905 90 40 - - - Oplatky a malé oplatky s obsahem vody vyšším než 10% KGN 16.0 5.0
1905 90 45 - - - Sušenky KGN 16.0 5.0
1905 90 55 - - - Výrobky vytlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené KGN 16.0 5.0
- - - Ostatní:
1905 90 60 - - - - Slazené KGN 16.0 5.0
1905 90 90 - - - - Ostatní KGN 16.0 5.0

Význam poznámky (1) ke sloupci 7:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.

KAPITOLA 20

PŘÍPRAVKY ZE ZELENINY, OVOCE, OŘECHŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLIN

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) zelenina, ovoce a ořechy, upravené nebo konzervované způsoby uvedenými v kapitolách 7, 8 nebo 11;

b) potravinové přípravky obsahující uzenku, salám, maso, droby, krev, ryby nebo korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé nebo jakoukoliv kombinaci těchto výrobku ve větším množství než 20% hmotnostních (kapitola 16); nebo

c) homogenizované složené potravinové přípravky čísla 2104.

2. Do čísel 2007 a 2008 nepatří ovocné rosoly, želé, pasty, mandlové dražé a podobné výrobky ve formě cukrovinek (číslo 1704) nebo čokoládové výrobky (číslo 1806).

3. Do čísel 2001, 2004 a 2005 patří pouze ty výrobky kapitoly 7 nebo čísel 1105 nebo 1106 (jiné než mouka, krupička a prášky výrobků kapitoly 8), které byly upraveny nebo konzervovány jiným způsobem, než je uvedeno v poznámce 1 a).

4. Šťáva z rajčat s obsahem sušiny 7% hmotnostních nebo více patří do čísla 2002.

5. Ve smyslu čísla 2007 se výrazem „získané vařením“ rozumí získané tepelnou přípravou za atmosférického tlaku nebo za redukovaného tlaku k zvýšení viskozity produktu snížením obsahu vody nebo jiným způsobem.

6. Ve smyslu čísla 2009 se výrazem „nezkvašené šťávy bez přídavku alkoholu“ rozumějí šťávy, jejichž objemový obsah alkoholu nepřesahuje 0,5 obj.% (viz poznámka 2 ke kapitole 22).

Poznámky k položkám.

1. Ve smyslu položky 2005 10 se výrazem „homogenizovaná zelenina“ rozumějí zeleninové přípravky, jemné homogenizované, v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o netto obsahu nepřesahujícím 250 g hmotnosti. Při použití této definice se nepřihlíží k malému množství přísad přidaných pro ochucení, pro účely konzervace nebo z jiných důvodů. Tyto přípravky mohou obsahovat malé množství viditelných částí zeleniny. Položka 2005 10 má přednost před všemi ostatními položkami čísla 2005.

2. Ve smyslu položky 2007 10 se výrazem „homogenizované přípravky“ rozumějí ovocně přípravky, jemně homogenizované, v balení pro drobný prodej nebo jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o netto obsahu nepřesahujícím 250 g hmotnosti. Při použiti této definice se nepřihlíží k malému množství přísad přidaných pro ochucení, pro účely konzervace nebo z jiných důvodů. Tyto přípravky mohou obsahovat malé množství viditelných částí ovoce. Položka 2007 10 má přednost před všemi ostatními položkami čísla 2007.

3. Ve smyslu položek 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 a 2009 71 se výrazem „hodnota Brix“ rozumí přímo odečtené stupně Brix z Brix hustoměru nebo index lomu vyjádřený jako funkce procentuálního obsahu sacharózy získaného z refraktometru, při teplotě 20°C nebo opravené pro 20°C pokud se čtení provádí při odlišně teplotě.

Doplňkové poznámky ke kapitole

1. Ve smyslu čísla 2001 zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octově musí mít obsah volně těkavé kyseliny 0,5% hmotnostních nebo více, vyjádřený jako kyselina octová. Kromě toho by houby patřící do podpoložky 2001 90 50 neměly mít obsah soli převyšující 2,5% hmotnostních.

2. a) Obsah různých cukrů vyjádřených jako sacharóza („obsah cukru“) u výrobků zařazených do této kapitoly odpovídá číselnému údaji, který při teplotě 20°C ukazuje refraktometr (používaný podle platných českých norem) a který je násoben faktorem:

- 0,93 u výrobků položek 2008 20 až 2008 80, 2008 92 a 2008 99, nebo

- 0,95 u výrobků ostatních položek.

b) Výraz „hodnota Brix“ uvedený v podpoložkách čísla 2009 odpovídá číselnému údaji, který při teplotě 20°C ukazuje refraktometr (používaný podle platných českých norem).

3. Výrobky položek 2008 20 až 2008 80, 2008 92 a 2008 99 jsou považovány za výrobky „s přísadou cukru“, jestliže jejich hmotnostní obsah cukru je vyšší než procento uvedené níže, podle druhu ovoce nebo jedlých částí rostlin:

- ananas, hrozny ........................................................................................ 13%

- ostatní ovoce, včetně ovocných směsí a jiných jedlých časti rostlin ......... 9%.

4. Při aplikaci podpoložek 2008 30 11 až 2008 30 39, 2008 40 11 až 2008 40 39, 2008 50 11 až 2008 50 59, 2008 60 11 až 2008 60 39, 2008 70 11 až 2008 70 59, 2008 80 11 až 2008 80 39, 2008 92 12 až 2008 92 38 a 2008 99 11 až 2008 99 40:

- výrazem „skutečný obsah alkoholu ve hmotě“ se rozumí počet kilogramů čistého alkoholu obsaženého ve 100 kg výrobku;

- „% hmotnostní“ je symbol pro hmotnostní koncentraci alkoholu.

5. Množství přidaného cukru u výrobku čísla 2009 odpovídá množství cukru sníženého o čísla uváděná níže, podle druhu šťávy:

- šťáva z citronů nebo rajčat: ................................................... 3,

- šťáva z jablek: ..................................................................... 11,

- šťáva z hroznů: ................................................................... 15,

- šťáva z ostatního ovoce a zeleniny, včetně směsí šťáv: ........... 13.

6. Za „koncentrovanou šťávu z hroznů (včetně vinného moštu)“ ve smyslu podpoložek 2009 69 51 a 2009 69 71 se považuje šťáva z hroznů (včetně vinného moštu), u níž hodnota, kterou při teplotě 20 °C ukazuje refraktometr (používaný podle platných českých norem), není nižší než 50,9%.

7. Za „tropické ovoce“ ve smyslu podpoložek 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 a 2009 90 97 se považují kvajavy, mango, mangostany, papáje, tamarindy (indické datle), jablíčka kešu, liči (čínské švestky), jackfruit (jeky), sapoty (Achras zapota), mučenky (passiflora), karamboly a pitahaye.

8. Za „tropické ořechy" podpoložek 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 51, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 a 2008 92 97 se považují ořechy kokosové, kešu, para, arekové (betelové), kola a macadarnia.

Položka
celního
sazebníku
Název zboží MJ Celní sazba Pref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob. Smluvní
1 2 3 4 5 6 7
2001 Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin,
připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině
octové
2001 10 00 - Salátové okurky, a okurky nakládačky KGN 22.0 18.7
2001 90 - Ostatní:
2001 90 10 - - "Chutney" z manga KGN 18.0 bez
2001 90 20 - - Plody rodu Capsicum jiné než sladké paprikové lusky KGN 18.0 9.0
2001 90 30 - - Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) KGN 18.0 9.0
2001 90 40 - - Hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části
rostlin s obsahem škrobu 5% hmotnostních nebo více
KGN 18.0 bez
2001 90 50 - - Houby KGN 18.0 4.0
2001 90 60 - - Palmová jádra KGN 18.0 bez
2001 90 65 - - Olivy KGN 18.0 9.0 bez
2001 90 70 - - Sladké papriky KGN 18.0 9.0
2001 90 75 - - Salátová řepa (Beta vulgaris var. conditiva) KGN 18.0 9.0
2001 90 85 - - Červené zelí KGN 18.0 9.0
2001 90 91 - - Tropické ovoce a tropické ořechy KGN 18.0 9.0 bez
* 2001 90 93 - - Cibule KGN 20.0 17.0
2001 90 96 - - Ostatní KGN 18.0 9.0
2002 Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě
nebo v kyselině octové
2002 10 - Rajčata celá nebo pokrájená:
2002 10 10 - - Loupaná KGN 18.0 15.0
2002 10 90 - - Ostatní KGN 18.0 15.0
2002 90 - Ostatní:
- - S obsahem sušiny nižším než 12% hmotnostních:
2002 90 11 - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu převyšujícím 1 kg KGN 18.0 15.0
2002 90 19 - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 1 kg KGN 18.0 15.0
- - S obsahem sušiny nejméně 12% hmotnostních, avšak
maximálně 30% hmotnostních:
2002 90 31 - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu převyšujícím 1 kg KGN 18.0 15.0
2002 90 39 - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 1 kg KGN 18.0 15.0
- - S obsahem sušiny převyšujícím 30% hmotnostních:
2002 90 91 - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu převyšujícím 1 kg KGN 18.0 15.0
2002 90 99 - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 1 kg KGN 18.0 15.0
2003 Houby a lanýže, připravené nebo konzervované
jinak než v octě nebo v kyselině octové
2003 10 - Houby rodu Agaricus (žampióny):
2003 10 20 - - Prozatímně konzervované, zcela uvařené KGN 12.0 bez
2003 10 30 - - Ostatní KGN 12.0 bez
2003 20 00 - Lanýže KGN 12.0 bez
* 2003 90 00 - Ostatní KGN 12.0 bez
2004 Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná
jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená,
jiná než výrobky čísla 2006
2004 10 - Brambory:
2004 10 10 - - Vařené, jinak neupravené KGN 51.0 18.5
- - Ostatní:
2004 10 91 - - - Ve formě mouky, krupičky nebo vloček KGN 51.0 18.5
2004 10 99 - - - Ostatní KGN 51.0 18.5
2004 90 - Ostatní zelenina a zeleninové směsi:
2004 90 10 - - Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) KGN 51.0 18.5
2004 90 30 - - Kysané zelí, kapary a olivy KGN 51.0 18.5
2004 90 50 - - Hrách (Pisum sativum) a zelené fazole (Phaseolus spp.)
v lusku
KGN 51.0 18.5
- - Ostatní, včetně směsí:
2004 90 91 - - - Cibulky vařené, jinak neupravené KGN 51.0 18.5
2004 90 98 - - - Ostatní KGN 51.0 5.5
2005 Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná
jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená,
jiná než výrobky čísla 2006
2005 10 00 - Homogenizovaná zelenina KGN 31.5 15.0
2005 20 - Brambory:
2005 20 10 - - Ve formě mouky, krupičky nebo vloček KGN 53.0 18.7
- - Ostatní:
2005 20 20 - - - Tenké plátky, smažené nebo pečené, též solené
nebo ochucené, v hermeticky uzavřených obalech,
vhodné pro okamžitou spotřebu
KGN 53.0 18.7
2005 20 80 - - - Ostatní KGN 53.0 18.7
2005 40 00 - Hrách (Pisum sativum) KGN 30.0 18.0
- Fazole (Vigna spp. Phaseolus spp)
2005 51 00 - - Vyloupané fazole KGN 15.0 5.0
2005 59 00 - - Ostatní KGN 30.0 5.0
2005 60 00 - Chřest KGN 15.0 3.0 bez
2005 70 - Olivy:
2005 70 10 - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 5 kg KGN 15.0 bez
2005 70 90 - - Ostatní KGN 15.0 bez
2005 80 00 - Kukuřice cukrová (Zea mays var saccharata) KGN 48.0 18.0
2005 90 - Ostatní zelenina a zeleninové směsi
2005 90 10 - - Plody rodu Capsicum jiné než sladké paprikové lusky KGN 35.0 10.0
2005 90 30 - - Kapary KGN 35.0 bez
2005 90 50 - - Artyčoky KGN 35.0 bez
2005 90 60 - - Mrkev KGN 35.0 10.0
2005 90 70 - - Zeleninové směsi KGN 35.0 10.0
2005 90 75 - - Kysané zelí KGN 22.0 18.7
2005 90 80 - - Ostatní KGN 35.0 10.0
2006 00 Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky
a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením,
glazováním nebo kandováním)
2006 00 10 - Zázvor KGN 70.0 bez
- Ostatní:
- - S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních:
2006 00 31 - - - Třešně KGN 70.0 15.0
2006 00 35 - - - Tropické ovoce a tropické ořechy KGN 70.0 15.0 bez
2006 00 38 - - - Ostatní KGN 70.0 15.0
- - Ostatní:
2006 00 91 - - - Tropické ovoce a tropické ořechy KGN 70.0 15.0 bez
2006 00 99 - - - Ostatní KGN 70.0 15.0
2007 Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky,
ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, získané
vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
2007 10 - Homogenizované přípravky:
2007 10 10 - - S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních KGN 54.0 20.0
- - Ostatní:
2007 10 91 - - - Z tropického ovoce KGN 54.0 20.0 bez
2007 10 99 - - - Ostatní KGN 54.0 20.0
- Ostatní:
2007 91 - - Citrusové ovoce:
2007 91 10 - - - S obsahem cukru převyšujícím 30% hmotnostních KGN 54.0 bez
2007 91 30 - - - S obsahem cukru převyšujícím 13%, avšak nepřesahujícím
30% hmotnostních
KGN 54.0 bez
2007 91 90 - - - Ostatní KGN 54.0 bez
2007 99 - - Ostatní:
- - - S obsahem cukru převyšujícím 30% hmotnostních:
2007 99 10 - - - - Protlaky (pyré) a pasty ze švestek, ve vnitřním obalu o netto
obsahu převyšujícím 100 kg, pro průmyslové zpracování
KGN 54.0 4.0
2007 99 20 - - - - Protlaky (pyré) a pasty z jedlých kaštanů KGN 54.0 20.0
- - - - Ostatní:
2007 99 31 - - - - - Z třešní KGN 54.0 20.0
2007 99 33 - - - - - Z jahod KGN 54.0 20.0
2007 99 35 - - - - - Z malin KGN 54.0 4.0
2007 99 39 - - - - - Ostatní KGN 54.0 4.0
- - - S obsahem cukru převyšujícím 13%, avšak nepřesahujícím
30% hmotnostních:
2007 99 51 - - - - Protlaky (pyré) a pasty z jedlých kaštanů KGN 54.0 20.0
2007 99 55 - - - - Jablečné protlaky (pyré), včetně kompotů KGN 54.0 20.0
2007 99 58 - - - - Ostatní KGN 54.0 20.0
- - - Ostatní:
2007 99 91 - - - - Jablečné protlaky (pyré), včetně kompotů KGN 54.0 20.0
2007 99 93 - - - - Z tropického ovoce a tropických ořechů KGN 54.0 20.0 bez
2007 99 98 - - - - Ostatní KGN 54.0 20.0
2008 Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené
nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných
sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
- Ořechy, arašídy a jiná semena, též spolu smíšená:
2008 11 - - Arašídy (burské oříšky):
2008 11 10 - - - Arašídové máslo KGN 40.0 bez
- - - Ostatní, ve vnitřním obalu o netto obsahu:
- - - - Převyšujícím 1 kg:
2008 11 92 - - - - - Pražené KGN 40.0 bez
2008 11 94 - - - - - Ostatní KGN 40.0 bez
- - - - Nepřesahujícím 1 kg:
2008 11 96 - - - - - Pražené KGN 40.0 bez
2008 11 98 - - - - - Ostatní KGN 40.0 bez
2008 19 - - Ostatní, včetně směsí:
- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu převyšujícím 1 kg:
2008 19 11 - - - - Tropické ořechy; směsi obsahující 50% hmotnostních
nebo více tropických ořechů a tropického ovoce
KGN 30.0 bez
- - - - Ostatní:
2008 19 13 - - - - - Pražené mandle a pistácie KGN 30.0 bez
2008 19 19 - - - - - Ostatní KGN 30.0 bez
- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 1 kg:
- - - - Tropické ořechy; směsi obsahující 50% hmotnostních
nebo více tropických ořechů a tropického ovoce:
2008 19 51 - - - - - Pražené tropické ořechy KGN 30.0 bez
2008 19 59 - - - - - Ostatní KGN 30.0 bez
- - - - Ostatní:
- - - - - Pražené ořechy:
2008 19 93 - - - - - - Mandle a pistácie KGN 30.0 bez
2008 19 95 - - - - - - Ostatní KGN 30.0 bez
2008 19 99 - - - - - Ostatní KGN 30.0 bez
2008 20 - Ananasy:
- - S přísadou alkoholu:
- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu převyšujícím 1 kg:
2008 20 11 - - - - S obsahem cukru převyšujícím 17% hmotnostních KGN 8.0 1.0 bez
2008 20 19 - - - - Ostatní KGN 8.0 1.0 bez
- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 1 kg:
2008 20 31 - - - - S obsahem cukru převyšujícím 19% hmotnostních KGN 8.0 1.0 bez
2008 20 39 - - - - Ostatní KGN 8.0 1.0 bez
- - Bez přísady alkoholu:
- - - S přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu
převyšujícím 1 kg:
2008 20 51 - - - - S obsahem cukru převyšujícím 17% hmotnostních KGN 8.0 1.0 bez
2008 20 59 - - - - Ostatní KGN 8.0 1.0 bez
- - - S přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu
nepřesahujícím 1 kg:
2008 20 71 - - - - S obsahem cukru převyšujícím 19% hmotnostních KGN 8.0 1.0 bez
2008 20 79 - - - - Ostatní KGN 8.0 1.0 bez
- - - Bez přídavku cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu:
2008 20 91 - - - - 4,5 kg nebo více KGN 8.0 1.0 bez
2008 20 99 - - - - Méně než 4,5 kg KGN 8.0 1.0 bez
2008 30 - Citrusové plody:
- - S přísadou alkoholu:
- - - S obsahem cukru převyšujícím 9% hmotnostních:
2008 30 11 - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřevyšující
11,85% hmotnostních
KGN 8.0 1.0 bez
2008 30 19 - - - - Ostatní KGN 8.0 1.0 bez
- - - Ostatní:
2008 30 31 - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřevyšující
11,85% hmotnostních
KGN 8.0 1.0 bez
2008 30 39 - - - - Ostatní KGN 8.0 1.0 bez
- - Bez přísady alkoholu:
- - - S přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu
převyšujícím 1 kg:
2008 30 51 - - - - Grapefruity v částech KGN 8.0 1.0 bez
2008 30 55 - - - - Mandarinky (včetně druhů tangerines a satsumas); druhy
klementiny, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusových plodů
KGN 8.0 1.0 bez
2008 30 59 - - - - Ostatní KGN 8.0 1.0 bez
- - - S přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu
nepřesahujícím 1 kg:
2008 30 71 - - - - Grapefruity v částech KGN 8.0 1.0 bez
2008 30 75 - - - - Mandarinky (včetně druhů tangerines a satsumas); druhy
klementiny, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusových plodů
KGN 8.0 1.0 bez
2008 30 79 - - - - Ostatní KGN 8.0 1.0 bez
* 2008 30 90 - - - Bez přídavku cukru KGN 8.0 1.0 bez
2008 40 - Hrušky:
- - S přísadou alkoholu
- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu převyšujícím 1 kg:
- - - - S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních:
2008 40 11 - - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních
KGN 5.0 4.2
2008 40 19 - - - - - Ostatní KGN 5.0 4.2
- - - - Ostatní:
2008 40 21 - - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních
KGN 5.0 4.2
2008 40 29 - - - - - Ostatní KGN 5.0 4.2
- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 1 kg:
2008 40 31 - - - - S obsahem cukru převyšujícím 15% hmotnostních KGN 5.0 4.2
2008 40 39 - - - - Ostatní KGN 5.0 4.2
- - Bez přísady alkoholu
- - - S přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu
převyšujícím 1 kg:
2008 40 51 - - - - S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních KGN 5.0 4.2
2008 40 59 - - - - Ostatní KGN 5.0 4.2
- - - S přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu
nepřesahujícím 1 kg:
2008 40 71 - - - - S obsahem cukru převyšujícím 15% hmotnostních KGN 5.0 4.2
2008 40 79 - - - - Ostatní KGN 5.0 4.2
- - - Bez přídavku cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu:
2008 40 91 - - - - 4,5 kg nebo více KGN 5.0 4.2
2008 40 99 - - - - Méně než 4,5 kg KGN 5.0 4.2
2008 50 - Meruňky:
- - S přísadou alkoholu:
- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu převyšujícím 1 kg:
- - - - S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních:
2008 50 11 - - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních
KGN 10.0 8.0
2008 50 19 - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - - Ostatní:
2008 50 31 - - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních
KGN 10.0 8.0
2008 50 39 - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 1 kg:
2008 50 51 - - - - S obsahem cukru převyšujícím 15% hmotnostních KGN 10.0 8.0
2008 50 59 - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - Bez přísady alkoholu:
- - - S přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu
převyšujícím 1 kg:
2008 50 61 - - - - S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních KGN 10.0 8.0
2008 50 69 - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - S přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu
nepřesahujícím 1 kg:
2008 50 71 - - - - S obsahem cukru převyšujícím 15% hmotnostních KGN 10.0 8.0
2008 50 79 - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - Bez přídavku cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu:
2008 50 92 - - - - 5 kg nebo více KGN 10.0 8.0
2008 50 94 - - - - 4,5 kg nebo více, avšak méně než 5 kg KGN 10.0 8.0
2008 50 99 - - - - Méně než 4,5 kg KGN 10.0 8.0
2008 60 - Třešně:
- - S přísadou alkoholu:
- - - S obsahem cukru převyšujícím 9% hmotnostních:
2008 60 11 - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních
KGN 10.0 8.0
2008 60 19 - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - Ostatní:
2008 60 31 - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních
KGN 10.0 8.0
2008 60 39 - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - Bez přísady alkoholu:
- - - S přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu
převyšujícím 1 kg:
2008 60 51 - - - - Višně (Prunus cerasus) KGN 10.0 8.0
2008 60 59 - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - S přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu
nepřesahujícím 1 kg:
2008 60 61 - - - - Višně (Prunus cerasus) KGN 10.0 8.0
2008 60 69 - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - Bez přídavku cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu:
- - - - 4,5 kg nebo více:
2008 60 71 - - - - - Višně (Prunus cerasus) KGN 10.0 8.0
2008 60 79 - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - - Méně než 4,5 kg:
2008 60 91 - - - - - Višně (Prunus cerasus) KGN 10.0 8.0
2008 60 99 - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
2008 70 - Broskve, včetně nektarinek:
- - S přísadou alkoholu:
- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu převyšujícím 1 kg:
- - - - S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních:
2008 70 11 - - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních
KGN 10.0 8.0
2008 70 19 - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - - Ostatní:
2008 70 31 - - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních
KGN 10.0 8.0
2008 70 39 - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 1 kg:
2008 70 51 - - - - S obsahem cukru převyšujícím 15% hmotnostních KGN 10.0 8.0
2008 70 59 - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - Bez přísady alkoholu
- - - S přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu
převyšujícím 1 kg:
2008 70 61 - - - - S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních KGN 10.0 8.0
2008 70 69 - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - S přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu
nepřesahujícím 1 kg:
2008 70 71 - - - - S obsahem cukru převyšujícím 15% hmotnostních KGN 10.0 8.0
2008 70 79 - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - Bez přídavku cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu:
2008 70 92 - - - - 5 kg nebo více KGN 10.0 8.0
2008 70 94 - - - - 4,5 kg nebo více, avšak méně než 5 kg KGN 10.0 8.0
2008 70 99 - - - - Méně než 4,5 kg KGN 10.0 8.0
2008 80 - Jahody:
- - S přísadou alkoholu:
- - - S obsahem cukru převyšujícím 9% hmotnostních:
2008 80 11 - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních
KGN 10.0 8.0
2008 80 19 - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - Ostatní:
2008 80 31 - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních
KGN 10.0 8.0
2008 80 39 - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - Bez přísady alkoholu:
2008 80 50 - - - S přídavkem cukru, v balení pro okamžitou spotřebu o netto
obsahu převyšujícím 1 kg
KGN 10.0 8.0
2008 80 70 - - - S přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu
nepřesahujícím 1 kg
KGN 10.0 8.0
- - - Bez přídavku cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu:
2008 80 91 - - - - 4,5 kg nebo více KGN 10.0 8.0
2008 80 99 - - - - Méně než 4,5 kg KGN 10.0 8.0
- Ostatní, včetně jiných směsí než položky 2008 19:
2008 91 00 - - Palmová jádra KGN 20.0 8.0
2008 92 - - Směsi:
- - - S přísadou alkoholu:
- - - - S obsahem cukru převyšujícím 9% hmotnostních:
- - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních:
2008 92 12 - - - - - - Tropického ovoce (včetně směsí obsahující 50% hmotnostních
nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
KGN 10.0 8.0
2008 92 14 - - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - - - Ostatní:
2008 92 16 - - - - - - Tropického ovoce (včetně směsí obsahující 50% hmotnostních
nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
KGN 10.0 8.0
2008 92 18 - - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - - Ostatní:
- - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních:
2008 92 32 - - - - - - Tropického ovoce (včetně směsí obsahující 50% hmotnostních
nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
KGN 10.0 8.0
2008 92 34 - - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - - - Ostatní:
2008 92 36 - - - - - - Tropického ovoce (včetně směsí obsahující 50% hmotnostních
nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
KGN 10.0 8.0
2008 92 38 - - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - Bez přísady alkoholu
- - - - S přídavkem cukru:
- - - - - Ve vnitřním obalu o netto obsahu převyšujícím 1 kg:
2008 92 51 - - - - - - Tropického ovoce (včetně směsí obsahující 50% hmotnostních
nebo více tropických ořechu a tropického ovoce)
KGN 10.0 8.0
2008 92 59 - - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - - - Ostatní:
- - - - - - Směsi ovoce, v nichž žádný druh ovoce nepřesahuje 50%
hmotnostních celkové směsi ovoce:
2008 92 72 - - - - - - - Tropického ovoce (včetně směsí obsahující 50% hmotnostních
nebo více tropických ořechu a tropického ovoce)
KGN 10.0 8.0
2008 92 74 - - - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - - - - Ostatní:
2008 92 76 - - - - - - - Tropického ovoce (včetně směsí obsahující 50% hmotnostních
nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
KGN 10.0 8.0
2008 92 78 - - - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - - Bez přídavku cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu:
- - - - - 5 kg nebo více:
2008 92 92 - - - - - - Tropického ovoce (včetně směsí obsahující 50% hmotnostních
nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
KGN 10.0 8.0 bez
2008 92 93 - - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - - - 4.5 kg nebo více, avšak méně než 5 kg
2008 92 94 - - - - - - Tropického ovoce (včetně směsí obsahující 50% hmotnostních
nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
KGN 10.0 8.0 bez
2008 92 96 - - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
- - - - - Méně než 4,5 kg:
2008 92 97 - - - - - - Tropického ovoce (včetně směsí obsahující 50% hmotnostních
nebo více tropických ořechů a tropického ovoce)
KGN 10.0 8.0 bez
2008 92 98 - - - - - - Ostatní KGN 10.0 8.0
2008 99 - - Ostatní:
- - - S přísadou alkoholu:
- - - - Zázvor:
2008 99 11 - - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních
KGN 20.0 10.0
2008 99 19 - - - - - Ostatní KGN 20.0 10.0
- - - - Hrozny:
2008 99 21 - - - - - S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních KGN 5.0 3.0
2008 99 23 - - - - - Ostatní KGN 5.0 3.0
- - - - Ostatní:
- - - - - S obsahem cukru převyšujícím 9% hmotnostních:
- - - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních:
2008 99 25 - - - - - - - Kvajava a mučenky (Passiflora edulis) KGN 20.0 10.0
2008 99 26 - - - - - - - Mango, mangostany, papáje, tamarindy (indické datle),
jablíčka kešu, liči (čínské švestky), jackfruit (jeky), sapoty
(Achras zapota), karambola a pitahaya
KGN 10.0 5.0
2008 99 28 - - - - - - - Ostatní KGN 10.0 5.0
- - - - - - Ostatní:
2008 99 32 - - - - - - - Kvajava a mučenky (Passiflora edulis) KGN 20.0 10.0 bez
2008 99 33 - - - - - - - Mango, mangostany, papáje, tamarindy (indické datle),
jablíčka kešu, liči (čínské švestky), jackfruit (jeky), sapoty
(Achras zapota), karambola a pitahaya
KGN 10.0 5.0
2008 99 34 - - - - - - - Ostatní KGN 10.0 5.0 bez
- - - - - Ostatní:
- - - - - - Mající skutečný obsah alkoholu ve hmotě nepřesahující
11,85% hmotnostních:
2008 99 36 - - - - - - - Tropické ovoce KGN 10.0 5.0
2008 99 37 - - - - - - - Ostatní KGN 10.0 5.0
- - - - - - Ostatní:
2008 99 38 - - - - - - - Tropické ovoce KGN 10.0 5.0
2008 99 40 - - - - - - - Ostatní KGN 10.0 5.0
- - - Bez přísady alkoholu:
- - - - S přídavkem cukru ve vnitřním obalu o netto obsahu
převyšujícím 1 kg:
2008 99 41 - - - - - Zázvor KGN 20.0 10.0 bez
2008 99 43 - - - - - Hrozny KGN 5.0 3.0
2008 99 45 - - - - - Švestky KGN 10.0 5.0
2008 99 46 - - - - - Kvajava, mučenky (Passiflora edulis) a tamarindy (indické
datle)
KGN 20.0 10.0 bez
2008 99 47 - - - - - Mango, mangostany, papáje, jablíčka kešu, liči (čínské
švestky), jackfruit (jeky), sapoty (Achras zapota), karambola
a pitahaya
KGN 10.0 5.0
2008 99 49 - - - - - Ostatní KGN 10.0 5.0
- - - - S přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu
nepřesahujícím 1 kg
2008 99 51 - - - - - Zázvor KGN 20.0 10.0 bez
2008 99 53 - - - - - Hrozny KGN 5.0 3.0
2008 99 55 - - - - - Švestky KGN 10.0 5.0
2008 99 61 - - - - - Kvajava a mučenky (Passiflora edulis) KGN 20.0 10.0 bez
2008 99 62 - - - - - Mango, mangostany, papáje, tamarindy (čínské datle), jablíčka
kešu, liči (čínské švestky), jackfruit (jeky), sapoty (Achras
zapota), karambola a pitahaya
KGN 10.0 5.0
2008 99 68 - - - - - Ostatní KGN 10.0 5.0
- - - - Bez přísady cukru
- - - - - Švestky, ve vnitřním obalu o netto obsahu
2008 99 72 - - - - - - 5 kg nebo více KGN 10.0 5.0
* 2008 99 78 - - - - - - Méně než 5 kg KGN 10.0 5.0
2008 99 85 - - - - - Kukuřice, s výjimkou kukuřice cukrové (Zea mays var.
saccharata)
KGN 10.0 5.0
2008 99 91 - - - - - Hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části
rostlin s obsahem škrobu přesahujícím 5% hmotnostních
KGN 20.0 10.0 bez
2008 99 99 - - - - - Ostatní KGN 10.0 5.0 bez
2009 Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy
nezkvašené, bez přísady alkoholu, též s přidaným cukrem
nebo jinými sladidly
- Pomerančová šťáva:
2009 11 - - Zmrazená:
- - - S hodnotou Brix převyšující 67
2009 11 11 - - - - V hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti KGN 10.0 bez
2009 11 19 - - - - Ostatní KGN 10.0 bez
- - - S hodnotou Brix nepřesahující 67:
2009 11 91 - - - - V hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti
a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30%
hmotnostních
KGN 10.0 bez
2009 11 99 - - - - Ostatní KGN 10.0 bez
* 2009 12 00 - - Nezmrazená, s hodnotou Brix nepřesahující 20 KGN 10.0 bez
2009 19 - - Ostatní:
- - - S hodnotou Brix převyšující 67:
2009 19 11 - - - - V hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti KGN 10.0 bez
2009 19 19 - - - - Ostatní KGN 10.0 bez
- - - S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:
2009 19 91 - - - - V hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti
a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30%
hmotnostních
KGN 10.0 bez
* 2009 19 98 - - - - Ostatní KGN 10.0 bez
- Grapefruitová šťáva:
* 2009 21 00 - - S hodnotou Brix nepřesahující 20 KGN 10.0 bez
2009 29 - - Ostatní:
- - - S hodnotou Brix převyšující 67:
* 2009 29 11 - - - - V hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti KGN 10.0 bez
* 2009 29 19 - - - - Ostatní KGN 10.0 bez
- - - S hodnotou Brix převyšující 20, avšak nepřesahující 67:
* 2009 29 91 - - - - V hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti
a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30%
hmotnostních
KGN 10.0 bez
* 2009 29 99 - - - - Ostatní KGN 10.0 bez
- Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového
ovoce:
2009 31 - - S hodnotou Brix nepřesahující 20:
- - - V hodnotě převyšující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti:
* 2009 31 11 - - - - S přidaným cukrem KGN 10.0 bez
* 2009 31 19 - - - - Bez přidaného cukru KGN 10.0 bez
- - - V hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti:
- - - - Citronová šťáva:
* 2009 31 51 - - - - - S přidaným cukrem KGN 10.0 bez
* 2009 31 59 - - - - - Bez přidaného cukru KGN 10.0 bez
- - - - Ostatní šťávy z citrusových plodů:
* 2009 31 91 - - - - - S přidaným cukrem KGN 10.0 bez
* 2009 31 99 - - - - - Bez přidaného cukru KGN 10.0 bez
2009 39 - - Ostatní:
- - - S hodnotou Brix převyšující 67:
* 2009 39 11 - - - - V hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti KGN 10.0 bez
* 2009 39 19 - - - - Ostatní KGN 10.0 bez
- - - S hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67:
- - - - V hodnotě převyšující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti:
* 2009 39 31 - - - - - S přidaným cukrem KGN 10.0 bez
* 2009 39 39 - - - - - Bez přidaného cukru KGN 10.0 bez
- - - - V hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti:
- - - - - Citronová šťáva:
* 2009 39 51 - - - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30% hmotnostních KGN 10.0 bez
* 2009 39 55 - - - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30%
hmotnostních
KGN 10.0 bez
* 2009 39 59 - - - - - - Bez přidaného cukru KGN 10.0 bez
- - - - - Ostatní šťávy z citrusových plodů:
* 2009 39 91 - - - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30% hmotnostních KGN 10.0 bez
* 2009 39 95 - - - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30%
hmotnostních
KGN 10.0 bez
* 2009 39 99 - - - - - - Bez přidaného cukru KGN 10.0 bez
- Ananasová šťáva:
2009 41 - - S hodnotou Brix nepřesahující 20:
* 2009 41 10 - - - V hodnotě převyšující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti,
s přidaným cukrem
KGN 10.0 bez
- - - Ostatní:
* 2009 41 91 - - - - S přidaným cukrem KGN 10.0 bez
* 2009 41 99 - - - - Bez přidaného cukru KGN 10.0 bez
2009 49 - - Ostatní:
- - - S hodnotou Brix převyšující 67
* 2009 49 11 - - - - V hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti KGN 10.0 bez
* 2009 49 19 - - - - Ostatní KGN 10.0 bez
- - - S hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67:
* 2009 49 30 - - - - V hodnotě převyšující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti,
s přidaným cukrem
KGN 10.0 bez
- - - - Ostatní:
* 2009 49 91 - - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30% hmotnostních KGN 10.0 bez
* 2009 49 93 - - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30%
hmotnostních
KGN 10.0 bez
* 2009 49 99 - - - - - Bez přidaného cukru KGN 10.0 bez
2009 50 - Šťáva z rajských jablek:
2009 50 10 - - S přidaným cukrem KGN 30.0 12.0
2009 50 90 - - Ostatní KGN 30.0 12.0
- Hroznová šťáva (včetně vinného moštu):
2009 61 - - S hodnotou Brix nepřesahující 30:
* 2009 61 10 - - - V hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg netto hmotnosti KGN 25.0 4.0
* 2009 61 90 - - - V hodnotě nepřesahující 18 Euro za 100 kg netto hmotnosti KGN 25.0 4.0
2009 69 - - Ostatní:
- - - S hodnotou Brix převyšující 67:
* 2009 69 11 - - - - V hodnotě nepřesahující 22 Euro za 100 kg netto hmotnosti KGN 25.0 4.0
* 2009 69 19 - - - - Ostatní KGN 25.0 4.0
- - - S hodnotou Brix převyšující 30, avšak nepřesahující 67:
- - - - V hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg netto hmotnosti:
* 2009 69 51 - - - - - Koncentrovaná KGN 25.0 4.0
* 2009 69 59 - - - - - Ostatní KGN 25.0 4.0
- - - - V hodnotě nepřesahující 18 Euro za 100 kg netto hmotnosti:
- - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30% hmotnostních:
* 2009 69 71 - - - - - - Koncentrovaná KGN 25.0 4.0
* 2009 69 79 - - - - - - Ostatní KGN 25.0 4.0
* 2009 69 90 - - - - - Ostatní KGN 25.0 4.0
- Jablečná šťáva:
2009 71 - - S hodnotou Brix nepřesahující 20:
* 2009 71 10 - - - V hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg netto hmotnosti,
s přidaným cukrem
KGN 20.0 20.0
- - - Ostatní:
* 2009 71 91 - - - - S přidaným cukrem KGN 20.0 20.0
* 2009 71 99 - - - - Bez přidaného cukru KGN 20.0 20.0
2009 79 - - Ostatní:
- - - S hodnotou Brix převyšující 67
* 2009 79 11 - - - - V hodnotě nepřesahující 22 Euro za 100 kg netto hmotnosti KGN 20.0 20.0
* 2009 79 19 - - - - Ostatní KGN 20.0 20.0
- - - S hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67:
* 2009 79 30 - - - - V hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg netto hmotnosti,
s přidaným cukrem
KGN 20.0 20.0
- - - - Ostatní:
* 2009 79 91 - - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30% hmotnostních KGN 20.0 20.0
* 2009 79 93 - - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30%
hmotnostních
KGN 20.0 20.0
* 2009 79 99 - - - - - Bez přidaného cukru KGN 20.0 20.0
2009 80 - Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního ovoce nebo
zeleniny:
- - S hodnotou Brix převyšující 67:
- - - Hrušková šťáva:
2009 80 11 - - - - V hodnotě nepřesahující 22 Euro za 100 kg netto hmotnosti KGN 15.0 3.2
2009 80 19 - - - - Ostatní KGN 15.0 3.2
- - - Ostatní:
- - - - V hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti:
2009 80 32 - - - - - Šťáva z kvajavy a mučenky (Passiflora edulis) KGN 15.0 bez
2009 80 33 - - - - - Šťáva z manga, mangostanu, papají, tamarind (indických
datlí), jablíček kešu, liči (čínských švestek), jackfruit (jeky),
sapot (Achras zapota), karambol a pitahayí
KGN 15.0 3.2
2009 80 35 - - - - - Ostatní KGN 15.0 3.2
- - - - Ostatní
2009 80 36 - - - - - Šťáva z tropického ovoce KGN 15.0 3.2
2009 80 38 - - - - - Ostatní KGN 15.0 3.2
- - S hodnotou Brix nepřesahující 67.
- - - Hrušková šťáva
2009 80 50 - - - - V hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg netto hmotnosti,
s přidaným cukrem
KGN 15.0 3.2
- - - - Ostatní:
2009 80 61 - - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30% hmotnostních KGN 15.0 3.2
2009 80 63 - - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30%
hmotnostních
KGN 15.0 3.2
2009 80 69 - - - - - Bez přidaného cukru KGN 15.0 3.2
- - - Ostatní:
- - - - V hodnotě převyšující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti,
s přidaným cukrem
2009 80 71 - - - - - Třešňová šťáva KGN 15.0 3.2
2009 80 73 - - - - - Šťáva z tropického ovoce KGN 15.0 3.2
2009 80 79 - - - - - Ostatní KGN 15.0 3.2
- - - - Ostatní:
- - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30% hmotnostních:
2009 80 83 - - - - - - Šťáva z kvajavy a mučenky (Passiflora edulis) KGN 15.0 bez
2009 80 84 - - - - - - Šťáva z manga, mangostanu, papájí, tamarind (indických
datlí), jablíček kešu, liči (čínských švestek), jackfruit (jeky),
sapot (Achras zapota), karambol a pitahayí
KGN 15.0 3.2
2009 80 86 - - - - - - Ostatní KGN 15.0 3.2
- - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30%
hmotnostních:
2009 80 88 - - - - - - Šťáva z tropického ovoce KGN 15.0 3.2
2009 80 89 - - - - - - Ostatní KGN 15.0 3.2
- - - - - Bez přidaného cukru:
2009 80 95 - - - - - - Šťáva z ovoce druhu Vaccinium macrocarpon KGN 15.0 bez
2009 80 96 - - - - - - Třešňová šťáva KGN 15.0 3.2
2009 80 97 - - - - - - Šťáva z tropického ovoce KGN 15.0 3.2
2009 80 99 - - - - - - Ostatní KGN 15.0 3.2
2009 90 - Směsi šťáv:
- - S hodnotou Brix převyšující 67
- - - Směsi šťávy jablečné a hruškové:
2009 90 11 - - - - V hodnotě nepřesahující 22 Euro za 100 kg netto hmotnosti KGN 20.0 17.0
2009 90 19 - - - - Ostatní KGN 20.0 17.0
- - - Ostatní:
2009 90 21 - - - - V hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti KGN 10.0 4.0
2009 90 29 - - - - Ostatní KGN 10.0 4.0
- - S hodnotou Brix nepřesahující 67:
- - - Směsi šťávy jablečné a hruškové:
2009 90 31 - - - - V hodnotě nepřesahující 18 Euro za 100 kg netto hmotnosti
a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30%
hmotnostních
KGN 20.0 17.0
2009 90 39 - - - - Ostatní KGN 20.0 17.0
- - - Ostatní:
- - - - V hodnotě převyšující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti:
- - - - - Směsi šťáv citrusových plodu a ananasu:
2009 90 41 - - - - - - S přidaným cukrem KGN 10.0 bez
2009 90 49 - - - - - - Ostatní KGN 10.0 bez
- - - - - Ostatní:
2009 90 51 - - - - - - S přidaným cukrem KGN 10.0 4.0
2009 90 59 - - - - - - Ostatní KGN 10.0 4.0
- - - - V hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg netto hmotnosti:
- - - - - Směsi šťáv citrusových plodů a ananasu
2009 90 71 - - - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30% hmotnostních KGN 10.0 bez
2009 90 73 - - - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30%
hmotnostních
KGN 10.0 bez
2009 90 79 - - - - - - Bez přidaného cukru KGN 10.0 bez
- - - - - Ostatní:
- - - - - - S obsahem přidaného cukru převyšujícím 30%
hmotnostních:
2009 90 92 - - - - - - - Směsi šťáv z tropického ovoce KGN 10.0 4.0
2009 90 94 - - - - - - - Ostatní KGN 10.0 4.0
- - - - - - S obsahem přidaného cukru nepřesahujícím 30%
hmotnostních:
2009 90 95 - - - - - - - Směsi šťáv z tropického ovoce KGN 10.0 4.0
2009 90 96 - - - - - - - Ostatní KGN 10.0 4.0
- - - - - - Bez přidaného cukru:
2009 90 97 - - - - - - - Směsi šťáv z tropického ovoce KGN 10.0 4.0
2009 90 98 - - - - - - - Ostatní KGN 10.0 4.0

