Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 426/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů

Částka 160/2001
Platnost od 06.12.2001
Účinnost od 01.01.2002
Zrušeno k 01.01.2017 (89/2016 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

426

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 23. listopadu 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů

Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem financí a s Českým báňským úřadem stanoví podle § 32a odst. 2 a 9 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, se mění takto:

1. V § 1 písm. c) se za slovo "ložisku" vkládají slova" , pro jejichž dobývání byl stanoven dobývací prostor,".

2. V § 3 odst. 1 se slovo "vyhrazených" zrušuje.

3. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

4. V § 3 se na konci odstavce 7 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

"Za doklad o objemu těžby se považuje statistický výkaz Hor (MPO) 1-01, kterým Ministerstvo průmyslu a obchodu provádí statistické zjišťování báňskotechnických a provozních údajů podle zvláštního právního předpisu.4a)

4a) § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.".

5. V § 4 odst. 1 se slova" ministerstvu hospodářství České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvu průmyslu a obchodu".

6. V § 8 odst. 1 písm. b) se slovo "vyhrazených" zrušuje.

7. V § 8 odst. 2 se slovo "vyhrazeného" zrušuje.

8. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 617/1992 Sb.

Výše sazby úhrady podle druhu vydobytého nerostu

Druh vydobytého nerostuSazba %
1.Radioaktivní nerosty0,3
2.Ropa na ložiskách se zbytkovými zásobami dotěžovanými pomocí druhotných těžebních metod0,5
3.Ropa a hořlavý zemní plyn5
4.Rudy10
5.Grafit1
6.Diatomit2
7.Sklářský a slévárenský písek6
8.Bentonit2
9.Nerosty používané pro kamenickou výrobu, včetně štěpných břidlic8
10.Technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny10
11.Sádrovec5
12.Keramické jíly a jílovce hlubinně dobývane  0,5
13.Keramické jíly a jílovce dobývané povrchově4
14.Kaolin pro výrobu porcelánu8
15.Kaolin pro papírenský průmysl6
16.Ostatní druhy kaolinu2
17.Živcové pegmatity1
18.Ostatní živcové suroviny8
19.Křemen, křemenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením4
20.Vysokoprocentní vápenec10
21.Ostatní vápence a cementářské suroviny4
22.Uhlí hlubinně dobývané0,5
23.Uhlí dobývané povrchově1,5
24.Ostatní vyhrazené nerosty5
25.Stavební kámen2
26.Štěrkopísky3
27.Cihlářské suroviny1
28.Ostatní nevyhrazené nerosty2“.
   

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.

Přesunout nahoru