Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 458/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002

Částka 170/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

458

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. prosince 2001,

kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 11 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 459/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Tato vyhláška stanoví v případech, kdy není výsledkem dohodovacího řízení dohoda podle § 17 odst. 8 zákona,

a) výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení za zdravotní péči

1. ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami1) (dále jen "seznam výkonů"),

2. v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči,

3. v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících hemodialyzační péči,

4. v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících domácí zdravotní péči,

5. v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 222, 801 - 807, 809, 812 - 823 podle seznamu výkonů,

6. poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby, dopravy a lékařské služby první pomoci,

7. v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 902 a 918 podle seznamu výkonů;

b) výše úhrad při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů (dále jen "lůžková zařízení"), se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením

a) paušální sazbou, nebo

b) podle seznamu výkonů, anebo

c) na návrh lůžkového zařízení dohodnutým způsobem úhrady kombinovaným s platbou za diagnózu.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.2)

(3) Výše úhrady podle odstavce 1 písm. c) se sjedná ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením, přičemž výše úhrady při poskytování akutní lůžkové péče bude stanovena s platbou za diagnózu a ostatní zdravotní péče bude hrazena paušální sazbou.

(4) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b), lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh lůžkového zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(5) Pokud lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě nebo sjednají novou smlouvu obsahující nové zdravotní výkony poskytované lůžkovým zařízením nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, zdravotní pojišťovna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 1. pololetí 2002 zahrne.

(6) Postup výpočtu paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(7) Provádí-li se úhrada paušální sazbou podle odstavce 1 písm. a), zdravotní pojišťovna poskytuje nad rámec paušální sazby v 1. pololetí 2002 zvlášť úhradu

a) za kardiovertry a dále za kardiostimulátory, včetně elektrod, které byly poskytnuty v 1. pololetí 2002 v případě reimplantací (výkony č. 55217 a 55219 uvedené v seznamu výkonů),

b) za neuromodulační stimulátory, které byly poskytnuty v 1. pololetí 2002 při léčbě epilepsie a Parkinsonovy choroby,

c) za neuromodulační stimulátory a intrathekální pumpy poskytnuté při léčbě chronických bolestivých stavů [periferní nervová stimulace (PNS), stimulace míchy či zadních kořenů míšních (SCS), hluboká mozková a korová stimulace] a za stimulátory předních rohů míšních (SARS) u transversálních lézí míšních poskytnuté v 1. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce; lůžková zařízení uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 30 programovatelných protéz,

d) za léčbu in vitro fertilizace, která byla poskytnuta v 1. pololetí 2002 lůžkovými zařízeními provádějícími standardní léčbu sterility metodou mimotělního oplodnění,

e) za zdravotní výkony hemodialýzy č. 18051, 18052, 18510, 18513, 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 podle seznamu výkonů, které byly poskytnuty v 1. pololetí 2002, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002;3) pro zdravotní výkony č. 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 uvedené ve vyhlášce se stanoví režijní náklady ve výši 4 body za minutu,

f) za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu hemofilie uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce poskytnuté v 1. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních,

g) za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu HIV/AIDS (antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí) poskytnuté v 1. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních uvedených příloze č. 5 k této vyhlášce; antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

h) za zvlášť účtovaný léčivý přípravek Cerezyme, při léčbě onemocnění Morbus Gaucher, poskytnutý v 1. pololetí 2002 pouze klinikou dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice Praha,

i) za ošetřovací dny resuscitační a intenzivní péče č. 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068 podle seznamu výkonů, poskytnuté v 1. pololetí 2002 při léčbě extenzivních popálenin, v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002,4)

j) za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v 1. pololetí 2002 při léčbě cystické fibrózy v lůžkových zařízeních uvedených příloze č. 8 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,

k) za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v 1. pololetí 2002 u onkologicky nemocných dětí léčených na pracovištích dětské onkologie lůžkových zařízení uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,

l) za zvlášť účtované balónkové katetry a stenty poskytnuté v 1. pololetí 2002 v souvislosti s provedením direktní perkutánní transluminální angioplastiky (PTCA) u akutního infarktu myokardu (výkony č. 89435, 89437 a 17117 uvedené v seznamu výkonů) v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce,

m) za zvlášť účtované blokátory destičkových glykoproteinových receptorů IIb/IIIa (ATC skupina B01AC13 a B01AC16) poskytnuté v 1. pololetí 2002 při léčbě akutního infarktu myokardu v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce,

n) za zvlášť účtované balónkové katetry, stenty, stent-grafty, embolizující spirálky, lepící směsi, mikrokatetry a cerebrovaskulární protektivní pomůcky poskytnuté v 1. pololetí 2002 při endovaskulární léčbě (výkony č. 89323, 89331 a 89423 uvedené v seznamu výkonů) tepenných výdutí a disekcí, stenóz mozkových tepen, mozkových arteriovenózních zkratů a malformací, v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce,

o) za zvlášť účtovaný materiál (kódy 24684 a 71032) poskytnutý v 1. pololetí 2002 při operacích kýly pomocí metody PHS (výkony č. 51517 a 51519 uvedené v seznamu výkonů),

p) za zvlášť účtovaný materiál (kód 67162) poskytnutý v 1. pololetí 2002 při operační léčbě stresové inkontinence moči u žen v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce,

q) za zvlášť účtované léčivé přípravky (kódy 75379, 90996, 93706 a 93707) poskytnuté v 1. pololetí 2002 při léčbě vztekliny v lůžkových zařízeních,

r) za zvlášť účtované léčivé přípravky s obsahem účinné látky erytropoetin uvedené v příloze č. 21 pro léčbu mnohočetného myelomu a chronické lymfatické leukémie poskytnuté v 1. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 22 k této vyhlášce,

s) za zvlášť účtované léčivé přípravky s obsahem účinné látky erytropoetin uvedené v příloze č. 21 pro léčbu germinálních nádorů ve stadiu II-IV, ovariálních karcinomů I-IIA stadia, karcinomu plic, karcinomu prsu v I a II stadiu, karcinomu čípku ve stadiích Ib, IIa, IIb, karcinomů v orofaciální oblasti, zhoubných nádorů placenty poskytnuté v 1. pololetí 2002 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 23 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a odborným léčebným ústavem

a) paušální sazbou, nebo

b) kombinovaným způsobem podle přílohy č. 2 části B).

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.5)

(3) Hodnota režie dohodnutá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00024 uvedeného v seznamu výkonů se zvyšuje o 60 bodů oproti 1. pololetí 2001, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona se zvyšuje o 10 Kč oproti 1. pololetí 2001.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b), odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna se na návrh odborného léčebného ústavu na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(6) Pokud odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě nebo sjednají novou smlouvu obsahující nové zdravotní výkony poskytované odborným léčebným ústavem nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, zdravotní pojišťovna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 1. pololetí 2002 zahrne.

(7) Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

(1) Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.6)

(3) Hodnota režie dohodnutá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00024 uvedeného v seznamu výkonů se zvyšuje o 60 bodů oproti 1. pololetí 2001, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 5 Kč oproti 1. pololetí 2001.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší, než úhrada stanovená podle odstavce 1, léčebna dlouhodobě nemocných a zdravotní pojišťovna se na návrh léčebny dlouhodobě nemocných na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 5

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 uvedený v seznamu výkonů se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.7)

(3) Hodnota režie dohodnutá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00005 uvedeného v seznamu výkonů se zvyšuje o 60 bodů oproti 1. pololetí 2001, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 5 Kč oproti 1. pololetí 2001.

(5) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 6

(1) Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, se provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:

a) stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v 1. pololetí 2002,

b) ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů a zdravotní pojišťovna může na základě zákona8) uplatnit regulační mechanismy obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.9)

§ 7

(1) Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den s omezením maximální úhradou za odbornost v návaznosti na počet pojištěnců ošetřených v dané odbornosti.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2001 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.10)

(3) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(4) Výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 se stanoví v příloze č. 15 k této vyhlášce.

§ 8

(1) Hemodialyzační péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních uvedených v příloze č. 16 této vyhlášky se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2001 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.10)

(3) Hodnota režie přiřazená k bodové hodnotě výkonů č. 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 podle seznamu výkonů je stanovena ve výši minimálně 4 body za minutu výkonu, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů.

(4) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(5) Podmínky úhrady podle odstavce 1 se stanoví v příloze č. 17 k této vyhlášce.

§ 9

(1) Domácí zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony

a) do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den, nebo

b) dle typu provozu zdravotnického zařízení do limitu času nositele výkonu 8 hodin, je-li zdravotní péče poskytována 7 dní v týdnu, nebo do limitu času nositele výkonu 8 hodin na pracovní den, není-li zdravotní péče poskytována 7 dní v týdnu.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. a) a b) sjednaná ve 2. pololetí 2001 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.10)

(3) Minutová režie pro odbornost 925 - domácí zdravotní péče je stanovena ve výši minimálně 1 bod za minutu času výkonu, přičemž výsledná hodnota režie nesmí být vyšší, než umožňuje seznam výkonů. Volnost smluvního ujednání mezi poskytovatelem domácí zdravotní péče a zdravotní pojišťovnou nad minimální výši minutové režie zůstává nedotčena.

(4) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(5) Zdravotní pojišťovny poskytnou smluvním zdravotnickým zařízením pro příslušné čtvrtletí předběžnou úhradu ve výši 106 % objemu úhrady porovnávacího období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého roku, s tím, že po vyhodnocení regulačních mechanismů bude provedeno finanční vypořádání. Podmínkou je poskytnutí a vykázání odpovídajícího objemu hrazené zdravotní péče, zachování dostupnosti a rozsahu péče stejně jako v porovnávacím období.

§ 10

(1) Zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 222, 801 - 807, 809, 812 - 823 podle seznamu výkonů se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením

a) paušální sazbou, nebo

b) podle seznamu výkonů.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) sjednaná ve 2. pololetí 2001 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.10)

(3) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(4) Postup stanovení paušální sazby podle odstavce 1 písm. a), výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 18 k této vyhlášce.

