Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 471/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Částka 171/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

471

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 14. prosince 2001

o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 61 odst. 3 a § 62 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška vymezuje vodní díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu (dále jen "dohled"), stanoví kritéria a postup jejich zařazení do kategorií rozsah a četnost provádění dohledu u jednotlivých kategorií vodních děl v jednotlivých etapách jejich přípravy, výstavby, změny vodních děl po jejich dokončení nebo provozu a náležitosti programu dohledu.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) mezí bdělosti - informativní kritérium pro jevy a skutečnosti před dosažením mezních nebo kritických hodnot,

b) mezní hodnotou - předem stanovené limitní hodnoty veličin popisující jevy a skutečnosti, popřípadě jejich časové vývoje pro zvolený zatěžovací stav,

c) kritickou hodnotou - hodnota veličin popisující jevy a skutečnosti, které signalizují stavy ohrožení bezpečnosti a stability vodního díla,

d) etapou přípravy stavby vodního díla - zpracování přípravné dokumentace záměru výstavby vodního díla, dokumentace pro územní řízení a projektové dokumentace pro stavební povolení,

e) změnou vodního díla - zásah do vodního díla, který má za následek změnu účelu nebo technických parametrů,

f) etapou stavby nebo změnou vodního díla po jeho dokončení - provádění stavebních a montážních prací na vzdouvací konstrukci, funkčních objektech nebo částech vodního díla rozhodujících pro jeho stabilitu, bezpečnost a spolehlivou funkci od převzetí staveniště do započetí etapy provozu,

g) etapou ověřovacího provozu - období prvního zatížení vodního díla nebo jeho části vzdutou vodou, zahrnující vyzkoušení provozu v takovém rozsahu, že lze zhodnotit naplnění předpokladů projektu, spolehlivou funkci, bezpečnost a stabilitu vodního díla,

h) etapou trvalého provozu - období užívání vodního díla od ukončení ověřovacího provozu až do zániku povinnosti zajistit na vodním díle dohled; u vodních děl, kde nelze zajistit etapu ověřovacího provozu, od období prvního zatížení zadrženou nebo vzdutou vodou až do zániku povinnosti zajistit na vodním díle dohled,

i) určeným vodním dílem - vodní dílo, nad nímž byla stanovena podle § 61 odst. 5 vodního zákona povinnost zajistit dohled.

§ 3

Vymezení vodních děl podléhajících dohledu

Dohledu podléhají

a) přehrady, hráze a jezy, s výjimkou příčných staveb v korytech vodních toků a přilehlých územích, jejichž výška od paty hráze po korunu je nižší než 1 metr a celkový objem vzduté vody nepřesahuje 1000 m3, nebo pevných a nepohyblivých příčných vzdouvacích staveb, v korytech vodních toků, jejichž pevná přelivná hrana je převýšena nade dnem v podjezí méně než 1,5 m,

b) stavby na ochranu před povodněmi,

c) stavby odkališť,

d) hydrotechnické štoly a tunely,

e) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,

f) stavby k využití energetického potenciálu povrchových vod, pokud vzdouvají nebo zadržují vodu, s výjimkou příčných staveb uvedených v písmenu a),

g) jiné stavby sloužící ke vzdouvání nebo zadržování vody, s výjimkou nádrží zcela zahloubených v zemi bez vzdouvacího prvku, tůní, lagun, slepých ramen, vodovodních řadů a vodojemů, kanalizačních sítí a rekreačních bazénů.

§ 4

Stanovení kritérií a postupů pro zařazení vodních děl do kategorií

(1) Kritéria pro zařazení vodních děl do I. až IV. kategorie z hlediska dohledu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

(2) Zařazení vodního díla do jedné ze čtyř kategorií se provádí podle velikosti možných škod, ke kterým může dojít při poruše stability a bezpečnosti vodního díla doprovázené vznikem povodňové vlny zvláštní povodně. Výše možných škod se vyčísluje pomocí potenciálu škod (P) jako součet bodového ohodnocení z možného ohrožení lidských životů, možných ztrát na majetku v přilehlém území a možných ztrát z omezení funkce a užitků ve veřejném zájmu, k nimž by došlo při havárii vodního díla na díle samém a v území pod ním.

(3) Vyčíslení potenciálu škod (P) provádí pověřená osoba3) v rámci vypracování posudku pro zařazení vodního díla do kategorie na základě

a) kvantifikace parametrů zvláštní povodně a účinků jejího šíření pod vodním dílem,

b) bodového hodnocení možných škod, které mohou vzniknout v důsledku havárie vodního díla.

(4) Vodní dílo se navrhne zařadit do jedné ze čtyř kategorií podle dosaženého počtu bodů potenciálu škod (P)

(P)>1500I. kategorie
200(P)<1500II. kategorie
15(P)<200III. kategorie
(P)<15IV. kategorie.

(5) Posudek pro zařazení vodního díla do kategorie a návrh podmínek provádění dohledu se provádí v etapě přípravy stavby vodního díla ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení.

(6) Důvodem ke změně kategorie určeného vodního díla může být také změna vodního díla po jeho dokončení, změna v účelu užívání určeného vodního díla nebo změna využití území nebo jeho části pod určeným vodním dílem.

§ 5

Rozsah a četnost provádění dohledu

(1) Metody, rozsah a četnost dohledu se řídí

a) kategorií určeného vodního díla,

b) etapou určeného vodního díla podle § 2,

c) typem určeného vodního díla z hlediska provozních podmínek a zatěžovacích stavů.

(2) V etapě přípravy stavby vodního díla se pro určené vodní dílo I. až III. kategorie dohled zajišťuje zpracováním projektu měření podle § 6. Pro určené vodní dílo IV. kategorie v etapě přípravy stavby vodního díla se projekt měření zpracovává, jestliže povinnost předložení projektu měření uloží vlastníkovi, popřípadě stavebníkovi příslušný vodoprávní úřad jako podmínku provádění dohledu1).

(3) V etapě stavby nebo změny vodního díla po jeho dokončení, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu určeného vodního díla I. až III. kategorie se dohled provádí

a) zpracováním programu dohledu,

b) pozorováním a měřením určených jevů a skutečností stanovených programem dohledu,

c) obchůzkami,

d) zpracováním zpráv o dohledu s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

e) prohlídkami,

f) hodnocením výsledků všech pozorování a měření.

(4) U určeného vodního díla I. až III. kategorie se vždy sledují změny a výskyty jevů a skutečností v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

(5) Dohled u určeného vodního díla IV. kategorie v etapě stavby nebo změny vodního díla po jeho dokončení, v etapě ověřovacího provozu a v etapě trvalého provozu se provádí obchůzkami, při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

(6) U odkališť, kde dochází k postupnému zvyšování zatížení, se dohled provádí jako v etapě ověřovacího provozu po celou dobu jejich provozu.

(7) U určených vodních děl, kde není možné zajistit etapu ověřovacího provozu, se rozsah a četnost dohledu stanoví v závislosti na provozních režimech a zatížení určeného vodního díla. Za situace bez zatížení vodou se četnost, popřípadě rozsah dohledu může snížit.

§ 6

Projekt měření a jeho obsah

(1) Projekt měření je technický dokument, který obsahuje rozsah a způsob měření a pozorování určeného vodního díla, jakož i návrh zařízení a přístrojů potřebných pro zajištění měření.

(2) Projekt měření obsahuje

a) přehled důležitých předpokladů bezpečnosti a stability určeného vodního díla pro etapu trvalého provozu určeného vodního díla a návrh způsobu sledování jevů a skutečností,

b) návrh druhu, rozsahu a přesnosti metod měření, přístrojů a zařízení k provádění dohledu,

c) přehled mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností ovlivňujících bezpečnost a stabilitu určeného vodního díla a jím ohroženého území,

d) návrh bezpečných přístupů k měřicím zařízením a návrh opatření na zajištění bezpečného výkonu měření a údržby měřicích zařízení, včetně jejich ochrany před poškozením,

e) harmonogram instalací a prvních měření podle postupu výstavby nebo změny vodního díla po jeho dokončení,

f) požadavky na obnovu a modernizaci měřicích přístrojů a zařízení,

g) návrh období, ve kterém se bude měření a pozorování provádět,

h) dokumentaci kontrolních přístrojů.

§ 7

Program dohledu a jeho obsah

(1) Program dohledu je technický dokument, který obsahuje rozsah a zajištění činností, které jsou významné pro bezpečnost a stabilitu určeného vodního díla.

(2) Program dohledu obsahuje

a) kontaktní údaje pověřené osoby3) a osoby odpovědné za dohled2) podle § 62 odst. 4 písm. a) vodního zákona, příslušných povodňových orgánů9) a hasičského záchranného sboru příslušného kraje,

b) četnost obchůzek, pozorování a měření jevů a skutečností, které jsou významné pro bezpečnost a stabilitu určeného vodního díla,

c) předmět a rozsah pozorování, měření a obchůzek, jakož i způsob zaznamenávání jejich výsledků,

d) pracovní postupy k pozorování a měření,

e) pokyny obsluze určeného vodního díla, které výsledky pozorování, měření nebo obchůzek se neprodleně hlásí určené fyzické osobě odpovědné za dohled2) a pověřené osobě,3)

f) pokyny pro náhradní měření a předávání výsledků v případě výpadku monitorovacího systému, je-li na určeném vodním díle zaveden, včetně četností kontrolních verifikačních měření nebo odečtů prováděných manuálně,

g) způsob a termíny zpracovávání a hodnocení získaných výsledků ve zprávách o dohledu podle § 10,

h) režim zpracování zpráv o dohledu,

i) odkazy na dokumentaci zabudovaných měřicích přístrojů a zařízení,

j) mezní, popřípadě kritické hodnoty sledovaných jevů a skutečností a jejich časový vývoj,

k) meze bdělosti sledovaných jevů a skutečností,

l) údaje o parametrech zvláštní povodně způsobené poruchou vzdouvací konstrukce, výpustných a přelivných zařízení na určeném vodním díle nebo nouzovým řešením kritických situací na něm a vazby těchto situací na provádění dohledu a stupně povodňové aktivity4) nebo krizových stavů,5)

m) místo uložení programu dohledu.

§ 8

Zpracování výsledků pozorování a měření

(1) Výsledky pozorování a měření se ihned porovnávají s předem stanovenými mezemi bdělosti nebo mezními, popřípadě kritickými hodnotami a jejich očekávaným časovým vývojem.

(2) Výsledky pozorování, měření a obchůzek se bezodkladně zaznamenají v rozsahu a způsobem uvedeným v programu dohledu. Zjištění mezních, popřípadě kritických hodnot hlásí obsluha určeného vodního díla neprodleně určené fyzické osobě odpovědné za dohled2) a pověřené osobě.3)

(3) Výsledky všech měření, pozorování a obchůzek se na vodním díle uchovávají po celou dobu trvání vodního díla.

§ 9

Obchůzky

(1) Při obchůzkách se sleduje určené vodní dílo a jeho blízké okolí, průtokové poměry, pravidelnost chodu všech mechanismů, výskyt trhlin a viditelných deformací, posunů a sesuvů, výskyt průsaků, vývěrů a zamokřených až zbahnělých míst, vlivy provozu a prostředí na technický stav objektů a technologických zařízení, zvláště konstrukcí výpustných, přelivných a odběrných zařízení.

(2) Obchůzky provádí obsluha určeného vodního díla po stanovené trase nejméně jedenkrát denně u určeného vodního díla I. kategorie, nejméně třikrát týdně u určeného vodního díla II. kategorie, nejméně jedenkrát týdně u určeného vodního díla III. kategorie a nejméně jedenkrát měsíčně u určeného vodního díla IV. kategorie.

