Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb.

Částka 15/2001
Platnost od 06.02.2001
Účinnost od 06.02.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

41

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 12. ledna 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb.

Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem dopravy a spojů, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b), c) a d) se označují jako písmena a), b) a c).

2. V § 1 se doplňují písmena d) až i), která znějí:

"d) pěstebním substrátem - materiál, v němž se pěstují rostliny nebo který je k tomu účelu určený,

e) hraněným dřevem - dřevo zbavené přirozeného zaobleného povrchu,

f) osivem - semena určená k pěstování,

g) zrnem - semena, která jsou rostlinnými produkty podle § 2 odst. 3 zákona,

h) členskými státy Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (dále jen "EPPO") - Albánie, Alžírsko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Guernsey, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Izrael, Jersey, Jordánsko, Kypr, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina,

i) členskými státy Evropské unie (dále jen "EU") - Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko.".

3. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Soustavná rostlinolékařská kontrola

[K § 7 písm. b) zákona]

(1) Soustavné rostlinolékařské kontrole podléhají rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 2.

(2) Soustavné rostlinolékařské kontrole zaměřené na výskyt škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 6 a 7, škodlivých organismů podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona a splnění zvláštních požadavků rostlinolékařské péče podle přílohy č. 9a podléhají rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 2.".

4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"§ 3a

Registrace právnických a fyzických osob

(K § 7b odst. 1 a 3 a § 7c odst. 2 zákona)

(1) Úřední registr podle § 7b odst. 1 zákona obsahuje

a) jméno, příjmení, adresu a datum narození, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,

b) registrační číslo, kterým je příslušná osoba jednoznačně identifikována,

c) jméno, příjmení, adresu a datum narození osoby nebo osob zmocněných k jednání se Státní rostlinolékařskou správou (dále jen "rostlinolékařská správa"),

d) rozsah registrace podle příloh č. 2 a 3,

e) přesnou adresu všech pracovišť a provozoven registrované osoby, ve kterých jsou pěstovány rostliny a vyráběny rostlinné produkty a jiné předměty, které podléhají soustavné rostlinolékařské kontrole (příloha č. 2) nebo ve kterých je s těmito rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty jinak nakládáno nebo v nichž je nakládáno s dováženými rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty uvedenými v příloze č. 3,

f) údaje uvedené v § 7c odst. 2 písm. d) bodě 2 zákona.

(2) Rostlinolékařská správa vede úřední registr uvedený v § 7b odst. 1 zákona na regionální a ústřední úrovni.

(3) O registraci požádají příslušné osoby rostlinolékařskou správu písemnou formou. Žádost obsahuje údaje uvedené v odstavci 1, popřípadě další údaje nezbytné k rozhodnutí o registraci. Vzor žádosti o registraci a způsob podávání žádostí zveřejní rostlinolékařská správa ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

(4) Registrované osoby vedou podle § 7c odst. 2 písm. a) zákona v rozsahu své registrace průběžně evidenci o pěstovaných, vyrobených, dovezených, skladovaných a jinak užívaných rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech uvedených v příloze č. 2, která obsahuje

a) záznamy o jejich druzích, popřípadě odrůdách a o jejich množství, včetně kategorií a generací rozmnožovacího materiálu,1)

b) záznamy a doklady o jejich původu, účelu výroby, pěstování, způsobu nakládání, dovozu a skladování a o jejich převodu nebo přechodu na jiné osoby,

c) záznamy o místech,2) kde se pěstují, vyrábějí, skladují nebo kde se s nimi jinak nakládá,

d) záznamy a doklady vztahující se k péči o zdravotní stav rostlin a rostlinných produktů a k jeho hodnocení, k ošetřování jiných předmětů a k zabezpečení jejich totožnosti,

e) záznamy o provedení rostlinolékařských kontrol.

(5) Záznamy a doklady podle odstavce 4 uchovávají registrované osoby nejméně jeden rok ode dne, kdy došlo k poslednímu převodu nebo přechodu práv k rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům.

(6) Zvláštní požadavky rostlinolékařské péče, které plní registrované osoby podle § 7c odst. 2 písm. e) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9a.

1) § 2 písm. g) zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

2) § 6 odst. 1 písm. a) až d) a písm. f), § 7 písm. a), c), d), h) a l) a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

5. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Zásilky podléhající rostlinolékařské kontrole

(K § 8 odst. 2 a 6 zákona)

Zásilky, které jsou dovozci a dopravci povinni předložit k rostlinolékařské kontrole podle § 8 odst. 2 zákona a které musí být při vstupu na území České republiky opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 8 odst. 6 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 3.".

6. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

"§ 4a

Malá množství rostlin

(K § 8 odst. 10 zákona)

(1) Malá množství rostlin, na která se nevztahuje ustanovení § 8 odst. 2 a 3 zákona, jsou nejvýše:

a) při původu ze všech zemí s výjimkou států uvedených v bodu b)

1ovoce a zelenina kromě hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.)2 kg
2řezané květiny a části rostlin tvořící jednu kytici1 kytice
3osivo kromě semen bramboru (Solanum tuberosum L.)5 sáčků v originálním balení pro drobný prodej,

b) Při původu ze členských států EPPO

1ovoce a zelenina kromě hlíz brambor (Solanum tuberosum L.)5 kg
2stromy a keře3 kusy
3pokojové a hrnkované rostliny3 kusy
4cibule, hlízy a oddenky květin1 kg
5vánoční stromky1 kus
6věnce1 kus.

(2) Za malá množství rostlin podle odstavce 1 lze považovat pouze taková, která

a) jsou určena pro potřebu cestujících nebo příjemců a neslouží k výdělečným účelům nebo jsou spotřebována během přepravy,

b) nejsou zásilkami uvedenými v příloze č. 8,

c) nevykazují žádné příznaky napadení škodlivými organismy, a

d) nejsou určena pro výzkumné nebo šlechtitelské účely.".

7. V § 5 se slova v závorce pod nadpisem "(k § 8 odst. 2 a 3 zákona)" nahrazují slovy "(K § 8 odst. 6 zákona)".

8. V § 5 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) nesmí být vystaveno dříve než 14 dní před datem, v němž rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty opustí odesílající zemi,".

9. V § 6 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:

"e) škodlivé organismy uvedené v § 11 odst. 1 písm. e) zákona a zásilky s jejich výskytem.".

10. V § 7 odstavec 2 zní:

"(2) Minimální technické podmínky pro provádění rostlinolékařské kontroly ve vstupních místech jsou uvedeny v příloze č. 10a.".

11. V § 7 odst. 3 se slova "Ministerstva zemědělství Státní rostlinolékařská správa (dále jen "rostlinolékařská správa")" nahrazují slovy "rostlinolékařská správa".

12. V § 8 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slova "§ 8 odst. 2 a 3" nahrazují slovy "§ 8 odst. 6 a 7" a slova "§ 8 odst. 4" slovy "§ 8 odst. 8".

13. V § 8 odst. 3 písm. b) se na konci zrušuje čárka a doplňují se slova "nebo škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 písm. e) zákona,".

14. V § 8 odst. 3 písm. c) se za slova "karanténních škodlivých organismů" vkládají slova "nebo škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 písm. e) zákona".

15. V § 8 odst. 4 se za slova "karanténního škodlivého organismu" vkládají slova "nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e) zákona".

16. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9

Následná rostlinolékařská kontrola po dovozu

(K § 12 odst. 7 zákona)

Rostliny určené k pěstování, které podléhají následné rostlinolékařské kontrole po dovozu podle § 12 odst. 7 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 11.".

17. V § 10 v nadpisu se slovo "karanténních" zrušuje.

18. V § 10 odst. 1 se za slova "karanténních škodlivých organismů" vkládají slova "a škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 písm. e) zákona".

19. V § 10 odst. 1 písm. a), e) a g) se slovo "karanténního" zrušuje.

20. V § 10 odst. 1 písm. f) se slovo "karanténní" zrušuje.

21. V § 10 odst. 2 se na konci vypouští tečka a doplňují se slova "a škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 písm. e) zákona.".

22. V § 11 se v nadpisu za slova "karanténního škodlivého organismu" vkládají slova "nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e) zákona".

23. V § 11 písm. a) se za slova "karanténního škodlivého organismu" vkládají slova "nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e) zákona".

24. V § 11 písm. e) se slovo "karanténního" nahrazuje slovem "škodlivého".

25. V § 11 písm. f) se za slovo "karanténního" vkládá slovo "škodlivého" a za slovo "organismu" se vkládají slova "nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e) zákona".

26. V § 12 odst. 1 písm. a) se za slova "náhrada za" vkládají slova "prokázanou ztrátu příjmů nebo za".

27. Příloha č. 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1), 2) a 3) zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

Karanténní škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle § 4 písm. a) bodu 2 zákona

a) karanténní škodlivé organismy uvedené v příloze č. 6., pokud nejsou uvedeny pod písmenem c),

b) karanténní škodlivé organismy uvedené v příloze č. 7 na rostlinách nebo rostlinných produktech uvedených pro příslušné organismy v příloze č. 7, pokud nejsou uvedeny pod písmenem d),

c) karanténní škodlivé organismy při výskytu na pozemcích nebo v objektech osob registrovaných podle § 7b odst. 1 a § 8 odst. 3 zákona

- hmyz a háďátka ve všech stadiích vývoje:

1. Bemisia tabaci (Gennadius)1)

2. Spodoptera exigua (Hübner)

- viry a virům podobné organismy:

1. Beet necrotic yellow vein furovirus,

d) karanténní škodlivé organismy na rostlinách nebo rostlinných produktech uvedených níže, a to pouze při jejich výskytu na pozemcích nebo v objektech osob registrovaných podle § 7b odst. 1 a § 8 odst. 3 zákona:

Karanténní škodlivé organismyRostliny a rostlinné produkty
Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stadiích vývoje

1. Ditylenchus destructor Thorne
cibule, hlízy a oddenky hyacintu (Hyacinthus L.)2), kosatce (Iris L.), zakrslých forem mečíku (Gladiolus Tourn. ex L.) a jejich kříženců (Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort. a dalších kultivarů), šafránu (Crocus L.), Tigridia Juss a tulipánu (Tulipa L.), určené k pěstování, a hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování
2. Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjevosivo a cibule cibule kuchyňské (Allium cepa L.), cibule šalotky (Allium ascalonicum L.) a pažitky pravé (Allium schoenoprasum L.), určené k pěstování, rostliny póru setého (Allium porrum L.) určené k pěstování, hlízy, oddenky a cibule Camassia Lindl., Galtonia candicans (Baker) Decne, hyacintu (Hyacinthus L.), Ismene Herbert, ladoničky (Chionodoxa Boiss.), ladoňky (Scilla L.), modřence (Muscari Miller), narcisu (Narcissus L.), puškinie (Puschkinia Adams), snědku (Ornithogalum L.), sněženky (Galanthus L.), kultivaru "Golden Yellow" šafránu žlutého (Crocus flavus Weston) a tulipánu (Tulipa L.), určené k pěstování, a osivo vojtěšky seté (Medicago sativa L.)
3. Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)rostliny brslenu (Euonymus L.), břízy (Betula L.), buku (Fagus L.), Cercidiphyllum Sieb. et Zucc., dřínu (Cornus L.), Eriobotrya Lindl., hlohovce (Pyracantha Roemer), hlohu (Crataegus L.), hrušně (Pyrus L.), jabloně (Malus Mill.), javoru (Acer L.), jeřábu (Sorbus L.), jilmu (Ulmus L.), kdouloně (Cydonia Mill.), kdoulovce (Chaenomeles Lindl.), křídlatce (Ptelea L.), lípy (Tilia L.), mišpule (Mespilus L.), muchovníku (Amelanchier Medic.), ořešáku (Juglans L.), pámelníku (Symphoricarpos Duham.), pomerančovky (Maclura Nutt.), ptačího zobu (Ligustrum L.), skalníku (Cotoneaster Ehrh.), slivoně (Prunus L.), růže (Rosa L.), rybízu (Ribes L.), šeříku (Syringa L.), tavolníku (Spiraea L.), topolu (Populus L.), vrby (Salix L.), zimolezu (Lonicera L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva a rostlin z tkáňových kultur
4. Viteus vitifoliae (Fitch)rostliny révy (Vitis L.), s výjimkou plodů a osiva
Bakterie

1. Apple proliferation phytoplasma
rostliny jabloně (Malus Mill.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
Viry a virům podobné organismy

1. Plum pox potyvirus
rostliny slivoně (Prunus L.)3) určené k pěstování, s výjimkou osiva

1) Vědecké názvy karanténních škodlivých organismů vycházejí z publikace Smith, I. M.; McNamara, D. G.; Scott, P. R.; Holderness, M.; Burger, B. (1997): Quarantine Pests for Europe. CAB International ve spolupráci s EPPO. Wallingford.

2) Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Komise Evropských společenství č. 77/93 EEC, české názvy rostlin z publikace Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha a z publikace Valíček, P. a kol. (1989): Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia Praha.

3) Mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se zahrnují rostliny třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně (Persica Mill.), meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně (Amygdalus L.) a švestky (Prunus L.) včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky.".

