Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 470/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Částka 171/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Zrušeno k 01.06.2012 (178/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

470

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 14. prosince 2001,

kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 47 odst. 3 a podle § 48 odst. 5 a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí podle § 47 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):


§ 1

Tato vyhláška stanoví seznam významných vodních toků, způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků a obsah žádosti a její náležitosti nezbytné k rozhodnutí o určení správce drobného vodního toku.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) přirozeným korytem vodního toku - koryto vodního toku nebo jeho úseku, které vzniklo přirozeným působením tekoucích povrchových vod a dalších přírodních faktorů a které může v důsledku tohoto působení měnit svůj příčný profil, popřípadě i svou trasu v území a nebylo upraveno, změněno nebo nově zřízeno vodním dílem; ostatní koryta vodních toků nejsou přirozenými koryty vodních toků, a to i v případě, že bylo obnoveno přirozené koryto vodního toku [§ 47 odst. 2 písm. f) vodního zákona],

b) břehovým porostem - dřevinný porost rostoucí na břehu koryta vodního toku, na pobřežních pozemcích podél koryta vodního toku na vnější straně břehové čáry nebo na pozemku, na kterém leží koryto vodního toku, popřípadě rostoucí v prostoru mezi ochrannými hrázemi a korytem vodního toku až po patu ochranné hráze; to se nevztahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa,1)

c) pobřežním pozemkem - pozemek sousedící s korytem vodního toku, ve smyslu § 49 odst. 2 vodního zákona,

d) mimořádnou situací na vodním toku a jeho korytě - stav způsobený povodní,2) havárií,3) dlouhodobým suchem nebo mrazem a dále stav vzniklý následkem mimořádných stavů na vodních dílech nebo v korytě vodního toku nebo následkem mimořádných manipulací na vodních dílech nebo v korytě vodního toku, které byly povoleny, popřípadě nařízeny vodoprávním úřadem, nebo protržením vodního díla, sloužícího k zadržování a vzdouvání vody, teroristickou činností s následkem vzniku zvláštní povodně,

e) závažnou závadou v korytě vodního toku - závada, která omezuje odtok povrchové vody (například nátrže a sesuvy břehů, nánosy nevznikající přirozenou činností vodního toku, padlé stromy a jiné překážky a cizorodé předměty v korytě vodního toku),

f) funkcí vodního toku - odvádění povrchové vody z povodí vodního toku, dále funkce zajišťující podmínky pro nakládání s vodami, plavbu a užívání k rekreačním účelům, dotování nebo odvádění podzemních vod v území přilehlém k vodnímu toku a dále funkce ekologické, zajišťující vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu, spoluvytváření a ovlivňování charakteru krajiny.

§ 3

Seznam významných vodních toků

(K § 47 odst. 1 vodního zákona)

Významné vodní toky jsou vodní toky, nebo jejich úseky, uvedené v seznamu, který je přílohou č. 1 této vyhlášky.

§ 4

Způsob sledování stavu koryta vodního toku

(K § 47 odst. 3 vodního zákona)

Správce vodního toku při správě vodního toku

a) sleduje stav koryta vodního toku, především prostřednictvím vodních děl a zařízení nezbytných k zabezpečení funkcí vodního toku, která vlastní nebo je užívá z jiného právního důvodu (dále jen "vlastní vodní dílo"),

b) provádí nejméně jednou za 3 roky v případě významných vodních toků a nejméně jednou za 5 let u drobných vodních toků pravidelné prohlídky koryta vodního toku; tím není dotčena povinnost správce vodního toku stanovená v § 72 vodního zákona,

c) provádí prohlídky koryta vodního toku při mimořádné situaci,

d) vypracovává záznam o každé prohlídce neprodleně po jejím skončení, v případě zjištění závady do záznamu uvede i potřebná opatření k odstranění této závady, záznam předává místně příslušnému vodoprávnímu úřadu a obcím, jejichž územím vodní tok protéká, pokud byla zjištěná závada na jejich území nebo se opatření k jejímu odstranění jejich území výrazně dotknou,

e) sleduje vodní díla a ostatní stavby v korytě vodního toku ve vlastnictví jiných vlastníků a tyto vlastníky, popřípadě vodoprávní úřad upozorňuje na zjištěné závady, současně navrhuje potřebná nápravná opatření,

f) sleduje využívání pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, jeho ochrany a ochrany jeho koryta a zjištěné závady oznamuje vodoprávnímu úřadu, popřípadě podle povahy věci České inspekci životního prostředí, zejména v případě, že jsou tyto pozemky obhospodařovány způsobem, který způsobuje zvýšenou vodní erozi a smyv půdy, nebo jsou na nich ukládány předměty a materiály, které mohou být splaveny do koryta vodního toku nebo mohou ohrozit jakost vody,

g) sleduje a vyhodnocuje ledové jevy ohrožující koryto vodního toku nebo vodní díla ve vodním toku.

§ 5

Péče o koryto vodního toku nebo jeho úseku a vlastní vodní díla

Správce vodního toku

a) za účelem umožnění odtoku vody do průtoku daného průtočným profilem koryta odstraňuje překážky, které průtoku brání nebo nežádoucím způsobem usměrňují tok vody tak, že by mohlo dojít k narušení břehů nebo dna, pokud to není povinností vlastníka pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku, nebo vlastníka vodního díla, v jeho korytě; vlastníky těchto nemovitostí na jejich povinnost upozorňuje,

b) udržuje vlastní vodní dílo, opevnění břehů a dno v upravených úsecích koryta vodního toku tak, aby plnilo svou funkci až do průtoku, na který bylo vybudováno, přitom zejména sleduje zachování průtočné kapacity koryta vodního toku a stability podélného sklonu jeho dna,

c) odstraňuje nánosy z koryta vodního toku, pokud brání průtoku vody a pokud to není povinností vlastníka stavby nebo jiného zařízení v korytu vodního toku4),

d) pečuje o břehové porosty tak, aby nenarušovaly stabilitu koryta vodního toku při průtoku daném jeho kapacitou, zabezpečuje nezbytné zásahy do břehových porostů tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody v korytě vodního toku ani při povodňových situacích; k tomu provádí včasné pěstební zásahy, obnovu porostů, popřípadě odstraňování dřevin, které brání průtoku vody; při obnově břehových porostů přihlíží ke stabilizaci koryta vodního toku a k tomu, aby jejich druhová skladba odpovídala daným stanovištním podmínkám, při kterých by břehové porosty téže druhové skladby vznikaly přirozeným vývojem; jakékoliv zásahy do břehových porostů musí být v souladu s právními předpisy na ochranu přírody a krajiny,5)

e) udržuje, provozuje, popřípadě zřizuje vlastní vodní díla, kterými je vodní tok upraven či vodnímu toku slouží, za podmínek stanovených vodním zákonem.

§ 6

Provoz a údržba vodního díla v korytě vodního toku k zabezpečení funkcí vodního toku

Správce vodního toku

a) provádí manipulace na vlastním vodním díle v korytě vodního toku v rámci schváleného manipulačního řádu nebo, v mimořádné situaci a po projednání s příslušným vodoprávním úřadem, i nad jeho rámec,

b) zpracovává dlouhodobý, nejdéle však desetiletý plán péče o koryto vodního toku a vodní díla, která vlastní a která jsou nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, s vyznačením cyklu provádění udržovacích prací; přitom vychází z výsledku prohlídek koryta vodního toku a vodních děl, znalosti stavu koryta vodního toku; v případě potřeby tento plán pravidelně aktualizuje.

§ 7

Vytváření podmínek umožňujících oprávněné nakládání s vodami související s vodním tokem

Správce vodního toku

a) vytváří podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami v rozsahu stanoveném vodním zákonem nebo platným povolením příslušného vodoprávního úřadu; za mimořádné situace vytváří tyto podmínky, jen pokud to okolnosti dovolují,

b) předává vodoprávnímu úřadu podněty, návrhy a vyjádření při zjištění závad v korytě vodního toku a na břehových porostech, popřípadě navrhuje opatření k nápravě,

c) poskytuje na vyžádání vodoprávním úřadům technické a jiné podklady týkající se vodního toku potřebné pro výkon veřejné správy, které je povinen ze zákona mít nebo pokud je má k dispozici,

d) při mimořádné situaci na vodním toku předává informace subjektům oprávněným k nakládání s vodami prostřednictvím svých internetových stránek nebo jiným vhodným způsobem; jde-li o stavy vyvolané očekávanými mimořádnými manipulacemi na vodních dílech, předává informace oprávněným subjektům alespoň 15 dnů předem,

e) oznamuje neprodleně příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a na pobřežních pozemcích, způsobené přírodními nebo jinými vlivy, k jejichž odstranění bude třeba rozhodnutí vodoprávního úřadu,

f) navrhuje vodoprávnímu úřadu konkrétní opatření k odstranění zjištěných závad ve vodním toku, jeho korytě nebo souvisejících břehových porostech, je-li nebezpečí z prodlení nebo si je vodoprávní úřad vyžádá.

§ 8

Příprava a zajišťování úpravy koryt vodních toků a vodních děl

Přípravu a zajišťování úprav koryt vodních toků a výstavby vodních děl provádí správce vodního toku, pokud jsou nezbytné k zajištění funkce vodního toku nebo k ochraně před povodněmi a vyplývá-li to zejména ze schválených plánů oblastí povodí, programů opatření a komplexních pozemkových úprav.

§ 9

Obnovování přirozených koryt vodních toků

Obnova přirozených koryt vodních toků se provádí, pokud to vyplývá ze schválených plánů oblastí povodí, programů opatření nebo je-li to nezbytně třeba k zajištění funkcí vodního toku nebo vyžaduje-li to jiný veřejný zájem.

§ 10

Spolupráce správce vodního toku při zneškodňování havárií na vodních tocích

(1) Při spolupráci na zneškodňování havárií a odstraňování jejich následků postupuje správce vodního toku podle zvláštního právního předpisu.

(2) Pro spolupráci se subjekty působícími při zneškodňování havárie na vodních tocích si vytváří správce vodního toku organizační, věcné a personální podmínky.

(3) Pro vodní toky ve své správě zpracovává správce vodního toku nebo jeho úseku plán opatření pro případ havárie (dále jen "plán opatření").

(4) Plán opatření koordinuje s havarijními a krizovými plány územních celků,7) které významně zasahují do povodí vodního toku.

(5) Pro potřeby zneškodňování havárií na vodních tocích provádí správce vodního toku technická opatření podle plánu opatření, popřípadě ve spolupráci s hasičským záchranným sborem nebo též s dalšími správci vodních toků v povodí, pokud hrozí nebezpečí z prodlení a pokud správce vodního toku havárii sám zjistí nebo je mu ohlášena podle § 41 odst. 2 vodního zákona, zejména v případě, že původce havárie nebyl dosud zjištěn, a to do doby, než bude původce havárie znám, nebo neplní-li řádně své povinnosti k jejímu zneškodnění, hrozí-li závažné ohrožení nebo znečištění povrchových a podzemních vod.

(6) Správce vodního toku zřizuje funkci havarijního technika, který koordinuje postup správce vodního toku při spolupráci na zneškodňování havárie, a zajišťuje jeho potřebnou dosažitelnost i mimo obvyklou pracovní dobu.

(7) Správce vodního toku zajišťuje spolupráci při zneškodňování havárií zřízením havarijní čety, popřípadě též uzavřením smlouvy se třetí osobou.

(8) Pokud správce vodního toku zřídil havarijní čety, zajišťuje potřebnou dosažitelnost jejich pracovníků i mimo obvyklou pracovní dobu.

§ 11

Používání výbušnin

Má-li při výkonu správy vodního toku dojít k použití výbušnin, podá o tom správce vodního toku písemnou zprávu15 dnů předem uživateli rybářského revíru, v němž má k použití výbušniny dojít, a místně příslušnému obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má k použití výbušniny dojít; to neplatí v případě nebezpečí z prodlení8a). V tomto případě o použití výbušnin správce vodního toku vyrozumí vhodnou formou uživatele rybářského revíru a obecní úřad podle věty první neprodleně.

§ 12

Obsah žádosti o určení správce drobného vodního toku a její náležitosti nezbytné k rozhodnutí

(K § 48 odst. 5 vodního zákona)

Žádost obsahuje

a) identifikační údaje žadatele:

1. jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt nebo adresu pro doručování, podpis žadatele, popřípadě podnikatelské oprávnění v případě, že žadatelem je fyzická osoba,

2. obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jména a příjmení osob, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, podnikatelské oprávnění (například živnostenský list) v případě, že žadatelem je právnická osoba,

3. název obce, identifikační číslo obce jako právnické osoby, adresu sídla obecního úřadu, městského úřadu nebo magistrátu, jméno a příjmení starosty obce nebo primátora, je-li žadatelem obec;

b) identifikaci drobného vodního toku, který je předmětem žádosti:

1. název drobného vodního toku,

2. číslo hydrologického pořadí,

3. přesné vymezení drobného vodního toku polohopisnými údaji;

c) zdůvodnění žádosti pro převzetí správy drobného vodního toku, zejména s uvedením skutečností, že drobný vodní tok žadateli slouží nebo s jeho činností souvisí nebo že protéká po pozemcích, které žadatel vlastní, popřípadě užívá na základě jiného právního důvodu, nebo že drobný vodní tok protéká územím obce, která o převzetí správy žádá.

§ 13

Přílohy žádosti

K vyplněné žádosti podle § 12, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2, se připojí následující doklady a podklady:

a) snímek katastrální mapy s vyznačením vodního toku, který je předmětem žádosti, nebo mapový podklad v měřítku1 : 50 000 nebo 1 : 10 000 s vyznačením návaznosti drobného vodního toku na síť vodních toků,

b) stanovisko stávajícího správce drobného vodního toku,

c) stanovisko místně příslušného vodoprávního úřadu,

d) výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, je-li žadatelem právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

e) údaj o registraci Ministerstvem vnitra a stanovy registrované Ministerstvem vnitra v případě, že žádost podává občanské sdružení.


§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 19/1978 Sb., kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků.


§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2001 Sb.

Seznam významných vodních toků

123456789
Poř. č.Název vodního tokuIdentifikátor vodního tokuČíslo hydrologického pořadíDélka vodního toku v kategorii významný v kmVymezení úseku vodního toku v kategorii významný ř. km. od - do (upřesnění)Správce tokuFunkce tokuVymezení úseku vodního toku tvořícího státní hranici
Délka úseku v kmHraniční úsek: Hraniční znaky:
1.Labe101000021-01-01-001370,7PLaV, H3,60VII:14-26
2.Bílé Labe101012941-01-01-0027,9PLaV
3.Malé Labe101002311-01-01-02013,10,00 - 13,10 (po zaústění Kotelského potoka)PLa
4.Čistá101002781-01-01-02619,5PLaV
5.Pilníkovský potok101004331-01-01-0388,70,00 - 8,70 (po zaústění Vlčického potoka)PLa
6.Kalenský potok101004181-01-01-05217,7PLa
7.Hartský potok101010961-01-01-0709,1PLa
8.Běluňka101002291-01-01-08419,50,00 - 19,50 (po silniční most Brusnice -Brzice)PLa
9.Úpa101000361-01-02-00178,8PLaV
10.Malá Úpa101008181-01-02-00610,3PLa
11.Ličná101004391-01-02-02416,7PLa
12.Petříkovický potok101007151-01-02-0336,7PLaH0,70III:251-251/13
13.Rtyňka101012421-01-02-0449,2PLa
14.Olešnice101004081-01-02-05217,9PLa
15.Metuje101000381-01-03-00179,0PLa
16.Zdoňovský potok101017361-01-03-0046,5PLaH0,36III:236-236/5
17.Kamenný potok101117221-01-03-0041,7PLaH1,11III:236/5-III/237
18.Židovka101007821-01-03-02013,1PLa
19.Trnkava (Machovský potok)101039711-01-03-0212,1PLaH0,28III:173/23-173/30
20.Ztracený potok101554451-01-03-0210,4(pod Machovským vrchem)PLaH0,40III:175/2-175/12
21.Dřevíč101003091-01-03-02621,4PLa
22.Brlenka101014591-01-03-0347,7PLaH0,02III:154/5-154/6
0,57III:III/159-159/1
23.Strouženský potok101072631-01-03-0342,0PLaH0,51III:III/168-III/169
24.Čermná101013091-01-03-0351,0PLaH0,04III:155/9-155/10
25.Střela101007391-01-03-0380,3PLaH0,33III:152/5-III/153
26.Kotelský potok101173601-01-03-0380,3PLaH0,26III:131/15-III/132
27.Dolský potok101013501-01-03-0382,9PLaH0,87III:III/141-141/21
0,06III:144/10-144/11
28.Olešenka101003331-01-03-04219,9PLaV, H1,37III:III/135-III/136
29.Rozkoš101006911-01-03-05414,3PLa
30.Trotina101002401-01-04-01324,9PLa
31.Velký labský náhon101036241-01-04-031/24,2PLa
32.Piletický potok101021271-01-04-0346,3(po soutok Černilovského s Librantickým potokem)PLa
33.Divoká Orlice101000191-02-01-00198,2PLaV, H29,83III:III/100-III/119
34.Černý potok101052101-02-01-0013,5PLaH3,31III: III/119-120/14
35.Červený potok101035131-02-01-0095,8PLaH5,77III:III/96-III/100
36.Rokytenka101003671-02-01-01719,2PLa
37.Zdobnice101001281-02-01-03734,2PLa
38.Bělá101001001-02-01-05337,9PLa
39.Dlouhá Strouha101018391-02-01-0626,5PLa
40.Kněžna101002101-02-01-06725,2PLa
41.Javornický potok101010461-02-01-07411,2PLa
42.Alba101004051-02-01-08317,7PLa
43.Tichá Orlice101000231-02-02-001104,5PLa
44.Lipkovský potok101006411-02-02-00813,4PLa
45.Orličský potok101011731-02-02-01410,6PLa
46.Třebovka10100096I-02-02-03641,6PLa
47.Orlice101001441-02-03-00132,7(po soutok Tiché a Divoké Orlice, kde vzniká)PLaV
48.Dědina101000541-02-03-00858,0PLa
49.Brtevský potok101011901-02-03-0187,9PLa
50.Zlatý potok101005931-02-03-030/113,5PLa
51.Ještětický potok101014621-02-03-030/28,3PLa
52.Odbočka z Dlouhé Strouhy101117381-02-03-030/21,8PLa
53.Jalový potok101029241-02-03-0375,0PLa
54.Malý labský náhon101019781-03-01-00410,0PLa
55.Melounka101015051-03-01-0056,4PLa
56.Loučná101000371-03-02-00182,0PLa
57.Desná101002001-03-02-02417,00,00- 17,00 (po soutok s Lubenským potokem)PLa
58.Prostřední náhon Loučné101165541-03-02-0501,7PLa
59.Průmyslový náhon Loučné101062151-03-02-0513,3PLa
60.Zminka101007631-03-02-08111,8PLa
61.Chrudimka101000181-03-03-001104,4PLa
62.Novohradka101000791-03-03-04048,5PLa
63.Krounka101002351-03-03-05123,3PLa
64.Žejbro101001701-03-03-07323,50,00-23,50 (po zaústění potoka Raná v k.ú. Žďárec u Skutče)PLa
65.Ležák101001691-03-03-09616,80,00 - 16,80 (po zaústění Kvíteckého potoka v k.ú. Žumberk)PLa
66.Halda101036901-03-04-0015,3PLa
67.Bylanka101002411-03-04-00423,9PLa
68.Podolský potok101002701-03-04-01821,6PLa
69.Černá strouha (Černská)101016801-03-04-0365,00,00 - 5,00 (po shybku u Opatovického kanálu v k.ú. Bohdaneč)PLa
70.Struha (Zlatotok)101003751-03-04-04617,1PLa
71.Opatovický kanál101001461-03-04-06231,8PLa
72.Doubrava101000331-03-05-00189,7PLa
73.Zlatý potok101010031-03-05-0248,0PLa
74.Hostačovka101002501-03-05-03223,5PLa
75.Doubravka101006091-03-05-04313,0PLa
76.Brslenka (Čáslavka)101001531-03-05-05031,2PLa
77.Klejnárka101000951-04-01-00438,8PLaV
78.Vrchlice101001651-04-01-02129,2PLaV
79.Cidlina101000301-04-02-00189,6PLa
80.Úlibický potok101004141-04-02-01413,80,00 - 13,80 (po levostranný přítok od Jahodnice)PLa
81.Javorka101001051-04-02-02639,0PLaV
82.Bystřice101000421-04-03-00163,9PLa
83.Bašnický potok101003621-04-03-01218,5PLa
84.Sánský kanál101004641-04-04-01515,8PLa
85.Mrlina101000651-04-05-00151,0PLa
86.Hasinský potok101003421-04-05-00819,1PLa
87.Libáňský potok101004231-04-05-01916,0PLa
88.Štítarský potok101001941-04-05-03126,5PLa
89.Smíchovský potok101003081-04-05-04418,4(po odpad ze Smíchovského rybníka)PLa
90.Výrovka101000441-04-06-00160,3PLa
91.Bečvárka101002651-04-06-02122,3PLa
92.Šembera101001731-04-06-03528,5PLa
93.Vlkava101001041-04-07-01637,1PLa
94.Mlynaříce101004341-04-07-04217,8PLa
95.Výmola101001351-04-07-04834,4PLa
96.Jizera101000091-05-01-001166,1PLaV, H16,73IV:53/14-IV/62
97.Mumlava101006941-05-01-00612,0PLaV
98.Jizerka101002711-05-01-02021,3PLaV
99.Oleška101001321-05-01-03534,8PLa
100.Kamenice101001121-05-01-05836,7PLaV
101.Černá Desná101009361-05-01-06510,7PLaV
102.Bílá Desná101008671-05-01-06811,3PLaV
103.Desná101085201-05-01-0692,4PLa
104.Vošmenda101006741-05-01-07712,9PLaV
105.Libuňka101002851-05-02-01020,1PLa
106.Žehrovka101002091-05-02-02425,0PLa
107.Mohelka101001011-05-02-03442,3PLa
108.Zábrdka101002441-05-02-05225,6PLa
109.Bělá101005061-05-02-06115,1PLa
110.Rokytka101010681-05-02-0689,5PLa
111.Kněžmostka101004011-05-02-07317,0PLa
112.Klenice101001681-05-02-08128,4PLa
113.Strenický potok101003381-05-03-00619,2PLa
114.Mratínský potok101004961-05-04-02215,2PLa
115.Košátecký potok101000861-05-04-03742,30,00 - 42,30 (po zaústění odpadu z ČOV a rybníka v k.ú. Mšeno)PLa
116.Černávka101004771-05-04-05714,6PLa
117.Teplá Vltava101000631-06-01-00347,6(po zaústění Kvildského potoka)PVl
118.Řasnice101003821-06-01-02419,2PVlH0,55XII:3-4
119.Hraniční potok101021461-06-01-0255,7PVlH2,35XI/22-XII/1
3,35XII/1-3
120.Mechový potok101036911-06-01-0275,3PVlH5,25XII:4-6
121.Volarský potok101010371-06-01-04010,4PVl
122.Studená Vltava101005441-06-01-04417,0PVlH1,94XII.8-9
123.Krásnohorský potok101071461-06-01-0443,1PVlH3,07XII:7-8
124.Údolský potok101073671-06-01-0442,4PVlH0,21 XII:9-9/2
0,10 XII:9/5-9/6
2,09XII:9/6/0/6-9/21
125.Světlá101010491-06-01-0450,1PVlH0,05XII:11/11-12/1
126.Malá Světlá101351051-06-01-0450,6PVlH0,63XII:12/1-13
127.Vltava101000011-06-01-055376,7PVlV
128.Slatinka101020221-06-01-0741,8(po hranici VÚ Boletice)PVlV
129.Olšina101003351-06-01-0920,9(po hranici VÚ Boletice)PVl
130.Pestřice101008921-06-01-0965,4PVlH4,79 0,61I:29/01-39/2a I:39/3a-41
131.Ježová101013571-06-01-1005,7PVlH1,58 4,09I:66/1-67/1a I:67/2c-73/1
132.Černá sloka101063211-06-01-1001,8PVlH1,89 I:62-65/04
0,06I:65/05-65/4a
133.Menší Vltavice101019641-06-01-1220,1PVlV, H0,08II:52-52/2
134.Mezní potok101564281-06-01-1223,0PVlH2,97II:48-52
135.Jezevčí potok (Hraniční potok)101564201-06-01-1221,4PVlH1,44II:52/3-54/1
136.Větší Vltavice101016061-06-01-1267,8PVlH2,23III:III-3/06
0,09III:3/010-3/4
137.Polední strouha (Hraniční potok)101225691-06-01-1270,3PVlH0,28II:76/02-76/4
138.Hajský potok101041611-06-01-1294,3PVlH3,33 III:3/5-9/3
0,08III:9/4-9/010
0,36III:9/014-10/3
0,40III:10/06-11/04
0,09III.11/06-11/09
139.Heršlácký potok101129851-06-01-1291,8PVlH0,44 III:13/01-13/05
1,35III:15/02-17
140.Radvanovský potok101084551-06-01-1322,5PVlH2,49II:64-69
141.Rosberský potok101268601-06-01-1320,3PVlH0,12II:63/01-63/2
0,15II:63/5-64
142.Trávnice101031181-06-01-1331,9PVlH0,15 II:69-69/1
0,14II:69/04-69/07
0,15II:69/3-69/010
0,41II:69/012-70/01
1,01II:70/05-72
143.Bystrá (Strážnice)101013521-06-01-1341,1PVlH0,89 II:55/017-57
0,04II:55/4-55/05
0,21II:55/05-55/08
144.Boršikovský potok101044181-06-01-1340,4PVlH0,07II:60/3-60/4
0,29II:60/4-61
145.Svatomírovský potok101162141-06-01-1350,5PVlH0,53II:74-74/3
146.Polečnice (Kájovský potok)101001721-06-01-16120,8(po hranici VÚ Boletice)PVl
147.Chvalšinský potok101004891-06-01-17610,8(po hranici VÚ Boletice)PVl
148.Hejdlovský potok101041421-06-01-1773,9PVlV
149.Křemžský potok101001751-06-01-19525,1(po hranici VÚ Boletice)PVlV
150.Malše101000311-06-02-00189,4PVlV, H24,40III:32/3-47/3
151.Různice101071391-06-02-0013,4PVlH3,38III:47/2-51/01
152.Kamenice101023391-06-02-0060,4PVlH0,38III:23-24
153.Vulovický příkop101291141-06-02-0060,4PVlH0,44III:30-30/03
154.Černá101001931-06-02-02427,4PVl
155.Seplovský příkop101177391-06-02-0290,1PVlH0,10III:57/7-58
156.Pohořský potok101002281-06-02-02923,0PVl
157.Stropnice101000561-06-02-04055,9PVlH0,83IV:31-32
158.Veveřský potok101012701-06-02-04310,4PVlV
159.Tetřeví potok101054231-06-02-0511,1PVlH0,27V: 11-12
0,83V: 14-15/3
160.Svinenský potok101001761-06-02-05929,4PVl
161.Mlýnská stoka101048341-06-03-0013,5PVl
162.Dobrovodský potok101006121-06-03-00312,5PVl
163.Dehtářský potok101002221-06-03-01311,5(po zaústění koryta přelivu Dehtářského rybníka)PVl
164.Bezdrevský potok101000921-06-03-01744,0PVl
165.Lužnice101000071-07-01-001157,2PVlH1,01V:31-34
1,08 V:36/3-38
0,35V:48/1-50
166.Popelnice101081911-07-01-0012,4PVlH2,37IV:13/2-16
167.Velenická strouha101564151-07-01-0020,2PVlH0,17V:29/1-29/2
168.Skřemelice (Klášterecký potok)101000981-07-01-0032,0PVlH2,00VI:50-52/2
169.Romavský potok101001611-07-01-0051,9PVlH0,07 VI:61-61/03
0,12VI:61/03-61/1
1,65VI:61/05-62
170.Rybná101019021-07-02-0017,3PVlH0,58V.24/02-24/6
1,78V:45/10-48/1
171.Halámecký potok101016971-07-02-0050,2PVlH0,19V: 57/01-58
172.Dračice101000681-07-02-01119,1(po zaústění přelivu a výpusti rybníka Osika)PVl
173.Blanko101019411-07-02-0111,0PVlH0,37VI:36/01-36/04
0,47VI:37-37/011