(3) V odůvodněných případech může pověřená osoba3) v programu dohledu snížit četnost obchůzek nebo ji upravit tak, aby lépe vyhovovala klimatickým podmínkám, zatěžovacímu stavu a charakteru určeného vodního díla.

§ 10

Zprávy o dohledu

(1) O dohledu se zpracovávají v etapě výstavby nebo změny vodního díla po jeho dokončení dílčí zprávy o dohledu a souhrnné zprávy o dohledu, v etapě ověřovacího provozu dílčí zprávy o dohledu a celkové zprávy o dohledu a v etapě trvalého provozu etapové zprávy o dohledu a souhrnné etapové zprávy o dohledu.

(2) Dílčí zprávy o dohledu se zpracovávají v termínech určených v programu dohledu. Souhrnná zpráva o dohledu za etapu stavby nebo změny vodního díla po jeho dokončení se zpracovává nejpozději před zahájením ověřovacího provozu a celková zpráva o dohledu nejpozději před zahájením etapy trvalého provozu určeného vodního díla. Etapové zprávy o dohledu se zpracovávají k termínu konání prohlídky určeného vodního díla. Každá pátá etapová zpráva o dohledu se zpracovává jako souhrnná etapová zpráva o dohledu.

(3) Zprávy o dohledu obsahují hodnocení výsledků pozorování, měření a obchůzek, a to ve vztahu k předem stanoveným mezním a kritickým hodnotám, popřípadě k mezím bdělosti, parametrům projektové dokumentace, k poznatkům z průběhu výstavby a dosavadního provozu určeného vodního díla.

(4) Náležitosti jednotlivých druhů zpráv o dohledu jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 11

Prohlídky

(1) Prohlídky prováděné v rámci dohledu podle § 62 odst. 4 písm. b) vodního zákona zahrnují hodnocení

a) provozní schopnosti a funkční spolehlivosti ve vztahu k bezpečnosti a stabilitě určeného vodního díla,

b) neobvyklých skutečností vzniklých při provozu,

c) provádění dohledu.

(2) Při prohlídkách se projednají návrhy opatření k nápravě a plánované termíny jejich realizace a náměty na zlepšení technického stavu, způsobu užívání, provozu a údržby ke zvýšení bezpečnosti a stability určeného vodního díla.

(3) O prohlídce určeného vodního díla se pořizuje zápis, jehož obsah stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

§ 12

Rozsah účasti vlastníka, popřípadě stavebníka při provádění dohledu

U určeného vodního díla I. až III. kategorie se provádění dohledu účastní vlastník, popřípadě stavebník určeného vodního díla tak, že

a) shromažďuje výsledky pozorování, měření a obchůzek a předává je ke zhodnocení pověřené osobě3) v termínech stanovených programem dohledu,

b) zajišťuje údržbu a opravy zařízení pro kontrolní měření,

c) svolává pravidelné, podle potřeby i mimořádné prohlídky, účastní se jich a pořizuje z nich zápis,

d) předem uvědomuje pověřenou osobu3) o přípravě projekčních a stavebních prací nebo o jiných zásazích na určeném vodním díle a jeho okolí, pokud mohou mít vliv na bezpečnost a stabilitu určeného vodního díla nebo na výsledky kontrolních měření,

e) informuje pověřenou osobu3) o zpracování a schválení manipulačních řádů určeného vodního díla.


§ 13

Přechodné a závěrečné ustanovení

Program dohledu zpracovaný podle dosavadního právního předpisu6) se pokládá za zpracovaný podle této vyhlášky, pokud nejpozději do dvou let od počátku účinnosti této vyhlášky bude doplněn o údaje podle § 7 odst. 2 písm. j).

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 255/2010 Sb. Čl. II

1. Zařazení určených vodních děl do kategorií do dne nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.

2. Určená vodní díla podle § 3 vyhlášky č. 471/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, která nebudou podléhat dohledu podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 471/2001 Sb., ve znění této vyhlášky, podléhají dohledu do 31. srpna 2011, pokud vodoprávní úřad nestanoví kratší dobu podle § 61 odst. 5 vodního zákona.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.

Kritéria pro zařazení vodního díla do kategorie

KategorieKritéria
I.Ohroženy řádově tisíce až desetitisíce lidí a předpokládány velké ztráty na lidských životech.
Velké škody na určeném vodním díle, jehož následná obnova je velmi složitá a nákladná.
V území na vodním toku pod určeným vodním dílem vzniknou rozsáhlé škody na obytné a průmyslové zástavbě, silniční a železniční síti, ohrožena jsou další určená vodní díla nebo jiná vodní díla.
Ztráty způsobené vyřazením určeného vodního díla z provozu, z přerušení průmyslové výroby, dopravy ap. jsou velmi vysoké a těžko nahraditelné.
Škody na životním prostředí jsou vysoké, překračují význam vyššího územního samosprávného celku7), ekonomické důsledky se dotýkají celého státu.
II.Ohroženy řádově stovky až tisíce lidí a předpokládány ztráty na lidských životech.
Značné škody na určeném vodním díle, jeho následná obnova je složitá a nákladná.
V území na vodním toku pod určeným vodním dílem vzniknou škody na obytné a průmyslové zástavbě, dopravní síti, ohrožena jsou další určená vodní díla nebo jiná vodní díla.
Ztráty způsobené vyřazením určeného vodního díla z provozu, z přerušení průmyslové výroby, dopravy nebo jiné ztráty jsou značné.
Škody na životním prostředí překračují význam vyššího územního samosprávného celku7).
III.Ohroženy řádově desítky až stovky lidí, mohou být ztráty na lidských životech.
Poškození určeného vodního díla, obnova je proveditelná.
V území na vodním toku pod určeným vodním dílem vzniknou škody na obytné a průmyslové zástavbě i dopravní síti, ohrožena mohou být další méně významná vodní díla.
Ztráty způsobené vyřazením určeného vodního díla z provozu, z přerušení průmyslové výroby, dopravy nebo jiné ztráty jsou plně nahraditelné.
Škody na životním prostředí nepřekračují význam vyššího územního samosprávného celku7).
IV.Ztráty na životech jsou nepravděpodobné.
Poškození určeného vodního díla, obnova je proveditelná.
V území na vodním toku pod určeným vodním dílem jsou malé materiální škody.
Ztráty způsobené vyřazením určeného vodního díla z provozu jsou malé.
Škody na životním prostředí jsou zanedbatelné.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.

Přehled sledovaných jevů a skutečností

Při provádění dohledu se podle druhu a typu určeného vodního díla sledují zejména:

a) statická a dynamická stabilita vzdouvací konstrukce a souvisejících objektů určeného vodního díla, popřípadě jeho částí,

b) deformace určeného vodního díla, vzájemné posuny jednotlivých částí konstrukcí, trhliny v konstrukčním materiálu,

c) deformace podloží,

d) fyzikálně mechanické vlastnosti stavebních a podložních materiálů,

e) režim podzemních a průsakových vod, tj. tlak vody, spojitosti, směr a rychlost proudění vody v prostoru určeného vodního díla,

f) funkce ochranných, těsnicích, filtračních a drenážních prvků určeného vodního díla a jeho podloží,

g) hydraulický spád v konstrukčních a podložních materiálech a jejich filtrační stabilita,

h) vlivy prostředí na technický stav určeného vodního díla a jeho technologická zařízení, tj. účinky povětrnosti (zvláště mrazu a vlnobití), sesuvů břehů vodní nádrže a zdrže a sesuvů v blízkém okolí určeného vodního díla, agresivní účinky vzduchu a vody ve vodní nádrži a zdrži, vliv podzemní a průsakové vody, účinky stavebních a trhacích prací v okolí určeného vodního díla, zemětřesení, poddolování, provozních a dopravních otřesů, vegetace, živočichů a nepovolených zásahů třetích osob,