§ 11

(1) Zdravotní péče poskytovaná v rámci zdravotnické záchranné služby (odbornost 709 podle seznamu výkonů) se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením

a) paušální sazbou, nebo

b) podle seznamu výkonů.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) sjednaná ve 2. pololetí 2001 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.10)

(3) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(4) Výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) se stanoví v příloze č. 19 k této vyhlášce.

§ 12

(1) Zdravotní péče poskytovaná v rámci dopravy a lékařské služby první pomoci se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2001 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.10)

(3) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 13

(1) Zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 902 a 918 podle seznamu výkonů se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony do limitu času nositele výkonu 10 hodin na pracovní den.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2001 a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2002.10)

(3) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1, zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

(4) Zdravotní pojišťovny mohou smluvním zdravotnickým zařízením stanovit pro příslušné čtvrtletí předběžnou úhradu ve výši 106 % objemu úhrady porovnávacího období, kterým je odděleně 1. a 2. čtvrtletí 2001. Předběžné úhrady budou zdravotními pojišťovnami vypořádány do 30 dnů po vyhodnocení regulačních mechanismů.

§ 14

(1) Pokud v 1. pololetí 2002 budou skutečné příjmy z výběru pojistného po přerozdělení vyšší než skutečná výše výběru pojistného po přerozdělení v 1. pololetí 2001, zvýší zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením uvedeným v § 1 písm. a) celkovou výši úhrady vypočtenou podle této vyhlášky postupem stanoveným v příloze č. 20 k této vyhlášce.

(2) Do příjmů z výběru pojistného po přerozdělení budou zahrnuty údaje z přerozdělení za prvních šest měsíců.

(3) Navýšení podle odstavce 1 uhradí zdravotní pojišťovny smluvním zdravotnickým zařízením do 30. listopadu 2002.

(4) Dojde-li v průběhu 1. pololetí 2002 ke změně seznamu výkonů, budou tyto změny při výpočtu navýšení podle odstavce 1 zohledněny.

(5) Zdravotní pojišťovny do 31. října 2002 poskytnou zdravotnickým zařízením údaje o skutečných příjmech z výběru pojistného celkem po přerozdělení za 1. pololetí 2002 z šestého přerozdělení.


§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Postup výpočtu paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle § 2 odst. 1 písm. a) a b)

A) Úhrada paušální sazbou

1. Úhrada zdravotní péče poskytované lůžkovými zařízeními zahrnuje:

a) úhradu akutní lůžkové péče vykazované na hospitalizačních účtech, včetně příslušných výkonů komplementu (dále jen „hospitalizační úhrada“),

b) úhradu ambulantní péče vykazované na ambulantních účtech, včetně příslušných výkonů komplementu (dále jen „ambulantní úhrada“),

c) úhradu výkonů zdravotní dopravy (dále jen „dopravní úhrada“),

d) úhradu jiných výkonů zdravotní péče, pokud je lůžkové zařízení poskytuje, výkony komplementu pro jiná zdravotnická zařízení, popřípadě další nasmlouvané výkony (dále jen „jiná úhrada“).

Pokud některý z uvedených druhů zdravotní péče lůžkové zařízení neposkytuje, pak není součástí úhrady.

2. Postup stanovení paušální sazby pro 1. pololetí 2002

Paušální sazba se počítá pro jednotlivé druhy zdravotní péče uvedené v bodu 1 písm. a) až d) z objemu výkonů za 1. pololetí 2001, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, popřípadě z objemu výkonů předchozích období, které byly zdravotní pojišťovnou uznány, ale nebyly započítány do paušální sazby v předchozích obdobích, takto:

Celkový objem výkonů (body a zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál) se vydělí počtem unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla v lůžkovém zařízení poskytnuta zdravotní péče. Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec bez ohledu na to, kolikrát lůžkové zařízení vykázalo na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období zdravotní péči. Výkony a unikátní ošetření pojištěnci se počítají odděleně pro každý druh úhrady podle bodu 1 písm. a) až d).

Paušální sazba zahrnuje:

a) počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce,

b) paušální sazbu za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce, v Kč.

2.1 Paušální sazba hospitalizační

∑ BH
PHB =———
∑ UH
∑ ZH
PHZ =———
∑ UH

kde:

PHB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2001

BH = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony při hospitalizaci, včetně bodů za kategorii pacienta, za 1. pololetí 2001 daného lůžkového zařízení, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené v 1. pololetí 2002 nad rámec paušální sazby hospitalizační nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté při hospitalizaci v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2002 nasmlouvány.

PHZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2001 hospitalizovaným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZH = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2001 hospitalizovaným pojištěncům, který byl lůžkovým zařízením vykázán a zdravotní pojišťovnou uznán od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených v 1. pololetí 2002 nad rámec paušální sazby hospitalizační nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při hospitalizaci v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2002 nasmlouvány.

UH = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2001 hospitalizováni a jim poskytnuté zdravotní výkony byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001.

2.2 Paušální sazba ambulantní

∑ BA
PAB =———
∑ UA
∑ ZA
PAZ =———
∑ UA

kde:

PAB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2001.

BA = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony v ambulancích, za 1. pololetí 2001, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené v 1. pololetí 2002 nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté v ambulancích v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2002 nasmlouvány.

PAZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2001 v ambulancích ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZA = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2001 v ambulancích ošetřeným pojištěncům, který byl lůžkovým zařízením vykázán a zdravotní pojišťovnou uznán od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených v 1. pololetí 2002 nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých v ambulancích v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2002 nasmlouvány.

UA = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2001 v ambulancích ošetřeni a jim poskytnuté zdravotní výkony, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001.

2.3 Paušální sazba za zdravotní dopravu

∑ BD
PDB =———
∑ UD
∑ ZD
PDZ =———
∑ UD

kde:

PDB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2001

BD = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony ve zdravotní dopravě v 1. pololetí 2001 daného lůžkového zařízení, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené v 1. pololetí 2002 nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté ve zdravotní dopravě, které již nejsou pro 1. pololetí 2002 nasmlouvány.

PDZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2001 ve zdravotní dopravě přepraveným, případně ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZD = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2001 ve zdravotní dopravě přepraveným, případně ošetřeným pojištěncům, který byl lůžkovým zařízením vykázán a zdravotní pojišťovnou uznán od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených v 1. pololetí 2002 nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při výkonech ve zdravotní dopravě, které již nejsou pro 1. pololetí 2002 nasmlouvány.

UD = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2001 ve zdravotní dopravě přepraveni, případně ošetřeni a jim poskytnuté zdravotní výkony byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001.

2.4 Paušální sazba za jiné zdravotní výkony

∑ BJ
PJB =———
∑ UJ
∑ ZJ
PJZ =———
∑ UJ

kde:

PJB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2001

BJ = počet bodů za všechny jiné poskytnuté zdravotní výkony v 1. pololetí 2001 daného lůžkového zařízení, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené v 1. pololetí 2002 nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané jiné zdravotní výkony poskytnuté v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2002 nasmlouvány.

PJZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2001 při jiných zdravotních výkonech ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZJ = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2001 při jiných zdravotních výkonech ošetřeným pojištěncům, který byl lůžkovým zařízením vykázán a zdravotní pojišťovnou uznán od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených v 1. pololetí 2002 nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při jiných zdravotních výkonech v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2002 nasmlouvány.

UJ = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byly v 1. pololetí 2001 poskytnuty jiné zdravotní výkony, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001.

3. Výpočet výše paušální úhrady za 1 bod

Při výpočtu výše paušální úhrady za 1 bod se vychází z individuální výše úhrady za 1 bod v 1. pololetí 2001, která se upravuje o diferencovaný nárůst úhrady ve 3 pásmech (podle bodu 3.2).

3.1 Individuální výše úhrady za 1 bod (IVUB) za 1. pololetí 2001 představuje podíl celkové úhrady bez zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu na 1 bod. Stanoví se podle následujícího vzorce:

∑ ÚHRADA1.pol.2001 Z1.pol.2001
IVUB1.pol.2001 = ——————————————
∑ BODY1.pol.2001

kde:

ÚHRADA1.pol.2001 = úhrada za veškeré poskytnuté zdravotní výkony, včetně kategorie pacienta, poskytnuté daným lůžkovým zařízením v 1. pololetí 2001, které byly vykázány a uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001; do této úhrady se nezapočítávají zdravotní výkony, které jsou v 1. pololetí 2002 hrazeny nad rámec paušální sazby.

Z1.pol.2001 = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, poskytnutý v 1. pololetí 2001, který byl lůžkovým zařízením vykázán a zdravotní pojišťovnou uznán od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001; do této úhrady se nezapočítávají zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, který je v 1. pololetí 2002 hrazen nad rámec paušální sazby.

BODY1.pol.2001 = počet bodů za zdravotní výkony a za kategorie pacienta poskytnuté daným lůžkovým zařízením v 1. pololetí 2001, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001; do těchto bodů se nezapočítávají body za zdravotní výkony, které jsou v 1. pololetí 2002 hrazeny nad rámec paušální sazby.

3.2 Paušální úhrada za 1 bod (PUB) pro 1. pololetí 2002 vychází z individuální výše úhrady za 1 bod, zjištěné za 1. pololetí 2001. Stanoví se následovně:

a) jestliže vypočtená IVUB je nižší než 0,89 Kč, pak PUB pro 1. pololetí 2002 činí 0,89 Kč,

b) jestliže vypočtená IVUB je rovna 0,89 Kč nebo nižší nebo rovna 0,99 Kč, připočte se k této IVUB 0,01 Kč (PUB = IVUB + 0,01),

c) jestliže vypočtená IVUB je rovna nebo vyšší než 1 Kč, použije se vypočtená IVUB (PUB = IVUB).

4. Výpočet celkové úhrady za poskytnutou zdravotní péči

4.1 Paušální úhrada za jednotlivé druhy zdravotní péče podle bodu 1 písm. a) až d) na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce je tvořena vynásobením počtu bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce paušální úhradou za 1 bod (PUB) a připočtením objemu paušální sazby za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtované materiály uhrazené na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

Výpočet paušální úhrady na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za jednotlivé druhy zdravotní péče podle bodu 1 písm. a) až d) pro 1. pololetí 2002 je následující:

PHU = (PHB × PUB) + PHZ

PAU = (PAB × PUB) + PAZ

PDU = (PDB × PUB) + PDZ

PJU = (PJD × PUB) + PJZ

kde:

PHU = paušální hospitalizační úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PAU = paušální ambulantní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PDU = paušální dopravní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PJU = paušální jiná úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

4.2 Úhrada za jednotlivé druhy zdravotní péče podle bodu 1 písm. a) až d) se vypočítá tak, že se paušální úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce vynásobí počtem unikátních ošetřených pojištěnců ve vykazovaném období, takto:

HU = PHC × UHV

AU = PAC × UAV

DU = PDC × UDV

JU = PJC × UJV

kde:

HU = hospitalizační úhrada

AU = ambulantní úhrada

DU = dopravní úhrada

JU = jiná úhrada

UHV = počet hospitalizovaných unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla zdravotní péče poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2002 a uznána zdravotní pojišťovnou

UAV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla ambulantní zdravotní péče poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2002 a uznána zdravotní pojišťovnou

UDV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla zdravotní doprava poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2002 a uznána zdravotní pojišťovnou

UJV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byly jiné výkony poskytnuty, vykázány v 1. pololetí 2002 a uznány zdravotní pojišťovnou

4.3 Celková úhrada (CU) je součtem jednotlivých druhů úhrad:

CU = HU + AU + DU + JU

Součástí celkové úhrady jsou dále úhrady výkonů podle § 2 odst. 5 této vyhlášky.

5. Výpočet úhrady při regulaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Při výpočtu celkové úhrady zdravotní péče podle bodu 4.3 se dále použijí regulační mechanismy, které jsou založeny na srovnání průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce mezi 1. pololetím 2001 a 1. pololetím 2002. Ze srovnání se vylučují léčivé přípravky a zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem nebo hrazené nad rámec paušální sazby podle § 2 odst. 7.

5.1 V případě, že průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2002 překročí 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2001, bude stanovena srážka ve výši 60 % z celkového překročení, které se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše překročení nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce

5.2 Pokud průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2002 nedosáhne 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2001, bude úhrada pro 1. pololetí 2002 navýšena o 40 % dosažené úspory. Tato úspora se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše nedočerpání nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

6. Poskytnutí měsíční zálohy

Zdravotní pojišťovna poskytne lůžkovému zařízení měsíční zálohu ve výši 106 % jedné šestiny objemu úhrad, které byly tomuto lůžkovému zařízení uhrazeny za 1. pololetí 2001. Pokud by takto vypočtená výše zálohy byla nižší než 108 % objemu úhrad, které byly lůžkovému zařízení uhrazeny za 1. pololetí 2000, poskytne zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení měsíční zálohu ve výši 108 % jedné šestiny objemu úhrad za 1. pololetí 2000.

B) Úhrada podle seznamu výkonů

1. Způsob úhrady podle § 2 odst. 1 písm. b) lze uplatnit pouze u lůžkových zařízení, kde je výrazně kolísavý objem poskytované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, kde není možné stanovit paušální sazbu za referenční období z důvodu malého počtu ošetřených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny a kde lůžková zařízení v průměru neúčtují jedné zdravotní pojišťovně více než 300 000 Kč za kalendářní čtvrtletí.

2. Pokud se smluvní strany dohodnou, mohou tuto variantu zvolit i v případě vyššího objemu vyúčtování, musí být však splněna podmínka výrazně kolísavého objemu poskytnuté zdravotní péče.

3. Zdravotní péče poskytovaná zdravotnickým zařízením má výrazně kolísavý objem tehdy, jestliže se objemy vykázané zdravotní péče za jednotlivé měsíce v 1. pololetí 2001 lišily alespoň v jednom případě o více než 25%.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše a podmínky úhrady podle § 3 odst. 1 písm. a) a b)

A) Úhrada paušální sazbou

Úhrada činí 106 % porovnávacího objemu úhrady. Porovnávací objem úhrady je roven úhradě za poskytnutou zdravotní péči v odpovídajícím 1. pololetí 2001, vykázanou a uznanou od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, přičemž do porovnávacího objemu se nezapočítává úhrada za poskytnutou zdravotní péči v porovnávacím období v případech, kdy tato péče již není v odborném léčebném ústavu poskytována, či je hrazena jinak.

1. Podmínky úhrady

Úhrada ve výši 106 % náleží jen za podmínky, že vykázaný počet ošetřovacích dnů v 1. pololetí 2002 činí alespoň 95 % počtu ošetřovacích dnů vykázaných v 1. pololetí 2001. V případě, že odborný léčebný ústav vykáže méně než 95 % takto stanovených ošetřovacích dnů, bude stanovená celková paušální sazba za 1. pololetí 2002 za lůžkovou péči krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit počtu ošetřovacích dnů.

2. Výpočet úhrady při regulaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Regulační mechanismy jsou založeny na srovnání průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce mezi 1. pololetím 2001 a 1. pololetím 2002. Ze srovnání se vylučují léčivé přípravky a zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem.

2.1 V případě, že průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2002 překročí 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2001, bude stanovena srážka ve výši 60 % z celkového překročení, které se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše překročení nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

2.2 Pokud průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2002 nedosáhne 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2001, bude úhrada pro 1. pololetí 2002 navýšena o 40 % dosažené úspory. Tato úspora se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše nedočerpání nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

B) Úhrada kombinovaným způsobem

Kombinovaný způsob úhrady se použije pro odborné léčebné ústavy, které mají v lůžkové péči nasmlouvány pouze zdravotní výkony typu ošetřovací den, popřípadě výkony, kterými se vykazují příjmová a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.

1. Úhrada lůžkové péče

Lůžková péče bude hrazena platbou za ošetřovací den a za výkony, kterými se vykazují příjmová a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů s cenou bodu dle § 3 odst. 2.

2. Úhrada ambulantní péče, zdravotní dopravy a jiných zdravotních výkonů

Ambulantní péče, zdravotní doprava a jiné zdravotní výkony budou hrazeny paušální sazbou, která se počítá z objemu výkonů za 1. pololetí 2001, které byly odborným léčebným ústavem vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, popřípadě z objemu výkonů předchozích období, které byly zdravotní pojišťovnou uznány, ale nebyly započítány do paušální sazby v předchozích obdobích, takto:

Celkový objem zdravotních výkonů (body a zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál) se vydělí počtem unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla v odborném léčebném ústavu poskytnuta zdravotní péče. Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec bez ohledu na to, kolikrát odborný léčebný ústav vykázal na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období zdravotní péči. Výkony a unikátní ošetření pojištěnci se počítají odděleně pro ambulantní péči, zdravotní dopravu a jiné zdravotní výkony.

Paušální sazba zahrnuje:

a) počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce,

b) paušální sazbu za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce v Kč.

2.1 Paušální sazba ambulantní

∑ BA
PAB =———
∑ UA
∑ ZA
PAZ =———
∑ UA

kde:

PAB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2001

BA = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony v ambulancích v 1. pololetí 2001 daného odborného léčebného ústavu, které byly vykázány a uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené v 1. pololetí 2002 nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté v ambulancích v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2002 nasmlouvány.

PAZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2001 v ambulancích ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZA = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2001 v ambulancích ošetřeným pojištěncům, který byl vykázán a uznán od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených v 1. pololetí 2002 nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých v ambulancích v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2002 nasmlouvány.

UA = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2001 v ambulancích ošetřeni a zdravotní výkony byly vykázány a uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001.

2.2 Paušální sazba za zdravotní dopravu

∑ BD
PDB =———
∑ UD
∑ ZD
PDZ =———
∑ UD

kde:

PDB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2001

BD = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony ve zdravotní dopravě v 1. pololetí 2001 daného odborného léčebného ústavu, které byly vykázány a uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené v 1. pololetí 2002 nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté ve zdravotní dopravě, které již nejsou pro 1. pololetí 2002 nasmlouvány.

PDZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2001 ve zdravotní dopravě přepraveným, případně ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZD = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2001 ve zdravotní dopravě přepraveným, případně ošetřeným pojištěncům, který byl vykázán a uznán od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených v 1. pololetí 2002 nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při výkonech ve zdravotní dopravě, které již nejsou pro 1. pololetí 2002 nasmlouvány.

UD = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2001 ve zdravotní dopravě přepraveni, případně ošetřeni a zdravotní výkony byly vykázány a uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001.

2.3 Paušální sazba za jiné zdravotní výkony

∑ BJ
PJB =———
∑ UJ
∑ ZJ
PJZ =———
∑ UJ

kde:

PJB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2001

BJ = počet bodů za všechny jiné poskytnuté zdravotní výkony v 1. pololetí 2001 daného odborného léčebného ústavu, které byly vykázány a uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené v 1. pololetí 2002 nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané jiné zdravotní výkony poskytnuté v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2002 nasmlouvány.

PJZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2001 při jiných zdravotních výkonech ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZJ = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2001 při jiných zdravotních výkonech ošetřeným pojištěncům, který byl vykázán a uznán od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených v 1. pololetí 2002 nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při jiných zdravotních výkonech v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2002 nasmlouvány.

UJ = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byly v 1. pololetí 2001 poskytnuty jiné zdravotní výkony, které byly vykázány a uznány od 1. ledna 2001 do 30. listopadu 2001.

3. Výpočet úhrady za poskytnutou zdravotní péči

3.1 Paušální úhrada za ambulantní péči, zdravotní dopravu a jiné zdravotní výkony na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce je tvořena vynásobením počtu bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce paušální úhradou za 1 bod a připočtením objemu paušální sazby za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtované materiály uhrazené na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

Výpočet paušální úhrady na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za jednotlivé druhy zdravotní péče pro 1. pololetí 2002 je následující:

PAU = (PAB × CB) + PAZ

PDU = (PDB × CB) + PDZ

PJU = (PJB × CB) + PJZ

kde:

PAU = paušální ambulantní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PDU = paušální dopravní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PJU = paušální jiná úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

CB = cena bodu dle § 3 odst. 4 této vyhlášky

3.2 Úhrada za ambulantní péči, zdravotní dopravu a jiné zdravotní výkony se vypočítá tak, že se paušální úhrada vynásobí počtem unikátních ošetřených pojištěnců ve vykazovaném období, takto:

AU = PAU × UAV

DU = PDU × UDV

JU = PJU × UJV

kde:

AU = ambulantní úhrada

DU = dopravní úhrada

JU = jiná úhrada

UAV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla ambulantní zdravotní péče poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2002 a uznána zdravotní pojišťovnou

UDV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla zdravotní doprava poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2002 a uznána zdravotní pojišťovnou

UJV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byly jiné výkony poskytnuty, vykázány v 1. pololetí 2002 a uznány zdravotní pojišťovnou

3.3 Celková úhrada (CU) je součtem jednotlivých druhů úhrad:

CU = AU + DU + JU

Součástí celkové úhrady jsou dále úhrady výkonů podle § 3 odst. 6 této vyhlášky.

4. Výpočet úhrady při regulaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Při výpočtu celkové úhrady zdravotní péče podle bodu 3.3 se dále použijí regulační mechanismy, které jsou založeny na srovnání průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce mezi 1. pololetím 2001 a 1. pololetím 2002. Ze srovnání se vylučují léčivé přípravky a zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem.

4.1 V případě, že průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2002 překročí 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2001, bude stanovena srážka ve výši 60 % z celkového překročení, které se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše překročení nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

4.2 Pokud průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2002 nedosáhne 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2001 bude úhrada pro 1. pololetí 2002 navýšena o 40 % dosažené úspory. Tato úspora se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a nedočerpání nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam lůžkových zařízení - center pro léčbu chronických bolestivých stavů

čNázev lůžkového zařízeníSídlo
1.00023884Nemocnice Na HomolcePraha 5
2.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5
3.61383082Ústřední vojenská nemocnice PrahaPraha 6
4.00159816Fakultní nemocnice U sv. AnnyBrno
5.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno
6.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomouc 5

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků pro léčbu hemofilie

KódNázevDoplněk názvu
Koagulační faktor IX, II, VII a X v kombinaci
86657PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4 200I.EINJ SIC 1X200UT+SOL
75634PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4 600I.EINJ SIC 1X600UT+SOL
Koagulační faktor VIII
53360ANTIHEM.F.(LIDSKY),HEMOFIL MINJ SIC 1X1000UT+SO
93006ANTIHEM.F.(LIDSKY),HEMOFIL MINJ SIC 1X250UT+SOL
53359ANTIHEM.F.(LIDSKY),HEMOFIL MINJ SIC 1X500UT+SOL
87240FANHDI 1000 IUINJ SIC 1X1KU+SOLV.
87238FANHDI 250 IUINJ SIC 1X250UT+SOL
87239FANHDI 500 IUINJ SIC 1X500UT+SOL
60381HAEMOCTIN SDH 1000INJ SIC 1X1KU+SOLV.
60379HAEMOCTIN SDH 250INJ SIC 1X250UT+SOL
60380HAEMOCTIN SDH 500INJ SIC 1X500UT+SOL
89029IMMUNATE STIM PLUS 1000INJ SIC 1X1KU+SOLV.
89027IMMUNATE STIM PLUS 250INJ SIC 1X250UT+SOL
89028IMMUNATE STIM PLUS 500INJ SIC 1X500UT+SOL
58700OCTANATE 1000INJ SIC 1X1000UT+SO
58278OCTANATE 250 I.U.INJ SIC 1X250UT+SOL
58279OCTANATE 500 I.U.INJ SIC 1X500UT+SOL
10747REFACTO 1000 I.E.INJ PSO LQF1X1KU
10745REFACTO 250 I.E.INJ PSO LQF1X250UT
10746REFACTO 500 I.E.INJ PSO LQF1X500UT
Faktor VIII inhibitor „bypassing" aktivity
85677FEIBA TIM 4 1000 J.INJ SIC 1X1KU+SOLV.
85676FEIBA TIM 4 500 J.INJ SIC 1X500UT+SOL
Koagulační faktor IX
75080IMMUNINE 1200 I.E.INJ SIC 1.2KU+10ML
75078IMMUNINE 200 I.E.INJ SIC 1X200UT+5ML
75079IMMUNINE 600 I.E.INJ SIC 1X600UT+5ML
57481OCTANINE F1000INJ PSO LQF1X1KU
57468OCTANINE F250INJ PSO LQF1X250UT
57477OCTANINE F 500INJ PSO LQF1X500UT
Eptakog alfy (aktivovaný)
89826NOVOSEVEN 120KIU (2.4MG)INJ SIC 1X2.4MG+SOL
58496NOVOSEVEN 120KIU (2.4MG)INJ SIC 2.4MG+SO+STR
92641NOVOSEVEN 240KIU (4.8MG)INJ SIC 1X4.8MG+SOL
58497NOVOSEVEN 240KIU (4.8MG)INJ SIC 4.8MG+SO+STR
58495NOVOSEVEN 60KIU (1.2MG)INJ SIC 1.2MG+SO+STR
89825NOVOSEVEN 60KIU (1.2MG)INJ SIC 1X1.2MG+SOL

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam vybraných lůžkových zařízení - center pro léčbu HIV/AIDS

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno - Bohuniceklinika infekčních chorob
2.00179906Fakultní nemocniceHradec Královéinfekční klinika
3.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikouOstrava - Porubaklinika pro léčbu chorob infekčních a AIDS
4.00669806Fakultní nemocnicePlzeňAIDS centrum infekční kliniky
5.00064211Fakultní nemocnice Na BulovcePraha 8AIDS centrum infekční kliniky
6.00673544Masarykova nemocnice s poliklinikouÚstí nad Labemoddělení přenosných nemocí
7.00072711Nemocnice České BudějoviceČeské Budějoviceinfekční oddělení nemocnice

