Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 432/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Částka 162/2001
Platnost od 13.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Zrušeno k 01.09.2018 (183/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

432

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 3. prosince 2001

o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádosti o

1. povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k odběru podzemních vod podle bodu 2,

2. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),

3. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle bodu 4,

4. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),

5. povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 vodního zákona nebo jeho změnu,

6. stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona, s výjimkou stavebního povolení podle bodu 7,

7. stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností),

8. povolení k užívání vodních děl podle § 15 vodního zákona (dále jen "kolaudační rozhodnutí"),

9. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 odst. 1 vodního zákona nebo jeho změnu,

10. udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona,

11. vyjádření podle § 18 vodního zákona,

12. vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl,

13. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru,

14. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,

15. stanovení ochranného pásma vodního zdroje podle § 30 odst. 6 vodního zákona nebo jeho změnu,

16. stanovení ochranného pásma vodního díla podle § 58 odst. 3 vodního zákona nebo jeho změnu,

17. stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 38 odst. 3 vodního zákona nebo jeho změnu,

18. povolení výjimky při použití závadných látek podle § 39 odst. 7 vodního zákona nebo jeho změnu,

19. schválení manipulačního řádu vodního díla podle § 115 odst. 17 vodního zákona,

b) doklady, které se předkládají vodoprávnímu úřadu v případě

1. oznámení o užívání stavby vodního díla,

2. ohlášení udržovacích prací,

3. ohlášení obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií,

4. ohlášení vodohospodářských úprav,

5. ohlášení stavebních úprav pro změny v užívání části stavby vodního díla podle stavebního zákona,

6. ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu8),

c) náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů a vyjádření vydávaných podle vodního zákona.

§ 2

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

[K § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu nakládání s vodami

a) situaci širších vztahů nakládání s vodami a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,

b) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy1),

c) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami a v případě vzdouvání též s vyznačením rozsahu a délky vzdutí,

d) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,

e) doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem,

f) stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání s vodami, včetně ověření orientační polohy místa nakládání s vodami v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a) v návaznosti na evidenci vodních toků,

g) vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému nakládání s vodami, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,

h) doklad, jímž prokáže právo k pozemkům a stavbám vzdouváním vody dotčeným, nejedná-li se o vzdouvání vody ve vodním díle,

i) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), pokud se žádost o povolení k nakládání s vodami týká podzemních vod a pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne podle § 9 odst. 1 vodního zákona jinak, které obsahuje

1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,

2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,

3. zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,

4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,

5. zhodnocení využitelnosti zdroje podzemní vody jako potraviny, k výrobě pramenitých vod nebo k výrobě balených kojeneckých vod, včetně zhodnocení vydatnosti tohoto zdroje, jeho stability v rozsahu přirozených výkyvů v podmínkách poloprovozní hydrodynamické zkoušky, návrhu způsobů a míry využívání zdroje a posouzení rizik možného znečištění,

6. návrh podmínek, za kterých může být povolení k nakládání s podzemními vodami vydáno, pokud může toto nakládání mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy,

7. návrh minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod,

j) údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q330 denní, Q355 denní, Q364 denní a Qa dlouhodobý průměrný), pokud se žádost o povolení týká vodního toku a požadované nakládání s vodami může mít za následek snížení průtoku vodního toku,

k) výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů1), pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny,

l) doklady podle § 11o odst. 1 a 2, jedná-li se o nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů,

m) prováděcí projekt sanačních prací, jedná-li se o nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona, který kromě technických a technologických postupů nutných k provedení sanačních prací obsahuje

1. identifikaci objektů sloužících k čerpání a vypouštění znečištěných vod,

2. identifikaci místa čerpání a vypouštění uvedením parcelního čísla pozemku či pozemků v místě čerpání a v místě vypouštění vod do vodního toku,

3. určení polohy místa čerpání a místa vypouštění v souřadnicích X, Y označujících polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a),

4. způsob měření množství čerpaných a vypouštěných vod,

5. návrh místa odběru vzorků pro kontrolu jakosti vypouštěných vod.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k nakládání s vodami podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.

(3) Doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1.

§ 3

Náležitosti povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona

Povolení k nakládání s vodami kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2) obsahuje

a) druh, účel a rozsah nakládání s vodami,

b) dobu, na kterou se povolení vydává,

c) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se povolení týká vodního toku,

d) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, kterých se nakládání s podzemními vodami týká,

e) údaje o množství vod, se kterými je povoleno nakládat, jakož i další údaje, pokud je to stanoveno vodním zákonem a předpisy podle něj vydanými,

f) stanovení podmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje,

g) určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)),

h) stanovení podmínek pro použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb, jedná-li se o povolení k nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů.

§ 3a

Doklady pro vydání povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo jeho změnu

[K § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá k žádosti

a) situaci širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000, pokud se současně s odběrem podzemních vod nežádá i o povolení souvisejícího vodního díla,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody,

c) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne podle § 9 odst. 1 vodního zákona jinak, které obsahuje

1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,

2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,

3. zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,

4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,

5. návrh podmínek, za kterých může být povolení k odběru podzemních vod vydáno, pokud může tento odběr mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy,

6. návrh minimální hladiny podzemních vod, pokud odběr může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod,

d) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,

e) doklad o vlastnickém právu nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem,

f) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1).

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k odběru podzemních vod podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.

(3) Doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2.

§ 3b

Náležitosti povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2) obsahuje

a) účel a rozsah nakládání s vodami,

b) dobu, na kterou se povolení vydává,

c) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, ze kterých bude podzemní voda odebírána,

d) údaje o množství odebíraných podzemních vod, jakož i další údaje podle vodního zákona nebo právních předpisů podle něj vydaných,

e) stanovení podmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje,

f) určení polohy místa odběru podzemních vod (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)).

§ 3c

Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

[K § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

a) situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod,

c) stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění odpadních vod, včetně ověření orientační polohy místa nakládání s vodami v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a) v návaznosti na evidenci vodních toků,

d) vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,

e) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,

f) doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem,

g) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy1),

h) údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,

i) výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů1), pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny,

j) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), jedná-li se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které obsahuje

1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,

2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,

3. zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,

4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,

5. zhodnocení ovlivnění režimu přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod dané zřídelní struktury, pokud se vypouštění odpadních vod v oblasti takového zdroje nachází,

6. návrh podmínek, za kterých může být povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních vydáno, pokud může toto vypouštění mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.

(3) Doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou podle povahy druhu nakládání s vodami stanoveny v příloze č. 3 nebo 4.

§ 3dzrušeno

§ 3e

Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo jeho změnu

[K § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy druhu nakládání s vodami

a) situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10000 až 1 : 50000,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod,

c) vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost týká tohoto vodního toku,

d) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), jedná-li se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které obsahuje

1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,

2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,

3. zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,

4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,

5. zhodnocení ovlivnění režimu přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod dané zřídelní struktury, pokud se vypouštění odpadních vod v oblasti takového zdroje nachází,

6. návrh podmínek, za kterých může být povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních vydáno, pokud může toto vypouštění mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy,

e) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,

f) doklad o vlastnickém právu nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem,

g) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1),

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.

(3) Doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou podle povahy druhu nakládání s vodami stanoveny v příloze č. 5 nebo 6.

§ 3fzrušeno

§ 4

Doklady pro vydání povolení k některým činnostem nebo jeho změnu

[K § 14 odst. 1 vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy povolované činnosti

a) situaci širších vztahů místa výkonu činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,

b) doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná práva žadatele k nemovitostem přímo dotčeným požadovaným povolením, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,

c) stanovisko správce povodí k povolované činnosti, včetně ověření orientační polohy místa činnosti v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a) v návaznosti na evidenci vodních toků,

d) vyjádření příslušného správce vodního toku k povolované činnosti, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,

e) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení k některým činnostem týká, s popisem a vyznačením místa realizace těchto činností,

f) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1),

g) dokumentace k povolované činnosti, včetně popisu jejích předpokládaných účinků na okolí.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k některým činnostem podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu.

(3) Doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 7.

§ 5

Náležitosti povolení k některým činnostem

Povolení k některým činnostem kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2) obsahuje

a) druh a rozsah povolené činnosti,

b) dobu, na kterou se povolení vydává,

c) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,

d) číslo hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, které by mohly být činnostmi podle § 14 odst. 1 vodního zákona ovlivněny,

e) stanovení podmínek, za kterých se činnost povoluje,

f) určení polohy místa povolené činnosti (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)).

§ 6

Doklady pro vydání stavebního povolení k vodním dílům

(K § 15 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy vodního díla

a) doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle zvláštního právního předpisu;3)

b) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a která dále obsahuje

1. výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů1), pokud by mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny,

2. údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (Qm-denní, Qn-leté), pokud se žádost o povolení týká vodního toku,

3. číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího se zdrojem podzemních vod,

c) povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení;

d) stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací, včetně ověření orientační polohy vodního díla v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a) v návaznosti na evidenci vodních toků;

e) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem;

f) souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování4),

g) posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství5) v případě žádosti o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla podléhajícího technickobezpečnostnímu dohledu.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8.

§ 7

Náležitosti stavebního povolení k vodním dílům

Kromě náležitostí stavebního povolení k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění, vyplývajících ze zvláštního právního předpisu3) obsahuje povolení dále

a) základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení,

b) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s vodním tokem,

c) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího se zdrojem podzemních vod.

d) určení polohy vodního díla (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)).

§ 7a

Doklady pro vydání stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

(K § 15 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy vodního díla

a) doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle zvláštního právního předpisu3),

b) souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování4),

c) povolení vodoprávního úřadu k odběru podzemních vod či k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení,

d) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9.

§ 7b

Náležitosti stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy3) obsahuje

a) základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém zařízení,

b) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku, pokud se žádost o stavební povolení týká domovní čistírny odpadních vod,

c) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud se žádost o stavební povolení týká studny nebo jiné stavby potřebné k odběru podzemních vod nebo vypouštění odpadních vod do vod podzemních,

d) určení polohy vodního díla (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)).

§ 7c

Doklady pro vydání kolaudačního rozhodnutí

(1) Žadatel předkládá k žádosti kromě náležitostí stanovených zvláštním právním předpisem6)

a) doklady, které se připojují k žádosti o kolaudační rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu3),

b) doklady, jimiž bylo podmíněno vydání stavebního povolení nebo jejichž doložení ke kolaudaci bylo uloženo rozhodnutím podle vodního zákona,

c) doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka,

d) kopii povolení stavby vodního díla, pokud bylo v minulosti vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání kolaudačního rozhodnutí,

e) zaměření skutečného provedení stavby, s výjimkou staveb uvedených v § 7a.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 10.

§ 7d

Náležitosti kolaudačního rozhodnutí

(1) Kolaudační rozhodnutí kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy3) obsahuje

a) základní údaje o stavbě, jejím členění a technickém nebo výrobním zařízení,

b) určení polohy vodního díla souřadnicemi definičního bodu vodního díla a pro stavby uvedené v § 7a orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a).

(2) Definičním bodem podle odstavce 1 se rozumí u

a) objektů ležících mimo vodní tok bod umístěný poblíž středu vodního díla (např. studna, vodní elektrárna, vodojem),

b) objektů ležících napříč vodním tokem nebo napříč údolím průsečík osy objektu a osy toku (osy údolí) (např. osa koruny hráze a osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních objektů, hrází odkališť),

c) liniové stavby umístěný bod

1. na začátku vodního díla (např. vodních děl - staveb kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod), který je nejvzdálenějším bodem od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody,

2. na konci vodního díla (např. u vodních děl - staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody), který je nejvzdálenějším bodem od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu,

d) souboru objektů bod umístěný poblíž středu území vzniklého ohraničením rozptýlených objektů,

e) místa vztaženého k břehové čáře průsečík osy objektu a břehové čáry (místo odběru, vypouštění).

§ 7e

Doklady pro povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu

(K § 16 odst. 1 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti

a) situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace a jeho okolí, včetně označení kanalizace, do níž je vypouštění uvažováno, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10000 až 1:50000,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,

c) souhlas vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, s vypouštěním odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,

d) doklad o ověření požadovaných vlastností zařízení určeného k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky v případě, že se prokazuje účinnost zařízení k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky,

e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy1).

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu.

(3) Doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 11.

§ 7f

Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2b) obsahuje

a) stanovení podmínek, za kterých se vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace povoluje,

b) určení polohy místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)).

§ 8

Doklady pro udělení souhlasu

(K § 17 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti podle povahy stavby, zařízení nebo činnosti

a) situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti,

c) dokumentaci zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny,

d) stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, včetně ověření orientační polohy místa záměru v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a) v návaznosti na evidenci vodních toků,

e) vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem,

f) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a) v případě žádosti o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. g) vodního zákona, pokud vodoprávní úřad předložení tohoto vyjádření žadateli uložil, které obsahuje

1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,

2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, jejichž energetický potenciál bude využíván,

3. zhodnocení hydrologických a hydrogeologických charakteristik prostředí, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, jejichž energetický potenciál bude využíván,

4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,

5. návrh podmínek, za kterých může být souhlas k vrtům využívajících energetický potenciál podzemních vod udělen,

g) výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být činnostmi, stavbami nebo zařízeními dotčeny.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12.

§ 9

Náležitosti souhlasu

Souhlas kromě náležitostí stanovených zvláštními právními předpisy2) obsahuje

a) základní popis a polohopisné vymezení stavby, zařízení nebo místa činnosti,

b) název vodního toku a číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o souhlas týká vodního toku,

c) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud stavbou, zařízením nebo činností jsou dotčeny podzemní vody,

d) stanovení doby, na kterou se souhlas uděluje, popřípadě dalších podmínek, vyplývá-li to z povahy věci.

e) určení polohy místa záměru (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)).

§ 10

Doklady pro vyjádření

(K § 18 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti

a) situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,

b) situační výkres současného stavu v kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí,

c) stanovisko správce povodí k předkládanému záměru,

d) dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů, týkající se staveb, zařízení nebo činností, pokud se záměr týká jejich změn, změn jejich užívání nebo jejich odstranění.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 13.

§ 11

Náležitosti vyjádření

Vyjádření obsahuje, zda je záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem uskutečnitelný, zejména zda je v souladu s plány hlavních povodí, s plány oblastí povodí, s programy opatření a plány rozvoje vodovodů a kanalizací, schválenými pro dané území, popřípadě za jakých podmínek.

§ 11a

Doklady pro vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

(K § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem6)

a) doklady, které se připojují k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu7),

b) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

c) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), s výjimkou staveb uvedených v § 7a,

d) doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14.

§ 11b

Náležitosti kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Kolaudační souhlas kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem7) obsahuje určení polohy vodního díla souřadnicemi definičního bodu vodního díla (§ 7d odst. 2) a pro stavby uvedené v § 7a orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a).

§ 11czrušeno

§ 11d

Oznámení o užívání stavby

(K § 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona)

(1) Stavebník předkládá k oznámení o užívání stavby

a) doklady, které se připojují k oznámení o užívání stavby podle jiného právního předpisu7),

b) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

c) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), s výjimkou staveb uvedených v § 7a.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá stavebník vodoprávnímu úřadu spolu s oznámením na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 15.

§ 11e

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav či stavebních úprav pro změny v užívání části stavby vodního díla podle stavebního zákona

[K § 15a odst. 3 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

(1) Vlastník předkládá s ohlášením podle povahy

a) doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,

b) projektovou dokumentaci nebo jednoduchý technický popis prací v případech podle § 177 odst. 3 stavebního zákona,

c) posouzení vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí,

d) závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná po vlastníkovi jinými právními předpisy1), pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle jiného právního předpisu hájí, dotčeny,

e) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se ohlášení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem,

f) vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby s územním souhlasem, popřípadě územním rozhodnutím nebo se záměry územního plánování.

(2) V případech podle § 177 odst. 3 stavebního zákona se předkládá pouze jednoduchý technický popis prací.

(3) Doklady uvedené v odstavci 1 nebo 2 předkládá vlastník vodoprávnímu úřadu spolu s ohlášením na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 16.

§ 11f

Doklady pro vydání povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

[K § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá k žádosti

a) situaci širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody,

c) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne podle § 9 odst. 1 vodního zákona jinak, které obsahuje

1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,

2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,

3. zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,

4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,

5. návrh podmínek, za kterých může být povolení k odběru podzemních vod vydáno, pokud může tento odběr mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy,

6. návrh minimální hladiny podzemních vod, pokud odběr může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod,

d) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1),

e) doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle jiného právního předpisu7),

f) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

g) souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování4).

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 17.

§ 11g

Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

[K § 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá k žádosti

a) situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod,

c) vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost týká tohoto vodního toku,

d) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), jedná-li se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které obsahuje

1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,

2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,

3. zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,

4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,

5. zhodnocení ovlivnění režimu přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod dané zřídelní struktury, pokud se vypouštění odpadních vod v oblasti takového zdroje nachází,

6. návrh podmínek, za kterých může být povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních vydáno, pokud může toto vypouštění mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy,

e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1),

f) doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle jiného právního předpisu7),

g) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

h) souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování4).

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou podle povahy druhu nakládání s vodami stanoveny v příloze č. 18 nebo 19.

§ 11h

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu8)

(K § 15a odst. 1 a 2 vodního zákona)

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu8), předkládá stavebník vodoprávnímu úřadu na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 20.

§ 11i

Doklady pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

(K § 30 odst. 6 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti o stanovení ochranného pásma vodního zdroje

a) podklady stanovené vyhláškou upravující zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů9),

b) kopii katastrální mapy se zobrazením průběhu hranice ochranného pásma mapovou značkou podle zvláštního právního předpisu10),

c) záznam podrobného měření změn obsahující geometrické a polohové určení ochranného pásma, pokud jeho hranice není shodná s hranicemi parcel v katastrální mapě,

d) seznam nemovitostí podle obcí a katastrálních území s uvedením parcelních čísel, na kterých je navrhováno ochranné pásmo, popřípadě pásma,

e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy,

f) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud ochranné pásmo souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným ke stanovení ochranného pásma; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,

g) kopii povolení nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami v případě, že ochranné pásmo s takovým nakládáním souvisí a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným ke stanovení ochranného pásma,

h) stanovisko správce povodí k navrženému rozsahu ochranného pásma,

i) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se žádost o stanovení ochranného pásma týká tohoto vodního toku.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu ochranného pásma podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a v případě, kdy se nejedná o ochranné pásmo vodárenské nádrže, doklad o tom, že je oprávněným podle § 8 odst. 2 vodního zákona k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, ke kterým bylo ochranné pásmo stanoveno.

(3) Doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 21.

§ 11j

Náležitosti opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního zdroje

Opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního zdroje obsahuje

a) účel a stupeň, popřípadě stupně ochranného pásma,

b) rozsah ochranného pásma s uvedením parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, na které ochranné pásmo zasahuje, popřípadě geometrické a polohové určení ochranného pásma, pokud jeho hranice není shodná s hranicemi parcel v katastrální mapě,

c) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se ochranné pásmo týká zdroje povrchových vod,

d) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud se ochranné pásmo týká zdroje podzemních vod,

e) rozsah činností, které jsou v ochranném pásmu zakázány nebo omezeny, včetně rozsahu technických opatření, které je osoba oprávněná k odběru povrchových nebo podzemních vod povinna v ochranném pásmu provést.

§ 11k

Doklady pro stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

(K § 58 odst. 3 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti o stanovení ochranného pásma vodního díla

a) situaci širších vztahů navrhovaného ochranného pásma a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,

b) kopii katastrální mapy se zobrazením průběhu hranice ochranného pásma mapovou značkou podle zvláštního právního předpisu10),

c) záznam podrobného měření změn obsahující geometrické a polohové určení ochranného pásma, pokud jeho hranice není shodná s hranicemi parcel v katastrální mapě,

d) seznam nemovitostí podle obcí a katastrálních území s uvedením parcelních čísel, na kterých je navrhováno ochranné pásmo,

e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy,

f) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud ochranné pásmo souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným ke stanovení ochranného pásma; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,

g) stanovisko správce povodí k navrženému rozsahu ochranného pásma,

h) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se žádost o stanovení ochranného pásma týká tohoto vodního toku,

i) výčet a druh chráněných území stanovených podle zvláštních právních předpisů, ve kterých se navrhované ochranné pásmo nachází,

j) projektovou dokumentaci ochranného pásma zpracovanou oprávněnou osobou, která musí obsahovat také návrh zákazu nebo omezení umísťování a provádění některých staveb nebo činností,

k) doklad prokazující vlastnické právo k vodnímu dílu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu ochranného pásma podle povahy změny doklady podle odstavce 1.

(3) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 22.

§ 11l

Náležitosti opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního díla

Opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního díla obsahuje

a) identifikaci vodního díla, včetně určení jeho polohy, orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a),

b) rozsah ochranného pásma s uvedením parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, na které ochranné pásmo zasahuje,

c) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud vodní dílo souvisí s povrchovými vodami,

d) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud vodní dílo souvisí s podzemními vodami,

e) rozsah zákazu nebo omezení umísťování a provádění některých staveb nebo činností v ochranném pásmu.

§ 11m

Doklady pro stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

(K § 38 odst. 3 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních

a) situaci širších vztahů vypouštění důlních vod a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se vypouštění důlních vod týká, se zakreslením místa vypouštění důlních vod včetně identifikace objektů (jejich přesného označení) sloužících k vypouštění důlních vod,

c) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy,

d) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované vypouštění důlních vod souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,

e) stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, včetně ověření orientační polohy místa vypouštění v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a) v návaznosti na evidenci vodních toků,

f) vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění důlních vod do vod povrchových, pokud se vypouštění týká tohoto vodního toku,

g) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), pokud se jedná o vypouštění důlních vod do vod podzemních, které obsahuje

1. základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,

2. popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, které mohou být vypouštěním důlních vod ovlivněny,

3. zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, které mohou být vypouštěním důlních vod ovlivněny,

4. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,

5. zhodnocení ovlivnění režimu přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod dané zřídelní struktury, pokud se vypouštění důlních vod v oblasti takového zdroje nachází,

6. návrh způsobu a podmínek, za kterých může být vypouštění důlních vod do vod podzemních realizováno, pokud může toto vypouštění mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy,

h) výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být vypouštěním důlních vod dotčeny.

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu rozhodnutí, kterým byl stanoven způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající rozhodnutí vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu.

(3) Doklady uvedené v odstavcích 1 a 2 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 23.

§ 11n

Náležitosti rozhodnutí, kterým se stanoví způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních

Rozhodnutí stanovující způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních obsahuje

a) název důlní organizace, identifikační číslo a sídlo organizace nebo její organizační složky, které se podmínky a způsob vypouštění důlních vod stanoví,

b) způsob vypouštění důlních vod,

c) dobu, na kterou se povolení vydává,

d) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se vypouštění důlních vod týká vodního toku,

e) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud se vypouštění důlních vod týká podzemní vody,

f) údaje o množství vod, které budou vypouštěny, jakož i další údaje podle vodního zákona nebo právních předpisů podle něj vydaných,

g) přípustné hodnoty znečišťujících látek obsažených ve vypouštěných důlních vodách,

h) stanovení podmínek, za kterých je možno důlní vody do vod povrchových nebo podzemních vypouštět,

i) určení polohy místa vypouštění důlních vod, orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a).

§ 11o

Doklady pro stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

(K § 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti o povolení, ve kterém se stanoví podmínky pro použití závadných látek, nebo o povolení výjimky při použití závadných látek

a) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy,

b) kopii katastrální mapy včetně zakreslení místa používání závadných látek, v případě postupu podle odstavce 2 číslo mapového listu v základní vodohospodářské mapě, na kterém je nádrž umístěna,

c) stanovisko správce povodí,

d) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se použití závadných látek týká tohoto vodního toku,

e) seznam a množství závadných látek včetně způsobu jejich použití,

f) identifikační údaje a bezpečnostní listy závadných látek, jsou-li k dispozici, a zdůvodnění výběru a množství závadných látek ve vztahu k účelu výjimky,

g) identifikační údaje o povrchových a podzemních vodách, které mohou být použitím závadných látek dotčeny.

(2) V případě žádosti o stanovení podmínek pro použití závadných látek podle § 9 odst. 8 vodního zákona nebo povolení výjimky při použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb žadatel kromě dokladů podle odstavce 1 předloží

a) kopii platného povolení k nakládání s vodami, pokud o něj není žádáno současně se žádostí o výjimku, a doklad o tom, že je oprávněným podle § 8 odst. 2 vodního zákona nebo mu oprávněný umožnil výkon svého povolení, pokud bylo povolení vydáno jiné osobě,

b) kopii výsledků rozborů vody v rybnících, pokud byly předcházejícím rozhodnutím o výjimce nařízeny a nebyly zasílány krajskému úřadu průběžně,

c) vyjádření krajské hygienické stanice, pokud je nádrž zařazena do seznamu podle zvláštního právního předpisu11),

d) stupeň trofie rybníka,

e) předpoklad druhové skladby obsádky rybníka.

(3) V případě žádosti o udělení výjimky při použití závadných látek v rámci schválených sanačních technologií žadatel kromě dokladů podle odstavce 1 předloží

a) prováděcí projekt sanačních prací, ze kterého budou zřejmé následující skutečnosti:

1. množství závadných látek, které budou aplikovány v jednotlivých etapách a za celou dobu sanace,

2. popis použití závadných látek,

3. identifikace místa použití spočívající v označení aplikačních objektů s uvedením parcelních čísel pozemků,

b) kopii platného povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. e) vodního zákona, pokud o něj není žádáno současně se žádostí o výjimku, a doklad o tom, že je oprávněným podle § 8 odst. 2 vodního zákona, nebo mu oprávněný umožnil výkon svého povolení, pokud bylo povolení vydáno jiné osobě.

(4) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení, ve kterém byly stanoveny podmínky pro použití závadných látek podle § 9 odst. 8 vodního zákona, nebo povolení výjimky při použití závadných látek podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a 2, nebo 3.

(5) Doklady uvedené v odstavcích 1 až 3 podle povahy výjimky předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 24.

§ 11p

Náležitosti povolení výjimky při použití závadných látek

Povolení výjimky při použití závadných látek obsahuje

a) seznam a množství závadných látek, pro jejichž užívání se výjimka povoluje,

b) dobu, na kterou se výjimka povoluje,

c) název vodního toku, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód vodního útvaru a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se jich užívání závadných látek týká,

d) číslo hydrogeologického rajonu a útvaru podzemních vod, pokud se jich užívání závadných látek týká,

e) stanovení podmínek, za kterých se výjimka povoluje.

§ 11q

Doklady pro schválení manipulačního řádu vodního díla

(K § 115 odst. 17 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti

a) manipulační řád ve dvou vyhotoveních, v případech hraničních vod v pěti vyhotoveních, v listinné formě zpracovaný podle vyhlášky o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl12),

b) stanovisko správce povodí k předkládanému manipulačnímu řádu,

c) vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému manipulačnímu řádu, pokud se jedná o manipulační řád vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem,

d) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy,

e) doklad, jímž prokáže vlastnické nebo jiné právo k vodnímu dílu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, a doklad o tom, že je oprávněným podle § 8 odst. 2 vodního zákona k nakládání s vodami s vodním dílem souvisejícím nebo mu oprávněný umožnil výkon svého povolení, pokud bylo povolení vydáno jiné osobě.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 25.


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 620/2004 Sb. Čl. II

Řízení zahájená a neskončená do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 40/2008 Sb. Čl. III

Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 336/2011 Sb. Čl. II

1. Do dne nabytí účinnosti vyhlášky o zásadách pro stanovení podmínek pro použití závadných látek v případě výjimek podle § 39 odst. 7 písm. b), d) a e) vodního zákona a při nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, a vymezení kategorií rybníků z hlediska rybářského hospodaření podle § 39 odst. 8 vodního zákona se stupeň trofie rybníka podle § 11o odst. 2 písm. d) nepředkládá.

2. V řízeních, která budou zahájena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a do tohoto dne nebudou pravomocně skončena, se použijí ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

OHLÁŠENÍ

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K TAKOVÉMU ODBĚRU

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

1a) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

2) Například zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

2a) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2b) Například zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

3) Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb.

4) § 120 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) § 61 odst. 9 vodního zákona.

6) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

7) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

8) § 11 až 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

10) § 30 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

11) § 6g odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 151/2011 Sb.

12) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

Přesunout nahoru