KAPITOLA 21

RŮZNÉ JEDLÉ PŘÍPRAVKY

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) směsi zeleniny čísla 0712;

b) pražené kávové náhražky obsahující kávu v jakémkoli poměru (číslo 0901);

c) aromatizovaný čaj (číslo 0902);

d) koření a ostatní zboží čísel 0904 až 0910;

e) jiné potravinové přípravky než zboží uvedené v číslech 2103 nebo 2104, obsahující uzenku, salám, maso, droby, krev, ryby nebo korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé anebo kombinaci těchto výrobků ve větším množství než 20% hmotnostních (kapitola 16);

f) kvasnice balené jako léky a ostatní výrobky čísel 3003 nebo 3004; nebo

g) připravené enzymy čísla 3507.

2. Výtažky z náhražek uvedených v hořejší poznámce 1 b) patří do čísla 2101.

3. Ve smyslu čísla 2104 se výrazem „homogenizované směsi potravinových přípravků“ rozumějí přípravky sestávající z jemně homogenizované směsi dvou nebo více základních složek jako masa, ryb, zeleniny nebo ovoce, v balení pro drobný prodej jako dětská výživa nebo pro dietní účely, v uzavřených obalech o netto obsahu nepřesahujícím 250 g. Při použití této definice se nepřihlíží k malému množství přísad přidaných pro ochucení, pro účely konzervace nebo z jiných důvodů. Tyto přípravky mohou obsahovat malé množství viditelných kousků přísad.

Doplňkové poznámky ke kapitole

1. Ve smyslu podpoložek 2103 20 00 a 2103 90 90 výraz „omáčky“ nezahrnuje přípravek ze zeleniny, ovoce nebo jiných poživatelných částí rostlin, jestliže po propláchnutí vodou o teplotě 20 °C projde kovovým sítem s otvory 5 mm méně než 80% hmotnostních těchto přísad, vztaženo na originální přípravek.

2. Ve smyslu podpoložek 2106 10 20 a 2106 90 92 se za „škrob“ považují také produkty štěpení škrobů.

3. Ve smyslu podpoložky 2106 90 10 se za „sýrové fondues“ pokládají přípravky s obsahem mléčných tuků, které tvoří 12% a více, avšak méně než 18% hmotnostních, získané tavením sýrů (zvláště Ementál a Gruyére) s přidáním bílého vína, třešňového likéru, škrobu a koření a jsou předkládány ve vnitřních obalech o netto hmotnosti 1 kg nebo méně.

4. Ve smyslu podpoložky 2106 90 20 se za „složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané při výrobě nápojů“ považují přípravky, které mají objemový obsah alkoholu vyšší než 0,5% vol.

5. Ve smyslu podpoložky 2106 90 30 se za „isoglukózu“ považuje produkt získaný z glukózy nebo jejích polymerů, s obsahem nejméně 10% hmotnostních fruktózy v sušině.

6. nepoužívá se

Interpretační poznámka ke kapitole

1. Podpoložky 2106 90 92 a 2106 90 98 zahrnují přípravky ve formě granulí, obsahující cukr, výtažky z rostlin čísla 1 302 a kyselinu askorbovou nebo kyselinu citrónovou. Tyto přípravky jsou určeny ke konzumaci jako nápoje („čaje“) po smíchání s vodou.

Položka
celního
sazebníku
Název zboží MJ Celní sazba Pref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob. Smluvní
1 2 3 4 5 6 7
2101 Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje
nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků
nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka
a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti)
a koncentráty z nich
- Výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky
se základem z těchto výtažků, esencí nebo koncentrátů
nebo se základem z kávy:
2101 11 - - Výtažky, esence a koncentráty:
2101 11 11 - - - S obsahem kávy v sušině 95% hmotnostních nebo více KGN 40.0 2.0
2101 11 19 - - - Ostatní KGN 40.0 2.0
2101 12 - - Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů
nebo se základem z kávy:
2101 12 92 - - - Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů
z kávy
KGN 40.0 2.0
2101 12 98 - - - Ostatní KGN 40.0 2.0
2101 20 - Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté
a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo
koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:
2101 20 20 - - Výtažky, esence nebo koncentráty KGN 40.0 2.0
- - Přípravky:
2101 20 92 - - - Na bázi výtažků, esencí nebo koncentrátů čaje nebo maté KGN 40.0 2.0
2101 20 98 - - - Ostatní KGN 40.0 2.0
2101 30 - Pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy a výtažky,
esence (tresti) a koncentráty z nich:
- - Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky:
2101 30 11 - - - Pražená čekanka KGN 52.0 13.6
2101 30 19 - - - Ostatní KGN 52.0 13.6
- - Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky
a z jiných pražených kávových náhražek:
2101 30 91 - - - Z pražené čekanky KGN 52.0 13.6
2101 30 99 - - - Ostatní KGN 52.0 13.6
2102 Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní
jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek
čísla 3002; hotové prášky do pečiva
2102 10 - Aktivní droždí:
2102 10 10 - - Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury) KGN 25.0 8.5
- - Chlebové kvasnice:
2102 10 31 - - - Sušené KGN 25.0 6.8
2102 10 39 - - - Ostatní KGN 25.0 6.8
2102 10 90 - - Ostatní KGN 25.0 6.8
2102 20 - Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné
mikroorganismy:
- - Neaktivní droždí:
2102 20 11 - - - V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech,
nebo v balení pro okamžitou spotřebu o netto hmotnosti
nepřesahující 1 kg
KGN 25.0 6.8
2102 20 19 - - - Ostatní KGN 25.0 6.8
2102 20 90 - - Ostatní KGN 25.0 6.8
2102 30 00 - Hotové prášky do pečiva KGN 52.0 7.0
2103 Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi
přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená
hořčice
2103 10 00 - Sojová omáčka KGN 70.0 bez
2103 20 00 - Kečup a jiné omáčky z rajčat KGN 70.0 8.0
2103 30 - Hořčičná moučka a připravená hořčice:
2103 30 10 - - Hořčičná moučka KGN 63.0 7.0
2103 30 90 - - Připravená hořčice KGN 63.0 7.0
2103 90 - Ostatní:
2103 90 10 - - Tekutý přípravek "Chutney" z manga KGN 70.0 bez
2103 90 30 - - Aromatické hořké přípravky s alkoholometrickým titrem 44,2
až 49,2% obj. obsahující 1,5 až 6% hmotnostních výtažku
z hořce, koření a podobných přísad a 4 až 10% hmotnostních
cukru, v nádobách nepřesahujících 0,5 litru
KGN 70.0 bez
2103 90 90 - - Ostatní KGN 70.0 7.0
2104 Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny;
homogenizované směsi potravinářských přípravků
2104 10 - Polévky a bujóny, přípravky pro polévky a bujóny:
2104 10 10 - - Sušené KGN 46.0 4.0
2104 10 90 - - Ostatní KGN 46.0 4.0
2104 20 00 - Homogenizované směsi potravinových přípravků KGN 29.0 6.8
2105 00 Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, též s obsahem
kakaa
2105 00 10 - Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3%
hmotnostní mléčných tuků
KGN 34.6 29.0 1
- S obsahem mléčných tuků:
2105 00 91 - - 3% nebo více, avšak méně než 7% hmotnostních KGN 34.6 29.0 1
2105 00 99 - - 7% hmotnostních nebo více KGN 34.6 29.0 1
2106 Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté
2106 10 - Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:
2106 10 20 - - Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu
nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5% hmotnostních
mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních sacharózy
nebo isoglukózy, méně než 5% hmotnostních glukózy
nebo škrobu
KGN 48.0 4.0
2106 10 80 - - Ostatní KGN 48.0 4.0
2106 90 - Ostatní:
2106 90 10 - - Sýrové fondues KGN 45.0 6.9
2106 90 20 - - Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných
látkách, používané k výrobě nápojů
KGN 45.0 21.2
- - Sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviva:
2106 90 30 - - - Z isoglukózy KGN 45.0 6.9
- - - Ostatní:
2106 90 51 - - - - Z laktózy KGN 45.0 6.9
2106 90 55 - - - - Z glukózy nebo maltodextrinu KGN 45.0 6.9
2106 90 59 - - - - Ostatní KGN 45.0 6.9
- - Ostatní:
2106 90 92 - - - Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu
nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5% hmotnostních
mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních sacharózy
nebo isoglukózy, méně než 5% hmotnostních glukózy
nebo škrobu
KGN 45.0 6.9
2106 90 98 - - - Ostatní KGN 45.0 6.9

Význam poznámky (1) ke sloupci 7:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.

KAPITOLA 22

NÁPOJE, LIHOVINY A OCET

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) výrobky této kapitoly (jiné než výrobky čísla 2209), které jsou připraveny pro kulinářské účely a přitom nejsou vhodné pro spotřebu jako nápoje (všeobecně číslo 2103);

b) mořská voda (číslo 2501);

c) destilovaná, vodivostní nebo podobně čistá voda (číslo 2851);

d) vodné roztoky obsahují přes 10% hmotnostních kyseliny octové (číslo 2915);

e) léky čísel 3003 nebo 3004; nebo

f) voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky (kapitola 33).

2. Ve smyslu této kapitoly a kapitol 20 a 21 objemový obsah alkoholu je stanoven při teplotě 20°C.

3. Ve smyslu čísla 2202 se výrazem „nealkoholické nápoje“ rozumějí nápoje, jejichž objemový obsah alkoholu není vyšší než 0,5% obj. Alkoholické nápoje patří do čísel 2203 až 2206 nebo 2208 podle druhu.

Poznámka k položce

1. Ve smyslu položky 2204 10 se výrazem „šumivá vína“ rozumějí vína, která při uchovávání v uzavřených nádobách při teplotě 20 °C mají přetlak nejméně 3 bary.

Doplňkové poznámky ke kapitole

1. Podpoložka 2202 10 00 zahrnuje vody, včetně minerálních vod a sodovek, obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené, za předpokladu, že jsou pro přímou konzumaci jako nápoj.

2. Ve smyslu čísel 2204 a 2205 a podpoložky 2206 00 10 se rozumí:

a) „skutečný objemový obsah alkoholu“ je počet objemových jednotek čistého alkoholu ve 100 objemových jednotkách daného výrobku při teplotě 20°C;

b) „potenciální objemový obsah alkoholu“ je počet objemových jednotek čistého alkoholu při 20°C, které mohou vzniknout úplným zkvašením cukru obsaženého ve 100 jednotkách objemu při této teplotě;

c) „celkový objemový obsah alkoholu“ je součet skutečného a potenciálního obsahu alkoholu objemového;

d) „přírodní objemový obsah alkoholu“ je celkový objemový obsah alkoholu daného výrobku před jakýmkoliv obohacením;

e) „% obj.“ je symbol (zkratka) pro objemový obsah alkoholu.

3. Ve smyslu podpoložky 2204 30 10 se za „hroznový mošt částečně zkvašený“ považuje výrobek vzniklý kvašením hroznového moštu, který má skutečný objemový obsah alkoholu vyšší než 1% obj. a nižší než tři pětiny svého celkového objemového obsahu alkoholu.

4. Ve smyslu položek 2204 21 a 2204 29:

A. Výrazem „celkový suchý extrakt“ se rozumí obsah všech substancí v gramech na litr výrobku, které za určitých fyzikálních podmínek nevyprchají. Určení celkového suchého extraktu se musí provádět hustoměrem při 20°C.

B. a) Přítomnost množství celkového suchého extraktu na 1 litr ve výrobcích patřících do podpoložek 2204 21 11 až 2204 21 99 a 2204 29 12 až 2204 29 99 uvedených níže v bodech I, II, III, IV nemá vliv na jejich zařazování:

I. Výrobky, které mají skutečný objemový obsah alkoholu 13% obj. nebo méně: 90 g nebo méně celkového suchého extraktu na litr;

II. Výrobky, které mají skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 13% obj. a nepřesahující 15% obj.: 130 g nebo méně celkového suchého extraktu na 1 litr:

III. Výrobky, které mají skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 15% obj. a nepřesahující 18% obj.: 130 g nebo méně celkového suchého extraktu na 1 litr;

IV. Výrobky, které mají skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 18% obj. a nepřesahující 22% obj.: 330 g nebo méně celkového suchého extraktu na 1 litr.

Výrobky, které vykazují celkový suchý extrakt převyšující výše stanovené maximum u každé kategorie musí být zařazeny vždy do první následující kategorie, přičemž je samozřejmé, že jestliže celkový obsah suchého extraktu převyšuje 330 g na 1 litr, musí být výrobky zaraženy do podpoložek 2204 21 99 a 2204 29 99;

b) Výše uvedená pravidla se nemohou aplikovat na výrobky zařazené do podpoložek 2204 21 93, 2204 21 97 2204 29 93 a 2204 29 97.

5. Podpoložky 2204 21 11 až 2204 21 99 a 2204 29 12 až 2204 29 99 zahrnují zejména:

a) hroznový mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu, je výrobek:

- který má skutečný objemový obsah alkoholu 12% obj, nebo vyšší, avšak nižší než 15% obj. a

- který byl získán přidáním výrobku vzniklého destilací vína do nezkvašeného hroznového moštu, jehož přírodní objemový obsah alkoholu není nižší než 8,5% obj.:

b) víno s přísadou alkoholu je výrobek:

- který má skutečný obsah alkoholu alespoň 18% obj. a ne vyšší než 24% obj.;

- je získán výhradně přidáním nerektifikovaného výrobku pocházejícího z destilace vína a majícího skutečný objemový obsah alkoholu minimálně 86% obj. k vínu, které neobsahuje zbytkový cukr a

- má maximální obsah těkavých kyselin 1,50 g na 1 litr. vyjádřený jako kyselina octová;

c) likérové víno, je výrobek:

- který má celkový objemový obsah alkoholu alespoň 17,5% obj. a skutečný objemový obsah alkoholu alespoň 15% obj. a nepřesahující 22% obj. a

- je získán z hroznového moštu nebo z vína, které musí pocházet z druhů vinné révy původu uznávaného v třetí zemi za způsobilé pro výrobu likérového vína a které má přírodní objemový obsah alkoholu alespoň 12% obj.:

- zmrazením nebo

- přidáním během kvašení nebo po něm:

- nebo produktu z destilace vína,

- koncentrovaného hroznového moštu (u některých kvalitních likérových vín, které jsou na smluvní listině ke schválení, a u nichž je taková tradiční praxe, z hroznového moštu, jehož zvyšování koncentrace se provádělo přímým ohřevem a které odpovídá s výjimkou této operace definici koncentrovaného hroznového moštu), nebo

- směsi těchto produktů.

Avšak některá kvalitní likérová vína, která jsou na smluvní listině ke schválení, mohou být získána z moštu z čerstvých nekvašených hroznů, aniž by tento hroznový mošt musel mít přírodní objemový obsah alkoholu 12% obj.

6. Ve smyslu podpoložek 2204 21 11 až 2204 21 78, 2204 21 81, 2204 21 82 a 2204 29 12 až 2204 29 58, 2204 29 81 a 2204 29 82 se za „kvalitní vína produkovaná v určitých oblastech“ považují vína pocházející z Evropského společenství a stanovených oblastí, odpovídající zvláštním ustanovením.

7. Ve smyslu podpoložek 2204 30 92 a 2204 30 96 se za „koncentrovaný vinný mošt“ považuje vinný mošt, jehož hustota zjištěná refraktometrem při teplotě 20 °C není menší než 50,9%.

8. Za výrobky čísla 2205 jsou považovány pouze vermut a ostatní vína z čerstvých hroznů, ochucené bylinami nebo aromatickými látkami, které mají skutečný objemový obsah alkoholu nejméně 7% obj.

9. Ve smyslu podpoložky 2206 00 10 se za „matolinové víno“ považuje výrobek získaný zkvašením výlisků čistých hroznů máčených ve vodě (matolin) nebo získaných vyluhováním vodou z výlisků zkvašených hroznů.

10. Ve smyslu podpoložek 2206 00 31 a 2206 00 39 se za „šumivá vína“ považují:

- kvašené (fermentované) nápoje v lahvích uzavřených zátkou ve tvaru „hříbku“, přidržovanou svorkami nebo kovovými svěrkami,

- kvašené (fermentované) nápoje jinak předkládané, které mají přetlak 1,5 bar nebo více, měřený při teplotě 20 °C.

11. Ve smyslu podpoložek 2209 00 11 a 2209 00 19 se za „vinný ocet“ považuje ocet získaný výlučně kyselým kvašením vína a mající celkový obsah kyselin 60 g nebo více na 1 litr, vyjádřený jako kyselina octová.

Interpretační poznámka ke kapitole

1. Ve smyslu podpoložky 2202 10 00 se výrazem „aromatizovaná“ rozumí voda, včetně minerálních vod a sodovek obohacena o aromatické přísady (přírodní nebo umělé) v množství nepřesahujícím 10% hmotnostních hotového výrobku.

2. Ve smyslu podpoložky 2207 20 00 se výrazem „denaturované“ rozumí ethylalkohol a destiláty s jakýmkoliv obsahem alkoholu, které byly učiněny nepoživatelnými úmyslným přidáním určitých látek, považovaných za látky denaturační podle národní legislativy ČR.

Položka
celního
sazebníku
Název zboží MJ Celní sazba Pref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob. Smluvní
1 2 3 4 5 6 7
2201 Voda, včetně minerálních vod přírodních nebo umělých
a sodovek, bez přísady cukru nebo jiných sladidel,
nearomatizovaná; led a sníh
2201 10 - Minerální vody a sodovky:
- - Přírodní minerální vody:
2201 10 11 - - - Bez oxidu uhličitého LTR 5.0 bez
2201 10 19 - - - Ostatní LTR 5.0 bez
2201 10 90 - - Ostatní LTR 5.0 bez
2201 90 00 - Ostatní LTR bez bez
2202 Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem
cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná
a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné
nebo zeleninové šťávy čísla 2009
2202 10 00 - Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru
nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná
LTR 53.9 22.0 1
2202 90 - Ostatní:
2202 90 10 - - Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané
z výrobků těchto čísel
LTR 11.0 9.3
- - Ostatní, s hmotnostním obsahem tuku získaných z výrobků
čísel 0401 až 0404:
2202 90 91 - - - Nižším než 0,2% LTR 11.0 9.3
2202 90 95 - - - 0,2% nebo vyšším, avšak nižším než 2% LTR 11.0 9.3
2202 90 99 - - - 2% nebo vyšším LTR 11.0 9.3
2203 00 Pivo ze sladu
- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 10 litrů:
2203 00 01 - - V lahvích LTR 70.0 20.0
2203 00 09 - - Ostatní LTR 70.0 20.0
2203 00 10 - V nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů LTR 70.0 20.0
2204 Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného
alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009
2204 10 - Šumivé víno:
- - Mající skutečný objemový obsah alkoholu 8,5% obj. nebo více:
2204 10 11 - - - Šampaňské LTR 98.3 30.0 1
2204 10 19 - - - Ostatní LTR 98.3 30.0 1
- - Ostatní:
2204 10 91 - - - Asti spumante LTR 98.3 30.0 1
2204 10 99 - - - Ostatní LTR 98.3 30.0 1
- Jiné víno; vinný mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno
nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu:
2204 21 - - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry:
2204 21 10 - - - Jiná vína než uváděná v položce 2204 10, v lahvích
uzavřených zátkou ve tvaru "hříbku" zachyceného pomocí
svorky nebo kovové svěrky; vína v jiné úpravě mající při
teplotě 20°C přetlak, vznikající působením oxidu uhličitého,
alespoň 1 bar, avšak méně než 3 bary
LTR 74.2 30.0 1
- - - Ostatní:
- - - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující 13%
obj.:
- - - - - Kvalitní vína produkovaná v určených oblastech:
- - - - - - Bílá vína:
2204 21 11 - - - - - - - Alsace LTR 74.2 30.0 1
2204 21 12 - - - - - - - Bordeaux LTR 74.2 30.0 1
2204 21 13 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) LTR 74.2 30.0 1
2204 21 17 - - - - - - - Val de Loire (Loire Valley) LTR 74.2 30.0 1
2204 21 18 - - - - - - - Mosel-Saar-Ruwer LTR 74.2 30.0 1
2204 21 19 - - - - - - - Pfalz LTR 74.2 30.0 1
2204 21 22 - - - - - - - Rheinhessen LTR 74.2 30.0 1
2204 21 24 - - - - - - - Lazio (Latium) LTR 74.2 30.0 1
2204 21 26 - - - - - - - Toscana (Tuscany) LTR 74.2 30.0 1
2204 21 27 - - - - - - - Trentino, Alto Adige a Friuli LTR 74.2 30.0 1
2204 21 28 - - - - - - - Veneto LTR 74.2 30.0 1
2204 21 32 - - - - - - - Vinho Verde LTR 74.2 30.0 1
2204 21 34 - - - - - - - Penedés LTR 74.2 30.0 1
2204 21 36 - - - - - - - Rioja LTR 74.2 30.0 1
2204 21 37 - - - - - - - Valencia LTR 74.2 30.0 1
2204 21 38 - - - - - - - Ostatní LTR 74.2 30.0 1
- - - - - - Ostatní:
2204 21 42 - - - - - - - Bordeaux LTR 74.2 30.0 1
2204 21 43 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) LTR 74.2 30.0 1
2204 21 44 - - - - - - - Beaujolais LTR 74.2 30.0 1
2204 21 46 - - - - - - - Côtes du Rhône LTR 74.2 30.0 1
2204 21 47 - - - - - - - Languedoc-Roussillon LTR 74.2 30.0 1
2204 21 48 - - - - - - - Val de Loire (Loire Valley) LTR 74.2 30.0 1
2204 21 62 - - - - - - - Piemonte (Piedmont) LTR 74.2 30.0 1
2204 21 66 - - - - - - - Toscana (Tuscany) LTR 74 2 30.0 1
2204 21 67 - - - - - - - Trentino a Alto Adige LTR 74.2 30.0 1
2204 21 68 - - - - - - - Veneto LTR 74.2 30.0 1
2204 21 69 - - - - - - - Dâo, Bairrada a Douro LTR 74.2 30.0 1
2204 21 71 - - - - - - - Navarra LTR 74.2 30.0 1
2204 21 74 - - - - - - - Penedés LTR 74.2 30.0 1
2204 21 76 - - - - - - - Rioja LTR 74.2 30.0 1
2204 21 77 - - - - - - - Valdepeńas LTR 74.2 30.0 1
2204 21 78 - - - - - - - Ostatní LTR 74.2 30.0 1
- - - - - Ostatní:
2204 21 79 - - - - - - Bílá vína LTR 74.2 30.0 1
2204 21 80 - - - - - - Ostatní LTR 74.2 30.0 1
- - - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 13% obj.
avšak nepřesahující 15% obj.:
- - - - - Kvalitní vína produkovaná v určených oblastech:
2204 21 81 - - - - - - Bílá vína LTR 74.2 30.0 1
2204 21 82 - - - - - - Ostatní LTR 74.2 30.0 1
- - - - - Ostatní:
2204 21 83 - - - - - - Bílá vína LTR 74.2 30.0 1
2204 21 84 - - - - - - Ostatní LTR 74.2 30.0 1
- - - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 15% obj.
avšak nepřesahující 18% obj.:
2204 21 87 - - - - - Marsala LTR 74.2 30.0 1
2204 21 88 - - - - - Samos a Muscat de Lemnos LTR 74.2 30.0 1
2204 21 89 - - - - - Port LTR 74.2 30.0 1
2204 21 91 - - - - - Madeira a Setubal muscatel LTR 74.2 30.0 1
2204 21 92 - - - - - Sherry LTR 74.2 30.0 1
2204 21 93 - - - - - Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) LTR 74.2 30.0 1
2204 21 94 - - - - - Ostatní LTR 74.2 30.0 1
- - - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 18% obj.,
avšak nepřesahující 22% obj.:
2204 21 95 - - - - - Port LTR 74.2 30.0 1
2204 21 96 - - - - - Madeira, Sherry a Setubal muscatel LTR 74.2 30.0 1
2204 21 97 - - - - - Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) LTR 74.2 30.0 1
2204 21 98 - - - - - Ostatní LTR 74.2 30.0 1
2204 21 99 - - - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 22% obj. LTR 74.2 30.0 1
2204 29 - - Ostatní:
2204 29 10 - - - Jiná vína než uváděná v položce 2204 10, v lahvích
uzavřených zátkou ve tvaru "hříbku" zachyceného pomocí
svorky nebo kovové svěrky; vína v jiné úpravě mající při
teplotě 20°C přetlak, vznikající působením oxidu uhličitého,
alespoň 1 bar, ale méně než 3 bary
LTR 98.3 75.0 1
- - - Ostatní:
- - - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující
13% obj.:
- - - - - Kvalitní vína produkovaná v určených oblastech:
- - - - - - Bílá vína:
2204 29 12 - - - - - - - Bordeaux LTR 98.3 75.0 1
2204 29 13 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) LTR 98.3 75.0 1
2204 29 17 - - - - - - - Val de Loire (Loire Valley) LTR 98.3 75.0 1
2204 29 18 - - - - - - - Ostatní LTR 98.3 75.0 1
- - - - - - Ostatní:
2204 29 42 - - - - - - - Bordeaux LTR 98.3 75.0 1
2204 29 43 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) LTR 98.3 75.0 1
2204 29 44 - - - - - - - Beaujolais LTR 98.3 75.0 1
2204 29 46 - - - - - - - Côtes-du-Rhône LTR 98.3 75.0 1
2204 29 47 - - - - - - - Languedoc-Roussillon LTR 98.3 75.0 1
2204 29 48 - - - - - - - Val de Loire (Loire Valley) LTR 98.3 75.0 1
2204 29 58 - - - - - - - Ostatní LTR 98.3 75.0 1
- - - - - Ostatní:
- - - - - - Bílá vína:
2204 29 62 - - - - - - - Sicilia (Sicily) LTR 98.3 75.0 1
2204 29 64 - - - - - - - Veneto LTR 98.3 75.0 1
2204 29 65 - - - - - - - Ostatní LTR 98.3 75.0 1
- - - - - - Ostatní:
2204 29 71 - - - - - - - Puglia (Apuglia) LTR 98.3 75.0 1
2204 29 72 - - - - - - - Sicilia (Sicily) LTR 98.3 75.0 1
2204 29 75 - - - - - - - Ostatní LTR 98.3 75.0 1
- - - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 13% obj.,
avšak nepřesahující 15% obj
- - - - - Kvalitní vína produkovaná v určených oblastech
2204 29 81 - - - - - - Bílá vína LTR 98.3 75.0 1
2204 29 82 - - - - - - Ostatní LTR 98.3 75.0 1
- - - - - Ostatní:
2204 29 83 - - - - - - Bílá vína LTR 98.3 75.0 1
2204 29 84 - - - - - - Ostatní LTR 98.3 75.0 1
- - - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 15% obj.,
avšak nepřesahující 18% obj.:
2204 29 87 - - - - - Marsala LTR 98.3 75.0 1
2204 29 88 - - - - - Samos a Muscat de Lemnos LTR 98.3 75.0 1
2204 29 89 - - - - - Port LTR 98.3 75.0 1
2204 29 91 - - - - - Madeira a Setubal muscatel LTR 98.3 75.0 1
2204 29 92 - - - - - Sherry LTR 98.3 75.0 1
2204 29 93 - - - - - Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) LTR 98.3 75.0 1
2204 29 94 - - - - - Ostatní LTR 98.3 75.0 1
- - - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 18% obj.,
avšak nepřesahující 22% obj :
2204 29 95 - - - - - Port LTR 98.3 75.0 1
2204 29 96 - - - - - Madeira, Sherry a Setubal muscatel LTR 98.3 75.0 1
2204 29 97 - - - - - Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) LTR 98.3 75.0 1
2204 29 98 - - - - - Ostatní LTR 98.3 75.0 1
2204 29 99 - - - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 22% obj. LTR 98.3 75.0 1
2204 30 - Ostatní vinný mošt:
2204 30 10 - - Částečně kvašený (fermentovaný) nebo se zastaveným
kvašením, jinak než přidáním alkoholu
LTR 98.3 30.0 1
- - Ostatní:
- - - O hustotě 1,33 g.cm-3 nebo nižší při 20°C a mající skutečný
objemový obsah alkoholu 1% obj. nebo méně:
2204 30 92 - - - - Koncentrovaný LTR 98.3 30.0 1
2204 30 94 - - - - Ostatní LTR 98.3 30.0 1
- - - Ostatní:
2204 30 96 - - - - Koncentrovaný LTR 98.3 30.0 1
2204 30 98 - - - - Ostatní LTR 98.3 30.0 1
2205 Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené
pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek
2205 10 - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry:
2205 10 10 - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu nepřesahující
18% obj.
LTR 20.0 14.0
2205 10 90 - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 18% obj. LTR 20.0 14.0
2205 90 - Ostatní:
2205 90 10 - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující
18% obj.
LTR 20.0 14.0
2205 90 90 - - Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 18% obj. LTR 20.0 14.0
2206 00 Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. jablečné,
hruškové, medovina); směsi kvašených (fermentovaných)
nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů
s nealkoholickými nápoji jinde neuvedené ani nezahrnuté
2206 00 10 - Matolinové víno LTR 47.0 11.0
- Ostatní:
- - Šumivé:
2206 00 31 - - - Jablečné a hruškové LTR 47.0 11.0
2206 00 39 - - - Ostatní LTR 47.0 11.0
- - Jiné než šumivé v nádobách o obsahu:
- - - Nepřesahujícím 2 litry:
2206 00 51 - - - - Jablečné a hruškové LTR 47.0 11.0
2206 00 59 - - - - Ostatní LTR 47.0 11.0
- - - Převyšujícím 2 litry:
2206 00 81 - - - - Jablečné a hruškové LTR 47.0 11.0
2206 00 89 - - - - Ostatní LTR 47.0 11.0
2207 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem
alkoholu 80% obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní
destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
2207 10 00 - Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu
80% obj. nebo více
LTR 90.7 77.0 1
2207 20 00 - Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem
alkoholu
LTR 70.0 59.5
2208 Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem
alkoholu menším než 80% obj.; destiláty, likéry
a jiné lihové nápoje
2208 20 - Destiláty z vinných matolin nebo hroznu
- - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry:
2208 20 12 - - - Koňak LTR 70.0 21.2
2208 20 14 - - - Armagnac LTR 70.0 21.2
2208 20 26 - - - Grappa LTR 70.0 21.2
2208 20 27 - - - Brandy de Jerez LTR 70.0 21.2
2208 20 29 - - - Ostatní LTR 70.0 21.2
- - V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
2208 20 40 - - - Čisté destiláty LTR 70.0 21.2
- - - Ostatní:
2208 20 62 - - - - Koňak LTR 70.0 21.2
2208 20 64 - - - - Armagnac LTR 70.0 21.2
2208 20 86 - - - - Grappa LTR 70.0 21.2
2208 20 87 - - - - Brandy de Jerez LTR 70.0 21.2
2208 20 89 - - - - Ostatní LTR 70.0 21.2
2208 30 - Whisky:
- - Whisky "bourbon", v nádobách o obsahu:
2208 30 11 - - - Nepřesahujícím 2 litry LTR 70.0 8.5
2208 30 19 - - - Převyšujícím 2 litry LTR 70.0 8.5
- - Scotch whisky:
- - - Sladová whisky, v nádobách o obsahu:
2208 30 32 - - - - Nepřesahujícím 2 litry LTR 70.0 8.5
2208 30 38 - - - - Převyšujícím 2 litry LTR 70.0 8.5
- - - Míchaná whisky, v nádobách o obsahu
2208 30 52 - - - - Nepřesahujícím 2 litry LTR 70.0 8.5
2208 30 58 - - - - Převyšujícím 2 litry LTR 70.0 8.5
- - - Ostatní, v nádobách o obsahu:
2208 30 72 - - - - Nepřesahujícím 2 litry LTR 70.0 8.5
2208 30 78 - - - - Převyšujícím 2 litry LTR 70.0 8.5
- - Ostatní, v nádobách o obsahu:
2208 30 82 - - - Nepřesahujícím 2 litry LTR 70.0 8.5
2208 30 88 - - - Převyšujícím 2 litry LTR 70.0 8.5
2208 40 - Rum a tafia:
- - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry:
2208 40 11 - - - Rum s obsahem těkavých látek, jiných než ethyl
a methylalkohol, rovnajícím se nebo převyšujícím 225g/hl
čistého alkoholu (s 10% tolerancí)
LTR 56.0 12.7
- - - Ostatní:
2208 40 31 - - - - V hodnotě převyšující 7,9 Euro za litr čistého alkoholu LTR 56.0 12.7
2208 40 39 - - - - Ostatní LTR 56.0 12.7
- - V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry:
2208 40 51 - - - Rum s obsahem těkavých látek, jiných než ethyl
a methylalkohol, rovnajícím se nebo převyšujícím 225g/hl
čistého alkoholu (s 10% tolerancí)
LTR 56.0 12.7
- - - Ostatní:
2208 40 91 - - - - V hodnotě převyšující 2 Euro za litr čistého alkoholu LTR 56.0 12.7
2208 40 99 - - - - Ostatní LTR 56.0 12.7
2208 50 - Džin a jalovcová:
- - Džin, v nádobách o obsahu:
2208 50 11 - - - Nepřesahujícím 2 litry LTR 70.0 12.7
2208 50 19 - - - Převyšujícím 2 litry LTR 70.0 12.7
- - Jalovcová, v nádobách o obsahu:
2208 50 91 - - - Nepřesahujícím 2 litry LTR 70.0 12.7
2208 50 99 - - - Převyšujícím 2 litry LTR 70.0 12.7
2208 60 - Vodka:
- - S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4% obj.,
v nádobách o obsahu:
2208 60 11 - - - Nepřesahujícím 2 litry LTR 90.0 56.0
2208 60 19 - - - Převyšujícím 2 litry LTR 90.0 56.0
- - S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4% obj.,
v nádobách o obsahu
2208 60 91 - - - Nepřesahujícím 2 litry LTR 90.0 56.0
2208 60 99 - - - Převyšujícím 2 litry LTR 90.0 56.0
2208 70 - Likéry a cordialy:
2208 70 10 - - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry LTR 90.0 56.0
2208 70 90 - - V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry LTR 90.0 56.0
2208 90 - Ostatní:
- - Arak, v nádobách o obsahu:
2208 90 11 - - - Nepřesahujícím 2 litry LTR 90.0 56.0
2208 90 19 - - - Převyšujícím 2 litry LTR 90.0 56.0
- - Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry),
v nádobách o obsahu:
2208 90 33 - - - Nepřesahujícím 2 litry LTR 90.0 56.0
2208 90 38 - - - Převyšujícím 2 litry LTR 90.0 56.0
- - Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu:
- - - Nepřesahujícím 2 litry:
2208 90 41 - - - - Ouzo LTR 90.0 56.0
- - - - Ostatní:
- - - - - Destiláty (vyjma likéry):
- - - - - - Z ovoce:
2208 90 45 - - - - - - - Kalvados LTR 90.0 56.0
2208 90 48 - - - - - - - Ostatní LTR 90.0 56.0
- - - - - - Ostatní:
2208 90 52 - - - - - - - Korn LTR 90.0 56.0
2208 90 57 - - - - - - - Ostatní LTR 90.0 56.0
2208 90 69 - - - - - Ostatní lihové nápoje LTR 90.0 56.0
- - - Převyšujícím 2 litry:
- - - - Destiláty (vyjma likéry):
2208 90 71 - - - - - Z ovoce LTR 90.0 56.0
2208 90 74 - - - - - Ostatní LTR 90.0 56.0
2208 90 78 - - - - Ostatní lihové nápoje LTR 90.0 56.0
- - Nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu
menším než 80% obj., v nádobách o obsahu:
2208 90 91 - - - Nepřesahujícím 2 litry LTR 90.0 56.0
2208 90 99 - - - Převyšujícím 2 litry LTR 90.0 56.0
2209 00 Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové
- Vinný ocet v nádobách o obsahu:
2209 00 11 - - Nepřesahujícím 2 litry LTR 22.0 5.3
2209 00 19 - - Převyšujícím 2 litry LTR 22.0 5.3
- Ostatní v nádobách o obsahu:
2209 00 91 - - Nepřesahujícím 2 litry LTR 22.0 5.3
2209 00 99 - - Převyšujícím 2 litry LTR 22.0 5.3

Význam poznámky (1) ke sloupci 7:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.

KAPITOLA 23

ZBYTKY A ODPADY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; PŘIPRAVENÉ KRMIVO

Poznámka ke kapitole.

1. Do čísla 2309 patří výrobky používané ke krmení zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté, získané zpracování rostlinných nebo živočišných látek, které zpracováním ztratily podstatné charakteristické znaky původní látky, jiné než rostlinné odpady, zbytky a vedlejší produkty vzniklé při tomto zpracováním.

Poznámka k položce.

1. Ve smyslu položky 2306 41 se výrazem „semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové“ rozumějí taková semena jak jsou definována v poznámce k položce 1 ke kapitole 12.

Doplňkové poznámky ke kapitole.

1. Podpoložky 2303 10 11 a 2303 10 19 zahrnují pouze zbytky z výroby kukuřičného škrobu a nezahrnují tyto zbytky smíchané s výrobky získanými z jiných rostlin nebo s výrobky získanými z kukuřice jiným procesem než mokrou cestou.

Obsah škrobu nesmí převyšovat 28% hmotnostních v sušině a obsah tuku nesmí převyšovat 4,5% hmotnostních v sušině.

2. Podpoložka 2306 70 00 zahrnuje pouze zbytky z extrakce oleje z kukuřičných klíčků a obsahující následující ingredience v uvedeném množství, počítaném v sušině:

a) výrobky s obsahem oleje menším než 3% hmotnostní:

- obsah škrobu: menší než 45% hmotnostních,

- obsah proteinu (obsah dusíku × 6,25): nejméně 11,5% hmotnostních;

b) výrobky s obsahem oleje nejméně 3% hmotnostní a nejvýše 8% hmotnostních:

- obsah škrobu: menší než 45% hmotnostních,

- obsah proteinu (obsah dusíku × 6,25): nejméně 13% hmotnostních.

Mimoto, tyto zbytky by neměly obsahovat ingredience, které nejsou získány z kukuřičného mláta.

Pro určení obsahu škrobu a proteinu se používá metoda uvedená ve směrnici komise 72/199/EEC, příloha I (1) a (2).

Pro stanovení obsahu oleje a vlhkosti se používá metoda uvedená ve směrnici komise 71/393/EEC příloha- část 4 (metoda A) a část 1 a naopak.

Výrobky obsahující složky z částí kukuřičného mláta, které byly přidány po zpracování a nebyly vystaveny procesu extrakce oleje, jsou vyloučeny.

3. Ve smyslu podpoložek 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 a 2308 00 19 se rozumí:

- „skutečný hmotnostní obsah alkoholu“: počet kilogramů čistého alkoholu obsažený ve 100 kg výrobku;

- „potenciální hmotnostní obsah alkoholu“: počet kilogramu čistého alkoholu, který může být vyroben úplným zkvašením cukrů obsažených ve 100 kg výrobku;

- „celkový hmotnostní obsah alkoholu“: součet skutečného a potenciálního hmotnostního obsahu alkoholu;

- „% hmotnostní“: symbol hmotnostního obsahu alkoholu ve hmotě

4. Ve smyslu podpoložek 2309 10 11 až 2309 10 70 a 2309 90 31 až 2309 90 70 se za „mléčné výrobky“ považují výrobky zařazené do čísel 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 a do podpoložek 0403 10 11 až 0403 10 39, 0403 90 11 až 0403 90 69 1702 11 00, 1702 19 00 a 2106 90 51.

5. Podpoložka 2309 90 20 zahrnuje pouze zbytky z výroby škrobu z kukuřice, ale nepatří do ní směsi takových zbytků, které obsahují výrobky pocházející z jiných plodin nebo výrobky pocházející z kukuřice zpracované jinými postupy než je výroba škrobu mokrým procesem, obsahující:

- odpad z třídění kukuřice, používané při mokrém procesu, v poměru nepřesahujícím 15% hmotnostních výrobku, a/nebo

- zbytky ze škrobové máčecí vody, používané při mokrém procesu, včetně odpadů z máčecí vody používané pro výrobu alkoholu nebo jiných produktů z výroby škrobu.

Tyto výrobky mohou také obsahovat zbytky po extrakci oleje z kukuřičných klíčků při procesu mokrého mletí.

Obsah škrobu těchto výrobků nesmí převyšovat 28% hmotnostních sušiny, obsah tuku nesmí převyšovat 4,5% hmotnostních sušiny a obsah proteinů nesmí převyšovat 40% hmotnostních sušiny.

Položka
celního
sazebníku
Název zboží MJ Celní sazba Pref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob. Smluvní
1 2 3 4 5 6 7
2301 Moučky, šroty a pelety, z masa, drobů, ryb nebo korýšů,
měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé
k lidskému požívání; škvarky
2301 10 00 - Moučky, šroty a pelety, z masa nebo drobů: škvarky KGN bez bez
2301 20 00 -Moučky, šroty a pelety, z ryb nebo korýšů, měkkýšů
nebo jiných vodních bezobratlých
KGN bez bez
2302 Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky,
též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném
zpracování obilí nebo luštěnin
2302 10 - Kukuřičné:
2302 10 10 - - S obsahem škrobu nepřesahujícím 35% hmotnostních KGN bez bez
2302 10 90 - - Ostatní KGN bez bez
2302 20 - Rýžové:
2302 20 10 - - S obsahem škrobu nepřesahujícím 35% hmotnostních KGN bez bez
2302 20 90 - - Ostatní KGN bez bez
2302 30 - Pšeničné:
2302 30 10 - - S obsahem škrobu nepřesahujícím 28% hmotnostních
a u nichž podíl výrobku procházející sítem s otvory menšími
než 0,2 mm nepřesahuje 10% hmotnostních nebo,
v opačném případě, u nichž výrobek procházející sítem
má obsah popela v sušině 1,5% hmotnostních nebo větší
KGN bez bez
2302 30 90 - - Ostatní KGN bez bez
2302 40 - Z jiného obilí:
2302 40 10 - - S obsahem škrobu nepřesahujícím 28% hmotnostních
a u nichž podíl výrobku procházející sítem s otvory menšími
než 0,2 mm nepřesahuje 10% hmotnostních nebo,
v opačném případě, u nichž výrobek procházející sítem
má obsah popela v sušině 1,5% hmotnostních nebo větší
KGN bez bez
2302 40 90 - - Ostatní KGN bez bez
2302 50 00 - Luštěninové KGN bez bez
2303 Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné řízky,
bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické
a lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet
230310 - Škrobárenské a podobné zbytky:
- - Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou
vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině:
2303 10 11 - - - Převyšujícím 40% hmotnostních KGN bez bez
2303 10 19 - - - Nepřesahujícím 40% hmotnostních KGN bez bez
2303 10 90 - - Ostatní KGN bez bez
2303 20 - Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady:
- - Řepné řízky s obsahem sušiny:
2303 20 11 - - - Nejméně 87% hmotnostních KGN bez bez
2303 20 18 - - - Menším než 87% hmotnostníc KGN bez bez
2303 20 90 - - Ostatní KGN bez bez
2303 30 00 - Pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady KGN bez bez
2304 00 00 Pokrutiny a jiné pevné odpady, též rozdrcené
nebo ve tvaru pelet, po extrahování sojového oleje
KGN bez bez
2305 00 00 Pokrutiny a jiné pevné odpady, též rozdrcené
nebo ve tvaru pelet, po extrahovaní sojového oleje
KGN bez bez
2306 Pokrutiny a jiné pevné odpady, též rozdrcené
nebo ve tvaru pelet, po extrahováni rostlinných tuků
nebo olejů, jiné než čísel 2304 a 2305
2306 10 00 - Z bavlníkových semen KGN bez bez
2306 20 00 - Ze lněných semen KGN bez bez
2306 30 00 - Ze slunečnicových semenKGN bez bez
- Ze semen řepky nebo řepky olejky:
* 2306 41 00 - - Ze semen řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny
erukové
KGN bez bez
* 2306 49 00 - - Ostatní KGN bez bez
2306 50 00 - Z kokosových ořechů nebo kopry KGN bez bez
2306 60 00 - Z palmových ořechů nebo jader KGN bez bez
2306 70 00 - Z kukuřičných klíčků KGN bez bez
2306 90 - Ostatní:
- - Olivové pokrutiny a jiné zbytky po extrakci olivového oleje:
2306 90 11 - - - S obsahem 3% hmotnostních olivového oleje nebo méně KGN bez bez
2306 90 19 - - - S obsahem převyšujícím 3% hmotnostní olivového oleje KGN bez bez
2306 90 90 - - Ostatní KGN bez bez
2307 00 Vinný kal; surový vinný kámen
- Vinný kal:
2307 00 11 - - Mající celkový hmotnostní obsah alkoholu nepřesahující 7,9%
hmotnostních a obsah sušiny nejméně 25% hmotnostních
KGN bez bez
2307 00 19 - - Ostatní KGN bez bez
2307 00 90 - Surový vinný kámen KGN bez bez
2308 00 Rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky
a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané
pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté
- Výlisky z hroznů (matoliny):
* 2308 00 11 - - Mající celkový hmotnostní obsah alkoholu nepřesahující
4,3% hmotnostní a obsah sušiny nejméně 40% hmotnostních
KGN bez bez
* 2308 00 19 - - Ostatní KGN bez bez
* 2308 00 40 - Žaludy a koňské kaštany: ovocné výlisky jiné než z hroznů KGN bez bez
* 2308 00 90 - Ostatní KGN bez bez
2309 Přípravky používané k výživě zvířat
2309 10 - Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej:
- - Obsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin
nebo altodextrinový sirup, patřící do podpoložek:
1702 30 51 až 1702 30 99. 1702 40 90 1702 90 50
a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky:
- - - Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový sirup
nebo maltodextrinový sirup:
- - - - Neobsahující žádný škrob nebo obsahující 10% nebo méně
hmotnostních škrobu:
2309 10 11 - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně
než 10% hmotnostních mléčných výrobku
KGN 22.0 2.0 bez
2309 10 13 - - - - - Obsahující nejméně 10%, avšak méně než 50% hmotnostních
mléčných výrobků
KGN 22.0 2.0 bez
2309 10 15 - - - - - Obsahující nejméně 50%, avšak méně než 75% hmotnostních
mléčných výrobků
KGN 22.0 2.0 bez
2309 10 19 - - - - - Obsahující nejméně 75% hmotnostních mléčných výrobků KGN 22.0 2.0 bez
- - - - Obsahující více než 10%, avšak maximálně 30%
hmotnostních škrobu:
2309 10 31 - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně
než 10% hmotnostních mléčných výrobku
KGN 22.0 2.0 bez
2309 10 33 - - - - - Obsahující nejméně 10%, avšak méně než 50% hmotnostních
mléčných výrobků
KGN 22.0 2.0 bez
2309 10 39 - - - - - Obsahující nejméně 50% hmotnostních mléčných výrobků KGN 22.0 2.0 bez
- - - - Obsahující více než 30% hmotnostních škrobu:
2309 10 51 - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně
než 10% hmotnostních mléčných výrobků
KGN 22.0 2.0 bez
2309 10 53 - - - - - Obsahující nejméně 10%, avšak méně než 50% hmotnostních
mléčných výrobků
KGN 22.0 2.0 bez
2309 10 59 - - - - - Obsahující nejméně 50% hmotnostních mléčných výrobků KGN 22.0 2.0 bez
2309 10 70 - - - Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin
nebo maltodextrinový sirup, ale obsahující mléčné výrobky
KGN 22.0 2.0 bez
2309 10 90 - - Ostatní KGN 22.0 2.0 bez
2309 90 - Ostatní:
2309 90 10 - - Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců KGN 28.0 2.0 bez
2309 90 20 - - Výrobky uvedené v Poznámce 5 k této kapitole KGN 28.0 2.0 bez
- - Ostatní:
- - - Obsahující škrob, glukózu glukózový sirup, maltodextrin
nebo maltodextrinový sirup patřící do podpoložek 1702 30 51
až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55
nebo mléčné výrobky
- - - - Obsahující škrob, glukózu, maltodextrin, glukózový nebo
maltodextrinový sirup:
- - - - - Neobsahující žádný škrob nebo obsahující 10% hmotnostních
nebo méně škrobu:
2309 90 31 - - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně
než 10% hmotnostních mléčných výrobků
KGN 28.0 2.0 bez
2309 90 33 - - - - - - Obsahující nejméně 10%, avšak méně než 50% hmotnostních
mléčných výrobků
KGN 28.0 2.0 bez
2309 90 35 - - - - - - Obsahující nejméně 50, avšak méně než 75% hmotnostních
mléčných výrobků
KGN 28.0 2.0 bez
2309 90 39 - - - - - - Obsahující nejméně 75% hmotnostních mléčných výrobků KGN 28.0 2.0 bez
- - - - - Obsahující více než 10%, avšak maximálně 30%
hmotnostních škrobu:
- - - - - Obsahující více než 10%, avšak maximálně 30%
hmotnostních škrobu:
2309 90 41 - - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně
než 10% hmotnostních mléčných výrobků
KGN 28.0 2.0 bez
2309 90 43 - - - - - - Obsahující nejméně 10%, avšak méně než 50% hmotnostních
mléčných výrobků
KGN 28.0 2.0 bez
2309 90 49 - - - - - - Obsahující nejméně 50% hmotnostních mléčných výrobků KGN 28.0 2.0 bez
- - - - - Obsahující více než 30% hmotnostních škrobu:
2309 90 51 - - - - - - Neobsahující žádné mléčné výrobky nebo obsahující méně
než 10% hmotnostních mléčných výrobků
KGN 28.0 2.0 bez
2309 90 53 - - - - - - Obsahující nejméně 10%, avšak méně než 50% hmotnostních
mléčných výrobku
KGN 28.0 2.0 bez
2309 90 59 - - - - - - Obsahující nejméně 50% hmotnostních mléčných výrobků KGN 28.0 2.0 bez
2309 90 70 - - - - Neobsahující škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrin
nebo maltodextrinový sirup, ale obsahující mléčné výrobky
KGN 28.0 2.0 bez
- - - Ostatní:
2309 90 91 - - - - Řepné řízky s přidanou melasou KGN 28.0 2.0 bez
2309 90 93 - - - - Premixy KGN 28.0 2.0 bez
- - - - Ostatní:
2309 90 95 - - - - - Obsahující 49% hmotnostních nebo více cholinchloridu
v organickém nebo anorganickém základu
KGN 28.0 2.0 bez
2309 90 97 - - - - - Ostatní KGN 28.0 2.0 bez

KAPITOLA 24

TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY

Poznámka ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří mediciální cigarety (kapitola 30).

Položka
celního
sazebníku
Název zboží MJ Celní sazba Pref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob. Smluvní
1 2 3 4 5 6 7
2401 Nezpracovaný tabák; tabákový odpad
2401 10 - Neodřapíkovaný tabák:
- - Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured)
a tabák typu Burley sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light
air-cured) včetně hybridů Burley; tabák typu Maryland sušený
přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured) a tabák
sušený otevřeným ohněm (fire-cured):
2401 10 10 - - - Tabák (flue-cured) sušený teplým vzduchem typu Virginia KGN 64.0 6.0
2401 10 20 - - - Tabák (light air-cured) sušený přirozenou cirkulací vzduchu
typu Burley, včetně hybridu Burley
KGN 64.0 6.0
2401 10 30 - - - Tabák (light air-cured) sušený přirozenou cirkulací vzduchu
typu Maryland
KGN 64.0 6.0
- - - Tabák (fire-cured) sušený otevřeným ohněm:
2401 10 41 - - - - Tabák typu Kentucky KGN 64.0 6.0
2401 10 49 - - - - Ostatní KGN 64.0 6.0
- - Ostatní:
2401 10 50 - - - Tabák (light air-cured) sušený přirozenou cirkulací vzduchu KGN 64.0 6.0
2401 10 60 - - - Tabák orientálního typu (sun-cured) sušený při denním světle KGN 64.0 6.0
2401 10 70 - - - Tabák sušený bez denního světla (dark air-cured) KGN 64.0 6.0
2401 10 80 - - - Tabák (flue-cured) sušený teplým vzduchem KGN 64.0 6.0
2401 10 90 - - - Ostatní tabák KGN 64.0 6.0
2401 20 - Částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák:
- - Tabák typu Virginia sušený teplým vzduchem (flue-cured)
a tabák typu Burley sušený přirozenou cirkulací vzduchu (light
air-cured), včetně hybridů Burley; tabák typu Maryland sušený
přirozenou cirkulací vzduchu (light air-cured) a tabák
sušený otevřeným ohněm (fire-cured)
2401 20 10 - - - Tabák (flue-cured) sušený teplým vzduchem typu Virginia KGN 64.0 6.0
2401 20 20 - - - Tabák (light air-cured) sušený přirozenou cirkulací vzduchu
typu Burley, včetně hybridů Burley
KGN 64.0 6.0
2401 20 30 - - - Tabák (light air-cured) sušený přirozenou cirkulací vzduchu
typu Maryland
KGN 64.0 6.0
- - - Tabák (fire-cured) sušený otevřeným ohněm:
2401 20 41 - - - - Tabák typu Kentucky KGN 64.0 6.0
2401 20 49 - - - - Ostatní KGN 64.0 6.0
- - Ostatní:
2401 20 50 - - - Tabák (light air-cured) sušený přirozenou cirkulací vzduchu KGN 64.0 6.0
2401 20 60 - - - Tabák orientálního typu (sun-cured) sušený při denním světle KGN 64.0 6.0
2401 20 70 - - - Tabák sušený (dark air-cured) bez denního světla KGN 64.0 6.0
2401 20 80 - - - Tabák (flue-cured) sušený teplým vzduchem KGN 64.0 6.0
2401 20 90 - - - Ostatní tabák KGN 64.0 6.0
2401 30 00 - Tabákový odpad KGN 6.0 3.4
2402 Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos)
a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
2402 10 00 - Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky (cigarillos)
obsahující tabák
KGN 52.0 40.0
2402 20 - Cigarety obsahující tabák:
2402 20 10 - - Cigarety obsahující hřebíček KGN 65.0 55.0
2402 20 90 - - Ostatní KGN 65.0 55.0
2402 90 00 - Ostatní KGN 65.0 55.0
2403 Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky;
homogenizovaný nebo rekonstruovaný tabák; tabákové
výtažky a tresti (esence)
2403 10 - Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky
v jakémkoliv poměru:
2403 10 10 - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu
nepřesahujícím 500 g
KGN 52.0 22.1
2403 10 90 - - Ostatní KGN 52.0 22.1
- Ostatní:
2403 91 00 - - Homogenizovaný nebo rekonstruovaný tabák KGN 52.0 22.1
2403 99 - - Ostatní:
2403 99 10 - - - - Žvýkací a šňupací tabák KGN 52.0 22.1
2403 99 90 - - - Ostatní KGN 52.0 22.1

TŘÍDA V

NEROSTNÉ PRODUKTY

KAPITOLA 25

SŮL; SÍRA; ZEMINY A KAMENY; SÁDROVCOVÉ MATERIÁLY, VÁPNO A CEMENT

Poznámky ke kapitole.

1. Pokud znění jednotlivých čísel nebo text poznámky 4 k této kapitole nestanoví jinak, patří do této kapitoly pouze výrobky v surovém stavu nebo prané (též pomocí chemických látek, které pouze odstraní nečistoty, aniž by se změnila struktura výrobků), dále výrobky drcené, mleté, rozmělněné na prach, plavené, tříděné, prosévané, obohacené flotací, magnetickým rozdružováním nebo jinými pochody mechanickými nebo fyzikálními (vyjma krystalizace), avšak nepatří sem výrobky pražené, kalcinované, získané smísením nebo zpracované jinak než je uvedeno v příslušné položce.

Výrobky této kapitoly mohou obsahovat protiprašnou přísadu za předpokladu, že tato přísada je neučiní vhodnějšími pro specifické než pro všeobecné použití.

2. Do této kapitoly nepatří:

a) sublimovaná síra (sirný květ), srážená síra (sirné mléko) nebo koloidní síra (číslo 2802);

b) barevné hlinky s obsahem 70% hmotnostních nebo více vázaného železa vyhodnoceného jako Fe2O3 (číslo 2821);

c) léky nebo jiné výrobky kapitoly 30;

d) voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky (kapitola 33);

e) dlažební kameny, obrubníky nebo dlažební desky (číslo 6801); kostky pro mozaiky nebo podobné výrobky (číslo 6802); krytina, břidlicové desky pokrývačské nebo k obkládání fasád (číslo 6803);

f) drahokamy nebo polodrahokamy (čísla 7102 nebo 7103);

g) umělé krystaly (jiné než optické prvky) chloridu sodného nebo oxidu horečnatého o hmotnosti jednotlivých kusů 2,5 g nebo více čísla 3824; optické prvky z chloridu sodného nebo oxidu horečnatého (číslo 9001);

h) křída na kulečníková tága (číslo 9504);

i) psací a kreslicí křídy nebo krejčovské křídy (číslo 9609).

3. Jakékoliv výrobky, které by bylo možno zařadit současně do čísla 2517 a do jakéhokoliv jiného čísla této kapitoly, je třeba zařadit do čísla 2517.

4. Do čísla 2530 patří, inter alia: vermikulit, perlit a chlority neexpandované; barevné hlinky, též pálené nebo navzájem smíšené; přírodní železitá slída; přírodní mořská pěna (též v leštěných kusech); přírodní jantar; aglomerovaná mořská pěna a jantarv destičkách, tyčích, tyčinkách a podobných tvarech, dále neopracované; gagát; stroncianit (přírodní uhličitan strontnatý), též kalcinovaný, vyjma oxid strontnatý; rozbité kusy keramiky, cihel nebo betonu.

Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1 234567
2501 00 Sůl (včetně soli stolní a denaturované) a čistý chlorid sodný,
též ve vodném roztoku, nebo obsahující prostředek proti
spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost; mořská voda
2501 00 10-Mořská voda a roztoky soliKGN46.0bezbez
-Kuchyňská sůl (včetně stolní soli a denaturované soli) a čistý
chlorid sodný, též rozpuštěný nebo obsahující prostředek proti
spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost:
2501 00 31- -Pro chemickou reakci (separaci Na od Cl) pro výrobu jiných výrobkůKGN46.0bezbez
- -Ostatní:
2501 00 51- - -Denaturovaná nebo určená pro průmyslové využití (včetně
rafinované), jiná než na konzervaci a přípravu potravin pro lidskou
výživu nebo pro zvířata
KGN46.0bezbez
- - -Ostatní:
2501 00 91- - - -Sůl vhodná pro lidskou výživuKGN46.0bezbez
2501 00 99- - - -OstatníKGN46.0bezbez
2502 00 00 Pyrit (kyz železný), nepraženýKGNbezbez
2503 00 Síra všech druhů, jiná než sublimovaná síra, srážená a koloidní
síra
2503 00 10-Surová nebo nerafinovaná síraKGNbezbez
2503 00 90-OstatníKGNbezbez
2504 Přírodní tuha (grafit)
2504 10 00-V prášku nebo ve vločkáchKGNbezbez
2504 90 00-OstatníKGNbezbez
2505 Přírodní písky všech druhů, též barvené, s výjimkou písků
obsahujících kovy kapitoly 26
2505 10 00-Křemičité písky a křemenné pískyKGN35.03.8
2505 90 00-OstatníKGN35.0bez
2506 Křemen (vyjma přírodních písků); křemenec surový též zhruba
otesaný nebo řezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek
čtvercového nebo obdélníkového tvaru
2506 10 00-KřemenKGNbezbez
-Křemenec:
2506 21 00- -Surový nebo zhruba otesanýKGNbezbez
2506 29 00- -OstatníKGNbezbez
2507 00 Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované
2507 00 20-KaolinKGNbezbez
2507 00 80-Jiný kaolinitický jílKGNbezbez
2508 Ostatní jíly (s výjimkou expandovaných jílů čísla 6806),
andaluzit, kyanit a sillimanit, též kalcinované; mullit; šamotové
nebo dinasové zeminy
2508 10 00-BentonitKGNbezbez
2508 20 00-Odbarvovací zeminy a fullerova (valchářská) hlinkaKGNbezbez
2508 30 00-Žáruvzdorný jíl (šamotový)KGNbezbez
2508 40 00-Ostatní jílyKGNbezbez
2508 50 00-Andaluzit, kyanit a sillimanitKGNbezbez
2508 60 00-MullitKGNbezbez
2508 70-Šamotové nebo dinasové zeminy:
2508 70 10- -Šamotová zeminaKGNbez
2508 70 90- -Dinasová zeminaKGNbezbez
2509 00 00 KřídaKGNbezbez
2510 Přírodní fosfáty vápenaté, přírodní fosfáty hlinitovápenaté
a fosfátová křída
2510 10 00-NemletéKGNbezbez
2510 20 00-MletéKGNbezbez
2511 Přírodní síran barnatý (těživec, baryt); přírodní uhličitan
barnatý (witherit), též kalcinovaný, vyjma oxid barnatý čísla
2816
2511 10 00-Přírodní síran barnatý (těživec, baryt)KGNbezbez
2511 20 00-Přírodní uhličitan barnatý (witherit)KGNbezbez
2512 00 00 Křemičité fosilní moučky (např. křemelina, tripolit, diatomit)
a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní
hustotě 1 nebo méně
KGNbezbez
2513 Pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní
brusiva, též tepelně zpracovaná
-Pemza:
2513 11 00- -Surová nebo v nepravidelných kusech, včetně drcené pemzy
(“bimskies“)
KGNbezbez
2513 19 00- -OstatníKGNbezbez
2513 20 00-Smirek, přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusivaKGN50bez
2514 00 00 Břidlice, též zhruba opracovaná, řezaná pilou nebo jinak pouze
do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru
KGNbezbez
2515 Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny
pro výtvarné práce nebo stavební účely, o relativní hustotě 2,5
nebo vyšší a alabastr, též zhruba opracované nebo rozřezané
pilou nebo jinak pouze do bloků nebo desek pravoúhlého
(včetně čtvercového) tvaru
-Mramor a travertin:
2515 11 00- -Surový nebo zhruba opracovanýKGNbezbez
2515 12- -Rozřezaný pilou nebo jinak pouze do bloku nebo desek
pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru:
2515 12 20- - -O tloušťce nepřesahující 4 cmKGNbezbez
2515 12 50- - -O tloušťce převyšující 4 cm, avšak nepřesahující 25 cmKGNbezbez
2515 12 90- - -OstatníKGNbezbez
2515 20 00-Ecaussin a ostatní vápenaté kameny pro výtvarné práce
nebo stavební účely: alabastr
KGNbezbez
2516 Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné
nebo stavební účely, též hrubě opracované, rozřezané
do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru
-Žula:
2516 11 00- -Surová nebo hrubé opracovanáKGNbezbez
2516 12- -Rozřezaná pilou nebo jinak do bloku nebo desek pravoúhlého
(včetně čtvercového) tvaru:
2516 12 10- - -O tloušťce nepřesahující 25 cmKGNbezbez
2516 12 90- - -OstatníKGNbezbez
-Pískovec:
2516 21 00- -Surový nebo hrubé opracovanýKGNbezbez
2516 22 00- -Rozřezaný pilou nebo jinak do bloku nebo desek pravoúhlého
(včetně čtvercového) tvaru
KGNbezbez
2516 90 00-Ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účelyKGNbezbez
2517 Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžné používané
pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně;
pazourek a křemenné valouny, též tepelně zpracované;
makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných
průmyslových odpadů, též s přísadou materiálů uvedených
v první části tohoto čísla; dehtový makadam; zrna, drť a prach
z kamenů čísel 2515 nebo 2516, též tepelně zpracované
2517 10-Oblázky, štěrk, lámaný nebo drcený kámen, běžně používané
pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, pazourek
a křemenné valouny, též tepelně zpracované:
2517 10 10- -Oblázky, štěrk, struska a pazourekKGNbezbez
2517 10 20- -Vápenec, dolomit a další vápenaté horniny, lámané nebo drcenéKGNbezbez
2517 10 80- -OstatníKGNbezbez
2517 20 00-Makadam ze strusky, zpěněné strusky a podobných průmyslových
odpadů, též s přísadou materiálů uvedených v položce 2517 10
KGNbezbez
2517 30 00-Dehtový makadamKGNbezbez
-Granule, drť a prach z kamenů čísel 2515 nebo 2516. též tepelně
zpracované:
2517 41 00- -Z mramoruKGNbezbez
2517 49 00- -OstatníKGNbezbez
2518 Dolomit, též kalcinovaný nebo slinutý, včetně dolomitu hrubě
opracovaného nebo rozřezaného pilou nebo jinak pouze
do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru;
dolomitová dusací směs
2518 10 00-Dolomit nekalcinovaný ani neslinutýKGNbezbez
2518 20 00-Kalcinovaný nebo slinutý dolomitKGNbezbez
2518 30 00-Dolomitová dusací směsKGNbezbez
2519 Přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit); tavená magnézie (oxid
hořečnatý); přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý),
též obsahující malé množství jiných oxidů přidaných
před slinováním; ostatní oxidy hořčíku, též čisté
2519 10 00-Přírodní uhličitan horečnatý (magnezit)KGNbezbez
2519 90-Ostatní:
2519 90 10- -Oxid hořečnatý, jiný než kalcinovaný přírodní uhličitan horečnatýKGN10.03.8
2519 90 30- -Přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý)KGN10.03.8
2519 90 90- -OstatníKGN10.03.8
2520 Sádrovec; anhydrit; sádra (z kalcinovaného sádrovce
nebo síranu vápenatého), též barvená, s malou přísadou
urychlovače nebo zpomalovače
2520 10 00-Sádrovec, anhydritKGN5.03.8-50
2520 20-Sádra:
2520 20 10- -Pro stavební účelyKGN8.00.8bez
2520 20 90- -OstatníKGN8.00.8bez
2521 00 00 Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny k výrobě
vápna nebo cementu
KGNbezbez
2522 Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno,
vyjma oxid a hydroxid vápenatý čísla 2825
2522 10 00-Nehašené vápnoKGN8.02.3
2522 20 00-Hašené vápnoKGN8.02.3
2522 30 00-Hydraulické vápnoKGN8.02.3
2523 Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement,
supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy,
též barvené nebo ve formě slinků
2523 10 00-Cementové slinkyKGN20.04.3
-Portlandský cement:
2523 21 00- -Bílý cement, též uměle barvenýKGN20.04.3
2523 29 00- -OstatníKGN20.04.3
2523 30 00-Hlinitanový cementKGN20.04.3
2523 90-Ostatní hydraulické cementy:
2523 90 10- -Vysokopecní cementKGN20.04.3
2523 90 30- -Puzolánový cement (se sopečným popelem)KGN20.04.3
2523 90 90- -OstatníKGN20.04.3
2524 00 Osinek (azbest)
2524 00 30-Vlákna, vločky nebo prášekKGNbezbez
2524 00 80-OstatníKGNbezbez
2525 Slída, též štípaná do nepravidelných destiček (“splitinky“),
slídový odpad
2525 10 00-Slída surová nebo štípaná do lístků nebo do nepravidelných
destiček
KGNbezbez
2525 20 00-Slídový prachKGNbezbez
2525 30 00-Slídové odpadyKGNbezbez
2526 Přírodní steatit, též zhruba opracovaný nebo rozřezaný pilou
nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně
čtvercového) tvaru; mastek
2526 10 00-Nedrcený, nemletýKGNbezbez
2526 20 00-Drcený nebo rozemletýKGNbezbez
[2527 00 00]
2528 Přírodní boritany a jejich koncentráty, též kalcinované, vyjma
boritany získané z přírodních solanek; přírodní kyselina boritá
obsahující nejvýše 85% H3BO3 v sušině
2528 10 00-Přírodní boritany sodné a jejich koncentráty (též kalcinované)KGNbezbez
2528 90 00 OstatníKGNbezbez
2529 Živec; leucit; nefelin a nefelinický syenit; kazivec
2529 10 00-ŽivecKGNbezbez
-Kazivec:
2529 21 00- -Obsahující 97% hmotnostních nebo méně fluoridu vápenatéhoKGNbezbez
2529 22 00 Obsahující více než 97% hmotnostních fluoridu vápenatéhoKGNbezbez
2529 30 00 Leucit; nefelin a nefelinický syenitKGNbezbez
2530 Nerostné látky jinde neuvedené nebo nezahrnuté
2530 10-Vermikulit, perlit a chlority, neexpandované:
2530 10 10- -PerlitKGNbezbez
2530 10 90- -Vermikulit a chlorityKGNbezbez
2530 20 00-Kieserit, epsomit (přírodní sírany hořečnaté)KGNbezbez
2530 90-Ostatní:
2530 90 20- -SepiolitKGNbezbez
* 2530 90 98 OstatníKGNbezbez

KAPITOLA 26

RUDY KOVŮ, STRUSKY A POPELY

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) struska a podobné průmyslové odpady zpracované na makadam (číslo 2517);

b) přírodní uhličitan horečnatý (magnezit), též kalcinovaný (číslo 2519);

c) kaly ze zásobních nádrží na minerální oleje, obsahující hlavně tyto oleje (číslo 2710);

d) zásaditá struska kapitoly 31;

e) strusková vlna, skalní vlna a podobné minerální vlny (číslo 6806);

f) odpad a úlomky drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a úlomky obsahující drahý kov nebo sloučeniny drahých kovů, vhodné především ke znovuzískání drahého kovu (číslo 7112); nebo

g) měděné, niklové a kobaltové kamínky (lechy), jenž byly vytaveny z rud (třída XV).

2. Pro účely čísel 2601 až 2617 se výrazem „rudy kovů“ rozumí nerosty mineralogických druhů skutečně používané v metalurgii k získávání rtuti, kovů čísla 2844 nebo kovů tříd XIV nebo XV, i když nejsou určeny k metalurgickým účelům. Do čísel 2601 až 2617 však nepatří ty nerosty, které byly podrobeny jiným úpravám než normálním v metalurgickém průmyslu.

3. Do čísla 2620 patří pouze:

a) popel a zbytky používané v průmyslu buď k získávání kovů nebo jako výchozí materiál k výrobě chemických sloučenin kovů, s výjimkou popela a zbytků ze spalování komunálního odpadu (číslo 2621); a

b) popel a zbytky obsahující arsen, též obsahující kovy, používané buď k získání arsenu nebo kovů nebo k výrobě jejich chemických sloučenin.

Poznámky k položkám.

1. Ve smyslu položky 2620 21 se za „kaly olovnatého benzínu a kaly olovnatých antidetonačních sloučenin“ považují kaly získané ze zásobních nádrží na olovnatý benzín a olovnaté antidetonační sloučeniny (například tetraethyl olovo), a obsahující především olovo, sloučeniny olova a oxid železa.

2. Popel a zbytky obsahující arsen, rtuť, thallium nebo jejich směsi používané k získání arsenu nebo těchto kovů nebo k výrobě jejich chemických sloučenin se zařazují do položky 2620 60.

Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1 234567
2601 Železné rudy a jejich koncentráty, včetně kyzových výpražků
(výpalků)
-Železné rudy a jejich koncentráty, vyjma kyzových výpražků
(výpalků):
2601 11 00- -NeaglomerovanéKGNbezbez
2601 12 00- -AglomerovanéKGNbezbez
2601 20 00-Kyzové výpražky (výpalky)KGNbezbez
2602 00 00 Manganové rudy a koncentráty, včetně železonosných
manganových rud a koncentrátů s obsahem manganu 20%
nebo více, počítáno v sušině
KGNbezbez
2603 00 00 Měděné rudy a jejich koncentrátyKGNbezbez
2604 00 00 Niklové rudy a jejich koncentrátyKGNbezbez
2605 00 00 Kobaltové rudy a jejich koncentrátyKGNbezbez
2606 00 00 Hliníkové rudy a jejich koncentrátyKGNbezbez
2607 00 00 Olovnaté rudy a jejich koncentrátyKGNbezbez
2608 00 00 Zinkové rudy a jejich koncentrátyKGNbezbez
2609 00 00 Cínové rudy a jejich koncentrátyKGNbezbez
2610 00 00 Chromové rudy a jejich koncentrátyKGNbezbez
2611 00 00 Wolframové rudy a jejich koncentrátyKGNbezbez
2612 Uranové nebo thoriové rudy a jejich koncentráty
2612 10-Uranové rudy a jejich koncentráty:
2612 10 10- -Uranové rudy a smolinec a koncentráty z nich s obsahem uranu
převyšujícím 5% hmotnostních
KGNbezbez
2612 10 90- -OstatníKGNbezbez
2612 20-Thoriové rudy a jejich koncentráty:
2612 20 10- -Monazit, uranithorainit a ostatní thoriové rudy a jejich koncentráty
s obsahem thoria převyšujícím 20% hmotnostních
KGNbezbez
2612 20 90- -OstatníKGNbezbez
2613 Molybdenové rudy a jejich koncentráty
2613 10 00-PraženéKGNbezbez
2613 90 00-OstatníKGNbezbez
2614 00 Titanové rudy a jejich koncentráty
2614 00 10-Ilmenit a jeho koncentrátyKGNbezbez
2614 00 90-OstatníKGNbezbez
2615 Niobové, tantalové, vanadové a zirkonové rudy
a jejich koncentráty
2615 10 00-Zirkonové rudy a jejich koncentrátyKGNbezbez
2615 90-Ostatní:
2615 90 10- -Niobové a tantalové rudy a jejich koncentrátyKGNbezbez
2615 90 90- -Vanadové rudy a jejich koncentrátyKGNbezbez
2616 Rudy drahých kovů a jejich koncentráty
2616 10 00-Stříbrné rudy a jejich koncentrátyKGNbezbez
2616 90 00-OstatníKGNbezbez
2617 Ostatní rudy a jejich koncentráty
2617 10 00-Antimonové rudy a jejich koncentrátyKGNbezbez
2617 90 00-OstatníKGNbezbez
2618 00 00 Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa
nebo oceli
KGNbezbez
2619 00 Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje
a jiné odpady při zpracováni železa nebo oceli
2619 00 10-Vysokopecní prachKGNbezbez
-Ostatní:
2619 00 91- -Odpad vhodný k rekuperaci železa nebo manganuKGNbezbez
2619 00 93- -Struska vhodná k extrakci oxidu titanuKGNbezbez
2619 00 95- -Odpad vhodný k extrakci vanaduKGNbezbez
2619 00 99- -OstatníKGNbezbez
2620 Popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli), obsahující
arsen, kovy nebo jejich sloučeniny
-Obsahující hlavně zinek:
2620 11 00- -Zinkový kamínekKGNbezbez
2620 19 00- -OstatníKGNbezbez
-Obsahující hlavně olovo:
* 2620 21 00- -Kaly olovnatého benzínu a kaly olovnatých antidetonačních
sloučenin
KGN1303.4-50
* 2620 29 00- -OstatníKGN1303.4-50
2620 30 00-Obsahující hlavně měďKGNbezbez
2620 40 00-Obsahující hlavně hliníkKGNbezbez
* 2620 60 00-Obsahující arsen, rtuť, thallium nebo jejich směsi používané
k získání arsenu nebo těchto kovu nebo k výrobě jejich chemických
sloučenin
KGNbezbez
-Ostatní:
* 2620 91 00- -Obsahující antimon, berylium, kadmium, chrom nebo jejich směsiKGNbezbez
2620 99- -Ostatní:
* 2620 99 10- - -Obsahující hlavně niklKGNbezbez
* 2620 99 20- - -Obsahující hlavně niob a tantalKGNbezbez
* 2620 99 30- - -Obsahující hlavně wolframKGNbezbez
* 2620 99 40- - -Obsahující hlavně cínKGNbezbez
* 2620 99 50- - -Obsahující hlavně molybdenKGNbezbez
* 2620 99 60- - -Obsahující hlavně titanKGNbezbez
* 2620 99 70- - -Obsahující hlavně kobaltKGNbezbez
* 2620 99 80- - -Obsahující hlavně zirkonKGNbezbez
* 2620 99 90- - -OstatníKGNbezbez
2621 Ostatní strusky a popely, včetně popela z mořských chaluh
(kelp); popel a zbytky ze spalování komunálního odpadu
* 2621 10 00-Popel a zbytky ze spalování komunálního odpaduKGNbezbez
* 2621 90 00-OstatníKGNbezbez

KAPITOLA 27

NEROSTNÁ PALIVA, MINERÁLNÍ OLEJE A PRODUKTY JEJICH DESTILACE; ŽIVIČNÉ LÁTKY; MINERÁLNÍ VOSKY

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) samostatné chemicky definované organické sloučeniny, jiné než čistý methan a propan, které patří do čísla 2711;

b) léky čísel 3003 nebo 3004; nebo

c) směsi nenasycených uhlovodíků čísel 3301, 3302 nebo 3805.

2. Výraz „minerální oleje a oleje ze živičných nerostů“ v čísle 2710 zahrnuje nejen minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, ale také podobné oleje nebo směsi nenasycených uhlovodíků, v nichž hmotnost nearomatických složek převládá nad hmotností aromatických složek, ať byly získány jakýmkoli výrobním procesem.

Tento výraz však nezahrnuje kapalné syntetické polyolefiny, z nichž méně než 60% objemu destiluje při 300°C, po přepočtu na tlak 1013 mbar, je-li použito vakuové destilace (kapitola 39).

3. Ve smyslu čísla 2710 se za „odpadní oleje“ považuje odpad obsahující hlavně minerální oleje a oleje ze živičných nerostů (jak jsou definovány v poznámce 2 k této kapitole), též pokud jsou smíšeny s vodou. Jsou to:

a) takové oleje, které již nejsou vhodné pro použití jako původní produkty (například použité mazací oleje, použité hydraulické oleje a použité transformátorové oleje);

b) olejové kaly ze zásobních nádrží na minerální oleje, obsahující hlavně tyto oleje a vysokou koncentraci aditiv (například chemikálií) používaných při výrobě původních produktů; a

c) takové oleje, které jsou ve formě emulzí ve vodě nebo směsí s vodou, jako například ty, které vznikly z přeteklých olejů, při mytí zásobních nádrži nebo z řezných olejů použitých při obrábění.

Poznámky k položkám.

1. Ve smyslu položky 2701 11 „antracitem“ se rozumí černé uhlí s limitním obsahem těkavých látek (v sušině, bez minerálních látek) nepřevyšujícím 14%.

2. Ve smyslu položky 2701 12 se rozumí „živičným (bitumenovým) uhlím“ černé uhlí s limitním obsahem těkavých látek (v sušině, bez minerálních látek) přesahující 14%, jehož spalné teplo se rovná nebo je větší než 5 833 kcal/kg (počítáno na vlhký produkt bez minerálních látek).

3. Ve smyslu položek 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 a 2707 60 se pod výrazy „benzol (benzen)“, „toluol (toluen)“, „xylol (xyleny)“, „naftalen“ a „fenoly“ rozumí produkty, které jednotlivě obsahují více než 50% hmotnostních benzenu, toluenu, xylenů, naftalenu nebo fenolu.

4. Ve smyslu položky 2710 11 jsou „benziny“ takové oleje a přípravky, u nichž 90% objemu nebo více (včetně ztrát) destiluje při 210 °C (metoda ASTM D 86).

Doplňkové poznámky ke kapitole (1)

1. Ve smyslu čísla 2710 se rozumí:

a) „speciální druhy benzinu“ (podpoložky 2710 1121 a 2710 11 25) jsou benziny definované v poznámce k položce 4 k této kapitole, které neobsahují žádné antidetonátory a u nichž se v teplotním rozmezí maximálně 60°C destiluje 5% a 90% objemu (včetně ztrát);

b) „lakový benzin“ (podpoložka 2710 11 21) je speciální druh benzinu definovaný v předchozí vysvětlivce a), který má bod vzplanutí vyšší než 21 °C podle metody Abel-Pensky;(2)

c) „střední oleje“ (podpoložky 2710 19 11 až 2710 19 29) jsou oleje a přípravky, z nichž se do 210 °C destiluje méně než 90% objemu (včetně ztrát) a do 250 °C se destiluje 65% nebo více objemu (včetně ztrát) (metoda ASTM D 86);

d) „těžké oleje“ (podpoložky 2710 19 31 až 2710 19 99) jsou oleje a přípravky, z nichž se do 250 °C destiluje méně než 65% objemu (včetně ztrát) dle metody ASTM D 86, anebo jejichž procento destilace do 250 °C nemůže být touto metodou stanoveno;

e) „plynové oleje“ (podpoložky 2710 19 31 až 2710 19 49) jsou těžké oleje dle předchozí vysvětlivky d), u kterých se do 350°C destiluje 85% nebo více objemu (včetně ztrát) (metoda ASTM D 86);

f) „topné oleje“ (podpoložky 2710 19 51 až 2710 19 69) jsou těžké oleje dle předchozí vysvětlivky d) (jiné než plynové oleje uvedené ve vysvětlivce e)), které při odpovídající rozpustné barvě C mají následující viskozitu V:

- nepřesahující hodnotu uvedenou v následující tabulce řádek I, když obsah sirnatých popelů podle metody ASTM D 874 je menší než 1% a index zmýdelnění je podle metody ASTM D 939-54 nižší než 4,

- převyšující hodnotu uvedenou v řádku II, když bod tuhnutí dle metody ASTM D 97 není nižší než 10 °C,

- převyšující hodnotu uvedenou v řádku I, avšak nepřesahující hodnotu uvedenou v řádku II, když se dle metody ASTM D 86 do 300 °C destiluje 25% objemu nebo více, anebo když se podle metody ASTM D 97 do 300°C destiluje méně než 25% objemu a když bod tuhnutí je vyšší než - 10°C. Tato opatření se používají pouze u olejů, které mají rozpustnou barvu C nižší než 2.

TABULKOVÉ VYJÁDŘENÍ VZTAHU ROZPUSTNÁ BARVA C / VISKOZITA V

Barva
C
00,511,522,533,544,555,566,577,5 a
více
V I4445,4915,125,342,471,111920033556294315802650
V II7777915,15,342,471,111920033556294315802650

Výrazem „viskozita V se rozumí kinematická viskozita při 50°C vyjádřená jednotkou 10-6m2s-1 podle metody ASTM D 445.

Výrazem „rozpustná barva C“ se rozumí barva produktu dle metody ASTM D 1500, kdy jeden objemový díl tohoto produktu je smíchán se 100 objemovými díly chloridu uhličitého. Barva musí být stanovena okamžitě po rozpuštění.

Podpoložky 2710 19 51 až 2710 19 69 se vztahují pouze na topné oleje s přírodními barvami.

Tyto podpoložky nezahrnují těžké oleje definované vysvětlivkou d), pro něž není možné stanovit:

- procento destilace při 250°C podle metody ASTM D 86 (nulová hodnota je však pokládána za procento destilace),

- kinematickou viskozitu při 50°C podle metody ASTM D 445 nebo

- rozpustnou barvu C podle metody ASTM D 1500.

Tyto produkty se zahrnují do podpoložek 2710 19 71 až 2710 19 99.

2. Pro účely čísla 2712 se používá výraz „surová vazelína“ (podpoložka 2712 10 10) k vyjádření vazelíny s přírodní barvou vyšší než 4,5 podle metody ASTM D 1500.

3. Pro účely podpoložek 2712 90 31 až 2712 90 39 se používá výraz „surový“ pro produkty:

a) s obsahem oleje 3,5 nebo více dle metody ASTM D 721, jestliže jejich viskozita při 100°C je nižší než 9 × 10-6m2s-1 dle metody ASTM D 445 nebo

b) mající přírodní barvu dle metody ASTM D 1500 vyšší než 3, když jejich viskozita při 100 °C je 9 × 10-6m2s-1 nebo vyšší dle metody ASTM D 445.

4. Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 je výraz „specifické zpracování“ používán pro tyto operace:

a) vakuová destilace;

b) redestilace při velice pečlivém dělení do frakcí;

c) krakování (štěpení);

d) reformování (úprava);

e) extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f) procesy využívající všechny následující operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, dýmavou kyselinou sírovou nebo oxidem sírovým; neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou aktivovanou zeminou, aktivním uhlím nebo bauxitem;

g) polymerizace;

h) alkylace;

ij) izomerace;

k) (pouze ve vztahu na produkty podpoložek 2710 19 31 až 2710 19 99) odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85% obsahu síry ze zpracovávaného produktu (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) (pouze ve vztahu na produkty čísla 2710) odstraňování parafínů metodou jinou než filtrováním;

m) (pouze ve vztahu na produkty podpoložek 2710 19 31 až 2710 19 99) zpracování produktů pomocí vodíku při tlaku více než 20 bar a teplotě více než 250°C s použitím katalyzátorů, ale jiného než používaného při odsiřování, kde vodík v chemické reakci představuje aktivní prvek. Další zpracování mazacích olejů podpoložek 2710 19 71 až 2710 19 99 pomocí vodíku (např. dokončovací úpravy s vodou nebo odbarvování) se záměrem zejména zlepšit barvu nebo stálost není považováno za specifický proces;

n) (pouze ve vztahu na produkty podpoložek 2710 19 51 až 2710 19 69) atmosférická destilace (metoda ASTM D 86), při níž se do 300 °C destiluje méně než 30% objemu produktů včetně ztrát. Jestliže se podle metody ASTM D 86 do 300°C destiluje 30% a více objemu produktů včetně ztrát, pak množství produktů, které mohou být získány atmosférickou destilací, a které patří do podpoložek 2710 11 11 až 2710 11 90 nebo 2710 19 11 až 2710 19 29 budou procleny stejnou celní sazbou jako podpoložky 2710 19 61 až 2710 19 69 podle druhu a hodnoty použitého produktu a podle čisté váhy produktu získaného. Tento postup se nepoužívá u produktů takto získaných, které v období šesti měsíců se podrobí dalšímu zpracování, které může být stanoveno kompetentními orgány a které budou podrobeny zvláštnímu procesu nebo chemickému zpracování, ale jinému než specifickému procesu;

o) (pouze ve vztahu na produkty podpoložek 2710 19 71 až 2710 19 99) zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje;

p) výhradně pro výrobky podpoložky 2712 90 31: odolejování frakční krystalizací.

Je-li přípravné zpracovaní technickými podmínkami stanoveno před postupem uváděným v předchozích vysvětlivkách, bude se osvobození od cla vztahovat pouze na množství produktu zamýšleného a skutečně podrobeného výše zmíněnému procesu; odpadní produkty vzniklé během přípravného zpracování budou též osvobozeny od cla.

5. Produkty, které mohou být získány během chemické přeměny nebo během přípravného zpracování daného technickými podmínkami v daném množství a které patří do čísel, položek nebo podpoložek 2707 10 10 2707 20 10 2707 30 10 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 až 2712 90 99, 2713 90 a 2901 1010 budou procleny podle stejných sazeb, které jsou používány na produkty „k jiným účelům“ podle druhu a hodnoty použitých produktů a podle čisté váhy získaných produktů. Produkty čísel 2710, 2711 a 2712, které se v období do šesti měsíců podrobí jiným postupům, které mohou být stanoveny kompetentními orgány, a budou zpracovány specifickým procesem nebo dalším chemickým zpracováním, mohou být procleny podle jiných sazeb.

Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1 234567
2701 Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená
z černého uhlí
-Černé uhlí, též v prášku, avšak neaglomerované:
2701 11- -Antracit:
2701 11 10- - -Mající limitní obsah těkavých látek (počítáno v sušině
bez minerálních látek) nepřesahující 10%
KGNbezbez
2701 11 90- - -OstatníKGNbezbez
2701 12- -Živičné (bituminózní) uhlí:
2701 12 10- - -Koksovatelné uhlíKGNbezbez
2701 12 90- - -OstatníKGNbezbez
2701 19 00- -Ostatní uhlíKGNbezbez
2701 20 00-Brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlíKGNbezbez
2702 Hnědé uhlí, též aglomerované, vyjma gagát
2702 10 00-Hnědé uhlí, též v prášku, avšak neaglomerovanéKGNbezbez
2702 20 00-Aglomerované hnědé uhlíKGNbezbez
2703 00 00 Rašelina (včetně rašelinového steliva), též aglomerovanáKGN5.01.6bez
2704 00 Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny,
též aglomerovaný; retortové uhlí
-Koks a polokoks z uhlí:
2704 00 11- -Na výrobu elektrodKGNbezbez
2704 00 19- -OstatníKGNbezbez
2704 00 30-Koks a polokoks z hnědého uhlíKGNbezbez
2704 00 90-OstatníKGNbezbez
2705 00 00 Svítiplyn vodní plyn, generátorový plyn a podobné plyny,
vyjma zemních plynů a ostatních plynných uhlovodíků
KGN15.0bez
2706 00 00 Černouhelný, hnědouhelný a rašelinový dehet a ostatní
minerální dehty, též dehydratované, částečně destilované,
včetně rekonstituovaných dehtů
KGN5.0bez
2707 Oleje a ostatní produkty destilace vysokotepelných
černouhelných dehtů; podobné produkty, ve kterých hmotnost
aromatických složek převažuje nad hmotnosti nearomatických
složek
2707 10-Benzol (benzen):
2707 10 10- -K použití jako energetická nebo topná palivaKGN7.02.2
2707 10 90- -Pro jiné účelyKGN7.02.2
2707 20-Toluol (toluen):
2707 20 10- -K použití jako energetická nebo topná palivaKGN7.02.2
2707 20 90- -Pro jiné účelyKGN7.02.2
2707 30-Xylol (xyleny):
2707 30 10- -K použití jako energetická nebo topná palivaKGN7.02.2
2707 30 90- -Pro jiné účelyKGN7.02.2
2707 40 00-NaftalenKGN7.02.2
2707 50-Ostatní směsi aromatických uhlovodíku, z nichž nejméně 65%
objemu (včetně ztrát) destiluje do 250°C podle metody ASTM D 86:
2707 50 10- -K použití jako energetická nebo topná palivaKGN7.02.2bez
2707 50 90- -Pro jiné účelyKGN7.02.2
2707 60 00-FenolyKGN7.02.2
-Ostatní:
2707 91 00- -Kreozotové olejeKGN7.022bez
2707 99- -Ostatní:
- - -Surové oleje:
2707 99 11- - - -Surové lehké oleje, z nichž nejméně 90% objemových destiluje
do 200°C
KGN13.03.3
2707 99 19- - - -OstatníKGN13.03.3
2707 99 30- - -Vrchní sirnatá vrstva (z dehtu černého nebo hnědého uhlí)KGN13.03.3
2707 99 50- - -Zásadité produktyKGN13.03.3
2707 99 70- - -AntracenKGN13.03.3
- - -Ostatní:
2707 99 91- - - -Pro zpracování výrobků čísla 2803KGN13.03.3
2707 99 99- - - -OstatníKGN13.03.3
2708 Smola a smolný koks z černouhelného dehtu
nebo z jiných minerálních dehtů
2708 10 00-SmolaKGN13.03.4-50
2708 20 00-Smolný koksKGN13.0bez-50
2709 00 Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové
2709 00 10-Kondenzáty přírodního plynuKGNbezbez
2709 00 90-OstatníKGNbezbez
2710 Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové;
přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70%
hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze
živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto
přípravků; odpadni oleje
-Minerální oleje a oleje ze živičných nerostu (jiné než surové)
a přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70%
hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů
ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto
přípravků, jiné než odpadní oleje:
2710 11- -Benziny:
* 2710 11 11- - -Určené pro specifické zpracováníKGN17.04.6
* 2710 11 15- - -Určené pro chemické zpracování avšak jiným postupem
než je stanoveno pro podpoložku 2710 11 11
KGN17.04.6
- - -K jiným účelům:
- - - -Speciální druhy benzinu:
* 2710 11 21- - - - -Lakový benzin (White spirit)KGN17.04.6
* 2710 11 25- - - - -OstatníKGN17.04.6
- - - -Ostatní:
- - - - -Motorový benzin:
* 2710 11 31- - - - - -Letecký benzinKGN17.04.6
- - - - - -Ostatní s obsahem olova:
- - - - - - -Nepřesahujícím 0,013 g/litr:
* 2710 11 41- - - - - - - -S oktanovým číslem (RON) nižším než 95KGN17.05.6
* 2710 11 45- - - - - -S oktanovým číslem (RON) 95 nebo vyšším, avšak nižším než 98KGN17.05.6
* 2710 11 49- - - - - - - -S oktanovým číslem (RON) 98 nebo vyššímKGN17.05.6
- - - - - - -Převyšujícím 0,013 g/litr:
* 2710 11 51- - - - - - - -S oktanovým číslem (RON) nižším než 98KGN-17.05.6
* 2710 11 59- - - - - - - -S oktanovým číslem (RON) 98 nebo vyššímKGN17.05.6
* 2710 11 70- - - - -Palivo pro tryskové motory benzinového typuKGN17.04.6
* 2710 11 90- - - - -Ostatní benzinyKGN17.04.6
2710 19- -Ostatní:
- - -Střední oleje:
* 2710 19 11- - - -Určené pro specifické zpracováníKGN17.04.6
* 2710 19 15- - - -Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem
než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 11
KGN17.04.6
- - - -K jiným účelům:
- - - - -Petrolej (kerosen):
* 2710 19 21- - - - - -Palivo pro tryskové motoryKGN17.04.6
* 2710 19 25- - - - - -OstatníKGN17.04.6
* 2710 19 29- - - - -OstatníKGN17.04.6
- - -Těžké oleje:
- - - -Plynové oleje:
* 2710 19 31- - - - -Určené pro specifické zpracováníKGN17.04.6
* 2710 19 35- - - - -Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem
než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 31
KGN17.04.6
- - - - -K jiným účelům:
* 2710 19 41- - - - - -S obsahem síry nepřesahujícím 0,05% hmotnostníchKGN17.06.4
* 2710 19 45- - - - - -S obsahem síry převyšujícím 0,05% hmotnostních,
avšak nepřesahujícím 0,2% hmotnostní
KGN17.06.4
* 2710 19 49- - - - - -S obsahem síry převyšujícím 0,2% hmotnostníKGN17.06.4
- - - -Topné oleje:
* 2710 19 51- - - - -Určené pro specifické zpracováníKGN17.04.6
* 2710 19 55- - - - -Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem
než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 51
KGN17.04.6
- - - - -K jiným účelům:
* 2710 19 61- - - - - -S obsahem síry nepřesahujícím 1% hmotnostníKGN17.04.6
* 2710 19 63- - - - - -S obsahem síry převyšujícím 1% hmotnostní, avšak nepřesahujícím
2% hmotnostní
KGN17.04.6
* 2710 19 65- - - - - -S obsahem síry převyšujícím 2% hmotnostní, avšak nepřesahujícím
2,8% hmotnostních
KGN17.04.6
* 2710 19 69- - - - - -S obsahem síry převyšujícím 2,8% hmotnostníchKGN17.04.6
- - - -Mazací oleje; ostatní oleje:
* 2710 1971- - - - -Určené pro specifické zpracováníKGN17.04.6
* 2710 19 75- - - - -Určené pro chemické zpracováni, avšak jiným postupem
než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 71
KGN17.04.6
- - - - -K jiným účelům:
* 2710 19 81- - - - - -Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje
pro turbiny
KGN17.04.6
* 2710 19 83- - - - - -Kapaliny pro hydraulické účelyKGN17.04.6
* 2710 19 85- - - - - -Bílé oleje, kapalný parafínKGN17.04.6
* 2710 19 87- - - - - -Převodové oleje a oleje pro reduktoryKGN17.04.6
* 2710 19 91- - - - - -Směsi používané při obrábění kovů, oleje používané při uvolňování
odlitků z forem, antikorozní oleje
KGN17.04.6
* 2710 19 93- - - - - -Elektroizolační olejeKGN17.04.6
* 2710 19 99- - - - - -Ostatní mazací oleje a ostatní olejeKGN17.04.6
-Odpadní oleje:
* 2710 91 00- -Obsahující polychlorované bifenyly (PCBs), polychlorované terfenyly
(PCTs) nebo polybromované bifenyly (PBBs)
KGN17.04.6
* 2710 99 00- -OstatníKGN17.04.6
2711 Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíky
-Zkapalněné:
2711 11 00- -Zemní plynKGN15.0bez
2711 12- -Propan:
- - -Propan o čistotě nejméně 99%:
2711 12 11- - - -Pro energetické nebo topné účelyKGN15.01.2bez
2711 12 19- - - -Pro jiné účelyKGN15.01.2bez
- - -Ostatní:
2711 1291- - - -Určený pro specifické zpracováníKGN15.01.2bez
2711 12 93- - - -Určený pro chemické zpracování, ale jiným postupem
než je stanoveno pro podpoložku 2711 12 91
KGN15.01.2bez
- - - -Pro jiné účely:
2711 12 94- - - - -0 čistotě převyšující 90%, ale menší než 99%KGN15.01.2bez
2711 12 97- - - - -OstatníKGN15.01.2bez
2711 13- -Butany:
2711 13 10- - -Určené pro specifické zpracováníKGN15.01.2bez
2711 13 30- - -Určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem
než je stanoveno pro podpoložku 2711 13 10
KGN15.01.2bez
- - -Pro jiné účely:
2711 1391- - - -0 čistotě převyšující 90%, ale menší než 95%KGN15.01.2bez
2711 13 97- - -OstatníKGN15.01.2bez
2711 14 00- -Ethylen, propylen, butylen a butadienKGN15.01.2bez
2711 19 00- -OstatníKGN15.01.2bez
-V plynném stavu:
2711 2100- -Zemní plynMTQ15.0bez
2711 29 00- -OstatníMTQ15.0bez
2712 Vazelína, parafin, mikrokrystalický parafin, parafinový gáč,
ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální
vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným
způsobem, též barvené
2712 10-Vazelína:
2712 10 10- -SurováKGN24.04.8-50
2712 10 90- -OstatníKGN24.04.8-50
2712 20-Parafin, obsahující méně než 0,75% hmotnostních oleje:
2712 20 10- -Syntetický parafin o relativní molekulové hmotnosti 460 nebo více,
avšak nepřesahující 1560KGN15.03.8-50
2712 20 90- -OstatníKGN15.03.8-50
2712 90-Ostatní:
- -Ozokerit, montánní vosk nebo rašelinový vosk (přírodní produkty):
2712 90 11- - -SurovéKGN18.01.8bez
2712 90 19- - -OstatníKGN18.01.8bez
- -Ostatní:
- - -Surové:
2712 90 31- - - -Určené pro specifické zpracováníKGN18.01.8bez
2712 90 33- - - -Určené pro chemické zpracování, ale jiným postupem
než je stanoveno pro podpoložku 2712 90 31
KGN18.01.8bez
2712 90 39- - - -Pro jiné účelyKGN18.01.8bez
- - -Ostatní:
2712 90 91- - - -Směs 1-alkenů obsahující 80% hmotnostních nebo více 1-alkenů
s délkou řetězce 24 nebo více uhlíkových atomů, avšak
nepřesahující 28 uhlíkových atomů
KGN18.01.8bez
2712 90 99- - - -OstatníKGN18.01.8bez
2713 Petrolejový koks, petrolejové živice a jiné zbytky ropných olejů
nebo olejů ze živičných nerostů
-Petrolejový koks:
2713 11 00- -NekalcinovanýKGN19.0bez
2713 12 00- -KalcinovanýKGN19.0bez
2713 20 00-Petrolejová živiceKGN70.0bez
2713 90-Jiné zbytky destilace minerálních olejů nebo olejů ze živičných
nerostů:
2713 90 10- -Určené ke zpracování výrobku čísla 2803KGN2.01.5bez
2713 90 90- -OstatníKGN2.01.5bez
2714 Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné a ropné
břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltové horniny
2714 10 00-Živičné a ropné břidlice a dehtové pískyKGNbezbez
2714 90 00-OstatníKGN5.84.3-50
2715 00 00 Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice,
petrolejové (naftové) živice, minerálního dehtu nebo smoly
z minerálního dehtu (např. asfaltový tmel, ředěné a podobné
výrobky)
KGN5.03.0bez
2716 00 00 Elektrická energieMWHbezbez

(1) Pokud není uvedeno jinak, pak se výrazem „metoda ASTM“ rozumí metoda Americké společnosti pro zkoušení a materiály (American society for Testing and Materials) uvedená v její edici z roku 1976 jako normovaná definice a specifikace pro ropu a mazadla.

(2) Výraz „metoda Abel-Pensky“ je metoda DIN (Deutsche Industrienorm - norma SRN) 51755 - březen 1974, publikovaná u DNA (Deutsche Normenausschuss), Berlin 15.

TŘÍDA VI

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ

Poznámky ke třídě.

1. a) Výrobky (jiné než radioaktivní rudy) odpovídající popisu v číslech 2844 nebo 2845 je nutno zařadit do těchto čísel a nikoliv do jiných čísel této nomenklatury.

b) S výhradou odstavce a) výše je nutno zařadit výrobky odpovídající popisu v číslech 2843 nebo 2846 do těchto čísel a nikoliv do jiných čísel této třídy.

2. S výhradou poznámky 1 výše, zboží zařaditelné do čísel 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 nebo 3808 z důvodu, že je baleno v odměřených dávkách nebo upraveno pro drobný prodej, je nutno zařadit do těchto čísel a ne do jiných čísel této nomenklatury.

3. Zboží v soupravách složených ze dvou nebo více separátních složek, z nichž některé nebo všechny patří do této třídy a jsou určeny ke smíchání na výrobek třídy VI nebo VII, se zařazuje do čísla vhodného pro onen výrobek za předpokladu že složky jsou:

a) vzhledem ke způsobu balení jasně rozpoznatelné ke společnému použití bez předchozího přebalení;

b) předkládány společně; a

c) rozpoznatelné buď podle své povahy nebo podle jejich příslušných množství jako doplňkové jedna ke druhé.

KAPITOLA 28

ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOUČENINY DRAHÝCH KOVŮ, KOVŮ VZÁCNÝCH ZEMIN, RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ NEBO IZOTOPŮ

Poznámky ke kapitole.

1. Kromě výjimek vyplývajících ze znění některých čísel nebo poznámek patří do této kapitoly pouze:

a) samostatné chemické prvky a samostatné chemicky definované sloučeniny, obsahující nebo neobsahující nečistoty;

b) výrobky jmenované výše v odstavci a) rozpuštěné ve vodě;

c) výrobky jmenované výše v odstavci a) rozpuštěné v jiných rozpouštědlech za předpokladu, že roztok tvoří normální a nezbytný způsob úpravy těchto výrobků, použitý pouze z bezpečnostních nebo dopravních důvodů, a že rozpouštědlo neučiní výrobek vhodný spíše pro specifické než pro všeobecné použití;

d) výrobky jmenované výše v odstavcích a), b) nebo c) s přidaným stabilizátorem, (včetně protispékacího činidla) nezbytným pro jejich konzervaci nebo dopravu;

e) výrobky jmenované výše v odstavcích a), b), c) nebo d) s přidaným protiprašným prostředkem nebo barvivem, přidaným k usnadnění jejich identifikace nebo z bezpečnostních důvodů za předpokladu, že přísady neučiní výrobek vhodným spíše pro specifické než pro všeobecné použití.

2. Kromě dithioničitanů a sulfoxylátů stabilizovaných organickými látkami (číslo 2831), uhličitanů a peroxouhličitanů anorganických zásad (číslo 2836), kyanidů, kyanidoxidů a komplexních kyanidů anorganických zásad (číslo 2837), fulminátů, kyanatanů a thiokyanatanů anorganických zásad (číslo 2838) organických výrobků zahrnutých v číslech 2843 až 2846 a karbidů (číslo 2849), patří do této kapitoly pouze následující sloučeniny uhlíku:

a) oxidy uhlíku, kyanovodík, kyseliny fulminová, isokyanatá, thiokyanatá a jiné jednoduché a komplexní kyanové kyseliny (číslo 2811);

b) halogenid-oxidy uhlíku (číslo 2812);

c) sirouhlík (číslo 2813);

d) thiouhličitany, selenouhličitany, tellurouhličitany, selenokyanatany, tellurokyanatany, tetrathiokyanatodiaminochromany (reineckates) a jiné komplexní kyanatany anorganických zásad (číslo 2842);

e) peroxid vodíku ztužený močovinou (číslo 2847), oxid-sulfid uhlíku, thiokarbonylhalogenidy, dikyan, jeho halogenidy a kyanamid a jeho kovové deriváty (číslo 2851), jiné než kyanamid vápenatý, ať čistý nebo nečistý (kapitola 31).

3. S výhradou ustanovení poznámky 1 ke třídě VI, do této kapitoly nepatří:

a) chlorid sodný a oxid hořečnatý, čisté nebo nečisté, nebo jiné výrobky třídy V;

b) organicko-anorganické sloučeniny jiné než uvedené v poznámce 2;

c) výrobky uvedené v poznámkách 2, 3, 4 a 5 ke kapitole 31;

d) anorganické výrobky používané jako luminofory čísla 3206; skleněná frita a ostatní sklo ve formě prášku, granulí nebo vloček čísla 3207;

e) umělý grafit (číslo 3801); výrobky upravené jako náplně do hasicích přístrojů nebo používané v hasících granátech čísla 3813; odstraňovače inkoustových skvrn (zmizík) v balení pro drobný prodej čísla 3824; umělé krystaly (jiné než optické články), o hmotnosti ne méně než 2,5 g z halogenidů alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin čísla 3824;

f) drahokamy a polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo rekonstituované), prach nebo drť z takových kamenů (čísel 7102 až 7105), drahé kovy a slitiny drahých kovů kapitoly 71;

g) kovy, čisté nebo nečisté, kovové slitiny nebo cermety, včetně slinutých karbidů, kovů (karbidy kovů slinuté s kovem), třídy XV; nebo

h) optické články, např. z halogenidů alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin (číslo 9001).

4. Chemicky definované komplexní kyseliny složené z kyseliny nekovu podkapitoly II a kyseliny kovu podkapitoly IV je nutno zařadit do čísla 2811.

5. Do čísel 2826 až 2842 patří pouze kovové nebo amonné soli nebo peroxosoli.

Vyjma výjimek vyplývajících ze znění některých čísel nebo poznámek se podvojné a komplexní soli zařazují do čísla 2842.

6. Do čísla 2844 patří pouze:

a) technecium (atomové číslo 43), promethium (atomové číslo 61), polonium (atomové číslo 84) a všechny prvky s atomovým číslem vyšším než 84;

b) přírodní nebo umělé radioaktivní izotopy (včetně izotopů drahých kovů nebo základních kovů tříd XIV a XV), též vzájemně smíšené;

c) anorganické nebo organické sloučeniny těchto prvků nebo izotopů, chemicky definované i nedefinované, smíšené i nesmíšené;

d) slitiny, disperze, (včetně cermetů), keramické produkty a směsi obsahující tyto prvky nebo izotopy, nebo anorganické nebo organické sloučeniny těchto prvků mající specifickou radioaktivitu vyšší než 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

e) vyhořelé (vyzářené) palivové články, (kazety) jaderných reaktorů;

f) radioaktivní zbytky, použitelné i nepoužitelné.

Výraz „izotopy“ ve smyslu této poznámky a stylizace čísel 2844 a 2845 se vztahuje na:

- individuální nuklidy, avšak vyjma takové, které existují v přírodě v monoizotopickém stavu;

- směsi izotopů jednoho a téhož prvku, obohaceného jedním nebo několika izotopy, tj. prvky, jejichž přírodní izotopické složení bylo uměle pozměněno.

7. Číslo 2848 zahrnuje fosfid mědi (fosforová měď) obsahující více než 15% hmostnostních fosforu.

8. Chemické prvky (např. křemík a selen) dopované k použití v elektronice se zařazují do této kapitoly za předpokladu, že jsou v nezpracovaných tvarech po vytažení nebo ve tvaru válců nebo tyčí. Nařezané do tvaru kotoučů, destiček nebo podobných tvarů patří do čísla 3818.

Doplňková poznámka ke kapitole

1. Není-li jinak stanoveno, soli uvedené v podpoložkách zahrnují kyselé i zásadité soli.

Položka
celního
sazebníku
Název zboží MJ Celní sazba Pref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob. Smluvní
1 2 3 4 5 6 7
I. CHEMICKÉ PRVKY
2801 Fluór, chlór, bróm a jód
2801 10 00 - Chlór KGN 15.0 5.0 -50
2801 20 00 - Jód KGN bez bez
2801 30 - Fluór; bróm:
2801 30 10 - - Fluór KGN 15.0 bez
2801 30 90 - - Bróm KGN 15.0 bez
2802 00 00 Síra, sublimovaná nebo srážená; koloidní síra KGN bez bez
2803 00 Uhlík (uhlíkové saze a jiné formy uhlíku jinde neuvedené
ani nezahrnuté)
2803 00 10 - Methanové saze KGN 5.5 2.3
2803 00 80 - Ostatní KGN 5.5 2.3
2804 Vodík, vzácné plyny a ostatní nekovy
2804 10 00 - Vodík MTQ 15.0 5.0 -50
- Vzácné plyny:
2804 21 00 - - Argon MTQ 15.0 5.0 -50
2804 29 - - Ostatní:
2804 29 10 - - - Helium MTQ 15.0 5.0 -50
2804 29 90 - - - Ostatní MTQ 15.0 5.0 -50
2804 30 00 - Dusík MTQ 15.0 5.0 -50
2804 40 00 - Kyslík MTQ 15.0 5.0 -50
2804 50 - Bór; tellur:
2804 50 10 - - Bór KGN 15.0 5.0 -50
2804 50 90 - - Tellur KGN 15.0 5.0 -50
- Křemík:
2804 61 00 - - Obsahující nejméně 99,99% hmotnostních křemíku KGN 15.0 5.0 -50
2804 69 00 - - Ostatní KGN 15.0 bez -50
2804 70 00 - Fosfor KGN bez bez
2804 80 00 - Arzen KGN 7.5 3.0 bez
2804 90 00 - Selen KGN bez bez
2805 Alkalické kovy a kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin,
skandium a yttrium, též vzájemně smíšené nebo vzájemně
legované; rtuť
- Alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin:
2805 11 00 - - Sodík KGN bez bez
* 2805 12 00 - - Vápník KGN bez bez
2805 19 - - Ostatní:
* 2805 19 10 - - - Stroncium a baryum KGN bez bez
* 2805 19 90 - - - Ostatní KGN bez bez
2805 30 - Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemné smíšené
nebo vzájemné legované:
2805 30 10 - - Vzájemné smíšené nebo vzájemné legované KGN bez bez
2805 30 90 - - Ostatní KGN bez bez
2805 40 - Rtuť:
2805 40 10 - - V lahvích o netto obsahu 34,5 kg (standardní hmotnost) FOB
hodnota nepřesahující 224 Euro za láhev
KGN bez bez
2805 40 90 - - Ostatní KGN bez bez
II. ANORGANICKÉ KYSELINY A ANORGANICKÉ KYSLÍKATÉ SLOUČENINY
NEKOVŮ
2806 Chlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlorsírová
(chlorsulfonová)
2806 10 00 - Chlorovodík (kyselina chlorovodíková) KGN 11.0 bez
2806 20 00 - Kyselina chlorsírová (chlorsulfonová) KGN 15.0 5.0 -50
2807 00 Kyselina sírová; oleum
2807 00 10 - Kyselina sírová KGN 44.0 5.0 -50
2807 00 90 - Oleum KGN 44.0 5.0 -50
2808 00 00 Kyselina dusičná; směs kyseliny sirové a dusičné (nitrační
směs)
KGN 32.0 5.0
2809 Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné,
chemicky definované i nedefinované
280910 00 - Oxid fosforečný KGN 15.0 bez
2809 20 00 - Kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné KGN 15.0 2.0 bez
2810 00 Oxidy bóru; kyseliny borité
2810 00 10 - Oxid boritý KGN 36.0 bez
2810 00 90 - Ostatní KGN 36.0 bez
2811 Ostatní anorganické kyseliny a ostatní anorganické kyslíkaté
sloučeniny nekovů
- Ostatní anorganické kyseliny:
2811 11 00 - - Fluorovodík (kyselina fluorovodíková) KGN 34.0 5.5 -50
2811 19 - - Ostatní:
2811 19 10 - - - Bromovodík (kyselina bromovodíková) KGN 15.0 5.0 -50
2811 19 20 - - - Kyanovodík (kyselina kyanovodíková) KGN 15.0 5.0 -50
2811 19 80 - - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
- Ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů:
2811 21 00 - - Oxid uhličitý KGN 5.0 2.0 bez
2811 22 00 - - Oxid křemičitý KGN 15.0 5.0 -50
2811 23 00 - - Oxid siřičitý KGN 15.0 bez
2811 29 - - Ostatní:
2811 29 10 - - - Oxid sírový (anhydrid kyseliny sírové); oxid arzenitý KGN 12.0 3.3 bez
2811 29 30 - - - Oxidy dusíku KGN 12.0 3.3 bez
2811 29 90 - - - Ostatní KGN 12.0 3.3 bez
III. HALOGENOVÉ A SIRNÉ SLOUČENINY NEKOVŮ
2812 Halogenidy a halogenid-oxidy nekovů
2812 10 - Chloridy a chlorid-oxidy:
- - Fosforu:
2812 10 11 - - - Trichlorid-oxid fosforečný KGN 15.0 5.0 -50
2812 10 15 - - - Chlorid fosforitý KGN 15.0 5.0 -50
2812 10 16 - - - Chlorid fosforečný KGN 15.0 5.0 -50
2812 10 18 - - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
- - Ostatní:
2812 10 91 - - - Dichlorid disíry KGN 15.0 5.0 -50
2812 10 93 - - - Dichlorid síry KGN 15.0 5.0 -50
2812 10 94 - - - Fosgen (dichlorid kyseliny uhličité) KGN 15.0 5.0 -50
2812 10 95 - - - Thionyi dichlorid (thionyl chlorid) KGN 15.0 5.0 -50
281210 99 - - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2812 90 00 - Ostatní KGN 20.0 5.0 -50
2813 Sulfidy (sirníky) nekovů; komerční sulfid fosforitý
2813 10 00 - Sirouhlík KGN 5.0 bez
2813 90 - Ostatní:
2813 90 10 - - Sulfidy fosforu, komerční sulfid fosforitý KGN 5.0 bez
2813 90 90 - - Ostatní KGN 5.0 bez
IV. ANORGANICKÉ ZÁSADY A OXIDY, HYDROXIDY A PEROXIDY KOVŮ
2814 Amoniak (čpavek) bezvodý nebo ve vodném roztoku
2814 10 00 - Bezvodý amoniak (čpavek) KGN 70.0 bez
2814 20 00 - Amoniak (čpavek) ve vodném roztoku KGN 70.0 5.5
2815 Hydroxid sodný (sodný louh); hydroxid draselný (draselný
louh); peroxidy sodíku nebo draslíku
- Hydroxid sodný (sodný louh):
2815 11 00 - - Pevný KGN 5.0 bez
2815 12 00 - - Ve vodném roztoku KGN 52.0 5.5
2815 20 - Hydroxid draselný (draselný louh):
2815 20 10 - - Pevný KGN 20.0 5.5 -50
2815 20 90 - - Ve vodném roztoku KGN 20.0 5.5 -50
2815 30 00 - Peroxidy sodíku nebo draslíku KGN 22.0 5.5 -50
2816 Hydroxid a peroxid hořčíku; oxidy, hydroxidy a peroxidy
stroncia nebo barya
2816 10 00 - Hydroxid a peroxid hořčíku KGN 15.0 2.0
* 2816 40 00 - Oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia nebo barya KGN 10.0 1.0 bez
2817 00 00 Oxid zinečnatý, peroxid zinku KGN 18.0 5.3
2818 Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný; oxid
hlinitý, hydroxid hlinitý
2818 10 - Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný:
2818 10 10 - - Bílý, růžový nebo červený (rubín) s obsahem oxidu hlinitého
převyšujícím 97.5% hmotnostních
KGN 15.0 5.0 -50
2818 10 90 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2818 20 00 - Oxid hlinitý, jiný než umělý korund KGN 7.0 2.7 bez
2818 30 00 - Hydroxid hlinitý KGN 7.0 2.8 bez EXF
2819 Oxidy a hydroxidy chrómu
2819 10 00 - Oxid chromový KGN 15.0 5.0 -50
2819 90 - Ostatní:
2819 90 10 - - Oxid chromitý KGN 15.0 5.0 -50
2819 90 90 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2820 Oxidy manganu
2820 10 00 - Oxid manganičitý KGN 15.0 5.0 -50
2820 90 - Ostatní:
2820 90 10 - - Oxid manganatý obsahující 77% hmotnostních nebo více manganu KGN -15.0 5.0 -50
2820 90 90 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2821 Oxidy a hydroxidy železa; barevné hlinky obsahující 70%
hmotnostních nebo více vázaného železa vyhodnoceného
jako Fe2O3
2821 10 00 - Oxidy a hydroxidy železa KGN 28.0 5.5 -50
2821 20 00 - Barevné hlinky KGN 62.0 5.5 -50
2822 00 00 Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerční oxidy kobaltu KGN 5.0 bez bez
2823 00 00 Oxidy titanu KGN 15.0 5.0 -50
2824 Oxidy olova; suřík a oranžový suřík
2824 10 00 - Oxid olovnatý (klejt, masikot) KGN 8.5 bez bez
2824 20 00 - Suřík a oranžový suřík KGN 8.5 bez bez
2824 90 00 - Ostatní KGN 8.5 bez bez
2825 Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli;
jiné anorganické zásady; jiné oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů
2825 10 00 - Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli KGN 15.0 5.0 -50
2825 20 00 - Oxid a hydroxid lithný KGN 15.0 5.0 -50
2825 30 00 - Oxidy a hydroxidy vanadu KGN 15.0 5.0 bez
2825 40 00 - Oxidy a hydroxidy niklu KGN 15.0 5.0 -50
2825 50 00 - Oxidy a hydroxidy mědi KGN 15.0 5.0 -50
2825 60 00 - Oxidy germania a oxid zirkoničitý KGN 15.0 5.0 -50
2825 70 00 - Oxidy a hydroxidy molybdenu KGN 15.0 5.0 -50
2825 80 00 - Oxidy antimonu KGN 15.0 5.0 -50
2825 90 - Ostatní:
- - Oxid, hydroxid a peroxid vápenatý:
2825 90 11 - - - Hydroxid vápenatý o čistotě 98% hmotnostních nebo vyšší počítáno
v sušině, ve formě částic, z nichž: - nejvýše 1% hmotnostní má
velikost částice převyšující 75 mikrometrů, a nejvýše
4% hmotnostní mají velikost částice menší než 1,3 mikrometrů
KGN bez bez
2825 90 19 - - - Ostatní KGN bez bez
2825 90 20 - - Oxid a hydroxid berylnatý KGN bez bez
2825 90 30 - - Oxidy cínu KGN bez bez
2825 90 40 - - Oxidy a hydroxidy wolframu KGN bez bez
2825 90 50 - - Oxidy rtuti KGN bez bez
2825 90 60 - - Oxid kademnatý KGN bez bez
2825 90 80 - - Ostatní KGN bez bez
V. SOLI A PEROXOSOLI ANORGANICKÝCH KYSELIN A KOVŮ
2826 Fluoridy; fluorokřemičitany, fluorohlinitany a ostatní komplexní
soli fluóru
- Fluoridy:
2826 11 00 Fluorid amonný nebo sodný KGN 15.0 bez -50
2826 12 00 - - Fluorid hlinitý KGN 15.0 5.5 -50
2826 19 00 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2826 20 00 - Fluorokřemičitany sodné nebo draselné KGN 15.0 bez -50
2826 30 00 - Hexafluorohlinitan sodný (syntetický kryolit) KGN 15.0 5.0 -50
2826 90 - Ostatní:
2826 90 10 - - Hexafluorozirkoničitan draselný KGN 15.0 5.0 -50
2826 90 90 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2827 Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-
oxidy; jodidy a jodid-oxidy
2827 10 00 - Chlorid amonný KGN 44.0 5.5 -50
2827 20 00 - Chlorid vápenatý KGN 12.0 4.3 -50
- Ostatní chloridy:
2827 31 00 - - Hořčíku KGN bez bez
2827 32 00 - - Hliníku KGN 44.0 5.5 -50
2827 33 00 - - Železa KGN 70.0 5.0 -50
2827 34 00 - - Kobaltu KGN 15.0 5.0 -50
2827 35 00 - - Niklu KGN 15.0 5.0 -50
2827 36 00 - - Zinku KGN 70.0 5.5 -50
2827 39 - - Ostatní:
2827 39 10 - - - Cínu KGN -3.0 1.5 bez
* 2827 39 80 - - - Ostatní KGN 12.0 4.3 bez
- Chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy:
2827 41 00 - - Mědi KGN 15.0 5.0 -50
2827 49 - - Ostatní:
2827 49 10 - - - Olova KGN 14.0 bez -50
2827 49 90 - - - Ostatní KGN 14.0 4.9 -50
- Bromidy a bromid-oxidy:
2827 51 00 - - Bromidy sodíku nebo draslíku KGN 15.0 5.0 -50
2827 59 00 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2827 60 00 - Jodidy a jodid-oxidy KGN 30.0 5.5 -50
2828 Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany
2828 10 00 - Komerční chlornan vápenatý a ostatní chlornany vápenaté KGN 15.0 5.0 -50
2828 90 00 - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
.2829 Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany;
jodičnany a jodistany
- Chlorečnany:
2829 11 00 - - Sodíku KGN 20.0 5.5 bez
2829 19 00 - - Ostatní KGN 18.0 5.0 -50
2829 90 - Ostatní:
2829 90 10 - - Chloristany KGN 15.0 5.0 -50
2829 90 40 - - Bromičnan draselný nebo sodný KGN 15.0 5.0 -50
2829 90 80 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2830 Sulfidy (sirníky); polysulfidy, chemicky definované
i nedefinované
2830 10 00 - Sulfidy sodíku KGN 66.0 5.5
2830 20 00 - Sulfid zinečnatý KGN 70.0 5.5 -50
2830 30 00 - Sulfid kademnatý KGN 6.5 2.5 bez
2830 90 - Ostatní:
2830 90 11 - - Sulfidy vápníku, antimonu nebo železa KGN 26.0 5.5 -50
2830 90 80 - - Ostatní KGN 26.0 5.5 -50
2831 Dithioničitany a sulfoxyláty
2831 10 00 - Sodíku KGN 15.0 5.0 bez
2831 90 00 - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2832 Siřičitany; thiosírany
2832 10 00 - Siřičitany sodíku KGN 10.0 3.8 bez
2832 20 00 - Ostatní siřičitany KGN 10.0 3.8 bez
2832 30 00 - Thiosírany KGN 10.0 3.8 bez
2833 Sírany; kamence; peroxosírany (persírany)
- Sírany sodíku:
2833 11 00 - - Síran sodný KGN 20.0 3.0 bez
2833 19 00 - - Ostatní KGN 14.0 4.8 -50
- Ostatní sírany:
2833 21 00 - - Hořčíku KGN 64.0 bez -50
2833 22 00 - - Hliníku KGN 8.0 3.0 bez EXF
2833 23 00 - - Chromu KGN 8.0 3.0 bez
2833 24 00 - - Niklu KGN 64.0 bez -50
2833 25 00 - - Mědi KGN 10.0 5.5 -50
2833 26 00 - - Zinku KGN 8.0 bez -50
2833 27 00 - - Baria KGN 64.0 5.0 bez
2833 29 - - Ostatní:
2833 29 10 - - - Kadmia KGN 8.0 3.0 bez
2833 29 30 - - - Kobaltu; titanu KGN 8.0 3.0 bez
2833 29 50 - - - Železa KGN 8.0 3.0 bez
2833 29 70 - - - Rtuti; olova KGN 8.0 3.0 bez
2833 29 90 - - - Ostatní KGN 8.0 bez bez
2833 30 00 - Kamence KGN 8.0 3.0 bez
2833 40 00 - Peroxosírany (persírany) KGN 15.0 5.0 -50
2834 Dusitany; dusičnany
2834 10 00 - Dusitany KGN 16.0 bez -50
- Dusičnany:
2834 21 00 - - Draslíku KGN -48.0 5.5 -50
2834 29 - - Ostatní:
2834 29 20 - - - Baria; berylia; kadmia; kobaltu, niklu; olova KGN 48.0 5.5 bez
2834 29 30 - - - Mědi; rtuti KGN 48.0 5.5 -50
* 2834 29 80 - - - Ostatní KGN 15.0 bez -50
2835 Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosfáty;
polyfosfáty, chemicky definované i nedefinované
2835 10 00 - Fosfornany (hypofosfity) a fosforitany (fosfity) KGN 24.0 4.8 -50
- Fosforečnany (fosfáty):
2835 22 00 - - Mono - nebo disodné KGN 44.0 5.5 -50
2835 23 00 - - Trisodné KGN 44.0 5.5 -50
2835 24 00 - - Draselné KGN 14.0 4.8 -50
2835 25 - - Hydrogenortofosforečnan vápenatý (fosforečnan divápenatý):
2835 25 10 - - - S obsahem fluóru méně než 0.005% hmotnostních v sušině KGN 42.0 5.5 -50
2835 25 90 - - - S obsahem fluóru 0,005% nebo více, avšak méně než 0,2%
hmotnostní v sušině
KGN 42.0 5.5 -50
2835 26 - - Ostatní fosforečnany vápníku:
2835 26 10 - - - S obsahem fluóru méně než 0 005% hmotnostních v sušině KGN 42.0 5.5 -50
2835 26 90 - - - S obsahem fluóru 0,005% nebo více hmotnostních v sušině KGN 42.0 5.5 -50
2835 29 - - Ostatní:
2835 29 10 - - - Triamonné KGN 14.0 4.8 -50
2835 29 90 - - - Ostatní KGN 14.0 4.8 -50
- Polyfosforečnany (polyfosfáty)
2835 31 00 - - Trifosforečnan sodný (sodium tripolyphosphate) KGN 44.0 5.5
2835 39 00 - - Ostatní KGN 24.0 4.8 -50
2836 Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan
amonný obsahující karbamát amonný
2836 10 00 - Komerční uhličitan amonný a ostatní uhličitany amonné KGN 40.0 5.5 -50
2836 20 00 - Uhličitan sodný KGN 34.0 bez bez
2836 30 00 - Hydrogenuhličitan sodný (bicarbonát sodný) KGN 40.0 5.5 -50
2836 40 00 - Uhličitany draselné KGN 40.0 2.0 bez
2836 50 00 - Uhličitan vápenatý KGN 40.0 5.5 -50
2836 60 00 - Uhličitan barnatý KGN 5.0 1.5 bez
2836 70 00 - Uhličitany olovnaté KGN 15.0 5.0 -50
- Ostatní:
2836 91 00 - - Uhličitany lithia KGN 40.0 2.0 bez
2836 92 00 - - Uhličitan strontnatý KGN 5.0 bez bez
2836 99 - - Ostatní:
- - - Uhličitany:
2836 99 11 - - - - Hořčíku; mědi KGN 15.0 5.0 -50
2836 9918 - - - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2836 99 90 - - - Peroxouhličitanv (peruhličitany) KGN 15.0 5.0 -50
2837 Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy
- Kyanidy a kyanid-oxidy:
2837 11 00 - - Sodíku KGN 15.0 5.5 -50
2837 19 00 - - Ostatní KGN 15.0 5.5 -50
2837 20 00 - Komplexní kyanidy KGN 13.0 5.5
2838 00 00 Fulmináty. kyanatany a thiokyanatany KGN 18.0 5.5 -50
2839 Křemičitany (silikáty); komerční křemičitany alkalických kovů
- Sodíku:
2839 11 00 - - Metakřemičitany sodné KGN 15.0 bez -50
2839 19 00 - - Ostatní KGN 45.0 5.5 -50
2839 20 00 - Draslíku KGN 15.0 5.0 -50
2839 90 00 - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2840 Boritany; peroxoboritany (perboritany)
- Tetraboritan sodný (borax):
2840 11 00 - - Bezvodý KGN 26.0 bez -50
2840 19 - - Ostatní:
2840 19 10 - - - Tetraboritan sodný pentahydrát KGN 26.0 bez -50
2840 19 90 - - - Ostatní KGN 26.0 bez -50
2840 20 - Ostatní boritany:
2840 20 10 - - Boritany sodíku, bezvodé KGN 15.0 bez bez
2840 20 90 - - Ostatní KGN 15.0 bez bez
2840 30 00 - Peroxoboritany (perboritany) KGN 15.0 bez -50
2841 Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin
2841 10 00 - Hlinitany KGN 14.0 bez -50
2841 20 00 - Chromany zinku nebo olova KGN 14.0 bez -50
2841 30 00 - Dichroman sodný KGN 34.0 bez bez
# 2841 50 00 - Ostatní chromany a dichromany; peroxochromany KGN 21.0 bez -50
- Manganitany, manganany a manganistany:
2841 61 00 - - Manganistan draselný (hypermangan) KGN 14.0 bez -50
2841 69 00 - - Ostatní KGN 14.0 bez -50
2841 70 00 - Molybdenany KGN 14.0 bez -50
2841 80 00 - Wolframany KGN 14.0 bez
2841 90 - Ostatní:
2841 90 10 - - Antimoničnany KGN 12.0 3.0 bez
2841 90 30 - - Zinečnatany a vanadičnany KGN 12.0 3.0 bez
2841 90 90 - - Ostatní KGN 12.0 3.0 bez
2842 Ostatní soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin (včetně
hlinitokřemičitanů chemicky definovaných i nedefinovaných),
jiné než azidy
# 2842 10 00 - Podvojné nebo komplexní křemičitany, včetně hlinitokřemičitanů
chemicky definovaných i nedefinovaných
KGN 15.0 5.0 -50 EXF
2842 90 - Ostatní:
2842 90 10 - - Soli, podvojné soli nebo komplexní soli kyseliny seleničité
nebo telluričité
KGN 14.0 4.8 -50
2842 90 90 - - Ostatní KGN 140 4.8 -50 EXF
VI. RŮZNÉ
2843 Drahé kovy v koloidním stavu; anorganické nebo organické
sloučeniny drahých kovů, chemicky definované
i nedefinované; amalgamy drahých kovů
2843 10 - - Drahé kovy v koloidním stavu:
2843 10 10 - - Stříbro KGN 14.0 4.8 -50
2843 10 90 - - Ostatní KGN 14.0 4.8 -50
- Sloučeniny stříbra
2843 21 00 - - Dusičnan stříbrný KGN 140 48 -50
2843 29 00 Ostatní KGN 105 38 bez
2843 30 00 - Sloučeniny zlata KGN 140 48 -50 EXF
2843 90 - Ostatní sloučeniny amalgamy
2843 90 10 - - Amalgamy KGN 140 48 -50
2843 90 90 - - Ostatní KGN 140 48 -50 EXF
2844 Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní izotopy (včetně
štěpných nebo štěpitelných (tzv. "fertile") chemických prvků
a izotopů) a jejich sloučeniny; směsi a odpady obsahující
tyto výrobky
2844 10 - Přírodní uran a jeho sloučeniny slitiny disperze (včetně cermetů),
keramické výrobky a směsi obsahující přírodní uran nebo přírodní
sloučeniny uranu
- - Přírodní uran
2844 10 10 - - - Surový odpad a zbytky KGN 100 25 bez
2844 10 30 - - - Zpracovaný KGN 100 25 bez
2844 10 50 - - Ferro-uran KGN 100 25 bez
2844 10 90 - - Ostatní KGN 100 25 bez
2844 20 - Uran obohacený U 235 (uranem 235) a jeho sloučeniny plutonium
a jeho sloučeniny, slitiny disperze (včetně cermetu) keramické
výrobky a směsi obsahující uran obohaceny U 235 (uranem 235),
plutonium nebo sloučeniny těchto výrobků
- - Uran obohacený U 235 (uranem 235) a jeho sloučeniny slitiny,
disperze (včetně cermetu) keramické výrobky a směsi obsahující
uran obohacený U 235 (uranem 235) nebo sloučeniny těchto
výrobků
2844 20 25 - - - Ferro-uran KGN 150 50
2844 20 35 - - - Ostatní KGN 150 50
- - Plutonium a jeho sloučeniny slitiny, disperze (včetně cermetů),
keramické výrobky a směsi obsahující plutonium nebo sloučeniny
těchto výrobků
- - - Směsi uranu a plutonia
2844 20 51 - - - - Ferro-uran KGN 150 50
2844 20 59 - - - - Ostatní KGN 150 50
2844 20 99 - - - Ostatní KGN 150 50
2844 30 - Uran ochuzený o U 235 a jeho sloučeniny thorium a jeho
sloučeniny, slitiny, disperze (včetně cermetu) keramické výrobky
a směsi obsahující uran ochuzený o U 235 thorium
nebo sloučeniny těchto výrobků
- - Uran ochuzený o U 235 slitiny disperze (včetně cermetů),
keramické výrobky a směsi obsahující uran ochuzeny o U 235
nebo sloučeniny těchto výrobků
2844 30 11 - - - Cermety KGN 100 33
2844 30 19 - - - Ostatní KGN 100 33
- - Thorium slitiny, disperze (včetně cermetu) keramické výrobky
a směsi obsahující thorium nebo sloučeniny těchto výrobků
2844 30 51 - - - Cermety KGN 100 33
- - - Ostatní
2844 30 55 - - - - Surový, odpad a zbytky KGN 100 33
- - - - Zpracovaný
2844 30 61 - - - - - Tyče, pruty, úhelníky tvarovky a profily dráty desky a pásy KGN 100 33
2844 30 69 - - - - - Ostatní KGN 100 33
- - Sloučeniny uranu ochuzeného o U 235 nebo sloučeniny thoria,
též navzájem smíšené
2844 30 91 - - - Z thoria nebo z uranu ochuzeného o U 235 též navzájem smíšené,
jiné než thoriové soli
KGN 100 33
2844 30 99 - - - Ostatní KGN 100 33
2844 40 - Radioaktivní prvky a izotopy a sloučeniny jiné než položek 2844 10,
2844 20 nebo 2844 30 slitiny, disperze (včetně cermetů),
keramické výrobky a směsi obsahující tyto prvky, izotopy
nebo sloučeniny, radioaktivní odpady
2844 40 10 - - Uran získaný z U 233 a jeho sloučeniny disperzní slitiny (včetně
cermetů), keramické výrobky a směsi a sloučeniny získané z U 233
nebo sloučeniny těchto výrobku
KGN 150 50 -50
- - Ostatní
2844 40 20 - - - Umělé radioaktivní izotopy KGN 150 50 -50 EXF
2844 40 30 - - - Sloučeniny umělých radioaktivních izotopu KGN 150 50 -50 EXF
2844 40 80 - - - Ostatní KGN 15.0 50 -50 EXF
2844 50 00 - Vyhořelé (vyzářené) palivové články (kazety) jaderných reaktorů KGN 150 50
2845 Izotopy, jiné než čísla 2844; jejich anorganické nebo organické
sloučeniny, chemicky definované i nedefinované
2845 10 00 - Těžká voda (deuterium oxid) KGN 15.0 5.0 -50
2845 90 - Ostatní:
2845 90 10 - - Deuterium a jeho sloučeniny; vodík a jeho sloučeniny obohacené
deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto výrobky
KGN 15.0 5.0 -50 EXF
2845 90 90 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50 EXF
2846 Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin,
yttria nebo skandia nebo směsi těchto kovů
2846 10 00 - Sloučeniny ceru KGN 5.0 1.8 bez
2846 90 00 - Ostatní KGN 9.0 3.4 bez EXF
2847 00 00 Peroxid vodíku, též ztužený močovinou KGN 68.0 5.5 bez
2848 00 00 Fosfidy, též chemicky nedefinované, vyjma ferrofosfor KGN 15.0 5.0 -50
2849 Karbidy, chemicky definované i nedefinované
2849 10 00 - Vápníku KGN 58.0 5.5
2849 20 00' - Křemíku KGN 5.0 bez bez
2849 90 - Ostatní:
2849 90 10 - - Boru KGN 15.0 5.0 -50
2849 90 30 - - Wolframu KGN 15.0 5.0 -50
2849 90 50 - - Hliníku: chromu: molybdenu; vanadu: tantalu nebo titanu KGN 15.0 5.0 -50
2849 90 90 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2850 00 Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované
i nedefinované, jiné než sloučeniny, které jsou také karbidy
čísla 2849
2850 00 20 - Hydridy; nitridy KGN 20.0 5.5 -50
2850 00 50 - Azidy KGN -20.0 5.5 -50
2850 00 70 - Silicidy KGN 20.0 5.5 -50
2850 00 90 - Boridy KGN 20.0 5.5 -50
2851 00 Ostatní anorganické sloučeniny (včetně destilované
nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch
(též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch;
amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů
2851 00 10 - Destilovaná a vodivostní voda a voda obdobné čistoty KGN 13.0 3.3 bez
2851 00 30 - Kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený
vzduch
KGN 13.0 3.3 bez
2851 00 50 - Chlorkyan KGN 13.0 3.3 bez
2851 00 80 - Ostatní KGN 13.0 3.3 bez

KAPITOLA 29

ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE

Poznámky ke kapitole.

1. Pokud není stanoveno jinak, zahrnují položky této kapitoly pouze:

a) samostatné chemicky definované organické sloučeniny, též obsahující nečistoty;

b) směsi dvou nebo více izomerů téže organické sloučeniny (též obsahující nečistoty), vyjma směsí izomerů acyklických uhlovodíků (jiných než prostorových izomerů), nasycených i nenasycených (kapitola 27);

c) výrobky čísel 2936 až 2939 nebo ethery, acetaly a estery cukrů a jejich soli čísla 2940 nebo výrobky čísla 2941, chemicky definované i nedefinované;

d) výrobky výše jmenované v odstavcích a), b) nebo c) rozpuštěné ve vodě;

e) výrobky výše jmenované v odstavcích a), b) nebo c) rozpuštěné v jiných rozpouštědlech za předpokladu, že roztok tvoří normální a nezbytný způsob úpravy těchto výrobků použitý pouze z bezpečnostních nebo dopravních důvodů a že rozpouštědlo neučiní výrobek vhodným spíše pro specifické než pro všeobecné použití;

f) výrobky výše jmenované v odstavcích a), b), c), d) nebo e) s přidaným stabilizátorem (včetně protispékacího činidla) nezbytným pro jejich konzervaci nebo dopravu;

g) výrobky výše jmenované v odstavcích a), b), c), d), e) nebo f) s přidaným protiprašným prostředkem, barvivem nebo vonnou látkou k usnadnění jejich identifikace nebo z bezpečnostních důvodů, za předpokladu, že přídavky neučiní výrobek vhodným spíše pro specifické než pro všeobecné použití;

h) následující výrobky, naředěné na jejich standardní koncentraci, pro výrobu azobarviv: diazoniové soli, kopulační složky používané pro tyto soli a diazotovatelné aminy a jejich soli.

2. Do této kapitoly nepatří:

a) zboží čísla 1504 nebo surový glycerol čísla 1520;

b) ethylalkohol (čísla 2207 nebo 2208);

c) methan nebo propan (číslo 2711);

d) sloučeniny uhlíku uvedené v poznámce 2 ke kapitole 28;

e) močovina (čísla 3102 nebo 3105);

f) barviva rostlinného nebo živočišného původu (číslo 3203), syntetická organická barviva, syntetické organické výrobky užívané jako fluorescenční zjasňující prostředky nebo jako luminofory (číslo 3204) a barvy nebo barviva v balení pro drobný prodej (číslo 3212);

g) enzymy (číslo 3507);

h) metaldehyd, hexamethylentetramin nebo podobné látky upravené (např. jako tablety, tyčinky nebo podobné tvary) k použití jako paliva, tekutá paliva nebo paliva ve formě zkapalněného plynu v nádobách pro plnění nebo doplňování cigaretových nebo podobných zapalovačů o obsahu nejvýše 300 cm3 (číslo 3606);

ij) výrobky upravené jako náplně do hasicích přístrojů nebo používané v hasicích granátech čísla 3813; odstraňovače inkoustových skvrn v balení pro drobný prodej čísla 3824; nebo

k) optické články např. z vinanu ethylendiaminu (číslo 9001).

3. Výrobky, které by mohly být zařazeny do dvou nebo několika čísel této kapitoly, je nutno zařadit do posledního z čísel podle pořadí.

4. V číslech 2904 až 2906, 2908 až 2911 a 2913 až 2920 jakákoliv zmínka o halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderivátech zahrnuje i smíšené deriváty, jako sulfohalogen-, nitrohalogen-, nitrosulfo- nebo nitrosulfohalogen deriváty.

Nitro- nebo nitrososkupiny nelze považovat za „dusíkaté funkce“ ve smyslu čísla 2929.

Ve smyslu čísel 2911, 2912, 2914, 2918 a 2922 je „kyslíkatá funkce“ omezena na funkce (charakteristické organické skupiny obsahující kyslík) uvedené v číslech 2905 až 2920.

5. a) Estery organických sloučenin s kyselou funkcí podkapitol I až VII s organickými sloučeninami těchto podkapitol je nutno zařadit s tou sloučeninou, která je zařazena do posledního z čísel podle pořadí této podkapitoly.

b) Estery ethylalkoholu s organickými sloučeninami s kyselou funkcí podkapitol I až VII je nutno zařadit do téhož čísla jako odpovídající sloučeniny s kyselou funkcí.

c) S výhradou poznámky 1 ke třídě VI a poznámky 2 ke kapitole 28:

1) anorganické soli organických sloučenin, jako jsou sloučeniny s kyselou, fenolovou nebo enolovou funkcí nebo organických zásad podkapitol I až X nebo čísla 2942, je nutno zařadit do čísla vhodného pro příslušnou organickou sloučeninu; a

2) soli utvořené mezi organickými sloučeninami podkapitol I až X nebo čísla 2942 je nutno zařadit do čísla vhodného pro zásadu nebo kyselinu (včetně sloučenin s fenolovou nebo enolovou funkcí), ze které byly utvořeny a která je poslední z čísel podle pořadí v této kapitole.

d) Kovové alkoholáty je nutno zařadit do téhož čísla jako odpovídající alkoholy, vyjma v případě ethanolu (číslo 2905).

e) Halogenidy karboxylových kyselin je nutno zařadit do téhož čísla jako odpovídající kyseliny.

6. Sloučeniny čísel 2930 a 2931 jsou organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují mimo atomy vodíku, kyslíku nebo dusíku atomy jiných nekovů nebo kovů (jako síry, arsenu, rtuti nebo olova) přímo vázané na atomy uhlíku.

Číslo 2930 (organické sloučeniny síry) a číslo 2931 (ostatní organicko-anorganické sloučeniny), nezahrnují sulfo- nebo halogenderiváty (včetně smíšených derivátů), které nehledě na vodík, kyslík a dusík, mají na uhlík přímo vázány atomy síry nebo halogenů, které jim dávají povahu sulfo- nebo halogenderivátů (nebo smíšených derivátů).

7. Čísla 2932, 2933 a 2934 nezahrnují epoxidy s tříčlenným kruhem, peroxidy ketonů (ketoperoxidy), cyklické polymery aldehydů nebo thioaldehydů, anhydridy vícesytných karboxylových kyselin, cyklické estery vícesytných alkoholů nebo fenolů s vícesytnými kyselinami nebo imidy vícesytných kyselin.

Tato ustanovení je možno použít jen když kruhové polohy heteroatomů vyplývají z cyklizační funkce nebo z funkcí zde uvedených.

8. Pro účely čísla 2937:

a) výraz „hormony“ zahrnuje uvolňující hormony nebo hormonální-stimulační faktory, hormonální inhibitory a hormonální antagonisty (antihormony);

b) se výraz „používané hlavně jako hormony“ vztahuje nejen na deriváty hormonů a strukturní analoga používané hlavně pro jejich hormonální efekt, ale rovněž na takové deriváty a strukturní analoga používané hlavně jako meziprodukty při syntéze výrobků tohoto čísla.

Poznámka k položkám.

1. Deriváty chemické sloučeniny (nebo skupiny sloučenin) kteréhokoliv čísla této kapitoly se zařazují do stejné položky jako sloučenina (nebo skupina sloučenin) za předpokladu, že nejsou specifičtěji uvedeny v jiné položce a že není v řadě dotyčných položek žádná zůstatková položka s označením „Ostatní“.

Položka
celního
sazebníku
Název zboží MJ Celní sazba Pref.
snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob. Smluvní
1 2 3 4 5 6 7
I. UHLOVODÍKY A JEJICH HALOGEN-, SULFO-, NITRO-
NEBO NITROSODERIVÁTY
2901 Acyklické uhlovodíky
2901 10 - Nasycené:
2901 10 10 - - K použití jako energetická nebo topná paliva KGN 15.0 bez -50
2901 10 90 - - K jiným účelům KGN 15.0 bez -50
- Nenasycené:
2901 21 - - Ethylen:
2901 21 10 - - - K použití jako energetické nebo topné palivo KGN 15.0 bez
2901 21 90 - - - K jiným účelům KGN 15.0 bez
2901 22 - - Propen (propylen):
2901 22 10 - - - K použití jako energetické nebo topné palivo KGN 15.0 bez
2901 22 90 - - - K jiným účelům KGN 15.0 bez
2901 23 - - Buten (butylen) a jeho izomery:
- - - 1-Buten a 2-buten:
2901 23 11 - - - - K použití jako energetická nebo topná paliva KGN 15.0 bez
2901 23 19 - - - - K jiným účelům KGN 15.0 bez
- - - Ostatní:
2901 23 91 - - - - K použití jako energetická nebo topná paliva KGN 15.0 bez
2901 23 99 - - - - K jiným účelům KGN 15.0 bez
2901 24 - - 1,3-Butadien a isopren:
- - - 1.3-Butadien:
2901 24 11 - - - - K použití jako energetické nebo topné palivo KGN 15.0 bez
2901 24 19 - - - - K jiným účelům KGN 15.0 bez
- - - Isopren:
2901 24 91 - - - - K použití jako energetické nebo topné palivo KGN 15.0 bez
2901 24 99 - - - - K jiným účelům KGN 15.0 bez
2901 29 - - Ostatní:
2901 29 20 - - - K použití jako energetická nebo topná paliva KGN 15.0 bez -50
2901 29 80 - - - K jiným účelům KGN 15.0 bez -50
2902 Cyklické uhlovodíky
- Cykloalkany, cykloalkeny a cykloterpeny:
* 2902 11 00 - - Cyklohexan KGN 15.0 bez
2902 19 - - Ostatní:
2902 19 10 - - - Cykloterpeny KGN 15.0 bez -50
2902 19 30 - - - Azulen a jeho alkylderiváty KGN 15.0 bez -50
* 2902 19 90 - - - Ostatní KGN 1.5.0 bez -50 EXF
* 2902 20 00 - Benzen KGN 15.0 bez
* 2902 30 00 - Toluen KGN 15.0 bez
- Xyleny:
2902 41 00 - - o-Xylen KGN 15.0 bez
2902 42 00 - - m -Xylen KGN 15.0 bez
2902 43 00 - - p-Xylen KGN 15.0 bez
* 2902 44 00 - - Směs izomerů xylenu KGN 15.0 bez
2902 50 00 - Styren KGN 15.0 bez -50
2902 60 00 - Ethylbenzen KGN 15.0 bez
2902 70 00 - Kumen KGN 15.0 bez
2902 90 - Ostatní:
2902 90 10 - - Naftalen a anthracen KGN 15.0 bez
2902 90 30 - - Bifenyl a terfenyly KGN 15.0 bez
2902 90 50 - - Vinyltolueny KGN 15.0 bez
2902 90 60 - - 1,3-Diisopropylbenzen KGN 15.0 bez
2902 90 80 - - Ostatní KGN 15.0 bez EXF
2903 Halogenderiváty uhlovodíků
- Nasycené chlorderiváty acyklických uhlovodíků:
2903 11 00 - - Chlormethan (methylchlorid) a chlorethan (ethylchlorid) KGN 15.0 5.0 -50
2903 12 00 - - Dichlormethan (methylenchlorid) KGN 15.0 5.0 -50
2903 13 00 - - Chloroform (trichlormethan) KGN 70.0 5.5 -50
2903 14 00 - - Tetrachlormethan (chlorid uhličitý) KGN 15.0 5.5
2903 15 00 - - 1,2-Dichlorethan (ethylendichlorid) KGN 15.0 bez -50
2903 19 - - Ostatní:
2903 19 10 - - - 1,1,1- Trichlorethan (methylchloroform) KGN 15.0 5.0 -50
* 2903 19 80 - - - Ostatní KGN 15.0 5.0
- Nenasycené chlorderiváty acyklických uhlovodíků:
2903 21 00 - - Vinylchlorid (chlorethylen) KGN 15.0 bez
2903 22 00 - - Trichlorethylen KGN 15.0 5.0 -50
2903 23 00 - - Tetrachlorethylen (perchlorethylen) KGN 15.0 5.0 -50
2903 29 00 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2903 30 - Fluorderiváty, bromderiváty. jodderiváty acyklických uhlovodíků:
- - Bromidy:
2903 30 33 - - - Brommethan (methylbromid) KGN 42.0 55 -50
2903 30 35 - - - Dibrommethan KGN 42.0 5.5 -50
2903 30 36 - - - Ostatní KGN 42.0 55 -50
2903 30 80 - - Fluoridy a jodidy KGN 42.0 5.5 -50
- Halogenderiváty acyklických uhlovodíku obsahující dva
nebo více odlišných halogenu:
2903 41 00 - - Trichlorfluormethan KGN bez bez
2903 42 00 - - Dichlordifluormethan KGN bez bez
2903 43 00 - - Trichlortrifluorethany KGN bez bez
2903 44 - - Dichlortetrafluorethany a chlorpentafluorethan:
2903 44 10 - - - Dichlortetrafluorethany KGN bez bez EXF
2903 44 90 - - - Chlorpentafluorethan KGN bez bez
2903 45 - - Ostatní deriváty perhalogenované pouze s fluorem a chlorem:
2903 45 10 - - - Chlortrifluormethan KGN bez bez
2903 45 15 - - - Pentachlorfluorethan KGN bez bez
2903 45 20 - - - Tetrachlordifluorethany KGN bez bez
2903 45 25 - - - Heptachlorfluorpropany KGN bez bez
2903 45 30 - - - Hexachlordifluorpropany KGN bez bez
2903 45 35 - - - Pentachlortrifluorpropany KGN bez bez
2903 45 40 - - - Tetrachlortetrafluorpropany KGN bez bez
2903 45 45' - - - Trichlorpentafluorpropany KGN bez bez
2903 45 50 - - - Dichlorhexafluorpropany KGN bez bez
2903 45 55 - - - Chlorheptafluorpropany KGN bez bez
2903 45 90 - - - Ostatní KGN bez bez
2903 46 - - Bromchlordifluormethan, bromtrifluormethan
a dibromtetrafluorethany:
2903 46 10 - - - Bromchlordifluormethan KGN bez bez
2903 46 20 - - - Bromtrifluormethan KGN bez bez
2903 46 90 - - - Dibromtetrafluorethany KGN bez bez
2903 47 00 - - Ostatní perhalogenované deriváty KGN bez bez EXF
2903 49 - - Ostatní:
- - - Halogenované pouze fluorem a chlorem:
2903 49 10 - - - - Halogenderiváty methanu, ethanu nebo propanu KGN bez bez
2903 49 20 - - - - Ostatní KGN bez bez
- - - Halogenované pouze fluorem a bromem:
2903 49 30 - - - - Halogenderiváty methanu, ethanu nebo propanu KGN bez bez EXF
2903 49 40 - - - - Ostatní KGN bez bez
2903 49 80 - - - Ostatní KGN bez bez EXF
- Halogenderiváty cykloalkanových, cykloalkenových
a cykloterpenických uhlovodíků:
2903 51 00 - - 1,2,3.4,5,6-Hexachlorcyklohexan KGN 15.0 5.0 -50
2903 59 - - Ostatní:
2903 59 10 - - - 1,2-dibrom-4-(1,2-dibromethyl)cyklohexan KGN 15.0 5.0 -50
2903 59 30 - - - Tetrabromcyklooktany KGN 15.0 5.0 -50
2903 59 90 - - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50 EXF
- Halogenderiváty aromatických uhlovodíků:
2903 61 00 - - Chlorbenzen, o-dichlorbenzen a p-dichlorbenzen KGN 15.0 5.0 -50
2903 62 00 - - Hexachlorbenzen a DDT [1.1.1-trichlor-2.2-bis(p-chlorfenyl)ethan] KGN 15.0 5.5 EXF
2903 69 - - Ostatní:
2903 69 10 - - - 2.3,4,5.6-Pentabromethylbenzen KGN 42.0 5.0 -50
2903 69 90 - - - Ostatní KGN 42.0 5.0 -50 EXF
2904 Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků,
též halogenované
2904 10 00 - Deriváty obsahující pouze sulfoskupiny. jejich soli a ethylestery KGN 15.0 5.0 -50 EXF
2904 20 00 - Deriváty obsahující pouze nitro- nebo nitrososkupiny KGN 15.0 5.0 -50
2904 90 - Ostatní:
2904 90 20 - - Sulfohalogenderiváty KGN 15.0 5.0 -50 EXF
2904 90 40 - - Trichlornitromethan (chlorpikrin) KGN 15.0 5.0 -50
2904 90 85 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50 EXF
II. ALKOHOLY A JEJICH HALOGEN- ,SULFO- ,NITRO-
NEBO NITROSODERIVÁTY
2905 Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro-
nebo nitrosoderiváty
- Nasycené jednosytné alkoholy:
2905 11 00 - - Methanol (methylalkohol) KGN 70.0 bez
2905 12 00 - - 1-Propanol (propylalkohol) a 2-propanol (isopropylalkohol) KGN 70.0 5.5 -50
2905 13 00 - - 1-Butanol (n-butylalkohol) KGN 70.0 bez
2905 14 - - Ostatní butanoly:
2905 14 10 - - - 2-Methyl-2-propanol (terc butylalkohol) KGN 70.0 bez
2905 14 90 - - - Ostatní KGN 70.0 bez
2905 15 00 - - Pentanol (amylalkohol) a jeho izomery KGN 70.0 55
2905 16 - - Oktanol (oktylalkohol) a jeho izomery
2905 16 10 - - - 2-Ethyl-1-hexanol KGN 15.0 5.0 -50
2905 16 20 - - - 2-Oktanol KGN 15.0 5.0 -50
2905 16 80 - - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2905 17 00 - - 1-Dodekanol (laurylalkohol). 1-hexadekanol (cetylalkohol)
a 1-oktadekanol (stearylalkohol)
KGN 5.0 bez bez
2905 19 00 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
- Nenasycené jednosytné alkoholy:
2905 22 - - Acyklické terpenické alkoholy
2905 22 10 - - - Geraniol, citronellol. linalol, rhodinol a nerol KGN 50 bez bez
2905 22 90 - - - Ostatní KGN 5.0 bez bez EXF
2905 29 - - Ostatní:
2905 29 10 - - - Allylalkohol KGN 15.0 5.0 -50
2905 29 90 - - - Ostatní KGN 15.0 3.4 bez EXF
- Dioly:
2905 31 00 - - Ethylenglykol (ethandiol) KGN 15.0 5.5
2905 32 00 - - Propylenglykol (1.2-propandiol) KGN 15.0 5.0 -50
2905 39 - - Ostatní:
2905 39 10 - - - 2-Methyl-2.4-pentandiol (hexylenglykol) KGN 15.0 5.0 -50
2905 39 20 - - - 1,3-Butandiol KGN 15.0 5.0 -50
2905 39 30 - - - 4.7-Dihydroxy-2,4,7.9-tetramethyl-5-decin KGN 15.0 5.0 -50
2905 39 80 - - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50 EXF
- Ostatní vícesytné alkoholy:
2905 41 00 - - 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (trimethylolpropan) KGN 15.0 5.0 -50
2905 42 00 - - Pentaerythritol (pentaerythrit) KGN 15.0 5.0 -50
2905 43 00 - - Mannitol (mannit) KGN 15.0 1.0 bez
2905 44 - - D-Glucitol (sorbitol, sorbit):
- - - Ve vodném roztoku:
2905 44 11 - - - - Obsahující nejvýše 2% hmotnostní D-mannitolu, počítáno
na obsah D-glucitolu
KGN 15.0 1.0 bez
2905 44 19 - - - - Ostatní KGN 15.0 1.0 bez
- - - Ostatní:
2905 44 91 - - - - Obsahující nejvýše 2% hmotnostní mannitolu, počítáno na obsah
D-glucitolu
KGN 15.0 1.0 bez
2905 44 99 - - - - Ostatní KGN 15.0 1.0 bez
2905 45 00 - - Glycerol KGN 7.0 bez
2905 49 - - Ostatní:
2905 49 10 - - - Trioly: tetraoly KGN 15.0 5.0 -50 EXF
- - - Ostatní:
- - - - Estery glycerolu tvořené sloučeninami s kyselou funkcí čísla 2904:
2905 49 51 - - - - - Se sulfohalogenderiváty KGN 15.0 5.0 -50
2905 49 59 - - - - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2905 49 90 - - - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50 EXF
- Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty acyklických alkoholů:
* 2905 51 00 - - Etchlorvynol (INN) KGN 15.0 bez -50 EXF
2905 59 - - Ostatní:
* 2905 59 10 - - - Jednosytných alkoholů KGN 15.0 bez -50 EXF
- - - Vícesytných alkoholů:
* 2905 59 91 - - - - 2,2-Bis(brommethyl)propandiol KGN 15.0 5.0 -50
* 2905 59 99 - - - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50 EXF
2906 Cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro-
nebo nitrosoderiváty
- Cykloalkanové. cykloalkenové nebo cykloterpenické:
2906 11 00 - - Menthol KGN 7.0 2.8 bez EXF
2906 12 00 - - Cyklohexanol, methylcyklohexanoly a dimethylcyklohexanoly KGN 12.0 4.0
2906 13 - - Steroly (steriny) a inositoly (inosity):
2906 13 10 - - - Steroly KGN 15.0 5.0 -50
2906 13 90 - - - Inositoly KGN 15.0 5.0 -50
2906 14 00 - - Terpineoly KGN 7.0 2.8 bez
2906 19 00 - - Ostatní KGN 11.0 3.9 bez EXF
- Aromatické:
2906 21 00 - - Benzylalkohol KGN 7.0 2.8 bez
2906 29 00 - - Ostatní KGN 11.0 3.9 bez EXF
III. FENOLY, FENOLALKOHOLY A JEJICH HALOGEN- ,SULFO- .NITRO-
NEBO NITROSODERIVÁTY
2907 Fenoly; fenolalkoholy
- Monofenoly:
2907 11 00 - - Fenol (hydroxybenzen) a jeho soli KGN 15.0 5.0
2907 12 00 - - Kresoly a jejich soli KGN 15.0 2.0 bez
2907 13 00 - - Oktylfenol, nonylfenol a jejich izomery: jejich soli KGN 15.0 2.0 bez
2907 14 00 - - Xylenoly a jejich soli KGN 15.0 2.0 bez
2907 15 - - Naftoly a jejich soli:
2907 15 10 - - - 1-Naftol KGN 15.0 5.0 -50
2907 15 90 - - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2907 19 00 - - Ostatní KGN 10.0 2.3 bez EXF
- Polyfenoly: fenolalkoholy:
2907 21 00 - - Rezorcinol (rezorcin) a jeho soli KGN 10.0 3.8 bez
2907 22 - - Hydrochinon (chinol) a jeho soli:
2907 22 10 - - - Hydrochinon (chinol) KGN 15.0 5.0 -50
2907 22 90 - - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50
2907 23 00 - - 4.4-lsopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) a jeho soli KGN 15.0 5.0 -50
# 2907 29 00 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50 EXF
2908 Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů
nebo fenolalkoholů
2908 10 00 - Deriváty obsahující pouze halogenové substituenty a jejich soli KGN 15.0 5.0 -50 EXF
2908 20 00 - Deriváty obsahující pouze sulfoskupiny. jejich soli a estery KGN 15.0 5.0 -50 EXF
2908 90 00 - Ostatní KGN 10.5 3.8 bez EXF
IV. ETHERY, ALKOHOLPEROXIDY, ETHERPEROXIDY, KETOPEROXIDY,
EPOXIDY S TŘÍČLENNÝM KRUHEM, ACETALY A POLOACETALY
A JEJICH HALOGEN- ,SULFO- ,NITRO- NEBO NITROSODERIVÁTY
2909 Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly,
alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy (chemicky
definované i nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro-
nebo nitrosoderiváty
- Acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-. nitro-
nebo nitrosoderiváty:
2909 11 00 - - Diethylether KGN 70.0 5.5 -50
2909 19 00 - - Ostatní KGN 65.0 5.5 -50 EXF
2909 20 00 - Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické ethery
a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
KGN 62.0 5.5 -50 EXF
2909 30 - Aromatické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo
nitrosoderiváty:
2909 30 10 - - Difenylether KGN 70.0 5.5 -50
- - Bromderiváty:
2909 30 31 - - - Pentabromdifenylether: 1,2,4.5-tetrabrom-3,6-bis(pentabrom-
fenoxy)benzen
KGN 70.0 5.5 -50
2909 30 35 - - - 1,2-Bis(2.4,6-tribromfenoxy)ethan pro výrobu akrylonitril-butadien-
styrenu (ABS)
KGN 70.0 5.5 -50
2909 30 38 - - - Ostatní KGN 70.0 5.5 -50 EXF
2909 30 90 - - Ostatní KGN 70.0 5.5 -50 EXF
- Etheralkoholy a jejich halogen-, sulfo-. nitro- nebo nitrosoderiváty:
2909 41 00 - - 2,2'-Oxydiethanol (diethylenglykol, digol) KGN 70.0 5.5 -50
2909 42 00 - - Monomethylethery ethylenglykolu nebo diethylenglykolu KGN 49.0 5.5 -50
2909 43 00 - - Monobutylethery ethylenglykolu nebo diethylenglykolu KGN 49.0 5.5 -50
2909 44 00 - - Ostatní monoalkylethery ethylenglykolu nebo diethylenglykolu KGN 49.0 5.5 -50
2909 49 - - Ostatní:
- - - Acyklické:
2909 49 11 - - - - 2-(2-chlorethoxy)ethanol KGN 42.0 5.5 -50
2909 49 19 - - - - Ostatní KGN 42.0 5.5 -50 EXF
2909 49 90 - - - Cyklické KGN 42.0 5.5 -50 EXF
2909 50 - Etherfenoly, etheralkoholfenoly a jejich halogen-, sulfo-, nitro-
nebo nitrosoderiváty:
2909 50 10 - - Guajakol a guajakolsulfonáty draslíku KGN 15.0 5.5 -50 EXF
2909 50 90 - - Ostatní KGN 15.0 5.5 -50 EXF
2909 60 00 - Alkoholperoxidy, etherperoxidy. ketoperoxidy a jejich halogen-,
sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
KGN 42.0 5.5 -50
2910 Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery
s tříčlenným kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro-
nebo nitrosoderiváty
2910 10 00 - Oxiran (ethylenoxid) KGN 15.0 5.5
2910 20 00 - Methyloxiran (propylenoxid) KGN 15.0 5.5
2910 30 00 - 1 -Chlor-2.3-epoxypropan (eptchlorhydrin) KGN 15.0 5.5 -50 EXF
2910 90 00 - Ostatní KGN 15.0 5.5 -50 EXF
2911 00 00 Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou
funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
KGN 9.0 3.1 bez EXF
V. SLOUČENINY S ALDEHYDOVOU FUNKCÍ
2912 Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery
aldehydů; paraformaldehyd
- Acyklické aldehydy bez jiné kyslíkaté funkce
2912 11 00 - - Methanal (formaldehyd) KGN 54.0 5.5 EXF
2912 12 00 - - Ethanal acetaldehyd) KGN 15.0 2.3 bez
2912 13 00 - - Butanal butyraldehyd, normální izomer) KGN 15.0 3.8 -50
2912 19 00 - - Ostatní KGN 15.0 3.8 -50 EXF
- Cyklické adelhydy bez jiné kyslíkaté funkce
2912 21 00 - - Benzaldehyd KGN 15.0 3.8 -50
2912 29 00 - - Ostatní KGN 12.0 3.0 bez EXF
2912 30 00 - Aldehydalkoholy KGN 15.0 5.0 -50
- Aldehydethery, aldehydfenoly a aldehydy s jinou kyslíkatou funkcí:
2912 41 00 - - Vanilin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) KGN 16.0 5.0 -50
2912 42 00 - - Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) KGN 15.0 5.0 -50
2912 49 00 - - Ostatní KGN 12.0 3.0 bez EXF
2912 50 00 - Cyklické polymery adelhydu KGN 15.0 5.0 -50
2912 60 00 - Paraformaldehyd KGN -15.0 5.0 -50
2913 00 00 Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty výrobků čísla
2912
KGN 15.0 5.0 -50
VI. SLOUČENINY S KETONOVOU FUNKCÍ A SLOUČENINY S CHINONOVOU
FUNKCÍ
2914 Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí
a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
- Acyklické ketony bez jiné kyslíkaté funkce:
2914 11 00 - - Aceton KGN 62.0 bez
2914 12 00 - - Butanon (ethylmethylketon) KGN 62.0 bez
2914 13 00 - - 4-Methyl-2-pentanon (methylisobutylketon) KGN 15.0 bez
2914 19 - - Ostatní:
2914 19 10 - - - 5-Methyl-2-hexanon KGN 15.0 5.0 -50
2914 19 90 - - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50 EXF
- Cykloalkanové, cykloalkenové nebo cykloterpenické ketony
bez jiné kyslíkaté funkce:
2914 21 00 - - Kafr KGN 8.5 3.3 bez
2914 22 00 - - Cyklohexanon a methylcyklohexanony KGN 8.0 3.0
2914 23 00 - - Jonony a methyljonony KGN 5.0 bez bez
2914 29 00 - - Ostatní KGN 7.5 2.6 bez EXF
- Aromatické ketony bez jiné kyslíkaté funkce:
2914 31 00 - - Fenylaceton (fenyl-2-propanon) KGN 8.0 bez bez
2914 39 00 - - Ostatní KGN 8.0 bez bez EXF
2914 40 - Ketoalkoholy a ketoaldehydy:
2914 40 10 - - 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon(diacetonalkohol) KGN 15.0 5.0 -50
2914 40 90 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50 EXF
2914 50 00 - Ketofenoly a ketony s jinou kyslíkatou funkcí KGN 15.0 5.0 -50 EXF
- Chinony:
2914 61 00 - - Antrachinon KGN 15.0 5.0 -50
2914 69 - - Ostatní:
2914 69 10 - - - 1,4-Naftochinon KGN 12.0 4.4 -50
2914 69 90 - - - Ostatní KGN 12.0 4.4 -50 EXF
2914 70 - Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:
2914 70 10 - - 4'-terc Butyl-2',6,-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon (ketonové pižmo) KGN 15.0 5.0 -50
2914 70 90 - - Ostatní KGN 15.0 5.0 -50 EXF
VII. KARBOXYLOVÉ KYSELINY A JEJICH ANHYDRIDY, HALOGENIDY,
PEROXIDY A PEROXY KYSELINY A JEJICH HALOGEN- ,SULFO- ,NITRO-
NEBO NITROSODERIVÁTY
2915 Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny
a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny;
jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
- Kyselina mravenčí, její soli a estery
2915 11 00 - - Kyselina mravenčí KGN 15.0 bez -50
2915 12 00 - - Soli kyseliny mravenčí KGN 70.0 bez -50
2915 13 00 - - Estery kyseliny mravenčí KGN 44.0 bez -50
- Kyselina octová a její soli; acetanhydrid
2915 21 00 - - Kyselina octová KGN 700 bez -50
2915 22 00 - - Octan sodný KGN 70.0 5.5
2915 23 00 - - Octany kobaltu KGN 70.0 5.5 -50
2915 24 00 - - Acetanhydrid KGN 70.0 5.5 -50
2915 29 00 - - Ostatní KGN 32.0 5.5 -50
- Estery kyseliny octové
2915 31 00 - - Ethylacetát KGN 70.0 5.5
2915 32 00 - - Vinylacetát KGN 70.0 bez bez
2915 33 00 - - n-Butylacetát KGN 70.0 5.5
2915 34 00 - - Isobutylacetát KGN 70.0 5.5
2915 35 00 - - 2-Ethoxyethylacetát KGN 70.0 5.5 -50
2915 39 - - Ostatní:
2915 39 10 - - - Propylacetát a isopropylacetát KGN 34.0 5.5 -50
2915 39 30 - - - Methylacetát, pentylacetát (amylacetát). isopentylacetát
(isoamylacetát) a glycerolacetáty
KGN 34.0 5.5 -50 EXF
2915 39 50 - - - p-Tolylacetát, fenylpropylacetáty. benzylacetát, rhodinylacetát,
santalylacetát a acetáty fenyl-1 2-ethandiolu
KGN 34.0 5.5 -50
2915 39 90 - - - Ostatní KGN 34.0 5.5 -50 EXF
2915 40 00 - Mono-, di- nebo trichloroctové kyseliny, jejich soli a estery KGN 32.0 bez -50
2915 50 00 - Propionová kyselina, její soli a estery KGN 32.0 5.5 -50 EXF
2915 60 - Kyseliny butanové, kyseliny pentanové. jejich soli a estery:
- - Kyseliny butanové a jejich soli a estery:
2915 60 11 - - - 1-lsopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyrat KGN 32.0 5.5 -50
2915 60 19 - - - Ostatní KGN 320 5.5 -50
2915 60 90 - - Kyseliny pentanové a jejich soli a estery KGN 32.0 5.5 -50
2915 70 - Kyselina palmitová, kyselina stearová jejich soli a estery:
2915 70 15 - - Kyselina palmitová KGN 32.0 5.5 -50