Přejít na PLUS

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 454/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu

Částka 169/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Zrušeno k 01.01.2015 (179/2014 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

454

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. listopadu 2001,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 4 a § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), (dále jen "zákon") k provedení § 1 odst. 2 písm. a) bodů 2 a 5 a § 1 odst. 2 písm. c) zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "31. března" nahrazují slovy "28. února".

2. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) předloží Fondu čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení, nejpozději

1. do 30. září příslušného hospodářského roku, jestliže nepěstuje na orné půdě uvedené do klidu některou z plodin uvedených v bodech 3 až 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení, nebo

2. do 120 dnů po skončení příslušného hospodářského roku, jestliže pěstuje na orné půdě uvedené do klidu některou z plodin uvedených v bodech 3 až 5 přílohy č. 3 k tomuto nařízení,".

3. V § 2 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) prokáže, že měl k 1. únoru příslušného hospodářského roku vypořádány splatné závazky k Fondu, České republice - Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"), Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů a popřípadě prokáže, že splatné závazky nevypořádané k 1. únoru příslušného hospodářského roku vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti; příslušná zdravotní pojišťovna vydá žadateli potvrzení o stavu vypořádání jeho splatných závazků veřejného zdravotního pojištění nejpozději do 15. února příslušného hospodářského roku, jestliže jí o to žadatel prokazatelně požádá nejpozději do 15. ledna příslušného hospodářského roku,".

4. V § 2 odst. 1 písm. g) se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo" a doplňují se tato slova: "neprobíhá konkursní řízení, řízení o vyrovnání nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku,".

5. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) udržuje v náležitém stavu v souladu se zvláštními právními předpisy3) v průběhu celého příslušného hospodářského roku celou výměru zemědělské půdy, kterou obhospodařuje na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu2) ve výměře podle bodu 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení,".

6. V § 2 odst. 1 písm. j) se slova "v příloze č. 4" nahrazují slovy "v bodu 5 přílohy č. 1".

7. V § 2 odst. 2 písm. a) bodu 1 se slova "v příloze č. 5" nahrazují slovy "v příloze č. 3" a slova "přičemž podíl orné půdy uvedené do klidu, na které pěstuje samostatně řepku olejnou nebo plodiny uvedené v bodu 2 přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo souběžně tyto plodiny, nesmí přesáhnout 6 % z celkového množství jím obhospodařované orné půdy," se zrušují.

8. V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) prodá Fondu nejpozději do 31. srpna příslušného hospodářského roku 2,3 tuny řepky olejné, která splňuje

1. kritéria uvedená v příloze č. 4 k tomuto nařízení,

2. kritérium podílu plesnivých a naplesnivělých semen stanovené Fondem na základě klimatických podmínek sklizně nejpozději do 10 dnů ode dne zahájení sklizně,

z každého hektaru orné půdy uvedené do klidu, na které pěstuje řepku olejnou,".

9. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova "do 30. září" nahrazují slovy "do 120 dnů po skončení", slova "přílohy č. 5" se nahrazují slovy "přílohy č. 3" a slova "v příloze č. 3" se nahrazují slovy "v příloze č. 2".

10. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova "přílohy č. 5" nahrazují slovy "přílohy č. 3", slovo "zaorá" se nahrazuje slovy "zapraví do orné půdy" a slova "31. srpna" se nahrazují slovy "10. srpna".

11. V § 3 písm. a) se slova "přílohy č. 5" nahrazují slovy "přílohy č. 3".

12. V § 4 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "za zatravnění orné půdy v příslušném hospodářském roce pro účel tohoto ustanovení se považuje založení porostu s převahou travin, a to nejpozději do 31. května příslušného hospodářského roku, s cílem, aby na konci hospodářského roku byl na zemědělském pozemku zapojený porost s převahou travin; za zatravnění se pro účel tohoto ustanovení nepovažuje obnova travních porostů změněných na ornou půdu v předcházejících dvou hospodářských letech.".

13. V § 4 odst. 4 se slova "v příloze č. 3" nahrazují slovy "v příloze č. 2".

14. V § 6 odst. 1 se slova "nebo" nahrazují slovy ", popřípadě".

15. V § 6 odst. 2 se slovo "nebo" nahrazuje slovem ", popřípadě".

16. V § 6 odstavce 3 a 4 zní:

"(3) Finanční podpora, popřípadě finanční kompenzační podpora se neposkytne na výměru pozemků, které nejsou užívány jako orná půda po celý hospodářský rok, ve kterém žadatel požádal o finanční podporu, popřípadě finanční kompenzační podporu.

(4) Jestliže žadatel v průběhu hospodářského roku, ve kterém požádal o finanční podporu, popřípadě finanční kompenzační podporu, změní pozemek užívaný jako trvalý travní porost na pozemek užívaný jako orná půda a alespoň stejnou výměru orné půdy do konce tohoto hospodářského roku nezatravní, finanční podpora a finanční kompenzační podpora se neposkytne. Do výměry zatravněné orné půdy se pro účely tohoto odstavce nezahrnou pozemky zatravněné za účelem splnění podmínky podle § 4 odst. 2 písm. c).".

17. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) O změně pozemku užívaného jako trvalý travní porost na pozemek užívaný jako orná půda a o zatravnění orné půdy provedeném v průběhu příslušného hospodářského roku informuje žadatel Fond do 30 dnů od zahájení těchto změn, nejdříve však dnem podání žádosti o poskytnutí finanční podpory, popřípadě finanční kompenzační podpory. Vzor informace je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.".