28. Příloha č. 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1), 2) a 3) zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které podléhají soustavné rostlinolékařské kontrole podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona

1. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

1.1 Rostliny hlohu (Crataegus L.) 1) , hlohovce (Pyracantha Roemer), hrušně (Pyrus L.), jabloně (Malus Mill.), jeřábu (Sorbus L. - kromě Sorbus intermedia (Ehrh)), kdoulovce (Chaenomeles Lindl.), lokvátu (Eriobotrya Lindl.), mišpule (Mespilus L.), skalníku (Cotoneaster Ehrh.), slivoně [Prunus L. - s výjimkou bobkovišně lékařské (Prunus laurocerasus L.) a Prunus lusitanica L] 2) a Stranvaesia Lindl., určené k pěstování, s výjimkou osiva.

1.2 Rostliny chmele obecného (Humulus lupulus) a řepy (Beta vulgaris L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva.

1.3 Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů rodu Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k pěstování.

1.4 Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců a révy (Vitis L.), s výjimkou plodů a osiva.

1.5 Rostliny citrusu (Citrus L.) a jeho kříženců, s výjimkou plodů a osiva.

1.6 Semenné porosty a osivo fazolu (Phaseolus L.), rajčete jedlého [Lycopersicon lysopersicum (L.) Karsten ex Farw]3) , slunečnice roční (Helianthus annuus L.) a vojtěšky seté (Medicago sativa L.).

1.7 Dřevo, které:

a) pochází zcela nebo částečně z rostlin:

- kaštanovníku (Castanea Mill.), s výjimkou dřeva zbaveného kůry,

- platanu (Platanus L.), včetně hraněného dřeva, a

b) je uváděno do oběhu jako:

- palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi apod.),

- dřevěné štěpky nebo třísky,

- zbytky dřeva nebo dřevěný odpad, neaglomerovaný do tvaru špalků, briket, pelet apod.,

- surové dřevo, včetně odkorněného, zbaveného dřevní běli nebo nahrubo opracovaného, pokud není natírané nebo mořené kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky,

- štípané tyče, dřevěné kůly nebo kolíky, natřené, podélně nerozřezané,

- železniční nebo tramvajové pražce dřevěné neimpregnované,

- dřevo rozřezané nebo štípané podélně nebo na kusy, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce přesahující 6 mm (zejména trámy, fošny, krajinky, prkna, latě).

1.8 Samostatná kůra kaštanovníku (Castanea Mill.)

2. Rostliny pěstované v rámci podnikání s výjimkou rostlin, které jsou pěstovány odděleně za účelem uvádění do oběhu konečnému spotřebiteli.

2.1 Rostliny Argyranthemum spp., begónie (Begonia L.), blahovičníku (Eucalyptus L.), bobkovišně lékařské (Prunus laurocerasus L.), borovice (Pinus L.), brukve (Brassica L.), douglasky (Pseudotsuga Carr.), dubu (Quercus L.), gerbery (Gerbera Cass. corr. Spreng.), hořepníku (Exacum spp.), hvězdnice (Aster L.), hvozdíku a jeho kříženců (Dianthus L.), jahodníku (Fragaria L.), jedle (Abies Mill.), jedlovce (Tsuga Carr.), jiřinky (Dahlia Cav.), kaštanovníku (Castanea Mill.), kopretiny (Leucanthemum Mill.), listopadky (Dendranthema (DC) Des. Moul.), lociky (Lactuca spp.), lupiny (Lupinus L.), maliníku a ostružiníku (Rubus L.), miříku celeru (Apium graveolens L.), modřínu (Larix Mill.), muškátu (Pelargonium L Hérit ex Ait.), netýkavky - všechny kultivary kříženců New Guinea (Impatiens L.), okurky (Cucumis spp.), platanu (Platanus L.), Prunus lusitanica L., pryšce (Euphorbia L.), smrku (Picea A. Dietr.), sporýše (Verbena L.), šateru (Gypsophila L.), špenátu (Spinacia L.), topolu (Populus L.) a vratiče (Tanacetum L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva.

2.2 Rostliny Solanaceae jiné než uvedené pod bodem 1.3 a 1.6, určené k pěstování, s výjimkou osiva.

2.3 Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním substrátem.

2.4 Semenné porosty, osivo a cibule cibule kuchyňské (Allium cepa L.), šalotky (Allium ascalonicum L.) a pažitky (Allium schoenoprasum L.), určené k pěstování, a rostliny póru (Allium porrum L.) určené k pěstování.

2.5 Cibule a hlízy rostlin hyacintu (Hyacinthus L.), Ismene Herbert, kosatce (Iris L.), ladoničky (Chionodoxa Boiss), ladoníku (Camassia Lindl.), ladoňky (Scilla L.), Galtonia candicans (Baker) Decne, zakrslých forem mečíků (Gladiolus Tourn. ex L.) a jejich kříženců jako jsou Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort.), modřence (Muscari Miller), narcisu (Narcissus L.), puškinie (Puschkinia Adams), snědku (Ornithogalum L.), sněženky (Galanthus L.), šafránu - žlutého kultivaru "Golden Yellow" (Crocus flavus Weston), Tigridia Juss. a tulipánu (Tulipa L.), určené k pěstování.

3. Rostliny bramboru Solanum tuberosum L., pěstované za účelem uvádění do oběhu v rámci podnikání, jiné než uvedené v bodě 1.3.

1) Vědecké botanické názvy rostlin vycházejí ze Směrnice Komise Evropských společenství č. 77/93 EEC, české názvy rostlin z publikace Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR. Academia Praha a z publikace Valíček, P. a kol. (1989): Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia Praha.

2) Mezi rostliny slivoně (Prunus L. ) v širším pojetí se zahrnují rostliny třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně (Persica Mill.), meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně (Amygdalus L.) a švestky (Prunus L.) včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky.

3) syn. Lycopersicon esculentum Mill.".

29. Nadpis přílohy č. 3 zní:

"Zásilky s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, které musejí být podle §8 odst. 6 zákona při vstupu na území České republiky opatřeny rostlinolékařským osvědčením, které jsou jejich dovozci a dopravci povinni podle §8 odst. 2 zákona předkládat k rostlinolékařské kontrole a jejichž dovozci musí být podle §8 odst. 3 zákona registrováni v úředním registru".

30. V příloze č. 3 bodě 1. se v úvodní větě a v prvé a druhé odrážce slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva" a slova "akvarijních rostlin" v úvodní větě se zrušují.

31. V příloze č. 3 bodě 2. se za slovo "rostlin" vkládají slova "neurčené k pěstování".

32. V příloze č. 3 bodě 6. písm. a) první odrážka zní: "- borovice (Pinus L. ) včetně hraněného dřeva,".

33. V příloze č. 3 bodě 6. písm. a) se ve druhé odrážce za slovo "(Coniferales)" vkládají slova "jiných než borovice (Pinus L. )" a za slovo "zemí" se vkládají slova "Portugalska, Ruska a Turecka".

34. V příloze č. 3 bodě 6. písm. b) se v odrážce druhé, čtvrté, páté a sedmé za slovo "zemí," vkládají slova "ale včetně dřeva borovice (Pinus L.) původem z Portugalska, Ruska a Turecka,".

35. V příloze č. 3 se na konci bodů 1., 2. a 3. tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "s výjimkou malých množství uvedených v §4a.".

36. V příloze č. 6 části A se v bodech 10. a 43. slovo "zejména" nahrazuje slovy "kterými jsou".

37. V příloze č. 6 části D se za bod 1. vkládá nový bod 2., který zní:

"2. Impatiens necrotic spot tospovirus".

Dosavadní body 2. až 7. se označují jako body 3. až 8.

38. V příloze č. 6 části D se v bodech 6., 7. a 8. slovo "zejména" nahrazuje slovy "kterými jsou".

39. V příloze č. 7 části A bodě 7. se v pravém sloupci před slovem "dřevo" vypouští slovo "a" a na konci se za slovo "zemí" vkládá čárka a doplňují se slova "z Ruska a Turecka a samostatná kůra původem z Portugalska".

40. V příloze č. 7 části A bodech 1. až 12., 16. až 21. a 24. se v pravém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

41. V příloze č. 7 části A bodě 14. se v pravém sloupci slovo "semena" nahrazuje slovem "osivo".

42. V příloze č. 7 části A bodě 16. se v levém sloupci slovo "zejména" nahrazuje slovy "kterými jsou".

43. V příloze č. 7 části B bodech 1., 2., 5. až 7., 9. až 11., 13., 14. a 16. se v pravém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

44. V příloze č. 7 části B bodě 4. se v pravém sloupci na konci doplňují slova ", určené k pěstování".

45. V příloze č. 7 části C bodech 1. až 18., 20., 21. a 25. až 27. se v pravém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

46. V příloze č. 7 části C bodě 15. se v pravém sloupci za slovo "(Pinus L.)," vkládají slova "douglasky (Pseudotsuga Carr.) a smrku (Picea A. Dietr.),".

47. V příloze č. 7 části D bodech 2. až 4. a 7. až 15. se v pravém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

48. V příloze č. 7 části D se za bod 8. vkládá nový bod 9., který zní:

"9. Pepino mosaic virus rostliny rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] určené k pěstování, s výjimkou osiva".

Dosavadní body 9. až 15. se označují jako body 10. až 16.

49. V příloze č. 8 bodech 1., 12., 15. až 19. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

50. V příloze č. 8 bodě 10. se v pravém sloupci slova "Evropské unie (dále jen "EU")" nahrazují slovem "EU", slovo "Státní" před slovem "rostlinolékařská" se zrušuje a na konci se doplňují slova "a které zveřejnila ve Věstníku Ministerstva zemědělství (dále jen "Věstník")".

51. V příloze č. 8 bodě 11. se v pravém sloupci slova "Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (dále jen "EPPO")" nahrazují slovem "EPPO".

52. V příloze č. 8 bodě 14. se v pravém sloupci slovo "Státní" před slovem "rostlinolékařská" zrušuje a na konci se doplňují slova "a které zveřejnila ve Věstníku".

53. V příloze č. 8 bodě 19. se v pravém sloupci na konci za slovem "země" doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 4), která zní:

"4) Případné další země zveřejňuje rostlinolékařská správa ve Věstníku.".

54. V příloze č. 9 bodech 1.1, 1.2 a 1.3 se v levém sloupci za slovo "Koreje," vkládá slovo "Portugalska".

55. V příloze č. 9 se za bod 1.5 doplňuje bod 1.6, který zní:

"1.6 Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) původem z Portugalska Úřední potvrzení, že kůra byla tepelně ošetřena (nejméně 56 st. C po dobu alespoň 30 minut).".

56. V příloze č. 9 bodě 8.1 se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

57. V příloze č. 9 bodech 8.1 a 8.2 se v levém sloupci za slovo "zemí" doplňují čárka a slova "Ruska a Turecka".

58. V příloze č. 9 bodech 8.3 a 8.4 se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

59. V příloze č. 9 bodě 8.4 pravý sloupec zní:

"Kromě požadavků uvedených v bodech 8.1, 8.2 a 8.3 úřední potvrzení, že:

a) v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen,

b) rostliny byly úředně kontrolovány a byly shledány prostými příznaků napadení Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., a

c) v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od počátku úplného vegetačního období žádné příznaky napadení Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.".

60. V příloze č. 9 bodě 9. se v levém sloupci slova "s výjimkou plodů a semen" zrušují.

61. V příloze č. 9 bodě 9.1 se v levém sloupci za slovem "(Quercus L.)" doplňují čárka a slova "s výjimkou plodů a osiva".

62. V příloze č. 9 bodech 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12. a 13. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

63. V příloze č. 9 bodech 13. a 14. se v pravém sloupci v písmenu b) slova "z oblasti uznané za prostou" nahrazují slovy "z oblastí prostých".

64. V příloze č. 9 bodech 16. a 17. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

65. V příloze č. 9 bodě 17. se pravém sloupci v písmenu a) slova "uznaných za prosté" nahrazují slovem "prostých".

66. V příloze č. 9 bodech 18. až 20., 21.1 až 21.3, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2 písm. b) a c), 24. písm. b) a 25. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

67. V příloze č. 9 bodě 26.1 se v pravém sloupci v písmenu a) v bodě 1. slova "uznaných za prosté" nahrazují slovem "prostých".

68. V příloze č. 9 bodě 26.4 se v pravém sloupci slova "v bodech 26.1, 26.3 a 26.4" nahrazují slovy "v bodech 26.1 a 26.3".

69. V příloze č. 9 bodech 26.4 až 26.5 se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

70. V příloze č. 9 bodě 26.5 se v pravém sloupci číslice "26.5" nahrazuje číslicí "26.4".

71. V příloze č. 9 bodě 26.6 se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva" a v pravém sloupci se číslice "26.5" a "26.6" nahrazují číslicemi "26.4" a "26.5".

72. V příloze č. 9 se za bod 26.6 doplňuje bod 26.7, který zní:

"26.7 Rostliny rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.], určené k pěstování, s výjimkou osiva

Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v příloze č. 8 bodě 12. a v příloze č. 9 bodech 26.4, 26.5 a 26.6. úřední potvrzení, že v místě vypěstování nebyly při úředních kontrolách, provedených alespoň jednou v průběhu období, v němž se v tomto místě tyto rostliny nacházely, zjištěny žádné příznaky Pepino mosaic virus".

73. V příloze č. 9 bodech 27., 28.1 až 28.5, 30.1, 30.2 a 31. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

74. V příloze č. 9 bodě 32. se v pravém sloupci za slova "Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens" vkládají slova ", Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.".

75. V příloze č. 9 bodech 35.1 a 35.2 se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

76. V příloze č. 9 bodě 35.2 se v pravém sloupci číslice "34.1" nahrazuje číslicí "35.1".

77. V příloze č. 9 bodě 35.4 se v pravém sloupci v písmenu a) slova "z oblastí uznaných za prosté" nahrazují slovy "z oblastí prostých".

78. V příloze č. 9 bodech 36.1 a 36.2 se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

79. V příloze č. 9 bodě 36.2 se v pravém sloupci v písmenu b) číslice "35.1" nahrazuje číslicí "36.1".

80. V příloze č. 9 bodech 38. a 39. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva".

81. V příloze č. 9 bodě 39. se v pravém sloupci číslice "26.5, 26.6, 35.1, 35.2, 36." a "37."nahrazují číslicemi "26.4, 26.5, 36.1, 36.2, 37." a "38.".

82. V příloze č. 9 bodě 40. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva" a v pravém sloupci se číslice "26.5, 26.6, 35.1, 35.2, 36., 37." a "38." nahrazují číslicemi "26.4, 26.5, 36.1, 36.2, 37., 38." a "39.".

83. V příloze č. 9 bodě 41. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva", v pravém sloupci se číslice "26.5, 26.6, 26.7, 34.1, 34.2" a "35.2" nahrazují číslicemi "26.4, 26.5, 26.6, 35.1, 35.2" a "36.2" a za číslici "26.6" se vkládá číslice "26.7".

84. V příloze č. 9 bodě 42. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva" a v pravém sloupci se číslice "35.2" a "38." nahrazují číslicemi "36.2" a "39.".

85. V příloze č. 9 bodě 43. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva", v pravém sloupci se číslice "26.5, 26.6, 35.1, 35.2, 36., 37." a "38." nahrazují číslicemi "26.4, 26.5, 36.1, 36.2, 37., "38." a "39.".

86. V příloze č. 9 bodě 44. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva", v pravém sloupci se číslice "35.2" a "38." nahrazují číslicemi "36.2" a "39.".

87. V příloze č. 9 bodě 45. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva" a v pravém sloupci se v první odrážce slova "z oblasti prosté" nahrazují slovy "z oblastí prostých".

88. V příloze č. 9 bodě 46. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva", v pravém sloupci se číslice "26.5, 26.6, 26.7, 34.1, 34.2, 35.1, 35.2, 43." a "44." nahrazují číslicemi "26.4, 26.5, 26.6, 35.1, 35.2, 36.1, 36.2, 44." a "45." a za číslici "26.6" se vkládá číslice "26.7".

89. V příloze č. 9 bodě 47. se v levém sloupci slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva" a v pravém sloupci se za bod "26.6" vkládá bod "26.7".

90. V příloze č. 9 bodě 50.2 se v pravém sloupci číslice "48.1" nahrazuje číslicí "50.1" a v písmenu b) se slovo "příměsí" nahrazuje slovy "inertních částic".

91. Za přílohu č. 9 se vkládá nová příloha č. 9a, která zní:

"Příloha č. 9a k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, při jejichž pěstování nebo výrobě musí být splněny zvláštní požadavky rostlinolékařské péče podle §7c odst. 2 písm. e) zákona

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty Zvláštní požadavky
1. Rostliny borovice (Pinus L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva Úřední potvrzení, že v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního vegetačního období žádné příznaky Mycosphaerella pini E. Rostrup
2. Rostliny hlohovce (Pyracantha Roem.), hlohu (Crataegus L.), hrušně (Pyrus L.), jabloně (Malus Mill.), jeřábu (Sorbus L.), jiné než Sorbus intermedia (Ehrh) Pers., kdouloně (Cydonia Mill.), kdoulovce (Chaenomeles Lindl.), lokvátu (Eriobotrya Lindl.), mišpule (Mespilus L.), skalníku (Cotoneaster Ehrh.), a Stranvaesia Lindl., určené k pěstování, s výjimkou osiva Úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Erwinia amylovora (Burr.) Wunsl. et al., nebo
b) rostliny v místě vypěstování a v jeho bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,byly zničeny.
3. Rostliny avokáda (Persea Mill.), áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae), a Strelitziaceae, zakořenělé nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním substrátem Úřední potvrzení, že
(a) v místě vypěstování od počátku posledního vegetačního období nebyl zjištěn výskyt Radopholus similis (Cobb) Thorne nebo
(b) půda a kořeny podezřelých rostlin byly v období od počátku posledního úplného vegetačního období podrobeny úřednímu nematologickému testování nejméně na Radopholus similis (Cobb) Thorne, jímž byly shledány prosté uvedeného škodlivého organismu.
4. Rostliny jahodníku (Fragaria L.), maliníku a ostružiníku (Rubus L.) a slivoně (Prunus L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva

Příslušné škodlivé organismy jsou:
pro jahodník (Fragaria L.):
Phytophthora fragariae Hickman var fragariae
Wilcox et Duncan
Arabis mosaic nepovirus
Raspberry ringspot nepovirus
Strawberry crinkle cytorhabdovirus
Strawberry latent ringspot nepovirus
Strawberry mild yellow edge disease
Tomato black ring nepovirus
Xanthomonas fragariae Kennedy et King

pro slivoně (Prunus L.):
Apricot chlorotic leafroll phytoplasma
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

pro broskvoň [Prunus persica (L.) Batsch]:
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

pro maliník a ostružiník (Rubus L.):
Arabis mosaic nepovirus
Raspberry ringspot nepovirus
Strawberry latent ringspot nepovirus
Tomato black ring nepovirus
Úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých příslušných škodlivých organismů, nebo
b) v místě vypěstování od počátku posledního vegetačního období nebyly na rostlinách zjištěny žádné příznaky chorob působených příslušnými škodlivými organismy
5. Rostliny hrušně (Pyrus L.) a kdouloně (Cydonia Mill.) určené k pěstování, s výjimkou osiva Kromě požadavků uvedených v bodě 2. úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblasti prostých pear decline phytoplasma, nebo
b) z místa vypěstování a z jeho bezprostředního okolí byly v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období odstraněny rostliny, u kterých byly zjištěny příznaky vzbuzující podezření na pear decline phytoplasma
6. Rostliny jabloně (Malus Mill.) určené k pěstování, s výjimkou osiva Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodě 2. úřední potvrzení, že
(a) rostliny pocházejí z oblastí prostých apple proliferation phytoplasma nebo
(b)
1. rostliny, kromě těch, které byly vypěstované ze semen,
- byly úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém bylo požadováno, aby pocházely v přímé linii z materiálu, který byl udržován za odpovídajících podmínek a byl úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod na nejméně apple proliferation phytoplasma a byl shledán prostým uvedeného škodlivého organismu, nebo
- pocházejí v přímé linii z materiálu, který byl udržován za odpovídajících podmínek a byl alespoň jednou během posledních šesti úplných vegetačních období úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na apple proliferation phytoplasma a byl shledán prostým uvedeného škodlivého organismu
2. na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří úplných vegetačních období zjištěny žádné příznaky apple proliferation phytoplasma
7. Rostliny následujících druhů slivoně (Prunus L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva
- Prunus amygdalus Batsch
- Prunus armeniaca L.
- Prunus blireana Andre
- Prunus brigantina Vill.
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.
- Prunus domestica ssp. domestica (L.)
- Prunus domestica ssp. insittia (L.) C.K Schneid.
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.
- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holosericea Batal.
- Prunus hortulana Bailey
- Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
- Prunus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Ait.
- Prunus persica (L.) Batsch.
- Prunus salicina L.
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb.
- Prunus triloba Lindl.
- jiné k plum pox potyvirus náchylné druhy Prunus L.
Kromě požadavků uvedených pro tyto rostliny v bodě 4. úřední potvrzení, že
(a) rostliny pocházejí z oblastí prostých plum pox potyvirus, nebo
(b)
1. rostliny, kromě těch, které byly vypěstované ze semen,
- byly úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém bylo požadováno, aby pocházely v přímé linii z materiálu, který byl udržován za odpovídajících podmínek a byl úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na plum pox potyvirus a byl shledán prostým uvedeného škodlivého organismu, nebo
- pocházejí v přímé linii z materiálu, který byl udržován za odpovídajících podmínek a byl alespoň jednou během posledních tří úplných vegetačních období úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na plum pox potyvirus a byl shledán v těchto testech prostým uvedeného škodlivého organismu
2. na rostlinách v místě vypěstování nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří úplných vegetačních období zjištěny žádné příznaky plum pox potyvirus
3. rostliny v místě vypěstování, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými viry nebo virům podobnými patogeny, byly odstraněny
8.1 Hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování, jiné než hlízy určené ke šlechtitelským účelůmm Úřední potvrzení, že
(a) jsou splněna opatření proti šíření Clavibacter ichiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Globodera pallida (Stone) Behrens a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, uveřejněná rostlinolékařskou správou ve Věstníku, a
(b) hlízy pocházejí
1. z oblasti prostých Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo
2. z oblastí, kde se vyskytují Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen, a
- buď pocházejí z místa vypěstování, které bylo na základě ročního sledování hostitelských porostů a vizuální kontrolou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po sklizni v místě vypěstování shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo
- byly po sklizni namátkově vzorkovány a kontrolovány na přítomnost příznaků napadení po použití vhodné metody, která vznik příznaků podporuje, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byla rovněž ve vhodných termínech a při každém balení nebo přípravě hlíz pro uvádění do oběhu provedena vizuální kontrola povrchu a řezu hlíz a hlízy byly shledány prostými Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškerých populací) a Meloidogyne fallax Karssen
8.2 Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k pěstování, kromě hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.) uvedených v bodě 8.1 a kromě kultur udržovaných jako materiál v genobankách nebo genetických sbírkách (a) Rostliny musí být udržovány v karanténních podmínkách a musí být v karanténních testech shledány prostými všech škodlivých organismů.
(b) Karanténní testy podle písmene (a) musí být prováděné:
1. školenými pracovníky rostlinolékařské správy nebo jiného úředně oprávněného orgánu pod dohledem rostlinolékařské správy,
2. v místě s vybavením vyhovujícím pro práci se škodlivými organismy a k udržování rostlin, včetně indikátorových rostlin, takovým způsobem, aby bylo zamezeno jakémukoliv nebezpečí šíření škodlivých organismů
3. u každé partie rostlin
- vizuální prohlídkou zaměřenou na zjišťování příznaků způsobených jakýmikoliv škodlivými organismy, prováděnou v pravidelných intervalech v průběhu celého trvání alespoň jednoho vegetačního období s ohledem na druh rostliny a její vývojové stadium v době testování, a
- testováním podle vhodných metod stanovených rostlinolékařskou správou
-- v případě hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.) nejméně na
Andean potato latent virus
Arracacha virus B oca strain
Potato black ringspot virus
Potato spindle tuber viroid
Potato virus T
Andean potato mottle virus
Běžné viry bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leaf roll virus Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthof) Davis et al.
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
-- v případě semen bramboru (Solanum tuberosum L.) nejméně na
Andean potato latent virus
Arracacha virus B oca strain
Potato black ringspot virus
Potato spindle tuber viroid
Potato virus T
Andean potato mottle virus
běžné viry bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leaf roll virus.
(c) Vhodnými metodami musí být určeny všechny škodlivé organismy způsobující jakékoliv příznaky napadení, které byly zjištěny při vizuální prohlídce.
(d) Veškeré rostliny, které nebyly testováním podle písmene b) shledány prostými škodlivých organismů uvedených pod písmenem b), musí být okamžitě zničeny nebo musí být ošetřeny postupy a prostředky, které povedou k eradikaci příslušných škodlivých organismů.
(e) Právnická nebo fyzická osoba, která vlastní rostliny uvedené v tomto bodě, o tom musí průkazně informovat rostlinolékařskou správu.
8.3 Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určených k pěstování a udržovaných jako materiál v genobankách nebo genetických sbírkách Právnická nebo fyzická osoba, která vlastní rostliny uvedené v tomto bodě, o tom musí průkazně informovat rostlinolékařskou správu.
8.4 Hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.) kromě těch, které jsou uvedené v bodech 8.1, 8.2 a 8.3. Na obalech nebo v případě volně ložených brambor na dopravním prostředku musí být uvedeno registrační číslo, potvrzující, že brambory byly vypěstovány registrovanými osobami podle §7b odst. 1 zákona, které plní opatření proti šíření Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Globodera pallida (Stone) Behrens al. a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, uveřejněná rostlinolékařskou správou ve Věstníku.
8.5 Rostliny lilkovité (Solanaceae) určené k pěstování, s výjimkou osiva a rostlin uvedených v bodech 8.3 a 8.4. Kromě požadavků uvedených v bodech 8.1 a 8.2, kde je to opodstatněné, úřední potvrzení, že
(a) rostliny pocházejí z oblastí prostých potato stolbur phytoplasma, nebo
(b) na rostlinách v místě vypěstování nebyly od počátku posledního úplného vegetačního období zjištěny žádné příznaky potato stolbur phytoplasma.
9. Rostliny chmelu (Humulus lupulus L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly v místě vypěstování od počátku posledního úplného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Verticillium albo-atrum Reinke a Berthold a Verticillium dahliae Klebahn
10. Rostliny hvozdíku (Dianthus L.), listopadky [Dendranthema (DC) Des. Moul.] a muškátu (Pelargonium L Hérit. ex Ait), určené k pěstování, s výjimkou osiva Úřední potvrzení, že
a) v místě vypěstování nebyly od počátku posledního úplného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Helicoverpa armigera Hubner nebo Spodoptera littoralis (Boisd.), nebo
(b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.
10.1 Rostliny listopadky [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené k pěstování, s výjimkou osiva Kromě požadavků uvedených v bodě 10. kde je to opodstatněné, úřední potvrzení, že
(a) rostliny jsou nejvýše třetí generací odvozenou od materiálu, který byl testován na chrysathemum stunt viroid a byl shledán tohoto viroidu prostým, nebo pocházejí přímo z materiálu, z něhož byl v období kvetení úředně prohlédnut reprezentativní vzorek nejméně 10% rostlin a tento vzorek byl shledán prostým chrysathemum stunt viroid, a
(b) celé rostliny nebo řízky pocházejí z podniků:
- ve kterých byly vykonány v průběhu tří měsíců před odesláním nejméně jednou měsíčně úřední kontroly, při nichž nebyly zjištěny žádné příznaky Puccinia horiana P. Hennings a v jejichž bezprostředním okolí nebyly v průběhu tří měsíců před prodejem zjištěny žádné příznaky Puccinia horiana P. Hennings, nebo
- v nichž byly tyto rostliny vhodným způsobem ošetřeny proti Puccinia horiana P. Hennings, a
(c) v případě nezakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani na matečných rostlinách, z nichž byly řízky získány, zjištěny žádné příznaky Didymella ligulicola (K. F. Baker, Dimock et L. H. Davis) von Arx nebo v případě zakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani v místech zakořenění, zjištěny žádné příznaky Didymella ligulicola (K. F. Baker, Dimock et L. H. Davis) von Arx.
10.2 Rostliny hvozdíku (Dianthus L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva Kromě požadavků uvedených v bodě 10. úřední potvrzení, že
- rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin, u kterých bylo úředně uznaným testováním provedeným nejméně jednou během předcházejících dvou let prokázáno, že jsou prosté Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Bakker, Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al. a Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma, a
- na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky výše jmenovaných škodlivých organismů.
11. Cibule narcisu (Narcissus L.) a tulipánu (Tulipa L.) s výjimkou těch, u kterých je patrné podle způsobu balení nebo jiných příznaků, že jsou určené k prodeji konečným spotřebitelům a nejsou určené k obchodní produkci řezaných květů (Leucanthemum L.), lilku vejcoplodého Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly od počátku posledního úplného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev.
12. Rostliny Argyranthemum spp., brukve (Brassica spp.), gerbery (Gerbera Cass.), hořepníku (Exacum spp.), hvězdnice (Aster spp.), hvozdíku (Dianthus L.) a jeho kříženců, kopretiny (Solanum melongena L.), listopadky [Dendranthema (DC.) Des Moul.], lociky (Lactuca spp.), miříku celeru (Apium graveolens L.), okurky (Cucumis spp.), papriky roční (Capsicum annuum L.), rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw.], sporýše (Verbena L.), šateru (Gypsophila L.), špenátu (Spinacia L.), vlčího bobu (Lupinus L.) a vratiče (Tanacetum L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva Kromě požadavků uvedených v bodech 10., 10.1 a 10.2, pokud je to opodstatněné, úřední potvrzení, že
(a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), nebo
(b) v místě pěstování nebyly při úředních prohlídkách vykonaných alespoň jednou měsíčně nejméně v období posledních tří měsíců před sklizní zjištěny žádné příznaky Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), nebo
(c) rostliny byly bezprostředně před prodejem prohlédnuty a shledány prostými v tomto bodě uvedených škodlivých organismů a byly podrobeny ošetření zaměřenému na eradikaci těchto ,škodlivých organismů.
13. Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k pěstování, vypěstované ve volné půdě Musí být prokázáno, že místo vypěstování je známo jako prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
14. Rostliny řepy (Beta vulgaris L.) určené k pěstování, s výjimkou osiva Úřední potvrzení, že
(a) rostliny pocházejí z oblastí prostých beet leaf curl rhabdovirus, nebo
(b) v oblasti pěstování není znám výskyt beet leaf curl rhabdovirus a v místě vypěstování nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního vegetačního období žádné příznaky beet leaf curl rhabdovirus.
15. Rostliny begonie (Begonia L.), určené k pěstování, s výjimkou osiva, hlíz a oddenků, a rostliny pryšce (Euphorbia pulcherrima Willd.) určené k pěstování, s výjimkou osiva; jiné než rostliny, u nichž je podle způsobu jejich balení nebo stupně vývoje jejich květů (nebo listenů) nebo jiným způsobem zjevné, že jsou určeny k prodeji konečným spotřebitelům, kteří nepodnikají v rostlinné výrobě Úřední potvrzení, že:
(a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Bemisia tabaci Genn., nebo
(b) na rostlinách v místě vypěstování nebyly při úředních prohlídkách vykonaných alespoň jednou měsíčně v období posledních tří měsíců před prodejem zjištěny žádné příznaky napadení Bemisia tabaci Genn., nebo
(c) rostliny byly bezprostředně před prodejem podrobeny ošetření zaměřenému na eradikaci Bemisia tabaci Genn. a byly prohlédnuty a shledány prostými živých jedinců Bemisia tabaci Genn.
16. Rostliny rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] určené k pěstování, s výjimkou osiva Kromě požadavků uvedených v bodech 8.5, a 12. úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Tomato yellow leaf curl bigeminivirus nebo
b) na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky Tomato yellow leaf curl bigeminivirus, a
- rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci Genn. nebo
- místo vypěstování bylo při úředních prohlídkách vykonaných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem shledáno prostým Bemisia tabaci Genn., nebo
c) v místě vypěstování nebyly zjištěny příznaky Tomato yellow leaf curl bigeminivirus, místo vypěstování bylo vhodně ošetřeno proti Bemisia tabaci Genn. a probíhal v něm monitoring, kterým nebyla zjištěna přítomnost Bemisia tabaci Genn.
17. Osivo rajčete jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční metodou nebo jinou rovnocennou metodou, schválenou pro snížení rizika přenosu Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. a
a) semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. nebo
b) na rostlinách v místě vypěstování nebyly během celého vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob způsobených. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al nebo
c) reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování nejméně na Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al a za použití vhodných metod a přitom bylo prokázáno, že semena jsou prostá příslušných škodlivých organismů
18. Osivo slunečnice roční (Helianthus annuus L.) Úřední potvrzení, že
(a) semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, nebo
(b) semena, s výjimkou semen odrůd rezistentních ke všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni vyskytujícím se v oblasti vypěstování, byla podrobena vhodnému ošetření proti Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni.
19.1 Osivo vojtěšky seté (Medicago sativa L.) Úřední potvrzení, že
(a) v místě vypěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev a tento škodlivý organismus nebyl zjištěn ani při laboratorních testech vykonaných na reprezentativním vzorku nebo
(b) před prodejem byla provedena fumigace osiva.
19.2 Osivo vojtěšky seté (Medicago sativa L.) Kromě požadavků uvedených v bodě 19.1 úřední potvrzení, že
a) semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. nebo
b) v podniku a v jeho bezprostředním okolí
- nebyl od počátku posledních uplynulých deseti let zjištěn výskyt Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.
- a
-- sklizená semena náleží k odrůdě, která je uznána za vysoce rezistentní k Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al, nebo
-- v době sklizně nezačalo ještě jeho čtvrté úplné vegetační období od doby výsevu a porost poskytl nejvýše jednu předcházející sklizeň semen, nebo
-- obsah inertních částic v osivu, který byl zjištěn způsobem používaným pro úřední zkoušení osiv v České republice, nepřevyšuje 0,1% hmotnosti semen,
a
- během posledního úplného vegetačního období nebo případně posledních dvou vegetačních období nebyly v místě vypěstování na žádném porostu vojtěšky seté (Medicago sativa L.) zjištěny příznaky Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et
al a
- porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních tří let před výsevem nebyla pěstována vojtěška setá (Medicago sativa L.).
20. Osivo fazolu (Phaseolus L.) Úřední potvrzení, že
(a) semena pocházejí z oblastí prostých Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. nebo
(b) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto testech byl shledán prostým Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.".

92. V příloze č. 10 bod 2. zní:

"2. České Budějovice silniční
poštovní
ČSAD České Budějovice a.s.
Technický a zasilatelský závod
Pekárenská 77a
vyclívací pošta
České Budějovice 02
pravidelně přetržitý
na vyzvání".

93. V příloze č. 10 bodě 9. v pátém sloupci se slovo "nepřetržitý" nahrazuje slovy "pravidelně přetržitý".

94. V příloze č. 10 se bod 20. zrušuje.

Dosavadní body 21. až 24. se označují jako body 20. až 23.

95. V příloze č. 10 bodě 21. v pátém sloupci se zrušují slova "pravidelně přetržitý a".

96. V příloze č. 10 se bod 25. zrušuje.

Dosavadní body 26. až 31. se označují jako body 24. až 29.

97. Za přílohu č. 10 se vkládá nová příloha č. 10a, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 10a k vyhlášce č. 83/1997 Sb.

Minimální technické podmínky pro provádění rostlinolékařské kontroly ve vstupních místech

Minimálními technickými podmínkami pro provádění rostlinolékařské kontroly ve vstupních místech se rozumí:

a) komunikační a administrativní vybavení umožňující

- rychlé spojení s

- - příslušným okresním, oblastním a ústředním pracovištěm rostlinolékařské správy,

- - specializovanými diagnostickými laboratořemi,

- - celními úřady,

- kopírování dokumentů;

b) vybavení potřebné k provádění rostlinolékařské kontroly:

- vhodné místo k provádění kontroly (např. odstavný pruh s rampou u silniční přepravy, odstavná kolej, nad níž není umístěna trolej, s rampou u železniční přepravy),

- odpovídající osvětlení,

- stůl (stoly) k provádění kontroly,

- pomůcky pro

- - vizuální prohlídky zásilek,

- - dezinfekci prostor vstupního místa,

- - přípravu vzorků k následným testům ve specializovaných diagnostických laboratořích;

c) vybavení pro odběr vzorků ze zásilek:

- vhodný materiál pro jednoznačnou identifikaci a oddělené balení každého vzorku,

- vhodný obalový materiál pro zasílání vzorků do specializovaných diagnostických laboratoří,

- plomby,

- úřední razítka,

- odpovídající osvětlení;

d) ostatní technické podmínky:

- přístup k přístrojům a k pomůckám vhodným ke zjišťování a určování škodlivých organismů,

- přístup k vhodným prostorům a zařízením pro

- - uskladnění zásilek způsobem, aby bylo do rozhodnutí o naložení s nimi vyloučeno riziko rozšíření škodlivých organismů z nich,

- - zničení zásilek nebo jejich částí, nebo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření s nimi;

e) vybavení

- průběžně aktualizovanými metodickými pokyny k provádění rostlinolékařské kontroly,

- platným zněním rostlinolékařských předpisů České republiky,

- platným seznamem adres včetně spojení na specializované diagnostické laboratoře, které jsou úředně pověřené k provádění laboratorních rozborů ke zjišťování a určování škodlivých organismů,

- platnými postupy k zajištění neporušenosti úředně odebraných vzorků během dopravy do určené laboratoře a během provádění laboratorních rozborů v této laboratoři,

- aktualizovaným přehledem o dovezených zásilkách rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly podrobeny rostlinolékařské kontrole, a přehledem výsledků těchto kontrol včetně výsledků laboratorních rozborů ve specializovaných diagnostických laboratořích.".

98. Nadpis přílohy č. 11 zní:

"Rostliny určené k pěstování, které podléhají po dovozu následné rostlinolékařské kontrole podle § 12 odst. 7 zákona".

99. V příloze č. 11 se v bodech 1. a 2. slovo "semen" nahrazuje slovem "osiva" a slova "rozmnožovací materiál z nich vyrobený" se nahrazují slovy "rostliny z nich vypěstované".

100. V přílohách č. 3, 6, 7, 8 a 9 poznámka pod čarou č. 3) a v příloze č. 11 poznámka pod čarou č. 2) znějí:

"Mezi rostliny slivoně (Prunus L.) v širším pojetí se zahrnují rostliny třešně a višně (Cerasus Duhamel), broskvoně (Persica Mill.), meruňky (Armeniaca Scop.), mandloně (Amygdalus L. ) a švestky (Prunus L.) včetně švestky, slivoně, myrobalánu a trnky.".

Čl. II

Zrušuje se vyhláška č. 44/1995 Sb., kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 3 a 4, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2001, a bodů 93 až 96, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2001.


Ministr: Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru