Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 403/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

Částka 151/2001
Platnost od 14.11.2001
Účinnost od 14.11.2001
Zrušeno k 01.01.2006 (412/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

403

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. října 2001,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 322/2001 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., nařízení vlády č. 152/1999 Sb., nařízení vlády č. 17/2001 Sb. a nařízení vlády č. 275/2001 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností - obecná část

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
1.Krizové plánování (obranné plánování, civilní nouzové plánování)V - D
Mezinárodní jednání, smlouvy, protokoly, zápisy nebo informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnouV - PT
3.Způsob zajištění bezpečnosti informačního systému nakládajícího 
a) s utajovanými skutečnostmiV - PT
b) s neutajovanými skutečnostmi, pokud by neoprávněné nakládání s nimi mohlo způsobit újmu1) zájmům2) České republikyV - D
4.Evidence pracovníků kryptografické ochranyV - D
5.Evidence kryptografických prostředků a kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných skutečnostíV - D
6.Metody a způsoby organizace, řízení a provádění kryptografické ochrany utajovaných skutečnostíV - T
7.Normy, metody, postupy a výsledky měření parazitního elektromagnetického vyzařováníV - PT
8.Kryptografické prostředky a klíčové materiály určené k ochraně utajovaných skutečnostíV - PT
9.Souhrnná technická a výrobní dokumentace kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečnostíV - D
10.Výroba a zkoušení kryptografických prostředků a kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných skutečnostíV - PT
11.Zpráva o stavu zabezpečení ochrany utajovaných skutečnostíV - T
12.Systém a organizace ochrany objektů, ve kterých se vyskytují utajované skutečnosti, včetně systémů technického, elektrického a elektronického zabezpečeníV (není-li dále stanoveno jinak)

1) § 2 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., ve znění zákona č. 363/2000 Sb.".

2. V příloze č. 2 bodě 16 se za slova "v technologii" vkládá slovo "bankovek,".

3. V příloze č. 3 se na konci doplňuje bod 18, který zní:

„18.Citlivé politické, bezpečnostní a ekonomické informace z oblasti mezinárodních vztahůV - T“.