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí u nemocných HIV/AIDS

Účinná látkaKódNázevDoplněk názvu
Tikarcilin a inhibitor enzymu93169TIMENTIN 1.6GMINJ SIC 4X1.6GM
93170TIMENTIN 3.2GMINJ SIC 4X3.2GM
Piperacilin12336PIPRAKSINJ SIC 1X2GM+10ML
58182PIPRIL 4GMINF SIC 1X4GM
94252PIPRIL 4GMINJ SIC 1X4GM
Ceftazidim55867KEFADIM 1GMINJ SIC 1X1GM
55868KEFADIM 2GMINJ SIC 1X2GM
76353FORTUMINJ 1X1GM
76354FORTUMINJ 1X2GM
76355FORTUMINJ 1X500MG
Ceftriaxon53722CEFAXONE 1000MGINJ SIC 1X1000MG
83958CEFAXONE 250MGINJ SIC 1X250MG
53719CEFAXONE 500MGINJ SIC 1X500MG
01645CEFTRIAXON 1000-SLINJ SIC 5X1GM
01649CEFTRIAXON 2000-SLINF SIC 1X2GM
01648CEFTRIAXON 2000-SLINJ SIC 5X2GM
01647CEFTRIAXON 500-SLINJ SIC 5X0.5GM
80662LENDACIN 1GINJ SIC 5X1GM
93491LONGACEPH 1GMINJ SIC 10X1GM
93492LONGACEPH 1GMINJ SIC 50X1GM
93489LONGACEPH 250MGINJ SIC 10X250MG
54086NOVOSEF 1G I.M.INJ SIC 1X1GM+SOLV.
54085NOVOSEF 1G I.V.INJ SIC 1X1GM+SOLV.
Cefoperazon75039CEFOBID 1 GMINJ SIC 1X1GM
Cefepim87199MAXIPIME 1 GMINJ SIC 1X1GM
87200MAXIPIME 2 GMINJ SIC 1X2GM
87198MAXIPIME 500 MGINJ SIC 1X500MG
Celpirom86597CEFROM 1GMINJ SIC 1X1GM
86699CEFROM 1GMINJ SIC 1X1GM
86598CEFROM 2GMINJ SIC 1X2GM
86700CEFROM 2GMINJ SIC 1X2GM
Cefixim76233SUPRAXTBL OBD 10X200MG
94176CEFOTAXIME LEK 1GMINJ SIC 1X1GM
94177CEFOTAXIME LEK 2GMINJ SIC 1X2GM
93715CLAFORANINJ 1X1GM
11354CLAFORAN 1.0 G I.V.,I.M.INJ SIC 1X1GM
53235SEFOTAK 0.5GMINJ SIC 1X0.5GM+SOL
53236SEFOTAK 1GMINJ SIC 1X1GM+SOLV.
05770TAXCEFINJ SIC 1X1GM
05768TAXCEFINJ SIC 1X500MG
05748TAXCEF 2GINJ SIC 1X2GM
Amoxicilin72972AMOKSIKLAV 1.2GMINJ SIC 5XL2GM
05951AMOKSIKLAV 1GTBL OBD 14X1GM
85524AMOKSIKLAV 375MGTBL OBD 21X375MG
72973AMOKSIKLAV 600MGINJ SIC 5X600MG
97660AUGMENTIN 1.2GINJ SIC 5X1.2GM
66020AUGMENTIN 1.2GMINJ SIC 10X1.2GM
92207AUGMENTIN 1.2GMINJ SIC 5X1.2GM
92206AUGMENTIN 600MGINJ SIC 10X600MG
53577CURAM 625TBL OBD 30X500/125MG
Cefoperazon+ sulbaktam94756SULPERAZON 2GM IM/IVINJ SIC 1X(1GM+1GM)
Piperacilin a enzymový inhibitor84783TAZOCIN 2.25GMINJ SIC 1X2.25GM
84784TAZOCIN 4.5GMINJ SIC 1X4.5GM
Aztreonam86412AZACTAM 1GINJ SIC 1X1GM
Meropenem83417MERONEMINJ SIC 10X1GM
83487MERONEMINJ SIC 10X500MG
Linkomycin01835LINCOCININJ 1X2ML/600MG
97565NELORENINJ 10X2ML/600MG
91997NELORENCPS 16X500MG
98212DALACIN CINJ 3X6ML/900MG
91193DALACIN C 150MGCPS 100X150MG
97878KLIMICININJ 10X2ML/300MG
64630KLIMICININJ 10X4ML/600MG
Netilmicin90485NETROMYCIN 200MG/2MLINJ 1X2ML/200MG
83736NETROMYCIN 400MG/2MLINJ 1X2ML/400MG
76494NETROMYCIN 50MG/2MLINJ 1X2ML/50MG
Amikacin11785AMIKIN 1GINJ 1X4ML/1GM
12334AMIKOZIT 100MGINJ 1X2ML
12335AMIKOZIT 500MGINJ 1X2ML
Gentamycin72970GENTAMICIN BIOCHEMIE 40MGINJ 50X1ML/40MG
72971GENTAMICIN BIOCHEMIE 80MGINJ 50X2ML/80MG
96413GENTAMICIN LEK 40MG/2MLINJ 10X2ML/40MG
96414GENTAMICIN LEK 80MG/2MLINJ 10X2ML/80MG
Vankomycin92289EDICIN 0.5GMINJ SIC 1X500MG
58375VANCOLEDINJ SIC 1X500MG
01619VANCOCIN CP 500MGINJ SIC 1X500MG
58376VANCOLEDINJ SIC 10X500MG
92290EDICIN 1GMINJ SIC 1X1GM
Teikoplanin05114TARGOCID 200MGINJ SIC 1X200MG+SOL
05113TARGOCID 400MGINJ SIC 1X400MG+SOL
Sulfametoxazol
a trimetoprim
11706BISEPTOL 480INJ 10X5ML
87758ORIPRIMTBL 100X480MG
91281PRIMOTRENINJ 10X5ML
Ofloxacin66137OFLOXIN INFINF 1X100ML/200MG
12349ZANOCIN 200MGTBL OBD 10X200MG
92740TARIVID I.V. 200INF 5X100ML/200MG
Pefloxacin94155ABAKTALINJ 10X5ML/400MG
94156ABAKTALTBL OBD 10X400MG
Ciprofloxacin53715CIFLOXINALTBL OBD 200X250MG
53921CIPHIN PRO INFUSIONE 100MG/50MLINF 1X50ML/100MG
59829CIPRINOL 100MG/50MLINF 1X50ML/100MG
59830CIPRINOL 200MG/100MLINF 1X100ML/200MG
96040CIPRINOL 250MG/10MLINJ 5X10ML/100MG
56830CIPLOX 200MG/100MLINF 1X100ML(PLAST)
44986CIPLOX 500TBL OBD 50X500MG
86636CIPROBAY 100INF 5X50ML/100MG
86637CIPROBAY 200INF 5X100ML/200MG
53922CIPHIN PRO INFUSION.INF 1X100ML/200MG
Flukonazol58431DIFLAZONINF 1X100ML/200MG
46979FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INFINF 1X100ML/200MG
59872MYCOSYSTINF 10X100ML 2MG/ML
59871MYCOSYSTINF 1X100ML 2MG/ML
64946DIFLUCAN I.V.INF 1X100 ML 2MG/ML
66036MYCOMAX 100CPS 28X100MG
65989MYCOMAX INF.INF 1X100 ML/200MG
Itrakonazol58872SPORANOXCPS 28X100MG
Amfotericin44141ABELCETINF 10X10ML/50MG
44148ABELCETINF 10X10ML/50MG
44142ABELCETINF 10X20ML/100MG
44149ABELCETINF 10X20ML/100MG
01293AMPHOCIL 100MGINJ SIC 10X100MG
01295AMPHOCIL 50MGINJ SIC 10X50MG
57548AMPHOTERICIN B SQUIBBINJ SIC 1X50MG
Zidovudin86100RETROVIRINF CNC5X20ML/200MG
58729RETROVIR 100CPS 100X100MG
58728RETROVIR 250CPS 40X250MG
Lamivudin47158EPIVIRTBL OBD 60X150MG
02086ZEFFIX 100 MGTBL OBD 84X100MG
Zidovudin +
lamivudin
57852COMBIVIRTBL OBD 60(BLISTR)
59221COMBIVIRTBL OBD 60(LAHV.)
Didanosin57422VIDEX 100MGCTB 60X100MG
57423VIDEX 150MGCTB 60X150MG
Zalcitabin66733HIVID 0.375MGTBL OBD 100X0.375MG
66734HIVID 0.75MGTBL OBD 100X0.75MG
Stavudin53209ZERIT 40MGCTB 56X40MG
Abakavir58396ZIAGENTBL OBD 60X300MG
Nevirapin57777VIRAMUNETBL 60X200MG
Efavirenz59948STOCKRINCPS 90X200MG
Saqvinavir55688INVIRASECPS 270X200MG
59464FORTOVASE 200 MGCPS 540X200MG
Ritonavir57784NORVIRCPS 2X84=168X100MG
lndinavir44124CRIXIVAN 200CPS 360X200MG
44126CRIXIVAN 400CPS 180X400MG
Ganciklovir02064CYMEVENEINF SIC 1X500MG
59653CYMEVENE 250MGCPS 84X250MG
Foskarnet62698FOSCAVIR 24MG/MLI. V.INF 1X250ML 24MG/ML
Acyklovir53610XOROX 400MGTBL 60X400MG
53611XOROX 800MGTBL 35X800MG
64953ZOVIRAX 250MGINJ SIC 5X250MG
64952ZOVIRAX 500MGINJ SIC 5X500MG
93260HERPESIN 250INJ SIC 10X250MG
Valaciklovir87205VALTREXTBL OBD 42X500MG
Erytropoetin57340EPREX1000 IU/0.1MLINJ 6X0.5ML/5KU+STR
57341EPREX1000 IU/0.1MLINJ 6X0.6ML/6KU+STR
57342EPREX1000 IU/0.1MLINJ 6X0.7ML/7KU+STR
57343EPREX1000 IU/0.1MLINJ 6X0.8ML/8KU+STR
57344EPREX1000 IU/0.1MLINJ 6X0.9ML/9KU+STR
85530EPREX1000 IU/0.1MLINJ 6X0.3ML/3KU+STR
85531EPREX1000 IU/0.1MLINJ 6X0.4ML/4KU+STR
85532EPREX1000 IU/0.1MLINJ 6X1ML/10KU+STR.
85528EPREX200 IU/0.1MLINJ 6X0.5ML/1KU+STR
93579EPREX200 IU/0.1MLINJ 6X1ML/2KU-LAHV.
85529EPREX400 IU/0.1MLINJ 6X0.5ML/2KU+STR
02267EPREX 40000INJ 1X1ML/40KU-LAHV
64816NEORECORMON 1000 IUINJ 6X0.3ML/1KU
58451NEORECORMON 10000 IUINJ 6X0.6ML/10KU
64812NEORECORMON 2000 IUINJ 6X0.3ML/2KU
58453NEORECORMON 20000 IUINJ 6X0.6ML/20KU
64818NEORECORMON 3000 IUINJ 6X0.3ML/3KU
06221NEORECORMON 4000 IUINJ SOL 6X4000 IU
64814NEORECORMON 500 IUINJ 6X0.3ML/500UT
58449NEORECORMON 5000 IUINJ 6X0.3ML/5KU
58686NEORECORMON MULTIDOSE 100000INJ SIC 1X100KU+SOL
58685NEORECORMON MULTIDOSE 50000INJ SIC 1X50KU+SOLV
58688NEORECORMON PRO RECO-PEN 10000INJ SIC 3X10KU+SOLV
58744NEORECORMON PRO RECO-PEN 20000INJ SIC 3X20KU+SOLV
45355RECORMON S 10000INJ SIC 5X10KU+STR.
45354RECORMON S 5000INJ SIC 5X5KU+STR.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - center pro léčbu popálenin

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.00064173Fakultní nemocnice Královské VinohradyPraha 10Klinika popáleninové medicíny
2.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikouOstrava - PorubaPopáleninové centrum
3.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrnoCentrum (klinika) popálenin a rekonstrukční chirurgie

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - center pro léčbu cystické fibrózy

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 52. Dětská klinika, TRN
2.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrnoInfekční klinika DFN
3.00179906Fakultní nemocnice Hradec KrálovéHradec KrálovéDětská klinika
4.00669806Fakultní nemocnice PlzeňPlzeňDětská klinika
5.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomoucDětská klinika a klinika TRN

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam léčivých přípravků pro léčbu cystické fibrózy

Kód Název Doplněk názvu
Parenterální antibiotika
90485 NETROMYCINE 200MG/2ML INJ 1X2ML/200MG
83736 NETROMYCINE 400MG/2ML INJ 1X2ML/400MG
11785 AMIKIN 1 G INJ 1X4ML/1GM
12334 AMIKOZIT 100 MG INJ 1X2ML/100MG
12335 AMIKOZIT 500 MG INJ 1X2ML/500MG
76353 FORTUM 1G INJ SIC 1X1GM
76354 FORTUM 2G INJ SIC 1X2GM
76355 FORTUM 500MG INJ SIC 1X500MG
83487 MERONEM INJ SIC 10X500MG
84783 TAZOCIN 2.25GM INJ SIC 1X2.25GM
84784 TAZOCIN 4.5GM INJ SIC 1X4.5GM
61178 COLIMYCINE INJ SIC 50X1MU
12091 TIENAM I.M.500MG INJ SIC 1X500/500MG
91091 TIENAM I.V.500MG INJ SIC 5X500/500MG
94756 SULPERAZON 2GM IM/IV INJ SIC 1X(1GM+1GM)
87199 MAXIPIME 1 GM INJ SIC 1X1GM
87200 MAXIPIME 2 GM INJ SIC 1X2GM
87198 MAXIPIME 500 MG INJ SIC 1X500MG
Ciprofloxacin
53715 CIFLOXINAL TBL OBD 200X250MG
53922 CIPHIN PRO INFUSION.200MG/100ML INF 1X100ML/200MG
53921 CIPHIN PRO INFUSIONE 100MG/50ML INF 1X50ML/100MG
56830 CIPLOX INF 1X100ML(PLAST)
44989 CIPLOX 250 TBL OBD 50X250MG
44986 CIPLOX 500 TBL OBD 50X500MG
96040 CIPRINOL 100MG/10ML INF 5X10ML/100MG
59829 CIPRINOL 100MG/50ML INF 1X50ML/100MG
59830 CIPRINOL 200MG/100ML INF 1X100ML/200MG
Flukonazol a ostatní antimykotika
44141 ABELCET INF 10X10ML/50MG
44148 ABELCET INF 10X10ML/50MG
44142 ABELCET INF 10X20ML/100MG
44149 ABELCET INF 10X20ML/100MG
58431 DIFLAZON INF 1X100ML/200MG
59787 DIFLAZON 100 CPS 28X100MG
64946 DIFLUCAN I.V. INF 1X100ML 2MG/ML
46979 FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INF INF 1X100ML/200MG
66036 MYCOMAX 100 CPS 28X100MG
65989 MYCOMAX INF INF 1X100ML/200MG
59872 MYCOSYST INF 10X100ML 2MG/ML
59871 MYCOSYST INF 1X100ML 2MG/ML
59874 MYCOSYST 100 MG CPS 28X100MG
58872 SPORANOX CPS 28X100MG
DNáza
77521 PULMOZYME INH SOL 6X2.5ML
Pankreatická substituce
44015 KREON 10000 CPS 20
68989 KREON 25000 CPS 50
Nutriční přípravky
59109 FRESUBIN 750 MCT SOL 12X500ML
53322 GLUCERNA RTH-VANILKOVÁ PŘÍCHUŤ SOL 1X1000ML
53323 GLUCERNA RTH-VANILKOVÁ PŘÍCHUŤ SOL 1X1500ML
56244 INKODIET STANDARD SUS POR 12X500ML
56246 INKOPEPTID SONDĚ SUS POR 12X500ML
59686 ISOSOURCE MCT HIMBEER PLV (10X6=60)X80GM
45529 NUTRISON ENERGY SOL 1X1000ML(VAK)
45793 NUTRISON MULTIFIBRE SOL 1X1000ML(VAK)
53375 NUTRISON STANDARD SOL 1X1000ML(VAK)
61454 NUTRISON POWDER PLV 1X430GM
59044 OSMOLITE SOL 1X1000ML
59045 OSMOLITE SOL 1X1500ML
61457 PEPTI-2000 VARIANT PLV 4X126GM
59277 PEPTISON SOL 1X1000ML(VAK)
59041 PERATIVE SOL 1X1000ML
49470 SUPPORTAN NEUTRAL SOL 12X500ML
57357 SURVIMED OPD NEUTRAL SOL 12X500ML
175153 FANTOMALT PLV 1X400GM

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - pracovišť pro léčbu onkologicky nemocných dětí

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5Dětská klinika
2.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrnoOddělení dětské onkologie

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam léčivých přípravků pro léčbu onkologicky nemocných dětí

Účinná látkaKódNázevDoplněk názvu
erytropoetin57340HPREX 1000IU/0.1MLINJ 6X0.5ML/5KU+STR
57341EPREX 1000IU/0.1MLINJ 6X0.6ML/6KU+STR
57342EPREX 1000IU/0.1MLINJ 6X0.7ML/7KU+STR
57343EPREX 1000IU/0.1MLINJ 6X0.8ML/8KU+STR
57344EPREX 1000IU/0.1MLINJ 6X0.9ML/9KU+STR
85530EPREX 1000IU/0.1MLINJ 6X0.3ML/3KU+STR
85531EPREX 1000IU/0.1MLINJ 6X0.4ML/4KU+STR
85532EPREX 1000IU/0.1MLINJ 6X1ML/10KU+STR.
85528EPREX 200IU/0.1MLINJ 6X0.5ML/1KU+STR
93579EPREX 200IU/0.1MLINJ 6X1ML/2KU-LAHV.
85529EPREX 400IU/0.1MLINJ 6X0.5ML/2KU+STR
02267EPREX 40000INJ 1X1ML/40KU-LAHV
64816NEORECORMON 1000 IUINJ 6X0.3ML/1KU
58451NEORECORMON 10000 IUINJ 6X0.6ML/10KU
64812NEORECORMON 2000 IUINJ 6X0.3ML/2KU
58453NEORECORMON 20000 IUINJ 6X0.6ML/20KU
64818NEORECORMON 3000 IUINJ 6X0.3ML/3KU
06221NEORECORMON 4000 IUINJ SOL 6X4000 IU
64814NEORECORMON 500 IUINJ 6X0.3ML/500UT
58449NEORECORMON 5000 IUINJ 6X0.3ML/5KU
58686NEORECORMON MULTIDOSE 100000INJ SIC 1X100KU+SOL
58685NEORECORMON MULTIDOSE 50000INJ SIC 1X50KU+SOLV
58688NEORECORMON PRO RECOPEN 10000INJ SIC 3X10KU+SOLV
58744NEORECORMON PRO RECOPEN 20000INJ SIC 3X20KU+SOLV
45355RECORMON S 10000INJ SIC 5X10KU+STR.
45354RECORMON S 5000INJ SIC 5X5KU+STR.
amfotericin44141ABELCETINF 10X10ML/50MG
44148ABELCETINF 10X10ML/50MG
44142ABELCETINF 10X20ML/100MG
44149ABELCETINF 10X20ML/100MG
01293AMPHOCIL 100MGINJ SIC 10X100MG
01295AMPHOCIL 50MGINJ SIC 10X50MG

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - kardiocenter, provádějících výkony invazivní a intervenční kardiologie dle § 2 odstavce 8 písmen 1) a m) této vyhlášky

č.Název lůžkového zařízeníSídlo
1.00064165Všeobecná fakultní nemocnicePraha 2
2.00023001Institut klinické a experimentální medicínyPraha 4
3.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5
4.00023884Nemocnice Na HomolcePraha 5
5.61383082Ústřední vojenská nemocnicePraha 6
6.00064211Fakultní nemocnice Na BulovcePraha 8
7.00064173Fakultní nemocnice Královské VinohradyPraha 10
8.00072711Nemocnice České BudějoviceČeské Budějovice
9.00669806Fakultní nemocnice PlzeňPlzeň
10.00179906Fakultní nemocnice Hradec KrálovéHradec Králové
11.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno
12.00159816Fakultní nemocnice U sv. AnnyBrno
13.00209775Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgieBrno
14.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava - PorubaOstrava - Porubá
15.00635162Městská nemocnice Ostrava - FifejdyMoravská Ostrava
16.48401129Nemocnice Podlesí s.r.o.Třinec
17.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomouc

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení provádějících endovaskulární léčbu tepenných výdutí a disekcí, stenóz mozkových tepen, mozkových arteriovenózních zkratů a malformací

č.Název lůžkového zařízeníSídlo
1.00064165Všeobecná fakultní nemocnicePraha 2
2.00023001Institut klinické a experimentální medicínyPraha 4
3.00023884Nemocnice Na HomolcePraha 5
4.61383082Ústřední vojenská nemocnicePraha 6
5.00064173Fakultní nemocnice Královské VinohradyPraha 10
6.00669806Fakultní nemocnice PlzeňPlzeň
7.00179906Fakultní nemocnice Hradec KrálovéHradec Králové 1
8.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno
9.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava - PorubaOstrava - Porubá
10.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomouc
11.00159816Fakultní nemocnice U sv. AnnyBrno 1
12.00064211Fakultní nemocnice Na BulovcePraha 8
13.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5
14.00072711Nemocnice České BudějoviceČeské Budějovice
15.00673544Masarykova nemocnice s poliklinikouÚstí nad Labem
16.829951Nemocnice LiberecLiberec

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - pracovišť pro operační léčbu stresové inkontinence

č.Název lůžkového zařízeníSídlo
1.00064211Fakultní nemocnice Na BulovcePraha 8
2.00023698Ústav pro péči o matku a dítěPraha 4
3.00064165Všeobecná fakultní nemocnicePraha 2
4.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava - PorubaOstrava - Poruba
5.00844896Nemocnice s poliklinikouHavířov - Město
6.48512478Nemocnice Milosrdných bratříBrno
7.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno
8.60726636Nemocnice Atlas, a.s.Zlín
9.00089915Baťova nemocniceZlín
10.00875384Nemocnice KladnoKladno
11.49813692První privátní chirurgické centrum SANUSHradec Králové
12.00072711Nemocnice České BudějoviceČeské Budějovice
13.00829838NemocniceJablonec nad Nisou
14.00669806Fakultní nemocnice PlzeňPlzeň
15.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomouc
16.00390780Nemocnice BřeclavBřeclav

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Výše a podmínky úhrady podle § 7 odstavce 1

1. Stanovení maximální úhrady za odbornost

Maximální úhrada za odbornost se určí po ukončení hodnoceného čtvrtletí jako součin počtu unikátních ošetřených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, kterým byla poskytnuta zdravotní péče v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení za hodnocené čtvrtletí roku 2002 a průměrné úhrady za výkony v dané odbornosti na jednoho pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny ošetřeného vdané odbornosti v příslušném čtvrtletí roku 2001 pro konkrétní zdravotnické zařízení.

Pokud průměrná úhrada v dané odbornosti pro konkrétní zdravotnické zařízení je nižší než celostátní průměrná úhrada vdané odbornosti příslušné zdravotní pojišťovny vynásobená koeficientem 1,08, použije se pro výpočet maximální úhrady za odbornost celostátní průměrná úhrada v dané odbornosti příslušné zdravotní pojišťovny vynásobená koeficientem 1,08.

Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec bez ohledu na to, kolikrát zdravotnické zařízení vykázalo na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období zdravotní péči.

Za pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti se počítají pojištěnci jak ve vlastní péči, tak pojištěnci v péči vyžádané. Hodnotu celostátní průměrné úhrady na jednoho ošetřeného pojištěnce podle odborností za období 1. a 2. čtvrtletí 2001 oznámí každá zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení nejpozději do 31. ledna 2002.

V případě, že ambulantní zdravotnické zařízení neexistovalo v 1. nebo ve 2. čtvrtletí 2001, nebo ambulantní zdravotnické zařízení ošetřilo statisticky nevýznamný počet pojištěnců zdravotní pojišťovny, použije se pro stanovení průměrné úhrady za odbornost celostátní průměrná úhrada za odbornost.

2. Stanovení maximální úhrady

Maximální úhrada pro zdravotnické zařízení je součtem maximálních úhrad za všechny odbornosti nasmlouvané tímto zařízením se zdravotní pojišťovnou.

U zdravotnických zařízení, kde oproti referenčním obdobím roku 2001 došlo ke změně kapacity nasmlouvaného rozsahu zdravotnických služeb, zdravotní pojišťovny výslednou výši úhrady zohlední.

3. Podmínky úhrady za předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči

3.1 Pokud celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky - kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem nad objem referenčního období - a za vyžádanou péči v odbornostech 222, 801 - 805, 809, 812 - 823 podle seznamu výkonů) převýší o více než 10 % celostátní průměr na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce u lékařů dané odbornosti, druhu zdravotnického zařízení (z hlediska spektra nasmlouvaných výkonů) a typu poskytované péče se zohledněním věkových skupin v příslušném kalendářním období, uplatní zdravotní pojišťovna vůči zdravotnickému zařízení regulační srážku ve výši 30 % z příslušného překročení, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.

Údaje o celostátním průměru vztažené na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. a 2. čtvrtletí 2001 oznámí zdravotní pojišťovny zástupcům poskytovatelů zdravotní péče účastnících se dohodovacího řízení podle § 17 odstavce 5 zákona do 31. ledna 2002, pokud má zdravotní pojišťovna k dispozici statisticky dostatečný počet případů. V opačném případě zdravotní pojišťovna použije průměr oznámený Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, jestliže tento existuje.

Tyto údaje budou projednány v průběhu měsíce ledna 2002 za účasti zástupců poskytovatelů, zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví.
Pro výpočet průměrných hodnot úhrad za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech budou použity dosažené hodnoty bodu určené zpětně za hodnocené období. Na takto krácenou úhradu bude aplikován korekční koeficient vyplývající ze zákona, tj. z limitu času nositele výkonů 12 hodin na kalendářní den.

3.2 Pokud celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky - kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem nad objem referenčního období - a za vyžádanou péči v odbornostech 222, 801 - 805, 809, 812 - 823 podle seznamu výkonů) bude nižší než celostátní průměr na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce u lékařů dané odbornosti, druhu zdravotnického zařízení (z hlediska spektra nasmlouvaných výkonů) a typu poskytované péče se zohledněním věkových skupin v příslušném kalendářním období, uhradí zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení bonifikaci ve výši 30 % dosažené úspory, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.

4. Předběžná úhrada

Zdravotní pojišťovny mohou smluvním zdravotnickým zařízením namísto přímých úhrad s použitím ceny bodu podle § 7 odst. 2 stanovit pro příslušné 1. a 2. čtvrtletí roku 2002 předběžnou úhradu ve výši 106 % porovnávacího objemu úhrady, kterým je objem úhrady za příslušné 1. a 2. čtvrtletí 2001.

Předběžné úhrady budou zdravotními pojišťovnami finančně vypořádány do 30 dnů po vyhodnocení regulace korekčním koeficientem vycházejícím z limitu času nositele výkonů.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam ambulantních zdravotnických za řízení hemodialyzační péče

č.IČZNázev zdravotnického zařízeníSídlo
1.6072282772691000INNEF, Centrum Mendelovy nadaceBrno
2.477852255515700RenartLitoměřice
3.4579094941165000NMCMariánské Lázně
4.4981460565188918KOLFPardubice
5.618568274446300EuroCarePlzeň
6.4579094904156000NMCPraha 4
7.416950030412007ParallelPraha 4
8.6206112766205001DialcorpRychnov nad Kněžnou
9.6072190181601000EMKOSlavkov
10.4579094948048000NMCSokolov
11.6197556793301000Dr. SchlemmerŠumperk
12.6185682758166000EuroCareTeplice
13.6185682770022000EuroCareÚstí nad Orlicí
14.4579094965385000NMCPardubice

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Podmínky úhrady podle § 8 odst. 1

1. Podmínky úhrady

1.1 Pokud celková úhrada za zdravotní péči (tj. úhrada za zdravotní výkony, za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky - kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem nad objem referenčního období - a za vyžádanou péči v odbornostech 222, 801 - 805, 809, 812 - 823 podle seznamu výkonů) převýší o více než 10 % celostátní průměr na jednoho ošetřeného pojištěnce u lékařů dané odbornosti a druhu zdravotnického zařízení (z hlediska spektra nasmlouvaných výkonů) se zohledněním věkových skupin v příslušném kalendářním období a zároveň převýší o více než 20 % konkrétní část zdravotní péče (tj. buď úhradu za zdravotní výkony nebo za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky nebo za vyžádanou péči v odbornostech 222, 801 - 805, 809, 812 - 823 podle seznamu výkonů), může zdravotní pojišťovna vůči zdravotnickému zařízení uplatnit regulační srážku ve výši 25 % z příslušného překročení, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny, nebo ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny.

Údaje o celostátním průměru vztažené na jednoho ošetřeného pojištěnce oznámí zdravotní pojišťovny zástupcům poskytovatelů zdravotní péče účastnících se dohodovacího řízení podle § 17 odst. 5 zákona do 100 dnů po skončení příslušného čtvrtletí, pokud má zdravotní pojišťovna k dispozici statisticky dostatečný počet případů. V opačném případě může zdravotní pojišťovna použít průměr oznámený Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, jestliže tento existuje. Pro výpočet průměrných hodnot úhrad za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech budou použity dosažené hodnoty bodu určené zpětně za hodnocené období. Na takto krácenou úhradu bude aplikován korekční koeficient, vyplývající ze zákona, tj. z limitu času nositele výkonů 12 hodin na kalendářní den.

1.2. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrnou úhradu na jednoho ošetřeného pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizními lékaři, v příslušném čtvrtletí roku 2002 o více než 10 % vyšší než průměr tohoto zdravotnického zařízení dosažený v referenčním období roku 2001, může zdravotní pojišťovna, po projednání se zdravotnickým zařízením, uplatnit srážku ve výši odpovídající 25 % zvýšených výdajů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.

Údaje o průměrné hodnotě vztažené na jednoho ošetřeného pojištěnce dosažené v referenčním období roku 2001 oznámí zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením pro období 1. čtvrtletí 2002 do 31. ledna 2002 a pro období 2. čtvrtletí 2002 nejpozději do 31. března 2002.

1.3 Regulační mechanismy podle bodu 1.1 a 1.2 se uplatňují nezávisle na sobě. Zdravotní pojišťovny nebudou uplatňovat regulaci podle bodu 1.2, pokud celkové náklady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v příslušném čtvrtletí roku 2002 nepřevýší plánované náklady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na příslušné čtvrtletí roku 2002 stanovené zdravotně pojistným plánem příslušné zdravotní pojišťovny.

2. Předběžná úhrada

Zdravotní pojišťovny mohou smluvním zdravotnickým zařízením namísto přímých úhrad s použitím ceny bodu podle § 8 odst. 2 stanovit pro příslušné 1. a 2. čtvrtletí roku 2002 předběžnou úhradu ve výši 106 % porovnávacího objemu úhrady, kterým je objem úhrady za příslušné 1. a 2. čtvrtletí 2001.

Předběžné úhrady budou zdravotními pojišťovnami finančně vypořádány do 30 dnů po vyhodnocení regulace korekčním koeficientem vycházejícím z limitu času nositele výkonů.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Postup stanovení paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle § 10 odst. 1 písm. a) a b)

A) Úhrada paušální sazbou

1. Postup stanovení paušální sazby

Paušální sazba pro příslušné 1. a 2. čtvrtletí 2002 se stanoví ve výši 106 % porovnávacího objemu úhrady (POÚ) za péči poskytnutou a uznanou zdravotními pojišťovnami v referenčním období, kterým je příslušné 1. a 2. čtvrtletí 2001.

U zdravotnických zařízení, která zajišťují péči v odbornosti 809 podle seznamu výkonů i v odbornostech podle § 10 odst. 1, se stanoví zvlášť paušální sazba pro odbornost 809 a zvlášť pro ostatní odbornosti.

2. Podmínky úhrady

Po vyhodnocení celkového objemu poskytnuté péče za 1. a 2. čtvrtletí 2002 bude jednotlivými zdravotními pojišťovnami provedena úprava paušální sazby podle následujících pravidel:

2.1 pokud zdravotnické zařízení vykáže a je mu zdravotní pojišťovnou uznán v 1. nebo 2. čtvrtletí 2002 počet bodů odpovídající rozpětí 97 - 103 % přepočteného referenčního počtu bodů (PRPB), výše paušální sazby se nemění.

Přepočteným referenčním počtem bodů se pro tyto účely rozumí počet vykázaných a uznaných bodů v příslušném 1. nebo 2. čtvrtletí 2001, přičemž tyto výkony se ocení podle seznamu výkonů platného v příslušném 1. nebo 2. čtvrtletí 2002.

2.2 pokud zdravotnické zařízení vykáže a je mu zdravotní pojišťovnou uznán v 1. nebo 2. čtvrtletí 2002 počet bodů mimo interval 97 - 103 % PRPB, upraví se výše paušální sazby vynásobením koeficientem změny výkonnosti, který se vypočte jako podíl vykázaného a uznaného počtu bodů v 1. nebo 2. čtvrtletí 2002 a PRPB.

Zdravotní pojišťovny oznámí zdravotnickým zařízením výši POÚ a RPB do 31. ledna 2002. Pokud v průběhu 1. pololetí 2002 vstoupí v platnost nový seznam výkonů, oznámí zdravotní pojišťovny nové přepočtené hodnoty PRPB do 30 dnů ode dne platnosti novely seznamu výkonů.

Vyhodnocení celkového objemu poskytnuté péče provedou zdravotní pojišťovny nejpozději do 60 dnů po ukončení hodnoceného čtvrtletí. Přepočtení na základě vyhodnocení objemu péče vykázané v opravných dávkách bude provedeno spolu s vyhodnocením následujícího čtvrtletí tj. do 150 dnů.

B) Úhrada podle seznamu výkonů

1. Způsob úhrady podle § 10 odst. 1 písm. b) lze uplatnit u zdravotnických zařízení, kde v důsledku výrazně kolísavého objemu poskytované zdravotní péče, hrazené z veřejného zdravotního pojištění (tj. v případech, kdy zdravotnické zařízení poskytlo v referenčním nebo v hodnoceném období péči statisticky nevýznamnému počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, tj. méně než 100 unikátních ošetřených pojištěnců), není možné objektivně stanovit paušální sazbu.

Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec bez ohledu na to, kolikrát zdravotnické zařízení vykázalo na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období zdravotní péči.

2. Při tomto způsobu úhrady mohou zdravotní pojišťovny uplatnit korekce na průměrné náklady na jednoho ošetřeného pojištěnce.

3. Zdravotní pojišťovny mohou smluvním zdravotnickým zařízením stanovit pro příslušné 1. a 2. čtvrtletí 2002 předběžnou úhradu ve výši 106 % porovnávacího objemu úhrady, kterým je objem úhrady za příslušné 1. a 2. čtvrtletí 2001. Předběžné úhrady budou zdravotními pojišťovnami vypořádány do 60 dnů po ukončení hodnoceného čtvrtletí.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Výše a podmínky úhrady podle § 11 odst. 1 písm. a)

1. Paušální sazba pro příslušné 1. a 2. čtvrtletí 2002 se stanoví jako 106 % úhrady za poskytnutou zdravotní péči v referenčním období, kterým je příslušné 1. a 2. čtvrtletí 2001.

2. Pokud zdravotnické zařízení vykáže méně než 100 % unikátních ošetřených pojištěnců referenčního období, potom bude paušální sazba vypočítána jako součin zálohové platby a indexu i, kde:

Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec bez ohledu na to, kolikrát zdravotnické zařízení vykázalo na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období zdravotní péči.

3. Zdravotní pojišťovny mohou smluvním zdravotnickým zařízením stanovit pro příslušné čtvrtletí předběžnou úhradu ve výši 106 % objemu úhrady v referenčním období.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Postup výpočtu navýšení úhrady podle § 14 odst. 1

NUZZ = [(P02/P01 - 1) × 0,9 × UZZ02] - (UZZ02 - UZZ01)

kde:

NUZZ = navýšení úhrady pro konkrétní zdravotnické zařízení za 1. pololetí 2002

P01 = skutečné příjmy z výběru pojistného celkem po přerozdělení za 1. pololetí 2001 z 6. přerozdělení po odečtení příjmů za pohledávky převzaté Konsolidační bankou Praha s.p.ú.

P02 = skutečné příjmy z výběru pojistného celkem po přerozdělení za 1. pololetí 2002 z 6. přerozdělení

UZZ01= úhrady konkrétního zdravotnického zařízení za 1. pololetí 2001 vykázané zdravotnickým zařízením a uznané zdravotní pojišťovnou do 30. září 2001.

UZZ02= úhrady konkrétního zdravotnického zařízení za 1. pololetí 2002 vykázané zdravotnickým zařízením a uznané zdravotní pojišťovnou do 30. září 2002.

Podmínky výpočtu:

1. v případě, že UZZ02 < UZZ01, pak za výraz (UZZ02 - UZZ01) dosadíme hodnotu 0

2. v případě, že NUZZ < 0, pak se navýšení úhrady pro konkrétní zdravotnické zařízení za 1. pololetí 2002 neprovádí

Vypočtené navýšení úhrady (NUZZ) je možno pro ambulantní péči, ústavní péči, dopravu a zdravotnickou záchrannou službu (řádek č. 1., 2., 5. a 6. tabulky ZPP 2002-12) diferencovat adekvátně podle zdravotně pojistného plánu s tím, že:

- tato diferenciace nezmění vypočtené navýšení úhrady více než o 5 %;

- celkové navýšení pro daný segment bude dodrženo.

V segmentu ambulantní péče a ústavní péče (řádek č. 1. a 2. tabulky ZPP 2002-12) je možno diferencovat vypočtené navýšení úhrady podle zdravotně pojistného plánu s tím, že:

- tato diferenciace nezmění vypočtené navýšení úhrady více než o 3 %;

- celkové navýšení pro daný segment bude dodrženo.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam léčivých přípravků s obsahem účinné látky erytropoetin pro léčbu germinálních nádorů, ovariálních karcinomů, karcinomu plic, karcinomu prsu, karcinomu čípku, karcinomů v orofaciální oblasti, zhoubných nádorů placenty, mnohočetného myelomu a chronické lymfatické leukémie

Účinná látkaKódNázevDoplněk
Erytropoetin57340EPREX 1 000 IU/0.1MLINJ 6X0.5ML/5KU+STR
57341EPREX1000 IU/0.1MLINJ 6X0.6ML/6KU+STR
57342EPREX 1 000 IU/0.1MLINJ 6X0.7ML/7KU+STR
57343EPREX 1 000 IU/0.1MLINJ 6X0.8ML/8KU+STR
57344EPREX 1 000 IU/0.1MLINJ 6X0.9ML/9KU+STR
85530EPREX 1000 IU/0.1MLINJ 6X0.3ML/3KU+STR
85531EPREX 1000 IU/0.1MLINJ 6X0.4ML/4KU+STR
85532EPREX 1000 IU/0.1MLINJ 6X1ML/10KU+STR.
85528EPREX 200 IU/0.1MLINJ 6X0.5ML/1KU+STR
93579EPREX 200 IU/0.1MLINJ 6X1ML/2KU-LAHV.
85529EPREX 400 IU/0.1MLINJ 6X0.5ML/2KU+STR
02267EPREX 40000INJ 1X1ML/40KU-LAHV
64816NEORECORMON 1000 IUINJ 6X0.3ML/1KU
58451NEORECORMON 10000 IUINJ 6X0.6ML/10KU
64812NEORECORMON 2000 IUINJ 6X0.3ML/2KU
58453NEORECORMON 20000 IUINJ 6X0.6ML/20KU
64818NEORECORMON 3000 IUINJ 6X0.3ML/3KU
06221NEORECORMON 4000IUINJ SOL 6X4000 IU
64814NEORECORMON 500 IUINJ 6X0.3ML/500UT
58449NEORECORMON 5000 IUINJ 6X0.3ML/5KU
58686NEORECORMON MULTIDOSE 100000INJ SIC 1X100KU+SOL
58685NEORECORMON MULTIDOSE 50000INJ SIC 1X50KU+SOLV
58688NEORECORMON PRO RECOPEN 10000INJ SIC 3X10KU+SOLV
58744NEORECORMON PRO RECOPEN 20000INJ SIC 3X20KU+SOLV
45355RECORMON S 10000INJ SIC 5X10KU+STR.
45354RECORMON S 5000INJ SIC 5X5KU+STR.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam vybraných lůžkových zařízení - center pro léčbu mnohočetného myelomu a chronické lymfatické leukémie

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.00064165Všeobecná fakultní nemocnicePraha 2Interní klinika
2.00023736Ústav hematologie a krevní transfuzePraha 2Hematologie
3.00064173Fakultní nemocnice Královské VinohradyPraha 10Hematologické oddělení
4.0019906Fakultní nemocnice Hradec KrálovéHradec KrálovéHematologické oddělení
5.00669806Fakultní nemocnice PlzeňPlzeňHematologické oddělení
6.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomoucHematoonkologická klinika
7.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrnoInterní hematoonkologická klinika

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 458/2001 Sb.

Seznam vybraných lůžkových zařízení - center pro léčbu germinálních nádorů, ovariálních karcinomů, karcinomu plic, karcinomu prsu, karcinomu čípku, karcinomů v orofaciální oblasti a zhoubných nádorů placenty

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.00064165Všeobecná fakultní nemocnicePraha 2Interní klinika
2.00064190Fakultní Thomayerova nemocnice PrahaPraha 4Onkologické 1 oddělení
3.00064173Fakultní nemocnice Královské VinohradyPraha 10Onkologické oddělení
4.0019906Fakultní nemocnice Hradec KrálovéHradec KrálovéOnkologické oddělení
5.00669806Fakultní nemocnice PlzeňPlzeňOnkologické oddělení
6.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomoucOnkologická klinika
7.00072711Nemocnice České BudějoviceČeské BudějoviceOnkologické oddělení
8.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikouOstrava - PorubáOnkologické oddělení

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

2) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 bod B) 1. nařízení vlády č. 487/2000 Sb., kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené
z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001.

3) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 2 odst. 7 písm. e) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

4) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 2 odst. 7 písm. i) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

5) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
Příloha č. 2 bod B) 1. nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

6) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

7) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 5 odst. 2 nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

8) § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

9) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 6 písm. b) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

10) § 17 odst. 11 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.

Přesunout nahoru