Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 396/2001 Sb.Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů

Částka 149/2001
Platnost od 09.11.2001
Účinnost od 09.11.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

396

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. října 2001

o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. a) tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podmínky poskytování úvěrů obcím z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") ke krytí části nákladů spojených s opravami a modernizacemi bytů.

§ 2

Podmínky poskytnutí úvěru

(1) Úvěr z Fondu lze poskytnout obci, jestliže obec

a) má zřízen peněžní fond,1) jehož prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu v bance a jsou určeny na opravy nebo modernizace bytů, (dále jen "úvěrový fond"),

b) do úvěrového fondu převádí prostředky z úvěru poskytnutého Fondem a vlastní prostředky určené na opravy nebo modernizace bytů,

c) vydá pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu obsahující alespoň skutečnosti uvedené v § 3,

d) nemá žádné splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení.

(2) Úvěr lze obci poskytnout na základě písemné žádosti podané Fondu. K žádosti obec přikládá

a) pravidla obsahující podmínky použití prostředků úvěrového fondu podle odstavce 1 písm. c),

b) název účtu u banky, na kterém budou soustředěny prostředky úvěrového fondu,

c) prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o úvěr nemá závazky podle odstavce 1 písm. d).

§ 3

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu

(1) Prostředky úvěrového fondu lze použít

a) k úhradě nákladů spojených s opravami nebo modernizacemi bytů, včetně nákladů spojených s vedením peněžního účtu u banky,

b) ke splácení úvěru podle § 4.

(2) Na účely uvedené v odstavci 1 písm. a) může obec použít prostředky úvěrového fondu pouze za předpokladu, že

a) na opravy nebo modernizace bytů použije nejméně 50 % finančních prostředků z jiných zdrojů než z úvěru poskytnutého Fondem,

b) do úvěrového fondu bude pravidelně, minimálně v ročních intervalech, převádět prostředky nejméně ve výši částky, která odpovídá podílu vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do splatnosti úvěru poskytnutého Fondem, zvýšené o 3 % ročně,

c) minimálně 20 % z prostředků úvěrového fondu bude použito na opravy nebo modernizace bytů jiných fyzických nebo právnických osob; tento limit nemusí být dodržen jen v případě, že jiné fyzické nebo právnické osoby byly způsobem v místě obvyklým seznámeny s možností poskytnutí prostředků z úvěrového fondu a neprojevily o ně zájem.

(3) Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu dále stanoví, že dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví bytů, na jejichž opravy nebo modernizace byly prostředky z úvěrového fondu poskytnuty, na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, prostředky se ponechají tomuto novému vlastníkovi bytu, a to ve výši a za podmínek sjednaných s původním příjemcem prostředků, pokud nový vlastník převezme v plném rozsahu závazek ke splacení zbývající části těchto prostředků a převezme v plném rozsahu i práva a závazky vyplývající ze smlouvy o jejich poskytnutí.

§ 4

Splácení úvěru obcí

(1) Fond stanoví podmínky splácení úvěru tak, aby

a) lhůta splatnosti úvěru nepřesáhla 10 let,

b) jistinu bylo možno splácet postupně v dohodnutých splátkách, popřípadě ji bylo možno splatit předčasně,

c) obec byla povinna neprodleně úvěr splatit, použije-li prostředky z úvěru k jinému účelu, než ke kterému byl Fondem poskytnut.

(2) Úroková sazba z úvěru poskytnutého Fondem činí 3 % ročně.

(3) Úroky z úvěru hradí obec vždy do konce kalendářního čtvrtletí na účet Fondu.

§ 5

Pro kontrolu dodržování podmínek použití peněžních prostředků Fondu podle tohoto nařízení a uplatnění sankcí platí zvláštní právní předpis.2)


§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 59/2004 Sb. Čl. II

Ministerstvo pro místní rozvoj předá do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení Fondu všechny žádosti o dotace podané podle podmínek "Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002", které podle jeho zjištění splnily podmínky tohoto programu a nebyly ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení vyplaceny.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 145/2006 Sb. Čl. II

Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, a práva a povinnosti z nich vyplývající, se řídí dosavadními právními předpisy.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 319/2014 Sb. § 10

(1) Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 396/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) V případě žádosti o úvěr podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení platí pro uzavření smlouvy o úvěru a pro poskytnutí úvěru podmínky stanovené nařízením vlády č. 396/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v . r.

Ministr pro místní rozvoj:
Ing. Lachnit, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

2) § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.

Přesunout nahoru