Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 419/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu

Částka 157/2001
Platnost od 04.12.2001
Účinnost od 04.12.2001
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

419

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 20. listopadu 2001

o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu

Ministerstvo financí stanoví podle § 30 odst. 2 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):


§ 1

Tato vyhláška upravuje rozsah, strukturu a termíny údajů předkládaných správci kapitol, územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, Regionálními radami regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada“) a státními fondy Ministerstvu financí pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a rozsah a termíny sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu.

§ 2

(1) Správci kapitol1) sestavují o výsledcích rozpočtového hospodaření minulého roku návrh závěrečného účtu kapitoly a předkládají údaje potřebné pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu v rozsahu, struktuře a termínech stanovených v příloze č. 1.

(2) Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady předkládají údaje potřebné pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu v rozsahu, struktuře a termínech stanovených v příloze č. 2.

(3) Státní fondy předkládají údaje potřebné pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu v rozsahu, struktuře a termínech stanovených v příloze č. 3.

(4) Správci kapitol, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady a státní fondy předkládají údaje potřebné pro vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu2) v rozsahu, struktuře a termínech stanovených v příloze č. 4.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 342/2009 Sb. Čl. II

Podle této vyhlášky se poprvé postupuje při předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a při sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu za rok 2009.

Ministr:
Ing. Rusnok v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 419/2001 Sb.

Rozsah a termíny sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu a rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných správci kapitol pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Část první

Rozsah návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu

Hlava I

Podklady pro sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol

Podkladem pro sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol jsou vstupní údaje v rozpočtovém systému, finanční výkazy, které jsou stanoveny jiným právním předpisem3) a údaje analytických evidencí.

Hlava II

Rozsah návrhů závěrečných účtů kapitol

Návrhy závěrečných účtů kapitol obsahují:

a) průvodní zprávu,

b) tabulkovou část.

Díl 1

Průvodní zpráva předkládaná Parlamentu České republiky

Průvodní zpráva obsahuje věcný komentář k činnosti kapitoly v průběhu hodnoceného roku, hodnocení plnění rozpočtu po změnách, hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků vynaložených na plnění úkolů stanovených pro hodnocený rok.

V průvodní zprávě se uvádějí všechny závažné skutečnosti charakterizující tvorbu, průběh a čerpání finančních prostředků v hodnoceném roce. Podkladem pro zprávu jsou výsledky celoročního rozpočtového hospodaření správců kapitol a výsledky hospodaření organizací v jejich působnosti.

Výsledky rozpočtového hospodaření hodnotí správce kapitoly v porovnání s výsledky za rok předcházející, případně pro prohloubení vypovídací schopnosti i v delší časové řadě. Hodnotí se rovnoměrnost čerpání výdajů se zdůvodněním výkyvů v jednotlivých čtvrtletích roku (zvlášť za běžné a za kapitálové výdaje rozpočtu). V této souvislosti se hodnotí rovněž vliv úprav rozpočtu z hlediska termínů jejich provádění. Skutečné plnění státního rozpočtu se hodnotí ve vztahu k rozpočtu po změnách k 31. prosinci hodnoceného roku se zdůvodněním odchylek skutečného plnění od rozpočtu. Rozpočet po změnách je stanoven jiným právním předpisem4).

V samostatné pasáži se uvádějí výsledky vnitřních a vnějších kontrol provedených v kapitole v hodnoceném roce a zaměřených na hospodaření s prostředky státního rozpočtu, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění. Pozornost je věnována kontrolním zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu.

Obsah a rozsah průvodní zprávy odpovídá specifickým podmínkám jednotlivých kapitol, hodnocení zaměří správci kapitol zejména na:

1. Věcné vyhodnocení splnění priorit státního rozpočtu stanovených vládou pro hodnocený rok.

2. Komentování plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu České republiky na hodnocený rok. Plnění se posuzuje ve vztahu k rozpočtu po změnách a zvlášť k dalším provedeným rozpočtovým opatřením, nezahrnutým v rozpočtu po změnách a definovaným v § 23 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech v platném znění. Je komentováno rovněž zapojení mimorozpočtových zdrojů a skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

3. Komentování rozpočtových opatření provedených v průběhu roku, jejich vyčíslení a uvedení důvodů, které vedly k úpravám rozpočtu.

4. Vyhodnocení příjmů kapitoly, průběhu jejich tvorby a účinnosti opatření, která byla pro jejich podporu provedena. Hodnotí se příjmy včlenění podle rozpočtové skladby s uvedením konkrétní věcné náplně těchto příjmů a se zdůvodněním odchylky skutečného plnění od rozpočtu. Samostatně jsou hodnoceny prostředky přijaté od Evropské unie a z finančních mechanismů včlenění podle jednotlivých nástrojů. Komentovány jsou i převody z vlastních fondů do příjmů kapitoly. Uvádí se věcný účel jejich zapojení do rozpočtu příjmů a jejich užití. Dále jsou vyčísleny a komentovány příjmy z titulu správních poplatků, poplatků na činnost správních úřadů, soudních poplatků a pokut, evidovaných ve stanovené formě5). Předmětem vyčíslení a komentáře je předpis, inkaso, přeplatky a nedoplatky.

5. Hodnocení plnění rozhodujících ukazatelů v sociální oblasti v hodnoceném roce a jejich vývoj v rozsahu zákonem stanovené kompetence (hodnotí správci kapitol Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí a Generální inspekce bezpečnostních sborů). Samostatně se hodnotí plnění záměrů zakotvených v reformě veřejných financí a týkajících se výdajů v sociální oblasti. Dále se uvádí:

a) u kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí přehled příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v členění na inkaso pojistného, vybrané penále, pokuty a přirážky ukládané k pojistnému dle příslušných zákonných ustanovení6). Dále se uvádí rozdělení příjmů na příjmy z pojistného na důchodové pojištění, nemocenské pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, včetně členění na vlastní pojistné a další složky. Zároveň se rozdělují celkové příjmy z pojistného podle skupin plátců, tj. objem plateb za zaměstnance v členění na zaměstnance a zaměstnavatele a objem plateb za osoby samostatně výdělečně činné, dále údaje o průměrné měsíční částce pojistného za jednotlivé skupiny osob. Uvádějí se další údaje nezbytné pro posouzení výběru pojistného (např. počty organizací, od kterých je vybíráno pojistné, včetně počtu zaměstnanců). Kromě povinného pojistného se předkládá i přehled o příjmech z dobrovolného pojistného včlenění na nemocenské pojištění od osob samostatně výdělečně činných a pojistné na důchodové pojištění. Podrobně je komentován stav, struktura a meziroční vývoj nedoplatků na pojistném, penále a pokutách v úhrnu a v regionálním členění, důvody jejich nárůstu, výše odpisů pohledávek na pojistném. Uvádějí se opatření přijatá v hodnoceném roce ke snížení růstu nedoplatků a hodnotí se přínos těchto opatření. Zdůvodněn je časový posun při převádění pojistného na důchodové pojištění na příslušný účet,

b) u kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí přehled o výdajích na dávky a příspěvky v sociálním zabezpečení včlenění na dávky důchodového pojištění, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, ostatní dávky a výdaje na podpory v nezaměstnanosti (uvádí se průměrná míra nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných a průměrná výše podpory v nezaměstnanosti - vždy k 31. prosinci hodnoceného roku). Výdaje na dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a pěstounské péče i položka "ostatní dávky" se člení podle jednotlivých vyplacených dávek a uvádějí se v delší časové řadě. Dále se hodnotí výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a výše příspěvků zaměstnavatelům na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle jiného právního předpisu7). V rámci aktivní politiky zaměstnanosti jsou komentovány jednotlivé výdaje (např. výdaje na rekvalifikace, na veřejně prospěšné práce, na podporu zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, na společné programy Evropské unie a České republiky a výdaje na investiční pobídky). Předkládá se vyčíslení výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou důchodů k 31. prosinci hodnoceného roku a výše zálohy České poště na výplatu důchodů na počátku následujícího roku. Od hodnocení roku 2012 se komentují dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, vyplácené Úřadem práce. Dále se komentují neinvestiční nedávkové transfery. Transfery na služby sociální péče a služby sociální prevence poskytovatelům sociálních služeb podle jiného právního předpisu8) se člení podle právní formy příjemce,

c) u kapitol Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo financí a Generální inspekce bezpečnostních sborů členění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a platby za zaměstnance a zaměstnavatele. Příjmy jsou komentovány v rozsahu zákonné kompetence ke správě jejich výběru. Výdaje na dávky se uvádějí v členění na jednotlivé dávky vyplácené ze zákona z rozpočtů těchto kapitol,

d) u kapitol Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Generální inspekce bezpečnostních sborů (v textové nebo tabulkové formě) počty vyplácených důchodů k 31. prosinci hodnoceného roku celkem a dále počty vyplácených důchodů podle jednotlivých druhů, tj. důchodů starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích (celkem). Dále se uvádějí počty nově přiznaných důchodů, z toho nově přiznaných předčasných důchodů. U kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí se uvádí průměrná výše starobních důchodů vyplácených v prosinci hodnoceného roku; s výjimkou starobních důchodů, které se vyplácejí v nižší výši pro souběh s jiným důchodem podle § 59 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a starobních důchodů podle § 29 odst. 2 téhož zákona, popřípadě starobních důchodů podle předpisů platných před 1. lednem 2010 přiznaných za dobu pojištění kratší než 25 roků,

e) u kapitol Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, případně u dalších kapitol hospodařících s těmito prostředky, výše sociálních příspěvků zaměstnancům v souvislosti s restrukturalizací některých odvětví podle zvláštních zákonů nebo jiných právních předpisů (u Ministerstva průmyslu a obchodu např. zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví, ve znění nařízení vlády č. 397/2004 Sb.; u Ministerstva dopravy nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy, ve znění nařízení vlády č. 83/2005 Sb.).

6. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy Evropské unie a České republiky bez společné zemědělské politiky stanovených závaznými ukazateli státního rozpočtu pro hodnocený rok. V komentáři se podává podrobná informace o skutečném čerpání finančních prostředků v hodnoceném roce vždy podle jednotlivých programů, resp. podle zdroje a nástroje financování za jednotlivá programová období v návaznosti na tabulku č. 8, uvádí se zhodnocení výdajů ve vztahu ke státnímu rozpočtu včetně zdůvodnění případného nízkého plnění státního rozpočtu, hodnocení výdajů ke stavu implementace programu nebo projektu, uvádí se informace o nárocích z nespotřebovaných výdajů za hodnocený rok podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. jejich skutečného čerpání, dále se uvádí případné čerpání rezervního fondu v hodnoceném roce a případně srovnání výdajů hodnoceného roku s čerpáním v minulém roce. Komentují se výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci společných programů České republiky a Evropské unie v návaznosti na tabulku č. 9. Ministerstvo zemědělství obdobně komentuje výdaje v rámci společné zemědělské politiky. Obdobně se postupuje při hodnocení čerpání finančních prostředků v rámci finančních mechanismů.

7. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v rozpočtové sféře v rozdělení na organizační složky státu a na příspěvkové a podobné organizace, které jsou financovány ze státního rozpočtu a ve kterých se odměňování řídí jinými právními předpisy9).

Za organizační složky státu se uvádějí schválené a upravené závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců ve vazbě na schválený rozpočet a rozpočet po změnách (změny schválené Ministerstvem financí). Za příspěvkové organizace se uvádějí ve sloupci "schválený rozpočet" údaje ve výši rozepsané Ministerstvem financí v rámci rozpisu schváleného rozpočtu. Ve sloupci "rozpočet po změnách" se uvádí limit mzdových nákladů včetně úprav schválených Ministerstvem financí a ostatní údaje (tj. prostředky na platy, ostatní osobní náklady a počty zaměstnanců) po změnách provedených případně zřizovatelem. Povolené překročení nelze vykazovat jako změnu závazného objemu nebo limitu, ale je třeba je uvést v komentáři.

V samostatné pasáži průvodní zprávy k návrhu závěrečného účtu se provádí podrobný rozbor a hodnocení plnění počtu míst ve vazbě na skutečný počet zaměstnanců, čerpání prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci (u příspěvkových organizací čerpání ostatních osobních nákladů), včetně zdůvodnění případného překročení vládou závazně stanovených objemů prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nebo limitů mzdových nákladů a počtů zaměstnanců. Hodnocení se provádí podle typů organizačních složek státu a dále podle jednotlivých skupin zaměstnanců odměňovaných podle různých zákonů. V rozboru se, i v případě dodržení závazných objemů prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nebo limitů mzdových nákladů, uvádí případné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podpory na výzkum, vývoj a inovace podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, čerpání fondu odměn a dalších mimorozpočtových zdrojů (u organizačních složek státu podle § 45 a u příspěvkových organizací podle § 53 s výjimkou jiné činnosti podle § 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

8. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly. Volba způsobu, rozsahu a formy hodnocení odpovídá specifickým podmínkám kapitol. V oblasti hospodaření organizačních složek státu lze komentář zaměřit např. na porovnání nákladovosti (např. nákladovosti na 1 zaměstnance ve srovnání dvou let), efektivnosti jejich činnosti (dosaženého efektu na jednotku nákladů) a celkového přínosu jednotlivých činností a programů financovaných vládou. Hodnocení lze provést též ve vazbě na ukazatele, které byly podkladem pro sestavení rozpočtu na příslušný rok.

9. Hodnocení a vývoj transferů poskytnutých příspěvkovým a podobným organizacím v členění podle jednotlivých položek platné rozpočtové skladby. Uvádí se věcné využití prostředků.

Je komentován výsledek hospodaření příspěvkových organizací (zisk, ztráta), příčiny ztrátovosti, porovnání s předchozím rokem a návrhy na řešení ztrátovosti.

10. Čerpání a vývoj transferů poskytnutých neziskovým a podobným organizacím včlenění podle jednotlivých položek platné rozpočtové skladby (s uvedením věcných záměrů, na něž byly prostředky poskytnuty).

11. Hodnocení transferů a půjčených prostředků nebo návratných finančních výpomocí, které byly z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu uvolněny v průběhu hodnoceného roku veřejným rozpočtům územní úrovně. Jedná se o transfery, které byly poskytnuty regionálním radám, krajům a hlavnímu městu Praze přímo z rozpočtů kapitol, nebo obcím prostřednictvím regionálních rad a krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce10).

12. Komentování transferů podnikatelským subjektům (podle položek platné rozpočtové skladby). Uvádějí se konkrétní způsoby a účely využití poskytnutých prostředků. Nižší (vyšší) čerpání ve vztahu ke schválenému rozpočtu a ke skutečnosti minulého roku je zdůvodněno především ve vztahu ke splnění věcných záměrů, na něž byly prostředky poskytovány. Obdobně se uvádějí i údaje o neinvestičních a investičních půjčených prostředcích poskytnutých podnikatelským subjektům.

13. Přehled programů zařazených v informačním systému programového financování se základní charakteristikou každého programu (stručná náplň, celková doba realizace, celková výše rozpočtovaných prostředků na realizaci programu apod.).

Hodnocení celkového čerpání výdajů účelově určených na financování programů (kapitálových a běžných výdajů souvisejících s financováním programů v rozdělení na systémově určené výdaje investiční a neinvestiční, individuálně posuzované výdaje a půjčené prostředky) ve vztahu k věcným záměrům investičního rozvoje.

Dále se podle jednotlivých programů uvádí výše prostředků čerpaných v hodnoceném roce, účel použití a předpokládaný další postup realizace příslušného programu (úplné zastavení, rozvoj programu, útlum programu).

Hodnocení se provádí podle jednotlivých typů organizací a subjektů (organizační složky státu, příspěvkové organizace, spolky, podnikatelské a ostatní subjekty, kraje a obce) s uvedením zdrojů financování (transfery, úvěry, prostředky rezervního fondu, apod.). Zvlášť se hodnotí využití prostředků z úvěrů čerpaných Českou republikou.

Provádí se rovněž srovnání výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu ve vztahu k předchozímu roku. Je hodnoceno plnění věcných záměrů v investiční výstavbě, zejména dodržování stanovených lhůt výstavby, zvyšování nákladů staveb, apod.

Správce kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj komentuje čerpání prostředků určených pro podporu bydlení a jejich srovnání s předchozími roky a provádí celkové zhodnocení vývoje v této oblasti.

14. Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kapitoly k 1. lednu hodnoceného roku, výši nově poskytnutých návratných finančních výpomocí a splacených půjčených prostředků a návratných finančních výpomocí v hodnoceném roce, další vlivy snižující výši pohledávek (např. změna na transfer, upuštění od vymáhání, bonifikace, apod.) a konečný stav půjček a návratných finančních výpomocí k 31. prosinci hodnoceného roku. Je komentováno dodržování platební disciplíny, tj. respektování platebního kalendáře včetně výše splátek v prodlení, odklad splátek a způsob vymáhání nedobytných pohledávek.

15. Vyčíslení a komentování výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací poskytnutých podle jiného právního předpisu11). Uvádí se výše skutečně vynaložených prostředků v porovnání s předpoklady rozpočtu a s prostředky vynaloženými v předchozím roce.

U účelových výdajů státního rozpočtu se hodnocení zaměří na dosažené výsledky podle jednotlivých programů. Hodnotí se průběžné výsledky programů po celou dobu jejich realizace se zaměřením na konečný přínos a účelnost ve vztahu k cílům programu. U institucionálních výdajů státního rozpočtu se hodnocení zaměří na dosažené výsledky výzkumných záměrů průběžně za celé období jejich realizace a na konečný přínos a účelnost ve vztahu ke stanoveným cílům.

16. Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu k1. lednu hodnoceného roku, skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. prosinci hodnoceného roku a vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů k1. lednu roku následujícího, v souladu s jiným právním předpisem12). Komentovány jsou hlavní důvody nespotřebování rozpočtových výdajů v hodnoceném roce a hlavní důvody nečerpáni nároků z nespotřebovaných výdajů (tzv. nároky z minulých let). Samostatně se uvádějí nároky z nespotřebovaných výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie, nároky z nespotřebovaných výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů a nároky z nespotřebovaných výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie na společnou zemědělskou politiku.

17. Hodnocení využití prostředků uvolněných na odstraňování následků živelních katastrof (např. povodní) a jejich skutečné čerpání (uvádí se i nevyčerpané prostředky, zůstatky pro příští roky, nároky z nespotřebovaných výdajů). Hodnocení se provádí podle jednotlivých účelových titulů a skupin příjemců dále v členění na investiční a neinvestiční prostředky. V komentáři se uvádí právní předpis, který umožnil uvolňování prostředků na tento účel (zákon, usnesení vlády, apod.). Komentovány jsou i prostředky poskytnuté krajům a obcím. Uvádí se výše přijatých finančních prostředků zahraniční pomoci k likvidaci těchto škod, zvláště prostředků z rozpočtu Evropské unie a od Evropské investiční banky.

18. Komentování čerpání prostředků poskytnutých na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám13) (komentují správci kapitol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo kultury).

19. Přehled, resp. seznam a vyhodnocení účelových prostředků převedených z rozpočtu ve prospěch ostatních kapitol na podporu kulturních aktivit a prostředků převedených v rámci programů na obnovu, zachování a ochranu památkových objektů; obdobným způsobem se hodnotí čerpání účelových prostředků poskytnutých na výše uvedené účely jiným právnickým a fyzickým osobám (uvádí správce kapitoly Ministerstvo kultury). Přehledy jsou vypracovány v členění na jednotlivé programy, programy jsou posuzovány komplexně v členění podle okruhů vlastníků v rozdělení na neinvestiční a investiční prostředky.

20. Hodnocení využití účelově poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu na stanovené celostátní programy. Jedná se např. o Program protidrogové politiky, Program sociální prevence a prevence kriminality, Program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity, dále o celostátní zdravotnické programy či programy v oblasti kultury a vzdělávání. Uvádějí se i prostředky vynaložené na případné další programy celostátního významu. Hodnocení je zaměřeno na konkrétní formy využití poskytnutých prostředků a jejich účelnost ve vztahu k plnění úkolů vyplývajících z jednotlivých programů.

21. Hodnocení použití prostředků státního rozpočtu na zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc.

22. Vyčíslení a zhodnocení poskytnutých i přijatých finančních prostředků na zahraniční aktivity (např. odborná pomoc, účast na programech mezinárodních institucí).

23. Vyčíslení celkových výdajů na zahraniční pracovní cesty a zhodnocení jejich přínosu pro činnost organizace (za správce kapitoly a zvlášť za přímo řízené organizační složky státu a za příspěvkové organizace). Kdatu 31. prosince hodnoceného roku se vyčíslují konečné zůstatky na účtech vedených u bank, z nichž byly prostřednictvím platebních karet uskutečňovány výdaje související se zahraničními pracovními cestami.

24. Přehledy zálohových plateb provedených správcem kapitoly a jím řízenými organizačními složkami státu na dodávky a práce investičního i neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce realizovány, včetně zdůvodnění těchto plateb.

25. Uvedení a komentování (provádějí správci kapitol Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti)

a) výdajů spojených s výplatou odškodnění osob a výplatou náhrad podle příslušných zákonů či nařízení vlády (např. zákon č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození vletech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů, nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik),

b) prostředků poskytnutých smluvním komerčním pojišťovnám na výplaty náhrad škod z titulu pracovního úrazu a nemoci z povolání (u kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí).

26. Využití finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s přípravou a činností kontingentů Armády České republiky v zahraničních mírových operacích, záchranných a humanitárních akcích v zahraničí, podle příslušných usnesení vlády (provádí správce kapitoly Ministerstvo obrany).

27. Zhodnocení financování a hospodaření zastupitelských úřadů v hodnoceném roce (provádí správce kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí).

28. Informaci o bezúplatných převodech majetku, tj. o jeho nabytí a pozbytí. Jedná se např. o převody na církve, neziskové organizace nebo podnikatelské subjekty v podobě restitucí, naturálních darů nebo i majetku nabytého po osobách bez dědiců, jakož i o převody majetku od ústředního orgánu na územní samosprávné celky a jimi zřízené organizace. Obdobně jsou komentovány bezúplatné převody finančních aktiv (účastí, dluhopisů, pohledávek). Nezahrnují se vzájemné převody mezi organizačními složkami státu.

29. Informaci o celkovém objemu a nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků.

30. Přehled všech majetkových účastí státu (s nimiž hospodaří příslušný správce kapitoly) v tuzemských společnostech, včetně těch, které se zaměřují na zprostředkování různých forem finančních podpor (např. Exportní, garanční a pojišťovací společnost, Česká exportní banka, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, Českomoravská záruční a rozvojová banka). Jedná se o skutečnou majetkovou účast podloženou držbou akcií, popř. zatímních listů, nepatří sem výkon akcionářských práv. O změnách v majetkových účastech kapitoly, které nastanou v průběhu roku, správce kapitoly informuje Ministerstvo financí.

31. Příjmy a výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa hodnotí správce kapitoly Všeobecná pokladní správa. Hodnocení se provádí podle závazných ukazatelů obsažených v zákoně o státním rozpočtu na hodnocený rok. Uvádějí se rovněž informace o čerpání vládní rozpočtové rezervy a o čerpání dalších rezerv zahrnutých ve státním rozpočtu (rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků, rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, apod.). Součástí zprávy je i hodnocení transferů a půjčených prostředků nebo návratných finančních výpomocí, které byly uvolněny v průběhu hodnoceného roku veřejným rozpočtům územní úrovně, hodnocení výdajů na financování programů a informace o nesplacených půjčkách a návratných finančních výpomocí podle bodu 14. Zpráva obsahuje i přehled rozhodujících příjmů a výdajů za hodnocený rok v porovnání s výsledky za rok předcházející, případně v delší časové řadě.

32. Hodnocení kapitoly Operace státních finančních aktiv (hodnotí správce kapitoly Operace státních finančních aktiv), vyčíslení počátečních a konečných stavů bankovních účtů státních finančních aktiv a komentování jejich změn (příjmy, výdaje, popřípadě financování) v průběhu roku.

33. Stav státního dluhu na začátku a na konci hodnoceného roku (hodnotí správce kapitoly Státní dluh) v členění na vnitřní a vnější státní dluh a komentování změny stavu státního dluhu v hodnoceném roce a jeho konečné výše. Podrobně jsou analyzovány výdaje kapitoly.

34. Vypracování samostatné přílohy návrhu závěrečného účtu, obsahující organizační schéma kapitoly k 31. prosinci hodnoceného roku s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi správcem kapitoly a jím zřízenými organizačními složkami státu a příspěvkovými a podobnými organizacemi, popř. dalšími subjekty.

35. Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z koncesních smluv14) a dalších výdajů s nimi souvisejících; identifikace jednotlivých koncesních smluv, uvedení celkové částky, na kterou jsou koncesní smlouvy uzavřeny, a komentování jejich případných změn.

36. Vyhodnocení výdajů, které vyplývají z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300000000 Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok a zahrnujícím hodnocený rok. Komentování případných změn smluv uzavřených v předchozích letech. Identifikace nově uzavřených smluv na významné zakázky se smluvním plněním přesahujícím hodnocený rok, uvedení celkové částky výdajů a jejich rozložení v letech.

Díl 2

Tabulková část

Tabulky, které jsou součástí návrhů závěrečných účtů kapitol, zpracují správci kapitol v následujícím rozsahu:

Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 20xx

Tabulka č. 4 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

Tabulka č. 6 Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování

Tabulka č. 8 Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

Tabulka č. 9 Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 20xx za jednotlivé organizační složky státu a příspěvkové organizace

Tabulka č. 10 Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

Tabulka č. 11 Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv, kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12

Tabulka č. 12 Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Tabulky návrhu závěrečného účtu kapitoly se zpracují v návaznosti na finanční výkazy za hodnocený rok v programu Excel, v tisících Kč na dvě desetinná místa (vyjma tabulek č. 3 a č. 9, které se zpracují v Kč), podle vzorů v tabulkové části této přílohy. Tabulky, které obsahují pouze nulové hodnoty, nejsou součástí závěrečného účtu.

Tabulku č. 1 (Bilance příjmů a výdajů za hodnocený rok v druhovém členění rozpočtové skladby) vytvoří Ministerstvo financí a zašle na příslušnou kapitolu.

Část druhá

Předkládání údajů potřebných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a návrhů závěrečných účtů kapitol

1. Pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu České republiky, předkládaného ke schválení Poslanecké sněmovně, je za každou rozpočtovou kapitolu zpracována stručná, ale výstižná "Hodnotící zpráva", která prezentuje činnost kapitoly a poskytuje celkový pohled na průběh hospodaření vlastního ústředního orgánu (úřadu) a jím řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací v hodnoceném roce, se zaměřením na charakteristiku a specifičnost řešení věcných problémových oblastí vdaném odvětví a oboru. Při jejím zpracování vychází správce kapitoly z Průvodní zprávy závěrečného účtu kapitoly s důrazem na plnění úkolů stanovených pro hodnocený rok. Hodnotící zpráva je Ministerstvu financí předkládána jako podklad pro vypracování kapitolní části návrhu státního závěrečného účtu. Hodnotící zpráva je předkládána též Nejvyššímu kontrolnímu úřadu jako podklad ke zpracování stanoviska ke státnímu závěrečnému účtu podle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahem hodnotící zprávy je stručná charakteristika působnosti příslušné kapitoly s uvedením hlavních úkolů řešených v hodnoceném roce a celkové zhodnocení dosažených výsledků. Ve zprávě je hodnocen dopad provedených úprav rozpočtu, event. regulace čerpání výdajů, uvedeno je zapojení mimorozpočtových zdrojů a prostředků z hospodářské činnosti do rozpočtu kapitoly.

Rovněž je zhodnoceno věcné plnění závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu České republiky na hodnocený rok s promítnutím změn provedených na základě příslušných usnesení vlády České republiky a dalších rozpočtových opatření provedených v průběhu roku. Je hodnocena účelnost využití rozpočtových prostředků vynaložených na plnění úkolů stanovených pro daný rok a rovnoměrnost jejich čerpání v průběhu roku. Hodnocení se provádí porovnáním výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce s výsledky za rok předcházející, případně za roky předcházející. V rámci hodnocení čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a plnění počtu zaměstnanců se provádí rozbor a hodnocení za orgány a organizace státní správy a hodnocení podle jednotlivých skupin zaměstnanců odměňovaných podle různých zákonů.

Hodnotící zpráva obsahuje věcné vyhodnocení finančních prostředků poskytnutých organizačním složkám státu, příspěvkovým, neziskovým a podobným organizacím, podnikatelským subjektům, krajům a obcím z rozpočtu kapitoly na odstraňování následků živelních katastrof.

2. Návrhy závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu jsou předkládány svázané do sešitů. Šest výtisků čistopisů opatřených razítkem podepisuje ministr (vedoucí ústředního orgánu), z toho 1 výtisk zasílá správce kapitoly příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, 3 výtisky Ministerstvu financí, po jednom výtisku Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a Českému statistickému úřadu.

Správce kapitoly Bezpečnostní informační služba předkládá závěrečný účet v příslušném stupni utajení Ministerstvu financí v jednom vyhotovení. Tabulkovou část a část průvodní zprávy, obsahující utajované informace předkládá správce kapitoly výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který je příslušný projednávat rozpočtové hospodaření kapitoly, a v jednom vyhotovení Ministerstvu financí.

3. Návrhy závěrečných účtů jsou příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu předkládány v počtu a termínu, který je dohodnut s tajemníkem výboru.

Návrhy závěrečných účtů kapitol projednávají příslušné výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu před projednáváním návrhu státního závěrečného účtu České republiky Poslaneckou sněmovnou. Výsledek projednání je obsažen ve stanovisku výboru a promítnut do návrhu jeho usnesení.

Materiály zpracované správci kapitol jsou podkladem pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu České republiky, předkládaného vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu v závazných termínech.

Termíny předkládání údajů:

Úkol (předložení komu, termín):

a) Správci kapitol předkládají hodnotící zprávu o finančním hospodaření kapitoly a koncept návrhu průvodní zprávy závěrečného účtu kapitoly, včetně tabulkové části, ve třech vyhotoveních věcně příslušnému odboru Ministerstva financí ke kontrole naplnění všech bodů této přílohy a vazby na tabulkovou část návrhu závěrečného účtu. Všechny podklady jsou zároveň předány též v elektronické podobě jako podklad za kapitolu pro zpracování návrhu státního závěrečného účtu. Hodnotící zprávu předkládají správci kapitol současně i Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

Termín: do 20. února roku následujícího po skončení hodnoceného roku

b) Správci kapitol předkládají návrh závěrečného účtu kapitoly v příslušném počtu výtisků a v elektronické podobě Ministerstvu financí, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a Českému statistickému úřadu.

Termín: do 15. března roku následujícího po skončení hodnoceného roku

Připadne-li poslední den lhůty podle shora uvedeného programu na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty předcházející pracovní den před tímto datem.

Část třetí

Vzory tabulek

Tabulka č. 1

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Tabulka č. 3

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 20xx

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 20xx

Tabulka č. 4

Tabulka č. 4 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací (strana 1, strana 2 a strana 3)

Tabulka č. 5

Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

Tabulka č. 6

Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

Tabulka č. 7

Výdaje účelově určené na programové financování

Výdaje účelově určené na programové financování

Tabulka č. 8

Tabulka č. 8 Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu evropské unie nebo finančních mechanismů (strana 1, strana 2 a strana 3)

Tabulka č. 9

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 20xx za jednotlivé OSS a PO1)

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 20xx za jednotlivé OSS a PO

Tabulka č. 10

PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu evropské unie nebo finančních mechanismů

Tabulka č. 11

Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12

Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12

Tabulka č. 12

Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 419/2001 Sb.

Rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí a regionálními radami pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Část první

Rozsah údajů

Přílohu státního závěrečného účtu České republiky tvoří souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad. Tyto údaje jsou také obsahem závěrečných účtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad, vypracovaných na základě jiného právního předpisu15).

Kraje předkládají číselné údaje o všech přijatých úvěrech, půjčkách a finančních výpomocích za kraj, za jednotlivé obce a za dobrovolné svazky obcí (dále jen „obce“) v tabulkách č. 1a) a 1b). Hlavní město Praha předkládá požadované číselné údaje za hlavní město celkem v tabulce č. 1a).

V tabulkách č. 2a) a 2b) se uvádějí údaje o poskytnutých neinvestičních a investičních transferech obcím z rozpočtů krajů, v tabulkách č. 2c) a 2d) se uvádějí údaje o poskytnutých neinvestičních a investičních půjčkách a návratných finančních výpomocích obcím z rozpočtů krajů (jedná se pouze o neinvestiční a investiční transfery uvolňované z vlastních zdrojů kraje, jejichž přidělování podléhá schválení zastupitelstvem kraje a které nejsou zahrnuty do části IX. výkazu FIN 2-12 M). Kraj předkládá údaje za souhrn obcí a dobrovolných svazků obcí v členění podle jednotlivých dotačních titulů.

Regionální rady předkládají číselné údaje o přijatých úvěrech, půjčkách a návratných finančních výpomocích na financování programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie v tabulce č. 3a). V tabulce č. 3b) se uvádějí údaje o neinvestičních a investičních transferech přijatých regionální radou ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů a poskytnutých na spolufinancování programu a na činnost regionální rady. Regionální rady předkládají údaje v členění podle prioritních os příslušných operačních programů.

Hlavní město Praha předkládá údaje o přijatých úvěrech, půjčených prostředcích a návratných finančních výpomocích na financování operačních programů pro region soudržnosti Praha spolufinancovaných z fondů Evropské unie v tabulce č. 4a). V tabulce č. 4b) se uvádějí údaje o neinvestičních a investičních transferech přijatých ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy na financování operačních programů pro region soudržnosti Praha spolufinancovaných z fondů Evropské unie a poskytnutých na financování programů. Hlavní město Praha předkládá údaje v členění podle jednotlivých operačních programů a prioritních os.

V případě mimořádně naléhavé potřeby zjišťování jiných než výše uvedených údajů si Ministerstvo financí může vyžádat od obcí, krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí předložení dalších přesně specifikovaných údajů.

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a hlavní město Praha vyhodnocují v tabulce č. 5 výdaje, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvádějí předmět smlouvy, název koncesionáře, celkový závazek územního samosprávného celku po dobu trvání smlouvy a výdaje ve sledovaném roce a komentují jejich případné změny.

Finanční vypořádání územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad se státním rozpočtem za daný rok se vypracovává a předkládá podle jiného právního předpisu16). Výsledky vypořádání vztahů se státním rozpočtem jsou účetním případem následujícího roku.

Část druhá

Hodnotící zpráva

Podkladem pro hodnocení výsledků hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad je zejména výkaz FIN 2-12 M za období leden až prosinec, předkládaný na základě jiného právního předpisu3), a další údaje, které jsou předmětem účetnictví.

Kraje, hlavní město Praha a regionální rady jako podklad pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu za oblast územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad vypracovávají a předkládají hodnotící zprávu:

a) Hodnotící zpráva kraje

Obsahem hodnotící zprávy kraje je stručné, ale výstižné zhodnocení finančního hospodaření kraje a jím přímo řízených organizací v hodnoceném roce a souhrnné zhodnocení finančního hospodaření obcí na území příslušného kraje. Hodnocení se provádí porovnáním výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu kraje a obcí v hodnoceném roce s výsledky za rok předchozí, případně za roky předchozí.

Hodnotící zpráva se soustřeďuje na plnění záměrů rozpočtové politiky v oblasti územních samosprávných celků, na rozpočtová opatření provedená v průběhu roku a na zhodnocení dosavadních rozpočtových výsledků. Pozornost se zaměřuje rovněž na zapojení výsledku podnikatelské činnosti územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí do rozpočtu, jeho podíl na celkových výsledcích a porovnání jeho výše s předchozími roky.

V hodnotící zprávě je analyzována tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek. Je provedeno srovnání dynamiky příjmů kraje a obcí v daném roce s rokem minulým, případně s předchozími roky.

V rámci hodnocení transferů poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtů regionálních rad je komentován zejména rozsah a struktura těchto prostředků v porovnání s předchozími roky a konkrétní způsob jejich využití. Hodnotí se rovněž využití prostředků převedených obcím z rozpočtů krajů.

Na straně výdajů se provádí hodnocení zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Při hodnocení výdajů se komentář zaměří zejména na čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů, případně z výsledku podnikatelské činnosti.

Součástí komentáře je podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých územním samosprávným celkům na řešení následků živelních katastrof, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Obdobně je komentováno čerpání prostředků na řešení jiných mimořádných událostí.

Kraje komentují veškeré organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření hodnoceného roku.

Kraje a obce komentují výkyvy ve vývoji finančního hospodaření územních samosprávných celků v průběhu hodnoceného roku a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.

b) Hodnotící zpráva hlavního města Prahy

Obsahem hodnotící zprávy hlavního města Prahy je stručné, ale výstižné zhodnocení finančního hospodaření hlavního města Prahy a jím přímo řízených organizací v hodnoceném roce. Hodnocení se provádí porovnáním výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu hlavního města Prahy v hodnoceném roce s výsledky za rok předchozí, případně za roky předchozí.

Hodnotící zpráva se soustřeďuje na plnění záměrů rozpočtové politiky, na rozpočtová opatření provedená v průběhu roku a na zhodnocení dosavadních rozpočtových výsledků. Pozornost se zaměřuje rovněž na zapojení výsledku podnikatelské činnosti a porovnání jeho výše s předchozími roky.

V hodnotící zprávě je analyzována tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek. Je provedeno srovnání dynamiky příjmů hlavního města Prahy v daném roce s rokem minulým, případně s předchozími roky.

V rámci hodnocení transferů poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ze státních fondů je komentován zejména rozsah a struktura těchto prostředků v porovnání s předchozími roky a konkrétní způsob jejich využití.

Na straně výdajů se provádí hodnocení zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Při hodnocení výdajů se komentář zaměří zejména na čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů, případně z výsledku podnikatelské činnosti.

Součástí komentáře je podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Obdobně je komentováno čerpání prostředků na řešení jiných mimořádných událostí.

Hlavní město Praha komentuje veškeré organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření hodnoceného roku.

Hlavní město Praha komentuje výkyvy ve vývoji finančního hospodaření v průběhu hodnoceného roku a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.

Součástí hodnotící zprávy hlavního města Prahy je hodnocení financování operačních programů pro region soudržnosti Praha spolufinancovaných z fondů Evropské unie [obdobně jako hodnocení, které předkládají regionální rady podle písmene c)]. V hodnocení je analyzována také tvorba příjmů vzniklých z úroků z dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a jejich využití.

c) Hodnotící zpráva regionální rady

Obsahem hodnotící zprávy regionální rady je stručné, ale výstižné zhodnocení finančního hospodaření regionální rady v hodnoceném roce. Hodnocení se provádí porovnáním výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu regionální rady v hodnoceném roce s výsledky za rok předchozí, případně za roky předchozí.

Hodnotící zpráva se soustřeďuje zejména na transfery poskytnuté ze státního rozpočtu na financování programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a jejich následné přidělení subjektům v regionu soudržnosti. V rámci hodnocení transferů poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu krajů na financování programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a na činnost regionální rady je komentován zejména rozsah a struktura těchto prostředků v porovnání s předchozími roky a konkrétní způsob jejich využití.

V hodnotící zprávě je analyzována také tvorba dalších příjmů, zejména příjmů vzniklých z úroků z dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a jejich využití.

V hodnotící zprávě je provedeno srovnání dynamiky příjmů regionální rady v daném roce s rokem minulým, případně s předchozími roky.

Na straně výdajů se provádí hodnocení výdajů na programy spolufinancované z fondů Evropské unie, hodnocení výdajů na vlastní činnost regionální rady a na hodnocení splátek přijatých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí.

Regionální rada komentuje veškeré organizační a metodické změny, které ovlivnily hospodaření hodnoceného roku.

Regionální rada komentuje výkyvy ve vývoji finančního hospodaření regionu soudržnosti v průběhu hodnoceného roku a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.

Část třetí

Předkládání podkladů ke státnímu závěrečnému účtu

Všechny podklady pro vypracování státního závěrečného účtu se předkládají v termínech podle části čtvrté v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem, s uvedením přehledu názvů souborů, jmen a spojení na odpovědné pracovníky a data zpracování. Současně je potvrzena správnost předaných údajů.

Kraje, hlavní město Praha a regionální rady předkládají své podklady k návrhu státního závěrečného účtu na Ministerstvo financí v jednom vyhotovení elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Obce a dobrovolné svazky obcí předkládají údaje potřebné pro vypracování státního závěrečného účtu prostřednictvím krajů, které zabezpečují sumarizaci údajů za obce na území příslušného kraje. Krajský úřad podle svých potřeb stanoví obcím a dobrovolným svazkům obcí způsob pro předání podkladů.

Krajský úřad předkládá podklady za obce na Ministerstvo financí v jednom vyhotovení elektronicky prostřednictvím datové schránky.

Část čtvrtá

Termíny předkládání údajů

Úkol (předložení komu, termín):

Obce předkládají krajům podklady za vlastní finanční hospodaření a za příslušné dobrovolné svazky obcí

Termín: do 20. února roku následujícího po skončení hodnoceného roku

Kraje a hlavní město Praha předkládají Ministerstvu financí podklady za vlastní finanční hospodaření, za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací a souhrnné podklady za hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Termín: do 6. března roku následujícího po skončení hodnoceného roku

Regionální rady předkládají Ministerstvu financí podklady za vlastní finanční hospodaření pro vypracování státního závěrečného účtu

Termín: do 6. března roku následujícího po skončení hodnoceného roku.

Část pátá

Vzory tabulek

Tabulka č. 1a) Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých krajem a hlavním městem Prahou od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 20xx (bez organizačních složek státu a státních fondů)

Tabulka č. 1b) Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 20xx (bez organizačních složek státu a státních fondů)

Tabulka č. 2a) Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

Tabulka č. 2b) Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

Tabulka č. 2c) Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

Tabulka č. 2d) Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

Tabulka č. 3a) Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých regionální radou od peněžních ústavů, krajů, jiných fyzických a právnických osob v roce 20xx (bez organizačních složek státu a státních fondů)

Tabulka č. 3b) Neinvestiční a investiční transfery přijaté regionální radou ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů v roce 20xx a poskytnuté na spolufinancování programu a na činnost regionální rady

Tabulka č. 4a) Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých hlavním městem Prahou na financování operačních programů pro region soudržnosti Praha spolufinancovaných z fondů Evropské unie od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 20xx (bez organizačních složek státu a státních fondů)

Tabulka č. 4b) Neinvestiční a investiční transfery přijaté v roce 20xx hlavním městem Prahou ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy na financování operačních programů pro region soudržnosti Praha spolufinancovaných z fondů Evropské unie a poskytnuté na spolufinancování programů

Tabulka č. 5 Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Tabulka č. 1a)

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých krajem a hlavním městem Prahou od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 20xx (bez organizačních složek státu a státních fondů)

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých krajem a hlavním městem Prahou od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 20xx (bez organizačních složek státu a státních fondů)

Tabulka č. 1b)

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 20xx (bez organizačních složek státu a státních fondů)

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 20xx (bez organizačních složek státu a státních fondů)

Tabulka č. 2a)

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

Tabulka č. 2b)

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

Tabulka č. 2c)

Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

Poskytnuté neinvestiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

Tabulka č. 2d)

Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

Poskytnuté investiční půjčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje

Tabulka č. 3a)

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých regionální radou od peněžních ústavů, krajů, jiných fyzických a právnických osob v roce 20xx (bez organizačních složek státu a státních fondů)

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých regionální radou od peněžních ústavů, krajů, jiných fyzických a právnických osob v roce 20xx (bez organizačních složek státu a státních fondů)

Tabulka č. 3b)

Neinvestiční a investiční transfery přijaté regionální radou ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů v roce 20xx a poskytnuté na spolufinancování programu a na činnost regionální rady

Neinvestiční a investiční transfery přijaté regionální radou ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů v roce 20xx a poskytnuté na spolufinancování programu a na činnost regionální rady

Tabulka č. 4a)

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých hlavním městem Prahou na financování operačních programů pro region soudržnosti Praha spolufinancovaných z fondů EU od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 20xx (bez organizačních složek státu a státních fondů)

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých hlavním městem Prahou na financování operačních programů pro region soudržnosti Praha spolufinancovaných z fondů EU od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 20xx (bez organizačních složek státu a státních fondů)

Tabulka č. 4b)

Neinvestiční a investiční transfery přijaté v roce 20xx hlavním městem Prahou ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy na financování operačních programů pro region soudržnosti Praha spolufinancovaných z fondů EU a poskytnuté na spolufinancování programů

Neinvestiční a investiční transfery přijaté v roce 20xx hlavním městem Prahou ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy na financování operačních programů pro region soudržnosti Praha spolufinancovaných z fondů EU a poskytnuté na spolufinancování programů

Tabulka č. 5

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Výdaje územního samosprávného celku, které vyplývají z koncesních smluv podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 419/2001 Sb.

Rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných státními fondy pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Část první

Rozsah a struktura údajů

Podkladem pro hodnocení výsledků hospodaření státních fondů jsou údaje roční účetní závěrky a finanční výkazy, předkládané podle jiných právních předpisů17).

Státní fondy vypracovávají o vlastním hospodaření stručnou hodnotící zprávu se zaměřením na charakteristiku fondu, na jeho příjmy a výdaje, včetně zhodnocení plnění rozpočtu a způsobu financování schodku či použití přebytku finančního hospodaření fondu, jakož i charakteristiku finančně majetkových vztahů (např. bankovních a jiných závazků a pohledávek, hodnocení poskytnutých půjček a jejich splátky, hodnocení poskytnutých záruk, uložení peněžních prostředků u bank, případně rozsahu a způsobů finančního investování volných peněžních prostředků, apod.). Hodnotící zprávu, spolu s tabulkami uvedenými v části třetí, předkládají státní fondy věcně příslušnému útvaru Ministerstva financí.

Obsah a rozsah hodnotící zprávy odpovídá specifickým podmínkám jednotlivých státních fondů. V hodnotících zprávách se uvádí:

a) u přijatých dotací finanční zdroj, ze kterého jsou poskytovány,

b) u přijatých bankovních úvěrů jejich splatnost a úročení,

c) u svých vkladů u bank kromě úročení i způsob jejich uložení a zajištění,

d) celkové hodnocení čerpání finančních prostředků vynaložených v hodnoceném roce na společné programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů. V tomto smyslu podávají podrobnou informaci o čerpání finančních prostředků na národní podíl spolufinancování (z příslušného státního fondu či z jiných národních zdrojů) a na podíl z rozpočtu Evropské unie nebo finančního mechanismu, v členění podle zdrojů a nástrojů,

e) vyhodnocení výdajů, které vyplývají z koncesních smluv a dalších výdajů s nimi souvisejících podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvádějí celkové částky, na které jsou koncesní smlouvy uzavřeny a komentují jejich případné změny,

f) vyhodnocení výdajů, které vyplývají z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300000000 Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok a zahrnujícím hodnocený rok. Komentování případných změn smluv uzavřených v předchozích letech. Identifikace nově uzavřených smluv na významné zakázky se smluvním plněním přesahujícím hodnocený rok, uvedení celkové částky výdajů a jejich rozložení v letech.

Státní fond životního prostředí hodnotí opatření k využití prostředků poskytovaných na vodohospodářské investice, předkládá číselné údaje za oblast dotací a půjček poskytovaných obcím včetně jejich splátek a hodnotí naplňování věcných záměrů v dané oblasti.

Státní zemědělský intervenční fond zařazuje do své hodnotící zprávy údaje o struktuře plnění rozpočtu na správní výdaje fondu, včetně komentáře.

Přílohou hodnotících zpráv všech státních fondů je tabulka č. 1 „Přehled ukazatelů finančního hospodaření státního fondu“ za hodnocený rok, navazující na ukazatele finančního výkazu FIN 1-12 SF.

K informaci o využití prostředků uvolněných na odstraňování následků živelních katastrof (povodní apod.) je určena tabulka č. 2 "Přehled o poskytnutých a čerpaných účelových dotacích k odstranění následků živelních katastrof." Údaje uvedené tabulky poskytují pro státní závěrečný účet ty státní fondy, jichž se to věcně týká (SFŽP, příp. další). Údaje jsou komentovány a doplněny rozborem finančních opatření ve vlastní pravomoci příslušných státních fondů.

Část druhá

Termíny předložení údajů

Úkol (předložení komu, termín):

Státní fondy předkládají Ministerstvu financí hodnotící zprávu, včetně tabulkových příloh. Kopii hodnotící zprávy předkládají správci kapitoly, do jejíž působnosti patří.

Termín: do 20. února roku následujícího po skončení hodnoceného roku

Část třetí

Vzory tabulek

Tabulka č. 1 Přehled ukazatelů finančního hospodaření státního fondu

Tabulka č. 2 Přehled o poskytnutých a čerpaných účelových dotacích k odstranění následků živelních katastrof

Tabulka č. 3 Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv, kromě výdajů uvedených v tabulce č. 4

Tabulka č. 4 Výdaje státního fondu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Tabulky s pouze nulovými hodnotami se nepředkládají.

Tabulka č. 1

Přehled ukazatelů finančního hospodaření Státního fondu

Přehled ukazatelů finančního hospodaření Státního fondu

Tabulka č. 2

Přehled o poskytnutých a čerpaných účelových dotacích k odstranění následků živelních katastrof

Přehled o poskytnutých a čerpaných účelových dotacích k odstranění následků živelních katastrof

Tabulka č. 3

Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 4

Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 4

Tabulka č. 4

Výdaje státního fondu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Výdaje státního fondu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 419/2001 Sb.

Rozsah, struktura a termíny údajů předkládaných správci kapitol, územními samosprávnými celky, regionálními radami a státními fondy pro vypracování návrhu mimořádného státního závěrečného účtu

Část první

Mimořádný státní závěrečný účet

Mimořádný státní závěrečný účet18) vypracovaný v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo vyhlášení válečného stavu, je sestavován za období od 1. ledna běžného roku do dne nabytí účinnosti zákona o nouzovém státním rozpočtu nebo zákona o válečném státním rozpočtu.

Část druhá

Správci kapitol

Správci kapitol předkládají stručný komentář k příjmům a výdajům soustředěným v rozpočtovém systému.

Údaje se předkládají Ministerstvu financí do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona o nouzovém státním rozpočtu nebo zákona o válečném státním rozpočtu.

Část třetí

Územní samosprávné celky a regionální rady

Výchozím podkladem jsou údaje o celkových příjmech a výdajích územních samosprávných celků a regionálních rad, které jsou k dispozici v centrálním systému účetních informací státu. Územní samosprávné celky a regionální rady v případě své potřeby předloží Ministerstvu financí komentář k aktuální situaci v rozpočtovém hospodaření.

Územní samosprávné celky a regionální rady podle dispozic Ministerstva financí předkládají údaje o aktuálním stavu čerpání transferů poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtů regionálních rad.

Kraje a regionální rady předkládají své podklady Ministerstvu financí do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona o nouzovém státním rozpočtu nebo zákona o válečném státním rozpočtu. Obce předkládají údaje potřebné pro vypracování mimořádného závěrečného účtu prostřednictvím krajů, které zabezpečují sumarizaci údajů za obce na území příslušného kraje. Krajský úřad stanoví obcím termín a způsob pro předání podkladů.

V případě mimořádně naléhavé potřeby si Ministerstvo financí může vyžádat od územních samosprávných celků a regionálních rad předložení dalších přesně specifikovaných údajů.

Část čtvrtá

Státní fondy

Výchozím podkladem jsou podrobné údaje o příjmech a výdajích státních fondů, doplněné o zdroje financování schodku či použití přebytku finančního hospodaření.

Státní fondy předkládají údaje o aktuálním stavu dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, případně dalších zdrojů a údaje o aktuálním stavu čerpání a splácení přijatých úvěrů.

Státní fondy předkládají své podklady Ministerstvu financí do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona o nouzovém státním rozpočtu nebo zákona o válečném státním rozpočtu.

Poznámky pod čarou

1) § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

2) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb.

3) Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.

4) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů a na něj navazující předpisy.
Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 143/1992 Sb. byl zrušen k 1.7.2015).
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (účinnost v oblasti odměňování je dle zákona č. 332/2014 Sb. od 1.7.2015).

10) § 19 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

11) Zákon č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

15) § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

16) Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

17) Vyhláška č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21) Vyhláška č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22) § 31 a § 32 zákona č. 218/2000 Sb.

Přesunout nahoru