174.Stoka v Širokém blatě101126071-07-02-0112,2PVlH2,16VI:02-4
175.Bystřický příkop101580341-07-02-0110,3PVlH0,27VI:42-42/3
176.Oborský potok101084281-07-02-0110,3PVlH0,27VI:45/08-46/l
177.Lunkovický potok101158291-07-02-0120,1PVlH0,09V:74/3-75
178.Koštěnický potok101000931-07-02-01831,4(po zaústění přelivu a výpusti Kačležského rybníka)PVlH1,54VI:27-29
179.Červený potok101040671-07-02-0254,6PVlH4,63VI:29-35
180.Vodoteč I101013201-07-02-0272,3PVlH2,34VI:6/01-9/5
181.Degárka101289051-07-02-0770,8PVl
182.Drahoňovský potok101021981-07-03-0025,7PVlV
183.Kamenice101001821-07-03-00128,4PVl
184.Žirovnice101001771-07-03-01829,9PVlV
185.Nežárka101000501-07-03-02556,2PVl
186.Hamerský potok101000811-07-03-03246,0PVl
187.Studenský potok101005041-07-03-03515,1PVlV
188.Nová řeka101005871-07-03-05813,5PVl
189.Řečice101002791-07-03-0749,2(po soutok s potokem Kardaš)PVl
190.Bechyňský potok101003021-07-04-005/23,1(po soutok s Blatskou stokou)PVl
191.Černovický potok101001101-07-04-03513,2(po zaústěn přelivu a výústí rybníka Pokoj)PVl
192.Chotovinský potok101001471-07-04-0656,1(po soutok s Turoveckým potokem)PVl
193.Košínský potok101002761-07-04-07310,5(po soutok s Kosteleckým potokem)PVlV
194.Smutná101000851-07-04-09346,9PVl
195.Milevský potok101003341-07-04-10220,0PVl
196.Židova strouha101003681-07-04-11312,0(po zaústěni přelivu a vyústi Bečického rybníka)PVl
197.Vydra101002591-08-01-01311,8(po soutok s Javořím Roklanský potok)PVl
198.Křemelná101001621-08-01-02318,2(po soutok se Slatinným potokem)PVl
199.Prášilský potok101006901-08-01-0263,6PVlH3,58X:11-12
200Otava101000131-08-01-038113,0PVlV
201.Losenice101004841-08-01-0452,2(po soutok se Zlatým potokem)PVl
202.Volšovka101003401-08-01-0636,7(po soutok s Kepelským potokem)PVl
203.Ostružná101000971-08-01-06539,4PVl
204.Nezdický potok101004131-08-01-08316,8PVl
205.Volyňka101000771-08-02-00146,1PVlV
206.Spůlka101003361-08-02-0204,2(po soutok s Košínským potokem)PVl
207.Peklov101003741-08-02-0348,0(po soutok s Hoslovickým potokem)PVl
208.Blanice101000261-08-03-00390,1(po hranici VÚ Boletice)PVlV
209.Živný potok (Prachatický)101006731-08-03-0307,6(po lávku u Kavanova rybníka)PVl
210.Zlatý potok101001391-08-03-05235,6PVl
211.Lomnice101000491-08-04-01730,9pod stavidlem Zámeckého rybníka v Blatné)PVl
212.Závišínský potok101003071-08-04-01220,1PVlV
213.Skalice101000671-08-04-03845,0(po stupeň obtokové stoky rybníka Podzámecký)PVl
214.Líšnický potok101004751-08-05-01015,8PVlV
215.Brzina101001961-08-05-02627,3PVÍ
216.Mastník101000711-08-05-04747,8PVlV
217.Sedlecký potok101002901-08-05-0662,8po soutok s Libíňským potokem)PVl
218.Drásovský potok101036271-08-05-0874,3PVlV
219.Sychrovský potok101003171-08-05-09520,0PVlV
220.Kocába101000741-08-05-10426,4po soutok se Sychrovským potokem)PVl
221.Sázava101000051-09-01-001217,4po přeliv Nového rybníka)PVlV
222.Stržský potok101008441-09-01-00210,0po silniční most pod obcí Cikháj)PVl
223.Staviště101009161-09-01-0067,2po obec Lhotka)PVl
224.Borovský potok101005241-09-01-02414,4PVl
225.Břevnický potok101003731-09-01-04017,4po profil 50 m nad rybník Křivolaký)PVl
226.Šlapanka101001221-09-01-04434,6po výúsť z rybníka nad obci Věznice)PVlV
227.Zlatý potok101003591-09-01-05318,8(po most nad Stříbrným Dvorem)PVl
228.Žabinec101004911-09-01-07415,1PVl
229.Rozkošský potok101017931-09-01-0786,4(po obec Radostín)PVl
230.Úsobský potok101003321-09-01-08019,4PVl
231.Perlový potok101002621-09-01-08417,9(po přeliv rybníka Kachlička)PVl
232.Sázavka101001491-09-01-10419,4(po výpust Haberského rybníka)PVl
233.Žebrákovský potok101011071-09-01-1129,0PVl
234.Pstružný potok101003531-09-01-11418,8(po zakrytý úsek nad silnicí do H. Brodu)PVl
235.Ostrovský potok101004281-09-01-13414,4(po přeliv rybníka v Bohdanči)PVl
236.Želivka101000221-09-02-00590,8(po hráz Hejlovského rybníka)PVlV
237.Bělá101002451-09-02-01019,7(po propustek silnice Janovice -Rohovka)PVl
238.Jankovský potok101002881-09-02-02218,9(po silniční most Vyskytná -Dušejov)PVl
239.Trnava101000581-09-02-03645,9(po přepad rybníka Valcha)PVl
240.Kejtovský potok101003181-09-02-05318,4(po propustek silnice Obrataň -Cetoraz)PVl
241.Martinický potok101001261-09-02-07825,8(po propustek silnice v Křešíně)PVl
242.Blažejovický potok101006331-09-02-09013,1PVl
243.Všebořický potok101045051-09-02-1020,5(po hráz dočišťovacího rybníka Všebořice)PVl
244.Sedlický potok101002931-09-02-10424,1PVl
245.Štěpánovský potok101003791-09-03-00218,3PVl
246.Blanice101000451-09-03-02263,3PVl
247.Chotýšanka101001201-09-03-07735,5PVl
248.Jevanský potok101003131-09-03-10612,7(po silniční most pod Jevanským rybníkem)PVl
249.Mnichovka101006761-09-03-12412,8PVl
250.Benešovský potok101004001-09-03-13615,0(k oboře u silničního mostu Lišno - Pecínov)PVl
251.Konopišťský potok101001421-09-03-14432,2PVl
252.Janovický potok101001911-09-03-16027,0(po přeliv rybníka v Babicích)PVl
253.Bojovský potok101003481-09-04-00814,6(po přeliv Zámeckého rybníka v Mníšku p./Brdy)PVl
254.Mže101000161-10-01-001104,5PVlV, H1,36IV:32-33
255.Sklářský potok101010721-10-01-0090,6PVlH0,62V:5/8-6
256.Sedlišťský potok101003281-10-01-01920,2PVl
257.Hamerský potok101001431-10-01-02929,0PVl
258.Kosový potok101000821-10-01-05926,0(po silniční propustek Mariánské Lázně - Chodova Planá)PVl
259.Úšovický potok101009671-10-01-06010,5PVlV
260.Úhlavka101001031-10-01-08937,1PVl
261.Výrovský potok101003061-10-01-110/11121,5PVl
262.Úterský potok101001311-10-01-14126,0(po profil 200 m pod ústím Lomeného potoka)PVl
263.Nezdický potok101009371-10-01-14210,4PVlV
264.Hadovka101003201-10-01-15220,7PVl
265.Vejprnický potok101002541-10-01-18722,0PVl
266.Radbuza101000171-10-02-001111,5PVlV
267.Černý potok101001971-10-02-02214,0(po silniční most v Pařezově)PVl
268.Zubřina101001481-10-02-04433,0PVl
269.Merklinka101000991-10-02-08723,0(po Chlumecký mlýn v Křenicích)PVl
270.Luční potok101004201-10-02-10315,0PVl
271.Úhlava101000251-10-03-001108,7PVlV
272.Svinský potok101034371-10-03-0044,2PVl
273.Zelenský potok101012061-10-03-0067,5PVl
274.Lomnička101098541-10-03-0131,4PVlH1,44IX:17-17/12
275.Flekovský potok101026601-10-03-0140,1PVlH0,13IX:12/11-12/12
276.Chodská Úhlava101004321-10-03-0133,6PVlH1,66IX:15-15/14
0,15IX:15/15-15/16
1,70IX:16-17
277.Jelenka101004101-10-03-0257,7(po profil 700 m nad mostem v Zahorčicích)PVl
278.Drnový potok101003001-10-03-0477,3(po soutok s Mochtínským potokem)PVl
279.Berounka101000111-10-04-002138,8PVlV
280.Úslava101000281-10-05-00192,3PVl
281.Myslívský potok101003571-10-05-01417,8PVl
282.Bradava101003221-10-05-04619,3(po hranici VÚ Brdy)PVlV
283.Klabava101000601-11-01-01036,5(po hranici VÚ Brdy)PVlV
284.Holoubkovský potok101002571-11-01-02510,2(od přepadu Holoubkovského rybníka)PVl
285.Třemošná101000881-11-01-04741,9PVl
286.Bělá101002871-11-01-05220,7PVl
287.Střela101000211-11-02-00197,5PVlV
288.Manětínský potok101002671-11-02-03622,7PVl
289.Mladotický potok101004621-11-02-05615,6PVl
290.Kaznějovský potok101018791-11-02-0706,2PVl
291.Kralovický potok101002941-11 -02-07822,2PVl
292.Javornice101001581-11-02-10129,7PVl
293.Zbirožský potok101001641-11-02-12329,0PVl
294.Rakovnický potok101000691-11-03-00148,4PVl
295.Klíčava101002641-11-03-04522,6PVlV
296.Habrový potok101006021-11-03-05711,6PVl
297.Litavka101000521-11-04-00151,3(po hranici VÚ Brdy)PVlV
298.Pilský potok101020531-11-04-0022,0(po hranici VÚ Brdy)PVlV
299.Obecnický potok101012351-11-04-0044,0(po hranici VÚ Brdy)PVlV
300.Příbramský potok101008451-11-04-0084,5(po hráz rybníka Nový)PVl
301.Ohrazenický potok101014921-11-04-0147,3(po hranici VÚ Brdy)PVlV
302.Červený potok101001661-11-04-02620,5(po hranici VÚ Brdy)PVl
303.Stroupínský potok101002661-11-04-0434,0(po přelivný brod v Hředlích)PVl
304.Suchomastský potok101008221-11-04-05411,0PVl
305.Loděnice101000411-11-05-00545,7(od hráze rybníka v Loděnicích)PVl
306.Botič101001451-12-01-01416,2(od Dobré Vody po pramen)PVl
307.Zákolanský potok101001671-12-02-02816,6(po most ve Velkých Čičovicích)PVl
308.Rokytka101001061-12-01-02620,4(od konce vzdutí Počernického rybníka po pramen)PVl
309.Dřetovický potok101009041-12-02-0316,0(od ř.km 4,20 po pramen)PVl
310.Knovízský potok101002111-12-02-04125,0PVl
311.Zlonický potok101001981-12-02-05627,1PVl
312.Bakovský potok101000801-12-02-07111,9(po soutok se Zlonickým potokem)PVl
313.Červený potok101002191-12-02-07224,7PVl
314.Vranský potok101003101-12-02-08221,9PVl
315.Laterální kanál101550631-12-02-0989,7PVl
316.Pšovka101001291-12-03-00433,6POh
317.Liběchovka101002321-12-03-02024,4POh
318.Úštěcký potok101001511-12-03-04430,9POh
319.Ohře101000041-13-01-006253,6POhV
320.Račí potok101081711-13-01-0011,3POhH1,10II:2/6-3
0,22II:4/3-4/4
321.Kopřivový potok101232821-13-01-0010,5POhH0,51II:4-4/3
322.Mlýnský potok101085271-13-01-0011,0POhH1,00II:6-7
323.Mezný potok101079231-13-01-0012,2POhH0,28II:15/5-15/8
1,96II:16/1-17/10
324.Libský potok101011651-13-01-0027,6POh
325.Reslava101097281-13-01-0072,3POhH2,29II:22-23
326.Pomezní potok101176001-13-01-0070,3POhH0,17II:23/1-23/3
0,16III:2/5-2/6
327.Bučinský potok (Výhledský)101041951-13-01-0112,6POhH2,57III:4-4/12
328.Slatinný potok101003251-13-01-01520,0POhH0,14II:8/6-8/8
329.Hazlovský potok101023561-13-01-0180,1POhH0,10XXII:4/19-4/22
330.Sázek101003901-13-01-02317,3POhH3,20XXI, XXII:22-2
0,50XXII:3/12-3/20
331.Velkorybnický potok101125081-13-01-0241,7POhH1,70XXI:21/5-22
332.Plesná101001861-13-01-03524,8POhH0,30 XXII:8-8/5
0,50XXII:8/7-8/15
1,40XXII:8/16-9
333.Starý potok101120541-13-01-0360,6POhH0,50XXII:9-9/7
0,05XXII:9/19-9/21
334.Černý potok101166901-13-01-0370,7POhH0,60XXI:16/1-16/11
0,10XXI:16/14-17
335.Rašeliník101169671-13-01-0380,6POhH0,60XXI:12/5-12/11
336.Pstruhový potok101012071-13-01-0394,1POhH4,10XXI:4-6/9
337.Hraniční potok101450511-13-01-0390,2POhH0,20XXI:6/11-7
338.Rokytník101043601-13-01-0430,1POhH0,11XXI:10/9-10/10 XXI:doplňkový HZ před 10/11-10/11
339.Rákosina101103011-13-01-0431,5POhH0,90XXI:8/5-8/15
0,60XXI:8/18-8/24
340.Lubinka101007211-13-01-04612,7POh
341.Odrava101564001-13-01-05320,6POhH0,67III:17-17/6
342.Mikulášský potok101221891-13-01-0530,5POhH0,51IV:14-15
343.Mlýnský potok101002491-13-01-0541,0POhH0,95III:11-11/5
0,05III:11/6-11/7
344.Tříselný potok101087601-13-01-0562,9POhH0,99III:15/1-16
1,70III:16-17
345.Mohelenský potok101029001-13-01-0580,6POhH0,25III:22-22/3
0,32III:22/13-23
346.Bílý potok101137991-13-01-0581,4POhH1,40III:24/1-25
347.Malý potok101221501-13-01-0580,7POhH0,49III:21/3-21/7
0,21III:21/8-22
348.Lipoltovský potok (Kynžvartský)101003041-13-01-06720,7POh
349.Libocký potok101001791-13-01-07430,3POhV
350.Zadní Liboc101008871-13-01-07712,2POh
351.Libava (Velká Libava)101002691-13-01-08222,0POhV
352.Malá Libava101006491-13-01-08313,3(po LB přítok)POh
353.Habartovský potok101010091-13-01-0866,6(po Částkovský potok)POh
354.Tisová101018271-13-01-0906,0POh
355.Svatava101000911-13-01-09429,7POhH1,50XIX:13-13/15
356.Hraničná101094661-13-01-0952,1POhH2,10XIX:11/11-12/19
357.Stříbrný potok101008101-13-01-09811,5POhV
358.Rotava101005611-13-01-10614,0POh
359.Bystřina101018991-13-01-1076,5POhV
360.Skřiváň101008271-13-01-10911,3POh
361.Hluboký potok101031721-13-01-1184,7POh
362.Lobezský potok101003501-13-01-12712,2po silniční propust v Podstrání)POh
363.Stoka101006951-13-01-13511,8po přepad z Dlouhé stoky)POh
364.Dlouhá stoka101002721-13-01-13521,5POh
365.Chodovský potok101002771-13-01-14120,0(po most v Mezihorské)POh
366.Tatrovický potok101010981-13-01-1449,4POh
367.Vlčí potok101008401-13-01-14811,6POh
368.Rolava101001211-13-01-15336,0POhV
369.Černá voda (Slatinný potok)101010331-13-01-1569,2POh
370.Limnice101022041-13-01-1646,0POh
371.Teplá101000401-13-02-00164,4POhV
372.Pramenský potok101004721-13-02-00616,1POh
373.Mnichovský potok101009501-13-02-00710,4POh
374.Otročínský potok (Debrný)101007341-13-02-0125,5(po jez u žel. zastávky Otročin)POh
375.Dolský potok101014541-13-02-0188,3(po Dlouhou stoku)POh
376.Lomnický potok101002071-13-02-02226,7POhV
377.Žalmanovský potok (Mlýnský)101016161-13-02-0254,7(po hranici VÚ Hradiště)POh
378.Javorná101018861-13-02-0276,4POh
379.Dražovský potok101012001-13-02-0298,1POh
380.Vitický potok101004301-13-02-03517,1POh
381.Lužecký potok101026381-13-02-0365,6POh
382.Lomnice101009831-13-02-0510,50,00 - 0,50 (od ústí po hranici VÚ Hradiště)POh
383.Bystřice101001871-13-02-05727,8POhV
384.Eliášův potok101010471-13-02-0609,2POhV
385.Jáchymovský potok101009021-13-02-06610,3(po výtok z Městského rybníka)POh
386.Plavenský potok101009911-13-02-0779,1POh
387.Hučivý potok101016931-13-02-0897,5POh
388.Podmileský potok101012041-13-02-099/33,2(k přeložce Hradištského potoka)POh
389.Hradišťský potok101017491-13-02-099/23,4(od přivaděče Ohře - Bílina po úpravnu vody Hradiště)POh
390.Prunéřovský potok101002271-13-02-10924,1POh
391.Liboc101000761-13-03-003/126,1(od ústí po hranici VÚ Hradiště)POh
392.Leska101002511-13-03-0261,9(od ústi po zaústěni Doláneckého potoka)POh
393.Dolánecký potok101002521-13-03-02121,9POh
394.Hutná I101003631-13-03-03715,4(po Březno u Chomutova)POh
395.Blšanka101000621-13-03-04346,60,00 - 46,60 (od ústí po hranici VÚ Hradiště)POh
396.Sádecký potok101014041-13-03-0858,1POh
397.Chomutovka101000721-13-03-10647,1POhV
398.Kamenička101015771-13-03-1087,9POhV
399.Křímovský potok101019881-13-03-1116,4POhV
400Hačka101005131-13-03-115/110,4POh
401.Hutná II101006441-13-03-115/211,41,80-13,20 (od pramene po přivaděč Ohře -Bílina)POh
402.Čepel101004161-13-04-065/16,4(po silniční most v Podluskách)POh
403.Bílina101000341-14-01-00181,4POhV
404.Malá voda101022861-14-01-0025,7POh
405.Přivaděč Ohře - Bílina101002331-14-01-003/233,8POh
406.Lužec (Nivský potok)101007091-14-01-008/611,1(od pramene po přivaděč Ohře -Bílina - převod vody do vodárenské nádrže)POhV
407.Kundratický potok101022621-14-01-008/26,0POhV
408.Vesnický potok (Mořicův)101026911-14-01-0094,7POh
409.Hutní potok I101018671-14-01-0114,9(od VD Zaječice po pramen)POh
410.Hutní potok II101032801-14-01-0131,1(po přivaděč Nechranice)POh
411.Loupnice101006361-14-01-01613,0POhV
412.Jiřetínský potok101017501-14-01-017/17,3POh
413.Bílý potok101004791-14-01-02015,5POhV
414.Zálužský potok101031201-14-01-0222,7(po hráz nádrže Rudý sever)POh
415.Srpina101002021-14-01-02625,5POh
416.Počeradský potok101011591-14-01-0359,2POh
417.Bouřlivec101003551-14-01-05618,6POh
418.Loučenský potok101005621-14-01-061/114,2POh
419.Radčický potok II101012321-14-01-061/27,0(po soutok s Poustevnickým potokem)POh
420.Bystřice (Teplický potok)101003151-14-01-07319,8POh
421.Ždírnický potok101005281-14-01-0959,5(po soutok s Telnickým potokernPOh
422.Zalužanský potok101009411-14-01-097/25,1(včetně přeložky od ústí po propust silnice I./13)POh
423.Modlanský potok101007031-14-01-097/32,0(včetně přeložky od ústí po propust silnice I./13)POh
424.Klíšský potok101005641-14-01-10314,3POh
425.Jílovský potok101003271-14-02-026/120,2POh
426.Ploučnice101000271-14-03-001101,1POh
427.Ještědský potok101003841-14-03-00518,9POh
428Panenský potok101001811-14-03-01529,7POh
429.Svitavka101001191-14-03-03836,6POh
430.Hamerský potok101012261-14-03-0429,5POhV
431.Šporka101002801-14-03-05522,9POh
432.Robečský potok101001951-14-03-06715,8(po Máchovo jezero)POh
433.Bobří potok101001851-14-03-07011,2(od ústí po propustek nad obcí Stvolínky)POh
434.Bystrá101003691-14-03-09718,9POh
435.Klopotský potok101048761-14-04-0083,2POhH3,20VIII:1/3-4
436.Kamenice101001111-14-05-00138,5POh
437.Šenovský potok101053771-14-05-0054,2POh
438.Chřibská Kamenice101002681-14-05-01423,0POhV
439.Křinice101003111-15-01-0018,9POhH8,90VI,VU:23-3
440.Bílý potok101042971-15-01-0062,9POhH2,90VI:20-23
441.Strouha101045101-15-01-0080,7POhH0,70VI:18/2-18/25
442.Stinný potok (Hraniční potok)101564211-15-01-0190,2POhH0,20VI:16/6-16/15
443.Tomášovský potok101178281-15-01-0190,7POhH0,70VI:10/3-II
444.Vilémovský potok (Poustevenský)101006891-15-01-01911,5POhH2,70V,VI:18/24-3
445.Velkošenovský potok101038121-15-01-0214,2POh
446.Liščí potok101015571-15-01-0237,5POh
447.Mikulášovický potok101018581-15-01-0257,2POh
448.Tanečnice (Hraniční potok)101564221-15-01-026/10,4POhH0,40VI:4/24-5/9
449.Luční potok101008951-15-01-02710,4(od ústí po státní hranici)POhH0,30V:5/2-5/18
450.Severní potok101083481-15-01-0280,8POhH0,80V:2-2/37
451.Spréva101004411-15-01-0352,8POhH1,90III:10-12
0,90IV:3/19-3/32
452.Jiříkovský potok101014171-15-01-0387,0POhH0,10III:18/19-18/22
453.Rožanský potok101011351-15-01-0468,7POhH0,10IV:12/15-12/18
454.Dřevíč101125271-15-01-0500,2POhH0,20IV:16-16/5
455.Sporný potok101049431-15-02-0120,3POhH0,30VIII:12/9-13
456.Rychnovský potok101152311-15-02-0131,4POhH1,40VIII:13-14/24
457.Studniční potok101382431-15-02-0150,5POhH0,50VIII:11/4-11/23
458.Rybný potok (Gottleuba)101017411-15-02-0206,9POhH1,40IX:9-10
459.Malý Větrovský potok101200261-15-02-0200,2(LB přítok Větrovského potoka)POhH0,20IX:14-14/6
460.Hraniční potok101037161-15-02-0213,3POhH3,30IX:10-13
461.Olšový potok101016191-15-02-0242,1POhH2,10VIII:24-26
462.Petrovický potok101017521-15-02-0260,4POhH0,40VIII:26-26/8
463.Pastvinný potok (Hraniční potok)101364671-15-02-0260,7(LB přítok Petrovického potoka)POhH0,50VIII:26/8-26/18
0,20IX:2/1-2/9
464.Slatina101024521-15-02-027/10,4POhH0,40IX:6-6/15
465.Hraniční potok101084591-15-02-027/20,9POhH0,90IX:6/15-6/55
466.Mohelnice101027731-15-02-0295,1POhH5,10X:3-8/11
467.Černý potok101103751-15-02-0302,4POhH2,40IX:15-17
468.Ašergraben (Hraniční potok)101540031-15-02-0320,5POhH0,50X:11/26-12
469.Divoká Bystřice101029831-15-02-0331,0POhH1,00X:18-19
470.Hraniční potok101174941-15-02-0331,8POhH1,80X:19-20/25
471.Rašelinový potok101110361-15-02-0342,0POhH2,00X:17-18
472.Moldavský potok101028601-15-03-0010,8POhH0,80XI:7-8
473.Jelení potok101035301-15-03-0015,5POhH4,50XI.2/4-6/8
1,00XI:6/11-7
474.Pastvina (Hraniční potok)101532251-15-03-0030,2POhH0,20XI:8-8/6
475.Polava101004311-15-03-00418,4POhH18,40XV, XVI:13-13
476.Přísečnice101005391-15-03-01114,7POhV, H1,60XV:3-4
477.Kamenička101064981-15-03-0172,8POhH2,80XV:2-3
478.Černá voda (Černý potok)101004951-15-03-01916,9POhV
479.Flájský potok101004441-15-03-02319,0POhV, H1,50XII:1-2
2,00XIII:7-8
480.Bystrý potok101030091-15-03-0305,1POhH1,80XI:11/5-12/22
3,30XI:12/26-15/28
481.Pstružný potok101030741-15-03-0323,4POhH3,40XII:2-4
482.Pestrý potok101404291-15-03-032.0,5POhH0,50XII:4-4/10
483.Svídnice101004031-15-03-03418,9POhH18,70XII, XIII:10-7
484.Stříbrný potok101564351-15-03-0340,2POhH0,20XII:8/14-8/19
485.Ztracený potok101564411-15-03-0340,3POhH0,30XII:7/15-8
486.Načetínský potok101003721-15-03-04218,8POhH15,30XIII, XIV:8/2-4
487.Mlýnský potok101559851-15-03-0520,4(PB přítok Lesního potoka)POhH0,40XIV:6/11-7
488.Telčský potok (Rudolický)101010161-15-03-0469,6POh
489.Černá101004661-15-03-04815,7POhH15,70XIV, XV:8-1/1
490.Lesní potok101184221-15-03-0520,9POhH0,90XIV:7-8
491.Černá101004041-15-04-00416,1POhV
492.Blatenský potok101018181-15-04-0100,7POhH0,70XVIII:2/1-3
493.Široký potok (Hraniční potok)101105241-15-04-0110,3POhH0,30XVIII:3-3/3
494.Smolný potok101067461-15-04-0113,0POhH3,00XVIII:3/3-3/40
495.Polavský potok101012811-15-04-0150,7POhH0,70XVII:10-10/10
496.Zlatý potok101019541-15-04-0160,0POhH0,01XVII:10-10/1
497.Komáří potok101045391-15-04-0173,5POhH3,10XVII:10/10-15
0,40XVII:15/5-15/9
498.Štítarský potok101139191-15-05-0011,0POhH1,04I:13/1-13/8
499.Pekelský potok101138491-15-05-0031,8POhH0,34I:7/2-7/6+15m
0,81I:7/10+12m-7/17
500.Újezdský potok101065441-15-05-0041,6POhH1,62I:9-10
501.Rokytnice101008141-15-05-00512,1POhV, H0,49 I:1/1-1/4
0,88I:2-2/3-29m
0,02I:2/3-17m-2/3
0,35I:2/5-2/6+23m
0,79I:2/6+28m-2/8+93m
0,43I:2/8+111m-3
502.Lužní potok101014051-15-05-0064,9POhH1,90 I:3-3/10+24m
0,21I:3/10+36m-3/11+64m
0,43I:3/14-90m-3/16-12m
2,04I:3/17-5
503.Bystřina101035071-15-05-0095,8POhH0,60 XXIII:12/2-12/7
4,00XXIII:12/8-13/9
1,20XXIII:13/10-15
504.Brodivý potok101111471-15-05-0090,4POhH0,40XXIII:15/3-15/7
505.Lesní potok101564251-15-05-0110,3POhH0,30XXIII:17/2-17/4
506.Bílý Halštrov101007771-15-05-01211,4POh
507.Doubravský potok (Hraniční potok)101033171-15-05-0140,8POhH0,80XXII:13/37-15/5
508.Kuželka101549061-15-05-0190,2POhH0,20XX:6/5-6/9
509.Hranický potok101050941-15-05-0200,3POhH0,30XXIII:8/10-8/15
510.Zelený potok101150101-15-05-0201,0POhH0,80XXIII:7/4-7/14
0,20XXIII:7/16-7/18
511.Lužní potok101505081-15-05-0210,01POhH0,01XXIII:10/12-10/13
512.Odra101000122-01-01-028101,4(po soutok s Budišovkou na hranici VÚ Libavá)POdH4,23II:II/1-4/1
3,38II:II/5-II/9
513.Budišovka101003772-01-01-02519,3POd
514.Luha101002012-01-01-0633,9(po Rybník)POd
515.Jičínka101002132-01-01-07510,4(po Zrzávku)POd
516.Husí potok101001992-01-01-08127,3POd
517.Sedlnice101003032-01-01-11323,7POd
518.Bílovka101002432-01-01-11523,7POd
519.Sezina101003922-01-01-11820,2POd
520.Lubina101001092-01-01-13128,7(po Lomnou)POd
521.Ondřejnice101001802-01-01-14719,1(po silniční most ve Sklenově)POd
522.Porubka101003702-01-01-1596,9(po koupaliště Poruba)POd
523.Střední Opava101006582-02-01-0100,9(po Bílou Opavu)POd
524.Opava101000142-02-01-011109,4(po soutok Střední a Černé Opavy)POdH5,44II:II/71-II/76
16,36II:80/7-90/1
525.Opavice101001182-02-01-03826,7(po silniční most ve Spáleném)POdH2,53II:II/95-96/7
7,08II:97/3-II/102
526.Čižina101002582-02-01-07114,5(po Tetřevský potok)POd
527.Radynka101318462-02-01-0840,2(LB přítok Opavy k.ú. Palhanec)POdH0,21II:II/71-70/7
528.Moravice101000152-02-02-00791,2(po Bělokamenný potok)POdV
529.Podolský potok101002992-02-02-0186,2(po silniční most v Rýmařově)POd
530.Černý potok101002202-02-02-03620,2POd
531.Lobník101004362-02-02-06016,1POd
532.Hvozdnice101001252-02-02-07836,2POd
533.Bílá Ostravice101010392-03-01-0019,9POd
534.Černá Ostravice101010812-03-01-0069,6POd
535.Ostravice101000512-03-01-00754,2(po soutok Černé a Bílé Ostravice)POdV
536.Řečice101012022-03-01-0126,7POd
537.Morávka101001592-03-01-03429,2POdV
538.Skalka101014282-03-01-0377,8POd
539.Slavíč101015442-03-01-0416,9POd
540.Mohelnice101007012-03-01-04713,1POd
541.Olešná101002972-03-01-05821,3POd
542.Lučina101001242-03-01-06237,7POd
543.Orlovská Stružka101006982-03-02-00614,1(po hráz odkališt nádrže dolu Lazy)POd
544.Pasecký potok101050822-03-02-0101,7(k.ú. Šilheřovice)POdH1,74II:9/3-II/11
545.Olše101000392-03-03-00172,6POdH5,87I:II/1-I/173
4,15I:I/167-I/161
14,62I:I/108-I/81
0,37I:I/16-I/15
546.Oleška101564312-03-03-0012,0POdH2,01I:I/15-I/12
547.Bystrý potok101044262-03-03-0023,8POdH0,48I:21/1-I/22
548.Lomná101004022-03-03-00817,5POd
549.Líštnice101016432-03-03-0300,54,40 - 4,90POdH0,50I:I/59-I/58
550.Tyra101006682-03-03-03213,1POdV
551.Ropičanka101004292-03-03-0408,1(po jez Smilovice)POd
552.Stonávka101001402-03-03-05233,2POd
553.Petrůvka101003472-03-03-06814,3POdH8,29I:I/161-I/153
554.Pština101023042-04-01-0032,0POdH0,86II:II/43-II/44
0,24II:52/3-52/2
0,91II:II/52-51/16
555.Rudník101053082-04-01-0041,2POdH0,28 II:II/42-42/3
0,91II:52/18-52/10
556.Oldřišovský potok101002962-04-01-0113.7(dolní úsek po státní hranici)POdH0,55II:II/36-36/4
557.Celní potok101525062-04-01-0110,3(LB přítok Oldřišovského potoka)POdH0,27II:37/7-37/9
558.Strahovický potok101019272-04-01-0121,2(PB přítok Oldřišovského potoka)POdH1,16II:II/35-II/36
559.Hůrka101251862-04-01-0160,5(k.ú. Píšť)POdH0,52II:26/3-26/6
560.Pišťský potok101012512-04-01-0171,1POdH0,72II:II/24-II/23
0,42II:22/5-II/22
561.Ochoz101061962-04-01-0170,2(PB přítok Píšťského potoka)POdH0,23II:II/22-21/12
562.Bažantí potok101369492-04-01-0170,7(LB přítok Píšťského potoka.)POdH0,71II:II/23-22/7
563.Osoblaha101001132-04-02-00519,0(po Mušlov)POd
564.Hrozová101003882-04-02-01412,69,79 - 22,33POdH12,60II:111/10-II/104
565.Biskupický potok101086152-04-02-0140,6(PB přítok Hrozové)POdH0,58II:II/104-103/17
566.Pomezní potok101099332-04-02-0170,71,08 - 1,77POdH0,70II:119/9-119/4
567.Zlatý potok101001162-04-02-0222,8(po Černý potok)POd
568.Hvozd101066702-04-02-0230,1(k.ú. Janov u Krnova)POdH0,10II:II/143-143/3
569.Hraniční potok101012132-04-02-0233,5po Lesní potok)POdH3,45II:134/18-136/9
570.Lesní potok101446622-04-02-0230,3(LB přítok Hraničního potoka)POdH0,32II:136/9-136/14
571.Bartultovický potok101068632-04-02-0232,6(PB přítok Hraničního potoka)POdH2,55II:134/15-133/25
572.Prudník101564332-04-02-0244,6POd
573.Sádecký potok101013862-04-02-0251,60,92 - 1,00; 2,90 - 4,42POdH0,08II:128/4-128/5
1,52II:129/13-130/12
574.Lužní potok101564272-04-02-0250,1(LB přítok Sádeckého potoka)POdH0,061:130/12-130/14
575.Zelený potok101013972-04-02-0270,1POdH0,05II:124/1-124/2
576.Stěnava101002892-04-03-00220,2PLa
577.Lipový potok101056252-04-03-0012,0potok nad Vernéřovicemi)PLaH2,02III:III/227-228/14
578.Starostínský potok101049762-04-03-0021,0PLaH0,56III:III/223-223/7
579.Božanovský potok101012552-04-03-0239,0PLaH2,29III:III/188-188/20
580.Vojtovický potok101003712-04-04-0260,4POdH0,38II:185/12-185/17
581.Vidnávka101002062-04-04-03525,5POd
582.Černý potok101005602-04-04-0563,0po Červený potok)POd
583.Bělá101001372-04-04-06726,1(po Červenohorský potok)POdH0,14II:160/2-160/3
584.Staříč101005312-04-04-0868,5(po Ramzovský potok)POd
585.Olešnice101005562-04-04-0923,52,47 - 5,95POdH3,48II:155/3-II/158
586.Kolnovický potok101083402-04-04-0960,1(k.ú. Kolnovice)POdH0,10II:164/6-164/7
587.Černý potok101018552-04-05-0036,5PLaH2,54IV:4/1- 5/10
588.Královecký potok (Hraniční potok)101386892-04-05-0050,6PLaH0,55III:III/265-265/8
589.Jindřichovický potok101007782-04-06-00411,3PLaH2,83IV:77/6-79/13
590.Lužický potok101108862-04-06-0011,9(od Rapické hory)PLaH1,89IV:IV/66-67/12
591.Srbský potok (Hraniční potok)101054752-04-06-0043,2PLaH2,11IV:IV/81-82/11
592.Lužická Nisa101000612-04-07-00152,7PLaH1,40I:I/1-3
593.Novoveský potok101046122-04-07-0023,7PLa
594.Mšenský potok101037582-04-07-0044,3PLa
595.Bílá Nisa (Rýnovická)101009122-04-07-00611,2PLa
596.Doubský potok101014222-04-07-0108,3PLa
597.Slunný potok101032072-04-07-0124,5PLa
598.Spojovací potok101102852-04-07-0151,9PLa
599.Harcovský potok101013642-04-07-0148,3PLa
600.Janovodolský potok101030872-04-07-0156,8PLa
601.Františkovský potok101103782-04-07-0153,6PLa
602.Černá Nisa101005402-04-07-01614,6PLa
603.Ostašovský potok101022172-04-07-0206,2PLa
604.Jeřice101003412-04-07-02416,40,00 - 16,40 po okraj lesa nad osadou Na Pilách)PLa
605.Fojtka101021962-04-07-0275,4PLa
606.Albrechtický potok101035432-04-07-0293,5PLa
607.Václavický potok101013872-04-07-03610,2PLa
608.Bílý potok101053582-04-07-0372,0PUH2,00I:5-6/15
609.Oldřichovský potok (Lubota)101037852-04-07-0384,2PLaH3,50IV:IV/143-ČR,PR,SRN
610.Mandava101002612-04-08-00110,5po žel. propustek)POhH0,04II:28/40-28/42
611.Hornojindřichovský potok101142532-04-08-0030,04(PB přítok Mandavy)POhH0,04II:28/38-28/40
612.Rumburský potok (Hraniční potok)101274802-04-08-0031,2POhH1,24II,III:28/45-3
613.Zlatý potok101049242-04-08-0051,3POhH0,20II:23/5-23/12
1,10II:24/4-25
614.Lužnička101009442-04-08-0067,8po Rybništský rybník)POh
615.Oleška101007652-04-09-00210,5PLaH0,11V:129/1-129/4
616.Smědá101000842-04-10-00146,5PLaV, H3,02IV:105/8-106/3
617.Libverdský potok101038772-04-10-0064,7PLa
618.Lomnice101004652-04-10-01616,4PLa
619.Řasnice101004562-04-10-02018,1PLaV
620.Višňovský potok101034302-04-10-0221,6PLaH0,91IV:IV/118 IV/119
621.Černouský potok101157392-04-10-0291,4(potok od kóty 216)PLaH0,17IV:IV/105-105/3
622.Saňský potok101029862-04-10-0295,0(potok od Saně)PLaH2,43IV:IV/115-IV/116
623.Boreček (Andělský potok)101038692-04-10-0304,1PLaH0,72IV:IV/107-107/12
624.Javornický potok101196022-04-10-0301,6PLaH1,11IV:107/12-108/18
625.Davídkův potok101564092-04-10-0300,4PLaH0,36IV:106/3-106/11
626.Kočičí potok101006272-04-10-03111,8PLaH2,70 IV:93/14-94/19
6,23IV:94/22-98/7
0,95IV:98/11 - IV/99
0,56IV:99/14-99/25
1,57IV:99/28-IV/101
0,34IV:101/5-101/11
627.Habartický potok101564122-04-10-0320,1PLaH0,08IV:102/22-102/24
628.Červená voda (Oldřišský potok)101044732-04-10-0342,7PLaH0,11IV:91/8-91/11
629.Železný potok101014874-01-02-0180,1PVlH0,08VI:20/8-20/10
630.Nivní potok101010754-01-02-0220,6PVlH0,59VI:11-12
631.Hraniční potok101003944-01-02-02512,1PVlH6,85V,VI:28-2/3
5,38VI:2/8-6
632.Celní potok101009974-01-02-0290,1PVlH0,13V:19/12-19/16
633.Potůček101564324-01-02-0310,7PVlH0,69V:19/l6-21/9
634.Havraní potok101065604-01-02-0342,0PVlH0,61V:15-15/9
1,40V:15/9-17
635.Kamenný potok101059884-01-03-0112,2PVlH2,21VII:17/3-18
636.Černice101564164-01-03-0137,3PVlH3,09 VII:8-10/6
4,24VII:10/6-14
637.Šedý potok101105024-01-03-0141.9PVlH1,91VII:14-15
638.Grádelský potok101048694-02-01-0013,0(do Řezné)PVlV
639.Kouba101008354-02-02-0052,8PVlH2,78IX:3-4
640.Černý potok101057444-02-02-0050,8PVlH0,56IX:4/2-4/5
641.Medvědí potok101035484-02-02-0212,8PVlH2,79VIII:22-23
642.Teplá Bystřice101008134-02-02-0230,7PVlH0,68VIII:17/10-18
643.Čertova voda101038204-03-01-0014,7PVlH4,72XI:8/5-13
644.Červený potok101045554-03-01-0013,1PVlH3,06XI:13-14
645.Hraniční potok101172644-04-01-0010,6PVlH0,62II:II-II/1
646.Jasánecký potok101284424-04-01-0040,9PVlH0,49 II:8/4-9/02
0,399/1-II/10
647.Osvaldský potok101400744-04-01-0050,5PVlH0,26 II:13-13/3
0,21II:13/4-13/05
648.Světelský potok101165494-04-01-0060,2PVlH0,19II:14/07-14/010
649.Pasečenský potok101228474-04-01-0080,4PVlH0,31 II:26-26/2
0,10II:26/05-27
650.Rožnovský potok101155674-04-01-0110,8PVlH0,8122/1-23/3
651.Mlýnský potok101024454-04-02-0014,2PVlH4,17II:34/1-38
652.Dílčí potok101564174-04-02-0012,1PVlH0,30 II:31-31/01
1,75II:31/4-34/1
653.Lhotecký potok (Divoká)101564264-04-02-0064,5PVlH2,86 II:40-42/03
1,49II:43/2-45/01
0,14II:45/02-45/03
654.Morava101000034-10-01-001271,7PMoH38,50IX:IX/1c-XI/6/3
655.Krupá101003494-10-01-01219,1PMo
656.Branná101002344-10-01-02824,2PMo
657.Desná101000904-10-01-05943,5PMo
658.Hučivá Desná101014614-10-01-0628,1PMoV
659.Merta101004454-10-01-07016,4PMo
660.Moravská Sázava101000594-10-02-00155,0PMo
661.Březná101001544-10-02-03531,6PMo
662.Nemilka101007464-10-02-04712,2PMo
663.Mírovka101002914-10-02-05421,8PMoV
664.Třebůvka101000704-10-02-07039,1(po silniční most v Boršově)PMo
665.Kunčinský potok101011154-10-02-0712,0(po soutok s Bílým potokem)PMoV
666.Jevíčka101002394-10-02-08323,7PMo
667.Malá voda (Mlýnský potok)101004434-10-03-00818,7PMo
668.Benkovský potok (Písečná)101002924-10-03-0189,5(po soutok s Třetí Vodou)PMo
669.Cholinka101003194-10-03-0201,8(po shybku v km 1,76)PMo
670.Oskava101000644-10-03-05424,9(po soutok s Oslavou)PMo
671.Oslava101003144-10-03-0518,9(do Oskavy, po soutok s Huntavou)PMoV
672.Sitka (Huzovka)101001144-10-03-07135,1PMo
673.Trusovický potok (Trusovka)101001574-10-03-08630,1PMo
674.Bystřice101000534-10-03-09253,7(do Moravy)PMoV
675.Střední Morava (Mlýnský potok)101004264-10-03-11417,9PMo
676.Morávka101004244-10-03-12217,5(rameno Moravy)PMo
677.Olešnice (Kokorka)101001834-10-03-1296,6(po stupeň nad obcí Kokory)PMo
678.Vsetínská Bečva101000474-11-01-00158,8PMoV
679.Lemešná (Podťatý potok)101232694-11-01-0060,42,56 - 3,00PMoH0,44III:8/7-8/20
680.Malá Stanovnice (Zabitá)101042174-11-01-0183,8(LB přítok od Zabitá, nad vodním dílem Karolinka)PMo
681.Stanovnice (Velká Stanovnice)101011574-11-01-0189,4PMoV
682.Senice101001524-11-01-04232,7PMo
683.Ratibořka101009084-11-01-07210,8PMo
684.Bystřička101002814-11-01-08221,0(do Vsetínské Bečvy)PMoV
685.Rožnovská Bečva101001024-11-01-09437,6PMoV
686.Bečva101000434-11-02-00161,2PMo
687.Juhyně101001344-11-02-00832,8PMo
688.Velička101003914-11-02-03715,8(po hranici VÚ Libavá v km 15,80 do Bečvy)PMoV
689.Jezernice101006404-11-02-0515,2(po hranici VÚ Libavá v km 5,20)PMo
690.Strhanec101004484-11-02-069/112,8(od jezu Osek po ústí do Bečvy v km 12,75 u Kryškova mlýna)PMoV
691.Blata101000754-12-01-020/221,4(po jez Olšany v km 21,35)PMo
692.Romže101000664-12-01-0266,1(po silniční most v km 6,10)PMo
693.Hloučela101001334-12-01-04517,0(po hranici VÚ Březina v km 17,00)PMo
694.Český potok (Vyklička)101005104-12-01-03914,4PMo
695.Valová101564374-12-01-05817,5(vzniká soutokem Hloučely a Romže)PMo
696.Velká Haná101003054-12-02-0017,035,80 - 42,80 (od soutoku s Hanou po hranici VÚ Březina)PMo
697.Malá Haná101003974-12-02-00417,613,40 - 17,00 (protéká kolem hranice VÚ Březina v uvolněném území)PMoV
698.Haná101001234-12-02-00935,8(vzniká soutokem Malé a Velké Hané)PMo
699.Brodečka (Drahanský potok)101001364-12-02-04319,10,00 - 14,75 a 21,90 - 26,20 (mimo VÚ Březina)PMo
700.Moštěnka101000784-12-02-07244,6PMo
701.Dolnonětčický potok101006374-12-02-08113,5PMo
702.Bystřička101003784-12-02-08517,6(do Moštěnky)PMo
703.Malá Bečva101003614-12-02-09818,0PMo
704.Rusava101001634-12-02-12618,0(po jez v Dobroticích)PMo
705.Dřevnice101000894-13-01-00141,4PMoV
706.Trnávka101009424-13-01-00810,4PMo
707.Lutoninka101004974-13-01-0186,4(po soutok s Bratřejovkou)PMo
708.Bratřejovka101009754-13-01-01710,0PMo
709.Fryštácký potok101005254-13-01-02613,5PMoV
710.Březnice101002144-13-01-06524,8PMo
711.Olšava101000834-13-01-08838,3(po soutok s Kolelačem)PMo
712.Kolelač101014934-13-01-0877,9PMoV
713.Kladenka101006574-13-01-09313,1PMo
714.Luhačovický potok101002184-13-01-10125,2(pramen u Lán)PMo
715.Ludkovický potok101005544-13-01-10613,8PMoV
716.Nivnička (Bystřička)101003164-13-01-11720,1PMo
717.Okluky101001504-13-02-00531,1PMo
718.Dlouhá řeka101564184-13-02-0238,40,00 - 8,40 (od ústí do odlehčovacího ramena Moravy Vnorovy - Uherský Ostroh nad železniční most)PMo
719.Odlehčovací rameno Moravy Vnorovy -Uherský Ostroh101010644-13-02-0189,4PMo
720.Syrovinka101004074-13-02-03114,3(po Ořechovský potok)PMo
721.Velička101000944-13-02-03539,5(do Moravy)PMoV
722.Radějovka101002484-13-02-05611,1(po km 11,10)PMoH1,96VIII:30/34-32/14
723.Járkovec101034884-13-02-0570,34,00 - 4,34PMoH0,34VIII:3/4-4
724.Baťův kanál (Plavební a závlahový kanál)101014074-13-02-06113,0PMo
725.Sudoměřický potok101005594-13-02-06315,5(pramen v km 15,50)PMoH7,08 VIII:14/6-21/1
2,78VIII:21/5-24
0,24VIII:30/29-31
726.Skalický potok101086324-13-02-0680,3(po km 0,28)PMoH0,28VIII:30/24-30/30
727.Moravská Dyje101000574-14-01-00155,9PMoH0,26VII:28/3-29
728Myslůvka101004824-14-01-01015,6PMo
729.Vápovka101001844-14-01-03112,1(po soutok s Řečici)PMo
730.Řečice (Olšanský potok)101005434-14-01-03015,9(dle ZVM 14,40)PMoV
731.Pstruhovec101005994-14-01-06513,8PMoV, H0,56VI:73/1-74/1
732.Brunský potok101236284-14-01-0670,40,12 - 0,52 (LB přítok Pstruhovce)PMoH0,40VI:74/03-75
733.Štulbach101087564-14-01-0681,00,00 - 0,31; 0,80 - 1,44 (PB přítok Pstruhovce k.ú. Košťálkov)PMoH0,31 VI:69/9-69/020
0,64VI:68/03-69/07
734.Hraniční potok101382554-14-01-0681,0(LB přítok Štulbachu)PMoH0,99VI:72/01-72/08
735.Leštnický potok101564084-14-01-0690,8(k.ú. Maříž)PMoH0,83VII:5/01-5/07
736.Dyje101000064-14-02-001209,3PMoV, H0,34 VII:49/1-52
23,40 VIII:13-26
1,22IX:36/1-38/2
16,30XI:XI-6/2
737.Jindřichovský potok101564104-14-02-0021,11,30 - 2,35PMoH0,24 VII:55/1-55/05
1,21VII:55/06-56/03
738.Stálecký potok101564134-14-02-0030,24,85 - 5,08 (k.ú. Stálky)PMoH0,23VII:59/2-59/04
739.Želetavka101000554-14-02-01050,7PMo
740.Vratěnínský potok101026054-14-02-0365,8PMoH2,85VII:41/01-43/5
741.Přikop (Fugnitzbach)101564114-14-02-0560,1(k.ú. Podmyče do Fellingbachu)PMoH0,11VIII:6/01-6/02
742.Mlýnská strouha (Dyjsko-mlýnský náhon)101001714-14-02-07920,9PMoH0,26 IX:29/3-29/4
1,18IX:30-31
743.Daníž101002054-14-02-08025,4PMo
744.Haťský potok (Luční potok)101019554-14-02-0810,16,07 - 6,20PMoH0,13VIII:45/01-45/2
745.Farská strouha101113024-14-02-0860,91,00 - 1,90PMoH0,90IX:23/4-25/1
746.Stará Dyje101652324-14-02-0865,1(Mlýnská strouha - ramena)PMoH4,13 IX:25/7-28/6
0,85IX:28/7-29/2
0,08IX:31-31/2
747.Hraniční potok (Bockgraben)101024814-14-02-0914,50,00 - 4,51PMoH0,37IX:33/2-33/4
1,14IX:34/2-36
748.Jevišovka101000354-14-03-00183,0PMo
749.Skalička101564344-14-03-04016,0PMo
750.Polní potok101004864-14-03-0526,35,00 - 11,30 (hraniční úsek)PMoH6,30IX:57-66
751.Svratka101000104-15-01-001174,00,00 - 7,00 (v zátopě VD Nové Mlýny, zkrácení toku)PMoV
752.Bílý potok101004524-15-01-01015,8(k.ú. Polička)PMo
753.Fryšávka101002464-15-01-02222,8PMo
754.Bystřice101002174-15-01-03824,9(do Svratky)PMo
755.Nedvědička101001744-15-01-06028,5PMo
756.Bobrúvka (Loučka)101000484-15-01-07660,0PMo
757.Bílý potok101001274-15-01-13235,0(k.ú. Veverská Bitýška)PMo
758.Kuřimka101004424-15-01-14212,5PMo
759.Svitava101000244-15-02-00198,0PMo
760.Křetínka101001604-15-02-02030,6PMo
761.Bělá101002754-15-02-04821,3PMoV
762.Valchovka101026284-15-02-05253PMo
763.Punkva101002954-15-02-07421,3(mimo ponor km 7,20 - 14,50)PMo
764.Křtinský potok101005074-15-02-1005,1(po ponor km 5,05)PMo
765.Bobrava101001084-15-03-00236,6PMo
766.Litava (Cézava)101000464-15-03-02858,3PMo
767.Rakovec101001174-15-03-06922,9(po hráz rybníka v Pístovicích)PMo
768.Říčka (Zlatý potok)101001074-15-03-09231,0(po LB přítok v lese)PMo
769.Šatava101001414-15-03-12132,5PMo
770.Jihlava101000084-16-01-001184,4PMo
771.Třešťský potok101001894-16-01-02030,3PMo
772.Jedlovský potok101008804-16-01-026.6,9(po silniční most km 6,90)PMo
773.Maršovský potok101009704-16-01-0287,8(po hráz Maršovského rybníka)PMoV
774.Jiřinský potok101008914-16-01-03010,5PMoV
775.Jihlávka101002374-16-01-03623,8PMo
776.Brtnice101001564-16-01-06030,3PMo
777.Oslava101000204-16-02-00199,6(do Jihlavy)PMo
778.Bohdalovský potok101004514-16-02-00812,9(po hráz Hornomlýnského rybníka)PMo
779.Balinka101001554-16-02-02631,7(km 30,3 dle ZVM)PMo
780.Rokytná101000324-16-03-00190,1PMo
781.Rouchovanka101001884-16-03-03427,7PMo
782.Mlýnský náhon101008294-16-04-01012,2(Cvrčovice)PMo
783.Štinkovka (Stinkava)101005324-17-01-00411,6(po hráz Předního rybníka)PMo
784.Trkmanka101000874-17-01-01242,3PMo
785.Včelínek (Sedlecký potok)101564384-17-01-04812,3(kromě soustavy rybníků)PMoH0,43 IX:69/4-70
0,16IX:71/03-71/2
0,26IX:72-72/3
1,32IX:72,3-75
786.Šibeniční potok101564364-17-01-0470,60,00 - 0,54; 0,95 - 1,00 (LB přítok Včelínku)PMoH0,05IX:68/03-68/3
0,54IX:69/02-69/4
787.Rybniční potok101135744-17-01-0551.0(po km 0,99)PMoH0,40X:1-02
788.Odlehčovací rameno Dyje101564304-17-01-063/14,8(Poštorná - Břeclav)PMo
789.Kyjovka (Stupava)101000294-17-01-06886,8PMoV
790.Odlehčovací rameno Kyjovky101053274-17-01-1121,6(Hodonín)PMo
791.Slovenský potok101564294-21-06-0510,6(k.ú. Hrčava)POdH0,61I:1/16 - 1/1
792.Gorilův potok101564194-21-06-0510,2(k.ú. Hrčava)POdH0,20I:2/4-2/11
793.Chmelinecký potok101094974-21-07-0831,00,30 - 1,30 (do toku Beňadin)PMoH1,00IV:14-15
794.Dešňanka101098294-21-07-0830,60,40 - 1,01PMoH0,61IV:16/10-18
795.Bílá Voda101116104-21-07-0830,21,00 - 1,19 (do toku Beňadin)PMoH0,20IV:18/23-19/4
796.Lysky101030964-21-07-0840,13,50 - 3,55PMoH0,05IV:21/17-21/23
797.Bartošovecký potok101096914-21-07-0840,2po km 0,24 (PB přítok Lysky)PMoHIV, V:21/21-1/4
798.Strelenka101258654-21-07-0840,60,15 - 0,73 (LB přítok Bartošoveckého potoka)PMoH0,58V:1/12-1/24
799.Brůmovka (Kloboucký potok)101003544-21-08-00618,6PMo
800.Zápechová (Tovarský potok)101035584-21-08-0254,1(od km 14,90 dle ZVM)PMoH4,09V:6/19-10/11
801.Končitský potok101269314-21-08-0250,7(PB přítok Zápechové v km 18,50)PMoH0,68V:6/11-7/1
802.Potůček (Nebrová)101564144-21-08-0250,10,00 - 0,09 (PB přítok Zápechové v km 14,90)PMoH0,09V:10/9-11/1
803.Vlára101001384-21-08-04635,112,40 - 47,50 (od hranic ČR)PMo
804.Zelenský potok101016274-21-08-0647,3PMoV
805.Krštěnka101564244-21-08-0760,40,28 - 0,63PMoH0,35V:18/9-18/16
806.Vlárka101564394-21-08-0764,60,17 - 4,55PMoH1,40 V:19/14-21/1
0,34V:21/9-22/1
0,10V:24/10-25/2
807.Hlubočský potok101111024-21-09-0061,30,06 - 1,31 (PB přítok Drietomice)PMoH1,25VI:29/4-31/10
808.Žitkovský potok (Liešňanský potok)101021064-21-09-0071,62,20 - 3,79PMoH1,59VI:22/19-25/1
809.Novohorský potok101350264-21-09-0140,6(PB přítok Hrabáru)PMoH0,56VII:4/9-5
810.Čaňův potok (Hrabníkový potok)101564054-21-09-0141,3po km 1,30 (LB přítok Hrubáru)PMoH1,30VII:2/11-4/5
811.Predpolomský potok (Bošačky)101110624-21-09-0150,36,83 - 7,10PMoH0,27VI:38-39
812.Klanečnice101564234-21-09-0250,116,60 - 16,71PMoH0,11VII:8/3-8/9
813.Hraniční potok101103844-21-09-0252,30,00 - 2,29 (PB přítok Klanečnice)PMoH2,29VII:8/7-10/4
814.Mandlový potok101133024-21-09-0251,20,22 - 1,45 (LB přítok Klanečnice)PMoH1,23VII:6/2-7/8

Vysvětlivky k příloze č. 1

Sloupec 1Pořadové číslo toku
Sloupec 2Název vodního toku dle vyhlášky č. 391/2004 Sb.
V závorkách je uveden název dle místních zvyklostí.
Sloupec 3Identifikátor vodního toku dle vyhlášky č. 391/2004 Sb.
Sloupec 4Číslo hydrologického pořadí dle vyhlášky č. 391/2004 Sb.
První detailní plošky povodí, v níž začíná úsek, ve kterém je vodní tok významný.
Sloupec 5Délka vodního toku nebo jeho úseku v kategorii významný.
U hraničního toku délka toku nebo jeho úseků nebo součtu délek jeho úseků, které tvoří státní hranici.
Sloupec 6Vymezení úseku vodního toku v kategorii významný říčním kilometrem od - do.
Není-li uvedeno jinak, je celý vodní tok významným od ústí po pramen.
Upřesnění lokalizace vodního toku.
Sloupec 7Správce toku:
PLa - Povodí Labe, státní podnik
PVl - Povodí Vltavy, státní podnik
POh - Povodí Ohře, státní podnik
POd - Povodí Odry, státní podnik
PMo - Povodí Moravy, s.p.
Sloupec 8Funkce vodního toku:
H - vodní tok tvořící státní hranici České republiky (nejedná se o toky, které hranici kříží),
V - vodní tok s vodárenským odběrem.
Sloupec 9Vymezení úseku hraničního toku tvořícího státní hranici.

Jiné pojmy uvedené ve sloupci 6

po soutok, po potok, po zaústění potoka, po přítok, po zaústění koryta, po přivaděčProfil kolmý na osu vodního toku vyššího řádu v místě, kde se v půdoryse protínají osy obou vodních toků, případně obou vodních toků a koryta přeložky nebo koryta přivaděče.
Pokud je v tomto prostoru provedena úprava opevněním (objekt soutoku), pak je hranicí profil kolmý na osu vodního toku vyššího řádu v místě, v němž se protíná s vnějším lícem konstrukce tohoto objektu ve směru proti vodě.
po hráz, po rybník, po nádržProfil kolmý na osu vodního toku v průsečíku vzdušného líce hráze rybníka (nádrže) a půdorysné osy vodního toku ve dně.
po zaústění koryta přelivu, odpadu přelivu, odpadu od vyústí, odpadu od přepaduProfil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se v půdoryse protínají osa vodního toku a osa koryta odpadu od přelivu, koryta odpadu od vyústí -v případě, kdy v situativním uspořádání není podélná osa toku totožná s osou jednotlivých objektů
pod stavidla, po přeliv rybníka, po výtokProfil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s hranicí konstrukce objektu (včetně vývaru, odpadního koryta od přelivu) na vzdušné straně - v případě kdy v situativním uspořádání je podélná osa toku totožná s osou jednotlivých objektů nebo na ni plynule navazuje.
po profil 50 m nad rybníkemProfil ve vzdálenosti 50 m od profilu v němž se protíná osa vodního toku s hranicí zátopy rybníka při normální hladině.
po silniční most,Profil v němž se protíná osa vodního toku s hranicí konstrukce objektu
po propustek, po lávkuvtoku, do propustku (mostu).
po jez, po stupeň, po shybku, po brodProfil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s hranicí konstrukce objektu ve směru proti vodě, tj. včetně konstrukce objektu.
po vojenský újezd, po vojenský prostor, po obecProfil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s katastrální hranicí krajního pozemku náležejícího k vojenskému újezdu, k vojenskému prostoru nebo k intravilánu obce.
k oboře, po okraj lesaProfil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s katastrální hranicí krajního pozemku náležejícího k území obory nebo k pozemku určenému k plnění funkcí lesa.
po mlýn, po úpravnu vody, po koupalištěProfil kolmý na osu vodního toku v místě, kde se protíná s katastrální hranicí krajního pozemku náležejícího k areálu mlýna, úpravny vody nebo koupaliště.
ZVMZákladní vodohospodářská mapa.
LB,PBLevobřežní, pravobřežní.
Vojenský újezd.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2001 Sb.

Vzor žádosti o určení správce drobného vodního toku
Vzor žádosti o určení správce drobného vodního toku

Poznámky pod čarou

1) § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

2) § 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

3) § 40 zákona č. 254/2001 Sb.

4) § 52 zákona č. 254/2001 Sb.

5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 61 zákona č. 254/2001 Sb.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

7) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

8) § 27 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru