Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 440/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Částka 166/2001
Platnost od 31.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

440

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 30. listopadu 2001

o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb., a podle § 203 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.:


§ 1

Základní ustanovení

Touto vyhláškou se stanoví výše, do které se poskytuje náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví (dále jen "škoda na zdraví"), a určování výše této náhrady v jednotlivých případech (dále jen "odškodnění").

§ 2

Odškodnění bolesti

(1) Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla, (dále jen "poškozený"). Bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku.

(2) Pokud není bodové ohodnocení posuzované škody na zdraví uvedeno v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za škodu na zdraví, s níž lze posuzovanou škodu po stránce bolesti nejspíše srovnávat.

§ 3

Odškodnění ztížení společenského uplatnění

(1) Odškodnění ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, a to za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví (dále jen "následky"). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.

(2) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se vymezuje v lékařském posudku.

(3) Pokud není bodové ohodnocení posuzovaných následků uvedeno v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za následky, s nimiž lze posuzované následky nejspíše srovnávat podle jejich povahy a rozsahu.

Určování bodového ohodnocení pro stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech

§ 4

(1) Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí akutní fáze bolesti, přitom posuzující lékař vychází z podrobných písemných informací předaných předchozím ošetřujícím lékařem.1) Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodů se dále přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím.

(2) Bodové ohodnocení bolesti lze provést až v době stabilizace bolesti.

(3) První operace u zlomenin a uzavřených poranění kostí nebo jiných systémů organismu se hodnotí jako otevřená rána; u každé další operace provedené v těchto případech se bodové ohodnocení zvyšuje o polovinu.

(4) Bolest vzniklá v souvislosti s původně nepředpokládanou operací, k níž však původní škoda na zdraví vedla, se hodnotí jako nově vzniklá bolest.

§ 5

(1) Při určování bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění se hodnotí závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení.

(2) Pokud byl poškozený pro dřívější ztížení společenského uplatnění již odškodněn a odškodňuje-li se nastalé zhoršení tohoto ztížení společenského uplatnění, které při dřívějším hodnocení nebylo předpokládáno, odečte se z bodového ohodnocení nově hodnoceného ztížení společenského uplatnění výše bodového ohodnocení dříve přiznaná.

(3) Pokud společenské uplatnění poškozeného bylo již ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s posuzovanou škodou na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly z této škody na zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu.

§ 6

(1) Pokud škoda na zdraví

a) vyžadovala náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; náročným způsobem léčení se rozumí zejména infekce rány prodlužující dobu léčení,

b) vyžadovala mimořádně náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše na dvojnásobek celkové částky bodového ohodnocení; mimořádně náročným způsobem léčení se rozumí zejména léčení zahrnující dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév nebo dialýzu,

c) vedla ke zvlášť těžkým následkům, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 2 a 4 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; zvlášť těžkými následky škody na zdraví se rozumí takové následky, které podstatně omezují nebo významně mění uplatnění v životě anebo znemožňují další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk poškozeného i jeho předpokládané uplatnění v životě.

(2) Pokud lze škodu na zdraví hodnotit podle více položek poškození zdraví stanovených v přílohách této vyhlášky, bodové ohodnocení těchto položek se sčítá. Jedná-li se však o poškození téhož orgánu, nesmí součet bodového ohodnocení převýšit bodové ohodnocení za jeho anatomickou nebo funkční ztrátu.

§ 7

Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

(1) Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se stanoví na základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku.

(2) Hodnota 1 bodu činí 120 Kč.

(3) Ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může soud2) výši odškodnění stanovenou podle této vyhlášky přiměřeně zvýšit.

§ 8

Lékařský posudek

(1) Lékařský posudek za účelem stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech

a) zpracovává posuzující lékař, který je ošetřujícím lékařem poškozeného; v případě nemoci z povolání je tímto lékařem ošetřující lékař zdravotnického zařízení oprávněného k posuzování nemocí z povolání,3)

b) vydává zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek, a v případě nemoci z povolání zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek.3)

(2) Lékařský posudek se vydává

a) u bolesti, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený,

b) u ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví.

Nový lékařský posudek lze vydat v případě výrazného zhoršení následků. Tento posudek nahradí dosavadní lékařský posudek.

(3) Posuzující lékař zpracovává lékařský posudek na základě úplných písemných informací předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.

(4) Pokud se na léčení poškozeného podílelo více zdravotnických zařízení, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek; pokud jde o nemoc z povolání, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání.3)

(5) V lékařském posudku se vždy uvádí

a) postupy, kterými posuzující lékař dospěl k závěru svého hodnocení,

b) položky příloh této vyhlášky, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno,

c) odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení nad limity uvedené v přílohách této vyhlášky.

(6) Lékařský posudek opatřený podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem zdravotnického zařízení a datem vyhotovení se doručuje poškozenému proti písemnému potvrzení.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 9

Bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené škodou na zdraví, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 10

Zrušují se:

1. vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,

2. vyhláška č. 84/1967 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,

3. vyhláška č. 76/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.,

4. vyhláška č. 54/1993 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 440/2001 Sb.

Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů

KódKlasifikace poškození zdraví početbodů
S00Povrchní poranění hlavy
S000Povrchní poranění vlasové části hlavy (1 % tělesného povrchu)2
S001Kontuze očního víčka a periokulární krajiny5
S002Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny5
S003Povrchní poranění nosu5
S004Povrchní poranění ucha5
S005Povrchní poranění rtu a dutiny ústní5
S007Mnohočetná povrchní poranění hlavysoučet bodů přísl.položek,
nejvýše však 15 bodů
S008Povrchní poranění jiných částí hlavy5
S01Rána hlavy
S0100 Rána vlasové části hlavy nepronikající ke kosti á 1 cm1
S0101- pronikající ke kosti a 1 cm2
S0110 Rána očního víčka a periokulární krajiny15
S0111- s porušením okraje víčka a tarsální ploténky30
S0112- s porušením slzných cest40
S012Rána nosu7
S013Rána ucha7
S014Rána tváře a temporomandibulární krajiny5
S0150 Rána rtu5
S0151 Rána dutiny ústní7
S017Mnohočetné rány hlavysoučet bodů přísl. položek,
nejvýše však 80 bodů
S02Zlomenina kostí lebky a obličeje
S0200 Zlomenina lebeční klenby-fissura10
S0201- imprese30
S0202- tříštivá40
S0203- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány
v místě a poškození měkkých tkání
S0210Zlomenina lebeční spodiny100
S0211- otevřenápřipočítat bodové ohodnocení rány
v místě a poškození měkkých tkání
S0220Zlomenina nosních kostí20
S0221- otevřenápřipočítat bodové ohodnocení rány
v místě a poškození měkkých tkání
S023Zlomenina spodiny očnice20
S0240Zlomeniny horní čelisti40
S0241- otevřenápřipočítat bodové ohodnocení rány
v místě a poškození měkkých tkání
S025Ztráta zubu10
S0260Zlomenina dolní čelisti20
S0261- otevřenápřipočítat bodové ohodnocení rány
v místě a poškození měkkých tkání
S027Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličejesoučet bodů přísl. položek,
nejvýše však 250 bodů
S028Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. lícní kost)10
S03Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
S030Vymknutí čelisti30
S031Vymknutí chrupavky přepážky nosní10
S032Dislokace zubu10
S034Podvrtnutí a namožení čelisti5
S04
S040Poranění nervu a drah zrakového nervu100
S041Poraněni okohybného nervu70
S042Poranění kladkového nervu40
S043Poranění troj klaného nervu70
S044Poranění odvádějícího nervu40
S045Poranění lícního nervu70
S046Poranění sluchového nervu100
S047Poranění postranního smíšeného systému70
S048Poranění jiných mozkových nervů30
S05Poranění oka a očnice
S050Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa20
S0510Kontuze očního bulbu a tkání očnice15
S0511- s krvácením do přední komory nebo sklivce30
S0512- s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis)50
S0513- se změnou polohy nebo poraněním čočky90
S0514- s odchlípením sítnice100
S052Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně150
S053Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně120
S0540Pronikající rána očnice bez cizího tělesa30
S0541Pronikající rána očnice s cizím tělesem50
S0550Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikající bělimou65
S0551- pronikající rohovkou80
S0552- komplikovaná poraněním čočky100
S0553- pronikající krajinou řasnatého tělesa110
S0554- komplikovaná odchlípením sítnice150
S0560Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou40
S0561- pronikající rohovkou bez zasažení čočky60
S0562- pronikající rohovkou s postižením čočky90
S0563- pronikající krajinou řasnatého tělesa80
S0564- komplikovaná odchlípením sítnice120
S0565- komplikovaná výhřezem očních tkání150
S057Avulze - vytržení - oka200
S0580Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia photoelectrica10
S0581cizí tělísko zaseknuté do rohovky15
S0582hluboká nepronikající rána rohovky30
S0583popálení obou víček II-III. stupně30
S0584popálení nebo poleptání epitelu rohovky20
S0585popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou70
S0586poleptání stromatu rohovky alkálií /vápno,čpavek/100
S0587poleptání rohovky vedoucí k její perforaci150
S0590Poúrazový a sekundární glaukom100
S0591Poúrazový vřed rohovky130
S0592Poúrazová (pooper.) endophtalmitis130
S06Nitrolební poranění
S060Otřes mozku lehký20
- těžký60
S061Traumatický otok (edém) mozku120
S062Diruzní axonální poranění mozku500
S063Ložiskové poranění mozku120
S064Epidurální krvácení150
S065Úrazové subdurální krvácení150
S066Úrazové subarachnoidální krvácení200
S067Nitrolební poranění s bezvědomím delším než 7 dní400
S068Jiná nitrolební poranění200
S07Drtivé poranění hlavy
S070Rozdrcení obličeje600
S071Rozdrcení lebky600
S078Rozdrcení jiných částí hlavy600
S08Traumatická amputace části hlavy
S080Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu40
S081Traumatická amputace ucha60
S088Traumatická amputace jiné části hlavy40
S09Jiná a neurčená poranění hlavy
S090Poranění ductus paroticus60
S092Traumatická ruptura ušního bubínku60
S10Povrchní poranění krku
S100Zhmoždění (kontuze) krku10
S101Jiná povrchní poranění krku10
S107Mnohočetná povrchní poranění krkusoučet bodů přísl. položek
S108Povrchní poranění jiných částí krku10
S11Rána krku
S110Rána postihující hrtan a průdušnici150
S111Rána postihující štítnou žlázu100
S112Rána postihující hltan a krční části jícnu100
S1180Rána krku povrchní á 1 cm2
S1181- hluboká a 1 cm3
S12Zlomenina krční páteře
S1200Zlomenina 1.nebo 2. krčního obratle bez dislokace150
S1201- s dislokací250
S1202- otevřená (např. střelné poranění)připočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S1210Zlomenina 3.-7. krčního obratle bez dislokace50
S1211- s dislokací100
S1212- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S127Mnohočetné zlomeniny krční páteřesoučet bodů přísl. položek,
nejvýše však 300 bodů
S128Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro)80
S129Zlomenina transverzálního nebo spinózního výběžku20
S13Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku
S130Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky100
S131Vymknutí krčního obratle150
S132Vymknutí jiných neurčených částí krku50
S134Podvrtnutí a natažení krční páteře20
S135Pohmoždění hlubších struktur krčních25
S14Poranění nervů a míchy v úrovni krku
S1400Otřes krční míchy60
S1401Otok (edém) krční míchy120
S1402Kontuze krční míchy320
S1403Transverzální léze krční míchy600
S1 420Poranění nervového kořene krční míchy (2.-4. kořen)320
S1421Poranění nervového kořene krční míchy (5.-7. kořen)130
S143Poranění pažní pleteně200
S144Poranění periferních nervů krku20
S145Poranění krčních sympatických nervů60
S15Poranění krevních cév v úrovni krku
S150Poranění krční tepny100
S151Poranění vertebrální tepny100
S152Poranění zevní hrdelní žíly15
S153Poranění vnitřní hrdelní žíly25
S157Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krkusoučet bodů přísl.
položek, nejvýše
však 200 bodů
S158Poranění jiných krevních cév v úrovni krku20
S16Poranění svalu a šlachy v úrovni krku20
S17Drtivé poranění krku
S170Drtivé poranění hrtanu a průdušnice150
S178Drtivé poranění jiných částí krku (decollement+ztrátové poranění)80
S19Jiná a neurčená poranění krku
S197Mnohočetná poranění krkusoučet bodů
přísl. položek
S20Povrchní poranění hrudníku
S200Zhmoždění (kontuze) prsu ženy30
S201Povrchní poranění prsu (1 % tělesného povrchu)2
S202Zhmoždění stěny hrudníku10
S203Povrchní poranění přední stěny hrudníku (1 % tělesného povrchu)2
S204Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku10
S207Mnohočetná povrchní poranění hrudníkusoučet bodů
přísl. položek
S21Otevřená rána hrudníku
S2100Rána prsu do 5 cm délky5
S2101- nad 5 cm délky10
S2110Rána stěny hrudníku povrchní á 1 cm2
S2111- hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm3
S2112- hluboká pronikající do dutiny á 1 cm5
S217Mnohočetné rány hrudní stěnysoučet bodů
přísl. položek
S22Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře
S2200Zlomenina hrudního obratle bez posunu50
S2201- s posunem100
S2202- tříštivá150
S2203- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S221Mnohočetné zlomeniny hrudní páteřesoučet bodů přísl.
položek, nejvýše
však 350 bodů
S2220Zlomenina hrudní kosti nedislokovaná30
S2221- dislokovaná60
S2222- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S2230Zlomenina žebra15
S2231- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S224Mnohočetné zlomeniny žebersoučet bodů přísl. položek
S225Prolomený hrudník s respirační insuficiencí100
S228Zlomenina transverzálních a spinózních výběžků20
S23Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
S230Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky100
S231Vymknutí hrudního obratle150
S233Podvrtnutí a natažení hrudní páteře (distorse)25
S24Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
S2400Otřes hrudní míchy60
S2401Otok (edém) hrudní míchy100
S2402Kontuze hrudní míchy200
S2403Transverzální leze hrudní míchy400
S242Poranění nervového kořene hrudní míchy110
S243Poranění periferních nervů hrudníku80
S244Poranění hrudních sympatických nervů50
S25Poranění krevních cév hrudníku
S250Poranění hrudní aorty250
S251Poranění podklíčkové tepny100
S252Poranění horní duté žíly250
S253Poranění podklíčkové žíly100
S254Poranění plicních krevních cév150
S255Poranění mezižeberních krevních cév40
S257Mnohočetné poranění krevních cév hrudníkusoučet bodů přísl.
položek, nejvýše
však 500 bodů
S258Poranění ductus thoracicus50
S26Poranění srdce
S2600 - s hemoperikardem penetrující250
S2601- s hemoperikardem nepenetrující200
S2680- s arytmiemi150
S2681- bez arytmií120
S27Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
S270Traumatický pneumotorax70
S271Traumatický hemotorax70
S272Traumatický tenzní pneumotorax100
S2730Kontuze plic100
S2731Lacerace plic150
S274Poranění průdušky100
S275Poranění hradní části průdušnice100
S276Poranění pohrudnice20
S277Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánůsoučet bodů přísl.
položek, nejvýše
však 300 bodů
S278Poranění bránice100
S28Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
S280Rozdrcený hrudníksoučet bodů přísl.
položek, nejvýše
však 450 bodů
S281Traumatická amputace prsu60
S29Jiná a neurčená poranění hrudníku
S290Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku30
S30Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S300Zhmoždění dolní části zad a pánve20
S301Zhmoždění břišní stěny20
S302Zhmoždění zevních pohlavních orgánů50
S307Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánvesoučet bodů přísl.
položek, nejvýše
však 70 bodů
S308Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve (1% tělesného povrchu)2
S31Rána břicha, dolní části zad a pánve
S3100Rána dolní části zad a pánve povrchní a 1 cm2
S3101- hluboká á 1 cm3
S3110Rána břišní stěny povrchní á 1 cm2
S3111- hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm3
S3112- hluboká pronikající do dutiny á 1 cm5
S312Rána pyje30
S313Rána šourku a varlat30
S314Rána pochvy a vulvy30
S317Mnohočetné rány břicha, dolní části zad a pánvesoučet bodů přísl.
položek, nejvýše
však 60 bodů
S32Zlomenina bederní páteře a pánve
S3200Zlomenina bederního obratle bez posunu50
S3201- s posunem100
S3202- tříštivá150
S3203- otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S3210Zlomenina kosti křížové150
S3211- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S3220Zlomenina kostrče50
S3221- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S3230Zlomenina kyčelní kosti150
S3231- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S3240Zlomenina acetabula jednoduchá60
S3241- komplikovaná160
S3242- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S3250Zlomenina kosti stydké (jedno raménko)40
S3251- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S3270Zlomeniny pánve bez instability pánevního kruhu160
S3271- s instabilitou pánevního kruhu200
S328Zlomenina transverzálních nebo spinózních výběžků20
S329Mnohočetné zlomeniny bederních obratlůsoučet bodů přísl.
položek, nejvýše
však 250 bodů
S33Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
S330Traumatická ruptura bederní meziobratlové ploténky100
S331Vymknutí bederního obratle100
S332Vymknutí kloubu sakroiliakálního100
S333Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve35
S334Traumatická ruptura spony stydké50
S335Podvrtnutí a natažení bederní páteře20
S336Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu20
S34Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S3400Otřes bederní míchy60
S3401Otok (edém) bederní míchy100
S3402Kontuze bederní míchy200
S3403Transverzální leze bederní míchy400
S342Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře60
S343Poranění caudy equiny120
S344Poranění lumbosakrální pleteně120
S345Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů60
S346Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve30
S348Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha,
dolní části zad a pánve
20
S35Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S350Poranění břišní aorty250
S351Poranění dolní duté žíly250
S352Poranění břišní nebo mezenterické tepny130
S353Poranění vrátnice nebo slezinné žíly130
S354Poranění krevních cév ledviny130
S355Poranění kyčelních krevních cév130
S357Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha,
dolní části zad a pánve
součet bodů přísl.
položek, nejvýše
však 500 bodů
S358Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha,
dolní části zad a pánve
60
S36Poranění nitrobřišních orgánů
S3600Kontuze sleziny60
S3601Ruptura sleziny120
S3602Lacerace sleziny180
S3610Kontuze jater nebo žlučníku60
S3611Ruptura jater nebo žlučníku120
S3612Lacerace jater nebo žlučníku180
S3613Poranění žlučových cest180
S3620Kontuze slinivky břišní60
S3621Ruptura slinivky břišní120
S3622Lacerace slinivky břišní180
S3623Poranění ductus pancreaticus180
S363Poranění žaludku (perforace)100
S364Poranění tenkého střeva80
S365Poranění tračníku100
S366Poranění konečníku100
S367Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánůsoučet bodů
přísl. položek
S368Poranění jiných nitrobřišních orgánů80
S37Poranění pánevních orgánů
S3700Kontuze ledviny (poúrazová hematurie)60
S3701Ruptura parenchymu ledviny120
S3702Lacerace ledviny180
S3703Poranění dutého systému ledviny180
S371Poranění močovodu80
S372Poranění močového měchýře80
S3730Pohmoždění močové trubice60
S3731částečná ruptura močové trubice80
S3732Lacerace močové trubice120
S374Poranění adnex80
S3760Kontuze dělohy80
S3761Ruptura dělohy160
S377Mnohočetná poranění pánevních orgánůsoučet bodů
přísl. položek
S38Rozdrcení a traumatická amputace části břicha,
dolní části zad a pánve
S380Rozdrcení zevních pohlavních orgánůsoučet bodů
přísl. položek
S382Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů200
S39Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
S390Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve40
S397Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánvesoučet bodů
přísl. položek
S40Povrchní poranění ramene a paže
S400Zhmoždění ramene a paže15
S407Mnohočetná povrchní poranění ramene a pažesoučet bodů
přísl. položek
S408Povrchní poranění ramene a paže (1% tělesného povrchu)2
S41Rána ramene a paže
S4100Rána ramene povrchní á 1 cm2
S4111- pronikající ke kosti á 1 cm5
S4110Rána paže (nadloktí) povrchní á 1 cm2
S4111- pronikající ke kosti á 1 cm5
S417Mnohočetné rány ramene a paže součet bodů přísl. položek
S42Zlomenina ramene a paže
S4200Zlomenina klíční kosti bez dislokace20
S4201- s dislokací40
S4202- tříštivá60
S4203- nitrokloubní80
S4204Zlomenina klíční kosti otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S4210Zlomenina lopatky bez posunu20
S4211- s posunem40
S4212- tříštivá60
S4213- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S4220Zlomenina horního konce pažní kosti bez dislokace30
S4221- s dislokací60
S4222- tříštivá80
S4223- nitrokloubní100
S4224- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S4230Zlomenina diafyzy pažní kosti bez dislokace40
S4231- s dislokací80
S4232- tříštivá100
S4233- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S4240Zlomenina dolního konce pažní kosti bez dislokace30
S4241- s dislokací60
S4242- tříštivá80
S4243- nitrokloubní100
S4244- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S427Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kostisoučet bodů
přísl. položek
S43Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů
a vazů ramenního pletence
S430Vymknutí ramenního kloubu30
S431Vymknutí akromioklavikulárního kloubu30
S432Vymknutí sternoklavikulárního kloubu30
S434Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu10
S435Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu10
S436Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu10
S44Poranění nervů v úrovni ramene a paže
S4400Přerušení loketního nervu v úrovni paže120
S4401Natažení loketního nervu20
S4410Přerušení středního nervu v úrovni paže130
S4411Natažení středního nervu30
S4420Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže140
S4421Natažení vřetenního nervu40
S4430Přerušení ramenního nervu110
S4431Natažení ramenního nervu20
S444Poranění svalově kožního nervu50
S445Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže50
S447Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a pažesoučet bodů
přísl. položek
S448Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže30
S45Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže
S450Poranění podpažní tepny60
S451Poranění pažní tepny60
S452Poranění podpažní nebo pažní žíly60
S453Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže10
S457Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a pažesoučet bodů
přísl. položek
S46Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže
S460Poranění šlachy manžety rotátorů ramene30
S461Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu30
S462Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu30
S463Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu30
S467Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže součet bodů
přísl. položek
S468Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže30
S47Drtivé poranění ramene a pažesoučet bodů
přísl. položek
S48Traumatická amputace ramene a paže
S480- v ramenním kloubu250
S481- v úrovni mezi ramenem a loktem200
S49Jiná a neurčená poranění ramene a paže
S497Mnohočetná poranění ramene a pažesoučet bodů
přísl. položek
S50Povrchní poranění lokte a předloktí
S500Zhmoždění lokte20
S501Zhmoždění jiných a neurčených částí předloktí20
S507Mnohočetná povrchní poranění předloktísoučet bodů
přísl. položek
S51Rána předloktí
S5100Rána předloktí povrchová à 1 cm1
S5101- pronikající ke kosti a 1 cm3
S517Mnohočetné otevřené rány předloktísoučet bodů
přísl. položek
S52Zlomenina lokte a předloktí
S5200Zlomenina horního konce loketní kosti bez dislokace30
S5201- s dislokací60
S5202- tříštivá90
S5203- Zlomenina horního konce kosti loketní nitrokloubní100
S5204- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S5210Zlomenina horního konce vřetenní kosti bez dislokace30
S5211- s dislokací60
S5212- tříštivá90
S5213- nitrokloubní100
S5214- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S5220Zlomenina diafýzy loketní kosti bez dislokace20
S5221- s dislokací40
S5222- tříštivá60
S5223- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S5230Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez dislokace20
S5231- s dislokací40
S5232- tříštivá60
S5233- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S524Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní součetbodů přísl. položek
S5250Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez dislokace20
S5251- s dislokací40
S5252- tříštivá60
S5253- nitrokloubní70
S5254- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S5260Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu30
S5261- s posunem60
S5262- tříštivá90
S5263- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S527Mnohočetné zlomeniny předloktísoučet bodů
přísl. položek
S53Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
S530Vymknutí hlavičky kosti vřetenní30
S531Vymknutí lokte, NS30
S532Traumatická ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu30
S533Traumatická ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu30
S534Podvrtnutí a natažení lokte10
S535Bolestivá pronace u dětí10
S54Poranění nervů předloktí
S5400Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí60
S5401Natažení loketního středního nervu v úrovni předloktí20
S5410Přerušení středního nervu v úrovni předloktí80
S5411Natažení středního nervu v úrovni předloktí20
S5420Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí80
S5421Natažení vřetenního nervu v úrovni předloktí20
S543Poranění kožního citlivého nervu v úrovni předloktí20
S547Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktísoučet bodů
přísl. položek
S548Poranění jiných nervů v úrovni předloktí20
S55Poranění krevních cév v úrovni předloktí
S550Poranění loketní tepny v úrovni předloktí10
S551Poranění vřetenní tepny v úrovni předloktí10
S552Poranění žíly předloktí5
S557Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktísoučet bodů
přísl. položek
S56Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
S560Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí40
S561Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni předloktí40
S562Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí40
S563Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí40
S564Poranění svalu a šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí40
S565Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí40
S567Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktísoučet bodů
přísl. položek
S57Drtivé poranění předloktí
S570Drtivé poranění lokte150
S578Drtivé poranění jiných částí předloktí100
S58Traumatická amputace předloktí
S580Traumatická amputace v úrovni lokte150
S581- v úrovni mezi loktem a zápěstím100
S59Jiná a neurčená poranění předloktí
S597Mnohočetná poranění předloktísoučet bodů
přísl. položek
S60Povrchní poranění zápěstí a ruky
S600Zhmoždění prstu ruky bez poškození nehtu5
S601- s poškozením nehtu10
S602Zhmoždění jiných částí zápěstí a ruky10
S607Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a rukysoučet bodů
přísl. položek
S61Rána zápěstí a ruky
S610Rána prstu ruky bez poškození nehtu á 1 cm1
S611- s poškozením nehtu á 1 cm2
S617Mnohočetné rány zápěstí a rukysoučet bodů
přísl. položek
S618Rána jiných částí zápěstí a ruky a 1 cm2
S62Zlomenina zápěstí a ruky
S6200Zlomenina kosti člunkové bez posunu30
S6201- s posunem60
S6202- tříštivá90
S6203- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S6210Zlomenina jiné zápěstní kosti bez posunu20
S6211- s posunem40
S6212- tříštivá60
S6213- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S6220Zlomenina první záprstní kosti bez posunu20
S6221- s posunem40
S6222- tříštivá60
S6223- nitrokloubní70
S6224- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S6230Zlomenina jiné záprstní kosti bez posunu15
S6231- s posunem30
S6232- tříštivá45
S6233- nitrokloubní50
S6234- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S624Mnohočetná zlomenina záprstních kostísoučet bodů
přísl. položek
S6250Zlomenina palce ruky bez posunu15
S6251- s posunem30
S6252- tříštivá45
S6253- nitrokloubní50
S6254- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S6260Zlomenina jiného prstu (ruky) bez posunu10
S6261- s posunem20
S6262- tříštivá30
S6263- nitrokloubní40
S6264- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S627Mnohočetné zlomeniny prstů rukysoučet bodů
přísl. položek
S63Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky
S630Vymknutí zápěstí30
S631Vymknutí prstu (ruky)20
S632Mnohočetná vymknutí prstů rukysoučet bodů
přísl. položek
S633Traumatická ruptura vazů zápěstí a karpu20
S634Traumatická ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky20
S635Podvrtnutí a natažení zápěstí10
S636Podvrtnutí a natažení prstu ruky10
S64Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
S6400Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky60
S6401Natažení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky20
S6410Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí60
S6411Natažení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí20
S6420Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky60
S6421Natažení vřetenního nervu v úrovni ruky a zápěstí20
S6430Přerušení prstního nervu palce ruky30
S6431Natažení prstního nervu palce ruky10
S6440Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky20
S6441Natažení prstního nervu jiného prstu ruky10
S647Poranění mnohočetných nervů v úrovni ruky a zápěstísoučet bodů
přísl. položek
S65Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky
S650Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky10
S651Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky10
S652Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku10
S653Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku10
S66Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
S660Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky40
S661Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky40
S662Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky40
S663Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky40
S664Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky40
S665Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky40
S666Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a rukysoučet bodů
přísl. položek
S667Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a rukysoučet bodů
přísl. položek
S668Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky40
S67Drtivé poranění zápěstí a ruky
S670Drtivé poranění palce a jiného prstu ruky75
S678Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky50
S68Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
S680Traumatická amputace palce ruky (úplná, částečná)80
S681Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná, částečná)40
S682Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná, částečná)součet bodů
přísl. položek
S683Kombinovaná traumatická amputace prstu s jinými částmi zápěstí a rukysoučet bodů
přísl. položek
S684Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí100
S688Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky80
S69Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
S697Mnohočetná poranění zápěstí a rukysoučet bodů
přísl. položek
S70Povrchní poranění kyčle a stehna
S700Zhmoždění (kontuze) kyčle15
S701Zhmoždění stehna15
S707Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna (1 % tělesného povrchu)2
S71Rána kyčle a stehna
S7100Rána kyčle povrchní a 1 cm2
S7101- hluboká nepronikající ke kosti a 1 cm3
S7102- hluboká pronikající ke kosti a 1 cm5
S7110Rána stehna povrchní a 1 cm2
S7111- hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm3
S7112- hluboká pronikající ke kosti a 1 cm5
S717Mnohočetné rány kyčle a stehnasoučet bodů
přísl. položek
S72Zlomenina stehenní kosti
S7200Zlomenina horního konce stehenní kosti bez dislokace70
S7201- s dislokací140
S7202- tříštivá200
S7203- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S7230Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez dislokace80
S7231- s dislokací160
S7232- tříštivá220
S7233- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S7240Zlomenina dolního konce kosti stehenní bez dislokace70
S7241- s dislokací140
S7242- tříštivá200
S7243- nitrokloubní220
S7244- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S727Mnohočetné zlomeniny stehenní kostisoučet bodů
přísl. položek
S728Zlomenina trochanteru (izolovaně)60
S73Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle
S730Vymknutí kyčle100
S731Podvrtnutí a natažení kyčle35
S74Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
S740Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna120
S741Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna120
S742Poranění kožního citlivého nervu v úrovni kyčle a stehna25
S747Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehnasoučet bodů
přísl. položek
S748Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna25
S75Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
S750Poranění stehenní tepny40
S751Poranění stehenní žíly v úrovni třísla a stehna30
S752Poranění velké podkožní žíly v úrovni třísla a stehna10
S757Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehnasoučet bodů
přísl. položek
S758Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna10
S76Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
S760Poranění svalu a šlachy kyčle30
S761Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu50
S762Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna20
S763Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna20
S764Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna20
S767Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehnasoučet bodů
přísl. položek
S77Drtivé poranění kyčle a stehna
S770Drtivé poranění kyčle300
S771Drtivé poranění stehna200
S772Drtivé poranění kyčle i stehnasoučet bodů
přísl. položek
S78Traumatická amputace kyčle a stehna
S780Traumatická amputace v kyčelním kloubu350
S781Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem250
S79Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
S797Mnohočetná poranění kyčle a stehnasoučet bodů
přísl. položek
S80Povrchní poranění bérce
S800Zhmoždění kolena10
S801Zhmoždění jiných a neurčených částí bérce10
S807Mnohočetná povrchní poranění bércesoučet bodů
přísl. položek
S808Jiná povrchní poranění bérce (1 % tělesného povrchu)2
S81Rána bérce
S8100Rána bérce a kolena povrchní à 1 cm2
S8101- hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm3
S8102- hluboká pronikající ke kosti a 1 cm5
S817Mnohočetné rány bércesoučet bodů
přísl. položek
S82Zlomenina bérce, včetně kotníku
S8200Zlomenina čéšky bez dislokace30
S8201- s dislokací60
S8202- tříštivá90
S8203- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě poškození
měkkých tkání
S8210Zlomenina horního konce holenní kosti bez dislokace60
S8211- s dislokací120
S8212- tříštivá180
S8213- nitrokloubní220
S8214- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S8220Zlomenina diafýzy holenní kosti bez dislokace70
S8221- s dislokací140
S8222- tříštivá210
S8223- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S8230Zlomenina dolního konce holenní kost bez dislokace50
S8231- s dislokací100
S8232- tříštivá150
S8233- nitrokloubní200
S8234- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S8240Zlomenina samotné kosti lýtkové20
S8241- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S8250Zlomenina vnitřního kotníku bez dislokace80
S8251- s dislokací100
S8252- tříštivá150
S8253Zlomenina vnitřního kotníku otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S8260Zlomenina vnějšího kotníku bez dislokace60
S8261- s dislokací100
S8262- tříštivá130
S8263- otevřenápřipočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S827Mnohočetné zlomeniny bércesoučet bodů
přísl. položek
S828Zlomeniny jiných částí bérce80
S83Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena
S830Vymknutí čéšky50
S831Vymknutí kolena70
S832Čerstvé poranění menisku70
S833Čerstvé přerušení kloubní chrupavky kolena60
S8340Podvrtnutí a natažení postihující kolaterální vaz kolena40
S8341Přerušení kolaterálního vazu kolena70
S8350Podvrtnutí a natažení zkříženého vazu kolena40
S8351Přerušení zkříženého vazu kolena70
S836Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena40
S837Poranění mnohočetných struktur kolenasoučet bodů
přísl. položek,
nejvýše však 150 bodů
S84Poranění nervů v úrovni bérce
S8400Natažení nervu tibiálního bérce20
S8401Přerušení nervu tibiálního bérce50
S8410Natažení nervu peroneálního bérce20
S8411Přerušení nervu peroneálního bérce70
S842Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce30
S847Poranění mnohočetných nervů v úrovni bércesoučet bodů
přísl. položek
S848Poranění jiných nervů bérce30
S85Poranění krevních cév bérce
S850Poranění podkolenní tepny40
S851Poranění holenní tepny (přední, zadní)20
S852Poranění tepny lýtkové20
S853Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce10
S854Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce5
S855Poranění podkolenní žíly20
S857Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bércesoučet bodů
přísl. položek
S858Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce5
S86Poranění svalu a šlachy bérce
S860Poranění Achillovy šlachy70
S861Poranění jiného svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni bérce40
S862Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny v úrovni bérce30
S863Poranění svalu a šlachy skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce30
S867Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bércesoučet bodů
přísl. položek
S868Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce30
S87Drtivé poranění bérce
S870Drtivé poranění kolena200
S878Drtivé poranění jiných a neučených částí bérce130
S88Traumatická amputace bérce
S880Traumatická amputace v úrovni kolena250
S881- mezi kolenem a kotníkem180
S89Jiná a neurčená poranění bérce
S897Mnohočetná poranění bércesoučet bodů
přísl. položek
S90Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S900Zhmoždění kotníku20
S901Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtu5
S902- s poškozením nehtu10
S903Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem5
S907Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod nímsoučet bodů
přísl. položek
S908Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním (1% tělesného povrchu)2
S91Rána kotníku a nohy
S9100Rána povrchní nepronikající ke kosti á 1 cm1
S9101- hluboká pronikající ke kosti á 1 cm2
S917Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod nímsoučet bodů
přísl. položek
S92Zlomenina nohy pod kotníkem
S9200Zlomenina patní kosti bez dislokace50
S9201- s dislokací100
S9202Zlomenina patní kosti tříštivá150
S9203- otevřenápřipočítat bodové
hodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S9210Zlomenina kosti hlezenní bez dislokace40
S9211- s dislokací100
S9212- tříštivá150
S9213- otevřenápřipočítat bodové
hodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S9220Zlomenina jiných nártních kostí bez dislokace25
S9221- s dislokací50
S9222- tříštivá100
S9223- otevřenápřipočítat bodové
hodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S9230Zlomenina zanártní kosti bez dislokace25
S9231- s dislokací40
S9232- tříštivá50
S9233- nitrokloubní70
S9234- otevřenápřipočítat bodové
hodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S9240Zlomenina palce nohy bez dislokace20
S9241- s dislokací40
S9242- tříštivá60
S9243- nitrokloubní60
S9244- otevřenápřipočítat bodové
hodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S9250Zlomenina jiného prstu nohy bez dislokace5
S9251- s dislokací10
S9252- tříštivá15
S9253- nitrokloubní15
S9254- otevřenápřipočítat bodové
hodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S927Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkemsoučet bodů
přísl. položek
S93Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
S930Vymknutí kotníku100
S931Vymknutí prstu nohy20
S932Ruptura vazů kotníku a nohy pod ním60
S933Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem50
S934Podvrtnutí a natažení kotníku10
S935Podvrtnutí a natažení prstu nohy5
S94Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod kotníkem
S940Poranění zevního plantárního nervu30
S941Poranění vnitřního plantárního nervu30
S942Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním30
S943Poranění kožního citlivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním20
S947Mnohočetná poranění nervu v úrovni kotníku a nohy pod nímsoučet bodů
přísl. položek
S948Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním20
S95Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
S950Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem5
S951Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem5
S957Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod nímsoučet bodů
přísl. položek
S96Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
S960Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním40
S961Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním30
S962Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním40
S967Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod nímsoučet bodů
přísl. položek
S968Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním30
S97Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním
S970Drtivé poranění kotníku130
S971Drtivé poranění prstu nohy30
S978Drtivé poranění jiných částí kotníku a nohy pod nímsoučet bodů
přísl. položek
S98Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním
S980Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku160
S981- jednoho prstu nohy50
S982- dvou nebo více prstů nohysoučet bodů
přísl. položek
S983- jiných částí nohy pod kotníkem100
S99Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním
S997Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod nímsoučet bodů
přísl. položek
T17Cizí těleso v dýchacím ústrojí
T170Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních dutinách10
T171- v hltanu20
T172- v hrtanu20
T173- v průdušnici30
T174- v průdušce50
T178- v jiných a více částech dýchacího ústrojísoučet bodů
přísl. položek
T18Cizí těleso v trávicím ústrojí
T180Cizí těleso v ústech5
T1810-v jícnu - odstraněné endoskopicky30
T1811- odstraněné operací60
TI 820- v žaludku - odstraněné endoskopicky30
T1821- odstraněné operací60
T183- v tenkém střevě80
T184- v tračníku80
T185- v řiti a konečníku60
T19Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí
T1 900Cizí těleso v močové trubici - odstraněné endoskopicky20
T1901- odstraněné operací40
T1910Cizí těleso v močovém měchýři -odstraněné endoskopicky20
T1911- odstraněné operací60
T192- ve vulvě a pochvě30
T1930- v děloze30
T2700Popálení a poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně150
T2701- těžkého stupně400
T271- s plícemi600
T280Popálenina úst a hltanu200
T281- jícnu400
T31 Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu stupně postižení
I. st.II. st.III. st.
T310méně než 0,25 % povrchu těla0515
T31010,25 % - méně než 1 % povrchu těla51075
T3111 % - méně než 5 % povrchu těla2550150
T3125 % - méně než 10 % povrchu těla50100300
T31310 % - méně než 20 % povrchu těla100200600
T31420 % - méně než 30 % povrchu těla150300900
T31530 % - méně než 40 % povrchu těla2004001200
T31640 % - méně než 50 % povrchu těla2505001500
T31750 % - méně než 60 % povrchu těla3006001800
T31860 % - méně než 70 % povrchu těla3507002100
T31970 % a více povrchu těla4008002400
Kód Klasifikace poškození zdraví Počet bodů
T63Toxický účinek styku s jedovatými živočichy30
T67Účinky horka a světla
T670Úpal tepelný a sluneční15
T671Mdloba (synkopa) z horka35
T672Křeče z horka20
T673Anhydrotické vyčerpání z horka35
T674Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli35
T676Přechodná únava z horka0
T677Otok (edém) z horka35
T678Jiné účinky horka a světla15
T70Účinky tlaku vzduchu a vody
T700Ušní barotrauma40
T701Barotrauma dutin30
T790Vzduchová embolie150
T791Tuková embolie200
T792Traumatické sekundární rekurentní krvácení100
T793Poúrazová infekce rány50
T794Traumatický šok/bezprostřední, opožděný/200
T795Traumatická anurie. Crush syndrom200
T796Traumatická ischemie svalu100
T797Traumatický podkožní emfyzém50
T802Místní projevy po očkování /katar, zánět, nekroza/70
T 8060 Sérová nemoc bez komplikací200
T8061- s komplikacemi /např arthralgiemi a pod/300
T 8860 Anafylaktický šok bez komplikací200
T8861- s komplikacemi /bezvědomí a pod/350

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 440/2001 Sb.

Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů

Položka Klasifikace poškození zdraví počet bodů
01 Hlava a smyslové orgány
0110 Ztráta vlasů po skalpaci úplná u muže 150
0111 - úplná u ženy 450
0112 - částečná u muže 120
0113 - částečná u ženy 360
0120 Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm2 75
0121 v rozsahu 2-10 cm2 210
0122 v rozsahu větším než 10 cm2 360
013 Postkomoční syndrom 70- 200
014 Vážné mozkové nebo duševní poruchy po těžkém poranění hlavy 500 - 3000
015 Vážné duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy 900
016 Vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných
nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací
(ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)
500 - 1500
017 Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu
(např. fantomové bolesti po amputacích)
210
0180 Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně 150
0181 - těžkého stupně 600
019 Traumatické postižení trojklanného nervu 150 - 350
0200 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami
(zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu)
nebo deformující jizvy lehkého stupně
200
0201 - středně těžkého stupně 400
0202 - těžkého stupně 600
021 Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvorea) 300
022 Ztráta chuti (čichu) 200 - 500
023 Ztráta hrotu nosu 250
0240 Ztráta nosu bez zúžení průduchů 450
0241 Ztráta nosu se zúžením průduchů 550
025 Deformace nosu 200
027 Perforace nosní přepážky 50- 80
03 Zrak
0310 Stav po vynětí oka 500
0311 - u dítěte do 15 let 700
032 Ztráta zraku - dle tabulky 1
0330 Ztráta čočky u vidoucího oka
- kompenzována artefakií, věk nad 50 let 100
0331 - kompenzována artefakií, věk do 50 let 300
0332 - kompenzována kontaktní čočkou 400
0333 - kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí 500
0334 - u dítěte do 15 let 700
0335 - nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti
0340 Traumatická porucha postavení očí
- s dvojitým viděním svisle 600
0341 - s dvojitým viděním vodorovně 400
0342 - s dvojitým viděním jen při určitém pohledu 200
035 Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3.
0360 Porušení průchodnosti slzných cest
- v oblasti horního víčka 50
0361 - v oblasti dolního víčka nebo níže 200
037 Chybné postavem řas (trichiasa) 100
038 Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka 100
039 Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí
0391 Deformace očnice 180
0392 Deformace víček 170
0393 Deformita oka (mimo změn zornice) 160
0400 Traumatická porucha akomodace
nepodmíněná ztrátou čočky ve věku do 45 let
300
0401 - ve věku nad 45 let 100
0402 - ve věku nad 60 let 0
0403 - u dítěte do 15 let 500
041 Poúrazový lagoftalmus 210
042 Ptóza horního víčka kryjící zornici 400
05 Sluch
0510 Ztráta jednoho boltce 210
0511 - obou boltců 340
052 Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový 300
0530 Deformace boltce lehkého stupně 170
0531 - těžkého stupně 350
0540 Nedoslýchavost jednostranná středně těžkého stupně 100-200
0541 - těžkého stupně 200 - 400
0542 - velmi těžkého stupně 400 - 800
0550 Nedoslýchavost oboustranná středně těžkého stupně 200 - 400
0551 - těžkého stupně 400 - 800
0552 - velmi těžkého stupně 800 -1500
0560 Hluchota jednostranná 500 - 1000
0561 - oboustranná 3000
0562 - ztráta sluchu druhého ucha 2500
0570 Porucha labyrintu (mimo nedoslýchavost a hluchotu) 100-500
0571 Neurotizující tinitus 100-300
06 Poškození chrupu, jazyka, krku
0610 Ztráta jednoho zubu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady) 15
0612 - více zubů násobek 15
0613 Odlomení korunkové části jednoho zubu 10
0615 - více zubů násobek 10
062 Ztráta jazyka 1000
063 Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi 200
0640 Poškození hlasu částečná ztráta 200 - 700
0641 - úplná ztráta (afonie) 1500
0642 ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka) 300-1000
0643 Porucha řeči centrálního původu po úrazu 1000-2000
0650 Zúžení hrtanu lehkého stupně 150- 300
0651 - středně těžkého stupně 300- 600
0652 - těžkého stupně 600-1500
0653 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou 800
07 Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha
0710 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic
a stěny hradní lehkého stupně
150
0711 - středně těžké stupně 300
0712 - těžké stupně 600
0713 Jiné následky poranění plic - jednostranné 500
0714 - oboustranné 1100
0720 Poruchy srdeční a cévní - lehkého stupně 200
0721 - středně těžkého stupně 500
0722 - těžkého stupně 1000
073 Píštěl jícnu 300
0740 Poúrazové omezení hybnosti páteře - lehkého stupně 100
0741 - lehkého stupně s příznaky kořenového dráždění 200
0742 - středně těžkého stupně 150
0743 - středně těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění 300
0744 - těžkého stupně 200
0745 - těžké stupně s příznaky kořenového dráždění 400
0750 Poúrazová - paraparéza 600
0751 - kvadruparéza 1500
0752 - paraplegie 2800
0753 - kvadruplegie 3000
0754 - hemiparéza 800
0755 - hemiplegie 2600
0756 - monoparéza 300
0757 - monoplegie 1400
08 Břicho, pánev, zažívací orgány
081 Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu 250
082 Porušení funkce zažívacích orgánů 200 - 550
083 Ztráta sleziny 300
084 Sterkorální píštěl 500 - 700
085 Nedomykavost řitních svěračů 700
09 Močové a pohlavní orgány
091 Ztráta jedné ledviny 400
0920 Porucha močení následkem poranění močových orgánů - lehkého stupně 150
0921 - středně těžkého stupně 300
0922 - těžkého stupně 500
093 Píštěl močového měchýře nebo močové roury 700
094 Počasný zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin 500
095 Hydrokéla poúrazová 50
0960 Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku 200
0961 Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu)
do 45 let muže nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu)
do 40 let ženy
1200
0962 - od 45 do 70 let muže nebo od 40 do 60 let ženy 600
0963 - nad 70 let muže nebo nad 60 let ženy 300
0970 Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace pochvy
nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk do 45 let
1200
0971 - od 45 do 70 let 600
0972 - nad 70 let 300
0980 Ztráta jednoho prsu u žen do 45 let 800
0981 - od 45 do 70 let 500
0982 - nad 70 let 250
0983 Ztráta obou prsů u žen do 45 let 1200
0984 - od 45 do 70 let 700
0985 - nad 70 let 300
0990 Výhřez pochvy a dělohy poúrazový 400
0991 Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře
a s poruchou funkce dolních končetin - u žen do 45 let
800
0992 - u žen starších 45 let 600
0993 - u mužů 600
0994 Potrat v důsledku úrazu do dokončeného 23. týdne gravidity 300
0995 Předčasný porod v důsledku úrazu
od počátku 24 do dokončeného 36 týdne gravidity
600
Položka Klasifikace poškození zdraví počet bodů
10 Horní končetina
101 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu
nebo mezi ramenním kloubem a loketním kloubem
Dominantní nedomin.
- s pahýlem nevhodným k protézování 2000 1800
- s pahýlem vhodným k protézování 1400 1200
1020 Poškození ramene - úplná ztuhlost 600 500
1021 omezení pohyblivosti ramenního kloubu
(i po poranění svalů paže) těžkého stupně
400 350
1022 - středního stupně 300 250
1023 - lehkého stupně 200 150
1030 Pakloub kosti pažní 600 550
1031 Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti 500 450
104 Habituální vykloubení ramene 450 400
1050 Nenapravitelné vykloubení
- sternoklavikulárního kloubu 300 300
1051 - akromioklavikulárního kloubu 600 550
1060 Poškození loketního kloubu - úplná ztuhlost 500 450
1061 - omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně 350 300
1062 - středního stupně 300 250
1063 - lehkého stupně 250 200
1070 Poškození kloubů radioulnárních - úplná ztuhlost 450 400
1071 - omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně 400 350
1072 - středního stupně 350 300
1073 - lehkého stupně 300 250
1080 Pakloub obou kostí předloktí 500 450
1081 Pakloub vřetenní kosti 350 300
1082 Pakloub loketní kosti 300 250
109 Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí 400 350
110 Viklavý loketní kloub 500 450
1110 Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu 1300 1200
1111 Ztráta ruky v zápěstí 1200 1100
1112 Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí) 1100 1050
1113 Ztráta prstů ruky s výjimkou palce 1050 1000
112 Úplná ztuhlost zápěstí 400 350
113 Pakloub člunkové kosti 200 150
1140 Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně 300 250
1141 - středního stupně 250 200
1142 - lehkého stupně 200 150
1150 Ztráta palce včetně záprstní kosti 700 650
1151 - obou Článků 600 550
1152 - koncového článku 450 400
1160 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce 400 350
1161 - základního kloubu palce 350 300
1162 - karpometakarpálního kloubu palce 450 400
1163 - všech kloubů palce 600 550
117 Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině 150 100
1180 Porucha úchopové funkce palce těžkého stupně 500 450
1181 - středního stupně 400 350
1182 - lehkého stupně 300 250
1190 Ztráta ukazováku se záprstní kostí 500 450
1191 - všech tří článků 400 350
1192 - dvou článků 300 250
1193 - koncového článku 200 150
1200 Úplná ztuhlost ukazováku všech tří kloubů 350 300
1201 - dvou kloubů 250 200
1202 - jednoho kloubu 150 100
1203 Porucha úchopové funkce ukazováku těžkého stupně 400 350
1204 - středního stupně 300 250
1205 - lehkého stupně 200 150
1210 Ztráta prstu (III., IV., nebo V.) se záprstní kostí 300 250
1211 - všech tří článků 250 200
1212 - dvou článků 200 150
1213 - jednoho článku 150 100
1220 Úplná ztuhlost prstu (EL, IV. nebo V.) všech tří kloubů 200 150
1221 - dvou kloubů 100 50
1222 Porucha úchopové funkce prstu (III., IV. nebo V.) 50 50
123 Obrna pažního nervu (axilárního) 500 400
124 Obrna vřetenního nervu 700 600
125 Obrna středního nervu 600 500
126 Obrna loketního nervu
(obdobně nervus musculocutaneus) 600 500
127 Obrna celé pleteně pažní 1400 1200
Položka Klasifikace poškození zdraví počet bodů
13 Dolní končetina
131 Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem
- s pahýlem nevhodným k protěžování 2000
- s pahýlem vhodným k protěžování 1400
132 Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze 1200
133 Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti 700
1340 Zkrácení jedné dolní končetiny o 2 - 4cm 100
1341 - o 4 - 6 cm 300
1342 - o 6 a více cm 500
135 Deformity stehenní kosti 400
136 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu 1000
1370 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně 800
1371 - středního stupně 600
1372 - lehkého stupně 400
138 Úplná ztuhlost kolenního kloubu 800
1390 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně 800
1391 - středního stupně 600
1392 - lehkého stupně 400
140 Viklavost kolenního kloubu 800
141 Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách 700
142 Trvalé následky po poranění měkkého kolena 700
1430 Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým kolenem
- s pahýlem nevhodným k protézování 1300
- s pahýlem vhodným k protézování 1000
1431 Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem
- s pahýlem nevhodným k protézování 1400
- s pahýlem vhodným k protézování 1100
144 Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce 1000
145 Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce 500
146 Poúrazové deformity kostí bérce 700
147 Ztráta nohy v hlezenném kloubu 1000
148 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu 900
149 Ztráta chodidla v Lisfřancově kloubu 700
150 Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu
- v příznivém postavení600
- v nepříznivém postavení 900
1510 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně 800
1511 - středního stupně 600
1512 - lehkého stupně 400
152 Úplná ztráta pronace a supinace nohy 500
1530 Omezení pronace a supinace nohy těžkého stupně 300
1531 - středního stupně 200
1532 - lehkého stupně 100
154 Viklavost hlezenného kloubu 500
155 Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna 400
156 Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy 300
1570 Ztráta všech prstů nohy 700
1571 - obou článků palce včetně záprstní kosti 700
1572 - obou článků palce 600
1573 - koncového článku palce 200
1574 - malíku 150
1575 - II., III. nebo IV. prstu 100
158 Úplná ztuhlost palce nohy 200
159 Omezení pohyblivosti palce nohy 100
160 Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny 350 - 600
161 Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny 200
162 Obrna sedacího nervu 900
163 Obrna stehenního nervu 900
164 Obrna holenního nervu 500
165 Obrna lýtkového nervu 700
17 Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech
171 Rozsáhlé plošné jizvy 100 - 400
172 Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou (viditelné partie těla) 100 - 400
173 Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující) 100 - 400
174 Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin) 900
18 Následná postižení orgánů po popáleninovém traumatu
180 Toxické poškození jater (subchronická hepatitis) 300 - 500
181 Chronický atrofický zánět sliznice nosní 200
182 Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu 300 - 600
19 Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu
Omezení pohyblivosti - hodnocení jako v klasifikacích 10 -15

1. Tabulka k položce 032 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí

Zraková
ostrost
6/6 6/9 6/12 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0
6/6 0 60 ! 120 220 330 440 550 650 750 850 1000
6/9 60 120 220 330 440 550 650 750 850 980 1 100
6/12 120 220 330 440 550 650 750 850 980 1 100 1 300
6/18 220 330 440 550 650 750 850 980 1 100 1 300 1 550
6/24 330 440 550 650 750 850 980 1 100 1 300 1 550 1 800
6/30 440 550 650 750 850 980 1 100 1 300 1 550 1 800 2 050
6/36 550 650 750 850 980 1 100 1 300 1 550 1 800 2 050 2 300
6/60 650 750 850 980 1 100 1 300 1 550 1 800 2 050 2 300 2 500
3/60 750 850 980 1 100 1 300 1 550 1 800 2 050 2 300 2 500 2 700
1/60 850 980 1 100 1 300 1 550 1 800 2 050 2 300 2 500 2 700 2 850
0 1 000 1 100 1 300 1550 1 800 2 050 2 300 2 500 2 700 2 850 3 000

2. Tabulka k položce 035 - koncentrické zúžení zorného pole

Stupeň zúžení
(stupně)
60
POSTIŽENÍ
jednoho oka
150
obou očí zhruba stejně
300
jediného vidoucího oka
1 000
50 250 700 1 250
40 350 1 100 1 450
30 500 1 500 1 850
20 700 2 000 2 250
10 850 2 500 2 650
5 950 2 800 2 800

Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti

3. Tabulka k položce 035 - nekoncentrické zúžení zorného pole

HEMIANOPSIE BODY
homonymní levostranná 1 000
homonymní pravostranná 1 200
binasální 300
bitemporální 1 500
oboustranná horní 300
oboustranná dolní 1 000
nasální jednostranná 150
temporální jednostranná 600
horní jednostranná 150
dolní jednostranná 400
nasální kvadrantová horní 100
nasální kvadrantová dolní 150
temporální kvadrantová horní 150
temporální kvadrantová dolní 300

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 440/2001 Sb.

Sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání

Položka seznamu nemocí z povolánípočet bodů
Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
1 - 55Nemoc z chemické látky dle položky30 - 600
Zhoubný nádor z chemické látky dle položky1000
Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
1.Nemoc způsobená ionizujícím zářením100 - 600
2.Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením50 - 300
5.Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem50 - 600
6.Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními30 - 150
7.Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových
neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního,
nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky
a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.
Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními
a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření,
odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.
poškození středního nervu na nedominantní HK30 - 130
poškození středního nervu na dominantní HK50 - 150
poškození loketního nervu na nedominantní HK30 - 130
poškození loketního nervu na dominantní HK50 - 150
9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo
kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování.
Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci
vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti
poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK30 - 100
poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK50 - 150
poškození úponů šlach na jeden epikondyl pažní kosti nedominantní HK30 - 100
poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti dominantní HK40 - 120
poškození svalů na nedominantních HK30 - 100
poškození svalů na dominantní HK40 - 120
poškození kloubů (artrózy) na dominantní horní končetině50 - 200
poškození kloubů (artrózy) na nedominantní horní končetině30 - 150
poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách30 - 200
10.Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu
z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku,
tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky
a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše
poškození loketního nervu na nedominantní HK30 - 130
poškození loketního nervu na dominantní HK50 - 150
poškození středního nervu na nedominantní HK30 - 130
poškození středního nervu na dominantní HK50 - 150
poškození vřetenního nervu na nedominantní HK30 - 130
poškození vřetenního nervu na dominantní HK50 - 150
poškození holenního nervu30 - 150
poškození lýtkového nervu30 - 150
11.Nemoci tíhových váčků z tlaku30 - 150
12.Poškození menisku30 - 250
Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic
1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného
krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy)
a) s typickými rtg znaky prašných změn100 - 300
b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou)300 - 600
c) s přihlédnutím k dynamice vývoje0
2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobné prachem azbestu
a) azbestóza100 - 600
b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí100 - 400
c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice1000
d) rakovina plic spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury1000
3.Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů100 - 600
4.Pneumokonióza ze svařování100 - 200
5.Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya,
grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého
100 - 600
6.Rakovina plic z radioaktivních látek1000
7.Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny1000
8.Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních1000
9.Exogenní alergická alveolitida100 - 600
10. Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích
astma průduškové (bronchiále)100 - 600
alergická rýma (rinitida)50 - 200
11.Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny30 - 400
Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní
1.Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory
mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)30 - 200
mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace),
nebo závažnější formy velké intenzity i menšího rozsahu
200 - 400
střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diserninace)400 - 600
(pozn. při trvání nemoci do 3 měsíců hodnotit v dolní polovině navrhovaného pásma,
při trvání nemoci déle než 3 měsíce hodnotit v horní polovině navrhovaného pásma)
Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární
1.Nemoci přenosné a parazitární50 - 600
2.Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů50 - 600
3.Tropické nemoci přenosné a parazitární50 - 600

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 440/2001 Sb.

Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u nemocí z povolání

Položka seznamu nemocí z povolánípočet bodů
Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
1 - 55Nemoc z chemické látky dle položky100 - 3000
Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo systémů,
které jsou danou chemickou látkou postiženy
Nervový systém
toxické poškození centrálního nervového systému
(pozn: jde především o difuzní toxické encefalopatie s organicky
podmíněnými psychickými poruchami, případně s extrapyramidovým parkinsonským syndromem)
- lehké poruchy200 - 600
- středně těžké poruchy600 - 1200
- těžké poruchy1200 - 2000
- zvláště těžké poruchy2000 - 2900
toxické poškození periferního nervového systému
(jde zpravidla o toxické polyneuropatie ev. ve spojení s rysy myelopatickými,
polyradikulopatickými či myopatickými)
- lehké poruchy100 - 600
- středně těžké poruchy600 - 1200
- těžké poruchy1200 - 2000
Játra
toxická poškození
- jaterní poškození s minimální poruchou funkcí100 - 400
- lehké poruchy400 - 800
- středně těžké poruchy800 - 1500
- těžké poruchy1500 - 2500
stavy se závažným portálním městnáním, opakované krvácivé stavy,
ascites, známky encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze
2500 - 3000
nádory jater
- po stabilizaci stavu2000 - 2800
- nevyléčitelné formy3000
Ledviny
toxické poškození
postižení ledvin bez funkčního omezení s patologickým nálezem
v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie, mikroskopické hematurie)
100 - 400
postižení ledvin s omezením funkce lehkého stupně400 - 800
- středně těžkého stupně800 - 1500
- těžkého stupně1500 - 2500
úplné selhání ledvin (nutnost hemodialýzy)2500 - 3000
nádory ledvin
po stabilizaci stavu2000 - 2800
nevyléčitelné formy3000
Krev
toxické poškození
panmyelopatie200 - 3000
- mírné panmyelopatie s trombocytopenií a s mírnými klinickými projevy200 - 800
- středně těžká panmyelopatie s trombocytopenií a se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy800 - 1500
- těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií a se závažnými klinickými projevy
(trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)
1500 - 2500
- tento stav s přechodem do leukemie2500 - 3000
anemie (různé formy)200 - 3000
- lehká anemie s mírnými klinickými projevy (předčasná unavitelnost)200 - 800
- středně těžká anemie800 - 1500
- těžká anemie se závažnými klinickými projevy (Hb pod 10 g/dl), opakovaná
potřeba transfuzí, podstatné snížení výkonnosti
1500 - 2500
- progredující, neléčitelné formy anemie2500 - 3000
leukemie400 - 3000
- chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi400 - 800
- s mírnými laboratorními a klinickými projevy800 - 1500
- s výraznými laboratorními a klinickými projevy, progredující, nevyléčitelné formy1500 - 3000
Následky toxického poškození horních cest dýchacích dráždivými plyny, parami a dýmy
perforace nosní přepážky50 - 80
úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti k jídlu200 - 500
Následky toxického poškození dolních cest dýchacích a plic dráždivými plyny, parami a dýmy
poškození s poruchou funkcí plicních lehkého stupně200 - 800
- středně těžkého stupně800 - 1800
- těžkého stupně1800 - 2400
zvlášť těžká poškození vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání2400 - 3000
Nádory dýchacích cest a plic
rakovina sliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu
- po stabilizaci stavu2000 - 2800
- nevyléčitelné formy3000
rakovina plic
- po stabilizaci stavu2000 - 2800
- nevyléčitelné formy3000
Nádory močového měchýře
po odstranění nádoru v časném stadiu900 - 1800
- v pozdním stadiu1800 - 2800
nevyléčitelné formy3000
Nádory prostaty
po odstranění nádoru v časném stadiu900 - 1800
- v pozdním stadiu1800 - 2800
nevyléčitelné formy3000
Nádory kůže
po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu200 - 800
metastazující formy nádoru se závažnou prognózou2000 - 3000
Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením
útlum krvetvorby
mírná panmyelopatie s trombocytopenií s mírnými klinickými projevy200 - 800
středně těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií se středně
těžce vyjádřenými klinickými projevy
800 - 1500
těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií se závažnými klinickými
projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)
1500 - 2500
tento stav s přechodem do leukemie2500 - 3000
leukemie
chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy
nebo v remisi
400 - 800
- s mírnými laboratorními a klinickými projevy800 - 1500
- s výraznými laboratorními a klinickými projevy, progredující formy1500 3000
rakovina kůže
po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu200 - 800
metastazující formy se závažnou prognózou2000 - 3000
zákal čočky způsobený ionizujícím zařízením100 - 600
výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené se systémovými nebo lokalizovanými200 - 1200
zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace
- po stabilizaci stavu2000 - 2800
- nevyléčitelné formy3000
2.Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením
zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením100 - 600
3.Zákal čočky způsobený tepelným zářením100 - 600
4.Porucha sluchu způsobená hlukem základ 800 bodů a za každých 5 % celkové ztráty sluchu dle Fowlera
nad limit přidat 100 bodů800 - 2000
tinitus100 - 300
5.Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem200 - 2900
(následky cévních mozkových příhod hodnotit analogicky s následky poškození CNS
způsobené chemickými látkami a následky poškození kloubů analogicky s poškozením kloubů
z vibrací nebo dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování, následky poškození plic
analogicky např. s toxickým poškozením plic)
6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
vazospastické stadium na nedominantní ruce100 - 200
vazospastické stadium na dominantní ruce150 - 250
vazoparalytické stadium na nedominantní ruce200 - 350
vazoparalytické stadium na dominantní ruce250 - 400
7.Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci
s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů,
s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími
nejméně středně těžké poruše.
Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými
příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše
poškození loketního nervu na nedominantní HK150 - 250
poškození loketního nervu na dominantní HK200 - 350
poškození středního nervu na nedominantní HK150 - 250
poškození středního nervu na dominantní HK200 - 350
8. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních,
zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti
aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na nedominantní HK50 - 150
aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na dominantní HK100 - 200
artróza loketního kloubu na nedominantní HK100 - 350
artróza loketního kloubu na dominantní HK200 - 450
artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK70 - 200
artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK100 - 250
9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého
nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé
formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti
poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK100 - 200
poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK150 - 300
poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní nedominantní HK70 - 200
poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní dominantní HK100 - 250
poškození svalů na nedominantní HK100 - 200
poškození svalů na dominantní HK150 - 300
artróza loketního kloubu na nedominantní HK100 - 350
artróza loketního kloubu na dominantní HK200 - 450
artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK70 - 200
artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK100 - 250
artróza ramenního kloubu na nedominantní HK150 - 450
artróza ramenního kloubu na dominantní HK200 - 500
pes transversoplanus a halux valgus100 - 600
artróza hlezenného kloubu100 - 600
(poznámka: poslední dvě položky se mohou vyskytovat u tanečníků - tanečnic špičkového baletu)
10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného
jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými
příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše
poškození loketního nervu na nedominantní HK150 - 250
poškození loketního nervu na dominantní HK200 - 350
poškození u středního nervu na nedominantní HK150 - 250
poškození středního nervu na dominantní HK200 - 350
poškození vřetenního nervu na nedominantní HK150 - 250
poškození vřetenního nervu na dominantní HK200 - 350
poškození holenního nebo lýtkového nervu200 - 350
11.Nemoci tíhových váčků50 - 250
12.Poškození menisku
trvalé následky po vynětí menisků na jednom kolenním kloubu při dobré stabilitě100 - 300
- při středně těžké poruše funkce kolenního kloubu300 - 500
- při těžké poruše funkce kolenního kloubu500 - 1000
Kapitola III.. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest plic, pohrudnice a pobřišnice
1.Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého:
silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou
a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše
a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) dle klasifikace ILO
b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn
od četnosti znaků pl, ql, rl a výše dle klasifikace ELO
c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn
od četnosti znaků p2, ql, rl a výše dle klasifikace ILO
silikóza plic a pneumokonióza uhlokopů v iniciálním stadiu
(hodnoceno s přihlédnutím k dynamice vývoje)
300 - 600
silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá
bez poruchy nebo s lehkou poruchou funkcí plicních
600 - 1000
silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá se středně těžkou poruchou
funkcí nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná
s lehkou poruchou funkcí plicních
1000 - 2000
silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou poruchou funkcí
plicních nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná
se středně těžkou poruchou funkcí plicních
2000 - 2800
silikóza plic komplikovaná nebo pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s těžkou
poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání
2800 - 3000
silikóza plicní nebo pneumokonióza uhlokopů ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou)900 - 3000
(poznámka :přihlíží se k rozsahu prašných změn a závažnosti specifického procesu)
2.Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu
a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četností znaků s2, t2, u2 a výše dle klasifikace ILO
b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí
c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice
d) rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury
azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s lehkou poruchou funkcí plicních600 - 1000
azbestóza plic nebo hyalinóza pleury se středně těžkou poruchou funkcí plicních1000 - 2000
azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních2000 - 2800
azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání2800 - 3000
mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice
po stabilizaci stavu2000 - 2800
nevyléčitelné formy3000
rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury
po stabilizaci stavu2000 - 2800
nevyléčitelné formy3000
3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů
pneumokonióza z tvrdokovů s lehkou poruchou funkcí plicních600 - 1000
- se středně těžkou poruchou1000 - 2000
- s těžkou poruchou2000 - 2800
pneumokonióza z tvrdokovů s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání2800 - 3000
4. Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše dle klasifikace ILO
pneumokonióza ze svařování bez poruchy plicních funkcí nebo s mírnou poruchou200 - 800
výraznější forma pneumokoniózy ze svařování se středně těžkou poruchou plicních funkcí800 - 1500
(poznámka: vzhledem k tomu, že pneumokonióza ze svařování není způsobena fibrózou,
bude porucha plicních funkcí zpravidla podmíněná současně probíhající chronickou bronchitidou)
5.Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu,
gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého
400 - 3000
(podle povahy nemoci navrhovat počet bodů analogicky s některou z běžnějších
nosologických jednotek uvedených v tabulce. Přihlédnout k poruše plicních funkcí a prognóze nemoci.)
6.Rakovina plic z radioaktivních látek
po stabilizaci stavu2000 - 2800
nevyléčitelné formy3000
7.Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny
po stabilizaci stavu2000 - 2800
nevyléčitelné formy3000
8.Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních
po stabilizaci stavu2000 - 2800
nevyléčitelné formy3000
9.Exogenní alergická alveolitida
exogenní alergická alveolitida s mírnou poruchou funkcí plicních600 - 1000
- se středně těžkou poruchou1000 - 2000
- s těžkou poruchou2000 - 2800
exogenní alergická alveolitida s těžkou poruchou funkcí plicních
vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání
2800 - 3000
10. Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích
astma průduškové (bronchiále)300 - 3000
- astma bronchiále lehkého stupně300 - 900
Klinické příznaky trvají krátce, jejich výskyt je méně častý než jednou až dvakrát do týdne.
Noční příznaky se vyskytují méně než 2x měsíčně. Mezi exacerbacemi je bezpříznakové údobí.
Hodnoty vrcholového prů - toku - PEF - jsou vyšší než 80% referenčních nebo nejlepších
osobních hodnot, variabilita PEF je menší než 20%. PEF se normalizuje po bronchodilatanciích.
- astma bronchiále středně těžkého stupně900 - 1600
Exacerbace jsou častější než l - 2x týdně. Noční příznaky se vyskytují častěji než 2x měsíčně.
Příznaky vyžadují téměř denní inhalaci beta - 2 mimetik. PEF je mezi 50 - 80 % referenčních
nebo nejlepších osobních hodnot. Její variabilita je mezi 20 - 30 %.
Po aplikaci bronchodilatancií dochází k normalizaci.
- astma bronchiále těžkého stupně1600 - 2600
Excerbace téměř každodenní a příznaky kontinuální. Časté jsou příznaky nočního astmatu.
Astma těžce omezuje aktivitu. PEF je menší než 50% referenčních nebo nejlepších
osobních hodnot a její variabilita je pod normálními hodnotami i při optimální léčbě.
- astma bronchiále tak těžkého stupně, že způsobuje pravostranné srdeční selhávání2600 - 3000
- alergická rýma (rinitida)100 - 400
11.Bronchopulmonální nemoc způsobená prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny200 - 1200
Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní
1.Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory
ohraničené projevy (predilekční místa), stabilizované formy, řídké exacerbace150 - 450
výrazné projevy s častými exacerbacemi nebo v generalizované stabilizované formě450 - 1000
rozsáhlé, dluhodobě aktivní formy vzdorující léčbě s podstatným
snížením celkové výkonnosti
1000 - 1700
formy se zvlášť nepříznivým průběhem, trvale silně aktivní1700 - 2600
nádory kůže
po odstranění nádoru (nádorů) bez známek recidivy při stabilizovaném stavu200 - 800
metastazující formy nádoru se závažnou prognózou200 - 3000
Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární
1.Nemoci přenosné a parazitární200 - 3000
2.Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů 200 - 3000
3. Tropické nemoci přenosné a parazitární
Bodové hodnocení společné pro všechny tři druhy přenosných a parazitárních nemocí.
- vleklé formy nemocí nebo stavy po proběhlých nemocech s trvalými následky se hodnotí
podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní stav,
- lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce mírného
stupně s mírným omezením celkové výkonnosti200 - 700
- středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou funkce
středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující s výrazným
omezením celkové výkonnosti
700 - 1700
- těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů
vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní
onemocnění vzdorující léčbě
1700 - 3000
virová hepatitida
posthepatální únavový a dyspeptický syndrom200 - 400
perzistující chronická hepatitida400 - 800
chronická aktivní hepatitida800 - 1500
cirhóza jaterní kompenzovaná1500 - 2500
cirhóza jaterní dekompenzovaná, stavy se závažným portálním městnáním,
s krvácivými projevy, se známkami encefalopatie, stavy po portokavální
anastomóze
2500 - 3000
cirhóza jaterní s rakovinou jater3000
Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli
1.Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost
hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání
kladoucího zvýšené nároky na hlas
uzlíky na hlasivkách300 - 600
nedomykavost600 - 1000

Poznámky pod čarou

1) § 21 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.

Přesunout nahoru