Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 38/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

Částka 13/2001
Platnost od 01.02.2001
Účinnost od 01.02.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 19. ledna 2001

o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 2 a 3 zákona:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÉ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI A POKRMY

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) hygienické požadavky na materiály a předměty určené pro styk s potravinami (dále jen „výrobky určené pro styk s potravinami“).

§ 2

Výklad některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

1. celkovou migrací celkové hmotnostní množství složek plastu nebo výrobku z plastu, které se uvolní v průběhu vyluhovací zkoušky a za přesně definovaných podmínek do potraviny nebo simulantu potravin, vztažené na jednotku plochy plastu nebo výrobku z plastu nebo na hmotnost použitého množství potravin nebo simulantu potravin;

2. specifickou migrací přechod určité látky z výrobku do potraviny nebo na potravinu nebo do simulantu potraviny, pokud není specifikováno jinak;

3. simulantem potravin zkušební roztok přesně definovaného složení a přesně definovaných vlastností, nahrazující určitou potravinu nebo skupinu potravin při ověřování celkové nebo specifické migrace;

4. specifickým migračním limitem nejvyšší povolená hodnota specifické migrace látky z výrobku do potraviny nebo na potravinu nebo do simulantu potraviny, pokud není specifikováno jinak;

5. krátkodobým stykem styk nepřesahující 4 hodiny pro nápoje a potraviny tekuté konzistence a 48 hodin pro potraviny tuhé nebo pastovité konzistence;

6. tuky kromě tuků též oleje, emulze vody v tucích a olejích a potraviny, u nichž se samovolně odděluje tuková fáze;

7. kyselou potravinou potravina o pH nižším než 4,5;

8. silně kyselou potravinou potravina o pH nižším než 3,7;

9. suchou potravinou potravina, která svým vzhledem a vlastnostmi odpovídá tomuto označení a v níž obsah vody je takový, že nepřispívá k urychlení jejího kažení nebo poklesu biologické hodnoty;

10. používáním za "nízkých teplot" kontakt materiálu a potravin s teplotou nižší než +5 ºC;

11. používáním za "vyšší teploty" kontakt materiálu a potraviny s teplotou nad 45 ºC;

12. plněním za horka kontakt potraviny s materiálem při teplotě 45 až 100 ºC, přičemž systém není déle ohříván;

13. varným materiálem výrobek sloužící k přípravě pokrmu nebo úpravě potravin při teplotách nad 90 ºC;

14. kontaktem za varu kontakt potraviny a materiálu s teplotou vyšší než 90 ºC;

15. funkční plochou část povrchu výrobku, která při normálním použití výrobku přichází do přímého styku s potravinami;

16. okrajem pro pití 20 mm široký pás podél horního okraje na vnější straně naplnitelných výrobků, který může při pití z těchto výrobků přicházet do styku s ústy;

17. škodlivým vlivem vliv, kterým je způsobeno podstatné snížení poživatelnosti potraviny (například z chemické látky, patogenního nebo jiného nežádoucího mikroorganismu, toxinu, škůdců, domácích zvířat a ostatních kontaminant);

18. senzorickou analýzou zkoušení organoleptických vlastností výrobku smyslovými orgány;

19. elastomery kompletní spektrum elastických polymerů nebo polymerů s kaučukovitým chováním, nesystematicky nazývaných: pryže, syntetické kaučuky nebo elastomery;

20. kaučukem polymer, který lze vulkanizací převést na pryž;

21. přírodním kaučukem kaučuk získaný z latexu kaučukodárných rostlin (například Hevea Brasiliensis). Podstatou je cis-1,4-polyisopren, s malým množstvím nekaučukovitých příměsí;

22. syntetickým kaučukem kaučuk vyrobený polyreakcemi, hlavně polymerací a kopolymerací;

23. pryží zvulkanizovaná kaučuková směs nebo kaučuk;

24. keramickými výrobky předměty vyrobené ze směsi anorganických materiálů s obecně vysokým obsahem jílů nebo křemičitanů, do nichž může být přidáno malé množství organických látek. Tyto předměty jsou nejdříve tvarovány a takto získaný tvar je trvale ustálen vypálením. Výrobky mohou být glazovány, emailovány, popřípadě zdobeny;

25. sklem anorganický materiál vyrobený úplným roztavením surovin při vysokých teplotách na homogenní kapalinu, která se následně ochladí do tekutého stavu, aniž by došlo k podstatné krystalizaci;

26. sklokeramikou anorganický materiál vyrobený úplným roztavením surovin při vysokých teplotách na homogenní kapalinu, která se následně ochladí do tuhého stavu za vzniku určitého podílu krystalů;

27. smaltem sklovitý, anorganický povlak, který je nataven na kov při teplotě nad 500 ºC.

28. plasty, organické makromolekulární sloučeniny, získané polymerací, polykondenzací, polyadicí nebo jinými obdobnými procesy z molekul s nižší molekulovou hmotností nebo chemickou přeměnou přírodních makromolekul. K těmto makromolekulárním sloučeninám mohou být přidány další látky nebo materiály, uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, a to za podmínek této vyhlášky,

29. přísadou polymeru látka, která je v polymerech fyzikálně dispergována, aniž by významně ovlivňovala strukturu polymeru, a je přidávána z důvodu ovlivnění zpracovatelských vlastností nebo za účelem modifikace užitných vlastností polymeru,

30. správnou výrobní praxí, zavedený a udržovaný soubor opatření, který zaručuje řízení výrobních procesů a reprodukovatelnou jakost výrobků s požadovanými vlastnostmi,

31. vícevrstvým materiálem nebo předmětem z plastu materiál nebo výrobek z plastu, který je složen ze dvou či více vrstev materiálů, z nichž každá sestává výhradně z plastu a které jsou spolu spojeny lepidly nebo jinak,

32. funkční bariérou z plastu bariéra, která je tvořena jednou nebo více vrstvami z plastu a zajišťuje, aby konečný výrobek odpovídal požadavkům této vyhlášky a přímo použitelného předpisu Evropských společenství1b),

33. beztukovými potravinami potraviny, pro něž příloha č. 4 k této vyhlášce stanoví pro zkoušení migrace jiné simulanty než simulant D.

§ 3

Požadavky na složení výrobků určených pro styk s potravinami

(1) Výrobky určené pro styk s potravinami musí splňovat požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství1b), hygienické požadavky a limity stanovené v této vyhlášce a podle povahy výrobku požadavky k ochraně lidského zdraví před riziky, která by mohla vyplývat z orálního kontaktu s výrobky, podle požadavků stanovených v § 15 písm. a) a přílohy č. 9.

(2) Hygienické požadavky a limity na výrobky určené pro styk s potravinami musí být ověřovány za podmínek a podle pravidel stanovených touto vyhláškou a přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c).

(3) Při výrobě výrobků určených pro styk s potravinami smějí být použity pouze přírodní materiály, jako například korek nebo dřevo nejedovatých dřevin, bez kazů, zbytků kůry a výronů pryskyřic, s hladkým nepopraskaným povrchem. Tyto materiály nesmějí vykazovat známky napadení škůdci nebo mikroorganismy, zejména mikroskopickými vláknitými houbami.

(4) Materiály a výrobky z plastů, laky, nátěrové hmoty a výrobky opatřené povrchovou úpravou, jakož i lepidla, která obsahují, nebo jsou vyrobena z jedné nebo více následujících látek

a) 2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan a některé jeho deriváty,

b) bis(2,3-epoxypropyl)ethery bis(hydroxyfenyl)methanu a některé jejich deriváty,

c) novolac-glycidylethery a některé jejich deriváty

musí vyhovovat požadavkům přímo použitelného předpisu Evropských společenství1d).

(5) Požadavky uvedené v odstavci 4 se nevztahují na kontejnery a zásobní nádrže o objemu vyšším než 10000 litrů, jakož i na jejich potrubí a na potrubí s nimi spojené, které je upraveno vysocezátěžovým povlakem.

§ 4

Ověření dodržení hygienických požadavků

(1) K ověřování hygienických požadavků stanovených touto vyhláškou se používají validované analytické metody splňující požadavky přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství1c) nebo podle pravidel a podmínek upravených v přílohách č. 1 až 14 k této vyhlášce. Pokud metoda není takto upravena, lze používat metodu s přiměřenými charakteristikami s ohledem na příslušný hygienický limit stanovený touto vyhláškou.

(2) Výrobky určené pro styk s potravinami vyrobené kombinací více druhů materiálů se hodnotí jako celek, přičemž hlavní důraz se klade na materiál, který přichází do přímého styku s potravinou.

§ 5

Konstrukce výrobků určených pro styk s potravinami

(1) Výrobky určené pro styk s potravinami musí být s ohledem na jejich použití konstruovány tak, aby umožňovaly řádné čištění, sterilizaci, případně dezinfekci před každým stykem s potravinou a aby po celou dobu své životnosti odolávaly čisticím, dezinfekčním a sterilizačním prostředkům a postupům. Musí mít funkční a mechanické vlastnosti odpovídající předpokládanému použití.

(2) Povrchy, povlaky, případně dekory výrobků musí být bez porušení, odolné proti praskání, odlamování, odprýskávání a otěru. Musí odolávat působení potravin, potravinářských surovin a látek.

(3) Výrobky určené pro styk s potravinami, které jsou určeny pro opakované použití, musí i při opakovaném použití vyhovovat hygienickým požadavkům stanoveným touto vyhláškou. Tyto výrobky nesmějí být ani dočasně použity pro nepotravinářské zboží.

(4) Výrobky určené pro styk s potravinami, které nejsou určeny k opakovanému použití, nelze v potravinářské výrobě a při uvádění potravin do oběhu opětovně použít k původnímu ani jinému potravinářskému účelu.

§ 6

Barvení, potiskování a dekorace výrobků určených pro styk s potravinami

(1) K barvení, potiskování a dekoraci výrobků určených pro styk s potravinami se smí použít jen barviv a pigmentů, které budou ve výrobcích pevně zakotveny a budou vyhovovat požadavkům čistoty upraveným v příloze č. 1.

(2) Výrobky určené pro styk s potravinami mohou být potištěny jen na plochách, které nepřicházejí do styku s potravinami. U výrobků tvořených několika vrstvami může být potisk v mezivrstvě. Potisk nesmí pronikat nebo být otisknut na plochách, které přijdou do styku s potravinami. Rozpouštědla barev musí být dokonale odtěkaná.

(3) Pro barvení a potisk výrobků určených pro styk s potravinami se nesmí používat barvicí prostředky na základě sloučenin antimonu, arzénu, šestimocného chrómu, kadmia, olova, rtuti a selenu.

(4) Pro barvení a potisk výrobků určených pro styk s potravinami lze použít azobarviva a diazobarviva (například diarylpigmenty) pouze za podmínky, že během všech stupňů technologického procesu výroby a zpracování výrobků a při jejich dalším správném a předvídatelném používání nebude překročena teplota, při níž dochází k rozkladu barviva za vzniku karcinogenních aromatických aminů.

(5) Saze, používané jako přísada do výrobků pro styk s potravinami, musí odpovídat požadavkům čistoty podle přílohy č. 1.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na vypalované dekory silikátových výrobků, které musí vyhovovat hygienickým požadavkům podle § 19.

§ 7

Plniva pro výrobky určené pro styk s potravinami

(1) Jako plniva výrobků určených pro styk s potravinami se nesmí používat látky na základě sloučenin antimonu, arzénu, šestimocného chrómu, kadmia, olova, rtuti a selenu.

(2) Jako plniva výrobků určených pro styk s potravinami se smí použít jen látek, které budou vyhovovat požadavkům čistoty uvedeným v příloze č. 1.

ČÁST DRUHÁ

HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY, Z NICHŽ JSOU VYROBENY VÝROBKY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI

HLAVA I

POŽADAVKY NA VÝROBKY Z PLASTŮ

§ 10

(1) Za plasty se nepovažují

a) lakovaný nebo nelakovaný celofán,

b) elastomery a materiály na základě přírodního a/nebo syntetického kaučuku,

c) papír a lepenka, modifikované i nemodifikované přídavkem plastů,

d) povrchové úpravy získané

1. z parafínových vosků, včetně vosků syntetických parafínových nebo mikrokrystalických,

2. ze směsí výše uvedených vosků nebo z jejich směsí s plasty,

e) iontoměničové pryskyřice,

f) silikony.

(2) Požadavky uvedené v § 11 až 14 se vztahují na výrobky určené pro styk s potravinami a na jejich části a součásti skládající se výhradně z plastů, nebo jsou složeny ze dvou či více vrstev, z nichž každá je tvořena výhradně plasty, vrstvy nebo povrchy z plastů, tvořící těsnicí kroužky víček, která jsou dohromady složena ze dvou či více vrstev různých druhů materiálů. Nevztahují se na výrobky složené ze dvou nebo více vrstev, z nichž jedna nebo více nejsou tvořeny výhradně plasty, a to ani v případech, kdy vrstva určená k přímému styku s potravinami je z plastu. Takovéto výrobky se hodnotí podle § 4 odst. 2.

(3) Odchylně od odstavce 2 je v případě vrstvy, která není v přímém styku s potravinami a kterou od potravin odděluje funkční bariéra z plastu, možné, aby v případě, že konečný materiál nebo předmět je v souladu se specifikacemi a migračními limity stanovenými touto vyhláškou:

a) nebyla v souladu s omezeními a specifikacemi stanovenými touto vyhláškou,

b) byla vyrobena za použití jiných látek, než které jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Migrace látek podle odstavce 3 písm. b) do potraviny nebo potravinového simulantu stanovená analytickou metodou splňující požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství2) nesmí překročit 0,01 mg/kg. Tento limit musí být vždy vyjádřen jako koncentrace v potravinách nebo simulantech. Použije se na skupinu sloučenin, které jsou strukturně a toxikologicky příbuzné, zejména izomery nebo sloučeniny se stejnou funkční skupinou, a zahrnuje případný nežádoucí přenos otiskem.

(5) Látka uvedená v odstavci 3 písm. b) nesmí patřit ani do jedné z těchto kategorií:

a) látky klasifikované jako látky, u nichž je prokázáno, nebo se má za to, že jsou látkami karcinogenními, mutagenními nebo toxickými pro reprodukci podle zvláštního právního předpisu2a), nebo

b) látky klasifikované podle kritérií vlastní odpovědnosti jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle zvláštního právního předpisu2a).

§ 11

(1) Pro výrobu plastů a výrobků z plastů určených pro styk s potravinami lze použít pouze monomery, výchozí látky a přísady uvedené v seznamu látek přílohy č. 3, a to při respektování stanovených omezení a specifikací.

(2) Obecné specifikace týkající se výrobků z plastů a jejich materiálů jsou stanoveny v dodatku II části A přílohy č. 3. Další specifikace týkající se některých látek uvedených v pozitivních seznamech přílohy č. 3 jsou stanoveny v dodatku II části B této přílohy. Náležitosti prohlášení o shodě2b), které se připojuje k materiálům a předmětům z plastů, jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Seznamy látek upravené v příloze č. 3 k této vyhlášce nezahrnují

a) monomery a jiné výchozí látky a přísady používané při výrobě

1. povrchových nátěrů z pryskyřic nebo polymerů v kapalné, práškové nebo dispergované formě, jako jsou laky a nátěry,

2. epoxidových pryskyřic,

3. lepidel a povlaků zlepšujících přilnavost,

4. tiskařských barev, nebo

b) barviva,

c) rozpouštědla.

§ 11a

(1) Pokud jsou při výrobě plastových výrobků určených pro styk s potravinami použity přísady, které jsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky určené k aromatizaci potravin podle zvláštních právních předpisů3), nesmějí se tyto látky uvolňovat do potravin,

a) v množstvích, která mají technologickou funkci v hotových potravinách,

b) v nichž jsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky určené k aromatizaci, v množstvích překračujících omezení stanovená podle zvláštních právních předpisů nebo omezení upravených v § 11; dodržení tohoto ustanovení se posuzuje podle omezení, které je přísnější,

c) v nichž nejsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo látky k aromatizaci v množstvích překračujících omezení upravená v § 11.

§ 11b

(1) Přísady uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce, které se použijí při výrobě vrstev a povrchů z plastů ve víčkách, musí splňovat omezení a specifikace týkající se jejich použití podle této přílohy.

(2) Pro používání přísad, které se chovají výlučně jako pomocné látky pro polymerizaci a které nemají zůstat v konečném výrobku (dále jen „PPA“), k výrobě vrstev a povrchů z plastů uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce se použijí omezení a specifikace uvedené v této příloze.

§ 12

(1) Plasty a výrobky z plastů nesmějí uvolňovat do potravin své složky v množstvích přesahujících 60 miligramů složek uvolněných na kilogram potraviny nebo potravinového simulantu (dále jen „limit celkové migrace“).

(2) V následujících případech může být použit limit celkové migrace 10 miligramů na decimetr čtvereční povrchu materiálu nebo výrobku:

a) nádoby nebo výrobky, které se podobají nádobám a které lze naplnit, o objemu méně než 500 mililitrů nebo více než 10 litrů,

b) desky, fólie či jiné výrobky, které nelze naplnit nebo u nichž nelze odhadnout poměr mezi velikostí povrchu výrobku a množstvím potraviny, která je s ním ve styku.

(3) V případě výrobků z plastů, které mají přijít do styku s potravinami určenými pro kojence a malé děti podle zvláštního právního předpisu4) nebo již jsou ve styku s těmito potravinami, činí limit celkové migrace vždy 60 miligramů na kilogram potraviny nebo potravinového simulantu.

§ 13

(1) Velikost migrace jednotlivých složek z materiálů a výrobků z plastů nesmí překročit specifické migrační limity nebo jiná omezení uvedená v seznamu látek.

(2) Specifické migrační limity uvedené v seznamu látek v příloze č. 3 jsou vyjádřeny v mg.kg-1, vztaženo na hmotnost potravin nebo simulantu potravin.

(3) V následujících případech jsou limity specifických migrací vyjádřeny v mg.dm-2:

a) nádoby nebo výrobky, které se podobají nádobám nebo které lze naplnit, o objemu méně než 500 mililitrů nebo více než 10 litrů,

b) desky, fólie nebo jiné výrobky, které nelze plnit a u nichž nelze stanovit poměr mezi velikostí povrchu výrobku a množstvím potraviny, která je s ním ve styku.

(4) V případech, kdy limity uvedené v příloze č. 3 jsou vyjádřeny v mg.kg-1, lze je vydělením konvenčním konverzním faktorem 6 přepočítat na mg.dm-2.

(5) Ověření dodržení migračních limitů se provádí podle pravidel upravených v příloze č. 4.

(6) Ověřování dodržení specifických migračních limitů není povinné, pokud lze prokázat, že dodržením limitu celkové migrace nedojde k překročení specifických migračních limitů.

(7) Ověření dodržení specifických migračních limitů podle odstavce 5 není povinné, pokud lze prokázat, že i za předpokladu úplné migrace zbytkové látky ve výrobku nedojde k překročení specifických migračních limitů.

(8) Ověření shody s limity specifické migrace lze provést stanovením množství látky v konečném materiálu nebo výrobku za předpokladu, že vztah mezi tímto množstvím a hodnotou specifické migrace látky byl stanoven dostačujícími experimenty nebo za použití obecně uznávaných modelů difúze, založených na vědeckých důkazech. K prokázání neshody materiálu nebo výrobku je nutné potvrzení stanovené hodnoty migrace experimentálním testováním.

(9) U látek uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce v Neúplném seznamu přísad, které mohou být použity pro výrobu plastů, jeho oddílu B se při ověřování shody jejich migrace se specifickými migračními limity v simulantu D nebo ve zkušebním médiu náhradních migračních zkoušek postupuje podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

§ 14

(1) Obsah monomerního vinylchloridu ve výrobcích z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů nesmí být vyšší než jeden miligram na kilogram konečného výrobku (1 mg monomerního vinylchloridu na 1 kg výrobku).

(2) Metoda stanovení obsahu monomerního vinylchloridu ve výrobcích z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů je uvedena v příloze č. 5.

(3) Z výrobků vyrobených z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů nesmí přecházet do potravin nebo na potraviny monomerní vinylchlorid v množství, které by bylo detekovatelné analytickou metodou uvedenou v příloze č. 6.

(4) Monomerní vinylchlorid uvolněný z výrobků do potravin se stanovuje v potravině metodou podle přílohy č. 6. Pokud toto stanovení nelze z technických důvodů realizovat, lze provést stanovení v simulantech potravin.

HLAVA II

POŽADAVKY NA VÝROBKY Z ELASTOMERŮ A MATERIÁLŮ NA ZÁKLADĚ PŘÍRODNÍHO A SYNTETICKÉHO KAUČUKU

§ 15

Podle způsobu použití se výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku řadí do kategorií I až V:

a) kategorie I, do které náleží výrobky pro aplikace ze zdravotního hlediska zvláště náročné (například dětské savičky, sosáky a jiné výrobky, které děti dávají do úst nebo u nichž se předpokládá kontakt s dětskou stravou),

b) kategorie II, do které náleží výrobky, u nichž se doba styku s potravinami předpokládá delší než 24 hodin (například skladovací nádrže, velkoplošná těsnění, těsnicí kroužky pro nádoby, sklenice),

c) kategorie III, do které náleží výrobky, u nichž se doba styku s potravinami předpokládá delší než 10 minut, nejvýše však 24 hodin (například hadice pro přepravu potravin),

d) kategorie IV, do které náleží výrobky, u nichž se doba styku s potravinami předpokládá nejvýše 10 minut (například součásti dojicího zařízení, těsnění mlékárenských strojů, potahy válců a dopravní pásy pro potraviny s tukem na povrchu, rukavice používané při zpracování potravin),

e) kategorie V, do které náleží výrobky, u nichž se předpokládá krátká doba nebo minimální plocha styku s potravinami a které nelze zahrnout do kategorií II až IV (například potahy válců a dopravní pásy, těsnění čerpadel, těsnění den a plášťů konzervových obalů).

§ 16

(1) Pro výrobky kategorií I a II je přípustné používat pouze látky uvedené v části A přílohy č. 7. Pro výrobky kategorií III až V lze používat látky uvedené v částech A i B přílohy č. 7.

(2) Výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku musí vyhovovat hygienickým požadavkům uvedeným v bodě 9 přílohy č. 7.

(3) Dětské savičky a sosáky, které děti dávají do úst nebo u nichž se předpokládá kontakt s dětskou stravou, nesmí obsahovat anorganické a organické pigmenty, barviva a plniva.

HLAVA III

POŽADAVKY NA VÝROBKY Z KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

§ 17

(1) Pro výrobu výrobků z kovových materiálů mohou být použity kovy, slitiny a pájky uvedené v příloze č. 8.

(2) Povrchová úprava výrobků z kovových materiálů musí vyhovovat hygienickým požadavkům uvedeným v § 20.

(3) Vnější i vnitřní povrch výrobků z kovů musí být čistý, hladký, bez makroskopicky viditelných trhlin, skvrn, zjevných rýh, známek koroze, otřepků, zalisovaných předmětů, promáčklin, výdutin, ostřin nebo ostrých přelisků. Je přípustný jen takový stupeň deformace kovových výrobků, který neovlivní nepříznivě jejich funkci.

(4) Na vnitřním povrchu kovových výrobků, včetně vnitřní lakové vrstvy, se nesmějí vyskytovat kapky pájky nebo jiné zbytky kovů a jejich slitin, popřípadě kapky těsnicí hmoty, s výjimkou natavenin pájky u plechovek vyrobených přeplátováním.

HLAVA IV

POŽADAVKY NA VÝROBKY ZE SILIKÁTOVÝCH MATERIÁLŮ

§ 18

(1) Pro výrobu skleněného stolního nádobí a skleněných obalů je povoleno používat skla třídy odolnosti proti vodě I až IV za předpokladu, že během normálního a předvídatelného způsobu používání výrobku bude zaručeno splnění § 3 odst. 1. Pro výrobu dětských sacích lahví je povoleno používat pouze bezbarvé sklo třídy odolnosti proti vodě I.

(2) Při výrobě skleněných výrobků, mimo dětské sací láhve, smí být k ošetření vnějšího povrchu použity tyto látky:

a) sloučeniny cínu (při ošetřování skla na tzv. horkém konci),

b) titan (při pokovování titanem),

c) vazelínový olej,

d) methylestery mastných kyselin C12-C18 z přírodních olejů a tuků, schválené typy polypropylenového oleje, polyethyleny a polyethylenové vosky, kyselina olejová (při ošetřování na tzv. chladném konci výrobní linky).

§ 19

(1) Limity migrace olova a kadmia ve výluzích z výrobků ze skla, sklokeramiky, keramiky, porcelánu a výrobků se smaltovaným povrchem jsou uvedeny v oddílu 1 přílohy č. 9.

(2) Ověření migrace olova a kadmia se provádí za podmínek a za použití analytické metody uvedené v oddílu 2 přílohy č. 9 nebo podle normalizované metody. Dále příloha č. 9 upravuje náležitosti písemného prohlášení, kterým se vybavují keramické výrobky.

(3) Silikátové výrobky se pro účely ověření limitu migrace olova a kadmia dělí podle způsobu použití do následujících kategorií:

a) kategorie 1, do které patří výrobky, které nemohou být naplněny, nebo výrobky, které mohou být naplněny, ale jejichž vnitřní hloubka měřená od nejhlubšího bodu k horizontální rovině, která prochází horním okrajem, nepřesahuje 25 mm,

b) kategorie 2, do které patří výrobky, které mohou být naplněny,

c) kategorie 3, do které patří výrobky, které jsou určeny k ohřevu při přípravě jídel a nápojů, a obalové a skladovací nádoby, jejichž vnitřní objem je větší než 3 litry.

(4) Pro silikátový výrobek, který se skládá z nádoby opatřené víkem ze stejného materiálu, nesmí být překročeny limity migrace olova a kadmia vztahující se na samotnou nádobu, přičemž nádoba a vnitřní povrch víka musí být zkoušeny samostatně a za stejných zkušebních podmínek. Součet těchto dvou stanovených hodnot migrace olova a kadmia se vztáhne na plochu povrchu nádoby nebo na její objem.

HLAVA V

POŽADAVKY NA POVRCHOVOU ÚPRAVU VÝROBKŮ URČENÝCH PRO STYK S POTRAVINAMI

§ 20

(1) Povrchová úprava (zejména lakováním, pocínováním, povlakem z plastů, glazováním, smaltováním) musí být souvislá, stejnoměrně nanesená, s minimálním množstvím mikroskopických pórů, dobře lpící na výrobku. Po dobu používání výrobku určeného pro styk s potravinami se při předepsaných podmínkách používání povrchová úprava nesmí odlupovat, mít zjevné rýhy, trhliny, puchýřky nebo jiná porušení. Pokud se povrch výrobků moří, nesmějí se vyskytovat nemořená místa.

(2) Seznam přípustných materiálů a technologií pro povrchové úpravy výrobků určených pro styk s potravinami je uveden v příloze č. 10.

(3) Povrchová úprava výrobků lakováním musí být vyrobena z látek uvedených v příloze č. 11.

(4) Nesilikátové a nekovové povrchové úpravy výrobků určených pro styk s potravinami musí splňovat hygienické požadavky uvedené v bodě 7 přílohy č. 11.

(5) Na výrobu kovových výrobků určených pro styk s potravinami je přípustné oboustranné olejování plechů dioktylsebakátem, butylstearátem, vazelínovým olejem, methylestery mastných kyselin C12-C18 z přírodních olejů a tuků a polypropylénovým olejem. Množství maziva na jedné straně smí být nejvýše 0,25 g.dm-2.

(6) Na výrobu kovových výrobků určených pro styk s potravinami je přípustná pasivace pocínovaných plechů v lázni s obsahem chromanu nebo dvojchromanu. Zbytky pasivační lázně musí být z plechu odstraněny řádným vymytím.

HLAVA VI

POŽADAVKY NA VÝROBKY Z PAPÍRU, KARTONU A LEPENKY

§ 21

(1) Pro výrobu výrobků z papíru, kartonu a lepenky včetně jejich zušlechtěných forem se smí používat jen materiály vyrobené ze surovin, přísad, pomocných a jiných látek, jejichž seznam a přípustná množství jsou uvedeny v příloze č. 12.

(2) Papírové obalové materiály mohou dosahovat nejvyšší vlhkost 8 %.

(3) Opakované použití papírových obalů pro přímé balení potravin se nepřipouští.

§ 22

(1) Papíry, kartony a lepenky zušlechtěné plasty, u nichž přicházejí potraviny do přímého styku jen s polymerní látkou, která vytváří dokonalou bariéru vůči přechodu cizorodých látek z papírů, kartonů a lepenek na povrch potravin, se posuzují podle podmínek upravených v § 4 odst. 2.

(2) Při výrobě papírů určených pro použití za varu a filtraci za horka (varné sáčky, sáčky na čaj, filtrační papíry pro horkou filtraci) a pro používání jako filtračních vrstev určených pro horkou extrakci lze použít pouze látek uvedených v oddílu 2 přílohy č. 12.

(3) Při výrobě papírů určených pro použití na filtrační vrstvy pro filtraci za studena lze použít pouze látek uvedených v oddílu 3 přílohy č. 12.

(4) Výrobky z papíru, kartonu, lepenky včetně jejich zušlechtěných forem musejí vyhovovat hygienickým požadavkům uvedeným v oddílu 4 přílohy č. 12.

HLAVA VII

POŽADAVKY NA VÝROBKY Z CELOFÁNU

§ 23

(1) Pro účely této vyhlášky se celofánem rozumí tenká fólie získaná z regenerované celulózy vyrobené z nerecyklovaného dřeva nebo bavlny. Pro splnění technických požadavků mohou být do hmoty nebo na povrch přidány přísady a jiné pomocné látky. Celofán může být na jedné nebo po obou stranách povrchově upraven. Použité látky musí být dobré technické jakosti.

(2) Požadavky této vyhlášky se vztahují na celofán, který

a) sám o sobě tvoří konečný výrobek, nebo

b) tvoří část konečného výrobku obsahujícího jiné materiály

a je určen pro styk s potravinami nebo s nimi přichází do styku vzhledem ke svému účelu.

(3) Pro výrobu celofánu mohou být použity látky nebo skupiny látek uvedené v příloze č. 13, a to pouze za stanovených podmínek.

(4) Při výrobě celofánu lze použít barviva, pigmenty a adheziva za podmínky, že nebude docházet k jejich migraci do potraviny nebo na potravinu a budou splňovat požadavky uvedené v § 6.

(5) Odstavce 2 až 4 se nevztahují na celofánová střeva.

(6) K celofánu podle odstavce 2 patří fólie z regenerované celulózy

a) bez povrchové úpravy,

b) s povrchovou úpravou na bázi celulózy,

c) s povrchovou úpravou z plastu.

§ 23a

(1) Při výrobě fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm. a) a b) lze použít pouze látky nebo skupiny látek upravené v příloze č. 13 k této vyhlášce, jejích částech I a II, a to za podmínek upravených v této příloze. Při výrobě fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm c) lze použít pouze látky nebo skupiny látek upravené v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Výrobky určené pro styk s potravinami vyrobené z fólií z regenerované celulózy podle § 23 odst. 6 písm. c) musí být v souladu s požadavky upravenými v § 12 až 14.

HLAVA VIII

POŽADAVKY NA VÝROBKY Z KORKU

§ 24

Při zpracování přírodního korku určeného k výrobě výrobků přicházejících do styku s potravinami se smí používat jen látek, jejichž seznam, přípustná množství a požadavky na takto upravený korek jsou uvedeny v příloze č. 14.


ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 25

Zrušují se:

1. směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami, uveřejněná pod poř. č. 49/1978 ve sbírce Hygienické předpisy a oznámená v částce 13/1978 Sb.;

2. výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR, kterým se mění a doplňují směrnice č. 49/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami, uveřejněný pod poř. č. 73/1989 ve sbírce Hygienické předpisy a oznámený v částce 8/1989 Sb.;

3. směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR o hygienických požadavcích na kovové obaly, uveřejněná pod poř. č. 68/1985 sb. Hygienické předpisy a oznámená v částce 34/1985 Sb.

§ 26

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 551/2006 Sb. Čl. II

1. Těsnění z polyvinylchloridu s obsahem epoxidovaného oleje ze sójových bobů s referenčním číslem 88640 uvedeného v oddíle A Neúplný seznam přísad, které mohou být použity pro výrobu plastů přílohy č. 3 k této vyhlášce, která se používají k uzavírání sklenic s počáteční a pokračovací kojeneckou výživou, s obilnými nebo ostatními příkrmy pro kojence a malé děti1) naplněných přede dnem 19. listopadu 2006, splňující omezení, popřípadě specifikace, upravené v oddíle A Neúplný seznam přísad, které mohou být použity pro výrobu plastů přílohy č. 3 k této vyhlášce, mohou být nadále uváděna na trh za předpokladu, že v označení potraviny je uvedeno datum plnění nebo jiný údaj, který umožní určit toto datum.

2. Výrobky z keramiky určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s čl. I body 2 a 4 se při uvádění na trh posuzují do 19. května 2007 podle dosavadních právních předpisů.

3. Výrobky z plastů určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s čl. I bodem 3, s výjimkou výrobků uvedených pod bodem 1, se při uvádění na trh posuzují do 18. listopadu 2007 podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 271/2008 Sb. Čl. II

Výrobky z plastů určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s ustanoveními této vyhlášky, aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 čl. II této vyhlášky, s výjimkou výrobků z plastů určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s omezeními a specifikacemi pro ftaláty (ref. č. 74560, 74640, 74880, 75100 a 75105) uvedenými v této vyhlášce, a víčka obsahující těsnicí kroužky z plastů, které nejsou v souladu s omezeními a specifikacemi pod ref. č. 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 a 93760, lze uvádět na trh nejdéle do 1. května 2009.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 386/2008 Sb. Čl. II

Materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s ustanoveními této vyhlášky, s výjimkou materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s omezeními a specifikacemi pro ftaláty (ref. č. 74560, 74640, 74880, 75100 a 75105) uvedenými v této vyhlášce a víček obsahujících těsnící kroužky z plastů, které nejsou v souladu s omezeními a specifikacemi pod ref. č. 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 a 93760, lze vyrábět a dovážet nejdéle do 1. května 2009.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 127/2009 Sb. Čl. II

Výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, které nejsou v souladu s ustanoveními této vyhlášky, lze vyrábět a uvádět na trh nejdéle do 7. března 2010.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 111/2011 Sb. Čl. II

Polykarbonátové kojenecké láhve s obsahem bisfenolu A lze uvádět na trh nebo dovážet nejdéle do 1. června 2011.


Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Požadavky na čistotu barviv, pigmentů a plniv

1. Požadavky na čistotu barviv a pigmentů

1.1 barviva a pigmenty smí obsahovat nejvíce těchto následujících látek v hmotnostních procentech:

1.1.1 prvků rozpustných v roztoku 0,1 M HCl:

1.1.1.1 0,01 % barya

1.1.1.2 0,1 % chrómu

1.1.1.3 0,01 % kadmia

1.1.1.4 0,01 % selenu

1.1.1.5 0,005 % rtuti

1.1.1.6 0,05 % antimonu

1.1.1.7 0,01 % arzenu

1.1.1.8 0,01 % olova

Výluh se připravuje působením 150 ml 0,1 mol.l-1 kyseliny chlorovodíkové na 10 g pigmentu při teplotě 23 ± 3 °C, po dobu 15 minut za stálého protřepávání směsi.

1.1.2 0,05 % primárních aromatických aminů rozpustných v roztoku 1 mol.l-1 HCl a vyjádřených jako anilin, přičemž obsah benzidinu, beta-naftylaminu a 4-aminobifenylu nesmí překročit hodnotu 0,001 %.

1.1.3 0,005 % extrahovatelných polychlorovaných bifenylů, vyjádřených jako dekachlorbifenyl.

1.2 Absorbance filtrátu ze suspenze 1,0 g sazí ve 100 ml předestilovaného cyklohexanu po 24 hodinách vyluhování při teplotě 23 ± 3 °C, měřená v kyvetě o délce 5 cm, při vlnové délce 385 nm nesmí být vyšší než 0,1.

1.3 Toluenový extrakt připravený 8 hodinovou extrakcí 10 g sazí v Soxhletově extraktoru nesmí být vyšší než 0,15 %.

2. Požadavky na čistotu plniv

2.1 plniva mohou obsahovat nejvíce těchto rizikových prvků rozpustných v roztoku 0,1 mol.l-1 HCl:

2.1.1 0,01 % olova

2.1.2 0,01 % arzénu

2.1.3 0,0005 % rtuti

2.1.4 0,01 % kadmia

2.1.5 0,005 % antimonu

2.2 čistota síranu barnatého podle Českého lékopisu 1997.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Požadavky na plasty a výrobky z plastů

SEZNAM MONOMERŮ, PŘÍSAD A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU VÝROBKŮ Z PLASTŮ

1. Tato příloha obsahuje seznam monomerů, přísad a jiných výchozích látek, které mohou být použity pro výrobu plastů a výrobků z plastů, určených pro styk s potravinami. V seznamu jsou zahrnuty

1.1 látky, které jsou podrobovány polymeraci, což zahrnuje polykondenzaci, polyadici nebo jakýkoliv jiný podobný proces tvorby makromolekul;

1.2 přírodní nebo syntetické makromolekulární látky používané pro výrobu modifikovaných makromolekul, jestliže monomery nebo ostatní výchozí látky nezbytné pro jejich výrobu nejsou zařazeny do seznamu;

1.3 látky používané pro modifikaci stávajících přírodních nebo syntetických makromolekulárních látek;

1.4 látky, které jsou přidávány do plastů pro dosažení technického účinku v konečném výrobku, včetně polymerních přísad. Tyto látky jsou určeny k tomu, aby byly obsaženy v konečných výrobcích, přičemž polymerními přísadami se pro účely této přílohy rozumějí všechny polymery, prepolymery a oligomery, které mohou být přidávány do plastů s cílem dosáhnout technického účinku, které však nelze použít bez jiných polymerů jako hlavní strukturní složku konečných materiálů a výrobků;

1.5 látky, které jsou používány pro vytvoření prostředí, ve kterém dochází k polymeraci (například emulgátory, povrchově aktivní látky, tlumivé roztoky).

Pro účely této přílohy se látky uvedené v bodech 1.4 a 1.5 dále označují jako přísady.

2. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoli jsou použity záměrně a jsou povoleny:

a) soli hliníku, vápníku, železa, hořčíku, draslíku a sodíku a soli amonné (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Název „soli“ je v seznamu uveden pouze v případě, že odpovídající volná kyselina není v seznamu uvedena (nejsou v seznamu uvedeny).

b) soli zinku (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Pro tyto soli se uplatní skupinový specifický migrační limit SML = 25 mg/kg (vyjádřeno jako zinek). Totéž omezení pro zinek se uplatní na:

i) látky, jejichž názvy obsahují termín „soli“ jsou v seznamu uvedeny pouze v případě, že odpovídající volná kyselina není v seznamu uvedena (nejsou v seznamu uvedeny).

ii) látky uvedené v poznámce 38 dodatku III.

3. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoliv mohou být přítomny:

b) látky, které mohou být přítomny v konečném výrobku:

- nečistoty v použitých látkách;

- reakční meziprodukty;

- produkty rozkladu;

c) oligomery a přírodní nebo syntetické makromolekulární látky a jejich směsi, jsou-li monomery nebo výchozí látky nezbytné pro jejich syntézu zahrnuty v seznamu;

d) směsi povolených látek;

e) látky, které přímo ovlivňují tvorbu polymeru (např. katalytické systémy);

f) barviva;

g) rozpouštědla.

Výrobky, které obsahují látky uvedené v písmenech a) až c) musí splňovat požadavky upravené v § 3 odst. 1.

4. Látky musí mít dobrou technickou kvalitu, pokud jde o kritéria čistoty.

1. Pro styk s potravinami lze použít pouze výrobky získané bakteriální fermentací podle dodatku I této přílohy.

2. Seznam obsahuje následující informace:

- sloupec 1 (PM/REF č.): referenční číslo EHS obalového materiálu pro látku v seznamu;

- sloupec 2 (Číslo CAS): registrační číslo CAS (Chemical Abstracts Service);

- sloupec 3 (Název): chemický název;

- sloupec 4 (Omezení a/nebo specifikace): Může obsahovat

- specifický migrační limit (SML),

- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku (QM),

- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku vyjádřené v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami (QMA),

- jakékoliv jiné specificky uvedené omezení,

- veškeré specifikace týkající se látky nebo polymeru.

3. Jestliže látka, která je uvedena v seznamu jednotlivě, patří rovněž do obecné skupiny, vztahují se pro tuto skupinu omezení uvedená u jednotlivě uvedené látky.

4. Jestliže číslo CAS neodpovídá chemickému názvu, má chemický název přednost před číslem CAS. Jestliže číslo CAS podle registru EINECS neodpovídá číslu CAS podle registru CAS, platí číslo CAS podle registru CAS.

5. V tabulkách ve sloupci 4 jsou použity zkratky a výrazy, které mají následující význam:

DL = mez stanovitelnosti analytické metody;

FP = konečný materiál nebo výrobek;

NCO = isokyanatany;

ND = nesmí být detekováno. Pro účely této vyhlášky znamená, že látka nesmí být detekována ověřenou analytickou metodou se specifikovanou mezí stanovitelnosti (DL). Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1 vyhlášky.

QM = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku. Pro účely této vyhlášky se množství látky v materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.

QM (T) = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky by množství látky v materiálu nebo výrobku mělo být stanoveno ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.

QMA = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku, vyjádřené v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami.

QMA (T) = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami. Pro účely této vyhlášky by množství látky v materiálu nebo výrobku mělo být stanoveno ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.

SML = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu, pokud není uvedeno jinak. Pro účely této vyhlášky by měla být hodnota specifické migrace látky z materiálu nebo výrobku stanovena ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.

SML (T) = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu vyjádřený jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky by hodnota specifické migrace látky nebo skupiny látek z materiálu nebo výrobku, stanovena ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.

SEZNAM POVOLENÝCH MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK

ODDÍL A

PM/REF č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
(1)(2)(3)(4)
10030000514-10-3abietová kyselina
10060000075-07-0acetaldehydSML (T) = 6 mg/kg (2)
10090000064-19-7octová kyselina
10120000108-05-4vinyl-acetátSML= 12 mg/kg
10150000108-24-7acetanhydrid
10210000074-86-2acetylen
10599/90A061788-89-4kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, destilovanéQMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/91061788-89-4kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, nedestilovanéQMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/92A068783-41-5kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, hydrogenované, destilovanéQMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/93068783-41-5kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, hydrogenované, nedestilovanéQMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10630000079-06-1akrylamidSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
10660015214-89-82-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
10690000079-10-7akrylová kyselinaSML(T) = 6 mg/kg (36)
10750002495-35-4benzyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
10780000141-32-2n-butyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
10810002998-08-5sek-butyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
10840001663-39-4terc-butyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
11005012542-30-2dicyklopentenyl-akrylátQMA = 0,05 mg/6 dm2
11245002156-97-0dodecyl-akrylátSML = 0,05 mg/kg (1)
11470000140-88-5ethyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
11500000103-11-72-ethylhexyl-akrylátSML = 0,05 mg/kg
11510000818-61-1hydroxyethyl-akrylátviz. monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem
11530000999-61-12-hydroxypropyl-akrylátQMA = 0,05 mg/6 dm2 pro sumu 2-hydroxypropyl-akrylátu a 2-hydroxyisopropyl-akrylátu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
1159000106-63-8isobutyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
11680000689-12-3isopropyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
11710000096-33-3methyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
11830000818-61-1monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolemSML(T) = 6 mg/kg (36)
11890002499-59-4n-oktyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
11980000925-60-0propyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
12100000107-13-1akrylonitrilSML = ND
(DL = 0,020 mg/kg, včetně nejistoty měření)
12130000124-04-9adipová kyselina
12265004074-90-2divinyl-adipátQM = 5 mg/kg v FP. Pro použití pouze jako komonomer.
12280002035-75-8adipanhydrid
123101. -albumin
123402. -albumin koagulovaný formaldehydem
123753. -alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C22)
12670002855-13-21-amino-3aminomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexanSML = 6mg/kg
12761000693-57-212-aminododekanová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
1276300141-43-52-aminoethanolSML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž má být podle přílohy č.4 k této vyhlášce použit simulant D, látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami , oddělená vrstvou PET
1276584434-12-8N-(2-aminoethyl)-β-alanin, sodná sůlSML = 0,05 mg/kg
12786000919-30-23-aminopropyltriethoxysilanZbytkový extrahovatelný obsah 3-aminopropyltriethoxysilanu musí být nižší než 3 mg/kg plniva, při použití jen pro reaktivní povrchovou úpravu anorganických plniv a SML = 0,05 mg/kg při použití pro povrchovou úpravu materiálů a výrobků.
12788002432-99-711-aminoundekanová kyselinaSML = 5mg/kg
12789007664-41-7amoniak
12820000123-99-9azelaová kyselina nonandiová kyselina
12970004196-95-6azelanhydrid anhydrit nonandiové kyseliny
13000001477-55-01,3-benzendimethanaminSML = 0,05 mg/kg
13060004422-95-11,3-bis(aminomethyl)benzen
trichlorid 1,3,5-benzentrikarboxylové kyseliny
benzen-1,3,5-tri(karbonylchlorid)
QMA =0,05 mg/6 dm2
(měřeno jako 1,3,5-benzentrikarboxylová kyselina)
13075000091-76-9benzoguanaminviz.2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin
13090000065-85-0benzoová kyselina
13150000100-51-6benzylalkohol
13180000498-66-8bicyklo[2.2.1]hept-2-en, (= norbornen)SML = 0,05 mg/kg
13210001761-71-3bis(4-aminocyklohexyl)methanSML = 0,05 mg/kg
13317132459-54-2N,N'-bis[4-(ethoxykarbonyl)fenyl]-1,4,5,8-naftalenetetrakarboxy-diimidSML = 0,05 mg/kg. Čistota vyšší než 98,1% (w/w). Pouze pro použití jako komonomer (max.4%) pro polyestery (PET, PBT)
13323000102-40-91,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzenSML = 0,05 mg/kg
13326000111-46-6bis(2-hydroxyethyl)etherviz diethylenglykol
13380 000077-99-6 2.2-bis(hydroxymethyl)-butan-1-ol; 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan- 1.3- diol viz 1,1,1-trimethy lolpropan
13390000105-08-81.4- bis(hydroxymethyl)cyklohexan
1339504767-03-72,2-bis(hydroxymethyl)propanová kyselinaQMA = 0,05 mg/6 dm2
13480000080-05-72,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan
4,4'-(propan-2,2-diyl)difenol bisfenol A
SML (T) = 0,6 mg/kg
Není určen k použití při výrobě polykarbonátových kojeneckých* láhví.
* § 4 odstavec 1 písm. a) vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
13510001675-54-32,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether (= BADGE);
2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan
Podle požadavků přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství1b)
13530038103-06-92,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(ftalanhydrid)SML = 0,05 mg/kg
13550000110-98-5bis(hydroxypropyl)etherviz dipropylenglykol
13560005124-30-1bis(4-isolkyanatocyklohexyl)methanviz. dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyanát
13600047465-97-43,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl-indolin-2-onSML= 1,8 mg/kg
13607000080-05-7bisfenol Aviz. 13480 2,2-bis(4hydroxyfenyl) propan
13610001675-54-3bisfenol A bis(2,3-epoxypropyl)ether (=BADGE)viz. 13510 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether
13614038103-06-9bisfenol A bis(ftalanhydrid)viz.13530
1361700080-09-1bisfenol Sviz. 4,4'-dihydroxydifenylsulfon
13620010043-35-3kyselina boritáSML (T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení, týkající se ukazatelů jakosti pitné vody podle zvláštního právního předpisu
13630000106-99-0butadienQM = 1 mg/kg ve FP nebo SML = ND
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
13690000107-88-0butan-1,3-diol
13720000110-63-4butan-1,4-diolSML(T) = 0,05 mg/kg (24)
13780002425-79-81,4-butandiol-bis(2,3-epoxy propyl)ether;
1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butan
QM = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost = 43)
1381000505-65-7butan-1,4-diolformal;
1,3-dioxepan
QMA = 0,05 mg/6 dm2
13840000071-36-3butan-1-ol
13870000106-98-9but-1-en
13900000107-01-7but-2-en
1393200598-32-3but-3-en-2-olQMA = ND (DL = 0,02mg/6dm2). Při použití jako kopolymer pro přípravu polymerační přísady
14020000098-54-44-terc-butylfenolSML = 0,05 mg/kg
14110000123-72-8butyraldehyd;
butanaldehyd
14140000107-92-6máselná kyselina;
butanová kyselina
14170000106-31-0anhydrid máselné kyseliny;
butananhydrid
14200000105-60-2kaprolaktam;
hexano-6-laktam
SML(T)= 15 mg/kg (5)
14230002123-24-2kaprolaktam, sodná sůl;
hexano-6-laktam, sodná sůl
SML(T)= 15 mg/kg (5)
(vyjádřeno jako kaprolaktam)
14260000502-44-3kaprolaktonSML = 0,05 mg/kg
(vyjádřeno jako suma kaprolaktonu a 6-hydroxyhexanové kyseliny)
14320000124-07-2kaprylová kyselina;
oktanová kyselina
14350000630-08-0oxid uhelnatý
14380000075-44-5karbonylchloridQM = 1 mg/kg v FP
14411008001-79-4ricínový olej
14500009004-34-6celulóza
14530007782-50-5chlor
14570000106-89-81-chlor-2,3-epoxypropanviz epichlorhydrin
14650000079-38-9chlortrifluorethenQMA = 0,05 mg/kg
14680000077-92-9citrónová kyselina
14710000108-39-4m-kresol
14740000095-48-7o-kresol
1477000106-44-5p-kresol
14800003724-65-0krotonová kyselina;
(E)-but-2-enová kyselina
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)
14841000599-64-44-(1-fenyl-1-methylethy )fenol
4-cumylphenol
SML = 0,05 mg/kg
14880000105-08-81,4-cyklohexandimethanolviz 1,4-bis(hydroxymethyl) cyklohexan
14950003173-53-3cyklohexyl-isokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
1503000931-88-4cyklooktenSML = 0,05 mg/kg. Látka smí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu A
15070001647-16-1deka-1,9-dienSML = 0,05 mg/kg
15095000334-48-5dekanová kyselina
15100000112-30-1dekan-1-ol
15130000872-05-9dec-1-enSML = 0,05 mg/kg
15250000110-60-11,4-diaminobutan
15267000080-08-0bis(4-aminofenyl)sulfonSML = 5 mg/kg
15272000107-15-31,2-diaminoethanviz ethylendiamin
15274000124-09-41,6-diaminohexanviz hexamethylendiamin
15310000091-76-92,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin;
6-fenyl-1,3,5-tnazin-2,4-diamin
QMA = 5 mg/6 dm2
15404000652-67-51,4:3,6-dianhydro-D-glucitolSML = 5 mg/kg. K použití pouze jako komonomer pro poly(ethylen-tereftalát-co-isosorbid-tereftalátu).
15565000106-46-71,4-dichlorbenzenSML = 12 mg/kg
1561000080-07-94,4-dichlordifenylsulfonSML = 0,05 mg/kg
15700005124-30-1dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyanát; bis(4-isokyanatocyklohexyl)methan;
4,4'- methylendicyklohexyldiisokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
15760000111-46-6bis(2-hydroxyethyl)ether; diethylenglykolSML(T) = 30 mg/kg (3)
15790000111-40-0diethylentriaminSML = 5 mg/kg
15820000345-92-64,4'-difluorbenzofenonSML = 0,05 mg/kg
15880000120-80-91,2-dihydroxybenzen;
benzen-1,2-diol
SML = 6 mg/kg
15910000108-46-31,3-dihydroxybenzen;
benzen-1,3-diol
SML = 2,4 mg/kg
15940000123-31-91,4-dihydroxybenzen;
benzen-1,4-diol
SML = 0,6 mg/kg
15970000611-99-44,4'-dihydroxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (15)
16000000092-88-64,4'-dihydroxydifenylSML = 6 mg/kg
1609000080-09-14,4'-dihydroxydifenylsulfon;
4,4'-sulfonyldrfenol
SML = 0,05 mg/kg
16150000108-01-02-(dimethylamino)ethanolSML = 18 mg/kg
162104. 0068 64-37-53,3'-dimethyl-4,4'-diaminodicyklohexylmethan;
4,4'-methylenbis(2-methylcyklohexan-1-amin)
SML = 0,05 mg/kg (32) Pouze pro použití v polyamidech
16240000091-97-43,3'-dimethyl-4,4'-diisokyanatodifenyl;
4,4'methylenbis(2-methylfenyl)diisokyanát;
bis(4-isokyanato-3-methylfenyl)methan
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
16360000576-26-12,6-dimethylfenolSML = 0,05 mg/kg
1639000126-30-72,2-dimethylpropan-1,3-diol;
neopentylglykol
SML = 0,05 mg/kg
16450000646-06-01,3-dioxolanSML = 5 mg/kg
16480000126-58-9dipentaerythritol
16540000102-09-0difenyl-karbonátSML = 0,05 mg/kg
16570004128-73-8difenylether-4,4'-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
16600005873-54-1difenylmethan-2,4'-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
16630000101-68-8difenylmethan-4,4'-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
16650000127-63-9difenylsulfonSML (T) = 3 mg/kg (25)
16660000110-98-5dipropylenglykol
16690001321-74-0divinylbenzenQMA = 0,01 mg/6 dm2 nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření) pro sumu divinylbenzenu a ethylvinylbenzenu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
16694013811-50-2N,N'-divinylimidazolidin-2-onQM = 5 mg/kg v FP
16697000693-23-2dodekandiová kyselina
16704000112-41-4dodec-1-enSML = 0,05 mg/kg
16750000106-89-8epichlorhydrinQM = 1 mg/kg v FP
16780000064-17-5ethanol
16950000074-85-1ethylen;
ethen
16955000096-49-1ethylen-karbonátZbytkový obsah = 5 mg/kg hydrogelu v maximálním poměru 10 g hydrogelu na 1 kg potravin. Hydrolyzát obsahuje ethylenglykol a SML = 30 mg/kg
16960000107-15-3ethylendiaminSML = 12 mg/kg
16990000107-21-1ethan-1,2-diol; ethylenglykolSML(T) = 30 mg/kg (3)
17005000151-56-4ethyleniminSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
17020000075-21-8ethylenoxidQM = 1 mg/kg v FP
17050000104-76-72-ethylhexan-1-olSML = 30 mg/kg
17110016219-75-35-ethylidenbicyklo[2,2,1]hept-2-enQMA = 0,05 mg/6 dm2
Poměr mezi velikostí plochy a množstvím potraviny musí být menší než 2 dm2/kg
17160000097-53-0eugenol;
2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol)
SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
17170061788-47-4mastné kyseliny, kokos
17200068308-53-2mastné kyseliny, sója
17230061790-12-3mastné kyseliny, tálový olej
17260000050-00-0formaldehydSML(T)= 15 mg/kg (22)
17290000110-17-8fumarová kyselina
17530000050-99-7glukóza
18010000110-94-1glutarová kyselina
18070000108-55-4glutaranhydrid
18100000056-81-5glycerol
18220068564-88-5N-heptylaminoundekanová kyselinaSML = 0,05 mg/kg (1)
18250000115-28-6hexachlorendomethylentetrahydro-ftalová kyselina;
1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxylová kyselina
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18280000115-27-5hexachlorendomethylentetrahydro-ftalanhydrid; anhydrid 1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1 ]hept-5-en-2,3-dikarboxylové kyselinySML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18310036653-82-4hexadekan-1-ol
18430000116-15-4hexafluorpropylenSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18460000124-09-4hexamethylendiaminSML = 2,4 mg/kg
18640000822-06-0hexamethylendiisokyanát;
hexan-1,6-diyldiisoky anát;
1,6-diisokyanatohexan
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
18670000100-97-0hexamethylentetraminSML(T)= 15mg/kg (22)
(vyjádřeno jako formaldehyd)
18700000629-11-8hexan-1,6-diolSML = 0,05 mg/kg
18820000592-41-6hex-1-enSML = 3 mg/kg
18867000123-31-9hydrochinon; benzen-1,4-diolviz 1,4dihydroxybenzen
18880000099-96-7p-hydroxybenzoová kyselina;
4-hydroxybenzoová kyselina
18896001679-51-24-(hydroxymethyl)cyklohex-1-enSML = 0,05 mg/kg
18897016712-64-46-hydroxynaftalen-2-karboxylová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
18898000103-90-2N-(4-hydroxyfenyl)acetamidSML = 0,05 mg/kg
19000000115-11-7isobuten
19060000109-53-5isobutyl(vinyl)etherQM = 5 mg/kg v FP
1911004098-71-9[3-(isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexyljisokyanátQM(T)= 1 mg/kg vFP
(vyjádřeno jako NCO)) (26)
19150000121-91-5benzen-1,3-dikarboxylová kyselina;
isoftalová kyselina
SML(T) = 5 mg/kg (43)
19180000099-63-8isoftaloyldochloridSML(T) = 5 mg/kg (43)
(vyjádřeno jako isoftalová kyselina).
19210001459-93-4dimethyl-isoftalátSML = 0,05 mg/kg
1924300078-79-5isoprenviz. 2-methylbuta-1,3-dien
19270000097-65-4itakonová kyselina;
prop-2-en-1,2-dikarboxylová kyselina
19460000050-21-5mléčná kyselina
19470000143-07-7laurová kyselina;
dodekanová kyselina
19480002146-71-6vinyl-laurát;
vinyl-dodekanoát
1949000947-04-6laurolaktam;
dodekano-12-laktam
SML = 5 mg/kg
19510011132-73-3lignocelulóza
19540000110-16-7maleinová kyselina;
(Z)-butendiová kyselina
SML(T) = 30 mg/kg (4)
19960000108-31-6maleinanhydridSML(T) = 30 mg/kg (4)
(vyjádřeno jako maleinová kyselina)
19975000108-78-1melamin;
1,3,5-tnazin-2,4,6-triamin
viz. 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin
19990000079-39-0methakrylamidSML = ND
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
20020000079-41-4methakrylová kyselinaSML(T) = 6 mg/kg (37)
20050000096-05-9allyl-methakrylátSML = 0,05 mg/kg
20080002495-37-6benzyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
20110000097-88-1butyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
20140002998-18-7sek-butyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
20170000585-07-9terc-butyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
2026000101-43-9cyklohexyl-methakrylátSML = 0,05 mg/kg
2041002082-81-7diester kyseliny methakrylové s butan-1,4-diolemSML = 0,05 mg/kg
20440000097-90-5diester methakrylové kyseliny s ethylenglykolemSML = 0,05 mg/kg
20530002867-47-22-(dimethylammo)ethyl-methakrylátSML = ND
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
2059000106-91-22,3-epoxypropyl-methakrylátQMA = 0,02mg/6 dm2
20890000097-63-2ethyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
21010000097-86-9isobutyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
21100004655-34-9isopropyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
21130000080-62-6methyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
21190000868-77-9monoester methakrylové kyseliny s ethylenglykolemSML(T) = 6 mg/kg (37)
21280002177-70-0fenyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
21340002210-28-8propyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
21370010595-80-92-sulfoethyl-methakrylátQMA = ND
(DL = 0,02mg/6 dm2)
21400054276-35-6sulfopropyl-methakrylátQMA = 0,05 mg/6 dm2
21460000760-93-0methakrylanhydridSML(T) = 6 mg/kg (37)
21490000126-98-7methakrylnitrilSML = ND
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
2152001561-92-8natrium-methallylsulfonátSML = 5 mg/kg
21550000067-56-1methanol
2164000078-79-52-methylbuta-1,3-dienQM = 1 mg/kg v FP nebo SML = ND
(DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
21730000563-45-13-methylbut-1-enQMA = 0,006 mg/6 dm2. Pouze pro použití v polypropylenu.
21765106246-33-74,4'-methylenbis(3-chloro-2,6-diethylanilin)QMA = 0,05 mg/6 dm2
2182100505-65-71,4-(methylendioxy)butanviz.butan-1,4-diolformal
21940000924-42-5N-methylolakrylamidSML = ND
(DL = 0,01 mg/kg)
21970000923-02-4N-(hydroxymethyl)methakrylamidSML = 0,05 mg/kg
22150000691-37-24-(methyl)pent-1-enSML = 0,05 mg/kg
22210000098-83-9alfa-methylstyrenSML = 0,05 mg/kg
22331025513-64-8směs(35-45 % hmot.) 1,6-diamino-2,2,4trimethylhexanu a (55-65 % hmot) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexanuQMA = 5 mg/6 dm2
22332028679-16-5směs(40 % hmot.) 2,2,4-trimethylhexanu a 1,6-diyldiisokyanátu (60 % hmot) 2,4,4-trimethylhexan-1,6-diyldiisokyanátuQM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
22350000544-63-8myristová kyselina;
tetradekanová kyselina
2236001141-38-4naftalen-2,6-dikarboxylová kyselinaSML = 5 mg/kg
22390000840-65-3dimethyl-2,6-naftalendikarboxylátSML = 0,05 mg/kg
22420003173-72-61,5-naftalen-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
2243700126-30-7neopentylglykolviz. 2,2-dimethylpropan-1,3-diol
22450009004-70-0nitrocelulóza
22480000143-08-8nonan-1-ol
22550000498-66-8norbornenViz. bicyklo[2.2.1]hept-2-en
22570000112-96-9oktadecylisokyanát;
1-isokyanatooktadekan
QM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
22600000111-87-5oktan-1-ol
22660000111-66-0okt-1-enSML = 15 mg/kg
22763000112-80-1olejová kyselina
22775000144-62-7šťavelová kyselinaSML (T) = 6 mg/kg (29)
2277807456-68-04,4'-oxybis(benzensulfonylazid)QMA = 0,05 mg/6 dm2
22780000057-10-3palmitová kyselina;
hexadekanová kyselina
22840000115-77-5pentaerythritol
22870000071-41-0pentan-1-ol
2290000109-67-1pent-1-enSML = 5 mg/kg
22932001187-93-5perfluomiethylperfluorvinyletherSML = 0,05 mg/kg. K použití jen pro nepřilnavé povrchy.
22937001623-05-8perfluorpropyl(perfluorvinyl)etherSML = 0,05 mg/kg
22960000108-95-2fenol
23050000108-45-21,3-fenylendiaminSML = ND
(DL = 0,02mg/kg, včetně nejistoty měření)
23070000102-39-6(1,3-fenylendioxy)dioctová kyselinaQMA = 0,05 mg/6 dm2
23155000075-44-5fosgenviz karbonylchlorid
23170007664-38-2kyselina fosforečná
23175000122-52-1triethyl-fosfitQM = ND
(DL = 1 mg/kg vFP)
23187-ftalová kyselinaviz tereftalová kyselina
23200000088-99-3o-ftalová kyselina
23230000131-17-9diallyl-ftalátSML = ND
(DL = 0,01 mg/kg)
23380000085-44-9ftalanhydrid
23470000080-56-8alfa-pinen
23500000127-91-3beta-pinen
23547009016-00-6 063148-62-9polydimethylsiloxan (molekulová hmotnost vyšší než 6 800)V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy
23590025322-68-3polyethylenglykol
23650025322-69-4polypropylenglykol (molekulová hmotnost vyšší než 400)
23651025322-69-4polypropylenglykol
23740000057-55-6propan-1,2-diol
23770000504-63-2propan-1,3-diolSML = 0,05 mg/kg
23800000071-23-8propan-1-ol
23830000067-63-0propan-2-ol
23860000123-38-6propionaldehyd;
propanaldehyd
23890000079-09-4propionová kyselina
23920000105-38-4vinyl-propanoátSML(T) = 6 mg/kg (2)
(vyjádřeno jako acetaldehyd)
23950000123-62-6propionanhydrid
23980000115-07-1propylen; propen
24010000075-56-9propylenoxidQM = 1 mg/kg v FP
24051000120-80-9pyrokatechol;
benzen-1,2-diol
viz 1,2-dihydroxybenzen
24057000089-32-7pyromellitanhydridSML = 0,05 mg/kg
(vyjádřeno jako pyromellitová kyselina)
24070073138-82-6pryskyřičné kyseliny a kalafunové kyseliny
24072000108-46-3resorcinolviz 1,3dihydroxybenzen
24073000101-90-6resorcinol(diglycidyl)etherQMA = 0,005 mg/6 dm2. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č.4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D, látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou PET
24100008050-09-7kalafuna
24130008050-09-7kalafunová pryskyřiceviz. kalafuna
24160008052-10-6kalafunový talový olej
24190009014-63-5kalafunové dřevo
24250009006-04-6kaučuk, přírodní
24270000069-72-7salicylová kyselina;
2-hydroxybenzoová kyselina
24280000111-20-6sebaková kyselina;
dodekandiová kyselina
24430002561-88-8sebakanhydrid;
anhydrid dekandiové kyseliny
24475001313-82-2sulfid sodný
24490000050-70-4sorbitol
24520008001-22-7sojový olej
24540009005-25-8škrob, potravinářský
24550000057-11-4stearová kyselina;
oktadekanová kyselina
24610000100-42-5styren
24760026914-43-2styrensulfonová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
24820000110-15-6jantarová kyselina
24850000108-30-5anhydrid jantarové kyseliny
24880000057-50-1sacharóza
24886046728-75-0monolithium-5-sulfoisoftalátSML = 5 mg/kg a pro lithium SML(T) = 0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lithium
24887006362-79-45-sulfoisoftalová kyselina, monosodná sůlSML = 5 mg/kg
24888003965-55-7dimethyl ester 5-sulphoisoftalové kyseliny, monosodná sůlSML = 0,05 mg/kg
24903068425-17-2sirupy, hydrolyzovaný škrob, hydrogenovanéV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku TT této přílohy
24910000100-21-0tereftalová kyselinaSML = 7,5 mg/kg
24940000100-20-9dichlond tereftalové kyselinySML(T) = 7,5 mg/kg
(vyjádřeno jako tereftalová kyselina)
24970000120-61-6dimethyl-tereftalát
25080001120-36-1tetradec-1-enSML = 0,05 mg/kg
25090000112-60-7tetraethylenglykol
25120000116-14-3tetrafluorethylenSML = 0,05 mg/kg
25150000109-99-9tetrahydrofuranSML = 0,6 mg/kg
25180000102-60-3N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylendiamin
25210000584-84-92,4-toluen-dusokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
25240000091-08-72,6-toluen-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
25270026747-90-02,4-toluen-diisokyanát, dimerQM(T) = 1 mg/kg v FP
(vyjádřeno jako NCO) (26)
25360-2,3-epoxypropyl-trialkyl(C5-C15) acetátQM = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost = 43)
25380-vinyl-trialkyl(C7-C17)acetáty (= vinyl-versatáty)QMA = 0,05 mg/6 dm2
25385000102-70-5triallylaminV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku TT této přílohy.
25420000108-78-12,4,6-triamino-1,3,5-triazinSML = 30 mg/kg
2545026896-48-0tricyklodekandimethanolSML = 0,05 mg/kg
25510000112-27-6triethylenglykol
25540000528-44-9trimelitová kyselinaSML(T) = 5 mg/kg (35)
25550000552-30-7trimelitanhydridSML(T) = 5 mg/kg (35)
(vyjádřeno jako trimelitová kyselina)
25600000077-99-61,1,1 -trimethylolpropan;
2-ethyl-2(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SML = 6 mg/kg
25840003290-92-42,2-bis(methakryloxymethyl)but-yl-methakrylátSML = 0,05 mg/kg
2590000110-88-3trioxanSML = 5 mg/kg
25910024800-44-0tripropylenglykol
25927027955-94-81,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)ethanQM = 0,5 mg/kg v FP. Pouze pro použití v polykarbonátech.
25960000057-13-6močovina
26050000075-01-4vinylchloridviz. požadavky této vyhlášky
26110000075-35-4vinyl idenchloridQM = 5 mg/kg ve FP nebo SML = ND
(DL = 0,05 mg/kg)
26140000075-38-7vinyliden-fluoridSML = 5 mg/kg
26155001072-63-51-vinylimidazolQM = 5 mg/kg v FP
26170003195-78-6N-vinyl-N-methylacetamidQM = 2mg/kg v FP
26305000078-08-0triethoxy(vinyl)silanSML = 0,05 mg/kg. K použití pouze jako činidlo pro povrchovou úpravu.
26320002768-02-7vinyltrimethoxysilanQM = 5 mg/kg v FP
26360007732-18-5vodaV souladu se zvláštním právním předpisem, který stanoví požadavky na pitnou vodu.

ODDÍL B

SEZNAM MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY AŽ DO ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO ODDÍLU A

PM/REF č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
(1)(2)(3)(4)
1305000528-44-91,2,4-benzentrikarboxylová kyselinaviz trimellitová kyselina
1573000077-73-6dicyklopentadien
18370000592-45-0hexa-1,4-dien
26230000088-12-0vinylpyrrolidon

NEÚPLNÝ SEZNAM PŘÍSAD, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU PLASTU

ODDÍL A

PM/REF č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
(1)(2)(3)(4)
30000000064-19-7octová kyselina
30045000123-86-4butyl-acetát
30080004180-12-5kyselina octová, měďná sůlSML(T) = 5 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)
30140000141-78-6ethyl-acetát
30280000108-24-7acetanhydrid
30295000067-64-1aceton
30370-acetyloctová kyselina, soli
30401-acetylované mono- a diglyceridy mastných kyselin
30610-C2-C24 alifatické lineární monokarboxylové kyseliny z přírodních olejů a tuků a jejich mono-, di- a triglyceridy (včetně větvených mastných kyselin, jak se přirozeně vyskytují v přírodě)
30612syntetické C2-C24, alifatické, lineární, monokarboxylové kyseliny a jejich mono-di- a triglyceridy
30960-estery alifatických, monokarboxylových kyselin (C6-C22) s polyglycerolem
31328-mastné kyseliny, z živočišných nebo rostlinných jedlých tuků a olejů
31530123968-25-22,4-diterc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl )ethyl]fenyl-akrylátSML = 5 mg/kg
31542174254-23-0methyl-akrylát, telomer s 1-dodekaneethiolem, C16-C18 alkylesteryQM = 0,5% (w/w) v FP
31730000124-04-9adipová kyselina
33120-alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C24)
33350009005-32-7alginová kyselina
33801-n-alkyl(C10-C13)benzensulfonová kyselinaSML = 30 mg/kg
34240-estery alkyl(C10-C20)sulfonové kyseliny s fenolySML = 6 mg/kg
34281-alkylsírové kyseliny (C8-C22), lineární, primární, se sudým počtem uhlíkových atomů
34475-hydroxid-fosforitan vápenato-hlinitý, hydrát
34480-hliníková vlákna, vločky a prášky
34560021645-51-2hydroxid hlinitý
34690011097-59-9hydroxid- uhl ičitan hořečnato-hl initý
34720001344-28-1oxid hlinitý
34850143925-92-2oxidované dialkylminy technicky hydrogenovanéQM = pouze pro použití:
a) v polyolefinech v množství do 0,1 % (hmot.), nikoli však v LDPE, který je určen pro styk s potravinami, pro který je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoven určený redukční faktor menší než 3;
b) v PET v množství do 0,25 % (hmot), který je určen pro styk s potravinami s výjimkou těch, pro které je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D.
34895000088-68-62-aminobenzamidSML = 0,05 mg/kg
Látku je možno použít pouze pro PET, který je určen pro styk s pitnou vodou a nápoji.
35120013560-49-1thiobis(2-hydroxyethyl)diester 3-aminokrotonové kyseliny
3516006642-31-56-amino-1,3-dimethyluracilSML = 5 mg/kg
3517000141-43-52-aminoethanolSML = 0,05 mg/kg.
Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET
3528400111-41-1N-(2-hydroxyethyl)ethan-1,2-diaminSML = 0,05 mg/kg.
Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET
35320007664-41-7amoniak
35440012124-97-9bromid amonný
35600001336-21-6hydroxid amonný
35840000506-30-9arachidová kyselina
35845007771-44-0arachidonová kyselina
36000000050-81-7askorbová kyselina
36080000137-66-6askorbyl-palmitát;
askorbyl-hexadekanoát
36160010605-09-1askorbyl-stearát
36840012007-55-5tetraboritan barnatýSML(T)= 1 mg/kg (12)
(vyjádřeno jako barium)
a
SML(T) = 6 mg/kg (23)
(vyjádřeno jako bor), aniž je dotčen zvláštní právní předpis, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu.
36880008012-89-3včelí vosk
36960003061-75-4behenamid
37040000112-85-6behenová kyselina
37280001302-78-9bentonit
37360000100-52-7benzaldehydV souladu s poznámkou (9) v dodatku III této přílohy.
37600000065-85-0benzoová kyselina
37680000136-60-7butyl-benzoát
37840000093-89-0ethyl-benzoát
38080000093-58-3methyl-benzoát
38160002315-68-6propyl-benzoát
38510136504-96-61,2-bis(3-aminopropyl)ethylendiamin, polymer s N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinaminem a 2,4,6-trichlor-1,3,5-triazinemSML = 5 mg/kg
38515001533-45-54,4'-bis(2-benzoxazoly l)stilbenSML = 0,05 mg/kg (1)
38810080693-00-13,9-bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan
(bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenyl)pentaerythhhritol-difosfit)
SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)
38840154862-43-8bis(2,4-dikumylfenyl)
pentaerythritoldifosfit
SML = 5 mg/kg (jako suma látky samotné, její oxidované formy bis (2,4-dikumylfenyl) pentaerythritol fosfátu a produktu její hydrolýzy 2,4-dikumylfenol)
38875002162-74-5bis(2,6-diisopropylfenyl)karbodiimidSML = 0,05 mg/kg. Látka smí být použita, pokud je oddělena vrstvou PET.
38879135861-56-2bis(3,4-dimethylbenzyliden)sorbitol
38885002725-22-62,4-bis(2,4-dimethylfenyl)-6-[2-hydroxy-4-(oktyloxy)fenyl]-1,3,5-triazinSML = 0,05 mg/kg.
Pouze pro vodné potraviny.
38950079072-96-1bis(4-ethylbenzyliden)sorbitol
39200006200-40-4bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylamonium-chloridSML = 1,8 mg/kg
39680000080-05-72,2-bis(4-hydroxyfenyl)propanSML(T) = 0,6 mg/kg (28)
39815182121-12-69,9-bis(methoxymethyl)fluorenSML = 0,05 mg/kg
39890087826-41-3
069158-41-4
054686-97-4
081541-12-0
bis(methylbenzyliden)sorbitol
39925129228-21-33,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexanSML = 0,05 mg/kg
40120068951-50-85. bis(polyethylenglykol)hydroxyme thyl fosfonát;
[(hydroxymethyl)fosforyl]bis[poly(oxyeth ylen)]
SML = 0,6 mg/kg
40320010043-35-3kyselina boritáSML(T) = 6 mg/kg (23)
(vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu.
40400010043-11-5nitrid bóru
40570000106-97-8butan
40580000110-63-4butan-1,4-diolSML(T) = 5 mg/kg (24)
41040005743-36-2kalcium-butyrát
4112010043-52-4chlorid vápenatý
41280001305-62-0hydroxid vápenatý
41520001305-78-8oxid vápenatý
41600012004-14-7
037293-22-4
sulfohlinitan vápenatý
41680000076-22-2kafrV souladu s poznámkou (9) v dodatku III této přílohy.
41760008006-44-8vosk kandelilla
4184000105-60-2kaprolaktamSML(T)= 15 mg/kg (5)
41960000124-07-2kaprylová kyselina;
oktanová kyselina
42080001333-86-4sazeV souladu se specifikacemi stanovenými dodatku II.této přílohy.
42160000124-38-9oxid uhličitý
42320007492-68-4uhličitan měďnatýSML(T) = 5 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)
42500-kyselina uhličitá, soli
42640009000-11-7karboxymethylcelulóza
42720008015-86-9karnaubský vosk
42800009000-71-9kasein
42880008001-79-4ricínový olej
42960064147-40-6ricínový olej, bezvodý
43200-ricínový olej, mono- a diglyceridy
43280009004-34-6celulosa
43300009004-36-8acetát-butyrát celulosy
43360068442-85-3celulosa, regenerovaná
43440008001-75-0ceresin
43480064365-11-3aktivní uhlíV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
43515-chloridy cholinesterů mastných kyselin kokosového olejeQMA = 0,9 mg/6 dm2
44160000077-92-9citrónová kyselina
44640000077-93-0methyl-citrát
45195007787-70-4bromid měďnýSML(T) = 5 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)
45200001335-23-5jodid měďnýSML(T) = 5 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)
SML(T) = 1 mg/kg (11)
(vyjádřeno jako jod)
45280-bavlněná vlákna
45450068610-51-5produkt reakce p-kresolu s dicyklopentadienem a isobutylenem;
p-kresol-dicyklopentadie-isobutylen, kopolymer
SML = 5 mg/kg
45560014464-46-1kristobalit
45600003724-65-0kyselina krotonová;
(E)-but-2-enová kyselina
QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)
45640005232-99-5ethyl-3,3-difenyl-2-kyanakrylát;
ethylester kyseliny 2-kyano-3,3-difenyl-akrylové
SML = 0,05 mg/kg
45703491589-22-1kalcium-cis-cyklohexan-1,2-dikarboxylátSML = 5 mg/kg.
45705166412-78-8diisononyl-cyklohexan-1,2-dikarboxylát
45760000108-91-8cyklohexylamin
45920009000-16-2dammar
45940000334-48-5n-dekanová kyselina
46070010016-20-3alfa-dextrin
46080007585-39-9beta-dextrin
46375061790-53-2křemelina
46380068855-54-9křemelina, bezvodý uhličitan sodný, kalcinovaný z taveniny
46480032647-67-9dibenzyliden-sorbitol
467005,7-di-terc-butyl-3-(3,4- a 2,3-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on, obsahující:
a) 5,7-di-terc-butyl-3-(3,4-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on (80 až 100 hmot. %), a
b) 5,7-di-terc-butyl-3-(2,3-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on (0 až 20 hmot. %),
SML = 5 mg/kg
46720004130-42-12,6-di-terc-butyl-4-ethylfenolQMA = 4,8 mg/6 dm2
46790004221-80-12,4-di-terc-butylfenylester 3,5-di-terc- butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny
46800067845-93-6hexadecylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny
46870003135-18-0dioktadecylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzylfosfonové kyseliny
46880065140-91-2monoethyl-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)fosfonát, vápenatá sůlSML = 6 mg/kg
4721026427-07-6dibutyl-thiocíničitan, polymer; thiobis(butylcín sulfid), polymerV souladu se specifikacemi v dodatku IT této přílohy.
47440000461-58-5dikyanodiamid
4754027458-90-8di-terc-dodecyl-disulfidSML = 0,05 mg/kg
47680000111-46-6bis(2-hydroxyethyl)ether;
diethylenglykol
SML(T) = 30 mg/kg (3)
48460000075-37-61,1-difluorethan
4862000123-31-91,4-dihydroxybenzenSML = 0,6 mg/kg
4872000611-99-44,4'-dihydroxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (15)
48960-9,10-dihydroxystearová kyselina a její oligomerySML = 5 mg/kg
49485134701-20-52,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenolSML = 1 mg/kg
49540000067-68-5dimethylsulfoxid
51200000126-58-9dipentaerythritol
51700147315-50-22-(4,6-difenyl-1,3,5-tnazm-2-yl)-5-(hexyloxy)fenolSML = 0,05 mg/kg
51760025265-71-8 000110-98-5dipropylenglykol
52640016389-88-1dolomit
5264510436-08-5cis-11-eikosenamid
52720000112-84-5erukamid
52730000112-86-7eruková kyselina
52800000064-17-5ethanol
53270037205-99-5ethylkarboxymethylcelulóza
53280009004-57-3ethylcelulóza
53360000110-31-6N,N'-ethylenbis(oleamid)
53440005518-18-3N,N'-ethylenbisÍpalmitamid)
53520000110-30-5N,N'-ethylenbis(stearamid)
53600000060-00-4ethylendiamintetraoctová kyselina
53610054453-03-1ethylendiamintetraoctová kyselina, měďnatá sůlSML(T) = 5 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)
53650000107-21-1ethan-1,2-diol
(ethylenglykol)
SML(T) = 30 mg/kg (3)
54005005136-44-7ethylen-N-palmitamid-N'-stearamid
54260009004-58-4ethylhydroxyethylcelulóza
54270-ethylhydroxymethylcelulóza
54280-ethylhydroxypropylcelulóza
54300118337-09-02,2'-ethyliden-bis(4,6-di-terc-butyl-fenyl)tluorfosfonitSML = 6 mg/kg
54450-tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin
54480-tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin, hydrogenované
54930025359-91-5formaldehyd-1-naftol, kopolymer;
poly(1-hydroxynaftylmethan)]
SML = 0,05 mg/kg
55040000064-18-6mravenčí kyselina
55120000110-17-8fumarová kyselina
55190029204-02-2gadoleová kyselina
55440009000-70-8želatina
55520-skleněná vlákna
55600-skleněné mikrokuličky
55680000110-94-1glutarová kyselina
55910736150-63-3acetáty hydrogenovaných monoglyceridů ricinového oleje
55920000056-81-5glycerol
56020099880-64-5glycerol-dibehenát;
glycerol-didokosonoát
56360-estery glycerolu s kyselinou octovou
56486-estery glycerolu s kyselinami, alifatickými, nasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C14-C18) a s kyselinami, alifatickými, nenasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C16-C18)
56487-estery glycerolu s kyselinou máselnou
56490-estery glycerolu s kyselinou erukovou
56495-estery glycerolu s kyselinou 12-hydroxystearovou
56500-estery glycerolu s kyselinou laurovou
56510-estery glycerolu s kyselinou linolovou
56520-estery glycerolu s kyselinou myristovou
56535-estery glycerolu s kyselinou nonanovou
56540-estery glycerolu s kysehnou olejovou
56550-estery glycerolu s kyselinou palmitovou
56570-estery glycerolu s ky sehnou propionovou
56580-estery glycerolu s kyselinou ricinolejovou
56585-estery glycerolu se kyselinou stearovou
56610030233-64-8monobehenát glycerolu
56720026402-23-3monohexanoát glycerolu
56800030899-62-8monolaurát-diacetát glycerolu
56880026402-26-6monooktanoát glycerolu
57040-ester monooleátu glycerolu s kyselinou askorbovou
57120-ester monooleátu glycerolu s kyselinou citrónovou
57200-ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou askorbovou
57280-ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou citrónovou
57600-ester monostearátu glycerolu s kyselinou askorbovou
57680-ester monostearátu glycerolu s kyselinou citrónovou
57800018641-57-1glycerol-tri(dokosanoát)
57920000620-67-7triheptanoát glycerolu
58300-glycin, soli
58320007782-42-5grafit
58400009000-30-0guarová pryskyřice
58480009000-01-5arabská guma
58720000111-14-8heptanová kyselina
59280000100-97-0hexamethyletetraamin;
1,3,5,7-tetraazaadamantan
SML (T) = 15 mg/kg (22)
(vyjádřeno jako formaldehyd)
59360000142-62-1hexanová kyselina
59760019569-21-2huntit
59990007647-01-0kyselina chlorovodíková
60025-hydrogenované homopolymery nebo kopolymery dec-1-enu, dodec-1-enu nebo okt-1-enu.V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V. Nepoužívat pro předměty ve styku s tukovými potravinami.
60030012072-90-1hydromagnesit
60080012304-65-3hydrotalkit
60160000120-47-8ethyl-4-hydroxybenzoát
60180004191-73-5isopropyl-4-hydroxybenzoát
60200000099-76-3methyl-4-hydroxybenzoát
60240000094-13-3propyl-4-hydroxybenzoát
60480003864-99-12-(2-hydroxy-3,5-di-terc-butyl-fenyl)-5-chlorbenzotriazolSML(T) = 30mg/kg (19)
60560009004-62-0hydroxyethyl celulóza
60880009032-42-2hydroxyethylmethylcelulóza
61120009005-27-0hydroxyethylový škrob
61390037353-59-6hydroxymethylcelulóza
61680009004-64-2hydroxypropylcelulóza
61800009049-76-7hydroxypropylový škrob
61840000106-14-912-hydroxystearová kyselina
62020007620-77-1litbium-12-hydroxystearátSML(T) = 0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lithium
62140006303-21-5kyselina fosforná
62240001332-37-2oxid železa
62245012751-22-3fosfid železaPouze pro polymery a kopolymery PET
62280009044-17-1kopolymer isobutylenu (2-methylpropenu) a butenu
62450000078-78-4isopentan
62640008001-39-6japonský vosk
62720001332-58-7kaolin
62800-kaolin, kalcinovaný
62960000050-21-5mléčná kyselina
63040000138-22-7butyl-laktát
63280000143-07-7laurová kyselina
63760008002-43-5lecithin
63840000123-76-2levulová kyselina
63920000557-59-5lignocerová kyselina
64015000060-33-3linolová kyselina
64150028290-79-1linolenová kyselina
64500-lysin, soli
64640001309-42-8hydroxid horečnatý
64720001309-48-4oxid horečnatý
6480000110-16-7maleinová kyselinaSML(T) = 30mg/kg (4)
6499002573661-2maleinanhydrid-styren, kopolymer, sodná sůlV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
65020006915-15-7jablečná kyselina
65040000141-82-2malonová kyselina
65520000087-78-5mannitol
6592066822-60-4natrium-[N-methakryloyloxyethyl-N,Ndimethyl-N-karboxymethyl-amonium-chlorid-oktadecyl-methakrylát-ethylmethakrylát-cyklohexyl-methakrylát-N-vinyl-2-pyrrolidon, kopolymery
66200037206-01-2methylkarboxymethylcelulóza
66240009004-67-5methylcelulóza
66560004066-02-82,2'-methylen-bis(4-methyl-6-cyklohexylfenol)SML(T) = 3 mg/kg (6)
66580000077-62-32,2'-methylen-bis[4-methyl-6-(1-methylcyklohexyljfenol]SML(T) = 3 mg/kg (6)
66640009004-59-5methylethylcelulóza
66695-methylhydroxymethylcelulóza
66700009004-65-3methylhydroxypropylcelulóza
66755002682-20-42-methyl-2,3-dihydroisohiazol-3-onSML = 0,5 mg/kg.
K použití pouze ve vodných dispersích polymeru a emulzích a v koncentracích, které nemají na povrch polymeru nebo na samotnou potravinu antimikrobiální účinek.
66905000872-50-4N-methylpyrrolidon
66930068554-70-1methylsilseskvioxanZbytkový monomer v methylsilseskvioxanu;
<1 mg methyltrimethoxysilanu /kg ligmethylsilseskvioxanu
67120012001-26-2slída
67155-směs 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu, 4,4' -bis(2-benzoxazolyí)stilbenu a 4,4'-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenuNejvíce 0,05% hmotnostních (množství použité látky/množství přípravku).V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
67180-směs decyl-octylftalátu (50 % hmot.), didecyl-ftalátu (25 % hmot.) a dioktylftalátu (25 hmot.)SML = 5 mg/kg (1)
67200001317-33-5sulfid molybdeničitý
67840-montanové kyseliny a/nebo jejich estery s ethylenglykolem a /nebo butan-1,3-diolem a/nebo glycerolem
67850008002-53-7montanový vosk
67891000544-63-8myristová kyselina
68040003333-62-87-[2H-nafto-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-fenylkumarin
68078027253-31-2neodekanová kyselina, sůl kobaltu;
7,7-dimethyloktanová kyselina, sůl kobaltu
SML(T) = 0,05 mg/kg
(vyjádřeno jako neodekanová kyselina)
a
SML(T) = 0,05 mg/kg (14)
(vyjádřeno jako kobalt)Látka nesmí být použita v polymerech určených pro styk s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoven simulant D.
68125037244-96-5nefelinsyenit
68145080410-33-92,2',2"- nitrilo[triethyl-tri(3,3',5,5'-tetra-terc-butyl-1,1'-bifeny 1-2,2 -diyl)fosfit]SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)
68960000301-02-0oleamid
69040000112-80-1olejová kyselina
69760000143-28-2oleylalkohol
69920000144-62-7šťavelová kyselinaSML (T) = 6 mg/kg (29)
70000070331-94-12,2'-oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-propionát]
70240012198-93-5ozokerit
70400000057-10-3palmitová kyselina
70480000111-06-8butyl-palmitát
71020000373-49-9palmitolejová kyselina
71440009000-69-5pektin
71600000115-77-5pentaerythritol
71635025151-96-62,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-di(oktadec-9-enoát) (pentaerythritol-dioleát)SML = 0,05 mg/kg.
Nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je přílohou č. 4 k této vyhlášce stanoven simulant D.
71670178671-58-4pentaerythritol tetrakis(2-kyano-3,3-di-fenylakrylát)SML = 0,05 mg/kg
71680006683-19-8pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-propionát]
71720000109-66-0pentan
71960003825-26-1aminium-perfluoroktanoátK použití pouze v předmětech pro opakované použití spékaných při vysokých teplotách.
72640007664-38-2kyselina fosforečná
73160-mono- a di-n-alkyl(C16 a C18)estery kyselin fosforečnéSML = 0,05 mg/kg
73720000155-96-8(trichlorethyl)-fosfátSML = ND
(DL = 0,02mg/kg,včetně nejistoty měření)
74010145650-60-8bis(2,4-di-terc-butyl-6-methylfenyl)ethyl-fosfitSML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)
74240031570-04-4tris(2,4-di-terc-butylfenyl)-fosfit
74480000088-99-3o-ftalová kyselina
74560000085-68-7benzyl-butyl-ftalátK použití pouze jako:
a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití
b) změkčovadlo v materiálech a výrobcích najedno použití přicházející do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu4) .
c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1 % v konečném výrobkuSML = 30 mg/kg simulantu potravin
74640000117-81-7bis(2-ethylhexyl)-ftalátK použití pouze jako:
a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití přicházející do styku s beztukovými potravinami
b) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1 % v konečném výrobku
SML = 1,5 mg/kg simulantu potravin
74880000084-74-2dibutyl-ftalátK použití pouze jako:
a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití přicházející do styku s beztukovými potravinami
b) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,05% v konečném výrobku
SML = 0,3 mg/kg simulantu potravin
75100068515-48-0 028553-12-0dialkyl-ftaláty s nasycenými rozvětvenými primárními alkyly C8-C10 obsahující více než 60 % alkylů C9K použití pouze jako:
a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití
b) změkčovadlo ve výrobcích najedno použití přicházející do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu4) .
c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1% v konečném výrobku
SML(T) = 9 mg/kg simulantu potravin (42)
75105068515-49-1 026761-40-0dialkyl-ftaláty s nasycenými primárními alkyly C9-C11 obsahující více než 90 % alkylů C10K použití pouze jako:
a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití
b) změkčovadlo ve výrobcích na jedno použití přicházející do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu4)
c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1 % v konečném výrobku
SML(T) = 9 mg/kg simulantu potravin (42)
76320000085-44-9ftalanhydrid
76415019455-79-9pimelová kyselina, vápenatá sůl
76463-soli poly(akrylové kyseliny)SML (T) = 6 mg/kg (36) (pro polyakrylovou kyselinu)
76721009016-00-6 063148-62-9polydimethylsiloxan (Mw>6 800)V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
76723167883-16-1kopolymery poly(dimethylsiloxanu) s koncovými 3-aminopropylovými skupinami a bis(4-isokyanatocyklohexyl)methanuV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této příloze
76725661476-41-1kopolymery poly(dimethylsiloxanu) s koncovými 3-aminopropylovými skupinami a 5-isokyanato-1-(isokyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyklohexanuV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této příloze
76730-polydimethylsiloxan, γ-hydroxypropylovanýSML = 6 mg/kg
76815-polyester kyseliny adipové s glycerolem nebo pentaerythritolem, estery se sudým počtem uhlíkových atomů, mastné kyseliny C12-C22, lineárníV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku V této přílohy.
76845031831-53-5polyester 1,4-butanediolu s kaprolaktonemV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
76866-polyestery propan-1,2-diolu a/nebo butan-1,3-diolu a/nebo butan-1,4-diolu a/nebo polypropylenglykolu s kyselinou adipovou, které mohou být ukončeny skupinami odvozenými od kyseliny octové nebo mastných kyselin C12-C18 nebo oktan-1-olu a/nebo děkan-1-oluSML = 30 mg/kg
76960025322-68-3polyethylenglykol
77370070142-34-6poly(ethylenglykol-30)
dipolyhydroxystearát
77600061788-85-0ester polyethylenglykolu s hydrogenovaným ricínovým olejem
77702-estery polyethylenglykolu s alifatickými monokarboxylovými kyselinami (C6-C22) a jejich amonné a sodné sírany
77732-poly(ethylenglykol) s 1-30 oxyethylenovými jednotkami (typicky 5), ether s butyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-kyanakrylátemSML = 0,05 mg/kg.
K použití pouze v PET.
77733-poly(ethylenglykol) s 1-30 oxyethylenovými jednotkami (typicky 5), ether s butyl-3-(4-hydroxyfenyl)-2-kyanakrylátemSML = 0,05 mg/kg.
K použití pouze v PET.
77895068439-49-6ether polyethylenglykolu (EO = 2-6) a monoalkylu (C16-C18)SML = 0,05 mg/kg a v souladu se specifikacemi v dodatku II této přílohy
77897-poly(ethylenglykol) monoalkylethersulfát, soli (1-50 oxyethylenových jednotek, typicky 5; alkyly C8-C20) lineární i rozvětvené)SML = 5 mg/kg
79040009005-64-5sorbitan-monolaurát polyethylenglykolu
79120009005-65-6sorbitan-monooleát polyethylenglykolu
79200009005-66-7sorbitan-monopalmitát polyethylenglycolu
79280009005-67-8sorbitan-monostearát polyethylenglykolu
79360009005-70-3sorbitan-trioleát polyethylenglykolu
79440009005-71-4sorbitan-tristearát polyethylenglykolu
79600009046-01-9poly(ethylenglykol)tridecylether, fosfátSML = 5 mg/kg. Pro materiály a předměty určené pouze pro styk s vodnými potravinami.
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
79920009003-11-6 106392-12-5poly(ethylenglykol-co-propylenglykol)
80000009002-88-4polyethylenový vosk
80240029894-35-7ricinoleát polyglycerolu
80640-polyoxyalkyl(C2-C4)dimethylpolysiloxan
80720008017-16-1polyfosforečné kyseliny
80800025322-69-4polypropylenglykol
81060009003-07-0polypropylenový vosk
81220192268-64-7poly[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-n-buty lamino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl][N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino]hexan-1,6-diyl [N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino]]-α-[N,N,N',N'-tetrabutyl-N''"-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ylamino)nexyl][1,3,5-triazin-2,4,6-triamino]-ω-N,N,N',N'-tetrabutyl-1,3,5-triazin-2,4-diaminSML = 5 mg/kg
815009003-39-8poly(vinylpyrrolidon)V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku 11 této přílohy
81515087189-25-1polyglycerolát zinečnatýSML(T) = 25 mg/kg (38)
(vyjádřeno jako zinek)
81520007758-02-3bromid draselný
81600001310-58-3hydroxid draselný
81760-prášky, vločky a vlákna mosazi, bronzu, mědi, korozivzdorné oceli, cínu a slitin mědi, cínu a železaSML(T) = 5 mg/kg (7)
(vyjádřeno jako měď)
SML = 48mg/kg
(vyjádřeno jako železo)
81840000057-55-6propan-1,2-diol
81882000067-63-0propan-2-ol
82000000079-09-4propionová kyselina
82080009005-37-2alginát 1,2-propylenglykolu
82240022788-19-8dilaurát 1,2-propylenglykolu
82400000105-62-4dioleát 1,2-propylenglykolu
82560033587-20-1dipalmitát 1,2-propylenglykolu
82720006182-11-2distearát 1,2-propylenglykolu
82800027194-74-7monolaurát 1,2-propylenglykolu
82960001330-80-9monooleát 1,2-propylenglykolu
83120029013-28-3monopalmitát 1,2-propylenglykolu
83300001323-39-3monostearát 1,2-propylenglykolu
83320-propylhydroxyethylcelulóza
83325-propylhydroxymethylcelulóza
83330-propy lhy droxypropyl cel ulóza
83440002466-09-3kyselina difosforečná
83455013445-56-2kyselina difosforitá
83460012269-78-2pyrophyllit
83470014808-60-7křemen
8359968442-12-6reakční produkty 2-sulfonylethyl-oleátu s dichlor-dimethylcínem, sulfidem sodným a trichlormethylcínemSML(T) = 0,18mg/kg (16)
(vyjádřeno jako cín)
83610073138-82-6pryskyřičné kyseliny a kalafunové kyseliny
83840008050-09-7kalafuna
84000008050-31-5kalafuna, ester s glycerolem
84080008050-26-8kalafuna, ester s pentaery thritolem
84210065997-06-0kalafuna, hydrogenovaná
84240065997-13-9kalafuna, hydrogenovaná, ester s glycerolem
84320008050-15-5kalafuna, hydrogenovaná, ester s methanolem
84400064365-17-9kalafuna, hydrogenovaná, ester s pentaerythritolem
84560009006-04-6kaučuk, přírodní
84640000069-72-7salicylová kyselina
85360000109-43-3dibutyl-dekandioát
85601-přírodní křemičitany (kromě azbestu)
85610-křemičitany, přírodní, silanizované (kromě azbestu)
8568001343-98-2kyselina křemičitá
85840053320-86-8křemičitan lithno-sodno-hořečnatýSML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)
86000-křemičitá kyselina, silylovaná
86160000409-21-2karbid křemíku
86240007631-86-9oxid křemičitý
86285-oxid křemičitý, silanizovaný
86560007647-15-6bromid sodný
86720001310-73-2hydroxid sodný
87040001330-43-4tetraboritan sodnýSML(T) = 6 mg/kg (23)
(vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu
87200000110-44-1sorbová kyselina
87280029116-98-1sorbitan-dioleát
87520062568-11-0sorbitan-monobehenát
87600001338-39-2sorbitan-monolaurát
87680001338-43-8sorbitan-monooleát
87760026266-57-9sorbitan-monopalmitát
87840001338-41-6sorbitan-monostearát
87920061752-68-9sorbitan-tetrastearát
88080026266-58-0sorbitan-trioleát
88160054140-20-4sorbitan-tripalmitát
88240026658-19-5sorbitan-tristearát
88320000050-70-4sorbitol
88600026836-47-5monostearát sorbitolu
88640008013-07-8olej ze sojových bobů, epoxidovanýSML = 60 mg/kg.
Avšak v případě těsnění z PVC k uzavírání sklenic s počáteční a pokračovací kojeneckou výživou podle zvláštního právního předpisu, kterým se upravují požadavky na potraviny určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití, nebo s obilnými a ostatními příkrmy pro kojence a malé děti podle této vyhlášky se SML snižuje na 30 mg/kg.
V souladu se specifikacemi v dodatku II této přílohy.
88800009005-25-8škrob, potravinářský
88880068412-29-3škrob, hydrolyzovaný
88960000124-26-5stearamid
89040000057-11-4stearová kyselina
89120000123-95-5butyl-stearát
89200007617-31-4stearát měďnýSML(T) = 5 mg/kg (7)
vyjádřeno jako měď
89440-estery stearové kyseliny s ethylenklykolemSML(T) = 30 mg/kg (3)
90720058446-52-9stearoylbenzoylmethan
90800005793-94-2stearoyl-2-mléčná kyselina, vápenatá sůl7.
90960000110-15-6jantarová kyselina
91200000126-13-6acetát-isobutyrát sacharózy
91360000126-14-7oktaacetát sacharózy
91840007704-34-9síra
91920007664-93-9kyselina sírová
92030010124-44-4síran měďnatýSML(T) = 5 mg/kg (7)
vyjádřeno jako měď
92080014807-96-6talek
9215001401-55-4kyseliny taninuV souladu se specifikacemi JECFA
92160000087-69-4vinná kyselina
92195-taurin, soli8.
92205057569-40-12,2'-methylenbis(4-methyl-6-terc-butylfenol)diester tereftalové kyseliny9.
92350000112-60-7tetraethylenglykol10.
92640000102-60-3N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyljethylendiamin11.
92700078301-43-62,2,4,4-tetramethyl-20(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-heneikosan-21-on, polymer12. SML = 5 mg/kg
92930120218-34-0thiodiethylenbis(5-methoxykarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyndine-3-karboxylát13. SML = 6 mg/kg
93440013463-67-7oxid titaničitý
93520000059-02-9 010191-41-0alfa-tokoferol
93680009000-65-1guma tragant
9372000108-78-12,4,6-triamino-1,3,5-triazinSML = 30 mg/kg
93760000077-90-7tributyl-O-acetyl citrát
93970-tricyklodekandimethanol-bis(hexahydroftalát)SML = 0,05 mg/kg
94320000112-27-6triethylenglykol
94960000077-99-62-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolSML = 6 mg/kg
95000028931-67-1poly [2,2-bis(hydroxymethyl)butan-1-ol-trimethakiylát]-co-methyl-methakiylát
950206846-50-02,2,4-trimethylpentan-1,3-diyl-diisobutyrátSML = 5 mg/kg. Při použití jsou nutné rukavice na jedno použití
95200001709-70-21,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hy droxybenzyl)benzen
95270161717-32-42,4,6-tris(terc-butyl)fenyl-2-butyl-2-ethylpropan-1,3-diol-fosfátSML = 2 mg/kg (jako suma fosfitu, fosfátu a produktu hydrolýzy=TTBP)
95420745070-61-51,3,5-tris(2,2-dimethylpropanamido)-benzenSML = 0,05 mg/kg potraviny
95725110638-71-6vermikulit, reakční produkt s lithium-citrátemSML(T) = 0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lithium
95855007732-18-5vodaV souladu se zvláštním právním předpisem, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu
95858-parafíny, rafinované, získané z ropy nebo syntetických uhlovodíkůSML = 0,05 mg/kg a v souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku 11 této přílohy. Látka nesmí být použita v předmětech, které přijdou do styku s tukovými potravinami.
95859-vosky, rafinované, získané z ropy nebo syntetických uhlovodíkůV souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy
95883-bílé minerální oleje, parafinické, získané z ropných uhlovodíkůV souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy
95905013983-17-0wollastonit
95920-dřevní moučka a vlákna, neupravená
95935011138-66-2xanthanová guma
96190020427-58-1hydroxid zinečnatýSML = 25 mg/kg (38)
(vyjádřeno jako zinek)
96240001314-13-2oxid zinečnatýSML = 25 mg/kg (38)
(vyjádřeno jako zinek)
96320001314-98-3sulfid zinečnatýSML = 25 mg/kg (38)
(vyjádřeno jako zinek)

ODDÍL B

PM/REF. č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
3018002180-18-9octan manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)
31500025134-51-4akrylová kyselina-2-ethylhexyl-akrylát, kopolymerSML(T) = 6 mg/kg (36)
(vyjádřeno jako akrylová kyselina)
a SML = 0,05 mg/kg
(vyjádřeno jako 2-ethylhexyl-akrylát)
3152061167-58-62-terc-butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylátSML = 6 mg/kg
3192000103-23-1bis(2-ethylhexyl)-hexandioát
bis(2-ethylhexyl)-adipát
SML = 18 mg/kg (1)
34130-alkyldimethy laminy (lineární alkylyC12-C20 se sudým počtem atomů uhlíku)SML = 30 mg/kg
34230-alkyl(C8-C22)sulfonové kyselinySML = 6 mg/kg
34650151841-65-5hydroxid-bis[2,2'methylbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfát]hlinitýSML = 5 mg/kg
3576001309-64-4oxid antimonitýSML = 0,02 mg/kg
(vyjádřeno jako antimon a včetně nejistoty měření)
3672017194-00-2hydroxid barnatýSML(T)= 1 mg/kg (12)
(vyjádřeno jako baryum)
3680010022-31-8dusičnan barnatýSML(T) = 1 mg/kg (12)
(vyjádřeno jako baryum)
3824000119-61-9benzofenonSML = 0,6 mg/kg
3856007128-64-52,5-bis(5-terc-butyl-2-benzoxazolyl)thiofenSML = 0,6 mg/kg
3870063397-60-4bis(2-karbobutoxyethyl)cín-bis(isooktylsulfanylacetát)SML = 18 mg/kg
38000000553-54-8lithium-benzoátSML (T) = 0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)
38505351870-33-2cis-endo-bicyklo[2.2.1]heptan-2,3-dikarboxylová kyselina, di-sodná sůlSML = 5 mg/kg.
Nepoužívat s polyethylenem ve styku s kyselými potravinami.
Čistota ≥ 96%.
3880032637-78-8N,N'-bis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl)hydrazidSML= 15 mg/kg
3882026741-53-7bis(2,4-di-terc-butylfenyl) pentaerythritoldifosfitSML = 0,6 mg/kg
38940110675-26-82,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methylfenolSML(T) = 5 mg/kg (40)
3906035958-30-61,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-terc-butylfenyl)ethanSML = 5 mg/kg
39090-N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)aminSML(T)= 1,2 mg/kg (13)
39120-N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl (C8-C18) aminhydrochloridySML(T)= 1,2mg/kg (13)
(vyjádřeno jako N,N-bis(2-hydroxyethyl) alkyl(C8-C18)amin)
4000000991-84-42,4-bis(oktylsulfanyl)-6-(4-hydroxy-3,5-di-terc-butylanilino)-1,3,5-triazinSML = 30 mg/kg
40020110553-27-02,4-bis[(oktylthiomethyl)-6-methyl]fenolSML(T) = 5 mg/kg (40)
4016061269-61-2N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethylpipend-4-yl)hexamethylendiamin-1,2-dibromethan, kopolymerSML = 2,4 mg/kg
40720025013-16-52-terc-butyl-4-methoxyfenol;
terc-butyl-4-hydroxyanisol (= BHA)
SML = 30 mg/kg
4080013003-12-84,4'-butylidenbis(6-terc-butyl-3-methylfenylditridecylfosfit)SML = 6 mg/kg
4098019664-95-0butanová kyselina, sůl manganuSML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)
4200063438-80-2(2-karbobutoxyethyl)cín-tris(isooktylsulfanylacetát)SML = 30 mg/kg
4240010377-37-4uhličitan lithnýSML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)
4248000584-09-8uhličitan rubidnýSML = 12 mg/kg
4360004080-31-31-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchloridSML = 0,3 mg/kg
4368000075-45-6chlordifluormethanSML = 6 mg/kg
V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
4496011104-61-3oxid kobaltitýSML(T) = 0,05 mg/kg (14)
(vyjádřeno jako kobalt)
45440-stryenované butylované kresolySML = 12 mg/kg
46640000128-37-02,6-di-terc-butyl-4-methylfenol;
(= BHT)
SML = 3 mg/kg
47500153250-52-3N,N'-dicyklohexylnaftalen-2,6-dikarboxamidSML = 5 mg/kg
47600084030-61-5didodecylcín-bis(isooktyl-sulfanylacetát)SML(T) = 0,05 mg/kg (41)
(jako součet dodecyltriisooktylcín-sulfanylacetátu, didodecyliisooktylcín-sulfanylacetátu, dodecylcín-trichloridu a didodecylcín-dichloridu) vyjádřené jako součet mono- a didodecylcínchloridů.
4864000131-56-62,4-dihydroxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (15)
4880000097-23-42,2'-dihydroxy-5,5'-dichlordifenylmethanSML = 12 mg/kg
4888000131-53-32,2'-dihydroxy-4-methoxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (15)
49595057583-35-4dimethylcínbis(ethylhexyl-merkaptoacetát)SML(T) = 0,18mg/kg (16)
(vyjádřeno jako cín)
4960026636-01-1dimethylcínbis(isooktylsulfanylacetát)SML(T) = 0,18mg/kg (16)
(vyjádřeno jako cín)
4984002500-88-1dioktadecyl-disulfidSML = 3 mg/kg
50160-di-n-oktylcínbis(n-alkyl(C10-C16) sulfanylacetát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)
5024010039-33-5di-n-oktylcínbis(2-ethylhexylmaleinát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)
5032015571-58-1di-n-oktylcínbis(2-ethylhexyl-sulfanylacetát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)
50360-di-n-oktylcínbis(ethylmaleinát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)
5040033568-99-9di-n-oktylcínbis(isooktyl-maleinát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)
5048026401-97-8di-n-oktylcínbis(isooktylsulfanylacetát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)
50560 -di-n-oktylcínbutan-1,4-diol-bis (sulfanylacetát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)
5064003648-18-8di-n-oktylcíndidodekanoát
di-n-oktylcíndilaurát
SML(T) = 0,006 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)
5072015571-60-5di-n-oktylcíndimaleinátSML(T) = 0,006 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)
50800-di-n-oktylcíndimaleinát, esterifikovanýSML(T) = 0,006 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)
50880-di-n-oktylcíndimaleinát, polymery (n = 24)SML(T) = 0,006 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)
5096069226-44-4di-n-oktylcínethylenglykolbis(sulfanylacetát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)
5104015535-79-2di-n-oktylcínsulfanylacetátSML(T) = 0,006 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)
51120-di-n-oktylcínthiobenzoát[(2-ethylhexyl)-sulfanylacetát]SML(T) = 0,006 mg/kg (17)
(vyjádřeno jako cín)
5157000127-63-9DifenylsulfonSML = 3 mg/kg (25)
5168000102-08-9N,N'-difenylthiomočovinaSML = 3 mg/kg
5200027176-87-0dodecylbenzensulfonová kyselinaSML = 30 mg/kg
5232052047-59-32-(4-dodecylfenyl)indolSML = 0,06 mg/kg
5288023676-09-7ethyl4-ethoxybenzoátSML = 3,6 mg/kg
5320023949-66-82-ethoxy-2'-ethyloxanilidSML = 30 mg/kg
53670032509-66-3ethylenglykol-bis[3,3-bis(3-terc-butyl4-hydroxyfenyl)butanoát]SML = 6 mg/kg
54880000050-00-0formaldehydSML(T)= 15 mg/kg (22)
55200001166-52-5dodecyl-3,4,5-trihydroxybenzoát;
dodechl-gallát
SML(T) = 30 mg/kg (34)
55280001034-01-1oktyl-3,4,5-trihydroxybenzoát;
oktyl-gallát
SML(T) = 30 mg/kg (34)
55360000121-79-9propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát;
propyl-gallát
SML(T) = 30 mg/kg (34)
5896000057-09-0hexadecyltrimethylamoniumbromidSML = 6 mg/kg
5912023128-74-71,6-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanamid]cyklohexanSML = 45 mg/kg
5920035074-77-21,6-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát]cyklohexanSML = 6 mg/kg
6032070321-86-72-(2-hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)fenyl)benzotriazolSML = 1,5 mg/kg
6040003896-11-52-(2'-hydroxy-3'-terc-butyl-5'-methylfenyl)-5-chlorbenzotriazolSML(T) = 30 mg/kg (19)
6080065447-77-0dimethylester [1-(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin]-sukcinátu, kopolymerSML = 30 mg/kg
6128003293-97-82-hydroxy-4-n-hexyloxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (15)
6136000131-57-72-hydroxy-4-methoxybenzofenonSML(T)= 6 mg/kg (15)
6144002440-22-42-(2-hydroxy-5-methylfenyl)benzotriazolSML(T) = 30 mg/kg (19)
6160001843-05-62-hydroxy-4-n-oktyloxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (19)
6320051877-53-3manganatá sůl mléčné kyseliny manganum-dilaktátSML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)
63940008062-15-5lignosulfonová kyselinaSML = 0,24 mg/kg a k použití jako rozprašovač pro disperzi plastů.
6432010377-51-2jodid lithnýSML(T) = 1 mg/kg (11)
(vyjádřeno jako jod)
a SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)
6512007773-01-5chlorid manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)
6520012626-88-9hydroxid manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)
6528010043-84-2hypofosfit manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)
6536011129-60-5oxid manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)
65440-difosforečnan manganuSML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)
66350085209-93-42,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylphenyl) lithiumfosfátSML = 5 mg/kg a
SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)
6636085209-91-22,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)-natriumfosfátSML = 5 mg/kg
6640000088-24-42,2'-methylenbis(4-ethyl-6-terc-butylfenol)SML(T)= 1,5 mg/kg (20)
6648000119-47-12,2'-methylenbis(4-methyl-6-terc-butylfenol)SML(T)= 1,5 mg/kg (20)
67360067649-65-4dodecyltriisooktylcin-sulfanyl acetátSML(T) = 0,05 mg/kg (41)
(jako součet dodecyltriisooktylcín-sulfanylacetátu, didodecyliisooktylcín-sulfanylacetátu, dodecylcín-trichloridu a didodecylcín-dichlondu) vyjádřené jako součet mono- a didodecylcínchloridů.
67515057583-34-3monomethylcíntris(ethylhexylmerkaptoace tát)SML(T) = 0,18 mg/kg (16)
(vyjádřeno jako cín)
6752054849-38-6monomethylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát)SML(T) = 0,18mg/kg (16)
(vyjádřeno jako cín)
67600-mono-n-oktylcíntris(alkyl(C10-C16)-sulfanylacetát)SML(T)= 1,2 mg/kg (18)
(vyjádřeno jako cín)
6768027107-89-7mono-n-oktylcíntris(2-ethylhexyl-sulfanylacetát)SML(T)=1,2 mg/kg (18)
(vyjádřeno jako cín)
6776026401-86-5mono-n-oktylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát)SML(T)=1,2 mg/kg (18)
(vyjádřeno jako cín)
67896020336-96-3lithium-tetradekanoát;
lithium-myristát
SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)
6832002082-79-3oktadecyl3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxylfenyl)propanoátSML = 6 mg/kg
6840010094-45-8oktadecyl-(Z)-dokos-9-enamid oktadecylerukamidSML = 5 mg/kg
68860004724-48-5n-oktylfosfoniová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
69160014666-94-5olejová kyselina, kobaltová sůlSML(T) = 0,05 mg/kg (14)
(vyjádřeno jako kobalt)
6984016260-09-6N-(Z)-oktadec-9-en-1-ylhexadekanamid oleylpalmitamidSML = 5 mg/kg
71935007601-89-0chloristan sodný, monohydrátSML = 0,05 mg/kg (31)
72081/10-hydrogenované smoly z ropných uhlovodíkůV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
7216000948-65-22-fenylindolSML = 15 mg/kg
7280001241-94-7difenyl-2-ethylhexylfosfátSML = 2,4 mg/kg
7304013763-32-1kyselina fosforečná, lithné soliSML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)
7312010124-54-6kyselina fosforečná, soli manganuSML(T) = 0,6 mg/kg (10)
(vyjádřeno jako mangan)
74400-tris(nonylfenyl)ester kyseliny fosforité nebo tris(dinonylfenyl)ester kyseliny fosforité tris(nonyl- a/nebo dinonylfenyl)fosforitanSML = 30 mg/kg
77440-polyethylenglykoldi(12hydroxyoktadec9-enoát) polyethylenglykoldiricinoleátSML = 42 mg/kg
7752061791-12-6polyethylenglykolester ricinového olejeSML = 42 mg/kg
7832009004-97-1poly ethy lenglykol 12hydroxyoktadec9-enoát polyethylenglykol-monoricinoleátSML = 42 mg/kg
8120071878-19-8poly(6-[(1,1,3,3-tetrameťhylbutyl)amino]-1,3,5-tnazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)imino]hexarnethylen[(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)imino]SML = 3 mg/kg
8168007681-11-0jodid draselnýSML(T)= 1 mg/kg (11)
(vyjádřeno jako jod)
8202019019-51-3propanová kyselina, sůl kobaltuSML(T) = 0,05 mg/kg (14)
(vyjádřeno jako kobalt)
83595119345-01-6reakční produkt di-terc-butylfosfonitu s bifenylem získaný kondenzací 2,4-di-terc-butylfenolu s produkty Friedelovy-Craftovy reakce chloridu fosforitého a bifenyluSML = 18 mg/kg
V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku IT této přílohy.
8370000141-22-0(Z)-12-hydroxyoktadec-9-enová kyselina ricinolejová kyselinaSML = 42 mg/kg
8480000087-18-34-terc-butylfenyl-salicylátSML = 1,2 mg/kg
8488000119-36-8methyl-salicylátSML = 30 mg/kg
8576012068-40-5křemičitan lithnohlinitýSML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)
8592012627-14-4křemičitan lithnýSML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(vyjádřeno jako lithium)
85950037296-97-2kyselina křemičitá, sůl s fluoridem sodno-hořečnatýmSML = 0,15 mg/kg
(vyjádřeno jako fluorid).
Pouze k použití ve vrstvách vícevrstvých materiálů, které nepřijdou do styku s potravinami.
86480007631-90-5hydrogensiřičitan sodnýSML(T)= 10 mg/kg (30)
(vyjádřeno jako SO2)
8680007681-82-5jodid sodnýSML(T)= 1 mg/kg (11)
(vyjádřeno jako jod)
86880-natriummonoalkyl-dialkylfenoxybenzendisulfonátSML = 9 mg/kg
86920007632-00-0dusitan sodnýSML = 0,6 mg/kg
86960007757-83-7siřičitan sodnýSML(T)= 10 mg/kg (30)
(vyjádřeno jako SO2)
87120007772-98-7thiosíran sodnýSML(T) = Í0 mg/kg (30)
(vyjádřeno jako SO2)
8917013586-84-0oktadekanová kyselina, kobaltnatá sůl stearová kyselina, kobaltnatá sůlSML(T) = 0,05 mg/kg (14)
(vyjádřeno jako kobalt)
9200007727-43-7síran barnatýSML(T) = 1 mg/kg (12)
(vyjádřeno jako baryum)
92320-tetradecylpolyethylenglykol (EO = 3-8) ether glykolové kyselinySML = 15 mg/kg
9256038613-77-3tetrakis(2,4-di-terc-butylfenyl)bifenyl-4,4'-ylendiifosfonitSML = 18 mg/kg
9280000096-69-54,4'-thiobis(6-terc-butyl-3-methylfenol)SML = 0,48 mg/kg
9288041484-35-9thiodiethanolbis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát)SML = 2,4 mg/kg
9312000123-28-4didodecylthiodipropanoátSML(T)=5 mg/kg (21)
9328000693-36-7dioktadecyl-thiodipropanoátSML(T)=5 mg/kg (21)
94400036443-68-2triethylenglykol bis[3-(3-terc-butyl-4hydroxy-5-methylfenyl)propanoát]SML = 9 mg/kg
9456000122-20-3triisopropanolaminSML = 5 mg/kg
95265227099-60-71,3,5-tri(4-benzoylfenyl)benzenSML = 0,05 mg/kg
9528040601-76-11,3,5-tris(4-terc-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionSML = 6 mg/kg
9536027676-62-61,3,5-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trionSML = 5 mg/kg
9560001843-03-41,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-terc-butylfenyl)butanSML = 5 mg/kg

DODATEK I

PRODUKTY ZÍSKANÉ BAKTERIÁLNÍ FERMENTACÍ

PM/Ref. Č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
(1)(2)(3)(4)
18888080181-31-33-hydroxybutanová kyselina a 3-hydroxypentanová kyselina, kopolymerV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy

DODATEK II

SPECIFIKACE

Část A: Obecné specifikace

Materiály a předměty vyrobené z plastů nesmí uvolňovat primární aromatické aminy ve stanovitelném množství (DL = 0,01 mg/kg potraviny nebo simulantu potravin). Hodnoty migrace primárních aromatických aminů uvedených v této příloze se na toto omezení nevztahují.

Část B: Jiné specifikace

PM/Ref. č.Jiné specifikace
11530(2-hydroxypropan-1-yl)-akrylát
Může obsahovat až 25 % (hmot.) 2-hydroxyisopropyl-akrylatu (CAS No 002918-23-2)
16690divinylbenzen
Může obsahovat až 45 % ethyl(vinyl)benzenu.
188883hydroxybutanová kyselina a 3hydroxypentanová kyselina, kopolymer
DefiniceTyto kopolymery jsou vyráběny řízenou fermentací s bakterií Alcaligenes eutrophus za použití směsi glukosy a kyseliny propanové jako zdrojů uhlíku. Použitý organismus nesmí být získán genetickou modifikací a musí pocházet z jednoho přirozeně se vyskytujícího kmene Alcaligenes eutrophus H16NCIMB 10442. Zásobní kultura organismu se uchovává v lyofilizovaném stavu v ampulích. Dílčí/pracovní kultura se připraví ze zásobní kultury, uchovává se v kapalném dusíku a používá se pro přípravu inokula pro fermentaci. Vzorky z fermentoru jsou denně prohlíženy pod mikroskopem, sledují se jakékoli změny morfologie kolonií na různých agarových půdách při různých teplotách. Kopolymery se izolují z tepelně ošetřených bakterií řízeným rozkladem dalších buněčných složek, promytím a sušením. Tyto kopolymery jsou obvykle nabízeny jako tvarované nebo tavením přetvařované granule obsahující přísady jako jsou nukleační činidla, změkčovadla, plnidla, stabilizátory a pigmenty, které vyhovují obecným a individuálním specifikacím.
- Chemický názevPoly(3Dhydroxybutanoátco3Dhydroxypentanoát)
- Číslo CAS80181-31-3
- Strukturní vzorec
kde n / (m + n) je větší než 0 a menší nebo rovno 0,25
- Průměrná molekulová hmotnostNejméně 150 000 (stanoveno gelově permeační chromatografickou metodou).
- ObsahNejméně 98 % poly(3Dhydroxybutanoátco3D-hydroxypentanoát), analyzován po hydrolýze jako směs kyseliny 3Dhydroxybutanové a kyseliny 3D-hydroxypentanové.
PopisPo izolaci bílý až krémově bílý prášek.
Vlastnosti
- Identifikační zkoušky:
- RozpustnostRozpustný v chlorovaných uhlovodících, jako je chloroform nebo dichlormethan, ale prakticky nerozpustný v ethanolu, alifatických alkanech a ve vodě.
- OmezeníQMA pro but2enovou kyselinu (krotonovou kyseliny) nesmí překročit hodnotu 0,05 mg/6dm2.
- ČistotaPřed granulací musí výchozí látka (práškový kopolymer) obsahovat:
- DusíkNejvýše 2 500 mg/kg plastu
- ZinekNejvýše 100 mg/kg plastu
- MěďNejvýše 5 mg/kg plastu
- OlovoNejvýše 2 mg/kg plastu
- ArsenNejvýše 1 mg/kg plastu
- ChromNejvýše 1 mg/kg plastu
23547Polydimethylsiloxan (Mw > 6 800)
Minimální viskozita 100×10-6 m2•s-1 (= 100 centistokesů) při 25°C
24903Sirupy, hydrolyzovaný škrob, hadrogenované
V souladu s kritérii čistoty pro maltitolový sirup E 965(ii) stanovené vyhláškou č. 54/2002 Sb.
25385triallylamin
40 mg/kg hydrogelu při poměru 1 kg potraviny na maximálně 1,5 gramů hydrogelu. Použití pouze v hydrogelech určených pro nepřímý styk s potravinou.
383204(2benzoxazolyl)4'(5metylbenzoxazolyl)stilben
Nejvýše 0,05 % (m/m) (množství látky / množství přípravku)
42080Saze
Specifikace
- Toluenový extrakt: max. 0,1% stanoveno metodou ISO 6209
- UV absorbance cyklohexanového extraktu při vlnové délce 386 nm: < 0,02 pro 1 cm kyvetu nebo < 0,1 pro 5 cm kyvetu, stanoveno obecně uznávanou analytickou metodou
- Obsah benzo[a]pyrenu: max. 0,25 mg/kg sazí
- Maximální obsah sazí v polymeru: 2,5 %.
43480Aktivní uhlí
Pouze pro použití v materiálu PET a v množství max.10mg/kg polymeru. Tytéž požadavky na čistotu jako pro medicinální uhlí (rostlinná čerň) (E 153) stanovené vyhláškou č.54/2002 Sb.
43680Chlordifluormethan
Obsah chlordiťluormethanu menší než 1 mg na kg látky
47210dibutylthiocíničitá kyselina, polymer
-Molekulová jednotka = (C8H18S3Sn2)a (n = 1,5 - 2)
60025Specifikace:
- minimální viskozita (při 100°C) = 3,8 cSt
- průměrná molekulová hmotnost > 450
64990Maleianhydrid-styren, kopolymer, sodná sůl
MW frakce < 1000 tvoří méně než 0,05 % (hmotnostních)
67155Směs 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu, 4,4'-bis(2-benzoxazolyl) stilbenu a 4,4'-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu
Směs získaná z výrobního procesu v typickém poměru: (58-62 %): (23-27 %): (13-17)
72081/10Hydrogenované smoly z ropných produktů
Specifikace:
Hydrogenované smoly z ropných uhlovodíků se vyrábějí katalytickou nebo tepelnou polymerací alifatických, alicyklických nebo alkenylbenzenových dienů a olefinů z destilátů krakovaných surovin s bodem varu na vyšším než 220°C.Rovněž se vyrábějí z čistých polymerů z těchto zdrojů s následnou destilací, hydrogenací a dalším zpracováním
Vlastnosti:
Viskozita: > 3 Pa.s při 120 °C.
Bod měknutí: : > 95 °C, jak bylo stanoveno metodou ASTM E 28-67.
Bromové číslo: < 40 (ASTM D 1159)
Barva 50 % roztoku v toluenu < 11 v Gardnerově stupnici.
Zbytkový aromatický polymer ≤ 50 ppm.
76721polydimethylsiloxan (Mw > 6 800)
Minimální viskozita 100×10-6 m2•s-1 (= 100 centistokesů) při 25°C
76723Kopolymery poly(dimethylsiloxanu) s koncovými 3-aminpropylovými skupinami a bis(3-isokyanatocyklohexyl)methanu
Specifikace:
Frakce s molekulovou hmotností < 1000 by neměla přesáhnout 1,5% (hmotnostních)
76725Kopolymery poly(dimethylsiloxanu) s koncovými 3-aminopropylovými skupinami a 5-iso-kyanato-1-(isoky anatom ethyl)-1,3,3-trimethylcyklohexanu
Specifikace:
Frakce s molekulovou hmotností < 1000 by neměla přesáhnout 1%> (hmotnostních)
76845Polyester 1,4-butanediolu s kaprolaktonem
MW frakce < 1000 tvoří méně než 0,5 % (hmotnostních)
76815Polyester kyseliny adipové s glycerolem nebo pentaerythritolem, estery se sudým počtem uhlíkových atomů, mastné kyseliny C12-C22, lineární
MW frakce < 1000 tvoří méně než 0,05 % (hmotnostních)
77895alkyl (C16 - C18) ethery poly(ethylenglykolu) (n = 2 - 6)
Složení směsi:
1. alkyl (C16 - C18)ethery poly(ethylenglykolu) (n = 2 - 6) (přibližně 28 % hmot.),
2. mastné alkoholy (C16 - C18) (přibližně 48 % hmot.),
3. alkyl (C16 - C18)ethery ethylenglykolu) (přibližně 24 % hmot.) “
79600Poly(ethylenglykol)tridecylether, fosfát
Poly(ethylenglykol) (EO < 11) tridecylether, fosfát (mono- a dialkyl ester) s max. 10 % obsahem poly(ethylenglykolu) (EO ≤ 11) tridecyletheru.
81500Poly(vinylpyrrolidon)
Látka splňuje kritéria pro čistotu stanovená ve směrnici Komise 96/77/ES
83595Reakční produkty di-terc-butylfosfonitu s bifenylem získané kondenzací 2,4-di-terc-butylfenolu s produkty Friedelovy-Craftsovy reakce chloridu fosforitého a bifenylu
Složení
- 4,4'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 38613-77-3) (36 - 46 % hmot*)
- 4,3'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 118421-00-4) (17 - 23 % hmot.)
- 3,3'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 118421-01-5) (1 - 5 % hmot.)
- 4,-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 91362-37-7) (17 - 19 % hmot.)
- tris(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit (číslo CAS 31570-04-4) (9 - 18 % hmot.)
- 4,4'-bifenylenbis{ [0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] [0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit]} (číslo CAS 112949-97-0) (< 5 % hmot.)
Jiné specifikace:
- Obsah fosforu nejméně 5,4 až 5,9 %
- Číslo kyselosti nejvýše 10 mg KOH na gram
- Rozmezí bodu tání: 85 - 110 °C
88640Sójový olej, epoxidovaný
Oxiran < 8 %, jodové číslo < 6
95858Specifikace:
- obsah uhlovodíků s počtem atomů uhlíku menším než 25: nejvýše 40 % (m/m)
- viskozita nejméně 2,5 cSt při teplotě 100°C.
- Průměrná molekulová hmotnost nejméně 350.
95859Vosky, rafinované, získané z ropy nebo ze syntetických uhlovodíků
Produkt by měl odpovídat následujícím specifikacím:
- Obsah minerálních uhlovodíků s uhlíkovým číslem menším než 25: nejvýše 5 % (m/m)
- Viskozita nejméně 11×10-6 m2•s-1 (= 11 centistokesů) při 100°C.
- Průměrná molekulová hmotnost nejméně 500.
95883Bílé minerální oleje, parafinické, získané z ropy nebo ze syntetických uhlovodíků
Produkt by měl odpovídat následujícím specifikacím:
- Obsah minerálních uhlovodíků s uhlíkovým číslem menším než 25: nejvýše 5 % (m/m)
- Viskozita nejméně 8,5×10-6 m2•s-1 (= 8,5 centistokesů) při 100°C.
- Průměrná molekulová hmotnost nejméně 480.

*) Použité množství látky/množství směsi

DODATEK III

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE SLOUPCE „OMEZENÍ A/NEBO SPECIFIKACE“

(1) Varování: existuje riziko překročení SML v tukových simulantech

(2) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 10060 a 23920.

(3) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650, 89440.

(4) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 19540, 19960 a 64800.

(5) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 14200, 14230 a 41840.

(6) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 66560 a 66580.

(7) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610,81760,89200,92030.

(8) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85760, 85840, 85920 a 95725.

(9) Varování: existuje riziko, že migrace látky zhorší organoleptické vlastnosti potraviny, se kterou je ve styku, a v důsledku toho konečný výrobek nevyhoví článku 2 druhé odrážce směrnice 89/109/EHS.

(10) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 a 73120.

(11) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 45200, 64320, 81680 a 86800.

(12) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 36720, 36800, 36840 a 92000.

(13) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 39090 a 39120.

(14) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 44960, 68078, 69160, 82020 a 89170.

(15) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 a 61600.

(16) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 49595, 49600, 67515, 67520 a 83599.

(17) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 a 51120.

(18) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 67600, 67680 a 67760.

(19) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 60400, 60480 a 61440.

(20) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 66400 a 66480.

(21) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 93120 a 93280.

(22) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 17260, 18670, 54880 a 59280.

(23) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13620, 36840, 40320 a 87040.

(24) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13720 a 40580.

(25) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 16650 a 51570.

(26) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 a 25270.

(27) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 10599/90A, 10599/91, 10599/92A a 10599/93.

(28) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13480 a 39680.

(29) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 22775 a 69920.

(30) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 86480, 86960 a 87120.

(31) Podle pravidel migračních zkoušek, tam kde se předpokládá styk s tuky, musí být vždy při ověřování dodržení požadavků použit simulant D jako simulant nasycených potravinářských tuků.

(32) Podle pravidel migračních zkoušek, tam kde se předpokládá styk s tuky, musí být vždy při ověřování dodržení požadavků použit jako náhradní potravinový simulant D isooktan.

(33) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 14800 a 45600.

(34) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 55200, 55280 a 55360.

(35) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 25540 a 25550.

(36) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 10690, 10750, 10780, 10810, 10840,11470,11590,11680, 11710, 11830, 11890, 11980,31500 a 76463.

(37) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 a 21460.

(38) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 81515, 96190, 96240 a 96320, jakož i solí (včetně podvojných solí a kyselých solí) zinku povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Totéž omezení pro zinek se uplatní na názvy obsahující termín... kyselina (kyseliny), soli, které se vyskytují v seznamu, v případě, že odpovídající volná kyselina nebo kyseliny nejsou uvedeny.

(39) Při velmi vysoké teplotě by mohl být migrační limit překročen.

(40) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 38940 a 40020.

(41) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 47600 a 67360

(42) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 75100 a 75105.

(43) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref.č.: 19150 a 19180.

DODATEK IV

LIPOFILNÍ LÁTKY, PRO KTERÉ SE POUŽIJE FAKTOR FRF

Ref. č.Číslo CASNázev
31520061167-58-62-terc-butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát
31530123968-25-22,4-di-terc-pentyl-6-[1-(2-hydroxy-3,5-di-terc-pentylfenyl)ethyl]-akrylát
31920000103-23-1bis(2-ethylhexyl)-adipát
34130-alkyldimethylaminy (lineární alkyly C12-C20 se sudým počtem atomů uhlíku)
38240000119-61-9benzofenon
38515001533-45-54,4'-di(benzoxazol-2-yl)stilben
38560007128-64-52,5-bis(5-terc-butylbenzoxazol-2-yl)thiofen
38700063397-60-4bis[2-(butoxykarbonyl)ethyl]cín-bis(isooktyl-sulfanylacetát)
38800032687-78-8N,N'-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoyl]hydrazin
38810080693-00-1bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenyl)-pentaerythritol-bisfosfit
38820026741-53-7bis(2,4-di-terc-butylfenyl)-pentaerythritol-bisfosfit
38840154862-43-8bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit
39060035958-30-62,2'-ethan-1,1-diylbis(4,6-di-terc-butylfenol)
39815182121-12-69,9-bis(methoxymethyl)fluoren
39925129228-21-33,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexan
40000000991-84-42-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyanilino)-4,6-bis(oktylsulfanyl)-1,3,5-triazin
40020110553-27-02-methyl-4,6-bis[(oktylsulfanyl)methyl]fenol
40800013003-12-8[4,4'-butan-1,1-diylbis(6-terc-butyl-3-methylfenyl)]-bis(ditridecyl-fosfit)
42000063438-80-2[2-(butoxykarbonyl)ethyl]-tris(isooktyl-sulfanylacetát)
45450068610-51-5kopolymer p-kresolu, dicyklopentadienu a isobutylenu
45705166412-78-8diisononyl-cyklohexan-1,2-dikarboxylát
46720004130-42-12,6-di-terc-butyl-4-ethylfenol
47540027458-90-8di-terc-dodecyldisulfid
47600084030-61-5didodecylcín-bis(isooktyl-sulfanylacetát)
48800000097-23-44,4'-dichlor-2,2'-methylendifenol
48880000131-53-3(2-hydroxyfenyl)(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)methanon
49485134701-20-52,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenol
49840002500-88-1dioktadecyldisulfid
51680000102-08-9N,N'-difenylthiomočovina
52320052047-59-32-(4-dodecylfenyl)indol
53200023949-66-8N-(2-ethoxyfenyl)-N'-(2-ethylfenyl)oxalamid
53670032509-66-3Ethylenglykol-bis[3,3-bis(3-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)butanoát]
54300118337-09-02,2'-ethan-1,1-diylbis(4,6-di-terc-butyl phenyl)-fluorfosfonit
59120023128-74-7N,N'-hexan-1,6-diylbis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanamid]
59200035074-77-2hexan-1,6-diyl-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát]
60320070321-86-72-[3,5-bis(α,α-dimethylbenzyl)-2-hydroxyfenyl]benzotriazol
60400003896-11-52-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylfenyl)-5-chlorbenzotriazol
60480003864-99-12-(3,5-di-terc-butyl-2-hydroxyfenyl)-5-chlorbenzotriazol
61280003293-97-8fenyl[4-(hexyloxy)-2-hydroxyfenyl]methanon
61360000131-57-7fenyl(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)methanon
61600001843-05-6fenyl[2-hydroxy-4-(oktyloxy)fenyl]methanon
66360085209-91-2natrium-[2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)]-fosfát
66400000088-24-42,2'-methylenbis(6-terc-butyl-4-ethylfenol)
66480000119-47-12,2'-methylenbis(6-terc-butyl-4-methylfenol)
66560004066-02-82,2'-methylenbis(6-cyclohexyl-4-methylfenol)
66580000077-62-32,2'-methylenbis[4-methyl-6-(1-methylcyklohexyl)fenol]
68145080410-33-9nitrilotriethylentris(3,3',5,5'-tetra-terc-butylbifenyl-2,2'-diyl)-trisfosfit]
68320002082-79-3oktadecyl -3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxy fenyl)propanoát
68400010094-45-8N-oktadecyldokos-13-enamid
69840016260-09-6N-oktadec-9-en-1-ylpalmitamid
71670178671-58-4pentaerythritol-tetrakis(3,3-difenyl-2-kyanakrylát)
72081/10-hydrogenované smoly z ropných uhlovodíků
72160000948-65-22-fenylindol
72800001241-94-72-ethylhexyl-difenyl-fosfát
73160-mono- a dialkyl(n-C16 a n-C18)-fosfáty
74010145650-60-8bis(2,4-di-terc-butyl-6-memylfenyl)-ethyl-fosfit
74400-tris(nonylfenyl)-fosfit a tris(dinonylfenyl)-fosfit
76866-polyestery propan-1,2-diolu nebo butan-1,3-diolu nebo butan-1,4-diolu nebo poly(propylenglykolu) s kyselinou adipovou a též s koncovými skupinami odvozenými od octové kyseliny nebo mastných kyselin C12-C18 nebo oktan-1-olu nebo dekan-1-olu
77440-poly(ethylenglykol)-diricinoleát
78320009004-97-1poly(ethylenglykol)-monoricinoleát
81200071878-19-8poly({6- [(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5 -triazin-2,4-diyl} [(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino]hexan-1,6-diyl[(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino])
83599068442-12-6produkty reakce 2-sulfanylethyl-oleátu s dichlordimethylstannanem, sulfidem sodným a trichlormethylstannanem
83700000141-22-0ricinolejová kyselina
84800000087-18-34-terc-butylfenyl-salicylát
92320-α-(karboxymethyl)-ω-tetradecylpoly(ethylenglykol), n = 3-8
92560038613-77-3tetrakis(2,4-di-terc-butylfenyl)-bifenyl-4,4'-diylbisfosfonit
92700078301-43-6poly[20-(2,3-epoxypropyl)-2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]henikosan-21-on]
92800000096-69-54,4'-sulfanylbis(6-terc-butyl-3-methylfenol)
92880041484-35-9sulfandiyldiethylen-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát]
93120000123-28-4didodecyl-3,3'-sulfandiyldipropanoát
93280000693-36-7dioktadecyl-3,3,-sulfandiyldipropanoát
95270161717-32-4(2-butyl-2-ethylpropan-1,3-diyl)-(2,4,6-tri-terc-butylfenyl)-fosfit
95280040601-76-11,3,5-tris(4-terc-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triaziri-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
95360027676-62-61,3,5 -tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
95600001843-03-41,1,3-tris(5-terc-butyl-4-hydroxy-2-methylfenyl)butan

DODATEK V

Náležitosti prohlášení o shodě

Písemné prohlášení připojené k materiálům a předmětům z plastů musí obsahovat tyto informace:

a) název a sídlo, popřípadě místo provozovatele podniku, který vyrábí nebo dováží předměty z plastů nebo látky určené k výrobě těchto materiálů a předmětů;

b) identifikaci materiálů, předmětů nebo látek k výrobě těchto materiálů nebo předmětů;

c) datum vydání prohlášení;

d) potvrzení, že materiály a předměty z plastů splňují požadavky této vyhlášky a přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství1b);

e) příslušné informace týkající se používání látek, pro něž jsou podle této vyhlášky zavedena omezení nebo specifikace, aby následní provozovatelé podniků mohli zajistit soulad s těmito omezeními;

f) příslušné informace týkající se látek, na které se vztahuje omezení v potravině, získané na základě experimentálních údajů či teoretických výpočtů, konkrétní informace o úrovni jejich specifické migrace a případně o kritériích pro čistotu v souladu se zvláštními právními předpisy5), aby uživatel těchto materiálů a předmětů dodržoval příslušné právní předpisy;

g) specifikace týkající se použití materiálu a předmětu, například:

i) typ nebo typy potravin, s nimiž má přijít do styku,

ii) dobu a teplotu pro manipulaci s ním a jeho skladování při styku s potravinami,

iii) poměr mezi velikostí povrchu, který je ve styku s potravinou, a objemem, používaným k určení souladu materiálu nebo předmětu;

h) při použití funkční bariéry z plastu ve vícevrstvém materiálu nebo předmětu potvrzení, že materiál nebo předmět je v souladu s požadavky § 10 této vyhlášky.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Zkoušení celkové a specifické migrace plastů a výrobků z plastů

Základní pravidla pro zkoušení celkové a specifické migrace

1. „Zkoušky migrace" pro stanovení celkové a specifické migrace se provedou za použití „simulantů potravin" uvedených v kapitole I této přílohy a za „konvenčních zkušebních podmínek migrace" uvedených v kapitole II. této přílohy

2. Pokud z technických důvodů, souvisejících s použitou analytickou metodou, nelze provést „zkoušku migrace" za použití tukových simulantů potravin (podle kapitoly I) mohou být provedeny „náhradní zkoušky", při nichž se použijí zkušební media za konvenčních podmínek náhradních zkoušek, které jsou uvedeny v kapitole III této přílohy.

3. "Alternativní zkoušky" uvedené v kapitole IV je přípustné použít místo zkoušek migrace s tukovými simulanty potravin tehdy, pokud jsou splněny podmínky, specifikované v kapitole IV této přílohy.

4. Ve všech třech výše uvedených případech je přípustné:

4.1 omezit počet zkoušek, které mají být provedeny, na ty, které jsou ve zvláštním zkoumaném případě na základě vědeckých důkazů obecně považovány za nejpřísnější.

4.2 vynechat zkoušky migrace nebo náhradní či alternativní zkoušky v případě, že existuje nezvratný důkaz, že migrační limity nemohou být za žádných předvídatelných podmínek použití materiálu nebo výrobku překročeny

Kapitola I

Simulanty potravin

1. Úvod

1.1 Vzhledem k tomu, že při zkoušení materiálů nebo výrobků určených pro styk s potravinami není vždy možné použít přímo potraviny, zavádějí se simulanty potravin. Simulanty potravin jsou konvečně klasifikovány podle charakteristik jednoho nebo více druhů potravin. Druhy potravin a příslušné simulanty potravin, které mají být použity, jsou uvedeny v tabulce 1.

1.2 V praxi se vyskytují rovněž různé směsi druhů potravin, například tukové a vodné potraviny. Tyto směsi potravin, doprovázené výčtem simulantů potravin, které mají být vybrány a použity pro provedení migračních zkoušek, jsou popsány v tabulce 2.

TABULKA 1

Druhy potravin a simulantů potravin

Druh potravinyKonvenční klasifikaceSimulant potravinZkratka
Vodné potraviny (t.j. vodné potraviny mající pH > 4,5Potraviny se zkouší za použití simulantu A podle kapitoly IIDestilovaná voda nebo voda odpovídající kvalitySimulant A
Kyselé potraviny (t.j. vodné potraviny mající pH ≤ 4,5Potraviny se zkouší za použití simulantu B podle kapitoly IIKyselina octová 3 % (hmotnost/objem)Simulant B
Alkoholické potravinyPotraviny se zkouší za použití simulantu C podle kapitoly IIEthanol 10 % (V/V)
Tato koncentrace musí být upravena podle skutečné koncentrace alkoholu v potravině, jestliže překročí 10% (V/V)
Simulant C
Tukové potravinyPotraviny, se zkouší za použití simulantu D podle kapitoly IIRektifikovaný olivový olej nebo jiný tukový potravinový simulantSimulant D
Suché potravinyŽádnýŽádná

2. Výběr simulantů potravin

2.1. Výrobky přicházející do styku se všemi druhy potravin

Zkoušky migrace se provedou s použitím níže uvedených simulantů potravin, přičemž se vyberou ty, které jsou považovány za nejpřísnější při zkušebních podmínkách uvedených v kapitole II. Pro každý simulant potravin se musí vzít vždy nový vzorek materiálu nebo výrobku z plastu.:

2.1.1 3 % (hmotnost/objem) vodný roztok kyseliny octové

2.1.2 10 % (V/V) vodný roztok ethanolu

2.1.3 rektifikovaný olivový olej („referenční simulant D")

Referenční simulant D, uvedený v bodě 2.1.3, může být nahrazen „jinými tukovými simulanty potravin", nazývané „simulanty D", a to:

2.1.3.1 syntetickou směsí triglyceridů

2.1.3.2 slunečnicovým olej em

2.1.3.3 kukuřičným olejem

Tyto simulanty D musí mít odpovídající specifikaci a čistotu. Charakteristiky těchto „jiných tukových simulantů" jsou uvedeny v odstavci 2.1.4

Jestliže je při použití kteréhokoliv z výše uvedených jiných simulantů potravin zjištěno překročení migračního limitu, je pro posouzení nedodržení limitu povinné, pokud je to technicky možné, potvrdit výsledek zkouškou za použití referenčního simulantu D, tj. rektifikovaného olivového oleje. Pokud toto kontrolní stanovení není technicky proveditelné a zjištěná hodnota migrace materiálu nebo výrobku překračuje migrační limit, výrobek je považován za nevyhovující požadavkům § 10 vyhlášky.

2.1.4 Specifikace a požadavky na čistotu „tukových simulantů D"

2.1.4.1 Charakteristika rektifikovaného olivového oleje:

Jodové číslo (podle Wijse) 80 až 88,

Index lomu při 25 °C = 1,4665 až 1,4679,

Kyselost (vyjádřená v % kyseliny olejové) = nejvýše 0,5 %,

Peroxidové číslo (vyjádřené v miliekvivalentech kyslíku na kg oleje) = nejvýše 10.

2.1.4.2 Složení směsi syntetických triglyceridů

Rozdělení mastných kyseliny

Počet atomů C zbytku mastných kyselin681012141618ostatní
Plocha píku v GLC chromatogramu [%]~16-98-1145-5212-158-108-12≤1

Čistota

Obsah monoglyceridů (enzymaticky)≤ 0,2 %
Obsah diglyceridů (enzymaticky)≤ 2,0 %
Nezmýdelnitelné látky≤ 0,2 %
Jodové číslo (podle Wijse)≤ 0,1 %
Číslo kyselosti≤ 0,1 %
Obsah vody (metoda podle K. Fischera)≤ 0,1 %
Bod tání28 ± 2 °C

Charakteristické absorpční spektrum (tloušťka vrstvy: d = 1 cm, referenční látka: voda při 35 °C)

Vlnová délka (nm)290310330350370390430470510
Transmitance (%)~2~15~37~64~80~88~95~97~98

Minimálně 10 % transmitance při 310 nm (kyveta 1 cm, referenční látka: voda při 35 °C)

2.1.4.3 Charakteristika slunečnicového oleje

Jodové číslo (podle Wijse)120 až 145
Index lomu při 20 °C1,474 až 1,476
Číslo zmýdelnění188 až 193
Relativní hustota při 20 °C0,918 až 0,925
Nezmýdelnitelné složky0,5% až 1,5%

2.2. Výrobky přicházejízející do styku s určitými typy potravin

Tento případ se týká pouze následujících situací:

2.2.1 výrobek je již ve styku se známou potravinou

2.2.2 výrobek je doprovázen v souladu s požadavky uvedenými v § 8, odstavec (1) písm. b) vyhlášky specifickým údajem, se kterými druhy potravin uvedenými v tabulce 1 smí nebo nesmí přijít do styku, např. „pouze pro vodné potraviny".

2.2.3 výrobek je doprovázen zvláštním údajem v souladu s § 8, odstavec (1) písm.b) této vyhlášky uvádějícím pro kterou potravinu nebo skupinu potravin, uvedenou v tabulce 3, smí nebo nesmí být použit

Toto použití lze vyjádřit následujícími způsoby:

2.2.3.1 na úrovni obchodní činnosti, s výjimkou prodeje spotřebiteli - použitím „referenčního čísla „ nebo „popisu" potravin", uvedených v tabulce 3

2.2.3.2 na úrovni prodeje spotřebiteli - použitím údaje, který bude odkazovat na několik potravin či skupiny potravin. Přednost je dána příkladům, kterým spotřebitel snadno porozumí.

V případě situací uvedených v odstavcích 2.2.1 až 2.2.3 se migrační zkoušky provedou následovně:

- v situaci uvedené v bodě 2.2.2 se výrobky zkouší za použití simulantů potravin uvedených jako příklady v tabulce 2

- pro situace uvedené v bodech 2.2.1 a 2.2.3 se použijí simulanty potravin podle tabulky 3

V případech, kdy potravina nebo skupiny potravin nejsou zahrnuty v seznamu uvedeném v tabulce 3, se vybere položka z tabulky 2, která nejblíže odpovídá potravině, potravinám či skupině potravin, se kterými zkoušený výrobek je či má být ve styku.

Jestliže materiál nebo výrobek má přicházet do styku s více než jednou potravinou či více jak jednou skupinou potravin a tyto mají různé redukční faktory, uvedené pro jednotlivé potraviny či skupiny potravin v tabulce č. 3, je nutné ke stanovení konečného výsledku zkoušky aplikovat pro každou potravinu příslušný redukční faktor. Jestliže jeden nebo více výsledků zjištěných tímto způsobem přesahuje migrační limit, pak výrobek je pro tuto potravinu nebo skupinu potravin nevyhovující.

TABULKA 2

Potravinové simulanty

Potraviny přicházející do stykuSimulant
Pouze vodné potravinySimulant A
Pouze kyselé potravinySimulant B
Pouze alkoholické potravinySimulant C
Pouze tukové potravinySimulant D
Všechny vodné a kyselé potravinySimulant B
Všechny alkoholické a vodné potravinySimulant C
Všechny alkoholické a kyselé potravinySimulanty C a B
Všechny tukové a vodné potravinySimulanty D a A
Všechny tukové a kyselé potravinySimulanty D a B
Všechny tukové a alkoholické a vodné potravinySimulanty D a C
Všechny tukové a alkoholické a kyselé potravinySimulanty D, C a B

TABULKA 3

Vymezení simulantů používaných ke stanovení velikosti migrace složek z plastů a plastových výrobků pro jednotlivé potraviny nebo skupiny potravin

Referenční čísloPopis potravinPoužité simulanty
ABCD
01Nápoje
01.01Nealkoholické nápoje nebo alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nižším než 5 % V/V:
Vody, jablečné mošty, ovocné a zeleninové šťávy, přírodní nebo koncentrované, mošty, ovocné nektary, limonády a minerální vody, sirupy, hořčinové nápoje, extrakty, káva, čaj, nápoje z čokolády, piva aj.
X(a) X(a)
01.02Alkoholické nápoje s obsahem alkoholu rovném nebo vyšším než 5 % V/V:
Nápoje uvedené v položce 01.01, ale o obsahu alkoholu rovném nebo vyšším než 5 % V/V:
Vína, lihoviny a likéryX(*)X(**)
01.03Různé: nedenaturovaný etylalkoholX(*)X(**)
02Obiloviny, obilné výrobky, pečivo, sušenky, moučníky a jiné pekařské výrobky
02.01Škroby
02.02Obiloviny, nezpracované, expandované (pufované), ve vločkách (včetně pražené kukuřice, kukuřičných lupínků a podobných výrobků.)
02.03Obilná mouka a krupice
02.04Makaróny, špagety a podobné výrobky
02.05Trvanlivé pečivo, sušenky, moučníky a jiné trvanlivé pekařské výrobky:
A. S tukovými látkami na povrchuX/5
B. Ostatní
02.06Čerstvé pečivo, moučníky a jiné čerstvé pekařské výrobky:
A. S tukovými látkami na povrchuX/5
B. OstatníX
03Čokoláda, cukr a výrobky z nich
Cukrářské výrobky, cukrovinky
03.01Čokoláda, výrobky polévané čokoládou, náhražky čokolády, výrobky polévané náhražkamiX/5
03.02Cukrářské výrobky, cukrovinky:
A. V pevné formě:
I. S tukovými látkami na povrchuX/5
II. Ostatní
B. V pastovité formě:
I. S tukovými látkami na povrchuX/3
II. S vyšším obsahem vlhkostiX
03.03Cukr a výrobky z cukru:
A. V pevné formě
B. Med a podobné výrobkyX
C. Melasy a cukerné sirupyX
04Ovoce, zelenina a výrobky z nich
04.01Celé plody ovoce, čerstvé nebo chlazené
04.02Zpracované ovoce:
A. Sušené nebo dehydratované ovoce, celé nebo ve formě moučky nebo prášku
B. Ovoce ve formě kousků ovocných plodů, pyré, protlaku nebo pasty
C. Ovoce konzervované (džemy a obdobné výrobky - celé plody nebo kousky plodů, nebo ve formě moučky nebo prášku, konzervované v tekutém nálevu):X(a)X(a)X(a) X(a)
I. Ve vodném nálevuX(a)X(a)X
II. V olejovém nálevu
III. V alkoholovém nálevu (>5 %V/V)X(*)X
04.03Ořechy (burské oříšky, kaštany, mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, piniová jádra a další):
A. Loupané, sušené
B. Loupané a praženéX/5(**)
C. Ve formě pasty nebo krémuXX/3(**)
04.04Celá zelenina, čerstvá nebo chlazená
04.05Zpracovaná zelenina:
A. Sušená nebo dehydrovaná zelenina, celá nebo ve formě moučky nebo prášku
B. Zelenina krájená, ve formě protlakuX(a)X(a)
C. Konzervovaná zelenina:
I. Ve vodném nálevuX(a)X(a)
II. V olejovém nálevuX(a)X(a)X
III. V alkoholovém nálevu (≥ 5 % V/V)X(*)X
05Tuky a oleje
05.01Živočišné a rostlinné tuky a oleje, přírodní nebo zpracované (včetně kakaového másla, vepřového sádla, přepouštěného másla)X
05.02Margarin, máslo a jiné tuky a oleje vyrobené z vodných emulzí v olejiX/2
06Živočišné produkty a vejce
06.01Ryby
A. Čerstvé, chlazené, solené, uzenéXX/3(*)
B. Ve formě pastyXX/3(*)
06.02Korýši a měkkýši (včetně ústřic, slávek jedlých, hlemýžďů), bez přirozené ochrany svými ulitami, krunýři nebo schránkamiX
06.03Maso ze všech zoologických druhů (včetně drůbeže a zvěřiny):
A. Čerstvé, chlazené, solené, uzenéXX/4
B. Ve formě pasty nebo krémůXX/4
06.04Zpracované masné výrobky (šunka, salám, slanina a jiné výrobky)XX/4
06.05Masné a rybí konzervy a polokonzervy:
I. Ve vodném nálevuX(a)X(a)
II. V olejovém nálevuX(a)X(a)X
06.06Vejce bez skořápky
A. V prášku nebo sušené
B. OstatníX
06.07Vaječné žloutky:
A. TekutéX
B. V prášku nebo mražené
06.08Sušený vaječný bílek
07Mléčné výrobky
07.01Mléko:
A. PlnotučnéX(b)
B. Zahuštěné X(b) 1
C. OdtučněnéX(b)
D. Sušené
07.02Kysané mléko, jako je jogurt, podmáslí a podobné výrobkyXX(b)
07.03Smetana a zakysaná smetanaX(a) X(b)
07.04Sýry:
A. Bloky, s nepožívatelnou kůrou
B. Všechny ostatníX(a)X(a)X/3*
07.05Syřidla:
A. V tekuté nebo viskozní forměX(a)X(a)
B. V prášku nebo sušené
08Různé výrobky
08.01OcetX
08.02Smažené a pečené poživatiny:
A. Smažené brambory, koblihy, taštičky s masovou nebo ovocnou náplní a podobné výrobkyX/5 X/4
B. Výrobky živočišného původu
08.03Přípravky pro polévky, vývarů, v tekuté, pevné nebo práškové formě (výtažky, koncentráty); homogenizované směsi pro přípravu pokrmů, hotové pokrmy:
A. V prášku nebo sušené:
I. S tukovými látkami na povrchuX/5
II. Ostatní
B. Tekuté nebo pastovité:X(a)X(a)X/3
I. S tukovými látkami na povrchuX(a)X(a)
II. Ostatní
08.04Droždí a kypřící prostředky:
A. PastovitéX(a)X(a)
B. Sušené
08.05Jedlá sůl
08.06Omáčky
A. Bez tukových látek na povrchuX(a)X(a)
B. Majonéza, majonézové omáčky, salátové dresingy a jiné emulze oleje ve voděX(a)X(a)X/3
C. Neemulgované omáčky obsahující olej a voduX(a)X(a)X
08.07Hořčice (kromě hořčice v prášku uvedené v položce 08.17)X(a)X(a)X/3(*)
08.08Sendviče, toastový chléb a podobné výrobky, obsahující jakýkoli druh potraviny:X/5
A. S tukovými látkami na povrchu
B. Ostatní
08.09ZmrzlinyX
08.10Sušené potraviny:
A. S tukovými látkami na povrchuX/5
B. Ostatní
08.11Zmrazené nebo hluboce zmrazené potraviny
08.12Koncentrované výtažky s obsahem alkoholu rovným nebo přesahujícím 5 % V/VX(**)X
08.13Kakao:
A. Kakaový prášekX/5 (*)
B. Kakaová hmotaX/3 (*)
08.14Káva, pražená nebo nepražená, bez kofeinu nebo rozpustná, náhrady kávy, granulované nebo v prášku
08.15Kapalné kávové výtažkyX
08.16Aromatické a jiné byliny:
heřmánek, sléz, máta, čaj, lípový květ a jiné
08.17Koření a ochucovací přípravky celé nebo v prášku v přírodním stavu: skořice, hřebíček, hořčice v prášku, pepř, vanilka, šafrán a jiné

Poznámka:

(*) Jestliže lze vhodnou zkouškou prokázat, že nedojde ke styku mezi tukem a plastem, lze od zkoušky se simulantem D upustit

(**) Tato zkouška se provede pouze tehdy, pokud je hodnota pH 4,5 nebo nižší.

2.3 Pravidla pro aplikaci tabulky 3 při provádění migračních zkoušek

2.3.1 Pro každou látku nebo skupinu látek se používá pouze ten simulant (či simulanty), který je označen "X". Pro každý simulant se používá vždy nový vzorek výrobku. Pokud není "X"uvedeno, není vyžadována pro dotyčnou skupinu nebo podskupinu potravin migrační zkouška.

2.3.2 Následuje-li za písmenem „X“ lomítko a číslice, dělí se výsledek zkoušky migrace uvedenou číslicí. V případě určitých typů tukových potravin je tato konvenční číslice, tzv. „redukční faktor simulantu D“ (DRF), používána k zohlednění větší vyluhovací schopnosti simulantu v porovnání s potravinou.

2.3.3 Je-li za "X" uvedeno v závorce písmeno "a", používá se pouze jeden z uvedených simulantů a to podle následujících pravidel:

2.3.3.1 - je-li hodnota pH potraviny větší než 4,5, používá se simulant A

2.3.3.2 - je-li hodnota pH potraviny 4,5 nebo menší, používá se simulant B.

2.3.4 Pokud za písmenem „X“ následuje v závorkách písmeno (b), vykoná se uvedená zkouška s ethanolem 50 % (V/V).

2.3.4 Pokud za písmenem „X“ následuje v závorkách písmeno (b), vykoná se uvedená zkouška s ethanolem 50 % (V/V).

2.3.5 Je-li potravina uvedena pod specifickým i pod obecným názvem, používá se pouze simulant (y) uvedený (é) u specifického názvu.

Kapitola II

Podmínky migračních zkoušek: teplota a doba

1. Základní pravidla

Migrační zkoušky musí být provedeny za takových zkušebních podmínek, aby z časů trvání zkoušky a teplot uvedených v tabulce 4 byly vybrány ty, které odpovídají nejhorším předvídatelným podmínkám, při kterých testovaný výrobek je či bude ve skutečnosti používán, např údajům o maximální teplotě použití výrobku uvedených na jeho etiketě.

2. Pravidla pro výběr zkušebních podmínek

Migrační zkoušky se obecně provádějí za použití zkušebních podmínek tj. teploty a času, které jsou ve specifickém případě považovány za nejhorší. Některé specifické příklady aplikace těchto pravidel jsou uvedeny v následujících odstavcích 2.1a 2.2.

2.1 Výrobky, určené pro styk s potravinami bez udání teploty a doby styku s potravinami

U výrobků, u nichž nejsou na etiketě, návodech či instrukcích pro použití uvedeny teploty kontaktu s potravinami a ani doba vlasního použití, musí být zvoleny v závislosti na typu potraviny či potravin následující zkušební podmínky, které jsou na základě vědeckých zkoumání považovány za nejhorší: potravinový simulant A a/nebo B a/nebo C po dobu 4 hodin při teplotě 100 °C nebo 4 hodin při teplotě refluxu a/nebo tukový simulant D po dobu 2 hodin při teplotě 175 °C. Tyto hodnoty času a teploty jsou pro tento případ obvykle považovány za nejhorší.

2.2 Výrobky přicházející do styku s potravinami při nižší nebo pokojové teplotě po nestanovenou dobu

Výrobky, které jsou podle návodu na použití určeny pro používání při pokojové teplotě nebo teplotě nižší než pokojové, nebo tam, kde výrobek svou povahou je jednoznačně možno použít pouze při těchto teplotách a doba kontaktu není určena, musí být migrační zkoušky provedeny při teplotě 40 °C po dobu 10 dnů. Tyto podmínky jsou pro tento případ považovány za nejhorší.

3. Stanovení těkavých migrujících látek

Při zkouškách specifické migrace těkavých látek ze vzorků výrobků, se zkoušky se simulanty potravin provedou způsobem, který zohlední ztráty těkavých migrantů, které mohou nastat při nejhorších předvídatelných podmínkách použití výrobku.

4. Zvláštní případy

4.1 Při migračních zkouškách výrobků určených pro použití v mikrovlnných troubách lze použít jak konvenční tak mikrovlnné trouby za předpokladu, že budou správně vybrány zkušební podmínky (doba a teplota) z tabulky 4

4.2 Pokud se během migrační zkoušky zjistí, že provádění testů za podmínek styku uvedených v tabulce 4 způsobuje fyzikální nebo jiné změny v testovaném vzorku, které nastávají za nejhorších předvídatelných podmínek použití výrobku, provedou se zkoušky migrace za nejhorších předvídatelných podmínek používání, při kterých tyto fyzikální či jiné změny nenastávají. Podmínky použití výrobku musí být poté upraveny v návodech či instrukcích pro použití výrobku, podle skutečností zjištěných během migrační zkoušky

4.3 Úprava zkušebních podmínek migrační zkoušky uvedených v tabulce 4 pro případ testování výrobků, které ve skutečnosti mají být používány v časových úsecích kratších než 15 minut a při teplotách mezi 70 °C a 100 °C ( například plnění za horka , definice viz příloha č.l ) a tento údaj je uveden současně i na etiketě výrobku nebo na jeho návodu na použití se provede tak, že je aplikován pouze 2 hodinový test při teplotě 70 °C. Pokud jsou však tyto výrobky určeny také pro uchovávání potravin při pokojové teplotě, zkušební podmínky testu se nahradí vhodnějšími, které jsou považovány za nejhorší pro tento případ užití a migrační zkouška se provede při teplotě 40 °C po dobu 10 dnů.

4.4 V těch případech, kdy konvenční podmínky pro migrační zkoušky nejsou pokryty zkušebními podmínkami uvedenými v tabulce 4 (například: teploty použití jsou vyšší než 175 °C či doba kontaktu výrobku s potravinami je kratší než 5 minut), lze použít jiných zkušebních podmínek, které více odpovídají skutečnému použití testovaného výrobku. Takto vybrané zkušební podmínky musí však představovat nejhorší předvídatelné podmínky při reálném použití výrobku.

TABULKA 4

Zkušební podmínky pro migrační zkoušky se simulanty potravin

Podmínky nejnepříznivějšího předvídatelného způsobu použití zkoušeného výrobkuPodmínky migrační zkoušky
Nejdelší doba předvídatelného použití výrobkuDoba migrační zkoušky
T ≤ 5 minViz. podmínky v kapitole II, bod 4.4
5 min < t ≤ 0,5 h0,5 h
0,5 h < t ≤ 1 h1 h
1 h < t ≤ 2h2h
2h < t ≤ 4h4h
4 h < t ≤ 24 h24 h
t > 24h10 dnů
Nejvyšší teplota předvídatelného použití výrobkuTeplota migrační zkoušky
T ≤ 5 °C5 °C
5°C < T ≤ 20 °C20 °C
20°C < T ≤ 40 °C40 °C
40°C < T ≤ 70 °C70 °C
70°C < T ≤ 100 °C100 °C nebo teplota refluxu
100 °C < T ≤ 121 °C121 °C (*)
121 °C < T ≤ 130 °C130 °C (*)
130°C < T ≤ 150 °C150 °C (*)
T > 150 °C175 °C (*)
(*) Tuto teplotu lze použit pouze pro simulant D. V případě použití potravinových simulantů A, B nebo C.musí být migrační zkoušky provedeny při teplotě 100 °C nebo při refluxní teplotě po čtyřnásobnou dobu vybranou podle základních pravidel uvedených v kapitole II odstavci 1.

Kapitola III

Náhradní zkoušky pro stanovení celkové a specifické migrace za použití tukových simulantů

1. Pokud nelze z technických důvodů, spojených s metodou analýzy sledovaného migrantu, použít tukové simulanty potravin, lze je nahradit testovacími médii, které jsou uvedené v tabulce 5 a to za zkušebních podmínek, které odpovídají zkušebním podmínkám pro tukové simulanty D. V tabulce 5 jsou uvedeny některé příklady nejdůležitějších podmínek migračních zkoušek a k nim příslušející konvenční podmínky, které je nutno použít při realizaci náhradních testů.

Pro jiné zkušební podmínky, které nejsou uvedené v tabulce 5 je nutné vzít v úvahu následující příklady, jakož i existující zkušenosti se zkoušeným typem polymeru.:

1.1. Pro každý test je nutné použít vždy nový vzorek výrobku.

1.2 Je nutné aplikovat pro každé testovací médium stejná pravidla předepsaná v kapitolách I. a II. pro tukové simulanty D. Tam, kde je to vhodné, se použijí podle ustanovení tabulky 3 redukční faktory pro tukové simulanty potravin.

1.3 K vyhodnocení zkoušeného vzorku se pro porovnání výsledku migrace se stanoveným migračním limitem vybere nejvyšší migrační hodnota získaná při použití všech testovacích médií.

1.4 Avšak, zjistí-li se, že při provádění migračních testů s těmito testovacími medii způsobuje některé z těchto medií fyzikální či jiné změny ve zkoušeném vzorku a tyto změny za nejhorších předvídatelných podmínek používání výrobku nenastávají, výsledek s tímto testovacím médiem se vypustí a bude vybrána nejvyšší hodnota ze zbývajících migračních testů

2. Je přípustné vynechat jeden nebo dva náhradní migrační testy specifikované v tabulce 5 za předpokladu, že tyto testy nejsou pro zkoušený vzorek na základě vědeckých důkazů vhodné.

TABULKA 5

Konvenční podmínky pro náhradní migrační zkoušky

Testovací podmínky se simulantem DTestovací podmínky s isooktanemTestovací podmínky s 95% ethanolemTestovací podmínky s MPPO (*)
10 dnů při 5 °C0,5 dne při 5 °C 10 dnů při 5 °C -
10 dnů při 20 °C1 den při 20 °C 10 dnů při 20 °C -
10 dnů při 40 °C2 dny při 20 °C 10 dnů při 40 °C -
2 h při 70 °C0,5 h při 40 °C 2 h při 60 °C -
0,5 h při 100 °C0,5 h při 60 °C (**)2,5 h při 60 °C 0,5 h při 100 °C
1 h při 100 °C1 h při 60 °C (**)3 h při 60 °C (**)1 h při 100 °C
2 h při 100 °C1,5 h při 60 °C (**)3,5 h při 60 °C (**)2 h při 100 °C
0,5 h při 121 °C1,5 h při 60 °C (**)3,5 h při 60 °C (**)0,5 h při 121 °C
1 h při 121 °C2 h při 60 °C (**)4 h při 60 °C (**)1 h při 121 °C
2 h při 121 °C2,5 h při 60 °C (**)4,5 h při 60 °C (**)2 h při 121 °C
0,5 h při 130 °C2 h při 60 °C (**)4 h při 60 °C (**)0,5 h při 130 °C
1 h při 130 °C2,5 h při 60 °C (**)4,5 h při 60 °C (**)1 h při 130 °C
2 h při 150 °C3 h při 60 °C (**)5 h při 60 °C (**)2 h při 150 °C
2 h při 175 °C4 h při 60 °C (**)6 h při 60 °C (**)2 h při 175 °C

(*) MPPO = modifikovaný polyfenylenoxid

(**) Těkavá testovací media jsou používána až do maximální teploty 60 °C

Kapitola IV

Alternativní zkoušky s tukovými simulanty potravin pro stanovení celkové a specifické migrace

1. Je přípustné použít výsledky alternativních migračních zkoušek, jak je specifikováno v této kapitole, pokud jsou splněny následující podmínky:

1.1 výsledky získané ve „srovnávací zkoušce" jsou vyšší nebo shodné s hodnotami získanými při zkoušce se simulantem D

1.2 hodnota migrace stanovená alternativními zkouškami nesmí po aplikaci příslušných redukčních faktorů uvedených v tabulce 3 překračovat migrační limity

Pokud jedna z podmínek uvedených v bodech 1.1 a 1.2 této kapitoly není splněna, musí se provést migrační zkoušky s tukovými potravinovými simulanty D.

2. Je možné vynechat „srovnávací zkoušky" uvedené v odstavci 1.1, pokud existuje jiný nezvratný důkaz, že hodnoty získané v alternativních zkouškách se rovnají nebo jsou větší než hodnoty získané migračními zkouškami.

3. Alternativní zkoušky

3.1 Alternativní zkoušky s těkavými medii

Zkoušky používající těkavá media jako isooktan nebo 95 % ethylalkohol nebo jiná těkavá rozpouštědla nebo směs rozpouštědel se provedou za takových zkušebních podmínek, aby byla splněna podmínka bodu 1.1 této kapitoly.

3.2 „Extrakční zkoušky"

Další zkoušky, kterými může být provedeno ověření stanovených migračních limitů jsou zkoušky, které používají media s velmi silnou extrakční schopností za velmi přísných zkušebních podmínek. Tyto zkoušky mohou být aplikovány za předpokladu, že na základě vědeckých poznatků je ověřeno, že výsledky těchto „extrakčních zkoušek" se rovnají nebo jsou vyšší než výsledky získané v průběhu migračních zkoušek se simulanty potravin.

Kapitola V

PRAVIDLA PRO KONTROLU DODRŽENÍ MIGRAČNÍCH LIMITŮ

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Při porovnávání výsledků zkoušek migrace specifikovaných v této příloze by měla být specifická hmotnost všech simulantů konvenčně rovna 1. Počet miligramů látky (látek) uvolněné (uvolněných) do litru simulantu (mg/l) tak bude číselně odpovídat počtu miligramů látky (látek) uvolněné (uvolněných) na kilogram simulantu a s ohledem na ustanovení kapitoly I. této přílohy, počtu miligramů látky (látek) uvolněné (uvolněných) na kilogramu potraviny.

1.2 Jestliže jsou zkoušky migrace prováděny na vzorcích odebraných z výrobků nebo na vzorcích vyrobených k tomuto účelu a množství potraviny nebo simulantu, které je uvedeno do styku se vzorkem, se liší od množství použitého za skutečných podmínek použití výrobku, musí být získané výsledky korigovány podle následujícího vzorce:

Mm • a2• 1 000
――――
a1 • q

kde:

M je migrace v mg/kg,

m hmotnost látky uvolněné ze vzorku v mg a stanovená zkouškou migrace,

a1 velikost povrchu vzorku v dm2, který je ve styku s potravinou nebo simulantem při zkoušce migrace,

a2 velikost povrchu výrobku v dm2 za skutečných podmínek použití,

q množství potraviny v gramech, které je ve styku s výrobkem za skutečných podmínek použití.

Stanovení migrace se provádí s výrobkem, nebo není-li to možné, se vzorkem odebraným z výrobku, nebo případně s jeho reprezentativním vzorkem.

1.3 Vzorek musí být uveden do styku s potravinou nebo simulantem potravin způsobem, který odpovídá podmínkám při skutečném použití. Za tímto účelem musí být zkouška provedena tak, aby ve styku s potravinou nebo simulantem potravin byly pouze ty části vzorku, které jsou určeny pro styk s potravinami při skutečném použití. Tyto podmínky jsou zvláště důležité v případě výrobků sestávajících z několika vrstev, např. uzávěrů, folií, atd. Zkoušení migrace u vík, těsnicích kroužků, zátek a podobných uzávěrů musí být prováděno jejich použitím s nádobami, pro něž jsou určeny, a způsobem odpovídajícím podmínkám uzavření za normálního nebo předvídatelného použití.

V každém případě je přípustné prokázat dodržení migračních limitů jednou nebo několika přísnějšími zkouškami.

1.4 V souladu s ustanoveními kapitoly II této přílohy se vzorek výrobku uvádí do styku s potravinou nebo odpovídajícím simulantem potravin na dobu a při teplotě, jež jsou zvoleny podle podmínek styku při skutečném použití a podle pravidel tam stanovených. Na konci předepsané doby se v potravině nebo simulantu provede analytické stanovení celkového množství látek (celková migrace) a/nebo specifického množství jedné nebo více látek (specifická migrace) uvolněných vzorkem.

1.5 Jestliže je výrobek určen k opakovanému styku s potravinami, provede se zkouška migrace (zkoušky migrace) třikrát s tímtéž vzorkem za podmínek stanovených v této příloze, přičemž se pokaždé použije nový vzorek potraviny nebo simulantu (simulantů) potravin. Dodržení limitů se posoudí podle velikosti migrace zjištěné při třetí zkoušce. Jestliže existuje nezvratný důkaz, že se migrace při druhé a třetí zkoušce nezvyšuje, a jestliže při první zkoušce není migrační limit překročen (nejsou limity migrace překročeny), nejsou další zkoušky nezbytné.

2. Zvláštní ustanovení týkající se celkové migrace

2.1. Jestliže jsou použity vodné simulanty specifikované v kapitole I této přílohy, může být analytické stanovení celkového množství látek uvolněných vzorkem provedeno odpařením simulantu a zvážením netěkavého zbytku.

2.2. Jestliže je použit rektifikovaný olivový olej nebo kterákoliv jeho náhrada, lze postupovat následujícím postupem.

Vzorek výrobku se zváží před stykem se simulantem a po něm. Simulant absorbovaný vzorkem se extrahuje a kvantitativně stanoví. Zjištěné množství simulantu se odečte od hmotnosti vzorku stanovené po styku se simulantem. Rozdíl mezi počáteční a korigovanou konečnou hmotností vyjadřuje celkovou migraci vztahující se ke zkoušenému vzorku.

2.3 Jestliže je výrobek určen k opakovanému styku s potravinami a zkoušku popsanou v odstavci 1.5 této kapitoly nelze technicky provést, jsou přípustné úpravy výše uvedené zkoušky za předpokladu, že umožňují stanovit velikost migrace při třetí zkoušce. Jedna z možných úprav je popsána níže.

Zkouška se provede se třemi totožnými vzorky výrobku. Jeden z nich se podrobí příslušné zkoušce a stanoví se celková migrace (Mi). Druhý a třetí vzorek se za téže teploty uvede do styku na dobu, která je dvakrát, resp. třikrát delší než doba specifikovaná pro stanovení celkové migrace (Mi), a v obou případech se stanoví celková migrace (M2 resp. M3). Výrobek se považuje za vyhovující, pokud hodnota Mi ani hodnota rozdílu M3 - M2 nepřekračují celkový migrační limit.

2.4 Materiál nebo předmět, který překračuje celkový migrační limit nejvýše o hodnotu odchylky analýzy, by měl být považován za vyhovující této vyhlášce.

Byly zjištěny následující hodnoty odchylek analýzy:

- 20 mg/kg nebo 3 mg/dm2 při zkouškách migrace s rektifíkovaným olivovým olejem nebo tukovými náhradami,

- 12 mg/kg nebo 2 mg/dm2 při zkouškách migrace s jinými simulanty uvedenými v kapitole I.

2.5 Zkoušky migrace pro kontrolu dodržení celkového migračního limitu s použitím rektifikovaného olivového oleje nebo náhražek se neprovádějí, pokud existuje nezvratný důkaz, že analytická metoda je z technického hlediska nevhodná.

2.6 Ve všech těchto případech se na látky, pro něž není stanoven specifický limit migrace nebo jiné omezení, vztahuje všeobecný specifický migrační limit 60 mg/kg, případně 10 mg/dm2. Avšak součet všech stanovených hodnot specifických migrací nesmí překročit celkový migrační limit.

3. Zvláštní pravidla pro ustanovení týkajících se specifických migrací látek

3.1 Oprava specifické migrace v potravinách obsahujících více než 20 % tuku použitím faktoru snížení tuku (FRF):

„Faktorem snížení tuku“ (FRF) se rozumí faktor mezi 1 a 5, kterým se vydělí naměřená migrace lipofilních látek do tukových potravin nebo do simulantu D a jejich náhrad před srovnáním se specifickými migračními limity.

Obecná pravidla

Látky považované za „lipofilní“ látky, pro které se použije faktor FRF, jsou uvedeny v dodatku IV přílohy č.3 k této vyhlášce. Specifická migrace lipofilních látek v mg/kg (M) se opraví použitím faktoru FRF, který se pohybuje mezi 1 a 5 (MFRF). Před srovnáním se stanoveným limitem se použijí tyto rovnice:

MFRF = M / FRF (1)

a

FRF = (g tuku v potravině/kg potraviny)/200= (% tuku × 5) /100 (2)

Tato oprava použitím faktoru FRF není použitelná v těchto případech:

3.1.1 Pokud je materiál nebo předmět ve styku s potravinami obsahujícími méně než 20 % tuku nebo s těmito potravinami má přijít do styku;

3.1.2 Pokud je materiál nebo předmět ve styku s potravinami určenými pro kojence a malé děti podle zvláštního právního předpisu4) nebo s těmito potravinami má přijít do styku;

3.1.3 V případě látek uvedených v seznamech přílohy č. 3, které mají ve sloupci (4) omezení SML= ND, nebo látek, které v seznamech nejsou uvedeny, použitých za funkční bariérou z plastu s migračním limitem 0,01 mg/kg;

3.1.4 V případě materiálů a předmětů, u nichž nelze odhadnout poměr mezi velikostí povrchu a množstvím potraviny, která je s ním ve styku, např. z důvodu jejich tvaru nebo použití, se migrace vypočte použitím konvenčního přepočítávacího faktoru povrch/objem 6 dm2/kg.

Tato oprava použitím faktoru FRF je za určitých podmínek použitelná v tomto případě:

V případě nádob nebo jiných předmětů, které lze naplnit, o objemu méně než 500 mililitrů nebo více než 10 litrů a v případě desek a fólií, které jsou ve styku s potravinami obsahujícími více než 20 % tuku, se migrace buď vypočte jako koncentrace v potravině nebo potravinovém simulantu (mg/kg) a opraví použitím faktoru FRF nebo se znovu vypočte jako mg/dm2 bez použití faktoru FRF. Je-li jedna ze dvou hodnot nižší než SML, má se za to, že materiál nebo předmět je v souladu.“

Použití faktoru FRF nesmí vést ke specifické migraci přesahující celkový migrační limit. “

3.2. Oprava specifické migrace v potravinovém simulantu D:

Specifická migrace lipofilních látek do simulantu D a jeho náhrad se opraví použitím těchto faktorů:

3.2.1 redukčního faktoru podle bodu 2.3.2 této přílohy, dále uváděného jako redukční faktor simulantu D (DRF).

Faktor DRF není použitelný, pokud je specifická migrace do simulantu D vyšší než 80 % obsahu látky v konečném materiálu nebo předmětu (např. tenké fólie). K určení toho, zda je faktor DRF použitelný, jsou zapotřebí vědecké nebo experimentální důkazy (např. zkoušení nejkritičtějších potravin). Použitelný není ani v případě látek uvedených v seznamech Společenství, které mají ve sloupci (4) omezení SML= ND, nebo látek, které v seznamech nejsou uvedeny, použitých za funkční bariérou z plastu s migračním limitem 0,01 mg/kg;

3.2.2 faktoru FRF, který je použitelný pro migraci do simulantů, pokud je znám obsah tuku v potravině, která má být zabalena, a splněny požadavky uvedené v bodu 3.1;

3.2.3 celkového redukčního faktoru (TRF), kterým se rozumí faktor s maximální hodnotou 5, kterým se vydělí naměřená specifická migrace do simulantu D nebo náhrady před srovnáním se stanoveným limitem. Celkový redukční faktor se získává vynásobením faktoru DRF faktorem FRF, jsou-li použitelné oba faktory.“

3.3. Víka, víčka, těsnicí kroužky, zátky a podobné uzávěry

3.3.1 Je-li známo jejich určené použití, zkouší se tyto předměty za použití nádob, pro něž jsou určeny, za podmínek uzavření odpovídajících normálnímu nebo předvídatelnému použití. Předpokládá se, že tyto předměty jsou ve styku s množstvím potraviny, kterou je nádoba naplněna. Výsledky jsou vyjádřeny v mg/kg nebo mg/dm2 v souladu s pravidly uvedenými v § 12, odstavcích 1 a 2 s přihlédnutím k celému dotykovému povrchu uzávěru a nádoby.

3.3.2 Není-li známo jejich určené použití, zkouší se tyto předměty v samostatné zkoušce a výsledek je vyjádřen v mg/předmět. Získaná hodnota se případně přičte k množství, které migruje z nádoby, pro kterou má být tento předmět použit.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Stanovení monomerního vinylchloridu ve výrobcích z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů

1. Předmět a oblast použití

Tato metoda stanoví množství monomerního vinylchloridu ve výrobcích.

2. Princip metody

Obsah monomérního vinylchloridu (VCM) v materiálech nebo výrobcích se stanoví plynovou chromatografíí za použití metody “headspace“, po rozpuštění nebo suspendování vzorku v N,N-dimethylacetamidu.

3. Použité chemikálie

3.1 Vinylchlorid (VC), čistoty vyšší než 99,5 % V/V

3.2 N,N-dimethylacetamid (DMA), prostý všech nečistot se stejným retenčním časem za zkušebních podmínek jako VC nebo vnitřní standard (3.3).

3.3 Diethyleter nebo cis-but-2-en v DMA (3.2) jako roztok vnitřního standardu. Tyto vnitřní standardy nesmí obsahovat žádné nečistoty se stejným retenčním časem jako VC za zkušebních podmínek.

4. Zkušební pomůcky

Poznámka:

Uvádí se pouze přístroje nebo součásti speciálního vybavení. Předpokládá se, že obvyklé přístroje a vybavení jsou k dispozici.

4.1 Plynový chromatograf vybavený automatickým dávkovačem vzorku “head-space“ nebo zařízením pro ruční nástřik vzorku.

4.2 Plameno-ionizační detektor nebo detektory uvedené v bodě 7.

4.3 Kolona pro plynovou chromatografíí

Kolona musí umožňovat oddělení píků vzduchu, VC a vnitřního standardu, pokud je použit. Dále musí kombinace systémů 4.2 a 4.3 umožňovat, aby signál roztoku obsahujícího 0,02 mg VC/litr DMA nebo 0,02 mg VC/kg DMA byl alespoň pětkrát vyšší než šum pozadí.

4.4 Vzorkovací ampule nebo lahvičky se septy ze silikonového elastomeru nebo butylkaučuku.

Při použití ruční techniky dávkování, může odběr vzorku injekční stříkačkou z prostoru nad kapalinou způsobit vytvoření částečného vakua uvnitř ampule nebo lahvičky. Proto při manuálních technikách odběru vzorku, pokud nejsou ampule před odběrem natlakovány, se doporučuje používat velké ampule.

4.5 Injekční mikrostříkačky

4.6 Plynotěsné injekční stříkačky pro ruční odběr vzorku nad kapalinou (headspace)

4.7 Analytické váhy s přesností vážení 0,1 mg.

5. Pracovní postup

UPOZORNĚNÍ: VC je při pokojové teplotě nebezpečná plynná látka, a proto je nutno připravovat roztok v dobře odvětrané digestoři.

Poznámka:
Proveďte všechna potřebná opatření pro zamezení úniku VC nebo DMA.
Při ručním dávkování vzorku by měl být použit vnitřní standard (3.3).
Při použití vnitřního standardu by měl být během celé analýzy používán tentýž roztok.

5.1 Příprava koncentrovaného standardního roztoku VC o koncentraci přibližně 2 000 mg/kg

Do vhodné skleněné nádoby zvážené s přesností na 0,1 mg se vpraví určité množství (např. 50 ml) DMA (3.2). Nádoba s DMA se znovu zváží. K DMA se pomalu stříkačkou přidá určité množství (např. 0,1 g) VC (3.1) v kapalné nebo plynné formě. V případě použití zařízení, které zabraňuje úniku DMA, lze VC přidat také probubláváním do DMA. Nádoba se znovu zváží s přesností na 0,1 mg. Pro dosažení rovnováhy se roztok v nádobě nechá dvě hodiny stát. Standardní roztok se uchovává v chladničce.

5.2 Příprava zředěného standardního roztoku VC

Odebere se zvážené množství koncentrovaného standardního roztoku VC (5.1) a zředí se DMA (3.2) nebo roztokem vnitřního standardu (3.3) na známý objem nebo známou hmotnost. Koncentrace výsledného zředěného standardního roztoku se vyjádří v mg/l nebo mg/kg.

5.3 Sestrojení kalibrační křivky

Kalibrační křivka musí být sestrojena alespoň ze sedm duplicitních stanovení. Přesnost odezev musí být větší než 0,02 mg VC najeden litr nebo kilogram DMA. Kalibrační křivka se vypočítá z těchto bodů metodou nejmenších čtverců, tzn. že regresní přímka musí být vypočtena pomocí následující rovnice.

kde:

y je výška nebo plocha píku každého jednotlivého stanovení,

x koncentrace odpovídající bodům na regresní křivce,

n počet provedených stanovení (n větší nebo roven 14).

Závislost musí být lineární, tj. směrodatná odchylka (s) rozdílů mezi naměřenými hodnotami (yi) a odpovídajícími hodnotami vypočtenými z regresní křivky (zi) dělená průměrnou hodnotou všech naměřených hodnot (y) nesmí překročit 0,07.

Vypočítá se podle:

kde:

yi jsou jednotlivé naměřené odezvy

zi hodnoty odpovídající odezvě (yi) na vypočítané regresní přímce, n≥14

Připraví se dvě série nejméně po sedmi ampulích či lahvičkách (4.4). Do každé ampule nebo lahvičkyse přidá takový objem zředěného standardního roztoku VC (5.2) a DMA (3.2) nebo roztok vnitřního standardu v DMA (3.3), aby výsledné koncentrace VC duplikátních roztoků byly přibližně rovny hodnotám 0, 0,050, 0,075, 0,100, 0,150, 0,200 atd. mg/l DMA nebo mg/kg DMA a aby všechny ampule nebo lahvičky obsahovaly stejné množství DMA, jaké má být použito podle bodu 5.5. Ampule nebo lahvičke se těsně uzavřou a dále se postupuje způsobem popsaným v bodě 5.6. Sestrojí se graf, v němž jsou na svislé ose vyneseny plochy (nebo výšky) píků VC ze stanovení duplicitních roztoků, nebo poměry těchto ploch (nebo výšek) píků k plochám (nebo výškám) píků odpovídajících vnitřnímu standardu a na vodorovné ose jsou vyneseny koncentrace VC v duplicitních roztocích.

5.4 Ověření správnosti přípravy standardních roztoků získaných v bodech 5.1 a 5.2

Při přípravě druhého zředěného standardního roztoku o koncentraci rovné 0,1 mg VC/1 nebo 0,1 mg VC/kg DMA nebo roztoku vnitřního standardu se postupuje podle postupu popsaného v bodech 5.1a 5.2. Průměr dvou chromatografíckých stanovení se u tohoto roztoku nesmí lišit o více než 5 % od odpovídajícího bodu kalibrační křivky. Je-li rozdíl větší než 5 %, vyřadí se všechny roztoky získané v bodech 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 a postup se opakuje od začátku.

5.5 Příprava vzorků materiálů nebo výrobků

Připraví se dvě ampule nebo lahvičky (4.4). Do každé z nich se s přesností na 0,1 mg naváží nejméně 200 mg vzorku získaného z jednoho zkoušeného materiálu nebo výrobku, rozmělněného na malé kousky. Je třeba zajistit, aby do každé ampule nebo lahvičky bylo naváženo stejné množství. Ampule /lahvičky se ihned uzavřou. Do každé ampule/lahvičky se přidá na každý gram vzorku 10 ml nebo 10 g DMA (3.2) nebo 10 ml nebo 10 g roztoku vnitřního standardu (3.3). Ampule/lahvičky se utěsní a dále se postupuje podle bodu 5.6.

5.6 Stanovení plynovou chromatografíí

5.6.1 Ampule/lahvičky se protřepou takovým způsobem, aby nedošlo ke styku kapaliny se septem (4.4) a vytvoří se co možná nejhomogenější roztoky nebo suspenze vzorků materiálu výrobku (5.5).

5.6.2 Všechny utěsněné ampule/lahvičky (5.3, 5.4 a 5.5) se vloží na dvě hodiny do vodní lázně o teplotě 60 ± 1 °C za účelem dosažení rovnováhy. V případě potřeby se znovu protřepou.

5.6.3 Z prostoru nad kapalinou v ampuli/lahvičce se odebere vzorek. Při ručním vzorkování je nutno dbát na to, aby byly odebírány reprodukovatelné vzorky (viz bod 4.4), zejména injekční stříkačka musí být předehřátá na teplotu vzorku. Měří se plochy (nebo výšky) píků odpovídajících VC a, byl-li použit, vnitřnímu standardu.

5.6.4 Jakmile se na chromatogramu objeví píky DMA, odstraní se z kolony (4.3) přebytek DMA vhodnou metodou.

6. Výpočet výsledků

6.1 Interpolací se z grafu odečtou neznámé koncentrace dvojic vzorků. Byl-li použit vnitřní standard, je nutno jej vzít v úvahu. Množství VC v každém z dvojice vzorků zkoušeného výrobku se vypočte za použití následující rovnice:

x =c • V1000
———
m

kde:

x je koncentrace VC ve vzorku výrobku, vyjádřená v mg/kg,

c koncentrace VC v ampuli obsahující vzorek výrobku (viz bod 5.5), vyjádřená v mg/l nebo mg/kg,

V objem nebo hmotnost DMA v ampuli obsahující vzorek výrobku (viz bod 5.5), vyjádřeno v litrech nebo kilogramech,

m hmotnost vzorku výrobku, vyjádřená v gramech.

6.2 Koncentrace VC ve zkoušeném výrobku, vyjádřená v mg/kg, je definována jako průměr dvou koncentrací VC stanovených podle bodu 6.1 za předpokladu, že je splněno kriterium přesnosti uvedené v bodě 8.

7. Ověření množství VC

V případech, kdy obsah VC ve výrobcích, vypočítaný podle bodu 6.2, přesahuje maximální přípustné množství, musí být hodnoty získané analýzou jednotlivých dvojic vzorků (5.6 a 6.1) potvrzeny jedním z níže uvedených tří způsobů:

- použitím alespoň jedné další kolony (4.3) se stacionární fází odlišné polarity. Tento postup je třeba opakovat tak dlouho, až na získaném chromatogramu nebudou žádné známky překrývání píků VC a/nebo vnitřního standardu se složkami vzorku výrobku nebo potraviny či pokrmu.

- použitím jiných detektorů, např. detektor založený na mikroelektrolytické vodivosti

- použitím hmotové spektrometrie; v tomto případě lze s velkou pravděpodobností usuzovat na přítomnost VC, byly-li nalezeny ionty molekul o výchozí hmotnosti (m/e) 62 a 64 v poměru 3 : 1. V případě pochybností je nutno zkontrolovat celé hmotnostní spektrum.

8. Přesnost metody

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení (6.1) provedených najednou nebo v rychlém sledu za sebou u stejného vzorku stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí přesáhnout hodnotu 0,2 mg VC/kg výrobku.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Stanovení vinylchloridu uvolněného výrobky z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů do potravin

1. Předmět a oblast použití

Touto metodou se stanoví obsah vinylchloridu v potravinách.

2. Princip stanovení

Obsah vinylchloridu (VC) v potravinách se stanoví plynovou chromatografií za použití metody “headspace“ (metodou odběru vzorku z prostoru nad substrátem).

3. Použité chemikálie

3.1 Vinylchlorid (VC) o čistotě vyšší než 99,5 % V/V.

3.2 N,N-dimethylacetamid (DMA), prostý veškerých nečistot se stejným retenčním časem za zkušebních podmínek jako VC nebo jako vnitřní standard (3.3).

3.3 Diethylether nebo cis-but-2-en v DMA (3.2) jako roztok vnitřního standardu. Tyto vnitřní standardy nesmějí obsahovat žádné nečistoty se stejným retenčním časem jako VC za zkušebních podmínek.

3.4 Destilovaná nebo demineralizovaná voda ekvivalentní čistoty.

4. Zkušební pomůcky

Poznámka:

Uvádí se pouze přístroje nebo součásti speciálního vybavení. Předpokládá se, že obvyklé přístroje a vybavení jsou k dispozici.

4.1 Plynový chromatograf vybavený zařízením pro automatické dávkování vzorku z prostoru nad substrátem (“headspace“) nebo zařízením pro ruční vstřikování vzorků.

4.2 Plameno-ionizační detektor nebo jiné detektory uvedené v bodě 7.

4.3 Kolona pro plynovou chromatografií

Kolona musí umožňovat oddělení píků vzduchu, VC a vnitřního standardu, pokud je použit. Dále kombinace systémů 4.2 a 4.3 musí umožňovat, aby signál roztoku obsahujícího 0,005 mg VC/litr DMA nebo 0,005 mg VC/kg DMA byl roven nejméně pětinásobku šumu pozadí.

4.4 Ampule nebo lahvičky na vzorky musí být opatřeny septy ze silikonu nebo butylkaučuku.

Při použití ručního dávkování vzorku může při odběru vzorku injekční stříkačkou z prostoru nad kapalinou vzniknout podtlak uvnitř ampule nebo lahvičky. Proto se při manuálních technikách dávkování vzorku, pokud nejsou ampule před odběrem natlakovány, doporučuje používat velké ampule.

4.5 Injekční mikrostříkačky.

4.6 Plynotěsné injekční stříkačky pro ruční dávkování vzorku z prostoru nad kapalinou (headspace).

4.7 Analytické váhy s přesností vážení 0,1 mg.

5. Pracovní postup

UPOZORNĚNÍ: VC je nebezpečná látka a při pokojové teplotě je v plynném stavu. Proto příprava roztoku musí být prováděna v dobře odvětrané digestoři.

Poznámka:
Proveďte všechna potřebná opatření pro zamezení úniku VC nebo DMA.
Při ručních technikách dávkování vzorku by měl být použit vnitřní standard (3.3).
Při použití vnitřního standardu je nutno používat v průběhu celého postupu tentýž roztok.

5.1 Příprava standardního roztoku VC (roztok A)

5.1.1 Koncentrovaný standardní roztok VC o koncentraci přibližně 2 000 mg/kg

Do vhodné skleněné nádoby zvážené s přesností na 0,1 mg se nalije určité množství (např. 50 ml) DMA (3.2). Nádoba s DMA se znovu zváží. K DMA se pomalým vstřikováním přidá určité množství (např. 0,1 g) VC (3.1) v kapalné nebo plynné formě. VC lze přidat také jeho probubláváním do DMA za předpokladu, že se použije zařízení zabraňující ztrátám DMA. Nádoba se znovu zváží s přesností na 0,1 mg. Pro dosažení rovnováhy se roztok v nádobě nechá dvě hodiny stát. Používá-li se vnitřní standard, přidá se tento vnitřní standard v takovém množství, aby jeho koncentrace v koncentrovaném standardním roztoku VC byla stejná, jako koncentrace roztoku vnitřního standardu připraveného podle bodu (3.3). Standardní roztok se uchovává v chladničce.

5.1.2 Příprava zředěného standardního roztoku VC

Odvážené množství koncentrovaného standardního roztoku VC (5.1.1) se zředí na známý objem nebo na známou hmotnost použitím DMA (3.2) nebo roztokem vnitřního standardu (3.3). Koncentrace výsledného zředěného standardního roztoku (roztok A) se vyjádří v mg/l nebo mg/kg.

5.1.3 Sestrojení kalibrační křivky pomocí roztoku A

Kalibrační křivka musí být sestrojena pomocí bodů nejméně sedmi duplicitních stanovení. Opakovatelnost odezev musí být menší než 0,002 mg VC najeden litr nebo kilogram DMA. Kalibrační křivka se vypočítá z těchto bodů metodou nejmenších čtverců, tzn. že regresní přímka se vypočítá za použití následující rovnice:

kde:

y je výška nebo plocha píku jednotlivého stanovení,

x odpovídající koncentrace na regresní přímce,

n počet provedených stanovení (n větší nebo rovno 14).

Křivka musí být lineární, tj. standardní odchylka (s) rozdílů mezi naměřenými odezvami (yi) a odpovídajícími hodnotami odezev vypočítaných z regresní přímky (zi) dělená střední hodnotou (y) všech naměřených odezev nesmí přesáhnout 0,07:

Vypočítá se pomocí výrazu:

kde:

yi jsou jednotlivé naměřené odezvy,

zi hodnoty odpovídající odezvě (yi) na vypočítané regresní přímce, n ≥ 14.

Připraví se dvě série nejméně po sedmi ampulích (4.4). Do každé ampule se přidá takový objem zředěného standardního roztoku VC (5.1.2) a DMA (3.2) nebo roztok vnitřního standardu v DMA (3.3), aby konečná koncentrace VC duplikátních roztoků byla přibližně rovna hodnotám 0, 0,005, 0,010, 0,020, 0,030, 0,040, 0,050, atd. mg/l DMA nebo mg/kg DMA a každá ampule obsahovala stejný celkový objem roztoku. Množství zředěného standardního roztoku VC (5.1.2) musí být takové, aby poměr mezi celkovým objemem (mikrolitry) přidaného roztoku VC a množstvím DMA (g nebo ml) nebo roztoku vnitřního standardu (3.3) nebyl větší než 5. Ampule se utěsní a naloží se s nimi postupem popsaným v bodech 5.4.2, 5.4.3 a 5.4.5. Sestrojí se graf, kde na ose y jsou vyneseny plochy (nebo výšky) píků VC duplikátních roztoků, nebo poměr těchto ploch (nebo výšek) k plochám (nebo výškám) odpovídajících píků vnitřního standardu, a na ose x jsou vyneseny koncentrace VC duplikátních roztoků.

5.2 Ověření správnosti přípravy standardních roztoků získaných v bodě 5.1

5.2.1 Příprava druhého standardního roztoku VC (roztok B)

Opakuje se postup popsaný v bodech 5.1.1 a 5.1.2 za účelem získání druhého standardního roztoku, v tomto případě s koncentrací přibližně rovnou 0,02 mg VC/l nebo 0,02 mg VC/kg DMA nebo roztoku vnitřního standardu. Tento roztok se umístí do dvou ampulí (4.4). Ampule se utěsní a naloží se s nimi postupem uvedeným v bodech 5.4.2, 5.4.3 a 5.4.5.

5.2.2 Ověření správnosti roztoku A

Jestliže se průměr dvou chromatografických stanovení týkajících se roztoku B (5.2.1) neliší o více než 5 % od odpovídajícího bodu křivky odezvy získané v bodě 5.1.3, je správnost roztoku A prokázána. Je-li rozdíl větší než 5 %, vyřadí se všechny roztoky získané v bodech 5.1 a 5.2 a postup se opakuje od začátku.

5.3 Sestrojení kalibrační křivky “standardního přídavku“

Poznámka: Křivka se musí skládat alespoň ze sedmi dvojic bodů.

Křivka musí být vypočítána z těchto bodů metodou nejmenších čtverců (5.1.3, třetí pododstavec).

Závislost musí být lineární, tj. standardní odchylka(y) rozdílů mezi naměřenými odezvami (yi) a odpovídajícími hodnotami odezev vypočítanými z regresní přímky (zi) dělených průměrnou hodnotou (ȳ) všech naměřených odezev nesmí přesáhnout 0,07 (5.1.3, čtvrtý pododstavec).

5.3.1 Příprava vzorku

Vzorek analyzované potraviny musí být reprezentativním vzorkem potraviny předložené k analýze. Proto musí být před odběrem vzorku potravina promíchána nebo rozdrobena na malé kousky a promíchána.

5.3.2 Postup

Připraví se dvě série alespoň po sedmi ampulích (4.4). Do každé ampule se vloží minimálně 5 g vzorku získaného ze zkoušené potraviny (5.3.1). Zajistí se, aby do každé ampule bylo přidáno stejné množství. Ampule se okamžitě uzavřou. Do každé ampule se přidá na každý gram vzorku 1 ml nejlépe destilované vody, nebo demineralizované vody alespoň stejné kvality, nebo, je-li zapotřebí, příslušného rozpouštědla, (poznámka: u homogenních potravin přídavek destilované nebo demineralizované vody není nutný). Do každé ampule se přidá takový objem zředěného standardního roztoku VC (5.1.2), obsahujícího vnitřní standard (3.3), pokud se považuje za užitečné, aby koncentrace VC přidaného do ampulí byly rovny hodnotám 0, 0,005, 0,010, 0,020, 0,030, 0,040, 0,050 atd. mg/kg potraviny. Zajistí se, aby celkový objem DMA nebo DMA obsahující vnitřní standard (3.3) byl stejný v každé ampuli. Množství zředěného standardního roztoku VC (5.1.2) a doplňujícího DMA, pokud byl použit, musí být takový, aby poměr mezi celkovým objemem (mikrolitry) těchto roztoků a množstvím (g) potraviny obsažené v ampuli byl co možná nejmenší, ale ne více než 5, a byl stejný ve všech ampulích. Ampule se utěsní a naloží se s nimi postupem uvedeným v bodě 5.4.

5.4 Stanovení plynovou chromatografií

5.4.1 Ampule se protřepou takovým způsobem, aby nedošlo ke styku obsažené kapaliny se septem (4.4), a aby se získaly co nejhomogennější roztoky nebo suspenze vzorků potraviny.

5.4.2 Všechny utěsněné ampule (5.2 a 5.3) se dají na dvě hodiny do vodní lázně o teplotě 60 ± 1 °C za účelem dosažení rovnováhy. V případě potřeby se znovu protřepou.

5.4.3 Z prostoru nad kapalinou v ampuli se odebere vzorek. Při ručním dávkování se musí dbát na to, aby byly odebírány reprodukovatelné vzorky (4.4), zejména injekční stříkačka musí být předehřátá na teplotu vzorku. Měří se plochy (nebo výšky) píků odpovídajících VC a, byl-li použit, vnitřnímu standardu.

5.4.4 Sestrojí se graf, ve kterém se na osu y vynesou hodnoty ploch (nebo výšek) píků VC, nebo poměr hodnot ploch (nebo výšek) píků VC k plochám (nebo výškám) píků vnitřního standardu a na osu x se vynese množství (mg) přidaného VC, vztažené na množství vzorku poživatiny navážené do jednotlivých ampulí (kg). Z grafu se odečte úsek na ose x. Získaná hodnota odpovídá koncentraci VC ve zkoušeném vzorku poživatiny.

5.4.5 Jakmile se na chromatogramu objeví pík DMA, odstraní se přebytek DMA z kolony (4.3), za použití vhodné metody.

6. Výsledky

VC uvolněný výrobkem do zkoušené potraviny vyjádřený v mg/kg, je definován jako průměr dvou stanovení (5.4), za předpokladu, že je splněno kriterium reprodukovatelnosti uvedené v bodě 8.

7. Ověření množství VC

V případech, kdy množství VC uvolněného z výrobku do potravin a vypočtené podle bodu 6 přesahuje kriterium uvedené v § 13 odst. 3 vyhlášky, musí být hodnoty získané v každém ze dvou stanovení (5.4) potvrzeny jedním ze tří následujících způsobů:

- použitím alespoň jedné další kolony (4.3) se stacionární fází odlišné polarity. Tento postup je třeba opakovat tak dlouho, až na získaném chromatogramu nebudou žádné známky překrývání píků VC a/nebo vnitřního standardu se složkami vzorku potraviny.

- použitím jiných detektorů, např. detektor založený na mikroelektrolytické vodivosti

- v případě použití.hmotnostní spektrometrie; lze s velkou pravděpodobností usuzovat na přítomnost VC, byly-li nalezeny ionty molekul o výchozí hmotnosti (m/e) 62 a 64 v poměru 3 : 1. V případě pochybností je nutno zkontrolovat celé hmotnostní spektrum.

8. Přesnost metody

Rozdíl mezi výsledky dvou stanovení (5.4) provedených najednou nebo v rychlém sledu za sebou u stejného vzorku stejným pracovníkem za stejných podmínek nesmí přesáhnout hodnotu 0,003 mg VC/kg potraviny.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Seznam látek pro výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku a podmínky jejich použití

1. Elastomery

na bázi těchto sloučenin:

1.1 Část A

1.1.1 ethylen

1.1.2 propylen

1.1.3 1-buten

1.1.4 isobuten

1.1.5 1,3-butadien

1.1.6 isopren

1.1.7 styren

1.1.8 alfa-methylstyren

1.1.9 divinylbenzen

1.1.10 dicyklopentadien; (tricyklo[5,2,1,02,6]deka-3,8-dien)

1.1.11 5-methylen-2-norbornen; (5-methylen-bicyklo[2,2,1] hept-2-en)

1.1.12 5-vinyl-2-norbornen; (5-vinyl-bicyklo[2,2,1] hept-2-en)

1.1.13 silany a siloxany pro silikonové elastomery s nejméně jednou OH skupinou a jednou nebo více CH3 skupinami na každém Si atomu.

1.2 Část B

1.2.1 1,4-hexadien

1.2.2 chloropren; (2-chlor-1,3-butadien)

1.2.3 2,3-dichlor-1,3-butadien

1.2.4 1,2,3 -trichlor-1,3 -butadien

1.2.5 akrylonitril

1.2.6 kyselina methakrylová

1.2.7 methylmethakrylát

1.2.8 ethylenglykoldimethakrylát

1.2.9 vinylacetát

1.2.10 methylakrylát

1.2.11 ethylakrylát

1.2.12 butylakrylát

1.2.13 terc.butylakrylát

1.2.14 vinylaikylether

*) v seznamu u některých látek jsou v závorce za běžně užívanými názvy uvedeny názvy systematické podle nomenklatury IUPAC nebo jiné obvyklé názvy.

2. Vulkanizační činidla

Síťovací činidla:

2.1 Část A

2.1.1. síra

2.2 Část B

2.2.1. bis (2,4-dichlorbenzoyl) peroxid 1/

2.2.2 dibenzoylperoxid 1/

2.2.3 dikumylperoxid 1/

2.2.4 di-terc.butylperoxid 1/

3. Urychlovače

3.1 Část A

3.1.1 tetramethylthiurammonosulfid 2/

3.1.2 tetramethylthiuramdisulfid 2/

3.1.3 tetraethylthiuramdisulfid 2/

3.1.4 tetrabutylthiurammonosulfid 2/

3.1.5 sym-dimethyldifenylthiuramdi sulfid 2/

3.1.6 di-N-pentamethylenthiuramtetrasulfid 2/

3.1.7 di-thio-bis(2-benzothiazol) 2/

3.1.8 N,N-dimethyldithiokarbamát zinečnatý 3/

3.1.9 N,N-diethyldithiokarbamát zinečnatý 3/

3.1.10 N,N-dibutyldithiokarbamát zinečnatý 3/

3.1.11 N,N-dibenzyldithiokarbamát zinečnatý 3/

3.1.12 pentamethylendithiokarbamát zinečnatý 3/

3.1.13 ethylfenyldithiokarbamát zinečnatý 3/

3.2 Část B

3.2.1 1,3-difenylguanidin - nejvýše 0,3 %

3.2.2 1-(2-tolyl)biguanid; (o-tolylbiguanid) - nejvýše 1,0 %

3.2.3 2-merkapto-benzothiazol (a/nebo Zn sůl) - nejvýše 0,05 % 3/

4. Aktivátory

4.1 Část A

4.1.1 mastné kyseliny C6-C18 4/

4.1.2 zinečnaté soli mastných kyselin C6-C18 3/,4/

4.1.3 oxid zinečnatý 3/

4.1.4 uhličitan zinečnatý 3/ /

4.2. Část B

4.2.1 amidy mastných kyselin C14-C22 4/

4.2.2 uhličitan hořečnatý

4.2.3 oxid hořečnatý

4.2.4 dibutylamin 5/

4.2.5 dibutylamoniumoleát 5/

5. Retardéry

5.1 Část A

5.1.1 kyselina benzoová -nejvýše 1,0 % 6/

5.1.2 kyselina salicylová -nejvýše 1,0 % 6/

5.1.3 kyselina stearová -nejvýše 1,5 % 6/

5.1.4 ftalanhydrid -nejvýše 0,5 % 6/

6. Antidegradanty

6.1 Část A

6.1.1 2,6-di-terc.butyl-4-methylfenol 7/

6.1.2 pentaerythritol-tetrakis[3-(3o5o-di-terc.butyl-4°-hydroxyfenyl)] propionát 7/

6.1.3 1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxybenzyl) benzen 7/

6.1.4 2,4-bis(oktylthiomethyl)-6-methylfenol - nejvýše 0,3 % 7/

6.2 Část B

6.2.1 reakční produkt: styren s difenylaminem 8/,9/

6.2.2 reakční produkty: styren a/nebo alfa-methyl-styren a/nebo alkeny (C3-C12) s fenolem a/nebo methylfenolem 9/

6.2.3 2,6-di-terc.butyl-4-methylfenol 9/

6.2.4 2,2'-methylen-bis(4-methyl-6-terc.butylfenol) 9/

6.2.5 2,2'-methylen-bis(4-methyl-6-cyklohexylfenol) 9/

6.2.6 2,2'-methylen-bis[4-methyl-6-(l-methylcyklohexyl)fenol] 91 6.2.1 2,2'-methylen-bis(4-methyl-6-terc.oktylfenol) 9/

6.2.8 2,2'-methylen-bis(4-methyl-6-nonylfenol) 9/

6.2.9 2,2'-isobutyliden-bis(4,6-dimethylfenol) 9/

6.2.10 4,4'-butyliden-bis(3-methyl-6-terc.butylfenol) 9/

6.2.11 oktadecyl-3-(3 ',5'-di-terc.butyl-4'-hydroxyfenyl)propionát - nejvýše 0,5 % 9/

6.2.12 tris-(mono- a dinonylfenyl)fosfit 8/,9/,10/

6.2.13 směs alkylovaných arylfosfitů (Antioxidant 6) 8/, 9/,10/

7. Zpracovatelské přísady

7.1 Část A

7.1.1 diisooktyladipát

7.1.2 di-n-oktylsebakát

7.1.3 rafinovaný minerální olej 11/

7.1.4 mikrokrystalický parafin 12/

7.1.5 zinečnaté a sodné soli mastných kyselin C6-C18 4/

7.1.6 lecithin 13/

7.1.7 polydimethylsiloxany

7.1.8 polyethylen 14/

7.1.9 polyethylenglykol (polyoxy ethylen) molekulová hmotnost vyšší než 4000 (s obsahem ethylenglykolu a/nebo bis(2-hydroxyethyl)etheru menším než 0,3 %)

7.1.10 disproporcionovaná kalafuna a/nebo její draselná či sodná sůl

7.2 Část B

7.2.1 dibutylsebakát

7.2.2 acetyltributylcitrát

7.2.3 stearát vápenatý

7.2.4 parafin 15/

7.2.5 epoxidovaný sojový olej 16/

7.2.6 butylestery kyselin sojového oleje 16/

7.2.7 alkylsulfát sodný (alkyl C8-C18)

7.2.8 močovina - nejvýše 3,0 %

7.2.9 xylenolformaldehydová pryskyřice 17/,18/

7.2.10 melaminresorcinformaldehydová pryskyřice 17/,18/

7.2.11 sodná sůl kondenzačního produktu naftalensulfonové kyseliny a formaldehydu 18/

7.2.12 azodikarbonamid - nejvýše 3,0 %

7.2.13 polyethylenglykol (molekulová hmotnost vyšší než 200; s obsahem ethylenglykolu a/nebo bis(2-hydroxyethyl)etheru menším než 0,3 %) a jeho ethery s alkoholy (jednosytnými, primárními, lineárními, nasycenými C4-C18 a oleylalkoholem 19/

7.2.14 kumaronová pryskyřice

7.2.15 faktis 20/

8. Plniva

8.1 Část A

8.1.1 uhličitan vápenatý

8.1.2 uhličitan hořečnatý

8.1.3 uhličitan zinečnatý

8.1.4 oxid hlinitý

8.1.5 oxid hořečnatý

8.1.6. oxid křemičitý

8.1.7. oxid titaničitý

8.1.8 křemičitan vápenatý

8.1.9 křemičitan hořečnatý

8.1.10 křemičitan hlinitý

8.2 Část B

8.2.1 Saze - nejvýše 10,0 % 21/

9. Požadavky na hotové výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku

9.1 Při posuzování výrobků kategorie I a II se provádějí následující zkoušky vodného výluhu, připraveného vyluhováním 8 gramů výrobku destilovanou vodou1), při teplotě 100 °C po dobu 0,5 hodiny. Výrobek musí splňovat následující hygienické požadavky:

a) Redukující látkynejvýše 15 ml 0,002 mol/l KMnO4
b) Odpareknejvýše 20,0 mg. dm -2
c) Opalescence a zákalnegativní1)
d) Primární aromatické aminynegativní1)
e) Důkaz amonných iontůnegativní1)
f) Důkaz sirníků a kyselých sirníkůnegativní1)
g) Důkaz sirnatanůnegativní1)
h) Důkaz baryanegativní1)
i) Sekundární alifatické aminy 22/nejvýše 5,0 mg.dm-2

9.2 Při posuzování výrobků kategorie III a IV se provádějí zkoušky vodného výluhu, připraveného vyluhováním 8 gramů výrobku při teplotě 40 °C po dobu 24 hodin u kategorie III a po dobu 0,5 hodiny u kategorie IV. Pryž musí splňovat následující požadavky:

a) Redukující látkynejvýše 30 ml 0,002 mol/l KMnO4
b) Odpareknejvýše 10,0 mg.dm-2
c) Primární aromatické aminynegativní1)
d) Důkaz amonných iontůnegativní1)
e) Důkaz sirníků a kyselých sirníkůnegativní1)
f) Důkaz sirnatanůnegativní1)
g) Důkaz baryanegativní1)
h) Sekundární alifatické aminynegativní1)

9.3 Při posuzování výrobků kategorie V se provádějí zkoušky vodného výluhu, připraveného vyluhováním výrobku při teplotě 40 °C po dobu 0,5 hodiny. Výrobek musí splňovat následující požadavky:

Odpareknejvýše 10,0 mg.dm-2

9.4 U silikonových elastomerů kategorie I až V se provádí následující zkoušky vodného výluhu připraveného vyluhováním 1 dm-2 výrobku ve 100 ml destilované vody při teplotě 20 °C po dobu 24 hodin:

a) Oxidovatelné látkynejvýše 0,5 mg KMnO4 /100 ml
b) Odparek nejvýše 10,0 mg.dm-2

9.5 U výrobků kategorie I se stanovuje obsah uvolněných N-nitrosaminů a N-nitro-sovatelných látek po jejich vyluhování z 10 gramů elastomerů do 50 ml roztoku modelujícího sliny připraveného podle odstavce 9.6 této přílohy při teplotě 40 ± 2 °C po dobu 24 hodin a po jejich následném vyextrahování dichlormethanem prostým nitrosaminů, metodou plynové chromatografie. Celkové množství uvolněných N-nitrosaminů nesmí překročit 0,01 mg v 1 kg elastomerů a množství N-nitrosovatelných látek nesmí překročit 0,1 mg v 1 kg elastomerů.

9.6 Zkušební roztok modelující sliny je roztok o pH 9, obsahující 4,2 g hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3), 0,5 g chloridu sodného (NaCl), 0,2 g uhličitanu draselného (K2CO3), a 0,03 g dusitanu sodného (NaNO2), v 1000 ml destilované vody nebo vody ekvivalentní kvality.

Poznámky:

1/ Zbytky peroxidů v hotovém výrobku ze silikonového elastomerů nesmí být prokazatelné.

2/ Sirné sloučeniny ve výluhu z hotového výrobku nesmí být prokazatelné.

3/ Celkový obsah sloučenin zinku ve vulkanizovaném výrobku nesmí překročit 2,0 % (vztaženo na zinek).

4/ Nasycené i nenasycené alifatické nerozvětvené monokarboxylové kyseliny s obsahem nezmýdelnitelného podílu nejvýše 1,0 %.

5/ Tyto látky nebo jejich rezidua ve výluhu z hotového výrobku nesmí být prokazatelné

6/ Celkem nejvýše 2,5 %.

7/ Jen jako součást základního elastomerů.

8/ Výrobky z elastomerů, vyrobených z těchto sloučenin nesmějí být používány pro styk s tuky a potravinami obsahujícími více než 5 % tuku.

9/ Celkem nejvýše 1,0 %.

10/ Požadavky na čistotu fosfitových antioxidantů: obsah nezreagovaných nonylfenolů (nonylfenol a dinonylfenol) může být nejvýše 6,0 %. Obsah volného nesubstituováného fenolu může být nejvýše 0,05 %. Obsah tris(nonyl-fenyl)fosfátu a bis(nonylfenyl)-fosfitu nesmí dohromady překročit 1,0 %. Jako prostředek pro zabránění hydrolýze smí být k tris(nonylfenyl)fosfitu přidáno nejvýše 1,0 % tri-2-propanol-aminu. Tato látka nesmí být v hotových výrobcích prokazatelná.

11/ Český lékopis 1997, 2. díl

12/ Použití jednotlivých typů pro styk s potravinami schválených orgánem ochrany veřejného zdraví.

13/ Peroxidové číslo nejvýše 10,0.

14/ Polyethylen vyhovující hygienickým požadavkům § 10 vyhlášky

15/ Parafiny schválené orgánem ochrany veřejného zdraví.

16/ Jodové číslo nejvýše 8,0.

17/ Celkem nejvýše 5,0 %.

18/ Obsah formaldehydu ve výluhu z hotového výrobku do simulantů potravin a za vyluhovacích podmínek podle přílohy č. 4 a poměru 1 cm2 : 1 ml nejvýše 0,1 mg.dm-2.

19/ Nejvýše 1,0 %.

20/ Jako surovinu pro výrobu faktisu lze použít pouze přírodní nebo hydrogenované tuky a oleje rostlinného nebo živočišného původu, nikoli však oxidované.

21/ Pro vybrané aplikace, kde přichází malá plocha elastomerů do styku s větším objemem potraviny po dobu nepřesahující 10 minut, za teploty místnosti nebo nižší (např. pryžové součásti dojicích přístrojů, těsnění pro stroje na zpracování mléka, těsnění pro potrubí čerpadla a ventily pro rozvod pitné vody, čerpadlové statory, dopravníkové pásy, sací a tlakové vedení pro plnění a vyprazdňování kontejnerů,

22/ Provádí se pouze u výrobků kategorie II.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Seznam kovů, slitin a pájek pro výrobu materiálů a výrobků

1. Kovy a slitiny

1.1 Korozivzdorné ocele (tzv. nerez ocele obsahující nejvýše 21 % chromu, 14 % niklu a 10,5 % manganu

1.2 Litina, různé druhy ocelí a slitiny železa, které snadno podléhají rzi, musí být proti ní opatřeny vhodnou povrchovou úpravou specifikovanou vyhláškou nebo musí být použity pouze pro styk se suchými potravinami, a to za podmínek, kdy nebude docházet ke korozi výrobku.

1.3 Hliník: kov s minimálním hmotnostním podílem 99,0 % Hmotnostní podíl každého jiného prvku nesmí překročit následující mezní hodnoty: 1,0 % (železo + křemík), 0,1 % mědi, jestliže obsah chrómu a/nebo manganu je větší než 0,05 % a/nebo jestliže obsah chrómu je menší než 0,05 % a manganu větší než 0,05 %, 0,20 % mědi, za předpokladu, že ani chrom, ani mangan nepřekročí hmotnostní podíl 0,05 %, prvky (bor, chrom, hořčík mangan, nikl, zinek) jednotlivě 0,10 %, ostatní prvky méně než 0,05 % jednotlivě. 1/

1.4 Slitiny hliníku obsahující maximální hmotnostní podíl následujících prvků: 13,5 % křemíku, 2,0 % železa, 0,5 % mědi , 4,0 % manganu, 11,0 % hořčíku , 0,35 % chrómu, 3,0 % niklu, 0,25 % zinku 0,2 % antimonu, 0,10 % cínu, 0,2 % stroncia 0,3 % zirkonia, 0,3 % titanu a jiných prvků celkem 0,15 % z toho maximálně 0,05 % jednotlivě. 1/

1.5 Neželezné slitiny různých prvků pokud obsahují nejvýše toto množství prvků: 0,01% arzénu, 5 % chrómu, 0,01 % kadmia, 2,5 % mědi, 2 % niklu, 0,5 % olova, 5 % hliníku, ostatní prvky jednotlivě do 0,1 %, úhrnně však do 0,8 %, s výjimkou slitiny britanium používanou podle vyhlášky č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, zpracování a skladování lihu6).

Tyto slitiny mohou obsahovat cín, hořčík, vápník, křemík, mangan, titan a stříbro bez omezení množství.

1.6 Cín obsahující nejvýše 0,1 % olova, 0,3 % arzénu, 0,1 % vizmutu a 0,05 % antimonu.

1.7 Stříbro, zlato, platina, iridium, rhodium a jejich slitiny.

1.8 Titan.

1.9 Měď a její slitiny se zinkem, cínem, nebo hliníkem ( mosaz, bronz a hliníkový bronz), pokud neobsahují více než 0,5 % olova, 0,01 % arzénu a 0,1 % antimonu, avšak pouze pro tyto účely:

1.9.1 K výrobě vah, jejich částí (např. misek), závaží, hmoždířů včetně paliček;

1.9.2 K výrobě kotlů, kotlíků, dražovacích bubnů, varných a podobných nádob v cukrářské výrobě a v cukrovinkářském průmyslu;

1.9.3 K výrobě varných souprav, chladících stoků, usazovacích kádí a sprchových chladičů mladiny v pivovarském průmyslu;

1.9.4 K výrobě kohoutů nebo jiných armatur, trubek a potrubí v různých potravinářských zařízeních, pokud přicházejí pouze do krátkodobého styku s potravinami, nikoliv však s kapalinami, které obsahují volný nebo vázaný oxid uhličitý (např. u kyvet pro sodovou vodu, limonády, u výčepního zařízení pro pivo apod.);

1.11 Slitiny cínu, olova, vizmutu a antimonu pro výrobu pojistek o maximálním průměru do 10 mm pro tlakové nádoby a hrnce.

2. Pájky

2.1 Cínové pájky s olovem s nejvyšším obsahem 10 % olova a 0,15 % antimonu, 0,1 % vizmutu, 0,05  % arzénu a 0.1 % kadmia.

2.2 Cínové pájky se zinkem s nejvyšším obsahem 30 % zinku, 0,5 % olova a 0,1 % kadmia.

2.3 Čisté stříbro, slitiny stříbra s mědí, cínem, zinkem a fosforem s nejvyšším obsahem 35 % zinku, 6 % fosforu a 0,5 % olova. 2/

2.4 Pájky ze slitin stříbra, mědi, manganu, niklu a zinku obsahující nejvýše 6,5 % manganu, 4 % niklu, 23 %zinku a 5 % olova. 2/

2.5 Pájky ze slitiny mědi a fosforu s nejvyšším obsahem 10 % fosforu, 0,5 % antimonu a 0,1 % olova. 2/

2.6 Pájky ze slitin mědi, niklu a zinku s nejvyšším obsahem 10 % niklu, 40 % zinku a 0,05% olova. 2/

2.7 Pájky ze slitin hliníku, křemíku a manganu, u nichž obsah nečistot a příměsí dalších prvků nepřesahuje hodnoty uvedené v odstavci 1.4 části 1 této přílohy.

Poznámky:

1/ Hliník a jeho slitiny (podle odstavců 1.3. a 1.4.) mohou být použity jen tam, kde přijdou do styku s potravinami, s vyloučením silně kyselých potravin (t.j. pH

2/ Tyto pájky lze použít pouze k pájení mědi a měděných slitin podle bodu 1.9 části 1 této přílohy.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Oddíl 1

Hygienické požadavky na výrobky ze skla, sklokeramiky, keramiky, porcelánu a předmětů se smaltovaným povrchem

1. Limity migrace olova a kadmia ve výluzích z výrobků ze skla, sklokeramiky, keramiky, porcelánu a předmětů se smaltovaným povrchem, připravených podle kapitoly II této přílohy nebo podle normalizované normy:

olovo (Pb)kadmium (Cd)
1.1kategorie 10,8 mg.dm-20,07 mg.dm-2
1.2kategorie 24,0 mg.l-10,3 mgl-1
1.3kategorie 31,5 mg.l-10,1 mg.l-1
1.4okraj pro pití2,0 mg/předmět0,20 mg/předmět

2. Limity migrace olova a kadmia ve výluzích z dětských sacích lahví

olovo [mg .l-1]kadmium [mg.l-1]
2.1.vnitřní povrch0,250,03
2.2.vněj ší povrch2,000,15

3. Jestliže hodnoty migrace olova, kadmia ze silikátového výrobku nepřekročí limit migrace o více než 50%, považuje se výrobek za vyhovující požadavkům této vyhlášky tehdy, pokud alespoň tři jiné výrobky stejného tvaru, rozměrů, se stejným dekorem a glazurou budou podrobeny zkoušce za podmínek stanovených v oddílu 2 této přílohy a průměrná množství olova, kadmia uvolněná z těchto výrobků nepřekročí stanovené limity migrace, přičemž žádný z těchto výrobků nesmí přesáhnout tyto limity o více než 50 %.

Oddíl 2

1. Základní pravidla pro ověření migrace olova a kadmia

1.1. Zkušební kapalina („simulant")

4% (V/V) čerstvě připravený vodný roztok kyseliny octové.

1.2. Zkušební podmínky

Zkouška se provádí při teplotě 22 ± 2 °C po dobu 24 ± 0,5 hodiny.

Má-li být stanoveno množství migrace olova, vzorek se zakryje vhodným materiálem a vystaví se obvyklým světelným podmínkám v laboratoři.

Má-li být stanoveno množství migrace kadmia nebo olova a kadmia, zakryje se vzorek tak, aby bylo zajištěno, že zkoušený povrch je udržován v naprosté tmě.

1.3 Způsob plnění vzorků zkušební kapalinou

1.3.1. Vzorky, které lze plnit

Výrobek se naplní 4% (V/V) roztokem kyseliny octové do úrovně nejvýše 1 mm pod bodem, kde by kapalina přetekla; vzdálenost se měří od horního okraje vzorku. Vzorky s plochým nebo mírně šikmým okrajem by měly být plněny tak, aby vzdálenost mezi povrchem kapaliny a bodem, kde by kapalina přetekla, byla nejvýše 6 mm, měřeno podél šikmého okraje.

1.3.2. Vzorky, které nelze plnit

Povrch vzorku, který není určen pro styk s potravinou, se nejdříve pokryje ochrannou vrstvou schopnou odolat působení 4% (V/V) roztoku kyseliny octové. Vzorek se poté ponoří do nádoby obsahující známý objem roztoku kyseliny octové tak, aby povrch určený pro styk s potravinami byl zcela pokryt zkušební kapalinou.

1.4. Stanovení plochy povrchu

Plocha povrchu výrobků kategorie 1 je shodná s plochou povrchu menisku vytvořeného povrchem volné kapaliny při dodržení požadavků na plnění výrobků, stanovených výše v bodě 1.3.

2. Analytická metoda pro stavení migrace olova a kadmia

2.1. Předmět a oblast použití

Metoda umožňuje stanovit specifickou migraci olova, kadmia.

2.2. Podstata metody

Stanovení specifické migrace olova, kadmia se provede instrumentální analytickou metodou, která splňuje kritéria specifikovaná v bodě 4.

2.3. Reakční činidla

Veškerá reakční činidla musí být čistoty p.a., není-li určeno jinak.

Je-li zmíněna voda, rozumí sejí vždy destilovaná voda nebo voda ekvivalentní čistoty.

2.3.1. 4% (V/V) vodný roztok octové kyseliny

Do destilované vody se přidá 40 ml ledové octové kyseliny a se doplní na 1000 ml destilovanou vodou.

2.3.2. Zásobní roztoky

Připraví se zásobní roztok s obsahem olova 1000 mg.l-1 a zásobní roztok s obsahem kadmia alespoň 500 mg.l-1 ve čtyřprocentním roztoku kyseliny octové (2.3.1).

2.4. Kritéria provádění instrumentální analytické metody

2.4.1. Mez detekce přístroje pro olovo a kadmium musí být rovna nebo nižší než: 0,1 mg.l-1 pro olovo, 0,01 mg.l-1 pro kadmium.

Mez detekce je definována jako koncentrace prvku ve čtyřprocentní m roztoku kyseliny octové (2.3.1), která dává signál rovný dvojnásobku šumu pozadí přístroje.

Mez detekce je definována jako koncentrace prvku ve čtyřprocentní m roztoku kyseliny octové (2.3.1), která dává signál rovný dvojnásobku šumu pozadí přístroje.

2.4.2. Mez kvantifikace pro olovo a kadmium musí být rovna nebo nižší než:

0,2 mg.l-1 pro olovo,

0,02 mg.l-1 pro kadmium

2.4.3. Výtěžnost.

Extrakce olova a kadmia přidaného do čtyřprocentního roztoku kyseliny octové uvedeného v bodu 2.3.1 se musí pohybovat mezi 80-120 % přidaného množství.

2.4.4. Specifičnost.

Použitá přístrojová analytická metoda musí být zbavena všech matricových a spektrálních interferencí.

2.5. Postup metody

2.5.1. Příprava vzorku

Vzorek musí být čistý a zbavený mastnoty nebo jiných látek, které by mohly ovlivnit zkoušku.

Vzorek se omyje při teplotě přibližně 40 °C v roztoku obsahujícím běžný tekutý detergent. Vzorek se opláchne nejprve vodovodní vodou a poté destilovanou vodou nebo vodou ekvivalentní čistoty.

Vzorek se nechá okapat a osuší se tak, aby nedošlo k jeho znečištění. Povrchu, který má být zkoušen, se poté již nedotýkejte.

2.5.2. Stanovení olova , kadmia

Takto připravený vzorek je zkoušen za podmínek stanovených v odstavci 1 tohoto oddílu.

Před odebráním zkušebního roztoku pro stanovení olova, kadmia se obsah vzorku zhomogenizuje vhodnou metodou, při které nedojde k žádným ztrátám roztoku nebo otěru zkoušeného povrchu.

Provede se slepý pokus s použitými chemikáliemi pro každou sérii stanovení. Stanovení olova , kadmia se provede za vhodných podmínek.

Oddíl 3

Náležitosti písemného prohlášení

1. Písemné prohlášení, kterým se vybavují keramické výrobky musí obsahovat tyto náležitosti:

1.1. název a sídlo, popřípadě místo podnikání osoby, která vyrobila finální keramický výrobek nebo název a sídlo, popřípadě místo podnikání osoby, která jej dovezla do členského státu Evropských společenství,

1.2. identifikaci keramického výrobku,

1.3. datum vydání prohlášení,

1.4. potvrzení, že keramický výrobek splňuje požadavky této vyhlášky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS".

2. Písemné prohlášení se vystavuje nově, pokud při podstatných změnách ve výrobě nastanou změny v migraci olova a kadmia.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Seznam přípustných materiálů a technologií pro povrchové úpravy výrobků

1. Materiály

K úpravě povrchů určených pro styk s potravinami je ve smyslu této vyhlášky povoleno použít:

1.1 Metalizace zdravotně nezávadným kovem nebo slitinou podle přílohy č. 8, s případnými uvedenými omezeními.

1.2 Pocínování povrchů, které přicházejí s potravinami jen do krátkodobého styku. Použitý cín smí obsahovat nejvýše 1 % olova, 0,05 % arsenu, 0,1 % vizmutu a 0,05 % antimonu.

1.3 Pokrytí povrchů nitridem titaničitým.

1.4 Pokrytí povrchů oxidem zirkoničitým.

1.5 Chromování a niklování, avšak pouze pro krátkodobý styk s potravinami (včetně nápojů) nebo pro styk se suchými potravinami (s nejvýše 20% vlhkostí).

1.6 Plasty vyhovující hygienickým požadavkům § 10 vyhlášky.

1.7 Elastomery vyhovující hygienickým požadavkům § 15 a § 16 vyhlášky.

1.8 Křemičité a titaničité smalty odpovídající požadavkům § 19 vyhlášky.

1.9 Laky odpovídající požadavkům § 20 vyhlášky.

1.10 Vosky, mikrovosky, parafiny, cerezíny a jiné ropné výrobky 1/

2. Technologické postupy

Technologické postupy, po kterých musí být z povrchů materiálů odstraněny zbytky používaných prostředků, roztoků a lázní:

2.1 Pískování

2.2 Omílání

2.3 Broušení

2.4 Leštění

2.5 Kartáčování

2.6 Odmašťování organickými nebo alkalickými prostředky (např. benzínem, petrolejem, trichlorethylenem, louhem sodným nebo draselným, fosforečnanem sodným, roztoky různých tenzidů, detergentů a jejich směsí a anorganickými a organickými látkami) s následným odstraněním (např. omytím) odmašťovacích prostředků z povrchu

2.7 Moření (např. ve zředěné kyselině sírové, zředěné kyselině chlorovodíkové apod.)

2.8 Černění (tzv. brynýrování)

2.9 Anodická pasivace

2.10 Fosfatizace

2.11 Pasivace lázní s alkalickým chromanem nebo dvojchromanem. 2/

Poznámky

1/ Schválené orgánem ochrany veřejného zdraví.

2/ Z takto upraveného povrchu nesmí být ve výluhu z 1 dm2 do destilované vody po dobu 24 h při teplotě 20-22 °C detekován chrom při citlivosti metody 0,001 mg.l-1.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Seznam látek pro výrobu laků

1. Pojiva

1.1. Přírodní produkty a modifikované přírodní produkty 1/:

1.1.1 šelak

1.1.2 kopál a kopál esterifikovaný vícesytnými alkoholy C3-C6

1.1.3 dammar-pryskyřice

1.1.4 hydrogenované estery kalafuny s 3- a vícesytnými alkoholy C3-C6

1.1.5 estery kalafuny s 3- a vícesytnými alkoholy C3-C6 , modifikované kyselinou akrylovou a/nebo kyselinou maleinovou

1.1.6 kalafuna modifikovaná fenolformaldehydovou pryskyřicí, xylolformaldehydovou pryskyřicí, kyselinou akrylovou a/nebo kyselinou maleinovou

1.1.7 vysychavé nenasycené oleje (lněný olej), jakož i z nich zahřátím vzniklé zahuštěné oleje

1.1.8 acetát a propionát celulózy

1.1.9 nitrát celulózy 2/

1.1.10 ethylcelulóza s obsahem ethoxylu 46,5-50,0 % 3/

1.1.11 cyklokaučuk 4/

1.2 Produkty polykondenzace, polymerizace a polyadice:

1.2.1 alkydové pryskyřice (polyestery z vícesytných alkoholů a kyseliny fialové), příp. modifikované mastnými kyselinami o délce řetězce C6 a více

1.2.2 kondenzační produkty a eterifikované kondenzační produkty z čištěných jedno- i vícesytných, případně alkylovaných fenolů s formaldehydem; xylol-formaldehydové pryskyřice a jejich kondenzační produkty s fenolem a alkylovanými fenoly

1.2.3 ketonové pryskyřice, keton-formaldehydové pryskyřice a furfurol-formaldehydové pryskyřice

1.2.4 fenol-formaldehydové pryskyřice modifikované mastnou kyselinou o délce řetězce C6 a více

1.2.5 jedno- nebo vícesytnými alkoholy C3-C6 eterifikované kondenzační produkty z močoviny a melaminu (případně jejich směsí) s formaldehydem jakož i pryskyřice z esterů kyseliny karbamidové

1.2.6 epoxydové sloučeniny, zesíťované eterifikovanými močovinovými nebo fenolovými pryskyřicemi, nebo esterifikované mastnými kyselinami s délkou řetězce více než C6, nebo zesítěné polyaminoamidy a/nebo polyaminoimidazoliny z dimerizačních a trimerizačních produktů nenasycených mastných kyselin a/nebo alifatickými polyaminy a/nebo isokyanáty

1.2.7 polyamidy 5/

1.2.8 polykondenzáty isokyanátů s alkydovými pryskyřicemi, polyestery a polyethery, obsahujícími hydroxylové skupiny

1.2.9 fenol-formaldehydové pryskyřice a xylol-formaldehydové pryskyřice, případně v kombinaci s acetobutyrátem celulosy 6/

1.2.10 polykarbonáty 5/

1.2.11 polyestery kyseliny akrylové a/nebo methakrylové s jednomocnými nasycenými alifatickými alkoholy C1-C18 5/

1.2.12 polyvinylchlorid a jeho kopolymery 5/

1.2.13 polymery a kopolymery styrenu, butadienu, isoprenu a akrylonitrilu 5/

1.2.14 polychlorbutadien (polychloropren) polyvinylether nasycených alifatických alkoholů C1-C12 5/

1.2.15 polyvinylacetaly alifatických nasycených aldehydů C1-C6 s molekulovou váhou přes 10.000 5/

1.2.16 polyvinylestery alifatických nasycených mastných kyselin C2-C18 5/

1.2.17 cyklické polymery butadienu a isoprenu

2. Změkčovadla:

Lakovaná plocha o obsahu 1 dm smí obsahovat nejvýše 25 mg následujících změkčovadel:

2.1 dibutylsebakát

2.2 dioktylsebakát

2.3 acetyltributylcitrát

2.4 acetyltrietylhexylcitrát

2.5 dibutyladipát

2.6 dioktyladipát

2.7 dihexylazelát

2.8 dioktylazelát

2.9 butylstearát

2.10 dioktylstearát

2.11 epoxidovaný sojový olej 7/

2.12 butylester kyselin sojového oleje 7/

2.13 dialkyl(C6-C12)ftaláty 8/

2.14 dicyklohexylftalát 8/

2.15 polyester kyseliny adipové s 1,3-butandiolem a 1,6-hexandiolem

2.16 polyester kyseliny adipové s 1,3-butandiolem a 1,4-butandiolem

jehož volné hydroxylové skupiny jsou acetylovány

3. Přísady / Pomocné látky:

3.1 Vysoušedla:

V suchém lakovém filmu smí být nejvýše 0,5 % následujících vysoušedel (vztaženo na kationt) a nejvýše 0,2 % kobaltu:

3.1.1 oxidy a soli kobaltu, manganu, železa, vápníku, zirkonu a ceru s naftenovými kyselinami, s nasycenými především terciárními monokarbonovými kyselinami C9-C11 a 2-ethylhexanovou kyselinou

3.2. Katalyzátory - celkem nejvýše 1,0 %:

3.2.1 kyselina mravenčí

3.2.2 kyselina octová

3.2.3 kyselina mléčná

3.2.4 kyselina jablečná

3.2.5 kyselina vinná

3.2.6 kyselina citrónová

3.2.7 kyselina salicylová

3.2.8 kyselina chlorovodíková

3.2.9 kyselina sírová

3.2.10 kyselina fosforečná

3.2.11 amoniak

3.2.12 hydroxid sodný

3.2.13 hydroxid draselný

3.2.14 hydroxid vápenatý

3.2.15 hydroxid hořečnatý a soli těchto látek

3.2.16 kyselé estery kyseliny fosforečné s jednomocnými nasycenými alifatickými alkoholy s délkou řetězce C2-C4

3.2.17 nasycené alifatické dikarbonové kyseliny C4-C8

3.2.18 kyselina toluensulfonová a nebo chlorid kyseliny toluensulfonové

3.2.19 polyestery alifatických alkoholů C3-C6 s kyselinou titaničitou

3.2.20 hlinité a hořečnaté alkoholáty C2-C8

4. Stabilizátory:

4.1 povolené pro polymery 5/

4.2 oxid zinečnatý - nejvýše 11,0 % 9/

5. Emulgátory a ochranné koloidy:

Jen pokud jsou jako zbytky emulgátorů a ochranných koloidů používaný při výrobě jednotlivých pojiv a přísad.

6. Ostatní:

6.1 karnaubský vosk 10/

6.2 parafin rafinovaný 10/,11 /

6.3 glycerolestery přirozených mastných kyselin C6-C20 10/

6.4 estery alifatických alkoholů C4-C20 s nerozvětvenými nasycenými alifatickými kyselinami C6-C22 10/

6.5 silikonový olej - nejvýše 2 mg.dm-2 10/,12/

6.6. pigmenty, barviva a plniva 13/

7. Hygienické požadavky na finální lakovou vrstvu:

7.1 Lakové vrstvy musejí být, s ohledem na jejich složení, sušeny tak, aby z nich nemohly přecházet do potravin žádné těkavé složky, zvláště žádná rozpouštědla a nesmějí ovlivňovat organoleptické vlastnosti potravin.

7.2. Množství chemických látek stanovených ve výluzích z nesilikátových a nekovových povrchových úprav do simulantů potravin za zkušebních podmínek podle přílohy č. 4 této vyhlášky nesmí překročit následující limity:

7.2.1 fenolické sloučeniny 0,05 mg fenolu.dm-2

7.2.2. sloučeniny s -NH2 skupinou 0,05 mg NH2. dm-2

7.2.3 primární aromatické aminy 0,005 mg anilinu.dm-2

7.2.4 formaldehyd 0,10 mg CH2O.dm-2

7.2.5 organické aromatické sloučeniny 0,10 mg styrenu, dm-2

7.2.6. estery kyseliny fialové celkem 0,20 mg. dm-2

7.2.7 2,2-bis(hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether (BADGE) ND 14/

7.2.8 bisfenol A 0,5 mg. dm-2

Poznámky:

1/ Obsah arsenu v těchto látkách nejvýše 3 mg.kg-1, olova 10 mg.kg-1, zinku 25 mg.kg-1, zinku a mědi celkem 50 mg.kg-1, rtuti 2,0 mg.kg-1 a kadmia 2,0 mg.kg-1, přičemž uvedených příměsí úhrnně nejvýše 50 mg.kg-1.

2/ Viskozita 2% roztoku v acetonu při 25 °C nejméně 6 cP.

3/ Její 6% roztok ve směsi z 80 hmotnostních dílů toluenu a 20 hmotnostích dílů etanolu musí vykazovat při 20 °C viskozitu nejméně 6 cP.

4/ Viskozita 20% roztoku cyklokaučuku v benzinu (rozmezí varu 140-200 °C) musí při 20 °C být nejméně 20 cP.

5/ Vyhovující hygienickým požadavkům podle § 10 vyhlášky.

6/ Obsah kyseliny octové asi 20 %, obsah kyseliny máselné 30 - 45 %, stupeň polymerizace 100 - 180.

7/ Jodové číslo nejvýše 8 a obsah kyslíku v epoxy-vazbách méně než 8 %.

8/ Specifický migrační limit pro ftalátová změkčovadla úhrnně je 0,20 mg.dm-2 .

9/ Jako stabilizační prostředek proti zbarvení anorganickými a organickými sloučeninami síry. Laky takto stabilizované nesmí být použity pro silně kyselé náplně.

10/ Úhrnně nejvýše 5 mg.dm-2 .

11/ Typy schválené orgánem ochrany veřejného zdraví.

12/ Použití jednotlivých typů schválených orgánem ochrany veřejného zdraví.

13/ Složení a čistota podle § 6 a § 7vyhlášky.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Seznam látek pro výrobu papíru, kartonu a lepenky

Oddíl 1

A. Suroviny na výrobu papíru

Jako suroviny na výrobu papíru mohou být použity:

1. Vláknité suroviny

1.1 přírodní vlákna a syntetická vlákna na bázi celulózy, nebělená nebo bělená

1.2 vlákna ze syntetických polymerních a kopolymerních sloučenin, pokud odpovídají požadavkům na plasty určené pro styk s potravinami

1.3 dřevo vina bělená nebo nebělená

1.4 regenerovaná vlákna z výroby a zpracování papíru, kartonu a lepenky a ze sběrových papírů, kartonů nebo lepenek třídy C11, C14,C15, C16, C17, C18, C19 a D6 podle ČSN EN 643, pokud z nich vyrobené výrobky odpovídají hygienickým požadakům

2. Surovinové přísady

2.1 Antrachinon jako urychlovač pro oddělení ligninu a celulózy z dřevo viny, maximálně však 0,15%., vztaženo na hotový papír. Hlavní podíl antrachininu musí být při výrobě vymyt. Obsah zbytkového antrachinonu nesmí být vyšší než 30 mg.kg-1 suchého papíru

3. Plniva

Jako plniva mohou být použity následující přírodní nebo synteticky vyrobené, ve vodě nerozpustné látky:

3.1 uhličitan vápenatý srážený, prostý Ba2+

3.2 uhličitan vápenatý, velmi jemně mletý, prostý Ba2+

3.3 oxid křemičitý

3.4. uhličitan hořečnatý

3.5 oxid titáni čitý (titanová běloba)

3.6. křemičitan vápenatý

3.7 křemičitan hořečnatý (mastek)

3.8 srážené a smíšené křemičitany sodné, draselné, hořečnaté, vápenaté, hlinité a železnaté

3.9 síran vápenatý (prostý Ba2+)

3.10 síran barnatý, prostý rozpustných solí barya - čistoty podle Českého lékopisu 1997

3.11 kaolín

3.12 bentonit

3.13 synteticky srážený komplex síranu a hlinitanu vápenatého (satinova běloba)

3.14 síran hlinitý

3.15 oxidy a hydroxidy hliníku a hořčíku

B. Pomocné výrobní látky

Jako pomocné výrobní látky mohou být použity:

1. Pojiva /klížidla/

1.1 kolofónium, adiční produkty kyseliny maleinové a kyseliny fumarové a/nebo formaldehydu a kolofónia

1.2 kasein a klih, bez konzervačních prostředků obsahujících bór

1.3 škroby 1/

nativní škroby, jako dále vyjmenované fyzikálně, enzymaticky a chemicky modifikované škroby

Jako emulgátor pro klížidla smí být použit 2-stearosalicylát sodný v množství nejvýše 0,02 %

1.3.1 potravinářské škroby1),

1.3.1.1 enzymaticky modifikované škroby

1.3.1.2 fyzikálně modifikované škroby

1.3.1.3 chemicky modifikované škroby:

1.3.1.3.1. kyselinami zpracované škroby

1.3.1.3.2 bělené škroby

1.3.1.3.3 oxidačně odbourané škroby

1.3.1.3.4 mono fosfát škrobu

1.3.1.3.5 difosfát škrobu

1.3.1.3.6 fosfatizovaný difosfát škrobu

1.3.1.3.7 acetylovaný difosfát škrobu

1.3.1.3.8 acetát škrobu

1.3.1.3.9 acetylovaný diadipát škrobu

1.3.2 jiné modifikované škroby

1.3.2.1 bělený škrob, zpracovaný s peroxodisulfátem sodným, draselným nebo amonným, kyselinou peroctovou nebo peroxidem vodíku

1.3.2.2 oxidativně odbouraný škrob, zpracovaný peroxidem vodíku, peroxodisulfátem sodným, draselným nebo amonným, včetně dialdehydu škrobu, vyrobeného z oxidovaného škrobu s obsahem aldehydu nejméně 90 dílů na 100 dílů

1.3.2.3 estery škrobu:

1.3.2.3.1 monofosfát škrobu, zpracovaný fosforečnanem amonným nebo ortofosforečnou kyselinou za přítomnosti močoviny

1.3.2.3.2 acetát škrobu zpracovaný vinylacetátem (specifikace škrobu: nejvýše 2,5 % acetylových skupin)

1.3.2.4 ethery škrobu:

1.3.2.4.1 zpracované s propylenoxidem k výrobě neutrálních éterů škrobu (specifikace škrobu : propylenchlorhydrin nejvýše 1 mg.kg-1, stupeň substituce nejvýše 0,2)

1.3.2.4.2 zpracované monochloroctanem k výrobě anionických etherů škrobu (specifikace škrobu : glykolát sodný nejvýše 0,4 %, stupeň substituce nejvýše 0,08)

1.3.2.4.3 zpracované 3-chlor-2-hydroxypropyl-trimethylamonium chloridem nebo glycidyl-trimethylamonium chloridem (specifikace škrobu: epichlorhydrin nejvýše 1 mg.kg-1, obsah dusíku nejvýše 1,6 %)

1.4 kondenzační produkty melaminu, formaldehydu a (omega)-aminokapronové kyseliny, maximálně 1,0 %

1.5 sodné a amonné soli směsných polymerizátů z isopropylpoloesterů kyseliny maleinové (cca 29 %), kyseliny akrylové (cca 16 %) a styrenu (cca 59 %), celkem maximálně 0,5 % vztažené na hmotnost suchého papíru, kartónu a lepenky

1.6 směs z amonné soli kopolymeru styrenu a anhydridu kyseliny maleinové (50 : 50) a kopolymeru butylesteru kyseliny akrylové a akrylonitrilu (70 : 30) v poměru 1 : 2, maximálně 0,6 % ,vztaženo na hmotnost suchého papíru, kartonu a lepenky

1.7 amonná sůl kopolymeru anhydridu kyseliny maleinové, isopropylpolyesteru kyseliny maleinové a diisobutylenu, maximálně 0,5 % ,vztaženo na hmotnost suchého papíru, kartonu a lepenky

1.8 amonná sůl kopolymeru styrenu (cca 60 %), kyseliny akrylové (cca 23 %) a kyseliny maleinové (cca 17 %), maximálně 0,5 % vztaženo na hmotnost suchého papíru, kartonu a lepenky

1.9 di-sodná sůl směsného polymeru styrenu (cca 50 %) a kyseliny maleinové (cca 50 %), nejvýše 0,7 % vztaženo na hmotnost suchého papíru, kartonu a lepenky

1.10 vodní sklo (roztok křemičitanu sodného) a kaolínový gel

1.11 dextrin

1.12 arabská guma

1.13 deriváty celulózy:

1.13.1 karboxymethylcelulóza a sodná sůl karboxymethylcelulózy technicky čistá, přičemž příměsi glykolátu sodného musí být při výrobě papíru, kartonů a lepenek úplně odstraněny

1.13.2 ethylhydroxyethylcelulóza

1.13.3 hydroxyethylcelulóza

1.13.4 methylcelulóza

1.14 algináty, xantan, mannogalaktany, ether mannogalaktanů, přičemž použité ethery mannogalaktanů mohou obsahovat nejvíše 5,0 % glykolátu sodného jako příměsi za předpokladu, že tento bude úplně odstraněn při výrobě papíru, kartonů a lepenek a jeho zbytky se nebudou nacházet v hotovém výrobku

1.15 voskové a parafínové disperze vyhovující hygienickým požadavkům pro styk s potravinami mohou být použity společně nejvýše 2,0 % vztaženo na hmotnost suchého papíru, kartonu a lepenky.

1.16 disperze plastických hmot bez obsahu změkčovadel odpovídající hygienickým požadavkům § 10 vyhlášky.

1.17 di-alkyl (C10-C18) diketény - nejvýše 0,5 %.

1.18 kationické vodorozpustné polyuretany: 2/

1.18.1 vyrobené z monostearátu glycerinu, diizokyanátu toluenu a N-methyl-diethanolaminu (střední molekulová hmotnost 10 000), nejvýše 0,15 %, vztaženo na suchou vlákninu

1.18.2 kationický, s epichlorhydrinem zesítovaný vodorozpustný polyuretan, připravený z monostearátu glycerinu, diizokyanátu toluenu a N-methyl-diethanolaminu (střední molekulová hmotnost 10 000), nejvýše 0,6 %, vztaženo na suchou vlákninu, přičemž ethylenimin a epichlorhydrin nesmí být dokazatelné při citlivosti metody 100 ppb

1.19 anionické vodorozpustné polyuretany 2/

1.19.1 vyrobené z monostearátu glycerinu, diozokyanátu toluenu, kyseliny dimethylolpropionové a N-methyldiethanolaminu (střední molekulová hmotnost 10.000), nejvýše 0,15%, vztaženo na suchou vlákninu

1.20 kopolymer kyseliny maleinové a dicyklopentadienu (amonná sůl) nejvýše 2,0 mg.dm-2

1.21 3-hexadecenyl-dihydrofuran-2,5-dion, nejvýše 1,0 %

2. Srážecí, fixační a pergamenační prostředky

2.1 síran hlinitý

2.2 octan hlinitý

2.3 hlinitan sodný a vápenatý

2.4 mravenčan hlinitý,

2.5 oxychlorid hlinitý

2.6 kyselina sírová

2.7 tanin

2.8 síran hlinito-draselný (kamenec)

2.9 amoniak

2.10 uhličitan sodný

2.11 hydrouhličitan sodný

2.12 fosforečnan sodný

2.13 kondenzační produkty močoviny, dikyandiamidu, melaminu s formaldehydem

2.14 kondenzační produkty aromatických thiokyselin s formaldehydem, nejvýše 1,0 %

2.15 sodné soli kyseliny ethylendiamin-tetraoctové a kyseliny diethylen-triamin-pentaoctové, jakož i kyseliny n-oxoethyl-ethylen-diamino-trioctové

2.16 kyselina glukonová

2.17 kopolymer vinylformamid-vinylamin, nejvýše 0,4 %

2.18 polykondenzát z dikyandiamidu a diethylentriaminu, nejvýše 0,45 %

3. Retenční prostředky

3.1 polyakrylamid a kopolymery akrylamidu s dimethylaminoethylmethakrylátem pokud neobsahují více než 0,1 % monomerního akrylamidu, nejvýše 0,1 %

3.2 polyethylenimin, maximálně 0,5 %

3.3 zesíťované kationické polyalkylenaminy, a to:

3.3.1 polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu a diamino-propylmethylaminu 3/

3.3.2 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, kyseliny adipové, kaprolaktamu, diethylentriaminu a/nebo ethylendiaminu 3/

3.3.3 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethylentriaminu a epichlorhydrinu nebo směs epichlorhydrinu a amoniaku 3/

3.3.4 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, methylesteru kyseliny adipové a diethylentriaminu 3/

3.3.5 polyamid-polyamin-dichloretanová pryskyřice, vyrobená z dichlorethanu a amidu kyseliny adipové, kaprolaktamu a diethylentriaminu 3/

3.3.6 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, diethylentriaminu, kyseliny adipové a ethyleniminu, nejvýše 0,5 % 3/

3.3.7 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethylentriaminu a směsi epichlorhydrinu a dimethylaminu, nejvýše 0,2 % 3/

3.3.8 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z polyepichlorhydrinu, diethylentriaminu a směsi epichlorhydrinu a dimethylaminu, maximálně 0,2 % 3/

3.3.9 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, diethylentriaminu, kyseliny adipové, ethyleniminu a polyethylenglykolu, nejvýše 0,2 % 3/

3.3.10 polyamid-polyamin-epichlorhydřinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, dimethylesteru kyseliny adipové, dimethylesteru kyselin glutarové a diethylentriaminu, nejvýše 2,0 % 3/

3.3.11. polyamid-polyamin-dichlorethanová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethylentriaminu a 1,2-dichlorethanu, nejvýše 0,2 %

3.3.12 polyamid-polyamin-dichlorethanová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethylentriaminu a směsi ethylendiaminu, pentaethylenhexaminu, aminoethyl-piperazinu a 1,2-dichlorethanu, nejvýše 0,2 %

3.3.13 polyamin-dichlorethanová pryskyřice, vyrobená z bis-(3-aminopropyl)-methylaminu a 1,2-dichlorethanu, nejvýše 0,2 %

3.3.14 polyamidamin-polyetheramin epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z diethylentriaminu, kaprolaktamu, kyseliny adipové, polyethylenglykolu a epichlorhydrinu, nejvýše 0,2 %

3.4 vysokomolekulární kationický polyamidamin, vyrobený z triethylentetraminu a kyseliny adipové s obsahem 15 % diethylenglykolmonomethyletheru (jako ředidlo), nebo směsi 70 dílů tohoto polyamidaminového roztoku s 30 díly sulfátovaného spermacetu (vorvaňoviny), vždy celkem nejvýše 0,2 % ( přepočteno jako polyamidamin v suché vláknině).

3.5. směs z: polyamid-epichlorhydrinové pryskyřice, vyrobené z kyseliny adipové, diethylentriaminu a směsi epichlorhydrinu a dimethylaminu, nejvýše 0,05 %, lineárního vysokomolekulárního polyethylenoxidu, nejvýše 0,015 % a kondenzačního produktu z kyseliny xylolsulfonové, dihydroxydifenylsulfonu a formaldehydu (sodné a amonné soli), nejvýše 0,1 % 4/

3.6 směs z: polyamid-epichlorhydrinové pryskyřice, vyrobené z kyseliny adipové, diethylentriaminu a směsi epichlorhydrinu dimethylaminu, nejvýše 0,05 %, lineárního vysokomolekulárního polyethylenoxidu, nejvýše 0,015 % a kondenzačního produktu kyseliny beta-naftolsulfonové, fenolu a formaldehydu jako sodné soli, maximálně 0,06 % 4/

3.7. produkt reakce polyakrylamidu s formaldehydem a dimethylaminem, nejvýše 0,06%, vztaženo na hmotnost suchého papíru, kartonu nebo lepenky, přičemž dimethylamin nesmí být dokazetelný ve vodném výluhu při citlivosti metody 0,002 mg. dm-2

3.8 kopolymer z N,N,N-trimethylamoniumpropyl-akrylamidu a akrylamidu, nejvýše 0,05%, přičemž zbytkový obsah akrylamidu nejvýše 50 mg.kg-1

3.9 dimethylamin-epichlorhydrinový kopolymer, nejvýše 0,25 %, přičemž dimethylamin nesmí být dokazetelný ve vodném výluhu při citlivosti metody 0,002 mg. dm-2

3.10 dimethylamin-ethylendiamin-epichlorhydrinový kopolymer, nejvýše 0,2 %, přičemž dimethylamin nesmí být dokazetelný ve vodném výluhu při citlivosti metody 0,002 mg.dm-2

3.11. vinylformamid-vinylaminový homopolymer nebo kopolymer, nejvýše 0,2 %

4. Urychlovače odvodnění

4.1 polyethylenimin, nejvýše 0,5 %

4.2 alkyl - aryl - sulfonáty a jejich sodné soli, nejvýše 1,0 %

4.3 parafinové disperze s obsahem silikonů, stejně jako silikony a parafiny vyhovující hygienickým požadavkům pro styk s potravinami, nejvýše 0,5 % ,vztaženo na sušinu disperze

4.4 ligninsulfonová kyselina a její vápenaté, hořečnaté, sodné a amonné soli, celkem nejvýše 1 %

5. Dispergační a flotační prostředky

5.1 polyvinylpyrrolidon (molekulová hmotnost maximálně 11 000, viskozita 5 % vodného roztoku při 20 °C, nejméně 34 mPa.s.) 5/

5.2 alkyl (C10 - C20) sulfonáty 5/

5.3. alkyl- aryl sulfonáty, nejvýše 1,0 % 5/

5.4 alkalické soli převážně lineárně kondenzovaných fosforečných kyselin (polyfosfáty), přičemž obsah cyklicky kondenzovaných fosfátů (metafosfátů) nesmí být vyšší než 8,0 % 5/

5.5 alkylpolyglykolethery a/nebo alkylfenolpolyglykolethery se 6-12ti ethylenoxidovými skupinami 5/

5.6 sulfonovaný ricínový olej 5/

5.7 kondenzační produkty aromatických thiokyselin s formaldehydem 5/

5.8 kyselina lignosulfonová a její vápenaté, hořečnaté,sodné a amonné soli 5/

5.9. laurylsulfát sodný 5/

5.10 polyethylenimin, nejvýše 0,5 %

5.11 sodná sůl kyseliny polyakrylové, nejvýše 0,5 %

5.12 alkyl (C13) polyglykolether s 5-7 ethylenoxidovými skupinami a 1-2 koncovými skupinami propylenoxidovými, nejvýše 0,014 %

5.13 kyselina citrónová

5.14 polyvinylalkohol (tzv. sušený typ), maximálně 5%

6. Odpěňovací prostředky

6.1 organopolysiloxany s methylovými a/nebo fenylovými skupinami (silikonové oleje), viskozita při 20 °C nejméně 97,3 mPa.s. 6/

6.2 tributylfosfát a/nebo triizobutylfosfát 6/

6.3 vyšší alifatické alkoholy (C8-C26) 6/

6.4 estery mastných kyselin jedno- a vícemocných alkoholů C1-C18 a estery mastných kyselin s polyethylenglykolem a polypropylenglykolem 6/

6.5 alkylsulfonamidy (C10-C20) 6/

6.6 tekuté parafiny, jejichž čistota musí vyhovovat hygienickým požadavkům pro styk s potravinami, nejvýše 0,1 %

6.7 kopolymer glycerinu s ethylenoxidem a propylenoxidem, esterifikovaný kokosovou mastnou kyselinou nebo kyselinou olejovou, nejvýše 0,075 %

7. Protislizové prostředky

7.1 Prostředky, působící enzymaticky:

7.1.1 fruktozový polysacharid (levan) - hydroláza, 12,5 mg sušiny na kg papíru, přičemž nesmí být prokazatelná více než 1 jednotka aktivity levanazy

7.2 Protimikrobiálně působící prostředky:

7.2.1 chlornan sodný, peroxid vodíku, peroxid sodný, hydrosulfid sodný, kyselina peroxi-octová, nejvýše 0,1 %, vztaženo na suchou vlákninu, přičemž ve vodný extrakt z hotových výrobků nesmí vykázat pozitivní reakci na chloridy, peroxidy a sirníky.

7.2.2 1,4-bis(bromacetoxy)buten, přičemž v extraktu hotových výrobků může být maximálně 0,01 mg bromu.dm-2

7.2.3 1-bromacetoxy-2-nitrobutan, přičemž v extraktu hotových výrobků může být maximálně 0,01 mg bromu.dm-2

7.2.4. bis-1,2-bromacetoxyethen, přičemž v extraktu hotových výrobků může být maximálně 0,01 mg bromu.dm-2

7.2.5 tetramethyl-thriuram-disulfíd, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být tato pomocná látka dokazatelná

7.2.6 3,5-dimethyl-tetrahydro-1,3,5-thiadiazin-2-thion, přičemž v hotových výrobcích nesmí být tato pomocná látka dokazatelná

7.2.7 bromhydroxyacetonfenon, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být tato pomocná látka dokazatelná

7.2.8 dinatrium-kyano-dithioimidokarbonát a/nebo N-methyl-dithiokarbonát draselný, přičemž v oba tyto pomocné prostředky nesmí být dokazatelné v extraktu hotového výrobku

7.2.9 N-(2-p-chlorbenzoylethyl)-hexaminiumchlorid, přočemž štěpný produkt 2-(p-chlor-benzol)-ethylaminu nesmí být dokazatelný v methanolovém extraktu.

7.2.10 methylen-bis-thiokyanát, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být tato látka dokazatelná

7.2.11 N-hydroxymethyl-N'-methyl-dithiokarbamát draselný a 2-merkaptobenzothiazol sodný, přočemž obě látky včetně jejich produktů rozkladu (zejména methylthiomočovina, N',N'- dimethylthiomočovina a dithiokarbamáty) nesmí být v extraktu hotových výrobků dokazatelné

7.2.12 2-oxo-2(4-hydroxy-fenyl) chlorid kyseliny acethydroximové, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být tato látka dokazatelná

7.2.13 2-brom-2-nitropropaddiol (1,3), nejvýše 0,003 % vztaženo na suchou vlákninu, přičemž tato látka nesmí být v extraktu hotových výrobků dokazatelná

7.2.14 směs 5-chlor-2-methyl-4-izothiazolin-3-on (cca 3 díly) a

2-methyl-4-izothiazolin-3-on (cca 1 díl), celkem nejvýše 0,0004 %, vztaženo na hmotnost suché vlákniny

7.2.15 směs: N,N'-dinydroxymethylenmočoviny, nejvýše 0,0125 %,

1,6-dihydroxy-2,5-dioxahexen, nejvýše 0,029 %,

5-chlor-2-methyl-4-izothiazolin-3-on, nejvýše 0,00045 %

a

2-methyl-4-izothiazolin-3-on, nejvýše 0,00015 %

Výše uvedená procentní omezení jsou vždy vztažena na hmotnost suché vlákniny

7.2.16 2,2-dibrom-3-nitril-propionamid, nejvýše 0,0045 %, vztaženo na suchou vlákninu, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být tato látka dokazatelná

7.2.17 směs : fenyl-(2-chlor-2-kyan-vinyl) sulfon (cca 80 %)

fenyl-(1,2-dichlor-2-kyan-vinyl) sulfon (cca 10 %)

a

2-fenyl-sulfonylpropionitril (cca 10 %), celkem nejvýše 0,001 %, vztaženo na hmotnost suché vlákniny, přičemž tyto látky a produkt jejich odbourávání fenylsulfonyl-acetonitril nesmí být v extraktu hotových výrobků dokazatelný

7.2.18 1,2-benzothiazolin-3-on, nejvýše 0,15 mg.dm-2, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být tato látka dokazatelná při mezi detekce metody: 5 μg.dm-2

7.2.19 1,2-dibrom-2,4-dikyanobutan, nejvýše 0,005 %, vztaženo na suchou vlákninu, přičemž v extraktu nesmí být tato látka dokazatelná, při mezi detekce metody: 0,6 μg.dm-2

7.2.20 4,5-dichlor-(3H)-1,2-dithiol-3-on, nejvýše 0,004 %, vztaženo na suchou vlákninu, přičemž v extraktu nesmí být tato pomocná látka dokazatelná v množství vyšším než 2,0 mg.kg-1, vztaženo na suchou vlákninu

7.2.21 3-brom-3-nitrostyren, nejvýše 0,045 % vztaženo na suchou vlákninu, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být tato látka dokazatelná při mezi dokazatelnosti 0,06 mg.kg-1 papíru

7.2.22 glutaraldehyd, nejvýše 2,5 %, vztaženo na suchou vlákninu, přičemž v 1 kg hotového výrobku nesmí být prokázáno více než 2 mg glutaraldehydu

7.2.23 1-brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoin, nejvýše 0,04 %, vztaženo na suchou vlákninu, přičemž v extraktu hotových výrobků nesmí být prokazatelný hypochlorit a hypobromit

7.2.24 didecyl-dimethyl-amoniumchlorid, nejvýše 0,05 %, vztaženo na suchou vlákninu

7.2.25 2-methyl-4,5-trimethylen-4-izothiazolin-3-on, nejvýše 0,034 %, vztaženo na suchou vlákninu

7.2.26 2-(thiokyanatomethylthio)-benzothiazolin, nejvýše 0,00045 %, vztaženo na suchou vlákninu

8. Konzervační prostředky

8.1 kyselina sorbová a její soli 7/

8.2. propylester a/nebo ethylester kyseliny p-hydroxybenzoové 7/

8.3 kyselina mravenčí 7/

8.4 kyselina benzoová a její vápenaté, draselné a sodné soli 7/

8.5 addukt ze 70 % benzylalkoholu a 30 % formaldehydu 7/

8.6 směs z:

5-chlor-2 methyl-izothiazolin-3-on, nejvýše 0,001 %, 8/

2-methyl-4-izothiazolin-3-on, nejvýše 0,0004 %, 8/

formaldehyd, nejvýše 0,022 % 8/

ethylenglykol, nejvýše 0,03 % 8/

9. Lubrikační činidla

Lze použít v úhrnném množství nejvíce 0,25 % těchto látek:

9.1 stearát vápenatý

9.2 stearát sodný

9.3 stearát amonný

9.4 stearát hlinitý

C. Speciální látky na zušlechťování papíru

Na zušlechťování papíru se mohou použít tyto látky:

1. Prostředky pro zvýšení pevnosti za mokra

1.1 glyoxal, přičemž v extraktu hotových výrobků smí být dokazatelné množství nejvýše 1,5 mg glyoxalu v dm2

1.2 močovino-formaldehydové pryskyřice

1.3 melamin-formaldehydové pryskyřice

1.4. zesíťované kationické polyalkylenaminy a to:

1.4.1 polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu a diamino-propylmethy laminu 3/

1.4.2 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, kyseliny adipové, kaprolaktam diethylentriaminu a/nebo ethylendiaminu 3/

1.4.3 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethylentriaminu a epichlorhydrinu nebo směs epichlorhydrinu s amoniakem 3/

1.4.4 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, dimethylesteru kyseliny adipové a diethylentriaminu 3/

1.4.5 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, amidu kyseliny adipové a diaminopropylmethylaminu 3/

1.4.6 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, dimethylen-triaminu , kyseliny adipové, ethyleniminu a polyethylenglykolu, nejvýše 0,2 % 3/

1.4.7 kopolymer vinylformamidu s vinylaminem, nejvýše 1,0 % 3/

2. Hydrofobizační prostředky

2.1 glycerin 9/

2.2 polyethylenglykoly s obsahem monoethylenglykolu nejvýše 0,2 % 9/

2.3 močovina 9/

2.4 sorbit 9/

2.5 sacharóza, glukóza, glukózový sirup 9/

2.6 chlorid sodný, chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý 9/

2.1 dusičnan sodný avšak pouze s močovinou 9/

2.8 polyethylenoxid, molekulová hmotnost 200 9/

2.9 polypropylenoxid, molekulová hmotnost 400 9/

2.10 1,2-propandiol 9/

3. Barviva a optické zjasňovací prostředky

Barviva a optické zjasňovací prostředky se nesmí z výrobků přecházet na nebo do potravin.

3.1. Barvicí prostředky pro barvení a potiskování papíru, kartonu a lepenky musejí splňovat hygienické požadavky § 6 vyhlášky

3.2 Optické zjasňovací prostředky

Mohou se používat následující sulfítované deriváty stilbenu, nejvýše v úhrnném množství 0,3 %:

3.2.1 4,4-bis/(4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-6-m,o a p-sulfoanilino)-s-triazin-2-yl amino/-2,2-stilbendisulfonová kyselina, sodné soli

3.2.2 4,4-bis 4-diethylamino-6-(2,5-disulfoaminilino)-s-triazin-2-yl amino-2,2-stilbendisulfonová kyselina, sodné soli

3.2.3 4,4 -bis 4-methoxy-6-anilino-s-triazin-2-yl amino-2,2 stilbendiusulfonová kyselina, sodné soli

3.2.4 4,4 -bis 4-mono-en bis (hydroxyethylen) amino-6-anilino-s-triazin-2-yl amino-2,2-stilbendisulfonová kyselina, sodné soli

3.2.5 1-(4,6-dimethoxy-s-triazin-2-yl) pyren

4. Prostředky pro povrchové zušlechťování a natírání

4.1 makromolekulám! sloučeniny (fólie, taveniny, roztoky, laky, disperze) pokud odpovídají hygienickým požadavkům podle § 10 vyhlášky a/nebo schválené k těmto účelům orgánem ochrany veřejného zdraví

4.2 parafiny a mikrokrystalické vosky, nízkomolekulární polyolefíny a polyterpeny, pokud odpovídají hygienickým požadavkům pro styk s potravinami a/nebo schválené k těmto účelům orgány ochrany veřejného zdraví

4.3 polyvinylalkohol, pokud viskozita jeho 4% vodného roztoku při teplotě 20 °C je nejméně 5 cP

4.4 silikonové oleje se speciálními přídavnými látkami a/nebo silikonové pryskyřice, resp. silikonové elastomery, které odpovídají hygienickým požadavkům vyhlášky pro styk s potravinami a/nebo schválené k těmto účelům orgány ochrany veřejného zdraví

4.5 amonium-bis(N-ethyl-2perfluoralkyl-sulfonamidoethyl)-fosfát, s nejvýše 15 % amonium-mono(N-ethyl-2-perfluoralkyl-sulfoamidometyl)fosfátu, avšak za následujících podmínek:

4.5.1 obsah alkylových skupin C8 obou sloučenin musí, vztaženo na celkový obsah alkylových skupin, obnášet více než 95 %, obsah fluoru v těchto sloučeninách nesmí být nižší než 50 % a vyšší než 55 %

4.5.2 papíry, kartony a lepenky ošetřené tímto impregnačním prostředkem nesmí přijít do styku s potravinami obsahující alkohol

4.5.3 pro papíry, kartony a lepenky, které přicházejí do styku s nealkoholickými potravinami při teplotách nižších než 66 °C lze použít v množství nejvýše 8,3 mg.dm-2 (což odpovídá 4,4 mg fluoru.dm-2)

4.5.4 pro papíry, kartony a lepenky, které přicházejí do styku s nealkoholickými potravinami při teplotách vyšších než 66 °C lze použít v množství nejvýše 4,3 mg.dm-2 (což odpovídá 2,2 mg fluoru.dm-2)

4.6 komplexy chloridu chrómu (třímocného) s nasycenými mastnými kyselinami s rovným řetězcem o délce řetězce C14 a více, nejvýše 0,4 mg.dm-2, vztaženo na chrom, přičemž ve studeném vodném extraktu hotových výrobků smí být dokázáno 0,004 mg třímocného chrómu na 1 dm2, přičemž nesmí být prokázán žádný šestimocný chrom

4.7 hlinité, sodné, vápenaté, draselné a amonné soli alifatických karbonových kyselin s rovným řetězcem o délce řetězce C12 - C20

4.8 kasein a rostlinné bílkoviny 10/

4.9 pojiva podle kapitoly B „Pomocné výrobní látky“, odstavce 1.3 této přílohy

4.10 mannogalaktany a ethery galaktomanů podle odstavce 1.14 kapitoly B “Pomocné výrobní látky“, 11/

4.11 karboxymethylcelulosa a její sodná sůl (čistá) 12/

4.12 methylcelulóza, ethylcelulóza 13/

4.13 hydroxyethylcelulóza 13/

4.14 přírodní nebo synteticky vyrobené, ve vodě nerozpustné látky jako plniva podle kapitoly A, odstavec 3 této přílohy

4.15 algináty 14/

4.16. xantan1)

4.17 uhličitan zirkonito-amonný, nejvýše 10 mg.dm-2 (počítáno jako oxid zirkoničitý) 13/

4.18 amonné soli perfluoralkyl-substituovaných esterů kyseliny fosforečné, vzniklé jako produkt z 2,2 bis-/(alfa, omega-perfluoro-C4-C20-alkylthio)methyl/-1,3-propandiolu, kyseliny polyfosforečné a hydroxidu amonného, nejvýše 0,44 %, přičemž papíry, kartony a lepenky zpracované tímto urychlovačem nesmí přijít do styku s potravinami, které obsahují alkohol

4.19 kopolymer perfluoralkylakrylátu, vyrobený polymerací trimethyl-2-/(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-oxy/ethyl-chloridu amonného s 2-/(heptadekafluoroctyl-sulfonyl)-methyl-amino/ethyl-2-propenoátem a glycidylmethakrylátem, o obsahu fluoru 35-40 %, nejvýše 0,5 %

4.20 diethanolaminové soli 4,4-bis/(gama, omega-perfluor-C8-C20-alkyl)thio/-pentanové kyseliny, nejvýše 0,38 %

4.21 kopolymer vinylalkoholu-izopropenylalkoholu, přičemž viskozita 4%ního vodného roztoku musí být při teplotě 20 °C minimálně 5 mPa.s

4.22 kopolymer z perfluoralkylethylakrylátu, vinylacetátu a N,N'-dimethylamino-ethylmethakrylátu, nejvýše 0,87 %

4.23 alkalický kalium-zirkoniumkarbonát, nejvýše 1,25 mg.dm“ , počítáno jako ZrO2

4.24 směs z bis-(diethanolamonium)-mono-(1H-1H,2H-2H-perfluoralkyl)ortofosfátu a diethylamonium-bis-(1H-1H,2H-2H-perfluoralkyl)ortofosfátu, nejvýše 8,3 mg.dm-2 , přičemž papíry, kartony a lepenky vrstvené tímto prostředkem, nesmí přijít do styku s potravinami obsahujícími alkohol

Oddíl 2

Seznam látek pro výrobu papíru pro použití za varu, k filtraci za horka a jako filtrační vrstvy 22/

A. Suroviny na výrobu papíru:

1. Vláknité suroviny

1.1 přírodní a syntetická vlákna na bázi celulosy a derivátů celulosy

1.2 syntetická vlákna na bázi:

1.2.1 kopolymeru vinylchlorid-vinylacetát, bez použití změkčovadel 15/

1.2.2 polyethylen 15/

1.2.3 polypropylen 15/

1.2.4 polyester 15/

2. Plniva

2.1 oxid křemičitý 16/

2.2 silikáty, příp. smíšené silikáty hliníku, vápníku a hořčíku, včetně kaolinu a talku (prostý asbestových vláken) 16/

2.3 síran vápenatý 16/

2.4 oxid titaničitý 16/

2.5 uhličitan vápenatý a hořečnatý 16/

2.6 oxid hlinitý 16/

2.7 aktivní uhlí 16/, 17/

B. Pomocné výrobní látky

1. Protislizové prostředky

Smí být používány následující látky, pokud tyto nejsou prokazatelné v extraktu horkou vodou provedeném podle doporučených analytických metod.

1.1 prostředky, působící enzymaticky:

1.1.1 fruktozový polysacharid (levan) - hydroláza, 12,5 mg sušiny na kg papíru, přičemž nesmí být prokazatelná více než 1 jednotka aktivity levanazy v 1 g papíru

1.2 protimikrobiálně působící prostředky

1.2.1 chlordioxid

1.2.2 natriumchlorit

1.2.3 peroxid vodíku.

1.2.4 peroxid sodíku

1.2.5 natriumdithionit

1.2.6 1,2-benzisothiazolin-3-on, přičemž látka nesmí být prokazatelná v extraktu horkou destilovanou vodou, v hotových výrobcích (mez průkaznosti 5 μg.dm-2).

2. Speciální papír zušlechťující prostředky

2.1 polyakrylamid, pokud neobsahuje více než 0,1 % monomerního akrylamidu; nejvýše 0,015%.

2.2 zesíťované kationické polyalkylaminy a to:

2.2.1 polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu a diamino-propylmethylaminu 18/

2.2.2 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, kyseliny adipové, kaprolaktamu, diethylentriaminu a/nebo ethylendiaminu 18/

2.2.3 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethylentriaminu a epichlorhydrinu, nebo ze směsi epichlorhydrinu a amoniaku 18/

2.2.4 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, dimethylesteru kyseliny adipové a diethylentriaminu 18/

2.2.5 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu amidu kyseliny adipové a diaminopropylmethylaminu 18/

2.2.6 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, diethylentriaminu, kyseliny adipové a ethylenniminu, nejvýše 0,3 % 18/

2.2.7 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethyl-triaminu a směsi z epichlorhydrinu a dimethylaminu, nejvýše 0,1 % 18/

2.2.8 vinylformamid-vinylamin kopolymer, nejvýše 1,0 %.

3. Konzervační prostředky

3.1 kyselina sorbová. 19/

4. Urychlovače odvodnění, dispergační a dotační prostředky

4.1 lignosulfonová kyselina.

D. Specielní suroviny a výrobní pomocné prostředky

1. Pro varné sáčky

1.1 Pergamentační prostředky:

1.1.1 kyselina sírová

1.2 Neutralizační a srážecí prostředky:

1.2.1 amoniak

1.2.2 uhličitan sodný

1.2.3 hydrouhličitan sodný

1.2.4 síran hlinitý

1.2.5 hlinitan sodný

1.3 Pojiva

1.3.1 disperze kopolymeru vinylidenchloridu a methylesteru kyseliny akrylové, nejvýše 15,0%. 20/

2. Pro čajové sáčky

2.1 Prostředky k povrchovému zušlechtění a vrstvení

2.1.1 sodná sůl karboxymethylcelulózy 1)

2.1.2 methylcelulóza1)

2.1.3 hydroxymethylcelulóza1)

2.1.4 xanthanl1)

3. Pro papíry k horké filtraci a filtrační vrstvy pro horkou filtraci 21/

3.1 Speciální vlákna

3.1.1 anorganická vlákna na bázi oxidu hlinitého

3.2 Srážedla

3.2.1 síran hlinitý

3.2.2 hlinitan sodný

Oddíl 3

Seznam látek pro výrobu papíru pro použití na filtrační vrstvy pro filtraci za studena 21/

1. Speciální vlákniny

1.1 vlákna na bázi oxidu hlinitého

1.2 uhlíková vlákna

1.3 vlákna vyrobená z jednoduchých a směsných silikátů (např. skelná vlákna)

1.4 polyoximethylenová vlákna

2. Srážedla

2.1 síran hlinitý

2.2 hlinitan sodný

3. Pojiva a prostředky pro zvýšení pevnosti za mokra

3.1 melamin-formaldehydové pryskyřice

3.2 disperze polyethyleniminu, nejvýše 4,0 %.

3.3 neutrální pryskyřice na bázi kyseliny abietové (kalafuna), kyseliny maleinové/kyseliny fumarové, nejvýše 4,0 %.

3.4 anionický polyakrylamid, nejvýše 0,3 %.

3.5 zesíťované polyalkylenaminy: 22/

3.5.1 polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu a diamino-propylmethylaminu

3.5.2 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, kyseliny adipové, kaprolaktamu, diethylentriaminu a/nebo ethylendiaminu

3.5.3 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethylentriaminu a epichlorhydrinu, nebo ze směsi epichlorhydrinu a amoniaku

3.5.4 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, dimethylesteru kyseliny adipové a diethylentriaminu

3.5.5 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu amidu kyseliny adipové a diaminopropylmethylaminu

3.5.6 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z epichlorhydrinu, diethylentriaminu, kyseliny adipové a ethyleniminu, nejvýše 0,3 %

3.5.7 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice, vyrobená z kyseliny adipové, diethyl-triaminu a směsi z epichlorhydrinu a dimethylaminu, nejvýše 0,1 %

3.6 polyethylenimin, nejvýše 0,5 %, vztaženo na suchou vlákninu.

3.7 vinylformamid - vinylaminový kopolymer, nejvýše 1,0 %

3.8 galaktomannan, nejvýše 0,5 %

3.9 kopolymer ze styrenu, butylakrylátu a methylmethakrylátu, nejvýše 5,0 %

4. Speciální pomocné prostředky

4.1 polyvinylpyrrolidon

Oddíl 4

Hygienické požadavky na hotové výrobky

1. U papíru a papírových výrobků nesmí obsah látek vztahovaný na hmotnost sušiny finálního produktu překročit tyto hygienické limity

1.1 polyhalogenované bifenyleny úhrnně nejvýše 2,0 mg.kg-1

1.2 polychlorované fenoly (jako pentachlorfenol) 0,05 mg.kg-1

1.3 polycyklické aromáty (jako benz(a)pyren) 0,05 mg.kg-1

2. Množství chemických látek stanovených ve výluhu z 20 dm-2 papíru 1000 ml destilované vody při teplotě 20 °C po dobu 24 hodin nesmí překročit tyto limity:

2.1 aldehydy 0,1 mg formaldehydu.dm-2

2.2 celkový dusík 0,2 mg N.dm-2

2.3 dialkylestery kyseliny fialové úhrnně nejvýše 0,2 mg.dm-2

2.4 primární aromatické aminy 0,002 mg anilinhydrohloridu.dm-2

2.5 fenolické sloučeniny 0,05 mg fenolu.dm-2

2.6 optické zjasňovací prostředky typu stilbensulfonové kyseliny nedetekovatelné (výluh nesmí fluoreskovat v UV 254/365 nm)

3. Obsah prvků stanovených ve výluhu z papíru podle odstavce 2, tohoto ustanovení nesmí být vyšší než následující hygienické limity, vztažené na sušinu papíru:

3.1 rtuť 0,3 mg.kg-1

3.2 kadmium 0,5 mg.kg-1

3.3 chrom šestimocný 0,1 mg.kg-1

3.4 olovo 3,0 mg.kg-1

3.5 arzén 3,0 mg.kg-1

4. Papír určený pro výrobu výrobků pro použití za varu, k filtraci za horka a jako filtrační vrstvy pro použití za horka musí kromě limitů uvedených v odstavcích 1-3 splňovat po extrakci horkou destilovanou vodou následující hygienické limity:

celkový odparek extraktu 10 mg.dm-2

celkový odparek extraktu z filtračních vrstev 10 mg.g-1 filtrační vrstvy

celkový dusík extraktu 0,1 mg N.dm-2 24/

celkový dusík extraktu z filtračních vrstev 1 mg N.g-1 filtrační vrstvy 23/

5. Papír určený pro výrobu filtračních vrstev pro filtraci za studena musí kromě limitů uvedených v odstavcích 1-3 splňovat po extrakci studenou destilovanou vodou následující hygienické limity:

celkový odparek extraktu 5 mg.g-1 filtračních vrstev

anorganický podíl z celkového odparku extraktu 3 mg.g-1 filtračních vrstev

celkový obsah dusíku extraktu 3 mg N.g-1 sušiny extraktu

Poznámky:

1/ V 1 kg škrobu nesmí být obsaženo více než: 3 mg arzénu, 2 mg olova, 25 mg zinku, 50 mg mědi a zinku celkem, 2 mg rtuti a 2 mg kadmia, přičemž celkové množství těchto těžkých kovů nesmí být vyšší než 50 mg.kg-1

2/ K výrobě uvedených polyuretanů smí být použito vždy nejvýše 0,03 % dibutyldiacetátu cíničitého, vztaženo na klížidlo, přičemž 1 dm2 klíženého papíru nesmí obsahovat více než 0,3 μg dibutyldiacetátu cínatého.

3/ Celkem látka uvedené v odstavcích 3.3.1 až 3.3.10, nejvýše 4,0 %. Obsah volného epichlorhydrinu v kondenzačních produktech odstavců 3.3.1 až 3.3.10, nejvýše 1 mg.kg-1

4/ Obsah volného epichlorhydrinu v těchto kondenzačních produktech maximálně 1 ppm. Vyšší uvedené procentuální ohraničení množství jednotlivých komponentů obou směsí pod bodem 3,5 a 3.6 kapitoly B se vztahují na hmotnost suchého papíru, kartonu a lepenky.

5/ Pomocných prostředků uvedených pod body se může použít jednotlivě do 1,0 %, společně však ne více než 3,0 %.

6/ Z pomocných prostředků uvedených v těchto bodech se nesmí přidat více než 0,1 %.

7/ Tyto konzervační látky mohou být používány v množstvích nutných k tomu, aby suroviny (kapitola A), výrobní pomocné prostředky (kapitola B) a papírenské zušlechtovací prostředky byly chráněny před znehodnocením. Obalový materiál nesmí přídavkem těchto látek působit konzervačně na potraviny, které jsou s ním ve styku

8/ Procentuelní omezení jednotlivých komponent směsi se vztahují vždy na hmotnost suché vlákniny. V extraktu hotových výrobků smí být dokazatelných nejvýše 0,005 mg izothiazolinů.dm-2

9/ Z látek uvedených v těchto odstavcích smí být celkem použito nejvýše 7,0 %

10/ 1 kg těchto látek nesmí obsahovat více než : 3 mg arzénu, 10 mg olova, 2 mg rtuti, 2 mg kadmia a chlorovaných bifenylů, přičemž suma uvedených příměsí nesmí překročit 50 mg.kg-1

11/ 1 kg těchto látek nesmí obsahovat více než : 3 mg arzénu, 10 mg olova, 25 mg zinku, 50 mg mědi a zinku celkem, 2 mg rtuti, 2 mg kadmia, 5 g glykolátu sodného a chlorovaných bifenylů, přičemž suma uvedených příměsí nesmí překročit 50 mg.kg-1

12/ 1 kg těchto látek nesmí obsahovat více než : 3 mg arzénu, 10 mg olova, 25 mg zinku, 50 mg mědi a zinku celkem, 2 mg rtuti, 2 mg kadmia a 5 g glykolátu sodného, přičemž suma uvedených příměsí nesmí překročit 50 mg.kg-1

13/ 1 kg těchto látek nesmí obsahovat více než : 3 mg arzénu, 10 mg olova, 25 mg zinku, 50 mg mědi a zinku celkem, 2 mg rtuti a 2 mg kadmia, přičemž suma uvedených příměsí nesmí překročit 50 mg.kg-1

14/ 1 kg těchto látek nesmí obsahovat více než : 3 mg arzénu, 10 mg olova, 25 mg zinku, 50 mg mědi a zinku celkem, 2 mg rtuti, 2 mg kadmia a 10mg polychlorovaných bifenylů (z toho více než 5 mg PCB 60), přičemž suma uvedených příměsí nesmí překročit 50 mg.kg-1

15/ Tyto polymery a kopolymery musí vyhovovat hygienickým požadavkům na plasty prostyk s potravinami podle § 10 vyhlášky. K výrobě polyetylénu lze použít i polyvinylalkohol jako ochranný koloid, přičemž vizkozita 4 %ního vodného roztoku polyvinylalkoholu musí být při teplotě 20 °C minimálně 5mPa.s

16/ Vyjmenované látky musí odpovídat požadavkům na čistotu plniv uvedených v § 7 vyhlášky

17/ Požadavky na čistotu podle Českého lékopisu 1997, 2. díl

18/ Z prostředků zvyšujících pevnost za mokra, uvedených ad 2.1 až 2.7 smí být použito dohromady nejvýše 4 % vztaženo na suchou vlákninu hotového výrobku.

19/ Uvedená konzervační látka může být požita jen v množstvích, která jsou nutná, aby suroviny a výrobní pomocné prostředky byly chráněny před zkažením. Papíry pro vaření a horkou filtraci a filtrační vrstvy nesmí v žádném případě působit na potraviny konzervačně.

20/ Tyto disperze kopolymeru musí vyhovovat hygienickým požadavkům na plasty pro styk s potravinami podle § 10 vyhlášky.

21/ Filtračními vrstvami se rozumí výrobky o plošné hmotnosti od 500 mg.m-2 a výše.

22/ Z pojiv a prostředků pro zvýšení pevnosti za mokra uvedených v odstavci 3.5 smí být použito dohromady nejvýše 4,0 %, vztaženo na suchou vlákninu hotového výrobku.

23/ Stanovení celkového obsahu dusíku by nemělo následovát bezprostředně po výrobě papíru, ale teprve asi po 8 dnech po výrobě nebo před uvedením papíru do oběhu, vzhledem k tomu že pevnosti za mokra pomocí kationických polalkylaminů je dosaženo teprve po 8 dnech.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Seznam látek povolených pro výrobu celofánu 1/

Hmotnostní procenta uvedená v části I a II jsou vztaženy na množství bezvodého povrchově neupraveného celofánu.

Část I.

Povrchově neupravený celofán

A. Regenerovaná celulóza minimálně 72 % (m/m)

B. Přísady

1. Změkčovadla úhrnně nejvýše 27 % (m/m)

1.1 bis(2-hydroxyethyl)ether (= diethylenglykol) 2/

1.2 ethandiol (= monoethylenglykol) 2/

1.3 butan-1,3-diol

1.4 glycerol

1.5 propan- 1,2-diol (= propylenglykol)

1.6 polyethylenoxid (= polyethylenglykol) 3/

1.7 1,2-polypropylenoxid (= polypropylenglykol) 4/

1.8 sorbitol

1.9 triethylenglykol

1.10 tetraethylenglykol

1.11 močovina

2. Další přísady úhrnně nejvýše 1 % (m/m)

2.1 Skupina I.

Úhrnné množství látek z této skupiny látek nesmí překročit 2 mg.dm-2 povrchově neupravené fólie:

2.1.1 kyselina octová a její amonné, vápenaté, horečnaté, draselné a sodné soli

2.1.2 kyselina askorbová a její amonné, vápenaté, hořečnaté, draselné a sodné soli

2.1.3 kyselina benzoová a benzoan sodný

2.1.4 kyselina mravenčí a její amonné, vápenaté, hořečnaté, draselné a sodné soli

2.1.5 lineární mastné kyseliny, nasycené i nenasycené, se sudým počtem C atomů 8-20 včetně, a dále kyseliny behenová a ricinolejová a jejich amonné, vápenaté, hořečnaté, draselné sodné, hlinité a zinečnaté soli

2.1.6 kyseliny citrónová, D- a L-mléčná, maleinová, L-vinná a jejich sodné a draselné soli

2.1.7 kyselina sorbová a její amonné, vápenaté, hořečnaté, draselné a sodné soli

2.1.8 amidy lineárních nasycených i nenasycených mastných kyselin C8-20, se sudým počtem C atomů a dále amidy kyselin behenové a ricinolejové

2.1.9 přírodní jedlé škroby a mouky

2.1.10 jedlé škroby a mouky modifikované chemickou úpravou

2.1.11 amylosa

2.1.12 uhličitany a chloridy vápenaté a hořečnaté

2.1.13 estery glycerinu s lineárními nasycenými i nenasycenými mastnými kyselinami C8-20, se sudým počtem C atomů a/nebo s kyselinami adipovou, citrónovou, 12-hydroxystearovou (oxystearin), ricinolejovou

2.1.14 estery polyoxyethylenu (8-14 oxyethylenových skupin) s lineárními nasycenými i nenasycenými mastnými kyselinami C8-20, se sudým počtem C atomů

2.1.15 estery sorbitolu s lineárními nasycenými i nenasycenými mastnými kyselinami C8-20 se sudým počtem C atomů

2.1.16 mono- a/nebo di-estery kyseliny stearové s ethandiolem a/nebo s bis(2-hydroxy-ethyl)etherem a/nebo s triethylenglykolem

2.1.17 oxidy a hydroxidy vápenaté, hořečnaté, křemičité a hlinité

2.1.18 křemičitany a hydratované křemičitany vápenaté, hořečnaté, hlinité a draselné

2.1.19 polyethylenglykol o průměrné molekulové hmotností v rozmezí 1200 - 4000

2.1.20 propionát sodný

2.2 Skupina II

Úhrnné množství látek z této skupiny látek nesmí překročit 1 mg. dm-2 povrchově neupravené fólie, při čemž množství jednotlivých látek, nebo skupin látek, nesmí překročit 0,2 mg.dm-2, povrchově neupravené fólie nebo nižší limit, pokud je specifikován:

2.2.1 alkyl (C8-C18) benzensulfonát sodný

2.2.2 isopropylnaftalensulfonát sodný

2.2.3 alkyl (C8-C18) sulfát sodný

2.2.4 alkyl (C8-C18) sulfonát sodný

2.2.5 dioktylsulfoj antaran sodný

2.2.6 distearát dihydroxyethyl-diethylen-triamin-monoacetátu, nejvýše 0,05 mg.dm-2 povrchově neupravené fólie

2.2.7 laurylsulfáty amonný, hořečnatý a draselný

2.2.8 N,N'-distearoyldiaminoetan

2.2.9 N,N'-dipalmitoyldiamino ethan

2.2.10 N,N'-dioleoyldiaminoethan

2.2.11 2-heptadecyl-4,4-bis(methylenstearát) oxazolin

2.2.12 polyethylen-aminostearamid-ethylsulfát, nejvýše 0,1 mg.dm-2 povrchově neupravené fólie

2.3 Skupina III.

Úhrnné množství látek z této skupiny látek nesmí překročit 1 mg.dm-2 povrchově neupravené fólie, nebo nižší limit pokud je specifikován.

2.3.1 Kotvící činidla

2.3.1.1 kondenzační produkt melaminu a formaldehydu, nemodifikovaný nebo modifikovaný jednou či více následujících látek: 5/, 6/

2.3.1.1.1 butanol

2.3.1.1.2 ethanol

2.3.1.1.3 diethylentriamin

2.3.1.1.4 triethylentetramin

2.3.1.1.5 tetraethylenpentamin

2.3.1.1.6 tri-(2-hydroxy-ethyl)amin

2.3.1.1.7 3,3'-diaminodipropylamin

2.3.1.1.8 4,4'-diaminodibutylamin

2.3.1.2 kondenzační produkt melaminu, močoviny a formaldehydu modifikovaný tris-(2-hydroxyethyl)aminem 5/, 6/

2.3.1.3 kondenzační produkt močoviny a formaldehydu, nemodifikovaný nebo modifikovaný jednou či více následujících látek: 5/, 6/

2.3.1.3.1 kyselinou aminomethylsulfonovou

2.3.1.3.2 kyselinou sulfanilovou

2.3.1.3.3 butanolem

2.3.1.3.4 ethanolem

2.3.1.3.5 methanolem

2.3.1.3.6 diaminobutanem

2.3.1.3.7 diaminodiethy laminem

2.3.1.3.8 diaminodipropylaminem

2.3.1.3.9 diaminopropanem

2.3.1.3.10 diethylentriaminem

2.3.1.3.11 quanidinem

2.3.1.3.12 tetraethylenpentaminem

2.3.1.3.13 triethylenteraminem

2.3.1.3.14 siřičitanem sodným

2.3.1.4 síťované kationaktivní polyalkylenaminy:

2.3.1.4.1 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice na bázi diaminopropylmethylaminu a epichlorhydrinu

2.3.1.4.2 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice na bázi epichlorhydrinu, kyseliny adipové, kaprolaktamu, diethylentriaminu a/nebo ethylendiaminu

2.3.1.4.3 polyamid-epichlorhydrinová pryskyřice na bázi kyseliny adipové, diethylentriaminu a epichlorhydrinu nebo směsi epichlorhydyrinu a amoniaku

2.3.1.4.4 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice na bázi epichlorhydrinu, dimethyladipátu a diethylentriaminu

2.3.1.4.5 polyamid-polyamin-epichlorhydrinová pryskyřice na bázi epichlorhydrinu adipamidu a diaminopropylmethylaminu

2.3.1.5 polyethylenaminy a polyethyleniminy, nejvýše 0,75 mg.dm-2 povrchově neupravené folie

2.4 Skupina IV

Úhrnné množství látek nesmí překročit 0,01 mg.dm-2 povrchově neupravené fólie:

2.4.1 produkty vznikající reakcí aminů potravinářských olejů s polyetylenoxidem

2.4.2 monoethanolaminlauryl sulfát

Část II.

Povrchově upravený celofán

A. Regenerovaná celulóza viz Část I

B. Přísady viz Část I

C. Nátěry a zušlechťovací vrstvy:

Nános vrstvy nesmí přesahovat 50 mg.dm-2 fólie na straně kontaktu s potravinou 7/

1. Polymery

1.1 ethyl-, hydroxyethyl-, hydroxypropyl- a methyl- ethery celulózy

1.2 nitrát celulózy, nejvýše 20 mg.dm-2 povrchové úpravy na straně přicházející do styku s potravinami, přičemž obsah dusíku v nitrátu celulózy musí být v rozmezí 10,8 až 12,2 % (m/m)

2. Pryskyřice

Celkové množství látek nesmí přesáhnout 12,5 mg.dm-2 nánosové vrstvy fólie na straně kontaktu s potravinou, a to pouze pro přípravu celofánů s povrchovou úpravou na bázi nitrátu celulózy:

2.1 kalafuna a/nebo produkty její polymerace, hydrogenace nebo disproporcionace a její estery s methyl-, ethyl- nebo s (C2-C6) polyvalentními alkoholy nebo jejich směsmi

2.2 kalafuna a/nebo produkty její polymerace, hydrogenace nebo disproporcionace kondenzované s kyselinou akrylovou, maleinovou, citrónovou, fumarovou a/nebo fialovou a/nebo 2,2 bis-(4-hydroxyfenyl)propan-formaldehydem a esteryfikované methyl-, ethyl- nebo s (C2-C6) polyvalentními alkoholy nebo směsmi těchto alkoholů

2.3 estery, odvozené od bis-(2-hydroxyethyl)etheru s adičními produkty beta-pinenu a/nebo dipentenu a/nebo diterpenu a maleinanhydridu

2.4 potravinářská želatina

2.5 kasein

2.6 ricinový olej a produkty jeho dehydratace nebo hydrogenace a jeho kondenzační produkty s polyglycerolem, kyselinou adipovou, citrónovou, meleinovou, fialovou a sebakovou

2.7 přírodní pryskyřice (damar)

2.8 poly-beta-pinen (terpenové pryskyřice)

2.9 močovino-formaldehydové pryskyřice 5/, 6/

3. Změkčovadla

Celkové množství těchto látek nejvýše 6 mg.dm-2 povrchové vrstvy fólie na kontaktní straně s potravinou:

3.1 acetyltributylcitrát

3.2 acetyl-tri-(2-ethylhexyl)citrát

3.3 di-isobutyladipát

3.4 di-n-butyladipát

3.5 di-n-hexy lazelát

3.6 2-ethylhexyl-difenyl-fosfát (synonymum: 2-ethyl-hexylester difenyl-fostátu), nejvýše 2,4 mg.kg-1 potraviny, která je ve styku s tímto typem fólie, nebo 0,4 mg.dm-2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je určena pro styk s potravinami.

3.7 glycerolmonoacetát

3.8 glyceroldiacetát

3.9 glyceroltriacetát

3.10 dibutylsebakát

3.12 di-n-butylvinan

3.13 di-isobutylvinan

4. Ostatní přísady

Celkové množství těchto látek nesmí překročit 6,0 mg.dm-2 celofánu t.j. povrchově neupravená fólie včetně nánosové vrstvy na straně kontaktu s potravinou.

4.1 Přísady - seznam přísad viz. Část I. této přílohy, včetně omezeních zde uvedených. Tato omezení množství se vztahují na celofán t.j. základní fólii, včetně nánosové vrstvy na straně kontaktu s potravinou.

4.2 Specifické převrstvovací přísady

Množství jednotlivých látek nebo skupin látek nejvýše 2 mg.dm-2 nánosové vrstvy na straně styku s potravinou, nebo nižší limit, pokud je specifikován:

4.2.1 1-hexadekanol a 1-oktadekanol

4.2.2 estery lineárních mastných kyselin, nasycených nebo nenasycených se sudým počtem uhlíkových atomů od 8 - 20,včetně a ricinolejové kyseliny s ethyl-, butyl-, amyl- a oleyl- lineárními alkoholy

4.2.3 montánní vosky, včetně čistých montánních kyselin (C26-C32) a/nebo jejich estery s ethandiolem a/nebo 1,3-butandiolem a/nebo jejich vápenatými a draselnými solemi

4.2.4 karnaubský vosk

4.2.5 včelí vosk

4.2.6 espartový vosk

4.2.7 kandelilla vosk

4.2.8 dimethylpolysiloxan, nejvýše 1 mg.dm-2 nánosu na straně styku s potravinou

4.2.9 epoxidovaný sojový olej (obsah oxiranu 6-8%)

4.2.10 přečištěný parafin a mikrokrystalické vosky

4.2.11 pentaerytritol-tetrastearát

4.2.12 mono- a bis-(oktadecyldiethylenoxid) fosfáty, nejvýše 0,2 mg.dm-2

4.2.13 alifatické kyseliny (C8 - C20) esterifikované mono- nebo di-(2-hydroxyethyl)aminem

4.2.14 2- a 3- terc.butyl-4-hydroxyanizol /BHA/, nejvýše 0,06 mg.dm-2 nánosové vrstvy na straně styku s potravinou

4.2.15 2,6-di-terc.butyl-4-methylfenol /BHT7, nejvýše 0,06 mg.dm-2 nánosové vrstvy na straně styku s potravinou

4.2.16 di-n-oktylcín-bis-(2-etylhexyl)-maleinát, nejvýše 0,06 mg.dm-2 nánosové vrstva na straně styku spotravinou

5. Rozpouštědla

Smí být použito následujících látek, které však z lakované fólie musejí být zcela odtékaná. Celkové množství těchto látek nesmí překročit 0,6 mg.dm-2 povrchové vrstvy, která je ve styku s potravinou.

5.1 ethylacetát

5.2 butylacetát

5.3 isobutylacetát

5.4 propylacetát

5.5 isopropylacetát

5.6 aceton

5.7 etanol

5.8 1-butanol

5.9 2-butanol

5.10 1-propanol

5.11 2-propanol

5.12 cyklohexan

5.13 ethylenglykol monobutylether

5.14 ethylenglykol monobutyl ether acetát

5.15 methyl(ethyl)keton

5.16 methyl(isobutyl)keton

5.17 tetrahydrofuran

5.18 toluen, nejvýše 0,06 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami

5.19 methyl ehtylketon

5.20 methylisobutylketon

5.21 tetrahydrofuran

5.22 toluen

Poznámky:

1/ Uvedená procenta jsou hmotnostní procenta (m/m) a jsou vztažena na hmotnost bezvodého, povrchově neupraveného celofánu. Běžná synonyma sloučenin jsou uváděna v závorkách.

2/ Pouze pro fólie určené k povrchové úpravě a poté použité pro balení potravin, které nejsou vlhké, tj. neobsahují na povrchu volnou vodu. Celkový obsah těchto látek v potravinách, které jsou ve styku s tímto typem fólie úhrnně nejvýše 30 mg.kg-1.

3/ Průměrná molekulová hmotnost v rozsahu 250-1200.

4/ Průměrná molekulová hmotnost nejvýše 400 a obsah volného 1,3-propandiol nejvýše 1 % (m/m) v substanci.

5/ Formaldehyd se stanovuje ve výluzích do destilované vody a 3 % kyseliny octové, připravených za podmínek: 24 hodin, 20 °C, 1 cm2 : 1 ml.

6/ Obsah volného formaldehydu nejvýše 0,3 mg.dm-2 fólie, obsah volného melaminu nejvýše 0,3 mg.dm-2 fólie.

7/ Při větší hmotnosti vrstvy se materiál považuje za laminát.

8/ Použité polymery, kopolymery a jejich směsi musí odpovídat hygienickým požadavkům uvedeným v § 10 vyhlášky.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Seznam látek pro úpravu korku a korkových výrobků a požadavky na tyto výrobky

1. K ošetření korku smí být použity následující látky:

1.1 oxid siřičitý,

1.2 peroxid vodíku

1.3 kyselina benzoová a její vápenaté, draselné a sodné soli, nejvýše 0,2 % (m/m) 1/

1.4 kyselina p-hydroxybenzoová a její ethyl- nebo propyl- ester 1/

1.5 kyselina mravenčí 1/

1.6 kyselina sorbová a její sodné a/nebo draselné soli 1/

1.7 kyselina boritá a/nebo její sodná sůl 1/

1.8 formaldehyd

1.9 hexamethylentetramin

1.10 parafin

1.11 včelí vosk

1.12 glycerin

1.13 parafinový olej

1.14 vosky

1.15 polyethylenoxid o molekulové hmotnosti větší než 200

1.16 triethylenglykol

1.17 karnaubský vosk

2. Pojiva

Jako pojiva pro korkové aglomeráty smí být použit drcený korek ošetřený látkami, uvedenými v odstavci 1. této přílohy a dále následující látky:

2.1 vytvrzené fenol-, melamin-, močovino- a dikyandiamid-formaldehydové pryskyřice

2.2 methyl-, karboxymethyl-, ethyl-, hydroxyethyl-, hydroxypropylmethyl- celulosa

2.3 polyesterové pryskyřice

2.4 polyuretany

2.5 polyvinylacetát bez změkčovadel, podle § 10 vyhlášky

2.6 neoprenová pryž

2.7 epoxydové pryskyřice

2.8 dextrin

2.9 gutaperča

2.10 kolofonium

2.11 přírodní pryskyřice: damar, kopal,

2.12 nerozpustné pigmenty, které splňují požadavky § 6 vyhlášky

3. Hygienické požadavky na ošetřený korek a korkové (aglomerované) výrobky:

3.1 Ve výluhu do simulantů potravin po dobu 24 hodin, při laboratorní teplotě a poměru smočené plochy výrobku k vyluhovací kapalině podle skutečného použití výrobku, nesmějí být překročeny vyluhovací limity následujících látek nebo skupin látek:

3.1.1 sloučeniny s -NH2 skupinou 0,05 mg-NH2.dm-2

3.1.2 estery kyseliny ftalové úhrnně 0,2 mg.dm-2

3.1.3 fenoly 0,05 fenolu.dm-2

3.1.4 formaldehyd 0,1 mgCH2O.dm-2

3.1.5 oxid siřičitý 0,05 mg SO2.dm-2

Poznámky

1/ Úhrnně nejvýše 0,2 % (na hmotnost korku)

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 78/142/EHS z 30. ledna 1978, která se týká aproximace práva členských států, vztahujícího se na materiály, které obsahují monomerní vinylchlorid a jsou určené pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 80/766/EHS z 18. července 1980, kterou se ustanovuje analytická metoda pro účely úřední kontroly množství monomerního vinylchloridu v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 81/432/EHS z 29. dubna 1981, kterou se ustanovuje analytická metoda pro účely úřední kontroly uvolněného vinylchloridu z materiálů a předmětů do potravin.
Směrnice Rady 82/711/EHS z 18. října 1982, která ustanovuje základní pravidla pro migrační zkoušky složek plastů a předmětů z nich vyrobených a určených pro styk s potravinami.
Směrnice Rady 84/500/EHS z 15. října 1984, která se týká aproximace právních předpisů členských států, vztahujících se na keramické předměty určené pro styk s potravinami.
Směrnice Rady 85/572/EHS z 19. prosince 1985, která ustanovuje seznam simulantů potravin používaných při migračních zkouškách složek plastů a předmětů z nich vyrobených a určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 93/11/EHS z 15. března 1993, která se týká stanovení N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek uvolněných ze saviček a sosáků vyrobených z elastomerů nebo pryže.
Směrnice Komise 97/48/ES ze dne 29. července 1997, kterou se podruhé mění směrnice Rady 82/711/EHS, kterou se stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2004/1/ES ze dne 6. ledna 2004, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, týkající se pozastavení používání azodikarbonamidu jako nadouvadla do plastů.
Směrnice Komise 2004/19/ES ze dne 1. března 2004, kterou se mění a doplňuje směrnice 2002/72/ES, týkající se materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2005/31/ES ze dne 29. dubna 2005, kterou se mění směrnice Rady 84/500/EHS, pokud jde o prohlášení o souladu a kritéria provádění metod analýz pro keramické předměty určené pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2005/79/ES ze dne 18. listopadu 2005, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2007/19/ES ze dne 2. dubna 2007, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a směrnice Rady 85/572/EHS, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2008/39/ES ze dne 6. března 2008, kterou se mění směrnice 2002/62/ES o materiálech z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2011/8/EU ze dne 28. ledna 2011, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích.

1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnice 80/590/EHS a 89/109/EHS.
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

1b) Článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004.

1c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

1d) Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

2) Článek 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

2a) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2b) Článek 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004.

3) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.
Vyhláška č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.

4) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.

5) Vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách ve výživě zvířat.

6) Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, zpracování a skladování lihu, ve znění pozdějších předpisů.

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.

1) Metody pro ověření hygienických požadavků podle ČSN 62 1156

1) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění vyhlášky č. 402/2006 Sb.

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.

1) Vyhláška MZ ČR č.298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní dolňky a látky přídatné.

Přesunout nahoru