i) vliv provozu na technický stav určeného vodního díla a jeho technologických zařízení, tj. účinky manipulace s vodou ve vodní nádrži a zdrži, mechanické a jiné účinky vypouštěné vody a vodou unášených materiálů, opotřebení a možné důsledky selhání uzávěrů a hradících konstrukcí výpustí, přelivů a odběrných zařízení,

j) stav a funkci bezpečnostních a výpustných zařízení10), jejich ovládání a kapacitu zařízení ve srovnání s platnými normativy jiné jevy a skutečnosti, které mohou podle místních poměrů ovlivnit bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla.

Pro určené vodní dílo

I. kategorie se sledují všechny jevy a skutečnosti, jejichž změna může objektivně signalizovat nebo způsobit překročení předpokladů projektové dokumentace v takové míře, že stupeň stability určeného vodního díla nebo jeho významné části by klesl pod přípustnou hranici danou technickými normami8). Povětrnostní a provozní poměry se zjišťují v rozsahu potřebném pro hodnocení všech sledovaných jevů a skutečností.
Měření se provádí nejen v místech charakterizujících průměrné poměry, ale i v místech, kde by především mohlo dojít k nespojitému vývoji jevů, např. k poruchám v základech, změnám ve spojení těsnících a drenážních prvků, apod.
V pochybnostech o spolehlivosti způsobu sledování nejdůležitějších jevů a skutečností stanoví pověřená osoba3) více měřických metod.

II. kategorie je rozsah dohledu obdobný jako u I. kategorie s tím, že není třeba sledovat jevy a skutečnosti, jejichž existenci, popřípadě nepřiměřenou změnu, je možno odvodit z jiného jevu nebo souhrnného jevu, jako například z celkových průsaků a deformací nebo posunů. Měření se zpravidla soustřeďuje do charakteristických profilů. Zjišťují se jen takové povětrnostní a provozní poměry, které bezprostředně objasňují sledované jevy a skutečnosti.

III. kategorie se dohled provádí hodnocením jevů, skutečností a jejich vývoje, zjištěných zpravidla při obchůzkách. Z běžných měření se zavádí měření průsaků, popřípadě tlaků vody a měření celkových deformací na povrchu určeného vodního díla. Z povětrnostních a provozních poměrů se zjišťují hladiny vody a průtok vody v nádrži, teploty vzduchu a srážky.

IV. kategorie se dohled provádí hodnocením jevů a skutečností a jejich porovnáním se zjištěními při předchozích obchůzkách. O každé obchůzce se pořizuje písemný záznam. Měření se zavádějí jen k objasnění jevů nebo skutečností, které nebylo možné předvídat.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.

Náležitosti jednotlivých druhů zpráv o dohledu

1. Dílčí zprávy o dohledu obsahují

a) přehled postupu výstavby nebo změny vodního díla po jeho dokončení určeného vodního díla, změn zatěžovacích stavů, postupu v instalacích měřických zařízení,

b) přehled všech výsledků pozorování a měření,

c) poznatky z obchůzek,

d) zhodnocení sledovaných jevů a zjištěných skutečností, případné návrhy opatření k nápravě.

2. Souhrnné zprávy o dohledu obsahují

a) popis dohledu,

b) dokumentace umístění a popis všech zabudovaných měřicích přístrojů a zařízení určených k výkonu dohledu,

c) souhrnné zpracování všech sledovaných jevů a zjištěných skutečností ve srovnání s předpoklady projektové dokumentace a vyhodnocením jejich vlivu na bezpečnost a stabilitu určeného vodního díla a jeho podloží.

d) program dohledu v ověřovacím provozu.

3. Celkové zprávy o dohledu obsahují

a) popis dohledu,

b) zhodnocení sledovaných jevů a zjištěných skutečností,

c) zjištění, zda určené vodní dílo po prověrce všech hlavních zatěžovacích stavů a provozních situací, popřípadě po provedení opatření k nápravě, má nebo nemá z hlediska dohledu závady, které by bránily jeho trvalému provozu.

4. Etapové zprávy o dohledu obsahují

a) popis dohledu za období trvalého provozu od jeho zahájení, nebo za období od poslední etapové zprávy, popřípadě souhrnné etapové zprávy,

b) stručný přehled výsledků pozorování a měření,

c) zhodnocení všech sledovaných jevů a skutečností ve vztahu k mezním hodnotám,

d) návrhy opatření k nápravě.

5. Souhrnné etapové zprávy o dohledu obsahují

a) popis dohledu za období od poslední etapové zprávy,

b) dokumentace všech změn ve vybavení měřicími přístroji a zařízeními,

c) návrh obnovy nebo modernizace měřících přístrojů a zařízení,

d) souhrnné zpracování výsledků pozorování a měření,

e) zhodnocení všech sledovaných jevů a skutečností,

f) výsledky přezkoumání stability hlavních konstrukcí určeného vodního díla a zjištění stupně bezpečnosti na základě nově získaných poznatků,

g) výsledky přezkoumání bezpečnosti určeného vodního díla při povodních podle aktuálních hydrologických podkladů10),

h) posouzení vlivů prostředí a provozu na stárnutí, funkční spolehlivost a celkovou bezpečnost a stabilitu určeného vodního díla,

i) prověrka programu dohledu, včetně mezí bdělosti, mezních a kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností,

j) návrh opatření k nápravě.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.

NÁLEŽITOSTI ZÁPISU Z PROHLÍDKY

1. Základní náležitosti

a) datum konání prohlídky,

b) datum poslední předcházející prohlídky,

c) seznam přítomných osob nebo prezenční listina.

2. Základní identifikační údaje o určeném vodním díle

a) název určeného vodního díla,

b) vodní tok,

c) kategorie určeného vodního díla z hlediska dohledu,

d) katastrální území.

3. Údaje o správě a obsluze díla – kontaktní údaje na

a) správce, provozovatele a obsluhu určeného vodního díla,

b) organizaci pověřenou výkonem dohledu nad určeným vodním dílem,

c) příslušný vodoprávní úřad, popřípadě další organizace nebo osoby.

4. Základní údaje o dokumentaci k určenému vodnímu dílu

a) manipulační řád,

b) provozní řád,

c) projektová dokumentace,

d) program dohledu a další.

5. Stručný popis určeného vodního díla a jeho účelu.

6. Hlavní údaje o dění na určeném vodním díle od předchozí prohlídky

a) hydrologická situace,

b) provozní činnost,

c) plnění úkolů z minulé prohlídky a další.

7. Technickobezpečnostní dohled

a) plnění programu dohledu,

b) výsledky dohledu za hodnocené období.

8. Výsledek prohlídky určeného vodního díla

a) zjištěné závady a nedostatky,

b) uložené úkoly,

c) návrhy opatření,

d) náměty na zlepšení bezpečnosti a provozuschopnosti.

9. Celkové zhodnocení stavu určeného vodního díla z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti a zhodnocení provádění dohledu (vyjádření fyzické osoby odpovědné za dohled2), vlastníka, popřípadě pověřené osoby3) určených vodních děl I. až III. kategorie, popřípadě zástupce vodoprávního úřadu).

10. Jméno zapisovatele a podpisy účastníků prohlídky.

Poznámky pod čarou

1) § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

2) § 62 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb.

3) § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb.

4) § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.

5) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o z měně některých zákonů (krizový z ákon).

6) Vyhláška č. 62/1975 Sb., o odborném technickobezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi.

7) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění zákona č. 176/2001 Sb.

8) Například ČSN 73 0002 Statické výpočty stavebních konstrukcí, ČSN 73 6850 Sypané přehradní hráze. ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 73 1404 Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb, ON 73 6854 Statický výpočet betonových přehrad.

9) § 77 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10) TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních.

Přesunout nahoru