4. V příloze č. 8 se na konci bodu 6 doplňují tato slova: "a ropy".

5. V příloze č. 8 bodě 7 se za slova "pohonných hmot" vkládají slova "a ropy".

6. V příloze č. 8 bodě 10 se slovo "uskutečněných" zrušuje.

7. Příloha č. 10 zní:

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva obrany

Pořadové čísloUtajovaná skutečnost Stupeň utajení
ResortSvazSvazekÚtvar
Bezpečnost komunikačních a informačních systémů    
1.Zvláštní programové a technické vybaveníV - TV - DV - DV
2.Kmitočtová pásma radioelektronických prostředků Armády České republiky, jejich rozdělení a využitíDD  
3.Jmenovité kmitočtyV - TV - TV - TV - D
4.Organizace a ochrana komunikačních a informačních systémůV - TDDV
5.Telefonní seznamy s uvedením funkcí a jmenV - DV - DV 
6.Seznamy faxových stanic a terminálů komunikačních a informačních systémůVVV 
Bezpečnost kryptografických produktů, mechanizmů a informací    
7.Informace z oblasti kryptografické ochrany utajovaných skutečnostíV - TV - TV - TV - D
8.Databáze, přehledy a evidence pracovníků kryptografické ochrany informacíDV  
9.Prostředky kryptografické ochrany utajovaných skutečnostíV - PTV - PTV - TV - D
10.Identifikační údaje pro oprávněnost přístupu k informacím stupně utajení Důvěrné až Přísně tajnéD - TD - TDV - D
Bezpečnost průmyslová, objektová a technická    
11.Výsledky bezpečnostních prohlídek a s nimi spojené měření elektromagnetického vyzařovániDDDD
12.Bezpečnostní identifikační přístupové systémy do chráněných objektů, prostorů a zařízeníV - TV - TV - TV - T
13.Projektová dokumentace utajované výstavby vojenského objektu (stanoví uživatel)V - TV - TV - TV - T
Finanční zabezpečení    
14.Finanční zabezpečení a hospodaření v Armádě České republiky pro první období stavu ohrožení státu a válečného stavuVVVV
Inspekce ministra obrany    
15.Plánování a výsledky kontrolní činnosti Inspekce ministra obranyV - T   
Logistika vojsk    
16.Souhrnné údaje o materiálním a technickém zabezpečení mobilizace Armády České republiky a stavu ohrožení státu a válečného stavuTDV - D 
17.Dislokace a kapacita muničních skladů, skladů střelných zbraní a utajované techniky a skladů kapalných raketových pohonných hmotV - DV - DVV
18.Směrnice a podklady pro zabezpečení mobilizačních příprav výrobních organizací a jiných fyzických a právnických osob u zástupců vojenských správV   
19.Kapalné raketové pohonné hmoty - chemické složení a jakostní ukazateleDDDD
Obranný výzkum a vývoj, technický rozvoj a vědecko-informační činnost    
20.Údaje z oblasti obranného a technického výzkumu a vývojeV-T   
Operační záležitosti    
21.Operační a bojové dokumenty k obraně České republiky proti vnějšímu ohroženíD - PTD - TDD
22.Plány, směrnice a hodnocení úkolů na období a výcvikový rokV - DVV 
23.Vlastní informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují údaje o vojenských objektech Severoatlantické aliance a ostatních státůV - TV - TV - TV - T
Bojová a mobilizační pohotovost    
24.Organizace a hodnocení bojové pohotovostiTD - TV - DV - D
25.Mobilizace ozbrojených sil České republiky a další mimořádná opatření za stavu ohrožení státu a válečného stavuT   
26.Plány bojové a mobilizační pohotovostiV - PTV - TV - DV - D
27.Doplňování ozbrojených sil České republikyV - DV - DVV
28.Evidence zálohy, věcných prostředků (mužstvo a poddůstojníci, hodnostní sbory, věcné prostředky pro zabezpečení ozbrojených sil)V - DV - DVV
29.Doplňování ozbrojených sil České republiky odvedenciVV  
30.Evidence mužstva a poddůstojníků v základní nebo náhradní služběVV  
31.Předpisy v oblasti bojové a mobilizační pohotovostiD   
32.Mobilizační příprava vojsk a vojenských správních úřadůDDVV
Organizace ozbrojených sil České republiky    
33.Válečná organizační struktura Armády České republiky podle jednotlivých velitelských stupňů, včetně dislokaceTDV 
34.Působnosti součástí a zařízení za válkyDDVV
35.Tabulky počtů součásti (zařízení)VVVV
36.Soubor tabulek počtů součástí a zařízení podle identifikačních listů (záznamů) tabulek počtů, plánované mírové a válečné počty osobV - TV - DV 
37.Skutečný charakter součásti (zařízení) a její dislokace, krytý legendovým názvem   D
38.Přehled o otevřených názvech válečných součástí (zařízení) ve spojitosti s dislokacíTDVV
39.Přehled o otevřených názvech mírových součástí (zařízení) ve spojitosti s dislokacíVV  
Vojenská evidence    
40.Vojenská evidence osob za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo dokumentace k připravenosti na tento stavDDVV
Strategie obrany státu, obranné plánování    
41.Strategické záměry, koncepce a cíle obrany státuD-T   
42.Strategické záměry a plány výstavby resortu obranyD-T   
43.Stav a prognóza vojenské strategické situaceD   
44.Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky a movitého a nemovitého materiáluV-D   
45.Plán zahraniční obranné průmyslové spolupráce v oblasti vyzbrojováníD   
46.Dotazník k plánování výzbroje Armády České republiky (APQ CZ)V-D   
47.Plán přijetí a zavedení iniciativy obranných schopností (DCI)D-T   
Systém plánování, programování a rozpočtování    
48.Dokumenty fáze plánování, programování a rozpočtováníV-DV-DV 
49.Programový plánDD  
50.Kalkulační listyVVVV
Geografická služba    
51.Rozhodující dokumenty pro řízení a rozvoj geografického zabezpečení a geografické služby Armády České republikyV-DV-DVV
52.Katalogy souřadnic geodetických bodů v souřadnicovém systému S 1942/83 nebo WGS 84 v knižním zpracování nebo na digitálních médiích určené pro potřeby obrany státuVVVV
53.Transformační koeficienty nebo souřadnice identických bodů nebo další související podklady umožňující výpočet těchto koeficientů pro převod mezi geodetickými systémy S 1942/83 a WGS 84 a ostatními užívanými souřadnicovými systémy s přesností stanovenou pro katalogy souřadnic geodetických bodů Armády České republikyVVVV
54.Speciální mapy, vojenskogeografické a další podklady všech měřítek vyjádřené graficky, textem nebo na digitálních médiích, určené pro potřeby obrany státuV-TV-TV-DV
55.Souřadnice bodů (skupiny bodů) na objektech (v prostorech) se zvláštním režimem ochrany v jakémkoliv geodetickém systému a zobrazeníV-TV-TV-DV-D
Vojenská policie    
56.Údaje o prostředcích práce a výsledcích činnosti bezpečnostní služby Vojenské policie v konkrétních prošetřovaných případech kvalifikované trestné činnostiVV  
57.Přehledy a informace o závažných událostech a trestné činnostiVVV 
58.Vyhodnocení rizik a návrh bezpečnostních opatření k jejich eliminaci v objektech ozbrojených silV-DV-DV-DV-D
59.Celkový systém technické ochrany a fyzické ostrahy objektů ozbrojených sil (i v poli)V-DV-DV-DV-D
60.Dopravně správní evidenceVVVV
Všeobecné záležitosti    
61.Zdravotní stav vojsk při ohrožení státu a válečném stavuVVV 
62.Hygienicko - epidemiologická situace v Armádě České republikyVVV 
63.Obranná standardizaceV-TVV 
Zahraniční styk    
64.Dokumentace, která obsahuje zvláštní poznatky z jednání s vojenskými a leteckými přidělenci akreditovanými v České republiceV - D   

8. V příloze č. 11 bod 2 zní:

„2.Souhrnné materiály a hodnocení hospodářské situace dopravy a spojů, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státuV-TV-DV - D“.

9. Příloha č. 14 zní:

„Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení Úřad
1.Bezpečnostní spis k navrhované osoběV - PT
2.Spis o bezpečnostní prověrce organizaceV - PT
3.Souhrnná evidence určených osobD
4.Analýzy a informační zprávy týkající se bezpečnostních prověrek fyzických osob a organizacíV - PT
5.Organizace a způsob provádění ochrany objektu a pracovišť Národního bezpečnostního úřadu, včetně jejich dislokaceV - T
6.Koncepce a plány rozvoje v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a vývoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečnostíV - PT
7.Souhrnné údaje o výzkumně - vývojových úkolech v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a technického rozvoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečnostíV - PT
8.Návrhy a realizace kryptografických algoritmů včetně struktury kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných skutečnostíV - PT
9.Kryptologické rozbory kryptografických algoritmů a kryptologicko - technické rozbory kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností, včetně technických zprávV - PT
10.Vstupní a výstupní informace při provádění kryptoanalýzy v oblasti ochrany utajovaných skutečnostíV - PT
11.Souhrnné podklady k provedení certifikace kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností, její metody, postupy a dílčí výsledkyV - PT
12.Technické zprávy o hodnocení informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmiV - PT".

10. V příloze č. 16 se body 1 a 2 zrušují. Dosavadní body 3 až 7 se označují jako body 1 až 5.

11. V příloze č. 16 bodě 4 se za slovo "Podklady" vkládají slova "zpracovávané Kanceláří prezidenta republiky".

12. V příloze č. 16 bodě 5 se za slovo "Podklady" vkládají slova "zpracovávané Kanceláří prezidenta republiky".

13. V příloze č. 17 se slova "Oblastní odbory" nahrazují slovy "Územní odbory a oddělení".

14. Příloha č. 18 zní:

„Příloha č. 18 k nařízeni vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ÚřadOrganizace
Bezpečnostní rada státu  
1.Plánovací, přípravná a realizační opatření a dokumenty v oblasti zajišťování bezpečnosti České republikyD - PT 
2.Analýzy rizik a hrozeb týkající se bezpečnosti České republikyT - PT 
3.Zprávy o stavu zajišťování bezpečnosti České republikyD - PT 
4.Zapojení České republiky při plnění spojeneckých závazků v zahraničíD - T 
Výbor pro zpravodajskou činnost  
5.Dokumentace související s jednáním Výboru pro zpravodajskou činnostV - PT 
Ochrana objektů  
6.Projektová dokumentace a údaje o elektronickém zabezpečovacím systému a kamerovém systému vybraných objektů Úřadu vládyV - DV - D".

15. V příloze č. 19 bodě 6 se slovo "čas" nahrazuje slovy "cíl přesunu".

16. V příloze č. 19 bodě 9 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

17. V příloze č. 19 se bod 11 zrušuje. Dosavadní body 12 až 17 se označují jako body 11 až 16.

18. V příloze č. 19 bod 11 zní:

„11.Souhrnné výkazy, sestavy a systematika účtů pro speciální klientyV V“.

19. V příloze č. 19 bodě 13 se označení "V" nahrazuje označením "V - T".

20. V příloze č. 19 se bod 16 včetně nadpisu "Ostatní" zrušuje.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.

Přesunout nahoru