Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 389/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o povinném obsahu výroční zprávy spořitelního a úvěrního družstva

Částka 146/2001
Platnost od 09.11.2001
Účinnost od 09.11.2001
Zrušeno k 01.07.2007 (123/2007 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

389

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 23. října 2001

o povinném obsahu výroční zprávy spořitelního a úvěrního družstva

Ministerstvo financí stanoví podle § 1 odst. 7 a § 28i odst. 2 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Výroční zpráva spořitelního a úvěrního družstva (dále jen "družstevní záložna") za daný rok (dále jen "výroční zpráva") obsahuje nejméně následující údaje:

a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo družstevní záložny;

b) jména členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise, kteří vykonávali funkce v průběhu daného roku, údaje o jejich bezúhonnosti a odborné způsobilosti ve smyslu § 2a odst. 7 zákona, informace o peněžitých i nepeněžitých příjmech, které přijali v daném roce od družstevní záložny, a to souhrnně za každý orgán;

c) zprávu představenstva družstevní záložny k vlastní činnosti představenstva, k hospodaření a činnosti družstevní záložny a ke stavu majetku družstevní záložny;

d) návrh představenstva družstevní záložny k způsobu rozdělení a užití zisku družstevní záložny, v případě ztráty družstevní záložny návrh způsobu její úhrady;

e) zprávu kontrolní komise družstevní záložny k vlastní činnosti kontrolní komise za daný rok, k činnosti představenstva a k návrhu představenstva podle písmena d);

f) zprávu úvěrové komise k vlastní činnosti úvěrové komise za daný rok;

g) následující údaje k 30. červnu a 31. prosinci daného roku:

1. počet členů družstevní záložny,

2. výše členského podílu,

3. základní kapitál a zapisovaný základní kapitál družstevní záložny,

4. objem nesplacených členských podílů,

5. vlastní kapitál družstevní záložny s uvedením jeho struktury a změn oproti předcházejícímu účetnímu období,

6. celkový objem veškerých vkladů vkladatelů v členění na vklady členů, vklady družstevních záložen a vklady od jiných osob;

h) výčet finančních investic a krátkodobého finančního majetku;

i) seznam kontrolovaných osob podle § 1 odst. 1 zákona;

j) řádnou účetní závěrku v nezkráceném rozsahu1) ověřenou auditorem a zprávu auditora k řádné účetní závěrce družstevní záložny za daný rok v nezkrácené podobě včetně jména a čísla oprávnění auditora;

k) údaje o poskytnutí úvěrů osobám uvedeným v § 7 odst. 1 zákona;

l) seznam všech opatření Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a požadavků ke zjednání nápravy podle § 28 odst. 1 zákona doručených družstevní záložně v průběhu daného roku;

m) nominální hodnotu záruk vydaných družstevní záložnou podle § 3 odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona;

n) celkovou výši závazků družstevní záložny po lhůtě splatnosti k 31. prosinci daného roku, s rozlišením závazků do 3 měsíců po lhůtě splatnosti a nad 3 měsíce po lhůtě splatnosti;

o) celkovou výši pohledávek družstevní záložny po lhůtě splatnosti k 31. prosinci daného roku, s rozlišením pohledávek do 3 měsíců po lhůtě splatnosti a nad 3 měsíce po lhůtě splatnosti;

p) podnikatelský záměr nejméně na nejbližší rok.

§ 2

Pokud byla podle § 8a zákona udělena výjimka z povinnosti ověření řádné účetní závěrky auditorem, musí výroční zpráva obsahovat jen řádnou účetní závěrku bez jejího ověření auditorem.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru