Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 393/2001 Sb.Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002

Částka 148/2001
Platnost od 13.11.2001
Účinnost od 01.01.2002
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

393

VYHLÁŠKA

Českého statistického úřadu

ze dne 22. října 2001,

kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002

Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 10 odst. 1 zákona:


§ 1

Program statistických zjišťování na rok 2002 (dále jen "Program") je uveden v příloze této vyhlášky.

§ 2

(1) Kromě údajů charakterizovaných v příloze u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též idenfikační údaje zpravodajské jednotky, a to u právnické osoby obchodní firmu nebo název a její sídlo, u fyzické osoby jméno, příjmení a místo podnikání, dále identifikační číslo, činnost ve sledovaném období, jméno a příjmení osoby, která výkaz sestavila, a dle možností též její telefonní a faxové číslo a adresu elektronické pošty, popřípadě kontaktní spojení na jiný subjekt (účetní firmu a pod.), který výkaz za zpravodajskou jednotku vyplňuje.

(2) Statistická zjišťování týkající se zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, škol a školských zařízení obsahují též kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název, popřípadě identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 393/2001 Sb.

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ na rok 2002

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2. P 4-01 Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
3. P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
4. Zem J 1-12 Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
5. Zem 7-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků
6. Zem 13-02 Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže
7. Zem V 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
8. Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
9. Zem 8-01 Roční výkaz odpracovaných hodin a nákladů práce v zemědělství
10. Zem 9-01 Roční výkaz o strojích a stavbách v zemědělství
11. Zem HZ 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 2002
12. Zem HZV 1-04 Výběrové šetření o skotu
13. Zem HZV 2-04 Výběrové šetření o prasatech
14. Zem HZV 3-04 Výběrové šetření o drůbeži
15. Zem V 6 až 10 Odhady sklizně zemědělských plodin
16. Les 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
17. Prům 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu
18. Prům 2-12 Měsíční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb
19. Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu
20. Stav 1-12 Měsíční výkaz ve stavebnictví
21. Stav 2-12 Měsíční výkaz o stavebních povoleních a o zrušení bytů
22. Stav 6-04 Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek
23. Stav 8-04 Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
24. Stav 4-99 Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení nebo zrušení celého bytu
25. Stav 7-99 Hlášení o dokončení stavby (budovy) v níž je alespoň jeden byt
26. Stav 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
27. SP 1-12 Měsíční dotazník
28. CR 1-12 Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
29. CR 9-01 Dotazník o kapacitě hromadných ubytovacích zařízení
30. CR 8-01 Dotazník o činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur
31. Zdp 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
32. Poj 3-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů
33. Pen 3a-04 Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních institucí
34. Pen 3b-04 Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí
35. Zdp 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven
36. Poj 5a-01 Roční výkaz pojišťoven
37. Poj 5b-01 Roční výkaz penzijních fondů
38. Pen 5a-01 Roční výkaz bankovních peněžních institucí
39. Pen 5b-01 Roční výkaz nebankovních peněžních institucí
40. NI 1a-01 Roční výkaz malých neziskových institucí
41. NI 1b-01 Roční výkaz neziskových institucí
42. VI 1-01 Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí
43. Kult 7-01 Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
44. Kult 8-01 Roční výkaz o televizním vysílání
45. Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci
46. Práce 3-01 Roční výkaz o práci
47. ÚNP4-01 Výkaz o úplných nákladech práce
48. Iv 1-04 Čtvrtletní výkaz o investicích
49. Leasing 1-01 Finanční zprostředkování (finanční leasing, spotřebitelský úvěr, prodej na splátky)
50. EPV 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů
51. EPS 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
52. EP 5-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
53. EP 7-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
54. EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
55. EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
56. EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
57. Nem Úr 1-02 Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
58. Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech
59.VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
60. ICT 5-01 Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodu
61.VH 8a-01 Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
62. VH 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
63. Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství
64. Obyv2-12 Hlášení o narození
65. Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí
66. Obyv4-12 Hlášení o rozvodu
67. Obyv 5-12 Hlášení o stěhování
68. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
69. Ceny Prům 1a-12 Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů
70. Ceny Prům 1b-12 Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
71. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o cenách tepla
72. Ceny ZO 1-12 Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě
73. Ceny Zem 1-12 Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
74. Ceny D Zem 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství
75. Ceny D Zem 2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
76. Ceny D Zem 3-04 Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
77. Ceny D Zem 4-04 Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
78. Ceny D Zem 5-04 Čtvrtletní výkaz o cenách strojů a zařízení pro zemědělství
79. Ceny Les 1-12 Měsíční výkaz o cenách v lesním hospodářství
80. Ceny Vod 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vodním hospodářství
81. Ceny Spoj 1-12 Měsíční výkaz o cenách za služby spojů
82. Ceny Dop Ž 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě
83.Ceny Dop S 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě
84. Ceny Dop L 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě
85. Ceny Dop Ř 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní říční nákladní dopravě
86. Ceny Dop P 1-12 Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní potrubní dopravě
87. Ceny Psn 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti nemovitostí
88. CenyPss 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem strojů a přístrojů
89. Ceny Psz 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti zpracování dat
90. Ceny Pso 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb určených převážně pro podniky
91. Ceny Poj 1-12 Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
92. Ceny Ban 2-12 Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
93. Ceny Leas 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
94. Ceny Stav 1-04 Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
95. Ceny Služ ZO 1-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
96. Ceny Služ ZO 1a-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
97. Ceny Služ ZO 2-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
98. Ceny Služ ZO 5-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
99. Ceny E 1-12 Měsíční výkaz o cenách ropy
100. Ceny E 2-12 Měsíční výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
101. Ceny E 3-12 Měsíční výkaz o cenách topných olejů
102. Ceny E 5-04 Spotřebitelské ceny plynu pro domácnosti
103. Ceny E 6-04 Ceny plynu pro průmyslové využití
104. Ceny E 7-04 Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (velmi vysoké napětí, spotřebitelé s technickým maximem do 10 MW)
105. Ceny E 8-04 Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (vysoké napětí)
106. Ceny E 9-04 Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (nízké napětí, podnikatelský maloodběr)
107. Ceny El 0-04 Spotřebitelské ceny elektřiny pro domácnosti
108. Ceny El 1-01 Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny pro velkoodběr
109. EV Prům 1-12 Konjunkturální průzkum v průmyslu
110. EV Stav 1-12 Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
111. EV SI 1-12 Konjunkturální průzkum ve vybraných odvětvích služeb
112. Stav 2002 Šetření u živností ve stavebnictví
113. SP02 Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
114. Iv 2001 Jednorázové šetření o privatizaci a převodech majetku
115. VaK 2002 Cenzus veřejných vodovodů a kanalizací
116.DOZOČ 1-04 Dotazník pro ekonomické subjekty oprávněné k zahraničně obchodní činnosti
117. přímé zjišťování Indexy světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ
118. přímé zjišťování Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
119. přímé zjišťování Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
120. přímé zjišťování Průměrné ceny a index cen nemovitostí
121. PANEL 2002 Dotazník pro podniky a podnikatele
122. RES 2002 Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele

II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

1. Dop (MDS) 1-12 Měsíční výkaz o veřejné drážní osobní a nákladní dopravě
2. Dop (MDS) 6-04 Čtvrtletní souhrnný výkaz o veřejné drážní osobní dopravě
3. Dop (MDS) 1-01 Roční výkaz o veřejné drážní dopravě
4. Dop (MDS) 2-01 Roční výkaz o veřejné nákladní drážní dopravě
5. Dop (MDS) 2-04 Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy
6. Dop (MDS) 3-04 Čtvrtletní výkaz o veřejné autobusové dopravě
7. Dop (MDS) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
8. Dop (MDS) 8-01 Výběrové šetření jednicových nákladů na skupiny silničních nákladních vozidel
9. Dop (MDS) 4-04 Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě
10. Dop (MDS) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
11. Dop (MDS) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu zboží a osobních plavidel ve veřejných přístavech
12. Dop (MDS) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
13. Dop (MDS) 6-01 Roční výkaz o letecké dopravě
14. Dop (MDS) 7-01 Roční výkaz o kombinované dopravě
15. EK (MDS) 1-01 Roční výkaz regionálních elektronických komunikací
16. PO (MDS) 1-01 Roční výkaz o technických prostředcích a zaměstnancích držitele poštovní licence
17. PO (MDS) 2-02 Pololetní výkaz o vnitrostátních poštovních službách držitele poštovní licence
18. PO (MDS) 4-02 Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek držitele poštovní licence
19. PO (MDS) 6-02 Pololetní výkaz o činnosti držitele poštovní licence ve styku s cizinou
20. PS (MDS) 1-01 Roční výkaz o poštovních službách

b) MINISTERSTVO KULTURY

1. Kult (MK)V 1-01 Roční výkaz o divadle
2. Kult (MK) V 2-01 Roční výkaz o stálých profesionálních symfonických orchestrech, komorních souborech a pěveckých sborech
3. Kult (MK) V 4-01 Výkaz o repertoáru divadla
4. Kult (MK) V 5-01 Roční výkaz o periodickém tisku
5. Kult (MK) V 12-01 Roční výkaz o knihovně
6. Kult (MK) V 14-01 Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)
7. Kult (MK) V 15-01 Roční výkaz o neperiodických publikacích
8. Kult (MK) V 16-01 Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
9. Kult (MK) V 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
10. Kult (MK) V 18-01 Roční výkaz o vydavateli
11. Kult (MK) V 19-01 Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
12. Kult (MK) V 21-01 Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl

c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o zařízeních sociální péče a poskytování sociálních služeb
2. V (MPSV) 10-01 Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení
3. V (MPSV) 19a-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče
4. V (MPSV) 19b-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, bezpečnosti práce a mezinárodněprávní ochraně dětí
5. V (MPSV) 20-01 Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
6. V (MPSV) 26-01 Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
7. ISPV (MPSV) V 1-04 Čtvrtletní šetření o ceně práce
8. V (MPSV) 9-04 Čtvrtletní výkaz o dávkách sociální péče
9. V (MPSV) 7-02 Pololetní výkaz o odvolání proti rozhodnutí orgánů I. stupně

d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. Prům (MPO) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o produkci a prodeji zbrojní techniky
2. Prům (MPO) P 2-04 Čtvrtletní výkaz o produkci a prodeji vybraných zbrojních výrobků
3. ENG (MPO) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)
4. ENG (MPO) 2-12 Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
5. ENG (MPO) 3-04 Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
6. ENG (MPO) 4-01 Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
7. ENG (MPO) 5-01 Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla
8. CRS (MPO) 1-01 Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot
9. CRS (MPO) 1-02 Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot
10. IC (MPO) 1-01 Roční výkaz dodavatelů investičních celků
11. Res (MPO) P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách
12. Těch (MPO) Ba 1-01 Roční výkaz bavlnářského průmyslu
13. Těch (MPO) Lv 1-01 Roční výkaz průmyslu lýkových vláken a textilní technické produkce
14. Těch (MPO) Vl 1-01 Roční výkaz vlnařského průmyslu
15. Těch (MPO) Pl 1-01 Roční výkaz pletařského průmyslu
16. Těch (MPO) Op 1-01 Roční výkaz oděvního průmyslu
17. Těch (MPO) Kž 1-01 Roční výkaz kožedělného průmyslu
18. Tech (MPO) Chem 1-01 Roční výkaz chemického průmyslu
19. Těch (MPO) SK 1-01 Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu
20. Těch (MPO) Dp 1-01 Roční výkaz dřevařského průmyslu
21. Těch (MPO) Dp 2-01 Roční výkaz nábytkářského průmyslu a vybraných produkcí ostatního zpracovatelského průmyslu
22. Těch (MPO) HU 1-02 Pololetní výkaz hutního průmyslu
23. Těch (MPO) SL 1-01 Roční výkaz slévárenství
24. Těch (MPO) NK 1-01 Roční výkaz hutního zpracování neželezných kovů
25. Stav (MPO) 1-01 Roční výkaz o regionální struktuře stavebních prací
26. Hor (MPO) 1-01 Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů
27. Těch (MPO) PC 1-01 Roční výkaz průmyslu papíru a celulózy
28. Těch (MPO) KO 1-01 Roční výkaz kovárenství

e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. Škol (MŠMT) V 1-01 Výkaz o mateřské škole
2. Škol (MŠMT) V 2-01 Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole
3. Škol (MŠMT) V 3-01 Výkaz o základní škole
4. Škol (MŠMT) V 3a-01 Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách
5. Škol (MŠMT) V 4-01 Výkaz o speciálních školách
6. Škol (MŠMT) V 4a-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole
7. Škol (MŠMT) V 4b-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole
8. Škol (MŠMT) V 4c-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole, rehabilitační třídě a přípravném stupni
9. Škol (MŠMT) V 4d-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole
10. Škol (MŠMT) V 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách
11. Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
12. Škol (MŠMT) V 7-01 Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
13. Škol (MŠMT) V 7d-01 Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
14. Škol (MŠMT) V 10-01 Výkaz o vyšší odborné škole
15. Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole
16. Škol (MŠMT) V 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
17. Škol (MŠMT) V 15-01 Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
18. Škol (MŠMT) V 16-01 Roční výkaz o menzách
19. Škol (MŠMT) V 17-01 Výkaz o společném stravování dětí a mládeže
20. Škol (MŠMT) V 18-01 Výkaz o jazykové škole
21. Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o ubytovacím zařízení
22. Škol (MŠMT) V 20-01 Výkaz o vysokoškolských kolejích
23. Škol (MŠMT) V 21-01 Roční výkaz o vysokoškolské knihovně
24. Škol (MŠMT) V 22-01 Výkaz o školní knihovně
25. Škol (MŠMT) V 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně
26. Škol (MŠMT) V 24-01 Výkaz o základní umělecké škole
27. Škol(MŠMT)V24a-01 Příloha k výkazu o základní umělecké škole
28. Škol (MŠMT) V 25-01 Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti
29. Škol (MŠMT) V 26-01 Výkaz o sportovní přípravě na střední škole a o třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy na střední škole a základní škole
30. Škol (MŠMT) V 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování
31. Škol (MŠMT) V 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru
32. Škol (MŠMT) V 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež
33. Škol (MŠMT) V 35-01 Příloha k výkazu o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
34. Škol (MŠMT) V 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních
35. Škol (MŠMT) V 37-01 Výkaz o úrazovosti studentů vysokých škol
36. Škol (MŠMT) V 41-01 Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole
37. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
38. Škol (MŠMT) P 1a-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za ostatní přímo řízené organizace
39. Škol (MŠMT) P 1b-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy

f) MINISTERSTVO VNITRA

1. J (MVMS) 1-01 Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy

g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
2. E (MZ) 1-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro organizační složky státu
3. E (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění (s přílohou)
4. E (MZ) 3-02 Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění
5. E (MZ) 4-01 Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů
6. E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví
7. E (MZ) 6-12 Měsíční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty (se 4 přílohami)
8. E (MZ) 7-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty
9. H (MZ) 1-01 Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců hygienických stanic a jejich činnosti
10. H (MZ) 2-01 Roční výkaz o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
11. L (MZ) 1-02 Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
12. L (MZ) 2-01 Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
13. L (MZ) 3-01 Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic
14. L (MZ) 4-01 Roční výkaz o činnosti rehabilitačních center
15. O (MZ) 1-01 Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
16. O (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem
17. O (MZ) 3-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem
18. T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
19. V (MZ) 1-01 Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci
20. Z (MZ) 1-99 Hlášení vzniku zdravotnického zařízení

h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. Maso (MZe) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
2. Maso (MZe) 2-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa
3. Maso (MZe) 3-12 Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků
4. Drůb (MZe) 4-12 Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
5. Maso (MZe) 6-99 Ceny placené zemědělcům za dodaná jatečná zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům
6. Mlék (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
7. Obil (MZe) 7-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin v marketingovém roce 2002/2003 v zemědělské prvovýrobě, v obchodních a zpracovatelských subjektech
8. Zem (MZe) 8-01 Výkaz osázených ploch raných brambor
9. Zem (MZe) 9-01 Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin
10. Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích
11. Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
12. Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře
13. Zem Ovo (MZe) 11-01 Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd
14. Zem Ovo (MZe) 6-01 Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 2002
15. Zem Ovo (MZe) 9-01 Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 1. 9. 2002
16. Ryby (MZe) 1-01 Roční výkaz zdrojů a užití sladkovodních tržních ryb
17. Kve (MZe) 1-01 Roční výkaz o výrobě květin v zahradnických podnicích

i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Vod (MŽP) 1-01 Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
2. Vod (MŽP) 3-01 Roční výkaz o znečištění vodních toků
3. Mysl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře na území národních parků
4. Les (MŽP) 4-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem
5. Geo (MŽP) V 3-01 Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
6. Popl (MŽP) 1-01 Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)
7. Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
8. Popl (MŽP) 3-01 Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů
9. Odv (MŽP) 1-01 Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

j) ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD

1. TS (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních službách
2. TP (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
3. TK (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o kvalitě telekomunikačních služeb
4. TH (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic
5. TZ (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních
6. TR (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o radiokomunikacích
7. FET (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích
8. FER (ČTÚ) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 3-04 (mutace b, bd, c, d)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti, pro sestavení čtvrtletních národních účtů a pro další analytické účely. Výsledky získaných a statisticky vyhodnocených údajů budou využívány k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a Nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o evropském systému národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy a počty odpracovaných hodin, v průmyslu i zvlášť za manuálně pracující zaměstnance. Finanční ukazatele tokové a stavové ve statistickém členění - výnosy a náklady, hospodářský výsledek před zdaněním, účetní přidaná hodnota, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, vlastní kapitál a pasiva. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Přímý vývoz a dovoz v členění na zboží a služby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností podle

- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)

- OKEČ 10 až 41 (průmysl)

- OKEČ 45 (stavebnictví)

- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)

- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)

- OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj).

Zpravodajská povinnost k jednotlivým mutacím vykazuje vázána na počet zaměstnanců ekonomického subjektu. Jednotlivé mutace jsou přiřazeny ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v RES (Registr ekonomických subjektů).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování (mutace c, d), kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování (mutace b, bd)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1. čtvrtletí do 30.4.2002, za 2. čtvrtletí do 26.7.2002, za 3. čtvrtletí do 25.10.2002 a za 4. čtvrtletí do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních statistických údajů ze sektoru domácností zapojených do podnikatelského procesu k propočtům úplných sestav makroekonomických ukazatelů za Českou republiku v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely.

Využití získaných a statisticky vyhodnocených údajů k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy, zejména s Nařízením Rady (ES, EUROATOM) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání a Nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o evropském systému národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele o práci - počty pracujících majitelů firmy, počty zaměstnanců, mzdy, odpracované hodiny a další ukazatele z oblasti zaměstnávání osob. Finanční ukazatele ve statistickém členění - celkové příjmy a výdaje (výnosy a náklady) bez DPH, majetek a závazky. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Malé ekonomické subjekty - fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností

- OKEČ 02, (lesnictví)

- OKEČ 10 až 41 (průmysl)

- OKEČ 45 (stavebnictví)

- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)

- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)

- OKEČ 65 až 67 (peněžnictví, pojišťovnictví)

- OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůty k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 4.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

P 5-01 (mutace m, a, b, c)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podrobných statistických údajů k propočtům úplných sestav makroekonomických ukazatelů za Českou republiku v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely. Využití získaných a statisticky vyhodnocených údajů k poskytování informací mezinárodním organizacím a institucím (zejména Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, Světová banka), vládním, regionálním, hospodářským a společenským institucím, podnikatelské sféře a veřejnosti. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy, zejména s Nařízením Rady (ES, EUROATOM) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání a Nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o evropském systému národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika firmy - vybrané ukazatele o firmě. Ukazatele o práci - počty pracujících majitelů firmy, počty zaměstnanců, mzdy, odpracované hodiny a další ukazatele z oblasti zaměstnávání osob. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, souhrnné ukazatele aktiv, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a jeho pořízení, finanční leasing přijatý a poskytnutý, specifikace pořízeného a vyřazeného dlouhodobého majetku dle SKP, zdroje financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zásoby, finanční aktiva, pasiva, pořízení dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí, doplňkové ukazatele. Realizace výzkumné a vývojové činnosti, inovační aktivity. Vybrané ukazatele o práci, mzdách, pořízení a stavu dlouhodobého majetku strukturované dle území. Specifické ukazatele dle odvětví (specifikace vybraných položek tržeb za stavebnictví, rozdělení nákupů podle typu dodavatelů za velkoobchod a maloobchod, rozdělení tržeb podle typu spotřebitelů za velkoobchod, rozdělení provozoven podle typu a velikosti prodejní plochy za maloobchod). Ukazatele charakterizující odvětvová specifika: tržby za prodej vlastních výrobků, služeb, zboží, aktivace, zásoby, tržby za dodávky na vývoz, náklady na nakoupené zboží, spotřebované nákupy a služby, stav zásob materiálu a zboží strukturované podle SKP. Seznam místních jednotek ekonomického subjektu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a vybrané fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle

- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)

- OKEČ 10 až 41 (průmysl)

- OKEČ 45 (stavebnictví)

- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)

- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)

- OKEČ 65 a 67 (peněžnictví - pouze ekonomické subjekty účtující jako podnikatelé)

- OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj).

Zpravodajská povinnost kjednotlivým mutacím vykazuje vázána na počet zaměstnanců ekonomického subjektu. Jednotlivé mutace jsou přiřazeny ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v RES (Registr ekonomických subjektů).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího zjišťování (mutace b, c) a výběrového zjišťování (mutace m, a)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 4.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem J 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o porážkách hospodářských zvířat pro hodnocení situace na trhu s masem, stanovení trendů v této oblasti a podkladů pro výpočet hrubé tuzemské produkce pro mezinárodní srovnání. Výsledky zjišťování budou sloužit pro informace veřejnosti, Ministerstvo zemědělství, FAO a pro EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet a hmotnost poražených zvířat v živé a jatečně hmotnosti v členění podle kategorií a tříd jakosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se porážkami hospodářských zvířat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úrovni prodeje rostlinných výrobků podle odbytových směrů a úrovni zásob pro bilance surovinových zdrojů, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat státním i mezinárodním organizacím a institucím (CESTAT).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Objem prodeje vybraných rostlinných výrobků v členění na prodej celkem, prodej obchodním a zpracovatelským organizacím, ostatní prodej, přímý vývoz a stav zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s rostlinnou výrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 13-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů ke stanovování krátkodobých i dlouhodobých prognóz na trhu drůbežářských produktů. Informace budou sloužit jako podklad pro výpočet produkce drůbežího masa, k bilančním a analytickým účelům a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU [Nařízení Rady (EHS) č. 2782/75 ze dne 29. října 1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh].

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty drůbeže v plemenných a rozmnožovacích hejnech, počty vložených násadových vajec a vylíhnutých mláďat podle jednotlivých druhů včetně rodičovské a prarodičovské drůbeže.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty včetně zájmových svazů zabývající se líhnutím drůbeže.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o plochách a výši sklizně jednotlivých zemědělských plodin. Informace budou využity k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním, analytickým účelům ČSÚ, k poskytování údajů státním, soukromým a mezinárodním organizacím a institucím (srovnání) a EU [Nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích, které mají členské státy poskytovat o produkci obilovin].

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin, údaje o spotřebě hnojiv.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6.12.2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Osev 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit, pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání, veřejnou publikaci ČSÚ a pro poskytování dat státním, soukromým i mezinárodním organizacím a institucím a EU [Nařízení Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990 o statistických informacích, které mají členské státy poskytovat o produkci obilovin].

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách osevů (výsadby) podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur včetně orné půdy v klidu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 6.2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odpracovaných hodin a nákladů práce v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o odpracovaných hodinách a nákladech práce v zemědělství. Výsledky budou využity k sestavování údajů o pracovní síle podle požadavků EU a údaje o vybraných nákladových položkách budou sloužit při sestavování Souhrnného zemědělského účtu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty skutečně odpracovaných dní za rok, počty dní, které nebyly odpracovány, ale náleží za ně náhrada mzdy (dovolená, nemocenská a další) a vybrané nákladové položky ve vztahu ke mzdovým nákladům zpravodajské jednotky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty jejichž hlavní ekonomickou činností je zemědělská výroba.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o strojích a stavbách v zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o počtu stávajících a nově pořízených strojů a staveb v zemědělství a celkové ceně pořízení. Výsledky budou využity k výpočtu skutečné výše odpisů v reprodukční ceně. Odpisy (spotřeba fixního kapitálu) jsou jednou ze sledovaných položek Souhrnného zemědělského účtu a jsou sledovány podle požadavků EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Mechanizační prostředky celkem, z toho pořízené od 1 do 4 let a nově pořízené a dovezené použité do 1 roku, celková cena pořízených prostředků. Sklady a stáje, z toho pořízené od 1 do 4 let a nově pořízené do 1 roku, celková kapacita a celková cena nově pořízených skladů a stájí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty jejichž hlavní ekonomickou činností je zemědělská výroba.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 2.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Soupis hospodářského zvířectva k 1.3. 2002

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem HZ 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat pro analýzy surovinového zajištění výroby masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, veterinární opatření, nezbytná strukturální opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu. Informace budou sloužit i pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se chovem hospodářských zvířat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 3.2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření o skotu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem HZV 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji chovu skotu pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU (Směrnice Rady 93/24/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu skotu).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy skotu a krav, počty narozených a úhyny telat, krmné dny krav, výroba a prodej mléka, celkový prodej jatečného skotu v druhovém členění, hmotnostní kategorie skotu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se chovem skotu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření o prasatech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem HZV 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji chovu prasat pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU (Směrnice Rady 93/23/EHS ze dne 1. června 1993 o statistických zjišťováních o chovu prasat).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy prasat a prasnic, počty narozených a úhyny selat, krmné dny prasnic, zapuštění a oprášení prasnic, celkový prodej jatečných prasat, hmotnostní kategorie prasat.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se chovem prasat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření o drůbeži

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem HZV 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji chovu drůbeže pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy drůbeže a slepic, krmné dny slepic, celková roční snáška a prodej vajec, celkový prodej jatečné drůbeže.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se chovem drůbeže.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVANÍ:

Odhady sklizně zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9. Zem V 10

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Informace budou využívány k analýzám celkové úrovně zemědělské produkce, k posouzení ekonomiky zemědělství a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté (osázené) plochy (event. z jednoho ovocného stromu), počet stromů (keřů).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 5x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

Zem V 6  do 20. 6. 2002

Zem V 7  do 15. 7. 2002

Zem V 8  do 15. 8. 2002

Zem V 9  do 16. 9. 2002

Zem V 10  do 15.10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů lesní hospodářské evidence pro hodnocení stavu a vývoje odvětví lesnictví, pro hodnocení státní lesnické politiky a poskytování údajů EU a ostatním mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, bilanci dříví, nahodilých těžbách, dodávkách dříví, obhospodařovaných plochách a počtech zaměstnanců v lesnictví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností lesnictví a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k posouzení vývoje základních ukazatelů podle průmyslových odvětví.

Výsledky zabezpečí podklady pro ekonomická rozhodování, poslouží k veřejné publikaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby z průmyslové činnosti, průměrný evidenční počet zaměstnanců, mzdy a zakázky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 17. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci průmyslových výrobků. Výsledky poslouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce výrobků ve fyzických měrných jednotkách a korunách, dle "Seznamu výrobků" zasílaného zpravodajským jednotkám.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a vybrané ekonomické subjekty (právnické a fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01,02,45,51,52, 55 až 93) s významným podílem průmyslové činnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci ve statistických informacích, ročence a pro mezinárodní statistiky i k získání informací o struktuře zpravodajské jednotky podle místních jednotek.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce vybraných výrobků v Kč dle "Seznamu výrobků" zasílaného zpravodajským jednotkám, tržby za přímý vývoz, hodnota průmyslové produkce, vlastní produkce, obchodní produkce, tržby a spotřeba materiálu, energie a služeb, evidenční počet zaměstnanců, manuálně pracující zaměstnanci ve fyzických osobách, mzdy, využití pracovní doby, údaje o struktuře zpravodajské jednotky podle místních jednotek (mzdy, počty zaměstnanců, produkce a pořízení hmotných investic v místní jednotce).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a vybrané ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 05,45, 51, 52, 55 až 93) s významným podílem průmyslové činnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 17. 3.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních konjunkturálních informací o stavební výrobě pro státní orgány a mezinárodní organizace [Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách].

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku (rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství) a v zahraničí, stavební práce provedené vlastními pracovníky (ZSV), počet zaměstnanců a jejich mzdy, počet manuálně pracujících na stavebních pracích a jejich mzdy, odpracované hodiny zaměstnanců a manuálně pracujících.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 17. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o stavebních povoleních a o zrušení bytů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o počtu a orientační hodnotě staveb, na které bylo vydáno stavební povolení, jako podkladu pro posouzení očekávané investiční aktivity pro státní orgány a mezinárodní organizace [Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách].

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet a orientační hodnota staveb, na které bylo vydáno stavební povolení, v třídění na novou výstavbu, budovy bytové a nebytové, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy) a stavby pro bydlení, počet a důvody zrušení celých bytů, stavby pro ochranu životního prostředí a ostatní.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Státní orgány, kraje a obce, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 117, 120 a 121).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (kumulativní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví stavebnictví pro posouzení vývoje ekonomiky a pro zajištění požadavků EU [Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách].

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zakázky stavebních prací v členění na bytové a nebytové budovy, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu a v členění na veřejné a soukromé zakázky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (jen přípravné práce pro stavby a pozemní a inženýrské stavitelství - OKEČ 45.1 a 45.2).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 8-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o počtech zahájených, dokončených a rozestavěných (ke konci sledovaného období) bytů a v ročním zpracování o kapacitách, získaných dokončením vybraných ubytovacích zařízení. Informace budou využívány státními orgány a mezinárodními organizacemi (OECD).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Bytová výstavba podle forem výstavby a stádia rozestavěnosti bytů a obytných ploch bytů, kapacity získané dokončením výstavby vybraných ubytovacích zařízeních.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Státní orgány, kraje a obce, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 117, 120 a 121).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (kumulativní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení nebo zrušení celého bytu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 4-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úbytku bytového fondu pro státní orgány a pro potřeby výpočtu kapitálové zásoby bytů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o stavbě, počet odstraněných staveb (budov) pro bydlení nebo zrušených bytů a úbytek obytné a užitkové plochy v důsledku zrušených bytů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Státní orgány, kraje a obce, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 117, 120 a 121).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po nabytí právní moci daného rozhodnutí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o dokončení stavby (budovy), v níž je alespoň jeden byt

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 7-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací pro státní orgány a mezinárodní srovnání o nově postavených bytech v rodinných domech, v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a ve stavebních úpravách (vestavbách) již dříve dokončených bytových staveb, v domech s pečovatelskou službou a domovech-penziónech, o nových bytech, získaných změnami dokončených nebytových staveb (budov), a stavebními úpravami stávajících nebytových prostor.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o stavbách, domech, bytových a nebytových prostorách, o hodnotách (nákladech) a o vybraných technických parametrech těchto objektů včetně jejich obytné a užitné plochy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Státní orgány, kraje a obce, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 117, 120 a 121).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavební výrobě, využívaných zejména k hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodním srovnáním.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku -jejich struktura jednak podle druhů prací a podle směrů výstavby, jednak podle Standardní klasifikace produkce; spotřeba vybraných výrobků pro stavební práce, počet dokončených bytů, počet vybraných stavebních strojů ke konci roku, evidenční počet zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční dotazník

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SP 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a vývoji jejich tržeb v jednotlivých měsících. Slouží k uveřejňování měsíčních indexů služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby (příjmy) za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží, ukazatele o práci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob) zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, pronájem strojů a přístrojů, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o počtu hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu pro měsíční hodnocení vývoje cestovního ruchu a splnění požadavků mezinárodních organizací (Směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie hromadného ubytovacího zařízení, počet hostů a přenocování podle země stálého bydliště hosta u všech kategorií ubytovacích zařízení. Počet pokojů, celkový počet dnů, během kterých byly v daném měsíci pokoje obsazeny, celkový počet stálých lůžek a stálých lůžek, která byla hostům v daném měsíci skutečně k dispozici, počet zaměstnanců a provozních dnů v daném měsíci u kategorií hotelů ***** až *, hotelů garni a pensionů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o kapacitě hromadných ubytovacích zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o kapacitě ubytovacích zařízení cestovního ruchu pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a splnění požadavků mezinárodních organizací (Směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie hromadných ubytovacích zařízení, zařazení ubytovacího zařízení do zóny cestovního ruchu, provoz ubytovacího zařízení z hlediska sezóny, kapacita ubytovacího zařízení měřená počtem lůžek, pokojů a míst pro stany a karavany, počet osob pracujících v ubytovacím zařízení, průměrná cena za ubytování, charakteristika poskytovaných služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 16. 8.2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CR 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o účastnících aktivního, pasivního a domácího cestovního ruchu, kteří využili služeb cestovních kanceláří a cestovních agentur pro potřeby státních orgánů a mezinárodních organizací, pro informovanost podnikatelů a ostatních externích uživatelů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur, služby poskytované cestovními kancelářemi a cestovními agenturami, údaje o počtu příjezdů zahraničních návštěvníků, výjezdů občanů České republiky do zahraničí a o účastnících domácího cestovního ruchu s využitím služeb cestovní kanceláře/agentury, údaje o tržbách z cestovního ruchu, počtu pracovníků a zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, které jako jednu ze svých ekonomických činností uvádějí činnost cestovní kanceláře a cestovní agentury (OKEČ 63.30

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 3.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení finančního hospodaření, odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení krátkodobých národních účtů, pro analytickou činnost a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, aktiva a pasiva, náklady, výnosy, přírůstky a úbytky nehmotného a hmotného majetku, příjmy z pojistného, náklady na zdravotní péči.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotní pojišťovny (OKEČ 75.3).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát), údaje o zaměstnancích, mzdách, majetku, technických rezervách v pojišťovnictví, a údaje o pojistném.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66), tj. pojišťovny a penzijní fondy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 3a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát), základní údaje o zaměstnancích, mzdách a majetku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.1, tj. banky vč. ČNB, spořitelny atd.), kterým byla udělena licence ČNB působit jako banka.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 3b-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva, pasiva), údaje o zaměstnancích, mzdách, a majetku. (Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření svých podílových fondů.)

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností peněžnictví -nebankovní instituce (OKEČ 65.2 a 67, tj. investiční společnosti a jejich podílové fondy, investiční fondy, finanční leasingové společnosti, spořitelní a úvěrní družstva atd.).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zdp 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů, analytickou činnost a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele o firmě, počty zaměstnanců a mzdy, náklady a čerpání fondů, výnosy a tvorba fondů, finanční aktiva a pasiva a doplňkové údaje, nehmotný a hmotný majetek a jeho pořízení, finanční leasing přijatý, zásoby, zdroje financování nehmotného a hmotného majetku, specifikace pořízeného a vyřazeného hmotného majetku. Vybrané ukazatele o práci, mzdách, pořízení a stavu majetku strukturované dle území. Pořízený hmotný majetek na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotní pojišťovny (OKEČ 75.3).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj 5a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o majetku, jeho pořízení a struktuře, zdroje financování, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, specifikace přijatého pojistného, vyplacených pojistných náhrad, technických rezerv a některých dalších ukazatelů z oblasti pojišťovnictví, regionální členění vybraných ukazatelů, investice na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.01 a 66.03).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz penzijních fondů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Poj 5b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o majetku a jeho struktuře, pořízení majetku, zdroje financování, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, specifikace přijatých příspěvků od účastníků penzijního připojištění a vyplacených dávek z penzijního připojištění, regionální členění vybraných ukazatelů, investice na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v penzijním pojištění (OKEČ 66.02), tj. penzijní fondy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz bankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 5a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, analytickou činnost a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o majetku a jeho struktuře, pořízení majetku, zdroje financování, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, regionální členění vybraných ukazatelů, investice na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.1), kterým byla udělena licence ČNB působit jako banka. Zpravodajskou jednotkou je i ČNB.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

39. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz nebankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pen 5b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o majetku a jeho struktuře, pořízení majetku, zdroje financování, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, regionální členění vybraných ukazatelů, investice na ochranu životního prostředí. (Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření svých podílových fondů.)

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.2 a 67), s výjimkou jednotek, které budou obesílány výkazem P 5-01.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

40. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz malých neziskových institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

NI 1a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů, pro analytické účely a pro sestavení národních účtů. Výsledky zpracování budou využívány i pro informování veřejnosti a splnění požadavků mezinárodních organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele - příjmy a výdaje, majetek a závazky, přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pořízený dlouhodobý hmotný majetek na ochranu životního prostředí, dále základní ukazatele o pracovnících a mzdách, údaje o dobrovolných pracovnících a doplňkové ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, které jsou podle standardu Evropského systému národních účtů (ESA 95) považovány za neziskové instituce. Jedná se o politické strany a hnutí, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, tělovýchovné, kulturní a rekreační instituce a ostatní právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Dále sem patří bytová družstva, jejichž činnost je převážně nekomerčního charakteru. Zpravodajská povinnost je stanovena pro jednotky bez zaměstnanců a pro jednotky se zaměstnanci, účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

41. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz neziskových institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

NI 1b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů, pro analytické účely a pro sestavení národních účtů. Výsledky zpracování budou využívány i pro informování veřejnosti a splnění požadavků mezinárodních organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele - výnosy a náklady, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, jeho pořízení a vyřazení vč. specifikace dle SKP, zdroje a struktura financování (samostatně na ochranu životního prostředí), finanční majetek, pohledávky a závazky, zásoby, pasiva, základní údaje o zaměstnancích a mzdách, ukazatele charakterizující strukturu tržeb za vlastní výkony a zboží dle SKP a vybrané ukazatele podle území.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, které jsou podle standardu Evropského systému národních účtů (ESA 95) považovány za neziskové instituce. Jedná se o politické strany a hnutí, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, tělovýchovné, kulturní a rekreační instituce a ostatní právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Dále sem patří bytová družstva, jejichž činnost je převážně nekomerčního charakteru, vysoké školy, Český rozhlas a Česká televize. Zpravodajská povinnost k vykazuje stanovena pro jednotky se zaměstnanci a účtující v soustavě podvojného účetnictví podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace, příp. podle účtové osnovy pro podnikatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

42. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Vl 1-01 (mutace a, b)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, pro sestavení národních účtů a pro analytické účely. Výsledky zpracování budou využívány i pro informování veřejnosti a splnění požadavků mezinárodních organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Struktura dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, údaje o jeho pořízení a vyřazení (vč. specifikace podle použití a SKP), údaje o zdrojích jeho financování (samostatně na ochranu životního prostředí) a údaje o dalších nefinančních a finančních aktivech. Základní údaje o zaměstnancích a o mzdách. Struktura podle území za vybrané ukazatele o práci a mzdách, pořízení a stavu dlouhodobého majetku. Realizace výzkumné a vývojové činnosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Organizační složky státu (ministerstva, ústřední orgány státní správy, okresní úřady, a jimi zřizované organizační složky), státní fondy, Fond národního majetku, Pozemkový fond, územní samosprávné celky (kraje včetně hl.m. Prahy, obce včetně statutárních měst, a jimi zřizované organizační složky), dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace. Zpravodajská povinnost k mutacím vykazuje vázána na počet zaměstnanců zpravodajské jednotky, v případě obcí na počet obyvatel daného územního samosprávného celku.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 4.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

43. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o rozhlasovém vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony rozhlasu podle typu programu, národnostní rozhlasové vysílání podle jednotlivých jazyků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 3.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

44. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o televizním vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro statistické informace, ročenku a mezinárodní organizace (UNESCO).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony televize podle typu programu a původu pořadu v hodinách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 3.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

45. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Práce 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýzy trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti, pro opatření vyplývající např. ze zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, apod. Údaje slouží především pro potřeby orgánů státní správy a mezinárodních organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o počtu zaměstnanců, jejich mzdách a odpracované době, doplňující ukazatele o práci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou povinnost k výkazu mají subjekty patřící do sektoru vládních institucí, příspěvkové organizace, neziskové instituce, obecně prospěšné společnosti, veřejně prospěšné instituce apod., bez ohledu na to, do kterého sektoru patří a zda odměňují zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se např. o organizační složky státu (dříve rozpočtové organizace), příspěvkové organizace, obecní úřady, nadace, nadační fondy, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí, odborové organizace aj.), polit, strany a polit, hnutí, stavovské organizace, komory, zájmová sdružení právnických osob, bytová družstva (vlastníků bytů nebo nájemníků), vysoké školy, soukromé a církevní školy, církevní zdravotnická zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

46. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE :

Práce 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů pro hodnocení regionálního vývoje počtu zaměstnanců a mezd. Údaje jsou zjišťovány pro potřeby státních, regionálních a mezinárodních organizací a institucí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní ukazatele charakterizující počet zaměstnanců a mzdové prostředky podle okresů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, na které se vztahuje předkládací povinnost k čtvrtletním výkazům:

- P 3-04 (b), (bd), (c), (d); Pen 3a-04; Pen 3b-04; Poj 3-04; Zdp 3-04

- Práce 2-04 a které současně mají dislokovaná pracoviště mimo okres svého sídla.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 3. 3.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

47. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o úplných nákladech práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE :

ÚNP 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o úplných nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce a podkladů pro úpravy v sociální oblasti a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců, počty učňů, struktura mezd, odpracované hodiny, placené hodiny a údaje o sociálních nákladech práce a doplňující údaje z oblasti statistiky práce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Právnické osoby (včetně krajů, obcí a příspěvkových organizací), fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku (s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností - OKEČ 01 až 93) a organizační složky státu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací pro čtvrtletní zprávy o vývoji národního hospodářství, mezinárodní srovnání s využitím pro analytickou činnost ve stavebnictví, průmyslových odvětvích a informování veřejnosti. Hlavními uživateli informací jsou orgány státní správy a podnikatelská sféra. Zabezpečení ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými statistickými standardy a Nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o evropském systému národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve statistickém členění.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Místně a ústředně řízené příspěvkové organizace a veřejné i soukromé vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

49. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Finanční zprostředkování (finanční leasing, spotřebitelský úvěr, prodej na splátky)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Leasing 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o objemu majetku poskytnutého na finanční leasing jednak pro osobní potřebu, a dále jako dlouhodobého hmotného majetku pro výrobu a služby v rozložení do ekonomických činností, ve kterých je skutečně využíván. Získání informací o objemu spotřebitelských úvěrů a prodejů na splátky podle účelu užití. Údaje slouží pro potřeby národních účtů a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Majetek leasingové společnosti pořízený a pronajatý v průběhu sledovaného roku, u dlouhodobého hmotného majetku v třídění podle věcné struktury a charakteru ekonomické činnosti klienta. Objem poskytnutých spotřebitelských úvěrů a prodejů na splátky v průběhu sledovaného roku v členění dle věcné struktury nákupu a podle účelu užití.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Leasingové společnosti, které mají přímo přidělen kód OKEČ 65.21, nebo společnosti, které neprovádějí operace spojené s finančním leasingem jako svoji hlavní činnost, a dále společnosti, které poskytují spotřebitelské úvěry, popř. prodej na splátky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. 3.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

50. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EPV 1-12

1. Učel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění komplexních informací o ropě a ropných produktech (v rozsahu podle charakteristiky zjišťovaných ukazatelů) pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky - IEA, OECD, EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Těžba ropy, dovoz a vývoz ropy, zásoby a spotřeba ropy, výroba ropných produktů, zásoby a spotřeba ropných produktů, jejich dodávky (prodej) do hlavních odvětví národního hospodářství, dovoz a vývoz ropných produktů zpracovatelem.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností těžba ropy, rafínérské a petrochemické zpracování ropy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

51. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EPS 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o dovozu a vývozu ropy a ropných produktů, jejich zásobách, vnitrostátním prodeji a spotřebě u velkospotřebitelů pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky - IEA, OECD, EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dovoz a vývoz ropy a ropných produktů, zásoby, spotřeba ropy a ropných produktů, dodávky (prodej) ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými palivy a ropnými produkty, dále subjekty zúčastněné při celním řízení s těmito produkty, významné skladovatelské subjekty a spotřebitelé ropných produktů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

52. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zásobách a spotřebě paliv a energií pro sestavení energetické bilance státu, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba paliv a energie podle okresů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty všech odvětví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. 2.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

53. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zdrojích, zásobách a rozdělení paliv pro sestavení energetické bilance státu, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu a ropy, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroby kovů, s velkoobchodní činností vč. zahraničního obchodu (kódy OKEČ 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 23.1, 23.2, 24.1, 27.1, 27.3, 40.2, 51.1, 51.5, 60.3) a ostatní ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) prodej paliv, subjekty s maloobchodní činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 19. 2.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

54. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, energoplyn, generátorový plyn, kapalná paliva) pro sestavení energetické bilance státu, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností výroba briket, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv (výroba kovů), výroba a rozvod plynu a další (výrobci generátorového plynu).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 19. 2.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

55. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků pro sestavení energetické bilance státu, údajů o energetické náročnosti některých výrob, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba paliv a tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, textilní a oděvní průmysl, výroba usní, dřevařský a papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu vč. tranzitní dopravy plynu - kódy OKEČ 10.1,10.2, 11.1, 13 až 27, 40.2, 60.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

56. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o výrobě a rozvodu elektřiny a tepla a údajů za některé technickoekonomické ukazatele s touto výrobou spojené v závodní i veřejné energetice pro posouzení energetické situace, sestavení energetické bilance státu a potřeby mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba elektřiny a tepla, výkonové ukazatele elektráren, počty a výkony kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla, dovoz, vývoz elektřiny, ztráty a vlastní spotřeba při výrobě elektřiny a tepla. Výroba elektřiny a tepla, instalované výkony a spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla v členění podle okresů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky (kód OKEČ 40.1 a 40.3) a subjekty ostatních činností s vlastní elektrárnou, teplárnou nebo výtopnou (ostatní kódy OKEČ - např. průmyslový podnik s vlastní teplárnou apod.).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 7. 3.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

57. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Nem Úr 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývoje nemocnosti a úrazovosti se zvláštním zřetelem na úrazovost pracovní, zejména pro zajištění potřebného objemu prostředků na dávky nemocenského pojištění, informační zdroj pro potřeby MPSV, MZ, ČÚBP a další rezorty, pro poskytování dat mezinárodním organizacím a institucím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele charakterizující pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy členěné podle druhu, pracovní úrazovost žen a mladistvých, vyplacené náhrady a přirážky, preventivní péče a riziková práce, průměrný počet nemocensky pojištěných osob. Údaje se zjišťují kumulativně od počátku roku.

Ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu (dle okresů). Zpravodajská jednotka proto předloží samostatný výkaz Nem Úr 1-02 za každý okres, v němž má alespoň jednu vnitroorganizační jednotku, v níž probíhá zúčtování dávek nemocenského pojištění. Je-li v jednom okrese více zúčtovacích míst, lze předložit sumář za okres.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny ekonomické subjekty (bez ohledu na druh vlastnictví), které administrativně provádějí agendu nemocenského pojištění. Okresní správy sociálního zabezpečení předkládají sumáře za ekonomické subjekty, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 16. 7.2002 s údaji za 1. pololetí 2002 a 15. 1.2003 s údaji za celý rok 2002

5 Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

58. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odpadech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odp 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o produkcí odpadů, způsobu úpravy, využití a zneškodnění vyprodukovaných, převzatých odpadů a odpadů odebraných ze skladu, o nákladech s tím spojených a o spotřebě odpadů jako druhotných surovin na výrobu vybraných výrobků. Údaje budou využity pro informování veřejnosti, ročenku MŽP, potřeby MPO, OECD a pod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Množství produkovaných, převzatých odpadů a odpadů odebraných ze skladu v členění dle platného Katalogu odpadů, vydaného MŽP, způsob jejich využití nebo zneškodnění, náklady vynaložené na jejich využití nebo zneškodnění, množství vybraných odpadů spotřebovaných jako druhotná surovina.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, dále subjekty s činností (hlavní i vedlejší) odstraňování odpadních vod, pevného odpadu, čištění města (OKEČ 90), a vybrané obecní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 3.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

59. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VTR 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o struktuře, činnosti a financování výzkumu a vývoje, a to pro analýzu a tvorbu podkladů pro státní vědní politiku a pro získání údajů o licencích. Údaje budou využívány i pro informování veřejnosti a potřeby státních orgánů a mezinárodních organizací (EU, OECD, UNESCO).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Struktura zaměstnanců/pracovníků výzkumu a vývoje, jeho finanční zabezpečení, vnitřní výdaje na výzkum a vývoj včetně určení zdroje financování a jejich rozlišení podle socioekonomických směrů, nákup a prodej licencí. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu (dle okresů). Zpravodajská jednotka proto předloží samostatný výkaz VTR 5-01 za každou místní jednotku zabývající se výzkumem a vývojem.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty všech odvětví provádějící výzkum a vývoj bez ohledu na to, zda jde o jejich hlavní či vedlejší činnost.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

60. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ICT 5-01 (mutace a, b)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů, které charakterizují některé významné jevy nové ekonomiky v souladu s metodologií EU a OECD. Informace zabezpečí podklady pro hodnocení výsledků státní informační politiky a plnění programových cílů Akčního plánu eEurope+ za ČR, umožní provádět mezinárodní srovnání a analýzy, poskytovat informace veřejnosti i mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní informace o firmě (počet zaměstnanců, vybrané finanční ukazatele), základní údaje o využívání informačních a komunikačních technologií, používání internetu (typ připojení, webové stránky, jaké služby jsou využívány, problémy a bariéry při používání), používání elektronického obchodování (nákup, prodej) v činnosti firmy a související ukazatele. Zjišťovány budou údaje za roky 2001 a 2002.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty podnikatelského sektoru - právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku s převažující činností podle kategorií A, C až K OKEČ. Zpravodajská povinnost k mutacím vykazuje určena počtem zaměstnanců subjektu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování (mutace b), výběrové zjišťování (mutace a)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

61. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH 8a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o vodních tocích a dodávkách povrchové vody ve struktuře odběratelů pro hodnocení vývoje odvětví a pro poskytování údajů EU (Rozhodnutí Komise 92/446/EHS ze dne 27. července 1992 o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody) i ostatním mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o vodních tocích a dodávkách povrchové vody podle odběratelů v technických jednotkách a korunách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Státní podniky Povodí zřízené zákonem č. 305/2000 Sb., Lesy hl. města Prahy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

62. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VH 8b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody, odvádění a čištění odpadních vod pro hodnocení vývoje oboru vodovodů a kanalizací a pro poskytování údajů EU (Směrnice Rady 91/ 27l/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod) a ostatním mezinárodním organizacím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů a údaje o odvádění a čištění odpadních vod.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty provozující vodovody a kanalizace.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 17. 2.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

63. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o uzavření manželství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obw 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., v platném znění.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

64. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o narození

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obvv 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní organizace a instituce. Formulář hlášení je současně listinou, která tvoří sbírku listin podle § 8 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., v platném znění.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení a obecní úřady pověřené vedením matrik.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období obecní úřad ČSÚ

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

65. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o úmrtí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obw 3-12

1. Učel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní organizace a instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Osobní údaje o zemřelém v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., v platném znění, příčině smrti, podrobné údaje u dětí zemřelých do 1 roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení a obecní úřady pověřené vedením matrik.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a

zpracování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

66. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o rozvodu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obw 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro Ministerstvo spravedlnosti a mezinárodní organizace a instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., v platném znění.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní soudy (obvodní, městské).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. a posledního kalendářního dne v měsíci

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

67. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o stěhování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obw 5-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní organizace a instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Osobní údaje stěhujících se obyvatel (bez jména a příjmení) v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., v platném znění, důvod stěhování, předchozí a nové trvalé bydliště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ohlašovny pobytu, úřadovny cizinecké policie.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

1. pracovní den po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

68. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexů cen vybraných průmyslových výrobků a sledování vývoje cenové hladiny v průmyslu. Údaje budou využity pro informování veřejnosti, státní orgány a mezinárodní organizace, EU (Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách) a další externí uživatele.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů); sazby spotřební daně, tržby v tuzemsku za příslušné reprezentanty a šestimístné skupiny SKP za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

69. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1a-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení původních reprezentantů novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků. Údaje budou využity v analytické činnosti a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení reprezentanta, cena a skutečné náklady na měřicí jednotku, hodnocení hlavních parametrů a užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného reprezentanta.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům la-12 a Ceny Prům lb-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz je využíván zejména v oblasti strojírenství.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (v případě záměny cenového reprezentanta)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

70. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Prům 1b-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení původních reprezentantů novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků. Údaje budou využívány pro analytickou činnost a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení reprezentanta, cena a skutečné náklady na měřicí jednotku, specifikace materiálu, podrobný popis a významné jakostní a užitné znaky původního a nového reprezentanta.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům lb-12 a Ceny Prům la-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz se využívá zejména v oblasti nestrojírenských výrobků.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (při záměně cenového reprezentanta)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

71. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Teplo 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro zjištění cen tepla, které jsou pak použity ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dvousložková cena tepla (cena za výkon bez DPH v Kč/MW/rok, cena za tepelnou energii bez DPH v Kč/GJ), jednosložková cena tepla bez DPH v Kč/GJ.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

72. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny ZO 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen dovozu a vývozu na základě sledování cenového vývoje komodit majících význam v zahraničním obchodě v České republice. Index se vypočítává pro potřeby ČSÚ a dále pro státní orgány i mezinárodní organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných výrobků, surovin a materiálů (cenových reprezentantů) za sledované období; u reprezentantů určených na export ceny výrobců pro tuzemský trh; objem dovozu či vývozu v korunách za předchozí rok, a to u sledovaných reprezentantů a u čtyřmístných skupin celního sazebníku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, zapsané v obchodním rejstříku, zabývající se zahraničněobchodní činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

73. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Zem 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů). Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro informování veřejnosti a potřeby mezinárodních organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), tržby za vybrané reprezentanty.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se zemědělskou činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 24. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

74. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny D Zem 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

75. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny D Zem 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a agrochemikálie.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

76. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny D Zem 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy (bez veterinární péče a plemenářských služeb).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

77. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny D Zem 4-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané výkony veterinární péče a plemenářské služby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

78. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách strojů a zařízení pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny D Zem 5-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek strojů a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních organizací a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, tržby za prodej vybraných výrobků v minulém období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům vybrané stroje a zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

79. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Les 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v lesním hospodářství (surové dříví) a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů), které slouží k analytickým účelům a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby za vybrané reprezentanty.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, které provádějí těžbu a realizují dodávky surového dříví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vodním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Vod 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vodním hospodářství a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů), které slouží k analytickým účelům a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby za vybrané reprezentanty.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami pitné vody a odvodem odkanalizovaných vod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

81. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách za služby spojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Spoj 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen spojových tarifů. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb, který je publikován v materiálech ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za výkony spojů, výnosy za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace spojů: Česká pošta, a.s., SPT Telecom, a.s., České radiokomunikace, a.s., EuroTel Praha spol. s r.o., Český mobil, a.s. a Radiomobil, a.s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

82. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pop Ž 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny dovozného za vybrané reprezentanty, objem dovozného za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

České dráhy a další ekonomické subjekty provozující vnitrostátní nákladní železniční přepravu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pop S 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v silniční vnitrostátní nákladní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané reprezentanty, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve vnitrostátní silniční nákladní veřejné dopravě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

84. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pop L 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazba za přepravu vybraných reprezentantů vzduchem, výkony za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

České aerolinie a.s., letiště Ruzyně a další vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v nákladní dopravě vzduchem.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

85. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní říční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pop Ř 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní říční nákladní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby přepravy za vybrané reprezentanty, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vltavská obchodní společnost, s r.o., LVD spol. s r.o., J. Winkler-KONAKL - lodní doprava a další vybrané ekonomické subjekty zabývající se říční dopravou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

86. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní potrubní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pop P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby přepravného za vybrané reprezentanty, přepravné za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti potrubní dopravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

87. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti nemovitostí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psn 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti nemovitostí, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností služeb v oblasti nemovitostí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

88. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem strojů a přístrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pss 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností služeb za pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

89. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti zpracování dat

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Psz 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti zpracování dat a souvisejících činností, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností ve službách v oblasti zpracování dat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

90. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb určených převážně pro podniky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Pso 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen jiných obchodních podnikatelských služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využity pro analytické účely a informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za jiné obchodní podnikatelské služby (účetnické, daňové, reklamní, výstavní, úklid apod.), tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v jiných obchodních podnikatelských službách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

91. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Poi 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen služeb v pojišťovnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby pojistného za vybrané reprezentanty - pojistné události, pojistné za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti pojišťovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

92. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Ban 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za přijaté provize a odměny od klientů, výnosy za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti bankovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

93. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Leas 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pohyb průměrných měsíčních leasingových koeficientů za vybrané reprezentanty, úhrn leasingových navýšení za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti finančního leasingu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

94. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Stav 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen stavebních prací a cen stavebních objektů ke stanovení inflačních koeficientů ve stavebnictví a pro informování veřejnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační (smluvní) cena vybraného reprezentanta ve sledovaném období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty se stavební výrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

95. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Služ ZO 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní železniční nákladní dopravy pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a externích uživatelů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Za vybrané přepravní vzdálenosti (trasy) a vozy s vytížením ceny tarifní, smluvní a průměr z tarifních a smluvních cen při vývozu a dovozu (po území ČR), ceny tarifní při tranzitu a mimo hranice ČR; tržby.

2. Okruh zpravodajských jednotek České dráhy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

96. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Služ ZO 1a-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní železniční osobní dopravy pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní železniční osobní dopravy za vybrané relace (cílové stanice) do a z pohraničních přechodových stanic.

2. Okruh zpravodajských jednotek České dráhy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

97. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Služ ZO 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní letecké dopravy pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a externích uživatelů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané trasy a druhy tarifů, výnosy.

2. Okruh zpravodajských jednotek České aerolinie a.s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

98. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny Služ ZO 5-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb ve styku se zahraničím pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny bankovních služeb ve styku se zahraničím za vybrané finanční služby a inkasa.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti bankovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

99. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ropy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny ropy, která bude použita pro potřeby EU, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodané množství ropy z dovozu (z tuzemské těžby), cena CIF bez daně a s daní.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se dovozem, těžbou a zpracováním ropy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

100. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny vybraných pohonných hmot, které budou použity pro potřeby EU, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu spotřebitelských cen a pro porovnání cen získaných jiným šetřením.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodané množství pohonných hmot, cena včetně i bez všech poplatků, daní a cel.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem pohonných hmot.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (týdenní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne sledovaného období (v pondělí do 14 hod. kalendářního týdne)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

101. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách topných olejů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátních cen vybraných průmyslových a plynových topných olejů, které budou použity pro potřeby EU, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců a pro porovnání cen získaných jiným šetřením.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodané množství průmyslových a plynových topných olejů, cena včetně i bez všech poplatků, daní a cel.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem průmyslových topných olejů a plynového topného oleje pro komunální účely.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (týdenní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne sledovaného období (v pondělí do 14 hod. kalendářního týdne)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

102. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Spotřebitelské ceny plynu pro domácnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 5-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny plynu, která bude použita pro potřeby EU, IEA a eventuálně v návazném zpracování cenových indexů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba plynu, cena za jednotku včetně i bez všech daní, cena včetně i bez DPH, cena včetně i bez DPH za stálý měsíční plat, prodané množství za minulý rok, celkové tržby a počet odběratelů za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se rozvodem plynu pro domácnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

103. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny plynu pro průmyslové využití

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny plynu, která bude použita pro potřeby EU, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba plynu, cena za jednotku včetně i bez všech daní, včetně i bez DPH, cena včetně i bez DPH za stálý měsíční plat, prodané množství, celkové tržby a počet odběratelů za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Plynárenské rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

104. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (velmi vysoké napětí, spotřebitelé s těch. maximem do 10 MW)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny elektrické energie, která bude použita pro potřeby EU, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba v kW.h ve špičkovém, vysokém a nízkém tarifu, ceníkové sazby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Energetické rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

105. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (vysoké napětí)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 8-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny elektrické energie, která bude použita pro potřeby EU, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba v kW.h ve špičkovém, vysokém a nízkém tarifu, ceníkové sazby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Energetické rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

106. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (nízké napětí, podnikatelský maloodběr)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 9-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny elektrické energie, která bude použita pro potřeby EU, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba v kW.h ve vysokém a nízkém tarifu, ceníkové sazby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Energetické rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

107. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Spotřebitelské ceny elektřiny pro domácnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 10-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny elektrické energie, která bude použita pro potřeby EU, IEA a eventuálně v návazném zpracování cenových indexů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba v kW.h ve vysokém a nízkém tarifu, ceníkové sazby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Energetické rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

108. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny pro velkoodběr

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ceny E 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání rozdělení všech odběratelů podle kritérií definovaných EU, které bude použito pro potřeby EU a eventuálně ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrné roční naměřené maximum v kW v určených intervalech a s roční zátěží (využitím maxima) v určených intervalech zjištění spotřeby v GW.h, počet odběratelů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Energetické rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

109. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro Rychlou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům, výsledky jsou poskytovány EU, OECD, EC ECFIN v Bruselu a veřejnosti, jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky a respondenty na Intranetu ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele produkce, stavu zásob, exportu, importu, zaměstnanosti, cen, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, finančních ukazatelů, využití kapacit, bariéry růstu produkce podle požadavků EU většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

110. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV Stav 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro Rychlou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům, výsledky jsou poskytovány EU, OECD, EC ECFIN v Bruselu a veřejnosti, jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky a respondenty na Intranetu ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele produkce, cen, zaměstnanosti, druh vlastníka, hodnocení výrobní kapacity, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, finančních ukazatelů, bariér růstu produkce podle požadavků EU většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

111. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum ve vybraných odvětvích služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EV SI 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro Rychlou informaci ČSÚ, aktuální informace řídícím a vládním orgánům, výsledky jsou poskytovány EU, OECD, EC ECFIN v Bruselu a veřejnosti, jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky a respondenty na Intranetu ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele tržeb (příjmů), stavu zásob, zaměstnanosti, cen, sledování vývoje poptávky, dodávek zboží, konkurence, skladovacích prostor, finančních ukazatelů, bariér růstu produkce podle požadavků EU většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty z oblasti služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

112. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Setření u živností ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav 2002

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních konjunkturálních informací o stavební výrobě pro státní orgány a mezinárodní organizace [Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách].

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Setření podnikatelské aktivity, druhu činnosti, počtu činných osob a tržeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty - fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností stavební (OKEČ 45).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 7.2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

113. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

SP 02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Jednorázové zjišťování u nově vybraných ekonomických subjektů pro získání údajů za sledované ukazatele v roce 2001.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika činnosti, ukazatele o práci a tržby (příjmy) v roce 2001.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekomomické subjekty (vč. fyzických osob) zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícícího a výběrového zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1.2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

114. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Jednorázové šetření o privatizaci a převodech majetku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Iv 2001

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o bezúplatně převedeném a nabytém majetku a o prodeji privatizovaného majetku. Výsledky budou použity jako podklad pro zpřesnění tvorby kapitálu ve vládním sektoru pro potřeby národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukatatelů:

Údaje o objemu bezúplatně převedeného a nabytého majetku v členění na dlouhodobý hmotný majetek, pozemky a ložiska nerostných surovin a finanční aktiva. Dále údaje o objemu prodaného majetku určeného k privatizaci v členění na dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích a zůstatkových cenách), pozemky a ložiska nerostných surovin a finanční aktiva (v účetní a tržní hodnotě). Údaje budou zjišťovány za období 1998 až 2001.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Organizační složky státu (ministerstva, ústřední orgány státní správy, okresní úřady, a jimi zřizované organizační složky), státní fondy, Fond národního majetku, Pozemkový fond, územní samosprávné celky (kraje včetně hl.m. Prahy, obce včetně statutárních měst, a jimi zřizované organizační složky), dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 4.2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

115. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Cenzus veřejných vodovodů a kanalizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VaK 2002

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání souhrnných informací o provozu veřejných vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod před vstupem České republiky do EU (Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod).

Charakteristika zjišťovaných ukatatelů:

Údaje o veřejných vodovodech, výrobě a dodávkách pitné vody, údaje o kanalizacích a čistírnách odpadních vod.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obce České republiky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 9.2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

116. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro ekonomické subjekty oprávněné k zahraničně obchodní činnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

DOZOČ 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývojových tendencí, kontrola údajů získaných z celní statistiky pro aktuální informace vládním orgánům, veřejnosti a zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukatatelů:

Dovoz, vývoz, dovozní a vývozní ceny, skutečnost za skončené období, vývojové tendence v následujícím období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty provádějící zahraniční obchod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

7 týdnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

117. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Indexy světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování cen vybraných průmyslových surovin a potravin na světových komoditních burzách pro výpočet indexů světových cen. Údaje slouží pro informování veřejnosti, analytické potřeby ČSÚ a státní orgány.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období zjišťované z denních záznamů komoditních burz na světových trzích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká tisková kancelář, Transgas, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

118. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění cenové úrovně vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem pro výpočet indexu spotřebitelských cen (životních nákladů), kterým je měřena inflace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty provozující prodejny a provozovny služeb a další vybrané ekonomické subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

119. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění cenové úrovně vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem pro analytické potřeby ČSÚ a státních orgánů (MZe, MPSV).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném týdnu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané prodejny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: týdenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

úterý do 12 hodin

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

120. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Průměrné ceny a index cen nemovitostí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování průměrných cen nemovitostí pro potřeby státních orgánů a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Finanční úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

10. pracovní den následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

121. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro podniky a podnikatele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PANEL 2002

1. Učel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů pro měření kvality registru ekonomických subjektů, pro popsání vývoje (demografie) jednotek zapsaných v registru a pro zhodnocení podmínek při zakládání podniků (firem).

Šetření je koordinováno EU s cílem provést toto zjišťování a zhodnocení ve všech tranzitivních zemích střední a východní Evropy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení a rozvoj podniků (firem), základní charakteristika vlastníků firem.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do registru ekonomických subjektů v roce 2001 s vyloučením odvětví zemědělství a lesnictví a nepodnikatelských subjektů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: panelové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1.10.2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

122. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

RES 2002

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ověření a získání údajů za nově vzniklé podniky a podnikatele pro registr ekonomických subjektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení, účast zahraničního kapitálu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do registru ekonomických subjektů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžně v závislosti na vzniku podniků a podnikatelů

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. kalendářního dne po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o veřejné drážní osobní a nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MDS) 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetřením se zjišťují údaje o veřejné drážní osobní a nákladní dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy, pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy a spojů vůči mezinárodnímu vládnímu orgánu Evropská komise ministrů dopravy a pro naplnění ustanovení Směrnice Rady 80/1177/EHS ze 4. prosince 1980 o statistickém vykazování železniční nákladní dopravy v rámci regionální statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkaz slouží k získání údajů o celkové přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě a o vnitrostátní a mezinárodní přepravě věcí ve veřejné drážní nákladní dopravě podle jednotlivých zemí nakládky nebo vykládky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Předkládací povinnost tohoto výkazu mají provozovatelé veřejné drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní souhrnný výkaz o veřejné drážní osobní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MDS) 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetřením se zjišťují údaje o ekonomice a přepravních výkonech veřejné drážní osobní dopravy podle jednotlivých okresů, ve kterých je veřejná drážní osobní doprava prováděna. Tyto údaje slouží jako podklad pro stanovení dotační politiky Ministerstva dopravy a spojů do veřejné drážní osobní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkaz slouží k získání údajů o nákladech, tržbách, hospodářském výsledku, zaměstnanosti, přepravních a provozních výkonech veřejné drážní osobní dopravy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Předkládací povinnost tohoto výkazu mají provozovatelé veřejné drážní osobní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o veřejné drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MDS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k získání údajů o stavech lokomotivního a vozového parku, železničních tratí, vybraných provozních ukazatelů a objemech přepravy cestujících pro posouzení vývoje tohoto sektoru, dopravní obslužnosti území veřejnou drážní osobní dopravou a pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy a spojů vůči mezinárodním orgánům Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), Evropské konference ministrů dopravy (CEMT) a Evropské unie (EU).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o skladbě hnacích drážních vozidel a vozového parku vč. nabízené výkonové kapacity a ložné hmotnosti, o skladbě železničních tratí, vybrané provozní ukazatele drážní dopravy a údaje o přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě, včetně přepravních proudů podle jednotlivých zemí nástupu a výstupu cestujících.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Předkládací povinnost tohoto výkazu mají provozovatelé veřejné drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o veřejné nákladní drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MDS) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k získání údajů o veřejné nákladní drážní dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu drážní nákladní dopravy, pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy a spojů vůči mezinárodním vládním orgánům (Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů a Evropská konference ministrů dopravy) a naplnění ustanovení Směrnice Rady 80/1177/EHS ze 4. prosince 1980 o statistickém vykazování železniční nákladní dopravy v rámci regionální statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o přepravě věcí ve veřejné nákladní drážní dopravě, tj. o vnitrostátní přepravě věcí mezi jednotlivými regiony nakládky a vykládky, o mezinárodní a tranzitní přepravě věcí mezi jednotlivými zeměmi nakládky a vykládky, o přepravě věcí podle jednotlivých skupin v souladu s klasifikací pro dopravní statistiku NST/R.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Předkládací povinnost tohoto výkazu mají provozovatelé veřejné nákladní drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MDS) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o dopravcích provozujících vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu potřebných pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o struktuře a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počty zaměstnanců a průměrné mzdy).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o veřejné autobusové dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MDS) 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výkonech veřejné pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních organizací EHK OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o struktuře přepravy cestujících, přepravních a jízdních výkonů v pravidelné i nepravidelné veřejné autobusové dopravě vnitrostátní i mezinárodní.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni dopravci provozující vnitrostátní i mezinárodní pravidelnou i nepravidelnou veřejnou autobusovou dopravu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MDS) 2-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přepravních výkonech silniční nákladní dopravy podle druhů zboží, a to jak u silniční nákladní dopravy provozované pro cizí potřeby (cizí účet), tak u silniční nákladní dopravy provozované pro vlastní potřeby (na vlastní účet). Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o držiteli silničního motorového vozidla, údaje o vozidle a jeho výkonech a výkonech přípojného vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě (ujeté prázdné a ložené kilometry, způsob provozování dopravy - pro cizí a vlastní potřeby, země tranzitu u mezinárodní dopravy). Dále jsou zjišťovány údaje o zboží - místo nakládky a vykládky (okres v ČR nebo země), hmotnost zboží, druh zboží (podle klasifikace používané EU pro dopravní statistiku rozšířené o odpady a prázdné obaly), způsob balení zboží, třída nebezpečného zboží a počet zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty provádějící silniční nákladní dopravu pro cizí a vlastní potřeby (závodovou) a provozující vybrané silniční nákladní vozidlo s užitečnou hmotností nad 2 tuny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové šetření

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

podle pokynů výkazu

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření jedincových nákladů na skupiny silničních nákladních vozidel

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MDS) 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výši nákladových položek silničních nákladních vozidel podle druhů a užitečné hmotnosti. Do šetření jsou zahrnuta vozidla dopravců provozujících jak silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby (cizí účet), tak i silniční nákladní dopravu pro vlastní potřeby (na vlastní účet). Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o provozovateli silničního motorového vozidla, údaje o vozidle a jeho výkonech a výkonech přípojného vozidla ve vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravě (ujeté kilometry celkem za rok, způsob provozování dopravy - pro cizí a vlastní potřeby atd.). Dále jsou zjišťovány údaje o výši nákladů podle základních kalkulačních položek a počet zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty provádějící silniční nákladní dopravu pro cizí a vlastní potřeby (závodovou) a provozující vybrané silniční nákladní vozidlo s užitečnou hmotností nad 2 tuny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové šetření

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

podle pokynů výkazu

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MDS) 4-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výkonech městské hromadné dopravy pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních organizací EHK OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o struktuře linek, vozového parku a přepravních výkonů podle jednotlivých trakcí. Tyto ukazatele jsou doplněny ekonomickými ukazateli, rozčleněnými podle jednotlivých trakcí a údaji o spotřebě PHM a trakční energie.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni dopravci provozující městskou hromadnou dopravu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o přepravé zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MDS) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování veškerého objemu nákladní dopravy (vnitrostátní i zahraniční) po vnitrozemských vodních cestách a plnění mezivládních dohod o mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě mezi ČR a SRN a dopravě mezi ČR a Nizozemským královstvím a Lucemburským velkovévodstvím. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních organizací EHK OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a druhu zboží podle klasifikace EU používané pro dopravní statistiku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 61.20 Vnitrozemská vodní doprava provádějící mezinárodní i vnitrostátní přepravu zboží po vnitrozemských vodních cestách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o pohybu zboží a osobních plavidel ve veřejných přístavech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MDS) 5-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování veškerého pohybu zboží a osobních lodí ve veřejných přístavech.Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních organizací EHK OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a komodit zboží podle klasifikace EU používané pro dopravní statistiku.

Údaje o pohybu osobních lodí podle jednotlivých přístavů nástupu nebo výstupu cestujících.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Veřejné přístavy na území České republiky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MDS) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních organizací EHK OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 61.20 Vnitrozemská vodní doprava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o letecké dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MDS) 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výkon státní správy a pro splnění statistické služby Ministerstva dopravy a spojů mezinárodním organizacím ICAO, IATA, ECAC a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony letecké dopravy, letišť, skladba letadlového parku a jeho úbytky a přírůstky v průběhu sledovaného roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 62.10 Letecká doprava pravidelná; 62.20 Letecká doprava nepravidelná; 63.23 Ostatní činnosti v letecké dopravě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o kombinované dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Pop (MDS) 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o objemech kombinované dopravy. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních organizací EHK OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici a vodních cestách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ

60.10 Železniční doprava;

61.20 Vnitrozemská vodní doprava;

63.40 Ostatní služby v dopravě (zprostředkování nákladů),

přepravující jednotky kombinované dopravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz regionálních elektronických komunikací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EK (MDS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací za Českou republiku v členění harmonizovaném s předpisy Evropského společenství pro hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací a k plnění závazků spojených s evropskou regionální statistikou v telekomunikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika veřejné pevné telekomunikační sítě, kvalita služby ve veřejné pevné telekomunikační síti, rozšířené služby, mobilní služby, velikost potenciální alternativní infrastruktury, celkové investice a výnosy, zaměstnanci a produktivita (poskytovatele telekomunikačních služeb), rozsah a velikost nových služeb (Internet Service Provider - ISP).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Poskytovatelé veřejných telekomunikačních služeb a provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí a zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 5. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o technických prostředcích a zaměstnancích držitele poštovní licence

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MDS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o technických prostředcích a zaměstnancích držitele poštovní licence pro využití v rámci regulačních potřeb a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet technických prostředků a evidenční počet zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o vnitrostátních poštovních službách držitele poštovní licence

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MDS) 2-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vnitrostátních poštovních službách držitele poštovní licence pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž základním zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 2002 a do 31. 3. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek držitele poštovní licence

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MDS) 4-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o kvalitě poštovních služeb poskytovaných držitelem poštovní licence pro využití v rámci regulačních potřeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty ztracených zásilek podle druhů a výše náhrad za ně vyplacených v členění na vnitrostátní a mezinárodní styk.

2. Okruh zpravodajských jednotek Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 2002 a do 31. 3. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o činnosti držitele poštovní licence ve styku s cizinou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PO (MDS) 6-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o činnosti držitele poštovní licence ve styku s cizinou pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty a hmotnost poštovních zásilek podle druhů přepravených v mezinárodním styku a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.

2. Okruh zpravodajských jednotek Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 7. 2002 a do 31. 3. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poštovních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

PS (MDS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o rozsahu poštovních služeb soukromých operátorů, kterým byl MDS udělen souhlas k jejich provozování. Údaje budou využity regulačním orgánem ke statistickým účelům i pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o zpravodajské jednotce, ekonomické ukazatele, provozní ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny subjekty, které podnikají na základě souhlasu MDS uděleného dle § 17 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, kromě držitele poštovní licence České pošty, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 4. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

b) MINISTERSTVO KULTURY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o divadle

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 1-01 (mutace a, b, c)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu, k odborné práci Divadelního ústavu a UNESCO. Podklady k jednání Ministerstva kultury pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Divadelní a taneční subjekty, jež pravidelně produkují a uvádějí divadelní a taneční představení. Do okruhu zpravodajských jednotek se zahrnují subjekty zřizované Ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, samosprávou obcí, měst nebo městských částí a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o stálých profesionálních symfonických orchestrech, komorních souborech a pěveckých sborech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výkony hudebního souboru, počet zaměstnanců nebo členů, vlastní příjmy, příspěvky zřizovatele na provoz, dotace, granty, dary, sponzoring, výdaje investiční a neinvestiční.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Hudební soubory zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ

Výkaz o repertoáru divadla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE

Kult (MK) V 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury a orgánů státní správy, pro odborné práce Divadelního ústavu a UNESCO. Doplněk ročního výkazu o divadle.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty uváděných her a jejich autoři v divadlech České republiky, počty představení jednotlivých inscenací a jejich návštěvnost.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Subjekty pravidelně produkující a uvádějící divadelní a taneční představení zřizované Ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, samosprávou obcí, měst nebo městských částí a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 9. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o periodickém tisku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tématických skupin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Národní knihovna ČR, která zpracovává sumáře na základě povinných výtisků, které ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), jsou vydavatelé periodického tisku povinni zasílat Národní knihovně ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 12-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma knihovny, knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba na národní a mezinárodní úrovni, další činnosti knihovny, počet zaměstnanců, vlastní příjmy, příspěvky zřizovatele na provoz, dotace, granty, dary, sponzoring, výdaje investiční, neinvestiční a knihovnická síť.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna, státní vědecké knihovny (krajské knihovny) a další knihovny zřizované městy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 21. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 14-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výkony muzea, galerie a památníku, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počet zaměstnanců a jejich odborná činnost, vlastní příjmy, příspěvky zřizovatele na provoz, dotace, granty, dary, sponzoring, výdaje investiční a neinvestiční, činnost knihovny při muzeu nebo galerii.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Muzea, galerie a památníky, zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o neperiodických publikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tituly vydaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání a překlady z jiných jazyků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Národní knihovna ČR zpracovává sumáře na základě povinných výtisků, které ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, jsou vydavatelé neperiodických publikací povinni zasílat Národní knihovně ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 2. 4. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 16-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, činnost zařízení, počet zaměstnanců i členů zájmových kroužků a sekcí, vlastní příjmy, příspěvky zřizovatele na provoz, dotace, granty, dary, sponzoring, výdaje investiční a neinvestiční.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 17-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, rozsah sítě nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, mobiliární fond, počet zaměstnanců, vlastní příjmy, příspěvky zřizovatele na provoz, dotace, granty, dary, sponzoring, výdaje investiční a neinvestiční, kulturní činnost.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Památkové objekty s kulturním využitím zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vydavateli

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 18-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační údaje o vydavateli (nakladateli), vč. právní formy, údaje o typu činnosti (hlavní, vedlejší) a vydávané produkci, počet vydaných titulů a výtisků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 19-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů v resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Aktivity a právní forma subjektů zabývajících se výstavní činností v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury. Dále je sledován počet tvůrčích sympozií, prostor pro výstavní činnost, počet zaměstnanců, členů občanských sdružení, účastníků tvůrčích sympozií, vlastní příjmy, příspěvky zřizovatele na provoz, dotace, granty, dary, sponzoring, výdaje investiční a neinvestiční.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Galerie a výstavní síně zřizované Ministerstvem kultury, jinými organizačními složkami státu, kraji, městy, obcemi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kult (MK) V 21-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Právní forma, výroba, distribuce a export audiovizuálních děl produkčních, distribučních, televizních a obchodních společností, filmových archivů a škol.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Filmové a videoprodukční společnosti, filmové a videodistribuční společnosti, televizní společnosti, filmové archivy a školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zařízeních sociální péče a poskytování sociálních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Soc (MPSV) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o počtech a struktuře jednotlivých druhů zařízení sociální péče a skladbějejich obyvatel a svěřenců. Podklad pro přípravu právních předpisů, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje zařízení sociální péče, včetně jejich finančních dopadů na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacita zařízení sociální péče, ekonomické ukazatele zařízení včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců, složení obyvatel (svěřenců) zařízení, lékařská péče, zdravotní stav a poskytované sociální služby spojené s pobytem a sociální služby nepobytové.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Jednotlivá zařízení sociální péče bez ohledu na zřizovatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Peridicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o poskytované sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce, podmíněné sociální potřebností. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti a pro přípravu rozpočtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Poskytování terénních služeb a dávek sociální péče starým a těžce zdravotně postiženým občanům a jednotlivcům, počet sociálně potřebných občanů; pečovatelská služba, vč. evidenčního počtu neuspokojených žadatelů o pečovatelskou službu a o přidělení bytu v DPS; domy s pečovatelskou službou a zařízení pečovatelské služby, souhrnné údaje o pečovatelské službě; ústavní sociální péče - počet čekatelů, kteří mají být umístěni; evidence o držitelích průkazek TP, ZTP, ZTP/P; služby sociální intervence a jejich zařízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v zařízeních sociální péče řízených územními orgány, městy a obcemi, ústavech sociální péče řízených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců zařízení sociální péče a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie zaměstnanců v zařízeních sociální péče řízených územními orgány, městy a obcemi, jejich počet a struktura jejich platů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava a ústavy sociální péče přímo řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, bezpečnosti práce a mezinárodněprávní ochraně dětí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 19b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v České správě sociálního zabezpečení, na úřadech práce a v úřadech bezpečnosti práce. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců těchto úřadů a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadů práce, Správy sociálního zabezpečení, Úřadů bezpečnosti práce a Organizace mezinárodně právní ochrany dětí a mládeže, jejich počet a struktura jejich platů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká správa sociálního zabezpečení včetně Okresních správ sociálního zabezpečení, úřady práce, Český úřad bezpečnosti práce.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 20-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o sociální péči poskytované obcemi a okresními úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi a osamělým těhotným ženám. Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociální péče, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet rodin s nezaopatřenými dětmi, přehled o umísťování nezaopatřených dětí a mladistvých do náhradní rodinné ústavní a ochranné výchovy, počet evidovaných případů; přehled o klientech kurátora pro mládež, jejich rodinném zázemí a případech řešených kurátorem pro mládež (vč. trestné činnosti); přehled o poskytování náhradní rodinné péče; sledování výchovy a výkonu dohledu; evidenční údaje o počtu podaných návrhů soudu a policii apod., rozhodovací činnost okresních úřadů a obcí a poradenská a výchovná činnost; přehled o účelových zařízeních a pečovatelských službách pro rodiny s dětmi; údaje o týraných a zneužívaných dětech, o stavu zaměstnanců na oddělení péče o rodinu a děti a poskytovaných dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 26-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o sociální péči poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným. Získání podkladů pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociálních služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet evidovaných osob vč. osob propuštěných z vězení a ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, počet osob, kterým byla poskytnuta pomoc; hmotná pomoc příslušníkům marginálních skupin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o ceně práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ISPV (MPSV) V 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úrovni mezd zaměstnanců v detailním členění a o ceně práce vyjádřené průměrným hodinovým výdělkem (zjišťovaným podle § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Firemní ukazatele (počet zaměstnanců, většinový vlastník, existence kolektivní smlouvy), data o zaměstnancích (osobní číslo zaměstnance, datum narození, vzdělání, státní občanství), pracovně právní vztah (doba zaměstnání, postavení v zaměstnání, zaměstnání, tarifní stupeň, řízení dalších zaměstnanců, týdenní fond pracovní doby), informace o odpracovaném čase (odpracovaný čas, přesčas, doba v evidenčním počtu zaměstnanců, neodpracovaná doba, nemoc, dovolená), mzdové ukazatele (mzda a její složky, náhrady mzdy, odměny za pracovní pohotovost, průměrný hodinový výdělek a nezdanitelná částka základu daně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty - podnikatelské i nepodnikatelské sféry.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič, resp. dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců do 999, vyčerpávající zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců 1000 a více

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o dávkách sociální péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 9-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o dávkách sociálního zabezpečení pro jednotlivce podmíněné sociální potřebností a o sociální péči poskytované obcemi a okresními úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Poskytování dávek sociální péče jednotlivcům, rodinám s nezaopatřenými dětmi a charakteristika těchto rodin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronická pošta, resp. dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 40 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o odvolání proti rozhodnutí orgánů I. stupně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MPSV) 7-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o počtu odvolání proti rozhodnutí orgánů I. stupně a jejich vyřizování v rámci odvolacího řízení.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet evidovaných odvolání státní sociální podpory, péče o rodinu a děti, péče o staré a zdravotně postižené občany, ústavní péče.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Krajské úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 40 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o produkci a prodeji zbrojní techniky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje produkce zbrojní techniky, její oborové struktury a prodejního umístění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele objemu produkce (výkony, tržby za prodej), počet zaměstnanců, oborová struktura výroby a prodeje.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku uvedenou v Seznamu vojenského materiálu (SVM), který je uveden jako příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 89/1994 Sb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o produkci a prodeji vybraných zbrojních výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Prům (MPO) P 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení rozsahu produkce a prodejního umístění vybraných tuzemských zbrojních výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele týkající se produkce a prodejního umístění vybraných zbrojních výrobků, převážně v hmotných měrných jednotkách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více, vyrábějící a prodávající vybrané zbrojní výrobky uvedené v „Seznamu vybraných zbrojních výrobků pro statistická zjišťování" Ministerstva průmyslu a obchodu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ENG (MPO) 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zásobování tuhými palivy a údajů za vybrané technicko-ekonomické ukazatele týkající se těžby těchto paliv pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů.

Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (produkce) - zaměstnanost, směnnost a parametry tuhých paliv - průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) a obchodní (OKEČ 50 až 52) realizující dodávky tuhých paliv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ENG (MPO) 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů, o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla, výhřevnosti a spalném teple energetických plynů a užitých paliv pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o množství dodané elektřiny, tepla, energetických plynů, o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla, výhřevnosti a spalném teple energetických plynů a užitých paliv.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01,02,05,10 až 41,45, 50 až 52,55, 60 až 64,65 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až 93,95 a 99 realizující dodávky elektřiny, tepla nebo plynů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ENG (MPO) 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o spotřebě paliv, elektřiny a tepla a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba paliv, elektřiny a tepla, spotřebitelské zásoby paliva podle druhů a výhřevnosti použitých paliv.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, 10 až 41, 45, 50 až 52, 55, 60 až 64, 65 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až 93, 95 a 99.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ENG (MPO) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů pro hodnocení využívání obnovitelných a ostatních zdrojů a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech malých vodních elektráren, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních a geotermálních zařízeních a o produkci tepla a elektřiny z těchto zařízení.

Údaje o množství využité biomasy, bioplynu a odpadů, o tepelném a elektrickém výkonu zařízení, která je využívají, a o produkci tepla a elektřiny z těchto zařízení, parametry paliv, zdroje a přímé dodávky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01,02,05,10 až 41,45,50 až 52,55, 60 až 64,65 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až 93, 95 a 99.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elekřiny a tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

ENG (MPO) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a jejich vybraných technicko - ekonomických ukazatelích pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o množství dodané elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla, o výhřevnosti a spalném teple užitých paliv a o vybraných technicko - ekonomických ukazatelích dodávek elektřiny, tepla a plynů - druzích dodávek, počtu odběratelů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01,02,05,10 až 41,45, 50 až 52,55, 60 až 64, 65 až 67,70 až 75,80,85,90 až 93,95 a 99 realizující dodávky elektřiny, tepla nebo plynů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CRS (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace čerpacích stanic podle počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot (OKEČ 50.5).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

CRS (MPO) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o síti čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace sítě čerpacích stanic podle lokalizace, počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot (OKEČ 50.5).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz dodavatelů investičních celků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

IC (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání potřebných údajů o stavu a vývoji dodávek v oblasti investičních celků (IC) a jejich váha v rámci strojírenské produkce ČR. Zjištěné informace umožní analyzovat a zhodnotit konkurenční postavení a uplatnění IC na tuzemském a zahraničních trzích, investiční aktivity české ekonomiky a poslouží jako podklad pro systémová opatření umožňující podporu exportu k dosažení aktivní obchodní bilance, rozvoj obchodně-technických služeb (engineeringu) a informační podporu podnikání. Zároveň poslouží výrobním subjektům při zjišťování konkurenceschopnosti zejména metodou Banch marking v souvislosti s potřebami modernizace a restrukturalizace některých výrobkových skupin.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční údaje o nehmotných a hmotných dodávkách investičních celků českých producentů jak pro tuzemské, tak i zahraniční investory.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností v průmyslu (OKEČ 10 až 41) a ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 20 a více, uskutečňující přímou dodávku investorovi (do tuzemska, případně na export) spojenou s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 21. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Res (MPO) P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získané údaje budou sloužit jako nejnutnější informace o finanční situaci průmyslových, stavebních a obchodních ekonomických subjektů za čtvrtletí pro finanční a další analýzy a pro potřeby ČSÚ k sestavení čtvrtletních odhadů vývoje HDP.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Doplňkové finanční ukazatele (stavové a tokové).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností:

- v průmyslu (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více,

- ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 100 a více,

- v obchodě, pohostinství a ubytování (OKEČ 50 až 52, 55) s počtem zaměstnanců 100 a více,

- v oblasti pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájmu zboží osobní potřeby a pro domácnost (OKEČ 71), zpracování dat (OKEČ 72), výzkumu a vývoje (OKEČ 73), služeb pro podniky (OKEČ 74.1 a 74.84) s počtem zaměstnanců 100 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 27. kalendářního dne po skončení sledovaného čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz bavlnářského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Těch (MPO) Ba 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technickohospodářských ukazatelů oboru bavlnářského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce mykaných a česaných přízí v tunách a průměrném tex včetně práce ve mzdě, produkce režných, bavlněných, směsových a hedvábných tkanin a tkanin z nekonečných a střižových chemických vláken v m2 a tunách včetně práce ve mzdě, jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách včetně práce ve mzdě, kusové výrobky z bavlněných a hedvábných tkanin v kusech a korunách včetně práce ve mzdě, produkce netkaných textilií v tunách a m2.

Stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru bavlnářského průmyslu, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru.

Spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití.

Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách.

Údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 7. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz průmyslu lýkových vláken a textilní technické produkce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Těch (MPO) Lv 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technickohospodářských ukazatelů oboru průmyslu lýkových vláken v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce lněného vlákna a koudele v tunách včetně práce ve mzdě, produkce lněné příze suchopředené a mokropředené, příze jutové, konopné v tunách a průměrném tex včetně práce ve mzdě, produkce lnářských a jutařských tkanin režných včetně práce ve mzdě a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách včetně práce ve mzdě, produkce netkaných textilií v tunách a m2 včetně práce ve mzdě, kusové výrobky z lnářských tkanin v kusech a v korunách.

Stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru lýkových vláken, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru.

Spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití.

Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách.

Údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 7. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz vlnařského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Těch (MPO) VI1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technickohospodářských ukazatelů oboru vlnařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce vlněných přízí mykaných, česaných, poločesaných a ostatních v tunách a průměrném tex včetně práce ve mzdě, produkce tkanin vlnařských, vigoňových, koberců a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v tunách a m2 včetně práce ve mzdě, úprava vlnařských surovin a přízí v prádelnách a barevnách v tunách včetně práce ve mzdě a kusová produkce z vlnařských tkanin v kusech a korunách včetně práce ve mzdě, produkce netkaných textilií v tunách a m .

Stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru vlnařského průmyslu, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru.

Spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití.

Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách.

Údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 7. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pletařského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Těch (MPO) Pl 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technickohospodářských ukazatelů oboru pletařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce osnovních, zátažných a ostatních úpletů v tunách včetně práce ve mzdě, úprava úpletu bílením, barvením, tiskem v m2 a tunách včetně práce ve mzdě, úprava bavlněných, vlněných, směsových a ostatních přízí v tunách včetně práce ve mzdě, dokončování pletařské produkce v druhových skupinách v kusech, v párech a korunách včetně práce ve mzdě.

Stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru pletařského průmyslu, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru.

Spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití.

Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách.

Údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 7. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz oděvního průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Těch (MPO) Op 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technickohospodářských ukazatelů oboru oděvního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce oděvů dle druhových skupin a ostatních oděvních doplňků v množství a hodnotě včetně práce ve mzdě, produkce prádla dle druhových skupin a doplňků v množství a hodnotě včetně práce ve mzdě, kožešnická prvovýroba a produkce kožešnické konfekce dle druhových skupin v kusech a v korunách včetně práce ve mzdě.

Obnova výrobních strojů za sledovaný rok, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru oděvního průmyslu.

Spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu.

Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v oděvním průmyslu, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách.

Údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 7. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz kožedělného průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Těch (MPO) Kž 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technickohospodářských ukazatelů odvětví kožedělného průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce v koželužnách v tunách, m2, a v korunách včetně práce ve mzdě, produkce obuvi podle hlavních druhových skupin v párech a v korunách včetně práce ve mzdě, produkce vybraných druhových skupin kožené galanterie v kusech a v korunách včetně práce ve mzdě.

Stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru kožedělného průmyslu, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru.

Spotřeba surovin a materiálů v množství a hodnotě.

Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách.

Údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 18, 19) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 7. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz chemického průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Těch (MPO) Chem 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů chemického průmyslu, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných chemických produktů a meziproduktů, údaje o produkci skupin chemických produktů, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci, spotřebě paliv a energií a kvalifikaci zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 23, 24 a 25) s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Těch (MPO) SK 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o produkci průmyslu skla a keramiky, průmyslových odpadech, charakteristice průmyslových pecí, spotřebě paliv a energií, výdajích na výzkum, vývoj, ochranu životního prostředí a o kvalifikaci zaměstnanců. Tyto údaje se používají v agregované formě k mezinárodnímu srovnávání a ke splnění mezinárodních závazků (např. EU, ICG). Jsou publikovány v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce průmyslu skla a keramiky v technických jednotkách a hodnotových ukazatelích, průmyslové odpady a jejich zpracování, charakteristika průmyslových spotřebičů pro výrobu skla a keramiky, spotřeba paliv a energií, výdaje na vývoj a výzkum, výdaje na ochranu životního prostředí a kvalifikace zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 26 a 31.50) s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz dřevařského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Těch (MPO) Dp 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technickohospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce dřevařských výrobků v množství a hodnotě, obnova výrobních strojů ve sledovaném období.

Spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě.

Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného.

Údaje o počtu zaměstnanců a jejich vzdělání.

Výdaje na ochranu životního prostředí a na vývoj a výzkum, údaje o průmyslových odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 20) a s počtem 10 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz nábytkářského průmyslu a vybraných produkcí ostatního zpracovatelského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) Dp 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technickohospodářských ukazatelů odvětví nábytkářského průmyslu a vybraných odvětví ostatního zpracovatelského průmyslu, která vyrábějí výrobky ze dřeva. Údaje slouží k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce nábytku ze dřeva a ostatních výrobků ze dřeva v množství a hodnotě, obnova výrobních strojů ve sledovaném období.

Spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě.

Změny v hodnotě dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného.

Údaje o počtu zaměstnanců a jejich vzdělání.

Výdaje na ochranu životního prostředí a na vývoj a výzkum, údaje o průmyslových odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 36) a s počtem 10 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz hutního průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) HU 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení součaného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin hutních produktů v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura odbytu, struktura zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 27 a 28) s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjištování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

za 1. pololetí do 31. 7. 2002

za 2. pololetí do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz slévárenství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) SL 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů slévárenství v jeho výrobních stupních, k posouzení součaného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů slévárenství v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura zaměstnanců a struktura odbytu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz hutního zpracování neželezných kovů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) NK 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního zpracování neželezných kovů v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů hutního zpracování neželezných kovů v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura zaměstnanců a struktura odbytu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjištování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o regionální struktuře stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Stav (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o stavu a vývoji stavebních prací v regionálním členění podle místa (okresu) realizace stavebních prací.

Získané informace budou sloužit jako nejnutnější informace o regionálním rozložení stavebních aktivit ekonomických subjektů za sledované období pro analýzu vývoje odvětví, situaci na trhu stavebních prací v regionech a další analýzy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce podle dodavatelských smluv v okresech místa realizace v členění pro veřejné zadavatele a dále pak v členění na bytové budovy, nebytové budovy (nevýrobní a výrobní), inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Hor (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o objemu zásob ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů připravených k těžbě a dalších údajů, souvisejících s hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, jako podklad pro naplnění cílů surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a pro výkon vrchního dozoru státní báňské správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Objem zásob, těžba, rozsah ploch dotčených těžbou, rekultivace, tvorba a čerpání fondu na sanace a rekultivace a důlní škody, počet zaměstnanců zabezpečujících těžbu a další činnosti prováděné v souvislosti s těžbou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, kterým byl stanoven dobývací prostor nebo jsou vlastníky ložiska nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku, a nebojsou organizacemi ve smyslu § 3a a vykonávají činnosti uvedené v § 2 a 3 zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz průmyslu papíru a celulózy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) PC 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů průmyslu papíru a celulózy v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů a meziproduktů průmyslu papíru a celulózy v technických jednotkách a hodnotových ukazatelích, údaje o spotřebě surovin a materiálů, spotřebě vody, spotřebě paliv a energií, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí a kvalifikaci zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností ve výrobě vlákniny, papíru a lepenky (OKEČ 21) s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz kovárenství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Tech (MPO) KO 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů kováren k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků vůči EU a jejím odpovídajícím strukturám (EUROFORGE) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů kováren, údaje o produkci podle materiálů a technologií, spotřeba paliv a energií, struktura zaměstnanců a struktura odbytu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy a děti podle péče a výchovného jazyka, státního občanství dětí, cizinci podle režimu pobytu, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, žádosti o umístění, školy v přírodě v uplynulém školním roce, věkové složení dětí, speciální třídy, třídy se specifickým zaměřením, integrované děti se zdravotním postižením podle druhu postižení, přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Mateřské školy zařazené do sítě škol, školských a předškolních zařízení (kromě speciálních mateřských škol).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Podklady pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školní družiny a kluby, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Mateřské školy, při nichž jsou zřízeny školní družiny, víceletá gymnázia a taneční konzervatoře, při nichž jsou zřízeny školní kluby, a samostatné družiny a kluby, zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se družin a klubů při základních školách a speciálních mateřských, základních, zvláštních a pomocných školách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 2001/02 - odchody žáků ze základní školy, školy v přírodě.

Školní rok 2002/03 - třídy a žáci podle ročníků, zvláštní způsob docházky, organizace vyučování, školní družiny a školní kluby, státní občanství žáků, cizinci podle režimu pobytu, rozšířené vyučování, výuka cizím jazykům, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, učebny používané školou, integrovaní žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení, věkové složení nově přijatých, třídy a žáci podle ročníků a vzdělávacího programu, věkové složení žáků, kursy pro doplnění základního vzdělání, přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním.

Volitelné předměty (povinné) podle ročníků, nepovinné předměty podle ročníků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se speciálních základních škol).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V3a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 2001/02 - odchody žáků ze základní školy.

Školní rok 2002/03 - třídy a žáci podle druhu postižení a ročníků, žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu, výuka cizím jazykům, věkové složení nově přijatých, věkové složení žáků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, pokud jsou v nich zřízeny speciální či specializované třídy (netýká se speciálních základních škol).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o speciálních školách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty pracovníků vybraných profesních kategorií, školní družiny a kluby, učebny používané školou, žáci osvobození od docházky, kursy pro doplnění základního vzdělání a vzdělání poskytovaného zvláštní a pomocnou školou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ředitelství speciálních škol zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny školy. Dětské domovy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Státní občanství žáků, cizinci podle režimu pobytu, výuka cizím jazykům, třídy podle ročníků, žáci podle studijních/učebních oborů, druhu a formy studia a ročníků (tento oddíl má pohyblivý počet řádků), žáci a třídy podle druhu postižení, věkové složení žáků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální střední školy, odborná učiliště a praktické školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízena střední odborná učiliště, odborná učiliště nebo praktické školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 2001/02 - žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, školy v přírodě. Školní rok 2002/03 - třídy a žáci podle ročníků, státní občanství žáků, cizinci podle režimu pobytu, výuka cizím jazykům, žáci a třídy podle druhu postižení, věkové složení žáků, přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální základní školy a zvláštní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny základní či zvláštní školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole, rehabilitační třídě a přípravném stupni

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4c-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 2001/02 - žáci, kteří ukončili docházku do školy, školy v přírodě. Školní rok 2002/03 - třídy podle druhu školy, žáci podle druhu školy a stupňů (u přípravného stupně podle ročníků), státní občanství žáků, cizinci podle režimu pobytu, žáci a třídy podle druhu postižení, věkové složení žáků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Pomocné školy a přípravné stupně zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny pomocné školy či přípravné stupně.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 4d-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školy v přírodě ve školním roce 2001/02. Třídy a děti, státní občanství dětí, cizinci podle režimu pobytu, děti a třídy podle druhu postižení, věkové složení dětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální mateřské školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Dětské domovy a diagnostické ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přihlášení ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště, přijatí ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště (oddíl I. výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střední školy (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště) kromě středních škol speciálních zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se nástavbového studia ani studia při zaměstnání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 6. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 6-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristiky uchazeče o vysokoškolské studium, absolvovaná střední škola, rok maturity, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny soukromé a veřejné vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15.4. 2002, do 15. 11.2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, stipendia v minulém školním roce, kursy v minulém školním roce, školy v přírodě v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní žáci se zdravotním postižením, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu, věkové složení žáků, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), kursy pro doplnění základního vzdělání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se speciálních gymnázií a speciálních středních odborných škol a speciálních konzervatoří).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 7d-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia a věku, podle druhu studia a předchozího působiště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se speciálních gymnázií a speciálních středních odborných škol a speciálních konzervatoří).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vyšší odborné škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Studijní skupiny podle ročníků, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, stipendia v minulém školním roce, školné v minulém školním roce, kursy v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu, věkové složení žáků, integrovaní žáci se zdravotním postižením, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle věku a podle předchozího působiště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vyšší odborné školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Studující ostatních forem studia (další vzdělávání), jazyková výuka studentů (studenti, učitelé).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny soukromé a veřejné vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15. 11.2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 14-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 2001/02 - rozmisťování svěřenců, příchody a odchody z domova či ústavu, získaná kvalifikace svěřenců.

Školní rok 2002/03 - základní charakteristiky svěřenců, děti předškolního věku podle stáří, svěřenci plnící povinnou školní docházku, mládež po skončení povinné školní docházky podle zařazení, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií podle vzdělání, vybavení domova či ústavu (lůžková kapacita).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy (dětské i pro mládež), ústavy s výchovně léčebným režimem a další zařízení pro výkon ústavní/ochranné výchovy zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT a mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zájmová činnost podle oblastí, tábory v uplynulém školním roce, evidenční počet pracovníků podle kategorií, soutěže a přehlídky v uplynulém školním roce, další aktivity v předchozím školním roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 5. 11.2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o menzách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 16-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony (počty vydaných hlavních jídel, počty stravovacích dnů), kapacita a pracovníci menzy, tržby menzy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny soukromé a veřejné vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o společném stravování dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 17-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty strávníků celkem, podle typu školy a u žáků podle zřizovatele školy, do které docházejí, kapacitní charakteristiky, počty vydaných jídel v měsíci říjnu a za uplynulý rok, počty pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Školní jídelny a jídelny škol v přírodě, domovů mládeže, zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy a preventivně léčebné péče a školních internátů zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Školy financované MŠMT, které stravují své žáky v závodech veřejného stravování, závodních jídelnách, menzách, jídelnách škol jiných resortů než školství, a na toto stravování přispívají.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o jazykové škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 18-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Posluchači podle vyučovaných jazyků, stupně vyučování a formy studia, absolventi za uplynulý školní rok, evidenční počet pedagogických pracovníků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Státní jazykové školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení soukromé jazykové školy, organizující studium absolventů středních škol, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o ubytovacím zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 19-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacitní charakteristiky ubytovacího zařízení, ubytovaní žáci podle druhu školy, evidenční počet pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Domovy mládeže zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, internáty škol zařazených v síti škol, předškolních a školských zařízení, které zabezpečují ubytování žáků se zdravotním postižením. Školy financované MŠMT, které ubytovávají své žáky v domovech mládeže škol jiných resortů než školství, popř. v jiných ubytovacích zařízeních, a na toto ubytování přispívají.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o vysokoškolských kolejích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 20-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacita a pracovníci koleje, ubytovaní v koleji a jejich charakteristiky.

2. Okruh zpravodajských jednotek Všechny soukromé a veřejné vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 12. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vysokoškolské knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 21-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, další údaje knihovny, pracovníci knihovny, automatizace knihovny, uspořádání knihovny.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny soukromé a veřejné vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 7. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o školní knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 22-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, další činnost knihovny, pracovníci knihovny.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní a střední školy (včetně speciálních) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, v nichž jsou zřízeny školní knihovny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: lx za 3 roky

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 23-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet odborných pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce, podle důvodu příchodu, školního zařazení a poskytnuté péče, aktivity pedagogicko-psychologické poradny v uplynulém školním roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Pedagogicko-psychologické poradny zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 7. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o základní umělecké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 24-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty žáků podle druhu a stupně studia, ročníků a oborů, evidenční počet učitelů, učebny používané školou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o základní umělecké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 24a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty žáků v jednotlivých druzích a stupních studia podle oborů - učebních plánů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 25-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, státní občanství žáků, cizinci podle režimu pobytu, věkové složení žáků, třídy podle formy, druhu a délky studia/přípravy a ročníků, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, vybavená místa pro praktickou přípravu. Integrovaní žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení a podle učebních či studijních oborů. Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia/přípravy a věku, podle druhu studia/přípravy a předchozího působiště. Žáci podle formy, druhu a délky studia/přípravy, podle učebních či studijních oborů a podle ročníků, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje teoretickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje praktickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia (tento oddíl má pohyblivý počet řádků). Kursy v minulém školním roce, kursy pro doplnění základního vzdělání, rekvalifikační studium.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střední odborná učiliště a učiliště zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se středních odborných učilišť a učilišť při výchovných a diagnostických zařízeních). Má-li střední odborné učiliště a učiliště společné ředitelství, sestaví jen jeden společný výkaz.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o sportovní přípravě na střední škole a o třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy na střední škole a základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 26-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet sportovních tříd, žáci podle sportovních odvětví, evidenční počet trenérů podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní a střední školy s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy a střední školy se sportovní přípravou zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o středisku praktického vyučování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 27-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, pracovní místa, učni podle studijních a učebních oborů, délky a druhu studia a ročníků, učni podle studijních a učebních oborů a podle školy, která jim zajišťuje teoretické vyučování (2 oddíly mají pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska praktického vyučování zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o speciálně pedagogickém centru

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 33-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet odborných pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce podle postižení a podle péče, aktivity speciálně pedagogického centra v uplynulém školním roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciálně pedagogická centra (samostatná i přičleněná ke speciálním školám) zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 7. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 34-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 2001/02 - počty klientů středisek v ambulantní péči, důvody příchodu, iniciátoři příchodu, aktivity střediska.

Školní rok 2002/03 - klienti v internátní péči, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií, vybavení střediska (lůžková kapacita).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska výchovné péče pro děti a mládež zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 18. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Příloha k výkazu o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 35-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zájmové útvary a jejich účastníci podle jednotlivých aktivit, tábory podle jednotlivých aktivit.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 7. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 36-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeba hodnocení školní úrazovosti nebo úrazovosti související se vzděláváním na jednotlivých stupních a druzích škol. Podklady budou sloužit jako jeden z aspektů kvality péče o zdraví dětí, žáků a studentů, dále jako informace pro orgány státní správy ve školství a mezinárodní organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školní úrazovost dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, odškodněné případy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny školy a školská zařízení zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 9. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o úrazovosti studentů vysokých škol

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 37-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeba hodnocení školní úrazovosti nebo úrazovosti související se vzděláváním na jednotlivých stupních a druzích škol. Podklady budou sloužit jako jeden z aspektů kvality péče o zdraví studentů, dále jako informace pro mezinárodní organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školní úrazovost studentů vysokých škol, odškodněné případy, regresní náhrady.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny soukromé a veřejné vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) V 41-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji školské soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristiky uchazeče o studium na vyšší odborné škole, absolvovaná střední škola, rok maturity, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vyšší odborné školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 10. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména k rozdělování prostředků státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty zaměstnanců (pedagogických a ostatních pracovníků) podle profesí a druhů zařízení, mzdové prostředky podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení. U organizací vyplácejících podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, evidenční počty zaměstnanců podle profesí, platových tříd a druhů zařízení, mzdové prostředky (mzdy a ostatní platby za provedenou práci celkem, podle jednotlivých složek mzdy, podle zdroje financování) podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení, počet přiznaných vybraných složek platu. Zaměstnanci ZPS, ženy na MD, zaměstnanci na rodičovské dovolené.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Školy a školská zařízení zřizované MŠMT, okresní a krajské úřady za zaměstnance škol bez právní subjektivity, všechny subjekty v regionálním školství včetně krajských, obecních, soukromých a církevních škol a školských zařízení, pokud jsou zařazeny v síti škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 kalendářních dnů po uplynutí sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za ostatní přímo řízené organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména k rozdělování prostředků státního rozpočtu mezi ostatní přímo řízené organizace resortu MŠMT. Získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty zaměstnanců podle profesí a rozpočtové skladby, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám) podle kategorií a rozpočtové skladby. U organizací vyplácejících podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, evidenční počty zaměstnanců podle profesí a platových tříd, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám podle jednotlivých složek mzdy), podle rozpočtové skladby a zdroje financování, počty přiznaných vybraných složek platu podle kategorií a podle rozpočtové skladby. Zaměstnanci ZPS, ženy na MD, zaměstnanci na rodičovské dovolené.

2. Okruh zpravodajských jednotek

MŠMT, Česká školní inspekce a všechny přímo řízené organizace MŠMT (kromě škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30 kalendářních dnů po uplynutí sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

39. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Škol (MŠMT) P 1b-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména k rozdělování prostředků státního rozpočtu mezi vysoké školy. Získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní organizace, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty zaměstnanců podle profesí a rozpočtové skladby, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám) podle kategorií, zdroje financování a rozpočtové skladby. Zaměstnanci ZPS, ženy na MD, zaměstnanci na rodičovské dovolené.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny veřejné a soukromé vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30 kalendářních dnů po uplynutí sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

f) MINISTERSTVO VNITRA

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

J (MV MS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o počtech a druzích přestupků projednaných orgány místní správy ve správním řízení k rozborové činnosti a opatřením k omezování drobné delikvence. Údaje jsou určeny pro Ministerstvo vnitra a ostatní ústřední orgány státní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah a způsob vyřízení přestupků, odvolací řízení, druhy projednaných přestupků podle jednotlivých ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení dalších zákonů, obsahujících skutkové podstaty přestupků, počty uložených pokut a výše částky na pokutách uložené.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obce, v jejichž působnosti je výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, okresní úřady, krajské úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

obce do 10. 1.2003

okresní úřady do 21. 1. 2003

krajské úřady do 31. 1. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo vnitra

g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

A (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k získání základních informací o zdravotnických zařízeních a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska zajištění a potřeby zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu na okresní, krajské a republikové úrovni. Tyto informace slouží ke zpracování podkladů pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů - fyzické osoby, přepočtené počty, smluvní pracovníci (např. lékaři, střední zdravotničtí pracovníci), počty ošetření - vyšetření v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče, počet pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu a doplňující údaje (např. vybrané přístroje).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé zdravotnické zařízení (státní i nestátní) všech resortů, které poskytuje ambulantní péči na odborných odděleních (pracovištích) v těchto oborech:

interna, kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, geriatrie, infekční, alergologie, TRN, nervové vč. dětského, psychiatrie vč. dětské, sexuologie, nemoci z povolání, dětské, ženské vč. dětského (i porodnice), neonatologie, chirurgie vč. dětské, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, anesteziologicko-resuscitační, ortopedie, urologie vč. dětské, ORL (ušní, nosní, krční) vč. dětské, foniatrie, oční vč. dětského, stomatologie (všechny obory), kožní (dermatovenerologie), klinická onkologie, radioterapie, dorostové, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, RZP (rychlá zdravotnická pomoc), nefrologie, klinická biochemie, klinická hematologie, radiodiagnostika, ortopedická protetika, transfúzní služba, rehabilitace a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie vč. cytologie a histologie, soudní lékařství a toxikologie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, epidemiologie a mikrobiologie (pokud nejsou oddělením hygienické služby), hemodialyzační středisko, léčba popálenin, funkční diagnostika, klinická imunologie, angiologie, krevní sklady, klinická psychologie, ostatní oddělení léčebné péče.

Výkaz vyplňují také ordinace praktického lékaře pro dospělé a pro děti a dorost, registrující zubní lékař, registrující ženský lékař, logopedická pracoviště a zdravotnická zařízení zajišťující zvláštní zdravotní péči: lékařská služba první pomoci (zajišťuje OÚ), kojenecký ústav a dětský domov, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zařízení domácí zdravotní péče, návštěvní služba sestry, zdravotnická záchranná služba, doprava raněných, nemocných a rodiček, zařízení lékárenské péče, výdejny prostředků zdravotnické techniky, AT ordinace, záchytné stanice, pracoviště AIDS, operační sály a centrální příjem.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví -pro organizační složky státu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky, krajů a okresů. Agregované informace slouží též pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný) zdravotnická technika, náklady a příjmy podle jednotlivých položek a doplňující údaje (přijaté dary, příjmy z grantů, nesplacený leasing, finanční zdroj nově pořízených hmotných investic), pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna státní a nestátní zdravotnická zařízení (právní subjekty - organizační složky státu) všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek pro uplatňování mzdové strategie resortu zdravotnictví. Informace slouží pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled ostatních plateb za provedenou práci, vyplaceno z mimorozpočtových zdrojů, informace o počtu odpracovaných hodin, z nich počet hodin práce přesčas a informace o počtu hodin pracovní pohotovosti, z nich na pracovišti vždy u zaměstnanců celkem a u lékařů, dále informace o počtu přijatých absolventů - lékařů, farmaceutů a středních zdravotnických pracovníků. Na příloze výkazu struktura mezd podle platových tříd.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizační složky státu a příspěvkové zdravotnické organizace - právní subjekty (státní i nestátní) všech resortů, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 143/1992 Sb. a navazující nařízení vlády, v platném znění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 3-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. Informace slouží pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o vyplacených mzdách podle vybraných kategorií zaměstnanců, ostatní osobní náklady, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.

2. Okruh zpravodajských jednotek

a) Vybraná nestátní zdravotnická zařízení ambulantní péče (právní subjekty) zřízená fyzickou či právnickou osobou, která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění. Jde o 5% výběr ambulantních zdravotnických zařízení těchto druhů: ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ordinace lékaře specialisty (vč. gynekologa praktického i odborného), ordinace stomatologa (praktického i odborného), ordinace nelékaře VŠ i SŠ, stomatologické laboratoře, lékárny a výdejny.

b) Všechna nestátní zdravotnická zařízení ústavní péče (právní subjekty) zřízená fyzickou či právnickou osobou a všechny lázeňské organizace státní i nestátní (právní subjekty) všech resortů, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: a) výběrové zjišťování u nestátních zařízení ambulantní péče a u lékáren a výdejen

b) vyčerpávající zjišťování u nestátních zařízení ústavní péče a lázeňských organizací státních i nestátních

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o zaměstnanosti ve zdravotnických zařízeních pro potřeby resortu. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty) a počty smluvních pracovníků (fyzické osoby, přepočtené počty) v podrobném členění podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují všechna státní i nestátní zdravotnická zařízení všech resortů. Pokud se zdravotnické zařízení, tj. právní subjekt, člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení (samostatných ordinací). Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky, krajů a okresů. Informace slouží též pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Příjmy a výdaje dle položek; nesplacený úvěr nebo půjčka, stav závazků a pohledávek (celkem, vůči zdravotním pojišťovnám, po lhůtě splatnosti).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení (právní subjekty), která vedou jednoduché účetnictví. Vybranými zařízeními jsou samostatné ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ženských a zubních praktických lékařů, lékařů - specialistů pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, radiodiagnostický, rehabilitační a fyzikální medicíny, samostatná zařízení středních zdravotnických pracovníků oboru fyzikální a rehabilitační medicíny, dále zařízení domácí zdravotní péče, lékárny a zařízení pro dopravu raněných, nemocných a rodiček.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

- 5% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový

počet nad 1 000

-10% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet do 1 000

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 182 dnů po ukončení sledovaného období (1.7. 2003)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty (se 4 přílohami)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení, zejména lůžkových, pro bilanci systému financování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky, krajů a okresů. Agregované informace slouží též pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dlouhodobý majetek (nehmotný i hmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (nesplacený leasing či úvěr, přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti), další doplňující ekonomické ukazatele, přehled pohledávek po lhůtě splatnosti vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám a ostatním dlužníkům, přehled závazků po lhůtě splatnosti vůči členům AVEL a ostatním věřitelům, zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Lůžková zdravotnická zařízení státní i nestátní všech resortů [tj. nemocnice, odborné léčebné ústavy (OLÚ), léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), nemocnice následné péče, hospice] -příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty tj. zařízení zřizovaná právnickou nebo fyzickou osobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví -pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

E (MZ) 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení, zejména lůžkových. Poklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky, krajů a okresů. Agregované informace slouží též pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dlouhodobý majetek (nehmotný i hmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (nesplacený leasing či úvěr, přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Lůžková zdravotnická zařízení (lázeňské léčebny, sanatoria, ozdravovny, ostatní lůžková zdravotnická zařízení) a ostatní vybrané státní a nestátní příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců hygienických stanic a jejich činnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

H (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje počtu a profesní skladby zaměstnanců hygienických stanic z hlediska zabezpečení kontroly pro výkon státního zdravotního dozoru v jednotlivých správních celcích a hodnocení výkonů pracovišť hygienických stanic.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců podle kategorií a jednotlivých oborů ochrany veřejného zdraví. Výkony laboratoří hygienických stanic a jejich členění podle úseků ochrany veřejného zdraví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní, městské, krajské hygienické stanice včetně Hygienické služby hl. města Prahy - právní subjekty všech resortů (státní i nestátní).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

H (MZ) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje správní činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví. Přehled o plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Správní činnost orgánů ochrany veřejného zdraví v členění na preventivní a běžný dozor a dále podle oborů ochrany veřejného zdraví. Sankční činnost na úseku státního zdravotního dozoru a přirážky k pojistnému. Počet a výsledky kontrolní činnosti v oblasti ochrany spotřebitele v souvislosti s usnesením vlády č. 1047/1999.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní, městské, krajské hygienické stanice včetně Hygienické služby hl. města Prahy - právní subjekty všech resortů (státní i nestátní).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu využívání lůžek ve zdravotnických zařízeních. Podklad pro řízení zdravotní péče na úrovni okresů, krajů, republiky a Ministerstva zdravotnictví. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přepočtený počet zaměstnanců a zaměstnavatelů (lékařů, středních zdravotnických pracovníků, nižších zdravotnických pracovníků, pomocných zdravotnických pracovníků), průměrný počet lůžek, počet pacientů (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita; počet oddělení, počet operačních sálů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna zdravotnická zařízení ústavní péče (státní i nestátní) všech resortů, tj. nemocnice, porodnice, odborné léčebné ústavy a další lůžková zařízení podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové zařízení více oddělení (pracovišť) jednoho oboru, rozepisuje údaje na příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení nebo pracoviště.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledována je léčebná činnost lázeňských zařízení. Šetření sleduje uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené, včetně léčení cizinců. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna lázeňská zařízení všech resortů (státní i nestátní).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování počtu porodů a komplikací v souvislosti s porodem (včetně úmrtí žen), dále počtu gynekologických operací (včetně potratů). Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet porodů celkem, z toho předčasných, počet úmrtí v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím. Dále se sleduje počet žen operovaných v souvislosti s gynekologickým onemocněním a počet zemřelých žen na gynekologicko-porodnickém oddělení v souvislosti s gynekologickým onemocněním nebo porodem.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení (státní i nestátní) všech resortů (samostatný výkaz za každé ženské lůžkové oddělení nemocnice, porodnice).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti rehabilitačních center

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

L (MZ) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k zabezpečení základních informací o ucelené rehabilitaci v souvislosti se vstupem ČR do EU. Údaje ucelené rehabilitace korespondují se statistikami doporučenými WHO a EU. Získané informace slouží k vytvoření sítě rehabilitačních center v ČR s návazností sociálních a dalších služeb a zároveň i pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet pacientů ve třech věkových kategoriích a podle místa poskytované péče (hospitalizace, stacionář, ambulantní péče, doma). Dále se sleduje postup rehabilitace - závislost na druhé osobě, na technické pomůcce, používání složité rehabilitační pomůcky, zhodnocení životních a pracovních podmínek, pracovní začlenění ergotesting, dispenzarizace a dlouhodobý rehabilitační plán.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna zdravotnická zařízení (státní i nestátní) všech resortů, v nichž je zřízeno rehabilitační centrum.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývoje pracovišť sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Statistické ukazatele podávající přehled o činnosti knihovnicko-infomačních pracovišť ve zdravotnictví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska vědeckých informací a odborné knihovny sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, jejichž zřizovateli jsou právnické osoby (např. zdravotnická zařízení).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o výrobě léčiv pro posouzení vývoje spotřeby léčiv.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Abecední seznam vyráběných léčiv, velikost balení, kód Státního ústavu pro kontrolu léčiv, počet vyrobených (prodaných) balení pro tuzemský trh.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku jako výrobce léčiv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

O (MZ) 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o zásobování maloobchodní sítě léčivy v ČR.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Abecední seznam distribuovaných léčiv do ČR a do ciziny, velikost balení, počet balení, kód Státního ústavu pro kontrolu léčiv, výrobce, země výrobce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku zabývající se distribucí léčiv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

T (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování používání zdravotnické techniky v rámci sítě zdravotnických zařízení v návaznosti na potřeby rozvoje technizace zdravotnictví. Údaje pro potřebu Ministerstva zdravotnictví a orgánů státní správy (rozdělování investičních prostředků). Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet vybraných druhů zdravotnické techniky, stáří techniky, počet výkonů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují zdravotnická zařízení všech resortů (státní i nestátní):

a) všechna lůžková zařízení za každé své začleněné lůžkové zařízení, tj. pokud se zdravotnické zařízení (právní subjekt) člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné lůžkové zařízení zvlášť (sanatoria, ozdravovny a hospice výkaz nevyplňují)

b) vybraná zdravotnická zařízení (právní subjekty)

- ambulantní zařízení: sdružená ambulantní zařízení, zdravotnická střediska, závodní zdravotnická zařízení, ordinace praktických zubních lékařů, ordinace praktických ženských lékařů, ordinace lékařů specialistů, samostatné odborné laboratoře, hemodialyzační střediska

- všechna zařízení záchranné služby

- všechna zařízení ochrany veřejného zdraví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

V (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k získání dat v souvislosti se vstupem do EU při přípravě mezinárodních smluv upravujících způsob poskytování a úhrady zdravotní péče v akutních případech a pro kvantifikaci ekonomických dopadů na Českou republiku (stát, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny ap.).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikace cizince dle státní příslušnosti, věku, výše úhrady zdravotní péče, léčba cizinců (ambulantní, lůžková), počet ošetřovacích dnů hospitalizovaných cizinců, výše nákladů nemocnic za cizince na výkony, ošetřovací dny a ZUP (zvlášť účtované položky) celkem a v jednotlivých čtvrtletích sledovaného období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Nemocnice všech resortů (státní i nestátní).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. kalendářního dne po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení vzniku zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Z (MZ) 1-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Přehled o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni okresů, krajů i ČR. Slouží pro aktuální informovanost státní správy, samosprávy a obyvatelstva o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení (včetně změn v počtu lékařů a lůžek) a o nabídce a rozsahu lékařské péče, poskytované ve zdravotnických zařízeních. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o všech státních i nestátních zdravotnických zařízeních, tj. právních subjektech, jejich začleněných zařízeních a detašovaných pracovištích, z hlediska druhu zařízení, zřizovatele a způsobu hospodaření, z hlediska rozsahu poskytované péče podle oboru a jeho zajištění lékaři a středními zdravotnickými pracovníky. Dále informace o počtu zaměstnanců podle kategorií a profesní struktury, v závislosti na stupni vzdělání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení, státní i nestátní, všech resortů. Všechna zaregistrovaná zařízení mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, v organizační struktuře, skladbě zaměstnanců, identifikaci zdravotnického zařízení pracovišti ÚZIS ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování:

vstupní údaje - statistické hlášení

aktualizace údajů - na magnetických, příp. papírových médiích

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

- do 5 dnů při vzniku nového zdravotnického zařízení nebo změně (zániku) již zaregistrovaného zařízení

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Maso (MZe) 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování vývoje situace na trhu masa (nabídka - poptávka) pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele o porážkách jatečných zvířat, zdroje masa a jeho užití.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).

Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Maso (MZe) 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování vývoje výroby a odbytu masa a masných výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele zdrojů masa a užití výrobků z masa.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).

Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Maso (MZe) 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování měsíčních trendů vývoje průměrných cen jatečných zvířat a vývoje cen vybraných druhů mas a výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrné ceny jatečných zvířat (podle druhů a tříd jakosti), jejich porážková hmotnost, ceny výrobců vybraných druhů výsekových mas a masných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).

Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Průb (MZe) 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetření o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže podle jednotlivých kategorií k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro využití při projednávání opatření k ochraně vnitřního trhu drůbeže a drůbežích výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní a cenové ukazatele jednotlivých kategorií drůbeže a drůbežích výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním drůbeže, výrobou a prodejem drůbežích výrobků.

Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po skončení sledovaného měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny placené zemědělcům za dodaná jatečná zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Maso (MZe) 6-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování změn ve vývoji cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a masných výrobků pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrné ceny jatečných zvířat (dle druhů a tříd jakosti) a ceny vybraných druhů mas a masných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu).

Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtrnáctidenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: k 13. a 27. kalendářnímu dni v měsíci

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mlék (MZe) 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka pro účely tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření, tržby a prodané množství u vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení některých vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostním vyjádření.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu).

Odvětví (OKEČ): 15.5.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 10 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin v marketingovém roce 2002/2003 v zemědělské prvovýrobě, v obchodních a zpracovatelských subjektech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Obil (MZe) 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se pěstováním obilovin, nákupem obilovin, obchodem s nimi a jejich zpracováním, včetně osivářských subjektů (bez ohledu na resort). Odvětví (OKEČ): 01.1 až 01.4, 15.6 až 15.9 a 51.21.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 8 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz osázených ploch raných brambor

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem (MZe) 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání včasných údajů o předpokládané výrobě brambor pro potřebu analýz, pro potřeby resortní informatiky a informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o ploše sklizně a ploše osázené ranými odrůdami brambor k 20. 4. 2002.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství, zabývající se rostlinnou výrobou.

Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 25. 4. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem (MZe) 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Analýza zabezpečení potravinářského průmyslu základními rostlinnými výrobky a úrovně krmivové základny živočišné výroby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně a osevu vybraných ozimých plodin ke 30. 11. 2002, o plochách víceletých pícnin a o výměře obhospodařované orné půdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství zabývající se rostlinnou výrobou.

Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 6. 12. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hospodaření v lesích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací pro objektivní rozhodování v dotační politice resortu a pro naplňování cílů státní lesnické politiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o prodeji a těžbě dřeva, zaměstnanci a mzdy, náklady a výnosy v lesním hospodářství.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností lesnictví (OKEČ 02) a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MZe) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství; údaje budou využity pro objektivní rozhodování v dotační politice na úseku lesního hospodářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Náklady a výnosy u hlavních výkonů v lesnické činnosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

a) Lesní akciové společnosti, spol. s r. o. s převažující lesnickou činností (OKEČ 02) - za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky lesa

b) Lesy České republiky Hradec Králové, s. p. - pouze za přímo řízené lesní závody.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mysl (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti při posuzování úrovně hospodaření se zvěří, tj. chovu a lovu zvěře a úrovně řízení myslivosti v ČR, a při srovnávání těchto výsledků ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o honitbě, stavy psů s loveckou upotřebitelností, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované jarní kmenové stavy zvěře, výměra honební plochy dle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře v členění dle jednotlivých honiteb a souhrn za okres.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz a technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15.5.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem Ovo (MZe) 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o plochách a výši sklizně ovoce z plodných výsadeb intenzivních ovocných sadů. Informace budou využity k hodnocení úrovně ovocnářské výroby, k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně a celkové sklizni u jednotlivých druhů ovoce. U hrušek a jablek v členění dle jednotlivých odrůd.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů.

Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 13. 12. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 2002

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem Ovo (MZe) 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání orientačních údajů o sklizni ovoce z plodných výsadeb intenzivních ovocných sadů k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně, o očekávané sklizni a výnosech z ha u jednotlivých druhů ovoce. U hrušek a jablek v členění dle jednotlivých odrůd.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů.

Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 14. 6. 2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 1.9.2002

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Zem Ovo (MZe) 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání orientačních údajů o sklizni ovoce z plodných výsadeb intenzivních ovocných sadů k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně, o očekávané sklizni a výnosech z ha u jablek a hrušek v členění dle jednotlivých odrůd.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů.

Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 2.9.2002

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz zdrojů a užití sladkovodních tržních ryb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Ryby (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat a vyhodnocovat celkové zdroje a užití sladkovodních tržních ryb určených pro potravinářské účely a pro export. Získané informace budou využity k hodnocení úrovně tržní produkce sladkovodních ryb, k bilančním a analytickým účelům resortu a k plnění Nařízení Rady (ES) č.788/96 ze dne 22. dubna 1996 o předkládání statistik o produkci akvakultury ze strany členských států.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele výlovu jednotlivých druhů tržních ryb, skladba zásob a celkové užití ryb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v rybářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se chovem ryb v rybnících, speciálních rybochovných zařízeních (pstruhárny, klečové odchovny, chov ryb na oteplených vodách), jakož i odlovem tržních ryb na přehradních nádržích (bez ohledu na resort).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě květin v zahradnických podnicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Kve (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání a sledování informací o plochách, výši produkce a tržbách v květinářské výrobě v ČR a následné vyhodnocování získaných údajů. Informace budou využity k hodnocení úrovně květinářské výroby v zahradnických podnicích, rovněž k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách a celkové produkci u jednotlivých skupin květin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v květinářské výrobě, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se pěstováním květin, rovněž jejich prodejem.

Odvětví (OKEČ): 1.12.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Vod (MŽP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat úplaty za znečištění vodních toků, které od znečišťovatelů vybírá Krajský úřad.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jedná se o sledování vyměřených záloh a jejich doplatků včetně penále a odvodů do SFŽP.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Krajské úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 30. 6. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o znečištění vodních toků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Vod (MŽP) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat zpoplatněné zdroje znečištění podle zákona č. 58/1998 Sb. Zjišťuje se jak počet zdrojů znečištění, tak hmotnost znečištění látek obsažených ve vodních tocích, které sleduje Krajský úřad.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

V první části výkazu se sleduje počet zdrojů znečištění a hmotnost znečištění u těchto vybraných látek:

CHSKcr - organické látky charakterizované chemickou spotřebou kyslíku stanovenou dichromanovou metodou, RAS - rozpuštěné anorganické soli, NL - nerozpustné látky, fosfor celkový, dusík amoniakální, rtuť a kadmium.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Krajské úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 2. 6. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře na území národních parků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Mysl (MŽP) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklad pro orgány státní správy myslivosti (správy národních parků, Ministerstvo životního prostředí) při řízení myslivosti, schvalování plánů chovu a lovu a celkovém usměrňování myslivosti na území národních parků v souladu s jejich posláním.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o honitbě, její klasifikaci, normované a sčítané jarní kmenové stavy zvěře, roční plán lovu zvěře, skutečný odstřel, odchyt, úhyn, plán a skutečný počet lovecky upotřebitelných psů, zapojení osob do výkonu práva myslivosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Uživatelé honiteb na území národních parků.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 15.4. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Les (MŽP) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklad pro zřizovatele a ústřední orgány státní správy lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o nákladech a výnosech podle hlavních výkonů v lesním hospodářství.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Správy národních parků.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Geo (MŽP) V 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování a sledování stavu a pohybu zásob a ekonomických údajů jejich využívání pro potřeby hodnocení vývoje, stavu a hospodaření se zásobami nerostných surovin ve vlastnictví ČR jako podklad pro zpracování souhrnné evidence a makroekonomických údajů pro hodnocení a ochranu nerostného bohatství ČR.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační a základní údaje o ložisku; údaje o těžbě, zásobách, pohybu zásob; ekonomické údaje o vynaložených nákladech, množství a hodnotě prodané suroviny.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny subjekty zabývající se těžbou a evidencí výhradních ložisek nerostů na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 28. 2. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Popi (MŽP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat výši předepsaných poplatků, které byly středním znečišťovatelům předepsány okresním úřadem.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sleduje počet středních zdrojů znečištění ovzduší, množství zpoplatněných látek v tunách, počet odkladů, předepsané poplatky celkem, přirážky k předepsaným poplatkům a odklad předepsaných poplatků v tis. korun.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 17.9. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Popi (MŽP) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat výši poplatků za odnětí lesních pozemků, které byly žadateli, jemuž bylo povoleno odnětí lesních pozemků, předepsány orgánem státní správy lesů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sleduje počet plátců celkem, výměra lesních pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí a výše poplatků v tis. korun za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Orgány státní správy lesů (okresní úřady, Vojenský lesní úřad a hl. město Praha).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Popi (MŽP) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je získat informace o výši poplatků za ukládání odpadů podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sledují uhrazené poplatky za ukládání odpadů, slevy z poplatků, počet slev, množství uložených a množství zpoplatněných odpadů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty a vybrané obecní úřady provozující skládky odpadu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 3. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

Odv (MŽP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat výši odvodů za odnětí půdy, které byly žadateli, jemuž byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, předepsány orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sleduje počet plátců celkem, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, pro kterou byl vydán souhlas podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, za kterou byl předepsán odvod a výše odvodů za odnětí v tis. korun za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Orgány státní správy na úseku zemědělského půdního fondu (pověřený obecní úřad, na území národních parků správa těchto parků, na území hlavního města Prahy obvodní a místní úřady).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

j) ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o telekomunikačních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TS (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty telefonních stanic, počty přípojek ISDN, počty veřejných telefonních automatů, počty stanic mobilních telefonních služeb, počty stanic pagingu, počty dálnopisných stanic, počty faksimilních stanic, počty pronajatých okruhů, počty stanic veřejných datových sítí, počty specializovaných telefonních služeb, počty stanic družicové služby, počty účastníků Internetu aj.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Držitelé telekomunikační licence, osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti podle generální licence a držitelé oprávnění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31.7. 2002 a 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TP (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulačního orgánu a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o provozu v pevné veřejné telefonní síti, o provozu mobilních veřejných telefonních sítí, o provozu telegrafním a dálnopisném, o provozu služby BUREAUFAX a veřejné datové služby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Držitelé telekomunikační licence a osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti podle generální licence.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31.7. 2002 a 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o kvalitě telekomunikačních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TK (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dostupnost telefonních služeb, nevyřízené žádosti o zřízení a přeložení hlavní telefonní stanice, kvalita služby v pevné telekomunikační síti a v mobilní telekomunikační síti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Držitelé telekomunikační licence.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31.7. 2002 a 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TH (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací a pro potřeby regulační činnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sledování hustoty hlavních telefonních stanic podle okresů České republiky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Držitelé licence k poskytování veřejné telefonní služby podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31.7. 2002 a 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TZ (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet veřejných a pobočkových telefonních ústředen, počet dálkových a mezinárodních telefonních ústředen, počty a kapacity spojovacích a přenosových zařízení, rozsah kabelových sítí, datových a mobilních sítí, počet telefonních okruhů ve veřejné telefonní síti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Držitelé telekomunikační licence a osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti podle generální licence.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31. 7. 2002 a 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o radiokomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

TR (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů, jejich využití pro provozovatele ze zákona a držitele licencí a počet radioreléových tras.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Držitelé telekomunikační licence a osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti podle generální licence.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

31.7. 2002 a 31. 1.2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FET (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele výnosů a nákladů za telefonní a další telekomunikační služby, struktura vybraných tržeb za telekomunikační služby prostřednictvím telekomunikačních sítí, počet zaměstnanců a rozsah investic do telekomunikací.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Držitelé telekomunikační licence, osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti podle generální licence a držitelé oprávnění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. 9. 2002 a 30. 5. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

FER (ČTÚ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele výnosů a nákladů radiokomunikačních služeb, počet zaměstnanců a rozsah investic do radiokomunikačních sítí a služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Držitelé telekomunikační licence, osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti podle generální licence a držitelé oprávnění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

30. 9. 2002 a 30. 5. 2003

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český telekomunikační úřad

Seznam používaných zkratek v Programu statistických zjišťování na rok 2002

ESEvropské společenstvíČRČeská republika
EUROATOMEvropské společenství pro atomovou energiiSRNSpolková republika Německo
FAOOrganizace OSN pro výživu a zemědělstvíDPHDaň z přidané hodnoty
EUROSTATStatistický úřad evropských společenstvíHDPHrubý domácí produkt
CESTATplatný názevOKEČOdvětvová klasifikace ekonomických činností
OECDOrganizace pro hospodářskou spolupráci a rozvojČÚBPČeský úřad bezpečnosti práce
SKPStandardní klasifikace produkce
EHK OSNEvropská hospodářská komise Organizace spojených národůWHOSvětová zdravotnická organizace
SFŽPStátní fond životního prostředí
CEMTEvropská konference ministrů dopravyEC ECFINEvropská komise, ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti
EHSEvropské hospodářské společenství
EUEvropská unieČSÚČeský statistický úřad
ICAOMezinárodní organizace civilního letectvíČNBČeská národní banka
IATAMezinárodní sdružení leteckých dopravcůMDSMinisterstvo dopravy a spojů
ECACEvropské komise civilního letectvíMKMinisterstvo kultury
UNESCOVzdělávací, vědecké a kulturní organizace spojených národůMPSVMinisterstvo práce a sociálních věcí
MPOMinisterstvo průmyslu a obchodu
ICGMezinárodní komise pro SILLOMŠMTMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ESVOEvropské sdružené volného obchoduMZMinisterstvo zdravotnictví
ESUOEvropské společenství uhlí a oceliMZeMinisterstvo zemědělství
EUROFORGEEvropské sdružené kovárenstvíMŽPMinisterstvo životního prostředí
IEAMezinárodní energetická agenturaČTÚČeský telekomunikační úřad
Přesunout nahoru