18. V § 7 se slova "nebo" nahrazují slovy ", popřípadě".

19. V § 8 se slova "nebo" nahrazují slovy ", popřípadě".

20. V § 9 se slovo "nebo" nahrazuje slovem ", popřípadě".

21. V § 10 odst. 1 na konci písmene c) se doplňují tato slova: "umístěné na území České republiky".

22. V § 10 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) prokáže, že měl k 1. srpnu příslušného hospodářského roku vypořádány splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů a popřípadě prokáže, že splatné závazky nevypořádané k 1. srpnu příslušného hospodářského roku vypořádal nejpozději ke dni podání žádosti,".

23. V § 10 odst. 1 písm. e) se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo", tečka se nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "neprobíhá konkursní řízení, řízení o vyrovnání nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.".

24. V § 10 odst. 2 se slova "v příloze č. 8" nahrazují slovy "v příloze č. 6", druhá věta se zrušuje a ve třetí větě se tečka zrušuje a doplňují se tato slova: "a čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem zájemce, jehož vzor je uveden v bodu 6 přílohy č. 6 k tomuto nařízení.".

25. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova "přílohy č. 8" nahrazují slovy "přílohy č. 6".

26. V § 12 odst. 1 písm. d) se za slovo "zařízení" vkládají slova "umístěném na území České republiky".

27. V § 13 odst. 2 písmeno e) zní:

"e) závazek kupujícího zpracovat vyrobený methylester řepkového oleje z řepky olejné nakoupené podle této smlouvy na směsné palivo určené jako palivo pro vznětové motory s objemovým obsahem methylesteru řepkového oleje 31 % (dále jen "bionafta") nebo jej prodat výrobci bionafty na výrobu bionafty a zajistit, že takto vyrobená bionafta nebude vyvezena mimo území České republiky,".

28. V § 14 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) prokáže, že má ke dni podání přihlášky pro příslušný hospodářský rok vypořádány splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., dále splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a nemá evidovány daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů,".

29. V § 14 odst. 2 písm. c) se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo", tečka se nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "neprobíhá konkursní řízení, řízení o vyrovnání nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.".

30. V § 14 odst. 4 se slova "v příloze č. 9" nahrazují slovy "v příloze č. 7", druhá věta se zrušuje a ve třetí větě se tečka zrušuje a doplňují se tato slova: "a čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem uchazeče, jehož vzor je uveden v bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení.".

31. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Vzor žádosti o poskytnutí finanční podpory popřípadě finanční kompenzační podpory
Vzor žádosti o poskytnutí finanční podpory popřípadě finanční kompenzační podpory

32. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Čestné prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí finanční podpory za uvádění půdy do klidu, popřípadě finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu (vzor)
Čestné prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí finanční podpory za uvádění půdy do klidu, popřípadě finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu (vzor)

33. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Výčet plodin pěstovaných pro jiné účely, než je výroba potravin, krmiv a osiv, které lze pěstovat na půdě uváděné do klidu

1. Řepka olejná

2. Plodiny pěstované za účelem zeleného hnojení:

směsi olejnin, svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia), jílku jednoletého (Lolium multiflorum), lupiny (Lupinus) a obilovin s výjimkou kukuřice (Zea mays) se zastoupením hořčice (Sinapis) v rozmezí 25 - 70 %

3. Byliny pro energetické využití:

jednoleté:

a) laskavecAmaranthus
b) konopí setéCannabis sativa
c) sléz přeslenitýMalva verticillata

dvouleté:

d) pupalka dvouletáOenothera biennis
e) komonice bíláMelilotus alba

víceleté a vytrvalé:

f) mužák prorostlýSilphium perfoliatum
g) jestřabina východníGalega orientalis
h) topinamburHelianthus tuberosus
i) psiniček bílýAgrostis gigantea
j) čičorka pestráCoronilla varia
k) oman pravýInula helenium
l) šťovík krmnýRumex tianshanicus x Rumex patientia
m) sveřep bezbrannýBromus inermis
n) sveřep samužníkovitýBromus carharticus
o) lesknice (chrastice) rákosovitáPhalaris arundinacea

4. Len setý* Linum usitatissimum

a) přadný

b) olejny

5. Konopí seté pro textilní využití Cannabis sativa

* Hlavní produkt musí být dodán odběrateli za jiným účelem, než je výroba potravin, krmiv a osiv.“.

34. Dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 4.

35. V příloze č. 4 se body 3 a 7 zrušují.

Dosavadní body 4 až 6 se označují jako body 3 až 5.

36. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Informace o hlášení změny užívání pozemku užívaného jako trvalý travní porost na ornou půdu podle § 6 odst. 5 nařízení vlády č. 86/2001 Sb. (vzor)
Informace o hlášení změny užívání pozemku užívaného jako trvalý travní porost na ornou půdu podle § 6 odst. 5 nařízení vlády č. 86/2001 Sb. (vzor)

37. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Žádost o koupi řepky olejné za účelem výroby methylesteru řepkového oleje (vzor)
Žádost o koupi řepky olejné za účelem výroby methylesteru řepkového oleje (vzor)

38. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 86/2001 Sb.

Přihláška do výběrového řízení na prodej řepky olejné za účelem jejího vývozu mimo území České republiky (vzor)
Přihláška do výběrového řízení na prodej řepky olejné za účelem jejího vývozu mimo území České republiky (vzor)


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru