Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 466/2001 Sb.Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou

Částka 171/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 31.12.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

466

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. listopadu 2001

o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 1 písm. h) zákona:


§ 1

Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") k úhradě nákladů spojených s jeho správou.

§ 2

(1) Náklady spojenými se správou Fondu jsou správní výdaje Fondu a výdaje na zajišťování programů podpor bydlení poskytovaných Fondem.

(2) Správními výdaji Fondu jsou výdaje na:

a) osobní náklady,

b) odměny členům výboru Fondu a dozorčí rady Fondu,

c) výuku, vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců Fondu,

d) tuzemské i zahraniční služební cesty zaměstnanců a členů orgánů Fondu,

e) pořízení nemovitostí potřebných pro umístění organizačních článků Fondu, zajištění správy, oprav a provozu takových nemovitostí,

f) nájem prostorů potřebných pro umístění organizačních článků Fondu, prostorů určených k přechodnému ubytování zaměstnanců Fondu a členů jeho orgánů, služby spojené s nájmem a provozem pronajatých prostorů,

g) pořízení a provoz dopravních prostředků,

h) pořízení nábytku, zařizovacích předmětů, technického a kancelářského vybavení, kancelářských potřeb, pracovních a ochranných pomůcek,

i) informační, telekomunikační a poštovní služby,

j) pořízení a provoz výpočetní techniky, včetně softwarového vybavení,

k) pořízení a provoz zabezpečovacích systémů,

l) zajištění porad, zasedání orgánů Fondu, reprezentační výdaje vedoucích zaměstnanců Fondu,

m) propagaci činnosti Fondu.

(3) Výdaji na zajišťování programů podpor bydlení poskytovaných Fondem jsou výdaje na:

a) úhrady jiným právnickým osobám, kterým Fond svěřil činnosti spojené s funkcí Fondu podle § 3 odst. 4 zákona,

b) úhrady zakázek a služeb,

c) poskytování poradenských služeb,

d) odborné studie, analýzy a překlady,

e) vedení účtů a finanční operace,

f) právní zastoupení a právní služby,

g) přípravu, vydání nebo pořízení příruček a publikací,

h) propagaci,

i) účast na konferencích, výstavách, seminářích a podobných akcích,

j) pořádání konferencí, seminářů, výstav, soutěží a podobných akcí,

k) uskutečňování výběrových řízení při zadávání veřejných zakázek podle zvláštního právního předpisu,1)

pokud bezprostředně souvisejí s činností Fondu a s použitím jeho prostředků.

§ 3

Použití finančních prostředků na výdaje podle § 2 odst. 3 je podmíněno tím, že činnosti zde uvedené nelze zajistit zaměstnanci Fondu.

§ 4

Finanční prostředky Fondu lze použít na účely uvedené v § 2 pouze v rozsahu stanoveném v rozpočtu Fondu na příslušný rok. Rozsah výdajů Fondu podle § 2 nesmí překročit 20 % celkových výdajů Fondu na příslušný rok.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru