Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 439/2001 Sb.Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice

Částka 165/2001
Platnost od 21.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Zrušeno k 01.01.2006 (404/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

439

VYHLÁŠKA

Energetického regulačního úřadu

ze dne 4. prosince 2001,

kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen" zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. c) a i) zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice podle licencovaných činností uvedených v § 4 odst. 1 a 2 zákona.

§ 2

Základní ustanovení

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) lokálním distributorem - držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava není přímo připojena k přenosové soustavě,

b) provozními aktivy - aktiva používaná k příslušné licencované činnosti představující část stálých aktiv; část stálých aktiv je vymezena § 4 odst. 3,

c) regulačním obdobím - období začínající 1. lednem 2002 a končící 31. prosincem 2004,

d) povolenými náklady - náklady nezbytné k zajištění dané licencované činnosti představující část celkových nákladů; část celkových nákladů je vymezena § 9 odst. 3 a 6,

e) regionálním distributorem - držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava je přímo připojena k přenosové soustavě,

f) rokem "i" – rok, pro který Úřad v daném kalendářním roce stanovuje ceny (dále jen "regulovaný rok"),

g) výrobcem 1. kategorie – výrobce, který elektřinu vyrobenou ve vlastním zařízení po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla z výrobny dodává do přenosové soustavy nebo do regionálních distribučních soustav ve výši nejméně 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny,

h) výrobcem 2. kategorie – výrobce, který není výrobcem 1. kategorie,

i) samovýrobcem – výrobce 2. kategorie, který vyrábí elektřinu především pro své užití a který dodává po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla méně než 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny jinému účastníkovi trhu.

§ 3

Pravidla vedení oddělené evidence

(1) Pravidla vedení oddělené evidence stanoví způsob vyplňování výkazů vyžadovaných Úřadem od držitelů licence (dále jen "regulační výkazy") a musí být jimi dodržována.

(2) Oddělená evidence je vedena držiteli licence za jednotlivé činnosti, držitelem licence na distribuci elektřiny, rovněž za dodávku elektřiny, držitelem licence na přepravu plynu a držitelem licence na distribuci plynu, rovněž za dodávku plynu chráněným zákazníkům a držitelem licence na přenos elektřiny, rovněž za obchod se systémovými a podpůrnými službami.

(3) Regulační výkazy se člení do těchto skupin:

a) výkazy provozních aktiv,

b) výkazy nákladů a výnosů,

c) výkazy kontroly hospodářského výsledku,

d) výkazy plánu investičních výdajů,

e) výkazy bilanční a technické,

f) výkazy cenových statistik,

g) výkazy pomocné.

(4) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1.

(5) Regulační výkazy se zpracovávají za uplynulý kalendářní rok, popřípadě za regulovaný rok nebo jako plán na regulační období podle zvláštního právního předpisu.1)

(6) Regulační výkazy se označují číslem skupiny podle jednotlivých licencovaných činností. Skupiny podle jednotlivých licencovaných činností jsou:

a) skupina 11 - výroba elektřiny,

b) skupina 12 - distribuce elektřiny,

c) skupina 13 - přenos elektřiny,

d) skupina 14 - obchod s elektřinou,

e) skupina 21 - výroba plynu,

f) skupina 22 - distribuce plynu,

g) skupina 23 - přeprava plynu,

h) skupina 24 - obchod s plynem,

i) skupina 25 - uskladňování plynu,

j) skupina 31 - výroba tepelné energie,

k) skupina 32 - rozvod tepelné energie.

(7) Součástí pravidel vedení oddělené evidence jsou pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu podle licencovaných činností, která jsou uvedena v příloze č. 2 pro držitele licence skupin 12 až 14, v příloze č. 3 pro držitele licence skupin 21 až 25 a v příloze č. 4 pro držitele licence skupin 11, 31 a 32.

§ 4

Výkazy provozních aktiv

(1) Ve výkazech provozních aktiv se vykazuje majetek držitele licence k příslušným licencovaným činnostem a napěťovým úrovním nebo typům sítě, a to způsobem uvedeným v § 5 až 8, tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo využití majetku pro danou licencovanou činnost a napěťovou úroveň nebo typ sítě.

(2) Vzory výkazů provozních aktiv jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 4 a označují se písmenem A.

(3) Provozními aktivy se rozumí pro účely této vyhlášky aktiva používaná k příslušné licencované činnosti, u distribuce elektřiny a zemního plynu členěná podle napěťových úrovní nebo typů sítě, představující stálá aktiva podle zvláštního právního předpisu,2) snížená o položky

a) nedokončených nehmotných investic,

b) poskytnutých záloh na nehmotný dlouhodobý majetek,

c) nedokončených hmotných investic,

d) poskytnutých záloh na hmotný dlouhodobý majetek,

e) opravných položek k nabytému majetku,

f) finančních investic,

g) a dále zvýšená o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu, která není vedena v účetní evidenci, kromě držitelů licence skupin 11, 31 a 32.

(4) Provozní aktiva jsou vykazována v

a) pořizovací ceně,

b) přepočtené pořizovací ceně,

c) zůstatkové ceně,

d) přepočtené zůstatkové ceně.

(5) Způsob přepočtu provozních aktiv pro první regulační období je uveden v příloze č. 5. Součástí způsobu přepočtu je postup pro výpočet přepočtených odpisů. Způsob přepočtu je platný po celou dobu regulačního období a přepočet se provádí pouze jednou v rámci regulačního období. V případě změny způsobu přepočtu stálých aktiv zveřejní Úřad nový postup přepočtu stálých aktiv nejpozději 12 měsíců před dalším regulačním obdobím.

(6) Přepočet provozních aktiv se týká majetku, který je rozvržen na jednotlivé licencované činnosti. Pro první regulační období se provádí přepočet provozních aktiv pouze u držitelů licence skupiny 12.

(7) Výkaz provozních aktiv obsahuje také provozní aktiva pronajatá formou finančního leasingu. Způsob zařazení finančního leasingu do provozních aktiv je součástí přílohy č. 6.

(8) Položky výkazu provozních aktiv neobsahují majetek, který má držitel licence v pronájmu od jiného subjektu nebo v jiném obdobném vztahu. V takovém případě jsou náklady a výnosy související s licencovanými činnostmi, spojené s takovým majetkem, obsahem výkazu nákladů a výnosů.

(9) Majetek, který držitel licence pronajímá jinému subjektu, je ve výkazech provozních aktiv obsahem položky ostatní nelicencované činnosti.

§ 5

Výkazy provozních aktiv pro držitele licence skupin 11, 31 a 32 se součtovým instalovaným výkonem nižším než 500 MWe

(1) U kombinované výroby elektřiny a tepelné energie, výroby a rozvodu tepelné energie se vyplňuje výkaz A1-31, 32, jehož vzor je uveden v příloze č. 4.

(2) Výkazy provozních aktiv zahrnují tyto položky:

a) přímo přiřaditelný majetek pro držitele licence skupin 11, 31 a 32, který se přímo podílí na realizaci licencovaných činností a lze jej jednoznačně vykázat k dané licencované činnosti; v případě výroby elektřiny je jeho součástí i distribuce elektřiny v areálu výrobny a její připojení na distribuční nebo přenosovou soustavu,

b) majetek, který slouží k výkonu jedné licencované činnosti podle typů technologie nebo více licencovaných činností, výroba elektřiny, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, a nelze ho jednoznačně vykázat na jednu z nich (dále jen "podpůrný majetek") pro držitele licence skupin 11, 31 a 32; rozvrhová základna podpůrného majetku na licencované činnosti výroby elektřiny a výroby tepelné energie je realizována držitelem licence prostřednictvím používané metody dělení nákladů; ostatní podpůrný majetek je rozvržen pomocí rozvrhové základny, která je stanovena v příloze č. 4.

c) majetek, který slouží k výkonu licencovaných i nelicencovaných činností, (dále jen "společný majetek") pro držitele licence skupin 11, 31 a 32; základním principem rozvržení společného majetku je přiřazení poměrné části majetku podle stanovené rozvrhové základny na licencované a nelicencované činnosti; rozvrhová základna je stanovena v příloze č. 4.

§ 6

Výkazy provozních aktiv pro držitele licence skupin 11, 31 a 32 se součtovým instalovaným výkonem vyšším než 500 MWe

(1) U výroby elektřiny, kombinované výroby elektřiny a tepelné energie, výroby a rozvodu tepelné energie se vyplňuje výkaz A11-11, 31, 32, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(2) Výkazy provozních aktiv zahrnují tyto položky:

a) přímo přiřaditelný majetek pro držitele licence skupin 11, 31 a 32, který se přímo podílí na realizaci licencovaných činností a lze jej jednoznačně vykázat k dané licencované činnosti; v případě výroby elektřiny je jeho součástí i distribuce elektřiny v areálu výrobny a její připojení na distribuční nebo přenosovou soustavu,

b) podpůrný majetek, který slouží k výkonu jedné licencované činnosti podle typů technologie nebo více licencovaných činností, výroba elektřiny, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, a nelze ho jednoznačně vykázat na jednu z nich pro držitele licence skupin 11, 31 a 32; rozvrhová základna podpůrného majetku na licencované činnosti výroby elektřiny a výroby tepelné energie je realizována držitelem licence prostřednictvím používané metody dělení nákladů; ostatní podpůrný majetek je rozvržen pomocí rozvrhové základny, která je stanovena v příloze č. 2,

c) společný majetek, který slouží k výkonu licencovaných i nelicencovaných činností pro držitele licence skupin 11, 31 a 32; základním principem rozvržení společného majetku je přiřazení poměrné části majetku podle stanovené rozvrhové základny na licencované a nelicencované činnosti; rozvrhová základna je stanovena v příloze č. 2.

§ 7

Výkazy provozních aktiv pro držitele licence skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24

(1) U přenosu elektřiny se vyplňuje výkaz A3-13, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(2) U distribuce elektřiny se vyplňuje výkaz A4-12, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(3) U přepravy, uskladňování a obchodu s plynem se vyplňuje výkaz A5-23, 24, 25, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(4) U distribuce plynu se vyplňuje výkaz A6-22, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(5) U uskladňování plynu se vyplňuje výkaz A10-25, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(6) Výkazy provozních aktiv zahrnují tyto položky:

a) přímo přiřaditelný majetek pro držitele licence skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24, který se přímo podílí na realizaci licencovaných činností a lze jej jednoznačně přiřadit k dané licencované činnosti,

b) podpůrný majetek pro držitele licence skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24, který slouží k výkonu licencovaných činností podle jednotlivých napěťových úrovní nebo typů sítě a typů technologie a nelze ho jednoznačně vykázat na jednu z nich; podpůrný majetek je rozvržen pomocí rozvrhové základny, která je stanovena v příloze č. 2 pro odstavce 1 a 2 a v příloze č. 3 pro odstavce 3 až 5,

c) společný majetek pro držitele licence skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24, který slouží k výkonu licencovaných i nelicencovaných činností; základním principem rozvržení společného majetku je přiřazení poměrné části majetku podle stanovené rozvrhové základny na licencované a nelicencované činnosti, která je obsažena v příloze č. 2 pro odstavce 1 a 2 a v příloze č. 3 pro odstavce 3 až 5.

§ 8

Výkazy provozních aktiv pro souběžné držitele licence skupiny 14 v souběhu s 12 a skupiny 24 v souběhu s 22

(1) U obchodu s elektřinou se vyplňuje výkaz A7-14, jehož vzor je uveden v příloze č. 2, při souběžném držení licence skupiny 12.

(2) U obchodu s plynem se vyplňuje výkaz A9-24, jehož vzor je uveden v příloze č. 3, při souběžném držení licence skupiny 22.

(3) Výkazy provozních aktiv zahrnují tyto položky:

a) přímo přiřaditelný majetek pro držitele licence skupin 14 a 24, který se přímo podílí na realizaci licencovaných činností a lze jej jednoznačně přiřadit k dané licencované činnosti,

b) podpůrný majetek pro držitele licence skupin 14 a 24, který slouží k výkonu licencovaných činností podle jednotlivých napěťových úrovní nebo typů sítě a typů zákazníků a nelze ho jednoznačně vykázat na jednu z nich; podpůrný majetek je rozvržen pomocí rozvrhové základny, která je stanovena v příloze č. 2 pro odstavec 1 a v příloze č. 3 pro odstavec 2,

c) společný majetek pro držitele licence skupin 14 a 24, který slouží k výkonu licencovaných i nelicencovaných činností; základním principem rozvržení společného majetku je přiřazení poměrné části majetku podle stanovené rozvrhové základny na licencované a nelicencované činnosti, která je obsažena v příloze č. 2 pro odstavec 1 a v příloze č. 3 pro odstavec 2.

§ 9

Výkazy nákladů a výnosů

(1) Výkazy nákladů a výnosů obsahují výnosy a povolené náklady licencovaných činností ve struktuře nákladových položek, a to v členění podle typů výroben (výroba elektřiny a výroba tepelné energie), podle typů technologie (přenos elektřiny), podle typů služeb (obchod s podpůrnými a systémovými službami), podle jednotlivých napěťových úrovní a typů technologie (distribuce elektřiny), podle typů sítě a typů technologie (přeprava plynu a distribuce plynu), podle typu zákazníka.

(2) Vzory výkazů nákladů a výnosů jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 4 a označují se písmenem N.

(3) Povolenými náklady u skupin licencí 12 až 14 a 22 až 25 se rozumí pro účely této vyhlášky náklady nezbytné k zajištění dané licencované činnosti představující část provozních nákladů podle zvláštního právního předpisu2) po odečtení výnosů podle přílohy č. 7 a po odečtení výdajů (nákladů) vynaložených k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které nelze uznat pro daňové účely podle zvláštního právního předpisu,3) zmenšených o související položky zúčtované ve prospěch výnosů; toto pravidlo neplatí pro uznání salda opravných položek k pohledávkám stanovených podle jednotného postupu v příloze č. 8 a pro uznání účetních odpisů.

(4) Nepovolenými náklady se u skupin licencí 12 až 14 a 22 až 25 rozumí pro účely této vyhlášky náklady na odprodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob, daň z příjmu právnických osob, finanční náklady, mimořádné náklady a časově rozlišené splátky finančního leasingu podle přílohy č. 6.

(5) Úřad může u skupin licencí 12 až 14 a 22 až 25 uznat část finančních a mimořádných nákladů nezbytných k zajištění dané licencované činnosti po předložení žádosti držitele licence, týkající se především těchto nákladových položek a výnosových položek

a) nákladových a výnosových úroků,

b) bankovních poplatků,

c) pojištění majetku a odpovědnosti za škody.

(6) Povolenými a nepovolenými náklady se pro účely této vyhlášky u skupin licencí 11, 31 a 32 rozumí náklady uvedené v přílohách č. 2 a 4.

(7) Výnosy držitele licence se pro účely této vyhlášky rozumí

a) tržby za danou licencovanou činnost,

b) ostatní výnosy plynoucí z dané licencované činnosti kromě výnosů u skupin licencí 12 až 14 a 22 až 25 uplatněných podle odstavců 3 a 5.

(8) Do výnosů držitele licence se nezahrnují výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob.

§ 10

Výkazy nákladů a výnosů pro držitele licence skupin 11, 31 a 32 se součtovým instalovaným výkonem nižším než 500 MWe

(1) U kombinované výroby elektřiny a tepelné energie, výroby a rozvodu tepelné energie se vyplňuje výkaz N1-31, 32, jehož vzor je uveden v příloze č. 4.

(2) Výkazy nákladů a výnosů zahrnují tyto položky:

a) spotřeba energetického paliva, která zahrnuje veškeré náklady na palivo spotřebované při výrobě elektřiny a tepelné energie,

b) spotřeba energie, která zahrnuje spotřebu elektrické energie, tepelné energie a vody,

c) mzdové náklady pracovníků a náklady na sociální zabezpečení,

d) náklady na opravy a údržbu zařízení, které zahrnují všechny náklady vynaložené na realizaci daného výkonu opravy,

e) účetní odpisy stálých aktiv,

f) úroky z přijatých úvěrů,

g) ostatní náklady, které přímo souvisí s licencovanými činnostmi a nejsou obsaženy v písmenech a) až d); zejména se jedná o nákup ostatních vnějších služeb od externích dodavatelů, případně další povolené náklady,

h) podpůrné náklady pro držitele licence skupin 11, 31 a 32, které souvisí s přímým řízením licencovaných činností výroby elektřiny, tepelné energie a rozvodu tepelné energie; podpůrné náklady jsou rozvrhovány pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 4.

i) společné náklady pro držitele licence skupin 11, 31 a 32, které představují společné náklady licencovaných a nelicencovaných činností; společné náklady jsou rozvrhovány na licencované činnosti pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 4.

j) nákup tepla, který se vyplňuje u držitelů licence skupin 31 a 32.

(3) Výkaz nákladů a výnosů obsahuje položku výnosů, která zahrnuje výnosy za prodej elektřiny, prodej tepelné energie a poskytované služby. Položka výnosů neobsahuje výnosy za nelicencované činnosti a výnosy za pronájem majetku.

§ 11

Výkazy nákladů a výnosů pro držitele licence skupin 11, 31 a 32 se součtovým instalovaným výkonem vyšším než 500 MWe

(1) U výroby elektřiny, kombinované výroby elektřiny a tepelné energie, výroby a rozvodu tepelné energie se vyplňuje výkaz N11-11, 31, 32, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(2) Výkazy nákladů a výnosů zahrnují tyto položky:

a) spotřeba energetického paliva, která zahrnuje veškeré náklady na palivo spotřebované při výrobě elektřiny a tepelné energie,

b) spotřeba energie, která zahrnuje spotřebu elektrické energie, tepelné energie a vody,

c) mzdové náklady pracovníků,

d) náklady na opravy zařízení, které zahrnují všechny náklady vynaložené na realizaci daného výkonu opravy,

e) účetní odpisy stálých aktiv,

f) úroky z přijatých úvěrů,

g) ostatní náklady, které přímo souvisí s licencovanými činnostmi a nejsou obsaženy v písmenech a) až d); zejména se jedná o nákup ostatních vnějších služeb od externích dodavatelů, náklady na sociální zabezpečení, případně další povolené náklady; v případě výroby elektřiny jsou součástí i náklady a výnosy související s distribucí elektřiny v areálu výrobny a související s připojením na distribuční nebo přenosovou soustavu,

h) podpůrné náklady pro držitele licence skupin 11, 31 a 32, které souvisí s přímým řízením licencovaných činností výroby elektřiny, tepelné energie a rozvodu tepelné energie; podpůrné náklady jsou rozvrhovány pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 2,

i) společné náklady pro držitele licence skupin 11, 31 a 32, které představují společné náklady licencovaných a nelicencovaných činností; společné náklady jsou rozvrhovány na licencované činnosti pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 2,

j) nákup tepla, který se vyplňuje u držitelů licence skupin 31a 32.

(3) Výkaz nákladů a výnosů obsahuje položku výnosů, která zahrnuje výnosy za prodej elektřiny, prodej tepelné energie, poskytované služby a prodej vedlejších výrobků související s výrobou elektřiny a tepelné energie. Položka výnosů neobsahuje výnosy za nelicencované činnosti a výnosy za pronájem majetku.

§ 12

Výkazy nákladů a výnosů pro držitele licence skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24

(1) U přenosu elektřiny se vyplňuje výkaz N3-13, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(2) U distribuce elektřiny se vyplňuje výkaz N4-12, jehož vzor je uveden v příloze č. 2.

(3) U přepravy, uskladňování a obchodu s plynem se vyplňuje výkaz N5-23, 24, 25, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(4) U distribuce plynu se vyplňuje výkaz N6-22, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(5) U uskladňování plynu se vyplňuje výkaz N10-25, jehož vzor je uveden v příloze č. 3.

(6) Výkazy nákladů a výnosů zahrnují tyto položky:

a) náklady na opravování, které zahrnují všechny náklady vynaložené na zachování produktivní kapacity zařízení,

b) náklady na provozování a obsluhu, které zahrnují všechny náklady vynaložené při výkonu obsluhy zařízení a preventivní údržby,

c) ostatní náklady, které přímo souvisí s licencovanými činnostmi a nejsou obsaženy v písmenech a) a b); zejména se jedná o nákup ostatních vnějších služeb od externích dodavatelů; případně další povolené náklady,

d) podpůrné náklady pro držitele licence skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24, které souvisí s přímým řízením licencovaných činností, přičemž není možné přímé vykázání na konkrétní činnost nebo napěťovou úroveň nebo typ sítě; podpůrné náklady jsou rozvrhovány pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 2 pro odstavce 1 a 2 a v příloze č. 3 pro odstavce 3 až 5,

e) společné náklady pro držitele licence skupin 12, 13, 22, 25 a skupiny 23 v souběhu s 24, které představují společné náklady licencovaných a nelicencovaných činností; společné náklady jsou rozvrhovány na licencované činnosti pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 2 pro odstavce 1 a 2 a v příloze č. 3 pro odstavce 3 až 5,

f) náklady na ztráty u držitelů licence skupin 12 a 13,

g) účetní odpisy stálých aktiv, jejichž tvorba je vymezena v příloze č. 2 pro odstavec 2 a v příloze č. 3 pro odstavec 4,

h) odpisy z přepočtené pořizovací ceny; postup pro výpočet přepočtených odpisů je stanoven v příloze č. 5; pro první regulační období se položka vyplňuje pouze držiteli licence skupiny 12,

i) náklady spojené s nákupem přenosových služeb, systémových služeb a služeb souvisejících s krytím vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla, složku související s příspěvkem pro decentrální výrobu, složku související s příspěvkem na krytí platby za zúčtování odchylek vztažených ke ztrátám placené operátorovi trhu, složku související s příspěvkem za služby regulace napětí a jalového výkonu v distribučních soustavách, složku související s příspěvkem pro regionální distributory za zprostředkování plateb, které se vyplňují u držitelů licence skupiny 12,

j) náklady spojené s nákupem podpůrných služeb, které se vyplňují u držitele licence skupiny 13.

(7) Výkaz obsahuje položku výnosů, která zahrnuje výnosy

a) za přenos a obchod se systémovými a podpůrnými službami u držitele licence skupiny 13,

b) za služby, které zahrnují výnosy za distribuci elektřiny, systémové služby a ostatní služby v členění podle jednotlivých napěťových úrovní u držitelů licence skupiny 12,

c) za přepravu zemního plynu u držitele licence skupiny 23,

d) za uskladňování zemního plynu u držitelů licence skupiny 25,

e) za distribuci plynu v členění podle jednotlivých typů sítě u držitelů licence skupiny 22,

f) za dodaný plyn v členění podle jednotlivých skupin zákazníků; chránění a oprávnění zákazníci u držitele licence skupiny 23 v souběhu s 24,

g) části časově rozlišených výnosů, spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle zvláštního právního předpisu4) u držitelů licence skupiny 12,

h) části časově rozlišených výnosů, spojených s připojením a dodávkou plynu podle zvláštního právního předpisu5) u držitelů licence skupiny 22.

§ 13

Výkazy nákladů a výnosů pro souběžné držitele licence skupiny 14 v souběhu s 12 a skupiny 24 v souběhu s 22

(1) U obchodu s elektřinou se vyplňuje výkaz N7-14, jehož vzor je uveden v příloze č. 2, při souběžném držení licence skupiny 12.

(2) U obchodu s plynem se vyplňuje výkaz N9-24, jehož vzor je uveden v příloze č. 3, při souběžném držení licence skupiny 22.

(3) Výkazy nákladů a výnosů zahrnují tyto položky:

a) mzdové náklady pracovníků zabezpečujících obchodní činnosti a náklady na sociální zabezpečení,

b) ostatní provozní náklady, které zahrnují náklady držitele licence vykonávajícího činnost obchodu a nejsou obsaženy v písmenu a),

c) přímé náklady, které zahrnují náklady uvedené v odstavci 3 písm. a) a b) u držitelů licence skupiny 22; tímto ustanovením nevykazují tyto náklady odděleně podle odstavce 3 písm. a) a b),

d) podpůrné náklady pro držitele licence skupin 14 a 24, které souvisí s přímým řízením licencovaných činností, přičemž není možné přímé vykázání na konkrétní činnost nebo napěťovou úroveň nebo typ sítě; podpůrné náklady jsou rozvrhovány pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 2 pro odstavec 1 a v příloze č. 3 pro odstavec 2,

e) společné náklady pro držitele licence skupin 14 a 24, které představují společné náklady licencovaných a nelicencovaných činností; společné náklady jsou rozvrhovány na licencované činnosti pomocí rozvrhové základny podle přílohy č. 2 pro odstavec 1 a v příloze č. 3 pro odstavec 2,

f) účetní odpisy stálých aktiv, jejichž tvorba je vymezena v příloze č. 2 pro odstavec 1 a v příloze č. 3 pro odstavec 2,

g) odpisy z přepočtené ceny, postup pro výpočet přepočtených odpisů je stanoven v příloze č. 5; pro první regulační období se položka vyplňuje pouze držiteli licence skupiny 12,

h) náklady spojené s nákupem silové elektřiny a systémových služeb, které se vyplňují u držitelů licence skupiny 14.

(4) Výkaz obsahuje položku výnosů, která zahrnuje výnosy

a) za dodanou elektřinu v členění podle napěťových úrovní na chráněné zákazníky a oprávněné zákazníky,

b) za dodaný plyn v členění podle typů sítě,

c) za obchodní služby v členění na chráněné zákazníky podle jednotlivých napěťových úrovní nebo typů sítě a oprávněné zákazníky.

(5) Položka výnosů neobsahuje výnosy za nelicencované činnosti a výnosy za pronájem majetku.

§ 14

Výkazy kontroly hospodářského výsledku

(1) Vzory výkazů kontroly hospodářského výsledku jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 4 a označují se písmeny HV.

(2) Výkazy kontroly hospodářského výsledku se vyplňují za licencované a nelicencované činnosti. Ve výkazech se uvádějí povolené náklady a výnosy podle § 9 za každou licencovanou činnost zvlášť.

(3) Do výkazu kontroly hospodářského výsledku se uvádí náklady a výnosy nelicencovaných činností. Součet hospodářského výsledku licencovaných a nelicencovaných činností odpovídá hospodářskému výsledku podle zvláštního právního předpisu.2)

§ 15

Způsob předkládání regulačních výkazů

(1) Regulační výkazy podle této vyhlášky předkládá držitel licence v termínech uvedených v seznamu výkazů v příloze č. 1.

(2) Lokální distributoři, kteří užívají tarify regionálního distributora podle zvláštního právního předpisu,1) nepředkládají regulační výkazy podle odstavce 1. Předložení těchto výkazů si Úřad může vyžádat.

(3) Držitelé licence skupiny 11, samovýrobci a lokální distributoři předkládají výkazy podle seznamu výkazů uvedeného v příloze č. 1 provozovateli soustavy, k němuž jsou připojeni. Předložení těchto výkazů si Úřad může vyžádat.

(4) Držitelé licence v plynárenství podle zvláštního právního předpisu,1) jejichž činnost je regulována formou věcně usměrňované ceny podle zvláštního právního předpisu,6) nepředkládají regulační výkazy podle odstavce 1.

(5) Držitelé licence, kteří nevedou podvojné účetnictví podle zvláštního právního předpisu,2) nepředkládají regulační výkazy podle odstavce 1. Úřad si může vyžádat výkazy z účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu.2)

(6) Držitelé licence skupin 11, 31 a 32 na výrobu elektřiny, výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie předkládající regulační výkazy podle odstavce 1 jsou uvedeni v seznamu v příloze č. 4. Držitelé licence skupin 11, 31 a 32, kteří nejsou uvedeni v seznamu v příloze č. 4, předkládají regulační výkazy po vyzvání Úřadem.

(7) Držitelé licencí poprvé předloží regulační výkazy za rok 2001.


Závěrečná ustanovení

§ 16

Zrušuje se vyhláška č. 173/1996 Sb., kterou se stanoví postup při výkonu státní regulace v energetických odvětvích.

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Předseda:

Ing. Brychta, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

Seznam výkazů

(1) Účetní závěrka s přílohou - výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz peněžních toků, termín odevzdání pro držitele licence skupiny 12, 14, 21, 22, 23, 24 a 25 do 30. 4. za uplynulý kalendářní rok, pro držitele licence skupiny 13 do 15. 5. za uplynulý kalendářní rok a pro držitele licence skupiny 11, 31, 32 do 30. 6. za uplynulý kalendářní rok.

(2) Výkazy provozních aktiv (A)

číslo výkazudržitel licence skupinynázev výkazutermín odevzdání
A131,32kombinovaná výroba elektřiny a tepelné energie, výroba a rozvod tepelné energie30. 6.
A1 podkl.31,32kombinovaná výroba elektřiny a tepelné energie, výroba a rozvod tepelné energie - podkladová tabulka30. 6.
A313přenos elektřiny15. 5.
A412distribuce elektřiny30. 4.
A4 podkl.12distribuce elektřiny - podkladová tabulka30. 4.
A523, 24, 25přeprava, uskladňování a obchod se zemním plynem30. 4.
A622distribuce plynu30. 4.
A6 podkl.22, 24distribuce plynu - podkladová tabulka30. 4.
A712, 14distribuce elektřiny a obchod s elektřinou30. 4.
A7 podkl.12, 14distribuce elektřiny a obchod s elektřinou - podkladová tabulka30. 4.
A924obchod se zemním plynem30. 4.
A1025uskladňování zemního plynu30. 4.
A1111,31,32výroba elektřiny, výroba a rozvod tepelné energie30. 6.

(3) Výkazy nákladů a výnosů (N)

číslo výkazudržitel licence skupinynázev výkazutermín odevzdání
N131,32kombinovaná výroba elektřiny a tepelné energie, výroba a rozvod tepelné energie30. 6.
N1 podkl.31,32kombinovaná výroba elektřiny a tepelné energie, výroba a rozvod tepelné energie - podkladová tabulka30. 6.
N313přenos elektřiny15. 5.
N412distribuce elektřiny30. 4.
N4 podkl.12distribuce elektřiny - podkladová tabulka30. 4.
N523, 24, 25přeprava, uskladňování a obchod se zemním plynem30. 4.
N622distribuce plynu30. 4.
N6 podkl.22, 24distribuce plynu - podkladová tabulka30. 4.
N712, 14distribuce elektřiny a obchod s elektřinou30. 4.
N7 podkl.12, 14distribuce elektřiny a obchod s elektřinou - podkladová tabulka30. 4.
N924obchod se zemním plynem30. 4.
N1025uskladňování zemního plynu30. 4.
N1111,31,32výroba elektřiny, výroba a rozvod tepelné energie30. 6.
KPI12obchodní bilance a krycí příspěvky30. 4.
KPI podkl.12obchodní bilance a krycí příspěvky - podkladová tabulka30. 4.

(4) Výkazy kontroly hospodářského výsledku (HV)

číslo výkazudržitel licence skupinynázev výkazutermín odevzdání
HV131,32kombinovaná výroba elektřiny a tepelné energie, výroba a rozvod tepelné energie30. 6.
HV212, 14distribuce elektřiny30. 4.
HV323, 24, 25přeprava, uskladňování, tranzit zemního plynu30. 4.
HV422, 24distribuce plynu30. 4.
HV513přenos elektřiny15. 5.
HV725uskladňování zemního plynu30. 4.
HV811,31,32výroba elektřiny, výroba a rozvod tepelné energie30. 6.

(5) Výkazy plánu investičních výdajů (I)

číslo výkazudržitel licence skupinynázev výkazutermín odevzdání
1113plán investičních výdajů v přenosové soustavě15. 5.
1212plán investičních výdajů v distribuční soustavě30. 4.
1323, 24, 25přeprava, uskladňování, tranzit zemního plynu30. 4.
1422plán investičních výdajů v plynárenské distribuční soustavě30. 4.
1531,32kombinovaná výroba elektřiny a tepelné energie, výroba a rozvod tepelné tepelné energie30. 6.
1725uskladňování zemního plynu30. 4.
1811,31,32výroba elektřiny, výroba a rozvod tepelné energie30. 6.

(6) Výkazy bilanční (B) a technické (D)

číslo výkazudržitel licence skupinynázev výkazutermín odevzdání
D112povinný výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla30. 4.
D222náklady na nákup plynu30. 4.
D324náklady na nákup zemního plynupodle přílohy č. 3
D524náklady na uskladnění zemního plynu v cizích podzemních zásobnících plynupodle přílohy č. 3
D611lokální spotřeba výrobce 1. kategorie15.3.
D711lokální spotřeba výrobce 2. kategorie připojeného k síti regionálního držitele licence na distribuci15.3.
D811výroba a lokální spotřeba výrobce a samo výrobce připojeného k sítím lokálního držitele licence na distribuci28.2.
D9 a)13podpůrné a systémové služby15. 5.
D9 b)13údaje pro systémové služby týkající se výrobců15. 5.
D1012Lspotřeba konečných zákazníků a výroba v síti lokální distribuční soustavy15.3.
D1112Rlokální spotřeba výrobců a samo výrobců připojených k sítím regionálních a lokálních distributorů30. 4.
D1212Rlokální spotřeba lokálních distributorů30. 4.
B113roční bilance elektřiny provozovatele přenosové soustavy; vykazuje množství elektřiny přenesené přenosovou soustavou, včetně elektřiny přenesené pro vlastní spotřebu provozovatele přenosové soustavy, napájenou z přenosové soustavy, a celkových ztrát v přenosové soustavě, očištěných o ztráty přenosu pro kontrahovaný tranzit na rok15. 5.
B212roční bilance elektřiny provozovatele distribuční soustavy; vykazuje množství elektřiny distribuované distribuční soustavou, včetně elektřiny distribuované pro vlastní spotřebu provozovatele distribuční soustavy, napájenou z distribuční soustavy, a celkových ztrát v distribuční soustavě30. 4.
B323, 24, 25roční bilance množství plynupodle přílohy č. 3
B422roční bilance množství plynu distribuovaného distribuční soustavou pro chráněné zákazníky a ostatní účastníky trhu s plynem a vlastní spotřebu v technických jednotkách (MWh) v členění na dálkovody a místní sítě30. 4.
B613- a) měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní přenosové soustavy/110 kV, - b) měsíční hodinová maxima výkonů konečných zákazníků z přenosové soustavy, - c) měsíční hodinová maxima výkonu exportu, systémového a kontrahovaného tranzitu - d) měsíční hodinová maxima kontrahovaného tranzitu - e) měsíční hodinová maxima přečerpávací vodní elektrárny15. 5..
B712a) měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní sítě provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy na hladině 110 kV, - b) měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi provozovateli distribučních soustav, - c) roční čtvrthodinová maxima výkonů na rozhraní mezi regionálními držiteli licence na distribuci a lokálními držiteli licence na distribuci, - d) roční hodinová maxima výkonů pro zahraniční export a import provozovatele přenosové soustavy na úrovni distribuční soustavyy30. 4.
B823,25denní maximumpodle přílohy č. 3
B923využití tranzitního systému podle smluvního ujednání30. 4.
B1025uskladňování zemního plynu30. 4.
B1131bilance tepla, elektřiny a spotřeba paliva30. 6.
B1132bilance a prodej tepla a doplňující informace30. 6.

(7) Výkazy cenových statistik

číslo výkazudržitel licence skupinynázev výkazutermín odevzdání
T112technická maxima, rezervace kapacity a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny: - a) VVN,VN, - b) NN - maloodběr podnikatelé, - c) NN - maloodběr obyvatelstvo.30. 4.
T222tarifní statistika30. 4.
SP124statistika parametrů - komodita30. 4.
SP124statistika parametrů - komoditapodle přílohy č. 3
SP223,25statistika parametrů - kapacitapodle přílohy č. 3
CP222cenový průkazpodle přílohy č. 3

(8) Výkazy pomocné

číslo výkazudržitel licence skupinynázev výkazutermín odevzdání
OP112opravné položky ke krátkodobým pohledávkám30. 4.
OP222opravné položky ke krátkodobým pohledávkám30. 4.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

Elektroenergetika

1. Licence - výroba elektřiny

A) Pravidla vedení oddělené evidence pro držitele licence výroba elektřiny - skupina 11 se součtovým instalovaným výkonem nižším než 500 MWe

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

a) Výkaz D6-11:Výkaz lokální spotřeby výrobce 1. kategorie připojeného k síti provozovatele přenosové soustavy nebo regionálního provozovatele distribuční soustavy,
b) Výkaz D7-11:Výkaz lokální spotřeby výrobce 2. kategorie (vč. samo výrobce) připojeného k sítím regionálního držitele licence na distribuci,
c) Výkaz D8-11:Výkaz výrobce připojeného k sítím lokálního držitele licence na distribuci.

1. Výkaz D6-11: Výkaz lokální spotřeby výrobce 1. kategorie připojeného k síti provozovatele přenosové soustavy nebo regionálního provozovatele distribuční soustavy

2. Výkaz D7-11: Výkaz lokální spotřeby výrobce 2. kategorie (ve. samovyrobce) připojeného k sítím regionálního držitele licence na distribuci

Do výkazu se uvádí lokální spotřeba výrobce 2. kategorie stanovená podle zvláštního právního předpisu1) Lokální spotřeba se uvádí v členění na jednotlivé provozovatele regionálních distribučních soustav, do kterých je příslušná výrobna připojena. Výkaz předává výrobce regionálnímu provozovateli soustavy za výrobny připojené k síti tohoto provozovatele.

3. Výkaz D8-11: Výkaz výrobce a samovýrobce připojeného k sítím lokálního držitele licence na distribuci

Do výkazu se uvádí:

a) výroba na svorkách bez ztrát v blokovém transformátoru a bez elektřiny spotřebované na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla,

b) výroba na svorkách bez ztrát v blokovém transformátoru a bez elektřiny spotřebované na výrobu elektřiny a tepla a snížená o případný přetok do distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno.

Hodnoty slouží pro určení lokální spotřeby výrobce 2. kategorie stanovené podle zvláštního právního předpisu1). Výkaz předává výrobce a samo výrobce provozovateli lokální distribuční soustavy za výrobny připojené k síti tohoto provozovatele.

B) Pravidla vedení oddělené evidence pro držitele licence výroba elektřiny - skupina 11 se součtovým instalovaným výkonem vyšším než 500 MWe, výroba a rozvod tepelné energie

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

a) Výkaz A11-11,31,32:Výkaz provozních aktiv,
b) Výkaz N11-11,31,32:Výkaz nákladů a výnosů,
c) Výkaz HV8-11,31,32:Kontrola hospodářského výsledku,
d) Výkaz 18-11, 31, 32:Plán investičních výdajů,
e) Výkaz D6-11:Výkaz lokální spotřeby výrobce 1. kategorie připojeného k síti PPS nebo regionálního PDS,
f) Výkaz D7-11:Výkaz lokální spotřeby výrobce 2. kategorie (vč. samo výrobce) připojeného k sítím regionálního držitele licence na distribuci,
g) Výkaz D8-11:Výkaz výrobce připojeného k sítím lokálního držitele licence na distribuci,
h) Výkaz B11-31, 32:Technický výkaz.

Regulační výkazy jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky Úřadu) nebo si je příslušný držitel licence od Úřadu písemně vyžádá.

Regulační výkazy se předkládají do 30. června, a to v elektronické podobě a v písemné podobě podepsané statutárním zástupcem.

Držitel licence současně předloží komentář k regulačním výkazům, ve kterém uvede případné odchylky v zařazení majetku, zařazení nákladů, metodě dělení nákladů, nepovolených nákladech, a případné další informace.

Držitel licence vyplňuje regulační výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. Výkaz A11-11,31, 32: Výkaz provozních aktiv

Kontrola správnosti provozních aktiv se prokazuje ve výkazu AI 1-11, 31, 32, kde se na řádku 26 uvedou stálá aktiva z rozvahy, řádek 003.

Výkaz je členěn na:

a) jaderné elektrárny,

b) průtočné a akumulační vodní elektrárny,

c) přečerpávací vodní elektrárny,

d) parní elektrárny,

e) ostatní výrobny.

1.1 Přímo přiřaditelný majetek

1.1.1 Výroba elektřiny (sl. „b“, „e“)

Položky - zejména:

a) turbogenerátory,

b) elektrické generátory,

c) řídicí systémy,

d) chladicí věže,

e) transformátory,

f) rozvodna vlastní spotřeby,

g) transformace GN/VN,

h) zařízení jaderných elektráren.

1.1.2 Výroba tepelné energie (sl. „c“, „f“)

Výrobou tepelné energie se rozumí změna energie obsažená v palivu na tepelnou energii určenou pro výrobu elektřiny a dodávku tepelné energie pro teplárenské účely.

Hranice:

a) začátek - zařízení sloužící pro příjem paliva,

b) konec - u tepelné energie pro výrobu elektrické energie je to vstupní měřící člen na vstupu do strojovny,

- u tepelné energie pro teplárenské účely je to místo přechodu topného media do zařízení rozvodů tepla.

Položky - zejména:

a) kotle,

b) komín,

c) uhelná skládka,

d) zauhlovací zařízení,

e) složiště,

f) ekologická zařízení,

g) vodní hospodářství,

h) řídicí systém,

i) chemická úpravna.

1.1.3 Rozvod tepelné energie (sl. „d“, „g“)

Rozvodem tepelné energie se rozumí dodávka tepelné energie do zásobovaných objektů prostřednictvím rozvodného tepelného zařízení.

Hranice:

a) začátek - u tepelné energie pro teplárenské účely je to místo přechodu topného média do zařízení rozvodu tepla,

b) konec - místo přechodu teplonosného média do zařízení odběratele nebo v místě měření.

Položky - zejména:

a) parovody,

b) horkovody,

c) rozvody teplé vody pro otop,

d) rozvody teplé užitkové vody,

e) tepelné přípojky,

f) předávací stanice,

g) měřicí a regulační zařízení.

1.2 Podpůrný majetek

Podpůrný majetek tvoří majetek, který slouží jak na výrobu tepelné energie, tak na výrobu elektrické energie. Jedná se o majetek, který nelze přímo přiřadit podle bodu 1.1.

Položky - zejména:

a) budovy a stavby (např. výrobní blok),

b) software,

c) hardware,

d) geografické informační systémy,

e) zařízení, inventář,

f) studie, projekty a poradenství.

1.3 Společný majetek držitele licence

Společný majetek společnosti tvoří majetek, který slouží k výrobě tepelné energie, výrobě elektrické energie, rozvodu tepelné energie a k ostatním činnostem.

Položky - zejména:

a) pozemky,

b) společné administrativní budovy,

c) komunikace,

d) garáže,

e) informační systém společnosti,

f) další položky majetku.

1.4 Příprava výroby

Příprava výroby a zácvik při spouštění jaderné elektrárny (ř. 6).

1.5 Ostatní aktiva (ř. 25)

Majetek sloužící k ostatním licencovaným a nelicencovaným činnostem.

2. Postup při rozdělení podpůrného a společného majetku

2.1 Rozdělení podpůrného majetku

Podpůrný majetek je definován v odstavci 1.2 a rozděluje se na jednotlivé licencované činnosti. Základním podkladem pro stanovení poměrů dělení podpůrného majetku energetické výrobny na elektřinu a tepelnou energii je používaná metoda dělení stálých nákladů na elektřinu a tepelnou energii.

2.2 Rozdělení společného majetku

Společný majetek je definován v odstavci 1.3 a rozděluje se na licencované a nelicencované činnosti v poměru účetních odpisů přímo přiřaditelného a podpůrného majetku a mzdových nákladů.

Výsledná hodnota aktiv pro výrobu tepelné energie je tvořena přímo přiřaditelným majetkem na výrobu tepelné energie a podílem z podpůrného a společného majetku. Výsledná hodnota aktiv pro výrobu elektřiny je tvořena přímo přiřaditelným majetkem na výrobu elektřiny a podílem z podpůrného a společného majetku.

3. Výkaz N11-11, 31, 32: Výkaz nákladů a výnosů

Povolenými náklady podle § 9 odst. 6 se rozumí část celkových nákladů podle zvláštního právního předpisu2) související s výrobou a rozvodem tepelné energie po odečtení výnosů podle bodu 3.1.7 a po odečtení výdajů (nákladů) vynaložených k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které nelze uznat pro daňové účely podle zvláštního právního předpisu3), kromě odpisů.

Za povolené náklady se nepovažují:

- studená voda použitá pro přípravu teplé užitkové vody,

- indikátory, vodoměry a termostatické ventily v bytech vč. jejich servisu a vč. odečtů poměrových měřidel v bytech,

- odpisy stavební části u domovních kotelen či domovních předávacích stanic,

- přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách),

- náklady na odprodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob,

- daň z příjmu právnických a fyzických osob a další náklady, které nejsou daňově uznatelné podle zvláštního právního předpisu3).

Do povolených výnosů se nezahrnují výnosy z odprodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob.

3.1 Přímo přiřaditelné náklady

3.1.1 Spotřeba energetického paliva (tuhé, kapalné, plynné) zahrnuje veškeré náklady na palivo spotřebované při výrobě elektřiny a tepelné energie.

3.1.2 Spotřeba energie, která zahrnuje spotřebu elektřiny a tepelné energie vody.

3.1.3 Mzdové náklady pracovníků, kteří zajišťují provoz a obsluhu zařízení. Mzdové náklady neobsahují odměny členů orgánů společnosti a sociální náklady.

3.1.4 Opravy zahrnují všechny náklady vynaložené na realizaci daného výkonu oprav včetně tvorby a čerpání rezerv.

3.1.5 Odpisy stálých aktiv jsou účetní odpisy, jejichž tvorba je upravena zákonem o účetnictví a vychází ze závazných odpisových plánů jednotlivých společností.

3.1.6 Úroky z úvěrů j ak provozních, tak investičních.

3.1.7 Ostatní náklady, které přímo souvisejí s licencovanými činnostmi a nejsou obsaženy v žádné z výše uvedených položek. Jedná se zejména o spotřebu materiálu, nákup ostatních externích služeb, případně další povolené náklady. Ostatní provozní náklady se snižují o případné výnosy související s těmito povolenými náklady.

Odečítané výnosy:

a) zúčtování rezerv na opravy hmotného majetku podle zvláštního právního předpisu4),

b) zúčtování opravných položek k pohledávkám podle zvláštního právního předpisu4).

3.2 Podpůrné náklady

Podpůrné náklady tvoří náklady, které slouží na výrobu tepelné energie a elektřiny.

3.3 Druhotné náklady

Druhotné náklady představují náklady související s náklady obslužných činností, které jsou zabezpečovány centrálně (doprava, opravy). Na licencované a nelicencované činnosti se alokují podle podílu požadované služby jako souhrnný nepřímý náklad.

3.4 Společné náklady držitele licence

Společné náklady představují náklady související se správou a řízením společnosti jako celku. Jedná se zejména o mzdové náklady, spotřebu režijního a kancelářského materiálu, odpisy majetku, který je využíván při výkonu správních činností, náklady na informační systémy, kancelářské prostory a ostatní náklady správního charakteru. Do společných nákladů nepatří daň z příjmů právnických osob.

4. Postup při rozdělení podpůrných nákladů a společných nákladů držitele licence

4.1 Rozdělení podpůrných nákladů

Podpůrné náklady jsou definovány v odstavci 3.2 a rozdělují se v souladu s používanou metodou dělení nákladů.

4.2 Rozdělení druhotných a společných nákladů

Společné náklady jsou definovány v odstavci 3.4 a rozdělí se v poměru účetních odpisů přímo přiřaditelného a podpůrného majetku a mzdových nákladů.

5. Výkaz HV8-11, 31, 32: Kontrola hospodářského výsledku

5.1 Výroba elektřiny (ř. 1) - hospodářský výsledek odpovídá údajům z výkazu N11-11, 31, 32.

5.2 Výroba a rozvod tepelné energie (ř. 2 a ř. 3) - hospodářský výsledek odpovídá údajům z výkazu N11-11,31,32.

5.3 Ostatní licencované činnosti (ř. 4).

5.4 Ostatní nelicencované činnosti (ř. 5) - údaje se uvedou souhrnně za všechny nelicencované činnosti. Rozpis těchto činností bude uveden na řádcích 14 až 23.

5.5 Společné náklady nelicencovaných činností (ř. 6) - uvádí se podíl společných nákladů vypočtený podle stanovených pravidel.

5.6 Nepovolené náklady (ř. 7) odpovídají údajům z výkazu N11-11, 31, 32.

6. Výkaz 18-11, 31,32: Plán investičních výdajů

Výkaz plánu investičních výdajů v rámci licence výroba elektřiny, výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a ostatní činnosti.

7. Výkaz B11-31 a Výkaz B11-32: Technicky výkaz

Výkaz B11-31 obsahuje bilanci tepelné energie a elektřiny a spotřebu paliva. Výkaz B11-32 obsahuje bilanci a prodej tepelné energie a doplňující informace.

Držitel licence vyplňuje technický výkaz za jednotlivé výrobny. Číselné hodnoty se uvádějí na celá čísla.

Při vyplňování je nutno dodržet následující zásady:

a) žádný odběr nemůže být uveden současně ve výkazu B11-31 a B11-32; uvádí se jen v jednom z nich podle místa odběru,

b) žádný odběr nemůže být uveden současně ve více řádcích; zařazuje se podle svého charakteru,

c) u současných držitelů licence č. 31 a 32 platí, že výkazy B11-31 a B11-32 jsou propojeny pouze vztahem ř. 9 = ř. 35.

7.1 Výroba tepelné energie

Ř. 1: dodávka tepelné energie již po odečtení vlastní (výrobní) spotřeby zdroje

- u tepláren a elektráren na přechodu z kotelny do strojovny, přitom ř. 1 = ř. 2 + ř. 5 (popř. + ř. 4),

- u tepláren s plynovou turbínou a výtopenským kotlem na výstupu z kotelny, přitom ř. 1 = ř. 5,

- u tepláren s paroplynovým cyklem na výstupu z kotelny, přitom ř. 1 = ř. 2 + ř. 5,

- u kotelen s kogenerační jednotkou s pístovým motorem na výstupu z kotelny, přitom ř. 1 = ř. 5,

- u výtopen a samostatných teplovodních kotelen na výstupu z kotelny, přitom ř. 1 = ř. 5,

Ř. 2: část dodávky z kotelen, kterou spotřeboval držitel licence č. 31 ve svých elektrárnách a teplárnách k výrobě elektřiny v parních turbínách (netýká se plynových turbín ani kogenerační ch jednotek),

Ř. 3: nevyplňuje se,

Ř. 4: část dodávky z kotelen, kterou držitel licence č. 31 spotřeboval ve svých teplárnách a výtopnách v zařízení pro odsiřování spalin,

Ř. 5: dodávka tepla na prahu výroben držitele licence č. 31 pro technologické a otopné účely, přitom ř. 5 = ř. 6 + ř. 7 + ř. 8 + ř. 9,

Ř. 6: část tepla, které dodává držitel licence č. 31 do svého odběrného tepelného zařízení pro svoji konečnou spotřebu (otop, ohřev teplé užitkové vody apod.),

Ř. 7: dodávka pro cizí odběratele (konečné spotřebitele) napojené vlastními přípojkami přímo na zdroj a pro cizí odběratele v areálu držitele licence č. 31,

Ř. 8: dodávka cizím odběratelům, kteří jsou držiteli licence č. 32 a tepelnou energii dále distribuují a prodávají a jsou napojeni přímo na zdroj,

Ř. 9: dodávka do vnějších tepelných sítí (mimo areál držitele licence č. 31) napojených na sledované zdroje, které provozuje výrobce, který je zároveň držitelem licence č. 32; kdo neprovozuje vlastní rozvod tepla (distribuční síť), vyplní nulu.

7.2 Bilance elektřiny

Ř. 10: celková výroba elektřiny ve všech soustrojích,

Ř. 13: skutečná dodávka z množství stanoveného podle zvláštního právního předpisu5),

Ř. 14: celková dodávka elektřiny cizím odběratelům - prodej,

Ř. 15: podíl celkové vlastní spotřeby teplárny připadající na výrobu elektřiny,

Ř. 16: podíl celkové vlastní spotřeby elektrárny (teplárny - výtopny) připadající na odsiřování,

Ř. 17: podíl celkové vlastní spotřeby elektrárny či teplárny, připadající na teplo dodávané k technologickým a otopným účelům, u výtopen a blokových kotelen jejich celková vlastní spotřeba elektřiny (mimo ř. 18, pokud je uváděn samostatně),

Ř. 18: podíl celkové vlastní spotřeby elektrárny (teplárny - výtopny, blokové kotelny) připadající na čerpadla vratného kondenzátu z ohříváků vody pro otop a z tepelné sítě a též na čerpadla zajišťující průtok horké či teplé vody přes ohříváky ve zdroji, pokud je měřena samostatně (nejde o oběhová čerpadla kotlů, která jsou zahrnuta v ř. 17).

7.3 Spotřeba paliva

Ve sloupci energie v palivu se ve všech řádcích uvede:

energie v palivu (GJ) = množství (t) x výhřevnost (MJ/kg, tj. GJ/t),

energie v palivu (jiný plyn GJ) = množství (tis. m3) x výhřevnost (MJ/m3, tj. GJ/tis. m3),

energie v palivu (zemní plyn GJ) = množství (MWh) x poměr výhřevnosti / spalné teplo (MJ/m3).

Jedná se o celkovou vstupní energii v palivu, která nezahrnuje vliv účinnosti. U zemního plynu sdělí poměr výhřevnosti a spalného tepla dodavatel plynu.

Ř. 27: tuhé, kapalné nebo plynné odpady - doplní se slovně; u odpadního tepla se vyplní jen hodnota využitého tepla v GJ; jestliže se využívá více druhotných zdrojů, uvede se rozpis spotřeby podle druhů v příloze k regulačním výkazům,

Ř. 28: biomasa, sluneční a geotermální energie; jestliže se využívá více obnovitelných zdrojů, uvede se rozpis spotřeby podle druhů v příloze k regulačním výkazům,

Ř. 29: uvede se jen hodnota v GJ,

Ř. 31, 33, 34: rozdělí se podle způsobu dělení nákladů používaného u držitele licence č. 31,

Ř 32: nevyplňuje se.

7.4 Bilance a prodej tepelné energie

- Držitel licence č. 32, který provozuje primární tepelnou síť, předávací stanice a sekundární tepelnou síť, vyplní řádky 36 až 45.

- Držitel licence č. 32, který provozuje jen primární tepelnou síť (popř. též předávací stanice), vyplní řádky 36 až 42 a 45.

- Držitel licence č. 32, který provozuje jednostupňovou tepelnou síť (bez předávacích stanic, obvykle teplovodní, se stejnými parametry od zdroje k odběratelům), vyplní řádky 36 až 41 a 45. Nevyplňuje řádky 42 až 44, protože veškerou dodávku pro odběratele uvádí v ř. 41 a ztráty jsou obsaženy v ř. 38.

Ř. 35: vyplní držitel licence č. 32 jen pokud je současně držitelem licence pro výrobu tepla, číselný údaj je pak shodný s ř. 9 ročního výkazu o výrobě tepelné energie; odběr do sledovaných sítí držitele licence č. 32 z jeho vlastních napojených zdrojů (provozoven), které provozuje jako držitel licence 31,

Ř. 36: nákup od cizích držitelů licence 31a cizích držitelů licence č. 32 do sledovaných tepelných sítí,

Ř. 37: celkové množství tepla, které bylo v sítích držitele licence č. 32 k dispozici, přitom platí, že ř. 37 = ř. 35 + ř. 36,

Ř. 38: ztráty včetně vlastní spotřeby tepelné sítě držitele licence č. 32 (primární nebo jednostupňové, např. teplovodní), přitom ř. 38 = ř. 37 - ř. 39,

Ř. 39: celková dodávka ze sledovaných sítí držitele licence č. 32 (primárních nebo jednostupňových), přitom ř. 39 = ř. 40 + ř. 41 + ř. 42 + ř. 43 + ř. 44,

Ř. 40: dodávka do odběrného tepelného zařízení (do objektů) zásobovaných ze sledovaných sítí (obvykle pro otop a technologickou potřebu administrativních budov, dílen, skladů a pro ohřev teplé užitkové vody), kde je držitel licence č. 32 sám konečným spotřebitelem; nepatří sem spotřeba bytových domů v majetku držitele licence č. 32, kam je tepelná energie dodávána pro potřebu nájemníků jako součást služby a uvádí se podle místa napojení v ř. 41 nebo 43,

Ř. 41: součet dodávky pro konečnou spotřebu odběratelů, kteří jsou napojeni na primární nebo jednostupňovou tepelnou síť držitele licence č. 32 přímou přípojkou nebo mají svoji předávací stanici, a dále dodávky z jednostupňové sítě držitele licence č. 32 pro konečnou spotřebu nájemníků v bytových domech, které držitel licence č. 32 vlastní nebo spravuje,

Ř. 42: dodávka z primární nebo jednostupňové sítě distributorům - držitelům licence č. 32, kteří tepelnou energii přes svou část rozvodu dále rozvádějí a sami prodávají spotřebitelům,

Ř. 43: dodávka (fakturovaná) odběratelům pro konečnou spotřebu napojeným na sekundární stranu předávací stanice držitele licence č. 32 nebo na jeho sekundární síť, včetně nájemníků v domech, které držitel licence č. 32 vlastní nebo spravuje,

R. 44: tepelné ztráty předávacích stanic a sekundárního rozvodu provozovaných držitelem licence č. 32,

Ř. 45: dodávka pro byty (obyvatelstvo) zásobované ze sítí, které provozuje sám držitel licence č. 32, tj. podíl připadající na byty z ř. 41 a 43.

7.5 Doplňující údaje

Ř. 46: spotřeba elektřiny na pohon oběhových čerpadel topné vody a teplé užitkové vody, na čerpání kondenzátu ze sítě, na provoz předávacích stanic apod. v rozvodu tepelné energie držitele licence č. 32 (nikoli ve zdrojích tepelné energie),

Ř. 47, 48: podlahová plocha a počet bytů se vztahují k dodávce uvedené v ř. 45,

Ř. 50: počet předávacích stanic, na které nemá držitel licence č. 32 licenci, protože nejsou v jeho vlastnictví, ani na ně nemá nájemní smlouvu.

8. Výkaz D6-11: Výkaz lokální spotřeby výrobce 1. kategorie připojeného k síti PPS nebo regionálního PDS

Do výkazu se uvádí lokální spotřeba výrobce podle zvláštního právního předpisu^. Lokální spotřeba se uvádí v členění na provozovatele přenosové soustavy nebo jednotlivé provozovatele distribučních soustav, do kterých je příslušná výrobna připojena, a v členění na ostatní spotřebu a cizí spotřebu v areálu výrobny. Pokud nejsou známy hodnoty spotřeb odděleně v požadovaném členění na ostatní a cizí, uvedou se v součtu do sloupce „Celkem lokální spotřeba výrobce“. Výkaz předává výrobce provozovateli soustavy za výrobny připojené k síti tohoto provozovatele.

V případě, že je výkon elektrárny vyveden do sítě PPS a přitom existuje i připojení do sítě PDS, předá výrobce výkaz provozovateli přenosové soustavy. Hodnoty se pak ve výkazech pro provozovatele distribučních soustav neuvádí.

9. Výkaz D7-11: Výkaz lokální spotřeby výrobce 2. kategorie (vč. samovýrobce) připojeného k sítím regionálního držitele licence na distribuci

Do výkazu se uvádí lokální spotřeba výrobce 2. kategorie stanovená podle zvláštního právního předpisu1). Lokální spotřeba se uvádí v členění na jednotlivé provozovatele regionálních distribučních soustav, do kterých je příslušná výrobna připojena. Výkaz předává výrobce regionálnímu provozovateli soustavy za výrobny připojené k síti tohoto provozovatele.

10. Výkaz D8-11: Výkaz výrobce a samovýrobce připojeného k sítím lokálního držitele licence na distribuci

Do výkazu se uvádí:

a) výroba na svorkách bez ztrát v blokovém transformátoru a bez elektřiny spotřebované na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla,

b) výroba na svorkách bez ztrát v blokovém transformátoru a bez elektřiny spotřebované na výrobu elektřiny a tepla a snížená o případný přetok do distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno.

Hodnoty slouží pro určení lokální spotřeby výrobce 2. kategorie stanovené podle zvláštního právního předpisu1). Výkaz předává výrobce a samovýrobce provozovateli lokální distribuční soustavy za výrobny připojené k síti tohoto provozovatele.

2. Licence - přenos elektřiny Pravidla vedení oddělené evidence pro držitele licence přenos elektřiny - skupina 13

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

a) Výkaz A3-13:Výkaz provozních aktiv,
b) Výkaz N3-13:Výkaz nákladů a výnosů,
c) Výkaz HV5-13:Kontrola hospodářského výsledku,
d) Výkaz 11-13:Plán investičních výdajů,
e) Výkaz B1-13:Roční bilance elektřiny,
f) Výkazy B6-13 a), b), c), d), e):Technické výkazy,
g) Výkaz D9-13:Výkaz údajů pro systémové služby týkající se výrobců.

Regulační výkazy jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky Úřadu) nebo si je příslušný držitel licence od Úřadu písemně vyžádá.

Regulační výkazy se předkládají do 15. května, a to v elektronické podobě a v písemné podobě podepsané statutárním zástupcem.

Držitel licence vyplňuje regulační výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. Výkaz A3-13: Výkaz provozních aktiv

a) Přehodnocená hodnota majetku - hodnota majetku z účetnictví držitele licence, která je podkladem pro stanovení účetních odpisů.

b) Historická hodnota majetku - hodnota majetku, která je podkladem pro výpočet daňově uznatelných odpisů držitele licence.

c) Podpůrný majetek vykazovaný ve vnitropodnikovém účetnictví pro činnost přenos elektřiny je přímo přiřazen k celkovému přímo přiřaditelnému majetku činnosti přenos elektřiny.

d) Podpůrný majetek vykazovaný ve vnitropodnikovém účetnictví pro činnost obchod se systémovými službami je přímo přiřazen k celkovému přímo přiřaditelnému majetku činnosti obchod se systémovými službami.

e) Podpůrný majetek vykazovaný ve vnitropodnikovém účetnictví pro ostatní činnosti (nelicencované činnosti) je přímo přiřazen k celkovému přímo přiřaditelnému majetku nelicencovaných činností.

f) Společný majetek držitele licence je přiřazen v poměru součtu provozních aktiv přímo přiřaditelného majetku a podpůrného majetku jednotlivých licencovaných činností a majetku nelicencovaných činností.

2. Výkaz N3-13: Výkaz nákladů a výnosů

a) Opravování - náklady na nákup materiálu související s opravami včetně nákupu externě zajišťovaných oprav a ostatních služeb souvisejících s opravami.

b) Provozování a obsluha - náklady na materiál a nákup externích služeb souvisejících se zajištěním provozu a obsluhy zařízení, dále pak osobní náklady pracovníků zajišťujících provoz a obsluhu zařízení, náklady na vnitropodnikovou dopravu.

c) Podpůrné náklady - obsahují náklady na materiál a nákup externích služeb, osobní náklady, ostatní provozní náklady a odpisy majetku, který nelze objektivně přiřadit na konkrétní licencované činnosti. Podpůrné náklady jsou rozvrženy na činnosti vedení a transformovny v poměru součtu mzdových nákladů a účetních odpisů jednotlivé činnosti k součtu mzdových nákladů a účetních odpisů činností licencovaných i nelicencovaných.

d) Společné náklady - náklady na režijní a kancelářský materiál, náklady na nákup externích služeb, osobní náklady, ostatní provozní náklady, odpisy majetku, který je využíván při výkonu správních činností. Suma povolených společných nákladů držitele licence je na jednotlivé licencované činnosti rozvržena v poměru součtu mzdových nákladů a účetních odpisů jednotlivé činnosti k součtu mzdových nákladů a účetních odpisů činností licencovaných i nelicencovaných.

e) Finanční náklady - náklady podle § 9 odst. 5.

f) Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku (dále jen „DHM“) a dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen „DNM“) - odpisy přímo priřaditelného majetku k jednotlivým licencovaným činnostem.

g) Odpisy DHM a DNM historické mimo účetní evidenci - odpisy přímo priřaditelného majetku k jednotlivým licencovaným činnostem.

h) Nákup podpůrných služeb.

i) Výnosy z přenosu elektřiny a výnosy z obchodu se systémovými službami.

3. Výkaz HV5-13: Kontrola hospodářského výsledku

Ve výkazu se vyplňují výnosy a náklady všech licencovaných i nelicencovaných činností, přičemž ve zvláštním řádku se uvedou nepovolené náklady držitele licence. Výkaz slouží ke kontrole hospodářských výsledků z jednotlivých činností v návaznosti na výkaz zisků a ztrát.

4. Výkaz 11-13: Plán investičních výdajů

Výkaz plánu investičních výdajů v přenosové soustavě.

5. Výkaz B1-13: Roční bilance elektřiny

Výkaz roční bilance elektřiny provozovatele přenosové soustavy se předkládá za uplynulý kalendářní rok a jako plán na regulovaný rok „i“.

a) Objemy energií se vyplní v požadovaném dělení ve všech relevantních položkách.

b) Provozovatel přenosové soustavy vykazuje množství přenesené energie na vstupu do přenosové soustavy (dále jen „PS“) v předávacích místech uvnitř PS v členění na jednotlivé dodavatele podle připojovacích míst a na výstupu z PS v členění na jednotlivé odběratele podle předávacích míst.

c) U připojovacích a předávacích míst mezi PS a zahraničními soustavami vykazuje provozovatel přenosové soustavy množství elektřiny podle hodnot exportu, importu a kontrahovaného tranzitu potvrzených operátory okolních soustav a zahrnutých do sjednaného salda.

d) Vychází se z fyzikálních toků ročních objemů elektrické energie v přenosové síti se zohledněním jednotlivých směrů vzájemných dodávek mezi držiteli licencí na distribuci a držitelem licence na přenos. Uvádí se tedy skutečné objemy energie a velikosti výkonů, dodávané a odebírané z přenosové soustavy v obou směrech včetně rozhraní PS/l 10 kV (ne bilanční salda).

Dodržují se následující zásady:

a) Řádek 1: Dodávka zdrojů ČEZ, a. s., (dále jen „ČEZ“) do sítě PPS - uvede se skutečná celková dodávka z elektráren ČEZ do sítě PPS v daném směru, tzn. včetně dodávek z elektráren ČEZ do 110 kV vedení PS.

b) Řádek 2: Týká se zdrojů, které nejsou ve vlastnictví ČEZ - uvede se skutečná celková dodávka z těchto zdrojů do sítě PPS.

c) Řádek 3: Uvádí se celkový objem importované elektřiny pouze sítěmi PS.

d) Řádek 5-12: Dodávka ze sítí provozovatelů distribučních soustav v daném směru zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV PDS do sítě 110 kV PPS (tj. nejen dodávku přes transformaci 110 kV/ PS).

e) Řádek 19: Oprávnění zákazníci podle postupného otevírání trhu podle zvláštního právního předpisu6).

f) Řádek 21-28: Dodávka do sítí provozovatelů distribučních soustav v daném směru zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV PPS do sítě PDS na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/l 10 kV).

g) Řádek 30: Uvádí se celkový objem exportované elektřiny pouze sítěmi PS.

h) Řádek 35: Do vlastní spotřeby PPS se uvede spotřeba v rozvodnách PPS napájená ze sítě PPS.

V žádném případě nesmí dojít ke dvojímu vykazování toků energie.

6. Výkazy B6-13: Technické výkazy

Vykazují se měsíční maxima výkonů na rozhraních mezi držitelem licence na přenos elektřiny a ostatními subjekty.

6.1 Výkaz B6-13 a) Držitel licence na přenos elektřiny vyplňuje měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítě PPS a PDS na hladině 110 kV. Maxima výkonů na rozhraní PPS/PDS zahrnují též výkony mezi PPS a PDS na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/l 10 kV).

6.2 Výkaz B6-13 b) Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonů konečných zákazníků připojených k přenosové soustavě.

6.3 Výkaz B6-13 c) Uvádí se roční hodinová maxima výkonů pro zahraniční export sítěmi PS.

6.4 Výkaz B6-13 d) Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonu kontrahovaného tranzitu.

6.5 Výkaz B6-13 e) Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávací vodní elektrárny (dále jen „PVE“).

7. Výkazy podpůrných a systémových služeb

7.1 Výkaz D9-13 a): Výkaz podpůrných a systémových služeb

Do výkazu se uvádí náklady a výnosy spojené s podpůrnými a systémovými službami.

7.2 Výkaz D9-13 b): Výkaz údajů pro systémové služby týkajících se výrobců

Do výkazu se uvádí lokální spotřeba výrobce stanovená podle zvláštního právního předpisu1). Lokální spotřeba se uvádí souhrnně za všechny výrobny v členění na ostatní spotřebu a cizí spotřebu v areálu výroben. Výkaz se vyplňuje na základě výkazu D6-11 od výrobců.

3. Licence - distribuce elektřiny a licence - obchod s elektřinou

Pravidla pro vedení oddělené evidence pro držitele licencí: distribuce elektřiny - skupina 12 a obchod s elektřinou - skupina 14

Regionální a lokální distributoři

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačního výkazu pro lokální distributory, kterým je Výkaz D10-12L: Spotřeba konečných zákazníků a výroba v síti lokální distribuční soustavy (dále jen „LDS“).

Výkaz D10-12L: Spotřeba konečných zákazníků a výroba v síti LDS

Výkaz je rozdělen na dvě části:

1) část týkající se odběru konečných zákazníků lokálních distributorů včetně ostatní spotřeby provozovatele LDS a spotřeby jiných provozovatelů distribučních soustav připojených k jeho distribuční soustavě,

2) část týkající se výroby výrobců a samo výrobců připojených k síti lokálního provozovatele distribuční soustavy a výroby výrobců a samo výrobců připojených k síti lokálního provozovatele distribuční soustavy snížená o případný přetok do distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno. Případný odběr výrobců ze sítí LDS v době, kdy elektrárna nevyrábí, se uvádí do části 1).

Hodnoty slouží pro určení lokální spotřeby výrobce stanovené podle zvláštního právního předpisu1). Výkaz vyplňuje provozovatel lokální distribuční soustavy na základě měřených hodnot a na základě výkazu D8-11 (uveden v části 1 kapitole A přílohy č. 2) od výrobců připojených k síti tohoto provozovatele.

Vyhláška stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů pro regionální distributory a případně pro lokální distributory, kteří nepoužívají tarify regionálního distributora podle zvláštního právního předpisu7), kterými jsou:

a) Tabulka A4-12 podklady:Tabulka provozních aktiv,
b) Tabulka A7-12, 14 podklady:Tabulka provozních aktiv,
c) Tabulka N4-12 podklady:Tabulka nákladů a výnosů,
d) Tabulka N7-12, 14 podklady:Tabulka nákladů a výnosů,
e) Tabulka KPI-12 podklady:Tabulka krycích příspěvků,
f) Výkaz A4-12:Výkaz provozních aktiv,
g) Výkaz A7-12, 14:Výkaz provozních aktiv,
h) Výkaz N4-12:Výkaz nákladů a výnosů,
i) Výkaz N7-12, 14:Výkaz nákladů a výnosů,
j) Výkaz KPI-12Výkaz obchodní bilance a krycích příspěvků,
k) Výkaz HV2-12, 14:Kontrola hospodářského výsledku,
l) Výkaz 12-12:Výkaz plánu investičních výdajů,
m) Výkaz OP1-12:Výkaz výpočtu opravných položek,
n) Výkaz B2-12:Roční bilance elektřiny,
o) VýkazB7-12a),b),c),d):Technické výkazy,
p) Výkaz D1-12:Výkaz povinného výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a zkombinované výroby elektřiny a tepla,
q) Výkaz D11-12R výrobci:Lokální spotřeba výrobců a samovýrobců připojených k sítím regionálních a lokálních distributorů,
r) Výkaz D12-12R LDS:Spotřeba a výroba v sítích lokálních distributorů,
s) Výkaz T1-12a),b),c):Technická maxima, rezervovaná kapacita a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN a tarifní statistiky na hladině NN,

Program pro vyplnění regulačních výkazů a samotné regulační výkazy jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky Úřadu) nebo šije příslušný držitel licence od Úřadu písemně vyžádá.

V programu se vyplňují pouze podkladové tabulky, které se automaticky sestavují do požadovaných regulačních výkazů.

Regulační výkazy se předkládají do 30. dubna, a to v elektronické podobě a v písemné podobě podepsané statutárním zástupcem.

Držitel licence vyplňuje regulační výkazy podle dále uvedených pravidel.

A) PODKLADOVÉ TABULKY PROVOZNÍCH AKTIV

1. Tabulka A4-12 podklady: Tabulka provozních aktiv - distribuce elektřiny

1.1 Přímo přiřaditelný majetek

1.1.1 Velmi vysoké napětí

Venkovní vedení velmi vysokého napětí - ř. 2

Zařízení pro přenos elektrické energie o napětí 110 kV vedené venkovním vedením vlastněným držitelem licence.

Hranice je vymezena od kotevního izolátorového řetězce na portálu stanice 110 kV po kotevní izolátorový závěs protější stanice 110 kV, případně po kotevní závěs hraničního stožáru.

Položky - zejména:

a) stožáry s příslušenstvím - izolátorovou výstrojí, nosnými, kotevními a ochrannými armaturami,

b) základy stožárů,

c) uzemnění stožárů,

d) lana - fázové vodiče a zemnící lana včetně kombinovaných zemních lan.

Kabelová vedení velmi vysokého napětí - ř. 3

Zařízení pro přenos elektrické energie o napětí 110 kV vedené kabelovým vedením vlastněným držitelem licence.

Hranice je vymezena počátečním bodem kabelové koncovky stanice 110 kV a koncovým bodem kabelové koncovky protější stanice 110 kV.

Položky - zejména:

a) kabely 110 kV včetně koncovek, spojek, nosných, úložných a podpěrných konstrukcí, uzemňovacích vedení a propojení v zemi,

b) kabelové tunely a kabelová lože,

c) pomocné hospodářství.

Stanice PS/VVN - ř. 4

Zařízení pro přenos a distribuci elektrické energie o velmi vysokém napětí vlastněná držitelem licence.

Hranice je vymezena veškerou technologií ve stanicích VVN, nezahrnuje však komponenty sloužící výhradně pro napěťovou hladinu VN (zejména transformaci VVN/VN), ani komponenty společné pro více napěťových hladin (společné provozy), které jsou v majetku držitele licence. Pokud zde není transformace VVN/VN, pak sem patří veškeré zařízení vlastněné držitelem licence. V případě, že je ve stanici také transformace VVN/VN, je postupováno stejným způsobem jako u stanic VVN/VN (přiřadit do řádků 7, 8 a 9).

Položky - zejména:

a) stavební část polí 110 kV včetně základů, patek pod přístroji, ocelové konstrukce stanice,

b) ovládací skříně,

c) ochrany,

d) kompenzátory včetně chladícího zařízení,

e) výkonové vypínače a odpojovače.

Elektroměrová služba velmi vysokého napětí - ř. 5

Zahrnuje měřidla velmi vysokého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích velmi vysokého napětí.

Položky - zejména:

a) vstupní měřidla dodávky do hladiny velmi vysokého napětí - měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci,

b) výstupní měřidla odběru - měření dodávky pro konečnou spotřebu.

Odečty velmi vysokého napětí - ř. 6

Zahrnují provozní aktiva, která slouží činnosti odečtů na úrovni VVN.

VVN části stanic VVN/VN - ř. 7 (před vyplňováním ř. 7, 8 a 9 čtěte odstavec 5.1.2, kapitola A)

Zařízení pro přenos a distribuci elektrické energie o velmi vysokém napětí vlastněná držitelem licence.

Hranice je vymezena veškerou technologií sloužící napěťové úrovni VVN ve stanicích VVN/VN, nezahrnuje však komponenty sloužící výhradně pro nižší napěťovou hladinu (zejména transformaci VVN/VN), ani komponenty společné pro více napěťových hladin (společné provozy), které jsou v majetku držitele licence.

Položky - zejména:

a) stavební část polí 110 kV včetně základů, patek pod přístroji, ocelové konstrukce stanice,

b) ovládací skříně,

c) ochrany,

d) kompenzátory včetně chladícího zařízení,

e) výkonové vypínače a odpojovače.

Společné části stanic VVN/VN- ř. 8

Patří sem položky, které nelze jednoznačně přiřadit konkrétní napěťové hladině ve stanicích VVN/VN. Jedná se zejména o:

1. pozemky stanice včetně věcných břemen;

2. budovy a stavby stanice:

a) samostatná provozní budova stanice včetně silových a datových rozvodů, telekomunikačních zařízení a pevně zabudovaných součástí,

b) kabelové kanály, stanoviště transformátorů a tlumivek včetně záchytné jímky na olej, zpevněné plochy, související terénní úpravy,

c) budovy pomocných provozů,

d) kabelové tunely a kabelová lože,

e) vozovky, chodníky a komunikace v areálu stanice,

f) železniční vlečka;

3. inženýrské sítě:

a) vodovodní a kanalizační přípojky od místa napojení na veřejnou vodovodní síť do samostatné provozní budovy stanice,

b) povrchové kanály na odvod dešťové vody,

c) podzemní potrubí pro odvod dešťových a splaškových vod včetně vpustí, kontrolních, lomových, přečerpávacích a jiných šachet,

d) havarijní olejová jímka a olejová kanalizace,

e) ocelové konstrukce u venkovních rozvoden;

4. technologická zařízení stanice:

a) panely dozorny, střídačů a usměrňovačů vlastní spotřeby,

b) telefonní síť,

c) kompenzátory včetně chladícího zařízení;

5. bezpečnostní zařízení:

a) venkovní osvětlení areálu,

b) venkovní oplocení kolem areálu,

c) vnitřní oplocení stanice včetně samostatných objektů uvnitř areálu,

d) elektronický zabezpečovací systém,

e) elektronická požární stanice;

6. ekologická zařízení:

technologická část čistírny odpadních vod stanice včetně signalizačního zařízení;

7. ostatní:

a) uživatelský software,

b) ostatní nehmotná aktiva - kapitalizované studie, projekty a využitelné znalosti,

c) software automatického systému dálkového řízení,

d) zařízení dílen,

e) vybavení kanceláří,

f) nástroje a přístroje.

1.1.2 Vysoké napětí

VN část stanic VVN/VN - ř. 9

Zařízení pro přenos a distribuci elektrické energie o vysokém napětí vlastněná držitelem licence.

Hranice je vymezena veškerou technologií sloužící napěťové úrovni VN ve stanicích VVN/VN včetně transformátoru VVN/VN, nezahrnuje však komponenty společné pro více napěťových hladin (společné provozy), které jsou v majetku držitele licence.

Položky - zejména:

a) stavební část polí VN včetně základů, patek pod přístroji, ocelové konstrukce stanice,

b) ovládací skříně,

c) ochrany,

d) výkonové vypínače a odpojovače,

e) transformátory VVN/VN,

f) tlumivky,

g) transformátory vlastní spotřeby.

Venkovní vedení vysokého napětí - ř. 11

Zařízení pro přenos elektrické energie venkovním vedením vysokého napětí.

Hranice je vymezena izolátory na kotevním portálu nebo průchodkách stanice vysokého napětí nebo na spínací stanici VN/VN, případně zdroje do VN, až po kotevní izolátory nebo průchodky distribuční trafostanice VN/NN nebo další stanice VN, resp. VVN/VN.

Položky - zejména:

a) opěrné body s příslušenstvím - izolátorovou výstrojí, nosnými, kotevními a ochrannými armaturami,

b) základy opěrných bodů,

c) uzemnění opěrných bodů,

d) lana - fázové vodiče a zemnící lana včetně kombinovaných zemních lan,

e) úsekové odpínače včetně napájení pohonů, svodiče přepětí,

f) dálkově ovládané úsekové odpínače.

Kabelová vedení vysokého napětí - ř. 12

Zařízení pro kabelový přenos elektrické energie vysokého napětí.

Hranice je vymezena kabelovými koncovkami stanice vysokého napětí, případně zdroji do VN, a končí kabelovými koncovkami vstupních kobek distribučních trafostanic VN/NN nebo další stanice VN, resp. VVN/VN.

Položky - zejména:

a) kabely VN včetně koncovek, spojek, nosných, úložných a podpěrných konstrukcí, uzemňovacích vedení a propojení v zemi,

b) pomocné hospodářství.

Stanice vysokého napětí - ř. 13

Zařízení pro transformaci VN/VN a spínací stanice.

Hranice je vymezena veškerou technologií a zařízením stanice.

Položky - zejména:

a) technologická zařízení stanice,

b) technologie stanic včetně kobek nebo polí, ochran a usměrňovačů vlastní spotřeby,

c) transformátory VN/VN,

d) zhášecí tlumivky,

e) kompenzační prvky,

f) transformátory vlastní spotřeby.

Elektroměrová služba vysokého napětí - ř. 14

Zahrnuje měřidla vysokého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích vysokého napětí.

Položky - zejména:

a) vstupní měřidla dodávky - měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci,

b) výstupní měřidla odběru - měření dodávky pro konečnou spotřebu měřidla hladiny rozvodu pro vnitřní potřeby držitele licence (měření vlastní spotřeby a ztrát).

Odečty vysokého napětí - ř. 15

Zahrnují provozní aktiva, která slouží činnosti odečtů na úrovni VN.

1.1.3 Nízké napětí

Venkovní vedení nízkého napětí - ř. 17

Všechny úseky venkovního vedení nízkého napětí distribuční sítě o napětí 400V/230V včetně přípojek k jednotlivým odběratelům, které jsou ve vlastnictví držitele licence.

Hranice je vymezena kotevními izolátory distribuční stanice VN/NN a končí spotřebním koncem vedení (přípojkovou skříní).

Položky - zejména:

a) opěrné body sítě NN s příslušenstvím včetně základů, konzol a izolátorové výstroje a uzemnění,

b) části sítě provedené izolovanými kabely,

c) stavební část,

d) rozpojovací a jistící skříně včetně svodů k těmto skříním,

e) vodiče včetně upevňovacích vazů,

f) přípojky a přípojkové skříně k jednotlivým bytovým i nebytovým objektům.

Kabelová vedení nízkého napětí - ř. 18

Všechny úseky kabelového vedení distribuční sítě nízkého napětí 400/230V včetně přípojek k jednotlivým odběratelům.

Hranice je vymezena připojovacím bodem kabelového oka a okem v přípojkové nebo propojovací skříni.

Položky - zejména:

a) zemní kabely včetně spojek a koncovek,

b) kabelové lože,

c) úchytné prvky ve skříních a rozvaděčích,

d) kabelové skříně smyčkové a rozpojovací včetně pojistkové výzbroje,

e) uzemnění kabelové sítě,

f) ochranné kryty kabelů při uložení vývodů na stožárech a jiných konstrukcích,

g) přípojky k jednotlivým bytovým i nebytovým objektům,

h) hlavní domovní skříně.

Stanice nízkého napětí - ř. 19

Stanice, které slouží k distribuci elektrické energie z vysokého napětí do distribuční sítě nízkého napětí, bez ohledu na provedení, ve vlastnictví držitele licence.

Položky - zejména:

a) stavební část stanice včetně výstroje,

b) transformační technologie,

c) technologie transformovny VN/NN včetně rozvaděče NN i VN,

d) transformátory VN/NN všech výkonů.

Elektroměrová služba nízkého napětí - ř. 20

Zahrnuje měřidla nízkého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích nízkého napětí.

Položky - zejména:

a) vstupní měřidla dodávky,

b) výstupní měřidla odběru,

c) měřidla hladiny rozvodu pro vnitřní potřeby držitele licence.

Odečty nízkého napětí - ř. 21

Zahrnuje stálá aktiva, která slouží činnosti odečtů na úrovni NN.

1.2 Podpůrný majetek

1.2.1 Dispečerská a řídící technika (dále jen „DRT“) - ř. 22

Zařízení pro řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu elektrizační soustavy a přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů.

Položky - zejména:

a) zařízení automatického systému dálkového řízení,

b) dálkové ovládání, signalizace a měření rozvoden,

c) požární signalizace a zabezpečovací systémy,

d) podnikový dispečink,

e) rajónní dispečinky,

f) přenosová zařízení,

g) metalické sdělovací kabely,

h) řídící systémy,

i) telekomunikační zařízení,

j) optické sdělovací kabely místní a dálkové,

k) telefonní ústředny,

l) rádiová síť včetně datového zařízení.

Celková hodnota DRT je rozdělena na jednotlivé napěťové hladiny podle rozvrhového klíče, který je stanoven Úřadem.

1.2.2 Ostatní podpůrný majetek - ř. 23

Podpůrný majetek II - slouží pouze na podporu licencovaných činností, avšak nelze jej jednoznačně přiřadit na některou z napěťových úrovní.

Položky - zejména:

a) pozemky,

b) budovy a stavby,

c) software,

d) hardware,

e) zařízení, inventář,

f) studie, projekty a poradenství.

(Rozdělení je provedeno viz kapitola A odst. 5.1.2.)

2. Tabulka A7-12, 14 podklady: Tabulka provozních aktiv - obchod a dodávka elektrické energie

2.1 Přímo přiřaditelný majetek - ř. 2

Položky - zejména:

a) software,

b) hardware,

c) zařízení a inventář.

Majetek, který nelze přímo přiřadit, se zařadí do podpůrného majetku s následným rozdělením podle napěťových úrovní.

2.2 Podpůrný majetek - ř. 3

Položky - zejména:

a) pozemky,

b) budovy a stavby,

c) software,

d) hardware,

e) zařízení, inventář,

f) studie, projekty a poradenství.

3. Neregulované činnosti (ostatní licencované a nelicencované činnosti)

Do majetku ostatních licencovaných a nelicencovaných činností je nutné, mimo jiné, zařadit zařízení pro výrobu elektrické energie, výrobu a rozvod tepla; kalibrační laboratoře, rekreační, kulturní a tělovýchovná zařízení, ubytovny, obytné budovy, kuchyně, kantýny, majetek pronajímaný jinému subjektu včetně optolan, cejchovnu atd. (viz kapitola B).

Jako jedno z kritérií by měl být vzat v úvahu objem majetku a jeho významnost.

4. Společný majetek držitele licence - ř. 12

Mezi hlavní položky společného majetku držitele licence patří zejména:

a) společné administrativní budovy,

b) informační systém držitele licence,

c) dopravní prostředky využívané pro společné činnosti,

d) další položky majetku.

Výše je uvedena část majetku patricí do společných činností. Tento majetek je nutno předem očistit od majetku, který patří do podpůrných činností, nebo je možno zařadit jej přímo do některého segmentu (distribuce atd.). Do společného majetku je možno zařadit i celou hodnotu pozemků.

5. Rozdělení podpůrného majetku distribuce a společného majetku držitele licence

5.1 Rozdělení podpůrného majetku distribuce

5.1.1 Majetek DŘT - tabulka A4-12podklady, ř. 22

Majetek DŘT je za celého držitele licence rozdělen na jednotlivé úrovně rozvrhovým klíčem určeným Úřadem (v poměru 32/68/0).

5.1.2 Podpůrný majetek

Podpůrný majetek distribuce je rozdělen ve dvou fázích:

a) rozdělení řádků 7, 8 a 9 tabulky A4-12 podklady:

1. v případě, že je vyplněn pouze řádek 8, je společná část stanic VVN/VN rozdělena v poměru 20/80,

2. v případě, že držitel licence je schopen rozdělit stanice VVN/VN na části VVN a VN, uvádí údaje přímo do ř. 7 a současně i do ř. 9,

3. pokud držitel licence rozdělí pouze část do ř. 7 a současně i do ř. 9 a zbytek do ř. 8, rozdělí se ř. 8 v poměru účetních odpisů stálých aktiv ř. 7 a 9;

b) ostatní podpůrný majetek distribuce (tab. A4-12 podklady, ř. 23) je rozdělen v poměru účetních odpisů stálých aktiv.

5.2 Rozdělení společného majetku držitele licence

Rozdělení je provedeno v několika fázích:

a) společný majetek držitele licence (tab. A7-12,14 podklady, ř. 12) je rozdělen na distribuci, obchod a dodávku, nelicencované činnosti; dělení se provádí v poměru účetních pořizovacích cen přímo priřaditelného a podpůrného majetku;

b) u distribuce je další dělení provedeno podle účetních odpisů;

c) u obchodu a dodávky je nejprve provedeno rozdělení:

1. na jednotlivé napěťové úrovně v rámci „obchodních aktivit“, tj. obchod společně s dodávkou a odbytem distribučních služeb v poměru mzdových nákladů a zákonného sociálního pojištění,

2. následně mezi distribuci a obchod s elektřinou (obchod a dodávka) podle klíče Úřadu,

3. v poslední fázi je dělen obchod s elektřinou, a to na obchod s oprávněnými zákazníky a dodávku chráněným zákazníkům, v poměru odběrných míst v rámci jednotlivých napěťových úrovní.

6. Majetek zahrnovaný do provozních aktiv

6.1 Provozní aktiva podle § 4 odst. 3.

6.2 Finanční leasing

Do stálých aktiv je nutné zařadit i majetek pořízený na finanční leasing. Pro potřebu tabulek stálých aktiv je nutné zajistit tyto údaje:

a) pořizovací cenu (bez finanční marže) stálých pronajatých aktiv od okamžiku pořízení až k 31. 12. vykazovaného roku,

b) oprávky k 31. 12. vykazovaného roku,

c) zůstatkovou cenu k 31. 12. vykazovaného roku,

d) odpisy za vykazovaný rok.

Výpočet oprávek a odpisů je proveden v souladu s odpisovým plánem držitele licence. Pro vyplnění tabulek nákladů a výnosů je dále třeba zajistit informace o převodu z účtu nákladů příštích období na účet ostatních služeb ve vykazovaném roce.

6.3 Kontrola správnosti vykázaných provozních aktiv

Údaj na řádku 15 tabulky A7-12 a 14 podklady souhlasí s řádkem 16 tabulky A7-12, 14 podklady, tj. s řádkem z rozvahy držitele licence k 31. 12. vykazovaného roku.

7. Odpisy stálých aktiv

7.1 Odpisy DHM a DNM

Tato položka je rozčleněna do dvou podskupin:

7.1.1 Účetní odpisy

Účetní odpisy zahrnují náklady standardně využívané při odepisování dlouhodobého hmotného majetku držitele licence vycházející z historické pořizovací hodnoty majetku a účetního odpisového plánu. Pravidla účetního odepisování majetku vycházejí ze zákona o účetnictví a respektují reálnou dobu životnosti odepisovaného majetku; účetní odpisy jsou ověřené auditorem držitele licence.

Pro účely regulace jsou pravidla odepisování vybraných skupin přímo přiřaditelných stálých aktiv u licencované činnosti distribuce sjednocena pro všechny držitele licence, přičemž existuje závazný odpisový plán, který sjednocuje principy odepisování podle kategorií majetku (viz odstavec 7.2). Takto upravená stálá aktiva spolu s ostatními stálými aktivy podpůrného, společného a ostatního majetku držitele licence tvoří základ pro přepočet dlouhodobého hmotného majetku.

7.1.2 Přepočtené odpisy

Přepočtené odpisy se stanovují pro licencovanou činnost distribuce elektrické energie na základě přepočtené pořizovací ceny majetku podle přílohy č. 5.

Náklady na odpisy jsou v obou případech (tzn. účetních i přepočtených) zvýšeny o hodnotu „odpisů předmětů pořízených formou leasingu“ podle samostatného pokynu v příloze č. 6.

7.2 Odpisové sazby

U licencované činnosti distribuce elektřiny jsou pro všechny držitele licence doporučeny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy přímo přiřaditelných aktiv:

Standardní klasifikace produktůNázevRoční účetní odpisová sazba (%)
31 1041Distribuční olejová trafa6
31 10 42Měřící trafa do 16 kVA12
31 20 10Technologie distribučních trafostanic6
31 2031Rozvaděče NN8
31 20 32Rozvaděče VN a VVN6
46 21 13Budovy průmyslové a skladové2
46 21 14Budovy pro obchod a služby2
46 21 22Tunely a podzemní objekty2
46 21 34Vrchní vedení VVN a VN3,3
46 21 35Kabelové vedení VVN a VN3,3
46 21 37Dálkové komunikační kabely5
46 21 43Vrchní vedení NN3,3
46 21 44Kabelové vedení NN3,3
46 21 46Komunikační kabely5
46 21 51Distribuční trafostanice - stavební část4
46 21 64Inženýrská díla ostatní2
462 ....Optolana3,3

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Je doporučeno uvedené odpisové sazby zahrnout do závazného odpisového plánu od 1. 1.2002.

Držitelé licence mohou tedy pro výše uvedené vybrané druhy stálých aktiv používat vlastní odpisové sazby, ale pro potřeby regulačního výkaznictví je nutno všechny údaje přepočítat podle minimálních životností uznávaných Úřadem.

Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí ze závazných odpisových plánů jednotlivých držitelů licence.

8. Informativní přehled ostatních licencovaných, nelicencovaných a obslužných činností

8.1 Licencované a nelicencované činnosti

a) výroba elektřiny (licencovaná),

b) stavební práce a technologické montáže,

c) elektromontážní práce pro cizí - servisní práce,

d) ostatní stavební a průmyslové výkony pro cizí,

e) cejchování a opravy měřidel,

f) projekty (mimo projekty na opravy),

g) závodní stravování,

h) obchodní činnosti (prodej materiálu),

i) finanční podnikání,

j) bytové hospodářství,

k) pronájem investičního majetku,

l) ostatní nevýrobní činnost,

m) materiál vlastní výroby (výroba materiálu na sklad),

n) mimořádné náklady,

o) ostatní činnosti,

p) výroba a rozvod tepla (licencovaná).

8.2 Obslužné činnosti

a) opravy a udržování,

b) dílenské práce vlastní,

c) projekty (na opravy),

d) doprava,

e) vzdělávání,

f) výpočetní technika (informační systém),

g) společné a podpůrné náklady,

h) společné náklady držitele licence,

i) podpůrné náklady distribuce (provozní režie),

j) podpůrné náklady obchodu,

k) podpůrné náklady distribuce (DŘT).

B) PODKLADOVÉ TABULKY NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

1. Povolené a nepovolené náklady

Nepovolené náklady na licencované a společné činnosti je možné v tabulkách podkladů vyčíslit dvěma způsoby:

a) nepovolené náklady, které jsou přímo přiřaditelné na licencované činnosti, lze přímo odečíst z licencovaných činností a zbytek přímo nepřiřaditelných vyčíslit na licencované a společné činnosti; o tuto hodnotu pak snížit společné náklady držitele licence a zároveň tuto hodnotu uvést do výkazu HV2-12, 14,

b) snížit společné náklady držitele licence o celkové nepovolené náklady na licencované a společné činnosti a tuto hodnotu uvést do výkazu HV2-12,14.

V tabulkách nákladů a výnosů budou vykazovány hodnoty přímo přiřaditelných nákladů ve sloupcích „opravování“, „provozování a obsluha“, „ostatní provozní náklady“ a „odpisy DHM, DNM“ (z účetní i z přepočtené hodnoty). Tyto hodnoty se vztahují k zařízením dle klasifikace uvedené v popisu řádků tabulek aktiv.

2. Tabulka N4-12 podklady: Tabulka nákladů a výnosů - distribuce elektrické energie

2.1 Přímo přiřaditelné náklady

2.1.1 Opravován í - sloupec „b“

Zahrnují se výdaje a náklady vynaložené na zachování produktivní kapacity zařízení distribuce.

Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména:

a) opravy,

b) odstraňování menších závad a poruch zařízení včetně výměn součástí a seřizování zařízení,

c) výměny vodičů a zemních lan o stejném průřezu,

d) výměny stožárů, obnovy nátěrů, uzemnění a betonových základů,

e) výměny izolátorů, svorek, rozpěr, armatur,

f) výměny kabelů, koncovek a ostatního příslušenství,

g) opravy kabelových kanálů,

h) opravy stavební části rozvodny,

i) nátěry konstrukce rozvodny včetně příslušenství,

j) výměny přípojnic, vypínačů, řídících skříní, odpojovačů, odpínačů, uzemnění, bleskojistek,

k) výměny ochran, automatik a měřících přístrojů,

l) výměny jednotlivých částí řídící a dispečerské techniky,

m) opravy zařízení dispečerské a řídící techniky,

n) opravy transformátorů,

o) odstraňování poruch - opravy zařízení v havarijním stavu a jeho uvádění do provozuschopného stavu,

p) plánované opravy - opravy většího rozsahu.

Náklady na opravy zahrnují zejména:

a) přímý materiál spotřebovaný při realizaci oprav,

b) osobní náklady pracovníků, kteří realizují činnost oprav (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady), a to buď ve formě přímého nákladu nebo sekundárního nákladu (výkonu) pracovní čety,

c) režijní náklady pracovníků zabezpečujících opravy (režijní a kancelářský materiál, cestovní a dopravní náklady apod.),

d) náklady související s vybavením (nástroje, nářadí) pracovníků zajišťujících opravy,

e) náklady jiných vnitropodnikových útvarů, které se podílejí na realizaci oprav (např. doprava, mechanizace),

f) střediskovou režii, která představuje náklady na přímé řízení pracovníků zabezpečujících opravu v případě, že tyto náklady nejsou obsahem některé z výše uvedených položek (osobní náklady vedoucích pracovníků, kancelářský materiál, společné náklady přímého řízení, náklady administrativy, náklady kancelářských prostor apod.),

g) zásobovací režii, která zahrnuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování, a to zejména náklady na nákup, opatření, skladování, přejímání, vydávání skladových zásob a manipulaci s nimi,

h) náklady na nákup externích oprav.

2.1.2 Provozování a obsluha - sloupec „c“

Zahrnují se výdaje a náklady na práci, materiály a služby všech činností souvisejících s provozováním a obsluhou distribučního zařízení.

Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména:

a) dozor nad vedením,

b) kontrolování a zkoušení bleskosvodů, spínačů a jističů vedení,

c) zkoušky zatížení obvodů,

d) pravidelné hlídání linek,

e) pravidelné zkoušky napětí ke stanovení stavu nebo efektivnosti systému,

f) převádění zatížení, přepínání a spojování obvodů a zařízení,

g) přezkušování a seřizování linkových zkušebních zařízení,

h) pochůzkové a lezecké prohlídky, prohlídky ocelových konstrukcí, měření uzemnění,

i) pravidelné kontroly a čištění vstupních šachet, přivaděčů, síťových a transformátorových kobek,

j) regulování a dodávání oleje do vysokonapěťových kabelových systémů,

k) dohled nad operacemi stanice,

l) seřizování staničních zařízení pro udržování výkonnosti stanice,

m) inspekce, zkoušení a kalibrace staničních zařízení pro zjištění výkonnosti,

n) operování přepínacích a jiných zařízení,

o) sledování a hlídání stanice,

p) pochůzkové kontroly, kontroly proudových spojů, kontroly a drobná údržba jednotlivých druhů zařízení,

q) cejchování měřidel,

r) evidence měřidel,

s) instalace měřidel,

t) nastavení časových kontrol, kontrolování odběrových měřidel a jiných měřících zařízení,

u) alokace a přepínání zátěže,

v) řízení přepínání,

w) dálkové ovládání rozvoden,

x) ovládání automatiky hromadné dálkové obsluhy,

y) zařizování a kontrolování povolení pro výstavbu, údržbářské, zkušební a nouzové účely,

z) kontrolování systémového napětí:

(1) zaznamenávání napětí,

(2) připravování operačních zpráv a údajů pro fakturaci a rozpočet,

(3) získávání zpráv o počasí a zvláštních událostech,

(4) řízení rádiové sítě,

(5) řízení a operování telekomunikačního systému,

(6) řízení a operování pomocných elektronických zařízení.

Náklady na provozování a obsluhu zahrnují zejména:

a) osobní náklady pracovníků, kteří zajišťují provoz a obsluhu zařízení (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady), a to buď ve formě přímého nákladu nebo sekundárního nákladu (výkonu) pracovní čety,

b) náklady na materiál, který byl spotřebován při zajištění provozu a obsluze zařízení,

c) náklady související s vybavením a režijními náklady pracovníků obsluhy zařízení (režijní a kancelářský materiál, cestovní a dopravní náklady, ostatní režijní náklady),

d) náklady na nákup ostatních externích služeb, které souvisí se zajištěním obsluhy a provozu zařízení,

e) zásobovací režii, která zahrnuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování, a to zejména náklady na nákup, opatření, skladování, přejímání, vydávání skladových zásob a manipulaci s nimi,

f) střediskovou režii, která představuje náklady na přímé řízení pracovníků zabezpečujících obsluhu a provozování v případě, že tyto náklady nejsou obsahem některé z výše uvedených položek (osobní náklady vedoucích pracovníků, kancelářský materiál, společné náklady přímého řízení, náklady administrativy, náklady kancelářských prostor apod.).

2.1.3 Ostatní provozní náklady - sloupec „d“

Ostatní provozní náklady obsahují náklady, které nejsou obsaženy v žádné z výše uvedených položek (většinou se účetně objevují přímo na objektu technologie). Jedná se zejména o nákup ostatních externích služeb, pojištění majetku, poradenství, servis a údržbu, software, daně a poplatky, náhrady škod na cizích pozemcích, vlastní spotřebu elektřiny, případně další povolené náklady. Tvorba rezerv na opravy DHM je vykázána v tomto sloupci snížená o zúčtování rezervy ve vykazovaném období. Zúčtování rezervy není vykázáno ve výnosech.

Jako výnosy snižující související provozní náklady se vykazují zejména výnosy za:

a) opětné připojení po neplacení,

b) neúspěšné reklamace měření,

c) odstranění poruch na zařízení odběratele,

d) náhrady za škody způsobené na distribučním zařízení,

e) zúčtování opravných položek,

f) zúčtování rezerv na opravy DHM.

Tyto výnosy snižují „ostatní provozní náklady“.

2.1.4 Odpisy DHM a DNM - sloupce „e“ a „f (viz odstavec 7.1)

2.1.5 Rozsah zařízení - sloupec „g“

Ve sloupci „rozsah zařízení (délka, počet)“ se vyplní rozvinuté délky vedení v km najedno desetinné místo a počet stanic jako celek. Součtové řádky za napěťovou úroveň, řádky DŘT a elektroměrová služba jsou bez obsahu. Do řádku odečtů se vyplní počet odběrných míst.

2.2 Podpůrné náklady distribuce - sloupce „b“ a „c“, řádek 20

Do řádku 20 tabulky N4-12 podklady sloupce „podpůrné náklady distribuce“ se uvádí náklady provozu, které zahrnují:

- náklady, které souvisí s přímým řízením distribuční činnosti;

- náklady, které jsou vynaloženy přímo na distribuční činnost, avšak mají charakter společných nákladů, přičemž není možné přiřazení na konkrétní činnost ani objektivní přímé rozvržení na jednotlivé činnosti.

Do sloupce „b“ se uvádí podpůrné náklady se zahrnutím odpisů v účetní hodnotě. Do sloupce „c“ se uvádí podpůrné náklady se zahrnutím odpisů v přepočtené hodnotě.

Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména:

a) řízení distribučního systému,

a) sledování efektivnosti distribuce elektřiny,

b) přípravu a přezkoumání rozpočtů a plánů distribuce elektřiny,

c) přípravu pokynů pro provozování, obsluhu a opravy zařízení distribuce elektřiny,

d) přezkoumávání a analyzování výsledků distribuce elektřiny,

e) vývoj organizace distribuce elektřiny,

f) formulování a přezkoumávání pracovních náplní pracovníků distribuce elektřiny,

g) výcvik a instrukce zaměstnanců útvarů distribuce elektřiny,

h) administrativní práce zajišťované v rámci útvarů distribuce elektřiny,

i) udržování záznamů o fyzických charakteristikách linek a stanic,

j) udržování geografických informačních systémů a technické dokumentace,

k) záznamy o elektrické energii - práci a napětí,

l) licenční poplatky a poplatky spojené s regulací,

m) technický a investiční rozvoj distribučního systému,

n) opravy budov, služeben a provozních správ,

o) opravy zařízení dílen útvarů distribuce,

p) opravy vybavení kanceláří útvarů distribuce,

q) opravy nástrojů a přístrojů útvarů distribuce,

r) opravy dopravní a mechanizační techniky.

Podpůrné náklady distribuce zahrnují zejména:

a) osobní náklady řídících, ekonomických a jiných administrativních pracovníků výrobních jednotek a provozních částí držitele licence (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

b) spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

c) odpisy majetku, který není možné objektivně přiřadit na konkrétní licencované činnosti (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků),

d) náklady kancelářských prostor,

e) ostatní společné náklady sloužící pro licencovanou činnost (zejména nákup společných externích služeb - např. úklid, opravy společných prostor apod.).

V případě, že držitel licence používá přímé zúčtování výše uvedených nákladů na jednotlivé technologie relevantním podnikovým klíčem, uvede se do tohoto údaje nezúčtované reziduum (neodúčtovaný zbytek) těchto nákladů.

2.3 Společné náklady držitele licence - sloupce „b“ a „c“, řádek 21

Do řádku 21 tabulky N4-12 podklady sloupce „společné náklady“ držitele licence se uvádí náklady, jež představují společné náklady související se správou a řízením držitele licence jako celku, snížené o výnosy této činnosti. Do sloupce „b“ se uvádí společné náklady držitele licence se zahrnutím odpisů v účetní hodnotě. Do sloupce „c“ se uvádí společné náklady držitele licence se zahrnutím odpisů v přepočtené hodnotě.

Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména:

a) řízení držitele licence jako celku,

b) sledování efektivnosti držitele licence,

c) přípravu a přezkoumání rozpočtů a plánů držitele licence,

d) přezkoumávání a analyzování výsledků držitele licence,

e) vývoj organizace držitele licence,

f) řízení lidských zdrojů držitele licence,

g) právní služby,

h) vedení účetnictví držitele licence,

i) opravy budov a vybavení kanceláří vedení držitele licence.

Do položky společných nákladů držitele licence jsou zahrnuty zejména náklady na prezentaci držitele licence na veřejnosti, náklady finančního řízení souvisejícího s licencovanými a ostatními činnostmi držitele licence, společné náklady řízení informačních technologií, společné náklady řízení lidských zdrojů, případně další náklady společného charakteru.

Společné náklady držitele licence zahrnují zejména:

a) osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

b) spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

c) odpisy majetku, který je využíván při výkonu správních činností (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků, informační systém),

d) náklady kancelářských prostor,

e) náklady na nákup externích služeb,

f) ostatní náklady správního charakteru, které je možné považovat za oprávněné.

Do společných nákladů držitele licence nepatří daň z příjmů právnických osob (výkaz zisků a ztrát).

2.4 Ostatní výnosy distribuce - sloupec „b“, řádky 25, 26 a 27

Ve sloupci “ostatní výnosy“ se uvádějí, mimo jiné, výnosy držitele licence na distribuci elektřiny za časově rozlišený podíl na účelně vynaložených nákladech podle napěťových úrovní.

3. Rozdělení podpůrných nákladů distribuce a společných nákladů držitele licence

3.1 Rozdělení podpůrných nákladů distribuce

Podpůrné náklady distribuce se skládají z nákladů DŘT (ř. 19), nákladů společné části stanic VVN/VN - podpůrný majetek I (ř. 7) a podpůrných nákladů - podpůrný majetek II (ř. 20).

3.1.1 Náklady DŘT - tabulka N4-12podklady, řádek 19

Náklady DŘT budou za celou společnost rozděleny na jednotlivé úrovně rozvrhovým klíčem Úřadu (není-li rozvrhový klíč uveden, platí poměr rozdělení 32/68/0).

3.1.2 Ostatní podpůrné náklady

Ostatní podpůrné náklady distribuce budou dále rozděleny ve dvou fázích:

a) rozdělení řádků 6, 7 a 8 tabulky N4-12 podklady

1. v případě, že je vyplněn pouze ř. 7, budou společné náklady stanic VVN/VN rozděleny v poměru 20/80,

2. v případě, že je držitel licence schopen rozdělit náklady stanic VVN/VN na části VVN a VN, uvede údaje přímo do ř. 6 a současně i do ř. 8,

3. pokud držitel licence rozdělí pouze část do ř. 6 a současně i do ř. 8 a zbytek do ř. 7, rozdělí se ř. 7 v poměru účetních odpisů z řádků 6 a 8,

b) ostatní podpůrné náklady distribuce - řádek 20 tabulky N4-12 podklady, budou rozděleny v poměru účetních odpisů.

3.2 Rozdělení společných nákladů držitele licence - tabulka N4-12 podklady, řádek 21

Rozdělení je provedeno v několika fázích:

a) celkové společné náklady držitele licence (ř. 21, tab. N4-12 podklady) jsou rozděleny na distribuci, obchod s oprávněnými zákazníky a dodávku chráněným zákazníkům (obchodní aktivity), nelicencované činnosti v poměru účetních pořizovacích hodnot přímo přiřaditelných provozních aktiv,

b) u distribuce je další dělení provedeno podle účetních odpisů,

c) u obchodu a dodávky je nejprve provedeno rozdělení na jednotlivé napěťové úrovně v rámci obchodních aktivit (obchod, dodávka a odbyt distribučních služeb) v poměru mezd a sociálního zabezpečení; následuje rozdělení mezi distribuci a obchod s elektřinou (obchod a dodávka) provedené podle klíče Úřadu nastaveného v poměru 50/50; v poslední fázi přistupuje obchod s oprávněnými zákazníky a dodávka chráněným zákazníkům v poměru odběrných míst v rámci jednotlivých napěťových úrovní.

4. Úprava nákladů spojených s majetkem pořízeným na finanční leasing

Údaje potřebné pro tuto úpravu jsou uvedeny v kapitole A odst. 6.2.

Nejprve se sníží náklady proúčtované ve vykazovaném roce na účtu služby účetním předpisem „má dáti“ a na účtu náklady příštích období účetním předpisem „dal“, a to na příslušné činnosti; zároveň se do stejné činnosti zahrnou náklady na odpisy propočtené za vykazovaný rok.

5. Tabulka N7-12, 14 podklady: Tabulka nákladů a výnosů - dodávka a obchod s elektrickou energií

5.1 Přímo přiřaditelné náklady

5.1.1 Mzdy, sociální a zdravotní pojištění - sloupec „b“

Do sloupce „mzdy, sociální a zdravotní pojištění“ budou zahrnuty mzdové náklady, které představují součet mzdových nákladů (výkaz zisků a ztrát, řádek 13) a náklady na sociální a zdravotní zabezpečení (výkaz zisků a ztrát, řádek 15).

Mzdové náklady slouží jako základna pro alokaci podpůrného a společného majetku obchodních aktivit, proto tedy neobsahují odměny členů orgánů držitele licence a sociální náklady.

5.1.2 Ostatní náklady - sloupec „d“

Zde budou obsaženy všechny ostatní náklady s výjimkou mezd, sociálního a zdravotního pojištění a odpisů.

Patří sem zejména:

a) spotřeba materiálu,

b) spotřeba energií,

c) cestovné,

d) běžné opravy a udržování,

e) servis a údržba softwaru,

f) poradenské služby,

g) služby výpočetní techniky,

h) vlastní spotřeba energie,

i) zásobovací režie.

Tyto náklady budou přímo sníženy o případné tržby.

5.1.3 Odpisy DHM a DNM - sloupec „e“ a „f“

Platí stejná pravidla, která jsou uvedena v kapitole A odst. 7.1.

5.2 Podpůrné náklady - sloupce „b“ a „c“, řádek 10

Položka podpůrné náklady obchodu zahrnuje zejména:

a) osobní náklady řídících, ekonomických a jiných administrativních pracovníků útvarů obchodu (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

b) spotřebu režijního a kancelářského materiálu,

c) odpisy majetku, který není možné objektivně přiřadit na konkrétní činnosti obchodu (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků),

d) náklady kancelářských prostor,

e) ostatní náklady sloužící pro všechny činnosti obchodu (zejména nákup společných externích služeb - např. úklid, opravy společných prostor apod.).

Do sloupce „b“ se uvádí podpůrné náklady se zahrnutím odpisů v účetní hodnotě. Do sloupce „c“ se uvádí podpůrné náklady se zahrnutím odpisů v přepočtené hodnotě.

Rozdělení podpůrných nákladů

Základnou pro rozdělení podpůrných nákladů obchodu jsou mzdy, sociální a zdravotní pojištění.

5.3 Výnosy

V sloupci „ostatní“ budou uvedeny další tržby, které nejsou za elektřinu a nemají ani charakter dobropisu.

6. Výkaz HV2-12,14: Kontrola hospodářského výsledku

6.1 Licencované činnosti - ř. 1 až 6

Uvádí se všechny licencované činnosti po jednotlivých licencích.

6.2 Nepovolené náklady - ř. 7

Uvádí se nepovolené náklady držitele licence podle definice vyhlášky.

6.3 Nelicencované činnosti - ř. 8 až 29

Zde jsou uvedeny všechny nelicencované činnosti. Postup použitý při klíčování případných nerozúčtovaných nákladů na obslužných činnostech je uveden v komentáři.

6.4 Redukce leasingu v nákladech - ř. 35

Vyplňuje se tak, že se odečítají odpisy z finančního leasingu a přičítají se náklady na služby eliminované při převodu (viz kapitola A odst. 6.2).

6.5 Daň z příjmu právnických osob - ř. 36

Do řádku se převezmou údaje z výkazu zisků a ztrát.

6.6 Hospodářský výsledek společnosti - ř. 37

Do řádku se převezmou údaje z výkazu zisků a ztrát, řádek 62. Otestuje se shoda hospodářského výsledku regulačních výkazů s výkazem zisků a ztrát. Případný rozdíl je uveden v řádku 38.

7. Výkaz OP1-12: Výkaz výpočtu opravných položek

Výkaz zahrnuje výpočet opravných položek ke krátkodobým pohledávkám z obchodního styku za silovou elektřinu a služby spojené s dodávkou podle přílohy č. 8, v členění na oprávněné a chráněné zákazníky.

8. Výkaz I2-12: Výkaz plánu investičních výdajů

Výkaz plánu investičních výdajů v distribuční soustavě.

C) TECHNICKÉ VÝKAZY

1. Výkaz B2-12: Roční bilance elektřiny provozovatele distribuční soustavy

Výkaz se předkládá za uplynulý kalendářní rok a jako plán na regulovaný rok „i“.

1.1 Objemy energií se vyplňují v požadovaném dělení ve všech relevantních položkách tak, že kontrolní součet bilance je nula. Je nutné dodržet některé následující zásady.

1.2 Vychází se z fyzikálních toků ročních objemů elektrické energie v distribučních sítích po napěťových hladinách se zohledněním jednotlivých směrů dodávek mezi držiteli licencí na distribuci navzájem, a také mezi držiteli licencí na distribuci a držitelem licence na přenos.

1.3 Jedná se o bilanci provozovatele distribuční soustavy, ne o bilanci elektřiny zobchodované obchodním útvarem daného provozovatele.

1.4 Uvádí se skutečné objemy energie a velikosti výkonů dodávané do jednotlivých napěťových hladin, včetně toků mezi sousedními držiteli licence na distribuci odebírané z napěťových hladin a tekoucí přes transformátory mezi napěťovými hladinami v obou směrech včetně rozhraní PS/l 10 kV (ne bilanční salda).

Dodržují se následující zásady:

a) Řádek 1: Vstup ze sítě PPS/VVN zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV PPS do sítě PDS na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/l 10 kV).

V některých případech jsou elektrárny vyvedeny do distribuční soustavy přes 110 kV vývodová vedení, která jsou v majetku ČEPS, a. s. V tomto případě se dodávka z těchto zdrojů zahrnuje do řádku 1. Dodávka by se měla vztahovat k předávacímu místu mezi PPS a PDS. Pokud toto místo není vybaveno měřením (např. měření je na začátku vývodových vedení, na prahu elektrárny, popř. na svorkách generátoru), musí se hodnoty přepočítat na hodnoty vztažené k předávacímu místu (snížení, event. zvýšení o ztráty). Na způsobu přepočtu měřených hodnot se musí provozovatelé dohodnout mezi sebou.

b) Řádek 2: Dodávka zdrojů ČEZ do sítě PDS - uvádí se skutečná celková dodávka z elektráren ČEZ do sítě PDS na příslušné napěťové hladině.

c) Řádek 12: Týká se zdrojů, které jsou ve vlastnictví PDS - uvádí se skutečná celková dodávka z těchto zdrojů do sítě PDS na příslušné napěťové hladině.

d) Řádek 13: Týká se ostatních zdrojů (teplárny, malé vodní elektrárny (dále jen „MVE“), velké podniky s vlastní výrobou dodávající do sítě) - uvádí se skutečná celková dodávka z těchto zdrojů do sítě PDS na příslušné napěťové hladině. Pro samovýrobce se na straně vstupu uvádí energie skutečně dodaná do sítě. Energie odebraná ze sítě samovýrobcem se uvede na straně výstupu v ř. 18 nebo ř. 19 podle statutu samovýrobce.

e) Řádek 15: Držitelé licence na distribuci - 1 (lokální DS) - uvádí se energie dodávaná do sítě PDS od držitelů licence na distribuci, kteří nejsou připojeni k síti PPS (lokální držitelé licence na distribuci) a kteří mají právo volby dodavatele podle zvláštního právního předpisu6).

f) Řádek 16: Držitelé licence na distribuci - 2 (lokální DS) - uvádí se energie dodávaná do sítě PDS od držitelů licence na distribuci, kteří nejsou připojeni k síti PPS (lokální držitelé licence na distribuci) a kteří nemají právo volby dodavatele podle zvláštního právního předpisu6).

g) Řádek 18: Chránění zákaznici - podle postupného otevírání trhu podle zvláštního právního předpisu6).

h) Řádek 19: Oprávnění zákazníci - nelze sčítat odběry z různých napěťových hladin a uvádět je do jedné hladiny, např. VVN. To se týká zákazníků odebírajících elektřinu z více odběrných míst, např. dopravní městské podniky.

i) Řádek 20: Uvádí se energie odebraná výrobci ze sítí PDS do areálu výrobny včetně elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla. Odběr výrobců mimo areál výrobny se uvede na straně výstupu vř. 18 nebo ř. 19 podle velikosti roční spotřeby výrobce v daném odběrném místě. V případě dodávky výrobce pro vlastní potřebu a pro potřebu ovládaných společností podle zvláštního právního předpisu6), bude PDS posuzovat všechna taková předávací a odběrná místa jako oprávněná, i když nesplňují velikost spotřeby pro přístup k sítím.

j) Řádek 33: Držitelé licence na distribuci - 1 (lokální DS) - uvádí se agregované objem energie odebíraný držiteli licence na distribuci, kteří nejsou připojeni k přenosové soustavě (lokální držitelé licence na distribuci) a kteří mají právo volby dodavatele podle zvláštního právního předpisu6).

k) Řádek 34: Držitelé licence na distribuci - 2 (lokální DS) - uvádí se agregované objem energie odebíraný držiteli licence na distribuci, kteří nejsou připojeni k přenosové soustavě (lokální držitelé licence na distribuci) a kteří nemají právo volby dodavatele podle zvláštního právního předpisu6).

l) Řádek 36: Do vlastní spotřeby PDS se uvádí spotřeba v rozvodnách PDS, spotřeba v provozních a administrativních budovách PDS.

1.5 V žádném případě nesmí dojít ke dvojímu vykazování toků energie, tj. například u lokálních držitelů licence na distribuci a oprávněných zákazníků, u dodávky zdrojů ostatních výrobců do sítě PDS a dodávky držitelů licence na distribuci (lokální DS).

2. Výkazy B7-12

Vykazují se maxima výkonů na rozhraních mezi držitelem licence na distribuci a ostatními subjekty. Údaje týkající se maxim výkonů na rozhraních je nutné předem vzájemně konzultovat s příslušnými partnery, aby nedošlo k disproporcím ve vykazovaných hodnotách.

2.1 VýkazB7-12a)

Držitelé licence na distribuci vyplňují měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítě PPS a PDS na hladině 110 kV. Maxima výkonů na rozhraní PPS/PDS zahrnují též výkony mezi PPS a PDS na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/l 10 kV).

2.2 Výkaz B7-12 b)

Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní mezi provozovateli distribučních soustav připojenými k přenosové soustavě (regionální držitelé licence na distribuci) na hladině VVN.

2.3 Výkaz B7-12 c)

Vyplní se roční čtvrthodinová maxima výkonů (technická maxima) na rozhraní mezi regionálními držiteli licence na distribuci, kteří jsou připojeni k přenosové soustavě, a lokálními držiteli licence na distribuci, kteří nejsou připojeni k přenosové soustavě.

Výkaz se vyplňuje v členění na:

a) držitele licence na distribuci - 1 - mají právo volby dodavatele podle zvláštního právního předpisu6) a

b) držitele licence na distribuci - 2 - nemají právo volby dodavatele podle zvláštního právního předpisu6).

Výkaz se předkládá za uplynulý kalendářní rok a jako plán na regulovaný rok „i“.

2.4 Výkaz B7-12 d)

Uvádí se roční hodinová maxima výkonů pro zahraniční export a import PDS na napěťových úrovních DS.

3. Výkaz D1-12

Výkaz povinného výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektrické a tepelné energie.

Výkaz se předkládá za uplynulý kalendářní rok a jako plán na regulovaný rok „i“. Pro regulovaný rok „i“ se vyplní předpokládaný plán povinného výkupu na základě uplatněných hodnot v roce „i-l“a podle předpokládaného odhadu.

4. Výkaz D11-12R - Lokální spotřeba výrobců a samovýrobců připojených k sítím regionálních a lokálních distributorů

Agregované údaje za systémové služby týkající se výrobců a samo výrobců připojených k síti regionálního PDS.

Do výkazu se uvádí lokální spotřeby výrobců a samovýrobců podle zvláštního právního předpisu1), kteří jsou připojeni k síti regionálního PDS. Lokální spotřeba se uvádí souhrnně za všechny výrobny v členění na ostatní spotřebu a cizí spotřebu v areálu výroben. Výkaz se vyplňuje na základě výkazu D6 - 11 od výrobců 1. kategorie a na základě výkazu D7 - 11 od výrobců 2. kategorie.

V případě, že je výkon elektrárny vyveden do sítě PPS a přitom existuje i připojení do sítě PDS, uvede výrobce hodnoty do výkazu provozovatele přenosové soustavy. Hodnoty se pak ve výkazech provozovatelů distribučních soustav neuvádí.

5. Výkaz D12-12R - Lokální spotřeba lokálních distributorů

Agregované údaje za systémové služby týkající se lokálních držitelů licence na distribuci.

Tyto výkazy vyplňuje provozovatel regionální distribuční soustavy na základě měřených hodnot na rozhraní s provozovatelem lokální distribuční soustavy, na základě výkazu D10-12L od provozovatele lokální distribuční soustavy a na základě výkazu D8 - 11 od výrobců nebo samovýrobců připojených k síti lokálního provozovatele distribuční soustavy.

Výkaz je rozdělen na tri části:

1) údaje týkající se provozovatelů lokální distribuční soustavy, kteří nevykazují konečnou spotřebu svých konečných zákazníků,

2) údaje týkající se provozovatelů LDS, kteří tuto spotřebu vykazují,

3) výsledné souhrnné údaje za LDS. Hodnoty se nevyplňují, automaticky se dopočítávají.

6. Výkazy TI - 12: Technická maxima, rezervovaná kapacita a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN a tarifní statistiky na hladině NN

a) VVNaVN,

ve výkazu se uvádí technická maxima, rezervovaná kapacita a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků pro napěťovou hladinu VVN a VN v členění na oprávněné a chráněné zákazníky. V předpokladu na příští období se v členění na oprávněné a chráněné zákazníky postupuje podle zvláštního právního předpisu6). Nelze sečítat odběry z různých napěťových hladin a uvádět je do jedné hladiny, např. VVN;

do výkazu se nevyplňují hodnoty týkající se výrobců a lokálních provozovatelů distribučních soustav. Technická maxima pro trvalý odběr samovýrobců a odběr energie samovýrobců se uvádí do řádku samo výrobci;

odběrná místa se uvádí samostatně pro každou hladinu napětí zvlášť. Např. má-li odběratel odběrné místo z VVN, ale pro případ potřeby i z VN, uvedou se odběrná místa samostatně pro VVN a pro VN;

ročním technickým maximem a rezervovanou kapacitou se rozumí pro chráněné zákazníky nejvyšší hodnota měsíčního technického maxima ve vykazovaném roce uvedená ve smlouvě o dodávce elektřiny a pro oprávněného zákazníka hodnota rezervované kapacity uvedená ve smlouvě o distribuci;

kumulativním technickým maximem a rezervovanou kapacitou se rozumí součet 12 měsíčních technických maxim, eventuelně součet 12 měsíčních rezervovaných kapacit ve vykazovaném roce i-2;

pokud nejsou známy hodnoty odběru v členění na špičkový, vysoký a nízký tarif, uvedou se hodnoty souhrnně do jednoho z těchto sloupců,

b) NN - maloodběr podnikatelé,

c) NN - maloodběr obyvatelstvo.

D) PODKLADOVÁ TABULKA KRYCÍCH PŘÍSPĚVKŮ - Tabulka KPI - 12 podklady

Výkaz krycích příspěvků je založen na propočtu obchodního rozpětí pro jednotlivé produkty, kterými jsou obchodníci, oprávnění zákazníci, přeshraniční obchod společnosti, ztráty a vlastní spotřeba regionální distribuční společnosti a chránění zákazníci.

Základem je vykazování nákladů na pořízení elektrické energie a výnosů z prodeje elektrické energie. Ve výkaze krycích příspěvků je sledována bilance silové elektřiny, bilance služeb spojených s obchodem a dodávkou silové elektřiny a dále rezervace kapacity a užití sítě.

Položky služeb jsou zejména:

- systémové služby,

- decentrální výroba,

- obnovitelné zdroje a kogenerace,

- operátor trhu.

Data z tohoto výkazu jsou přenášena do výkazů N4 - 12 a N7 - 12,14.

E) PŘÍLOHA K REGULAČNÍM VÝKAZŮM

Příloha k regulačním výkazům obsahuje důležité a doplňující informace k regulačním výkazům. Informace jsou vzájemně provázané s účetními výkazy a Výroční zprávou. Komentář slouží držiteli licence i jako podání žádosti o uznání finančních nákladů podle § 9 odst. 5. Držitel licence dodrží dále popsaný obsah přílohy k regulačním výkazům i v případě, že nebude mít pro některé body náplň.

Obsah

A. Identifikace držitele licence a vykazovaného období

Obchodní firma

Sídlo/bydliště.

Vykazované období.

B. Majetek

1. Zařazení majetku:

- dodrženo zařazení podle této přílohy,

- změny v zařazení majetku (v porovnání s předchozím rokem).

2. Výkaz investičních výdajů (I2 - 12):

- doložení souhlasu mezi výkazem I2 - 12, Výroční zprávou, resp. výkazem peněžních toků,

- ve výkazu budou uvedeny údaje bez finančních investic a bez majetku pořizovaného na finanční leasing.

3. Finanční leasing

V tomto bodě držitel licence popíše úpravy provedené podle přílohy č. 6 ve výkazech aktiv. Je nezbytné uvést celkové částky, o které byly zvýšeny pořizovací i zůstatkové hodnoty vykazovaných aktiv, a dále rozpis těchto částek s uvedením řádků, do kterých byly v tabulce aktiv zadány.

4. Přecenění majetku

- dodržení metodiky přecenění uvedené v příloze č. 5.

C. Náklady a výnosy

1. Rozpis sald nákladů a výnosů použitých ve výkaznictví podle přílohy č. 7. Tento rozpis je nutné uvést podle jednotlivých položek do tabulky.

Vzor tabulky

Název položkyNákladSouvisející výnosVykázané saldo
Celkem

2. Komentář k nepovoleným nákladům.

3. Žádost o uznání finančních nákladů

V tomto bodě držitel licence rozepíše částku finančních nákladů, kterou požaduje zahrnout do povolených nákladů v členění na nákladové úroky, výnosové úroky, finanční marže leasingových splátek, poplatky za vedení účtu, pojištění a další náklady, resp. výnosy (nutno podrobně rozepsat). Uveďte ke každé položce účet, na který byly náklady, resp. výnosy proúčtovány.

Důležité upozornění: Regulační výkazy odevzdávané k 30. 4. nesmí obsahovat výše uvedené finanční náklady, resp. výnosy.

4. Odpisový plán

- rozdíly proti doporučení v části 3 kapitoly A této přílohy.

5. Finanční leasing

V tomto bodě držitel licence popíše úpravy provedené podle přílohy č. 6 ve výkazech nákladů. Je nezbytné uvést celkové částky leasingových splátek, o které byly sníženy náklady, a celkové částky, o které byly náklady zvýšeny (odpisy a finanční marže). Tyto částky dále rozepsat s uvedením řádků a sloupců, ve kterých byly tyto úpravy v tabulce nákladů provedeny.

6. Příspěvky od odběratelů (podíl na oprávněných nákladech).

7. Komentář ostatních licencovaných i nelicencovaných činností (významné položky).

D. Technické výkazy

Komentář, resp. vysvětlivky k technickým výkazům.

E. Další informace

Držitel licence uvede informace, které nebyly vyžadovány v předcházejících bodech a jsou podle jeho mínění důležité pro cenová rozhodnutí Úřadu.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

Plynárenství

4. Licence - přeprava plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem

Pravidla vedení oddělené evidence pro držitele licence: přeprava plynu - skupina 23, obchod s plynem - skupina 24, uskladňování plynu - skupina 25

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

a) Výkaz A5-23, 24, 25:Výkaz provozních aktiv,
b) Výkaz A10-25:Výkaz provozních aktiv,
c) Výkaz N5-23, 24, 25:Výkaz nákladů a výnosů,
d) Výkaz N10-25:Výkaz nákladů a výnosů,
e) Výkaz HV3-23, 24, 25:Kontrola hospodářského výsledku,
f) Výkaz HV7-25:Kontrola hospodářského výsledku,
g) Výkaz I3-23, 24,25 :Výkaz plánu investičních výdajů,
h) Výkaz I7-25:Výkaz plánu investičních výdajů,
i) Výkaz D3-24 SK:Výkaz skutečných nákladů na nákup zemního plynu,
j) Výkaz D3-24 Plán:Výkaz plánovaných nákladů na nákup zemního plynu,
k) Výkaz D5-24 SK:Výkaz skutečných nákladů na uskladnění plynu v cizích podzemních zásobnících,
l) Výkaz D5-24 Plán:Výkaz plánovaných nákladů na uskladnění plynu v cizích podzemních zásobnících,
m) Výkaz B3-23, 24, 25 (SK, Plán):Bilance zemního plynu,
n) Výkaz B8-23, 25 (SK, Plán):Skutečné (Smluvní) denní maximum,
o) Výkaz B9-23:Využití tranzitního systému podle smluvního ujednání,
p) Výkaz B10-25 (SK, Plán):Bilance zemního plynu,
q) Výkaz B12-23,25 SK:Výkaz skutečných nákladů na přepravu a uskladňování,
r) Výkaz SP1-24 (SK, Plán):Statistika parametrů - komodita,
s) Výkaz SP2-23, 25 (SK, Plán):Statistika parametrů - kapacita.

Regulační výkazy jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky Úřadu) nebo si je příslušný držitel licence od Úřadu písemně vyžádá.

Regulační výkazy se předkládají v termínech uvedených v seznamu výkazů v příloze č. 1, a to v elektronické podobě a v písemné podobě podepsané statutárním zástupcem.

Držitel licence vyplňuje regulační výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. Výkazy A5-23, 24, 25 a AI 0-25: Výkazy provozních aktiv

1.1 Přímo přiřaditelný majetek

Přímo přiřaditelný majetek u tranzitní a vnitrostátní přepravy má převážně technologický charakter a zahrnuje zejména tyto položky:

Tranzitní přeprava:

1. tranzitní plynovody se jmenovitými průměry od DN 800 do DN 1 400,

2. hraniční předávací stanice,

3. kompresní stanice.

Vnitrostátní přeprava:

1. vnitrostátní plynovody se jmenovitými průměry od DN 65 do DN 700,

2. vnitrostátní předávací stanice.

1.2 Podpůrný majetek

Podpůrný majetek I slouží činnostem tranzitní přeprava, vnitrostátní přeprava a uskladnění plynu a zahrnuje zejména:

- podnikový dispečink,

- technický systém, vedení provozního úseku.

Podpůrný majetek I je rozvrhován podle účetních odpisů přímo přiřaditelného majetku uvedeného v odst. 1.1.

Podpůrný majetek II slouží činnostem tranzitní přeprava, vnitrostátní přeprava a zahrnuje zejména:

- vedení provozu a údržby liniových částí (z ředitelství),

- vedení provozů liniových částí,

- netechnologické objekty, sklady, dopravu, čety údržby,

- středisko speciálních prací včetně čet speciálních prací.

Podpůrný majetek li je rozvrhován podle účetních odpisů provozů liniových částí.

1.3 Společný majetek

Společný majetek je rozvrhován v poměru účetních odpisů přímo přiřaditelného majetku na licencované a nelicencované činnosti.

2. Výkazy N5-23, 24, 25 a N10-25: Výkaz nákladů a výnosů

Výkaz nákladů přiřazuje náklady jednotlivým licencovaným a nelicencovaným činnostem.

2.1 Licence 23,25 - přeprava a uskladňování zemního plynu (ř. 1, 2,3)

2.1.1 Externí opravy (sloupec „c“)

Obsahují externí náklady na opravy technologických zařízení.

2.1.2 Provozování a údržba (sloupec „d“)

Obsahují náklady spojené s provozováním a údržbou technologických zařízení:

Položky - zejména:

- přímá spotřeba materiálu, energie a služeb, které slouží pro provozování a údržbu (bez externích oprav) a osobních nákladů pracovníků vedených v nákladových střediscích podle technologií,

- náklady pomocných nákladových středisek (čet), které jsou na střediska technologií zúčtovávány pomocí výkonu (hodinová sazba x skutečně odpracované hodiny).

2.1.3 Účetní odpisy (sloupec „ e “)

Obsahují odpisy přímo přiřaditelného majetku.

2.1.4 Ostatní provozní náklady (sloupec „f“)

Obsahují všechny ostatní povolené provozní náklady z nákladových středisek technologií, které nejsou uvedeny v žádné z výše uvedených položek.

2.1.5 Podpůrně náklady (sloupec „g“)

Podpůrné náklady I obsahují náklady vedení provozu, které jsou rozvrhovány podle přímo přiřaditelných nákladů na jednotlivé licencované činnosti.

Podpůrné náklady II obsahují náklady dispečinku, které jsou rozvrhovány kvótou podle objemu přepravovaného plynu.

2.1.6 Společné náklady (sloupec „ h“)

Obsahují náklady vedení společnosti, které jsou rozvrhovány na licencované a nelicencované činnosti podle přímo přiřaditelných a podpůrných nákladů.

2.1.7 Výnosy (sloupec „i“)

Licencovaná činnost tranzitní přeprava obsahuje tržby za tranzitní přepravu a všechny související ostatní výnosy.

2.2 Licence 24 - obchod s plynem (ř. 4)

2.2.1 Pořízen íplyn u (sloupec „ b “)

Obsahuje přímé náklady spojené s nákupem a pořízením plynu (smluvní přeprava a smluvní uskladnění plynu v podzemních zásobnících plynu (dále jen „PZP“).

2.2.2 Ostatní provozní náklady (sloupec „f“)

Obsahují povolené provozní náklady spojené s obchodní činností.

2.2.3 Výnosy (sloupec „i“)

Obsahují tržby z prodeje plynu, změnu stavu zásob a aktivaci plynu do podušky PZP.

2.3 Ostatní licencované činnosti - výroba tepelné energie (druhotné teplo, ř. 5)

2.3.1 Ostatní provozní náklady (sloupec „f“)

Obsahují náklady alokované kvótou (0,5 %) z vybraných nákladových středisek kompresních stanic v rámci licencované činnosti tranzitní přeprava.

2.3.2 Výnosy (sloupec „ i“)

Obsahují výnosy z prodeje druhotného tepla externím zákazníkům.

3. Výkazy HV3-23, 24, 25 a HV7-25: Kontrola hospodářského výsledku

Ve výkazu se vyplňují náklady a výnosy všech licencovaných i nelicencovaných činností, pňčemž ve zvláštním řádku se uvádějí nepovolené náklady držitele licence. Výkaz slouží ke kontrole hospodářských výsledků jednotlivých činností v návaznosti na výkaz zisku a ztrát sestavený podle zákona o účetnictví.

4. Výkazy 13-23, 24, 25 a 17-25: Výkaz plánu investičních výdajů

Výkaz plánu investičních výdajů za jednotlivé licencované činnosti.

5. Výkaz D3-24 SK: Výkaz skutečných nákladů na nákup zemního plynu

Výkaz skutečných nákladů na nákup zemního plynu se vyplňuje za příslušné čtvrtletí daného kalendářního roku „i-1“. Výkaz musí být předložen k datům uvedeným v tabulce viz bod 6.

6. Výkaz D3-24 Plán: Výkaz plánovaných nákladů na nákup zemního plynu

Výkaz plánovaných nákladů na nákup zemního plynu se vyplňuje za příslušná čtvrtletí daného kalendářního roku „i-1“ a regulovaného roku „i“. Výkaz musí být předložen k datům uvedeným v následující tabulce:

Termín předloženíD3-24 SKD3-24 Plán
30. 4. daného kalendářního rokuI. Q.II. Q., III. Q., IV. Q.
31.7. daného kalendářního rokuII. Q.m. Q., IV. Q., I. Q.
15. 10. daného kalendářního rokuIII. Q.IV. Q., I. Q., II. Q.
31.1. regulovaného rokuIV. Q.I. Q., II. Q., III. Q.

7. Výkaz D5-24 SK: Výkaz skutečných nákladů na uskladnění plynu v cizích podzemních zásobnících

Do výkazu se vyplňují náklady na uskladnění zemního plynu v podzemních zásobnících, které nejsou v majetku provozovatele přepravní soustavy.

Výkaz se vyplňuje hodnotami převzatými z platných smluvních vztahů. Výkaz se vyplňuje za uplynulý kalendářní rok „i-2“ a musí být předložen do 30. dubna daného kalendářního roku.

8. Výkaz D5-24 Plán: Výkaz plánovaných nákladu na uskladnění plynu v cizích podzemních zásobnících

Do výkazu se vyplňují náklady na uskladnění zemního plynu v podzemních zásobnících, které nejsou v majetku provozovatele přepravní soustavy.

Výkaz se vyplňuje hodnotami převzatými z platných smluvních vztahů pro regulovaný rok „i“ a musí být předložen do 15. srpna daného kalendářního roku.

9. Výkaz B3-23, 24, 25 SK: Bilance zemního plynu

Výkaz se vyplňuje za příslušné čtvrtletí skutečnými údaji daného kalendářního roku „i-1“ a musí být předložen k datům uvedeným v tabulce viz bod 10.

Výkazy předložené k 30. dubnu 2003 budou vyplněny rovněž za jednotlivá čtvrtletí skutečnými údaji uplynulého kalendářního roku „i-2“.

10. Výkaz B3-23, 24, 25 Plán: Bilance zemního plynu

Výkaz se vyplňuje plánovanými údaji za příslušná čtvrtletí daného kalendářního roku „i-1“ a regulovaného roku „i“, musí být předložen k datům uvedeným v následující tabulce:

Termín předloženíB3-23, 24, 25 SKB3-23, 24, 25 Plán
30. 4. daného kalendářního rokuI. Q.II. Q., III. Q., IV. Q.
31.7. daného kalendářního rokuII. Q.III. Q., IV. Q., I. Q.
15. 10. daného kalendářního rokuIII. Q.IV. Q., I. Q., II. Q.
31.1. regulovaného rokuIV. Q.I. Q., II. Q., III. Q.

11. Výkaz B8-23, 25 SK: Skutečné denní maximum

Výkaz se vyplňuje ročně hodnotou smluvního denního maxima za uplynulý kalendářní rok „i-2“ a musí být předložen do 30. dubna daného kalendářního roku.

12. Výkaz B8-23, 25 Plán: Smluvní denní maximum

Výkaz se vyplňuje ročně hodnotou plánovaného smluvního denního maxima pro regulovaný rok „i“ a musí být předložen do 15. srpna daného kalendářního roku.

13. Výkaz B9-23: Využití tranzitního systému podle smluvního ujednání

Výkaz se vyplňuje pro účely rozvržení nákladů tranzitního přepravního systému mezi zahraniční zákazníky a zákazníky českého plynárenského trhu.

Rozvrhovou základnou je celkové smluvní roční množství zemního plynu v uplynulém roce vstupující do přepravní soustavy. Výkaz musí být předložen do 30. dubna daného kalendářního roku.

14. Výkaz B10-25 SK: Bilance zemního plynu

Výkaz se vyplňuje za jednotlivá čtvrtletí skutečnými údaji uplynulého kalendářního roku „i-2“ a za první čtvrtletí daného kalendářního roku „i-1“, musí být předložen do 30. dubna daného kalendářního roku.

15. Výkaz B10-25 Plán: Bilance zemního plynu

Výkaz se vyplňuje plánovanými údaji za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí daného kalendářního roku „i-1“ a musí být předložen do 30. dubna daného kalendářního roku.

16. Výkaz SP 1-24 SK: Statistika parametrů - komodita

Výkaz se vyplňuje skutečnými parametry vstupujícími do propočtu ceny za komoditu za příslušné čtvrtletí daného kalendářního roku „i-1“ a musí být předložen k datům uvedeným v tabulce, viz bod 17.

Výkazy předložené k 30. dubnu 2003 budou vyplněny rovněž za jednotlivá čtvrtletí skutečnými údaji uplynulého kalendářního roku „i-2“.

17. Výkaz SP 1-24 Plán: Statistika parametrů - komodita

Výkaz se vyplňuje plánovanými parametry vstupujícími do propočtu ceny za komoditu za příslušná čtvrtletí daného kalendářního roku „i-1“ a regulovaného roku „i“, musí být předložen k datům uvedeným v následující tabulce:

Termín předloženíT3-24 SKT3-24 Plán
30. 4. daného kalendářního rokuI. Q.II. Q., III. Q., IV. Q.
31.7. daného kalendářního rokuII. Q.III. Q., IV. Q., I. Q.
15. 10. daného kalendářního rokuIII. Q.IV. Q., I. Q., II. Q.
31.1. regulovaného rokuIV. Q.I. Q., II. Q., III. Q.

18. Výkaz SP 2-23, 25 SK: Statistika parametrů - kapacita

Výkaz se vyplňuje ročně skutečnými parametry vstupujícími do propočtu ceny za kapacitu uplynulého kalendářního roku „i-2“ a musí být předložen do 30. dubna daného kalendářního roku.

19. Výkaz SP 2-23, 25 Plán: Statistika parametrů -kapacita

Výkaz se vyplňuje ročně plánovanými parametry vstupujícími do propočtu ceny za kapacitu na regulovaný rok „i“ a musí být předložen do 15. srpna daného kalendářního roku.

5. Licence - distribuce plynu a obchod s plynem

Pravidla pro vedení oddělené evidence pro držitele licence: distribuce plynu - skupina 22, obchod s plynem - skupina 24

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

a) Výkaz A6-22:Výkaz provozních aktiv distribuce plynu,
b) Tabulka A6-22, 24 podklady:Tabulka provozních aktiv - podklady,
c) Výkaz A9-24:Výkaz provozních aktiv obchodu s plynem,
d) Výkaz N6-22:Výkaz nákladů a výnosů distribuce plynu,
e) Tabulka N6-22, 24 podklady:Tabulka nákladů a výnosů - podklady,
f) Výkaz N9-24:Výkaz nákladů a výnosů obchodu s plynem,
g) Výkaz HV4-22:Výkaz kontroly hospodářského výsledku,
h) Výkaz I4-22:Plán investičních výdajů,
i) Výkaz OP2-22:Výkaz výpočtu opravných položek,
j) Výkaz D2-22:Výkaz nákladů na nákup zemního plynu,
k) Výkazy B4-22 (SK, Plán):Bilance distribuce zemního plynu,
l) Výkaz T2-22 (SK, Plán):Tarifní statistika,
m) Výkaz CP2-22:Cenový průkaz.

Program pro vyplnění regulačních výkazů a samotné regulační výkazy jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky Úřadu) nebo si je příslušný držitel licence od Úřadu písemně vyžádá.

V programu se vyplňují pouze podkladové tabulky, které se automaticky sestavují do požadovaných regulačních výkazů.

Regulační výkazy se předkládají do 30. dubna, a to v elektronické podobě a v písemné podobě podepsané statutárním zástupcem.

Držitel licence vyplňuje regulační výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. Tabulka A6-22, 24 podklady: Tabulka provozních aktiv

Provozními aktivy se pro účely této vyhlášky rozumí aktiva podle § 4 odstavce 3.

Tato tabulka slouží jako podklad pro automatické sestavení výkazů A6-22 a A9-24. Tabulka se vyplňuje daty v členění na rozvod dálkovody, rozvod místními sítěmi a obchodní činnosti.

1.1 Přímo přiřaditelný majetek

Je zjišťován pro tyto činnosti:

- rozvod dálkovody (ř. 1),

- rozvod místními sítěmi (ř. 5),

- obchodní činnosti (ř. 9).

Jako přímo přiřaditelný majetek jsou zahrnovány položky, které mají charakter technologického majetku (kromě obchodních činností).

Regulační stanice jsou přiřazeny dálkovodům nebo místním sítím podle výstupního tlaku.

Činnosti týkající se rozvodu dálkovody a místními sítěmi jsou dále členěny na plynovody, regulační stanice a měření.

1.1.1 Rozvod plyn u dálkovody

Majetek pro provoz dálko vodního rozvodného systému tvoří předávací stanice sloužící k nákupu plynu od přepravce, vysokotlaké plynovody a jejich katodická ochrana a regulační stanice. K tomu náleží příslušná měřicí zařízení a přepočítávače. Patří sem i plynoměry pro zákazníky odebírající plyn přímo z dálko vodu.

Přímo přiřaditelný majetek, který je součástí velmi vysokotlaké a vysokotlaké plynovodní soustavy, se člení do tří skupin:

- plynovody (ř. 2):

1. VVTL a VTL plynovody,

2. katodová ochrana,

- regulační stanice (ř. 3):

1. předávací stanice,

2. regulační stanice

3. odorizační stanice,

- měření (ř. 4):

měřicí technika umístěná na dálkovodech.

1.1.2 Rozvod plynu místními sítěmi

Majetek pro provoz rozvodu plynu místními sítěmi tvoří středotlaké a nízkotlaké plynovody, regulační stanice a plynoměry.

Přímo přiřaditelný majetek, který je součástí středotlaké a nízkotlaké plynovodní soustavy, se člení do tří skupin:

- plynovody (ř. 6):

STL a NTL plynovody,

- regulační stanice (ř. 7):

1. regulační stanice,

2. odorizační stanice,

- měření (ř. 8):

měřicí technika umístěná na místních sítích.

1.1.3 Obchodní činnosti (ř. 9)

Do této části patří majetek, který slouží pouze pro dodávku a obchod s plynem.

Zejména:

- hmotný majetek (budovy),

- výpočetní technika (hardware, software),

- zařízení, inventář.

Majetek určený pro obchodní činnosti se člení na dodávku a obchod v poměru počtu odběrných míst, dále se člení na dálkovody a místní sítě podle alokačního klíče stanoveného Úřadem.

1.2 Podpůrný majetek

Slouží pouze pro licencované činnosti a nelze ho přímo přiřadit na dílčí činnosti. Vzhledem k určení ho členíme do tří skupin.

1.2.1 Podpůrný majetek I (ř. 11 a 12)

Jde o majetek, který slouží buď provozu dálkovodů, nebo místních sítí a nelze ho zařadit do plynovodů, regulačních stanic nebo měření. Patří sem např. dopravní prostředky používané pracovní skupinou na místní sítě. Tento majetek se přiřazuje na příslušné činnosti přímo.

1.2.2 Podpůrný majetek II (ř. 13)

Do této skupiny patří majetek, který slouží oběma činnostem rozvodu - dálkovodům i místním sítím.

Zejména:

- podnikový dispečink,

- telekomunikační zařízení,

- zabezpečovací systémy,

- řídící technika (rozvrhuje se pouze na činnost dálko vod a místní sítě, netýká se dodávky).

Tento majetek bude rozvržen na dílčí licencované činnosti, tj. na rozvod dálkovodem a rozvod místními sítěmi v poměru účetních odpisů přiřazených těmto činnostem na tabulce N6-22 podklady.

1.2.3 Podpůrný majetek III (ř. 14)

Jde o majetek užívaný pro rozvod, dodávku a obchod s plynem.

Zejména:

- hardware, software,

- budovy, stavby, pozemky,

- zařízení, inventář,

- studie, projekty a poradenství.

Tento majetek bude rozvržen na dílčí činnosti, tj rozvod a obchodní činnost v poměru pořizovacích cen přímo přiřaditelného majetku a podpůrného majetku I a II.

Na rozvod dálkovodem a rozvod místními sítěmi bude rozvržen v poměru účetních odpisů přiřazených těmto činnostem v tabulce N6-22 podklady.

Majetek přiřazený obchodní činnosti se člení na dodávku a obchod v poměru počtu odběrných míst, dále se člení na dálkovody a místní sítě podle alokačního klíče stanoveného Úřadem.

1.3 Společný majetek (ř. 15)

Slouží držiteli licence jak pro licencované, tak nelicencované činnosti.

Tento majetek bude rozvržen na dílčí činnosti, tj. rozvod, dodávku, obchod s plynem a nelicencované činnosti v poměru pořizovacích cen přímo přiřaditelného majetku a podpůrného majetku I, II a III.

Majetek přiřazený obchodní činnosti se člení na dodávku a obchod v poměru počtu odběrných míst. Dále se člení na dálkovody a místní sítě podle alokačního klíče stanoveného Úřadem.

Zejména:

- společné administrativní budovy,

- informační systém.

1.4 Pořizovací cena přepočtená (sloupec „c“ a „e“)

Přepočtená pořizovací cena je vypočtena podle postupu uvedeného v příloze č. 5.

1.5 Finanční leasing (ř. 16)

Do stálých aktiv je nutné zařadit i majetek pořízený prostřednictvím finančního leasingu podle přílohy č. 6.

Pro potřeby regulačního výkaznictví je majetek pořízený prostřednictvím finančního leasingu zadáván do tabulky A6 - 22, 24 - P stejně jako majetek pořízený nákupem.

1.6 Nezahrnovaná stálá aktiva (ř. 17)

V této položce se uvádějí stálá aktiva, která se nezahrnují do výpočtu provozních aktiv podle § 4 odst. 3.

1.7 Majetek ostatních licencovaných a nelicencovaných činností (ř. 18)

V tomto řádku se uvádí majetek určený pro činnosti, které nejsou předmětem licencí 22 a 24. Tento údaj je zadáván bez podílu společného majetku.

1.8 Kontrola správnosti vykázaných provozních aktiv

Údaj v ř. 19 je dopočten ze zadaných údajů a musí souhlasit s řádkem 003 rozvahy držitele licence k příslušnému datu.

1.9 Majetek nevykázaný v rozvaze

V ř. 21 a ř. 22 je uveden majetek užívaný distributorem pro licencovanou činnost, který není vykázán v rozvaze a je veden v operativní evidenci držitele licence. Tento majetek není obsažen v údajích základní tabulky. Může se jednat o majetek pronajatý od obcí, ale ne o majetek leasovaný (ř. 21) nebo o majetek pořízený z dotací (ř. 22).

2. Tabulka N6-22, 24 podklady; Tabulka nákladů a výnosů

Tato tabulka slouží jako podklad pro automatické sestavení výkazů N6-22 a N9-24. Tabulka se vyplňuje daty v členění na rozvod dálkovody, rozvod místními sítěmi a obchodní činnosti.

2.1 Členění činností

2.1.1 Rozvod plynu

Rozvod plynu dálkovody

Rozvod plynu dálkovody obsahuje provoz dálko vodního systému včetně kontroly, komplexní údržby a oprav zařízení. Dílčí činnost plynovody zahrnuje i činnosti související s provozem a údržbou katodové ochrany. Do činnosti měření patří instalace plynoměrů a jejich výměna pro zákazníky zásobované z tohoto systému, včetně odečtů.

Činnost se sleduje ve třech položkách:

- plynovody,

- regulační stanice,

- měření.

Rozvod plynu místními sítěmi

Rozvod plynu místními sítěmi obsahuje provoz systému místních sítí včetně kontroly, komplexní údržby a oprav zařízení. Do činnosti měření patří instalace plynoměrů a jejich výměna pro zákazníky zásobované z tohoto systému, včetně odečtů.

Činnost se sleduje ve třech položkách:

- plynovody,

- regulační stanice,

- měření.

2.1.2 Obchodní činnosti (dodávka a obchod s plynem)

Přímo přiřaditelné externí a vnitropodnikové náklady vedené na nákladových střediscích a zakázkách související s obchodní činností - styk s dodavatelem a se zákazníkem, poskytování obchodních služeb.

Výnosy z prodeje plynu jsou do této činnosti zahrnovány v členění na prodej přímým odběratelům z dálkovodu a prodej z místních sítí podle evidence držitele licence.

Zejména tyto činnosti:

- uzavírání smluvních vztahů,

- fakturace, vyřizování reklamací,

- marketing.

2.2 Členění nákladů a výnosů

2.2.1 Náklady na opravování (sloupec „b“)

Obsahují náklady vynaložené na odstraňování zjištěných závad a poruch zařízení včetně výměny poškozených součástí a kontroly výsledku opravy.

Jde zejména o následující činnosti:

- opravy plynovodů a stanic katodové ochrany včetně výměny poškozených součástí a kontroly výsledku opravy,

- opravy regulačních stanic, předacích stanic a odorizačních stanic včetně výměny poškozených součástí a kontroly výsledku opravy,

- opravy plynoměrů a přepočítávačů včetně výměny poškozených součástí a kontroly výsledku opravy,

- odstraňování zjištěných úniků, závad a poruch dalších zařízení včetně výměny poškozených součástí a kontroly výsledku opravy.

Zejména následující nákladové druhy:

Přímá spotřeba materiálu na realizaci opravy

- náklady na materiál, který byl přímo spotřebován při realizaci opravy (hlavní materiál, pomocný materiál).

Osobní náklady střediska provádějícího opravu

- osobní náklady pracovníků, kteří realizují činnost oprav zařízení (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady).

Přímé režijní náklady střediska provádějícího opravu

- režijní náklady střediska přímo se podílejícího na opravě (pomocný materiál, ochranné pomůcky, poplatky za telefon, doprava, prip. za jiné služby, kancelářský materiál, náklady kancelářských prostor apod.),

- cestovní a dopravní náklady pracovníků, kteří realizují opravy (cestovné, spotřeba pohonných hmot, nájemné za pronajatý dopravní prostředek zahrnující pojištění, dálniční známku apod.),

- náklady související s vybavením (nástroje, nářadí) pracovníků zajišťujících opravy.

Nakoupené externí služby

- náklady na nákup ostatních externích služeb, které souvisí se zajištěním opravy zařízení,

- náklady na nákup externích oprav a ostatních nakoupených služeb souvisejících s jejich zajištěním.

Náklady středisek spolupracujících na provádění opravy

- zásobovací režie, která obsahuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování a zahrnuje zejména náklady na nákup a opatření, skladování, přejímání, vydávání a manipulaci skladových zásob v souvislosti s realizací opravy,

- náklady jiných vnitropodnikových útvarů, které se podílí na realizaci opravy (např. doprava, mechanizace).

Všechny uvedené náklady mohou být do příslušného řádku sloupce přiřazeny buď ve formě přímých nákladů, nebo jako součást sazby za provedenou práci ve formě sekundárních nákladů.

2.2.2 Náklady na provozování a obsluhu (sloupec „c“)

Zahrnují náklady vynaložené na kontrolu a údržbu distribučního zařízení, včetně měřicích zařízení.

Zejména následující činnosti:

- komplexní kontrola, kontrola těsnosti, proměřování tlakových poměrů, diagnostika, prováděné revize plynovodních sítí,

- preventivní údržba, inspekce protikorozní ochrany, prováděné revize zařízení odorizačních stanic,

- preventivní údržba, prováděné revize zařízení a kontroly předávacích míst a regulačních stanic, obsluha předávacích míst a regulačních stanic,

- montáž, demontáž, ostatní manipulace a zkoušky měřidel a regulační techniky a měsíční odečty v předávacích a regulačních stanicích.

Zejména následující nákladové druhy:

Přímá spotřeba materiálu na realizaci provozování a obsluhy

- náklady na materiál, který byl přímo spotřebován při realizaci provozování a obsluhy (hlavní materiál, pomocný materiál).

Osobní náklady střediska provádějícího provozování a obsluhu

- osobní náklady pracovníků, kteří realizují činnost provozování a obsluhu zařízení (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady).

Přímé režijní náklady střediska provádějícího provozování a obsluhu

- režijní náklady střediska přímo se podílejícího na provozování a obsluze (pomocný materiál, ochranné pomůcky, poplatky za telefon, doprava, prip. za jiné služby, kancelářský materiál, náklady kancelářských prostor apod.),

- cestovní a dopravní náklady pracovníků, kteří realizují provozování a obsluhu (cestovné, spotřeba PHM, nájemné za pronajatý dopravní prostředek zahrnující pojištění, dálniční známku apod.),

- náklady související s vybavením (nástroje, nářadí) pracovníků zajišťujících provozování a obsluhu.

Nakoupené externí služby

- náklady na nákup ostatních externích služeb, které souvisí se zajištěním provozování a obsluhy zařízení,

- náklady na nákup externích služeb souvisejících s provozováním a obsluhou.

Náklady středisek spolupracujících na provádění provozování a obsluhy

- zásobovací režie, která obsahuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování a zahrnuje zejména náklady na nákup a opatření, skladování, přejímání, vydávání a manipulaci skladových zásob v souvislosti s realizací provozování a obsluhy,

- náklady jiných vnitropodnikových útvarů, které se podílí na realizaci provozování a obsluhy (např. doprava, mechanizace).

Všechny uvedené náklady mohou být do příslušného řádku sloupce přiřazeny buď ve formě přímých nákladů, nebo jako součást sazby za provedenou práci ve formě sekundárních nákladů.

2.2.3 Ostatní přímé náklady (sloupec „d“)

Obsahují přímo přiřaditelné náklady, které nejsou zahrnuty do žádné předchozí položky, a lze je určit na některou ze sledovaných činností.

Jde zejména o tyto druhy nákladů:

- pojištění majetku (pokud je účtováno v provozních nákladech),

- poradenství, servis a údržba software,

- daně a poplatky,

- náhrady škod na cizích pozemcích,

- vlastní spotřeba plynu,

- saldo tvorby a zúčtování rezerv na opravy,

- saldo opravných položek k pohledávkám z obchodního styku,

- ostatní externí služby (nájemné, geodetické práce, věcná břemena apod.),

- náklady na odečty u zákazníků,

- ostatní přímo přiřaditelné náklady neuvedené ve sl. b) a c).

Pro obchodní činnost (ř. 9) jsou v této položce zahrnuty veškeré přímo přiřaditelné náklady. Tyto náklady jsou rozvrhovány na dodávku a obchod s plynem podle počtu odběrných míst. Uvnitř těchto dílčích činností jsou dále členěny na dálkovody a místní sítě podle alokačního klíče stanoveného Úřadem.

2.2.4 Odpisy (sloupce „e“, „f“)

Odpisy jsou v tabulkách sledovány jednak jako odpisy z účetní pořizovací ceny majetku a jednak z přepočtené pořizovací ceny. Pravidla účetního odepisování vychází ze zákona o účetnictví. U licencované činnosti distribuce jsou pravidla odepisování pro účely regulace pro část přímo přiřaditelných aktiv sjednocena pro všechny společnosti. Závazný odpisový plán určuje pro vybrané položky majetku maximální odpisové sazby v procentech. Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku.

Jednotné odpisové sazby

Standardní klasifikace produktůNázevRoční odpisová sazba (%)
332063Plynoměry12,5
332065Stanice katodové ochrany12,5
332071Regulační stanice - technologie12,5
332083Přepočítávače12,5
462113Budovy průmyslové a skladové2,0
462114Budovy pro obchod a služby2,0
462131VTL plynovody3,3
462142NTL a STL plynovody3,3
462143Elektropripojky nadzemní3,3
462144Elektropripojky podzemní3,3
462151Regulační stanice - stavební část4,0
462164Oplocení7,0
462311Komunikace3,3

Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisových plánů jednotlivých držitelů licencí. Odpisy jsou zadávány do podkladové tabulky ve sloupci „e“ (účetní) a „f“ (přepočtené).

Odpisy jsou zadávány podle zařazení majetku, ke kterému se vztahují. Jsou tedy rozděleny na přímo přiřaditelné odpisy (odpisy technologického majetku), podpůrné (odpisy majetku, který není možné přímo přiřadit, ale slouží výhradně pro distribuci) a společné (odpisy majetku, který slouží jak distribuci, tak ostatním činnostem).

2.2.5 Podpůrné náklady

Jde o náklady, které se týkají pouze distribuční činnosti a obchodu, ale nelze je jednoznačně přiřadit na některou sledovanou činnost. Člení se na tri části:

a) Podpůrné náklady I (ř. 10, 11)

Do této části se zahrnují náklady zjistitelné na dálkovody a místní sítě, které nelze přímo přiřadit na plynovody, regulační stanice nebo měření. Tyto náklady jsou přímo přiřazeny na jednotlivé činnosti.

Dálkovody:

- externí a vnitropodnikové náklady, které nelze přímo přiřadit na plynovody, regulační stanice nebo měření - jedná se o náklady středisek vedení dálkovodů, vedení čet provádějících opravy a udržování dálko vodů, střediska speciálních služeb (navrtávací soupravy apod.) a náklady čet dálko vodů, které nejsou přímo zahrnuty do ř. 2.

Místní sítě:

- externí a vnitropodnikové náklady, které nelze přímo přiřadit na plynovody, regulační stanice nebo měření - jedná se o náklady středisek vedení čet provádějících opravy a udržování místních sítí, střediska speciálních služeb (balonovací soupravy apod.), kontroly zapáchavosti a náklady čet místních sítí, které nejsou přímo zahrnuty do ř. 6.

b) Podpůrné náklady II (ř. 12)

Do této části se zahrnují externí a vnitropodnikové náklady zjistitelné na činnost „rozvod“, které nelze přímo přičlenit na dálkovody a místní sítě. Jsou rozděleny na náklady bez odpisů, které se člení v poměru přímo přiřaditelných provozních nákladů, a na odpisy, které se člení podle přímo přiřaditelných odpisů.

Jedná se o náklady středisek vedení rozvodu, vedení úseku údržby, vedení regulačních stanic, vedení úseku měření, vedení plynoměrové služby, dispečink, údržby elektronických systémů, technologická rezerva měřidel a měřící techniky, náklady čet regulačních a odorizačních stanic, které nejsou zahrnuty v ř. 2 a ř. 6.

c) Podpůrné náklady III (ř. 13)

Do této části se zahrnují externí a vnitropodnikové náklady zjistitelné na činnost „rozvod“, „dodávka“ a „obchod“, které nelze přímo přičlenit na rozvod dálkovody a místní sítě a obchodní činnost. Jsou rozděleny na náklady bez odpisů, které se člení v poměru přímo přiřaditelných provozních nákladů, a na odpisy, které se člení podle přímo přiřaditelných odpisů.

Podíl těchto nákladů na obchodní činnost se dále člení na „dodávku“ a „obchod“ podle počtu chráněných a oprávněných zákazníků, dále na „dálkovod“ a „místní síť“ podle alokačního klíče stanoveného Úřadem.

2.2.6 Společné náklady držitele licence (ř. 14)

Jde o náklady, které se týkají držitele licence celkem, tj. i nelicencovaných činností. Zahrnují se sem náklady na řízení společnosti jako celku. Jsou rozděleny na náklady bez odpisů, které se člení v poměru přímo přiřaditelných nákladů a podpůrných nákladů I, II., III, a na odpisy, které se člení podle přímo přiřaditelných odpisů a podpůrných odpisů I, II, III.

Podíl těchto nákladů na obchodní činnost se dále člení na „dodávku“ a „obchod“ podle počtu chráněných a oprávněných zákazníků, dále na „dálkovod“ a „místní síť“ podle alokačního klíče stanoveného Úřadem.

Držitel licence uvádí náklady, které představují společné náklady související se správou a řízením držitele licence jako celku.

Do položky společných nákladů držitele licence jsou zahrnuty zejména náklady prezentace držitele licence na veřejnosti, náklady finančního řízení souvisejícího s licencovanými a ostatními činnostmi držitele licence, společné náklady řízení informačních technologií, společné náklady řízení lidských zdrojů, případně další náklady společného charakteru.

Zejména tyto činnosti:

- řízení držitele licence jako celku,

- sledování efektivnosti držitele licence,

- příprava a přezkoumání rozpočtů a plánů držitele licence,

- přezkoumávání a analyzování výsledků držitele licence,

- vývoj organizace držitele licence,

- řízení lidských zdrojů držitele licence,

- právní služby,

- vedení účetnictví držitele licence,

- opravy budov a vybavení kanceláří vedení držitele licence.

Zejména tyto náklady:

- osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady),

- spotřeba režijního a kancelářského materiálu,

- náklady kancelářských prostor,

- náklady na nákup externích služeb,

- ostatní náklady správního charakteru, které je možné považovat za oprávněné.

Do společných nákladů držitele licence nepatří daň z příjmů právnických osob (výkaz zisků a ztrát).

2.2.7 Vlastní spotřeba zemního plynu

Vlastní spotřeba zemního plynuje pro potřeby regulačního výkaznictví chápána stejně jako jiné vykazované náklady. Do výpočtu průměrné ceny vchází jako součást povolených nákladů.

Pro její zadání do tabulky nákladů platí stejná pravidla jako pro jiné náklady. Podle použití je přičleněna jednotlivým činnostem buď přímo (sloupec „d“ - Ostatní přímé náklady), nebo prostřednictvím podpůrných nebo společných nákladů.

Vlastní spotřeba, která se netýká distribuce plynu, je zadávána do výkazu HV4 - 22, 24 do nákladů nelicencovaných činností. Celková výše vlastní spotřeby v tisících Kč musí souhlasit s údajem ve výkazu D2 - 22 (buňka „cl7“). Způsob zadání vlastní spotřeby držitel licence popíše v komentáři k regulačním výkazům.

2.2.8 Leasing

Majetek pořízený na leasing je pro potřeby regulace vykazován jako odepisovaný majetek v aktivech. Je tedy potřebné z tohoto důvodu upravit i náklady. Tyto úpravy budou provedeny v souladu s postupem uvedeným v příloze č. 6.

Z nákladů budou odečteny leasingové splátky. Místo toho budou přičteny odpisy vypočtené z pořizovací ceny bez finanční marže na základě regulačního odpisového plánu. Finanční marže bude zařazena do finančních nákladů ve stejném režimu jako úrok (distribuční společnost tedy bude žádat Úřad o uznání - není automaticky povoleným nákladem).

2.2.9 Finanční náklady

Do tabulky budou zadány saldem nákladové a výnosové úroky a finanční marže do řádku 15 a ostatní finanční náklady (pojištění a bankovní poplatky) do řádku 16. Oba řádky jsou klíčovány stejným způsobem jako podpůrné náklady III.

Ostatní finanční náklady jsou považovány za nepovolené a jsou zadávány do výkazu kontroly hospodářského výsledku HV4-22, 24. Finanční náklady budou podrobně popsány v komentáři k výkazům, který slouží zároveň jako žádost o uznání finančních nákladů.

3. Výkaz HV4-22: Výkaz kontroly hospodářského výsledku

Tento výkaz slouží k ověření správnosti údajů uvedených v tabulkách nákladů a výnosů vzhledem k výkazu zisku a ztrát.

Do řádku 1 a 2 jsou automaticky načteny částky nákladů a výnosů z výkazů N6-22 a N9 - 24. Do buňky 1b je k povoleným provozním nákladům bez odpisů přičten nákup plynu. Od hodnoty nákupu plynuje odečtena vlastní spotřeba, která je již obsažena v nákladech.

Do řádku 3 jsou zadány nepovolené náklady distribuce plynu.

Do řádků 4-7 jsou zadávány náklady a výnosy za ostatní licencované činnosti. Jednotlivě by měly být uvedeny činnosti většího rozsahu, ostatní mohou být shrnuty do jedné položky.

V řádku 8 a 9 jsou vyplňovány náklady a výnosy související s obchodem s cennými papíry a prodejem dlouhodobého majetku a zásob. Vzhledem k velkým obratům a malému saldu jsou tyto náklady odečteny ze základny pro klíčování společných nákladů.

Do řádků 10-15 jsou zadávány náklady a výnosy ostatních nelicencovaných činností. Samostatně jsou uvedeny významnější činnosti, zbývající náklady a výnosy, které nebyly zadány výše, jsou uvedeny souhrnně do jednoho řádku.

Do řádku 22 (redukce leasingu v nákladech) je uvedeno saldo vzniklé z provedení úpravy vykazovaných nákladů souvisejících s leasingem. Je zde zadáván rozdíl mezi náklady, které byly při úpravě přičteny (vypočtené odpisy a finanční marže), a mezi náklady, které byly odečteny (leasingové splátky). Pokud je vypočtené saldo záporné, je uvedeno s mínusem. Řádek je v algoritmu odčítán.

V řádku 24 je uvedena daň z příjmu právnických a fyzických osob a v řádku 26 hospodářský výsledek společnosti. Oba tyto údaje jsou převzaty z výkazu zisku a ztrát společnosti.

4. Výkaz I4-22: Plán investičních výdajů

Výkaz obsahuje přehled plánovaných investičních výdajů v distribuci plynu.

5. Výkaz D2-22: Výkaz nákladů na nákup zemního plynu

Výkaz udává množství nakoupeného zemního plynu celkem a podle jednotlivých dodavatelů, v technických jednotkách a v tisících Kč, a maximální denní odběr. Vypočítává průměrnou nákupní cenu. Dále se uvádí ztráty v dálkovodech a místních sítích a vlastní spotřeba v technických jednotkách a v tisících Kč (při použití průměrné nákupní ceny).

6. Výkaz B4-22 SK: Bilance distribuce zemního plynu

Výkaz bilancuje množství plynu distribuovaného distribuční soustavou pro chráněné zákazníky a ostatní účastníky trhu s plynem a vlastní spotřebu v technických jednotkách (MWh) v členění na dálkovody a místní sítě. Dále uvádí počet odběrných míst v členění na dálkovody a místní sítě a podle druhu zákazníků, a maximální denní odběr. Výkaz se vyplňuje za jednotlivá čtvrtletí skutečnými údaji uplynulého kalendářního roku „i-2“.

7. Výkaz B4-22 Plán: Bilance distribuce zemního plynu

Výkaz bilancuje množství plynu distribuovaného distribuční soustavou pro chráněné zákazníky a ostatní účastníky trhu s plynem a vlastní spotřebu v technických jednotkách (MWh) v členění na dálkovody a místní sítě. Dále uvádí počet odběrných míst v členění na dálkovody a místní sítě a podle druhu zákazníků, a maximální denní odběr. Výkaz se vyplňuje údaji daného kalendářního roku „i-1“, regulovaného roku „i“ a jako plán na rok ,4+1“.

8. Výkaz T2-22 SK: Tarifní statistika

Tento výkaz obsahuje údaje o množství prodaného plynu a počtu stálých platů nebo výši maximálního denního odběru v jednotlivých tarifních kategoriích odběratelů v členění na dálkovody a místní sítě i za držitele licence celkem, platné ceny zemního plynu a tržby za prodej zemního plynu pro jednotlivé tarifní kategorie odběratelů v členění na dálkovody a místní sítě. Tento výkaz je předkládán za uplynulý kalendářní rok „i-2“.

9. Výkaz T2-22 Plán: Tarifní statistika

Tento výkaz obsahuje údaje o množství prodaného plynu a počtu stálých platů nebo výši maximálního denního odběru v jednotlivých tarifních kategoriích odběratelů v členění na dálkovody a místní sítě i za držitele licence celkem. Výkaz se vyplňuje údaji daného kalendářního roku „i-1“ a regulovaného roku „i“.

10. Výkaz CP2-22: Cenový průkaz

Tento výkaz je předkládán jako návrh cen zemního plynu konečnému spotřebiteli. Cenový průkaz obsahuje údaje o množství prodaného zemního plynu a počtu stálých platů nebo výši maximálního denního odběru za regulovaný rok „i“ v členění na jednotlivé kategorie. Dále obsahuje ceny platné před změnou ceny a ceny navrhované pro jednotlivé kategorie.

11. Výkaz OP2-22: Výpočet opravných položek

Výkaz zahrnuje výpočet opravných položek ke krátkodobým pohledávkám z obchodního styku podle přílohy č. 8.

12. Příloha k regulačním výkazům

Příloha k regulačním výkazům obsahuje informace, které doplňují, případně vysvětlují údaje obsažené v současně předkládaných regulačních výkazech. Tyto informace jsou provázané s účetní závěrkou a Výroční zprávou předkládanou držitelem licence. Komentář slouží držiteli licence i jako žádost o uznání finančních nákladů podle § 9 odst. 5. Držitel licence dodrží dále popsaný obsah přílohy k regulačním výkazům i v případě, že nebude mít pro některé body náplň.

Obsah

A. Identifikace držitele licence a vykazovaného období

Obchodní firma

Sídlo/bydliště

Vykazované období

B. Majetek

1. Zařazení majetku

Popsat, zda bylo dodrženo zařazení majetku podle bodu 1 a případné změny v zařazení majetku.

2. Investiční výdaj e za vykazovaný rok

Doložit souhlas mezi Výkazem 12-22, Výroční zprávou, resp. výkazem peněžních toků. Uvést výši dotací obdržených od obcí.

3. Finanční leasing

Popsat úpravy provedené podle přílohy č. 6 ve výkazech aktiv. Je nezbytné uvést celkové částky, o které byly zvýšeny pořizovací i zůstatkové hodnoty vykazovaných aktiv, a dále rozpis těchto částek s uvedením řádků, do kterých byly v tabulce A6 - 22, 24 podklady zadány.

C. Náklady a výnosy

1. Rozpis sald

Uvést rozpis sald nákladů a výnosů použitých ve výkaznictví podle přílohy č. 7 podle jednotlivých položek do tabulky. U položek, pro které není možné vyčíslit výši nákladu, bude uveden pouze výnos.

Vzor tabulky

Název položkyNákladSouvisející výnosVykázané saldo
Celkem

2. Finanční leasing

Popsat úpravy provedené podle přílohy č. 6 ve výkazech nákladů. Je nezbytné uvést celkové částky leasingových splátek, o které byly sníženy náklady a celkové částky, o které byly náklady zvýšeny v členění na odpisy a finanční marže. Tyto částky dále rozepsat s uvedením řádků a sloupců, ve kterých byly v tabulce N6-22, 24 zadány.

3. Komentář k nepovoleným nákladům podle § 9 odst. 3 a 4.

4. Žádost o uznání finančních nákladů

Rozepsat částku finančních nákladů, kterou držitel licence požaduje zahrnout do povolených nákladů v členění na úroky nákladové, úroky výnosové, finanční marže leasingových splátek, bankovní poplatky, pojištění majetku a odpovědnosti za škody, další náklady, resp. výnosy (nutno podrobně rozepsat).

Uveďte ke každé položce účet, na který byly náklady, resp. výnosy účtovány.

5. Odpisový plán

Uvést rozdíly proti doporučení v této příloze.

6. Vlastní spotřeba zemního plynu

Uvést souhrnnou částku vlastní spotřeby a způsob, jakým byla zadána do nákladů (částky, řádky a sloupce v N6 - 22, 24 podklady).

7. Poplatky od odběratelů při připojení.

8. Komentář ostatních licencovaných i nelicencovaných činností (významné položky).

D. Technické výkazy

Další vysvětlivky k technickým výkazům.

E. Další informace

Držitel licence uvede informace, které nebyly vyžadovány v předcházejících bodech a jsou podle jeho mínění důležité pro cenová rozhodnutí Úřadu.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

Teplárenství

6. Licence - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie

Pravidla vedení oddělené evidence pro držitele licence na výrobu tepelné energie -skupina 31a licence na rozvod tepelné energie - skupina 32 a pro souběžné držitele licencí skupiny 11 se součtovým instalovaným výkonem nižším než 500 MWe a skupin 31, 32

Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

a) Tabulka A1-31, 32 podklady:Tabulka provozních aktiv,
b) Výkaz A1-31,32:Výkaz provozních aktiv,
c) Tabulka N1-31, 32 podklady:Tabulka nákladů a výnosů,
d) Výkaz N1-31, 32:Výkaz nákladů a výnosů,
e) Výkaz HV1-31,32:Kontrola hospodářského výsledku,
f) Výkaz I5-31, 32:Výkaz plánu investičních výdajů,
g) Výkaz B11-31, 32:Technický výkaz.

Seznam držitelů licence, kteří předkládají výkazy podle § 15 odst. 1

č.IČOJméno společnostiSídlo
162502573BYTES Tábor, s.r.o.Tábor
246356533CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.Mladá Boleslav
364653200ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.Česká Lípa
445193410Dalkia Morava, a.s.Ostrava
594609813Distribuce tepla Třinec, a.s.Třinec
626259893Domovní správa Prostějov, s.r.o.Prostějov
762956761ECK Generating, s.r.o.Kladno
841691938EKOTERM ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.Praha
945148091Elektrárna Kolín, a.s.Kolín 5
1045534292Elektrárny Opatovice, a.s.Pardubice 2
1125053094EMD Příbram, s.r.o.Praha
1247675896ENERGETIKA TŘINEC, a.s.Třinec-St.Město
1315503461ENERGOAQUA, a.s.Rožnov pod Radhoštěm
1447115726Energotrans, a.s.Praha 7
1561974706Havířovská teplárenská společnost, a.s.Havířov
1661539881Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.Jablonec n.Nisou
1760730820JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.Jihlava
1849790471Karlovarská teplárenská, a.s.Karlovy Vary
1925053272KAUČUK, a.s.Kralupy nad Vltavou
2048951412Králodvorské železárny ENERGO, s.r.o.Králův Dvůr
2146886061MARSERVIS, s.r.o.Chodov
22298077MĚSTO KOPŘIVNICEKopřivnice
2363489953Městská bytová správa, spol. s r.o.Hodonín
2462957872Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.Kolín
2510152407Milan Jelínek - KOMTERMPraha 4 - Nusle
2618811337MORAVSKÉ TEPLÁRNY, a.s.Zlín
2747677937OLTERM & TD Olomouc, a.s.Olomouc
2825385771OPATHERM, a.s.Opava
2949790498Ostrovská teplárenská, a.s.Ostrov
3025205960Plzeňská distribuce tepla, a.s.Plzeň
3149790480Plzeňská teplárenská, a.s.Plzeň
3245273600Pražská teplárenská, a.s.Praha 7
3360281057PRVNÍ MOSTECKÁ, a.s.Most
3446336550Příbramská teplárenská, a.s.Příbram VI
3525350129SATEZA, a.s.Šumperk
3660749105SATT, a.s.Žďár nad Sázavou
3760793163SMO, městská akciová společnost OrlováOrlová
3825216741Sokolovská bytová, s.r.o.Sokolov
3925282174Správa nemovitostí Hradec Králové, a.s.Hradec Králové
4060731729TEHOS, s.r.o.Otrokovice
4160930560TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICE, s.r.o.Pardubice 2
4249101684Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o.Ústí nad Labem
4360705418Tepelné zásobování Brno, a.s.Brno
4460826835Teplárna České Budějovice, a.s.České Budějovice
4562241672Teplárna Liberec, a.s.Liberec 4
4646347089Teplárna Otrokovice, a.s.Otrokovice
4760826801Teplárna Písek, a.s.Písek
4860826843Teplárna Strakonice, a.s.Strakonice
4960826827Teplárna Tábor, a.s.Tábor
5044569971Teplárna Ústí nad Labem, a. s.Trmice
5146347534Teplárny Brno, a.s.Brno
5261538647Teplo Chomutov, s.r.o.Chomutov
5349827316Teplo Neratovice, spol. s r.o.Neratovice
5425691453Teplo Přerov, a.s.Přerov
5525321226Teplo Zlín, a.s.Zlín
5625171283Teplospol, a.s.Jindřichův Hradec
5749827065TEPO, s.r.o.Kladno
5863507871TEREA Cheb, s.r.o.Cheb
5964050882TERMO Děčín, a.s.Děčín
6046348034THERMOSERVIS, spol. s r.o.Nymburk
6160724692TŘEBÍČSKÁ TEPELNÁ SPOLEČNOST, s.r.o.Třebíč
6246708197United Energy, a.s.Most-Komořany
6349903870VELVETA, a.s.Varnsdorf
6449790676Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o.Mariánské Lázně
6564610039Zásobování teplem Ostrava, a.s.Ostrava
6660731800Zásobování teplem, s.r.o.Blansko
6745192588Zásobování teplem Vsetín, a.s.Vsetín

Regulační výkazy předkládají také právní nástupci držitelů licence.

Program pro vyplnění regulačních výkazů a samotné regulační výkazy jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky Úřadu) nebo si je příslušný držitel licence od Úřadu písemně vyžádá.

Regulační výkazy se předkládají do 30. června, a to v elektronické podobě a v písemné podobě podepsané statutárním zástupcem .

Držitel licence vyplňuje regulační výkazy podle dále uvedených pravidel.

1. Výkazy provozních aktiv: Výkaz A1-31,32

Provozními aktivy se pro účely této vyhlášky rozumí aktiva podle § 4 odstavce 3. Vykázání provozních aktiv se kontroluje na Výkazu A1-31, 32 porovnáním se stálými aktivy z rozvahy řádek 003, která jsou uvedena v tabulce A1-31, 32 podklady na řádku 11.

Držitel licence vyplňuje v programu pouze podkladovou tabulku, která se automaticky sestavuje do požadovaných výkazů.

2. Tabulka provozních aktiv: Tabulka A1-31, 32 podklady

Tato tabulka slouží jako podklad pro automatické sestavení Výkazu A1-31, 32.

2.1 Přímo přiřaditelný majetek (A1-31,32 podklady)

2.1.1 Výroba tepelné energie (ř. 1 „c“ ar. 6 „c“)

Výrobou tepelné energie se rozumí změna energie obsažená v palivu na tepelnou energii určenou pro výrobu elektřiny a dodávku tepelné energie pro teplárenské účely (otop, příprava teplé užitkové vody, technologické účely).

Hranice:

a) začátek: zařízení sloužící pro příjem paliva,

b) konec: místo přechodu topného média do zařízení rozvodu tepelné energie.

Položky - zejména:

a) výtopenské (parní, horkovodní) a teplovodní kotle,

b) komín,

c) redukční parní stanice,

d) ohříváky horké a teplé vody (výměníky),

e) oběhová a kondenzátní čerpadla,

f) palivové hospodářství pro kotle ad a),

g) vodní hospodářství vč. chemické úpravy pro kotle ad a),

h) ekologické zařízení pro kotle ad a),

i) soustrojí k výrobě elektřiny pro vlastní spotřebu výrobny energie (parní turbíny, plynové turbíny, kogenerační jednotky s motory vč. elektrických generátorů).

2.1.2 Kombinovaná výroba elektřiny a tepelně energie

Kombinovaná výroba elektřiny a tepelné energie je proces, ve kterém se energie obsažená v palivu mění

a) v kotlích na tepelnou energii v páře, která je určena k výrobě elektřiny v parních turbínách a k dodávce tepelné energie pro teplárenské účely,

b) v plynových turbínách na elektrickou energii a na tepelnou energii ve výtopenských nebo teplovodních kotlích pro teplárenské účely,

c) v plynových turbínách paroplynového cyklu na elektrickou energii a na teplo využívané v teplárenském spalinovém kotli k výrobě tepelné energie pro další výrobu elektřiny v parní turbíně a k dodávce pro teplárenské účely,

d) v kogeneračních jednotkách s pístovými motory a výměníky na elektrickou energii a na tepelnou energii pro teplárenské účely.

Hranice:

a) začátek:

- zařízení sloužící pro příjem paliva,

- zařízení sloužící pro příjem média přímo a výhradně určeného k výrobě elektrické energie,

b) konec:

- vstupní měření pro vlastní spotřebu, výstupní místo dodávky elektřiny do zařízení odběratele,

- místo přechodu topného média do zařízení rozvodu tepla.

2.1.2.1 Výroba elektřiny (ř. 1 „b“ a ř. 6 „b“)

Položky - zejména:

a) parní turbíny vč. kondenzátorů,

b) elektrické generátory parních turbín,

c) chladicí věže a čerpadla,

d) řídící systémy,

e) transformátory GN/VN a ostatní,

f) rozvodna vlastní spotřeby,

g) elektrické generátory plynových turbín a kogeneračních jednotek s motory.

2.1.2.2 Výroba tepelné energie (ř. 1 „c“ ař. 6 „c“)

Položky - zejména:

a) redukční parní stanice,

b) ohříváky horké a teplé vody (výměníky),

c) oběhová a kondenzátní čerpadla.

2.1.2.3 Výroba elektřiny a tepelné energie (ř. 1 „d“ a ř. 6 „d“)

Položky - zejména:

a) teplárenské kotle,

b) komín,

c) palivové hospodářství (zauhlování a skládka uhlí, olejové a plynové hospodářství) pro kotle ad a),

d) vodní hospodářství vč. chemické úpravy pro kotle ad a),

e) ekologické zařízení (odprašování spalin, odsiřování) pro kotle ad a),

f) plynové turbíny,

g) kogenerační jednotky s pístovými motory.

2.1.3 Rozvod tepelné energie (ř. 1 „e“ a ř. 6 „e“)

Rozvodem tepelné energie se rozumí dodávka tepelné energie do zásobovaných objektů prostřednictvím rozvodného tepelného zařízení.

Hranice:

a) začátek: u tepelné energie pro teplárenské účely je to místo přechodu topného média do zařízení rozvodu tepla,

b) konec: místo přechodu teplonosného media do zařízení odběratele nebo v místě měření.

Položky - zejména:

a) parovody,

b) horkovody,

c) rozvody teplé vody pro otop,

d) rozvody teplé užitkové vody,

e) tepelné přípojky,

f) předávací stanice,

g) měřicí a regulační zařízení.

2.2 Podpůrný majetek I (ř. 2 „b“ a „d“ a 7 „b“ a „d“)

Podpůrný majetek I tvoří část majetku sloužícího jak k výrobě elektřiny, tak k výrobě tepelné energie (vykázané ve sloupci „d“), která se převádí ze sloupce „d“ - výroba elektřiny a tepelné energie do sloupce „b“ - výroba elektřiny. Podpůrný majetek se vypočítá dle bodu 3.

2.3 Podpůrný majetek II (ř. 3 „f“ a ř. 8 „f“)

Podpůrný majetek II tvoří majetek, který slouží na výrobu elektřiny, výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie.

Položky - zejména:

a) budovy a stavby (např. výrobní blok),

b) software,

c) hardware,

d) geografické informační systémy,

e) zařízení, inventář,

f) studie, projekty, poradenství.

2.4 Společný majetek držitele licence (ř. 4 „f“ a ř. 9 „f“)

Společný majetek společnosti tvoří majetek, který slouží na výrobu elektřiny, výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie a ostatní činnosti.

Položky - zejména:

a) pozemky,

b) společné administrativní budovy,

c) komunikace,

d) garáže,

e) informační systém společnosti,

f) další položky majetku.

2.5 Ostatní aktiva (ř. 1 „f“ a ř. 6 „f“)

Pokud držitel licence podnikající v oblasti teplárenství obdržel licence na distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, distribuci plynu, obchod s plynem nebo provozuje v rámci licence na výrobu tepelné energie i výrobu chladu uvede údaje související s těmito činnostmi v tabulce A1-31, 32 podklady na řádku 1, resp. 6 sl. „f“ Ostatní aktiva (tyto činnosti popíše v příloze k regulačním výkazům).

Ostatní činnosti - zejména:

a) výroba elektřiny (nelicencovaná činnost),

b) výroba tlakového a dmýchaného vzduchu,

c) výroba síry a CaSO4 z odsiřování spalin,

d) cejchování a opravy měřidel,

e) závodní stravování,

f) obchodní činnost (např. prodej materiálu),

g) finanční podnikání,

h) dílenské práce pro cizí,

i) bytové hospodářství,

j) rekreační, kulturní a tělovýchovná zařízení,

k) pronájmy,

l) materiál vlastní výroby,

m) servisní práce pro cizí,

n) obchod s elektřinou (licencovaná činnost),

o) distribuce elektřiny (licencovaná činnost),

p) ostatní činnosti společnosti.

2.6 Pronajatý majetek a leasing (ř. 12 „c“ a ř. 12 „e“)

Do tabulky A1-31,32 podklady ř. 12 se uvede i pořizovací hodnota (cena) cizího majetku, který společnost využívá pro vlastní činnost. Vykazuje se majetek pořízený formou finančního leasingu (bez finanční služby) do sl. „c“, majetek najatý od cizího vlastníka (např. města) do sl. „e“, součet cizího majetku do sl. „f“.

Pořizovací hodnota tohoto cizího majetku bude rozepsána do ř. 1 až 4 tabulky A1-31,32 podklady.

3. Postup při rozdělení podpůrného majetku a společného majetku

3.1. Rozdělení podpůrného majetku I

3.1.1 Přímo přiřaditelný majetek na výrobu tepelné energie se rozdělí nejprve na část, která přímo a výhradně slouží jen na výrobu tepelné energie, viz odstavec 2.1.2.2 (tabulka AI- 31, 32 podklady ř. 1 „c“ a ř. 6 „c“), a na tu část, která přímo a výhradně slouží jen na výrobu elektřiny, viz odstavec 2.1.2.1 (tabulka A1- 31, 32 podklady ř. 1 „b“ a ř. 6 „b“).

3.1.2 Ze zbylé hodnoty majetku, který slouží jak na výrobu tepelné energie, tak elektřiny, viz odstavec 2.1.2.3 (tabulka AI- 31, 32 podklady ř. 1 „d“ a ř. 6 „d“), se vypočítá podpůrný majetek I (A1 - 31,32 podklady ř. 2 „b“ + „d“ a ř. 6 „b“ +„d“).

3.1.3 Základním podkladem pro stanovení poměru dělení majetku, který slouží jak na výrobu tepelné energie, tak elektřiny, je používaná metoda dělení nákladů. Podpůrný majetek I (tabulka A1 - 31, 32 podklady - řádek 2 sl. „b“, „d“ a ř. 7 sl. „b“, „d“) bude rozdělen stejným poměrem, jakým se dělí roční podpůrné náklady I (viz bod 6.).

Výsledná hodnota přímo přiřaditelného majetku na výrobu elektřiny je ve výkazu A11-31,32 tvořena přímo přiřaditelným majetkem na výrobu elektřiny (tabulka A1-31, 32 podklady ř. 1 „b“ a ř. 6 „b“) a podílem majetku, který slouží jak na výrobu tepelné energie, tak elektřiny (tabulka A1-31, 32 podklady ř. 2 „b“ a ř. 7 „b“).

Výsledná hodnota přímo přiřaditelného majetku na výrobu tepelné energie je tvořena přímo přiřaditelným majetkem na výrobu tepelné energie (tabulka A1- 31, 32 podklady ř. 1 „c“ a ř. 6 „c“) a zůstatkem podílu majetku, který slouží jak na výrobu tepelné energie, tak elektřiny (tabulka AI-31,32 podklady ř. 1 „d“ a ř. 6 „d“ po odečtení ř. 2 „d“ a ř. 7 „d“).

3.2 Rozdělení podpůrného majetku II

Podpůrný majetek II je definován v odstavci 2.3 a rozdělí se v poměru k pořizovacím (popřípadě zůstatkovým) cenám přímo přiřaditelného majetku na výrobu tepelné energie, elektřiny a rozvod tepelné energie.

3.3 Rozdělení společného majetku

Společný majetek je definován v odstavci 2.4 a rozdělí se v poměru k pořizovacím (popřípadě zůstatkovým) cenám přímo přiřaditelného a podpůrného majetku na výrobu tepelné energie, elektřiny, rozvod tepelné energie a ostatních aktiv.

4. Výkazy nákladů a výnosů: Výkaz N1-31,32

Povolenými náklady se podle § 9 odst. 6 rozumí část celkových nákladů podle zvláštního právního předpisu1) související s výrobou a rozvodem tepelné energie po odečtení výnosů podle bodu 4.2 a po odečtení výdajů (nákladů) vynaložených k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které nelze uznat pro daňové účely podle zvláštního právního předpisu2), kromě odpisů.

4.1 Základní členění povolených nákladů

a) Proměnné náklady při výrobě a rozvodu tepelné energie, jejichž výše je přímo závislá na množství dodávané tepelné energie, představují pouze:

- palivo (uhlí, koks, zemní plyn, topný olej, biomasa, elektřina, jiné),

- aditiva, u vápence po odečtení prodeje sádrovce,

- doprava paliva (pokud není součástí ceny paliva),

- energie pro předehřev topného oleje,

- nakoupená tepelná energie pro další rozvod,

- elektřina při výrobě tepelné energie,

- likvidace popela a škváry po odečtení případného prodeje (doprava tuhých zbytků po spalování na skládku, skládkování),

- technologická voda včetně chemikálií pro úpravu,

- poplatek za znečištění ovzduší (nikoliv sankce).

b) Stálé náklady při výrobě a rozvodu tepelné energie, jejichž výše není závislá na množství dodávané tepelné energie.

4.2 Odečítané výnosy

Od povolených nákladů se odečítají výnosy související s těmito povolenými náklady, snižující povolené náklady.

Odečítané výnosy:

a) zúčtování rezerv na opravy hmotného majetku podle zvláštního právního předpisu3),

b) zúčtování opravných položek k pohledávkám podle zvláštního právního předpisu3).

4.3 Za povolené náklady se nepovažují

a) studená voda použitá pro přípravu teplé užitkové vody,

b) indikátory, vodoměry a termostatické ventily v bytech vč. jejich servisu a vč. odečtů poměrových měřidel v bytech,

c) odpisy stavební části u domovních kotelen či domovních předávacích stanic,

d) přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách),

e) náklady na odprodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob,

f) daň z příjmu právnických a fyzických osob,

g) další náklady, které nejsou daňově uznatelné podle zvláštního právního předpisu.2)

4.4 Do povolených výnosů se nezahrnují výnosy z odprodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob.

Držitel licence vyplňuje v programu pouze podkladovou tabulku, která se automaticky sestavuje do Výkazu N1-31, 32.

5. Tabulka N1-31,32 podklady: Výkaz nákladů a výnosů

Tato tabulka slouží jako podklad pro automatické sestavení Výkazu N1-31, 32.

5.1 Přímo přiřaditelné náklady (N1-31,32 podklady ř. 1 až 8)

5.1.1 Spotřeba energetického paliva (ř. 1) - do této položky bude zahrnuto palivo (uhlí, koks, zemní plyn, topný olej, biomasa, elektřina a jiné), aditiva (u vápence po odečtení prodeje sádrovce), doprava paliva (pokud není součástí ceny paliva), likvidace popela a škváry, po odečtení případného prodeje (doprava tuhých zbytků po spalování na skládku, skládkování), poplatek za znečištění ovzduší (nikoliv sankce).

5.1.2 Spotřeba energie (ř. 2) - energie pro předehřev topného oleje, elektřina při výrobě tepelné energie, technologická voda včetně chemikálií pro úpravu.

5.1.3 Nákup tepelné energie (ř. 3) - do této položky bude zahrnuta nakoupená tepelná energie určená k dalšímu rozvodu, a to jak od externích dodavatelů, tak tepelná energie z vlastní výroby.

Náklady na tepelnou energii přikoupenou od jiného dodavatele je možno vykázat:

- ve sloupci „c“ výroba tepelné energie - dodávka od jiného dodavatele do areálu výrobny tepelné energie držitele licence č. 31,

- ve sloupci „e“ rozvod tepelné energie (vč. nákladů na nákup kondenzátu nebo doplňovací vody do horkovodů) - dodávka od jiného dodavatele do sítě držitele licence č. 32.

5.1.4 Mzdové náklady a náklady na zákonné sociální pojištění (ř. 4) - mzdové náklady pracovníků, kteří zajišťují provoz a obsluhu zařízení. Mzdové náklady představují součet mzdových nákladů a náklady na sociální a zdravotní zabezpečení. Mzdové náklady neobsahují odměny členům orgánů společnosti a sociální náklady.

5.1.5 Opravy a udržování (ř. 5) - zahrnují všechny náklady vynaložené na realizaci daného výkonu opravy, včetně tvorby a čerpání rezerv.

5.1.6 Odpisy stálých aktiv (ř. 6) - u licencované činnosti výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie jsou pro všechny držitele licence doporučeny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy přímo přiřaditelných aktiv.

Druh zařízeníOdpisové sazby (%)
Kotelparní6,6
teplovodní5
horkovodní5
Hořákolejový10
plynový6,6
Úpravna vody6,6
Výměníkzásobníkový10
protiproudý10
deskový6,6
Čerpadlo10
Měřicí a regulační technika12,5
Turbína spalovací6,6
Kogenerační jednotka10
Vzduchový kompresor6,6
Rozvody teplateplovodní klasické4
horkovodní klasické4
parní klasické3,3
předizolované2,8
kondenzátní10

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Je doporučeno uvedené odpisové sazby zahrnout do závazného odpisového plánu. Držitelé licencí, u kterých se účetní odpisy rovnají daňovým, mají povoleno používat ve svých odpisových plánech dále odpisy daňové. Držitelé licence mohou tedy pro výše uvedené vybrané druhy stálých aktiv používat vlastní odpisové sazby.

Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vychází ze závazných odpisových plánů jednotlivých držitelů licence.

Doporučené sazby lze považovat za maximální (tzn. držitel licence, který má nižší účetní odpisové sazby nic nemění). U majetku, kde držitel licence používá účetní odpisové sazby vyšší, je na jeho zvážení, nakolik tyto odpisy ovlivňují kalkulaci ceny vzhledem k oprávněnosti a skutečné životnosti majetku.

Do ceny nadále budou vstupovat účetní odpisy, jejichž výši bude Státní energetická inspekce při kontrole ceny posuzovat vzhledem k jejich oprávněnosti.

5.1.7 Úroky z úvěrů (ř. 7) - úroky z provozních i investičních úvěrů, finanční služba za leasing, úroky z vydaných obligací.

5.1.8 Ostatní provozní náklady (ř. 8), které přímo souvisí s licencovanými činnostmi a nejsou obsaženy v žádné z výše uvedených položek, zejména se jedná o spotřebu materiálu, nákup ostatních externích služeb, pronájem, případně další povolené náklady. Ostatní provozní náklady se snižují o případné dobropisy.

5.2 Podpůrné náklady I (N1-31, 32 podklady ř. 9)

Podpůrné náklady I tvoří část nákladů na výrobu elektřiny a tepelné energie (vykázaných ve sl. „d“), která se převádí ze sloupce „d“ - výroba elektřiny a tepelné energie do sloupce „b“-výroba elektřiny. Podpůrné náklady I se vypočítají podle bodu 6.

5.3 Podpůrné náklady II (N1-31,32 podklady ř. 12)

Podpůrné náklady II obsahují ostatní náklady, které nejsou obsaženy v podpůrných nákladech I a souvisejí s přímým řízením hlavních činností výroby elektřiny, tepelné energie a rozvodu tepelné energie. Do podpůrných nákladů II patří zejména náklady na likvidaci odpadů (azbestové šňůry, odpadní oleje, minerální oleje, zářivky, atd.), osobní náklady pracovníků přiřazených této činnosti (zvláště pracovníků zabývající se kontrolní činností - měřící skupina, kontrola na předávaní odpadů, nakládání s chemickými odpady, vydávaní ekologických směrnic). Patří sem i další náklady související s ekologickou činností (doprava, údržba, výpočetní technika atd.).

5.4 Společné náklady držitele licence (N1-31,32 podklady ř. 13)

Představují společné náklady související se správou a řízením společnosti jako celku. Do společných činností patří zejména:

a) správní režie, spotřeba režijního a kancelářského materiálu, mzdové náklady, civilní obrana, skladové hospodářství, společné informační systémy (včetně správy, provozu, rozvoje), bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana, školení, propagace, nákup, mobilní telefony, vysílačky, ústředna, organizace společnosti, výchova a vzdělávání, podatelna, archiv, administrativní budovy. Do společných nákladů nepatří daň z příjmů právnických a fyzických osob.

b) finanční a mimořádné náklady (pokud budou patřit do kategorie nákladů povolených), pokud budou patřit do kategorie nákladů nepovolených, uvedou se v tabulce N1 - 31, 32 podklady na řádku 14. Umístění a charakter finančních respektive mimořádných nákladů je nutné uvést v příloze k regulačním výkazům.

5.5 Nepovolené náklady (N1-31, 32 podklady ř. 14 )

O nepovolené náklady uvedené v řádku 14 je nutno předem snížit náklady činností. Snížení je možné ve výkazech vyčíslit dvěma způsoby:

a) o celou částku nepovolených nákladů (N1 - podklady ř. 14) budou sníženy společné náklady (N1 - podklady ř. 13),

b) o nepovolené náklady budou sníženy přímé náklady již v jednotlivých činnostech (např. výroba elektřiny, tepla, rozvod tepla, společné nebo podpůrné náklady, nelicencované činnosti).

6. Postup při rozdělení podpůrných nákladů a společných nákladů držitele licence

6.1 Rozdělení podpůrných nákladů I

6.1.1 Přímo přiřaditelné náklady na kombinovanou výrobu elektřiny a tepelné energie se rozdělí nejprve na část, která přímo a výhradně slouží jen na výrobu tepelné energie (N1-31, 32 podklady sl. „c“), a na část, která přímo a výhradně slouží jen na výrobu elektřiny (tabulka N1-31, 32 podklady sl. „b“).

6.1.2 Rozdělením zbylé hodnoty nákladů, které slouží jak na výrobu tepelné energie tak elektřiny (tabulka N1-31, 32 podklady sl. „d“), podle odstavce 6.1.3 se vypočítají podpůrné náklady I.

6.1.3 Základním podkladem pro stanovení poměrů dělení podpůrných nákladů I energetické výrobny na elektřinu a tepelnou energii je metoda dělení nákladů používaná držitelem licence.

Náklady na výrobu tepelné energie a elektřiny se měsíčně rozdělují v souladu s používanou metodou dělení nákladů. Roční hodnota těchto údajů se získá sečtením měsíčních nákladů a část těchto nákladů (podpůrné náklady I) se potom převede z nákladů na výrobu tepla a elektřiny do nákladů na výrobu elektřiny. Tyto náklady budou v tabulce N1 - 31, 32 podklady na řádku 9 sl. „d“ uvedeny minus a na ř. 9 sl. „b“ plus.

Výsledná hodnota přímo přiřaditelných nákladů na výrobu elektřiny ve výkazu N1-31, 32 je tedy tvořena přímo přiřaditelnými náklady (tabulka N1-31, 32 podklady sl. „b“) a podílem z nákladů, které slouží jak na výrobu tepelné energie tak elektřiny (tabulka N1-31, 32 podklady ř. 9 sl. „b“).

Výsledná hodnota přímo přiřaditelných nákladů na výrobu tepelné energie ve výkazu N1-31,32 je tedy tvořena náklady sloužícími přímo na výrobu tepelné energie (N1-31,32 podklady sl. „c“) a zůstatkem podílu z nákladů, které slouží jak na výrobu tepelné energie tak elektřiny (tabulka N1-31, 32 podklady sl. „b“).

6.2 Rozdělení podpůrných nákladů II

Podpůrné náklady II jsou definovány v bodě 5.3 a rozdělí se v poměru k pořizovacím účetním hodnotám přímo přiřaditelných provozních aktiv na výrobu elektřiny a tepla a na rozvod tepelné energie.

6.3 Rozdělení společných nákladů

Společné náklady jsou definovány v bodě 5.4 a rozdělí se v poměru k pořizovacím účetním hodnotám přímo přiřaditelných a podpůrných aktiv na výrobu tepla, elektřiny, rozvod tepelné energie a ostatních aktiv.

Rozdělení nákladů na jednotlivé činnosti a rozdělení provozních aktiv musí být v souladu. Platí zásada, kam je přiřazen majetek, musí být přiřazeny náklady i výnosy.

7. Výnosy (N1-31, 32 podklady)

7.1 Výnosy externí - (ř. 10)

7.1.1 Výroba elektřiny (sl. „b“) - prodej elektřiny externím odběratelům (např. rozvodným společnostem).

7.1.2 Tepelná energie (sl. „c“) - vyplňují výrobci, kteří nemají licenci na výrobu elektřiny -prodej tepelné energie přímo externím odběratelům v areálu výrobny, popřípadě těm, kteří mají licenci na rozvod tepelné energie (distributorům); tržby za nevrácený kondenzát.

7.1.3 Tepelná energie a elektřina (sl. „d“) - vyplňují výrobci, kteří mají kombinovanou výrobu elektřiny a tepelné energie - prodej tepelné energie přímo externím odběratelům, popřípadě těm, kteří mají licenci na rozvod tepelné energie (distributorům); tržby za nevrácený kondenzát.

7.1.4 Rozvod tepelné energie (sl. „e“) - prodej tepelné energie odběratelům z vlastní distribuční sítě.

7.1.5 Ostatní tržby a výnosy - ostatní tržby, např. za služby (účet 602), zúčtování rezerv, resp. opravných položek (skupina 65), mimořádné výnosy (skupiny 66 - 68) sníží náklady (např. řádka 8 - ostatní náklady nebo přímo některé položky na řádcích 1 až 7). Při vyplňování je nutné předem vyloučit výnosy, resp. náklady, uvedené jako nepovolené podle bodu 4.

7.2 Výnosy vnitropodnikové (ř. 11)

Zahrnují veškeré vnitropodnikové výnosy za vnitropodnikový prodej elektřiny a tepelné energie s výjimkou převodu podílů nákladů z výroby tepelné energie na výrobu elektřiny (podpůrné náklady I). Naopak se zde uvádí výnosy za tepelnou energii účtovanou do nákladů rozvodu tepelné energie.

O ostatní vnitropodnikové resp. vnitrostřediskové výnosy se sníží náklady.

7.2.1 Výroba elektřiny (sl. „b“) - vnitropodnikové výnosy za spotřebu elektřiny, vyrobené pro vlastní spotřebu firmy. V případě, že je výrobce držitelem licence č. 12, vyplňuje se zde elektřina účtovaná do nákladů ostatních licencovaných činností ve výkazu HV1-31,32 ř. 5.

7.2.2 Výroba tepelné energie (sl. „c“) - vyplňují výrobci, kteří nemají licenci na výrobu elektřiny - vnitropodnikové výnosy za vlastní spotřebu tepla, popř. za převod tepla dodaného do vlastního rozvodu tepelné energie (držitel licence 31 má zároveň i licenci 32).

7.2.3 Výroba tepelné energie a elektřiny (sl. „d“) - vyplňují držitelé licence, kteří mají kombinovanou výrobu elektřiny a tepelné energie - vnitropodnikové výnosy za vlastní spotřebu tepla, popř. za převod tepla dodaného do vlastního rozvodu tepelné energie.

7.2.4 Rozvod tepelné energie (sl. „e“) - vnitropodnikové výnosy za vlastní spotřebu tepelné energie z rozvodu mimo vlastní výrobnu (vnitropodniková dodávka tepelné energie).

7.2.5 Oceňování vlastní spotřeby tepla a vlastní spotřeby elektřiny

Vlastní spotřeba tepla na výrobu elektřiny resp. pro ostatní účely - cena na úrovni skutečných nákladů

Vlastní spotřeba elektřiny na výrobu tepelné energie resp. pro ostatní účely - cena na úrovni skutečných nákladů.

Držitelé obou licencí tj. 31 a 32 převádí tepelnou energii určenou k prodeji externím odběratelům z výroby tepelné energie na rozvod tepelné energie na úrovni skutečných nákladů. Případné odchylné postupy budou vyčísleny v komentáři k regulačním výkazům.

7.2.6 Rozdělení nákladů na tepelnou energii a elektřinu související s vlastní spotřebou

Vlastní spotřebu tepla a elektřiny je nutné oceňovat ve skutečných nákladech. K rozdělení nákladů připadajících na externí tržby a vnitropodnikové převody je nutné využít mimo Tabulky N1 - 31, 32 podklady a Výkazu N1 - 31, 32, též Výkaz B11 -31 -technický výkaz.

V průběhu roku je možno oceňovat vlastní spotřebu plánovanými náklady (vnitropodniková cena), ale na konci roku pro regulační výkazy je nutné vlastní spotřebu včetně dodávky do vlastní distribuční sítě mimo areál ocenit ve skutečných nákladech.

Praktický postup při výpočtu:

Náklady na výrobu tepelné energie
Výkaz N1 - 31, 32 (dále jen NI) ř. 12 sl. „c“ + ř. 9 sl. „b“5 000 tis.Kč
Dodávka tepla z kotelen
Výkaz B 11 - 31 Technický výkaz ř. 1 (dále B11 - 31)20 000 GJ
Průměrný náklad na 1 GJ250 Kč/GJ
Výkaz B11-31;
GJtis. Kč
ř 2spotřeba na výrobu elektřiny4 0001 000
ř. 3,4,6spotřeba na výrobu vzduchu, na odsíření a pro vlastní odběrná zařízení3 000750
ř. 7odběratelům - spotřebitelům ze zdroje1 000250
ř. 8cizím odběratelům - distributorům2 000500
ř. 9dodávka do vlastní distribuční sítě mimo areál (pro licenci 32)10 0002 500
20 0005 000
Účetní postup
TržbyNákladyHV
ExterníVnitropodnikové
ř. 7+81 000-750+ 250
ř. 2, 3, 4, 61 7501 750-
ř. 92 5002 500-
1 0004 2505 000+ 250

Výkaz N1 ř. 13 sl. „c“ = 5 250

Poznámka: v řádku 3 popř. 4 výkazu B11-31 se může jednat i o externí dodávku, v tomto případě považujeme podíl GJ za externí tržby.

7.3 Doplňující informace o prodeji tepelné energie

Řádek 15 zahrnuje dodávku odběratelům = spotřebitelům z primárních a jednostupňových sítí.

Řádek 16 zahrnuje dodávku odběratelům = distributorům z primárních a jednostupňových sítí.

Řádek 17 zahrnuje dodávku odběratelům = spotřebitelům prostřednictvím vlastních předávacích stanic a sekundárních sítí.

Řádek 18 celková dodávka tepla pouze pro byty z řádků 15 a 17.

8. Kontrola správnosti hospodářského výsledku -Výkaz HV1-31,32.

8.1 Výroba a rozvod tepelné energie (ř. 3 „d“)

Hospodářský výsledek odpovídá údajům z výkazu N1-31, 32 ř. 14 „c“, „d“.

8.2 Výroba elektřiny (ř. 4 „d“)

Hospodářský výsledek odpovídá údajům z výkazu N1-31, 32 ř. 14 „b“.

8.3 Ostatní licencované činnosti (ř. 5 „d“)

Držitelé ostatních licencí uvádějí náklady a výnosy za tyto činnosti.

8.4 Ostatní nelicencované činnosti (ř. 6 „d“)

Zde se uvedou souhrnně údaje za všechny nelicencované činnosti. Rozpis těchto činností bude uveden na řádcích 14 až 25. Řádek 25 musí souhlasit s řádkem 6. Nesmí zde být zahrnuty hospodářské výsledky obslužných činností, např. doprava pro vlastní potřebu, tyto výsledky musí být rozklíčovány do příslušných činností. O hospodářské výsledky obslužných činností mohou být také upraveny pouze společné náklady.

8.5 Společné náklady licencovaných a nelicencovaných činností (ř. 7 „d“)

Uvádí se podíl společných nákladů vypočtený podle stanovených pravidel. Odpovídá údajům z výkazu N1 -31, 32 ř. 11.

8.6 Nepovolené náklady (ř. 8 „d“)

Údaj k tomuto řádku bude automaticky převeden z tabulky N1-31, 32 podklady řádek 14.

9. Plán investičních výdajů: Výkaz 15-31,32

Výkaz plánu investičních výdajů v rámci licence výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie na regulační období.

9.1 Do sloupce „b“ se uvedou skutečné investiční výdaje za vykazovaný rok. Do sloupců „c“ až „f' se uvedou plánované výdaje.

9.2 Na řádcích 1, 2, 3 výkazu budou uvedeny jen přímo přiřaditelné investiční výdaje na uvedené licencované činnosti.

9.3 Na řádku 4 výkazu budou uvedeny výdaje na podpůrný majetek II, společný majetek i ostatní činnosti. Rozpis tohoto řádku bude uveden v doplňkových informacích výkazu.

9.4 Investiční výdaje obsahují mimo jiné i výdaje na zálohy respektive na nedokončenou výrobu. Naopak nejsou zde výdaje na finanční investice respektive na finanční leasing.

9.5 Údaje uvedené ve výkazu 15 - 31, 32 je nutné uvést do souladu s údaji ve výroční zprávě respektive s výkazem peněžních toků řádek B1, případné rozdíly je nutné vyčíslit a zdůvodnit v příloze k regulačním výkazům.

10. Technicky výkaz: Výkaz B11-31 a Výkaz B11-32

Výkaz B11-31 obsahuje bilanci tepelné energie a elektřiny a spotřebu paliva. Výkaz B11-32 obsahuje bilanci a prodej tepelné energie a doplňující informace. Užitná dodávka tepelné energie se váže k podkladové tabulce N1-31,32 podklady ř. 10 a 11 „e“.

Při vyplňování je nutno dodržet následující zásady:

a) žádný odběr nemůže být uveden současně ve výkazu B11-31 a B11-32; uvádí se jen v jednom z nich podle místa odběru,

b) žádný odběr nemůže být uveden současně ve více řádcích; zařazuje se podle svého charakteru,

c) u současných držitelů licence č. 31 a 32 platí, že výkazy B11-31 a B11-32 jsou propojeny pouze vztahem ř. 9 = ř. 35,

d) číselné hodnoty se uvádějí na celá čísla.

10.1 Výroba tepelné energie

Ř. 1: dodávka tepelné energie již po odečtení vlastní (výrobní) spotřeby zdroje:

- u tepláren na přechodu z kotelny do strojovny, přitom ř. 1 = ř. 2 + ř. 5 (popř. + ř. 4),

- u tepláren v hutích na výstupu z kotelny, přitom ř. 1 = ř. 2 + ř. 3 + ř. 5 (popř. + ř. 4),

- u tepláren s plynovou turbinou a výtopenským kotlem na výstupu z kotelny, přitom ř. 1 = ř. 5,

- u tepláren s paroplynovým cyklem na výstupu z kotelny, přitom ř. 1 = ř.2 + ř.5,

- u kotelen s kogenerační jednotkou s pístovým motorem na výstupu z kotelny, přitom ř. 1 = ř. 5,

- u výtopen a samostatných teplovodních kotelen na výstupu z kotelny, přitom ř. 1 = ř. 5,

Ř.2: část dodávky z kotelen, kterou spotřeboval držitel licence č. 31 ve svých teplárnách k výrobě elektřiny v parních turbínách (plynové turbiny a kogenerační jednotky vykazují nulu),

Ř. 3: část dodávky z kotelen, kterou spotřeboval držitel licence č. 31 ve svých teplárnách k výrobě tlakového vzduchu v turbokompresorech nebo turbodmychadlech poháněných parní turbínou (jedná se o převážně o hutní teplárny),

Ř. 4: část dodávky z kotelen, kterou držitel licence č. 31 spotřeboval ve svých teplárnách a výtopnách v zařízení pro odsiřování spalin,

Ř. 5: dodávka tepla na prahu výroben držitele licence č. 31 pro technologické a otopné účely, přitom ř. 5 = ř. 6 + ř. 7 + ř. 8 + ř. 9,

Ř. 6: část tepla, které dodává držitel licence č. 31 do svého odběrného tepelného zařízení pro svoji konečnou spotřebu (účelovou výrobu průmyslového závodu, otop, ohřev teplé užitkové vody apod.),

Ř. 7: dodávka pro cizí odběratele (konečné spotřebitele) napojené vlastními přípojkami přímo na zdroj a pro cizí odběratele v areálu držitele licence č. 31,

Ř. 8: dodávka cizím odběratelům, kteří jsou držiteli licence č. 32 a tepelnou energii dále distribuují a prodávají a jsou napojeni přímo na zdroj,

Ř. 9: dodávka do vnějších tepelných sítí (mimo areál držitele licence č. 31) napojených na sledované zdroje, které provozuje výrobce, který je zároveň držitelem licence č. 32; kdo neprovozuje vlastní rozvod tepla (distribuční síť), vyplní nulu.

10.2 Bilance elektřiny

Ř. 10: celková výroba elektřiny ve všech soustrojích,

Ř. 13: skutečná dodávka z množství stanoveného podle zvláštního právního předpisu4),

Ř. 14: celková dodávka elektřiny cizím odběratelům - prodej,

Ř. 15: podíl celkové vlastní spotřeby teplárny připadající na výrobu elektřiny,

Ř. 16: podíl celkové vlastní spotřeby teplárny (výtopny) připadající na odsiřování,

Ř. 17: podíl celkové vlastní spotřeby teplárny připadající na teplo dodávané k technologickým a otopným účelům, u výtopen a blokových kotelen jejich celková vlastní spotřeba elektřiny (mimo ř. 18, pokud je uváděn samostatně),

Ř. 18: podíl celkové vlastní spotřeby teplárny (výtopny, blokové kotelny) připadající na čerpadla vratného kondenzátu z ohříváků vody pro otop a z tepelné sítě a též na čerpadla zajišťující průtok horké či teplé vody přes ohříváky ve zdroji, pokud je měřena samostatně (nejde o oběhová čerpadla kotlů, která jsou zahrnuta v ř. 17).

10.3 Spotřeba paliva

Ve sloupci energie v palivu se ve všech řádcích uvede:

energie v palivu (GJ) = množství (t) x výhřevnost (MJ/kg, tj. GJ/t)

energie v palivu (jiný plyn GJ) = množství (tis.m3) x výhřevnost (MJ/m3, tj. GJ/tis.m3)

energie v palivu (zemní plyn GJ) = množství (MWh) x výhřevnost / spalné teplo (MJ/m3)

Jedná se o celkovou vstupní energii v palivu, která nezahrnuje vliv účinnosti. U zemního plynu sdělí poměr výhřevnosti a spalného tepla dodavatel plynu.

Ř. 27: např. průmyslové dřevní odpady, sulfátové výluhy, vysokopecní a konvertorový plyn, rafinační odplyny, městské odpadky - doplní se slovně; u odpadního tepla se vyplní jen hodnota využitého tepla v GJ; jestliže se využívá více druhotných zdrojů, uvede se rozpis spotřeby podle druhů v příloze k regulačním výkazům podle bodu 11,

Ř. 28: biomasa, kalový plyn z čističky odpadních vod a skládek, sluneční a geotermální energie; jestliže se využívá více obnovitelných zdrojů, uvede se rozpis spotřeby podle druhů v příloze k regulačním výkazům podle bodu 11,

Ř. 29: uvede se jen hodnota v GJ,

Ř. 31 až 34: rozdělí se podle způsobu dělení nákladů používaného u držitele licence č. 31.

10.4 Bilance a prodej tepelné energie

- Držitel licence č. 32, který provozuje primární tepelnou síť, předávací stanice a sekundární tepelnou síť, vyplní řádky 36 až 45.

- Držitel licence č. 32, který provozuje jen primární tepelnou síť (popř. též předávací stanice), vyplní řádky 36 až 42 a 45.

- Držitel licence č. 32, který provozuje jen předávací stanice a sekundární tepelnou síť, vyplní jen řádky 36, 40, 43 až 45.

- Držitel licence č. 32, který provozuje jednostupňovou tepelnou síť (bez předávacích stanic, obvykle teplovodní, se stejnými parametry od zdroje k odběratelům), vyplní řádky 36 až 41 a 45. Nevyplňuje řádky 42 až 44, protože veškerou dodávku pro odběratele uvádí v ř. 41 a ztráty jsou obsaženy v ř. 38.

Ř. 35: vyplní držitel licence č. 32 jen pokud je současně držitelem licence pro výrobu tepla. Číselný údaj je pak shodný s ř. 9 ročního výkazu o výrobě tepelné energie,

Ř. 35: odběr do sledovaných sítí držitele licence č. 32 z jeho vlastních napojených zdrojů (provozoven), které provozuje jako držitel licence č. 31,

Ř. 36: nákup od cizích držitelů licence č. 31 a cizích držitelů licence č. 32 do sledovaných tepelných sítí,

Ř. 37: celkové množství tepla, které bylo v sítích držitele licence č. 32 k dispozici, přitom platí, že ř. 37 = ř. 35 + ř. 36,

Ř. 38: ztráty včetně vlastní spotřeby tepelné sítě držitele licence č. 32 (primární nebo jednostupňové, např. teplovodní), přitom ř. 38 = ř. 37 - ř. 39,

Ř. 39: celková dodávka ze sledovaných sítí držitele licence č. 32 (primárních nebo jednostupňových), přitom ř. 39 = ř. 40 + ř. 41 + ř. 42 + ř. 43 + ř. 44,

Ř. 40: dodávka do odběrného tepelného zařízení (do objektů) zásobovaných ze sledovaných sítí (obvykle pro otop a technologickou potřebu administrativních budov, dílen, skladů a pro ohřev teplé užitkové vody), kde je držitel licence č. 32 sám konečným spotřebitelem; nepatří sem spotřeba bytových domů v majetku držitele licence č. 32, kam je tepelná energie dodávána pro potřebu nájemníků jako součást služby a uvádí se podle místa napojení v ř. 41 nebo 43,

Ř. 41: součet dodávky pro konečnou spotřebu odběratelů, kteří jsou napojeni na primární nebo jednostupňovou tepelnou síť držitele licence č. 32 přímou přípojkou nebo mají svoji předávací stanici, a dále dodávky z jednostupňové sítě držitele licence č. 32 pro konečnou spotřebu nájemníků v bytových domech, které držitel licence č. 32 vlastní nebo spravuje,

R. 42: dodávka z primární nebo jednostupňové sítě distributorům - držitelům licence č. 32, kteří tepelnou energii přes svou část rozvodu dále rozvádějí a sami prodávají spotřebitelům,

R. 43: dodávka (fakturovaná) odběratelům pro konečnou spotřebu, napojeným na sekundární stranu předávací stanice držitele licence č. 32 nebo na jeho sekundární síť, včetně nájemníků v domech, které držitel licence č. 32 vlastní nebo spravuje,

Ř. 44: tepelné ztráty předávacích stanic a sekundárního rozvodu provozovaných držitelem licence č. 32,

R. 45: dodávka pro byty (obyvatelstvo) zásobované ze sítí, které provozuje sám držitel licence č. 32, tj. podíl připadající na byty z ř. 41 a 43.

10.5 Doplňující údaje

Ř. 46: spotřeba elektřiny na pohon oběhových čerpadel topné vody a teplé užitkové vody, na čerpání kondenzátu ze sítě, na provoz předávacích stanic apod. v rozvodu tepelné energie držitele licence č. 32 (nikoli ve zdrojích tepelné energie),

Ř. 47, 48: podlahová plocha a počet bytů se vztahují k dodávce uvedené v ř. 45,

Ř. 50: počet předávacích stanic, na které nemá držitel licence č. 32 licenci, protože nejsou v jeho vlastnictví ani na ně nemá nájemní smlouvu.

11. Příloha k regulačním výkazům za vykazovaný rok

Příloha k regulačním výkazům obsahuje informace, které komentují položky v regulačních výkazech. Informace jsou vzájemně provázané s účetními výkazy včetně přílohy a Výroční zprávou. Držitel licence dodrží dále popsaný obsah přílohy k regulačním výkazům i v případě, že nebude mít pro některé body náplň.

Obsah

A. Identifikace držitele licence a vykazovaného období

Obchodní firma

Sídlo/bydliště

Vykazované období

B. Majetek

1. Zařazení majetku

- dodrženo zařazení podle bodu 1 této přílohy.

- rozdíly v zařazení - druh - pořizovací, zůstatková hodnota

- zařazení a podrobný popis vykazovaného cizího majetku

2. Výkaz investičních výdajů (15 - 31, 32)

- doložení souhlasu mezi výkazem 15 - 31, 32, Výroční zprávou, resp. výkazem peněžních toků, ve výkazu budou uvedeny údaje bez finančních investic a bez majetku pořizovaného na finanční leasing

C. Náklady a výnosy

1. Metoda dělení nákladů na výrobu tepla a elektřiny - použitá metoda

2. Rozpis ostatních licencovaných i nelicencovaných činností

3. Komentář k výnosům a nákladům - nepovolené náklady

D. Technické výkazy Komentář k technickým tabulkám

E. Další informace

Ostatní závažné informace - např. ocenění vlastní spotřeby tepla a elektřiny, ekologická činnost atd.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

Postup přepočtu stálých aktiv a postup pro výpočet přepočtených odpisů

Způsob přepočtu stálých aktiv nákladovou metodou

1. Postup přepočtu

Přepočet stálých aktiv se provádí podle skupin SKP nákladovou metodou vždy k 31. 12. předcházejícího roku regulační periody. Stálá aktiva uvedená do užívání od 1.1. do 31. 12. předcházejícího roku se do výsledků přepočtu zahrnou v účetní pořizovací a účetní zůstatkové ceně.

2. Rozdělení stálých aktiv

Stálá aktiva se pro účely přepočtu rozdělují na:

a) majetek přímo přiřaditelný jednotlivým licencovaným činnostem,

b) podpůrný majetek licencovaných činností,

c) společný majetek držitele licence,

d) ostatní majetek - sloužící nelicencovaným činnostem.

3. Podklady pro přepočet

a) účetní pořizovací a účetní zůstatková cena podle skupin SKP podle stavu k 31. 12. předcházejícího roku,

b) údaje o reálné životnosti jednotlivých druhů zařízení podle skupin SKP a u vybraných druhů přímo přiřaditelných aktiv odpisové sazby podle přílohy č. 2 vyhlášky,

c) roční indexy cen průmyslových výrobců Českého statistického úřadu a Ústavu racionalizace ve stavebnictví vyjadřující cenový pohyb definovaných skupin SKP od roku jejich pořízení.

4. Postup při přepočtu

Při přepočtu stálých aktiv podle jednotlivých skupin SKP se vychází z jejich účetní pořizovací a účetní zůstatkové ceny a roku pořízení. Pro jednotlivé skupiny SKP se zjišťuje reprodukční pořizovací hodnota v cenové úrovni předcházejícího roku s využitím indexů českého statistického úřadu a Ústavu racionalizace ve stavebnictví, případně další technické evidence.

Účetní pořizovací cena majetku výpočetní techniky a kancelářské techniky se s přihlédnutím k cenovému vývoji v posledních letech převezme bez přepočtu.

Nepřepočítávají se dále pozemky, inventář, umělecká díla, ocenitelná práva a software.

Koeficient přepočtu je dále použit pro stanovení přepočtených odpisů; vynásobením koeficientu přepočtu a účetního odpisuje vypočten přepočtený odpis.

5. Finanční leasing

Stálá aktiva pořízená formou finančního leasingu, která mají inventární číslo, se přepočítají tak, že k datu přepočtu se zjistí jejich pořizovací cena. Ta se stane východiskem dalšího přepočtu. Přepočet zůstatkové ceny se vypočte s použitím údajů o reálné životnosti příslušného předmětu. Energetický regulační úřad nechává na rozhodnutí vedení společností, zda přepočte finanční leasing. Toto rozhodnutí společnosti okomentují v příloze k regulačním výkazům.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

Postup při zařazení finančního leasingu do provozních aktiv

(1) Výkazy provozních aktiv obsahují aktiva pronajatá formou finančního leasingu.

(2) Zařazení do majetku se týká i majetku, jehož leasing byl ukončen a držitel licence využil možnosti nákupu tohoto majetku. Tato úprava bude prováděna do roku, ve kterém by byl majetek plně odepsán podle odpisových plánů držitele licence. Uplatnění postupu se vztahuje na všechny licencované činnosti kromě držitelů licencí skupiny 11, 31, 32.

(3) Ocenění majetku pronajatého formou finančního leasingu bude odpovídat ceně obvyklé. Každá jednotlivá splátka bude vhodným způsobem rozdělena na splátku jistiny a splátku leasingové marže. Splátky leasingové marže budou časově rozlišeny do období, se kterým časové souvisejí při zohlednění výše nesplacené jistiny. Vzniklý závazek bude snížen o uhrazené splátky finančního leasingu. Majetek bude zařazen do odpisových skupin a odepisován jako majetek, který je ve vlastnictví držitele licence.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

Držitel licence skupiny 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25.

Do povolených nákladů držitel licence zařazuje část provozních nákladů po odečtení výnosů souvisejících s těmito provozními náklady. Výnosy související s provozními náklady snižují povolené náklady.

Jako výnosy související s provozními náklady se vykazují zejména výnosy za:

a) opětné připojení po neplacení,

b) neúspěšné reklamace měření,

c) odstranění poruch na zařízení odběratele,

d) náhrady za škody způsobené na distribučním zařízení,

e) zúčtování opravných položek,

f) zúčtování rezerv na opravy DHM.

Příklad zařazení do výkazů:

Tvorba rezerv na opravy DHM je vykázána např. v ostatních nákladech a je snížena o zúčtování rezervy ve vykazovaném období. Zúčtování rezervy není vykázáno ve sloupci výnosů.

Povolené výnosy, které úřad kontroluje, již neobsahují položky takto zařazených výnosů.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 439/2001 Sb.

Postup pro tvorbu opravných položek k pohledávkám

Účel

V souladu s § 24 odst. 1b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, jsou účetní jednotky povinny zahrnout při oceňování majetku a závazků všechna rizika, ztráty a znehodnocení, které jsou známy ke dni sestavení účetní závěrky. Opravné položky se vytvářejí na základě inventarizací, kdy snížení ocenění majetku není trvalého charakteru. Opravné položky k pohledávkám pro potřeby Energetického regulačního úřadu budou vytvářeny třemi následujícími způsoby:

a) Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení

Tvorba opravné položky podle § 8 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách, v platném znění, pro zjištění základu daně ve výši 100 % těchto pohledávek.

b) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994

Tvorba opravné položky podle § 8 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách, v platném znění, pro zjištění základu daně. Výše tvorby této zákonné opravné položky je závislá na počtu měsíců, které uplynuly od konce sjednané lhůty splatnosti.

Uplynulo více než výše tvorby opravné položky
• 6 měsíců 20 % účetní hodnoty pohledávky
• 12 měsíců 33 % účetní hodnoty pohledávky

Vyšší opravné položky lze vytvářet jen v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení podle zvláštního předpisu, nebo soudní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění jeho práva, a za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než

Uplynulo více než výše tvorby opravné položky
• 18 měsíců 50 % hodnoty pohledávky
• 24 měsíců 66 % hodnoty pohledávky
• 30 měsíců 80 % hodnoty pohledávky
• 36 měsíců 100 % hodnoty pohledávky

Opravné položky na tyto pohledávky nelze uplatnit u pohledávek vzniklých:

1. za společníky, akcionáře, členy družstev za upsané vlastní jmění,

2. mezi ekonomicky nebo personálně spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z příjmů, u nichž průměr podílů na základním jmění druhé osoby nebo průměr podílů hlasovacích práv za zdaňovací období (nebo za část zdaňovacího období) je vyšší než 25 %, přitom průměr podílů na základním jmění nebo podílů na hlasovacích právech se stanoví jako podíl součtu stavu k poslednímu dni každého měsíce a počtu měsíců ve zdaňovacím období nebo jeho části,

3. mezi osobami blízkými (§ 116 a 117 občanského zákoníku v platném znění),

4. z titulu úvěru, půjček a záloh.

c) Opravné položky, vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které nelze uznat pro daňové účely podle zvláštního právního předpisu,1) dále pro účely této vyhlášky „nedaňová opravná položka".

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, se opravné položky vytvářejí v případech dočasného snížení majetku prokázané na podkladě údajů inventarizací. Pro jejich tvorbu vycházíme z rozdělení pohledávek po termínu splatnosti:

dny po splatnosti výše tvorby opravné položky
• 30-90 dnů 5%
• 91 dnů - 6 měsíců 20%
• nad 6 měsíců - do 12 měsíců 50 %
• nad 12 měsíců 100%

Celková výše opravné položky (podle zákona č. 593/1992 Sb. nebo zákona č. 563/1991 Sb.) nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena. Např. jestliže byla vytvořena opravná položka podle 1. způsobu ve výši 100 %, nesmí být již tato pohledávka dále zahrnuta do soupisu pro tvorbu opravných položek podle 2. nebo 3. způsobu.

Příklad vypočtu opravných položek

Po splatnostiDaňová opravná
položka
Nedaňová opravná
položka
Opravná položka
celkem
a123
30 až 90 dnů0 %5 %5 %
91 dnů až 6 měsíců0 %20 %20 %
16 až 12 měsíců20 %30 %50 %
nad 12 měsíců33 %67 %100 %
nad 18 měsíců50 %50 %100 %
nad 24 měsíců66 %34 %100 %
nad 30 měsíců80 %20 %100 %
nad 36 měsíců100 %0 %100 %

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky.

5) Vyhláška č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky.

6) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

1) Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu , ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

5) Vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla.

6) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

7) Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice.

1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a zkombinované výroby elektřiny a tepla.

1) Zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru